Page 1

п РОЛ ЕТА РІВ С І Х І( РА' Н, ед н А Я ТЕС stl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКО' І РАНОННО' РАД НАРОДНИХ fазета 8ИХОДИТЬ З

17

квітня

1937

*

року

.Nq 128 (7415)

*

КОМУНІСТИЧНО' ПАР Т ІТ УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ І(И'ВСЬ КО, ОБЛАСТІ

Субота, 15 серпня

*

року

1987

Ціна З коп.

Вурс-:арвс:в;орвн нн !Оl

А-

aa,-.IJn

IОМСОIІОJlЬЦl

С'fараииОТРУДПЬСIІ аа цьoropl'IJDIX ЖИR8ах COIIom.цI, 4ІІОЛОДЬ rocподарств окремих

нево

ко. . У p8ДI

району,

У

3 ~ вови .пе.·

,І)'ТрИIll)'lOТЬ

лlдерст·

во у трудовому суперницт.

вІ Рlборобlli. А.

ПРНІМlром,

К'ОМсо-

мольсько-молодіжнИЛ екl. паж з ра~спу • Вели:ко­ димерсьЮfЙ. у СКЛЗІЦІ К:>М.

байнера

Валер1я

та I1'Ом1чшr.ка

ЛарЬНа Гар­

OJLera

бузи займає

перше місце

С6рЄДС11ОрііЩ!нЄJ'i'ltх ек1па­ жlв раАOtIу. Комсомольці

taoмбадж:'м .Нива. намо­ лотили 420 'J'QHH зерна I1І,?И ма,нІ 260 тонн. Дру­ re місце займають Григо. рІй ВавинїІН та СергІй

Пацюк з птахорадгосоу .ОеМИlПОJLКIВСЬRИЙ.. З бункера своєї .Ниви. вопн. видали

ТОН1І збіж­

350

ЖЯ при плані 300. C€oorн,. /НІ завдaJНiНl$l уяre виконаЛl\

комсомольсыо-моІло

••

дlImнrШ екІпаж Вameнтина Горбача, Оле.ксЗ!НдРа Боб­ на та сімейний екli1Jаж Blffi'Opa і Юрrя хилыквB

ПОlіПWIТИ ПJ810DІОРОИНУ

робоtу

Диами р_ао

в1д(іу лас.и

на...

правООхоронних

ор­

"у. що

у

иШ

A1ЖRи

зрост~

злоtutнcтво,

особистого'

rpoмaIЦВIIi

TY~

вlдзliача..1ОСЬ,

БроЬрах

ззrальн.е

І

крао

raAКa

аВТQтраиспср-

~лlnНcтao.

тopгollleJlыіго

Ocnабле­

Н'Il боротьба 3 JDUЩ'NІОМ, сам:оroиоваpЩltllМ, д;lpJdOo ІдСТ8ОМ, наркомaat1вю та Імшими негaJl'JlJlНИМИ ,IUJJI •.

щaмJl, Недостатш.о .. деться poбotrа по пооере"ц. ЖlElННЮ зпочИol1iВ у _Іс­ 'ft, al.Цc,yТня ff'aIJOIIeI'nи­

час

машlllНобу­

сфа­

ВНВС1І 3 планом семи мl­ СJЩів 3 усіх технЖо..еко­

R'OIМ1чин.х ~Jв, За­ МOIIНJfIЩМ sltдnpaвлено про­

дуІСІЦ1І на

12 м'lJI1ьй~ ТНCJIЧ карбоJS3IЩ18. аБQ из' 51 ~ ТИСЯЧ каspбовш:щ,іВ більше вщ сеМИМ!сJlЧНОro пп8ІНу. ВСІ .цoroelpIНl зо.

356

бов'ЯЗМШUI

ВИf(оиано

ВИа. Виrorовлено

спо­

реалІ­

1

зовано roвар!з иародно­ fQ спожкваtіИЯ иа 1.1 мtльйе1:іа карбоваJЩ'.в.

У ТPlYДОВНХ 'Н.емала

~ НЯ.

~YTKax

зacnyrа

ко.леlCllПlУ

тopro.вoro обладна&

0'l0ЛI0ВalН0І'О

K~C.

'Ї'ОМ В. Ф. Кan..'IeJRII(QМ. В~8ІЮЧИ '1&С, цd.

8НІРОБJIIIIПIЙ

IlЩЮЗJP

птахорщц;госпу • Богда. нLвcькИЙ.. На Ух рахуН'К(У в~повlдіНО 270 та 245 тОН1Н зlбраlНОГО хл16а.

3

ВИПSР8АЖIJOЧI

дУ'В3ІІЯІІ Імені ХХУІ ~'Із-

ДУ КПРС уcnlшно

гаи'.в МІста.. нЗ' мІй буЛQ oбroIIoрено пнтаtfl!Ня соц3aROHHOC'J'l t uраВОПОРЦ­

На

готуючи r1ДКY зуст­ P!IR 70-ptччю Вeтmcoгo ЖtoвrНJI, колetcl'1!Н'В '"Заводу

nO~tКУ

Сelpед мольців.

року

,>Ю!lНВaх,

аиготовяв

~I бlnьше, lIkж иа 4 мJльйони 100 тисяч tКарбованцlll. Дооре

сцра-

коl

особливо

0ц.LJmи

з6іmжя

висо­

ИЗ!

заслуговує

виконують

норми

лlде.pc:mo

на

утри.

T11К

достав.ив такИ!М

з

же

ПОЛЯ

aJЗтс:мо­

б1.ле:м його колега Олек. сандр Зуровець. 327 теШІ

Праці! робlТН1ІИlов .М. Ф. Ткаченко. Г. Г. Шерем-ет. _і

- камсо­

заЙН'Ят1

,мує Анатолій Дуж.е!нlro 3 nтах~пу • Бo.rда.нш­ СЬШІЙ.. Автомоб1Лем .ГАЗ-5З. 8іІН перевІз 463 ТСІНІНИ зерна. 439 тони

,

цювала бригада столя,рlв­ СКЛаідallIЬиикlв. У ЦЬClМy

кomerктивl

водН,n які

пере.в.езеГt!ого

на

зерна

на ра­

хунку Ол'е.га Са8Ч~НJ(а із птахорадrocпу сСеМИfiОn-

ПІрОЦem1В. ВІд­ м1ІНно трмиться бриrада по 811ЦyCJ(Y вироБІв на·

1К':всь"ий •. УсІ названі во.

POдl!.OГO

'l'ЗJlюж

130-140

ВЖИ'ГК,У

та М. Д. ПРУД;НОI'q. ВСЮ QВOЮ

енерс1ю

н1

,..

yme

комсСО!ольці вИtКон1;)tИ

дРВеде.

Ум сезоННі за'8Данnrя.

труд:вюш(ІИ

п.lдпОР$W<ОВ.УЮТЬ єдинІй метІ ycпlШІІОМУ ВНКО­ lIalll1llO зсбов'я3ILНЬ.

а'

-

дІІ

комуц­

застfПIIJUC

С. КОЗІН, 38111Ю'JO'ІО1'О

віддІлом "ОМСО.ОАС.­ JaIX орrаиtзац1й 1I1CWC.

.rАВРИJlEНКО.

.0111

ЛКСМУ.

.СТ" у боротьбі 3 НflPy· доенми доходамв. На ка. P.~ було звернуто ур­

РацlоваJlЬВ.О

І")' прсіІС)'р>Pf. fIIk:ra М. В. Гариика

.

на'

необх1ДНk:п.

пJ.двищеиИIІ eфeнrИIIIRОСТ1

ввtcОРВЄТОВУЮТЬ уrіАдll

роботи по 1І0переджetDlЮ UOI'IИИІв та 1JPI80ПОРУ'

ше:иь.

lIpaвooxOp<eli

QP'"

гани Броеар!а иаfфeCJDIЛК ря,ц

за~

cnpямова­

~И:Х ~ fc,yнeиIIIJl 8Iмane. них

lЩЦonUc18 І

~еиь.

Участь У РОБОТІ И6ра.­

, jЦН

тар

В'3RЛИ

перший

~oмy

А. ~

Фpon~.

~QМ,Y' 3вOJlЬ,· заступник

Сехре.

napodl

ronова

В. М. иа'I9JJ'"

ни:ка УВС Инtвcwcor'o об.!­ ВJII«:iн,кoмy

В.

І.

Вonо,цІИ,

f{8'W1ЬНIIК" МВВС М. Т. Оlllель~

Дбаючи qpo ~ a:toб • лlтк1х таборах І. ocllltНЮ

"фу

ра

rpo»аДСЬКа

...

uat'tam.

жУ.

ае­

ленИDt корма. ри paдrocoy

мехamза.то­ сБобрНЦІ..

кий. посlllJIIИ pJJв nOYl"~Jtx

150

re.ttТ.~ кормових

ІІ!УЛМ'УР. Іх ро3м!crНЛИ на DJJOIЦaX. 3 ОП У тpaВJrt

НО

ЛВDНtI було IІНІСОрнста­ ~JIeR1 масу Q3ИМИЦ

CWfоptЧНІ{Х

трав

8eCIIINtOf'O noctIIy.

першого

TA!fleIP

~доба ІСОріМ

3

мllcJlцlв

одержує

зелений

пoc1JIННx тому

кілька

культур.

~ночас на звІльнених ВІд YJP(»КaIO ОЗИМИХ І раІН­

!fI1X ярих зep1lQ9их Н1зоаrrop lІІКиR

Г.

І.

працює

меха­

Малel:іЬКИЙ,

на

трзктор1

т -7 4, готує грунт ДJIiЯ сІв­ би пон~х кормових иуnьту~. НаcJ;ння вИlcа. оnійноl

редь'l(И

1

рmаИ8

кладе у добре nIДroТOВJlЄ-

iflИЙ tpy:RТ І. П. ЦИIIJa.

Цією

тракторист Вже засlSШiО суМіШШЮ 100 гек­

тарІв поля. Ще на 200 гектзрмс: потрІбно ~ар06И­ тн нас'JННя пожнИБННХ кор­

ІМових культур. 'М'ожливіСТь господаІРства

до6у .ннми

Це

дасть

тsарmmш<ам гоДУВзти

цІнними. зеленими

ху.

~олокогlll­ кормЗ!~к

~ замороонІв.

А.

ФЕДОРЕНКО.

.


2

стор. У

з

*

11; 'серпня /981

ВЕРЕСНІ

ТОГО

часу.

!МННе

коли

•• _ •••_._.'.Н О В Е

••••••••••_.........._ .......- ...._ ••••,

Ж И Т Т я-

рІк

хуватись. Бувало. попро­ сиш наві'1'Ь воДія. щоб п1J(­ вІз У сусІДНЄ село за внес­

ме"е

обрanи секретарем ком· сомольськоІ оргаиlзaціІ

радгоспу

POIt~

"Комсоргом

.ЖерДіВСЬКИЙ».

за роботу взялась з вели­

ким бажанням . Найперше­

я

буду!"

не

ками

Секретар комсомольської організації рад­ госпу сЖердlвськнй:, Алла Бурикіна чекає цьогорічних звітно-виборних комсомольських зборів, щоб передати справи тому, хто очо-

поставити на облік. Сама пІдходила до хлопцІв. дІв_ чат. вмовляла Іх. Ноли це не давало бажаного резу­

рІВНИRІв вони

ДО

на

тих

lюмсомольцlВ. яКІ знахо­ дяться у !хньому розпо­ рядженнІ. Проте пІсля цього до мене почали піД­ ходити молодІ люди І го­

воритн: еЩо. тоБІ бtпь­ ше всІХ треба?» На

перших

уваги

иа

це

порах

ие

бо попереду

звертала.

чекало

ще

багато справ . У иас почав збиратиСІІ на засІдання КОМітет комсомолу. Однак. ие раз можна було почу­ ти вІД колишньоІ тарки директора

секре­ радгос-

пу: еЩо ви робите у ле_ нінськІй кІмнаті? Нічого

Були ТИМ0

туди

прожектор».

заходити

вати».

Це

джувало

І

натопту­

tеж

розхоло­

комсомольців.

штабо.. про­ жектора» .склали план йо­ Ми

разом

зі

• Номсомольського

го роботи. за яким мали провести рейд по пІдго­ товці

тваринницьких

мІщень

до зими.

штабу

.НП»

I{,улинИ"t.

але

ратурІ. Грошову виручку для новорічних прикрас та

вимагала

подарункІв

перепаде.

Так

ми про недОЛІки у пІдго­ товцІ ферми до зими проМОliчали.

хоч

кожен

органІзація

І

ХорошІ

новорічного свят . Ніде було ВЗЯТИ музику . Робо­ та у Тарасівському будин­

сам

вІд

ловІк

Рейду ми так

ганізацію

костюмІ.

вечорів

також

напередО-

Чи

у

строгому

ВІн

сІрому

запитував.

ВИН ні?

с в ИН · І

пи

проходити

Працюючи лише

скучно.

Траплялися БІйки. А свя_

'1'.0

проводІв

зими

У нае

зовсІм не вІдбулося. хоч 'Ми вечорами розробили сценарій. підібрали слова, РозподІлили обов·язки.

Справа втому. що пРоФ­

переконалася.

що

з

дум­

ськоУ органІзацІІ у госпо­ дарствІ

'Можуть

і

не

ра-

як

у

Jq>aПЛНlJoі

води

грcmaди. посягання на. І&­ держави.

прагнен­

ня набm-и власну кишеню за чужий рахунок не та­ ний vже й великий грІХ. Ну. взяли там кІлька по­ росят (читай кlnька hlЛОгра.м4в молока. ово­

-

чів. Кілька дощок). то хІ­ щО МИ всі з6Щн1ЄJ1O цього.

адже

КОЖlНa

розірваного. ками

існуючих НоЖlНa

В1іА ланка

спаяного

ланцюга

ра­

пoeanf '

законів.

-

повед,Н<и

до.

норм

не дРІбницІІ.

ДІЯ

всупереч

ус­

'МНОВ1ІЄному ПОРlfДКOвІ це nocлa6левкя зусиль су­ c.nlльст.ва в ЙОГО напруже­ ній хоДі на шл.яху будови.

пере­

Чoro бракувало Ш.. хоцькому, Токарю. БіЛЬ­ ну? Усі ~ мапи иеІІО­ г~ роботу. А. Пl.хоць­ КИЙ. примІрОм. щомlСЯЦJ! заробляв понад ДВі oomі карбованців. Ток.ар. JU( хороший внробиич:нmc. ак­ тивіст комсомольського життя колективу. був на­ віть иагороджен:ий турис­ тичною цутLвкoю в НДР .

Не

обlйшло

роною

І

хлопців

сІмейне

сто­

щастя .

CnUВOM. живи чеоио. П\РЗ­

цюft. Заво­

рич

люди

гЗСnИ

вlюta.

CJЮ'lИВали перед оста.н.нlм робочим днем тииagя. Але ке вcl.М спалос,. цієl пlз­ ньоІ пори . Шепя вечері зі с:пиprвms праціJIfIRКII paдrocлу

_

комбінату іме­

нІ 5O-рIЧ1fJl СРСР В*тор

ТОІЩ>. Ащрlй ПtxоцькиА

1

гaзoe.лeитproзваp!fИ'К

mrrяисwого

peмoн'mOro

п~риємства

};ілЬІКО

Ка-

Олександр

не пос.пlwали роз­

ходитися по домівках. ..А

що. ХJЮ!ЩІ. зав БlлЬІКО. три,маємооя

другу

-

-

Защ>ООону­ може за­ ка годину­

та зароби:мо

110

кІлька черВІнців?». І тут же вИКЛав свій план. ЯКИЙ ус1м видався і простим. І 6emDeчННМ водночас.

УМ\)8JIЯТИ не довелося нікого. Сашнову пропози-

ся за д1JJo. За лlче8'і хви­ лНІНИ на м<m>цикnl Тока­ рв

дістаJfИiCJI

су

радгоспу

Непомl'ГНо.

до

-

комшreк.

комбінату.

через

н.у.

пarpапиnи

рію.

а пот1JI

на

в примlщекня секторів. Там

мИ'l'II.

1.

не

терито­

'repe3 вНlО

1

дверІ

огоро-

одного з вІдкрили

вагаючись ні

DOЦYII'ИJI'И

восьмеро

пор<>сят. АвтомоБІлем

ви­

везли yкpaд'8lre за repятo­ рlю комплексу. перева1f­

тажили в мотоцикл І взя·

ли курс на Мокрець. Са­ ме

в

цьому

селі мали

віДдаленому

ИЗІМір

збути

с.віЙ товар.

І ие помилилися ПО­ купц~ знайшлися. Чerзe­ ро свиней' за 200 кар60ванцІв прид()ало подруж­ жя POмaнeНftiB. а ще двоє

за 104 карбоваlЩі купи­ ла є. С. Губич. Ноли за. лишилося реа-лlзувати лише двоє свиней і опе­

підсудних. суд визначив І налeжJНУ мІру mжарання:

наближan.ася

до ЗaJ<ШЧeJI ­

вdлі УМ06НО з 060В'Язt<0-

сп&НТеличени­

в,а:м залyчe!ilНS'tI до праці в мІсцях. ви:maченнх ком­

рацІя НЯ.

по

самозба.гаченню

перед

ми

злодІями

з'явилися

праЦ:lВННІКИ тримали.

міліції.

За­

кажуть.

.,на

як

•.

rарячому МОТОЦИWIа,

Цри крІм

огляді поросят.

які П1хоцькнЙ. Токар і БілЬf<О ке встигли реалі­ з~"Вати . було виявлено ще А лІтр самогону. Очевид­

но.

вдалу

торгІвлю

абн,.

рanися хлопцІ сзамочи­ ти». Та не вийшло. При­ пертІ

до

ст Lни

Jre3<Lпереч­

JЩМИ фахтамн. показання­ ми :к

свідхІв .

вон:и

ПРlІзналися

в

одразу скоєному

з:'очинl.

З'ясувавши ВИНИ

сn.рави.

всі

обста­

ви~пух~

шхоцыlrй.. ко

Токар І

Бlm.­

засудженІ . ножен

трьох

років

до

пroбаВJLo€fdlНЯ

пeтe.нтшtМи

органами.

}{рім того. в любителів леnкоІ наживи конфlСКО. ване все майно. иалежне Ім на праві особистоІ вла­ с,ност!.

-

ВважаА

страждали

н.1зЗщо по­

хлооцl.

-ети­

ха кинУ'В репліку хтось Із присутніх. коли нароДJНИЙ суддя районJН,Оro нарсуду М . І . Хандур.н . зачитав Б/И1РOR. За тшхось кІлька

д о росят

-

І

три

роки? 3н6аЖJІизі погляди Ро'!­ литянцtв

реплllШ

змусили

прикусити

комсоргом.

переконувanась.

!Молом

рахуватимуться

тоДі. коли він буде мати свІй голос у ВИРlшенн1 . народногосподарських

в управлlинl.

ВІД P~ЦlI. А ва ваша Д)'1ІК8. шавовв1 ...та'll? Який ан ба...те вв­ Щ 18 такоІ свтуац11? Че­ кавllО ваших лвс:т1в.

РРФСР

виховуй дІтей.

Так

нІ ж. Чatpка спиpтщrо. зваблива neрспeкrrи·ва ма­ ти

зайвІ

гp()WI

WТOBX;Н;Y­

Хабаровськ. Розробка впровадження

ДJlя Іитеисивноrо поnя На омя кра11ни вийшла ще одна машина львів­ CbНOro вкробничого об'єд­ наиия .ЛьвltВX!імсІл·ьrocп.

маш». Це urr..-:roвий цриокувач

~oвoro

дШннка.м ролів ти зерновІ та

культури від бур·янШ. шкlДню<ів і хвороб. Обприсиуван:

об­ поко­

ління. який допоможе тру-

захисти· ТЄХIНІчні

но

ДЛЯ

внесення

вyrлеамlакатtв.

призначе­ в

грунт

гербlци-

ще до Іх ПРОРО'С.'І'аа1Машина забeзnечує

уки

А передового досвІду

-

завдання

тут

високу

ефеКТЯlМіC'l'Ь

роБІТКУ

при

об-

ВИіНористан­

на УІ оо стернІ. зябу, а танож овlжорозnyшенlЙ землі.

В

супряжцl.

TpatК'1'OPOM

ВОІНа

за

площу

годицу

десять ~Lнy

гектарІв. вІд

з

обробляє понад

На

попереА'НІХ

віД. мо-

06-

'спецta:nыlufмIІ які

I(ла-пЗІІІ&МИ.

автоматично

ЗШірива­

IOТЬOJI при зупинеННІ розооротl

arperaTa.

або

Уиое цього Р<ЖУ в арсе­ fl8Л aTpoxLм1КI~ надtйде п,' ятсОТ

ВIІСОI«Jl'lРОдУКТИВ_

створеного

аграриого

науково-

виробиичого об'єднання .Амур». Перспективні сорти насl~я. агротехніч­ нІ прийоми І технологlІ вирощуваННІ!

культур

продаватимуться

дарствам.

rocпо-

які

почнуть

розраховуватися з НВО частиною прибутку. одер­ жаного від реалізацtlП КlнцеВОІ продукціІ. Попе­ редньо

всІ

нововведення

пройдуть собкатку» на дослІдних полях І фермах об' єднання.

УКРАІ"А Луцьк. СВІдчення п()· ПУЛЯРНDCтl швейних ви­ робів луцькоl фабрики еЛучанка. · постійний попит. З початку ниніш­ ньОго року продукціІ з ін­ дексом сН». сособливо модна» . що реалІзується за договІрними цІнами. випустили

в пІвтора раза ыьшеe від пnану .'<1 по­ пит усе зростає. (;тво-

рення

спецІально!

риментаіІьноt

експе-

дlлыlцlІ

дало

змогу

<:TPQK

впровадження.но­

вих

зразкІв

скоротити

до

шести-де­

на злочин. І жо­ злOtд1ів не зам'ис­

с~ти

лився.

що

чотирьох місяцІв . як (уло

чи.нТИІ1'Ь

законно. коли НQЇ пори до

-

радгоспу

проти~

їхали ніч­ коМlllЛ.efК<:У

наше ЖИ'І'ТЯ честь. обо­ в·язок. віДповідальність. відійшли в них на задніЙ ПЛ>Щ

а

воля

IJiOC'I'УПНЛ8(:Я

першому Ж

ПОW'1'OlВху ClJIOживацтва. Тому IІОка.ран­ ня трьох МОЛОДИ'Х лю.дтєй у

розквіті сил нічим як

ТОрже<:'ТІВОМ

ВОсті.

не

іншим,

справедли.

назвеш.

Чи

ж

виннІ С13ияі. що злодД сі.

ли на лаlВУ пlдcуД'Них?

В. ДОСВІТНІН.

днІв

замІсть

них

механіЧf{ИХ

КІв

рос.1И.Н.

fJ(IIШ

д.~·я

заХIreНИ­

ВИПУСJ<

тех­

lяте нси р~1ОГО

3емлеро6стм налагоджено в нових корпусах еЛЬВіе­ хlмсlль. ')с.lм,ашу..

якІ ви­

росли 8 селиЩІ Ряс'не по­ близу міста. Це дало можлКВIС,1Ь в,.,вlчl збlЛь­ ШИ'І'И . випуск обприскува· Чis.

Кор.

РАТАУ.

трьох­

раніше.

комБLна'l'У. Мо­

ральне падіння ие ви­ никло на ГОЛОМУ мІсцІ . Просто всі тІ моpa:Jlыі1 ~. ЯКІ визначають

язииа .

n,pискysач а новоУ сер іІ В\fКлючае проливаНIRSI хl­ Мі,катів: йоro розпилю­ валмU прис.троУ OCJtащенl

рослин­

ли Іх ден Із

аВТСі,а

дифіа<аДІЙ КО'НСТРУКЦlЯ

в

ництвІ та тваринництвІ найновtwиx досягнень на­

БІЛОРУСІЯ Мlв~K. На стln дирек­ тора

БілОруського

заводу ням

разом

про

Із

авто­ зведен­

виконання

робничих

планів

показники

ви­

лягають аграрного

цеху. Ного створено. кіль­ ка

рокІв

тому

ням зборів

за

рІшен­

партІЙно-гос­

подарського активу. Овочі цілий рІк надходять у за­

водськІ

УдальнІ.

днтячі

садки. реалізуються через

сЗаводчанка •.

все м ·ясо. яни ня.

пи­

тань. коли братиме участь

магазин

ДіВ. якL придушують бур'­

я що

моя роБСУІ'а нікому не по­ трібна. !Думаю. що з КОМСО­

.

ба ж держава вtд цього зБІднІє? НІ. невтямки Ім .

В оселях жиre.mв

:мІськко­

Але сказаного соки­ рою не вирубаєш. У ньо­ му.

поrJlвдаии зеМJIJIКIв.

цію схвалили і. не Від­ кладаючи на потlм. взяли­

працівники

нІчого говорити. ІІ немає.

відбивається позиція ок­ ремоТ KaтeroplI ~. AJl1I якоl зJl'Ol'lИК проти

коропа фраза СПРОID)' .-r8'lВ, суд Іде., сказаиа сев­ ретаре. раАоввого Bapc:JДJ В. Бо.трун, здавапоCJI, обі­ рвала act роз.оав ва пl8иовl. У с:торожкlй твmt, що вастап8, тільки 'I)'ТJI БУJlО. JIК зІтхають І плаЧ7ТЬ Рlдиl ~uoхпа. вorpl, перебуваю... під варто1О .inJЦioвepIa,

3

на що

Після цього вечори ста·

тереси

ЬОJШИcJI зуcrpl'lВCJI

гРОші.

витратили.

' кою секретаря комсомоль­

відvючого . Грошей на ор­

не провели.

одержали

де взяли

викликав для розмови чо­

водилась. бо нема тут за_

в

МО нікому ие потрІбнІ па­ пери, ШформацlІ. Словом. про перебудову у нас ще

ком Jje виділив грошей на сувенІри. атРибути. На власному досвіДі я

не робив. Незабаром він перейшов на іншу роботу.

господарства

немає.

Я не знаю. чим займаю­

днІ. вхідних квитків. . Усім запам'ятались про­ веденІ вечори. А меНІ осо. бливо. Бо згодом :мене

ку культури нІяка не про­

.

'Ми

реалізацlІ.

нІчого

1

це. ми доби­

бачив . Дуже великих клопотів

вШ

проведення спортивного та

Олександр

зважаючи на

Іх

дирекцlІ

ще

при_

пролозиціt вніс начальник

не можна вибити. Та. не­ лись. що свята пройшли гарно. Велик~_ допомогу подав СергІй Царик. який добре розбирається у маг­ нІтофонах. електроапа­

то

пІвнІч.

Н1R.

му комсомолу. Ми IхньоІ роботи не бачимо. а бачи_

---------------,ЛюДиНА І зАКОН---------------

... Наближалася

це наслІдок того. що

ться

відає сама.,.

перестороги: випус­ сНомсомольський

він

Все

нас

лить організацію піcnв иеї. Чому у дівчини виникло розчарування? Алла про це розпо­

ке­

ПідрозДІлІв. щоб

вплинУ.ли

а

DOдan1.

рІвництва

тацІю . Зробила ЗВ1J)RУ. домагалась ТОГО . щоб _усіх

зверталась

комсорга.

пошле

коl піltТРИМКИ з боку ке­

довела до пуття докумен­

льтату.

до

тебе

ться

на

аРроцеху.

зу

-

А

виробляє­

трьох фермах не

відвезти

тониий вий

що

зможе

навіть

сБєлАЗ..

приріст

ВаГИ

606 грамів -

одра­

180Д~o­

свиней найкра­

ЩИЙ показник у Смолеві­ цькому райОНІ.

(ТАРС-РАТАУ) .•


••••,.............................................к.1l () ~=====_=-

____

1ІІІІіІІ-.;1ПОВи

І

ЗВАВ

ДОБРИЙ

СВІВ

. . . . ___• 18

l: Ж"ТТJI"

в

РІДНИВ KPAВ--~---

менко.

СЛІД

_._~.n

/981 polt:J

*

3

сmoр.

_ _ _ _..

М. Говорушко

А IJaМ'R'nDIЙ звак

мeмapl.anьвa

1

~.piииl

допвса

ва

QЦВOIJY з 6yДllВldв 6щ lIJlaorфopми сКIUIЖИ'd. розп~, що т')'т ое­

Це -.ю таких, м

вІВ,

НА

нsnНС8 ооет:

НjyЮ'І'Ь ;ю:vЛ! на зeneиe m'1'О,

~B

3ЕМ,ЛІ

крнлах

до речі,

*

JIOВИЧ

Було ТШOlЖ встаиоВІІ'Є­ но, що в JIJOТOИy 1919 року, наcт.vпаючн на К'И­ І'В, У Броварах зупинилн­ QJI ~ бійцІ' М. О. Щррса. Будинок, в яко­ JII$ 3lI8XOДИВCR штаб, ару-.

жypauI •.•

'І'ой,- ПР

ЖН'1'ТJI прожити

І ~вI СЛІД Зa:/IНIUИТЬ

на

землІ.

Саме ТаИИА добрий слід на зeмnl БроварЩи­

ЙНіУв"фашисти. Апе в .n:кr.t'01IIy 1968 на ЦЬOM~

ки заnвшає ДJIJI всІХ учи­

renь - пeнctонер Микола ПаВIJDВIIЧ Єременко. Бlnьш я'к двадцать JЮ­ КІВ тому ЙOfO бrао 0Ора­

МIЩ1 вcтaнoвiJeвo пам'ят­ НИЙ, знак з меморіаль­ ною дошкою. І аиову ва iIdЦ1а'ТllВOЮ М. П. Єреме!1ІС8. ' А учнІ разо.. Із СВОЬІ

но ronовою ..,aвnlвJIII ра­

йОнно!

opraвlaaцl!

oa..'I''-,

РIІСІІ8& охоро_ КІВ

Това­

та ку.....~рll на

ic1q)1I

,старшим

про,ZPВували зБІр p,l.aniв, дaк'YМeR'I'1в

rpoMaдcькнx зас:адах. у шкonl ~ 3, де вІн ва '!'ОЙ 'іаС

np8ЦК88В,

Іcroрlю

' C'J1!OPНB

працюватн.

А. В. Андрвева, А. В. ГаnьCSича, М.М. Осипо­ І

аК'I'RВlctи

'

вста'IWtJ:.,8в9Я

роках,

1900-1937

в.пали в мІС'Іі­

$'l&)f0

rora

pa.дlfНCЬКOro педа­

тCnIl, війни

зanlЦDllВCll

про

ви­

І, ПНСЬІМ8ІІRlllCа А. С.

Maкapt!нкa.

'І'овариCf­

аа Jtоту,рбуваnИCJl'

иlDra та ПВCQIIИ

середньоl drКonи в мlcтl. Іще одна цltcaвa знахід­ ка KpaЄ3RaВЦlв про пе­ pe6yв8IfQIIJI в БровараХ в

... Ще АО ВemnroI В1т­

чнзнянo'f вІйни трн ВУnJщl Броваріа були названі на чєсть opr8iНba'l'Opla Ра­

аа.

м8'1'е­ вро

.NЬ 3. I1dзнlше вони були п~1 8 мkькнй крає­ знавчнй музеЙ та, музей ШКОли .NЬ 3 першоІ

первиlEl qpl'анlзаЦ1ю. -Dв\йшnи туди YqR[ й вч. 'n!!1I1. З ними й lJOIIIaR

дfIнIc.ы(ІI

наСТ'8811ВКОМ

~мeнт

кпубу' 1CQ./roIR1C11в, де пра­

меморlanь­

qкjвjв 'МакаpeнlЮ. На цЬ08Q' м1еЦ1 8Ми район-

>lюс: ..1QL 'ОХ на честь бор419 за вnaJU' Рад.

ooro.цвt1llllМ1І1

ВОІЩ)І

'III'l8"

'11ІІІ1ТЬ П.

музеІ с Макаренко в Бро­ ва.рах.. Пlз1!і1ше Микonа Пaвnoвич: J,!e1lВ активну участь в oбnaднau:і1 стЄН'­ да,

присаяченоrо

Минуло воке сІ.. роКіВ,

МІнрораАон1, на рliику, БУ_

ІІК У будиику Nt 55 по вулнцJ. Короленка було вІдкрн'!'О сКуяIJl8РIJo •• Anе

пи І rастrюном, І Jдanьнll.

Пра..lщeRIUI ІХ зараз теж

І '!'о зПеребоRМИ.

же вона зовсім

моасиа

Тепер

закрнта.

Чому? На жаль. дати Від·

про­

молока

чи

, ЖвтuI бу..- Nt 51, 16 48, Nt 77. Nt 55,

с.пуасбl сО5'».

ще одне.

ас

хлІба у cKyn1нapll»?

повідь на це аапнтання внявилося не пІд снлу І

І

орrанlзува'l'И

'!'Oro

,JJ8Ж

,16 18 8JJlвцt KopoJleв.

У нашОМУ

n

'1'1 ОІРІ'a.и1в'adtІ 1

к.ер1.

ИИJК8! 38ЙМаfOТь пвта'RЮI Jicтop1I Броs~щиин часів ВеЛИіКОІ ВlтЧизнllноt вій­ ни. ПlCnIl тривалих пюшу­ ків aimfiвl.crIIВ 118 будин­

ку, в RКOмy вn.lТкy 1'0 знацщИВСIІ штаб

1941ШВ­

денно - 3axtlIнoro' ф~ по вулицІ tЛенlна, З'ІІВИ­

ласа ,меморlanьна дошка. З Історією ПОlІВи ще оЩltOro пам' Я'I'ВJII(!і ПОВ'ІІ­ заи1 Ііиева краезнавцlв­ встановлеНИJilМ MeмoplaJiь­ ноІ дошки на чec:rь пар­

тизанів aaroнy ІменІ В. І. ЛевJIНа в с. BJrypI. щинl. З оточеННIІ патрІотів вивІв колишнІй дирек, тор МісЦеВоІ шкоnн Кузь.

оплату I.нвanIдaM

вlй­

НН, акІ ВИ3'Нанl Ів:вaлl.дa­ ми внaCJJ.'lAoк aarальнoro ~дoвoro

правних дій), лІки за ре­ цептами n4нa~B IIIJJIIYCкаЮJ'ЬCЯ зrJ,цно з Поста­ НDВOю ЦК КПРС 1 Ради МШfIC'llplв СРСР від

26.07.1984 POJCIY

6езплат­

fIo.

ЗНИ1К'Ка, В8pтocТ'l ліків, lІК1 ояерасуються за ре­

цem-ами

лJataplв.

пlльги

кож

Jl'a

Да-R1

пошнрю10ТЬCll

та­

на інвалl.д)в Із чнс­ цивlnьS>rО ClUIaдY ді­ армlІ,

І

rpoM8ДIIН,

пlДll'РИЄМІС'І'Вах,

Шановна редакцlєl до­ поможи дlзнаТИСІІ,

причин,

чиєІ

8

інІцІативи перенесене міс­

можна

N! 331 так

І М 332 Е. Чо. C'f8JJOCII, що ТУТ не

ВСТ8JllOlШeliі навіть лавоч­ ки?

стара. lІКа cnуокнла nЮДRМ

довгl роки. Вона І зараз

В.' ВИRОВА, брова........

HenoraHOМY станІ.

не..а.

не

До речІ, не oбnа,днаннй пав1nьJtон І ва .кінцевій ЗУПRнцl автобусів ONi ЗЗО,

не ПРНСТОСОвана ,ДnII

Якщо

чи

це?

чеканu автобуса, особ. ПИВО в Heroдy. Аооруч

8

то

повернути П на старе мІс.

це зупинки сВуJIJЩII Ко­ pOJIеика. (в напрамку на КнІв). Нова 8)'1D1JUCa зов­

сІм

зупинку

поваасннх

вах

і

НІОТО

в

устано­

органlзaц1[ях мІста

та

оточе­

наropщljЖе­

них ме~ю .3.а обор0. ну Ленинnpада •. Зокрема, всІ,

1.$

право

іюалlдlИ

на

,мають

без.кошroвнe

QДepцcaКНII

_Ів

за

ре­

цenrами лl~р1в.

З~ з сПonО2Кeн.нfiМ

,про персональвІ

neнoIII.,

за1'Верджен:им П«таио. вою Раоди МJ;нlx:.тpd.з СРСР

10.12.1977

вtд

COIIaJIьнl

рощу, пе,р­

пeнcJoнeрн

члени Іх сімей,

XCWll'ЬCII JI',8.

-

_

1

зна-

Іх утрнма.

нІ, вартІсть ліків ва ре­ цeПl1'_И JI1XaPIВ оплачу­

в ОД Н •••

У "arааИКl ом в, що по

8У.JDЩI ,Вокаа.пьНІІ, СІamr продаваtи

801'0 масиву промвузnа. А

пере.

це не так уже Й близько.

ІспрD.ld вийшло так,

JIOJJO'IН1

IфОдУКТИ. СанепІдемстан. ЦIJI забopoily встанО8ИЯІ через Н,

що 6еа ВОМ І НІ тудн, 1

НІ CIOДH. ХІба це тaK'l_e

складна ПJ)Oб.IJема ~ olд~

що не проведе.

вестн до мarазину воду?

на водопроldдна ВОДІ.

Тепер

cшrulCSJ

.............,. 8"081" ...............

,аlCa

11. МJirmC,

СНТУ8ЦIR, що moдам Нав' кomппш 8YJIIIЦЬ, серед

lfIIX

немало

Р

_

пенсІоверІв,

аа IІО.ІІОКОlфOдYКtап ТРе.

ба Й'І'И в мarазнии в paRoрІ сТоргМ8Шf. 'ІН 8С1Ітnо-

'

IМІІеpaJI варті!..

~

6,

ревом

О.

виplmyюrь

Коpo'nЮвою

DIИ'i'a!НН.я

црн-

0Вt0I8Н!НJ1 пlО1Нерськlй 11РУ­ ж!fJfi. Імені 2-1 ПОВ~JllЮI армН. І в Щ1Юлl в1дкри-

88вться МLYзєй

бойовоУ"

-

СЛ3/ВИ з 8.с:торlУ цlєІ npocлавлено1 армll.

ось

ДQ.r'lleКO

розIJOВl:ць

про

не

повна

ту

вел.иву

дяка ЙОМУ за це від усІХ броварчаи.

В. IПІІІДюРА, Ве'ІеРВІй

.JIвв,8OJDIID.

двреиор

ом З.

80JIII

ва

ЛІКИ

МJ,P.1, кою

ROристуlO'J'ЬCя на

pJвнl

з

зниж­

Одержувач неповкому

правова

пенсlІ

при

статі

має

5O-DpOЦelJ1'RУ

знижку вартості лlкlJВ, якщо ЙOOOr пeнtlll вирахо­ вymлась Із Міl:н1мanьяoro розміру D08НoY пeвclУ. Слtд ,мати на уваз1, що ~ числа мінімальних РОЗМір!.в пенс1.Й, крім за· r&Jl:ЬilЮВCтаномених,

лежать

nі з

1

'l'Зo1tOж ,І

на­

п.mце-

JlIНCТ011IaД;a

1985

д<ж

на

втрати

двох

roд'YВanЬ'lfика

нЕМрацез,д.атннх

чnellDв с8.м'У вjgЩLв;

на

карбо­

55

випа,іР(

члена clм'Y бовшець.

ro

Із ЧИСЛа право на 3Н'JDIЩy одержали

31

-

кOJII'OC.П!НИНШ 50-npоцеитцу вартОСтІ лІкІВ у KOro пен_

n,

*1-

rocп.Iв lІрІИ3Начена в MВnЬНOМY poaмJIpl.

Зннаска

aaдaЄТЬCII

~o

ною 'І- o1дJIисом IСІЄрЬниса opraнiзaцiI DeRC.1AНOrO по-

e&I:д'чemuI

з'

3'pOбneннм

,мовою

"

на

записом,

росІйсмФю

ОС'l'8:инШ

сто-

P!aU сИмеет IJpИlO

ка

neиc1ЙН1 ПОСВIд'Je...

ків,

.ІІІ

~yIOТЬ

сІю ПО старостІ, вoc:n1 або ка

пек­

1:I8aJJ1Jt

1tIIJJ8ДОК втрати rодувальника 8 мі­ lшtaJIыuQ: розмірах. Ді. ти, яким

~ . . ~ 8,DC1'U __

ті

ТІІІ8І.,

чена' в

пенсlll по втра­

roдyaaлыннRa

призиа­

м.Lн~альному роа.

на

печа.т­

ОсиIJlЬ'icи бlnыDllcть

md.

кар_

сія ПО 3а1(ОЦУ DIPO IН!НС1І І' допомоги 'I1JeIWII IIIQJI-

ОСНОВІ

... Стоn

ClCИІЦ1Су

neкapct1l ••

переваасва пенCloReр1в,

х01JOДН'НЙ R'Вi'meвий ранок. Крізь

сірі

похмурІ хмари ледь-ледь пpoбивanиcя промені блі­ ДCil'O ССПЩІІ, 'падаючи на пOlЩPХНЮ КaJШOЖ. ТетЯl!f.a

йшла, важко ~еставляючи ноги, і думала лнше про

q:JjН'Є IIm'JhUIaТИ, не впасти. паруч Із нею cтyra.a­ ли такі ж Л~ в смугастому ОДЯзі, з висн8Жеонн­

ми оБJtИЧ'IIIIМ.и, roлодннии очима. Було іх дуте ба­

r.aTO, бо розтяглася lЮ.lЮИа lН,а, RlІооме1'рИ. Глухе бу­ хИ!К8IННJI ~д'ЖеНИх ~Kiв .. жінок PaG по раз зar~шув8.9 r.a'Вld.T в:ипещаннх вJ/вчарок,

крики охо­

роицls.

ЗМУШ6"В8Jtи

Коро11К!І

~RГ.атиСІІ

й

8ІВтсма'1Піl

ВТIlrytвa.'ТИ

чеpl'И,

roлову

в

що

ПJre"d,

06риrsaли

чиєсь иоИ'М'я.

А люди йшли, ледь витяryючи ноги з багнюки, І в дУ1МИ8Х ІXПfLx с:иувалося одне питання, вl;ЩпоВlд1 на ЯJ(~ нІхто знайти не мІг: сКуди?. ГітлерівцІ, заміТаючи сJJ1ди R'ри8aвlfХ злочи·mв, repмШово ева­ куювали полонених Із концентрацlйнorо табору 1 г,нanи, flНanи у тlJllЬКИІ Ум BiДoМQМY Н8ІПря.мку, бо­ SI3КO rrpис.цухаючись 11р .щцдаленoro гз.рматнoro

rpo-

му.

втра­

mrоДувanЬІКикаRaОДИО­

3nднo з Пос:.тановою КПРС, Ради Mtнlcт­ рІв СРСР І ВЦРПС B1IIt 14.05.1985 року вaдa~ ЄЬ"I'CII 50-npoцентиа акиас· ка вартостІ mК1в пeнc:l0о нерам 1з чиcn.a вlйськоео­ службoвцJJa, робl'J'llНК1в, CJII)'ЖIбoвц-. 1 КO~·

, ЦК

ро.

ку Мllн:llf4'Y'Ми до пенc:tй, ЯКІ ВlRLIJачуються по сЗatКOН;Y про державнl J1'eНCIY. не МlelНIПЄ 10 ро­ Ю'В: за вІком, IнвaJLl;ltнlc­ тю 11-01 групи І на аипа­

стоимости

про­

ВОСКОВІ CВl"JК11 ...

ми.

со

20

.пlвввll? КОШІ ва П очах, JUOДв танулв, ІІОВ

дорocnи_

центів.

розмірІ

- Чому так неспокійно на Зевшl? Чому вашlиrтoвська aдIdв1cтpaцlll бlnьше думав про зор. вJйвв, вьк про вlдвернеНИIІ цер­ воl зarpoaВ? Тет.... АвдрIІвва, прослухав­ ша оставвІ вістІ, а8lDlиеио првсl.Da аа ~ яо.. п, 3IIII'I8ЙIIJ cJncьвy труд1вввцю, вра.· во пOВlдоlUleВВll, що aдIdв1cтpaцlll Pelraвa про~OВ8J. вarвl"lID В8Dpy_eв1cть, ПРОВОДII'JII вовl І НОВІ sдepнi lUlбув. Вона ве розбвра.­ 'I'foe8 В уф тoвв0Jц8x, cкlm.юr І IІВ8Х sдepввx озбpoaq. ,ро,.ввио бути В lIRIй вpaIвl, ре 8dв­ ва серц".ц.ува -м_пива IвIцIaтilВa ва· ШОI'O урцу знову не знаходить пІ~трlllDВ В ТИХ, X'l'O ввзва'J8в DOJIIТIIКJ США. Не...е ТUI, у давекlй АмерицІ, не розуміють, що жав дрyrol свlТ080I вlІвв ве повиннІ повто­ рВТвся, бо ВОВИ чорні с'!'Ор1ики в Iс'!'ОрlІ ...ТТ8- на Зевшl. Все це бу~иnо трввоасиl ДУМ­ КВ, ве NUlUo спокою. Та І де _ 10llу B311'J'В­ CJI спокою, КOJIII cтlnJ.кв переасвто П ооко­

веде ~ М. П. ЄpeмellfКO. Шана 1

~~eilrиyю

в

"

роботу, яку п.I>ОО І нию

50

ють

А

rmзацlІ

за

І учаОН'ИК&М

ВelнcoI ВlтчнзКflllfOI

Павлович

тарем комсомо.пьсМсоI ор­

Пільrи

1IJ(.~ювали в neplkJA блокади.1leнlapaдa на

Перенесли

Уже

зІ старшою ~a­ roю Г. Грушею та сенре­

ОсоБЛиве місце в робо-'

ючоІ

а.

КoбenвцькИй.

чому музеІ.

пустують. Тож аа Xnlбом . Учасникам ВemaюІ 1 ІІІOJJOКОМ треба йти у , ВlrrчlQНSEOI ВІАНИ на-ла­ вІддаленІ магазини. Чи не ЄТЬСІІ 50 - процeнrна

за ваШОІ пам'lІТІ працюва_ па вона, JCьoro ОДНИ рІк.

С.

Микona

HaCTa:JIa 8НІІc.n_ОРОТИ­

працює

В.

npa.Цюючи в lШСОЛ1 .NЬ

гу, і 8 IстоРнко..враєзнu­

захвоpювaIIIIIIJI,

не

педаro·

кaniЩl1ва (за ВИНlІТКом осіб, tнвanfLЦН'IcТь ІІНИХ

"К У л І нар І я"

Пав­

пистував­

BI:JIoтlB цlєІ армlІ, -сво­ ерlдннй РЩУJlЬтат цього mrcтyвaННII. ЦІкаво, що mпoтoм- цьoro ВИНIIIIQYВ8'Іа був JI1IНt брова.рЧанин

wколl-lНrepиa'l'l

відКриті кyтoчиR­

3

..

'І вес-

Микола

аК'ІИВНО

ка, а в

та .NЬ

пк СІ,....,.. Пfдaзaвa 8OJI8 а­

"...... Cвoдbla••OCJI, що eud

визво­

ся з КОМ8НДУючНіМ 2-ю ПОВlrrpllною С. Я. Кра­ COIW.:ькнм. І тт., що ва­ раз уособлює пам'ять про

доБІ., Пcтbl, peдaвцlll 8Jдвp.... JI08)' ~

PIIICJ .110111

lІКа

ний будНІНОК KYllЬ'1WPH. Тут І було ВCТЗIЮВJIЄІЮ мемор1an.ьяy АОШIII.V з ба­ рельєфом А. С. Макарен­

ЧОМУ ТАК БУВАЄ? Дplli1iiН11

Пoв1rr­

2-1

армlІ,

mura КlrIв.

иесуть весну на

IЦaCmВd

шraб

РlІноІ

...Люди

ЙШJJIИ вперед

1

вперед.

ВИС:НЗЖЄfН:l., схо­

жі на Mepц1lв ванн OJ'IO'l'Н!Кaлися ледь не на КОЖІНо­ му кроцІ, IJIaдаJJIИ десmlКам:и, сотнями г.и'Нули під

~улitМіІ. Гс~jВЗI1ІИ іх чим оопало. Але на.в.Іть ця

Іжа на якийсь 'Іас піДтРНlМу,вал.а згасаючі с·пли. Ко­ ли П. JXY.3дЗlЛИ в черговий ра!З, по рядах кОН'ВоЙOlвa.­ яих прокоти~"жя сtpalШlie папереджеН'НIІ: «Хліб о.тwенийt. ДJtR roЛCtД!И'dX це був страшний удар, ХОЧ до ТalКІа

ВЧIIJНІКІіІв знавІснІлих rlтлерівцш

вони

б уже й маті 3ВШК1f.Y'I'И. 'Dpyeкy Ужу Ім д.aв::lnи вже не раз, в.щ 'ЮГ0 Пm:-fе5!IШІ'Я, язltК, губи ПОКРИ!&IIJJИСЯ виразками, rнotnиСІІ. Не можна було ні Істи, нІ пи­

TIL

Вони убива,'JИ, 3НiИЩYlВanи нас, JП( MOrJNI,3I'8IQyвa_ Тerяяа Ам.црI,Івка Суботовська. ВpR'I'Y'Ваnac:я вана дивом. Хоч фашис:ти Ц}'IВ8J!II свій намІр,

аne,

зрештою,

прихо­

сеpe.n полонених

по~аСIІ чy'NCа, що Іх збираються зaJВt8IНТажува. ти в баржі, вІдбуксувати у вІдкрите море 1 знищи­ ти. КОПИ ваrmJДачl, СТIIIIJИ заган:яти людей на бар­

жІ, пonкJнен1 не виrримаn,и. Нa6nижeнJНЯ смертІ ~ било схоЖих на мерців в'язнІв безстрашними. Руки JJaнl вХ'ІОІПІ.l1ИCЯ за вopo~y зброю. сВмерти, то аемлl.,

-

на

ця дУМ/Ка ДОД8JВa:Jta -сил.

lІІ6ИІІ вставoвneиt кІІІІ. lмaJlын ПІеНІ:ІМ, одерокanа

І11д t'r'ptJJmsrqy, IОрИКН тисяч оолоне!іИХ, баrато з RШIX зрешечені куJIIЯМИ вnапи на землю, Ій І ще небагаТЬом вдалося втекти з мІсця крнвзво! роз-

ВІІІрО8&Д)ІСellНЯ пшьr на оплату аа Лі1RИ, Ім необ­ хliцИо П<lCТавити в район_

прави.

ному

мг;рна Надія на IJOpm1YIНОК ДQДana сил,

чи

И1ському

c:.oцI.Мьнoro

'llE!llllRurrамп,

aвJ.I'8'fy8 JJ1Jrь1'JL

ТІР

BJAqt-

зaбe3nе­ ІІІСІНЙ

за­

.........

aaawмвa 8ІДДІаІІ ~цI"""OfO ...

a.rne,

здаєть'

СІІ. я ще нlaon!и не бlrала так швид;ко. У лІсі. БІЛи

IIКOroc. будинку, HOnI відмовили, І ми повалилися на земпю, ж~ хапаючи пaвl'ЦРЯ. А в l'OI1IOВl

билася одн:а ДY1ttQta -

І. ;JADOJlOТНВR.

CfeaaRfJPl8.

,

у нашій rpyIJtl було десь Ч'ОлOlВlrк ~ь. Не' oorаю, aкlnыаІ' м1t й бtrли, бо м~лесенька при­

-

1 уб'ють.

це

-

кlяець. Наздож~ь

..... - . -- .. - (ДМI буде).

. __

НА

..


СllЮр.

4

.• 15 серпня 1987 ро".,,..

ПАМ'JIТНJU(И

..............Н О В Е

))евидаио

Героям т рипlJlЬСЬИОГО

киигу

зеМJJЯJ<а

нашоro

ВаснJ1Я · ВасИJIьО_

вича Юрченка, до яио! в. свІй час иаписав передмо. ву видатmrй nисьменнии Герой СоЦlamtТИЧИQІ Пра· цІ, лауреат ДержавкоУ пре­ мІХ СРСР М; П. Стель­ мах. Тонно В.1Дч.уваючи на. ріОД!ІОу л1Jpшцу.aвт<Jp на чи­ СЛ~ИХ nPИКJJ3ЩаХ глибо­

ппо_у

ко Р<>ЗКіРlШз'є П · пOte'l'ичнl особливо~t, П емОц1йlfY . силу

1

ВОДИ!l'ь

IIeple'КOНJLИoВо. нас

до

Не випадковоМ. П. Стельмах пlдкрec.nюв у

літератури у ЧернІгІвсько. му

.

. В . В. . земЛяк.

пlд­

кІнчив

пна у фабрично·заводське

тІ.. ЦІкавий t ЙОГО JЖІте~ ратурннйзапие кииги на­

училище заводу «Точеле_ ктроприлад. у КиєвІ. На .

ховоl;

семИРІЧку

Ж заводі

І

встУ.

ррцІ закІнчив Індустрlаль.

ний

1

роБІтфак

вав

ріК. .. Палaxtrorl'l~ Jl'И вогнІ ГРОМa:дяJll1CькоІ ВlЙии. КраІна І?ад напру­

КучеРівна

ПРОJNrnНlЙ боротьбі з61логвардlйськнМіИ арміями. Та' внут.

л~ваJlИ

КJY!PIКульськl з

них,

знаВІСНІлІ

~нди.

ОдіНа

~ркульеько-наЦ1-

У

ч~і

....-

1919рокіу

Києва другий карауль­ загін

KOМCOMOJlЬЦl:в.

Селище було

8Изволене.

А &ноЧJI. бmrдити вчинили Н'е<:подlваний напад. ЧЄІ> вoНl

. БНtЦІ

мужньо

з'ЗХи·

щалися, але сили були нерівними... Багато ком.у­ юстlв І комсомольцІв заг nmУЛО9 бою, а тих, хто потра:п1і5

до

pyrк

ЖИІВнм, банди'tИ на кручІ ДНІпра

ворога

і

вивели розст­

1'0

ба;нда

Зел(Щр.

була· РОЗГРОМJJена . ."'.'

Рветься ВВlfCь граніТ. ний 05еЛ1lок з зlркою на вершltRl · - пам'ЯТRИJК ге­ роям

кам ду

Трооlлля,

учасни­

ТрипlльсblКOГО (пІд

та,кою

похо­ назвою

m1йшла ця подія в lcroр1ю рад1ІнlcыкІI України). no,r o автори - ску льпто­ ри Ю. Бlлостоцьюий та Ю.

Фр~ма:н,

1.

Бямер. ковлено у

В.

архІтектор

ОбелІск вета­ році.

1956

ГЛУЩЕНКО.

'СТатеЙ

cтt

вулицю,

ptвча1tИ

ПІдтвердиВ

- '

вl.ц.

.

І

.

. . :'

писар;·

тут . сталося

з

в

«ХОЛОДilу.,

схаменулш:ь,

побоялися

вхопилесь

вістка. ЧlfМчикує баба лІ­ сом, поспІшає в Семи­

жарт

вон:и ку

І

за рятІвну

-

І · довro,

все

дoвro

на

рего­

полки. Аж ось тройкою, я,к ВИХО;>, прол.етЬв багач.

Так)"

бо він таки повернув Ку·

мабуть.

ВІдбувся суд. RрИВJ!IНИка с<Штрзфували на три ,карбоваllщІ. А про землю

-

· ні слова. Як же ц-е. гукнула Ку<щpdвна,

-

-

ви-вІн

мою землю загарбав. при­ народно дулю дав, а за Це

т.JuIьки трояч.на?

-

Троячка,

-

вщпо­

в!ів суд.ДjЯ.

А паІН: IIИсарроз' яон'ив: «За сІмвоJltЧеСкОЄ оскорб­ ленІв ДЄЙС1'ВІєм

висшеє

наназaJНlв тра рубля •. Так

оце

JI

дам

ко-

черlвнІ

загарбану

бачив

вого

старший?

А поки що ВИЙШд·а зо­ з

цриміщеннясуду

вш:око пfднятою головою. залишивши «панам. двІ lНеоПРИХОДОВМJI троячки.

-

найстарший

сеп І

. було

на.,

А06ратис.я

або · паР9Плавом Остра, а пІшки.

· n>· Rиєва : ',: ЧИ · ВЛііС :'-.. · Т1ЛЬИИ

шусwyв

..

транcnoр1'У

.

ВИt3намв.Можна,

приitлад,

..

" вйхоцИла.. JЮroдонька

а

I3f:Сі

.

був не

kopC!:-іІНИЙ

жи.

слави

R

язицІ

дивака .

зажив

А

·вся

спровина. Вл'~ва nюJiя­ гала в тому, що віН НЗД-

.

ЗlВИЧаЙ'НО ШВИД;КО ходив. Любиs щдln'И, роб~ . це охоче, н.а1В1"ьнаперекl(р насмІшникам . . Що.Що,а

пОСМіЯТИСЯ

лlminLЧi

над

бли.ЖіН1м .

велИКі

Дить ,

.

то

· Х07

гострослови

тут

як тут: .Ти, наче Три· фзr:-n.. Або: «Ти, як Три­ фан, М'ОIЖ~ш побrrи рр Києва по гудзики або по · Сlрии,к·к

запро_

вже й поготів; Подавай · Ім легlЮВУ, мO'tOцикл. мо­ пе-д, в Кpalbiьому випад­ ку велoCliпeдj. HМd, пiIpJ<и неп:lдyть ... Яка рацІя йти, БИ'Ти аж дв3fДЦяrь

•.

ХВ<{.mtБ

МQ/lОд1

ще несхorЖВНl ноги, .ко­ ли ~epe3 сорок-п'ятдесят XlВIЩtИ .црийде автобусІ

С#діть. Чекatoть.

мастзни.

Коли ХТОСЬ шви.щ:W

МОЛОДd

Не вмІли тодІ лlТКlВЦl 1'1;11( Ш8ИД~О ХОаЦИІІ'И, ЯJ( 'І1~ифан. а зараз ~ то

lЗІif8JlО nV1U 8'-" ceJJO, ВІН бу"" JIIК кажуть, У кОж. на

дplyЖКою

з B!нкQМ ррмз.

тель Л1rrок, а н!6и заАШлиЙ.Увсякому pa,G1 ноl'О

А заВ'і'ра С1'аршою

шуватимУТ~ гостей на ве­ ОLлля~ . І Три_ ~JJюбки юшИВ зрзш{)' до Києва, а в oБJдню ПQl)У вже · був

вИсоиий довго.нСі·

.цa.кm;. А вже.

·.

()..я..· так,

ко·ли

Внгля­

б

CTa.ltO~

що Х. ТОСЬ СХ~fШ':'

Jl'iшкн в суCWIЮ СоБО.~.

. 1Су, . ІФМ

'(t(){'o. ІЙ~ry,

. .. .Трифааом

дива·

н·азвали

~1

.

. 2

.L

НalЙстаріша у нас КОНОІ1'лиха. УА дав­

баба

не

rltЙ чолOi9lИ. Звanи його Вдас Трифан. кажуть,

запитаІВ в\.1І.

уря.щник.

уще

ФEДSR.

А. Тами й cnpaвдt ТРІО

п~дою

вербу,

му

.

ДІдусь наставИв вухо. - Хто найстарший тут? уже внжрикнув

Хто

. . ...

РеАакТор л.ВОЛОIURНЄНКО.

но ВЖІЄ за сто.

- Ти с.кзщи, хто у вас ... Ну ... Koro у вас уСІ

Велике й yDOрядкооане

наше село ЛltТки!

-

.

є..

фан НlЯt<оro

Десь на поча-my : 'цьр. ro СТОЛ1тгя жив · у Qашо­

біJI'C)('ОЛО·

neреводячкпorляд на ДІ.­ рІОlиА мІстоК.

з

lтепер.(ЛI,.~еькl бува·

куitйв воCRоВ"ИйВI.нок,

ДЩуся, покликав. Хто у вас тут наА­

-

ranьною назвою «Колись

BtH ПРИІВ'l3;тане T·)nOro.

паpaк.lн.н.ою

yp~

J'азети. · ПрОпонУєМо чита~ _. J(lnЬНa йоrо· гуМорис • ~ · ОnOВІДЗIЦ, пІд за­

по­

ПИtfjИТИ коней аж перед самlicИtькИМ МIосТК'ОМ. По­

землю.

Цlю ...наШоіNlСьїфаАОНJЮІ

що був

здіЙ'маючи

мчав

частий гість JJІткІвчан.не_ рІдко заходи:r/> 1 в редак-

. заМ~: ... По~ли сусіда, ~.КИА '. rX~ ·Aq . HlJeBa, щоо

чу~ом ццаJJОСЯКУ~У зу­

~ буде потІм ... на

J

за

бричкою урядник. А село нІби · вимерло, ні жи" во'! душІ. · вd ІЩ жни. вах. нікого й спитати. Один тІльки снве:нЬкий дІдусь стояв бlЛJI містка, та й той заховався за вербу, коли побачив куря­ ву. А KypSli8a все н"Збли­ жалась. .'І1Lnьки SIlIHMCb

COJl!OMJf!Н­

повернули

тали ; Та Й МИРОЇ;.{у. ма­ буть, наказали не ~в'язу­ ватись Із клятою бабою,

задобрити.

·куряву,

та

ро3l'Олосу.

поспІшає.

ВулнцеІО.

..

.Пани. рооryБRJI.Ж:Ь. аж вІдсахнулися . За та­ КУ ганьбу могли б жOlpCтО_ КО· rroка.рати КучерІвну ,

6aToroM.

~e · ДІДусь

на цьому мІсцІ ще заца' ря Миколая . Oroж тоді БІля того ж таки трухля~ вого мІстка і сталася ку­ МЕЩИа п~.

mюaрем І кину ла на ст1л ДВі троячtcи.

Кучер 3Maxнy'IJ

-

КУ, 'Живе у КиввІ. "а вІн

.

Т~ЮТЬ~ крикнув

де ,. до T.aproвor,Q

мІсток.

НинIВ.В. Юрченко

. ieeктКit " ..щ:,щиНІ'І.), .. .

..:...

урялкик

JJаМаин.А

ЙМ'09lрне: Krre'Plвнa бли­ с:кавИЧJIо .. пtднесла судді дулю під самкА нІс: «Це вам, nзне суддя! •. . Те ж саме прссюбила ВOIfa· 3

·ПОСад!ln'и

~ Mo~aTЬ!

з

на заслуженому вІдпочив-

.

то 8С1.

З цього

виступав

доповІДАЮ у Всесоюзному Будинку HapoдI'IOX творчо­ стІ у MOCJ(Bl:.

хто куди.

центру.

вІн

.В. В.ЮР'іеНRaВ

~ нас цжавИ'Ть'tУТ ТіЛь- ·

.nИUJQJJй д~в'вн:яй

щоtь~.

приводу

ФрО~

.. .

'

fJaAPYt<OвaHO

Та, · ВJiЗ'Сие.Jtне тепеРЩІ, вtЙ.Зз.лlзобетонuий. а кО­

'ГРІ РУб:.ц'JI.--­

КучерШН'а таки поскар­ жилась. Через ЯJ<,ийсь чш: Із волостІ прИіЙшл'а по­

миро;}щ·u

рІляЛИ.

Пkшlше

Маю право!

rroвl.В багач. - Право? Яке право? Я пожалуюсь мировому cyд.ц,t! - Ось тоБІ суддя! А пil,дJвlс бабІ дулю.

ний I1IOI1JК. ДО якого в.лив­ ся

.- . Только

ЩО ВИ; сусЩє. ро-; бите? Та це ж грабіж!

для УІ ткв1дацlI ВИРУЩIІ8

3

троячка?

.

ни.

оналlСТИ'lка банда' Зел&­ ooro, $8ла в районІ Три­ пIЛl1IJI.

!lIpIillВ.

ше у репертуарному $бlр-

вуЛИЦІ,

сlльних обрядІВ.

у

переклади на . ~'{йську мову текСТ1вПlсе'нЬ. Іх'ЄС.

ии ' <wщ,t()"А иlcт, що .~

мусь дулю І за це 'l\J.JJьки

Було це давно-давно. може. poкdIВ сто тому: ба­ гач зarар6аа чималу смуж", I('j' ropQДy баби Кучер1в-

рlшнlй ворог не вгамував­

ся,

редактором

коваНа ЙОI'О П'єса,сБaJц!­ да про Ладw., а D1зЩ.

украУнсько1

поетеси

І зусиль вІддав створенню й популяриsaцlІ нових ве·

Jj.

'!'енна. У репертуарних · зБІрниках дру~увались .Інтермедli, сцеиарlІ висту­ Пlв художнІх . агІтбригад. кілька оповІдань 1 пісень ііа йоl'О слова. . . таl.tОЩ

Доба.

у вндаВНИЦТВі ·· . «Мистецт­ во.. у 1973 роЦі надру­

вступив

1919

lJнтервента;ми.

старшим

республІканських . і облас· них газетах. Багато уваги

ра, Інженера завод.УсБіль­ ШОВІ{}(. ВОЛОдИМИРа J\OC'

Понадшfс::ri1здцять ро. кІв В. В.Юрченко працю­

1937

до Київського держунІ. верситету. ПІсля ЙОГ() за­ юичеНI'ІJI три роки був

ВИКJJадачем

О.

Інсце­

ського, компоЗИ'1'ора.амато­

I1'рОІТО'lНOю ВОДОю, . А над ИJtIМIi, наД ТНlt(И pb-і!Щ3ми змk3~Щ . MoC-'ІІИ.

ІІІРОВО­

~

сини Карпенко. народного байкаря Прокопа Канав·

майстернос­

родноІ піснярки

працював

ся Ух емоЦІйнІсть. взаємодІя ОбразІв.

зБІрниках

НИЦТВІ с Молодь~ .вийшла ЙОW книжка .деякІ питан~ поетичноІ

надруковано

Нариси-передмови B~ Н)рченка надрукованІ

у видав­

ня

цьому

рlзнома.

1956 роцІ

рІс 8 ЛІТках. Тут же за.

токарем цо ·металу. В

чітка вико­

У

Юрченко-.- · наш НародивсЯ 1 ви_

ських Пlсень, розкриВають­

Нlтиі поетичнІ прийоми; Ух вплНІВ на ідеАно..емо­ цІЙКИЙ зм1с.т твору,

з

нику

нІзацію оповІдання О. Ко:­ билянськоІ .За roтар •.

інсти­

тутІ. 12 років очолював що дослlдatен. ня: Василя Юрченка ЯJ<_ . вІдділ фОjJьJtлору в Цент­ ральному буДИНку народраз 1 належить дО ТИХ тво­ рІв, ЯJ<их так мап0 Уна.­ ноІ творчості, Шlй фольклористИЦІ,

ТИВНQї взаmюд1їобрззtв. У инижЩ РОЗГJJЯдають. ся худоЖн1 осоБJJНВОСт1 на. родних І · сучасних автор­

жувала всІ скли в

учительському

передмовІ.

3З!t0НУ' ак_·

ристовуються

____ ................

...........- •••••- - _ -...ІІ.

ДОСJlІДЖЕННЯ В. В. ЮРЧЕВКА

Нещодавно у видавницт­ вІ «Музична УкраУна. пе-·

КИlВЩИНИ

Ж И Т Тя·

.

бояться,

Rраси.

-

ві БУДИ1llКИ L ШИ'рокі Й чи-

бугаАl

Промкомбінату

Так-так... МИlКИ'ТЧНІН Як

ви,рвється

на

раАспоживспlJlК8

6pOBapCbJJ:oi

НА РОБОТ)' ПОТРІБНІ~ вантажники,

слюсар-наладчик,

НАШ

ВЕРНІСАЖ

За довідками звертатися на ад·ресу:вул. Бо ..

Вез ел ... Мал. В. Горбачеас.коro.

.. . . '

·

,'

e

.. . .. ..

/ ·. ·~··.· -4

.....

..

..

.

гунська,

22,

4-02-43.

відділ · кадрів, телефон

Броварській tПМК-580 тресту «Укрелеватор­

NлинмонтаЖ:t на постіЙну відрядженнями,

класу. ОПJJата

-

:роботу, пов'язану

потрібен водій

автОбуса

nочас6ВU-riреміальна.

За дов:ідками звертатисsrца адресу:

з

1-2

Брова.

101;

ри, вул. KpaCOB~ЬKOГO, .6~СПМК·580.

·Іхати ав'Юбусами

вод' «Торгмаш»,

NttM 331,

.

УПРАВЛІННЯ

wкo.nу·магазИН

ТОРГІВЛІ

МІСЬКВИКОНКОМУ

набираеУЧiftв.шко. '

лу-магазин

. ..

сНОВАЯ ЖИЗНЬ.-орr.к Вронрскоro

toPO~ко- .

да

Peдarn'Op А. r"n08 8Ь1XOA8,'l' е 8ІоІХОД8; мор....

вo.nОШНИZIIко. 8DPUЯ ІВЗ., ере.. 1lA'l'ІІІЩ8,

17

ro....

еydбoorа.

подати

еліА

TlHti документи;.

- заяву, -..; АОВідку про стан

. здоров'я,

ПО ПІДГОТОВЦІ ПРОДАВЦІВ. Заняття -- зІ вересня 1987 року. Випла-

:.- фотокартки, ":""атєстат про середню освіту. Звертатися . на адре- ·

чується стипендія 57 карбованців щомісяця.

еу: БроварІІ, вулиця Київська. 139; відділ кадрів .

Для · зарахування ro ._..... КомlІ)'lІІІСТІІ'Іескоl . O&p'lll. tкра1іИЬІ.· : J'OPOACJfOro ~ ))8Йо_оro Coll4l'l'08 . иарод11ІОС Аеоу· ,..,-08 КВеасNot o4II8C'rJ1. (Ка yиpaJlRскЬм .8ьuce).

З ·ДОЗУПИlfКН«3а·

..

ЛДРЕСАРЕДАКЦlI: fИ020, Ки'lСltU .ac~ ііі. Броа.,., ВУ". КІІТвсь.а, 154. Т."8фони: редактоР& - ..03-7'; 1I1МJ"y n8ртlАиOl"O ІІСІІТТІІ - ......... і; BIA,,"JAМ"HorO с.мретар", .lмl"у cla';ca.кoro rocnOAAPCT" .... 4-412-12, коресn0НА8нтамlсц••оro ра· ,,'Омо ... еННІІІ 5-tJ·tt; аастуnниІСА J'8A81h"0p8. IJIмl,,18n,_ИС"О8Остf, "ИСТlа І м.со.оТ роСот.. ...; 4-04-8t. . .

j ."

в .9

І

Друк

IнJl.екс:

~укоааииl 14.75в

61285.

офсетний.

ОбсЯr

аркуш.

1

'l'Iq)aJК

примІрникІв.

Замовлення нt З648.

.

#128 1987  
#128 1987  
Advertisement