Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДHARTECS1! . .

·,

~

ОРГАН

6РОВАРСЬКОГО

МІС Ь КО І .

Газетц виходить з

",

І

РА Я О

t.1

МІСЬКОГО НО І

17 квітня 1937 року '

*

·рАД

КQ М V НІСТИЧНО І ПАРТ 11 · УК РА ІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ I(OJ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

.N9 128 (7821.) .

*

Субота, ~ІЗ .серпня 1988 року

*

Ціна

3 коп.

ХІХ парт~еонференцlя: рішення

l

спраги

Виправдати довір'я народу СПРИRМАН)ЧИ СЕРЦЕМ РЕЗОЛІОЦ/1 НОІ ПАРТІRНОІ КОНФЄРЕНUІІ, КОЖНА

НА

НАМАГАЄТЬСЯ

СПРАВІ

ВІАААТИ

ЗА(ІАЛ

РЕВОЛІОЦІННОГО ОНОВЛЕННЯ

На

РЕЗОЛІОШЯ ПАРТКОНФЕРЕНUІІ •ПРО ДЕМОКРАТИ· ЗАЦІІО Р НСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І РЕСІіОРМУ ПОЛІ• ТИЧНОІ СИ ТЕМИ•, ОЦІНІОІОЧИ ПЕРШИН ЕТАП ПЕРЕ­ &УАОВИ, ДОПОМОГЛА УСВІДОМИТИ НАМ ЩО ВЕЗ

ТАКОІ

ГЛ-НВОКОІ

РЕФОРМИ

ПОЛІТНЧНОІ

СИСТЕМИ

НЕМОЖЛИВО ВТІЛИТИ В ЖИТТЯ .СІ ЗАДУМИ.

стер~нем

процесу

онов.

лення .

'Ви'конуючи вимогу ХІХ BcecOJQ;JHO'i партійноУ

« ...до мог-

конференціі

тись.

· щоб

робота

бу па п'остійно

виборців• .

на

відкрити

сторінках рику

на

ре­

руб­

пише

на

Аону, ІІІННJІ

заступник

·

народного

голови

пасноУ Ради нарQАних де" путатів. Віддаючи своІ

.

за

товариша

то_

міна Євгенія .Фроловича , виборці вірять. що ІхиіА деnутат буде вірно спу_ жити ві.

народу

і

перебудо.

А,. МУЗИЧУК,

-

вчитель , с

НЕ РААУІОТЬ:

·.1

ЗАКОНОААВСТВА

Rапинівка.

СТАВ

Ю.

І.

КУШНІРЕНКО

ЩЕ ОдНИМ

ТА

АВтОР

ПІдТВЕРДЖЕННЯМ

-

ПАНУЄ· ВАНДУЖІСТЬ ДО

МАТЕРІАЛУ,

ТОГО, ЩО У НАС

ЯС.КР А:ВИй DрЙІКnад за.вод пластмас. Жодні

в~ІІц.ини пі~иємства не

обходиться. вити іншqх

щоб

~рад~ок, rюруwе-н.ь

не

вия­

.різних за:коно-

fдавства. Не став винят-. ком 1 цеой рейд. Помtтиз-

ши ВідчRНене віИко Ате

заsо~ою IJ!POXlд· ІНОю, зайшли туди. І не виnадково. .П1д час одно· го ~ ре~ мннулоrо ро­ и.v було помічено• як з .цього вж.на викИдалось !Крадене. Але того. -.-~сто

fl8olt

його підібрав, з Технtчн.их цричнн

затрНtМат-и не ~а­

ЦИХ

ПРОВЛЕМ.

с~кого ла·нцюжка, тому що туди пеІЧ<о можна бу­

Ло занести nроду1Щ1ю і rroтLм беЗ 6собпиsих пе· решкод

лицю.

вИkкнути

·

на

ву­

Теперішній огляд

показав. що ·те '.П.РИП·ущеи­

.ня

буnо

небезnІДстав­

ним. У nримІщеннІ АТС виивилося б.п.ивw<о 8 · мет­ рів не'ТІКаноrо полотна. 42 МО:ПКИ 13отщ1йноІ СТ!РІЧ'

ки.

. кл:ею з•пtд

ЯІК<:f'о

дволітрова

фе<::Ійни..\1 СВЯТОоМ. Переможцям

с.оціалі-

уІ,:{о с тсєн.!

MlicІ:uюro

nерехідні

rра­

nода.рун ­

переможuі

конкурсу

п.ро ­

<Ьесійн.оІ майстерності ef.·

Червоні npa.no.pи. Це ко ­ п~и ПДБП:2, СПМR-1

vед

щтукатурів.

'I:J>ЄC'Il.V «Тt:•пли:ц;rrехмон­ та:ж• та а·wrоба'Зи .N9 3 .

На з<:.кінчеНІня урочщ­ тих з6с.р:·з ві.1~.У1~ся .кон·

Велику rрупу передо­ ВНК!іе 8И.робни-ЦТ9а наго-

це.рт

художньоІ

c~r.to;U­

яnьнc(.Ti.

s

одного nlдnpus.Atcmaa==========

ба'ка

трилІтрова самоr'ону, . запах Н"Є озонуваs повІт­

1

РfІ. Чи-є. це ІІСе? На за­ nнтанНІЯ черrоаий А. М. Со.рока свідпав~9 одно. скп-адно: • Не знаю• . Мо­

лоая. Та фа:!КТ не забув- _ сJІ. На думку спецtаnіС1'Jв, JJ!PИMlщeнii'SI АТС бупо же . знає началь-ни2< АТС зрУ'fНою ланкою ало~tй- · В. М : Kymw? А;дже в йо-

ПодвІйне свято НАПЕРІrДОдНІ АНЯ &УАІВЕЛЬНИКА ПРА!ВНИКІІІ ЗАВОДУ &УДІВЕЛЬНИХ

ТА

ЛАГУН

ПІДПРИЄМСІ'В APYrИR

•ГОіfОВКНІВ&УАУ•

КВАРТАЛИ

ЗА

ПEPWHR

Р. І!оРОВАРСЬ'КОМУ'

U.

МІ<;U~. КОЛЕКТИВУ ЧЕР80ННR ПРАПОР.

&УДЕ

ПРИЄМНО ІJОВіДОМНІІ'И, що ІJіротяrом семи міся­ ців -nідntриємсТІВ() црацЮ­ вало риmічно. При пла­ ні 68,2 тисячl кубомет­ ,рІ.в запізобетоmtих · кон­ ст.ру](ІЦІй замовнихам вІА­

ВРУЧЕНО-

nрофесієІ(>.

і

сь:кий, майстер трансло.рт­

к;ращих

фо;рмуваль'ННІ( р&Н'ЮК.,

uехів M.N9 1 та: З. Пере­ можцями· за о~ами

М.

за

них

Ба­

епеНІJ'розвгрю­

ваn·ЬІНкк Є. а(:М8:rурн~щя

vже сьогод!Ні праЦЮЮ1'ь ~о.~тиеи формувальних

Серед І.

І.

Же:ЛдаІК, Я . Пав­

D.

&УДІ4ЧОК

перпі'J'Но·

но

Названо

вантажєІНо Іх 78,9 тисячі. -У І;>а~унак 21ересня

та

ВОІ,

.N9 3,

хІ.ІВ: формувального

ro.

ЕРЖАЛИ ОРДЕРИ

ТУТ ОТРИМАЛИ ЖИТ; по форм.УІвальюш М. Т . Маслюк, · · епектрозварю­ валЬІник В. й. Леонен-ко, начальник формУІВального u,exy .N'v 1 О. М. Слишин ­

ПЕРЕХІДИНА

11руДРВОГQ · суперництва 'ВИ'ЗНЗІНО р001Т.НИІК1В ЦЄа.~атурного

ЦІFІ

ЗА·

ВОдУ' &УДІВЕЛЬНИХ K()HCTAYKUIR (KOЛHWHIR . ЗАВОДОВУДІВНМR КОМ&ІНАТ) ПРИСУджЕНО ПЕРWЕ

дусетко. таке:11ажнин І. С .

·Стащук та інщі.

- СИ:РОВКННОГО

цеху

С. Ф.

Но

68 СІМЕА КОНС1 РУК­

НА КВАРТИРИ ПО ВУЛИЦІ ! !, .

муrь тепе.р

у

ти:р.ах

формува.1ьню<

В.

1

С.

. жив

у

нових

к.вар­

Пашко, який слу · Афганістані, та

мonc":tt спец1ал-істи

Тhаченко 'і .Л .

В.

Н.

М.

І<васе н­

ко .

Цьогорічне·

професійне

Ге..'lІОТа та інші. Cepe;t новосеЛ1в є і багаrо·д:тні с ім 'У . · Нацри ­

свято надовго запам'ятає ­ ться будівельникам, бо

кпаn.

~ручних.

такелажни2<а

готово!

про~іІ

RобВи, НИkа

С.

Г.

цеху

С.

Г.

епею-розварюваль­ ар~ату:рного

ДокІйчука.

. • цеху Жити-

вони

етапи

господарями

за.тншиих

квар­

тир.,

Б.

ПОЛІГУШКО,

громадський коресnон ­ Ід8Н'Т.

Слідами нічних рейдів

АИСUИПЛІ·

'МА РІЗНИХ -РІВНЯХ (;JІУЖІ()ВОJ ІЄРАРХІІ. І В· ГРОМАД· СЬКОСТІ

БІС.1х будtвеп:ьни,ків з про­

ІКі·в

уро­

Цінних

ЗА ПІДСУМКАМИ OIJIACHOrO СОUІАЛІСТИЧНОГО З..АГАННЯ СЕРІrД &УАІВЕЛЬНИХ ТА hРОМИСЛО8ИХ

НИ В ..ICtl ТРИІІАІОthСЯ НА ВИСОКОМУ РІІrНІ. І UIR PERA, ЯКИR . ПРОВЕЛИ ВНОЧІ З ПОНЕДІЛКА НА BIBTGPOI( ·пІІ'ОКУ.РОР МІСТА М. В. ГАРНИКt.. ПОМІЧ+tИК ПРО· КУРОРА

nри.вітав

змага.ння

·ЕІручено

ПеремоЖцІ змагання

КРАдІЖКИ дЕР­

ТРУДОВОІ

щиро

==========ВістІ

ЖАВНОГО, ОСО&йtТОГО MARtfAI ПОРУШЕННЯ АНТКАЛ­

КОГОЛЬНОГО

раку,

чисто

почеса ими

мота'м.И.

контро.

член правпівня м1сь.

голоси

В JIO~OMY пів,р.lччі Щ.ОГО

етичного

родже,но

суду

сільськоІ

Як · вІдомо, в кінці лиnня цього року· по Ка­ линІвському виборчому округу М 116 вІд бу пися JІИбори депутата до об.

·

ІІtодк амсомоrо сум­ І ПОЧ)'ТТJІ o6olt'JІ-y,

лнцятехмонтаж• А. А. РудеНІКО, ЯКИЙ Проlнфор-

товариського

щ1вав присуrrнІ.х npo ус­ nіхи великого загон)І бу­ ;{івепьників БроварІЦИни

кращІ nредст•анмкн тrудо­ анх коnектнаІа мІст• ра­

кого споживЧого това­ риства. До ВСьоrо Ій є справа і всі своr· громад­ ські доручення Ольга Василівна виконує дОбро_ совіснq, з душею . За. це і поважають ІУ люди .

про_

ААНІ

відзначається

.Вшанували будівельників

буансJІ урочистІ ~бори, nри· С8JІЧ8НІ ДНІО будІ. .nr.нни.. На них буІІR unpoweнl

ний засідатель Броварсь­ кого районного суду ,

«Ради стануть <:правді працюючими органами.

СТАТИСТИЧНІ

Ради таки­

Учор• ·• будинку нуІІr.­ турм паоду •Toprм•w• аІд­

З доnовідд.ю . висrуtl!Ив херуючий 'JІРЄ(:том •Теn­

лю,

різних кабінетах та Utстанціях.. відволіkають від основяоІ роботи од­ них. забирають час і здоров'я в інших. Як ви­ борець, виношу . на роз_

них осіб.· ·

пра­

комісіІ народ­

Ради,

повільно че­ бюрократич_ них перепен, ще А сьо_ годні подовгу осlдаJОТЬ у

даноrо ввборчоrо окруrу чи діm.ивці від приват.

рисами

груnи

ються вони рез безпіч

позицію: uцІНJоватн робо. ту депутатів · Ще І по кlJІЬКОСТІ скарr і . заu, JІJd ВП:ОДJІТЬ 38 · Межі

о~овnеІf}ІЯ,

НапинівськоІ

лем і туРбот. Та ви рішу..

райвИконкому

які

реалізовувати

член

цу_

кор, а й · щоденно вбоnі­ вати за справи виОорців, Іх потреби. У людей не­ мапо ЖИТЄІЙСЬКИХ проб­

гпяд

твердо ·

люди ,

,

на позиціях соці­

голова hостійноУ по . соцзаконності.

вчасно

талони

ГЛЯДОМ,

ми

нами своУми задумами і проблемами. Довір'я на­ роду потрібно виправдо­

·

Іваненка.

ШИ­ СВіТО­

Ольга Васипів~а НуржШ,

пи б про виконання сво. Іх обов'язків, діпипнсь з

не

З

нівськоІ сільськоІ народних депутатів

довір:я народр. в якій наші ~tепутати розповіда­

роздаючи

М.

обираmмуться

ва, які rм надаються•. Серед депутатів Кап~­

«Виправдовуючи

вувати.

Фото

якщо

ЛЮДИ ПрИНЦИіПОВі, рОКИМ )ІержаВНИМ

тив.но

своІх

постійну

них

умови,

здатні гідно представля. ти своtх виборців і ак~

дакціУ газети «Нове жит­

тя•

до

за

апістич}іого

виду

пропоную

-

стоять

Рад

усіх ' nІінок велась гласно.

.

ціУ,

-··

в'sзків, в~к010 резут.­ татІІВJdстю робота.

.

нагоЛоШується в резопю. ціІ ХІХ партконферен­

-

«Вся влада Радам!•

це гасло ·стало головним

зніІІUСу

кращих іпоферlв

зроблено у ;господарстві під .час *ННВ. & і на інших сільсьхоrосподар­ ських роботах, :uопець вІдзначився сумлlннвм стuпеІІІUUІ .до сво1х обо-

ДУWІ

ЖИТТЯ.

а

радгоспу •Жердівськнй• Євген •Вітров. Цей зНімок

ХІХ ВСЕС . ОІОЗ. ЧЕСНА ЛІОАИ·

СВОЄІ

цьому

одни

го службовІ о5ов'яз.ки .входwл. знати·. що робить­

ая .н а станції, здlбнос:rі .1 . ;J:i'I !КОЖного пЩлеrпого . · Чи, може, на заІІЮді окре­ мі люди жквут.ь за за-ко-

.нами сt.ціпіВськоІ ·мрфіІ -

.н:ічого не знати. •Не бачи ­ ти, не чути, щоб дО&Uе прожити? Цей висновок нзnросився і на адресу заs&;J::ЬКОІ охо,рони, ко.1И б1пtя еорІт на · видному

м~1 під16рапq добр.иА шмат кJrеАон'КИ, nlдrotoa­ .neн'oi для виносу. Для

.

·куmків повwrягуовали пл\81\.У. ну дь'КИ, дитяЧі вІ:де.р­ ця та Jнше, яке ніякого вUН'ошення до комnресо­ Рів не має , ane ходове за nрохідною. Доки огпя.да­ ли

ноМПjресорну,

частина

. зн~ено·rо і с~адено­ го на стюпі безслід:но

1G

зникла.

Розтягування п,родУ.КІ.Ш .для

заводу

мище

пластмас

зви.чайне.

Я·к · для

фабрник зерхньоrо чого

трикотажу

-

дитЯ­

дос'ф()ко,

ве заkІІкчення другоу змl­

цього потрІбно було з ін­ шого боку тіnЬІКІІ

ни. Працювати ще liiaro· дшtи 1 б'І:пьwе. а з про­

Т'ому, що mруч прохі:дна,

вий " ланцюr.

mrнyrrи

. руку.

І

Це

npoІІіРН

охо,рона. люди. Та иай­ бі.цьше ЗДИ&уаrала ноМІПре­ со,рна станція , де на · змі­

ні

nра.цювали

машиніста

Д. R. ОхрімеІfко та Н. М . · ПІ."Іка . Тут з рівних за-

хідноУ вже тRmen.cя жи­

Яшцо

та-к

робиrимуn. на інших пt.д­

~х. а кожноУ хвилини nромисповість

··

"міста в~кає на Ц]е,

1,5 то

тисячі

·

цродУ1ЩІІ

~ар6ован­

.реальнІсть

вкко-

навн-я

ппані'В

лоп:не,

ЯІ<

МНJІ'Ьjна бупь6аШJ<а . Але це говорить і лро наші великі ;резерви . Чи не час Іх ВИІІЮрИІСТОВув<ІТН? .

На заво;U

світ:ютехнічному rюря.:.~:ку, · ор;ганІзо­

ваності стало біJLЬше, ніж у минулСJМу ;роцІ . Та й тyrr ст.рілися з не•nодоб-

ст.вами. Нащшнлад,, у, J<QМ!Jpe(;o'Pfii!A · стаиціІ. де таасож nобували. нікого

не бУІ/ІО. А на одиому з комn;рес~рів зріс ~к во­ ди І вона почала nерели­ ватися Із в»кості. розті­

каsrися. Довелося маum­ н!І..--:ту Ю: В. Стефа,руку. який в цей час спскійно дНВИЕІСя · телевізор, нага­ дати J1!PO роботу. Чи не чероо

тахе

став.лення

до

r.ту~оВtих обов'язків зри­

ІВаютЬІС:Я·

ато-мнІ

тонуть кораблІ.

станцН,

зіштовху-

ються поtзди?

Здавалось би копІйчана ,1дя за воду механІчним знаходяться

огорожі

сn.рава.

• цехом , відходи,

,дірка .

пп.афон дл.я ва-Р"tІотю в

90 'ІШПі1tОК,

3

БІля

За де в

неr

світильника карбованцІ

ЯКОГО

ХТОСЬ

не встиг винести. А <І&іль~ ки винесл и? ДІ,р:ка не вчо­ рашня.

Побувапк і будемо ми · і на вах ,

інши.х підприємст· бmовах. Та цей

рейд. n,ровЄІдений слідами ПDІПередніх,

JЮКазує ,

що

одуасе повUіьио у нас змі­ нюється

ставлення до дер­

жавного майна. порушни~ КіВ . а!lТИаJlІК:ОГОЛUІОГО За·

коно;;авСтва.

11РУ'довоІ

дисцнпJlІІни . Що ж, буде­ мо 1 далі боротися з цим злом .

А.

.

ВОЛОШИНЕНКО.


2

сНОВ Е

сторінка.

ЖИТТЯ»

13 серпня 1988 року.

====;:========~-.==;::::::=Завтра-День будівельника ============== ПЕРШИХ

3

Аомстu

жас цІсf

1

Х8МІІМН

. JІNa

.nюдини.

вра.

Аде

Інанwе,

бут•, на такІіі

ПОСіІАІ

с

:sна•

nрJІмо.танм

енерrІJІ,

І

ма­

би

1.

1

за

роз,ра.хунками

цроек­

тантІв lЮВинна бу-rн на г.JІ'И6ині 8 метрів, а за· ~з уІПІерто сто'іть на вl,д·

будІвництва виробничих об'сктІв. раДJІт•ся, nроnо-

м1'11Lt1 с5• і підстуІІІно п~ фундамент, не·

такий

пОІЮІ:rь

нуют•,

наn

вимаrают.....

Д3ВОНИК

ІнодІ

наче

-

•СОС•.

сиr·

.

форОІвича

А начальник сштабу• Минола Никифорович Зо­ ло.тарьов

павинен

Вtдре&l'УВаТИ: ~икиуrи,

жень,

ш.видко

ла

ЗВа'ІКИТИ, nідтримати.

. п<JІМИJІR<у.

жартує.

дУМіКами

І

памисла·ми>

будівницТІВІ

доел.~ого

З'а!ІОдУ

уrеплюваль-

чає завод К()І«:трукцtй. монтаж

м1юІо

Споча~в,у

-

зараз

еконо-

невmідіно.

Bl'IJ!OI

уперто,

в

позаро­

му-аарськоrо

rірНІІ':Іо-мета­

лургlйиоrо Івствтуту зна­ ється у всіх верстатах ве ripme .д.освідченого ваnад-

мії,

І ВІСе ж бу.дlвещ.­ ник. Воне й до пенс'!У не­ діаJJ'ІеtкО, а Ми!КОла Ни~и­

.иапрІІRJІад,

вступив

МИ

пере­

1JІІК8 ...

~Ую:ІЬ

ПРоФЕСІRНОГО. СВЯТА

заrвб­

до

· додому,

до

ФО!Р<>ІВоН'Ч , ЯІК 1 в молоді роІКИ, МІрі€ віддатися цій

старевь-

ПО·

КОЛЕ'АСУИІУ ТА

ВІДПОІІ

ЯТЬ СЬОГОДНІ· ПЕ НИКАМИ,

ЬНІ

ЯОtО

ВІдАІ·

ПОКАЗУЮТ

ЗАВДАННЯ, ЩО

CІ.nbCb_KttMИ

СТО.

&УДІІЕЛЬ.

, НАСКІЛЬКИ

ОРГАНІЧНО

ПоєдНАНІ ЗУСИЛ.nЯ . &АГАТЬОХ ІІЮАЕА ЗАРАдИ дОСЯГНЕННЯ (ІІЕЛИКОJ І &ЛАГОРОДНОІ МЕТИ­

~~fYIAt:lf

&ІЛЬWЕ. АЕWЕІШІ,

tCPAЩOJ

ЯКО-

СЬІКОМУ та

ва'WІЬВп . JІlддІлJ кадрІ.&: тр:уwvrься у WЕСТІ

чолови. З нИDt кІВ .·2 069,

ків і спеЦІаn.Істів

реGерву. у

~ому ірОоці аін склада· вn.ся з 68 чмоюк. А за вІк:lм nооереднlх рокІв на вищі

фоцента.

посади

.

цен.та. .~

станс.ить 162,8 ТJірод.УКТИІВоНість

17,& про·

дн'ГЯЧИХ

за­

JСЛад!Ів на 1220 місць, чо·

- від ви1852 · L Ін· • 1'И.РИ щколи на учн ' жеие.~>а - було рекомен- дес.ять ~JJa та будинкm доваио 35 чолоо:lк Всі RуJІЬ'І'УРИ ІНа 3250 · мІсЦЬ, ВІсІІмнадцmь ІКорівннкІ.в .воНи сумлІпІ'Но викону!ОО'ь на 11400 rолів, а та:КО'ІК Зapa.xaвlNfl

бara'l"Q oб'QI(IIIJs

нинІ

в

· ре·

зерв спецlалІс.m працюІQ'1'Ь за lНідИВІІдуальними

mанаМи, якими щ~~а-

чен о

щій

СТажу!!аш!Я

Посаді. рефермів та

на

ВИ·

підготовка І.нше. Так.

nротягом цього року вже nІДвищИJJи свою ква.лJфі-

чого

.вкробни·

цІІлому

переведено

на

колективний nlдряд. Зг!Даф Обл но 3 гр Но:>м а.гро-

П'()ПQВНИJІИ

хоніІ.ЛЄ!НіНЯ

го РОІКУ сільбуІЦІ.вці rч>а· щаваtrНІМУ'l'Ь

в

умовах

госnодарського

ДеяКі з, них пройшли

меха.шІаму псmребує вели­ I(OJ Оlдrот.овчоІ :роботи. Нолетнв нашого віДjДІ.Лу 'JIII)IO!tlв переатестацtю · ро·

резеJВ на · в.их:унет~я 1 .М!ер обlймают.ь керівні

кацІю · д,ля ле.ре.ведеюm цра.цІІанюd'В ІНа нові поса­

ОІОСадн. Напринл.ад. А. М.

·дові оклади тощо.

Теrшюк rоловноrо Ін· же1q>а, В. Л. Хан;дусь

. НаслІ\ІfКи вІд! перших сцроб .ро6оти на волеюИ'В·

ті.

ВlАП~У

-

ІПІ.JQ'отовку

у

застуцник.а ке,руючого

'l'рестом, В. В. Неwва -

бочих місць,

оеретарифі·

Н()му nІ.црядІ заохочують.

_ Так,· ппан семи мkяц!іІ з гоJЮВНого !Інженера коло· , обся:гу будівельно-монтаж­ ни, В. Г. Ночstма - на- них робіт сІІльбудІвці ' ви· чальника віддJ.JІу. канапи на 101,3 nроцен· А. М. ТРУХАЧОВА, та, вп.аснИІМИ СИJІ~.И u.,.m.ІІJІR ПJІІВОВОІ'О на 100,7 nроцента. Про: · вtддШу: ' д:.vІК'fИВН!1с1 цращ за це й З А 2,5 РОКУ :НИНlш· період ДОСЯІГJJа 109,6 цро· 11ьоІ п'ІІІТ'црlЧ!КИ . R<>· цен:та. YcoWI тресту бупектяв IJipeC1"y виконав об· сяr будJвеJJЬНо-монтажних ;РОбl.т по rенераJІЬних та

n·рямих догоаорах на 69.3 м1л.ьАона ка.рбованд118. За рах:~ок розширення зони ~18нJІЦ'1'В8 в БJpиwL.J·

1UУІТЬ ще 8f:Арцн1шими. иоли більшІСТь бригад рівнятиметь<:Я в май-

с.те:рнос.1'h кмектива.м М. Ф. .:КонДрате-нка·. І. Г. Б~иря, В. l. Богол.tя. •В. •В. РІовенка.

.

трудиться

1дlпьвицl ..М 3 Особпиво тут

відзиач.аюrься мулярі Надія

· і .і роц вс пІ;щроодlли і 'J1рест в

·

ловноса ГОСlJІРОзрассунку і самофLнаисування. Удос­

ФеЦІалkтtа. ~ згодом оволоrДLли дос:вl,дом роботи з обраноІ спеціальнос·

коnектив БМУ-35.

ЦЬОМУ

;

ся заочно. З 1980 року колекrкв молодих

карн1 сумпlнио

.заJЮ.бітвоі плати:

6ущу з 1 січня настУ'Пно·

218

На будівництві нового приміщення дитІІЧоі JІ1-

r.

ксщІ:ю 16 к~Р-_івників та спецtалlстlв. Ще 62 пра-

·цШники тресту навчають-

ІС. КОЗЛОВА, вачапьввк •iJWлy прІЩі у

У д&ржави ОЦе ЛО· господ,арс'ЬІКИ. ~би кожен сnрийнЯІВ Це Я',К . Л€!J>'ШОЧер: ГОВЄ ЗаВІд,В.ІН!RЯ, .-ГОСП­ р<JЗ.раХуНОІН був би в на­ явностІ.,

а

не

на

паnерІ.

У нас ПОІКИ ЩО Наt!/Паf<И . Що не кажи, підкошує

це · тру,щlв.никіІВ. А м.оє ж завд.анн:я -:-:- дати У·м , л;ра­ вwль(іий збИ'ІІКltв.

МОраЛІЬНИХ

От.ж·е,

який

ви·

граш від повного заванта­

тут

уtн!версали,

l{e

уМільцІ,

ІІКИХ .мало. Цроте справж·

mo· ціну

вонИ собі не зн.а­ неомає

показати,

на

можлmюст!

.

що

вони

зда11н1. Постtйні зриви в забе3Печенні новобудов беТоном, цеrдоіо, метало­

.конст;рущlями... . Я беооа.ІУІ'l!йни:й . Але рі· ше.нІНя ХІХ .nal7Jilйнoi конферен'ЦlІ nfщ'І'рИ!Мую обоtма руn<а.ми. Брати від· ІТОВІ!ЩШЬНІС"І:'Ь За ВСЮ гос·

'f

запобігти

KJ'\P'C.

НаСа!МJПЄІре~

ПІJ>О'С'ГО

гqровича Пилипчука... ж

Гри­

PSW

республ!кн хлібоно·мб1-

е-JіеВЗ.ТОJРІ.в ,

млИН'ІІв,

аr,роцрому

же.

ДЛІЯ

іро·зрядки

-

жарт. Дуже допОІМ.агає, каже. в стосуІШах із ЛІО'ДЬІМ& Госnодар. Рацьо­ налLза'!'QР. Rерівник, який цраа"не ооя,ти ві~ов!дал'Ь· ність за долю ПІЛану. за долю людей. зрештою, і ~

nеребма:ви.

на

· себе.

..,

Н. ЧЕМЕРИЧЕНRО,

црет:ензій

не

де,ржавна

Га.nьч:евко, обОв'и.зки Оnексаидр Бондарчук,

д_освідч:ев1 Федорівна

виконуючий бригадира МихолайОвІІ'І Анатоnій Во­

nоднмирович:

Cтpyrmo

1

Юрій Петрович: Дубовий. Мипув око архітектур­

ний

ансамбль

будпків

34-ro

житлових

мікрорайо·

ну.

Фото А. Козака.

.колеюив ІНа комбікормо­ оому заводі у Ба;риспол•і. де вn·ерше в краУні змон · тована

бl,рну ме:тал.еву опалубку з· труб. З УІ допомогою · 6е'тонУІЗали .всі отвори в перекриттях. Завдяки цьо­ му ~" зек.ономлено . десять

цубометрlів

автома'l'ИЗовану

лІк:<Мrатер!а ·

лів.

В ПРОВАДЖЕННЯ

.ко­

-прQДукт1в у .nрилуках. сВі:дJМіНІІіО• - таиий «aВfl'()['J)aф• залИІШИіВ- це-6

цризначения.

ra

на

JОГЬ. Д~н9? ТаІК. А у них

Васил.я

оІЮМіСі61 брига.ді, ЯІКа зда­ вала у свій час зведені елеватqри у БукринІ Сум· с'ЬІКоІ обл8.(:'ІІі і . Білій Цер.ка~і; :Ко.мбLнат х>Л16о-

житла. сім

ДОWКіЛЬІНИХ

;дtяльність

себе і не сидіти на ·ш'и-ї

ження бу~діівельнн.к!в на об''є.кrгі? УнЕІНаємо при'І1И· сок. плюс .моральне за­ доволення. nлюс високий заробі-rок. . Га.рІЯІЧІ<уаатий, залальний мій с.п!вІбесlrдник . І

ЛиТВИІне.нка,

ІПред ІЯ:Вил.а

ко~а до голо.вного

сеоІ обов'язки.

НомnлеІН'сні бриrади Во· ло.:tИJМира МиІКола.йовича

Н 1ЯН1'f?С

Й

ІМЄ11РЦІ

Іх тільни

3аrвантажуй -,ттм!чно - . го.ри з:рушити • ,можуть .

значеtНіН!Я

k,;Ja це час введено в .Аію 72,8 тисячі юsадРат­ них

мене

лехтив Б!РоварсЬІКого по· ст!йно діючого бу.дtвель­ ного поІзда .N2 2. У д.о­ СЯІnнуті YJOiil,xи в.аrомий ~;:робоІК зробила брИІГаІДр., очолювсіна Заслуженим будіrвеЛЬІНИІК()М УЩ>аJ.нt:ь­ КО'і РСР Ми:ко.лою Ми­ хай:л.овwчем Фе~ореююм.

ВШ11ГОІ,РОд'СЬКО·

пра·ц!. ~ на

-· ,543.

Найважлив1Шим ІН~RМКОМ у робоТі 3 J<адра'МИ

є ІJt.JJWoв.кa

· тирt~и

ж та:ІКL ЛІЮдиІ

натlв.,

вl:днІІМ періодом 11-І п'я­

рqб~!fИ· к~~\іИИ-

А в

комб!ІІrоРІМОВИІХ за80,Іt!в та Lншнх оо'єнrr!в господар-: сьJюго і ВИ;РОбничого лри­

му районах 11ЄМІ1 зростав· ня у порІ!вн:mші з вlдJІо­

блИGько 2 тИсяч 700

.

бу;.:vматерІала­

областей сrю.рудРКення

•• ВИСОКОІ мети ·

nос.тачання

. ми · не кращає.

у ОШШНО веде в

Зарадц: .

І. іМ. JІОЛЯКОВ,

ос11анніх.

.Адм!Ні/ст:руі!а.НІНЯ ХОЧ вІдбавляй, та від цього

-rюда:рсЬІКу

ВвзваввІІ, вибореве у пpaqj

СПЕUІАJJІСТ\В ТРЕСТУ ПОАІЛJtТИСЯ АУМКАМИ

ЛІВ. ІХ РОЗПОІІАІfі.ЗІОЛЯЮТЬ ПОВНІШЕ 3РО. ЗУМІТИ ТІ

на НЩ>ІtС'Т'Ь

-

ває. Щcmr .СJІуЖби в ар­ на фізвко-матемаТІІ'ІНИЙ факультет JЩрІdвськоrо У!fіверсвтету. · АЛе потяr­

ПРОСИЛИ КІЛЬНОХ •&РОІАРИСІЛЬВУАІ>

не

бочий час, вивчає · все общиав.ня. Незабаром інженер в теХВіки безпе· кв 1 .студеит·зао1JНВК Ко­

У житті вciJIJЩoro бу­

-r:реба буде від·

.дитину, :не

гають)

мермотв; Навіть міст ч:е· річ:ку Rопвму •буn~ цікаво !Сnробувати•. .

по­ Ві·

начальнику

кала

· рез

NJ,жe

вдбви

з ·НИ!НlшнІ·ми в ПМ:К~15, та й в т:ресrі «Бровари· промжи11лобуд•. взага·JІі,­

їздів було. Отже, дояя закидає Золотарьова на деревообробний .комбІнат, де вІн {для ч:оrо? Адже від іИЬОГО цьо.rо ае вима­

вад·

.ноВЛDОватв. ПряМІ збитни NJІЯ !Колеиrиву аж ніян 'не

L сr.ІІЖІКУ

ЩОДО ДІJІЛЬНОС'tf

' . будував

ПІвночі, іВ умовах

тер зроблять свою справу,

туту цроблем матеріал<>· $UC1100. Аіка.деміУ наук· УРОР. На мІсці, а ото­ ченні црое!К'І'уВЗ•Л&НВКІВ,

...

шахтні споруди на Ура· ni, потім rtд_рtІЄЛеК· троставцlІ на .. Даnекlй

.

будівельних· Вести 'іх

поки ДlJio Дійде до кр!.веІJІЬН'Н!(і&, дощі і

Інсти­

НАПЕРЕДОАНІ

з

так

nли:rи

ним. шаром; що Іх nоста·

.цporre

ІІІЖе там, на

помітИІВ

К()МJІлекснL

nерещрить

Буває­

перерв.ав нашу бесІду. ~ ке,рмож пропИJJеноУ С'Воn­ він

ОК()М

зВа!ні

п1·д. · свою вІдповtд.ал.ь· .нl<:Ть. Один таккй · дGвоник

rи•

дов.ко·

'КОІН'І\РОЛЬ

неньки,

бо.ти в систем! 'МИіене,р.го

nого аа війні со.Пдата. Та й моnода дружниа ч:е·

З · 1958 року, пісnи закіичеИНJІ Комунареько­ го гірничо-металургійного тех.нЬсуму Микода НІПОІ­ форовІІ'І з гордістю нази­ вав себе будівеnьввком.

Ше·

помянуо.вшн

спецІалlсrа.

на

роз:по.ря.ДГ

на"фенованим

коі

дільнищ!. І то.му це nи­ тання негайно ставИТЬся

НиІКи·

найдужче.

л;я нео.бхідних

вжити Заходів. вицраsити чиюсь

Миколу

справі сповна. Чому тіль­ ки . м:рl.є? На жаль, по:рlв· нянн•я стилю 1 методLв ·Р<>­

ВІАDОВІІІЛЬНІСТЬ &ЕРУ . НА СЕ&Е

.

;р.!.шИТИ·•· А ОСЬ В()Да, ЩО

хІд

npo

сnеціа·

~орядне: сЦе ви і без мене .можете ви·

виномро­

повІдомnJІют•

та

у у8а'ІКНО ВИ· ного вІ.щразу

' в.І.дсіі<

не­

w.ожnиво:. начаn•ник дІn•ни­ цІ повинен ввс• час бути у курсІ сnрав своfх nюдей, ро:sкнданих nq баrате.ох об'сістах району. Сюди, у urончнк-виконробс•му бІnя :sаводу пnастмас 3 усІх

усюд бриrадири

'иа<Ьв

Л1С·'ІІ\в Т слухав і(

від

.

нІ

комбlt<ормо.восо · з~вод..v

у БорНІСПОлі дало моЖли­

. Вість

бр.и.гадd

т.ися.ч зити

430 людино.,д.нів . . А n~­ галі ЗІдача об'єкта в ~. сnлуатацію на три мk!f!~

ці раніше •нам!ч€ного строІКу 'цр.инесла державі

економі! пона~ 562 тис~­ ч! карбОІВанц.ів. Нині бригада веде бу·

д::·в•ниЩrгво вел.иІКого об'єк­

та У .СКВЩ>і ПОТУ'ІКНО· го комбІнату по пе,рероб­ ці ГреіЧКИ.

.

У . ОІ

ЧЛЕНИ

і<ОНУ'ІQТЬ

овоІ

ТJРІУ~Я

обов ' язки,

ВИСО:КОЩ>о,дуR·

Ф.

об'єкта

важливого

брИгада

впрова­

ніст НИІ(

цього ко-

лективу суrмлJяно ви­

ш;вейца'РС'fАКої. сВюлJІІЄр•. На цього

230

карбованців, зни­ 3атра.ти цраці на

т.изно, . 3а.ВЗЯТО .

же.ннl

заощаД;ити

р&них матеріалів на·-

CJIC1'~M:Y нерува.НІНя 'ВСіма виробнИRими П'рОцеса.ми

фLрми сооруд­

fiO·

в.инок на спору:дщfі­

Це маши·

баштового

О. І.

ОсиІІІчук, Ю.

крана

монтаж­

Норн!йченко,

еІК:екаваторниІК І. К рін,

штуt<аТУ'РНИЦЯ

Щц· О.

М.

ди.па. булавопо;J.іооі сваr. Це дало можлиІВість знач·

ОсИІ!lчуІК та багато інших. У б.риrа:Ді хороші

НО

VJМОВИ праці, Ч·ітка орrані­ заці.я виробничого проце­

Ці

СНО,РОТИТИ Зат,раТИ

і

заоща;дm-и

пра­

матеріа-

ли . Зам·ість монол•ітн~ КСІН.струкц!й пlдземноІ частини будови rут ви:ко· ри.ст.али уніфІ.хован!: дір­ чаС'l'і

бл<Жи;

цією

М.

М.

вцровадвли

за

пропози.

Федоренка збlорно·.роз-

су. В успіхах колективу немала заслуга М. М. Федоренка. ВІн на город· жений Почесн ою Гр-амо­ тою Цр.езид!І Верхо·вноr Ради Ук~:~аї.нської РС.Р. !А. Г АВРИJІЕНКО.

"'


сНОВ Е

13 серпня 1988 року. УЖЕ

Відкриватимуть

СЯ

г,рулу

ЗаІВОД:і . а:ЛЮМ!НіЕШИХ буді­ ІВеЛЬНИХ конс.трУJЩ!Й, ПіРНІЙНЯВ НОІВИЙ Л!Онерсь· кий rraб!.p «Космос• на

місць. його зручні G(іа.л·ьні та медичний ROjp-

320

riyteи, клуб-їдальня та до· примІщення

ви­

росли .в мальовниЧому · ку· тоЧіRу лісу,. На жаль, бу­ дівел.ьнwки буду

не

ГолоВ.мІсь'К·

sсrrигли

€\RІсплуатацІю ЛІі:дІі~Іаюм.

здати

в

басейн

з

Пуrrtв•ки, для · 80 ~Ітей пе;рuюІ в ІсторіІ табору з-міни обійшлися ба.тька.м безкоштовно. Ще сорок ХІ1Іоmик·$ і дівчаток вLд.­ почил.и цього ЛІ!та у ві•домчому «k~• Чорного

. комітет

ЄМІСТІВа

·вНесли

дОІВУ блооЬІко ·~~рбованц,іJв.

збуДО'Ва'Но

новобу·

Цроте

І

'11р.ИПО-

кого

.mрофілакто,рІю

на

r.tіІсць, оснащений су­

часноИ

медичною техні­

кою,

Щал•ь.ию,

лий

та рік

де

цІ·

мутьс:я т~удящІ.

. Але дУ

цИм ІВ&т,ра·ти зава·

ца

соцкудьmобут

.вичерnуються.

У

· не

ВОГО

буДИІН'КУ

~mартир.

о,дного

на

Тут

же ,

у

ооріо.д

• Перед

з

НИМ

тlдьки

траюо,ри

всьо.го

~ьнІЩl'

заойняrо

по

траж:пор·

лише

Ава

ро6L'ІUІШ<и Олег ПаР­ фенrrІійQВич Зозуля та Во· ЛОtдИМИР ОлЄІКсІйович за· бОЛО!ТіН'ИЙ. За день ВGНИ складають

два-три

тран~

споwери.

СлюсаР!

СІІЩ>­

жаrrься. що тут 1 тепер 'І!раJІЛІЯЮТЬСіЯ нер1дІКІ прQ­ стоІ через вW;у11Н•іаrь ма­ тс:wІалlв. Преси д,11я роз­ ривання стрічок поламанІ. не

прщюІ<JІ"Ь.

nроК:Ла.дки,

.ральних

вких

лише

о;:(ин

n~дприємствІ що

плану

причкна

криється

240

рацІЮ ЮІНаК•lВ

вва·

Тонко.го та

зрИ­

у

вІД-

с;утності необх-І.діІЦіХ ре· м·сfН'l\н.кх матерІал•Lв. Мовляв. у оічн1 були матері· али І реtМфонд, · то . й tз за'ЦД!аІННЯ'М

сп,рав.идись

комба.йиJ;в 'спра·

ви ще гІршІ. На цю

тран·

ка,

ян1

можУ'І'ь

ус·

Руди­

'І'!JІЬ'Ки·но -зак!.н­

· чил.и . mко.JІІу.

.

one·

ПOO'l'88JJЄHO ~~ ВолО:Д!И·МИ.Ра

Ceprlя

·

я~ вони

nоказати

·

ку

ре·

ме.талевІ

ву

заводу з RапІтального будІвницrrва .

спрQМоглНІСя

На

цродук.-

1'ИВНІсть npaцl, ие. маючи

иІ ДОС!!Ццу, .нІ вміння? А поруч, н~ жаль. не по· <;та'ІІ..іІено бодай ОдІНого

ЯК

ха· ·

раІКІТЄрни·м бу;в лІtІІень, ноли з намlІЧуваних чо· ГQАИТИ

вати

на

. біл·ЬШ

0со6ЛІиво

тирьох

.мо.н.ту .силооних

за·

чверrгь.

Але. 1,1

терІв

·

3риви ·трапля·

ма~рні не nоМ11111о ак· 11Н!ВІзац!З: rю Іх рес.тавра-

ціУ.

rзpocte.

так.и

Иц:{О'ВИКОНаНЬ

на

ко­

З ~аврацІєю 'І'ра.нс· порте~ І(арrоп.леООИ'­

жаmь,

директора

І

вІд.vючий м.айстернею. Дооелося са.."'rfи·м рестацру­

На

JVIAKAPEHKO, ,

а

ж

ЮТ'ЬІСІЯ І тут. СеІМи·МІся.ч­ ний .план ремонту жаток .кормообНІральних комбай­ н!:в КСК-100, цри.мlром,

М~соее

ро;3горнеться

зна:чно

1 заnасних

П<JІТрІбно

ву

!Ку:Куру~и на через якісь дІВа

тижнІ

ос·

спецІалlз.а·

за рахунок , ремонту· жаток ·1 ·механічноІ до­ роf1ки зІрчато!К до ферм· ськото облад;на.JLН;Я . І зно·

господарствах

силос,

видах

• ці'І

сцра­

пання нартоплl. Тож і потреба у т.рансnоР,rерах

Не було комшіеК'Ту.' пояснює

новних

причина?

у

, збирання

на

нацрИІІUІа,д..

-

т·yrr

Зараз

·

деrrалей

здавали

р03П·ОЧИ.НаєtrЬСЯ

пла.н'І 330, а до .картоц· лезб\Іральних машин л.ише 103,, що майже у п'я:m назІв мевше зав­

верхtвни на

застуІІІннк

сщра:вл.яється.

ие

довиконаННіЯ плану по

црованІ Чи· ' П()[Ш(ОtДЖЄН'l 1/l)aoНcm>prrepи на обмінні пуnкти. Звичай-но, цього не заперечиш. Та хіба

Ми nоці'Кіа.ВИ:ЛИСЬ, Яі< же колеК'Тив майсте~Щі в

шгrук :

Г.

чомук:ь

цриі<,лад.

c"Iroprrep

ющртир .

не·

••

У. пе'РіОд

МихайJІУ

. -

пола·

одну

жат­

Затрамка вининла в~)І!rнІсть црий­

через

во,рить О. Г.

ОбІух. -

раз

ІРЄ<:Та•врувати

ма;JJЬних

шнеків,

оораву. О,;~.н3ІR... Коли ми

запитали, ·ЯКИ'М же чинрм

о.ди:н

· nочали

За·

8 вm:r

А

ось

1ремонту

ка

~ькиці

дІВигунІв

.fІ;РаВИЛ

,8

рад, штура:\І·:Шцина ДапJІНІ'Й. вицробува.ний

Імені

років

у

М1чур!на.

на

:За по.яву в нетверезо-

еІWКаватс;рни­

-

=

вонн д,уже nотрібнІ ' .на ~о~ :~ра,

JІЯІХ.

Че.каmь

швидшого

еле'К!Т,рИ!К водока­

хлІбороби • налу О. В. Ки.рІй, В. М.

повернення з • Понама.реНRО, О. М.

ремонт.но-'Цран· . : лооров,

1ІРУ.дові

якІ

Бt·

ІВЗаrаЛ'І не

цю

консуJІьт·уюч и

пере·

.

по

ра·

Знайде у

щоб

лущене

поле·

подолати

вІ.Wrава.ння

І<ОрІнно

V новій

ролі

прибуІ

собі :У колгосп «Жовтень~ го­ до-

ловний агроном.

до- •ського . РАПО

Радехів­

Львівс::..<ої

nepet)Y'~m--: областІ . В. В. Гайдама­ • щук. Оскільки . тут вирі­

свою роботу у світ л.t· ви-

мог XXVII з'УМУ КПРС :шили

вдвІчІ

'і ХІХ ВсесоІ03ноr партій·

посІви

ву

консультанта

збІльшити

гречки.

правління

ної конференц!У: ' Особли· :запросило спеціаліста увагу

f<ерІвники

Pm

май·

для

як

впро.

сте:рнІ і 3Qбов'я.занІ :вадження індустріальної црцдmнти пІwотовЦІ кад- • технології · вирощування рІв І якнайз;>ацІональкі- • цІєУ культури. За надану

шо му забезпеченню кож- :послугу йому ного

робочого

П. ТЕПЛЮК.

8 бом . І низовими nочалося після

ланками реорганІ­

:зацІї РАПО. його апарат

зазнав

:Дві

докорінних

третіх

.

змін.

спеціалістів

·:перейшли ·працювати без.

8посередньо 8во

. .решта

•тантами,

Ці цифри цро.дуt<тиdЬ-

консуль­

постачальника­

прогресу й передо.

1вого

жуІЮть:

На

юJнн І За·пас кормІіВ, та· 8 застосовувати його в гос ­ ке й вlмача · ферми мо· · •подарствах . Оплату їх

сьо·

гол,ову .

ІКОjрмовий

на виробницт-

стали

: ми. Тепер вони більше • займаються вивченням • новинок науково-технІч·

стІ црас:номовно пІд11Ее,р,.:~.· І ного ЯІКИІЙ

заплатили

• за встановленим тари: фом . . · •· Формування нових від­ : носин між районним шта.

мrсця .

рад.госпі

mрцрkт великоУ рогатоІ худоби за сhм мkяців ~

граJМ•Ів

ЧОЛОВІ!!\ .

Иlв, .б!UІЯ НИХ ttораЮТЬ'СЯ 8 а..люмІн·ІЕІВИХ буд!веЛЬНИtХ люди. ЦІ ЗНаjрЯдрjЯ з не· КОі:І'С'l'р)ІІЩіЙ Є . С. ЧОіf>­ терпJінням .чекають у гос· • ний, буІJІьд,озерист СПМК-1 оодаJЖ:ТВЗХ, мже nоча- :О. А.го,ро~а<.дІСький. водій лися «зеленІ ., жнива• 1 8 аЕrгобази Nt 2 М. г. Пин­

сили,

го.днJ добо.шй надій ста­ нс.вить nонад 16 кhлогра­ мІв. а середньодобовий

720

руху

• ка СПМК-509 М. М, Дя· ме· : че'Н'Ка, б.У'ль.до3ериста тод. _ • OIIrMR-509 Ю .. Г. ЯрушиЗара.з у ·сК:Ладальному І на.'ц. · цеху майстерні не rусто. • ього разу с.користалиQrоять декілька Жаток • ся послугами медвwrве· кормозбиральних комбай- : резнm<а слюсар заводу

·КОЛЕІКіТИВ

бІіЛЬШе від се;редиього на· .реднl.х

12

реокинул·и ocJx. Оrоке, ав- : Лисенч.ИІКа,

запас кормів ;чванадця.ть

ШЛІЯХО•ВОГО

8 ДООТа'ВЛеНО

За nівrорарічний за

зло·

у медІВитверез-ник

: ..:... 37.

• моІ"И. Гадаємо, що 1 нинІ •

йону. Працює ТУ'!' ПОСТій" :КО ~ише один робітник <4JП()Сар Микола Михай­ л.ович Наст.ич. Це досвід·

дою

скоєні.

: му стані на т-е;риторІї го резуm.тату, у вІ!д.по· • ра.й;>іка.РJН.і п,ритягну.то до в!Дь . nочули' до ІСВ!тня • а;JІмІін.Ііс'цраТИd!ної вІд;пО!В1· зовасІ.м не було заІJІчастин, : ~а.льнос11І водія заводу а .пот.Ьм на дlльницю пе- • бУІ.l,і'вел;ь•них вщюбІ'В В. В.

з.дООУ'Вали

· зрошу­

нашого

пові·

1

• До сІдімІнІстративноІ : відnовІдальностІ за пору• шення юrrиал.ногольного • законод~ств.а . nритягну то : 1.6 чоловік, за . nа.рушення

у 'МН!Н'УЛОІМУ вони не раз :

валwих м·ашин «Друж· . ба-4• nолаrоджено за цей nеріод 556. одиницр за· мІсть 350 заІDЛанован.их. у rому числІ 63 для · госnQАаJЖ:'ЦВ

оорав

За:Я:В

.чини .

ЯІК / КЗЖУ'l'~· не позичати, 8 а

294

штук. .

9

1----------.... • га';:СВ:ру.ремонтникам. ІН& командуючк,.

Не справляєтЬІСЛ колеа<· 11ИВ •майс:rернt І з ремон· том J>ЄідУ1СТО;рІв вала вІ,д­ бору ПОТУ'ЖНос.тІ. Т•раІ(ТО·

рестаарооа· nри . семи· планІ 430

по

2

:ВНУtІРіШНіХ

------: :: надІЙІШЛо сім демле-нь цро

тІІв, T31R оотрJб.!Ікх. у

було зробwrи раніше?

Іх

з

tнших вуолL& та агрега·

доречно запитати: ~іба ·цього не можна

Tyrr

ра Т-150. н·о т!JwКи .м1сяч.ному

.

СПОРТ:НОГО ПІ;цЦр.и'ЄіМ'С"ГВа Й 8nраЦJОЮТЬ, та іНШІ.

самі.

а

.

дос,яг. rа:во-1 серЩНя поточного рО!Ку у

cmocap

майстеп>нІ

го­

о·2" "

z:~:~чу добр~:~~r~ •і · ІИфОРІJЄ

Щшно. А · пізніше нtчого не . аrало, rоспода·рс.'І1Ва

о.~ мІ·крорайонІ мkта, !Незабаром заІRІладатиметь· ся фУ'Н(;{амеит багатопо·

80

Мак·

коМТІенсуеалн

передав

. , •

Михайленко, Васил:ь Юр'І.­ йович Пузько та tнші. От­ же, у HQC є з кого брати

часТИJН ,

239 34-

МАНСТРАМН

багатий :

• •---...:...---------------------------------' •

ючих

жwrло·

м:Іж ОІQ)Є:МИ· ми вища'МИ цродукцІІ. На· n;рJІІКЛЗІД. у пе.ршому пів"'

.досвід

Свій

с.имовиЧ Вл~н.дер, слюса­ рі ОІле.н;са:нІЩР · fіІІанович

-

вереонІ

жмь ордери на новІ ква.р­ ти1ри. Розпочато спо.рудще

ВалерІІЙ

зменшення

. диобалансу

висrrачає.

А В : РАЛ А м·и ДІЛУ НЕ ЗАРАдИШ

.газоелеіК·

даНІНіЯ .

119 сt.мей завщча'Н одер·

ження

роботи

ЛОQНИХ 'JPaHCIIOptreplв ПрИ

оздоровлювати- ·

досягаться

ПІД­

&АГАТО

чен. ий спеціа-ліст. сам ре<:· •і СJІуж· б·а.

таврує детал'І, коли Ух не

Cneqllиlзaцlя: здобутки і упущення

змІннІ

силос~и,ральних комбай~ Н!!:&, де ·робота ведеться цІлорІЮІо . За сlм мІояцШ тутг вЩновлено . 357 си·

ве.рхоВ,ий . корпус заводсь·

100

перевИ!Кстують

.дІі'ЛІЬ'lПЩЮ аю ре•МО.НТУ траН'СіпортерІ:в картопле· І ·

НеподалІн

СПРАВЖНІМИ

заІВІдQнн.я при безд.ога:нн!й

Вфі!rJІ.

·сІ.мейний

також

іВИСО.КО'П:рОдУ<К-

доробки .

МОЖНа бу,де

ТА

рІччі

сумлІнно. Постій·

ТІРозварfпШ<

юrrь Таl<ОЖ IJШJi ЗИЗІЩ,І]ДЯ й arperam. ТаюDІ ЧННО!М

СПРАВИ.

peмCiffiT майже не надхо­ дІЯlfЬ (Ga , ВИ'НЯІІtКОМ ава· рJ.йних). ІНа Інших дільни­ цях д0111ущені зна'ЧіНі не-

мІл.ьйонів

3

ВІЗИ'ІМ!Ку туrг

органіІЗ:УІВ.ати ·вІ.дІdочинок.

в

КОЛЕКТИВ

СТАЛИ

_

нІій

П!ДІПtрИ­

КИJВЩННИ.

'11РУІдИ11ЬІСЯ

ІІКО.С·Ті

МАШИН

РОБІТНИКІВ

защцаНІІіІЯІм.и·. Виявляється, тут .не все гаразд. Нез.ва· жаючи на те, що в літ·

А;:QмІнІсrграцІ.я та nро.ф· С.ПLл!КОВИЙ

РАИОНІВ

ПЕВНИХ

ГОСПОДАРСТВА

НАБУВ ВЕЛИКОГО ДОСВІДУ;

'П·О!СТЗІаЛеНИМИ

·

ВІДНОВЛЕННІ

ПРИЄМСТВА

.

Н'О

И

фа~Івця-настаовнИІ<а. У майстернІ ремонту­

СПЕЦІАЛІЗУЄТІ:t­

. ОБСЛУГОВУЮЧИ

ОСЬ І НИНІ, ро:шов\Дає завІдуючий маЩте,рнею РТП Олек· сій ТІРИторавНІч Об1ух, бІл:ьІІіІість виробнИЧ;НикLв ТШ3;но.

РЕМОНТНО.

PAJIIOHHE

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

СВОЄІ

цІлом~v

пІонерrrабо,РІ на узбережжІ !Моря nоблизу

Геле'нджИІКа.

ЛАГОДЖЕННІ

БАГАТЬОХ

~ітей,

Р9"ІВ

ПІДПРИЄМСТВО

МЕХАНІЗМІВ,

батЬІКи .fІКИХ трудяться на

rюмІЖІНі

НА

ТИПІВ

"Космос" Пе,ршу

ЧИМАЛО

ТРАНСПОРТНЕ

сто'рінка·.

3

ЖИТТЯ»

ЛО'Ко·м І м'ж:с•м. У

вито

семипюл!КіВІЦі'В

І

міцно

дlл·о~

досвІду, допомагають

:праці поставлено в оовну 'w залежність від проведе .

ІЮЄдналоеь :ної роботи .

·КормtІВЄ по.'Іе з фep."rf~. · : у господарствІ за. М. ФЕДОРЕНКО. • доволенІ , що їх зві11ЬНИ­

=ли

вІІд

дріб'язкояоІ

опІ·

• ки. - · говорить голова • колrоспу , він же голо' Іва ради об'єднання Б. І. • Стець . - Тепер тварин­ І ники і рільники самІ ви­

що

мИІПот<І'ВІС1>ІКнй• торт зро­ бив ВеЛІЩНІЙ f<pOK у nодО· лан.н І дванадцятирІчноУ

по

МічурІна.

За

молона

іменІ•

'Непщщий

на

!Корову

к)лограми . ЗjрІс 1 добовий в еликої рогатоУ

Однією

з

ІІа

Значно приріст хУІдобИ .

головних

умов ПІІ:д;вищенн.Я nродук· тивносrrІ ТІВарин стали

t<О.РІМИ було С'І'В<>рено п!mора.рІчний Іх заnас. ВІrе;рше .СЄ'МИіПОЛІ<івсЬК'і хЛІібороби на 6І.дн их зем· ЛЯ•Х' ВИjрОСТН.l1І'И ІХ стіЛЬ!ИИ,

змогу цродавати. й

Іншю.t

ше ·УІВ8ГИ nри.д~lляється RО}JІМОІВИ;Р'ОбНИЦ11Ву. Вже

рІік бу\Ло збІ~ршено 11щцій

1223

мало

У црому році ще біль-.

п:род.ун-

.радгосnу

господарство

PG.ztГOCП&\1 .

тиmюстІ . тваринництва ко·

лишнього

рІшують .

• :

мІчні

вання .

8

наприклад,

що.

як І коли

:робити. освоюють

nтАхаРАДГосп .ее­

"вLдсталОС'І"і

·

за:кладено 4900 тонн сІ­ .нажу, або на 2100 тонн ('іІЛ'ЬШе проти вІд;оовІ.дно­ го

п ері одУ

минулого

ху. Заготовлено сl'На,

nтанад

900

тнеячу

ро·

тонн тонн

обезводненfІ:Х RO.Pl'!'llв (.тра· в 'янwо бQіJошна І вІта· мІнноУ т.ра!В'.яноІ с!ЧЮІ).

Цшх корІМІв rа.кож на

тонн

cmo

500

більше . МаАGке усе багато,рІч.ннх . трав

затЮІJ<овано І зав&ено на

Іщрмовий майданЧІІК риннІfІЦЬ:коУ ферми.

тва­

,

На nоJІЯх П'NІХС!J>аІДГос·

поу !ltО(:Т нrає до.рІ,д;ни:й урожай силосноІ .кунУJРуд­ з.и на nлощі 300 rекта· рів, якоІ вистачи'rь для створеН'НІЯ· З8'Пасу

кормQовоrо

За

•гре чки

сім міся­

•затора~.

І

.1

2894

6Іліьше . .н'іж було ІВ м.ину-

лому .році. &:ьоrо За :РlИ ОчІкуmься

,

·На.доh'и

по

На ФОто:

еІва

.ва збиравві

6аrатоРІчввх

директор

трав;

атахорадrоспу

кLпоrрамІв на ·К<>роВ. Д. КУДРЕНКО та _ву. що · буде ;в рази •а,Іnер-ІWІад'ПРС, чпе11

4700

що

гречка

дає ·

великий доход. Самі роз.

, :нання застосували . широ• корядний спосіб • сівби, :nередали · вирощування

LІ:ІІВ. на но.рову .надоєно по

І<ілогра:мн молона, що яа 757 І<Ілоr:раміВ

1Уfи nереконались ,

:УІ у високоврожайну .культуру . За порадою го­ • ловного агронома: об'єд.

оо·

JІJІ видима І · .вІдчутна не ті!льКи в ~нах. а l в ПіРОІдУІКТИ'ВНості корів та молодн.ЯІКа велиtюІ рога·

тої худоби.

еконо.

господарю­

_ :ширили посіви І тепер • маємо намір перетворити

пlвrорарічиого

СИЛОСу.

. ІВІ!]WІ.ча

методи

варткому НЕНКО

Д. А

акІсть сІна. .

СИЗО-

веревІр1110ть

·

Фото автора .

в

оре.нду

механ І­

Госпрозрахунок і

під·

ряд дали змогу вдоскона.

8 лити

форму управлІння і

• взаємовідносин агрспро . : му з колгоспами І рад•госпами.

Нар. РАТАУ.

·


~новЕ

4. сторінка.

....... ....,. ..

ЖИТТЯ» нlх

місць ·серед

ми

.".,

аось.

коман:д·учасшщь.

А врештІ:-решт стали призерамИ. Диво· та й ГО\.11? Hll Схоже, · що О . М. Бурняиюв почи­ нає пожина'ТИ пeptiJI п.лоди ноnd.'ТІКО'і, щоден­ ІНоУ Щ>ацl. Вочевидь •ПІІдтвер,:tЖує, що пІ.дl­ брав 3ДІбнИЙ КО.l·еtНТИВ і заnалив йо-го на ne-

СьогоднІ-День . Ф.lаІtуАьmурнике

1

РАДІСНІ анапl

досі

СЮJ'ІРИОИ

дарує

нам.

ие­

зrJ!Р8ІВНОІ кома•Н,І{И,

мося

до

так

·

!і а р ііК nоверне-

. ВИ'Пtробу· На црохан.ня .нашого · КQреспондекта цро ne-

ни

два

торіf(

і

з

на

та

талlнців

·-

У

По­

35 : 25.

турніру

nеред

булч

яan;poчrn

тячо

-

ю:нацЬІКНХ

тканих шкіл

1975

раху

.:.....

CiJQІP·

уч~

наро,!ІІІ(ев·

Із,І\і,

'І'ИЖДень

де

їм

дово.дИ'ТЬСЯ

ви­

стуnатИ,

наші

анаву сВЯfІ'ІКу­

вІіrь

на

ВІИ­

незважаючи

але

на·

на

й

деякі

УІІЄІРЄ'д­

вже иа всесоюзних фі­ иаJtЬних

ТраліИІ!k:Я

nеремогу,

але

змаганнях

с·оорrrивиих

се­

я;ннй,

шкіл

~ ющкІе

1974-1975 ipOIR18 нарореин-я •на

nрІІЗНІ

героТ.В повl:ЦІІ.

npo

к л у б у

цlеІ

Д(Жазали,

д,а.Н;КЯ

деХ!То ·з

КОН'ТJЮJLЬНИХ

•HQPMa'nm~

роз­

що

мабу.rь,

.Адже як пояснити той фаю-, що під час скла·

та ки

Наші земпщ.ки анооу грою

nарадокс,

учасників змагань ще .не збагнув 1 · донині.

•Сm.РІІМJ(нй м'яч•. , Окажу :кілька слів

.

стl:нах,

часrо

жеНJня окремих сУ!/]'ДІв . Зон.рема, в Запо.рlжжі

ред

првВерJв.

вихо.ванцlв, ·,І{Іt­

через вали

хипьиоІО до ·них. і ~ю­ ди . 'ОІНИ були серед

серед

рідних

зем.щЩи

п.ри­

. fipJii!М!pOM, у друlіЙ ДеІКЦ1 .1І.ИЩІЯ його х1Ждбо»ьна дРужина ВJ{!Гра.11'а ЗОЛОТ1 медалі п~ОС!Тl респу()лІ:Ки

ня, лку n:Po80JiiRВ дер­ жаmцІЙ комІтет no на­ !І><WfІй осmті УРСР. А

З

фі.'JИЧІЮІ

технічноУ nІдІготов­ t!роварч8fІи зага­

ло.м набрали лише 11 ОЧ()І( З 32 МОЖЛИВИХ

мо·

жу,n. nеремагати своІх ~кк~ не лише в

і

посІ.ли

одне

з

остан-

Р€"'юrи. А nочалося .все в жoerrнl 1986 ро­

ку. ТоДі вltН nознайо­ мився з більшіс:гю сьо­

го~ішнlх гравців кома~. ЯКі з січ.ця НастущtНОГО рО:Ку бу ЛИ Вl.дl6ра.н.1 8 СЛQрtl'ИВНИЙ

~лас

n;ри

міськвно.

І

ДЮСШ

розпочап.и­

ся нелеmі бУ1JtНі, копи

tНавчальяі д.ля комс-

ного іЗ ШКОЛІЯр\В . crraJIO нормою трену­ ватися по дІВІчі на

д€НЬ . Не забарилих:я 1 результати обоnільних старань. Та.н, ДО т:ре­ не:ра і його вихо..ван-

-

ми

;~J~a

no

-

Сrючатну

ву

-

ас'ІfрахаІ!Щі

ІJ;рИ·

слорт.ив.ну

еда­

. міста.

Це

воj)ота,р, учень Бро­

варсьщ>І нат.v

:ко ,

школи·Інтер­

спvртивного

фlлю

IQpltй

про·

Мщ:юнен­

ПОЛЬОВ'!

-

граВІЦІ

учень . мlськоІ с~ре. д· ·НЬОІ ШКОЛИ .N9 7 ~ІЙ

пере·

май­

26 : 17.

коман·

усІІіІlJНО

m<a

p~oro

...:...

f

nот:рlбне

с.кла1д

множує

жодного . 1 ми

госпОtЦарlв

данчина

ДИ,

одному і аст­

рахансьнІ

могли

н,азвати

залІ:Кових

.к.расоНодарс·ЬКІ

суnерниtЩІ

:м'ячІ .

·Вважаю за

стціІ

оч.ка.

Все це новІ на майбутнє. •

воро.та

64

nеремогли

фіtНальнІй

ао:ітивl

у

-

ІQраснодарц,вми

25 : 25,

nоnовни­

Нр,д НИІМИ буоДу nрацю­ ВаТИ З ХЛОПЦЯМИ Пk· л.я місяч.ното вt;wІочин· ку. тобто з 1 вереон.я. Повідомлю читачам газети, що броварча. нин. Серсій Фірсов ви· з.нан;нй в Заnор.lжЖ! наІЙ!j)езультативн і ш и м · гравцем. Вtн закиНJув

nс:wtїних змаrанІІfІ!Х за· воювали срібні медалі.

газета

чи ~есоюзною nepurtc'110. І вк:юди форrуІна

·ни·ка•. nлани

На попереАflьому етапі ми зіграли внl·. ЧИЮ 22 : 22 З М.lН­ ЯІК.1

ШRОлах·інтерна­ І з часом

ли лави нашого, броварського сБудlвель-

нагоро­

ХО8а!НЦІв

1 закLнRую­

тах

во·

вир\wа.льнкми Іспита­ ми. заnорізькі ганд· бопістм· ма111и . в своєму

з ~ноІ

·них· .

І(ращі

цього

.•

.пdІКИ, ЗГОДО:\! ПроіДОВЖИ· ли навчання в сПОР'J'НВ·

ви·

IIOtx

вже' ~ла.

Хочу, що~ вени noJ зсЯtКІЧас вистуnали ;t складІ збірних ресnуб·

Потім

виборювали

'JакамИ,

бІ.чRо зазначу, що з почwr.ку року юні гавд­ бо~и JW!ЛO внетупи­ ли ус1х .можливих змаrаинях. дочи:иаІQ'fИ

Зв-Існо, я радію цьо ·

гандбол~ого

по

призи

·МУ досяоГненню і мрію щю нові пе,ремоги, про сnqртивне майбу-r­ нє своІх вихованців.

ваІПІя.

сж:.темою

на

с;rупИ8.

.

останнього

М. ВуРІНЯUЮВ.

змагань

мубу «Ст.рі'МКИ.Й м'Я!Ч·• 1 та·к вдало ви··

ди .

~еннА одерЖИМос­ .ті в ,І{ОСJВ'Иениl . висо· іСІ:НЦеІВИХ резуль­ та/lі!В. . Про дemd УеіІІ· хи тренера і його ви­ наша

дІ'і

змаган·

о~о.літками.

значали

високо­

.I{OCan.-fl"a'КИ

з

з граоо.я :vш с.таршими. Та

1

tcOJllelln'ИВИ.

:18аЛ1фІІ<ований иасrав­ аик, оуtмlлий творець гаццбот.ноІ

· нІ .

круговою

~о­

як

· обласній в

року.

1988

~домо, ми nерший :кone:trrив від Киі~ькоУ області, який взяВ участь ·у фінальній' ста·

змаrаіtь бу ло розбито на ~і Г·руІІІИ, які за

Ще.ІІЮ

OJW!-кca-~q> Михайло­ вич Бурнлшов. Bllt все ' впади!Wе ЗаЯВJІяє сЕбе

при­

-· За резупьтатами . тестування учаснИ'КіВ

юнацЬІСоІ спцртивноt школи мІ.сьМrо вІДДі­ лу ·иii!PCWfoi освіти

цро

успі·х

перемогу в nершостІ я.к

О.

броварча­

rrpeиep

nе-р!ЩtЙ

йшов уокt! через пІІвро· ку. Саме· в той час брова.рча:Ни свщкували

змагань у Заnо­ f'РІЖЖІ розпо-відає тренер ДЮСЩ міськвно

иам. у ини!шНЬому се30ИJ.

ців

.реt)іг

· ІіеІіува.пї ·успіх броварчан

.

серпня

13

Бабаєв, а також віfхо­

ваиц1 дев'ятоІ

а

nоступил-и­

школи

Сертій Фір(:ОЕ, Бо­ рис КуІ.мов, Олег Ка­ реrrнюк, · Борис О~р­ '!В'К, Юрtй . Ту,ро.вець 1 ВоЛ()ДИІМИР Барабаш . Чу:д<>вl · XІJionцl. Сnаси­ бі Ім · за самовщ,ну

-

, І<раСНОда>РЦІRМ 1-23 : ОО. Наступного

ся

дня :маrr;чі nринесли та·

кl ри

рюультати: Брова­ - Ас.трахань 20:23, Краскодар -

ЗаnоріЖЖІЯ 22: 21. Таним чНІНом наша ·Команда посіла ~руте мІJСце ї кожен ІІ учасник одержав ерlбну медаль та Гра•моту Д~рІЖКомrоорrrу СРСР. НаскІ.лЬІКИ мені вІ-

гру.

І. ДОЦИЙ.

На

ФОто:

О.

М.

БУРНJІПІОВ зІ саоІми ВИХОВ8ИЦJІМІІ.

Фото М. СеJІВИQга.

:;============ Лlmк/вськl бувальщини .•

ttlO/ICO/IIJIY-70»

СЬ()ГОДІІІ вовІ зав­

Четвертий

тур

11

~

ку

учаенQ­

·ЗараХО8)'4!Т~ІІ

курйози

:варІант.

еаяа#те

тlяьки

ва

,

І

часто

ок·.

·· . 6.

позначкою:

.• UIOBKB fорС5~че~..коrо.

Ос:таввUа строк

...-

AeJQ. а ДІІJІ ВИ·

В8АСИПВВ•

віДп()Ві,цей

хщ. ЦJtOro

номера. га·

зети

(за

Жюрі

коли

За'ПрОШуВа~И

його .

яаrаду:ва'В

йому

хтось про ту силу. Одна­ че люди ще й зараз говоряm.

воштоввм·

JDТeJQІUeM).

nлавець.

ні з ким не мі.РЯJЮЯ си­ лою. бо нlби аж нlя.кооів,

Чеоцертий

m•.

19-й

:вцрав·

до кувні · на важІd . Р-оботи І* молотобійця. Ніколи . н~ хиЗувався цей ·чол~lк ctiOlм ЗД()ров'.ЯІМ, Иl'НОЛИ

врвІdрвввах з обов'вз-

сІПап.

нагад,ував

Хоч іІНе ~ковалем, але

pelliiJ .ІІІІС'J'івцІ у АВо~ ковою

статурою

nepeвe:pmeiиtA

СвоJ ві.ІQІО1ІІ.Аі на ІСожиу _· ·трвходівку. на.ц­

11

мни виnадок з його жит-

Красивий ат летяч­

ний у poбort ·ко.лrоецник. Від,мі:нний вІв косар і СКИVГОІ\ІР88, ~ОВИЙ і не·

щецвх .uазуйте лише

ОСИОВІІІІЙ

ний чоловіІк. він буs, своєю

Ха'З6fйноо·mий,

три

o'IU, за BIUQIJieRВJf де­ фектЬ SІ&р&ХОВJІОТЬСІІ дОАа'І'КОВі laml. У рІ·

Шахові

франту не nовернувся .

lU1'aJ-IIГicтa . Якова Ку­ ценка. Навіть переважав ІЬ-о QВОЄЮ .мОІГутнІстю.

вирІmевйв

задачІ

Уже в наш час жив у Лlт.ках спокійний .І с.к.ром- .

ною

бi.Jd почіІІІаJО'rь і А810Т• мат за три хоА,и~ За

пр•ильие

ЮРЧЕНКО .

ГАЛИЧ

д.8ІІЦ. · На дlаrрамах за.цачІ-триходІвки:

кожноУ

В.

си:пача.

npo

нього

Іщеться

як

цро

п-ро

Ми·

хайла Трохим<~еича Сав­ ЧеtШа. по..,.личиаМу на­ знвал.и йоrо Галич . Учас­ ник· Ві"ІЧИ3НІЯНОІ війни . , з

ко.Ццуреу.

.

.

Ро'ЗКаЖемо

тlльни

п;ро

'І' Я.

У лі<:і Галич корчу· вав nеньки. А поруч пра-

. цR:J.Вели ~ чоловіки, та­ нож, · ІІК кажуть, з молодецьащго десм.ка . . Тяжка, В:ис-нажл.и:ва

робота, великі

. трап:JЯлися ки,

сусlци

по

Коли nень·

р.оботі

про­

сим Гал~:~ЧовоІ допомоги, щоб аикот:wrи nе:ньJ<а з я.ми. Той не вl:Цмовшmся .

зама.нудос.я

напарнИІ<а·м

ПQЖартувати:·

нликали

~ову

. вони

nо.­

Галича,

щоб витягти пенька най­ бІ..льшого. Та замість того,

щvб 'ІlЯІ'ТИ ПІенЬІКа з ями, вони

ачепили:ся

за

нього

й :rягли

вниз.

чосо

nІдо~ю19Чн,

т.яr

не того

Галич, ні-

nенька

ви­

разом

з

насмlоІuн:иками. Вони ж nризн·алися сидачеві пр~ с.вою ВИТ18Ку. Після цьо­ го він ·уже не допомагав

с~lдам.

ВІ.дмовивс·st~

Рцактор А. ВОЛОШИНЕНКО. -

-сНСJВІWІ .жвань• орrав Jp~pcaoro rороцско­ rо ко--.rа Комм;уинстичеС-'СоА партва Vкравнw, 1'8'РQДСКОГО и 1)8аОJtІІОГО СОВ8'1'08 ИІЦ>QАJІЬІ:Х: деПУ· Т811'1)8 КиевекоА сктасти. (На )'ИІІ8ІІИСІСОІІ ІJ8ьпtе) .

·

At• · v-

Peдun'Op А. rааета аІІІХодв'І' с аw:х:ода: аторнвк,

·АдРЕСА Р~ДАІ(ЦІІ: 255020, І(иі~е~.ка . область, ТоІJефонн:

Р8А&НТОра

11.

Бровари, ауJІ. І(иівс..tіа, ІМ.

' Індекс

81285.

- 4-03-76; :аастуnника редактора, ВІААІІJу nартІйноrо життJІ, Друк офсетний. Обсяг і al"noat,(uьнoro секретар~~ 4-04-61; alд,qllly clll ..c ..кoro rocnoaapcтaa - 4-23-21; ·дРуковаинІt аркуш. Тираж ВОЛОШНUJНІЮ, .. ВІМІІІУ П[:ІОММСlІ-ТІ І СОЧІІІІІ ..НИХ nитан.. <1-02·12; 8\АдІlІу· ІІМСТІВ І іІасОВОІ 15.557 примірників. 17 апрем J~ rop. роеоти - · ,_0441; коресnондента мІсцеаоrо рад/омОІІJІеинІІ 5-13-11. Замовпеиия М 4663. ' eQeJt&, ППВІJца. с)'бе!О'tа. ~с~ ~YJC&PK•' -:ка=r=~-.,-:ИС!-:--1'1:-),...Qh':' · ::~а-:с.,.н•=r=о--::)'D=р-::-•а=и'":t::ІПІJІ:-::-у-с""пр:-_aaaxj--.""'в..... ІЩАВJUІ__, __ _ цта_.--по-л-:1·-rр._а-:ф-:Іі::-·-:1-к_н_иж_ко_во ___і -то-р-rJ_ая_І_.- - - - - - - - - - - - - - - Ацреса дрf.МІІРІІІІ: КІdас~ока otmic'fь, м. іровари, вуJІ. Киtвська, 154.

#128 1988  
#128 1988  
Advertisement