Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Рік видання ХХ

СТЯХАНОВЕUЬ

м

СЕРЕДА

Pa,11;n

І

редакційної пошти

будІВеЛЬНИКИ!

ім.

русанівського

Сталіна

повідомляють:

Будівельна

-

колгоспу

бригада,

всі трудівники артілі, усnішно виконує взяті зобов'язання на честь 40-річчя Великого Жовт-

І

~ькоrо колгоспу ім. Ватутіна. також

запрошують

до

себе в гості на свято колгосп­

ковської області, з якими вже

ня. У новоспорудженому нею зерносховищі зберігається вже

тривалий час змагаються. І чим ближче стає день все­

нові і капітально відремонто-

таких листів з заnрошеннями

зібраний врожай.

Побудовані

народного

пив c~p&rap ММХ RП'РС тов. Б. А. БорИІСав. Спіоом: партійноrо гhfну «J.нте.рнаціона..л» ЦеЙ С.ВЛТ&ОоІІ>ИЙ веч:і.р ТІ)}"АЯЩИХ

свята, тим більше

колективів,

колгоспів

ві заклади.

Дмитровеького і Киево-Свято-

Значну роботу провели і продовжують вести у ці дні

шинського районів, з акими змагаємось. Такого ж характе­

колгоспу красилівського ім. Жданова і

нашого .раіІону.

будівельники

гоголівського

зараз

надходить

і

ряд

три­

вожних сигналів. У зазимському колгоспі сШлях Ілліча» недопустимо затагнувса

ремонт

ряду

ма­

ринницьких приміщень. стає у виконанні плану

Від­ буді­

вельних робіт та ремонту тва­

ринницьких приміщень плос­ ківськиіі колгосп ім. Леніна.

Колгоспники артілі ім. Ватуті­ на, що проживають у с. Ро­ жівці, скаржаться, що досі ніхто тут не взявся за капі­ тальний ремонт клубу. Це надзви•tаііно серАозні не­ доліки, їх слід, не гаючи ча­ су, усунути. Особлива увага

повинна бути дні

приділена

у

ці

завершенню ремонтних ро­

біт

як _у

колгоспах,

так

і

в

селах.

До

всенародного

свята

за­

лишилися лічені дні. Швидше, товариші будівельники! Рів­ няіітеся у своііі роботі на пе­ редовиків, які своєчасно і від­ мінно виконують взяті зобов'я­ зання на честь 40-х роковин Великої Жовтневої соціаліс­ тичної революції.

Приїжджайте до вас на свято В боротьбі за перетворення в життя історични" рішень партії і уряду про круrс під­ несення

всіх

гадузей

сільсько­

го господарства ще більш міц­ ним став зв'язок трудящих со­ ціалістичного міста і трудівни­

ків

соціалістиqни"

ним

з

чудових

ланів.

проявів

Од­ цього

зв'язку е шефство робітничих колективів над колгоспами. - Палко вітаємо вас, дорогі

друзі

і

товариші

вельники,

з

пародним

річчЯм

мостобуді·

наступаючим

-

святом

Великого

все­

сорока­

Жовтня

і

Щорса.

У

роки

громадянської вііІни тут де• який час був штаб його вій­ ська,

яке він вів на звільнен­ Киева від петлюрівської

ня

погані. Від цього

пам'ятного

місця

вирушить у день всенародного свята

одна

з

колон

демонст·

рантів семиполківського кол­ госпу ім. Леніна. По багатьох таких місцях, де відбувалися бої за владу Рад, за .честь, свободу і незалежність Бать­ ківщини у роки Великої Віт­ чизняної війни, проіІшли вліт­ ку нинішнього року піонери ряду шкіл раіІону. Трудящі раііону, як і всі ра· дянські

люди,

пам'ять

героїв,

свято

шанують

що

загинули

смертю хоробрих в боях за во­ лю і щастя народу. Споруд· жені на їх могилах пам'ятни­ ки в Броварах і Гоголеві, Ппоскому і Літках та багатьох інших селах nід любовним наглядом піонерів, комсомоль·

ців,

партіііних

організацііі

і

Рад депутатів трудящих. Справжньою героїнею пра­ ці, згадують великодимерські колгоспники, була і наша €в­ докія Яосипівна Безсмертна. Далеко за межі району ви­ йшла у довоєнні роки слава про виховану нею ланку най­ кращих .на Поліссі маіістрів

високих врожаїв картоплі. Без­ межно віддана Батьківщині радянська

патріотка

під час Великої Вітчизняної війни від рук фашистських по·. неволювачів. Минають роки, але її пам'ять ще як слід не увіковічена.

будемо поділитися 3 вами на­ шими успіхами в боротьбі за

не

зроблено,

слід зробити у дні

підготовки

викоіtанна взятих зобов'язань.

до

вас

приїхати

до

Де

ще

це

всенародного

свята.

nро);укці!

}»ItOM

nорі'внmнQ

з

:Юільmив.с.я на

мИ!Іfулим

11,7

про-

32,5

мільйона пудів, або па

5,G

мільйона пу,дів більше, 'Ніж у ми­ нулому році.

•••

Тваринншvи країни

* * *

Трудівники

вовІНи. Її надійшло на.

сіІІ'Іьського

Аа.рства. За.nоріGЬІЮЇ

госІІІо­

ООЛ~rі

20

виІWІNІ~І·И

16

процен-

1'іВ більше, ніж у ·минулому ро­

ці. За дев 'ять мЖяців цьо-гІ)

poroy

ЖОВ'l1НЯ ви:rrона.ли де-ржавн-и.іt nлан

поголів'я овець і кіз у колгоспах

иіООза·rотmель. Д~ржавtі щ.но і прщано 36,3 мі.пьйона. пуЩ зер-

та Р3АГООПа.х зроос.1Q на 5,2 ·мі.JІь­ йова. голів, порівноо з ТВІІІ ze

ма,

в

'rожу

пmенвщі-

Ш~Рffі!ІИЩИВ }М'ІІІИ.Й ПЛаН і СОЦіа.л:і.ІСТИЧНЇ ЗОбОВ'·ЯЗаНІІJЯ на Че·СТЬ со­ ромвих рок(}ВИІН Велиrtого Жовтня.

Опера "Мати" на сценІ Великого театру СРСР

перЇОАО:ІІ JІ:ИЩ'JІО:ГО IIORY.

.1юдства

В.

І.

наро~~tом.

И'У'3И'ІНИ'Х

революцН ~ек.тив Великого театру ОРОР ІJЩrоту,ва.в постамов.­

пею боротьби робітничого иасу

образ3ІХ

досягає

5, 7

метра. Уі встановлено

на ВИС(}RОМУ ПQCTa:Mffi!Ti 3 П·Міро­

ВаНОГО граніту.

(РАТАУ).

Звlдусlль 3 МЇЛЬЙ•ОНИ 125 'І'И!СЯЧ fЄ'KTa­ piR uілинних і nерелІ)rових зе~ ис.1ь з{)рано в СРСР у цьому ро­ ці.

3

НИІХ понад

Сибіру,

1

1 мільйон - у - у Казах'ста­

мільй<tн

кі.

***

Надпланову

продукцію щодня вщає ДнLnwв.ськ.ий: алю}(іНійІ)виі

за·Ві}~ імені С. М . ltipoв·a. (Заnю­ ріжжя). Иого , колеrtтИІВ' у,сп.ішно

-

вmдати

боос"Мертних до всенаро\1(Ного свят<t понад nлан

Геj)()ЇВ ГОРЬКQВСЬltОЇ ПuBl'CTl, ЄсПО>з:а. здНkшшня вел·иких і~торичних

соціа.'Іістичної

революції.

Автор дібре'rто А. Фа. Ико, в спі,в .. з

Урочm:те відкрWМ'я nам 'ятника. заеновникові Комуніrс'rичної па]!l'ії і Радянської держави від­ булй'сь 26 Ж()ІВТНЯ в М· mколаєві. Бронзова поста:ть В. І. Леmіна

вИRQнув зобов'Я'ЗаІННЯ

На озна.11ену:вакня 40-.річч.я Вел·mко.ї Жовтнеооі СQЦіалістичноі

яким

1300

ТОНН алюм]н;ію.

***

Понад ;\Ва м·ільйон·и штук м-

доnлавної

цьому році

птиці

.ви:рости"'І и

шаmник.и

в

Ста.лін­

rоиnозит~ ськоі області. О~ ·м.і.1ьйон ка-

Т. ХР€ННіКО'в етоорює .в.же третю (ТАРС). ра.-янську оо еру .

.

чок уже {J€аЛІЗО·вано.

***

Прибутrtи колтоеnm Тоорчин: сь­

Унікальні машини

ко•го райощ', Во.л:инеькоі обла:сті,

ІВерхньо-ДніnІЮ"ВСЬКИ'Й' м:аmИІНо- лЮJІооно-:пашероою.і,

деревооор.об- від .ви~сщУ'ВаНІІJЯ льону досяга-

бу;І(:і:вн.ий ЗаіВО'д {Д'Н'іnропетров- Н6Ї і меблмооі n:ром:ИІСJІОВ'О'Сті 1О ють 14 мілІ>Й()Інів ка,рб()ванців ська оолаоть) вИJR.О.на.в СВ()€ ne- найменувашь. RалаrодЖІено вироб- вдмє nе.ре.вИІЩи.ли торішній. редсвяткооо зобов\Я'За:ння до- шщтво :м·а.шин .1\'ЛЯ тиснен.ня і

***

cтl)O'ltOJIO зав~Dl'ИВ дмятЮІіС'ЯЧН'У фарбування шnалер.

До кіця

Вільш srк три тmсячі наднла-

програму.

40

таких

ІІОВИ!Х · сіва.JІ·()К .ВИіІІУСТИ'В коле'КТИ'В

рок. у за.оод мав вщати

В цw:м:у році ІПЦnриєм:ство ос.- а.г}>Є'гат.і:в. Це завАа.ІШЯ та:к.ож бу- &іровQград;ськ\Jго заводу «Чер·оо­ воіло BIJJП1CK уні&альних al'ltera.- ,~~;е .виконан() ~острохом - до на Зірка». тів і матИІІІ ДJІЯ оонащеІІ'ІUІ

це- 40-х ро.ковин Велwwго Жовтня.

(РАТАУ).

------~----------------------

Про рух ракети-носія штучноrо супутника Землі Ва 6 ГЩИіНУ ра·пку 29 ж.оІІ'І'ня раІWГа-носііr зробила nов&,!; 364 оООР'І'ИІ Ha!II'ItOЛQ зем:· ноі к.улі, пройшовши шлях 1·5 :мільй:оо~Ш 841 ТИ'.С'Я'ЧУ 'Кі- _ ЛОХОО'рЇВ.

Тепер раrrета-нооій, . вИ'!Іеред:ивmИІ

су.путник

1

з· JШІJІЯТИ!JЮ'ГЬІС\ІІ ка 12,5 Х:ВІU·ИІНИІ ра.нtше за. нw­ го. В sreнy погОі,Цу ра.кету-нос.ій .ІІ()ІЖjІа. спооге­ рkа.ти нет(іроеним: око:~~ ·прИІ ї'ї русі з пі&,ІІ;е.!l'Но­

·ГО З<І>ХО'ДУ .на ЛЇ.ВНЇ'ШОО СХ:Ї;А Ві')!.

30

ДО

60

Г.ІЩІУ·

еів ·ПівнЇІЧНОЇ- ШІІіj)ОТИ і ПРИІ рус.і 3 nівніЧіноrо

·З&XQJ;Iy На ПЇ.В,!;еШІИЙ сх.Ц вЦ

І)ічни:іі: план за-готівель і за.купо.к

ц&нта.

генію

Єіберт, продовжує ВЇ.UаJІ\ІL'l'ВІСЯ від нwro. Уоочері 29 .жо!r!'1Ія рЗІRета-ІНосій !JyAe шше­ реду суп}"ШІи:ка. на .відалі 5.650 кілометрів і

Плани виконано достроково Проо:~~исло· віеть Ка·зах,сЬІКої РСР

День · СВОГО ДВ~ЦЯТИІІІ'ЯТИРЇІІНОГО Ю. вілею .WЛЄ'ltТИВ «Алеута» зустІ,rічаІЄ ка. пpo:v:И'C'Jli, в районі Швні·чних ltypiл. ВіІК вже значно

на

На честь 40-х роковин Великого Жовтня

АОСТ·Р~КОВО ВИіКО' НаJІа ДеоСЯТИМі­ С·ЯЧНе завдан.Н1!1. Ви:пус. к в~швоі

китобійного

б~зі встшно.влеоо бі.JІьm Пf1ТУЖОО устат.кува'НаUІ. Ca.:v:oвw81RY працю к-итобої-в «Алеута» виоом оцінВ!В Радян­ ськи:й урЯІ,І{. f цмиу році ф.JІоти:лію нагородzено ор.ц:екооr Тру~оою­ го Черв001оrо Прапора., досяІ!'ки П лереАовик,і'В ншrороджено І)рдена­ 'МИ і меда.няІfи Радянською Союзу.

загинула

нас в гості. Ми безмежно раді

запрошуємо

пеІЮд

Ra.

~ружності

Тут відбУ-іО' СЬ уро­

·з· обр(ІІжає його в момент виступу

'С'rоJІЩЇ.

в.учу б(ІІзу обслуговують вже не три, а mі~ь к.итобійІШх су~ен.

ці.'І~Й

но­

Леніну. Шестиметрова, ві;рита з брон­ зи nостать &;Іоди<:ІНІ'ра Ілдіча.

ЩО ВЩІ{ИJІІИ ,1(() 'СІtЛЗ..АУ фJЮТи.JІЇЇ «Алеут», ){ООУJІИ nершІІІІ МОJІ'СЬ&ИІХ велетнів. Дру, rий е'ЄООН прииіІС в~ зна'ЧІlу для тих часів з.~;обич - 204. ltИТИ. 3 rого ча.су на «A.n:eyrre» сталИІСь .велипtі зміни. Тапер його пл-а.­

ку опери Т. Ірвв;ні:кова «·Ма.тИ>>. Оперу ст.варено за ІІОО'ивам·и овіяного рома.нтwкою ~олюці:й~ ної боротьби тоору «'Матm» М . Горнкого·. Вона. відІЮдЖrG в

цrнтрі

яка

***

· М·кну.tо чверть СТОJіття з початку pa,J;\II'Kcьrwгo

ім'я Ми­

буремні

n

площі,

відк,риття ·nа·м'я'Гника 'Ве·

лиwму

промииу. Це буJІ(} в ЖQВ'І'НЇ 1932 porty. Перші ра;,юякськ.і ~В!І'оООі,'

Меморіальна дошка на од­ ному з семиполківських будин­ ків нагадує трудящим безмір· коли

чисте

китобійного промислу

Дoport нашому серцю місця та Імена

но дороге народові

сяч Ч!()ІJЮвік.

за.&інчmвся

О,ІЩОГО З раfіО<ні'В

на .нові:й

сить і·м'я великого вождя, 27 ЖОВТНЯ Зі1 бра.1ОСЬ ПІJНаJ( 100 ТИ·

Двадцятип'ятиріччя радянського

ру запрошення прибувают~ ~ «Червона Україна:., ці дні на адресу колгосПІв '

ряду інших. Але поруч з цим

В Дніпропетровську, мЬста,

Після УРОЧИІСТОЇ Ч&СТИНИ бу& Аа.ІІИЙ КІ()!Щерт.

вані тваринницькі та інші гос- виходять з району на ім'ІІ шеФ­ подарські і культурно-побуто- ських

Пам'нтІІИЮІ В. І. ЛенІну

r.

,,иків артілі ім. Горького, Дмитровеького району, Мое­

в світі

Великої Жовтневої соціалістичної революції).

·У Moortвi почалИJСя сВЯ1' ІWВі вечори, присвячені 40 -'річ­ чю Великої ЖОІВтневоі со.ціалЇ'стИ'ЧІНої рево.1юцИ. 26 ЖОDТН'Я в залі і.м:ені Чаіков.снкоrо ві)!Jбу.лиеь уроочИ!еті ЗООрИ ТРУДЯЩИХ 3tAaHQBCЬlltOГO .раЙОНу ОДНQГО '3 Наfііб.ідЬ· ших nромислоJНП районі:в столиці. Сюц прийшлИ' етарі бі~ьmовиюи:, ,робітники, шре)ІjставнІШVи nа.ртіЙІних і гроха;д­ СЬ'КІИІХ Qрrа.ні3аіцій, АЇіЯ'Чі на у.ки, культури і м:ИІстецтва. Ве­ чір віАюри:в с·ек.рета.р Ж~аНІОВСЬltm"О Р:К ltiWC ТОВ<. и. Bo'liltapwв . 3 J(OnooЯ,uю «40 рооШ Велmкоrо Жовтня» висту­

І 1

дівельникам-трудівники пухівВони

як і

1\

\

Так пишуть у своему листі киянам - робітникам-мостобу-

першої

Урочисті збори трудяutих стопиці

<.?======[ ' .,

По матеріалах з передсвяткової

Радянського

(Із Закликів ЦК КПРС до 40-х роковин

Ціна ]б R6D.

====-=-=-=-=<.?

З

р.

депутатІ:в тру.цащвх

Іtиївсьвої обJІастІ

Швидше, товаришІ

інтелігенції

Союзу-б удівник а м соціалістичної держави.

жовтня

191)7

Слава робітничому класові, колгоспному

селянству,

30

Орган Броварського районного комітету Rо:мJпJствчпої партіІ fвраїпи та районної

129 (1578)

Побудова соціалізму в СРСР­ головний результат Жовтневої революц11.

1·8

АО

65

~]!І

nів.-~НRQЇ ШВІJ'(УГИ. При цьом:у .& ІІІЇ1Іонічній ліІІи~у­

лі ра'J.t.Є'І'у-н~ій можна .спооrеІ,rігати nіСJІ.я заходу

еонщя з nуш.тіш, :розташQ8аІНИіХ на в.wаш.і не більше 1000 кі.Іюметрів вU трасНІ її польоту. В пів,І,енній пів.кулі її :мОО&на оооотеріr.а.ти в другу ПОЛОВИНУ HO'li і .Щ~рщ С.Х(}ДОМ СОВ'ЦЯ З пунктів, віддалених ве біJІьm 11t ІНа 2.ооо-2.500 Jtілометрів від 1\І)аІСВ'.

(Т!РС).

Киів. Учені, асТ!рономи і радіолюбителі з не­ і'нтересом nровадять спостереження за

ослабним

штучним .супутиНІКом Землі. В Головній астроно ­ мічній обсерваторії Академії наук УРСР, поряд з

іншими

приладами,

вккористо.вують

«метеор­

ний патруль:. спеціальну устан<тку для фото­ графува·n.юІ метеорrв. На фото : директор Головної астрономічної об­ серваторії Академії наук УРСР, член-кореспон­ дент АкаДемії ·наук УРСР, докто_р фізнко-мате­ матtічви,і наук, професор А. О. Яковкін за під­ Г01'08КОЮ . сметеорноrо п.атруля:. до фотографу­ ваІfНя ІІІтучного супутни·ка Землі.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2 Бесіди про завоювання

Середа, ЗО жовтня

1957

рсжу.

Великого Жовтн.я

ІнтелІгенцІя народу Сорок років

wму

r~~їчний

закладах за:йняТ<І

240 -

тисяч нау­

24

ві,в;воюмвши е:вою &раїну у

ТІІІСЯЧ ж· ИJТелів нрипа.да.в один лі­ кар, а. в СРОР теnе'Р nрИІІІадає 17 дікарі.в. Це більше, ніж у США, не ка.ж.учи вже Пр() ба.гато

ра..1ьні якості.

органічно

менш ро3'ВИІІІ)"ТИ!Х к.~nітаІЛі<стmчни:х

ків В<>дикі

ВХОДИЛ·И ЗЗ.ВД&ННЯ КудЬТ)"РНіJЇ ре­

к·раї:н. Учwrелів до революції бу­

р~янські дюди на КОЖН()МУ

ООЛЮЦіЇ,

ло трохи більш як тепер їх 1 М·і.1ькон

воМ<у етапі К(}ІJоІунkтИЧJНоrо буді.в­

ІПЩТВО rеоціаліtетачноrо

ств•а.

ІО)'спіль­

До декінського п.1ану ()у­

.J;івнищтва

соціа.л:ізму

п~rот~вкw

численних

кадрів виr,ококвuіфі&ОJtаних епе­

ціаІЛіетів ддя ооіх галузей rоспо­

~арства і кудьтури.

В той час

в

велику

ст.во Росії •CКИ·HY•llt яр:v~. іwе-ріа­ діз· :ІІ· У •і, за виразом В. І. Леніна, гати.х Д:JГЯ бЦних, почали бу.(ів­

май•же

пока:зу:оо.;lИ

коо.их

ба­

nрацівників

nере'КО'нливо

рооітнИ!чиіі клас і трудо.ве селян­

ра:зm · 6ільш€, ніж за цариз)rу.

В Д()революЦійн~й

Росіі

на

10

230 тисяч, а 800 тисяч.

пеоретворюючу

дія.1ьність.

б.'!аrо­

род·ство 'Іlрагнснь і цL1ей радя.н­ ськО'го

н а.ІJО!дУ,

йorl'

вксокі

Успі.хи .нашої країки ВИІІ'КУ

народного

мо ­

в роз­

rосподарств·а

і культури :щ минулі сорок ро­ й незаnеречні .

ющтв а ро з.&'язують

А.1е но­

нові завдан­

nридідя€

ня дальшо·rо зміцнення М()оrутно­

вмичезну )· ва·гу підrо-rовці спе ­

еті еоціадістичноТ держави. під­

Радянська

держав.а

нrсення

хатер.іальІЮго АО6робуту

ро:бітНИ'ЧИІЙ &Jiac ще не 'Мав по­

ці.:шістів

трібнкх

кадрів

зна:qна

частина

ра~я.н.ськ.ої інте.тіrепції. В 1913 ІЮЦі у вищнх і середніх ·С'ШЩіаль­

і КУ"lЬТ}"РНОГО рі:вНЯ Ж•ИІТТЯ наро­ ду . В ЦіЙ C'llpa.Bi ООЖЛИІВ'а p(NlЬ

лістів буда ·вороже на.строона до

них учООви.х закладах навчалОІСJІ ПрмучеВ'НЯ л·иnпе 182 тиеячі студ€нтів, те­

НJ.'Іежить наші'й народній ьнтеді­

РадянсЬІ:оої

rенції.

сшщіа.лrіетів , СТЗJРИХ

влади.

а

с;пщі.а­

-

наііІбільшО<го за.rону

Тепер радян:сши·й: .на\)0\Д м()обі­ пер ї.х більш як. 4 мільйони. Тільк.и .вип~& спеціалі-стів з ви­ лі~ує свої С'И•1Иі на те, щ~'І) у }"ІІра~&ління держз.вою , вкшзу•&ав щою освітою зріе порівняно з найблИJЖчі роки на'Здогнати США Леmн. є ~бов'·.яmrоною у:vовою по­ до.ре:оо.пюційонm:v періодом у 21 по виробнищтву х'·Я'Са, ~юдоltа і душу на:се.лев:ня . До бу:~~:о.ви соціадізм.у. раз. Та<&их теМ'ІІів зроста.ння пЦ­ мас:.ла. .на найmЩУmих на}'ltи,

мас трудJІЩих

техні•&и,

Мощода

ре.спубліка

СЬІК~Ї революції почала. стоорю.ва­

rоТ<Івltи кадрі·в не знає жо.дна · Ка­

цього

піта.ді.стична юра.іна.

тень

Особлwоо швид&ІйІІІ

темпами

тm соою власну трудову інтеді­

розВИJВаJІась кулиура і

з})О'Стали

генцію. Ба-га'N> ТИІСЯЧ мо:лоди:х лю­

·кад:ри на.рО<,\ІЮЇ інтмЇІГен:цИ в тих

.а;ей, виЩців з робітнич{)rо кл~у

союзни.х

і трудов~rо се.'Іян:етва,

'ВЦ<етадИІМИ

йшли в

реепу·бліках,

ЯІtі

ок.раЇ, Нам:И

були

царСЬІООЇ

rехні.&уми і ·роофак.и, у вищі уч­

Росії. До ВелІІ!коІ Жовтневої оо­

бо.ві заuаА·ИІ.

ціалістично.ї революції .важ&о бу­

нощі,

зумовлені

ла.цу,

впе.внено

ворогів ра­

ІtоМ'УВ:і'е'Гична вела

на1ро,11;

девінському

шляху,

будmництва

соціалізму.

по

по

ІШІЯ•ХУ

В

роІtИ

poorol}нyтoro соціалі<етmчІІ'О.І'()

на­

·tt:pa•i-

ступу ПО .В·СЬ!!'МУ фр(}НТУ В

Hi

було :ціЙ'снено культурну ре­

.ооJІюцію.

Наша

БатЬtківщина,

три Ч'Ве!І}Ті насел€ННЯ

ЯІltОЇ

до

революцИ · були непИІСьм-енні, пе­

ретворидася в &рЗІїну

суцЇІJІьної

тою їх зовсім

Тwкм:енія

nодарство культурm

но~а. ра.дян·ська іноrе-

Л;і'енці.я, яка вийшла. з · ее.~~-

і сел·яи, тісно нарщу

ро-

і вірно

ІtсмуністИ"ПІа ПЗІртія і Рцянський уряд рооби:Ли і ,ро·блять усе, ЩОО

РІЦ•И

ра;дЯІОСЬК.()Ї

реепуІ(ілі<к.и пр.иходить

і

за;uщц

·багато

ео~

закладів .

ЗOO'reXHiiJtLB,

ТИІС:ЯЧ

аІГ\}ОН()VіВ.

няцЬІКих ІІІЯ.ЦЬКІИХ

З їх ДОП()Моrою лодіп:шуєтьс.я в•ся справа

тваринн·ищтв.а,

Щ}'6ТWЯ

пі~tви­

ПрО)І;УКТИ'ВНЇJС'fЬ

ХУ',І;ООИ,

розв'1rоується

ко•рмова

rосподарство

нашої

ефективно

Станом

інте-.'Іі.rе.Н-

леГІІІ'У€

ПраЦЮ

КОЛГОІСПНИІtа

і

пі,ц,вищує П проодУJКТИІВні:с:гь. В·че­ ні, інженери, агро.нОом· и, весь наш ві можлИІвості .дальшо.rо -есек­ ня еільськогоспода.рського ІИЦІ(}б­ ництва.

Рад·янеЬ'кі

вчені,

інженери,

-

-

лоmа.,~;нВІМи, а 34 проценти не пачів, 66 сіио·коса·рок, 60 сам()­ М·аJІИ ніякоrо

сільського.сподар- хідних і причіпни·х

ськОІГО іноонта.ря. 240 n~міщИJк.ів та 6а.гато

1917

жовтня

.:ми, грома;дяни с. Дмитро.вськоrо повіту,

року Ігна'N>ва, М~СКОІВ·

:ві:д ·к.орови.

А-кадеІИ· ію

rо:vати:зувати

Ц·я ка'\}ТИІНа одна;ково хараІК.терна також для Киргизії, Та.ц­ й

інших

союзНИІх

народові

на·йріз.'Іюмшнітніші

сИ ПО пЦrо'l'ОВЦі

в.аджу.ва.ти

Уетановчі ~бори, у~а..rнrли, що:

в

пpa'RTИlltY

на;йнов:і­

ші .•осягнення нау&и і техніJк,и:.

В НаШіЙ

Itpai'Ri

,ІІ;ОСJІІГв:у'rо

НЗіЙ­

ВИЩИХ щвщкостей різаюrя мета­

кваліфі­ ду, п.:~авки еталі, найвИІІЦи:х к.о·ваних кадрів у нашій ItpaJю коефіці~нтів .викор.mстання к.о­ дає з~огу ро:m'язуватИ! нa'ЙcitJiak рооноrо· об'ЄМ!f ;ІІ;<О!•Нllіних nечей . ніші

пробдеми

науки

і

тех· ніки

Ра·дя.нська краІна

обатькіmци­

-

такими темпами. які не.достуПІні · на першої в світі аТОІ!d'Н(}Ї еле':К­

нЗІВІіть ·найбільш ро:mИІНутИІм ка­ тростанці.і, першої в світі між­

піталіети• чни;м: юраіна.м .

~п~ IІLJIJІJXY піднесffііlія і роз&віту й·,~~;уть література і мИJСІГЩтво, ЯІtі :відображають бататий дуІ(jВ~ .нmй світ ра.дЯ'НсІ>к.ої лщини

континента..1ьн~ї

ба.лkтичн~ї .ра­

ДО вmбО'рів

То.й держаwпІІЙ

дад,

В

який у

•ГО.'ІОДу€,

є такИ!lІІ

ти

безуетаІІ'Но

пра-цюють

над

На<Су"Ва6ТWЯ

Н{)<Ва

І:WН'І1\}революці!я . Вважаючи, що уряд Це ·Проти бажання народУ,

ми вваіЖ. аємо за нообхіАним: не­

галузях на]ЮДНQГО Тос:пщарства .

ГЛmООК.О Й BiJPH() .ВЇ){ображаJІ·И ба­

Ра.;еннсша інтелігенція, ВИ!КО­ В 1913 році в селах Дм·иrrров­ хана Ра.д·янськ.ою влад()Ю і ви­ <СЬК{)<ГО повіту . було : сох 6300,

ЛЇСТИІЧНЮЇ

дmсності,

Ми, як знамено, пІднІІемо пІсню fpY'IIa

ета.рих робітнвів з м.

соціа­

щоб на. cropiнita.x нашої газети напере,~;о,в;ні всенаро,ІІ;Ного

були пере,в;ру:&ова.ні рц тек.стів їх }"Jlюб.Іеиих

мунk~Іючно.го

реоолюці'йних пі­

а

р

Сuи ворожі нас тяжко гнІтуть ...

НашеІІ ли рати боІІтьсІІ ПризрачноІІ силw цареІІ. Все, чем держались их тронw, Дело рабоІJеІІ руки •.•

Станьте ж до бою усі з

Сами набьем мw патронw

Ми не злякаємось! Гордо та

К руЖЬІІМ ПрИВИНТНМ ШТЬІКН. С вероІІ святой в наше дело, Дружно сомкнувшн рядw, В битву мw вwступим смеJІо

сміло Стяг піднесемо за правее діло, Стяг боротьби за свободу

С ИГОМ ПрОКЛІІТОІ нуждw. Свергием могучеІІ рукою

Щоб панували скрізь воля та

Час искуплеиьІІ nробил. Время за дмо nривІІтьсІІ,

Гнет рокоаоІІ навсегда, Н водрузим над землею

В боІ посnеwвм nоскореІ -

Красвое

sвам11 трудаІ

ворогами,

-

Смерть або вол11 та слава нас ждуть!

народа,

згода!

ПРНСПІВ: В .-ав• ставаІио, ст11г nІАвІмаімо,

В

1517 19.5,5 -

до

2017, у 1-956 - Д{)о 2і>94, а 9 мі•сяці.в- нmніmньоrо polty на­ доено· по 2592 &і~ОІграми молока від wрови.

•Код· ГОСІІІw ра<ііону почали зай­

ЖОІВТВЯ

1917

року.

l1вІ довІдки

1954 році. 1-ro ЖQМ'НЯ

Тепер же тільки зня'N> з в~rоДвлі 5 тиеяч ,св·иней. Вщюбництво м 'яса на 100 rе.кта.рів сіл~Jеько­ госпцарськ,их уг1.D;ь етаНQВИІЛО на

6700

і ПЛу-

гря:дмем

-

1-ше вересня ЦеНТНера,

1957

В тому

ш

року по

19,8

ЧИІС.JІі е:ВИННІНИ

на кожн·і 100 гектарів о·рної зем­ лі по 14,4 Цe.Jri1IIepa. Це майже В)І.Воє біі1Іьше, ніж у

1955

році.

«Путь Иnьича», Краєзнавчий музей.

нами,

С.мело, товарищи, в ногу/

До.11го в цеп11х нас держали, ДО.ІІГО нас ГОЛОД TOMIUI, Чериwе ДНИ МИВОВLІІJІ,

11, 26

В. Фе~tоров.

в

"Кілогра:мів від корови, у

920.

бу,tівнецтва .

Хмари зловІсні кавиели над

3а.дОООЛЬНЯ'GМО Ц€ ПООЗ:ЖаRНЯ.

Вот наш девкз боевоІ!

М

свята

сень .

Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе, В царство свободw дорогу, Грудь10 проложим себе. Вwшлн мw все из наро.ІІ.а, Дети семьн трудовоІІ, сБратскнІІ союз и свобода~

Г&зета «Деревенская правда»,

ве.шкою паvrі€ю Я·СJtРЗ.ОО і пестува.на дe•peB'jjjHJIJX оорі'Н Леніна, ві.рою і прав.а;ою служить любшtій Бать.&іmци:в.і, справі ко­ гів з дере.в'янИІlІІ

&рова}ів висло:впа ~пооа.ж;шв:я,

твариннw.цтва.

році надої зросли до

У ,~~;о

тіІСно З'В':ЯІЗані з життя:м на.Р'О'дУ, гат.ство і рЮ.Н():ІІаютнrеть

1954

мельних ммітетів.

с.петІІІСJІч.

дуJtтивності

М'З.ТИІСя вЦгодЇІВ:лею С!ВИІНей лише

1913

і .наУJКО'В.ІП

за перетворенюя В

життя історИ;чних рішень верес­

у розпоря,~~;ження се.'Іянсь"Ких: Зе­

тів з ВИІІЦ~ю

200

ООрІОЧИІСЬ

НадlИ мощока

гайну передачу всІсf ІJІаАи Ра­ за АЗМ сеnянських, робІтничих і

ши:н і механі:пів, ·раоом з уеім наро,~~;о:v вони борються за дuь­ ший те!lнічний прогрес .в усіх

учбових

1953 ІЮці се.редній 1448 &ілоrра·мі•в

же,

кети. В наші.'й краікі ooepme в СОЯАЗТСЬНИХ ІtеПутатів і негайну світі за.пу.щено штучн·И· Й суnут­ передачу земnі з ру.к влас,нИJК.Ї!В

ни Землі. Радян:еь:к:і с:пІЩіаліс­

В

ІПевото Пдену.му Цlt IiJIPC, ХХ з'ї•зду КНРС, трудівюІ!К·И: раЙ()НУ якИІМ бу.в при Миколі РоманОІВі: добИ!ваютЬІС.я все бі.1ьших уепі­ братовбивча в~йна. триває , народ хів у \}(jзвитку і піднесенні про­ нас тепер існує,

створенням ще доскоНа.JІіішmх ма­

у ВІfЩВ1Х

буді:вника кому:ніЗ·МУ,

-

за.с~ту.х:·авши ,ІІ;(JІПОВІДl членів Б.омі­

в:иро.бничі проц~си, швщше ооро­

ЇЇ ВИ'СО&У

році іх бу.ло менше

•·оепах Дмитровеького району.

К(}ВИJХ ЗЗІІМ~і.в.

свою

Цейність і Гf'МЗІRізм . КоиуністИіч­ на. партія вчwrь пра.ці:mш:&ів 'R'Уw'ІЬТУ:РИ, щоб ВІУНИ завждm були

і середньою

3 важливІших nока3нинІв Тва.рИ'ННИ'Ц'І·во про.ві.цІна. га­ ду:Jь господарства в у•сіх 25 к.од­ Один

ціі з КОЖНИІ)[ ро'ІtОм зроста..ти і м:іцніли. Тепер у нас працює ПQ/Над Ші1сть кільйон~в. оо~іеЦіалЬН{)Ю ОС:ВіТ(}Ю, 'Ю,ІІ;і ЯІ.R У

За ІІЗНИМИ 1-оі і 11-оі Дмитровеької МТС.

Резолюція громадян села Ігнатова

15

ІWмбайяів

маmИІН і ме­

хані·змів .

у ІІІ()Віті земель.

вІд

інших

сталовив

:vає

,ІІ;ОП()Магають

1957

65 щюце:нт.ів, сере~- (в пе·ре:воді .на 15-сИ:ЛьниЙ'), 182 20 і курк;у:ЛЬІСЬК.ИХ ба.гатокорпуС.НИХ ПЛ}'ІГИ, 171 15 проце·нтів. 30 щюцентів іltультиваrор, 129 еіва.ІІок, 107

народ в.иmу;кують ВІСе НО'Ві й но-­

техніки

*1-ше * * січня

на

•СМЯ:Н'СЬ<КИХ ГОСП(},J\арс.т.в були; без- lt3Р'f~ІL1е>саджа.ток і к.аl)'ІІОллекоо­

щюбдема.

СілЬtСьке

3емля

ськоі гу:бернії, зrбР<J,вmи:сь 15 :вrовmя 1917 рок.у на хіт:~~нг і ~еда:лі ширше ме· х ав:і'3ува.ти й а.в­ наJ"& і роога.д}'Іже.ну сітк:у нау­ меник:таІН

Ншявність ЧИІСЛrоІНИХ

На основі цих велІРКих ус.пі­ ~ів у Радя:нсьwму Союзі еклалась

зв'язана з наридом, глИJб.ок.о

тИІСІЯч юнаків

тень хододих сшщіа:ліе.тів. Турк.­

р~tку сітку шкіл, ·ВИЩИХ учбов·и:х

зу.uіє інтереси сдужить йожу.

10

і ~'Іат. Щ0ороку в нароJІ:Н€ гос­

республік .

вища робітників

Тепер

рооnубліка сущіль­

-

ча€ться бдизько

жwк:иетану

і КУЛИ'УРНО-освітніх зак. щп;ів.

не бул{).

Н(}Ї пи•сЬtменності. В И .вузах нав­

пи·сьмен.н(}сті. Було · стоорен<О ши­

і в. Jlil)()ICлa

fЧСНИХ,

Кому належала

В 1917 році в Дматро.вському року на оз·броєнні С().Ціаліс:rичноrо 1ювіті, Моско.вськ~ї області, було сі~1ьськоrо гос·поІда!}ства Дмитров72· Н ГQ~Іюдарс-m. Серед НИіХ бід- ського 'Ріl'Йону є 314 тракторів

краї:ни вее більш~ ОІ.'НЗІІЦуєтЬtСJІ TPYk ло знайти, напрШtJІ.зоА, шrешен­ найн~вішою теХ!нікою, яка ло­ ·Ра:J()')( з '11PW:IIa м·онасти;рцями воЛ•()Д:ЇJІИ 47 Щ)(Щент~ми наЙ'Іtрмци;:х емюнІ!і:чною і Н()ГО туркмена , а з вищою ое•ві­

Роеії. ЛМІаючи опір партія

спрнмооа.кі 'ЗуtСиІ.l.'ІЯ со ­

дмитровчан, з якими змагаємося

величезні

культурною в~та.л:іJСтю царської

дmсьІООГ{)

ж

науковиrх:

______

.,.

З минулого і сучасного наших росІАських братів

до

зразу Ж •Пі·С:.ЛЯ ІІЩІ6JЮГИ :nролетар­

Переборюючи

-------.

до

культури,

Рамшська

Зустріч В. І. Леніна в Петрограді біля Фінляндського вокзалу квітня 1917 року . (Повернення з еміграції) . Реnродукція з малюн.ка художника П . Васильєва.

3( 16)

а

8

,

я

ХаІІ лине грІзно могутнІІІ наш спів, Гордо І сміло за правеє дІло Вдаримо разом на всіх ворогів! Пухне із голоду лю.11. весь робочи А, Доки ж ми будемо, браття терпіть! Доки катюга, до крові охочиІІ, Буде по світові кров нашу пить?

Станьмо АО бою! Не згинуть ніколи Ті, що поляжуть за щастя людеІ, ТІ, що аиття віддадуть зад.n•

ao.sl,

районна

н

газета.

а

Ті, що у тюрми пІдуть

s-sa ІдеА!

ПРИСПІВ. Нам ненависні тиранів корони,

Час настає їх ногами стоптать, Час настає зруйнувати всі трони

І на маленькі тріски поламать! Помста усім ворогам­ супостатам,

UЦо закували народ в каІІдани! ПоІІ\,ста І смерть всім царям-плутократам!

Нумо ж до бою, асі праці сиви! ПРИСПІВ.


ti --

- <:! ======

І!

І

І

І

Круглорічний

ремонт

що

тракторів,

План жовтня-достроково

тракторів

13

З майстерні вийшло

і

запроваджено

У соціалістичному змаганні на честь 40 роковин Великого Жовтня зміна майстра деревообробиого цеху N\. Свидерсько­

на­

в

значно скорочено простої шій МТС, дає добрі результати машин з-за технічних причин. Однак , як і передбачено гра­

26 жовтня виконала виробниче завдання жовтня на 100,5 процента. Виготовлено 1863 вулики при плані 1850. У виконанні жовтневого завдання велику допомогу . дере­ цеху лісопильного зміна майстра подала вообробникам І. Лукашова, яка безперебійно забезпечувала їх иеобхідни-

го

фіком, найбільше тракторів і причіпних машин ремонтується в осінньо-зимові місяці. Закінчивши основні польовІ роботи, зараз почали ремонт. За планом до І .1истопада маємо ви­ у змаганн• пустити з майстерні 8 тракторів. Включившись на честь 40-х роковин Великого Жовтня, механізатори дали

ми

Успіхові сприяє те, перевиконують

норми.

всі

майже

що

працює

Завод сільгосnзаnчастин.

значно

ремонтники

Високопродуктивно

Успіхи бригади мебльовиків

комуніст

Відмінними показниками в · роботі зустрічає 40-і роковини

Іван Мирошииченко, який зайнятий на ремонті і регулюван­ ні паливної системи дизельних тракторів. На 130-140 про­ шатунно-поршневих груп центів виконує норми на ремонті слюсар Олексій Гевак. Ні на хвилину немає затримок в ро­

парторганізаціі.

хашини ~л·я

відправки держ.а;ві,

С. Матусоа,

авто­

аnроном.

Колгосn

кагмrу.ва.1и насі.н.ну і фуражну.

Особ.пюво відзначи.1ись в робо-

Ворошилова ,

ім .

с. Троєщина.

Ім'я кращої доярки- на Дошку пошани За рішенням пра.міная: партійJrоі

К()Л­

організаціі,

в перемень свята на. Допr:ку по­ шани р.1зом з і~ншими пЄІредови.ка­

кращої і·х\я хи буде занесено ~оярки Га.шни Скорооагаrгь1tо.

до~

в неї завж;ur

боrгі. Корови

гдянуті, нагодовані і напооні. Т·о­ му в осінні місяці майже жо~н·а з них не пон•изи.ла у.цоїв.

40-річчя Всенародне свято Вмшюrо Жовтня, Га.лR'!Іа Скоро­

ВКJlючившись у переджов•гне­ баrатько зус.'ІІрічає трущовою пе-

ве соціа.'Іісткчне змагання. ГаJІи­ на дала сдово в'ід кож.ної іІз з.а­ крішнжих за нею корів надоіти по 3000 кід<>грамів ма.щка.

ремогою

.вик·онання.м:

-

зо бов ·язання по надою .ІІОІ..'ІОМ.

Г. Номпанець, голова

Всі сил:и і увагу віддає скром­

ім.

ро-

с. Рудня.

на людина сооїіf удюб.rеній

Жовтня.

до

її

зв·ідки

святкового

столу 1'\)удящим . Ланка вико­ нала

і по

своє зобов'язання

ІЩрощеНJІІю

високого

на 20 Ц6НТJІе-рів. 6ілІіІІІе, .ніж то­ рік. fJЮЖа'Й С.ВОЄЧІ~СНО ЗІОраJІИ, 'Закаrа.тували на зИМQІВе зберігСІІН­

ШС З:J.В,~illfHЯ. Д. Безсмертний, бригадпр рільничої

ня.

Щоб зібрати ще вищиіr у:ро.жай

І

В 'HOCT}':IfHOMY році, ВИіріПFИІJІИ}М'О­ ТОВИТИ

2000

ТОІІН торфо-ГИОіИОВИ:Х

бригади М І .

Колгосп с.

і"і .

Чапаєва,

Гоголів.

------ -

Змагання механізаторів

і колгоспних будівельників fарнча пора зараз у к.олго>n~ ·бригада мехаІНізаrорів )1С'ГаЯ()ВИда монтує них бу.дівельни:к.ів та ~юа'І'аЖ- бе·збаштову ВО'дохачку,

ник.іs БООри:цької МТС, ЯІІtі пині У прнХІіщенні <1:втопоїл·к·и на 20 4

nращоють 8

rа.ючи:сь

,нашій

артілі

Зма-

на щюходах

корови, П'J)(}Кw'Іаді!Іє

між собою за те, щоб ву1зькmмііtну дорогу.

&рожаю

Добре працюють Rодгоспні бу­ до свята за:кінчwи про.к.лсщку во;J;ОПРОВ(І!).У у новий чотирЩ}ЯДН·И'Й дrnельн-ики Михаіf.'ю Соболь, Іван

ланкова

к.орі'вник і завершити будівни;цт-

цієї культури.

з ні м к у: Н а Г. Кабиш.

тонн цих

цюють їзд.ові Jван Таран, Г·риг()­ Воош що~ня рій .Нрк.о та інші. ВИГО'fvВ.ЛЯІО'ТЬ Д0'0РИІВ значно бЇ'.:ІЬ-

·

Ткаченко та БорИ'С Дяч·енко. 3акінч:и;юпи настилку

ІЦцлоги

вони беrонують

пдощадки, навісах,

в.Цrо~і-вельної

У

е<іХУ

Н. Соnовей,

523 центнери молока на сто гектарів

j(o к.інця року кмrоел ~ер28 ЖИ'fЬ ще не менш як 100 цент­

Борючись :J<l. збі.'Іьшення ви- О~ержано також .J;обрий врожай

Наве-сні пташники рожнівсько-

аоб0о- · робництва

в'яза.шся одерити в иИІн.ішньо.м:у ІЮЦі від мжної курки-несучки

колгоспу

40-.р.іччя

КаІУJ'ОПJіЯ дада. з ІWЖJЮГО rекта-ра

знал·и втоми в роботі, все ро­ били тах, як було визначено в плані атротехніЧІНИХ заходів. Овочі декілька р·азів прополо­ ли від бур'ян.і;в, гJПІбоко розпу­ шували rрунт. Першою Зіібрали ранню К'ап.ус.ту, і іі ·вийшло по 350 це!П'Нері.в 3 гектара, помі­ дqрі!в одЕІрж.а.пи по 260, а огір­ ків по 154 центиери з гектара. Добре уродИЛИ СТОЛОІВі бу­ 190 по Іх НЗІКООІаJІН рЯКИ. центнерів . 3різЗІ&ши пdзню ка· колгОСJПІе под.1!tр•я,

результати.

заООтІечи.ло хороші

Всю весну і літо дівчата не

на

1000

н:а reІtTaJP. Це КРИ'JІИ шаром грунту. Добре пра­

міще.вшх АООРИВ

у:рожай капусти, nомідорів та інших культу~р і решта ланок городньої бригади.

відп,равляють

компостів. П()Інад

ПЛQЩаД'Іtу .

ВИПЕРЕДИМО РОЖНІВСЬКИХ ПТАШНИКІВ го ко.'И\Рспу «Бі.1ьшовИІк»

річноrо

чилися в боротьбу за високий

перевозять

наша

~рИІГада вносда по 1Q-15 тонн добрив с·к.'Іа.ли у кагати. ·які .на­

в.клю­

передрвиків

пЦ М])ТО'ПЛЮ

Навес-ні

геnарів суmщаних земель. За

д-~вчата

парторган-1зацн .

Виготовляємо добрива

200

нерів овочів на кожному з 10

пусту,

І. Куз~ец~~·

тисJІч карбованців.

Деревообробний комбінат.

Великого цент­

роковни честь 40 Ж01m1я ~ібрати по

артіді дОП()могу.

200

сек.ретар

село

слово на

Вона дала

nрикладом

тисяч карбован­

250

Мебльовики вже випустили диванів, тахт та Інших ви-

робів бІльш JІК на

овочевощв

«Більшовик:.,

колгоспу

З.наЧ!ну допо~н:;гу подади робіт­ ті робітниці Л. Кирі:й, Н. 8фреио­ НИІКИІ черепичного цеху (на'Чаль­ ва., Г. rypa та ·ряд інших. Прав­ нвж. И. В~ТИІНеЦЬ) ·райnромк.оМ:бі­ JІ11JІІн.я ю.поrоrу в,і.А іхепі .всіх нату у I\tJШLHИi карнщл.і нашому к~госпників подякувал-о .Іtмекти:­ ~>о..тr()епу. Вони зі,бради: урожай ву череnичного цеху за Н&Аа.ну

і

змаганн~я

тнчного

Рожни, за високий урожай го­

'R<1.

ще У

ців.

висгупила і•ніц~а-rором соціа.лt~­

Подяка колгоспників робітникам

rо·с.'Пу

та виготовити додатково продукціі на

ка, яку очолює Галина Каби~,

родини.

RalYI'OIL'IIO

меблі

вересні річниА виробничий план, бригада дала слово до свя­

року ннНІішнього комсомольсько-молодіжна лан ­ Весною

Бобрицька МТС .

вантажувади

мебльового цеху.

(бригадир А. Онашко)

Н. Купиро,

на 5 гектарах і, крім цього, на-

м'якої

Виконавши

Великого Жовтня бригада по виготовленню

боті з-за електрозварника Василя Зіненка. Відмінно ремонтують машини трактористи Іван Щербак, Василь Вітьом та багато інших механізаторів. секретар

деталями.

Зразки самовідданої праці показують станкові К. Кор­ ніАкQ, М. Савчук, €. Вахненко, помічники станкових К. Дяченко, М. Білокінь. А. Кармалюк.

слово відремонтувати 16 машин. Вже готові до роботи 13 тракторів, а післязавтра вийдуть з маАстерні ще 3. з ремонту Повністю одержить до І листопада машини обслужуючи тракторна бригада комуніста С. Книша, яка, світильнівський колгосп, одною з перших завершила річний план тракторних робіт.

t!======

======t!

- ---

проІІfУRТів тв-арІП!'ни- конюши:нного

оіна -

по

цтва, наш кмгоеп за Аев'ять »і- центиерів з гектара, і к.ор.м:авих нерів мо.'!ока сяців цього року щ~жав по 523 буріІІ&ів - .по 350 цент.не:рів. зем.1і.

Так.і врож.аі . ~ють

З)(ОО'у'

не

на сто

rекта.рів

голооа с.

колгосnу

«Зоря».

Кулаженці.

УРОЖАИ КАРТОПЛІ ВИЩИЙ, НІЖ ТОРІК

. Тваринник-в прщі.Jнrють також

по 125 шщь. Вони закдикали иа- ц~нтнери молока .на сто - reктapfu! 3 елІ.n:і - в два 'рази більше, иіж слідуuапІ їх прик.:rа,ц. Підрахувавши свої .м:ожди:вості, за ве'СЬ 1955 piit. . Цих резудьтатів досягнуто ва.ми з подругою М. Федоровсьюю

Набатато ВИJЩИІіі: .вро.жа~й: ка;ртільки 3м>езпечити СИТ'У rо.в;і.влю вел-ику у.вагу відго.Ців.1 і !.Юдодняніж торі1к, виростив кмтоплі, еви:і доб111 у х· рогаrої ве;ипtоі 'lta. нагрома.J;жув.ати іі аде тварин, півторарічні страхові зМІаси кор- ней. На 1 жовтня 3дано і· п'рода- rocn в нинішньо·:ІfУ році. На wж­

п<>:казн·ик.ів. У и.ової бази. вирощ}'1Іанню ви:~о-

оодЄІР- и'яеа .на южні сто' гекІГ.з.рі.в зем:- більш ·як по 100 цешнерів. Всю

вирішили тоді, що нам ІІLід сИІJІу самперц 33>вд·як.и зміЦН6ІШЮ ЕО])-

дсібwrись вищих

мів.

у зимові місяці корови

но ,~;ерж<mі

по

центнерів :НО'Му з

47

266 гектарів і фуражну

с'ГОІЇть насllіну ві,1;повідь рожнівця.м ми дали ело- -ких і стадих урож.з.ів мрм:оо·их жують R%УРУ~ЗИНВ!Й! еИІJІос, оо- лі. Баг.з.w тваІ>ИН і зараз

во. що адеІЮІVимо

по 130 лець

від. КУJ!КИ-нес.учки.

'la

інших ку.льтур. Цьому сnрияв ренеn.'Іод.и, 'ВИКО-'ВЇ!Вс.ІІНе і •коню- на відгодівлі. Це дає наJМ мож- зак.агаwвано.

ІИІІЮМА:Ження

правилЬіВ1ІіХ

сіво- шинне еіно. концентрати, 3 nOo- ливїсть з6іJІьшити

JІІИХ'ЇЩ м.'ЯІСа

Працювали весь ·сезон не по- змін, плано:м:іряе і сж:тематmне чикаючи з вес.ни і .{о n.fuньoii осе- на кінець року до 70 цептнері:в к.ла·Ааючи vук. Зараз У нас 300 н:обрення пмів. На ІtОЖJНИJЙ ні М1>JІО'ЧНа ху.{оба з.vіеmІЄ'Ч'УЄТЬ- на. сто гект.з.рів зе·мельн·ИІХ угі~ь На~"~-.б;,,.ьттnт v,в•ry ·nтnтпі- гектар OJ)JIOЇ земді lt(}JJГOOП щоро- ся зеленою м~ю. б ara.roю на '"'"'"'И 52 Ц"НТНеіРЇВ у минулому н"""'УЧ""". ~..,.....,.. "' ,.., ~, '"" " " • В ку внооВ!l'ь в серед.ньоку не ме-нш біЛКИ, 3 wобав'ІtОЮ ЕОІЩе"""'&ТЇВ. o.oyv'· ·J' ... ·• .1ИJІИ Пj)а.ВИІJІЬН!И ГОД1ВJ11 куреи. році. ... .., "' як 6 тонн органічнм і 5--6 ron"'лi П"Р'"'• 3 полі·пшаmmа;u вmбуmає їх раціоні 'Ні·коди не док.лаД,аКолгоспники а.рт.і..'Іі ...-. .,.......,.. . v ".,. це·нтнерUв мінерадьних добрив. · зок.рема овочІ, м'ясо, зерно, 0 ЗИІМ'ИІНа, пocisma на зеленИJЙ тв&~рин кодгооп дооmвея з.на.ЧІНого ють всіх СШІ, щоб мости .гЦиий мор.Іtва. • •я: ·модоЧІЮ!....,. , 3 , . ll' З"Г',".ьнона погощв •роЦІ• з·б"шьшення нам у цюму ·""'ць .на корм, ~ала "'Же по 120 ма""'О В.ІtJІЗІД у р.".,В 'Я' аоН Я а' ..:,., . "'" "m ". - в найбди:жз<щ~аsн.ня Ry•pJty-JiecyчRy. Певні, що в·же по 180 центнерів зешеіноі иаіси з худаби. На .ІtОЖНИіХ -ero гек.тарів родноОrо найближ'ЧUХ днів ·буде 130. Та- гектара, кукурудза і DИEO!CY!fi;m- зеJ:лі У нас тешер прІШ·~ в ее- чі ро&и на-з~огн:аm .Л,м;ерву по ІtИЙ наш трудовий подаl}у;нок ки - по 25° · кормовий ЛЮІІИІІі Р~НЬОІІ:у ПМІаА 16 мрі;в - У JІІІfРОбництву м'я:са, мод·ока і хае- 150, конюmи:на - 300 цент- _.ва рази біJІьmе. нNк у 1955 ро- ла на дУШУ населення. м:атері-ВіТІІDІі.

н • r-<Іt-... DUUVІІІKO,

nташнкця.

Колгосп ім.

с. Заворичі .

Кірова,

n,

не.рі·в (з& три yRQ.cи). Врожай ці. Те.JІ·ВЦЬ за.лИшаsмо ТЇ.ЛІі&И .в·і.А ІКОJІОСОВИ·Х <СТМІОВИ!В Щ) 20 Ц&Нт- ВИСо&оуАі'ЙНИ'Х :корЬ!, ЩО В СВОЮ

голова колгоспу «ЧервоНий

нерів з :rеІtтара, а ~рна-'Іt~'УРУІЖ- "ЮРІ'У ПОGИ&Ча&ТЬСІ на пі:АВИЩtт·

партизан:., Києво-Святошин -

зи

-

не менш

n 35

Ц&ІІТнерів. ві у,рів ІЮІОІІ.

r-L-

~Ч,

ського раІІону.

одержав()

К&ІJ'І'ОПЛЮ

А'Р'Гі.'Іь ПО'ВRііетю розра.ху<ВалаІСоЯ

з жержаоою ло здачі картоплі. Пона.{ '160 rонн Ї'Ї продано д.ер-

sa.»i.

Зараз

колгос:шmк.и

одер;жуmь

на 'І'РУдО'ДІНі. каР'ЮІІJІЮ а.ванеом 11' ,11,0fJвдоІtія 1ІІО.НАРатенко дос.тав.и.ла. о В

дому 1760 кі.Jюгр(Іlміт, тушен&о -

і·ра &В-

1600 :&іло~а· •..., мів·. По

СТЇJІЬіІt'И і б.ЇАЬШ& О)І;ержа:ІИ бara-

то інших код,ГООП:Них сімей. І. Забодотний, аrітат01р. Колгосп ім. Леніна,

с. В.-ДІtМерка.

t'Пt't't't't't't'Пt'' t't't't't'?t't't'•t't't't ' ст АхАн о в· є ц ь

3 стор. Сере.(а, ЗО •овтня 1957 р.


4

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

"ХАЙ P03JlЛННУТЬ

Огдяд .IIUC1f'litJ

З ІнІцІативи

1957 року.

1

комсомопьської орrанізаціїІ

У ЦІ ДНІ :МОЮ ЗАЯВУ"

1

У нае 27 жовтня в~бу.&ся в.ом:­

&іль- Y•&ary керівнlІіltів се.1а та ко.лQос­

І:МОЖ!Иа. иаве.сти велuу

Середа, ЗО жовтня

&ість фа:&ті:в, я:&і rово].)ЯТь про пу «ПL1wx І.Jміча» і редмщія ра· со:JІ:ол.ь:сьІW-м:<Олодіж:ний неді.'Іьник за.ш­ ЛО ВПОРЯ;А;ІtУВ3ІННЮ терwrорії біля га,зети, а.'Іе В·се сПравжнє чуйне ст3ІВJІ61ШЯ хе- йонної ріІВІІШКів ктrrос:пів, ПЇ)ІJІІрИІвІfетв,

т.

п

"""'"''1ЖІУВа.нmі на.селеаня.

заяву і зроблять так, що6 і в

мене, як в переваЖJНоі більшо-

~е-

ПЇЮ'О'rоВИ!JІИ все неО'бхід­

не ддя

бетону·ва.ння

піддоги у

~Wйє. І. Захарченко,

скарги,

Ta.lt()II'o ж характеру

едектрифіка.ці€ю,

з

зв'·яз.а.ві

ра-

бу,д;инків

(}КреМ:И·Х

Гогол~вського діофіка.цією

сільськоrо споживчого товарист.ва, - пише Г. А~tдріе.нко,-

ро311ланува.ти

площу,

освітлення:..

ють за останні'й час у е:воїх лис-

та.х еіль'ІWрИ і читачі нашІУЇ га«ПравліІння

і дlвчата 3а­

культури. Юнаки я:~:.:к.и, рівняли

було електро·

сті зазимчан,

мо ·РЯ:д з них, про Я:Іtі ·ро:ШО'Щ.а-

зети.

магазинах спо -

К:овпак,~в

ти скла для гасової лампи. Хай розглянуть у ці дні мою

поом.гають ім усу,нути He)I;OJii:R.и культурн(НІобутоwху в роботі,

n;;.~-·

пише

«У додаток до цього,

живчого това,риства не знай-

С·Мрr і з.&ЯВ трудЯІЩих. Вони: ..о-

Вудин.ку

новоспоруд.ж;}"ІИtІНаrо

ша€Тьея, як будо.

сільеьRИіХ і рай:онни:.х }'1СТа.ІЮВ до

Уrо~ська Народна . Республіка. Спорудження ква;рталу жнтл овнх

Княжич, надход.ять 3 Броварів, В.-Дюrерки та деякш інmи:х еіл.

будинюв у БудапештІ.

..

Фото Угорського телеграфного агентства .

nриовятило спеціальне засідав- Не осі, безумовно, можна відра­ цід-

това,риства

JlіравлінІНя

ня

Аде я·кщо

rотовці до святкування 40-х з у ж за.ЦОІВОJІІшwrи. Жu11тня. Великого роковин Розглядали не тільки хід ви-

----Перебування в КНР депегаuіі дІячІв куль тури СРСР

·працівники «Сі.'Іьенерго». керів­ ИИІ:&И сідьрад, мдrосnів дружно

Лк повідомля€ агентство Сінь- 3 редактоІЮм «Лиотературной га­

кона~mя плану товарообороту візЮІ·}"ГЬСЯ, то бата:rо що можна

хуа, 27 Ж()ВТІІJЯ голова Централь- зетьr» В. О. Еочетови..'Іr.

торгівлю у

і як організувати

свЯ11Кові дні, але і всі заsіви, і c.lfi.A зробити наЙІбЛJІЖІЧ'ИіХ ){.нів.

V

вачі•.

ливість це 31)06ити.

:Ввечері ТоварИ'<Ство .китаіі:сько КR'Тайемtо-ра.Сун Цін-.'Іін ращоJІJІІСької д.ру:ж{)и влаштувало прийняла членів ра.дя.нської де- прийох на честь дедеrаціі .

ноrо товаркства J\Я'НіСЬІWЇ дружби

не всім:

Сехmш:mка.х, Mmtpeцi

які надійшли. У ряд магази-

•НLв завезеІІа піСJІЯ TUГU ТІ)Ва· Ще 11Р}WЯЩИОХ ПОХИ'JІОГО віку ЗаіlІе­ .рн, на які вказували споЖІІ- зеио па.'Іиво, хоч ,да'Вно буда }ІОЖ-

Закінчився Х пленум ЦН ПОРП

еела.х ~пvі буди у доставці переДІІJІатни­ інmІFХ ном:у та V(MltИ:X: mрав.:Lіння кодrоспів, ВИіІtОНКОИ·И ':&ам: га'3ет і журна.тів, ус}"нута. сільрад 3 .в;ооrохоrою активу, зо- Але спра:ва. ще до кінця не д.о­ к-рем:а дедут~тів, з<WезпечИJЛіИ ро- ведена. ILpo це, 3О&ре·ха, пишуть

У Варшаві 3акінчив евою р~бо- партії і в країні » . Після дис.ку­ ту Х Пленум Централ!іного К()М:і- еії В. Гомулк-а виступив із за­

.\ІШИ рн~у труо!:ЯЩИХ Jdx необ- у сооїх JІИІСТа.х до районні>ї га­ хЦних ,а;ля рем:{)Ін:ту езюїх бу~ІfИ- зетm Г. Jly.roвa. з м:. БJЮВ.1РИ і кіІв па:лИDООІ на. 31!11ly. Особ.ли!Rу Д. БИіltов 3 с. Погреби..

ув~у прJЦіляmь іmв~&~к, »Ао-

ВМІ, JIIO};JI1М: ПОХ11UОІ'О В~!Су.

Та ()СЬ перщ нwв ласт 3 еела 3а.зих'·я Іва.иа Иосиповича. Ков.. Ві'ГЧИ:!н.яної ПІІ!Іtа. -- іюм:.ІІіАа він вже війmL Бara.ro м:іеяців u.опоче щю те, щоб ЄJІ·е!И'РІІІфіюУвали й:оrо хату. Звернула на це

ОвоGчаrснsй розrл~

і .~;і:пове

1

за»ершено бу­

зихуваrгим:е

...lІ'і.еті

якому

в

телЯ'J.'lПUt.&.

,~~;ів.шщтво

го.Іів :моло,~~;.ия­

ка ~У'АООИ, .на.роджЕШНЯ вніm.ньо­ rо року.

~ПОРУХ-

З&lW'Il'feJIO

0»ІОЧ/іоСНО

с Про

це

що

не

кому.нd.сти

мало

собою,

npo

nрацюють

те,

над

худо:исньоі

читають

літератури.

СЄІqретар

кол·

парторганізаціі

відомив

редакцію,

що

кореспон·

денція обговорена на па.ртзбо,рах. Нак.реСJІено заходи до ІЮЛ·іпшення заСJІу· роботи, внутріоарrі.Аноі

Пущено вальцьовиІ млин

прwсіщення

жеяня складськоrо

Н'а

500

тонн, в Я•Іtе вже за.сИіпано

пшеницю на. 3 сорти, .в то~у чис.­ лі на боІ)ОП1но вищої ЯІWсті .

г. М8АВ8А8НКО,

П. Степанов,

зерно. ім.

агітатор .

тваринництвом .

завідуючий

І<олrосп

Пай,ІtРаациос показниюі:в по ме­ тт.

Поживила,

Печонку та інших, як вони під· вищують свій ідеЙІНий рrвень.

•••

В сСтаиновЦі:. від 29 вересня вміщено

днста

під

заголовком

сІ(ороткі сигнали:., в якому йшло­ (за залізницею)

порушивши

сол.даrr:ів,

Тf'Рецьких

КОІЦОН, 'ІІРОНИ!КJІИІ

D еірійеьке

се­

нема електроос­

дозбору добився пЗІС·~чни;к К. Іі.у­ зьме.нко. Він від ю.ж.ної б,~~;жооо­ І)О;цини ОАер.ж&В валоооrо меду по

мkьккомунгоспом Завідуючий т. БорисенJКо повідомив редакфю, що лінія відремонтован:а і елек­ трооовітлеиня зараз е.

зав.ід,уюча

ря

3

Арктики

собою &);!ного еі·рійщя.

пили в перестрідку з сірійським

26

жовтня турецнкий

~""'

Нороnь, пасікою.

К:олrосп ім. Калініна, с. Літки.

гл·абині

Х.ВВJJІИ'НУ •

бухти, .з

к.а

oro-

зичного року приступила до вивчення полярного

л ~rшу.є

співробІтник університету Ю. Надубович.

пошире.нь

OOillt3·1fИ,

І)О'З'ГШІІУ·Налос.я се-

JІІИЩе

кільк.а. раз за

-

ту вІдпоаідно до арограми МІжнародиого геофі-

боків

ЧеіІfОЇ

Киівського держунівер-

ситету І Арктичного иауково-дослі,цноrо Ікститу-

ЛаПТ6ВИХ,

ух:.іІХ

У

Ті•КІСі. Сщи ми

сяйва в бухтІ ТІксІ. Ось що пише

прибули

J;ЛЯ .вИіВ'ЧNІН.ІІ по.u:рного сsйва.

з

Арктики

зні-м.ків

цги, що ншга~иь за.віеи. Небо че.()ВО!НИ:ми,

тmвний літак, лоруmИІВmи пооіт­ невелmtі'й: В'И'ООТі над сірііським

син~и. фіОJІЄ'ЮВИП барвмrи, JІJti без Іtі·нця, як ':&aZfi'Ь, «rр8іМ'Ь». Ввч&В!RЯ првро.-и ПOJISIIIIO~ еяйва. onae ваалИІВе АJІІЛ аостро­ бо, IJI1JPJЦ 11 нохn і геофізи:к.и,

по-

ВИJІЧЄ'RRЯ

і час-

.-ля пристУ'Пає:мо АО регуля.рних спо­

УнівеІ)Сатету О. І. !OOe.P~JreЬ'ROГO, - га-ряча пора. АJІЯ ОПОоСТеріг&ni )(аmь )ЮJJtJІИВЇСТЬ о~·})&аТИ чі.в північною ~ЯІЙ:Ва. Ha.m Н&Вена ОХНШІУ :&адрі зобраzенвл .всьо-

OOJIO

Аа.& ціннJ відохості про с:&.ЩІ; .

лшшй ІWЛ~:К.ТИІВ nовнІЩ н~іі ви-

конати завдЗІІІНЯ Бать'ІШВЩВІН·И.

·-"-

сірій,сь.ки'Х

опір

труль бу:в зхушоои:й поверкутmсь на свою територію.

ТрудящІ НДР виступають на захист Лх передає колективи

А.ДН,

юяли участь тисячі 1ЮЛО'ДИХ ро ­

піАJІриє:м:ств

бітнИІtів, студентів, учнів шкіл,

аген'11Ство

багатьох

ClpiJ

НДР, nред{:Тавюпtи інтеліrенціІ,

віft!булиоея в ці дні

студенти в ре3()1ЛвщіUІХ і лИІСта.х

Ерфурті та іншИJХ мkта:х НДР. «Юнrе Лк повідом:ля6 газета

блеї ООН з ВИ)ЮІ'()Ю локла.сти .край воєНІRИ!)( прооокаціSFм: Тл>еч­ чmrи і США на. RO'J)дooax Сірії,

і турецькі ВЇ'Й<СЬІt& З ПРИІКО)j,J;ОН­ НИХ з Сірі€ю ра;йонів.

Мітинги і демонстрадіі

у

Ю, НаА,.-ич.

Меісені,

вещьт», всі студенти :вищої шко-

ди

обра3от.оорчиох

~тещт.в

під'Пи.сали

в я:кі·й засуджується

у

резолюцію, агресивна

n<tліти:ка США і Т}"реччИІнн що-

оолі- до CipiЙ{:ЬJtW рос.пуб.'Ііки.

(Т·А:РС).

тоти ПО.ІІВИ сШ, даsрн,ості з народ(}М: СірИ, в яких

споотер6Же-нь в &'ВТОМ·атитmі фото- стереже.нь. 3 КОЖН:ВІІ( .в;нем світ­ ка.хе.ри с-180 хонстру;Щіі про- лий час JІООИ .(eJ;w більш сюро­ феоора .М:осR(}ВСЬ'RОrо ж.ержавноrо чується; 1f.аіС'У!Вавтю.а поляІ)на ніч

АО'f.ІІU.ЖеНІtЯJП[ за АОІ10МОГОЮ ра.­ го неоозвоц. Ці кахери фотоrра:&ет і ПІ'l'}"'ШИІ. оуnутників Землі, фуmь небо Re рідпе 'Я.& ОАJІН РаіЗ

ши еерйоз.ниtй

п.рИІІtQрдонІІ'Іf&ів, ізраідьсьхий па­

(ТАРС).

і фktИІЧІІі властИІВості атм:()ІСфери заІtОном:ірН•J~теіt в їх виникн~нні н& ве.в:и&их В>ІІ!СО'І'ах. А такі )(.1ІО і розви'!'Іtf, а nри зйо·м:ці ~оом:а

0сІЮВН'Юl ~таткуванним:

ДжаліІбіна, де всту­

реа·к- прикордО'ННИ'М :патруде.м. 3~т!}ів­

Оброоб- в~ести 6-й ам:ерmансІІк.mй ~от Дрезд~ні

рааrетп.оі близьм розтаmова.нШІи к;а.мера:ми о.r.не з иай­ потрібні для роо:витку Поuрне мйво визначення висоти w~;йва . ТЗІКОQК я­ .в;опом.ожуть f вони приро.в;и! техніки; явищ в;р&С1mіших Тепер ми за.кі!нtrу.є:мо перевірявіТЬ еобі: ві,~; rоризоиту до зені­ краще зрО'зуиіти оооблИ!Вості п~ Пj)И'JІ&Д·И, і иалаГО);ЖУJІ&ТИ ТИ ту ЩЮСТЯІІ\1ІИСJІ прохені, схуги, mирення •І>ЦіОХВИШЬ та .і.нше.

].>О';ЩВічене зеІЛе.нви,

ce"la

32,7

Напередодні полярноі ночі

=.,i-=иo::--=-IF;;;;;;;;;;;;;;;;~== Па ;ue::::..... Група співробІтникІв

Цей nре.детавнИ!R ск.а.з.а.в .Цалі, що 26 жовтня иало місце пору­

йшовши кордон Шрії, н~блшзи­

семи МЗІхф.1р Харза.

n.

м:ет­

500

Л·ИІсь до

Друге м:kце посів С. Кабан, вало­ кілограма.

риторію на ·гдибmну 'В І)ів, але бу:в ви.гнаний.

ських ео.лдаті'В турк,и; повернулись

РJИІИІЙ 11})0етір Сірі.ї, пролетів на

вітлеІШІя.

сірійський

nерейшовши

КО'Рд(}Н, вrоргся на еірійську те­

на свою rериrорію, за:хопивши з

37,2 юмогр.а.:ма, в тоху числі тo­ B31l)HOro - по 16,4 кілограма. вий з6Ї·р :М~Ду СТЗ.НQDИТЬ ПО

руль,

А':ІІуда і шення еірій·ськоrо кордQНУ і3ра­ їльснкюш еощатам:и нкі пере­

'В районі

ві.);&рии .воrонь. При появі сірій­

Зобов'язання виконано

комуІLІС"ГlrВ

25 жов11ня, rовориrгЬСІЯ в по.в.і­ бЛИІЗЬК.О· 30 d3\б.JЮЄНИіХ

Д()мленні,

ЛО Джартан

с. Гоголів.

Леніна,

с. СемипоJІКн.

хано

щювок.а.ції ка еірі'йеЬRО\М!у мрдо­

3.вертаmьсл:. )І;О ·Генеральної Асаи­

Лист

nрийняв

ПОРП Вла- ·па.ртії ». І)МІШQІГО комітету )('ІJІСJІІ&Ва Гом:у.Jпtи: «ОгановИІЩе в

fкр:.іlна» . Тут можна nереХQ..ІІОТИ ні.

ся про те, що по вулиці Осіпоза

гоопу ім. ЛеніІна т. Малій В. по­

тету ПоJІІ>СиtО'Ї оо'єдна.ної }>ОІбіт- ·ключною ПІЮМОВОЮ . Плену.и OftiHQ{:Ta'Йнo ничоі !Партії. Пленум: О'бrоворив

ДОfІЮВЇ;ІJ;ь пepmoro сек;ретаря ЦеН'Г- рішення «Про пероевірку ЧІ.ІІенів

цювати мли:н .колrоопу

на

поговорити

варто

партзборах•. В н•й Й·Ш.іІОСЯ

с . Плоске.

ноrо переоблцнаІFНя, яоча.В пра­ «Червона

за цій.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ вересня .вміщена кореспон·д~нцІя заголов.ком з с. СемипОJІ!КИ під

сільради.

Провокації проти Сірії тривають

-------

У газеті сСтахаНJОВець• ·від 27

голова

(ТАРС). Ршніше, JtOJIK хто 3 КОЛГQІС;ІШИ­ 'rРУ~ЯІЩО'І'Q _... Оібо.в'JІ'ЗО'Іt :&ерЇ!Вни­ к.ів мав перем:одоти пшенИІцю на ків 'ІЩприв~тв, кмгоспі.в, уета­ борошно вищої ЯJКості, треба органів. ІЮВ, веіІх радянських 'В Дамаску опубл.ікоtвано офіП'Ред.етавни.к ві.йськового кобуJю Іх;а.ти в ВорИJСПJіль чи 11 і·н­ Це nитааня ІЮвИІнно .ВіОСЬ чш: бу­ ше ~іще. 3а.раз, пkля к<~~піталь­ ціальне повідомлення про те, що ·ма.ндrваюr:я Сі'Рії заявІИВ, що в ти У полі зоору IIaІ!fflitниx оргшві­ пwдо.вжуmь ~НШQІМ}' районі турещькі війська турецький •пат­

ВИріШеmІЯ К.ОЖІЮЇ ЗЗІЯВИ, СІtЗ.рГИ

Нові споруди Па »uнці ~

(ТА1РС) ..

ЛС'rаці'Ї .Ц.ЇЯІЧ.~В КУЛЬТУ'J>И на чолі

недолlК!в,

к.іл.ь:кіеть

&аЧ'на

В Р}'1Санові, РожJІ.аІХ, Овітиль-

Рерктор С. ПОГРЕБІНСЬНИИ.

До

відо.ма

гро.мадян

ПРОДОВЖУ€ТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1958 РІІ( НА РЕС-

ГАЗЕТИ ПУБЛІІ(АНСЬКІ, ЦЕНТРАЛЬНІ, ОБЛАСНІ ЖУРНАЛИ ТА РАЯОННУ ГАЗЕТУ

І

"Стахановець"

Передплату приймають районна контора зв'язку, відділ

сСоюзпе'Іать:., вІдділення зв'язку 1 селах, колгоспні та відомчі л•стоноші, а також громадські уповноважені

на підприєм-

стаах, в учбових закладах, колгоспах, МТС •

Громадяни! Своєчасно передплатіть пот!)ібні Вам видання

РАЯОННА KQ-HTOPA ЗВ'ЯЗКУ.

на 1958 рік.

:1а п''Ять ХВWІИіН, а пЦ час сdва. _:Б::у~х:.:т:а_:Т:ікс=і·_ _ _ _ _ _ _.:.==:::==::=::~~:=;~===~=======:::=:======= Адреса редакції: 11. Бровари. Киїаської області, ау.І. Киhсьха, .М

-~~ ----------------------------~~--6роварська районна

друкарни Киїаського оСіпасного уnрuлінва кут-тур~

138. Зам.

4073-2480.

І' І

І

129 номер 1957 рік  

129 номер 1957 рік