Page 1

ПРОАетарі "іх краІн. єднайтеся!

Рік ВlfдiUlКА

XXIV.

Тру дя Щ і

. . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 11 • • • • • • • • 1• • 1. ' ••

ВVДІВВИК

11

DIV

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих

!

!

!

~ ". 129 (2190)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ширше розмах всенародного соціа-

.

ЧЕТВЕР

ЛІСТИЧНОГО змагання

.

26

І

ЖОВТНЯ

1961

!

перевиконання

Ціна

2

виконання

.

сеМИРІЧНОГО

(/з За"ли"ів ЦК КПРС до 44-х ро"овин

.

~

• ". " . 1.• " . 1'.1. " . " .'1. " . " . 1. ', ,,

Київської області

за

плану!

р.

!

Радянського Союзу!

Вели"ої Жовтневої соціалістичної революції).

ноп.

ХХІІ з'їзд КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ХХІІ з'їзд К{;)Іуністичної пар11Ї fuДJIII.CМtого

Союзу

Від~[ішвши, ЩU защання семи- маСШ'J'a'би капіта.'1I>IЮГО будівниіЦТ- І КМІИ паір'riї ,

лро,щв-ріЧНIJГО П.1ЗJНУ ВІІІКUНУЮІЬСЯ успіш- ва.

жує роботу. Де.'lехати ООГ{)lВOlJ)ЮЮ'ІЬ звіт ЦеН11РaJlЬНQoГОКО'мітету КПРС, проект ПrpОТ'J)а,Ми К{)І){ІУністичної па'lУГії P~{:ь.'КQ.Гo СОюзу і 3Bi'J1H'y ~MOB~)I)Ь Центра.1Ьної РевkJій,НQЇ Комісії кпрс ·

23 жовтня Н'а piIJH.KOOOМy

за-

НО, т()в . По.:lJШСЬКИЙ піД,,\а,в раЗО~1 з тим ·критиці хиби В діЯ:Іьн-ос-rі П.1ан}' ючих owaHilB реС!пуб.1іки, д. С . ПОДЯНСI>КИ'іі Jlідкр~с.шв не()бхідаість кращого ВИ;J\Qри{,"'(ан/f)Я зе~lе.1Ь ,в РеІСпу6.1іц.і , збі.1ЬвиvOOництвJ.

Товариші ОнеЧІКУ'С і ~Т'сУі&аліGВ ІВ'ІІД){ІТЮІИ, ЩО своїми УСil1іхаІМИ! Тj)У'~ящі .1итви і Киprnзії зобов'язанім},~JЮМУ керівниц'l1В'}'1 КООІІУністичної ШIJpriї, її ЦelН11Ра.1ЬНОі!'О !\Q,)1іl'ету, братній ДОП<НdО3Ї. на-

flрQo" уктів рці.в нашої lюраїни,

УІВШГУ

BClU СilI'РЯ­

!ІІуваJИ на з6іль­ шення ·ВJtpQОницт­ оо 3t'1j)Ha, пїі;.Ііюре~ ­ .1Ю~ 'ro:В. Кшвун. Розв'.я:зува;юсь це 3'aJЩііН:НЯ ш.11ЯJX1ЮІ

нага~lІПер~д,

ПQ.1іt[(ше-ння С11I>УК-

Вf,lИ~ОГО 'JWCiitChК(j.ro н <lJP ОД)". Но>ви,ми )'ооіхами J! РQ3ВИl1КУ екО'ноюки і Iку.1ЬТ)"РИ зу.стріли ві~wм 'я ХХІІ з'їзду 'І1Р'У!Дl!lЩі Хаба,ровського К'\XlЮ. ПеРе<ВИIК()наНQ М'}"Ііїстwnюї ПЗJpТії США Епіза- міЛЬЯІ)ді,в ПУ'дів зе'рна за рік -- ПШ1ІНИ ви,п,}'С:К'У' Щ}()'МИ~lо.оої fPj)oбат Герпl Фпlнtt, П~j)IlIIИЙ сеооре- в ПЬВТОіра раза 6ідьше , ніж ви- ду,КЦ'ії Пе'РШИ'Х ,'{Вох POKilВ се<!ІІИТЗФ Цеll'!1pалЬІНoro Ко%ітету K()~'" !рооляє тепЄ<р сіЛЬСЬJке ГО{'lJюдаіР- ріЧ'КIІ, а ТaJК()іБ ,'Іе.в'яти місяців

1'}їри посі>вних площ, пі:~вищеннк загального рівня Кlультугри земдер()ООг.оо . Го;ювне

сїД&Нні З привітаННlt!llИ ХХІІ з'їздom ВИСТУПИ.'1'И голова ЦеН'!1ра.1Ьното Комітету Кj)М'}'ІНіcrнЧіНОЇ Пi1JРтії Японії Санязо Носана, голова Нзціональ:нoro коМ1Їтету КО-

шення

СВОЮ

господ,<t;j)CТ8а. В 1ІаС'l1УПНО.\lУ році посіви зеРНU'ВIІХВ Російській Феце:раціі РОJШИРJlТЬся на шіmь мі.'1Ь'Й()Н~В геJ\таріи . В пе:PClIIеК'ГІ!ІВі одеР;l\аНIIJI 1~

ci.1bCI>KO[O

ніСІ'И'lНОЇ партії Німеччини Мане стоовсієї ,юраі'ни.

цього р(жу . В 'ІСраї

Рейман, голОіВа. КQму:ніIСТИЧНОЇ Ві"новJ.tвши іІенінські IlРИIlЦИЛ8llYJ'іі Іспанії Допорес Ібаррурі, пи :пщртИі:ного і д~p*aIBHOГO кегенефалЬІНИЙ CeIКJPeтap К()муніс- ріlJ!lНИlЦтва КІра ЇНIJЮ, ПР()і;lQ:В;I : УВ:lJВ ТИЧоН()Ї партії Фін.1Я1ндії Віппе прамОБеЦЬ, Ценrpа.1ьниіі І;ІІ){і1 t:T

дію НОіві 'ВИlрооничі потужноеті. Впе'рше ~C:OOЄHO ВИЩ' С1К транСфоl>хат()рів, !tIoeto.b-их Кіра нї!в, belpctatiB-Мl'lо)!а1'і 'в , rуееничlНИХ

Пессі. Пір()ОУЩfl! у наlІ>ОДЇ нові ЖIІI'У'Г1l~ T~IL10 бул() З'УСТJ}іНУГQ ІВИСТУП сиди . Ті.1Ь1І\И 'Р()'3І'JЮМ.1NI'~ тепер 6РИІГа',:tИlра ВИПllНЬООЮДОЦI>КО'ГО ба- а:нТИJlJартИі;не уіГР}'[J()JIі\IШЯ ~[l)iIиООВIfя:RQfО к0к6і'н'ату TQlB. В. І. ТООО, L'._ lW1lаНQв,ича, :.'І а.lенкоиа,

'К():'iJбаЙн'Ї·в. БУj)ХШ\lВО .1~IІ(ИИ ('х·і.1 СЯТLllТYі·ччя, .""

М'і<ОЦе

ІВ носіоо.,х'

:ю.рНQВИ!.,\ Bi;ljВeцeно (ми,мій пшениці,

,Вlоодяться ,в 'CY'Кy'py,J;~ і j·O])Qxy.

Тепе.р ці « три киrrи» Jаіімають 90 ПРОЦЄінті'Б }'с іх зе·РНQlВИ.х.

о.па:Іюва.1(;НИ·Х котді,В'. За остаІнні Ч'U1 иР{)І;JВlllооти){еТI>С-Я Да- ри р()ки alрті.1Ь, і .Б наСТ),IJJlні .~ ,~e- ві'Ді.\lОВИJВШИСЬ m·д

до ,к.1ЩДОВИХ нез;Jiчен- чисти'х ПillР~В, П1),:\raraНOBoi. Вона ПЄ:ре'дала тrpyцo- ВQlP{iШИЛОва та інших lfa)!aгa;IO'~Ь них п'рИ'р()ДНИХ бага1'('1IВ якщо, по BOЇ.la виробництво виИ .pa,1IQP1' з'Ї'<цові ві'д теIIOCТИ.1Ь- п~ре-шкодити ць ому, IJиступа.1{) сугі , ті.'1I>КИ що п()ча;lа .1О'Т{).р.ка- зetJ)'.На і ;,іб<рада в

Нmt<Ш ,коМ!біна'l1Y, в JiКiOOIJY по- 6)'~вальн() ПlрОТИ всіх J<lXO'JiB пар- тись ру<Ка :тюдини. СCIj)e,ЩIIЬ(~М'У врожай відохляmься !ЕРО У'еruшне ВІІ!КО- тії 11 YlсіхнаЙваж.'1l1!віших IІИТ<lі1~'CBOЇx ПРONовах ,~e.1e'ГaTII за- зеlj}НОВИХ 110 30 нЗІІИfЯ Ire{)е'ЛЗ'Ї3;UвcЬІКИХ соціаліс- НЯх вн.У'ТРішньої і зо.ВtlіШlІІ,ОЇ по- Я,в';lЯ.1И . ЩО ве.1ИJК;a 3(lJc;''1YlГa Цел- цeHTHepЇJB. ;J гекТIf'lНИХ зоБОВ\ЯІ3а;нь . ПOOl<IJД іПлан літихи. Т.ра.1ЬНI}ГО no.!tIiT~1I}'· КПРС, ()чо- Taj>a. У 1961 ро-

з ПQчатку РОІО}" tВКlJущено 2мі.льЙОНИ 500 тиояч Me'J1piJв

roroвих

Тов. Полянськиіі

.1ЮDalНОГО ТО'ВaJрИШЮI М. С . ХіР'У- ці 'в КО,1Jfоспі ()д~p-

Москва. Група делегатів ХХІІ з ' їзду КПРС з

зая·в'ИІВ, Щt J Щ()ВЮІ, ПО.1ягає в ТООІУ, ЩО 6уло ;каш0 з К<Qжного ~ України бі.1 Я приміщеНIiЯ готе.1Ю « УкргЮl а». оцінка пов~дінки а.'10анських кеФ . РАТ 'У 'J1К3НИН. Далі Г3l'СІІІюва розповіда€ ВИJКРИТО і .p03l1j)O)!.1eHQ анпmwтііі- 3264 reawarpiB по (ОТОХРОllІка ."1.). • -.:. 1'"0/\ i}uDИItKiB, даllа в звіті центр·а.1ыІ.. 38 ' Фото С!lецко· ра РАТАУ .\\. Се.lючеНМі. ЩlО }'t'IIIJ:XИ СВО'ЄІ uop игади , ІІІУ" ну. ГР'1!І'" і забе-зпече,но проведенценrнерlВ зерго Комітет І}" з'ЇЗДОВоі, ВИIJI1'.; I\<І., дY~l_

3М3.ГaJНп.я З ~Ш'аідОЮ Аел~га.та М . Я . Ма,мая. кувеієї па.ртії, в.СЬОГ I) з'їз~ Ш31хтаря . кото НaJJЮдY. Хоч РЄ;JylЛьтати нашОI ІфаЦJ у

об ЧJreЛЮЮ'І1>М

нас

.

ІЮ-ірШН ому ,

П.ро IВm;I,.aTHi перєоlol()ГИ liому.ніс-

&'дtIlти.1а Га'ГаІНОва, мета у нас ТИlЧної партії , BCWi'O ра,цЛIlСЬКОодна - ~ати 6ідьше ПРОдYJlid.l;ії го ла'ро'д), гов()рили в ClВОЇх ВИнашш,у Hapo.Д~Bi, JFІ\1ЖУ потріб- С'Г'}IІІах пе,ршиіі СЄlщретар ЦК Kf)~l. .І

НІ

.

.

Н8lДllлаНОВІ ешедо,ни В}'П.1ЛЯ

і 'Н~ланові 'ІоJlillИ ПJ}.яжі .

J

J

ня .1еlfі'н,смоої по.,!,іт",ки П3lртії . на . -- - - ., . На в~чUРНЬО!ll'У 3а(~ЩаНlІі з Ї'3;(Ва,'ювиіі JбіР зерна гщ)()Х,' }' в IнаЙlJlере~ОІВіше, нмюправедIJJИlВlше . віта.1И Т~П.10 зустрuнуті де.1егата- цьо)[ур()ці становНІВ 134 Тlюяч.і комуніетич,не сусmльство.

ріЦЯIІ С Ь-,

партії .1и'ІIВИ тов . А. Ю. Снечнуе,

зару-

ЦК Ііомпа-ртїї 'Iffi'I)a.1Ь'НИЙ се,!Щ}ета.р ЦК nQIМYHk- В ЦЬO~ly ,році, КО.1И JЮ--ООРaJВІіКНЬО- rOCJJO!~aJpC'J1вa ХІ,О6у.'!И іВ цы()]l}" JЮУсуба- тичної ПдJр1'ії Чілі , Д ІКон Г оппан- му :В3Я.1ИС'Я за вирощ}"mаlllНЯ КУ- ЦІ. веmшсу . Пe1JеМО!'У ІВ ClЩJQJВl про НООІе П()ЧIІ!Н'а'ННlЯрGбітн1ІІЦі пієв і пе/рший с~юрет<IJР Хa6aJpoв- г~нераJJЬНИЙ се.юретар ВИіКОНКОМУ ltУIРУ;ЧЗИ,одеj)іІ;а,lИ по 60 цент- з6іо1ЬШ~ННК ВaJI()ВОГО 3ііору і :це.рСХJlOl3aJВ1OДУ «:~ный Май» Га.'ІИ- CМQ()I'O КlраЙКЮIУ КПРС TQlB. О. П. h1})!унkтичн{)ї Ші'ртії 8е.1И1КООри- Н(!Ірів ЗЄ>J)на 3 гектара. Ж'alВНlfХ з3JК'УIЮК Зi!lPна. На 20 Д3\Лl.

НИ

Г аганова

T-{jIВ.

П УШКО!ВОl,

ВИ'Ще'ННЯ

roВlОфиТь

СIIlРJВIОБа.не 11а ПІ(.'\,-

проitYlктивності

пРаці,

пе'рший celКiPeтap

З _ u ' nmi:B, з ЯlКИ'Х IJJРОД<І:НО деРЖi1JВІ. наЧ1l'У увагу ІВ оВОlИ ЛРОМОВІ бііБНИХ ко,М)'нkІ'ИIЧ'НИХ па,ртіІЙ то- 73 ТlЮячі П}1діlВ, за ЩО tи.ерж1д.НО т()в. Ігнатов ПIРIІ\іІ.Ї,"UI€ питанням .ва,риші : Лар6і Бухапі - IreIМПИЙ 250 ти,ся'ч Ka.pooвaн;ЦЇJВ. Піс.л<я да л ышгоo розвИЛ1t'у ci.H,cыкгоo сеl\1реТдJР ЦК АлжUрсь.'К·ої ,комуніс- ГlJpoxyB ['рун1'Ї заДИШИ.1ОСЬ 50 ГОСіIю,даp.cwа. ПIРQIМОвець roворwrь . . тичної Шllртії, Луіс Корвапан-·те- 'roHH .'1(!1ГКQзае:во ювал оо' О азоту. п.ро те, ЩО tpy,1l-ВНИіКИ СІЛьеМt()го

)ІИ і Г()С'NI1МИ Тфе,щставни:ки

КIЖМ'КЗ'ії ТОВ. .,,,,

Турданун

Шиті нов.

танії, Сапям

ААіпь-першиМ

ceot-

Значна

yoo:ra

lFpидіЛЯfЛьояв-и-

ЖОВ'І'ня

3aКJ)'1ПJlеНQ

З від{,"'(а.,10Ї і аграрної країни .В реТillР ЦК IJ)aI~cI>Koї IК()МУНістич;ної J)Oщуванню Щ·К'J){JiВи.-х О}lj}ЯtJ\ів. У 115 мі.'JьЙЮ'нів пу~в

3

. МI.'ІIrЯI{)ДИ

зе<рна. За-

на збільшеlННя ,ВИllIУiClК:У П'ІЩХУК- і.нду,стріаЛі>нQ-itолI('ОСПН'У РОО!ІУо- паlj)'JIії, Апбаро Куньяп-rеснеV<lДЬ- ЦЬО!оі}' році ;1 I\Oil\'HUrO ;1 1135 кy-mкa хліба 11Рlfва~. За 20 рOottїJВ цП. лік,у пе:Рe'J1DЩ)илась ЛИ'ІІва. Майже ний CeКJpeT<lJp ПЩYJ'уга.тЬ(;ької ко- T~KTapiB БУlде зіо'рано 6.1ИІЗI>К() СТЗJВиться Зi1JВд<!.НН1Я ДО!БеСТИ -ваПотім з ПpOlМ()ВОІО J!lИcry:п1Шl В 12 'ра:з підвищИJЮCЬ IlРОМlООЛове ~ні{,"'('ичної пагр1'іі , Йоганн Коп- 350 ЦЕ.>нтне,рі'в коре НЇІВ_ ~- ,наоступ- .'lооиіі збір зеpwвих кульmytp до ГОJЮва PatД1I MiIн~'B РРФСР БирООництво Р(\jЩ&IIJСь.к()ї дитви пеніГ-1roЛ()іОО К()М'У'НіС'ГИчн()ї ПдJР- НО!оІУР{)Іці обов'JII3К()ВО зюrОСУG.\lО 18-19 !&ілЬщщtв пуді'В. ВелlllКlY Д. С. ПапItНСЬНИЙ. ПР'О'І'И рівня V!О'.sоєнного 1940 ,ро- тії Австрії. ІІа значних П.10щах доовїіД іку,бан- роООту lЬровеіДеЖ> і ПО ВIІ!КО'Н'а:НliЮ ЯС!Щ)ЗіВIIJМ lВираже:нЛJD( блиеку- ку. Вже в цьО!м'у J)QIцi її IІІ]>QlМИС-

чи>Х лeJ)eJЮГ 'раДtЯlНС'ЬКого Ha,po\.W, ДОІВ:'СТЬ ДO{:'JU1Нe рі'ВНя ВIlРООництПJ)&ВИlJlЬності :re1!d'H<cы!tIгoo курсу,ва, ПСре',1)ба,че.нOJ'{} Се<миріЧНИJМ ПО JlКOMy йде КOOf}'IНkТИJЧна пшр- планом .на 1963 ріlК, НеІМ'ащl;Х у,стія і IНаша краї,на, Н8.ЗВaJв ,він ШХІВ досягнуто.В> сільсЬІКО:М'У звіт Цен'!'РaJlЬНОГО Ko.м!Ї'reТY ХXlІroarюда,рстві. В 'на.СТI}'ІІНОИУ ~\Ц;J'i3дoвi. Ві-лмітивши, що велИ1ltНІЙ цятиrp.іЧЧlїв ЛWI1ві намі,ча~ться в.клзщ

у здidklllЄННЯ

П'РОО1Рами 3білЬІШИТИ

паllУГіі ВНООУ'Іь 'І1рудящі

ВИllIУХЖ

3 ЩЮМОвaNИ пеіре ,1

дел~га:re- ців п() ВIlР1}Щ}~НJI'Ю

МИ з'Ї'зд'У 'ВИe1lYПИ.1П голова к>0.1гоопу і'Мені Ога.лі:на .вє.РШi1JДСI>КОго J)ЗJЙо.ну Вінницької оБЛдJCті В. М. Кавун, заС'і'yIJlНИК Голови Ра';(и MiHk'llPЇJj срср М. Г. Ігнатов, ~ІОі:ністро6{)1[)()НИ ('рср Р. Я.

ПіlЮхис.JЮВl()Ї МапиновсьниЙ.

Щ1КlPOВИlХ lрішень П<IJРГії про зміцн~ніІІ'Я ГірО-

6у'рякі'в боо 3a'J\pa'I' 'РУ'Шlої праці. Да.'1і тов. Ka.B~H iIO,IW1aдHO rOOJOрить про пеJ)с.пек.тIІІВИ РОЗВИ'l1Ку 3е'рно.ВІ(}Г() ГОСПО','І~фС'Гва, l1ваrpин'Ниц-reа, ПРО збільшр,ння юапіта.1W1их ВК.1ЗJдень ~. l1j)о~сь'Ке І ГOCiJJО дарС1'ВО , ILj)() 'виді,lенн'я вми-

м'щцеькоГIJ твари'ННIЩ'l\ва в ~­ пах і ралгоС'П&Х_ Чисе.'1ЬШcrь веЛИІКQЇ 'РОТЗJ'Iої худоои на початОІК 1980 роюу має бути ДОІВедЄ'Н11!. прИ'блlll3Н{) до 153-163 міIЛЬЙОні'в гміlВ, аОо зросте біл},ш як У два Р(lJЗИ порі'вн'яно J 'I'Иt'd, що ма-

Росіliсь- l1!Род'У!Юції в дев '..ять ра.з. У 1980 Т{)ІВ. І\<lJвунн·ага.:{уЄ , ЩQ М". С . !іИХ копrгtв на I\y.1bT}'PHQ-JЮОу- ємо cыоодні.. 'ГОВ'. ПОJIJIНСЬІКИ!Й році ІІІро.мИ:СЛQвіе1Ь кожни.х '10- ХР'УЩОВ від i~leнi ЦК КПРС naJJ- rom І101'J)еби. Зна'чні уC!llїХИ,

кої Фед~а.ції, CfIИlНИВСЯ На деяких питаннях J'ОС1П()да.ре!Jll(ОО'О і ])ЩItJIНiCьawro будівництва. Чудові JreрсіПективи від'lCPива.ІОТЬС'Я ~ JЮЗВИ'J1Ку eJreК'1ІРифікації . В pooIJ}'Ібліці 6ут,де ООуДOOWIО ПО'llа;д 300 ПОО'УЖ'llИ1X

тешювlП

елеК'I1J}ОСТЗllщііі,:ВИ-

роблення eJre1t'llPooнe,priї 3])ОіСТе в

~ООЯТЬ раз, 'ВlЦoбy/root НафТИ зрос'ІЄ більш JIX у ЧOТИJpи рази, газу

досягн,УlJі наТИРИ ,щні 'вИ'пу~тиме сті.1l.ки ко ПG3дuровив Ч.1енїВ IWJIIГoony ВіІ\'е CЬ~ГO~Hi , ві~нач~ він , тою ,юраїною, ПР~()ІВЖ~ ЩЮдYllЩЇї, С'кілl>КИ її вищ1CUtа.'1ОСJl iM!mЇ Orа.ліна за уопіхи в збіль- хи зМЇЮОО:VО оБДИ'I'ЧЯ села. В()НО ТОВ. lrBaT()B, стади мож.111!вими за весь 1940 рш. Ш~lШі Івwpобництва зерна, :раці 0- забудовується суча~иlМИ БУ'ДИН- з~и торжеству лЕші.RcыJooI'o l8елИlІСЇ зверПJe1JН!! етаJJИС:ІІВ наЛhНО<М'у ~И!КОРJreтан:ні землі. Д{)- ками, виростають ,к}'lilьтytp'Ш)-по- K,)WY пмітwки пawrїї, J ЯIJtOГ()

КИJPI'Шlіі. РOOIl!YблiJка, JlКa не w-IЗВ1}Льте мені З цієї виоокої '!'Рила mюмИIСЛОІВОості в МRН'УЛОМ'У, по- б'У'НИ за до.wчеШІШІМ коиуніC'J'Ї,в>, стamляв телЄІр 1ІІ]><»ІИіC'JJООО yctaT-кОО!.со.мольцьв, }'1С'іх КМГОСПНИ&lIВ хymнНЯ 25 Jid)aї:на~. Докorp1'lD1і ./!3ішої i1Jртілі, каже ЩЮlювець, пєзміни рснено в ciJJbCЬК~ гос- ~;1аТИ ЦеН'!1ралl,Н()М'У Комітетові подalPe'I'вi, незмірно пі~ищився па!рТії , ЙО'І'О Президії і OCOOIre'l'O

-ІВ 1f()ТИріIЩПДЯТЬ раз,ВИПЛама рі·вень мarгeріально.ГIJ

до6рООуту ВЗJМ, Д~Р{)lгиіі МИКИ'ro

Сергі,йоои-

бутові, медичш зак.1ади. За (І·станні тРи роки К().тгооо OOYlдY1ВalB ШКО.'1У на 500 учнів, у н.ові буДИНlКИ пересе.'1и.'1ОСЯ 400 сь...еЙ колroonни,кі·в. НalМіч&GМО зрооити село се.шщ!'!!! )!Ьсь.коro ТИilIУ.

3а.сТ}'[fюllt

НМlа.га.ла.ся звефнути П~lУГію фрillКційна ГР'УПа М'О.'10това,ltarа.lІОВИІ ча, Ма.1е<НІКОва, l!opomилOOla, Бул-

ганіна,

ПeqJlВухіна,

Голо:ви Рщци Мініе- життя. Далі ІІІ]>QIМ.OOIIIЩЬ ДOOtJЩtiIО

стат-в чотири рази, чорна ме- ТР'У,щяЩИІХ . 'I1pytдящі Киrprизії до- Ч'У, за Вмпе батьlкliвсыItє пік.лymeм- 'l1piIJ! СРСР TO~. М . Г . Irнa'I'OIВ ВЩ- СПИН!f6'І'ЬІМ

талурЛя в 1,7 ·раза перевищить нИ'НішніА pЇJBeнь )(е'l'aJl'Y'PГiйн()ї ЩЮМlreловості ОША. ВжОіКИМИ 'retfII1ШfИ зJЮС'І'атиме хім,ічна щюIfИC'JJОВЇсть.

КЛ3іДаЮТЬ !}'Ісі.х сил ДО Tom, щоб за.бео:mеЧ'П'І'И уопішне ВИКOOlаwя 3і11вд:а111Ь оомнрі·'ПКИ . П<рОМИiCJJовість ІЮ3ВlІ!ваmься .в'И'ЩИ'МИ тe.!IIIПJa'l[И, ніж п~редбачено. Значно

ня і у8аТ)' до нас, 11j)ущівнИllt~В сільського ГООІЮдa:pc'J'Ва, наше іВЄликеКО.'lГ()ClIllllе ,спа.сиliі! І Пl3іІугНrн'а Оj)гаШ'3ІЩЇJI і пpaJВJJiн-

зросли Ня KOJlГOOIIY, херуючlllCЬ

~ачив, щО ХХІІ з'їз~ є oommез:ною ІЮДЇЄЮ в житгі па.ртії і радяllcыtс{) Ha'PO~, .вi~lI)вa6 нову епоху, коли ~пre за lВею іс-

вкa8Їm- торію

Ca.1J)1J0Da і

lПепілооа. Вона чинила зМlеКЛИІЙ опі<р IJIРООО'Дe.нпuo цього КІ}'ІІ)С)' ІВ

Ha<p!Wв 6Y'~e п~о

.на

РOЗIroJІЬНИЦЬІКItX

діях ФJ>aкці!fflерів і 1ІЩІ1j)'ИIМ)~ щ)()пооищію ~легатil& ХХІІ з'їзмr про вИКJJюченНІЯ 3 па.'Р'!'ЇЇ М'ОлQIТОва, Кa.r4IЮВИЧ'а, МаlЛe'Нкова. (3,а ,кінчення на 2-й сторінці} .


ХХІІ з'lзд КОМУНІстичноl ПАРТІІ РАДЯНСЬКОГО союзу (Закінчення)

: би.1И~ п()вітряно-деаантні вИі:сь- УИфОМ націОН&lЬНОЇ ПО.'lітики Ра- та.."и і гостями ГЛC!JВa

Поl'* тов. Ігнатов відзначає,: ка, )'ІC!lIішно

що де.нінсыІйй ~yp,c ПО.'lітиatи на-, бдro!У зНИЩе'ННЯ paдteт у ПОЛМУl'і.

шої Пд.lртії, ,Нд.!міче'ниЙ ХХ з'ЇЗДОМ,

11

,Р03lВ'ЯзaJlО й про- д,'янсыоNl Союзу.

*••

1

делЄІГації

Н1Irpощної партії КОН.1~еll'l'У Респуб-

Тов. M}'xiT~iHo()В док.ТlЩ~НО ІЮз-\.lі!кИ faRa Ебенезер Цефас Нвей,

пові'в про РОЗВИ'Г(М\ гoonода;рства чден іІІоді11бщр.о Щli}lтії Оу;щrська

ди ВИlСОіке зваННЯ K()м}'1Н~cтгa і не мО'жуть

залишаrшся

в

ряд&,<

1Іа­

ШQЇ пaqyrіі.

I1p()~lOвeць СІІИНill6ТЬС,я 1І10тім ,на

піXl1РИМа.'ІИ ораl'Ш ЮЮlунkтичні і У l\iремлі,всыloмуy Палаці a'i3.дilВ союз:них ре <.'щ1бдіІК. СпілІМ Роспуб.11ки Маді, депутат рООоті па.ртії в останні рОІКИ. Він П3l!угії ,всіх IJtlp.aїH. Аде ТООеІР \ Щ)О~ОІВжує СІВІОЮ роботу че'Р1'()ІВИіЙ У 'своїй промові 1'001. M)'1XiTj- Націона.'ІЬНИХ зООр.їв Тідьяні Тра- ni~юреСJlЮЄ, щ~ Tei!I€'p У партії

з'неУВд..l()СЬ, що кетріІВнИlltИ Алб.а- ХХІ[ з'їзд Комуністичної H'cыQїї Пд.lpтії пращі 6у.'lИ H'~; ра;1Jя:нJсы()гоo Ооюз}'.

щи:р'і, IіІРУ'ГО 31мінили

політичний!

На p.aНJKOBOIМy

П'артії нов ClПинився на aJНТЮlа.рl\iCис.теь- оре і представники ,зар}'1біжних ко- Сl1ІЮf!'ffi!0 спра1\lЇ 11ІЮРЧУ атмосфеJ~ій ПОВt"діrнці нинішнdх IJtIeрі,вни- МУНLСТИЧJНИХ та робітничих партііі ру, ВНry11ріШlфтійна дем(CЮj)aТЇЯ

3Ід.Ісіданні 24 ків Адба.нії.

ГоlВІOlРЯЧИ ІІІРО роз- ТОВ<ІІРmшi: Еміль Левлієн -

го- Р()3roРНУ'.1а,сь на ВІСЮ ШИ1jЮчінь.

поча.ли б()ротьбу проти рі- І jh:ОВТН:Я з'їзд віта.1И .па:,-шо зу.С'11Рі- виток нацїlOнаДЬІНО-ІВизвоm,носо р}' - :ІОва К().~}'ністИ'Ч'Ної партії НОрівє- Торже,сТІВО ле-нінсЬІКИіХ принци­ ше нь ХХ з'ЇЗдУltПРС, ПОчали на-! щ'Ті дел~атами іг()с.'ГJIl(И пред- ху в країнах Азdі, Африки і Ла- гії, Ернест БlОрнель-.голова КО- пів na.ртіЙн(}го життя, 31МlJВИІВ т(}в. ІІд.J~а1И на на.ПDY Пд.P'fїю, на її І СТalВlНИКИ заГР'У'біж;них ,юомуюC'l'Wl- ТИНСЬІКОЇ Амер ИlКИ , пром()вець іВ>Ёд- муніетичної па,ртії Бе.'Іыгї,' Род- По 11'0 MrupM).B , ПРlIJведо до зміцнен­

K'YlP'C,

лt"Н1:н.сь.киЙ ЦентральнИіІЇ І\оОІ."ітет, них і р()оітничltх партій ТОвшРИ- мітив, що KOMyHiCTwrna почади 3В(ЦИТИ ;НalКJIепи й на ін- ші:

8ікторіо

НодовіЛЬЯ-IOOКI]JЄ- Рщ,.smСЬІКОГО

СОЮЗУ

пaqyriя ней Арісменді-пе}}шИіЙ се'кретар н,я між.наljЮДНorо

ші Кlом)'нqlстичні nд.lpTiї. Де.l~ати та,р ЦК Ком'унітC'l'И'ЧНОЇ IIlaJI)TЇЇ Ар- с()1О'3 З lІа.родаіМИ, Яікі ОКИlНУ.'lИ кОНа з:3Ісі,щщш ВИСТ)lІІИШI: го.'юва нашого з'ї',цу і пр~та!В'Ники ге,нтіни, Ностас НоліяннIС-!І1е;р- л,оні'а..1ыle яр-"О, Нок О~И!Н з шріж- КО;ІГОС!ІІ'У села Кали:н{)ВКд. ХЮlУ­ Ора.l1ні,х па,ртї'Й ці.'JllСОМ п.РЗJИLЛЬ-' ШІШ сeuщ>eТд.Ір Цl\ КovyIНїстичної них каменів своєї міжН3.IJ)O;tної T(),BCbKm'O раЙQН)' Kyp.cык)'її ()Ма.с­ ке'ріJDНИlКИ

вІ,'V(ОД,ЯТЬ ви за.галь-' ний Ce-Kpetl'a,p IW~}lНЬСТИЧНОl 1Ila:IJ- OHaдbHw.d ооов'язком до.помаrаТII ної ПОГlЦЖен()ї лrnіївсього ,СІВ'Ї'І'О- тії КаН<ЦИ, Халед БагдаW-іГЄне- ЦИІМ народа,м. B().ro кому:н:істичноl'О ,руху в радЬНI!ІЙ c~peTaJp ЦК СЩ>ійСЬІК{)Ї ТImЛУ, схвильовЗJНУ прuМОтВУ НaJЙ!ваЖ.'lивіших питаннlЯХ су- ~омуністИЧlННЇ па;ртії. З'Ї3Jl, вdтalB виголосив ПИСblмеНlНИК М. О. Шо-

тaJIt'Oж Сайфулай Діалло-пмітJIIЧ- лохов. НеНд.:че свіжий, пi;tБJ.1:\ЬОР-

ro.1QBa

комітету

Н'аша Шlфтія да.1і 'l'вер.до Д()- НИJіі еeaщJe1'д.Ір дем:оюратичної пар- ливии ~iтep ДИХЩlВ нам в 00- КПРС А. П. Нириленко, ~е.РЖ)'!ВІаТИ~lе дeHilнeыо'гоo ІКУ'РС'У, тіі ГвilНеї, ,годова НaцjQНаЛЬНИJl ;шччя, вЇ\1JjКр.ИіВ переіД ПОГЛЯДОМ сеюретар !lfocкoBcыкrQ г(}ворить IFр().!dовещь, IВИlСОІКо три- зборів J1bihe-йІсыкQї Ре:СЩ'Іб.'ІЇ!КИ.

да.декі синіючі да,лі, які КJlИ"1уть

Ilіх па,ртlИ

розширила,сь

на.

12

к:о~шартій, 1\ за'гальне Ч'И!СJЮ між­

а'рмії кояунїlcт~в-на ~fі;'lьй()ні'R ЧО.l0вік. Тепе,р в пйртійного K-ОН'Іlро.1Ю при ЦК ЄВj}опі, Азії, Америці, АіВС11Ралії і КПРС М. М. Шверник, за.ві,дую- О"еанії не,має жодної ,юра:їни, де ч'ий міЖНд.іроднИІМ вїl.'\ЩілOlМ Щі б не ;'tія.1И ,кЮt)"ні'СТИЧ'llі паlРТії. КПРС Б. М. Пономарьов, пеІРШИ1Ї Все б-ільше к()мпа'}Yl1ЇЙ ВИН1!IliJa€ Ів WК"()eTa,p Сверд.l'ОіВСЬКorо оОкому бата'f'()страЖ'д'д.:ІЬНЇЙ Аф.риці. За-

но ,г().вори.'ІИ. тут, що. а.лОаНСЬіtі \ партії Греції, Тім Б~к-.ге~Щlаль- ПО;П'ІИlКИ, gвaжає ової)! інте!РШіці- ті В. В. Грачов,

часн()сті.

КО'М'УніетиЧІНОГО

po;m.'r~B ЦК 1\()М]}'іні,стичн()ї партії У-ругваю. руху. П"Їс.1іЯ ХХ з'їзд:)' сім',я 6рат­

КПРС Г. Г. Абрамов.

ШLр.о,,\НОЇ

7

перший гальне ЧИСЛО комуністів }''СЬ()І'О обком,у світу ста'НlOВИТЬ близ~к() 40 міль­ ііонів ЧОЛ()ВЇтк.

Вnерше.в історіі

матиМе пetpемо4\lНИЙ пршО'р мuaжІІоти,1 з'їзд IlJP'OlдОВЖИ/В OOrово- ;1:0 ,соое, каже він. Над'ТО вже .БеСlfЗNlY-леніні:жу. Під цим ПJp3.IIlО'- рення звіту ЦеНiI1j)аЛЬ'НQN) Комі- .1ич:на і БЛ3J'о.родна Пrpoгpама парРОМ наша IffiJpтія впев.нено ПOOlЩе тету КПРС, IlIJ>0eKТY lIipoo1paNи тіі JIIкавсім Clвоїм зміето'М і сутl1аiдllmСьасий 'Н1liР()Д 91Іеред J1fJ оов- Коиунkтwmої партії Ра.;І)ЯНсь.коro тю' СIllJ}ЯИ0В8.на на ща.С'ГЯ ipaт.~ieTЬ ннї перем()ги КІООІ'уШз.му. Нашим (АlООу і звітної д~'Пові.ді Цe1fl1Pд.- 'І'Р'У"ДooJ()Г() лю,щс'l'Вa! MMIl'aJCOM на цьому ШJГЯху буде olынїї Pe-ві'ЗЇіЙНОЇ Комісії "КІПРС. З ГH'ЇJВ(JIМ гoвopwrь nqJОІМовєць П']Юrpа.ма Ком,},rн:істичної nд.lpriї У радянсыІїї моло.дї зalВЩІ,!Іа ПlpО тих, х11О ЗНЄ!БаЖИІВ ,високе РаДIШСЬКОГО СОЮз'у. ДQJIя-БYW)1ВаІІ1! lItootу;нізм і жи- 'CВJl'lЦeHнe П()'М)'ІІ'Т,я Пд.lpтіЙ,ного тоНа l1рибуші юнkтр оООрОНИ ти в пре.юраіСному суооільстві, .вариства _ ІІ!РО Фраооці~Щlів. СРСР тов. Р. Я. МадИНОВСЬ'КИ'Й. .я.ке уl100p;J;ЖІ)"Є іНа ~млі мир, пра- З'Ї3Д-\ВІеІ~Х!ОRНИЙ ()рга.н Пд.lpТll, заХХІІ ;з'і:ц }\)().!fУ1НістIІІЧНОЇ ШIJРТії, ЦЮ, свoбo:ty, ,рbURilC:rb, б,ратерство ЛВJIЯє ШмО'хО'в,-хаіі він вине:се J,аже він, це ещ)3fВ;U ,Вe..lИJКИІЙ і щастя всіх нар().ДЇІВ, 'NIIК 1Il0чав щодо фрмщіонерів і Щцщеп~в Сlап гетрОЇЧ:НОЇ іС'ООіріі ,»адIПНСЬКО- СІВ1И ВИС'Іryn перший сеюретд.Ір своє суооре, але Cn'j)aIВ>e';l,ЛWВЄ рlГ(і Нд.lр()д. К().муністи, неі воїни ЦК вшtoМ 'J1O'B. С. П. Павлов. шення. Збройних <'ил разо.." з усік І}аДpoo.lооець ДIOКJIa.)I,HO ГОООРИТЬГоворячи ПJ'()О .вeJIШtі блaropQД-

IIIрО' )1(~піхи В ~озвlfl1КУ "eIOlе­ p0'6crrвa і твафиНlНИЦ'l1В3 lIt ке­ ,рованій ним сілыгопа'р'l1їліi pot>з­

;riтику п&ртії, НIaIl\IpecJI(lliї нею в У ClJНllВНИІХ дjдax 'КОИООМОJ!:У I1роек11і ннв()ї Про.граки П.'lа:ни по- осоБЛ1lВe 'Місще належить ()CIВ()GHО)'lДо,ви н<\ІЙсвіТ.'Іішoro і Ha.frenpa- ню цілИlНИ. В 'рай'О'ни освоєння ве'д.'lИ1В!шого комуністИ'ЧlIЮГО сус- но.вих земе.'lЬ !ВИ'ЇХI8.Л() більш як Iriль<.>ТВ<\. 700 тисяч патріотів. ПРOOl{)lВЄЦЬ ХQЧ тепер і не існ)'є фа~альної П()івЦ()м.1ЯЄ, що ЗОООВ'JmНн,я, які !le)IИJl.У'lості віЙJlи,відзначає ПРО-КОМСОМО:І ,вз,mв наСВ06МУ ХШ

го завцяки еамові:Д,'Іанііі rnpaцi пvиблИGНО у 8 раз,ВИНУ'СК чаву­ ко:rГОСIТНИіків. Промовець 3а'ЯJВJIяє, ну, .СТ<І.•lі, ПРOlкату, труб, д..'Іюмі­ що З тр.а,вня ц. р. l\алиноlIИta нію і чорної "і,11 у 2-3р.аЗIІ. стада доеді;ШО-П<lliaЗОВИІМ ГОСПQ­ ці П.lани буде RIІ'К'Онаню умїш'НО. ;Щ)стОО~I. Тепе-р пе'Ре;І; пд.lртіШюю Oвep~WBcbKa область, iВ1ШJYЄ організацією і спеціалkтами кол­ 1()В. ІіИJPиленко, П()іРЯ~ з розвинуГОСП\" стоїть за,F[ЩНН,я - все

К())f}'1lIkтИ'Чний рух на6ра'В С.П>раlВ­

ді все-світнього хаРд.іКтер}'.

Нд.Jзиваючи

п»Оюшювість Се-

ПОВ~В 'ІОВ. Г,ра,чо~. У ць<my р()Ці peo;J;HbOfO Уралу МОГУ'Гнїм 6астіо­ калиновці ()з:и~ої пшенlЩ'Ї. зібрали ном еil\Оlllомічної і о'бороНlН{)Ї мо­ по 32,6 центне.ра з гект(Щ)а, гог}'Тносп'Ї lІаш{)Ї t<ЩіаліСТИ'ЧНQЇ pox)'-II1Q 28 центнеljJів, IIWj}м()вих дер,ж~.ІВИ, ТОІВ. Кирилmmt'О вкаЗУЄ, бобі'в - по 25,6, К)'IICY'WДIЗ'И в щ() вОна має віДЇі11рати вєди;к,у C~OIМy :Юр'ні-60 цeH'l1НelPi'B. Ку.роль у С'llворе:нн,і MaTev'їa.'Iын-­ КУJ)"Д'ЗИ НІа силос з ~чаIНЗ~1И те-хнічної бази КОМlу.нізму. Тетер оде'Рih"аНО Ш) 700 цeHтнepiJв з ОВР>рд.'rOlВсь'ка оБЛlaIС'ІЬ ПОСТд.IВJIяє re,KT1lipa, цуК"()OOlИХ 6урлкdlВ зі6lJ)аС'ООю ЩJООІислову Л'РО;'I!YffЩію ,в уеі 110 ПО 350 цeHТlIeтpiB. До кінця e-конт()М'Їчн.j раиО'Ни Ра;~ян~мwrо pGIh"l)" БиробrнИЩ11lЮ МОЛОіка на 100 ,Сою~у і в 50 країн С'віту. .геК1а.рЬв )T~;JJЬ еТ,!'НО'ВJllГиме 550 За попередніми 'намі'l'КalМИ, дО ,~ЯНСЬІКIfI)I H3JPOAOOl поmliстю ехва- про учд.ІС'ГЬ юна.КШ і дitвчат у 'КО- Jri зaJВдання, які стоять пе,редра- Це<Нl'нері:в, а и'JЬса 130 цен,тне­ 1980 РIО,ку Qбсяг ПJpO)l)уищії ма­ .1юmь зо.внішню іgнтyrгpimню 110- муністичном,у 6У\дівнищ'l1Вi,дянсbiКJOЮ літературо.ю, МИ\Хайло рів. Таких І,СП1хів б~'дО ДOCJIТH'y­

~I()вeць, а.lе ДОТИ,

поки

збеІР е - з'ї:ці, зна'шо

Шо..'І()Х()ІВ НІЗ.lГадує, щорамrnсьata літера'l'YlP а - теж чаСТИ:І~а загалblооnalJ)'riЙlll'ОЇ OIl'Pа.ви. ВІН криТИКІ)"G не.доліRИ, яncі ще в в л.іте»аТУіРній (щра:ві, roворить про необхідні'сть :\авати більше ПОО!ноцї;нних творів, Яlкі б допомогли

ШИ'НОО)":І11ва IfНЯ R оОЛіа.'Сті з,росте

пе-реВlІІКонано. На радlПН'СЬ'К'ОМУ на.родО'Ві в 6у~RНИЦ- :Jроб~ти Д.'lЯ то['(), щоБВ1l1lюБницт­

тою п.ромис.'FОІВ'ісrrю ;має досить ве­

жетl><.'1Я і~lПе,ріалізм, за.'lИШд.ТИ1Меть-1 У'ДaJрні БУДQВИ наЙ!Вllж.1ПВ1іших га- тві J{()m)'Hic-rичноIГО суспільства. во зернових, К}"КУ'Рудзи, м'ЯСА, ;lІlІке сіЛЬСЬІКе ,roсло:w,'РС'\1ОО, осоо­ ('Я не-безпека IвіЙНи. !МПE!q)іалkт" І ,Ч'tЗеіі інд')"стріі бу.10 П()слано Про розювіт ла'l1вііісыlоіi ре-с- ~IО.llжа в Г()Clпща'р'ствах ХОІМУТОІВ- ;;И'Во тва!РJloнниц11ВlO. В цьому ро()Ора.1И тепер ЯlК ПРИlВilД д.'ІЯ Н(}ВО- бі'льш ЛІ>

1

мільйон

ооенн'Ої істерії рl- ПО'С:ІанЦіїВ К()МСО~ЮJУ.

lu nplICT}my

200 'Гиrяч пуб;Fіl>И розповів у СООmlУ висту- СЬІЮГО р.аЙону через два-три роlltи пі ПЄlj)ШИЙ ceocpeTЦj ЦК Кu~пЩJ- б)1ДО на рівні КадИНіО'ВСМСИ1Х показ-

д.JШСLкі ПlРОП,ОЗllції про }'1К.Jla,дellПаЛJКО віДІ1lКlІ},ла<Сь моло~ь на тіі .1a-ТІВ1Ї ТОВ. А. Я. Пельwе. ня німе-ць.кого мирно.го ДiOroв()'()y. 3Ід.ІКJIИК товариша М. С. Хр},щ~- За роки мирного бyvtiIіШицтва в

іЮIВИ'Х на 1 ОО ТИСJEЧ ГelКТд.lpіIВ, ІЮ­ НИ:К'Ї13. 'Гов, Ш~PJlИJ\, який потім ви- сіви бобових ку .1Ь 'Г}'і]) і ЯЧіМеню

я.к захід )' віWl()В~~ ,на ІЮси.'reн- ва піти в тайгу, гори, пycrиНl, ууовах радяноСЬК()iJ'() ла:ду оБСі!Ш' ступив, с:каза'в: ня практичної пJ~О1'ОІВ:КИ до вій- щоб ~()'п'О'~ОО'ТИ пa.wrії ПОClI'alВlllrИ ПРОМИІС.'ІОВ()І'О ВИРООНИЦ'l1Ва в pe~- Піс:1.Я ХХ з'Ї3~}' ла,рriї Ліро­ ни, ИКу проводять 3а.Х'ї.'{Ні ~раїlНИI' бмаТСТіВ'а цих раЙо.ні'в JI'a слуЖlбу П}'1бліці :J6ільшl!1ВlCJI в 12 раз, а веде,но ве.1ИЧ~'З:НУ ро60ТУ по 1В'ід­ ні.1 Т}lрИВОД'О~1

«бер.1інської Rтри- раДЯНСЬІОО:ІІу наj)OДOOJі.

зи», ЦентраJьниfi Комітет Irn.рті'і

п()

МlаШИJН{Убу.доувa.нJНЮ і металооб- НОВ.lен.ню і РО3ВИl',юу .1енінсЬІКи,х

Тов. П3fВ.l00J CJlИНИ1ВСЯ Дд.-'tі на рооці в 80 раз. ПРО!olисло~іСТЬ ~. норм партійно"о ж И'lТЯ , по ~i­

і Ра~Я,lf('МСIfЙ )1рJIIД 31М'У"шені 6у ли ПИТ<1JlНЯХ 'ВИХт()Ба!Нн,я 'ПЇi;Wостаюз;rНlic.нити J)Яі;~ вdд()Мкx захО'діlВ по чого покмінн'я, П'Рд.іКТИЧНІЇЙ уча.сті ~міЦJIенню ОООфOOl()З,'ЩТН()С1'Ї та МQЛ()ДЇ в пе])e'l1ВO;ре.НlНі в Ж'и'М'я б~3Пetки срС'р, , П!Р()ГРaJМИ КПРС, зaIIlевнИІВ з'їзд, радянсыаa втїЙськова .'W!IV11Риrна, ЦК П&Р1'ії, щ~ л~нін.сЬiltИiЙкомсопj~.lЮЄ промов~ць, на.mж.'ІИ- мод і далі буде 'BiP.HIf)I поміЧJНИ-

ЦI>ОИУ POЦJi дасть Батык>'вщишш сті.'lыltи ЩЮ;n"IЩЇЇ, слсілЬіКИ бу.'lО 'зашrаН'О'Ва'Но на 1963 рі,к. ВnelВне1ОО ПОО)lВд.ЄТЬСЯ вперед відносно мол{}де Іколгооо:не ('е.'lі> ЛаТІВЇЇ. Зwвi:дуючиіі Bi~ДOM llр().паган-

ці зarвдilllКИ ;r..IiHi С1'РJ1К'fYIPИ посів­ Них П.10Щ J)О3ШИlj)ено по.сmи ЗЄір­

;щції на:сліщкі!ВК:}'l.1ЬтУ ()С.()би і зміцнен:ню с()ціа.'ІісIl'ИЧІНОЇ 3д.ІКон­ HOC'l1Ї. 3а цей час комітет Пд.lp1'ЇЙНОГО контролю і місце-ві па.ртійні органи П€fj)eiГлянули Нe«FpaJВиль!fi рішеоння Il'P0 виключення з

3більшено ~Іаііже

R ;І,ва

ЛО»І!ІЙ збіlj) зерна зрdс з МИНУ.1И," р()ком на тів.

рази. Ва­

поріlВltrunЮ

15

rnpo.цeH-

Т'О<В, І\ИРИ.'lе:нIКО каже, що 'l'ру­ дящі О"б.'Ід.lсті одност(!,ЙІню ~вадиl'lИ II]J)oe~T IIIрограми КПРС і за.яВJIЯ­ ЮТЬ ПIJ)O СВ,ОЮ ljJішИМJiсть зроби-

ти все ДЛ'Я Rl'i,le,HIН!Il її » ЖImЯ. КОІМІУністи Пі~()'С'КОIВ'Л,всі ТР)'1ДЯ!Щі м.оСКОВСЬК'ОЇ об.'Ialсri, за'я-

Rішим, наііГQ:ІОВНlїшим і першо-, БО,М Комуністичної партії. ди і а.гітації ЦК КИРС по СОЮ3- партії 1ВоС.1ІІІКОГО ЧИісла кощwстів, ВИІВ Т()В. Абрамов, ВИlСЛOВJlЮЮТЬ Ч~РГО'ВИМ З'аIВ::{МlН\ЯІМ Збройних' На трибуні смре'І'аір ЦК КПРС них реопублж'ах тоо. Л. Ф. Іллі- у тQMY ЧlІ'Слі визначни,х діlЯЧЇіВ неоох:И'ГН'У волю і палке flIj)М'НенС'И.l вважає: бути в ІЮC'l"ЇЙ'JIШ го- т()ів. Н. А. Мухітдінов. Він lВIi;tМi- чов у СВ()Q.чу ВИСТytIlі IВi.'tкi1ИіВ, щО паJYl'ЇЇ і держaJВИ, ЮШІХ в мину- ня лід керівнИ'ЦТООм ДК пе.ретво­

roвHQCТЇ до надій:Rоro раП101ВОГО

наПaJдУ

віДібиття mв, що Ко'муніСТИЮlа Пд.lpтія Ра- lІа1Віть IlIj)01'ИІВНИКИ ,соціалізМ'У t!МY- .10Му було щmТJIlГlJI}"l'О до С'Удової рити В ЖИ'М'Я вєлиnci н'Мtреслен­

вор()га і до

SРИІВУ ЇIЮ'ГО 3.10ЧИННИ'Х, заIМi/pїJR. Міністр ~ПQ.Від.ає

з'їздові, ЩІ'

.'\JI1locык)foo СОІООу вирішIL1а

ТЯМИ ХВИ.'Іювала

пеорі()д, який МИНI}lВ з ХХ з'їзду

.'leMy

Пд.lpтії, бут ПeqJ>e.'lОШІПіМ етапом у

ми.

рroВИІI1lСУ і наГРOlМаДЖесІг.ні СИ.'l на-

uюї а.рмії і флоту. Стоорено новИ'Й виt.:\

з6р.оЙних сил

-

Рд.іКетш.

най-

шеніВИ'Знати веJlwчезнийреводю-

СКЛ&;nIіmy П'J}оолему, НІка С'І'Ол1т- ціoorізуючl!lЙ mщ~тво-іІІ>РОО- Програми

нашої па.ртії на ДО.'lЮ

. говорить ВІН',

І1руша,

СТУ'Пи,lа ІІ!))О11! Ю}'1J)су ХХ Зд.ІЯJВИІВ

ТОВ.

щО ІВИ-

JЮlфа ВІ· и!и

-

~r....... ,з "uona

ТОІГО, щО оправжН1М цен,.І'Vm.,~!,•

"""'''''

з'їзду чої ма'РКСИС'J1CЬКОЇ

М УХІТ,фJlIОВ, . .

. . М)'Нlстична пд.lp'l'1я

вd;щІовідаль'ності пО' безлі~crraвни,х

ідеЯ нооої по.l'ітичних оОВИJНувачemtНЯХ.

вз:аЄ\lОВЇIДНО'СИ.н між нація- світу. Oro!ореlННЯ нової ПlЮІ1РаlМ1l,

і... 'О !U1l'Иlпаф(l'lmIа

"КІПре,

ВЛЛИІВ

""""'"

В ході J)()іботи,

комітет JlIд.Iртшного

•. , .реаОШlтаЦI1 жен1!..'{

яку ПР()ООДИID

К'О'Н'J1jЮлю по

<:;'~CTa""H'" ut:зп.,,· '''' v

КОМУНІСТІВ, ••

Р а,'tЯ1l СЬіKUI1 """v

ка.1И1СЯ

З ТЯЯЖIIJ)!И

Пі,.vюТОІВКа

ніше піднесеНlIJI 1I0.1ітиЧ1lJOЇ і ТР},-

дової а1t.ПI1ВIlОСТЇ. Ще lШI\Pше роз-

'U,,,,-

г,от\н"л()ся У'

сти-

да.сті в ЗМ'wганні за 3ОО'НН,я )'дар-

за"~1~

nll"l ть "'аЛІ' г о 'в~!,и"

лумки є КО'- ТО'В. Швє'рник, МИ п'().стїЙНQ

НЯ ILрогр3.ІМИ кпре,

до з'їзду !ВИКЛИli.\1да he-.6аЧffilе ра-

н а СЛ;'''''','МИ ."'_'

змаIГІІН:Н:Я за

ТИЧІНУ п""цю. ....

В

н-' пш.ц і vot'Iлекrnву l\IV

ко'муніс-

М()ClКО'ВСЬКЇіі об-

ко~ністичної ••• ,

віЙСblка страrreriчн()І'О п.ризначен- ша.'Іffilо 3Мle!J)el'I'Y!Вд.ла ПРОТИ пі,::{- Союз:у, її ЦelНТр.а.'ІЬНИІЙ Комітет, тієї Clваво.1і і беJOO.КОННQlспі, що їх ПlP'аці бetре участь пона.д 600 ти­ НЯ. Вони вж'е тепер мають таку вищення ролі та ро3ПІИlJ)eННIЯ П:pemцiя на чолі 3 ПеІРшИІМ оок- чи'llИ.'lИ Ма.lенков, К'Ш'а.нович, Мо- с,яч 11РУ',.'JJЯЩИХ. ВелИіК()ГО ПОШИJ)е"НкілыLстьь пу'сховях У,СТaJroБ-Ок, ПР3Jвсоюзних реоо')'6лік, зИЇ1цНЄ'Н- рета.рем Микитою СeJpгійовиrчем І Л'О'ЮВ. Вони бу.1И і!riцiатор8JМИ ня HaJOP&B чудовий п.очин «Сього.'\-

рaиte1' і Зд.IJ)яЩlВ

що н,я Їх О}'1Веренітету. 3а.О~ffilНЯ ХРУЩ()ВИМ. Цей lЩ.'\атнИ!Й AOOt>}"- lС1іворення ООСl'ан()Вки підозрідос- рі рубіж Н()вa.Topa-~В1'pa ру6іж ~~ ' ...""'''' К'Олeatтитву». ТРУ:1ТЇівнИіКи пі,1'ГП·РИ(»СwИ, Ij)OOI1pOM a.IJТИIl&1>- мент тOOJ)ЧOlГО ~1д.іР'КСИЗМlУ-НОВИ'И ТІ 1 Heд'()Вl1J) Я. ТеіІІе'р ЦІJF!tОИ "',,IIV, r\ "~,о fiatжи агресорові 'І'а ЙОГО краї,т. 'l'iйн().ї ГJ))1ІИ, вЩновле.нш pelВо- ро:цід у теорії HaYGt()BOfO кому- чО:~у у:ча.еники а:нтиn&ртіiilної .І1Ру- ЄМlCТIВ області УСіІІішно ВИіКQна.'lИ •• • • """'пmт'n,w зобов·lКз.ання. ЩоI(iJIК()iM сучатСНИ1lИ за соо€ю люцИflJ.OЇ ЗМtQННОСТІ• та Л'І!К1вlЦaНl3МY. пи з тalltою ,Вn~РТІСТЮ П~.І'~Шд.v ...- пе,Р"'1ІІ'>'Ї(і";mСІхкі """" ........ С'ПlЮкоЖ'НІЇ

до

~l'И

них,

нищівної

по- 'культу

8

.'

.,

технічною оенащеністю стади на- цію птаРQЧНИХ Мe'J1O'дї,в к~вни:цтlJJpoмoвeць сПИНИІВСя на ТЯЖ- ;Бали ріmy'Юму K'Yj)COвi партії на до рівня ВИПУ'СІКУ оолової ЩЮ,д'УЖші cyXOIry'l1Н:Ї ві'ЙСЬІІОа, :війсыково- ва pд.lдmlcь.кi lШЩії сп;рJВiн.я,ли" з ких наслі:лках КУ.'lьту осо6н дл.я юшраВ.'Іення ПQМIIJlIOК, ІЩр()~ж.е- ції ПР()МИС.;10Вість об.'Іасті }3ИЙШ.1а

повітряні сили,

віЙJeьaroВО~Wj)сь- ВЄJlИКШol СХвa.Jreнням і пов.н:им 36- ідеіін()Го ЖИ'М'Я

кий фШУГ і віЙСЬІКОоВо-траНОО()}Yl'На Д()iВМЄHH:mМ'. авіаці'я. Тов. МадИНООСЬІКИЙвї,дПромове-ць ві~1'ИВ, щ~ в ус$!fаttaє, що по~ітних уоо:і:хї'В JlJO- пішнmIY здіЙС'НelНні нщіoom.ль-

_._. __ ~~ _ _ _ _ «БУДІВНИН НОМУНІЗМУ»

2 CTOfI·

26

жовтня

1961

jJOку.

ної по.іїТИЕИ Пд.іp'l1ЇЇ ІВ .нашій оа-к'у,

га.тонацтіона:ІЬніЙ кр.аїні ВИJpіша.1Ьну р().lЬ 'Ві~і,l1'Рд.1В і BЇiДiJrp.aє російсыInйй н!'р()д. ЄднїІсть і зryJр.това-

ш'))ll'iї та lВСівї них Jtуль'ro." (»С()6и. Вони Н<llМОСа- на р~іж 1963 РСКУ.

ідеолoriЧJjОЇ роботи. Т~петр у нашій пщртії, вілмічає тов. l:mічOlВ, С11ООреіНО травдї 'l1IЮрчу оОстантОВі бу~ь ..яке ПОЧlfна.ННіІІ знахо-

дить 3 БOOt>у ЦК добру, ба1ЬК413сьюу Iriщтpимку. Навєчі,рньому за.еіданні з'їзд

нЮrь РillДmI,СМСИХ на.родіІв є трі- : вітали ТОО.'ІО зу~н1І'Ї

.1И1СЯ ІІІРИХQва'ІИ с/ВОЮ вину і УНИКJl.}"'rllвіДЮlвїЩаЛЬіНості. Тов. ІІ1вє'PJlИ'К розповів IlIjЮ на йтя ж Ч'і

з:roчини

перед

пар-

тією і радянським па'рор, :вчинені Ма.lеНКОВЮI, КагаНQ(!Jичем і MO.l0T()BItМ. Своі~1И діями, B~-

~eдeгa- чає Пj)OУовець,

вООІи зап.'lЯМ'}'Ва-

Делегати з'їз,щу ()і.JJн(юаЙю схвалювали проокт fi.J}Oграми КПРС, Лffilін'ськl!ІЙ KYiJoC, В:~j{тиіі на ріШ}'ЧЄВИlКорі:не,нн:я

наеJідкі'в

культу ()соби, ЗaJIIВ.'Ія:ди, ЩQра;lянські лю~и ві;~;щJП"l'Ь усі си,и ШРд.lві о}ціВНИЦ11ва Kf)M'YHi3M),.

(ТАРСІ.


Виконуючи накреслення партїі 3почY'ГDЯ!М великО'ї гордО'сті за рі,дну КОМ'У'!r.істичн'У партію знаііЮL'ІЯТЬСЯ КО':ІГ()QПНИКИ артілі «ЖО'меНЬ)і 3 мате.j)іалами ХХІІ з'їщу КПРС. ПаjYIія на'ВЧЮШ нас любити ;зеМ.1Ю, .БIЇ(1j;щвати ііі ОВО'ю fl'aTXНro:IНY ПJ)ЩЮ. В зві'llН'iй д()пові'~ ПК I\JПРС ТОВaJl)ИШІ М. С. ХWЩOlв, говорячи про :дальше збільшення 'ВИ'jJqбюfЦТва. еільсыlGго-­

cJLolд3Ij)cыltro( Пj)О'ду'КТі,в, СТ<WИlГЬ на перше місце РОі3В'яз.а:ння зер­ IiI)BO'Ї

ПljЮОлеми.

Ва:roве

,вирО'бництвО' ЗЩЩQВИХ

K}".lb1'YlJ)

ПРО''І\ЯГ()У

;~вадц!JIТиріччя 3J)O'cre більш я:к у ;tВa рази, пО':\в·О'ЇтьС1Я Їх ВРI)ЖаМ­ ніС'Гь. Ві~Ч<'W'IЬС'Я велИJКa роль, яку відіграє в ЦЬФlу ,К)'ІК}'j)У\ЩЗа.

ВикО<Нуючи J31каl3іВ/Ки нашО'ї ріднО'ї партії, ,кО'лгосlП н'а оснО'ві llереДOilOЇ агротехніки з року врі'К п~в'ищ)'є вр{)жайнkть зерн{)­

l~пресиll "СЛАВА ТОБІ, РІДНА НАРТІ6!" Ню'абутнJ, t)'aIXiOНi дні пережи­

ває ра',ltян'сыlt'й H3ij}O:J{. В С'ЮЛиц.і наШQЇ ВаТlшівщИ'ни :ній МОС1(ві працює ХХІІ з'їзд рrДJЮЇ ЦООl'радь:нorО'

Koмi'l'eтy

СО'юз;у

З)"еТJ}інуТЇ

.1Ичезним mїщесенlНЯІМ. ]Юни

()Ііі-

Ок:сюти.

Ми зрООимО'все, щ(1іі

ВJliкО'натин<и~ресленIНЯ шvртії. В че'l1веrp-

1'O~y році сеуирі'чки '3Ji1)буде-~ro нові пе'ре<~I'ОГИ, ви<рО',сrишО' ще Кlра­

щі врожаї.

по.стаИнО'

нащО'ї

roраїни

с'Х,ва.lЮЮТЬ

і ВlН)1\1рішню

зовнішню

поліТ\ІІКУ

I\.oory1н1c-

М. Грінченно,

ДQC'Гj)OiКJ()BO' ВНlкО'нати план тpeTbo.­

гО' ,рoatу

ної

Литвиненко

!УагатотпраЖilШ

номунізму»

лист.

сухО'го

зерна

на.

'І1Їльки Jl\J}ЩЯ,

ВРQжаіі

ке'РІ'ВНИК

БЗJГатиЙврО'жаЙ. Шд куку-

_ _ _ _ <)

О

У. грунт пО'кл.али ~обірне, Віl,Щкa-1 на 456 тО'нн, .1l'бrpoвaне наIСІ'ННЯ ВИН'СЬіКиЙ-1». прO'llPУЇ.'lИ

сорту

«O}'IКQ- стала

«KorpO'.le\Вa ПО.'1і,в»

[,()ЛОВЮ{l)1

проти

~PO'Tян НІка

та

інших шкідників.

ЗаІГО'Т0о1lи.ли б.1ИЗЬІК{)

3

неї

ТИСЯЧ ТООIJI

М. ВасІОН, секретар парторгг~lізації,

лО' ЗМlксан() у плані аcr-ротех;нdч­

ДО'

9

~lЯ

СИЛ0<")".

Ланка все робила та:к, ЯJК бу­ НJIIX захО'дів.

резt'J)ВIОМ

ПЄ1ре~ сівоою ЙО1'О С'ГВ()j)еНl~Я JtОJ).'Ю;ВОЇ бази.

ІПО'ЯВИ і

після

Радrooп 1І:30РЯ».

робить 'ВІІ('­

їна»

ГШJeт­

~iH

переi.WOOЮ

u

Наiilбі,.'ІЬШ ефеіКТWВНИ')[

і

т,д­

paдrО'епї!в,.,

K~ГYI!1eTIIB

}\О'іІ.lна

газета

і

має

за

життя

успішне

пере11ВО'іреННЯ

НlaIЩJе('лень

kro,риЧ'НО'го

З'ЇЗ)'у партії. І

.

.

ПОКОЛІННЯ ОДНilJК З ()чисткою

захО'дО'м

в БОРОТЬffl за висOOU!lЙ 8РМ\а!Й є

з ве.ликою увагою і інтересом колгоспники ЖItГOМlЮрської об­ .lacтi зна'йомляться з Mгrгepia,~a­ ми ХХІІ з'їЗідУ КПРС. На фото: ariT,arrop - вчитеJlbl!<iа Станиші,всl>КОЇ cepe;J.Hboї школи Лідія Петрівна ВОJlинець читає IЮ.'LГООПlН!икам сіЛblГOCПЗlРті.J1Ї 11:40 років Жовтня» Житомирсько­ го району матері~"lИ ХХ" з'їзду КПРС. (Фотохроні,ка РАТАУ). Фото П. Бойка.

ротьбі 11

наСІННЯ И

таке

pwвiд-

~taJl1КlїB

стати бойовим, аIКТИВНИ'У поміЧіНИ1\O'~ партійнО'ї О'р.га'Ніїзації в 00-

статreю

Яке

діда

кО'.'1го.с.пі,в

IК.О'.МlсомО'льціg.

«За Вітчизну». ВіI;J)КфИ-

-

Il!jWІ.ІКтичні

маію},rгньО"гО',

ЯlКl ОС()іБИlСТИЙ ПРИI\_lа,1

ЗЄіРJlа.

За ра,х}їlОО\К;}'ІКурУ1дЗИ валО'вии рену ~ЛЯНК:У, с.і.яли механі3аIЮРИ. збір зЄ'р.на у раДіГОСпі збі.1ЬШИВСЯ

3Jгіта'l'О'РИ,

красницыии •.

ЗЗJВдання (Всіх наших

ЦілеСІПІРя.'lОваниЙ но.ме]) ВИЩ1С:

ваЄТhСЯ

ВИiJJ'OCтИJВ

)'ІДоб-

'11j)YCI;oOBi

стінних і багатО'тиражних .1\0'хід.'lИlВО і оперативно неети :В ма­ си kТQlpичн,і 'J)ішен'Ня ХХІІ з'їзду

деРЖaJВl», «Tpyдoв~

мє;хаЮOOВtaНО'l .fOOOj)ЯТЬ саю за ~e.

Тaatка'lаНИіета на авітильні,в- ,сі,яв К}1К'YlPу\.W}" JIiI)QВО'ДИІВ між-. сыlt'х землях ще ШIOO>ЛИ :не р\JДИ- !>,Яд'НиИ 06рООітО'к її, зБIЩJаlВ. Він ла. PQбітниці ЛАНКИ багатО' ДО'К- на КОЖНООІ'у :І 50 feut'l1aJPiB оде,р­ лали праці,с.тара:нь, щО'б ви!рос- Жla,в П() 40,7 ценгнеvа суХОГО' ТWI'И

вати 'ВClі

«УС!Піхи. механізато}}і,~», «Лишк~ 1IIIIItiB

«Нопгосп~а прав: І подарунки» .- 3:ІІГОЛf)8КИ,

тра.к'!Otрнст Іван Юхимеmко, Я1КИЙ

1J)У'J1ЗУ В~ели в ~l'aTKY

SИJCAЖо­ лю:цину,

нО'ві

!ЮКJIИlкані l~j)alЦЮ­

HQBOK '1'.

п-риєметв,

ПрО'тяго:м цілО'го. .1іта лаНК:l не

,Високий

сумІЛЇНIJIa, ІІІРикраша.є

сл)'хачів на

rreремorи. ТЗJК

П~lше в .баrаТО'ТИlPажці азm.'JЇ іме- І ПІЩ'Н1КТІВ -

ПЄJре- 3а.1иша.lа ~іля:нки, стшра'НlfО' дог­

кож-

своїх

він «п.раця зве.'11f'I'YЄ л~у». Мmрія ЗаХ3Jj)і,вна Г3Jj)яче ДЯJЮ)~

.каЗ}'1Вати

М<tЖІЦеlМ виЙШ.lа ;1a:НJК.a fа,lИНИ .'Іяда.'lа К'ожну рослину від шк.і.д­ Литвине'НКО'. Вона разом з овО'ї- H\llItUB та бур'яні~, і це забезпе!іи П{)Д1Р},1Га'Ми зН'мра.'Іа по 50,6 чилО' ЧУ\д'ові П;ЮДИ. центнера

«Вперед до ОзшглаІВіЛенИІЙ

я,кі виходять в ці пам' ятні дні. І з'їзду. «3обов"язання ВИlКона:н()>>,

соціа- вили.

;НОУу 3 50 reKI.avilВ.

З.

за..лиши.ла .д.тя КО'JIIГ()СІП-

зи В. МИ1ХаЙленкО'. Р{)ЗIlI'ОЮВШИ ТИіЛа ре.дколегія багarroТИljJ'aЖНО'I прО' ВИКmIа.Jll1lЯ в.ЗЯ'ГИІХ З000в,'IЯ- газети кoorroс.пу «Чe'jJво.на Y'Кij)a-

ланки

з~!атан.н,я за 'вис<Жи'й

вро.жаЙ «'корО'деllИ пО'л1в».

чу '}}()Іботу агітаторі,в Н. МИlШItорі­ за, о. Тафана, Л. МіненlКа, О. Ку­ че1Р)ЖЗ, о. Стасюка і 6ruгaтwx інших, як,і lJIj}опагують в ці ,дні ~lатер.іа.1И з'ї3JУ партії, с.'lо'во'м і оеобистим прюwа.ДО'.м ,м:обілі.зують

Комунї'сТИЧІНО'ї паP'l1іі Радянеь'кОО'О' С'тінни.х і бwrатотИJpaЖНи.х l'ooeтax, інших, 'І1РУ)І)ОВЇ рапорти на честь С®зу, яоюра,во і пеf!Н."КО'Н~1\ІІВО' по­

щі, ПОВ'НО3ерні зЗJOO:llта..жЄ,JЮ У fYіТНИlЦі пеJ)e'ВЇ'РИЛИ посїІВи ;ВРУЧ'"')', СХОВJfЩа, а реШТ}1-подріб'нили і де за,шшилИ!С'я &yrp'яни, їХ ЗНІІ­ заСИl.'lооували. ТепЄ1Р сталО' мож- ЩИ_'1И. 1\}1К}1J)УЛЗ1 'Іll,К()Ж' під;жиmстичного

викона­

наша знатн'а доярка М.

Пильтяи,

'!fa

пі~су~IК.И

Koro «ІІір\llстраС'не C:JlO'oo alГітатО'­ 'ра» . .A!вrrop р003llQВЩ.ає ІІІРо. ТВОІР­

Про­

Щ~'ЇЖДJh'аЮЧИ на з'їзд, 11 деле­

гат,

зеIlЖQ. Кача- би.'lИ мех'анізатОІРИ. К{)ли вО'Ни за­ !ІИ очищені Bi~ обгорто.к, і КJpa- кінчили міЖljЩ;J!нJIIii: обрО'бїтOJС, ро­

.'ІИlВИМ пblве-с.1'И

у

~Nі6ЛW'АЩЄ те С'вїтле суооілЬІСТВО', прО' JllКe мріюю IЛЮ~'l1ВО. .1юдеЙ Пe'jJеконливО' ,wдо~ж,ені в В цій газеті, як і в бruгатьО'х

,КJiлька~і'В тoory на всіх від- Пelj)ШИХ схО'дів ООРОНуіВали. Потім ділках ,~()СПУ за,кmчеJЮ зби- ПРИС1')'lIIили ~O' прополки. Це РО'­ рaarня ItY'Кyrpу~зи

будуть

на­

Твої на­

прагне·ння IjJ~СЬІКИХ

ДalliКИ пО' ВИРОЩуВаННЮ OO}'IКYIJ}IYIД-

Галини

закон

-

ВНКJlадені

КПРС,

ЩJО'дУ1Кти'Вна,

reюrріЧJКИ.

Думи і

да»

Перемога

грамі

пок-

трудівннків.

1'И ще ,~раще, JlаIIIО'Ле'Гливіше, щоб життя, слушнО' пїl)tКJpeс,'1ЮЮЧИ, ЩО'

ІІІ Ba1'YTI'Н~ _

с. Треб\'хів.

«З'їзд о yД1lвнwкi в ко.иупіООі'У». ЛІІІСТИ сі.'IblКOtрів ПРИCiWIЧені ,слав­ ним ді.'lам тру!ЩlВників сільсьаооN /['оспо~ljJICТва. 3ас.,угoosyє ІНа '}1Ва­ гу .'Іист чJre.на КПРС І. mра'сниць­

1'ИЧНО'Ї партії, обіцяють iПlJ)ЗЩюва- ,pi~Hy П3JpТію за щаслиme, ~щде",е

«елата тобі, lJiiIHa лaqyгіє!» _

ceKpe'l'ap парторгаlН:ізації.

сміJlНВО

нас,

Jlастановн

ні».

рщянсыого'

свій mreт

шого світлого жнття.

та,р ТООО'РИШ М. С. Х1)УЩОВ, ДО'­ ПО'В~ МИ!Кити Се'pr'їйовича дроо Програ~IУ I\О'мунkтичнО'ї п&pmiї

вих. TIlJK, нині з~б,РаІНО' Q3И'МИ'.Х пО' 19,1 центнера, зоюре,ма пО' 24,6

на КОЖНО'МУ з 125 гектарі,в О'де,РJh'а;ш уеханіЗО'ООlна ла..н,ка ІВ Clк.л~ '[1раlК'Юриеті,в Михаила та ОrанtcЮJl"Ва ОС'начіlR і машиніста Ми'ХаЙ.lа

на

креслення,

цеН'11НЄ1j)(1 пше,ни;ці 3 КОж:JIoro Г~KTapa поCli.ll~У.

нери C'yJX{)rO' зерна качанистО'ї 3 ге~тара-l'а.киЙ 'l1j)}~ОВИ'Й по~ару­ ЕОК К1>.оllГОOJ1lників fYРИlГa'ДИ з'із~у. ПО' 51 центне'ру зерна Іі\:}'КУР)'Ц3И

Твої

mпрс,

,вє­

'В'ИlРОС'І'Ила l'ре'l1Я б,РИlГада, ,на чО'.lі Я'КО'Ї Ан:!рій ОО,бич. пО' 53 цент­

партіе,

Jlадайся

НІКИН 3j)OОИВ ИоОО'О' Перший CЄJqJe­

3

ОсоблИlВО чудО'ва ,вроди.ла кукурудза. В зернО'вому ба.'та:нсівона

3QlКінчує

З8JПалюючи.'lИ сл~и:

«Рідна

:юреJlоеіетQJ)Ио'ИНИЙ па.j}'I'ЇЇ. 3в'їт

-

llj)уДЯЩИ:ЧИ

займає ПОІчесне і значне MiCIЦє-50 Пjюцентів. Змагаючи,сь за ruщ­ ну 'зуегріч ХХП з'їзцу партії, найвищий врО'жай «,КО'Р()і.lе,ви П'О'лі,в»

за'нь, a.M()q) таіКИМ'И

та Д()БеДffil­

ням ~O' по~і'юrnх К(}НДllцій насіння Я'Рих ,KY:Ibl'}1j)в ці.101М'У ,рaдJ'О'епи і

сівба ВИ>СОІКОКОНДІЩ:ійним ,OOCЇН'Н'JIIМ к.ращwx C()j}ТЇB в опти.маль'ні C11J)O- u.сOlблИІЮ К:О'.l!ГОСПИ, на жаль, ,не ки. д,6аючи прО' це, к.ОІЛГОСПИ і П()СiIlішають. 3а CTaHO'~ на 10 жО'­ РЩГ()lООИ раЙО'НIУ уClIIliшJFO 3a11tінчи­ ІВТНЯ В 'Радгоспах є кондицИhюгО' .'ІИ очИiC'l'КУ на,сін'Ня і сівбу озими;х 'lfасін1tЯ лише 1470 цeH'I1II~B, а КУ'.'ІЬтУ,р. На'ОїН'ltЯlМ П~ШO'l'О' ІКЛ<!.Су КOJl1ГООПИ не м'ають ЖQЛНОГО цент­ посіяно. 99 проце1l'l'ів 'У'оієї площі. нера. Мііж тИN В МИНУ'JЮМY ]JI!Щі 3а,раз пеlj)ед Г()СПО'щalІН~'l1В~И t'l'O'- на цю дату у paдroc.IIax б'у'лО' кон­ ЇтьзаlВданнл: ДОООС'ГИ д{) вис(}ких ,1;Иціііного насіння 10985 центне­ 8930. Отже, посівних к,он~И'Цііі на,с.Їнн'я Лlри.."{ рів, У К{).JП'оооах КУЛЬТ)1J для сі,вби в настуmюму нема ніЯКИ'Х підстав ,\дЯ :ВШIJpaВ­ році. МаJЇіже закінчили цюроб()ll1У дання ,віцста;вання з підroroвкою на РYlдНJIIН,Сь.кО'му 'В'і;щіЛl!il)' рщщгос­ наюіння яр'их культylj). пу «ВощанmсЬі\ИЙ». 3J)(IGКИ, ,мя­

ВажлИВml ЗaJВ'ДaJJr.Н.юм, яке ста­

ті з 11 оо центн~ріБ і на;tiIСЛМl1 ~'fЯ лере:вrрки, в кО'нтрО'льнО'-насін_ ну .'ІабораторїЮ, ВlЮнаJI!Ї першИіМ

ВИТЬ пе.ред труді,внИКJa,ми сілыь-­

K:raCO'M.

Має

дJЩійнО'го

370

Н(І;С'ін,ня

цeH'I'HЄ'j}iB Рщ.'l.roCn

когО' ГОСПQ13f}С'J1Ва ПaJl)ТЇЯ, є rpО'ЗШИ­ реннІЯ п(}сїві.в ТЗJкО'ї цінної куль­

;Ko.H-

ту'ри,

«Се­

'киroООО'ДЗlp.С!ТВ,

МИlJ(N1'КЇіВСblКИЙ». Проощщl'ЬСЯ очи­

та ЙQГО' і В РЦГ{)l(1] і «Вмиюци­ ме'J)СЬКИЙ».

як

г()'.рох.

Проте

ке~і'Вни­

...

про за­

1Іігроно. и

гoтiвлю насіння 'гороху не дба­ ють. ДО' цьО'гО' часун.е зроблено ФYNiгщію наюїtння, яке В ус!!Х roсподзретвах

з~раже.не

го.РО!ХО'­

МІО зе:рнівк()Ю і потрео}'€ не~а;й­ нО'ї очиС'І1КИ. !році 9 лано:к і 21 агретат ІВ'IЩJО'­ ЖalВШИ П'РИ1В~су 1400 цент.нЄJ}1в В нинішньому році вра,~с.па;х щували «'КЩJOЛOOly пО'лів» на м' Я'Са. Врига;да ;Uвчат з К~'LГООПУ і кО'лгоспах 'РайО'ну бу ли :JIffi7:JHO 2227гeIКTa,pax. Пі~суМ!Jtи віgJ)ЗIД­ «Вїльшов\ІІК» IВИj}()6илана оо.;юнї литку 162 тисячі кaJpOOOЗIaJJЩbI, РО'3ШIЩJе,ні посіви КJyКYIm'~И. ЧIУ­ ні: зіqpaнО' ІВ середньо>м,у 'з 'К()!Ж­ 100 гекта:}}ів орнО'ї зе:юri ПО' 16,5 зекономили матеріа'лїв ї еИJPО'ВИ'НИ ДQВіІІЙ вро.жай ії вирооцено всю~и. центнера ОВИН ин и, ращгосП1У на 1(}5 ТИ,ClЯЧ мрБOOJaнціlВ, пО'да­ НОГО' текта'ра пО' 40 цeнтнel])1в .с.у­ ПО' ШJnЯх'У да.льшl)1'() з6ільпreо1liНJI ім. ЩЩJICIa-п() 29,8 центнера. ли 35 раціOlНw.лj.за'l'orp>Сь.ки.х ПljJО'­ хО'гО' ЗeIjJIНIl,а СИЛlОСНО'Ї ма.си-ІОО посівів «КЩJOлеви П()ілів» ЙТИlМуть 3!Ю-400 центнерів. В~чи­ Разом з усіма 'J1рудящими, х,ом­ пооицій, екooroм:ічнИ1Й ефеlIП ЯfКИtX лиея к()мсoofолыc'ко'-,мо'.'1о'~жlнаa гослоД'а.j)C'Гва і в наетYlПНОМУ JЮЦі. сомольщі і нЄ'C'lliлк.ова '~О.'Ю,ць rnpoстановить 19 тисяч 'карібованців. Ком,сомольці та МО'ЛО'ДЬ lIlїi;.Ц>и­ лаlШ\a КО~!УJlістИТЧІНО'Ї праці о. Де­ ;І;ОВЖ:уІОТЬ неІСТИ '!1Рщову вахту на Наше за~вдан'ня пО'ля.гає Нlflні в йнеки 3 кО'лro()пу «ЧеорlOOНа Ук- честь ШIJj)ТіЙIlО'1'О з'їзду, бо~ю- Т(}МУ, щоб C'I1OOJ)ИТИ д{)cтamній за­ ЄМСТВ ДOnО)fоОО'.'!И ВООСТИ В дію 8 раїна», лка ВИlj)остила ПО' 60 Чlleь за ~c'11j)oкoвe ВИ!КО'НЗJНIJI'Я пас ВIre()ІК()ІКОЩВЦЇИтн(}гО' лО'токових ліній, :вrnpcma.~ 'у насі,нн,я aJIlI)eiГ3T іЗоООв"Я'3Іа'НЬ '11j)ЄТbOГO' роюу ('еIМИ­ вир()б.нИЦ'J1ВlOбататО' :нової техні­ центне'l1іlВК!У:К'УРУ~И, краlЩИХ C()JYl'ЇB, Я!ilі :ВИlПРaIВ,.'I.aJIИ ки. На заводі ХМ())(ИJН,iН.иШ юні Г. 3іНче'НК'а з lj)аД!ГОСlIу ім. Щорса ,річки. себе в )'ІМОО!ахраЙону. -[ТО 51. еJl'l'Y'зіі31СТИберуть ЗJКТIIJВН у 'ВИКОІІ!УЮЧИ 3М1()1вати ІlЛл~ча, Одна'КВКОНТРО'ЛЬR{)-нмін'Ну ;roНепогаіНlro( rproy1ЛьтатiJв дООИ'ли­ учаеть у .рекО'не'!1Р'УIІЩЇЇ цехів. ПО' К()'ИСООЮЛЬЦІ І .вся мО'лС\'\Ь ПІРМ'­ ЖCW\О'NJ j)(IOOн.y діl6ранО' і здано на пере­ ся 18 комоомо'льсыIt'.,....оло'щїж>ниJx нуть жити і lJ1P<liЦЮВМ'И по«оиу­ БQlpаторію не на~ЙШJIо.

МЕТА НАШОГО ЖИТТЯ В ці знаменні дні ІІІОГЛЯДИ ЮН3іКів і дівчат, JIК і МІХ 'І11>у­ ДЯЩИХ району, звєvнєні ДО' 30-

реНОCЯlО'ro

l\фeмл.я,

~e на ХХІІ

з'їзд'Ї КПРС 1CJ)aЩЇ СИІНИ і ДО'ЧlКИ па,ртії Леніна пЩводя'І'ь шдеywи .веЛИlКlOO'О'

творення,

ІфИЮfа.ють

ПporpaJИy JtПРС, .mкa ЯOКlPавО' ос­ вітлює ІПЛJL'( до іКОМІ}'1Нізму. В бо­ р()ТЬбі оо поб~у наж.праоод­ ли·віш{)ГО ладУ ,на землі, за gDeiJ}шенш.я RОМ'}'1НЇlCТИ'ЧНIfl( ідеаlЛilВ м()­

л()де пoowтння нашО'ї БатыIQв­ ЩИ8И бачить велику ціль СВ()(І'О' життя.

ПJl'alaКу 31 О ТО'lШI м'етwл.e.вoro .'10'- ко..ле1КТИВ3Ів, що ПJPЩІОIO'l'b У 'lIВa­ РИННИіЦ'І1В'Ї. Вони 1На.д~їли lВЇіД мж­ Ю.на'Ки і ~:вчата г&ряче віІД- нО'ї ко.р()ви пО' 1920 lКіл~ мо.л<жа, <ВЇЛГОдУ1ВаЛИ 10300 сви­ заВ()ІДіїIВ ~улlЮЯ 'на зaatlЛИЖ п&ртії -

ДооІ1рooroвим lВиханмrнJllllВИрО'6ничих зщцань зустріЛИ з'їзд пCiJ]>'Пї мололj !J)O>бітнИ!К.И

ку.

Ю'етичному. Вшга.то ЮlІа.'КЇв і ~i.т­

зраmta насіння для ~ на

чат 'глиООко ()ІоолО'дiJва.юrrь в nytpТ­

ООJЮrїlc.ть і схожі'сть. Наюін:нв І\"У­

ках пмітИ'Чноі оовіти всеперека.­

кwy~и, JIIКe має пі:щвищену вOrЛО-

гаючє

М<J.iP&C~Ь1КО'-лЄiRШcЬіКе

гіеть, слЦ ;.,,; &с.'а.І:ШЯ Mopr-B до6РOO!lOlЛщів ПО' ней. Першіеть у з.м.а:ганні ведуть в,чення, підвищують д1lЛову '!СВа­ npo~шити з тим, шоб не допу­ до.ЯJРКИIW-JП'()ІОІІіУ ім. Сталhlа та вИJЮ6iJв, 3зmkьawгО' цereль.н()d'О', Iw)fсоr.юльІсыItхx лутіВІКах пО'їхали .'1іфїкацію, 3afа.'1ьнооовітніЙ і б}'\:\ltО'МlООнату та бara.rrьQoХ інших. на ЦЇ'линні 'землі, бмilВющтвО' РaJ~С:ПУ ilМ. ЩО'рса, ЯJК!Ї Н'<J.IДО'ЇІЛИ КУЛЬТ}'IjJ'НИіЙ ~ЇiВleHЬ. Вoom запев- С'ГИ'l'И втрвти йOlГO схоокості. NЛ()lДИlЛЬНик!IJI,

еЛЄІК11J)IOIГeхні"Шl1tX

120 молодих

На IJi8lX)"НiКQ.X KO'JrelКТнвї,в 1К0000000Ї'C­ гіРНИJЧО'3баа-ачymльнorО' &О.~бilНа­ ТlfЧlЮї праці Михайла к.a~~y­ ту ItрИJВl6,aсу, Київсьawї ГЕС та ка, Потни Риmвої, Марії Ба­ Е()IJYI1НИЦЬКО'Ї 3'j»lIJ1}'1ВальнО'ї СИсте­ бич є на тисячJ IКарбовалщів на.д­ ми. планО'вої цpo,wкцїї. Добиватися ВИ'С()іК~ГО врО'жаю В подаW"Н1Ж ХХІІ з'їздУ пар­ RУ~)'1~И МО'ЛОДь Ko.'I.roOOi'B і тії МО'.'Іоді ПР4Ц'~ВНИКИ Щ)()tмИ1СЛО­ j)(I~1ГОСП;В вважає ЯК важ:лИІВе ДО'­ вне('ли в ко"исQIмолыькуy 1«)- рученlНіЯ па]УІ'ЇЇ. В нинішньО'му

OO<'n

відпО'ві.щнО' пО' 2134 і 2175 кіло­ гpaJМiB МО'ЛООМ юд іКожнО'ї IКОріО!Ви.

.наЙlІфаЩИ~ 1JЄзультаriв ,ю ВИ­ рООН'Іщтву С1ВИНИНИ добll!DCЯ КОМ­

няють

ріl" пaJp'l'ЇЮ,

Н. КремІнська,

Щ() ~­

завідуюча контрольно· Hгc~n­

дуть всі (JВOЇ си.ли ,і :mаlНlltЯ, ки­

пучу ен~гію на уcruшнє пеlj)eТ­ вореННІЯ в ЖИТГЯ величн()ї ЩJо­

сомoJIьсыlt'--ММОЮЖJНиМ к.М6КТИіВ гра:ки KOMyнi~HorO' ~НИIЦ'l''lWМ}'нiС'Гичної ІІ!РЩЇ Г. ЛyiКМIlО'­ 11&. К. Хомич, ВО'ї 3 ра:дгоCПl'}" Ї1М. Кіро.оо, який ceКlpeTlliP ра'йкому ЛКСМУ. вілroдYва,в 3600 ClВиней, ОДЄ«)-

'ною Jlабораторією.

,'"-'*- .... _ -

«&УДІВНИК КОМУНІЗМУ»

26

ІІІОВТНЯ

1961

рону.

З стор.


6V".ВНИИ КОМУНІЗМУ

4.

Четвер,

жовтня

26

року.

1961

.".".' ..• ". "'"'' • '.' .' .• ' •.••...•• ··а

з початку жовтня редакція одержала 250 листів ......... ,................ "..

в ЕЧОРІ€.

. {

в .сТО;\lЩЮ нашої ватыlівщи;нии -зо~еносну Моокву на аЩ1Ресу ХХІІ з 'Їa'.lY па.ртіі учні IIIlIOOJIИ на­

;J,іслади телеграму такого 3ІМісту: «Рlliді дооoвruсти ЩJiO викона.н­ ня ItJЯТWХ на!>!и зо{)оо'Я'Зань. 31б­ рато 15 roJIH MeтaJIM()MY, 30 кі­ ЛОГIj)Qмів

насі,нlН.Я

фРі}'atТОВmx

де­

600 кі.10граЮв маЕУлаТ)'1J>и, зібрано ~оЖ'ай К}іК}1Wwзи.з 30 reKTa~iB, влітку на кмгос.пу вщю6.іІеНО

JrdHax PL;J.НOO'O 10 тч~яч 'l1P'y-

.а;однів. УІРQЧИ,С-W обіцяємо вчиrrж:я працювати по~к~,у~іСll{tІНОllУ.

За А.

секрег·ар

комсо'

мольської орган.і3аціі, В. Кор· ніАко, голова УЧКОМУ, В. Ба­

ronoBa

бич,

ради ДРУЖ!l'ни».

***

ний Kepi'BHНIt В. KpaiCOВCмm) ви­ <,"fY1IИі.1И ініціаторами с()Ці~ич­ КЛИ!КaJI И д'еВ' Я'ГИ\КJIі\.СН и'ItiВ. П~но JIe«)IIIi піДQ)"NКИ. В

усіх класах Ilі~ИЩИ,lа.сь ~~­ полinmWIоеь

йдуть до сІльського

DJ!ЛВ1-

Благоустроїмо наше місто

красніше суспІльство иа землі». А

ось

книжкова

н ов н Й

виставка

клубу колгоспники, ЙДе мо- «Велика програма боротьби за Лодь. Це ті, хто будуватиме комуиізм», бібліотечний плакат

комунізм і житиме в його світлому суспільстві. Сьогодні в клубі тематичний вечір, при· свячений Історичному ХХІІ з'їзду КПРС, «Партія -

«По·боЙовому виконаємо рі· шеиия січневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП Україии», ре­ комендоваиі списки літератури. Розпочався вечір доповіддю

наш

директора

рульовий».

На видному місці портрет засновиика Комуністичиої партії і Радянської держави Володимира IJlлі'.а Леніна. Під

t

ним лозунг: «Нам будувати комунізм,

початкової

І

тнрний

житловий

будинон, З асе ле·

школи

ний

ви

по

вулиці

Кір ова. Фото В. Шміло&ича.

дальшого

розквіту

дяиського

юзу, визначенІ в иовій

Ра·

ведуть

а та'кож

ініціат()ри

змara.нн:я,

V «а», УІ «б» та VI «ІВ»

К.lа.си. Ocrа'fОqнИ!Й підс,}"1ЮК ЗІІа­

гаlПlЯ бу,де mдоо.цеlЮ До 44-ї ріЧ'Н!щ{ &'lИКОО'О ЖоImlЯ. It.'la<~-

пе-реможець 6езплаrnо B~~в пі~ час каніЮУG\ C'fо.1и'ШиЙ цИJЖ· На чеС'Ть з'їзiW роідн(}ї пЦ)Тії Ч.1ени

!ШсіЛЬІНОГО

літературного

Г}1J}"ІЖ'а п~~к~іmIИЦ'ГВОИ ~итель­

ЯИ })ooilk"'KOЇ ліrepa'11У'РИ В. Н8ІКо­ нечної пpQВ€.lИ ;уіт-ературониl ве­ чір. Вони вlfК~На.'ІИ піооі та ДЄіК­ ;r.a,)!}~ва.1И вірші прО' КooryніC'l'ИЧ­

ну пawriю та ве.1И'Коrо Леоніна. В JliНіробt}1'И з'їздУ дес.яТИКJIас­

МИЮІ Вl@ішили на Д()CJIі:ДНJa ді­

НОМУ" :l!істку «Побед,,, і ГlJЮва.1И'

НА ОДНІЙ ВУЛИЦІ

Со·

;\10ва

Про'

лася.

іде (]ровулицю Пе1'ров,

грамі партlі. З інтересом слухають при· сутні виступ завідуючоі сІль· ською бlблlотеJ(ОЮ Л. Якимен­ ко, яка зробила огляд лІтера·

«ПартІя рІдна

ТТ. Бабицьк:ий та КоВбасинський біля ~oїx .дворів насипа.1И ш.1аку

«ПІд проводом КомунlcТИ'lllої партіі, яка високо несе велн,

кличе вперед». На закінченн. J(олектив ху·

ється. А чо~у б Т,ЗJКе заг<lлыfllІІІ

кий і переможний прапор марк.

дожньої САмодlЯ.lьності місце­

тури

на

тему

до Щ~Нl1ра міста, а поркдку на ній

\

СИ3МУ'Jlенlнlзму. героїчний ра. вої школи .а.ав великий кан· ДяНський народ побудує кому-

нlcтичне суспIJlЬСТВО,

церт.

наАпре·

Р. БОЦВІН,

вчителька.

с. Рожівка.

~~

вам, дІвчата

1:,.,lil:tt:J~[iJn і 11 :)

дy~e мало. ПРОlхати,

та

!lісля дощу НІ

теку,

1

ЗУОИJщями лиці?

пройти.

тут

вода

не застою·

н'е зробити по всій ву·

l1РУ.н'І'У,

сила­

~И учнів зі(УраIНО на'с1'Іі:НЯ. О. завуч

\:.

ля того, ях він ,розв&~ився, м,аши­ ни почали це місце об'їжджаrn.

лися місток ремонт~аrги. Але як?

Покл&'ш на нього оси.нові брусоя, які протрималися рівно... один дielib. Проїхала по «відремонтов.а·

є В нашOOlУ селі яві ltarepини

сере.з.ньої

аро

!lИХ

денник

Ре1'а" па:ртійного комітету колгос. Ми ще ВЗlМне те ш)КаЖ(>~IО. пу «ЧерВОШІ УкраіНІа> т. Без.смерД, повідомляє: ко.респон·

ХХ"

з'їзду КПРС.

(Мо·

J IWКазymь...

ва».

----~

нас

не Зёl&Жд'И

вра'ховують

пот.

ребу тієї чи j.ншої вулиці. В ми.

IDУЛОМу році, напрИ'КЛад, за6ру;ку. ва.~И вулицю від ра.1ЇВНlКОІНКОМУ до вул. Шолом-Алейхема, А яка в цьому бу.lа потреба?

М.

Ніколаєв.

Тоо. Вагу В. зо60· же, це ВШІИ1Не на них.

депо.

~---

пожежного

Г

с. БогдаmlВJ(а.

КНИГ"К-В

ФОТООБ8ИНУВЛЧЕННЯ

Ц ЕНТРАЛЬНИй нові

КОМІТЕТ

н,ашої партії в своїй поста·

«Про cтalН і

заходи ПМЇП·

шенll;lЯ бі~ліотечиої спргlВИ у КіРа,і·

ні» поставив зав,даIННЯ: в най· І ближчі ДВ<'"три роки IІ'Иірішити ПИ· тЗ/ння доведен:ня

щодеиник

рупа молоді.

ХХІІ

з'їзду

КПРС.

UV\OCKBa); 12.3v - пеРI:!"lача з циклу «Дорогі наші кияни». «Вмі. лі руки»; 12.40 - кіНQжvр;liщ

RОЖН"К СІМ'Ю

в ЗI!дЧ!IІИ МІРІ ~РИ!lВ о.Г.1ЯД

о;:впюх 3~ДI'B .на з lЗДу паРТIJ.

якии

ність бі~ліотек ПОJ3чалЬі/;/IО.ГО.

-Xy.1!fl.

~eCTb ?,Xll

ВНІС в ДIЯ.1Ь·

багато

нового і

картотек сімей, незадовіЛЬНIІ!Й.

Уcnіх виріШуt: вміла пропаган, да І<!НЯГИ. 3а'Раз ГOJЮВ:НИМ ДДЯ бібліотеки

є

ПРОПЗlГа,нда

ливе 3аБ,Д31fНЯ, М'И склали ЄДІШІИЙ Там,!ЮК і в ЇJншях бібліотеках, за ПРIiРОД)IИЧОЇ та іншої IН<lУ;КОВОЇ мі*ІВідомчий план бібліотеч'ного допомoroю численного активу бу. літератури. Зробити це можна ли· обслуговування населення на ли СКJliЗ(Дffilі ка,ртотеки оімей, з ше при дійовій участі широкого роюи по кожиому селу

яких можна дістати відпоаідь, як

вердив &иконком раЙОНlНої Ра,ди депУ"атів трудящих.

ша родина. А щоб наблизити кии. гу до читача, в ряді місць аргаіН'Ї'

і району в цiJюму. Цей пла'и 32;Т· обслуговується княroю та чи ін. Закінчується

ТРе1'IИ

рік

семи·

Ніколаєва

3)'ІВ8ЛИ

пуНКіИ

видачі,

книжкові

і

С. Ра\дзинськи,А­

ва); 21.40 - те.'lевізіЙli:и,А Ж)"рН<".' «Мистецтво». (Рига); 22.30-

щоденник (Моск.вЗІ) .

.. ктиву.

КНІІ'ГУ -

В КОЖ!НУ сім'ю!

Г. Каснч, методист районної біб.1іот~и.

.~_._.-

ХХІІ

з'fзду

КПРс.

11 програма: 19.00 - «Кнївські ИОВИНИ»; 19.10 літера'ТУірlta пе· реда,ча до )(Ю-річчя з дllfЯ смерті відомого російського поета І. Ні· кітіна; 19.30 - «Чисте иебо». Художній фільм; 21.00 концерт за заявк",ми гляда,чі,в.

Р••актер В. ПИН"ЮРА.

тому СТ81Н ДО·

ведення книги до кожної РОДИШІ

кож'ної

ко.Жlної

а

Так, напРИКЛаД, в Ро.жівці, Бер. і роз'яонення маггеріа.1ів ХХІІ о"о,рот В'Иці та Оп"насові книгою охоп· З ,-ІЗДУ паРТІІ, '" д.1я чого тре.. б виu КIlИіЖКОВИХ фондів, .1ена кожна сім'я. Наближаються . Ф . _~" .. ДО цього бі~ліоl'ef{И сіл Мокpeu.я, КОРИ':тwг,и ВСІ орми І за\..vun. Щоб успішно здійонити це B.aJК. Кал иніJIIКИ , Рожнів і Gвітильного. Важливим є TaJ«JOК пропаганда

1960-1962

Г.

м .. ,Йже .I~a ~1. ти.сячу к,ниг, Цьому, Кlaх і досі не закінчиди складання

кнНІГИ до КЮЖНО·

го населеного ПУ:НКТУ, ПІ'ДВИ,ЩИ~ІІ C'm'-І, РІЗ' V~ "'" •

щоденник ХХІ! .з'їзду КПРС. (Мосюва); 18.00-щоденник ХХІІ З'їзду КПРС. (MOCКlВa); 18.30 -

Художній фі.1ЬМ, (~ с€'рія); «Битва в путі». Спектакль теат· 20.30 - на честь XXll j'ізду ру ім. МоскоВсьКої Р,з,ди. (Моск·

_ КПРс. КОшtерт,!віт І(иівськоІ обговорювг.лася Нlа за.сі_Пок;ритикуЙте, О}'ДЬ .~, КОllсеРВёторіі ім. ЧаЙКОI!СJ,Jo(()ГО, дll'и.ні праміння артіді. На ньо·1 КЗ"reРИН'У Д,ужеНіКО та Катє'РИ:НУ 27 ЖОВТНЯ му_ укомплектовано штат по~еж· 3Д1)pQВЄЦЬ ВJ)QЙОН1lій гшre-ri. МоП'ятниця (І програма): 12.00-

КІнчити буді'ВНlIЩТВО

школи,

ребують в першу чергу бруку. вання. І це BtPHO. Між ТIIJМ, у

ДНВІТЬСН ТЕJJ.ЕЛЕРЕДА ЧІ

. сква) недотрим.а.кяя п.ротипожеж. --; о, нас в rа:зеТl .КlРИТИКУ11 ~poгpaMa: 19.00 - «Київсь. за.хОАів в с. Гоголі'!!. Се<· .вати. - «ООУіР'илиоСЬ» ДliВчаrra.- кі новини»; 19.10 - .Любов Яро·

в:язано дО І. листопада ц. р. за·

Требухів.

Жовтневій, той не р·аз ЛlPИХОдіИВ

• ••

10 ЖОВТНЯ ц. р. 8 корecnокден'в стінlІ!Ї'Й газеті. ціі під такою назвою ЙШл.а мова Щ

но! охорони.

Луценко,

Кому доводи.10С:Я весною чи во·

сени буваТIІ на ву.,. ПапанШ:а а60

до ВИСlfOвку: ось вулиці, які пот.

Є НС нащій ВУЛІЩі місток. Піс.

розса~нИ!к ф])}'1К.'l'()ВИХ ДЄ!РЄВ. ПО­ денція пі.J;ГО'Товка

ПО ПОТРЕБІ

Д}"Ж'е!Шro і 3Д()1рО1вець. Мм()ді 13.00 - «АЙиа». Новий художній ВІДДІЛКА» діDЧ'aта. Ось ,КОIІу б IlIPJtКI,lз",1 по26 ЖОВТНЯ Четвер (І програма): 12.00 фільм: 18.00 щоденник ХХІ! Під такою рубрикою 10 жовт· дзmaти і в цраці, і 'в організації щодеиник ХХІІ з'їзду КПРС. З'їзду КПРС. (М.ООКПlа); 18.30 ня ц. р. були в «Будів.нику ко· дозвїJIШI. Та Ш... (Москва); 12.30 - кіиофеСТRВ"ЛЬ, «€гopKa - людина непоетичиа». М]"І;іізму» ка.друковані .1ИC1'll а1ГЇта' Іде кї'lюооаІНС. Раптом чути пфисвяч'еНlИЙ ХХІІ з'їзду КПРс. Передача для ШКОJИtрів; 19.05 торів І. ШВaRка Т2 К. І(удрі ЛІРО «Зірка». Художній фільм; 18.00- «Партія-серце народу». Літера­ неподобства на тв'арИlШfИЦЬІКІІ!Х ВИIlфИIКИ на веєь защ. Це «ПО- щодеиник ХХІІ з'їзду КПРС. ТУ'рно,музична композиція; 20.05фермах жердівського відділка дають ГОЛОС}) !ВЖе знаl<Nі ЧИ'l'ЗIЧУ (Мссюва); 18.30 - На честь «Люди, що кличуть В завтра». радгосl1'Y «Бобри.цькиЙ». Директор ДужеliКО і ~()poвeц,ь. А JliУООТИ ХХІІ з'їзду КПРс. «Ми - доли· (Москва); 20.25 - ДОІКументаль, радгос.пу т. Бак},!н повідомляє: оо насіння у грОМЩ:\lСЬКОИУ .оці ста- нята». Перед,ача для шко.1ярів; ний фільм; 21.05 - «Айна». Ху. пункті п"стеризації встаиов..rreняЙ . І 18.45 «Комсомольський тeJleBI­ дожній фільм; 22.30 щоденник новий котед·п.аpoyrворювач. На ло для них правWIОМ. Та 1 це І зlйний пост». «Хвилинка відпочин- ХХІ! з'їзду КПРС. (Москва). фермах почато монтаж нової ще не все. Люблять юни і та- ку»; 19.30 - спортн.вна передач;!. 28 ЖОВТНЯ е.lектролініі. І КИІЙ «врт», як писати короООдою (МОСI<!ВЕ); 20.15 КОику',jJС вісиі Субота (І програма): 10.00 1Іа тинах «Наше завтра». (Москва); 20.30- «Новиии дня»; 10.10 - докумен· ГОГОЛ Ц ЯН Т Е СЯ « ІВ І, РІВН ... «Зірка». Художній фільм; 22.00- ТёlЛЬНИЙ фільм; 10.30 - «Чисте НА СУСІДІВ!» КрWГИКУ'вали :ми Ї,х на аБО'раlХ, концерт. (Моакв.а); 22.30 -- що. иебо». ХУДОЖ!fій фільм; 12.00 -

.1янках заlКilatТИ шкі.'п..нИІЙ пJllO'~­ тний 'rа.1ася

БРУКУВАННЯ ПРОВОДИТИ

тут 'ні ПРЕ8да,

ПOТlpібно було ДВЕ тижні, щоб то· вар lІіШ і З міськкомунгоопу ВЗЯ'

Це не до лиця

"~~.

Так і 110 цей цень стоїть місток Л. Кушнір, член ВЛІ(СМ

розвалений.

ськorо. Виходить вежа, як відомо.,

ні матеріаJlИ, IІкІ відобража· ють нашІ трудовІ будні. Ось бібліотечний плакат «ПІд про· водом ленlнськоі партії ~o комунІзму». На ньому портрет

;wю'Н'Ня, зиіцніла ДИСЦИІП,ліна. Пе­ «СИГНАЛИ ЗЖЕРДІВСЬКОГО ред

н е-

щодавно

тії, про блиску· чі перспекти·

• " АУ бІ

муиізмі».

16 - нвар­

П. Бреус. Вона розповіла про зміни, які відбулися в иашій країиі в результаті здійснения двох програм ленінської пар-

еч,ір у сільсь"о.му

нам

жити при ко·

!ЮГ0 з)!ата:ння між масахи 1 ви­

УЧН~В,

Групами і поо-

ЛенІна І слова М. С. Хрущова:

Ще готуючИСь ~o ХХІІ з'щу КПРС, y1ffli VII «б» МЗЩ (lКiЛас­

H~CТb

НАШ РУЛЬОВИЙ

Присутні розглядають нао.,·

.и.ОРУЧeн!ll!іМ учнів:

Крисько,

динці

!

рев,

~~L~P~ELA А к !:І І І

·а

ПАРТІЯ -

УРОЧИСТО ОБІUЯЄМО

• ••

ГузеНkО Миха'Йло ФедосійовИJII, який живе в с. ПО!l)еби, порушує

справу про РОЗ.1учення з Гузенко Софією там

ВаСИ.1ЬВИОЮ,

СПР"lВа суді

яка

живе

же.

слухатиметься

Броварського

в

нар·

району.

Лизун Микола А'НUI.'ріЙовяч, який жи'ве в с. В.·Ди,меркг" по· рушує справу про розлучення з

Лизун

Лідією

живе TaJМ же.

Павлівною,

яка

Справа слухаrrиметься в н,а'рсуді Броварського району.

- - - _.- ~- _._.-

~_.-

_._.---,

~:~~~a~Y~::~~bК~~i ~rг!~:~~;E~~a ~И!~~rзr~ 'І lІередсвяm"овuй ';oдгocnnu~ GаІИl р t~ ПРlІІКлубні бібліweки? ЧІІІ1'ачів, Тре6ухівська _ 878, Ве· Всі вони, зг ВНlНЯТІКом Калитян- о'LIІІКОДlИМерська ~ 1212. Але й тут

Р

ІК ТОМУ райконтора зв'яз' ку від,Крила у с. Гоголів кіоск

«Союз.д.руку».

фoтoGнімку, вітру, Я'кий

Але,

я!{

BЦlI.НO

з

В цьому кіооку, ~i~ гуляє через виБИТІ

шибки, більше нічого немає ...

Броварський колгоспннА рииок з 29 жовтня по 6 лнстопада ц.р. органІзовує передсвятковий базар. Для участІ в завезеннІ на базар. сІльськогосподарської

CbКlOЇ, зміцнили 3D'язки з 1fflI'Гач,а· невикористані всі можливооті. 12 ми, в.васлі.док чого за 9 місяцїІВ -13 к:JИIГQВlllдач на одного чита·

продукції запрошуються КОJlГОСПИ, радгоспи і колгоспиики. Дирекція ринку забезпечує торгуючих місцями В ларях і павІльйонах, а також необхІдним Іивентарем, проводитиме

ниніwнього року В порUlнян.нї з Чё - не межа, тнм більше. що в тим же періодом М~!lулоroрокуіх І(няжичЗJХ і Літках вона ст,а'но,

кі.lькість збільшилася півтори тисячі же

період

----------==~==~~~~~

ма\Йже на ВWГb лнше 7-fJ. До речі, в ЦИХ, чоловік. За цей а таКlOЖ Калитянській, Семипол.

книговидача

«СТРОИТЕЛЬ КОМ~УНИЗМА»

-

~

ківській

і

ТРОЄЩИНСЬКИХ

бібліоте-

розрубку м'яса. для Аого схоронеиня є холодильник.

t ,

І

і\

ДИРЕКЦІЯ РИНКУ. ._._._.-.-._.-._._._._.- - - _._._~~_.

~гaH Бро88ірСКаго paAкotц кп YKp8lllН .. н раАсО8ета депутатов трудящихся. Гор. Бровар ... Киевской области Адреса Р4Щакuiї: ... Бровари, Киівськоі об.1зсті, ВУ". Київська, N2 158.

БроваРСЬ«8 раАОІІИІ дру.карня o6Jтacнoro У'пра'8ЛЇНКЯ КУЛИ'У'Р •.

3а ...

4975-3321

129 номер 1961 рік  

129 номер 1961 рік

Advertisement