Page 1

, __ _18!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!Ї!і!8Ї!І"""'І!і!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!і.· nРО .Л І! ТА РІ

. В С.ІХ

КРА ТИ,

-IJI НА Jl ТЕС І!

!!І!!!!І!ІІ!!ІМ!!!!І!!!!!!!І!І!!!!!!М

ОРГАН 6РОВ.АРСЬКОГО МІСЬКО' ГО К 'ОМІТЕТУ КОМУНІСТ. ИЧНОТ ПАРТІТ УКРАІНИ, М І С Ь КО І І Р А А О Н Н О Т Р Ад' Н д· Р Од Н И Х Д Е П УТ АТ І В К И l В С Ь К О Т О 6 Л АС ТІ

Газета виходить в '

З 5 ЕРЕ rТИ! вародних депутатів

11 серпня 1982 року • Ціна 2 коn.

Жнива-В ~Е:-ЦЕНТР~~~~ за днем

g

УСЕ· ВИРОЩЕНЕ­ Иещо,цавно група

Середа,

17 квітни 1937 року • .М 128 '(6376) •

Сара'І'Ов­

ПЕРШИМИ

а.кої області виступнла з · lиlціативою розгоркути Всесоюзний похід під девізом «Усе вирощене -

В РАЙОНІ

аберегти!,.. Ії одностайно підтримали депутати, кок­

троnери, активісти. преси, всв громадськість. Цими )І;JJJІМН почин схвалено .Президією . ВерховноІ Ради УРСР, JІRa зобов'язала місцеві Ради народвих депу­

Завершили

татІв .республіки, їх .виконавчі · номітети всебічно сприJІти дальшому піднесенню громадсько-по.JІl'1'111J· :В:()ї

1

виробничої

активності

Дійсно, в снладwх умовах вввіш:в:ього року до­ ~дитьсв збирати врожай. Причввою ·цьому час­

косовиці

·

св1жнмн,

вac.JilAКR

·

будУть

чеюю.

другий

про хід збиравив хліба,

молщем

:в:ьому б 1 льш Сmльwмн

не

sультатів трудівники радгоспів «Ававrард•. «ЛІтків­ ський»,

«Пухівський>>, що вайближчими дuмв за­

вершують збираНИJІ зернових культуР, ·успішно ви­ конують доведені · завдавни по заготівлі кормів дu

rромадського

тваринництва,

по-госПодарськи бере­

жуть все вирощене на . полях, одержане на фермах. Своєчасний контроль, розпорвд.ливість керівників, господарський підхІд до справи з участю всієУ гро­ мадt;ькості все це дав добрі наслідки в збере­ ж~ниі продукції.

Зараз наступив овочевий сезон. Трудівники райо­

wу вредадуть державі близько 52 '!'ИСJІ"І тови овочів · аа· рік. З кожним днем потік Іх зростав. Лвmе пра­ цівники мІського споживчого товариства ставом ва

1 серпня продали овочів на 300 тони більше, :в:1ж

торІн на цей час. В достатній к~.лькості на прилав­

ках магазинів огІрків, капусти, все більше

ше надходить Помідорів.

Завдання тепер полвrає в тому,

1 біль-

'

щоб · до столу

трудвщих доставити якомога біnьше різиомакі'l'ВRХ о:вочів високої якості

-

свіжих,

иепоmкоджевих,

аапашиих, не допустити втрат їх під час збиравия

переве~ення. Про це ясно і зрозумlло . сказав ва травневому (1982 р.) ПленумІ ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв: «У кожному районі, в кожній об­ .JІасті, в кожнІй республіцІ поввина бути продумана

1

'реалІЗована чІтка система заходІв по боротьбІ з :8'іратами, безперебійнІй роботІ заготtве.rІьних, т:рав­

1

с~ортних І торговельких органІзацій. ЧиІІJ корDтmн­ 'МИ, чим простішнми будуть зв'язки між поnем і магазином, тнм краще для n.Іла, дл11 спожИвача•.

.

Саме

•ttoлe

1

за

-

таким

магазин~

принципом

працюЄ

прямих

зв'я:зRів

бІльшІсrrь господарств

·пІдприємств торгІвлl. І це правильно, адже кожне перевантаження: на здавальво-приймальних пунктах, аайве перевезення: прнзводит& до збільш,еиИJІ втрат ародукцІї.

· Кожного

року в район приІждЖає багато кИJІR ва допомогу збирати овочі, фрукти, картоплю . .Там, JJ;e керівники господарств забезпечуІ()ТЬ хорошу Dр­ rавlзацІю праці, своєчасно постачають тару, виво­ цть

продунцію,

там

менше

втрат,

більше

. Обов'я:зон

мІсцевих Рад, вародних коитрDлерів, автввістів мІськрайонної газети , і редколег!А стів­ rазет сприя:тн трудівникам сільськогоспt~дарсь­ 'Кого· виробпицтва у збереженні .вирощеного ~ожаю

всіх. культур , доnомагати

їм виховувати поqуттJІ

.в11сокої відповІдальності хліборобів і тварнивиків за одержання доброrо ніицевого. результату, що буде НеІ\tа.•шм вкладом у розв'язання Пр~.цовольчоl програми, визначеноУ травневим (1982 р.) Плену­ мом ЦК КПРС.

лише

свого

господар­

їм У спішно провели нинішні жнива у радгоспі «Тре­ бухlвський>>. У цьому в заслуга танож і народиоrо контролера, бригадира кормодобувної бригади Іва­ на Миколайовича КорпІйна. На цьому знімку ви бачите itoro у пqлі, де ·досвідчений працівник ноит­ ролюв якkrь обмолоту озимих. Фото М. Семииога.

помІчником

ВІктором

МиІіОЛІІйовичем синськнм

госп!

Ковба­

першим у

виконав

завдання

рац­

по

fювич Нуць. ВІн перевіз центнерІв . зер!іа. Лише на 12 центнерів хлІба менше від пр"авр­

пернпцтва

Григорій

перевІз

водій

Павлович

У радгосnt темnами. скиртування

ханІзатори

сІвби

посиленими

завершується соломи,

готують

озимих

1\уль­

пшеющю

та

соному

жито

на

Водночас

вони

пожнивнІ

1\ультури,

Зерно лягло 3

хліба. 3 буннера свого добре підготпвлену ріллю комбайна вони видали ма.йже на 200 гектарах. 5190 центнерІв добірно­ го зерна,

або

на

1191)

Г.

АНДРІЄНКО.

ПРЕ 3 ИДІІ

серпнв ц. р.

обмолочено в nроцентах до скошеного, друга _ обмоло-

ВЕРХОВНОІ

чено в nроцентах до плану ).

•Требухівський•

94,6

·~аси~івсьн:й• • ерд ськи • с~вангард• й • лоскІвсьнн •

1,5

~1,0

0,6 80,5 79 ,6 75,7

імені Донучаєва імлені Щорса < іткі:в<:ький•

Імені Кірова

74,9

«Пухівський•

68,2

«Рудня»

«Великодимерський•

\}Іені МічурІна «Бобрицький• ~гоголівсьний• «Зоря» «3авориrіькнй»

«Заплавний•

Про

77 .3 74 2 91 ·7 8 8 ()' 79 ·5 89 ·0 76 ·3 98 ·5 6·7·0

67,0 65 ,6 64 ,3 63,6 57 ,5 49 ,0 4 3 ,8

4l,O

«РусанІвський•

26 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- '_ __..:..;·

8

КОМСОМОЛЬСЬКИИ

Пі.!fВ~І:Іено змагання

молодих

за

ntдсумки nкnень

серед

оnераторів

ми­

шинного nоІнни на nриз мІськкому ЛНСМ УкраУ­

·

ян Імен!. Героя Соц!ал!с­ тичноУ Пріщі М. З. Пнль­ тяй.

воювала

госпу член

доярка

Із

На

території

}{атерина Норотенко. Во· на одержала по 605 кІ.1о­ rрамlв молока на корову. Валовий

автобази ·;м З иа

nереможців

сощаJtістІАиого

.

змагання за другий квартал піJ;ня~о

Червоний

них

-

ра;~­

«Плосківський ~. обкому комсомо ,~у

прапор. Серед відЗначе­

бригада Олексан;хра Сергійо~ ,

в!іча Недосвки; яка працює за ·мето;.

до~ бригадиого підрядУ, водій Мико· ла Володимирович Як1б та колона

державної

заслуженn:vrv

УРСР

НаННЯ. Продовольчої

грами.

nро-

О. УСИК,

філармон!У,

артисту

СЕРЛЮКУ Анд­

звання

почес-

народного

УкРаїнської

Голова

І

інсJРуктор міськкому ЛКСМ Україин. .

профспілки Валерій Іваио,ич Воло- · венко . .Саме ці nередовики змаганни виесJІи вагомий вклад

в

успішне

викІ)к&ння автобазою планів ниніш­

ПuезндlУ

Вер­

Верховної Ради Унра­ інської РСР • Я. КОЛОТУХА. м. Ниїв.

6 СЄ'DПНЯ 1982 року.

господарських т.исяч

вантажів,

-

тонн

понад

38

них

11

завдання.

3начно перекрито nлани і з інших показників, працюючого

а

виробіток становить

на

одного

109,9

про­

цента.

року.

Так, за сім місяців

перевезJІИ

ар­

РСР.

передовикІв

М 2, де иачаJІьником Микола Васи­ льович Матяш, головою цехкому

нього

а заслуги в розвитну радянського музичного м.истецтва . поисвоїти сошсту-вонял1стv }{иївськоІ

ховної Ради Україн­ ськоІ РСР О. ВАТЧЕНКО, СекретаР. ПрезндІІ

становить 15142 кілогра­ ми. Це особистий вне­ сок KO:v!COMOJIKH у ВИНО­

ножну на;:\ій

На честь честІ>

анни народного артиста

тиста

вчетверте

тов.

Ук~аїнської РСР

не

Вчетверте цей приз за­

присвоєння

~вердюку А. С. почесного

рію Сав,лІйовичу

ТЕЛЕТАИП

Приз

РАДИ

УНРАТНСЬІЮІ РСР

Держплемпта:Хозавод

71,8 77,6 50,3 78,0 57,9 89,3 83,1 92,8 93,3 100

~4,6

сі­

нормовІ

УКАЗ

(Перша графа -

ви­

агротехнічному

ан едении 9

ме­

грунт

тур з тим, щоб почати цю важливу роботу у кращІ строни і посіяти

міськоrо lиформаційио-обчислювадьного центру держстатнетики про хід жви.в у господарствах району на

Хар­

ченно.

ють

намолотv

cv·

флангового трудового

рІвнІ.

сезонне

на

·2430

для

ІНІ· сво­

водІїв

хліба з поля на тІк nереможцем вийшов шофер Іван Семе­

nере­

соцІалІстичного

затор І нинІ добився сокого виробІтку. 3

корветІ

в1д такої ._допоІІІоrи. Щоб робота була продук'l'ИВ· вою , керІвникам господарств. спеціа.ІІістам необхід· :в:о подбати про очвщеиНJІ площ від бур'JІRів.

Гектарах.

ства, а й району, мехацt.

зібрано в серед­

-

ніж по 30 центиерів зерна з гектара. зусиллями досвrають непоганих ре­

а

з'Міr'аfІНJІ ~: · · механІзаторІв

парткому Г. Я. Клепко, диспетчер Н. Т. Кольцова. Результати одержано непогані

rіок.тіа11

124,

одноразово · виходи !І

місьКр.йоиио1 газети зі статтями і коресповдеицІJІ­

писали, зокрема, секретар

126

Микола Мельни­

Не один piR :'Ібирає урожай в радгосnі ком­ баіtнер комуніст Аюіто­ лій Іванович Григорчук. В nопе'реднІ роки вІн не­

~~~~~~\JVмr\iu/idt~ Р~~~р:в::пr~~~ пре~и. що неодноразово -JПІ ва сrор1нках це

-

на

Гавріі­ транспортуванні

·

-.$~t~ковD. БD диреціJІ 1· иартUЬtа: opгam:saцts roc~ иожс~тва протистави.лв · иet'Dдf чітку opre:в:luцil()

Про

Перший

хлІбні вІ).лки

·У змаганнІ

мех!\­

Микола

лович Житнна і Олександрович

.

біт,JП в~гомими. . : . . ; ПрикJІадів дая пlдтвердt~tеиh цього иемаJІо. Рад rqtп· ·•. Тр,ебух:івськнй~> п~м в .рdо:в:І ..рапортував Щ1О stвершеиня збирання · рtR:в:Іх зернових. І не

збереження . його.

зернових

нізатори

кращими,

ми, · в JІКНХ розnовідвJІВ

центнерів бІnьше завд&JІ" ня. По-ударному nрацю­ вав на , обмолоті ва.11КlІ

Вчора районl екІпаж в склад! комбай· Дмитра ПавловІNа закІнчили обмолот хлІба нера нового .урожаю на остан­ Наленченка 1 його пом!сr­ ніх гектарах . Високоnро­ ника ВІктора Михайлови· дуктивно потрудилиси на ча Каленченка.

щоб' кожний був зразном бережJІВвос'І:і, дбайливості, rосподарського ставлеинв до продукціі, вирощеної ва иолвх, одержаної на фермах.

~існлми,

ме­

радгоспу

•ТребухІвський• . вони першими в

депутатів, домагапсь,

'1'1 доіці. Тому й розтвгписв .жІЦПІа :в:а ціJІІІЙ мl­ ~ь. -а то it більше. При т.аких обставинах важко уи:в:киутн втрат. Але коли працювати з душею, вбо· JІІІ!ати- громадою за коЖІЩІ · rраи х.піба, овочів, фруктів; доставляти до cтoJJY тру~*щвх 1х в~соко­

жнива

ханІзатори

470

наші

водії.

ТИСІЧ ТОНН H&POARD-

В.

КРИВОВОК,

D'WJ:ЬII88 ІІJІавовоrо відділу.


І t сервия

________к_о,._·_І_f!_-~и тт •-----т----­ J'tii(ННft · нvr ••У ,J81C -VI ...,.

~ку

1!182

-------------------

13. КРАЙ ПІДНЯ'fОІ ЦІЛИНИ ]{раєм «тисячі бід~ нззивали Назахстан до ВеJІкиої Жовтнево'і соЦіал!-

надцятій n'ятирІчцІ ву­ гlльна промисловість на­ бу~е да,1ьшого рqзвиткj

лення в життя мнінсьної

кому

иа.ц!онsльної

сейнах .

стИчної

револЮції.

Бті- · особливо

політи!{И

стало для Назахстану, яц і .:tля Інших нац\она.'!ЬНИ:< сніраїн Росії, аІіЗНач.аль-

НИМ фактором

ЄКОНО!І'!!Ч·

ного. соціального та t;у.'ІЬ· турного оноЕ.'Іення і роз·

витку.

Те:ІіПИ зростання про.мис.1овості краю за роюІ соцІалістичного буд\в-ннцтва приблизно в півтора раза nеревищили теwш nромислового розвитку кра'ін'І-! в цІлому . Поназово . що тільІ\И в д~ сят ; й п'ятирІчцІ в ресnубліцІ введено в екс-

n:rуатацію вих

250 промисло-

ПідПрИЄМСТВ,

цехів

ве.ІІИІШХ

1 виробництв . Нині

1

в

Енlбастуз::.

Убаганському В

ЕІіlбастуз!

ба·

вже

~Іє вугІльний розріз «Бо­ гатир:о,

який

дає

за

рІк

них

комплексІв.

Тут,

зо-

крема, буде збудов<jно кІ.r~ька теп.тювих ДРЕС. ножна потужнІ с тю по 4 м.'Ін . кІловат . Від тих. що вже дію'І'ь , 1 від нових вперше у світовій пран ­ тицt престягнеться над.;Іа­ лекий енергомІст постій­ ного струм:-~ Екібастуз -Центр (район Тамбова)

напругою

нІло­

1150

ВО.ЛЬ'І'ЇВ.

О,ІІна кра с но:~о~овна цнф­

теnер електроенергії у ЗО разів більше, ніж вся

займає після РРФСР і УРСР третє місце в країнІ. Республіка має міне-

царська Росія в 1913 році! У місті ШеFч ~нкr) працює перша в СРСР атомна електростанцІя в

ра .1ьні

вугілля,

номплексі з оп р І с нювачс~r

залІзні, марганцевІ, хромові, міднІ . свинцевоЦm!КОВІ, аЛЮМІНіЄВі ру ДИ

ких нейтрон ах . Щодоби АЕС дає 150 тРе . тrн н прІСНОЇ ВОДИ і :'! аб 2:ЗПС'ЧУЄ

і хімічну сировину, особливо фосфорити, рІзні солі. Надра Назахстану є надНіною С!Іровинною 1 nалив:-~ою базою не

тІльки

для

ftoгo

техн і­

цІ:линннх

земель

І техн l ки :~ля тваринницт­

ва . Павлодарсьний трак­ торний завод після ре­ констру кцІї · в наростаю­ чій к ількостІ поставляти­

Назахстан

морської

апробляє

BCt.:tИ

на

ш внд­

нею мІсто 1 нафтопромисли. На півостровІ Манги­ шлак і в Ем би н епкому басейні видоб ,.r вrє ться

особливо виробництво сІрчаної кислоти І фос­ фатних добрив на базі розробок покладів фос· фо ритів у районі Нар~­ та·v і в Актюб і нськ ій об·

ластІ.

Сьогод ні Назахстан є о.J.!НШ з основних районІв у 1\ рнїнІ по виробництву

зер н а

І

тваринн ицької

продукц ії. ч езн І

ні

Він

має

ве ли­

сіл ьськ о гос под арсь·

уг Іді:\Я.

П очин аючи

з

por;y в ре сn убл іЦі

195.4

о своє но більuі як

млн.

20

. гєкта\) l в

цілин ни х

логових

земель.

В

зультатІ

посівна

п поща

і п ер е-

ре­

зб •л ьш илz ся тут порівня­ но з 1913 роно:\1. у в і сім раЗ і В І ДОСЯГ.1а 36 М.1 Н. г ектv.р ів .

Голо вн ою

зер·

нов о ю ну.1ьтурою є яр а ПІ!!СЮЩЯ Т В Є Р;:\ИХ і С И ЛЬ·

шіх сор тів .

Завдяки осво­

Є!J НЮ цілИJІИ Назахстаи що r.ону продає державІ майже мільярд пудів зер­

н а . У 1981-му , вкрай не­ спрняттшому

за

по годНІІ­

тонн

ми умова ми, році в ід го с­

пода рств Назахської РСР

внв трудящих

з черговою .

дустрІальне, аг ропромис.'ІОІ!е . науково -технІчне.

нітка~;.-·: 1 феросплавІв

виробницт во у Єрмаку .

перемогою на

шляху вт і­

Збільшаться

потУжностІ

І\ачарського

гІрннчо-зба:

« О с нов-

ми х напрямІв економІчно-

го і соцІаль:-~ого розвитку СРСР на 1981 - 198.'5 рони І на п е ріо:І до 1990 року•

дальшого

розвитку

мільйок'И

трактори

нафти. У нинішній п'яти ­ р \чц! тут почнеться о с во­ єння нових родовищ. Теж дуж е важлива «цілин а» ... Да-льшого розви тк'' на­ буде чорна nтет11.'1!'"·... ~ ~ таких її центрах, як Те­ ~1Ірта,У .. ( « Наза хсьІ\~ І\ ;аr ­

до

щотюку

потужнІ

Н-701.

ного розвитку . а й для ро;,витку Інших районів нр;:іїни . Сучасна проми с ловість, п і днята цілина 1 . носмодрам Байконур немовб;~ уособлюють нинІшнє об,,иччR На захстану Ін·

Відповідно

влас-

дл я

Розвиватиметься також хімічна промисловість.

з найбільших у паливно-енергетич­

сільськапродукції

газ,

ки

О;:\ИН !\раїні

промислової і госnодарської

природнИй

протиерозійної

ме

ра:

нафту,

виробницт­

во

70 млн. roюt nалива. Н'!. ЙОГО баз\ С ТБОрЮЄТЬLЯ

Назахстан по виробництвv

ресурси,

витку набуде

Сокаловсько-СапбаЙського

гачувальних 1\омб : н а тІє. Буде прюІлен о зн · чну увагу

кольоро вІй

м е та-

набудуть ус! г~лузі- на родного господарства республ Іки . Швидкими т емnами розвиватимут ься M;J-

лургії . ВеJшке знач е ння длп гос подарського розвитку

самперед

захстану

в еликі

те рита-

р і ально-nроми слові компл е к си Наратау -Джамбульсь ни й , Ман гиш лацьний І Павлодарсько - Ек\бастузький. Вони формvютьс я в мі с цях, багатих на м і н еральні 1 с Ільськагос подарськІ р есурси.

Иазахстан займає Третє в країн! 1 по ви-

м іс це

цен.тральннх

ра й онів

має

вже

Нn ­

діючи й

500-нілом етровий канал Іртиш - На раганда . В оди­ н адцятlй п'яти річЦі вІ н §j.:~e продовж ений :~о __._ ;~;ез казгана . В едуться попередні роботи по пср екиданню ча стини стоку си бірськи х рІчо к у На,

захс тан І Середню Азію . В

галузІ

машинобуду-

Казахська РСР. ГІрвики шахти Імені 60-річчя Жовтневої ревмюцtї об'єднання ~Kaparaaдa.yriл­ JUІ• успІшво попраJUQва.пи у першОІІІУ році ОДИІІад­

цятоі п'sтврtчкв.

Колектив шахти

ТОИН

зерна ,

8

НА ВАШУ К·ИНЖКОВУ.

тисяч

ПОJІИЦЮ

переможець Всесоюз1181'о ео­

-

н

rаидн

поздоровляють

передових

гірників

шахти

8

(з.'Іlва направо) М. Костюкова , Б. Нарімова, Ш. АухадІєва , С. Осваиова, Г. Петрякова, Н. Гель­ фе,, Ф. Базулдlнова 1 Р. ХІсматуліна.

(ФотохронІка ~АРС -

чих

РАТАУ).

XXVI

І.

ту

пар­

Назахстан

Н рай

· ф і н ансі в,

с:.1ь ­

госп одар с тва,

го

цього

та

та мате­

грунто ан о-

збірн и!l\ а

будуть

о бо в'язко во ю

на·ст l л ь-

ною

нн иг ою

т и х,

но,:~~у

не

вони

-

ються

підюпо'і ц! лин rі

с оціалІ ­

зак онностІ п ит ань.

Документи

·

р і али

тільки ад ре су-~

працLвн и кам

селищ них І сІльсьних Рад народних депута ­

вп е внено дивИться в маfі ­ бу тн є .

подарства ім. д. С. Ко-

орга.н І·

з абе зпечення

ваго­

ротченка.

і

стичної з інших

вир і шення програми

М. ШТЕПА, доцент Київського інстнтуту народного гос-

пита нь

народно! осві ти 1 куль­ тур н о-·виховної роботи .

комплекс.

вно с ить

з

ського

ни нішній п ' ятирічЦі сере~ьор ічн е В!-Іробниц ;­ во зерна в ']Jе сп ублІцt ста ­ новитим е 28-29 млн . тонн. П родовжує форму­ вати ся потужний аграрно­

мий вклад у Пр одово.1ьчої країни.

на допомогу

зацП роботи селищних і сІль·ських Р ад народ­ н иос депут атів, бюдже­

ті ї . У

проми сл овий

актів

акти

поздор о ·

з ' їзду

Політ вида~ Укра­

працІвникам сеJІНщних і сільських Рад народ­ них депутатів». В идан ­ н я містить зак о нодавчІ

ленн я в життя історичних

рішень

І

Хни щой н о випус тив ~Збірник законодав­

пер е вищус

тепло

8

книги

ВИСО!ЮЯКІСНО­

що

в с танов ле ний план. Л. Брежнєn

АЄСJІТКВ

На звlмку: пІонери вІдшефної ІІІRолн міста Кара­

дійшло 15 мільйонів 734 ГО

RІІдано

цlалtствчиого змаrавна: у десятій п'ятнрічці . На під­ приємстві mироко застосовують передові методи працІ, успlmво використовують техніку. Продуктив­ нІсть праці одноrо робітника ва місяць становить 92 тонни вугілля - це один з кращих показинків в об'єдваивt.

у засІк и БатьІ\Івщи ни на­ ТИСЯЧ!

Ha-ropa

тонн вугілля пона,ц план.

т Ів.

Ка 311 хсьха РСР. ОбмоJІот ваJІКів ва пол.11х кол-

гос11у ~КрасНЬІЙ пахарь• Актюбівсько'І: області.

Це

~ щдання

стане

пель:-.ш корисним

1

найш ирших чів.

чита­

С.

н іл

для

ГЛУЩЕНКО.

добутку вугілля. В оди- ••в~а•н~н~я~п:р~ис~к~о~р~е~н:ог~о~р~о~з.-. . . . . . . . . ..г~(Р8А. .Т•А•У~).-. . . . . . . . . . . . . . .(Ф. .о.то•хр . .о•н•ік•а. .Т8А.·Р.. С . . .•Р•А. .Т•А•У•)•-. .~~;;;;;;;;;;;;~;;;;

КОМУНІСТИ 80-х РОКІВ

<<П У І І В С Ь К И іі ПОЧЕРК>> .. СЛОВА . в ине сенІ в зr~· хlвський почер к• І снує. головок , ні би жартом а fІо го м ожна вLдр lзнити,

сказав директор радгоспу порІвнявши з Іншими.

культу рою

nоля

день

р·еможців змагання

першого

укосу

готовленого із першого виконали план. Вже пере- ном нам н еобхідно було нультурою уносу трав сіно лягло 8 крили плановий показник цІєю цінною скирту.

за цими

який

дійсно

М ен І

ж

вчув еа

словами неабн- по сінажу.

змі ст.

у

останн ім

•виnи са!Jся•

пухівцІв

клали

У

засІяти

поч ер><.

гектарі в,

а

Першими по­ ми за с Іваємо 280. Розр :і·

валки

зернові

І

часом в числі пе-рших їх обмо­

свій

150

лотили.

ху.нок ми

жемо

Яку 6 галузь гаподарства

А «зелений конв ейєр» ?

не взяти. скрізь чітк іст ь, органІзованість , рух впе-

Це цредмет особлив~ї гордо сті директора Том .­

ред,

на . Тут дійсно . ян на кон­

показує ,

зел еним

в ати

що

так

корм ом

зм.~­

б езпер ебійно т варин

году­

аж до листо­

пада.

Чітко

організували пра ­

цю пухівЦі І на збиранні _Щсб краще вейєрІ , йд е рівномІрн о і зернових . вр ожай, жнив.~­ без зупинок. Зразу ж nl с ­ збере гти розді льн и :.1 ля жита, що пі шло нn валн тільнн бороли с я за к орм, площу обробили і спос обо:.t, посіяли олі йну редьку. ножну зернину. В цьому Ось що головн е І цінне. Через два м іся ці. будь СВОЮ ПОЗІІТІІВНУ роль ВІ­ І яищ о сьогоднішній ла с ка, по 300 ц ен тнс­ :І іГ рал о добре т ехн ічне r·~ заб е з п еч ення «Пух і всью t Й >> ваЖІ\О па· р ів поживного корм у ідеоло гічн е рівняти з « Пухів с ькІІМ >> од е рж а ли з г ектара . Ал~ ;1\ нІІ в , прод ум а н е мор ал ь­ пошук

нового,

ефе ;;-

тнвного. І в цьому вже вІдчувається не тимчасо вий успіх, а си стем а, інженерний розрахунок з врахуванням · пе рсnектив•·!.

1980

року ,

п.І.дтверджує

то

те ,

це

тіл ьки

що

.

~пу-

й

на

цьо м у

лясь.

Зразу

не

ж

зуп нни ­

за

цією

не

і

чення

м ате рі альне

соціалІстичного М. І. Івахов~.

заох.J­

м ехан ізатор ів .

У

НОрМИ H;t 150 1 більш е процентів . І це т римає у с воїй пам' ятІ диреюор.

« Пухівським вписуються

поч ерком >>

нов!

рядки

у

новим .

в

нr:цl, І . П . Труби, що на­ молотив 170 тонн з ерна , та водія І . Я . Рlзаненка. На автомобілІ ГАЗ-53-В

що після багатьох ро ків збитко во с тІ тваринни цтво

він вLд перевіз

бельним . Щоденний прп­ ріст живої ваги н етелей

комбайна тонн

на т!н пшени­

цІ.

с тало

. перейшов

А на щойно звІльнених площах вже співають_ свою fM OHOTOHHY ПІСНЮ трактори . Rде активна

підготовка до с Івби оза· мої nшениці . Вона зай­ матим е 650-гектарню1

R.'ІИН. Тут вносяться доб­ рива,

пров одиться

лущен·

ня сте рнІ. оранка . М еха · нізатори взяли соб і за пр авил о :

1,5-2

не

норми

зробивши

-

з

поля

н е їхати . Особливо добре пр аЦЮЮТh

n.

радго спу

п.

казник

П'Ланов ий

по ­

продовжує

зро­

Чи.

запр ов адже нз

го сподарс тві

т ак ого,

чо­

or

було ран іше. А знайшо в ди рект ор

с ьомому

ном ері

лу

<< Н аука

Ві

дум!ш

до

з е,vші .

журна.

И ЖИЗНЬ» про

·

П

но­

ставл енн я

можли во стІ.

В они спІвпал и 1 з його . власними . Р е ком ендував ста ттю ному

пр очи тати

агроному

голо в•

господар•

ст ва М. Н. Полозу. Пі сля обговорення публ і каціІ

рахун ок

вир і шили: варто екс пер и· мен т п ідт рима ти. Ча с по•

чого можна збі льшити ва­ ловий показни к по м оло­

ус пІ ховІ є . Такий вж е по·

стати. А Євген Ф ролов ич вже

ку .

600

м і ркує ,

за

Ну хоч би н а тонн в рі к. Ц е Оу,11о б ян­

раз

те,

р і ш ення

чого

вимагаю ть

т р а в н е в о

r

о

каже ,

ч с рк

ал е

у

в пе ~н ен і с ть

комуніста

Том і на

Є.

а

Ф.

м обілі зувати

с ебе. мобі л і зува ти lн шюс 1 в нб р а ти з багать ох варі·

{1 982

р. ) Пле н ум у ЦІ\ Н П РС. Та к е ці лком м оп;­

а нт і в найкраЩи й . Довести

ливе, якщо зб і льшити м о ­

ма тrr наііб і ль шу нолеюив­ "ну к а ристь .

лочн е

стад о

• вну т рішніх

за

рахунок

р езерв і в.

<< Пухі вс ь кнй

Тр ':КТО рИС ТІІ

БабарІІІІІ КіН , П .

і

р е н та­

В іЕ е

го не з нову у

230

п рргресивним.

малв

виконання Продовольч аї програми. Н айви раз ніший той , в якому н аписано ,

нако­

Сподіва ємо ся

«ПухІвсьний ~ Є . Ф. То- . Так, першими в район! сити ще по 150 центне­ рів , сказав Євген Фро· коли показував. як і 1 1 останнє Із 1200 тонн за- зак нчили загот влю сна, лович. ЗгІдно із пла­ з

рад­

який з nочатку жни" с ко сив 193 гектари пш~­

м і н.

майже

відвІдин

зaclя.'!rt

знову .

-

наших

госпний прапор Слави був піднятий на ч есть пе­

поч ср І: >>

П.

має ще

одн у

Ці !\ а в у вл а с:­

Слободянюк. С . М. Зін и ч . Вони в и конують деннІ

ти віс т ь .

Ві ~

l: !І рям ова нн fі

в

ту

ст орон у,

з в цки

віє

з аду :11 а н r

до

к і н ця.

Таюш ! повинен f{OMYHi CT-KepiBHIIK , в еде

за

собою

щоб

бути ЯІ\ИІЇ

t;о л с;·:-:- ю: ..

А. ВОЛОШИ НЕНІЮ,


нове

l t еерnм 198! Р<ЖУ

життя

*

І е'І'СІ'•

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА: НАШ ВКЛАД

Долаючи nереш коди, • набуваємо ДОС В І.д у Забезnечення ми

овочами

на~елення

nротягом

свіжч·

-

року

од­

не з найважливІших завдань сіль· сьногоспода ре ького виробництва. Ві;щовІ.1НО до <~Основних напря· мів

еr:онnмІчного

І

соціального

розвитІіу СРСР на роnи І на перІод до перед

овочівниІіами

важливе завдання виробництво.

1985

І 9R 1 -

1990

року»

поставлено

збІльшувати

-

розширювати асорти·

1\Іент і підвищува'І'И яність овочІв . по .11пшувати їх зберігання, рІЗНІ) скnrючувати

втрати.

Генеральний

НПРС

Л.

І.

на травневому

секре;ар

Брежнєв

в

ЦН

доповідІ

(1982 р.) ПленумІ

Ц:К :КПРС наголосив, що для НОМП.'ІеКСНОГО виріШеННЯ ПрОДО·

вольчої проблеми необхідно безпечити селення

ства,

вання

надійне

всіма

1шдами

помітно

високояІ\існих

докорінно

на·

nродовоnь·

збільшити

спожи-

nродуктів,

nоліпшити програми

середньо-

річне

виробництво

вести

до 33-34 млн. тонн, а в

овочів

п ' ятирічці

дванадцятій

-

в

намІчено

оди·

до·

37-39 ' міль·

:10

йонів тонн . Особпиву роль зверну-

то на виробництво овочів в закри· грунті . R зв'язку з цим OB'J· переводиться на np'J· мислову основу - з. вnровадженто:~1у

ч!вництво ням

нових

гій

з

прогресивних

застосуванням

механізації

технол~:

компл:нсноl

ц ' єю і спеціалізацією виробництва вели!інХ

овоч ' вницьких , госnо·

дарствах.

ТаІ->чй

овочевий

ра:~rосп-1\оМбі­

нат <~Теплич?.иіі» створено І в на;

шому районІ в с. НалинівuІ. якиіі

входить :10 снладу аrnопvомисло· вого об'>.ПЮІННЯ по яирощуванню

«Ниївпло;J,оовоЧ>>.

овочів

Теп .1ичннй

займатиме

комбІнат

загальну

радгосn~

площу 31, •

гектара. я хі повинні бути здані в

еІ\сплуатацію трестn:~<~ <<Бровари· с\льбуд» в одинаJцятій п ' ятирічцІ. Проектом передбачено на кінець

нинІшньої п'ятирічки ввести в дію п'ять шестигектарних блоків гІдро·

панних теплиць. в яких виробни­

цтво свіжих овочів має nеревищи­

ти

тисяч

тонн.

Специфіна вирощування овоче· вої прод.унпії в сучасних промис·

лових комбінатах полягає в будів·

ництві них

каnі тапьних

споруд,

культивацій­

створенні

в

них

штучного мікроклімату, викорис­ тання субстрату заміс.ть грунта· вої суміші, автоматичного регулю-

вання

теплового.

Все

це

дає

можливІсть

в значній ~tipl лінвідувати нега· тивний вплив зовнішніх nогодних

умов на процес виробництва. лік·

вІдувати

сезонність в постачанні

овочевої продукції. а також різко скоротити зат.рати ручної працІ . створити для nрацівників сІльсько­

го господарства

регламентований

робочий день І т . д . Перед ч!вників

нашим

колективом

ставиться

нізувати овочів

завдання

цІлорічне

у

ово· орга­

виробництво

найширшому

асортимен­

ті. високої якості, включаючи і зелені овочевІ культури , при мі­ німальних затратах ручної nраці. Нині

йде

формування

трудово·

го нолективу І виробничих підроз­

ділів.

Уже

тепличниць. юш.

створено

дві

служби

бригади

захисту

рос·

нонтрольно-вимІрювальних

приладів

І

автоматики,

є

електро­

служба. сантехнічна служба. авто­ тракторний парк, агрохімлабора· торія.

уно:~tплектована

котельня ,

апарат управлІння. який включас в себ е вІдділ технагляду і ма­ теріа .lьно-технічного

З ус п .1ля ді.1ів

ців.

на те,

постачання.

робітників

спрямовані

.на

цих

пІдроз­

прискорення

вsедєння в екс:тлуатацію

першJї

вона

Немає

для

гlдротер­

де

N2 4,

була

виконана

в не­

ніякої

гарантії

Ізоляції

nроведення

щодо

басейнів

пропарювання

субстрату nри температурі 100°, тому це питання потребує даль· шого вивЧення проентними інсти­ тутами.

Слід

відмітити

вання

строкІв

таІ\ож

ремонту

нам необхідно

розтягу·

гlдроліза·

ц!ї з бону підрядника .

комплексу

Цю роботу

провести не відкла·

даючи. адже. крім цього. необхІд­ но продезинфІкувати теплиці І об· ладнання, стерилізувати а часу з::~лишилось до

що в лиnні

студентського

блоці

термостІйності

· рахунок

час

no

роботи

на

якісно.

винонано робіт на тисячІ карбованцІв Із 5.59 тисяч карбован-

Незважаючи за

турообороту

загону

лише

ців . Тому ми

не

субстрат, куль·

1-ro

денІлька

можемо

міся­

повторю·

ва:· и по~шлок минулого року. Уже

1------

1

е Тепличний комбінат в Калн-І

31

-

це

в

гектар

·8

перспективі

городів

понад

під

склом.

Формуються . трудовий колектив,

виробничі підрозділи

Будівель-

8

ИНКJІ стримують овочівників е До­ свід

передових

овочевих

госпо­

ти

овочІв

і

оnержати

в

два

рази

врожай ..

вищий

ц і єю ,

механІзмами.

ваджуємо у виробництво досвід передових агропромислових nІд· приєм с тв пn виробництву овочів, т~ю1х яr: <<Ннївська овочева фа б· рика>> , << Пуща-Водиця», де систе­

рюються хороші житлово-побутові умовn.

виnонана

будівельно-монтажних

робіт на

суму

245 тисяч карбо­ ванців при плані 405 тисяч кар­ бованцІв, тобто 60,5 процента, та

це особливо не nідправило загроз­ ливого становища, яnе склалося

на даний До

час.

цих

пір

nлуатацію і

сnоруди

маточна

не

введені

інженернІ житлового

екс·

cv.·

масиву.

каналізацІя.

будІвництва

в

комунікації Відносно

самого

ж

тепличного

госnодарства, то в ПМН-7, Пі\П·;. 8 ПМН-9, СПМН-509 тресту

«ВроварисІльбу;р> немає ніяио'і nослідовності щодо введення бло· ків теплиць в ексnлуатацію . Прак·

тично конструкції теплиць змон· тована на lb гектарах , 10610 Н<І три блоки, а nовністю не вве;~,ено в експлуатацію тодного олока. Доречно зауважити, що по проек­ ту будівництво всього теплнчно1 v

комбіНату площею :ю гектарів

no·

винно бути закінчене за оО мі<.:я· цІв, а фантично вже минуло з по·

ча тку ьудівництва Перші

гектарів

року.

•5,5

крони

по

о<.:воєнню

блока

N\1 4

Г1дропонних

теnлиць показали, nо-перше, неза­ довільну яюс!ь будівельно-мон­ тажних робіт, nо-друге, що до цьо· го часу не закінчені ш<.:те:~ш при·

тінення nокрІвлі, повітряного шді· грівання, nодачі мІнерального роз· чину для живлення рослин,і т. д., тобто

тих

жать

від

процесів,

що

nостачання

не

зале­

обладнання.

У зв'язку з тим, що перші два гентари були здq.ні Ьудівельника· ми

на nочатку

цього

року

з

вели·

ким заnізненням, садіння огірків у теnлицях 1-го нультурообороту було nроведене на два місяці nіз· юше го

встановленого

строку

агротехнічна·

перерослою

розсадою,

запозичуємо

застосовують

ну технолпгІю

нІчних науною Вже

·

овочів

встановленого nлану

овочів:

270 ше

з

двох

виробництва

гектарів

тонн огірків, що кілограма з

13,5

зібрали

силадає ли· квадратного

метра.

Звичайно, боти

не

що

можуть

такі

ти. Тому в даний радгоспу

боти

1983

nроводить

до рону.

1-го

наслідки

нас

ро·

задовольни·

ро ,

нультурообороту

Необхідно

винона ТJІ

підсумками кварталі

ви­

гідроnонних

соціалістичного

серед

основних

змагання

підрозділjв

у

дРУ·

rслоFно­

розповісти про

робІтників і

викона.1и

ра:З

спеціалістів .

ЖИТЛОВИЙ

бінату

них

фоНд• р3ДГ()СПУ·НОМ·

напічуr.

будинnи.

місць.

на

12-квартир­

дuоквартирнІ .

будинок

для

гуртожитОІ·:

Збудована

620

11/0

три

два

30-кяартирннй

сімейних.

Вже за·

учн і в.

мало­

на

150

сер є ::~,.ня

:1итячий

школа

садон

на

;о,Іісць. Планується розпочатн в цьому році спорудження

вже

торгового

І

громадського

центру

Та \Н'ШІІХ об'єкт і в Ііу.'1ЬТ:fРНО·ПОбу·

тового

пnнзнач е н;;л.

прибув а ю'ть

На

ква.1 і фікfJвані

комбінат

робіт·

ники. На сьогодні в ра;ц осп і вже поацюr. 185 чолов і к. Всі спецlа· .1істи , а їх уже 26 чолов і к. мають

І

с е редню

с пец і альну

осв.І·

ту, серед тепличниць є шість маи· стрів овочівництва з середньою

спеціаnьною освітою. У вищих уч· бових закладRх заочно навчається чоловіки, в сєре,;ніх спеціаль·

3

них

-

4.

Партійна організаЦія, дирекція радго с пу ;J,онладають багато зу· силь для організації діїІового со ­ ціалІстичного змагання. розробля· ють

умови

трудового

працівників І

хоча

ще

суперництва

заnритого не

грунту .

досягнуто

значних

успіхів у вирощуванні овочів, про· те той факт, що передовІ теплич·

ннці О. Р . Герасименко, Г. С. Звєрєва. Г. С . Норобова, К В . Шигайло, М. М. Блоха, О . М . Лаптух, Л. К Штелень одержали навіть

за

цих

з

квадратного

закритого

метра,

говорить

резерви.

домогтися

такого

використання

грунту,

nередовІ

яке

-

nлощ

мають

овочевІ

ства нашої областІ

диця",

умов

кілограмів огір

невикористанІ

ефективного

годнІ

складних

18-20

роботи по

сьо­

госnодар·

«Пуща-Во·

«ІіиУвська овочева

фабри­

на», «Совки». Це і буде нашим вкладом у вирішення ПродО'Воль­ чої проГрами СРСР.

Ю.

ст. агроном блоБа М пощ:их

теплиць.

с. Напинівка.

БІЛИІ~.

4

rf,ІІІІ&­

цеху

хол.однл.ьцнх

камер.

Наш

кореспон­

дент А. Козак звеjшуЩ:)і.':'до виконуючого обов'яз­ ки начальника цеху · с: М. Шевченка 1 попросив

му

ч·ас колектив

підготовчі

За гому

Вживаються заходи до розши· рення житлояоrо фонду І створен · ня належних поб у тових у:~tов для

праГнемо

невиконання

nроцеси

~

ТЄП.1ИЦЯХ .

Ми

-

nерсп!дго·

колектив

В!Івчають

nпшvвіІнчя

значні

цього

атротех­

доснпна.'Іо

ків

наслідок

ПЕРЕМОГУ ПРАГНЕМО ЗАКРІПИТИ го підприємстnа об'єднання «Броваримеблі» деревообробного Іюмбінату переможцем вийшов

npo

і застосування отрутохімікатів. Як

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

8

тонка бриrппирів 1 ~ ? ~нових на <ІНИЇЕ С ЬИіЙ ОВОЧевІЙ ф~бР!ІЦЇ'>, ЯІ\1

система

живлення

впро·

nрогресив­

комплекс

рn:)почата

На той період не була nолагодже­ на система зволоження nовітря, nозакореневого

І

і

заходів. рекомендованих і вироб н ичою пnактиною,

зараз

вищу двох

отрутохімікатами.

Одночасно

матично

на nускавому комnлексІ було до­ сягнуте пожвавлення, фактично

ритету виробничника у товаришів по роботі, висо­ кого довір'я членів RПРС. Фото М. Семинога.

мінеральними

роєння 8

овочівників ство-

на фото, працює електрослюсарем в електроенерге­ тичному цеху. Те, що молодий партієць очолює парторганізацію цеху, є свідченням хорошого авто­

Дирекція радгоспу Еживає за­ ходів до своєчасного забезпеченнн пускпвого комп.rrексу необхідним обладнанням, набсльною продук­

дарств Київщини береться на озб· Для

У рядах партійно1 організаціІ заводу алюмініє­ вих будівельних конtтрукцій багато молоді. Кому­ ніст МнБола Федорович Карапнш, яного ви бачите

в 1983 році наш колектив ппви· нен вирпетити два культурооборо·

добривамп .

водно-повітряно·

го режиму, мІнерального живлен­ ня, запровадження нових теnлич· них гібридів і сортів овочевих

культур.

суму 610,3 l мІ.'Іьйона

свій

мІсяцІв ви· процентів. а

пускового

серnня

моІзоляц!У

7

і автоматизаці1 всІх

виробничих процесів. з концентр<'·

у

об'єктах

иівці

цієї

надцятій

по

. на 1

структуру

харчування>>. Згідно

І в цьому роцІ план конано лише на 35

« ... за­

nостачання

непередбаченІ

черги теnличного комбІнату. CnpO'!· ва в тІм, що П nовиннІ були зда· ти ще в 1979 роцІ, однак з nочат· · ку будІвництва трестом ~Брова­ рисільбуд" освоєно капІтальних вкладень лише 16 мІльйонів кар· бованців Із виділених 29,9. Вна­ слІдок цього затягується будівни­ цтво виро(!Н\1ЧИх об'єктІв, введен­ ня Ух в дІю. Жодного року гене· ральний пІдрядник не виконував плану капІтального будІвництва .

- .

виробничі

Виробничу

другого

з

програ -

1\варталу

усіх

техніко·

економічних по І ;азнш:ів. Зонрема, план по випуску товарної продунцtr - на 106,5 nроцента, за якість роботи одержали

оцІнку <<4»; nиnуск вираб:в з почесНІІ:\І n'ятиnутника:\І в загально:v~у обсязі продукції доБели до 7 5 процеНТіВ. Ці досягнення дали нам право завоюnати першість серед основних цехів, вибороти перехідний Червоний прапор підприє.\t~тва І nершу

досягнення.

тив

трудиться

прагненням

бочу

з

-

єдиним

кожну

хвилину

ро­

використо­

вувати з якнайповнішою вщдачею. У соціалtстич­ но:-..tу змаганні під дев!· зом «60-рІччю утворення СРСР 60 ударних

тижнів>> найкращих ре­ зультатів добиваються колективи бригад сталя­ рІв по складанню щитів ДЛЯ ХОЛОДИ.'ІЬНИХ На:ІІер, якими нерують досв і дче·

ні майстри Іван ,!л а р і она­ вич Бог у с.1авський та Володимир Васильович

грошову премію. Тепер на:~<~ необхідно док.lасти старань, щоб

і продуквисока, І якість роботи бездоганна. Слід зазначити, що з а порукою успІху с .l у.іf; в ть

якомога

бригадний

·

міцніше

закріпи-

Грицан . тивність

них працІ

':J'

метод

органі­

ти здобуту перемогу, добитися ще вищої ефективності виробництва І по.1 : пшення ююсті усієї роботи . Незважаючи на труд-

зації · І сти:~tулюваннн працІ. В індив!дуально}1У сулерництві звання << [; ·о ащий за nрофес і ЄЮ >> FТІ -!·1· роли столяр В і ктор

нощі,

зв'язку

яні

з

постачанні лів,

виникли

у

д~штрович

перебоя~ш

в

верстатник

О.ІJеІ;с ан ;r?

Прокопович

Голова т1~й .

лісоматері,l·

на:~tагаємося

вати nлан асорпшент!,

викону-

у задано:ІІУ тобто !Іипу-

Онуфрієв

По-ударнюІу

і

працюють

верстатники Миnо .1 а сипавич Норн:єю;о і

Ио­ l\1а­ с то­

скатн заплановану нІ.'ІЬ· Іі і сть холоднльннх намер кожн о ї із трьох модифінац і й. За сі~І місяціu другого року одинадця: ТОЇ п'ятиріЧ.НИ ВИГОТОВИ· лн 3382 хоподнльншш .

р~я Павлів:Іа Бабич, ляр Микола АнтfJ!І fJЕ! І'І Заєць та багато інших, які щозміни знач н о пе р еви.конують вир о б н ичі НОр:vІИ. Зі свого боку адмінl-

штук.

пр ацюва .1 1 1

По холодильних камерах стр а п ~ я цеху , п а ртійна nХС-2-6Б завдання пере - та профспілІ\ава орг а нікрили на 31 одиницю, ,1 з ац:ї роб.1ять все ;рл топо НХС·2·12Б на 9 'г о. щоб увесь час .1!'1 JИ Це ДОЗВОЛЯЄ НаМ СВОЄ· часно виконувати зюювлення І відвантажувати продукцію на адреси споживачів. · - Степане Мефодіє-

вичу,

ласка,

ро:~кажіть,

будь

про · внробинчни-

у

за ;J.<І ночу

р!!ВІі, СИСТ Є :І13 Т ІІ '!Н• 1 п е • рrвиконува.1и з • ;::-r ні, тнжнев і і м ~ сячн і З 'П Д <ІН ·ня . О:1ночасно з D!шон v. н· н ю1 виробничої прогрюш

ІІаш єо

колектнв

готується

на пол е гли­

;:'J

пер е а те­

ків, які працюють з най- стац!ї усіх трь о х ~юде .1~І1 більшою віддачею. хо: ю,:rн .1ьних ка :\1 С Р на - Увесь наш нолеІ;- державний Знак яко с ті.


- етор. · 1t-- Н серпня 1982 року -----ДРУЖБА

НАРОДІВ

НОВЕ ДРУЖБА

-

JtІТЕРАТУР-----.,

ЖИТТЯ дбав

творче

npo

Ше:вч:енво і Мархо Вовч:ох

вою .

Разом

ленні

ня,

ниччині.

вперше довідалася Шевченна від свого

npo

чоловіка

О.

Він

члено:v~

Н!1РИ ·

ло-Меф о дІїв с ьк о го

това·

був

риства

і

1\Іарк о вич~ .

прияте~ював

з

nоетом . його бу .1о висла ­ но до Орла, де жила в цей час І Марія у своєї багатої тітки К П . Мор­ довіної. У салоні Мордп­ віної збиралися кращі культурні сили Орла . а 1ноді й Петербурга. Ча­ стим гостем був 1 О. В. Марновнч . Тут вони з Марією познайомилися . а ПіЗН і Ше ОJD V ЖИЛИСЯ. У

1851

році l\Іарк о вичl

ви ·

Ухали на ~·країну.

.Гоголь, Нороленко. Не­ Rрасов наро ;:щ л и с ь 1 жа· JІИ на Україн і . а стали класиками пере:~ о вої ро· сійської літератури. Ма 1J· ко

Вовчок ,

р о с і янка

nоходженням, Унською

ста л а

-за

укрG­

пи с ьм е нницею

революційно демонр.l· тичного напрЯмну . Ії син Б о г:~ан у с·в о ­ !х спогалах пис а в: << В е ли· иорос і я ~ іІ.ла М ал оросії :Мар.ка В о вч г;іІ. . І\І а.1 о ро сія да.1а Росії Гог о .lЯ ">. Велик у

роль

у

ст а нов-

Марна Вовчка

як

вона

жила

в

ШеННОЄ

прекра с ное

.1ася в унраїнсьні народ· нl п і сні. що записала їх

понад

200 .

їх напам ' ять,

лося

що

багато знала

вміЛа спІ­

вати .

Сп і лкування з народом :~оп о могло

що

не

тlльни

ця

Знівечена ;<оля ських

мас

і

Горпин ,

Олесь

ранила

серце

пи с ьменниЦІ , насильства

ною .

Піп

йшли

на::t

окремою р. )

( 1857

nlд

нував

и

н о вого. л:имнтр о ва та ря­ ду іншнх міцно увійш о в прир о дний газ . У с і пере·

І зр учно.

кори <.: т у ва ·

.1уже

вигідно

Адж е це найде­

Шl'.R ШІІ Й

RНТІ ПаЛИВа. А л е ІіОЖІШЙ с поживач ПОВІІІІ С Н добре П<JМ . ЯТаТИ . що

зо м

Кіностудії ~Азербайджан ­ фі.'ІЬІ\1 >> і <<!\1Осфі .'ІЬМ >> ПО· ча.1я спільні зііощ;и дво · серійної художньої стріч­ ки << Нізамі >>. Фi.'ll>M роз­ повість

про

поета

мислнте.1я Нізамі Гяид­

жевl

-

уроженця

режисер Е .'Іьдар Rу.'І і єв. не

ПРрша

ДО ТрІІ\ІУВ:J Т!І С Я

ПРаВИ:Т

Марна

творча

б е з.1ог а нній

чистоті . де

вони

!'а інші.

На знімку: кадр з фІль­ му. В центрі НІзамІ (вароднцй артнет СРСР М. Магомаєв).

Газета

оплакува ,,а

народного

знахtJ·

ських та

демонn'!тами

Микоnа

ном , ДобролЮбовим , нишевсЬ!{ИМ, та Іншими .

;rектор

ЧеJ·

м~ської

ТАРС­ Р А ТАУ) .

Редактор Є. еьІХОЛЯ1 с 17

його

а

з

дяться .

Ії.ІО

пародна

по с тІй·

рі.

вил техніни б~зnеки

но пров:тnювати. Не ~~ож­

к лючати

на

;:J:ИНІ\И

або

газових

мереж .

їх

нІчим

застав.1яти,

них повинен бути зав­ жди вІльний до с туп . Не слід заб у вати й про

;1,0

с воєча с н у

оплату

за

КОРІ'·

В

або ·

с тування газо м.

нентних · кRИж е чІ\ах з а пи­ сано, що гр о ші п о тр ; бн о

tазюt:мванІ при.1ади

бу·

1\вартирі

допуснають нІсть .

за

не

заборгові!­ платять

кіл ь ка

за

вироб-

господар с тва за

а

також

газ о ­ наJ а но

за

газ.

поруш е ння

пр:з.-

у

1\ОЖНlм

ретельно

а

ні

бу­

стув ання ним

за

дешевим

лро

бе»,

сБіб .1ія,

на

11.00 11 .30

майстер · по обл1ку rазу.

Дожива.1и

Ти

Де

ue

Ніби

Іиший

Уселився

віку,

Н а р об ивши

в

чоловік

ві

мене.

крику .

вида~о?

серІйпочав .

виnуск

за менше

тири

З ни~ у злагоді язик Меле щось натхненне ,

А можливо -

ФЄдЯІ'І . аnреля 1937

АJІ.реса

Є

Язика редаапІУ:

Телефони: 11apriAнoro

;(ин аЬІхода: АТоrннк , срела. nягница. сvІІі'>ота. Адрес oen 1<цин: 2fi.'>r.>І n . r. БроварЬІ Кневско~ ІІІSJІасти, ул, Киевская, 154.

~fО"лен ня

ти

-

А

півтора

енергії,

стnавv

рази

>tоtттн

чи

19 · 3 · ~2:

ві ~сl і.ї і~

виходить

у

субтит-

в

принца

Редактор

sаступника

Є.

tІромис.1оності.

дистів

вІд.ІІІJІУ

1 ..tacoвoJ

в\ в т u р о к.

с е р еду ,

а · ятницю,

суботу.

3-х

Фільм

сНаш

концерт

в

сЗапро·

рОС.•

собою» .

мова.

на

роздум • .

І

сТрв

2

І

се­

Зак;tючна

М.

передача.

1 орький.

«Мати».

Новини. •Зо.10токудра

кра~ув•••

ви с тава.

КІнопроrрама.

Те .1ек .1уЬ

киянок

док у ментальні

сЩО.І• телефІJІ.,.

К.1Уб

кіноподорожеА.

Вечірня казка. Муль'fо фі .1ьм « 11 оиrоди ФІка». 20.15 ІІародні та.1анти.

сту­

народним Г . Тnвстn­

!0.55 11.00 21.35

Вечірня казка . Мультфільм •Пригоди Фіка• . 20.15 Те.1еогляд •Київщина• . 20.45 Концерт фортеnіанної му-

ніж ні'!

з

і

те .1ефІдь11 не аіз.,_

ми.

19.00 20.00

20.00

ра­

груНТІВ

».

рJсть».

18.3.;

КонцертиІІІ

попул ярні філь­ звірі, буйні тР&•

Лети, наша пісне. Художніи те.1еQі.1ьм

17.35

суча­

оперета» .

Зустріч

-

4(}\Ct}JTИ

Лядькова

ноговнм .

Довідкова

служба.

Програма

Художній

фІ.1ьм

Час••

сДочІ<В•

маtері».

Міській середній школі

робо­

N2 5

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ за'Вrосn, секретар-др у карка . Завгосп забе'зnе. чується службовою квартирою. Дирекція.

ФЕДJІП.

ОБЛАСТІ,

редактора,

15.20 15.50 16.00 16.45

трудовий.

ОБ'JІАС 'І'Ь

13.3u Російська мова. 14.05 V 11 Міжнародний І<ОВ• курс ім. 11. І . 'Іайков;:ько•

днів•. у

І

Аю лійсьt'>а

дні рії .

Новини.

ТретіІІ

!(іІІ ї>

го.

картина

сим­

Гімнастика.

меш

9.50 10.20 11.20

серія.

1

поаіт-

-

естрадно

Ху д ~ жній с:Ті .1ьки островів

музиці.

дії' Останкіно з артистом СРСР

cvn?

1~+67. t · азета

з

с ЧеловІ-

8.4;

колек-

Д.1я вас, батьки. · С. Ьарсукnв. «900

три-чо­

-

і 9·3 - 05~

Поезія

НА

ВИ » ,

ми·

Пригод11

чн ;.ьм св~жому

t,онцерт

~.2J hаукvво ми •д о ЬрІ

фак­

АРСР.

фільм

«Час».

на

одержують.

11

19 ·4·47: "lnnoнln.ІJ.I"'ьRoro секрет!ІрSІ, . вІдлІ:ІJу rосІІодsрС'ТКІІ 19-.З - 1-'~: JtOpernoRn e нтa мІса~воrо t'І'З1І.ІО·

-

18.20

далі губ

триматя? ..

-

шуе

(ТАРС).

2~.~0~0. м. БРОВАРИ КИІВСЬКОJ ВУЛ . КИІВСЬКА, ІМ.

родактора

Ху дожній

швидше.

трактати?

.

8.00

сник».

електроплитцІ .

господарки

готову

зуб '

в

Щоб жувати борщ

tІльського

гола .

якісь

мудрий

яких

трачається

Ну

чого

сад.

~8.00 Юнопрограма

17.00 17.35

готування в них обіду ви­

Ви ж боги всевиині! О с 1.де з .1іва угорі Зу б з ' явився лишній.

для

но·

«Електрбніка-С» ,

нухоннlй

Гей, шановні лікарі!

Наш

н· ри

ДРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА UPUІPAMA ЦЕН1РАЛьn0(0 І.: J Іt:ЬА'І~НН>І ТА ПЕРЕ.і.і.А'Н

частина х .

15.50

nеч!

ний

Слава богу, довгий 11ік Я прожив без нього. Виривайте і гаплик!­ Ставте Золотого .

як а сь рахуба!­ У .~ікарню шкандиба В .1аснІІК того зуба.

ху дож ні х

с~~~.рте ..Іо-.

діти!

фоttі•,ноІ о оркестру Україн... СЬhОГО те о1е0ачеННЯ і раА108 fio закІНченні Uовиик.

наречена

Марійської

Ф .1орізеля».

13.50 14.50 15.20

завод «Страуме•. На nри­

-

б а ?·

гаnантvють

і

ма~стрІв

рами

ви-

мікрохвильові

2:.!.4u

мова .

Симфоні чи а

Отже ставлю я відтак Запитання руба : Я по-вашому дурак Вез отого зуба'

lle

-

12. 15 12.45

i'JpOІp a!•1d.

.lИHtiOCTJ

Конц•рт і

добраніч.,

рі::о,

сМ у зич·

«Остання

стецтв

<<Чудо-пічка)) По;:t;вlйний

;! I .V'J

Горинича».

Іспа~;~ська

С т) д нt

Ц1а.1 ЬМ».

tсторія».

ки».

МИХ..>\ПЛИЦЬКА,

Рига.

к о tно. » ,

20.4 ;, rja

10.00 ВідгукНІТЬСЯ, сурмач!! 10.30 Мультфі .1ьми сІІсе навпа-

зруч­

ек=nеримев­

расюка.

чі

версія

КІвоиари~ диреkТОР&

19.50 tі е з аоутні. І. М уратов. :lu .Jv нvем t:; pa тс ~1еrрі.1ьму cXLA

філь«Знайди се­

фі л ьм

80-х.

с ert.epa .tьнoro

21. .3~ XJ до.tКніи

екрані художс~екайrе на По 3акінчси-

Художній

Комуністи

Б З уїТЕЬОГО 06 Є,ІL• наьня «Київ » , 1· ероJІ Соц1&• .НСІИ4НОІ нраці н. Ю. Іа.­

ти» .

8.40

Змія

ГАЛ ЬЧ ЕН КУ

З у ст·

•Автограф

та.Jьn о го

ав­

литматовим.

атеїзм

картинки».

B..tІJOuнdчoJ· o

Новини.

-

ми

паливом.

Л.

.1Ітература.

cUapoA•

концерт

Те.1ефі.1ьм

19.311

!рО Науково-популярні

кори­

1

НІ

вірнІ.

2. -

оригади Махова•. IS. З u \..П І u.J.e t. . Ак р итоа~ l :~ .uv Акї)Q.•а ь на камера.

о.

па дооранІч , діти! Програма ~'Іас-.

1

•Мо.іодоt

Ірадиціям

"Vі.ІЬ і·І

18.Gu

ДРУГА ЗАГАЛЬ>НОСОЮЗНА ПРUГРАМА ЦЕНТРАЛьНОГО ТЕЛЕБА'ІЕННЯ ТА JIEPEfІ.A'-11 НА КИіВ І ОБЛАСТЬ

своєчасно

плату

і Ч.

3

""."'""я

ІІ е рсдача

уча<ІЬ

«УН1ка.1ьнІ

С.

t. o tH.Іt~U C шська».

16.55 д о

камера.

Впеj)ше на ній фі .1ьм зв · язксвоrо».

виконува­

також

вносити

си с т е ;vІатиччу

грош е й

1

КІно

річ

20.4; 21 .00 21.3;

ти правила техніки безпе­ ки ,

Міжра й онном у вого

газ

мІсяців .

динку

()ере

сЧеІ<аЙТІ

'-'Vti>І'ii1C КОдО • .~н1еjlат~рtІии театр. ~ь~я ~е нк u . « Скрипал•

дво­

чемшон

Актуа.1ьна

19.45

ще й тані споживачі .

nередаЧІ

Те .1еф1 .1ьм томобі .1і» .

Через такі причини у липні бу ло відключено три бу:~инки у селІ Ди· ~штрово 1 п ' ять у міст! Броварах .

ІЦоб таких неприємних випаднів більше не траn· .1ЯЛОСЯ , ПОТР І бНО у НОЖНІ!!

що

19.00 19.30

. onej)и».

t'-t.J V

Ша nа ренко.

в і~

вносити за поточн и й м і­ с яць не п і зніше 20 чис­ ла. Одн а к трап .~яються

У

.ал.а сНа.ІІ

!o.J.:.i

npu

нашому

о ..1імпійсьn.ий

ві;~;­

до

фі.1ЬМ

a-iOOtlltИ,

17.25

сМОя

в

П ередача

Ху д uжн1И rрільм Hd. ..sts >i . H,. OtsOfO»,

творчІсть.

U .1.мпіІІці

JltiJІ..

нш:тава.

час

· -..:ьогодні

JВ . ОО Музичний фі .1ьм сnрава сnівати».

0,

світі.

І ,~ .., _,., . JННЙ

J6 .0U

Україн-

18.30

у

13.15

сБе·

nошани» телебачення.

ського

Jt~

t't'ФCP

ВИКОН}' 6

МО.1 О Ді.

.

Новини.

ков•

a~rACT

а ,.н-~. .. ". ttt1"'·

J2 . 1U

народ-

!7.45 сЕАран

обережно

необхідно

Васильовичу

старі

11 . 2~

УКРАІНСЬКОГО

16.00 16.10 16.40

-

оо ~t • в•.

Актуа.1ьна камера. ~ ""а)tюванн~ лис».

ь..vва

ТЕJІЕБА'ІЕННЯ

ом

фі .1ьму

".jарка

гв а рдІі •.

ПРОГРАМА

Економна

тупі,

10.00 IU.,J.>

РРФСР, КОМ· ФреНі\ЄЛЯ, НО

22.55

с:Час~.

ІІрем ' єра

t.ьоrодні

• 'Іас>.

-

футбо­

ПРОГРАМА УКРАУНСЬКОГО 1'\О • ІЕБА 1 1ЕННЯ

Б·ус.1ик

вечір

а

( Ї6І.•іtІ) -

aipwJ. "'· .І";оцо ва та народні 41· сні. но закінченні 22.40

ЛІто піонерське . Грає камерний оркестр Київської фі.1армонії,

г

КонцертJІ!

СРСР

НокрОБСЬКИЙ

у . світі.

орrанl­

.

J.І,амаз,

«,<.І,Инамо•

родиий

І

місці» .

Авторський

закінL!еннІ

~знання», вчителька .

граш

пеFІьки

на

ного арти~та ПОЗІПОра Я.

товариства

і

'Іемпіонат

церїу

друзі•.

2І .С{)' п·рограма

.21 .35

в.

др)· жня сім'8, москвичі.

-

ЦLКА. нуu.-рама

доріг.

Художній те.1ефільм Р.еги • . 7 серія.

Некрасовіім

згцlї

Зуб мудрості Де

миру

19.55

Н. ГРНГОРЕНКО,

СОМ

Вячеславу

•Поїзд

w у етьса

Ге р ц е ­

(скрнао

дитинства. шк.о ..1а.

ІVІ.

·'У·

18.45 LьогодНІ у світі. 19.00 Прем · єра докумен-та .,ьно­ rо те . 1ефі . л аму «Особлива турбота ... із цнкду « Uиуі ..

ну їй полум'яним україн­ сьним Нобзарем та ро­ сійськими революційними

життя,

Jl\,

21 .0u 21. 35

18.35 Му .1ьтфІльм сВаси

Марко

Вовчпк естаФетУ. пере;(t~­

тр у­

1~.uu

Документа .1ьнІ фі.1ьми JІ.О підписання Договору між СРСР І ФРН •Співробітництво СРСР -

7

І!истуn ансамблю пісні сДусті• Таджицької РСР. 18.05 •дороги Брянщини•. Про досвіА будівництва сі .,ь-

вона

-

справа.

закон?

Хочу все знати. '1:).4-.і \..ЬОГОДt11 у СВІТі,

танцю

Гор.:rо пронес:Іа

НезріЕНЯННОГ;)

Разом J\'\осква

17.35

: мепть Т. Г . Шевченка.

а

17.35 J;;.u5 18.35

дружби•.

особисте

програма

тн

Стеценко

1(.

......... d.. ~ ..... ~d.

19.15

ФРН• .

хре­

1

І · vas

ruдом

Jї.lu

•дреси­ серії.

тивів

сНОВАЯ Ж И3НЬ• орг он Браверекого ropo.zr.cкoro. комитета К.оммуяистяqескоА n~pтn11 Украин ЬІ. rороnпого я раАонного Сок~1он на · роднЬІХ ne n yr•roв КиевекоА области. (На ук . ЯlhІКе).

в

І рІдний

дітям.

-

річниці

Марковн­

знаєш

Кранивін.

твоїх

16.55

«Моїй

Я!\ найтяжче

ян

захисни н а

ЯК

Пр+ неоп л ату

-

стрічки

-«Повість про нафтовш:ів Касnію», << ПідкорювачІ морю>, ~пвоє з одного ~tварталу>>, <<26 бакннсь: ІСИХ комісарів >>, <<Бабек»

раинском

МарусІ

ії

Вовчка

rrpaвo

~ тримуватись

різні

(Фотохроніка

є:~иній

ІіlевченІ\v.

11овннні

В і н прорізався вгорі,

стали

в

«Інсти·

ничому управ л інню

міш е ння.

написом :

обличнте .1ем JТЮ:!ей н е сьІ­

ТС Х ІІІІіІІ б е зп е І\И . Газов! П р ІІЛ <1Д Н К У ХОННІ ПЛИ· тІІ, обігрІвальні котли -

епівдружн:сть кіне;vrато­ rрафістів Азербайджану l РРФСР. Ії юезу .'Іьтзтом у роки

га·

р є т е,1ьно

д рев­

ньої ГянджІ (нинІ Кіровабад). У го .1овній ролі вист у пить ниродниіі артнет СРСР Мус.1ім 1\Іа­ rомаєв. Rартнну ставить Це

ко р н е туванні

п о тріСіно

з

'Ін

но.

рувальники•. 6 І 16.25 Російська мова .

ве.1икого

азербайджанського

1

прн

нове

дарчим

л і т е ратурному

знавця

побут

Шевченка

«Нобзаря•

І

«кратним

присвятивши

смілив о го

трудівників нашого міста. а танож сlл Нняжич, Тре 6ух о ва , Нрасилівки, Ве· ликої Димерки, Шевче .+

що

від

видання

Ідей­

пов і сті

дящих,

псевдонl-

"'У повсякденний

тнся газ ом

жа.'Іа

ааl<ІІІ-

ка).

Новини.

с Початок

ФІ.1ьм

15.30

ІІродовольча

16.3u

m .1яхtв».

році вона одер­

1860

1859 чев і й -

свою

поводьтеся

коналн с я.

У

Т. Шевченко ви сrжо цІ­

збіркою

його

горе

батьновІ

оповідання»

за

сБе­

Новини.

БАМ•,

здоров'я .

Вовчку » , ,в

назвав

своє:vrу

українсьі\1 (12), янl ви­

<< Н а роднІ

тривожи.1ася

вІрш

тутка•.

по­

листи

сБо-

серія. По Новини.

-

з а1· а~1ьнонародна

15.30 lo.Ou

гімнастика,

-

артистів

телефільм

Н.30 Новини.

H .;>u

По СибІоv І Да .1екому Сходу. Документальні фІдьми сЗ лабораторії на

й наставни­

ченко».

рукопис

.'ІЮД'f·

теп.11

м:узич ..

Жовтне ..

рtгн•.

Виробнича По •акІнченнІ

мододих

7

реги • . чеrt.ні

рево .1юції.

Художній телефільм 6 серія.

мене»,

13».

t>алету.

баяні·

ім.

чаnан

Jt&

IO.l o л у ;~, u .mній

SВОJІЯЄТЬСЯ».

10.00

Копцеj)т

9.4U Пригоди

Московського

«fie

CJ.J.J.l' YPMOBИK

Прем 'ера документального те .1 ефІ.1ьму сЗ.1іт до·

14.30 14.50

.:rp y гv

ry»,

банани».

оркестру

училища

вої

з передови'Іи Росії та Украі­

щений батьно Тарас Шев­

« Марну

стів

ного

/1.10

писала

сТри

Концерт

тІснІ

пІдтрrшува .rrа

На спогад про цей день lіlевченно напис.1в

пророк о м жестоних

й почvтоrо з ' яви­

.1ися першІ о повідання

січня

ну сп і льницю

про·

RDаженням

бач е но г о

23

огірочка•,

(у 1859-1867 ро­ Марія Олександрів·

ни,

тьrх». Тут , у колі д обрих вона прочитала винликз л а з друзів.

:~ у ші б у рю протесту ти

ві::tбу .1а с я

8. ОО Програма •Час•. 8.45 Му .1ьтфІльмм •

Вов·

по-самоїд·

року .

яному

уf; раїнських

глибо к о

зустріч

рос·І­

Марко

хоч

зв'язки людьми

налаго­

взаємини .

П!':тербурзі

росНІ­

Одарон .

т:юрчі

хай

про

Програма •'Іас>. ~.45 документидьш фІJІьQ . • Командарм першого ран•

8.00

СЕРПНЯ

12

ПЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ченно .

поета­

ним,

і

Ц~п}rАЛьnvfО

'fEJIEbA'IEHtl.ll

9.35-

на

смертІ

до

з

ПРОГРАМА

ЧЕТВЕР

Перебуваючи за кордо­

захс,тіла особисто

l

ПЕРША

9.10

ку,

повагою

13

від

сьни, аби в його ІТИсан­ нях б у ла правда», гн і вно в і дпов і в їм Шев·

Марко Вовчок, в свою чергу, пройнялася г:шбо­

д!пи

на

пише

своєму

зустрlтис:;

її батьнІвщині, а й «скрізь на славній У;щаї­ ні .1Юдей v RDмa запряга ­ ю т ь панИ лvкаві ».

«Та

чок

поета.

борця

письменницІ

до

мовою

сЧаt>,

П ' ЯТНИЦЯ СЕІ'ІІnЯ ЗАІ ' АJ ІЬІ10СОЮЗНА

своІмн ІІ

нацІоналістів,

ян.

ном нах),

листування .

трива .1о

кою

власними очима побачити весь жах кріпацької не­ волі , жорстокої помі­ щицької сваволІ І переко­ натися ,

дружнє

з

РСР .

соз­

НемировІ в 1855-58 ро· дание зта женшина• І ках . Спочатку МарІя сердечно подякував їй З!і Олександрівна допомага­ радість від пр очитаної ла чоловікові збирати ус· книжки. 1\'!іж Тарасом ну народну творчість . з Григоровичем 1 1\lарією потім і сама так заноха­ Олександрівною зав ' яза·

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ НІЗАМІ

Азербайджанська

ською

11\)ОГрама

Прем'ера телефільму сТР• на роз.дум•. І І І с.е­

д11І рії.

ян! критикували її за на ­ писання творів росій­

відігІ'ало

ле

8ИК8.

21 .00 21.35

нападів ворожої критики , з о крема vкnаїнсьних бур.

мом Марко Вовчок. Т. Шевченко. прочи· глибоке вивчення життя тавши їх у Нижньому і творчості українського Новгороді, записав у народу, зокрема, на Чер­ «Щоденнику» 18 лютого нігівщині , Ниївщинl, Він · 1858 рону : «Наное ВОЗВЬІ­ письменниці

зl

друзями захищав

жуазних

ВИДАТНА українська І російська письменниця Марко Вовч о к (1\'laptя ОленсанлnІвна В !л! нсьна ). 75 рон і в я і n :{НЯ смер­ ті ян ої мнну л о І О се рп ·

зростан­

ня письменниці, клопо­ тався про опублtкування П творів російською мо­

ИндеJСС Об · ь~м

61964 nечать RЬІСОК8'1 . 1 •ІeЧtsJHьrA лис-:-. Тираж 1 1. 9З2 •к з емп .,яра. 3d K, 3224. Бpok.ttpcкa'" Іt~ · .:) І tнtфия 1\ иe.t:J·

<:КОГО

ОбЛ!І..;JнUГО

4елам

и~ааrельС'тм

книжн u А

rорrоАлн

фин: 2 .;~020. об.1астя. УJІ. Фон 19+37.

r.

vІфRАJ1еНІ1Я rю.nиrоафии

Алр~с

Бп о м n ЬІ Киевская.

00 в

. rипогра. Ки•вскоА

154.

Тела­

ІН11екс

61~04 .

Об ( ЯГ Т ир аж

11.9:12

•исо•иtІ, ~t, K'\'ID.

о р нмі р ннки. з.м .

Бpoн a p L· hкtt о бласного

Друк

арук о RаниА

1

.tpvt<. c:~ JH~>І

v••ІJ Аf\л і ІІ ня

~234. КиІк• · ht~.О ' О СІІf')А.-аХ

RИ .1 38НИQГН

ropr i Rлl. м. в у л.

•101111 р ,ч фjj '<H И>fO<.OBOJ д л песа л nv rc~nнl : 2~!=.020,

Бrю н А rи 1\ІІ Ї tкька,

Ки ї нсьF<оі о()лгстf, 151, Те ..1еф он 19·4.а37.

128 номер 1982 рік  

128 номер 1982 рік