Page 1

••

~~~~~~_~~~~

пРОАетарі всіх краін, єiJнайтесяJ

Рік

ВlІ,ІІ.ання ом

129 (2513)

~W~

_____

~~~

ріться за виконання Рішень~

СУБОТА

29

ХХІІІ з~ізду КПРС по дальшому ~

ЖОВТНЯ р.

1966 Ціна 2

___

~.~~~~~

Працівники культури! Бо-!

27-й

..

розвитку

коп.

тури,

,

..

СОЦlаЛlст~ЧНОI.

розширенню

І

КУЛЬ- ~

з.мlцненню~

ЇЇ .матеріальної бази! Bce.мipHO~ nоліnшуйте культурне обслуzо-~ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП

вування радянських людей!

УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ

~

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

в ІДШУМІЛО барвисте літо. На поля радгоспів і птахофабрик непомітно під­ кралася тистих

осінь. нив

КО_АРОЮ врунятьс!, дружні сходи озимих, пухкими скиба­ ,ми постелlLllася _асна рlЛJlЯ

зябу.

ки,

~

ПОЗ&АУ залишилис\Ї по­

~ ристовуючи

і

руки.

кожну

Чудовий ня

готуються

вони,

ву: ку,

свої

культосвіПlі

партійні,

господар-

Дбаютьп·ро розвиток

про

турн

на

селі

ке-

кошти

ня

господарств

,річниці

закінчиться

сло­

так

і

лежать.

дня

можна

тому

сільська

для

придбала стан­ будинок. Здавалося,

проблема

розміщення

вого

і

дійти

приміщення.

кажуть,

до

все-таки

ие

за

зго­

.ремон­

А

зима,

горами.

вирішена. Однак сп,рава не пішла.

і' бібліоте-

залу

Нlпuтва-.

Цей

'по'чин.

С,ХI~аUlениіі

250

ЦК КП у'Кlраї'ни. дJic.TalB ШЬЛЮfЙ в:,д,г-у'к у tКолгOtCпа,х і Іраtдlгоопа~ реапу'бліки. СЛО'Вlа у і'н,іцї,аlтор'і,в з:.!атаlНlНlі 'lІ'е ,;юзходятЬtQЯ 3 діло:.!. MexalНЇ-

ц-еНl1шер'ЇIВ 3 ,геКТ'Зjра. ТI~alр.иIfНИКИ 'р,а'йОІН1У мають .вже на IIЮЖlНУ СОl1НЮ 'гектарі'в угі.дь маlЙlже ІПО' 363 цеНl1Н~РИ IМО.1Ока. м"оса ІПО 62,2 цeн,Т'H~pa.

затори

.

,в:же

зав~р'ШИ.ЛИ

,піtдlНIЯlТJ;Я

іВ Ірайонів

ОСН08НОМУ .за,верwе

зябу. IВсі ярі ~у.l'ЬТУРИ будуть І'ІЮ під.готовку до зимі·l!t.lі· худО'би.

пО'сі,яні

у

до,бре

піДIГО<ТО'ме}:lНlЙ

(РАТАУ).

3віти і вибори J];рещд:ія

СТШЮlву

в

'"ІРО

~роведенlі'Я

.

профспілках

ВЦPlПС П/mЙ'Нlяла ло-ні . ..у

к:віТIiї

і

Т'РЗlВlНlі від,БУ\д1УТhtCи

ll<ОнференцИ,' З',їзди

варто

'ПРОфсП1Ї"ТКIОВИХ <>'р'l'аlнів 'і :збільши­ ТИ число ,деЛE'lгаrгi!в Щ)О~Пlі.lIКО­ 'ви,хз'їзді,в і конференцій. (ТАРС).

КП України

вже

кавОіГО

нормальних

умов

зараз

подбати

ДОЗВІЛЛЯ

про

';d-

і

трудJIвниКlВ,

перетворити клуби і бібліотеки в roравжні вогнища культури на селі, щоб в осіНIНЬ<ізимові мkяці У них було теп-

про

ло

і

ковими пересувками. Почесний

вечор'а

обов'язок освітніх

двері

сільських працівників

них

організацію _змістовног~

обладнання їх меблями, за­ безпечення інвентарем, книж­

ні,

культналагс-

зріс на

1l

нроцента.

44,3

підприємств

планів

зати~н~

щ?б

були

гостинно

для

\ \ \ \

кожного ~

ПРИВIПlО СВІТилися

вог-,

відчинені

відвідувачів.

продунтивність праці

найкращих

успіхів

та взятих соціалістичних

юшуску - валової продунції на ження в

І'ваl!ю-Фра,нкі'в:ські,й

с.ПОіРУдJЖ1У€.ТЬ"Я

них

'КИ'СЛOlТ.

цех

ЙolГО

06ласті

си.нтезу

Р:"Іlна

ЖЩ)­

",РО!д;У"­

ТИі!'1Ні' ст.ь-15,6 ти-сичі тонн жИіРО­ з·а,МlіН-НИIК:,В. Це дозволить :ви,роби­ ТИ 20.000 тамн туал·етн,о~о ми.l'а. д,l'Я ВИ:ГОТQМE'lННЯ т'а,ко,ї ,ЮЇ'ЛЬtООСТ: ми.ла звича,йни'vГ ОПOlC()Ібом ,"от:рі6НО бул·о б 6.nИ:3ЬКО 15 тися,ч iT'OH-Н РОСЛltIНIНЮ'ГО

жиру.

На фОіто: будівн;щтвО' цеху, Слюсарі-.монтажнwки ЯIРО'с.пзз Юсип і: МихайлО' Карловський МОНlтують

Фото

OKIfOHY

уст а'но,вку.

(Фотохрон<іlка

-

\ \

на

у

винонанні

зобов'язань

дер­

добився

ЯК

і

весь

колектив ський:. 49-ї

трудовими

біт,

радянський

відзначає

комплекс

успішно

підготовку

до

Жовтня

Господарство

польових

виконує

ці

успІхи

свої

3 планом будІвельно-монтажних робіт добре справились госпрозрахуннова будІвельно-монтажна дільниця «УНООПГОЛОВ­ постачу» і ремонтно-будівельна дільниця М2 7. Обговоривши підсумки соціалістичного змагання за третій нвартал між колективами підприємств району, бюро райкому партії та виконком районної Ради депутатів трудящих поста­

новили занести на районну Дошну пошани заводи та

елентротехнlчних

ро­

дого­

*

районі

503

врожай

гектарах

картоплі по

131

-

на

Це дало можливість уже прода­ ти державі 2300 тонн картоплі-

мову

1460

молока тонн.

здано молока.

До

при

річ,ному

кінця

додатково

25

жовт­

1462

базу

Продаж

плані

року

буде

десятки

тонн

Понад

імені

для

тваринництва.

картоплі

*

*

,річний

Щорса

20 тонн м'яса.

Т'РУilIIilВнИJКИ

центнеру.

ня

надійшло

1

іюрошнової

госпрозрахункову

хлібороби державі

*

*

Радгосп «Требухівський:. зіб.рав у цьo~y році найвищий в

подарства. За станом на тонни

виробlБ

ЧернігівсЬkі

них па,ртійних ()РJ'а:нізацій pa.1iOIНY <по ідейно-політичному вихо· вшню ТР}·ДЯЩИХ». ,3 D;ООІовіддю IВИ' С1'},пив перший се'l\ретар райlКО' му tПаіртії Т. Нривошлин В. О.

радгоспу

тисяч

мебльова фабрика та фабрика верхнього дитячого трикотажу.

і страхові фонди, поповнено кор­

з

49

металургії

ХОРОШИХ показників у робоТІ досягли танож заводи елект­

державі продуктів сільського гос­

по

заводі

готехнlчних виробів, нестандартного комунального обладнання.

ВЧОlj)а в :районному БУ'ДИНКУКrУЛьrу'ри в'іДtбу'Вся пщ>нум рай­ КОМУ КП ~'К-J}аіIНИ, який l}озrmшУІВ lПитання «lIIро ро,боту первин­

зобов'язання

на

порошкової

I~XKOHKOMY·

на 100 тонн більше, ніж перед­ бачено планом, створено насінні

вірні

заводу

I1гучений перехІдний Червоний прапор раЙJ;ОМУ партії та рай­

народ,

«Плосків­

Великого ділами.

всі

Надпланова економія від зни-

становить

трудових перемог

рар.госпу

річниці

J>CірбоваНЦів.3а

111,2 процента. ,по продунтив­

проценти.

123

будівельно-монтажну дІльницю «Уноопroловпостачу».

РАТАУ).

Рапорти

на

соБІвартостІ, продукції

металургії

В.' МИil'о~шча,

-

п{Юдажу

Розглянуто також Otр'ганіооці'Й'ffiі IПИТ1l']IН 'Я. 3віт про рnботу П.1епуму бу,де Інщ~руковано.

вин,ні

віддалених

подбати

в

РО:~~:~ОСВіПlі працівники по-!

фермах € червоні

ності працІ

I1jрофес1lЙНи.х

-Д~H,i У С~рі!llні - ЛИСТОlпа.'l,і. Прези,дjя ВЦРПС peKO'Me~.l'Y\Вa­ .1а ,РЮ:З/ШИРИіТИ ()кл,аід бататьо·х

paa:tKOMY

на

пов­

hолентив заводу порошнової металургії, який виконав план по

закінчує

Пленум

і

Серед

()піл,ок. IЗ'ї·зди п:рофопіл'<Ж СОЮз/НИХ ~реОПУ'блі-к, об.nаlсні і ,краЙОВІ! Ім,іж· СОЮЗНlі !конфер,енці,ї б у1дУТЬ прове­

r

птахофабриці

жавних

8.1967 обласні. ,краЙОВlі і ресП'y6J!6каllські

році ,зВ/іl1:В lі, І!~иtбор~в ПРОфоПііл,кових о:ргаlні'в у зв'язКlУ :3 :заlК'і,нЧIE'lНlИЯ,М CllP-OlКУ Ї,Х по~вноваtЖень. 3tEli:Tlho-виtба,рні збори ,і конфе:pelfllJi,Ї членів ,п!рофсп':;ЛОК ,П';дJ",ри, еМIСт.в,БУЩОВ,Р~IдI!'Осп,ів, КОЛlГоспі,в.. УОТ'Зlнов 'і yчtбових заЧlла,ді:в на'Мі,'Ч2€ТblОЯ QI\JIика,ти в СіЧНі-лютому Інастугшого 'jЮКУ. РаlЙСlнні і "licb~Ї ,"lрофап'іJIIК'ОВі .конференцїї передбачається провести ІВ берез-

реп'ня

обіця.нок.

Крім сільських К,lубtв і біб­ ліотек, в кожному раДГOClllі І

є

~2.4 процента.

бур ЯIК'і,в , їх

одеptЖIУЮТЬ в се,реДНЬОIМУ по

їх

пуск

раlВле;но~но€JМ, ,рі.ЗНИМИ Т}lка.ми'. На 'ПОJl'Яtх району заверliJуєтЬІСН

1l.}1КР'ОВИХ

і Гайовий, мабуть, вважають, що відвідувачам буде тепло

від

справами,

::;дачі виробів план виконаний' на 103.1 процента. по продук­ тивності праці - на 106,1 процента. Надпланова енономія від 2ниження собівартості продукції становнть 842,9 тисячі кар­ бованців. Порівняно 3 трьома нварталами минуло"о року ви­

далі цього ГОЛ1)ві ви-

л: IJ\Д'Сlбрено (}р'га~НI:IЧНИМИ а,бо міН€lраЛI:JНИ-МИ' ,дрqрIfВЮdИ, а IГЛИJбо­ ЮІІЙ 6яіб під ЦУКРОlві б\1РЯIКИ за,п­

з6Иlр,аIНlНЯ

пода,рськими

не завершеlfНЯ підготовки клу­ бів і бібліотек до зими, ство­

ПрацІвники промисловості, будівництва. транспорту, зв'яз­

I;;jJYlHT. ~а'Йlже полавИlНУ :Bci€ї ріл·

КИIЇ:В'СblКОЇ облас'тї ОІз<наменуіВ3:ТИ Ю.Р.і<Щ~ЙIІІIІЙ, 50-й Ір'і,к Ра;Д'ЯIНСЬІКОЇ В.l·ади: 'ВНlCQ;КИ\Ш ВРОlжаями, ІНОІВИ.\lИ I)'ОПI\аl\Ш :в .j>О3ВИlТ,КУ 1\Ва1РИIН-

нізацій,

про

І,"У, торгІвлі і побуту Броварщ~ни, перетворюючи в' життя рі­ шення вересневого (1965 р.) Пленуму ЦН КПРС, а також го­ туючись гідно зустріти 49 роковини Великого Жовтня, вико­ нали план дев'яти місяців по загальному обсягу виробництва Т1 по більшОСТі найважливіших видів продукції. По валовій

у ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ На вою реЮПlубл,:IКУ ~IРOJlYlН'ав з,а,х"IИІК l1рУДЇ!~Н'И1Ків Cl.~·ЬCbIКOIГO го,апад~аРСТ'ва СКВИРСblКо\ГО ~р,аIЙЮIН'У

забули

груби для опалення. Голови ж сільських Рад тт. Лисенко

за дев'ять місяців

книжко­

читального

зовсім

завданням сіль­ і паРl'lИНИХ орга­ поряд з іншими гос­

ПрОМИСЛОВіСТЬ Броварщини

Рада

фонду,

то

відкладним ських ,Рад

відремон­

нізаціям

ж

бібліотеки

дартний

тували,

так-ся·к

цього' питання

Іншу картииу можна Clпостері,гати в радгоспі «Зоря:.. ПримІщення СвітильнівськOfО сільського клубу тут має ду­ же неnривабливий ви,гляд, ПРОТЯ'гом літа в ньому не зроблено найменшого .ремонту, хоч ,'він' вкрай необхідний.

Рік

тут

кутrtи і кім·нати відпочинку. Дирекціям і партійним орга­

кому

свої права. За нею зима. Не­

ВЕЛИКОМУ ЖОВТНЮ-ГІДНУ ЗУСТРІЧ

пе­

ребудова приміщень клубів І бlмотек, зміцнюється їх ма­ теріальна база.

кі­

щення

хофаерики і сільсЬКої Ради ніяк не можуть розв'язати

Не все гаразд з підготов­ кою клубів 'до ,роботи в осін-

Жовт­

капітальна

своему

проводити бесіди, ОРГ}lнізову­ вати виступи агіткультбригад, читацькі конференції тощо. Осінь впевнено вступає в

ньо~зимовий період У Княжи­ чах і Опанасові. Якщо примі­

бри,гадах

як

рад­

до

Великого

«вірним»

тувати

.госпу імені Кірова та КаЛIІ­ тянської птахофабрики. За

49-ї

раз

ремонту клубу. Керівники пта­

ДИ,

куль­

керівники

не

Довгий час 1>Рива€ [остра суперечка між ди:рекцією Богданівської птахофабрики і сільською Радою з приводу

за-

раДЯflські

Нестерен,ку

блоки придбаного будин­ як лежали звалені на

купу,

піклуван­

доволен·ня.

сказати, по-різ.ному. Де ви­ конкоми сільських Рад, пар­ ,-ійні і Профс,пілкові організа­ ції, дирекції радгоспів і пта­ хофабрик по-справжньому

дб:\ють про клуби

лишився

ників, роблять все для їх за­

нофільми, працюють гуртки художньої самодіяльності, тематичні вечоПI!ОВОДЯТЬСЯ ри, читаються лекції тощо. Наближається зима. ЯК же готуються культосвітні закла­ ди до роботи в цеА період?

А

приклад

т.

вказували на зволікання бу­ дівництва. Тов. Нестеренко палко обіцяв, запевняв і за­

стійними відвідувачами, - зна­ ють культурні запити трудів­

\ району відкР.иваються двері 25 клубів. В БІльшості з них демонструються

коккому

люди

рІвники, громадськість сіл Лі­ ток, Гоголева, СемltПолок' та інших. Вони самІ тут € по­

ситу і теплу зимі·влю худоби, підвищення її продуктивності. Коли на землю опускають­ ся сутінки, приємно після трудового дня культу'рно і змістовно вІJJ.II()ЧИТИ. Щовечо; ~ ра перед трудівни,ками сіл

регулярно

як

показують

ські,

погожу

турбуються

про

клади

Вико­

~ днину, працівники полів вже ~ зараз дбають npо урожай на­ \ ступного року. Вони ремонтують сільськогос,подарську техніку, очищають насіння, транспQpТУЮТЬ на плантації місцеві. і мІнеральні добрива.

Тваринники

те,

стільними іграми тощо.

механізатори, овочівники.

серця

про

монтова,ні, забезпечені пали­ вом, потрібним іНВеІІтарем, музичними інструментами, на­

Та не знають спокою тру­

~ дівниЧli

думають

проводитимуть своє дозвілля, там при,міщения давно відре­

ЛЬQllf роботи. З далеких тракторних станІв і таборів до «місця постійної прописки:. повернулися 1'варIШНИКИ,

дити тут відповідну

lЦоб привітно світились вогні

На місцІ' золоніЖнооеленою

t роботу, !~

триває.

*

сільськOJ'О 'гос­

п()даРrn'ва чернігівсыоіi облас­ ті ДОС'JIP'QІКОВО ВИIКОНали план 6М'()Тівель каІЛоплі та овочjlВ.

Держ'аlві П])ОДа!!Ю

324

ТИtС!ЯЧЇ

тонн к<ЦJIГOn:ЛЇ та 72 тисячі ТО:НН овочів. Лише в lПів~енні обласrrі республікивQпJ}авле-'

план

радгосп

но

продав

державі

тиеJЯЧ тонн картоплі.

на IПрод{)вольЧLi

ці.1і

211

(РАТАУ).


МОЛОДІЮТЬ СТАРОВИННІ БРОВАРИ дваil'РИ раки З А OCТAlНlHI rrР}1,Дящj ,5POIВцpiB бзтато зро· бllVIІІ ДJlJЯ того, щоб ;pilднe м'іІСТО - С)'1пymНИІКІ КlІІЄва стало ще краЩИІ\І, :ВlПОРЯiдJКІОв'аlнішим, Щоб ле-

'Р'ошковоїметмургії

ІЗtЗ3'ОфаIJlЬТОВ8іні 11'ІРо.туаор'и. за'бру" кована 'IlIР'ОІЇЖlдJжа час,ТИlНа. ПевIНlИХ )'ІСпі,хЬВl ДООЯlf1НУТО Ів озе.lе-

,ка баlГатОІКlВЗlр1І'И1JJIН'ИlХ БУДIUНIКDВ, збудо:ва,на нова lЛfіюа'рНlЯ ,на 260 лі'жо~, Ін,а ЖИіТЛО'ВОМУ ,маси.в'і за­ lКІЛ~ено 'на!шй ,КIilНorrea:rp ІНа 5006()() М1:lОць. ДалЬіШого 'роо!МaJХ.у 'На­

'Р,ів.

На

Зlн'аlчні:йюількосТ1Ї ,ву,~иц"

'H€iH/Hli. Наша .БатькіВЩНlНlа Ї:J.e ~на'зустріЧЗlнаlмеwні'й ДoaГf1i 5О-:рі'ччю 'в ел ИІІШЇ Жо:вгтневоїсщі'алicrrИlЧНОЇ ре.ВОЛЮЦЇЇ. 'ЛР)"дlSIOщі Інашого міста П-Р'3ІІ1нуть 3УIСТ!р~:.ти сла:вний Ю8~iJlей

Р [Iд,янсыоїї

Д~j}ж,аIВИ

но-

ніш~ноro ,б,ущі1Jн,ицт,ва. с.аІме illlРО це, ;J'I]Ю ВИКОНЗІННЯ 'Н'ЗlКlрео.1ен'И!Х

що не всі .кері:ВlНlІІКиmїt!I:ПIР\reМIСТ'" і уаганов вико.нують :пocгrа'меlfі

SЗХQДjів

перед ними заВДоання по Ібл,агоуст,р()ю міста. Це стосryється, в

В

,пi.дJrurоощl

до

ідО OBWГKY-

П~)JIШУ <іергу,переоуВlНОЇ мєха<Iі:130ваіООЇколOlНИ М 3,з.агодоБУIiIj'~В­

50 - Р і Ч'Ч н

,ного. КО.Мlбі,НЗіl'У, ШИНOfремон!l'Наго за>&QДУ,ЯlКі ма.оо що робляrrь щ.,lЯ

Радннсьноі влади

8ПI()РЯiдlКj1Ба~НlНIЯ

тер итоtpі.Й ,

в alНlН я' 5O-рі'Ч'ІЯ

ВмИlКOГO ЖОВ'І1Н1Я

і ГОВОРJIIJШ Нlapo.~Hi об>ранwі - де­ путати БРOlJ~а.РСЬКIQ'Ї м';ської Ради :LLOO)lТam'tв

l'руд:ящих

іна

'1ерго,в,ій

сесhi \Іklmради, Яlка вLл.булас,я 26 ЖОВllIlЯ.

доповjдадю

3

заcrУJl1НИlК

IM':cыоїї

:ВИІСТ)1ПIІ!J

ГО.lо,вІІІ

,ВИІКОНКОМУ

РЗІДИ деl1jПЗТ

С.

Г.

Ок­

сюта.

!В УЛИ!ЦЬ

Iil'j>И\ІІегли:х

за'ІОр,ітмених

Ідо.

за

lНих

НИіМИ

де!1!утати

та

.Dнші

СЛj'IГОВУВaНlIii,

тор'I1:,в.,.і та

громад­

ПОЧ1l.1а

,lfIЯl"К У

серещщя

М'у.зи~на

llJIlюла

шко.­

:иа

960

м,іоцьна ЖИТЛО!Ю\lУ 'МaJCИlВіі I1\РО­ !ІІИСЛОВО'ro вузла. І~нтеНІСИIВlИО ве­

детЬРЯ ,гавифіКЗ<LlJіІя Брова'рі,в. Про­ Ік\па.дено ,блИЗЬІКО 40юіЛОМ'E'JТІР'і:в ,,~а.зощ)їмережі. Голубий БОI1ЩIК за,ГО,jJl;'В:СЯ

в

К1RЗ<ptТира I Х

багатьох

Т'РУДIЯЩИХ .в Iком)'1кзIllыиlхx і зЗ1В1ОД­ ~ЬКИ1Х ,БУДlІІнка,х. Прокладеио 1'а­

!кож ~НОВИЙ ,вCUQПРОIВ:ід. На обочи­ ,иаlХ ,Дормг, 'у cКIВ€lpa:x та • Їінших М:CЦ:ЯJХ поса\джеНlO понад '20 'ТИ­ сяч

,деКO!j}аГТИІВІНltх

і

фрj1КТО:ВИХ

дe~B та ч.аlгаIРН!fКОВИ,Х 'порід. На 'кошти" ,від,пущені держаВОЮ, проон'дено ,БРj'ІК.)lЗоЗіН,Н'Я блИlЗЬ­ ;ко. 700 'П(J'ЮНlЮIiХ ме1'рі:,в ВІ)'ІЛИlці Жовтневої, 'If? кошти ,М'ЇСькращи і цE'Jнl1'ралыихx ,peM0!fl1110-<мехаlНllЧlН'ItХ \lаlйстерень зааlсфаЛЬТОВaJНlі 'В}VIИ­ ці ПYlшюі,на', rqpыкroo та Чала,є­ ва. ,Вotни' ,азелененії, оовіТlлені лю­

мlнеоцeНJТ:н,ИІ~И лtЗ.мil1аIМИ. 3дііЙюни.в ,а,оФаЛЬТУlван.ня чзmини !В')'ІЛИ!Ці раl$"ООП i'MeнJi к.ьр08'З, ЯІКа ,B~e до ДеІН'І1РЗ~ЬІНОї сзotИіби 'гоопода'р­ ства.

ДОСЯJnНlУТО ООВІІІХ }1СП~Хj.в ,ВРQЗ­

ширllНlflі тор;овелыоїї 'ме~жі. На ЖІІТЛО:ВОМУ маСll1ві /по.ЧЗl.'1И п:ра­ цювати 'робj'{)нltча ідалыlяя і :ре<:­ ~,аи, ,на ,Пlлощі ,Ше8Ченкз IВї,д,кри­

то Інові

ХIJІібнwй та

ОВОІЧ~IfЙ

га'ЗиlНИ,

рОЗШИlреии.Й

йован,И1Й Іма'гази'н

на

ма­

PЄКOlНC1'ipy­

Першоmр.аlR'

lIIeBO:llY lРобі,-,НИЧQlМУ :висілку. По'

cык'''''уy ха.РЧ)lванні. Не ЗЗіДОВOIlIЬ­ няє Іробота 'І1'ЇiдinIРИ€'М'СТ:В 'З'В'Я'ЗlКУ

'Гр YlДЯ1Щі

часно

з

,валося,

ДOдJНi

Б:ров-а р,і в.

!ЦИМ 'на, сесії ЩО

49-х

,вже

Q.:uнto­

ліlдlкрес.1Ю­

зараз,

РОIІЮ!іИJН

,н'аlшаре­

Вели,кого

ЖОВ'l1Н1Я,llреба на:весги Зlразко'Ву чисто;гу ,і ПОР'ЯідOlК' на 1К0жіні,й :ВIУЛиці, на ко.жніІЙ са,ди6:, бl:~1Я 'КОІЖІНОГО будиИІКІУ.

Депутат

П.

В_

КЛИМОIІ':і

го­

.~a8>a, !В'J'IЛИI'lНorо 'l<ImI!iтeтy Е. К. 3аблоцЬ&иА ІГОВОІР НI1tИ про 1IЦдll10&іда.ль.нicrь

дenyrra'lt:ЬКПIХ

~.

деп)"г'аl"ЇS і вуJ1I1'1НИJХ 1«JN':Те'16З1В СП:Р а:в і б.l'аIГOj'1C тро ю м іст а. На ЦЬOlМ'У

зосерщи,~и

Хай живе славна радянська .молодь!

І

(Із Закликів ЦК КПРС дО 49-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції).

>..•• """ ............--

сВ()ю

'ув ату

р()Ду

славниіі ювілеи

-

50річчя Вмикого ЖОВТНЯ і 1 ОО роковини

3

дня

'народжelННЯ

геніаlЛlllfОГ(l ВОЖJДЯ CBi'NJBOro пролетаріа1'У В. 1_ Леніна.

ДіUIльшо ГO'J1Yють.ся значення

цих

до вї'д-

ви,датних

дат

д.1Я за,взяткх ,ВlCЮДИ З!ІІахсщиться М'ісие ДЛifl ПОI.1'ВКг}В. А T()IM~ На'l'аlJl'tя ЛitroQl

lЮ~ОМОПЬСЬ­

OJ)Г&ні3аІ.QіSDМИ,

виконко­

мом сіЛЬСIІКtOЇ Ради :роароБJre:но ЄДИІНИИ нла/н читання ле,кцій, провщ.еnНЯ вечорів та інших за'Холів,

присвячених

життю

і ,революцИtНій діЯJIьності В. І. Ле:ні'на, !визна'чниlX 'дїUl­ чів І~I)М}1ні<С'Тич;ноі па'ртіі і Ра-

2

НОВЕ 29 ЖОВ,ТНЯ

ЖИТТЯ 1966 року;

ни,мв іда,1ею

'30ерш.ень? Коли іді,вчина ,за1Кitн'Ч:ЩJ1а 'МljoЦ~BY шк<;>лу, ,~РИJЙШlа .~a тва'Р'IІ/НlНIllUь/ку ферМу ,в '1101М1"!!И!l1І:l' ДОСIЮeI ,маТУClI MapwI ЛetJlIМ'ШШ!­ ,НИ, ЯІК,а 'Га.м ,гараЦ!юва.ла ДО~КОЮ.

і\ИIJIОСЬ

І ;юч СПОlfа'1'l~У В3.ЖК(у'ВaJI'I:> lдо.Во­

та ~ItIICOMOJJК8 !Не <ВlПаtд'ала :В iJЮ3Ilа,ч, СМІМИJI.O ПЄDеБО\Р)О9З1Лі!

'всі l'р)~:днооіі. 'ЗtrадOМl, ОІпану.вавши' ,ВІСі СеІ<іf)ffi'И ма'ЙСn'1?нооті бороть­ бll 'за велиК'е

молако,БwЙlш.п'а

в

ЧИCJЮ

пе;JеДОIВИХ JIiOярок раIД'ГОСІІІ)'.

Нині ім'я КІООІ'!СОІМОІІІІКIf Ha'Ta.~iїiї Лі·юш IЮРЗС)'I€ТblCЯ cej}€\.J: праооф.1'ЗШ­ 'ГОВИ:Х П"Я'ТИlрі,чки н'а ;ра:й~НІ"Й дОШlIri nОШЗlНIІ.

На фото: НаталіІІ ЛІтош_

Фото А, КоЗЗ!ка.

------------------------------------0

С

ності у вирішеНtlї питань комуністичного будів­

ЬОГОДНІ

День кародженНIІ КОМСОМОЛУ. 48 років тому в столиці нашої Батьківщи­ ни - Москві делегати І-го з'їзду Спілки робіт­ ничої і селяиської молоді дали клятву на вІр­ ність революції, КомунісТН'lИ!іА партії, п,риАняли боАову естафету ••Д старшого покоління, щоб

ництва, надихають їх на нові ТРУДОВі звершенн~. Хорошими успіхами в праці і навчанн,і ЗУСТРІ­

чають своє свято юнаки і дівчата Броварщини. Разом

і

з

старшими

за

Iз06о:в' Я'3aJНЬ

,за,хо'ді'вв

яа,кlр€CJЛ'е'ни,х

п:,ДlГо.то:ВІ1Іії ДОІ 5O-'Рі:ЧI'ІIЯ

раідяlнІсыоїї

В

В,ИКОlиаIН'Н'Я ВlЗlЯ­

і

otержа.ви.

об~овqреНlН'і

допоВt~~1

ІВВЯЛИ

таlКС<Ж

У'ЧаlCll'Ь Iна,чаlл'ыиlкБірolва,р-­ Cf:jK0If10 . райоНlНОI10 ,вузла зв'яв,ку Ю. Ф.котницький, як:ий :роопо­ B,i~B про' перопеКТИІВIf РОGlВ<И'1lКIУ те­ лефОї.-J\ИОIГО зв'я'зку 'в місті, ['олова

:В)'ІЛИlЧно.о. 'KoMli'reтry О.

С.

Поно­

маренко. На сесії виступив сек­ ретар раЙікому К!П У,к:раії~ни де­ пу;гат В. Г. ЛемпицькиЙ. Сесія ,прийняла IріШ€lltня, і! яко­ му 'накреслені заХ(JIJ.И, .{ЛІЯ (ІОВ­

ного ВИ:КОІНЗlИНЯ зо,бо'в'lІзаl!lЬ по блаIГОУIС:ТРОЮ ,Брова1рі,в до 50І?іччя

Р'3іД,Я,НСblКОЇ

А.

'мади.

ГАВРИЛЕНКО.

дя,нсыоіi д~ржави. ЛєК'Гор&ми сільсыlоіi

В тоА жовтневиА день з'їзд молодих ленІнців

політично і оprанізаціАно об'єднав комуністич­ ниА рух МОЛОАі з po;tрlзиеинх організацlА і осе­

Багато корисних справ

первенця

ред,к'lв роБІтничої І селІІНСЬКОЇ молоді в' Кому­

ціалі'ClТИЧlНоі держа.ви»,

«Ди­

В. І. деніна» та ін­

TWHCTBO

ші.

слухалистарого

бїЛlJШОВИllіа Ва,сильєва, ЯIКИ'Ї! H~~~H()P&30В'O :JУ'стрrчався і працював 3 В. І. ЛенrнИІМ. :Від

імені

;МеІшканців

ем:\

хочу щиро ПОДЯlкувати т. IВа­ ,си:льевуза 3М'~CТOllНy,

ціпtаву

ра3І!ОВі.дь 'Про З&бно:вника мун:іСtrиЧ:НQoї

'па'р1Ііі

j

1\0-

РаДЯlН­

ськоі ,дер.жави. В. ПДСІЧНИИ, завідуюч~й

клубом.

вони

великої

хімії

вирОСТИЛИ

зернових,

на рахунку

мІЇСта

овочів

КОМСОМОЛI1

заводу

-

і

9 місяців по

порош,:

кової металургії. Тут нема жодної ділянки, де о

трудову

не працlO8али ЧJleRИ ВЛКСМ. Вони здійснюють

Багато важких ви,пробу_ань ВlИlало на долю КОМСОМОJlУ. Разом з старшнмитовариwами ком­

для неспіл,кової молоді, виступають ініціаторами

на передньому краї ооротьби за КOJJектквізацію

ківсьt(иЙllt.

сІльського

оволодів професією механізатора. Молодь сама своїми СИJlами будує сrюpТlІВиий комплекс.

ністичну СпIJrКУ, Н8Заdtди поєднав молодь з партією велнкого Леніна_

aBaH.rap,ll.tlY роль на виробннщ:ві, є прикладом

нових, прогресиltних метод" в,раці, ведуть бо­

ротьбу за економію си,ровlliНИ і матеріалів. Радують успіхи комсомольців радгоспу «Плос­

COМOJlbцl проіUJЛИ ГОРНИЛОГРОМ8ІДинсЬ&ої віКии, 8ідбудовувuи народне господарство, Вони були ГОСПОАарсва,

брали

участь

aKTIUNlY

у CTBйpeltН1 нової соціалістичної індустрії. В грlЗІІІ ро&и"'!П[оі Вlтчизн.иої віАни lСМІа­

кожен юнак -

і

надlАНІІМ

і

в

роки

Джусь із

радгоспу «ГОГОЛіВСЬКИ.й»

пер­

мwоді

Та

всІ

жених

партії,

марксистсько-лен,інсWtим

В

Ленінському

комсомолі

а

зацій,

всіх

членів

від

т ИСЯЧ~ГOJJОСl'В nОРИ\ВІ1

Лені'н

-

з

Д~.'Іегагти

і

ЯІШЙ

~POKY,

Itbar.xJ

B/;~aIHiC,TЬ з аlПOl8'іт ЗІМ,

cыоїї Нlість

нами!

Лені'н

на­

з'їзду

XV

f100ri

з

віД1б}lВавоявеан.ою

деМОІНО11Р)'ІВЗЛ\li

овою

&еЛИIЮIМ лені,н'сыкІмM вЬд імеНі всі єї р З:діЯlН'­

МОiJIQДі 'IІ'РИСЯlгали lН1а вір­ п аIР11і,ї , Р ~дJН~,й Вітч Иі3н1.

Цю Is:'pHiCTb Ленitнс.ькїИЙ комсо­ мо.1

проніс

через

осю

авою ол'а,в­

ИУ і,стqpію як перемоЖlНИ,Й' цра­ пор. Сllворени'й 48 ~POl~iB. ТОМ,У на

І

ВсеJЮCі'ЙlCЬКОМУ

3

ІЗДІ

ОЛl­

ЛОІК JЮбітlНИ'Ч'ОЇ і селяlнк:ыкїї мо­ ЛОІді, 'нtЗ'РОдJЖенИlЙ у BO~Hi рево•'ІІЮlllі,Й;них 'БИ1'іВ, лід кetр:'ВнИЦТ,&ОМ

KOМlYIlf1ioтlf'l!foї па:j)l1:Ї 'він виріс у могymН'ю ПOJJітИ'Ч~у ор,г~ні,за­ цію.

cGп'іil1lК'З

КОМ'УНlСТИlЧно.l

ЛОДіі, -

ГО,ВО\РІПІ В,

ІЮВНlнна

БУ'fИ

яка !ВІ ТИВУ,

свій

І. Ленін,

ударною

уся~ій :роботі

допомогу,

ПІРОЯ;ВЛ,ЯЄ

пОЧИН».

МО·

С!рупою,

подає. ~в?ю СВОЮ

lIfllЦ!3-

Літера­

Та

ще

більше по­

Вже

справою

не

всього

хвилюючим

далекою

М'РІЄЮ,

радянського

радісни,м

н.а­

завтрашНІМ

від

цього

прекрасного

.. зав'Гра

в

ТВОІХ

руІСах, молодиА сучасии,ку. Тож звіряй св?є серце з пульсом багатогранного ЖИТТjl БатьКІВ­ щини.

Вона кличе тебе до нових трудових звер-

шень.

З свитом MWOAOCTiBac, друзі!

М.

КРУК,

IПе,р'ШНЙ секретЗjР ра,ЙIК;О\IУ Л кс,1\1У.

актив-

Ленін з наl"\иl

Є:ll.ино~

ОКІЗоНДУЗ.a:Jlи:

ми!

влКtGМ,

іВ'

бlЛЬШОІ

перерахувати.

п,рекрасие.

Аorо

Ключі

завданни, постаВЛ~1 КОМСОМОJlt:ських_ оргаНІ­

ще

РОЗПОВСЮД)!l,сння

дl!ем є комуністичне суспільство.

uп<олу

ХХІІІ з'їзд КПР<:

ВЛКСМ

і

практи'чною

роду,

а й дли тих, у кorопобlJllли скронІ. Великі, незабутні подІї відбулиси НJlнІшнЬОІ'О

вимагають

Всього не

нє-світле

боротьби, загартуваШlЯ 'ВолІ і характеру. Тому сьогоднішнє свято раАісне не тіЛЬКИ ДЛІІ юнІ,

року в житті комсомолу і XV з'їзд ВЛКСМ. Нові

кущів,

трібно зробити юним ентузіастам. Наше май?ут­

ІДеалам.

бойову

і

Немало зроблено МОЛОДИІМИ роботящимн рука­

90 мільііонів чоловік nротягом 48 рокl.в про­ йшли

дерев

тощо.

ми.

ПОКО~ІИНІІ

мол().1 otre,ll.1lye І рl ..... ит.. G,lJ;не ~ реВОJlЮЦIАний riорив, roтoвнfCТb Ао 'nOA.Hry, віркІсть ~()муиlс­ тичніА

На їх рахунку сотні

тони зібраного металещм-о брухту, тисячі п.осад­

...IAadCTb змінює обл~ччя .ноди.

Дня

ВідміНffИМИ оцін«ами і уооіхами в громадсько­ корисніА роботі звітують в цей день комсомоль­

тури

І

до

КОМС$)МОЛЬСЬКО-МWО­

діжні бригади з Київсьkої ,птахофабри;~и, заво­ ду торговеш.ного машинобудування та І·НШИХ.

ВітчИ3RИ.

рlltltяна.ка

Кате[JИНИ

ви'р06ни'lOГО 3а!lАання

рапортували

ці і піонери шкіл району.

Чудова

і

Соловей із радгоспу «Русанlвськии,». Про ДОСТРО­

мель, будують новІ гідроелектростанції, гіганти­ заводи і шахти, ПРОІ(,ІІадаlOТЬ ШЛІІХИ крІзь таА­ гу і тундру, множать СЛ8llУ І могутність рІдної крaUl,,; ,.IнIOIОТt.f:.

ВЛКСМ

госпу «Зоря», Героя Соціалістичної Праці Катери­

завжди відгукувалася на

помічннком. Як

члеи

ни Диченко, лаикових тваринннцblКИХ ферм Гали,ни

зразки самовід:Ааноі працІ в тилу.

'РадЯНСbJIа МОЛОАЬ

Тут

I()нlUtи і дівчата району .ГОРДЯТЬСЯ трудовими Jl.ОСllгнеииRМИ ланкової овочІвницької лан'ки ,рад­

ки І дІвчата fUiч-о-....... з своїми батьками І бра­ там .. J1IОМИЛИ фашмітсыuIx загарбників на всіх фронтах І в 8OpO]IJ.OMY підпіJlл1, показу,вали

(}рга­

НfзаціЇ ТQoва'риства «Знання» на фе<рІМах і в бриг,а~'l:ШХ вже прочита'но .'1еюції «денін орга'нізатор .першої в с.в.їті со­

урожаА

картоплі, успішно завершили план внпуску промислової продукції.

пронести її крізь вІки.

ших п'яти,річок, KOMCOMUltцi вписали' не одну героїчну сторіНКУ в лІтопис трудових nepeмor сучасності. Вони ,перетворили в родючу ниву мільАони гектарів цілнн,них і перелorових зе­

ТИ,Х

ТОВlІ1ришами

зібраJlИ дорідни;й

ніше бо:ротиCJЯ

профопіJLКОJlОЮ,

кою

в noш)'Q<И за

кове виконан'ня

))'aJ;ІіГосшу

села

.~Maml ВЩІ')1Wа'fи

свята

Нещ().'\авно в клубі вrдбу.вм Цl'кавwї! вечір. Т,руJ:tівники

)'{~ТІШ()ВИ

і не

далі. Хf.ба ж 'у pilДlHO\lly се.лоі Гoroле&і '~Іало ,мkця ~я 3ВИ:ТЯЖІНИ'Х

ним

'f.ребухова. Раз'ом з JI артИfiн ою ,

культоев;тні

. ·············..·...................... .

заклики КОМytlістичної партії, була і є її вір­

РОЗПОВІДЬ СТАРОГО БІЛЬШОВИКА на6.ли\Жаю-

. '."

О·····································

партІєю,

3н&Менні ЛОі,ltiі

працю­

:гаIКОЖ депутати О. Б. Левін І В. І. Ковпак. Т'р'ооа 1ЮflQлег-1И'

ча'в т.з'кож tn;ра:цювати иОв'и'Й ОВО-

ТblCЯ в ЖlllI'1'і ,p~Heь.&O!'o на­

вчіться

вати і жити no-ко.муністично.J4У!

'ВИСТj'lПа'ЮЧ11

'ГОіВО\РЙL1ІИ ,ІІІРО недр~,іlКЩ що ~ають місце 11 бла.го)'lCТ1>ОЇ, за1будові мйста, ІПРО h-едостаТlНііі 'IЮНI1~рОIІІ" З~ЦИІМ з боку ар1хіТС'h"Тор'а. І:шл,а мова, !І1'ро яедоліlКИ і про rre, я!к їх позбутися в ,по,буто:&ом:у об­

і ·а:3rfОllраНСПОilПУ. Нем,а СПlравж­ нього ПОIР,Я.'l,к'у в перевезеН1н,і па­ саlжи'рів. Б,qротиюя за :ВІІ10РМ'КУ­ ,ВaJНIНЯ 'МIVcтtЗ, П(JIВИIН'н,і :всі 'без ви"

Іп:раlll.ювати

Ентузіастка

,

СТ31!ЮSИlнні Бро:вар", які п.ере­ живають свою JI1РУIJ1У іМQ.:lОДЇСП" зба:га'тили,ся новооудо'ва\lИ і--в ЦЬОІМУ pOlJii. [1n IВ')1.~ИіЦі Кірова 3Вe.;J:eJЮ 'П"ЯіТИlП~'IН'РХО.ви1Й багаro­ КІВ аlРТИрlllИЙ БУ'ДИJIОІК, В~Д!l<iр,wrа і

ла, ІНО&З

лодівайте знання.ми,

оое.пененню.

Ha,pOДll;liї Щранu.і, щО :ВI3ЯIJlИ участь в ОІбгово'ренні допо:від,ї, з'веР'IІІУЛИ серйО'ЗlН,у УВЗlГУ ,на 'Ге,

комеОМОАУ

Юнаки і дівчата! Наполегливо ово­

піl.!ІіПlРиемC'tв 'буде зведено Д'eкJіль­

'В!~МИ ),<ШЇtXЗlМИ ,в .з а,будов,і , бдаго~OЇ .в рOlВ а'р')В , новими дооягнеНlН,ЯIМ'If1 Іна 18IC!~X ДlЬля:нкаХКО\l'У-

наРОАження

вірни" nОAlічник і резерв КОAlуністичної партії! <

таінши:х

б€\ре газифіlКЗlція м,!ста, будуть лро&tЩе>ні IЗlн'а''іНі 'Роботи ,ПО !ВОДО­ по'стачанию :l'р)\ЩЯІЩИlХ, IБРYlК)1В,аIН­ Н'ю ,і аюФаl.ll>тува l lШЮ ,ву.1ИIЦЬ, ЇХ

День

-

Хай живе Ленінський Ko::;~~~~'~1

ре'Гво,рити йQ;х) в QДНte :3 lІ~раших ЗЗtГЛЯlнемо В' ювіле'Й,нИlЙ Д\lI<Я Ра­ ,,,іст СТOlll.иltfної облаоті. ТОІРДlїСllЮ д,яlнlcык.її 'держа:ви 1967 ріЬК. Бага­ брова;J)ча,н є новий ЖИl'ГЛОIВИlЙ ма- то бу,де, зроблено, в СЛРЗlВlізЗібусИtВ ,Щ)(JIМИiCIJIОВОГО в:узла,. ЧотиtРИ- . ,до.ВIІ і ,блаlГОУЮllpOlЮ ,Бр08'ЗlРі:в. і п'ятнпо,верхов:і ;баГ,~ТОlІ(,в,аprrИ\Р'Ні Так., дл,я ,робі'1'НИIКІ;:В заВlО\,ЩУ опо-

б)'lдИ1I11КИ ВНlPoC.nи в ценТІрі Брав'а-

жовтня

29

чевий мага,зИ'н по ву.lшці Киівсь­ кіЙ. К,рвм цюп0, ,в міС1'і ,в:стаIНОIВ­ лено ,біlll",ше 10 ~a,pi'B ,дlЛЯ 'П'РQда­ жу ~рО!:,шсло.ВIf.Х ІЇ ПРОДОіво.1ЬЧи.х TOBap~B,

Так

ЗЗlпов:otа;в

!наlМ

Іллtч.

Юнаки ,і д:івчата нашої краї­ ни ltЗ заКІЛИК партН, за веJl\~Н1WЯ'М ової.х

П'з..~,ких

IlраlЛlf.УЛИ і лозmu

сердець

заlВlЖlдИ

ПРЗГН)"ТЬ бути ,на 110-

ді""я,нка,х

БУ'дlі,Бницт:ва

на­

ваго ЖИіТ1'Я. Вогні ДffЬПlРО'Гесу і сталева Магн і"lжа , KO\IICOMOJlbCblКli шахти і ціЛIШІJ1а епО/пея, п~хі,д за fIIіднесеНIНЯ

аіЛЬСI,lКоrоопода1РСЬКО­

го ви,роБНИIlI.т&а, о.ВОЛOlдІння знаlll­ нями і навою теХІН':,кою етапи ве.1И1Каго Ш.1ІЯху,

-

З

кОМСО\lОЛ .

чеСllЮ

П' ять

ЙШОВ

В,ИlCОКИlХ

і

Й\де

ПО

УРЯ\дОВИ'Х

IВсе це я<КОІ:ІІУ

Нla.rqpoд,

ЩО )'ІВінчали I1\Ра.по,р влк.см , ВИіЗН<МІIНЯ

заслуг

-

лен'::нlcыагоo

КОМСО\lОО.у, ШКО,1"у Я'КО~О ~РОЙIШJl'О ПOJНад 90 міiJIьйаніlВ чолоВіIIК. . Разо.м з у6м KOМICOiM?"lOM К/P~I­ ни 'на передньому КрЗІ КО\I)1ЮС­

тичного

бу.діВНlЩl'ва

переб уlває

~o,гo БOlйовltй загіlНl деНОІносна лен'llf.сыаa

ТИlЧна

СІ1'іlJllка

дв!,чі орKo.мylН:C-

МО.lщщі

УкtраїIИИ.

Об'єдJНУЮЧИl у ОВОІЇІХ ,р,ядах близь­

ко

ЧОrfИ1j>'ЬОХ

\І і.l ~йо~н ;:в

дJі'8ІЧагт, вон а Оірга:Нlі:заіЦією як

це

вже

конува.ти

ва,ЖЛ,ИlВі

є

юн,а:кlu&

ОПIР<llв,дlі моло!ді,

дове.:tено

Зl1а"[)н'ою,

життя,м,

в'І.1ІІповіда.l~ні.

заВіда'ння

і

\1 ЗІС·ОВ'ОЮ

партії

ви­

дуже

і. Бать­

ківщ"НlИ.

YotapHi КОМСО\lОЛЬСblК1і бу дав,и ведуть СБі,й літопис Вlі!д т:єї пам'ятноЇ ву~ыокoIJIій;ки"' я'к'у В 20"х ,роках ЩJок,ЛЗід,аl.1И ПZIВІ)(а КQРЧЗJ::;iIJ

'Га.

тlmыии

раки

ТНlВlНОЮ

за

участю

його

. РОIВООНИlКИ,

сеМИРI'Ч\КИ

'K()tМ:COIMo.~y

з

а,к­

'Р'8С­

пу,бліки ОIllQU))'іджено. понац 200 д'У'же важ.rrНВIІІХ о,б'€Жl'j,в. B~e дають П!РОМИ(),~ОІаIfiЙ C'l'j)\lM ."КИІ'В­ С!lКа Комсомо.lьська. 31\1'11ІІ'СІ>ка


\

~

с ЕЛО

Кня~ичі.

донини

1

\ За \ тут

З

"'11І0ІІа

ця

назва.

переказами старожилів ВОЛОАар!08Ь .киЙсь

~ князь. КНЯЖИВ"1J'OЗ1tошував, а люди

,

животіли

в

злиднях.

ro8Op1lJUl далеко раю..,. 3рост_ кo.voa.ників.

Багато з TorO часу води втек.ло. Вже в передреволю..uЙнl t\QIНI село _помітно збіль-

ШJМO.CЯ •. Особливо зросТати

.110

воио

роки

_

за

ЦЮ

-.ушив

добробут

на_...а

фа-

ла .lfрuoбflрежнУ Україну, переС;JIf'IIула Дніпро і заполонила см. Броварщини, в тому

Хлlбо-

числІ і Кмжичі. Не одна сотня

чоловіків

ЦЬ()f'()

~ З кожним роком міцніли гос-

нorо сеJl. разом з воїнами Радянської і\рмії стала на захист любимої Вітчизни: І де б вони не були в бояхПіАМосков'ї, Сталінгр.... , Вороиезькому чи іншому фрокті, - ВСIOДИЗКlІЩували нена-

~ подарства,

виaюrо

~

про

Їхні

успіхи

)!

старовин-

\ рl.в.иоі КомуиlcтИ'lllоі пар~ тіі об'ЄJl.Нали свої .rocпо'дарства _ 1ІРьох оільськогосподарс .. их артіЛJlХ. Разом стали долати трудноші, БУIAУвати кове, щасли.ве життя.

*.

ко

і

Княжичі,

дарювали танковим

л.!lІна&

яакраlВі:ше зазелelн.їла оОЗИІМllНlа. A'.~e ·ноча:ми Iна·.Щзе\llJlею юоли­

~e

волею

!ЩО

зима

не

скзззти,

lН1і,затqри з' ,рalЙон\НО;О orб'€'дінан·ня «сі.лыгocлexlнїlка·>>,' ІКаІЖе ст·арш НІЙ зосхгеооН!jк в ідід ілк а ее.\І ен

ВолQД'ИJМ,И!lЮВИЧ Т)"Г

lJIIjJацюю

ЩО

ХЛОll1ці·

ОвІчаров.

IHeдalВlНO,

,а..ле

11J)}1дJя'гыся

з

Я

-

бачу, J'onнw­

,КОМ.

or ЛЯlillаl€lМ о

ІПjр нМJiЩelIllНЯ. У .IIJI!.OX ПСІВlШСТЮ ВЦРelМОЦТ()І!ВlНО під.,ю­ ти, ~CJlа, ЗlвтопоїlЛІКИ, ,ВIC1"a'HOIВIJJe­ аю JЮв.і IВИООКО~РQД·УІ:{ТlfВні· mpllt!l'C-

ід1,

пil.1н:.ше

ПОІЧWOO OnОР)'ДЖElііІІІІЯ rнeJ]()'щЗI.1PЇlК

лока. От і в ниніш·иьому році за неповних десять міся·ціll

І~ЬСЯ

InніlЙ

ву'ЗЬІК'О'Колі·іікою.

l;>etI:,по­

д'3:К,

.поsroнює

-

зоо'ГеXtIllЖ,­

віlн. і 'ВIІІВОіЗИJТЬ 'ПНIЇій зв:дси. (В '"'РИ'­ М іЩelНlНIЯ:Х

азюКjДИ

чисто.

В дocтoв.~piHOC1'i цих ClЛI',в Іне ПQ.l1ріlбоо ,було С~lМlн:.в.аIТИlCJЯ у lКорЬваник,31Х IБJ'В IналЕ!Ж'НWЙ 'пори­ .д0lК':. А .в загонах біля ІНJИJХ .~po­ ,ГyvIювались ІНа овіжому .ПЮIВіТрї ЧIІ'Сті !ЮОІРОВНІ.

У

'JVerbCJМIY

1К0Рn&НИlКУ

саlМІ'!

IJIраlЦювалн робіт,нИlКИ з «Сl'iльГОQП'11еІХ!НlїкИІ». ВОЛОдИ'\lИIР. Пе11jJа­ ІВ'ИІЧ л.ЬВОІВ, ВОJJНUИМИ'!> І(ОІСТЯН­ ТИlIЮВИЧ I(O\pIIII€JB lі МиХ'з,ЙIЛО Те­ IреНl1'і'ЙОВ\ІІЧ РИЖИ'Й разом, з CllЮїм БРlllгщrщjЮМ! Іваном Alн.д:рі'ЙI()(ВИ­ чем ,l<jpeМ1I1i€lM почали ,ВlCТ3ІНОв.rиo­ вати ІІСІ!ЗІИІЙ Tpa.НC'l10pTep.

і

БУРШТИН'СblКа

ЮнаЮI

і

елеЮ1\роотаIНЦН:

ді,вч3JТЗ!

ПРОКJ.,lадзли трасу СЬ<КОГО

каlна:лу,

OOIМOВri.дu!aIH()

П~Нlнті'ЧlНО-IК!РИМ­

СП~РУ~Ж'УІвал,и

'ве­

.1ет,ні х:'мlії в ЛIІСИ<lВlНСЬіКУ і Ка­ л),ші, LlJніlПРQДJЗер,жи.нську і Роз­ діолі, Черкасах, ЧернWгові і Су­ мах. Поорнемства металYJРГ',іЬн.ої п ))(J!M ИСЛО,ВОlC11і, ОП'0Ір<j1.:LЖ ylB аіН і КlОоМ сомолом 'Реопуб.,іIIШ, забeЗlпечили В

сеМИtрі,lщі

бі.л'ыеe

П{)J.10ВИIНИ

всього пtрирост>у ЧI8,ВУНУ, прсжату, залїt3НОЇР~lдИ і

СТlМі, КОН­

цеНllРЗ11у.

ГirД:НИЙ РО;дlНУ

вклад

ап,рЗ'ву

В

засзль<нона-

,~н,осить

МО,lО1дЬ

села. ТИЮЯlчі КОМСОІМОЛ·blЦі,в УІІ<ра Ї'Н!! за ЙІНlя.т і нта виjJ)ішалыих ДІЛянках QЇ-1ЬСЬ<КОlгооподаljJlCЬІЮОГО в ИlР абн ИіЦl1Ba , тороа,ми

ш~роко!1О

передових ться тією

В ист у1п ають

методі,в

і,н :tЦI а-

В,ПljJJOВЗ!дЖelНlНlЯ

~pa1LDi,

~рю­

за ~іЙQнеfl.Н'Я $ЗЯТОf1O пар­ і уРЯ!ДОМ курсу на рішуче

піднесення і радгоспів.

еКn,:ЮМ:IКН

КОЛ'~ОQПtjв

Ід О

Багато роКіВ я працюю завідуючим буртмайданчи­ ном Печерського райплодо­

десяту чаlC'l'JI'Иy' 2!СЬОГО ЩО ПО.Бrн!стю IВVдіПОіВі­

зоотеХIН'Ї>ЧНИIМ

B'III.\IOI'alМ.

ІНQоонарщженИIХ

дJIIЯ

овочторгу,

ТІеІ1ІЯіТ

ку)

ВНЗJlеЖIНОМ·У

IlО'jJlЯ;Д~

'YJТ1Pи'му.взТИlМryrьоя стаlрші те­

l(oe-Р'~Elника,м Іві,дl!!l;.п:ка СЛ:\д ПО,1'YJp6yt113JТlIJCb, щ06 ,і ,д,л.я МQJlОД:Н'Я­ IкаВМlllк.ої ,р<>татої )(іУДОlБИI O)NIa 'ЗаrбeЗІП~eoJIJЗ. с.и:1'а .j теп.л8 _~IIiMI~B-. ля. А 'ЦЬрno, 1If3' ж,аJlЬ, II1ОІКИ що ОКl3І3атн ще МО)юlllа. ІВ однаму I:JIРИlм,:ац,еlliн,і досі .не !Проведено

не

теля'Та

надходить

все ще ЗЗlк6Н,ч·ИІ.пи.

ночують

стіЙJl<Jiве

утРИМ~Н!lJЯ.

Т,ребз' 'ТЇJlЬІКИ, щQб у 6)ІІДШе.rнmи­ юі~було 'бїlдl>Шіе nOВОФО11Кос.і. п. ТЕПЛЮК.

,Готуючись др 5O-р':ЧЧЯ Вели­ кого Жовт,н,я і lОО"р,і<l'''Я З д:ня

ІІ'!ІРОД:ЖВ!ІІІІЯ В. І. ЛеніЖа, озброє­ ні 'р:ішен'Ня.ми ххи.І З'ЇЗ.дУ паlР­ ті,ї, ":}МСОМQJlwі, МQJlЮідЬ роопуО· л,ЇКJt Н'а.пО."еглIІІВОЮ працею доби­ ваютьс'я ІВ IІІl>oмИI()JIОІВОСТі і сіль· CbIКOl\l'Y rocПQ.'lарt1'ві,на .КУ_1ЬТУР­ ному фРOlн:ті, _ В наУIІ:Ї все ІНОВИХ і 'НС!!!И,Х }1(Jп'Vхів. І,х ТlIЩРЧІ'сть та іН"'lIJіаТИI~а, ЯlКlі б!'іР'УТЬ поча'l1:Ж біля Bej)cт,aTi:B, домеНіНИХ і ма';>­

тені!зlcынІхx

печей.

на

Бус'J':'ве.1ыlLхx

ПЛОГJJ.а'дlках, 'ко."~ОСПlПИIХ н,и'ва,х і ферма,х, Уl1ВО\рЮЮТЬ буrpхлИІВItї! потіlК масовогО' ТІРУІДОl30lГ'О re;JOЇЗму. Не,в'Зо п"ЯТlІІр!'чка наТ)ОI.1IЖУ€ у

наших

СИJ.1н'і

юна,к;,в

на~XlНelНIНЯ.

.1~l!ча;г

нові

нз­

до

нас

з

ПtРIІ'щеплюючи

підви-

виробництва

здивуєш,

показавши

на

вули-

продуктів сільськосо госп одаРС1'ва даJlО можливість ус-

ці добротні будннки, а нерідко і котеджі робітників. Не

пішно

здивуєш

виконувати

вірні

зобов'язання

вою.

Ще до

свої з

дого-

держа-

ванні

Всесоюз,ного дня сільського

і

логою,

госпо-

вими

радгоспу виконання

новим

кімнат,

же рапорт буде і по молоку.

телевізором,

рів,

по

якій

сують рейсові

заннк

кінчується

продажу

рослин-

ницької продукції. Готуючи ТJ!yдoBi подарунки на честь 49-ї ,ічниці ВеJlИКОго Жовтня, колектив радгосп:; гаряче сприйняв заклик

50-річчя

ві,ДЗИIІЧИТИ

влади.

кур-,

За-,

водо-,

в наступно-,

трудову

І

ПОЛІТичну

актив-

:~т~от,,:~:~:и~:, 5t-;i~~~ ;~:

чено значно зБІЛЬШИТИ виробпродуктів

будівництво

дянської держаВIf.

рослиини-

І.

у

БУДЇВНИ1КЗ'М ВО'Ї

нас

не

КОМ"lн,і13М'У

Л;JQДИlН·И.

Яrка,

D..,.,...."......,.."..,.,.,.....,~~..,..."....r,....".....,,.,......,,....,,....

Передові

Яlкості

11І0по­

ЄдlНlYЄ в с06і ;д.YXOlВHe баrатсТllЮ, MC';J'm,lb1НY чиcrrОТУ і фізи,'1J1y ДО-, С'Коналість. З Леfllіним у серці, О~fJи.лeJilі ба'ТblКlnВСЬ<КIІМ ПІ:,кл;ув.а:Н:IfЯlМ і до­

Е/',р',я,м \ .партії, КС\МIСОМOJIьці тафету тих, МОВИІЙ, хто

r.rрапОіР

Ве.1ИКОГО

- Хай сомол зерв

Комуністичної

ЖОВ·l1н,евн,х

-

ЖОВТІНЯ.

ЦІ(

КПРС

З'ВlКЛJ!lках.

З3ІВlЖtди

З

партії! . у

СВОЇ,;.:

.

па'р:їїєю!

ЛеніІ!!

наlМИ!

мя».

.

На МОЛОЧlно-roварНlИ фермі КаЛIИТЯНСІ>КОЇ птахофаб­ рики те.1JЯТ'Н'Иtць Ольгу Мороз і ОлександіРУ Скок ЗlнаЮТL 5Ш працеJJю6них і сумліtНtНихробіl1НИЦЬ. BOНl{ ЙдJуть 13 авангарді пере:джов'ГНЄ<вого соціаліСПIЧНОГО змагання.

Ці тел я l1НIИ ці за дев'ять місяці,в першого 'РОКу нової п'яТ'иріч'КlИ добились найвищого ПрИlросrrу Ж1ивої Багн l1ВЩЖН. KmКlHa з НІИХ догляда€ SO го.піlВ МОЛОдJняка і за ней період одержала відповї,LJJНО 10,5-10 юнн ПlРИРОСТУ. Середньодобовий приріст переВlИЩИВ 600 грамі.в на голо­ ПУ при плановоYlУ завданні 550 rpaMiiВ.

8.

ЗАГУМЕННИй,

головний зоотехнік

птахофабрики.

плантацію

поспІшає

на

буртмайданчика

зобов'язався свят

валися. 3 вогнином пра­ цюють роБІтницІ О. Даниль' ченко, Т. Лукашова, Н. Ба­ бич, О. Валюх та інші. 5-8 хвилин - і автомаши­ на розвантажена. Шофер знову

радгоспу.

l{олектив

до

повністю

жовтневих

упорядкувати

всю прийняту продукцію якісно

ве

занласти

її

на

-

зимо­

зберігання. О.САМАРІН, за'Відуючий буртмайдан­

овочеву

чиком,

Сільський консервний

завод

ВоЛИ1lСhка область. У. селі та 'К'()jICeP:BH ИІЙ за:вод .по переробці О]!l()ч,іlВ, ЯІГЇІД На фото: 1Н1З1 о:.льсЬ<кому КОIНСepБlНТOlМ'У ·за.вод'Ї. На П!'іреДІНЬ.о'му 1І,.1ані краша робіі,'Гннrця Раlіса ,Книшен,ко. ФОТО Г. Са,)Юн€'ва (ФОТОXlРОНtїІка РАТАУ)

в ',ТЧИІЗlНИ,

живе Ленінський к()м­ ,вірний помічник і ре­

ПіРОСЩlОшУ'€

з

народу,

з чec-nю несУТЬ ес­ хl10 шту.!}М)'1ваlВ Зи­ під,ніс над OВliTClM

~

теЛЯТНИЦІ

затриму-

,га.рМ()НJЇ'ЙIНО

~

МИХАйЛЕНКО.

Робимо все для того, щоб машини

\ \ \ ~ \

му році, ~відча~ь про високу!

У иамічених за~одах передбаництво

автобуси.

намічено зробити

славн.

Радянської

регулярно

~

мережі, і на кожній вулиці І' буде встановлено по декілька водорозбірних колонок, піде вода і в квартири жител,ів. Цей далеко неповний перелік досягне·нь, а також те, ЩCl ,

працівників сільського ГОСПОдарства Сквирського району,

щоб гідно

під-

побуто-

електроприладами.

Успішно виконуються зобов'япо

меблю- ~

Нова двоповерхова школа, клуб, дитячі ясла, п'ять двоповерхових будинків на 80 кварти.р. . Прокладена асфальтована дорога з Брова-

річного плану продажу· м'яса, до першого листопада такий

і

У

па'ркетною

госпо­

Це ОВЯlЩЕШІНз, КJI1Яl1ва МОЛСЩИХ ХХІН з·j.зд КПРС зак.лИ'ка'в 23.;мілЬЙонного за:го­ КОМССl\ЮЛ з ще більi'lJ.ОЮ енергіє!О. лelн~нu:'в н'У вл.КСМ.· і на:ПОJlе:'JIи,ві,стю ДО1Помагати .пар­ тії у В ИІХОІв,аIЧН: іІ,:.дростаючОТ'.:J А. МЕЛЬНИЧЕНКО, відповідальний редактор га­ поколі'НlНЯ в Д)1сі Лelніrн'IЗ,"У. І Ц~ зети с:Комсомольское зна­ за·вдзнни з Чес11Ю В.И\КО':іУЄ КО,Мсомо.1,

і

щення матеріального рівня життя працівників радrоспу, села. Тепер ,вже нікого не

ну ло, а водій автопоїзда І. Ііуценко прнвіз майже 18 тонн капусти. ВІдмІнна продукція!

\дl.'lІі,в, до ов:ята .8ІСе поголі'в',я іПО­ ~a,

ро-

куль-

дарства більше 1 ОО тонн капусти І картоплІ. НемаJlЗ в црому заслуга і шоферІв, зокрема аВТОКОJІОНИ 2240. Сьогодні ще І пІвдня не ми­

;в заlганах ІПIРОcro неба. На фермі є IМіаж~).j!IВlОС;ь заlвер­ шити ІРelМОНТ В НВlЙlбли;)Ю~і tЮі..тlblка IОТа:8ИIІ"И

і

поліпшення

Добре організував здачу щючів радгосп «ТребуХlе­ СЬКИЙ.. От І в цІ днІ щодня

'ремоот. 'в .др}1ГОМУ ар06ИJ1И ,ЙОГО ТОІМ'У

такого

кагати понад три тисячІ тонн картоплІ, тисячу тонн столових бурЯКіВ І моркви, БІльше тисячі тонн к.апусти.

.'ІІята.

'пох'а'ПЦelМ,

але

пливу овочІв, як 'нинІшньої осенІ, не спостерІгав. Безперервним потоком йдуть вони до нас на зимове збе­ рігання. Вже закладено в

діВ адJlJlЯlТlt!t6111Н()І!1О вж,у вже іВ и­

,зщрзз

Збільшення

для

турно-побутових умов

ЙДУТЬ ОВОЧІ

IIЮJII!I.I ~)1деllоста:вИlИ ~ J!IOpiв,

УТРИlМ'~I'ІIІНІЯ

сто гектарів

биться

0~---------------------------------------------------

;~~:., ,~-j~ ,а60 OJII-Чо/ '11 ос-ол ilВ 'ІЯ ,

на

лузей господарства. Немало вже зроблеlfO

23,2 цент-

сільськогосподарських угідь становить 613 центнерів, а на

це I8ммы'и1тьь l1Р ;кк,тор, зменшит ь зз;rpoaти. ~paцi. ПООИТ\lllllНИМ € також' той ФЗIЮТ, щО на фeu)мі, ЗЩР3ІЗ 06ладну\!'ТЬ'СЯ

ПіР ИІЧі,ПІН і

ферми ,ПРИIК,Р~ПlJlени,й

вихід його

А

ЇХ собівар11ість, добитися ви- ~ сокої рентабельності ,всіх га- \

нера з гектара. М'яса вироблено по 50 центнерів на сто гектарів угідь.

в иробл я­

нові МОЖЛИВОС1'і для дальшо­ го збільшення виробництва сільськогосподарської продук­ ції. Вже тривалий час госп о­

віJ!l; IіОО\рОвн!ІЮЇіВ 1Кз,ПJi>таIЛЬіИОі'О I'Н~сховища,,:ДЮ ЯКOlГO lI1tдІВООIfl'И-

ІГСУІ'ОІІМ'Я,ЮТЬЮЯ Ік~іllКИ. В cтaqJoMY ,РОДlІІЛblНОМIV вmді.леНlН,і (ЯіКе, до

до

стали

дарст,во посідає одне з пер­ ших місць по ,виробництву мо­

під \!JiJ!'НОСНИМИ ст,plі'Ч1каIМ'Н 111РаllllC­ ПОJYГelріlВ ми 'побачи.."И 'Гр,аlК'Торші

-

сіЛьroalартілі

КО'рімо­

\дa€

'СТ,!'Й'НО l1palКrrDlPIfCТ ВОJЮДНlМИ'Р Ду­

сем,

бель господарювання. На ба.!і колгоспів був створеиий .рад­ госп імені Щорса. З'явилися

/цех.

ПОіртери для ПРІDбllР3lНlНЯ mЮю. Біля 060ІХ ,КIОІjJI:,ВlНИ'J{~В 'забетонова­ ,11'0 іІ1Іросторі мam.Д3lН<lИКИ, ІНа ЯІІШХ

ві'ЗlКIf.

та

народу

воєнні роки. Декілька років тому княжи­ чани переЙШJlИ на вищий ща­

іЮIQрались.

праЦЮ8З:тИtМе

і

відбудувалися,

заrqpаlМИ.

РИіР'SШillИІХ КОР:ВНlІІках ут;риМ!~ь­ ся ,536 I«>IpїlB, 'і всі ВОНИ 1ІІоста!!!­ л,ені :на oтjjііvю. - Батато !Нам до:lОМОГ.ли меха­

150

господарство,

силою

Зібрано зернови,х по

,ти сільськогоооодарської про­ дукції ще більше, ніж у до­

Поки ЩО ВОНИ lвюі працюють нор­

МОЖlНа

понад

залишилися

відбудовувати

'партії,

ві-"и,

СерйоЗlНУ ,увз,гу rryт n:рид:іЛIIIJJИ, і ООНО&ІШХ '1'p'y~ДOМ1icT' ІНа фермі Ле:rїJНCЬКОІГО ІВІQЛ­ мехаlИ'ізаІЦЇІЇ к,а Сt'lМIИlПол;юівсЬ<кої IJТз,х.офа:біри- ,КИlХ I~POЦeoi:в Іна'ПУіваilllll'Ю тва­ 1(11 не в-се ІГОІТОІВе дІ)· от,і'ЙVЮВОГО 'РИI!~,діОЇІНlНЮ, !1рl!lб~РI8IНН'Ю lІ"ною. у три,м'аlНlНЯ худоби, але ООНОВillе' .І(СІР'М!! 'ЗlГОідовуються ІВ :перероб­ Т}'Т )'Іже ЗjЮlби.ли. В трьОіХ чоти­ I1I€1H ом у Й п ЇідготовленОіМ'У lВИJIVI'Я­ шати,

госпо­

колгоспи ставали на ноги. Ми­ нуло небагаro часу після за­ кіичен,н" Виикої Вітчизняної

м·аl1lЬ<НО.

м,і,

ПіРОХI()JЮд.НІ~ШИtМ.

зруйноване

mpи _і, IГОВО!рИ1І'Ь ~RЩ!J.IIJjJ'.­ А rп>OТ'ІІ\t ПЕ1ремЯlН'elМlO і, ,де ло­ трФб!но, П'ідіР'6МОН'І'~МО :ПОЇJJJШ.

натащу,€ про те, що треба ,"00111-

ВЮЮЧИIм. :і

жителіов,

гнити 8 землі. Тяжко було

ui..ею J):фо.1'ОЮ ClфaIВИN()(;:Ь за \ZJjВa­

Отже, з rп:,щгorгooв:кою П'РlІІмі· щень ДЛЯ 1д.'~ЙlнОІГО стада, Іна, фер­

,амордували

м!'рних

- Я<ющо ·ное перешкодить ~i:д­ CYl1H ость оюреМ·НlХ '/JЗJCТІИІ, то З

шYf1'Ь'CЯ сиві т'~~а:нИ\, ПOВl;ТРIІ стає

яких

фашисти. Разом з підрозділом воїни-

цтва і твари·ниицтва, ЗНИЗИТИ ~

по 2227 кілограмів.

даРСl1ва колектив рапортував про

Iffiяжичави пішли вн'зволяти рідне село. Не один з них за­ гинув на околиці, вулицях. Кривавий був бій, але пере­ МО»І.ниЙ. Немало фашистських веяк, які спалили геть все

ворога_

КУРС-НА МЕХАНІЗАЦІЮ на

в

корову -

працівни,ків

ХЛІБОРОБІВ

сеоІlО"

ІВИlПOlr'OjДшrюс Ь,

радкltCь­

ПОЧИНОМ

31\

.

ЯК ви ГОТУВТЕСЬ ДО ЗИМІВЛІ ХУДОБИ?

зн OIВ У

натиску

не

СКВИРСЬКИХ

~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~I

Щ Е '~ТОЯТЬ пСігож,j ос Ьн'll і iдlНJ, дуж~ ОПII>ИЯIТЛИlВlї 'ДЛЯ заIВEjРШel!IJIIЯ OC1'alНlHi,x пол'wв.их 1Р00БОт і 1П'Ї'дJгоювки ТВ ЗІр ИIІІНlШІ1!'8 а сДО 'ЗІІІМИ. Г1і'CJDЯ ХОРOlПOJго дощу

з агар6нІІІ(И

ких вої...;.. , всього народу. Під нищіltИИми ударами почали відступати, руйнуючи все на своєму ШЛJlХУ. фронт просу­ BaВCJI на захід. Вже недале-

захопи-

кої . uаJ.И, за станавлеННJI і зміЦIleНН. JlКОЇ иемало княжичан відд.... (8Qe ЖИТТJI.

зак"...

витр_али

пра-

німе.цькиЙ

1I00000a

ІІІІВм.

Фашистські

межами

Та Мltриу, плодотворну

поча-

РаДJlНСЬ-.

кОмкти."іі. ~ ~РокигарJlче с;рриІнJlJlИ

"\

3 ДУМОЮ ПРО РІК ЮВІЛЕЙНИЙ

сивоі

БV ДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! На 110іІЯ1Х ра,J)ГОClпів і ,птаХОфабрик району у жовтні - ЛИ,СТ{)­ наді пров,о'диться 6Сіротьба 3 IМИlШОВЩЦНЮIИ J'РИ3Уfl~"И. Посіви flагаТ()1pjЧНИХ'l1ра:в, 03Ю{И'НИ, лkоСіМУ,г, ,садів та о<бочин шлwх'ів с(lпиLТIЮВ.ати",уться. сильнодіючими отрутохімі.катами, які н~бе'з­ пе'l'ні і Д'Jl:Я ,сільсыкгоопода1рсьlкихx твари:н.

Отже, в ~в'яаку 3 ЦКМ ка'!1ег'орично Iза'бороняється на ВКlliзаних у.г~ДI:(lЯ'Х випасати ХУ~()ібу, а та:кож \переган.яти її по обочинах доріг.

Ііе,р'іIJ'Нlf>КИ 'гoooorдa:pCIIIВ,a таю)ж еіЛЬ'ВИJІ\Ю!liК'I)МИ 'пОВИНlНі ,провести c~peд ,населення :в'їдпов'і)l)НУ РОЗ"Я'снювалЬН'У работу.

Сільгоспгрупа ЩlИ виконком,і районної депутатів

Ради

трудящих.

11 НОВЕ

29

жо'втн.я

ЖИТТЯ

1966

року.


Враховуючи важли,вість роз­ повсюдження періодичної пре­ си

на

рі,к,

1967

Броварського встановила

мії,

адміністраціІІ

вузла

три

котрі

зв'яз<ку

грошові

пре­

будуть вручені

на­

вважається

25 жовтня се­

Богдані.вське,

рівна

Ні,на

Комар. Тут

Порівняно

'ви

у

ківчани

передплати

36,

наближається

до 25 листопада. У

організаційна

291, Плс'к:кому 312, ЛІточках - 146, Літках 615.

де

Н

нзькни .рівень

платної

оформлена

кою

організаційною

цій,

так

леиь

відповідно низь-

Красилівці (,начальник

і

ділеllИЯХ

У

про

ВІД-

незадовільний

tbcaMдо перед-

кампанії

керівників

перe.llЩlату

з

директора-

ми радгоспів, ті заявляють: - Г.... ші у нас є, хаА ті"'IaXН Утовариші, . котрі BiдolМ!iдalOТЬ

відді-

деяких

низька

ро6ота.

того, що коли заходить мова

роботою

начальників

зв·язку .

по 56.

naртііних І п""",'~оі_овнх орyvчn. ганізацІй. Це видно нааіть з

як з боку паРl'іАних організа-

спра-

-

д ....ер-

35,

перед, . пасивність

передплатн

пояснюється .

о",осківчани

39,

-

свіТИ"'Wllацl -

чаии і гorо",lвчани Причнна та ж -

-

8олод_и-

неПOf',аиі

до

у Погребах -

передплата на 1877 приміJЖИків .

редплатою негаразJl., хоч строк

Гоголеві, наприклад, розnовсюджено .770 газет і журиалів,

ред кращих віддіJlень по пе­ редплаті газет та журналів

начальииком

з .передп",атоlO, зокрема нашоі раЙGННОЇ газет.. Троещииці передплатили її Jlише 21 оримірнlU(, пorpe6чани - 24, літ-

фІнішу -

чальникам вімілень зв'язку за кращі місця в районі.

За станом на

відділення Михаilло Семенович Менжега). Та, ,на жаль, у більшості відд,lлень району справа з пе-

стан

за перед·плату, оргаиі:syють її.

,--,~::::-;:::e:-:-~::~;o::;;::----~i ~TE~~p:ь:?~:::~::a кам СИстеми

Н А Р А. Д А

АГРЕСОРІВ

ОТ НАРАДА в Ма,lІіlЛ~, НІКа lІ/Ро,хQДила 24 і' 25 ж ООі'Н Я , зЗlКІЇІНіЧIМЗIСІЯ. р.щд1lJ

lІЦе ООДОв.го

Зlм, ерIIIKa;}jJQ1>Ка:

ЗЧRни:ла

,II>aBКOJlO

,ДО

на­

IПро.п,аlГЗІІІІДа

H~Ї

НЗlЩ3:ВlІ1Ча'й­

НІІІЙ ГЗlil'ас, намз.rаючJilCЬ. зOlбраl3И>­ ти .jIj ЯІК іВlЗ>ЖЛИВИ.й КіРОК lН'а ІІІШЯ' ХУ .мIIIIPНo.ro IврегулюваНlНЯ у B'erт­ на:м'і. Так треба було презщен­

тові

США ДжОlllCону. В!,н діYlже XOIf'tB 6и ,піднести сві'Й IJiр'ОСТ и'ж , Я'КИіЙ

'ПОХИФН)1В-СЯ .

У

ОШАвідбуlд'У'ТЬЮЯ ІРИ

~O

ЛIІС'ГОШllдiі

ч-ерroві

в

вооо·

РОЗlрах-У'ЖЖ

'Kolflrpeoy.

джонсОН'а 6 уlВ1 ,"pocТlII..\!: аімери­ КaatiCI>КИ'Й :на'род іПРОТестує 'і1ІрО1'И вl'lПНИ

у

В'erтHaMi,

РQlЗМОЗИ,

1!1!Ю~1I'j>

м о:-ти

ма

UзtPтіІ

J!C'Я:кЛ дооо­

j,

В II'/50расх

ДЖ()}fсона

,\fOl(lРаті:в. Але

м'їст і

'ТОМУ

мож'утгь

M8IН~.1i

ХТО вlІІНен 'наlМСЬКОІГО

КЗlНlДJЩагта.м

Iп'а:рТliї

-

(Де­

в ,сто,лиці Фі\llїlПlmН'

з ібрались

саме

т'ї,

В ЗіqpecИ проти ' !В'єт­ народу . ~piiM nроои­

,д.ента ДжонсоН'а, ІВ 'На'рад,і 'ВЗЯIJI:! }1Часть 'Мз:в.к YlРЯ!il:ів АВICil'pаl1WИ , Но:вої 3ма.ищї'Ї, 'Ф!i.nIirm ilн, Та,ЇлatН­

ДУ"

, lliвщ€IIIIНОЇ

Кореї

і

lПі'вден­

~ЮlГО В·єлнаму. всі B<JIHIII або ,"ОС· Л'aJlиві'Йсwva, У Пі,ВД6}і}{ИlЙ <В" єт· lНам, ООО .надали ДЛ'Я в іlЙІНИ, 'у В'€11IfЗ\~і свої 'бази. Всі :ВОНИ' таlК ЧИ іlНalКlше за:лежать wU.!l GША . Sil.n,ьше TOro , ,С ),РЯДИ» Лі-вдеН'иого

.в'€'ГHa,MY

і

П;'ЕІ~еIllНОЇ

КОіреї

-

Яlюі г.РИlмаютьая 'ПРИ IІлці заIВ.дiЯ,! Їх колективів. а,мерИlКЗІІІСЬКИlМ

liW

ЗУПИНКА Група листі

до

газети

редакції

в

порушу-

цих

листів

рукувала

в

вересня

під

редакція

номері

над­

від

29

заголовком

.Потрібна зyпJIIIRа,..

Але

хто ПОР УШУЄМИ'Р

варського

і LlIoy>WИТЬ

своБQДУ :в цьому ,ра.Йоні? J\щже саlме Gпо.l у,ченlі ,Штати ·ПОСJilЗЛИ у ПівденнИlЙ В'ЄТН'1!ІМ З3О тиюяч ,ВІ:'ЙСЬК, ,ГОl11Yються посла.ти ще б:~blше і :вltма'гают,ь ТQlГO Ж від своіх СОЮЗІникі'в . ВонИl ЗWnРЗІЧають на 1!іїіЙlНУ близько і ,5 ,міГI'ЬЯJЩа дО1да'РЇ/в на місяць і збltj>ЗІЮ1'ЬСЯ в6ілЬІШИТИ ці 'ВИГІ1рати. США ВJ<Ij>И' ЛИ y~ecb цей ,ра<ЙоН 'гуютою (І:'т­ КОЮ баз, 'а ,reпер, як П()к'ЗlЗlМа маlН'ільська на'рада, хочуть О-I1Ю­ ІРИТИ ТЗlм ще ОДИН воеННИ'Й блок . За IKi\llыкa JJj~ Ю ,НЗірЗоДИ цре­ ЗИ1дент ДЖОIlfCОН ПОЧla'В 1І10Ї13ДМУ 1110 1\раlїна:х ТИlхого ОIl{еа"IУ і Пів­ жигть

IПісля

ЯК

Н'Зlрада

·

k~j.j,

ЯlКУ

продов·

Ця

J10ЇіЗ,ДІКа,

МаlН'і.1,і,

QYlI1!ЮВО­

нара:ди.

га\llасливою

автотранспортного

підприємства, автобусна 'зу­ пиика в цьому місці від­ крита.

сзидемом .

А

ГОВОРІІІТЬ -

ДЖОIЮIJН

/д'У'же ,ба'гЗіТО, '1Ji))IІІЧОМУ 'ГОВОРИТЬ і J11)Ю ІМИР, а .lе :оого <:ЛОlва: ,мало ,КОГО ,8Ве.ли ,в ОМЗJН!у . Ikюди, КУJI,И (j ВІ::Н ме ' прIltїЗДИlВ', йогозycropі ­ "Іа;"и iд€lMOHCTpa.lI!H ПВJогтесту .

На'))оди св іту .і, ,наСЗlМlп~ред ,д,зіrї, ШВИl.дJКО 3ІРOЗlYlм'іли, ЩО при'­ .за

'рекла"Нlf!МИ

ТJрюка·

I)ОШ IпреЗИЩoelНта Джон<:она. ВоНИ ,ви,мага'ютьне '6злачOlК 'l1IJ>O' мир , а негшііноro і безУ1МОВ:ІІІО:ГО ·!WJIIЛIК­ НiffilН'Я а,гресИ у . ,В ' ЄТlиамі . Є. ЄГОРОВ. (ТАРС).

Обурпивий

14 Ж08'11Н'Я У 'ра;JjГООЛЇ «.Боб· рIІцыки» ТРЗІПи,ВІСЯ нещaкmи.й ви­ ПЗ\.'lОК : ,м.олОДОМУ меха.нізатQPУ

(іаJ!дуж:ість

МИlКолі HalГO\poIIOМY пот.рібно було нега'ЙlНО ,пQд:зти ·ДОПOfМогу. д,в,то ­ маши.ною.В ЮYlПРОIЮi.!lJ: медфе.л'ьд­

нею

ш~ра Л. Бурда,юов о ї IпотеJ)Піло'Го негайно QД;Везли' до Б,роваРСblКОЇ л,іка!J)ні .

Ал,е ТЗlМ ,його не 'П'РИlЙIНIЯЛЩ як

ЗЗIЯlви,л'а

/Чергова

60.

МедlOeCтрз ,

MkUb немає, Івелика' чер!Га. . - ,Везirrь ,наза;!., - сказала В()­ ,НЗ. Пkдїіцд.е черга, і ,ми оо,м сп о,в,'.crrи,м О.

ЩО ж зробила 6УlРдаuюва'? За­ М 'СТЬ 'ТОГО, що6 добиrгись ЗІМИ· шення х'вороro :В .1,ікаlрні, BOlI'a ЙОГО опокmн'О повезла (ДОІдіОМ·У.

Не ПOl.!lЗ\ІІа 'йому Iпorгpі6111ОЇ Імеди"· IЮЇ

;ДОПОіМQГИ,

заЛИWИJlа

IН'ЗIlljJJИ­

ЗВОЛ:Яlще.

tП "ЯТ ь ш,іl6 ХЛ ап ец ь муч ИІВС,Я ,до­ МіЗ, ІП 'ять діб , М'ати,-~нвал,і~ 1'а

lO-,ріЧНI/І ,оесТІРичка, Я', Ylмі\llИ. Д·О'ГЛЯДЗІ."И' ЙОГО. Пk30ll'іше М . НаlГОіРНОГО QД)Ве3.1ІИ в 3аВ<JIРЮ1Ь1КУ ,л,і,к,арню і там . вста­

.нОВИЛIf за ниМ ДOlГл.яД . До речі

Ків·ал·іфікова'ниЙ ск з з'а',ти, такз

рЗlЙiКОІІІт<>q>ИI

н ією

з

боку

T'alКe He<:}IМV1'ЇIi!'He своІх 06ов"я3к1в

Бур.цаt<OВої,

СТЗIlllJleJИ{і! lJ1ом~чаlФЬCЯ

до зз

lІІ'е&перще.

Чи

ЗоНЗ,ЮТЬ .к~іВlН'Jl1КИ :рзl/\ОІІІІІІоі ЯlКі Ч~p<n1Ві ЛЮДИ 1II01дe­ ку ;!.И' обсЛУГОВУЮТЬ с ільсыи'хx Г,JJy'д і,В'НИКU1!?

;lj'Ka'!JIHi,

Д.

Касьян

ЙОНІНОЇ

депутат ра ­ РЗІДИ депyJЇа'l1:В ТР'У·

діЯ1ЩИХ, Л. Шебарова­ член роб і ТКООIУ j}aoдrocny, Н. Греков ,м,а'Йстер ззсол­ ваводу. Д. Білоус ЧJlен групи

ОПlрия'н'Ня

КСIН1'ро.1Ю. шофер.

А.

іІ ЗjpОЩ;НО МУ

Скибенко

пWJj)єю

шко,ли

П~ну Ра'чок за

,вш.хооа­

-

ОдеК'СЗlНI!1РУ

успіхИ' ІВ 'роз­

виmкoy <ювіти ylрщд н·aroРOllщв ме­ Iда,llЛЮ .:За, 7pyUJ.oвoy іВї іД>3ІІЗ1Ку>. !Вcri

ці

О(Щjj

ми

Й

I8іД3!l,aqа~и

раі3О'М . ПїдllQДIfJIИ пі~у!.ІКІІІ за ВС1'ЗІ!ІOIIWIеиИ'М'1f 11Ра,дЮ1rя·МJИ. Од. н і€IЮ З ЦИ'Х 1JРЩДИIll,їМ Є :дІружli'l З шефМlИ. Ось і ІВ цей чудOl!IІІЙ

С)'ЬОТА, 29

тз

fr.1 3CTMaCOBoro

за­

Івщі.в.

-

Наша ДIР)'1жба

ПОВинна міц­

'Н:::ТИ з кожнИlМ ІдІнем, дорогі ХОВ2IJ!ці! ОКЗlЗЗІВ сеК(реТзtP

,ви­ ко·

МJiTeтYК'OlмICOMMY ШРЗ М . Жо:JI,a. - Ми, !j)06iIJlИИКИ, не по­ ШКОд~МО lиі чalciу, ,lti 'Зу-К:Ш"Ь, щоб С!Гв·qрИlТИ В'а,м хороші ytМСlВи ' дЛlЯ ,И:8'ВЧamtя 'Й ВИІХ<J8ЗН:НЯ, щоб ,lWIше

ЖОВТНЯ

т а ж з в \!'ст Зl!КИ о6р аlЗO"rВOlP tЮlrО MIIJOJ1€IlIJ11В,a Па.1ЗIJ.У піOlНeРr.в. (М . ) .

і'5.30

сТООh,юність!».

-

~ол­

дaтIcыомуy ,ПQДjВIІГУ ГаlЙдз'»а 25 poк.~ » . і6.20 ТелевізіD!iі В'ісТ'і. і6.30 «НаIРС\!ІІНИIЙ м,уЗеЙ с3а владу РЗІді». (Перe.n.а,Ч'а з

РlІП'и). '17.00 - ' С1ДlІІВОВlЮК'не по­ руч» . ДОК}'мента\llЬНIfЙ фіЛJJ\!. і8 . 1О сакуJlыr.rotру y ЛIІІС€lIІІКІУ~ Для MOJIQДli . «ІВер­ lQIIOOТi». і9.00 с,1Vtyi6

60». 18.30 l!Jісаж

к1НОМ'ЗIН!дjJ>ЇmlИЮЇ'В» ' (М . ) . 20.00ТелeвlзїМIliiНОІ!ItII'И. (М.). 20.30В ефiqJti' сМОЛощіість». сОр6і:та». Пере:даlч,а, Щ>JЮВ""еиа ДflЮНajplO­ LЩЖе>IІ'НІЯ IКОЖ:ОМOJIIу . (.\1.) . 22.00ЕcrгpадіНИlЙКOllЩерт. (Передзча ,і ЛeuІіЮ1рада) . Друга прorрама. 17.00 А.

ГаЙіда'Р -

.,Р. В. Р.». CJJектак,л·ь

РОСТОl!ІСblКЮlro

теащру

(:Перщача,

с.мО"lода

з

юного С()ЦЇ).

rnI~ЇІЯ» .

гля·

19.00

ХyUJ.OIЖfIіЙ

фіlllbl\!. (і і 2 серіIЇ) . 21.45 43ПОЛYlм'я свобоД1l~. Фільм-16а;reт,

Уса'ч с;ХілОIlRIІІК CТJ1P'У~IКlЗI». Gпeкrr:акль

вул. К-иівська,

158.

ІНДЕКС 61964.

Для

ІВО~И:ІВ

Радя.НСblКОЇ

АрмИ

і

Флот'у. ДО 251j>~ЧЧIЯ З дlН'Я почат · КУ героїчної обqpotНи СевастооОо JI'Я . (Передача з ОV.\!феропo.rrя) . і5.20 <Мj1ЗIІ'ЧНIНЙ KiOCl<». (М . ). 15.50 - Фут6о,л : У:горщнна - Ав­ СТ'J>іlЯ. (Переда<ча з Будапешта). В перер.Бі (М . ) . 18.00 -

на». ТНІ». КІОВ.

TeJDe!J ізі itиlї ІН'ОІВИІИ'И. ~УЗIІ'lна ВІ:ктори­

і9 . 00 -:- cT\po€KYPOBi, па.nа­ Передачу 8lerЦe І. AlнIЦpOlliи­ (,м:). 20.00 ......, с т:pt3lкійсы<e

весілля».

МУЗІІІЧН,(ІІ

КОІм:позиц,Ї<Я.

(ПеРl!\lli3q:а з БолгарП). 20.45 ТелевirJ~ЙlIІ'Ї НООItНИ'. (М.). 2, і.іО­ сНа"J1XIIiemIIЯ» . Чеська п~і,я в

УКРЗJКЬІ<ИХ

~a\lUl.x .

21 .30-

сЖНи:,. Н~и'Й хущожніti фіЛЬ\I . Друга програма. Iб.3О ДЛІЯ llJК~iB. П. Берн ClК,жь без голови». ТелевіІ3idiиий спeкrrаlК:1lЬ. 18.00 cE011pa\!ta-66». КонК!у1рС Пі:сні. (М.). 19.00 сЯ -=- «ІКа­ рм<ау:.. Тмеli~ЗlіАИІ,і1 фіЛI>М. 19.30 - сЛenке ж итТІЯ ». Кlі'lЮкомедtя .

,H~ МИ IlIIРУЖН:\ю». (Передача з Чернівців). 17.00 сРобіТИlІІЧа 14.50- чecrrь». (Передаorа з Дооецька).

3е.1ое1НОСО в,і:иющькосо

раііO/l'НОГО депутаrr08

3-82, вIААі"," пар11Аного ЖИТТЯ,масової роботи, , сільпромислового та вlдповlда",ьного секретар. 4-67. Газета виходить у аlвторох, четаер та суб;)ту.

.................................................................................. .........................................."...." ~,....

Броварська друкария, Київської 06J1асті, вул. КиїВ(wcа,

одержали

BIllМUlMII

ПО

еСТlафеті

Ж'ОВТІНіЯ. «Сяйте, .оон їН'Сblк:і зорі» . ДИlреК'щя вру.ЧИ~lа ВИIМі пели ТІ!'

ІФЖ ТИМ YfЧНЯlМ, ЯlК!іюраще УllРИ' м'}~ють {)ІІ()Ї ЖИТЛOl~і та lюасні

кімнати.

Най6ільше

ВИМJпел;1В

-

4 ШТУ;КИІ одеРЖ81В, за'гін · і,меиі Ва·

.'liі І<СХГlІІка, де 'вихов'з:те.lем В. Н. ВоJlОВИК .

Піо:JoЯ J1РОЧИСТОЇ часТІПНИ ,Вlїді6.\ш­ соя К()~ЦqllТ ШІ<І'vН:ІІНОЇ саIМQдіЯJlI:ІНОС'Т,і.

ХУt:lо,жньсї

Л. ЧЕПlГА, старший виховате.ль школи.

На фото: Д'И!реІК1Тор ШІК(ми І. С.

Kocroмaxa IВ!р )'чає КJраЩИ!~1 УЧlНЯI\1 ПQДаруlН!КИ .

Фоro д . Л ИС€II!JК а.

основ

ТЕЛЕФОНИ: редактора сь!,оrосподарськorо,

щаслиі31ИМ.

CГ~ЬKa ча'рі8НJИ1U:Я ». Те· И~ИС .

(Передача

з

ЛЬВО\ІІІЗ.). і 7.50 Телев.і:зіЙіні !ІІ ;сті. 18.20 СJIIухаЧЗіМ ШКОЛИ

сНОВАЯ ЖИЗНЬ» орrЗІН &роварсК'Ого комитетз КП У1QpаинЬІ и 'рзJtонного Совета ТРУ~ЯЩИ'ХСЯ КИЄВСІКОЙ 06лас~и.

м. БРОВАРИ,

було

На 0ВІЯ11Ї були в і,дз.на,ч· еНlі ~j>а:щі 'У''ІН'і llJКоли, а. rnіонеРСblКі за,ГOlН'1І

17.30 -

__'''''''''''''''.''.'.1I'''1'''''''1''''''''1'1111'''''' .1 ••••• '1 •• 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . .

НАША АДРЕСА:

дитlliНСТІВО

левіЗli'Й<Н'ИIЙ

2 і .і О ВсесОIOЗНИ'Й фестllll'аLl,Ь . НЕДІЛЯ, 30 ЖОВТНЯ MlliC'ТeЦ1lВa. КОН · Перша програма. 10.00 Д,л,я са:мощRлююl'O Д'ітеЙ. ClD}1дИv.ьюlК». (М.). 10.30 церт. (Пепмщача 3 ЧevJя6Ї1нСЬІ<а). 2і.40 В ефірі сМолодість». сТелe:mа'ЙІКа-» , (М.). 11.20 ClНаоста'f>іший 'на Уралі» . сГоризонт». (Пє,редача з ЛeJ«iIН­ ~ы(оуy державному уНівер­ rp3\ll.a). ПОНЕДІЛОК, 31 ЖОВТНЯ ситету 50 роюів . (.J1EweдЗ'Ча Перша програма. ,11.00 Те­ з Пермі). 12.00 сШлих ІІІ нау­ Ку»._ На:)1Кооа оліМl1іalдiЗ ДiJIoЯ левів~Йlиі 'НОВИКИ. (М.). t1. і5 опqpтомен,а·лочаl1К~ВlЦЯ. юнац.:nва . (2-й Т)1Р). (М.). 13.00- Illкола Наша афVша . .«УІюрські н,аpQДИі іИС-Гр'уі.\foeI\ТIІІ». (М . ). 16.25 Програма, yчqpаї'нського (Перма'ча з УгоjJIЩlІІН.И) . і3.30 телебачен.ня : cДSв.j к'азки.». МУ,ДЬТlІІміКацііщиJЇ ДI1JЯWКQII~і'в. с3 ,",іс­ фіЛbl\! . 13.50 Для дітей . Г. іб.ЗО 'облаа-юго театру JDЯЛЬОК.

~""""""""--"''''''''''''''

P€lM'CIН11HO~O

Пepl8а nporpам,. і 1.00 «ЖN!lки». НовИJii !Х:у.дожніЙ фifльм. і4 .55 Наша аф:ru'З . 15.00 «ЗдJием ,НlЗlРОД'ЖeIOlя!». Репор­

-

вчинок

ра,дldОЮ

телbIW Н8ІШої

дa~a.

.лист АО рц""чz1

начальник CCOlO.3(.!lpYK».

:реКl.nамою.

Iрика'IІІсыкхx та і'ноземнН'х IJroрес­ · ПOlJЦ€lнтіlВ. ,які :розносять на :весь світ 'б)'ДЬ-бllКе ОІІОВО,ска3ЗИ!е '"'!Je·

хоВlУЄТЬОЯ

Як повідомили нас з Бро­

БУТН ИКОВ,

СВЯТО ІНТЕРНАТУ

Дж(JI}fCОН а СУR;ІОВqдjЯТЬ COГТlн:i ,а,ме·

вала питання про потребу відкрити автобусну зупинку біля середньо! школи М 5 на житловому масиві. Один з

б .ви\дати 'М .ШНЛЬ' ~

.

В.

СblКе збllГO!ВІІ:СI>КО .за ГОJЮС /1Іредстав'ІІИIКli.в J<JPaїIН Азії і ти'м самим~-"'':>-':>-':>-':>-''''--''''_''':>-_--­ '~j>ИlXо:вати ту :ЇlЗол!щію, в які'й ОПИ1ІІIМИС'Я тепер а~ериюL"cыкi а[1jJесqри. Але там бра,л,и )'ІЧаcrrь л ише ,кра'Ї-Н'IІ:, Я1Юі, ПfPеДСТЗlВJDЯЮТЬ До чот~ирjчч.я З дНЯ &Щк.рI1Т­ вечitp ВООИ ,БУЛІІІ З нами, тепло ШІКО\ІІ'И-іilнтeрнI8oТУ ТОтylва,лИІС,Я поо.Д<JIроіВ.'ІМИ j'l'iи·івськи,jj та ВіЧи­ 11Ї'ЛI>КИ шість IJPOЦeнrt1iB Il!Jаселеи­ тя ,Н'Я uьoro IВl6JlИlЧeooюrо I М · ЗJТelpИJКа. всі з нетeпmїlIІІIІІЯlМ . Hafll€lJJ'EUlJOдlHi телЬСІ>КІІ'Й ко,лектИlВИ з 1llfКI'I1lЬНИ'М ТИlМ більш фаЛl!ШИ'ВО '!ов'учать ~i}O' ціЄIЇ д'ЗlТИ' }'іЧl!Jі одерж8ІЛК. чудо­ СВ,ЯlТ'QМ, ба,ЖЗl.1И )1ОПІ:,Х;В, 'В;ДІЗІЧ. могласн:j сдек,лalраlЦИ, лрИ!мяті ,на ВІІЙ JIЦ!liЗ!Р'у'IЮК актовий ЗaJI.на д,рyr.-а традиц ія друЖі6а пі: ми 'мзt\\!о де онt!'pCI>КИIХ заlГOl~:.в з КОЛeIOrИ80М наlраді. ІВ них ГОВOfРJIIТЬСЯ. :ЛірО іМІІІр, 250 'місць. Тепф Пl/ЮІВОДИ'ТJII MacOlВЇ захQДИ. I:НlТер­ Irrpo с:ообо:ZUУ, цро 'І1іР им Иpem!iЯ , ТОГО ЧИ іНІШОГО lІ'іДJIlJ>ИЄIМc:f,ва, міс­ цро ,РO!3lШирення зв'язкі'!! ,і т . і,н . наіГСl>Ке ов.ято спіВПaJIО ще З од ­ та. На \вечО!рі бу.'ІИ гocmi З lUIIJH J '

ДИТЬСЯ

ДІЄ

читачів

штика,м.

К~imI~ЗJМ ОПOJlученИlJC. ,ШТ~іll

.цоУ'же Х?",МООЯ

деННО'СXlїідIIЮЇ

'/~/I.~~ , ,'12,1 .

ЗВ'ІІЗКУ, кері вии-

кам радrоспів і mахофабрllК, піДПРIІЄМСТВ, устаН08 І зак",адів 'J1)еба провести чималу роботу, щоб залучити до ,пре-

158. Телефон-4-57.

Зам .

4722-5205.

IмаptКIСИІЗМУ-Л€lн:''НізIМУ .

Істо.

рія ~ПРС ПE'lр€!дзч з ,друга: СПЗІР111Я в 6о:р<отьбj· зз в,'дб\llС1 .. '\' 'aPQJliHO..-О !rocП :Jiда'~тва к,ра:ЇI НИ » . (М.) . 19.00 ;8. Моца.рт _ K<mцepт д.ля флейти і арфи. і9.30 _---, ПРOJ?аlМа: УТ. Лі..-ера· Т'УРНИ'ІІ

веЧІР,

,П!РИ~В'ЯlЧffiИ,Й

8(Ю-р,і:ччю з ,Д'Н'Я на:рОДЖffilll'Я Шота Р)'С11аве.1і. 20.30- Tf\lelВі.зіiЙlні . новиtlи. (М . ) . 20.5 5 С:ГО!ІІИ, О<fКИ, ()ек~уlНр'И » , (М.).

I1porpalM а У'К/р а,ї'нс Ь'КОIГО телеБСІІЧен,н,я :

21.10 сlаторіlЯ ОД'НС1ГО ЛlІюта». (Про і'нотитуті,м. aKaoД€lMr.IKa Фі­ ,ла'юва).

(ПеРЕЩаЧlа

Одеси).

2і.50 -<Уіl<iраііIOCЬl{ і. 'вечqрни:ці» . (Передача з Львова),

Друга цporpама. 1 7. 00~,B еф: · pi~OJI'(}A,iCТb». (М.) . 17.30cci\llыскаa мовина». (М. ). і8.00-

I1рограмlЗ. навчал~н{)готе.1еба. Ч6IШІЯ. дЛЯ ст YlД6НТЬВ lПеРШО1ГО

кур<:у. lІОН

Хім3я.

та

clПеріми"llН'ИЙ

.пері одИ'Ч'н,а

за­

систе\lа 1\1 агеяа .

д. оМеНДeJI'€IЄВЗ ». Вищз ткка . сГраниця та н€\переpiВlНіс,ть

фунюцН». (tДiBI Л~КlЦі:ї) . 19.40 «Пні mal»OГO за,мка» . ТелеВf'зіIЙ' ний

ХУДOOКlПjй

Редактор

філЬМ.

€.

сер:.я).

ФЕДЯИ.

БРОВАРСЬКОМУ

3Ав,ОДОБУдІВНОМУ КОМБІНАТУ на

ПОСТі'ЙНу роботу ПОТРІБНІ: бетониики, вантажники,

електрозварники,

"

штукатури,

арматурники, слюсарі ,

іі

'І I1

такелажники,

і

мулярі,

І І,

тесл.рі.

Зверт,атlЮЯ у 'відділ

за,ВQд06.},ДГ.в,н()Г()

ащресу:

М.

Бj>O'Вари,

зол ; їхати l-м

станцН мет'ро

кащрів І '!.

комбінату на

п!ромну- і!

автобусем від ,) ~Дар.ниця_ »,__

J

129 номер 1966 рік  
129 номер 1966 рік  

129 номер 1966 рік

Advertisement