Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАйТЕСЯ!

КраТна Рад: новини ДНА

'!ІЕ

ом

128 (4852)

14 Р.

Байкальського

IЮIL

вІдправлено

поУзди

з

жами.

ла

ІЮРС 1 Ради МІнІстрІв І ВИКОРИСТОВУЮЧИ СРСР сПро поліпш~ння планування впливу механізму

І посилення ДОСВІД

ПОЛТАВЧАН

господарського

на

збільши-

-

раїнІ

вперше

широко

за­

кожного року приймаємо ти зустрічний план ще на стосували полтавчани , до б­ зустрічнІ плани . Так, на- 20 тисяч карбованців, ре зарекомендував себе

програмн

приклад , виходячи із сво-

щоб

їх

року

четвертого

року

!ВВ

складально-зварю·

вального цеху

колек­

пер­

.Nt 3

шим на заводІ торговель­ ноro машннобудування здобув велику трудову

можливостей ,

нішній рік

на

ни-

до

ми намітили країнІ

кінця

четвертого

п ' ятирІчки

дати

надпланової

випустити продукцІї до- дукції на датково до державного бованців .

НИЧНИКИ понад

100

І на полях нашого радгос­

пу.

У позаминулому роцІ

про-' поверхневий

тисяч кар-

оброб і ток

усіх

наш надплановий рахунок трудовимн вже перевищує 80 тисяч

працівникІв

внзначними

цеху

з

8добуткамн І побажали їм нових

трудовнх

звершень

карбованцІв. Це І радує , І надихає нас на новІ тру-

дов І здобутки. ПІд час 06мІцного здоров ' я. постанови ЦН ПJlануючи свою роботу, говорення

дальників Бориса Васильовича Петрашенка та АнатолІя Ностянтиновича Норетникова. я. ГУРЕВИЧ, начальник складально-

зварювального

цеху

.Nt 3.

~-~~~

ПР АВОФЛАНГОВІ 3МАГ Анна

Врожайся,

гаряче

Jlюдей ви

усІ

для

значний виграш:

необхІдні

умо­

5-6,

бага­

зерно

На

Добрий

жай

задІл

пІд

ур,,­

останнього

року

п'я­

в : да.'1ЬНО

ставляться

поставлених

д')

завдань.

А. ХАРЛЛН, головний агроном рад­ госпу <ІЗаплавний». с.

лургії

борна шому

триває

ЗВ : ТНО'ВІ{­

"ампанІя . На пер­ її етапі "омунІ с ти

засл у ховують зв і ти парт­ обирають сек­ ретар:в партійних груп 1"1

rpynopr jB.

)х заступник і в.

Принцип о вою

повІдь

групи

була

керівника

в і дділу

д о­

парт­

"апітально­

го б у дІвництва В. О . Юр­ чен"о. розмовІ

Вона про

задала тон роль

НПРС у виконанні дань п'ятирічки. І нІсти

На цьому знімку -

~Літківський» Євдокія Іванівна Юхи,\tенко. Вона

взяли

члена

з а в­ кому ­

активну

участь в обговореннІ пору­ шених питань_ Слово Д.'1Я IІИСТУПУ взяли всІ У'lасяn-

Лише два днІ потрІбно було для підготовки сто­ гектарного поля до осін­ ньої с і вби трактористові колгоспу ~Шлях до камунізму» Пологівського

Однак

практика в

ціалісТІІЧНО,ЧУ змаганні.

роке

Фото М .

нас

зворотному.

В

ПАРТГРУПАХ

но-механl чної дільниці це­

відповід а льне

робничих доручень. тика

ставлення

партійців до

ви ­

І гром а дсь"их Пролунала кри­

на

а.:\р е су

г о лови

постійної деп у татської "о­ місії

мІськвиконкому

будІвництву

ГО.l()ВНОГО

по

Ін­

повною

вує

мірою

об ' єнтів

свої

ще і

гро­

мадськІ повноваження для

забезпечення

плуатац ! ю дов .

здачІ

Партгрупоргом

обрано В . О. Добре

в

пус"ових

с" с ­

завершені.

Зараз партком їх результати . контроль

ження

аналіз у є бере на

"рИТИЧНі

І

заува­

пропозиц І ї .

перед

нами

завдання забезпечити ви­ сокий рІвень "ампанії в цехових

партІйних органі ­

знову

збори

женера віддІлу П П . [ва­ комуністІв дільницІ туго­ ненка. який веде питання плавких сполу" :,:еху N2 3.

Г. ЄРШОВ, секретар

воду

машини-панелевози,

п і д­

йомнl

тех­

крани та

н і ку ська

іншу

відправлено в мІсто

ПСНОВСЬКОЇ

з МіН­ ОСТРОВ

області,

СПОРУДЖУЄТЬС Я

де

завrЦ.

розрахований на випуск тисяч кубометрів не­

140

раМЗlІто-бетонних

вироСі ~ в

на рік. З активною уча.:­ тю сотень юнак і в І д і в­ чат з БlЛорусН вже вве­ дено в дію його ДРУі'у чергу. Завод одна 3

повсюдно

застосовуют!>

агротехнічнІ

новинки,

Ро з ширилося, зокре:ltа, застосування плоскорlзів. Прнклад у цьому по·

"азують хл І боробИ Поло­ району : тут Герою Соцlа.1\- г і вського ПрацІ І. Логви­ майже все озиме поле 05культиваторами Як і сть роботи, роблене ВіДМОВЛЯЮТЬ,'Я він виконав удвоє НПГ-4,2.

ЯКУ швидше

від

цІалістИ

оЦінили

норми ,

на

спе­

«Bi;~­

MiHHO~.

У тІ

господарствах

строго

обла~­

додержують

ви­

мог агротехн і ки: слlДО\і за комбайнами на ниву

виходять

ГРУНТОобробНI

знаряддя.

Оранку повсюд­

но ведуть ~агони , органіЗО­

вані

по- Іпатовському.

озимІ

вже

більш

як

тар І в .

що

площ.

Шд

пІдготовлена

660

тисяч

гек-

становить

процент І в

90

вІдведених

Господарства

м ; вського І

Яки­

Михайлівсько­

го районів вже заверШIJ ­ ли роботи на озимому клині. Основну частину осінн І х пос і вів буде po.~­

кращих,

Запор і зькІ

від

плуга

І

в

ряді

Інших

районІв . ДоцільнІсть за­ стосування безвlдвально­ го

методу

ремому

ють

в

кожному

випадку

ученІ.

ок­

визнача­

Вони

допомагають

також

удосконалю­

вати систему удобрення грунтів, вибирати най­ Б І льш

перспективнІ

даних

вих .

умов

сорти

Д.1Я зерн r)­

За їх рекомендац:єю

вІддається мим

перевага

пшеницям

.. безоста-І:\),

ка-51.,

різька

ози­

~oдeCi>­

півкарлинова-49~,

остиста.,

«H~-

«запо­

які

доl'l­

ре проявили себе у склад­ них

погодних

нішнього

г.

н: ж

умовах

на­

року.

ТРАНДОФІЛОВ,

кор .

землероБІ!

парткому

порошкової

УЛАН-БАТОР. ве завдання гольсь"ої

ЗапорІзька

РАТАУ.

область.

-

З8'

мета­

лургії іменІ 60-рIЧЧЯ Радянсь~ої Українн.

Плано­

БЕИРУТ.

шостої мон­ довжує п ' ятирічки женість

Ізраїль

нагнітати у

про­

напру­

пІвденноліван­

(1976-1980

рр.) по ос­ ських районах. У нІч на ВОЄННЮ цІлини землероби 12 серпня IзраїJlьськl де­ країни виконали достро­ сантнІ кораблІ намагали­ ково. ЛИШf' за три роки ся висадити десант у рарозо р ано 257 тисяч гек­ йоні насе л еного пункту тарів зем е.1Ь. якІ віками Рас аль- АЙн. ДІставши використовува .1ИСЬ як па­ серйозну вІдсІч з боку на­ совища. Н а них уже ство­ ціонально - патрІотичних рено д е в'ять д е ржавних сил 1 Палестинського ру­ господарств.

ху

ОПОРУ.

ний

агресор

змуше~

забратися геть, на полІ бою велику кі Л ЬКість зброї 1 перш і ші с ть місяців цьо­ спорядження . Спробі ви­ го РОК У обсяг житлового садки десанту передував б у дівництва у Великобри­ сильний артилерlйськиО т а нії скоротився до най­ обстрІл табор і в палестин­ ни ж чого за останні трид­ ських біженцІв. цять років рІвня. Тільки мунlципа .1ЬНИХ житлових НЬЮ-ПОРІ\. ТанцІ до будинк і в 6У.:1е с пор у дж~­ УПаДУ пІд наЗіЮЮ «діСІ;()>>, но в цьому роцІ на які набу ли ВС'ЛlIІ< О ГО по­

ЛОНДОН. ОфіЦіііними

ЗгІдно даними ,

був

з за.1ИШИВШИ за

35

проц е нтів

менше ,

нІж

то­

ширення

серед

МО.10.:1і

Сполучених Штатах І

р:к .

Те ­

стоїть

бу­ зацІях.

Юрчен"о .

пройшли

підприємства

основному

не пер

винористо­

службовІ

ЗвІти І вибори в

7.

партгрупах

питання

крема,

о"ремих

ху М в

"и зборів . 1\10ва Йш .lа . зо­ спорудж('ння ВІн про недостатньо ПРОМВ У З.lа.

-

служб механіка І енергетика цеху NQ 5. слюсар­

Обговорюють вузлові

ши­

-

МАРЧЕНКО, агроном рад­ .. РусанІвськнЙ".

госпу

--ЗВІТИ І ВИБОРИ

полІв

майбутнє.

С. головннй

Семннога.

ма­

устаткування,

обробІток

Отже, за безвІдвальню!

дівНUlіЯ на г ороджена орденом "Знак Пошани>.

БудівельнІ

і

району, етичної ненку.

малоперспектив­

обробІтком

тру­

МІнськ. терІали

твердять, що в нашого району

одна з ТИХ, хто веде у господарстві перед у со­ За сумлінну працю

виробіВ

автомати'J­

ГОТУЮТЬ ПОЛЕ ДО СІВБИ

по

строки.

логи в грунтІ були мінІ­ мальнІ. однаи сходи одер­ жа:ш рІвномІрнІ. дружнІ.

передова доярка радгоспу

ваитажів .

попередниках.

Мокрець_

У ПАРТІИНИХ ГР У П1Х заводу порош"ової мен­

за­

НинІшнього лІта ми по­ сІяли на 300 гектарах по­ жнивнІ посІви. Запаси во­

-

'l"ирIЧ"И половина спра­ ви, І трудіВНИКИ відпо­

ПОЛОВИНОЮ

м і щено

ний.

грунт.

з

тонн

ран і ше

агротехнІчні

переконала

в

перевез .1И

щІ

грунту

150

лягло

цей

тодІ б ми готували

безвідвальний

ви­

проклцс­ кІнцево­

площІ пІд озимІ в найира­

ии, якІ умовах

Вийшли в поле І сІвачІ. В радгоспІ ведеться сІвба

худоби.

що

можемо

себе

ЯКІСТЬ ТВОЄІ ПРАЦІ

У цього методу в ра­ йонІ прихильникІв поки що небагато , є й скепти­

торІчнІ трави. кукурудза на зелений корм, однорІч­ ні трави.

rf'иrapax

тому, не

-

ПІд озимІ культури ви­ ДІлено хорошІ попередни­

пасання

в ми

стосувати на БІльших ШJO­ щах навІть ДИСКОВИХ борІн у нас не вистачає . Вони в радгоспІ однІ, а нам треба їх принаймнІ

геита­

осІннього

борону ється.

агротехнІчний поле обробляєть­

БІда метод

менко та ІншІ.

для

І

бо­

куль­

залишається набагато БІльше вологи. нІж при звичайному обробітку.

щІ вже пІдготовленІ. Тут дqбре працюють тракто­ ристи С. Савчук. Г. Нузь­

озимих

спершу об­

ся порІвняно з плугом вдвічІ Щ8ИДIШ, в грунтІ

хар­

в основному

Поле

тивується

високопродуктив­

-

знаряддя,

При цьому ми одержуємо

рах з 400, якІ вІДводять­ ся. пІд озимІ зерновІ, пло­

ни

бlТКУ землІ культива­ торlв-плоскорlзlв, борін БІГ-3, тому доводиться

ронами в два слІди,

для

350

для

обро-

робляється дисковими

створити

но! роботи. На

необхідних

цього знарядь для

женнІ.

чування, вони забезпече­ нІ питною водою . Словом, прагнемо

немає

пристосовувати

Весь свІтловий день працює на оранцІ загІн з 4 потужних дизелІв_ Сю­ ДИ, в поле, механІзаторам доставляють

культури буде обрОблена саме за цим методом. На 270 гектарах механlзатори радгоспу вже провели безвІдвальний обробіток грунту. На жаль , у нас

серійних

на

багатьох новобудов H~чопнозеи ' я, над ЯК ' М ДружкІвка (ДонецьноУ шефствують п : дприємстобласті). Жодного вер­ Бі:ІОРУ~ статника не потрібно бу­ ва І організації ло, шоб виготовити ц і ;:у сІї. (ТАРС-РАТАУ). гору болтІв І гайок в нІ)-

осенІ поло­ пІд озимІ

яиl є в нашому розпоряд­

н и В о!

пря ,~

грунту Іми пр~вели на 210 гектарах ЛІд озимі

Попереду йдуть колектиНинІшньоІ ви брига!! слюсарІв-скла- вина площ

меткз­

З ДОПОМОГОЮ ШЕФІВ

Д.1Я

ЦЕХ-АВТОМАТ У СТРОЮ

плану на 70 тисяч карбоЗараз широко розгор- кх.льтури . Рослини добре ванцІв, у тому числІ 12 нулося соцІалІстичне зма- зшшли, успішно перези12 приче- гання за успІшне втІлен- мували, дали добрий вроиеремогу- достроково вн­ автОфургонІв, 20 опалю- ня в життя цього плану . жай зеленої маси І зерна . конав зустрічннй план ПІв-цистерн.

1979 року. Адміиістра­ вальних котлів , 10 кіоскІв цl~, партІйна, профспІлко­ та багато Інших виробіВ. ва І комсомольська орга­ З цим завданням справидостроково . Зараз в1зацli палко поздоровилн лися

ве­

вже

три

мільйони

збудованоМJj

нІ .'1 Ї Н ; Ї , що видали пер­ шу продунц l ю.

го пункту Західної діль­ ниф БАМу. З початку вІдкриття робочого руху ПОїзд ! в на ЗахІдній дільницІ заліз­

підвищення

ефективносТі виробництва БезвІдвальпий ОбробІ1 якостІ роботи. У нас на- ток грунту, який на Ук­ родилася Ідея

перевезення

-

ве завершення внробннчої п'ятнрічкн

взяли

ванта­

недавно

стале ва "олія, на до Давана

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

десятоІ

випуску

доставки їх по Байкалу потрібні були б деСЯТИ/і суден І барж. ПРИСКОРJi­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

У боротьбІ за достроко­

Ще

цеху ,

Дружківському

ному заВОДІ _ Всю иonlтку: І одноманІТну роботу по

тунеюо

ликогабаритними

Зустрічний план • зб Ільшено

на

Усть- Кут (Іркутська об­ ласть). З станцІї Лена­ СхІдна будІвникам Бурятської дільницІ БАМу І

СЕРПНЯ

1979 ЦІ•• 2

вому

ПДУТЬ ПОІЗДИ ДО ДАВ АНА

ВІВТОРОК,

РИМ.

l\Іаніфестацlю

протf'СТУ

.rIИ

:"vІітинг

тисяч І

пров е -

тр у дівни" і в

ді

Інших

чайно ров ' я .

країн,

в

ря­

наДЗЕИ­

шкідливІ для здо­ Такий авторитет­

ний висновок зробив ряд фабри"и синтетичного ВО­ лікарів на засІданні на­ ло"на італ і йсь"ого "Оl!­ ціоналf,НОЇ <lСОlll а ![їі в церну «CHiд~ у місті Ріе­ ДетройтІ. Ножна четвер/з тІ . Тру дящі ви с т у п а ють проти

наМігу

С" О РОТИТИ провести

ня

п : дприємц і в

виробництво масовІ

робітникІв .

І

звільнен­

людина.

до

них

ЯГіа

за

звеРТiJ Є ТЬСЯ

допомогою

рез хворобу ніг , ва

«д ! ,;;ко

•.

-

че­

жерт­

(ТАРС)


*

2 стор.

14 ~рnня 1979 року ПАРТІRНЕ ЖИТТЯ:

------

СЛУЖІННЯ с,Т!1льиlй справІ,

н О БЕ

'О.lексШ

антив;стн7

справІ

М'икмвйOlmЧ

c~ ;.;p eTap

парт і !!ної

ЯнІ

-

го розряду. Водночас вІн незмІнно очо­ .'Іювар профком електроцеху. У Іпартквитку О. М. nривицького за­ писано: прийнятий у члени НПРС у

риси

Нривицький,

<>рган і зації

ПРОФСПlЛRОВВ

КОМУНІСТ І П'ЯТИРІЧКА

}(олективу. Що це органічна потреба людини чи робота з примусу? В чом? че р пають наснагу притамаНні їм?

1968

РОЦі. З того часу він вирІс у бага­

тьох

відношеннях.

Зак і нчив

J'\" 4, вважає ГРОМ3ДСЬНО-ПО.1ітичну рос.:;. ту не об х:дністю .

н : н:зму

В :}на мене не обтяжує,

-

неВЮ(Qнання

на

душі .

ти

задуму

якогось

ко л и чи

заходу .

не

то

це

здій сн и­

вирішити

Я перенонаний, що високу соцІальну доброти.

проявляють

Д .1Я

лю;щ

індив:дуалІста,

душевнr-ї

міщанина,

який найбільше дбає про особисте, інте­

-

реси колективу

ОлеКСі!!

на

задньому

Миколайович

характер

у

плані.

гартував

KOMCOMO.rJbCbKOfO

вирі

активн!сть

,-

С.lави

йшов на у;'\арну комсомольсько-мол одіж ­ завод

порошкової

мета·

... На

БУДіВНИцтв! гостро

не с тача

в:дчува .'JdСЯ

~ІОНТ<іжни!(:в-еllеНТРИ!іів.

І

колодязях для

на СПОРУ;:!і;;енн1

nрп­

опалення ще не було й

дязі

І

ПОРОШnіа.

холоднеча, МОЕИ .

поворухнутися для

бо пf1;)

А. В

KO~()­

«CYГPЄBY~

уклаД;lЛа

кабе.'JI.

ні­

Ноли

їй,

КС .lеИИБУ

вицький

комуНіСТИЧНО!

працІ,

уже був спеціалісто",!

нання

Rолективних

ворlв

1979 ни

орденом

взяли

І

секре­

профради чук,

О.:!ним з головних своїх завдань О . 1\1. нривIfцы\йй вважає антивізаЦію

НіВСЬКИЙ.

HO~IYHiCTiB ,

всіх

виконання

державних

бов ' язань.

У

його

трУД l вНИНlв планів

найскладНІших

І

ситуацtнх

для всіх партійних О. М. Нривицьний,

справ, сказав а конче потрІБНО

над деякими питаннями попрацювати

ремо. Тому й «прихопив,> вихІдного.

в;;ався

двеРІ

в

У

вихідний

li l мнаті

- ,

майбутнє, альний

день

помІчаю ,

радгоспі

1i0~COM~I~~ь~~x П~~~~fзИ~:

БУДІВЕЛЬН fIU НІ8

цій міста та району

кІлька

годин

Щ:)

за науково-технічний

прогрес.

Інженер

парт і йного бюро прочи­

цеху

номплек-

. Днями на pe~!OHTHO'Mexa- ,тацlя ГУР ТКіВ та семінарів

стерства

СІЛЬСЬКОГО

буд!ч-

Нlщтва . Керуючий К. І . . Дорошенко про

ПlДСУ~fКИ

кожне заняття в гуртку ської ПО.llтосвlти на ~І~б­ «КонституціЯ розвинутого левІй фабрицІ, радгоспах «:':;аплав­ вав в УкраїНСЬКОМу на- ний., «Еобрицький», уково-дослlдному Інститу- «ЖердІвський» проходили тІ розведення та штучно- нецlliаво. Тут часто трап­ го осІменІння ве.ТШКОЇ ро- лялися зриви. а сама ро­ гатої худоби . !\Омсомо.1Ь- бота з слухачами обме­ ський пропагандист І. П. жувалась читанням газет­

"'У системі КОМСО'10 .1ЬСЬКОЇ ПО.1ітичної освіти, Вlж''1И­ в і сть цієї кампанії взш';о переоцінити, адже в І д то­ Набока

ro ,

ян

праВИ .1ЬНО

будуть

побудувати роБО'Ту так , що кожне за-

враховані запити мо.10дl, няття стало ДОПОРІ:! зростаючий рівень її освl­

TpeCT'J.M ВИКОНЗНflft

ТИ

І

профе..с;ійНОї

державних пданів трестом та завдання на третій В6р-

товки , цевому

та .1

сп~

та друге півріччя

року.

підго­

д;внинів. СлІд

такоЖ

1 залежить у кінрезультаті

КО.1ективу ремонтникіа. На зборах активу висrу-

ПIfВ

виконуючий

обов'1І3К!! '

сільського буаlАНlщтва М. О. Пи.1ЬНИКJ'3 . В і н пові.lОМИВ про рішеИ!IЯ Ко.1егії Міністерства 811знати переможцем і ПРИс уди ти перше місце у сои:а .1іСТIfЧ НО~IУ зм аганні .'з

M:HicTj1a

другий

кварта .1

тресту

колеКТИ!lУ

с~' крсільбудмехані-

зація » і вручив К. І. Доро. шенку перехі.1НИЙ ЧеРIJОний прапор .1,.\інсільtlУ!lУ ~'PCP та респуtlліканськог:> комітету прОфспілки. робітН,lків Ьv]іВНИllтва і про-

мисловості З

будматеріаліз.

наго]и

ника

Дня

бу.1И

БУl1іве.1Ь-

вшановані

п~рс-

POIiY

І

серйозно

підійти

.'1 ан-

У СИСТЕМІ

успІх

обхідно врахувати неДОс11ки минулого навчального

однією

важливого

питаJШЯ,

проведення

кою

ц!лої

єння

Це

системи

засво­

теоретичних

знань.

змушувало

молодих

до s:нладання списків слу­ хачі в гуртків KOMCOMO.тJЬ­ на'уковців самостІйно пра­ ського полІтнавчання. Ди­ цювати над творами нла­ марксизму-ленІнІз­ ференцІйований підх!д до сиків формування гуртків і се­ му, документами партІї . В такому ж стил! пра­ . мІнарів. врахування інте­ І пропагандист ресів юнанів І д і вчат, пра­ цював ' вильний пІдБІр пропаган­ гуртка «Нонституція роз­ соцІалІзму '" дистів і дозво.1ИВ коміте­ винутого там комсомолу заводІв Г. М. Войницький З дере­ КlJмбlнату, порошкової метал у ргії І вообробного П.,астмас. радгосп у- комбl­ керівник гуртка «Наш со­ спосіб жит­ на ту «Налитянськиї!~ lме­ ціа.1іСТИЧllиіі ні 50-рІччя СРСР, рад­ тя'> В. М . ОпарІн на заво­ госпу «ЛіТlilвський~, рай­ дІ ПОРОШНОВОї MeTa,1YPГlї.

побуткомбІнату у минулому навчальному роцІ про­

водити заняття в

системІ

Але слІд зауважити, що окремі комітети ком­ сомолу

укомплектували

необхІдно

вчання молодІ в

питання

ства сі.1Ь С ЬКОГО будіВНИllfва ср(р,. наГОРО.1жеI!И~ с.1юсар В . А. Руб.3нік. 110-

вмІлим піДтвердженням Ух прик.1адами з діЯ .1ЬНОС­ тІ рідного п~дприємства

чесною

'ІИ

б уду

грамотою

СРСР

і

Міllсі.1Ь-

ик

про,~-

спі.1КИ працівників БУДIВ­ НИllтва і промис .10во с ті БУ1матеріа.1ів

П.

Ф.

електрик

Ба.1згура,

Почесною

грамотою МінсільБУl1У ~'PCP і Президії Українсь­ кого

республіканського

м і тету

ве.1ьників (мурнов.

кар

С.

профспілки

токар

-

М.

ПО.1яки

Л.

-

грамотами

Па.1алка.

трозварник ск .,яр М,

М,. М.

І.

K~­ бр 1-

[. то­

елек­

Зінченко, Коваленко,

тресту

одержали

е.lек трозварник М. А. Б:Jб­ ко. с 1юса рі М.

Г.

М.

В.

ІльєНко,

Грисюк.

€,

керІвник поста

на

ханічному

мигУЛЬКО,

робкорl_сloКОГО ремонтно-ме­

заводІ,

установ!!

ВlДзнача.l0Сft

TOГO ~ K~X

у попередньому І призвело дО

щО заняття

!

рах

в

гурт­

теоретичних семlНIі­ системи

комсомоль-

обlзнан!

випадку

таних

з

процентІв

комсомольц!в І неспілко­ вої молод! пІдвищення продунтивностl прац! на

ме

вимагає в!д

вони

гуртк!в

вивча­

вождя, з поло­

женнями і висновками ок­

ремих його праць. УспІш­ не їх засвоєння сприяти­ розширенню

ГО покоління свІтогляду,

беззавітної

у молодо­

наукового вихованню

відданості

справ! партІІ, як цього І вимагає постанова ЦН

«Про

дальше по­

лІпшення Ідеологічної, по­ віз переДОВИlilв виробни­ літико-виховної роботи!>. цтва. І з ус!ма цими скар-

бами трудового досвІду можна ознайомитися на

В. ДЯЧУК, другий секретар мІськ­ кому ЛКСМУ.

..._ __

Кремиковському металургійному комбіна­

тові трохи більше як

15

років. Уся його історія наочно

показує радянсько-болгарське сnівробітництео, яке рік у рі1( міцніє. Комбінат будується за радянськими про­ ектами з участю радянських спеціалістів, у цехах вста­ новлено

устаткування,

виnущене

заводами

Уралу

і

України.

Сталь

Відпочивають освітяни оу ни:нішньому році 'I~ зборах членІв профспіu< ки районного вІддІлу на­ родноІ освіти було 33слухано звІт голови

куль­

турно-масово! НОМlсіІ міс­ цевого комітету В. П. Острянка. ТодІ, зокрема, говорилось

про

недостат­

ню роботу місцевкому І культмасової комІсІ! 11 питанн! оздоровлеННJI освітян.

ПІсля зборІв пройшло небагато часу, але стаll справ Із оздоровлеННЯ.1 І органІзацІєю вlдп.очин­ ну

працІвників

відд!лу

помІтно полІпшився. ТІль­ ки за останній час KYP~ лІкування

І!

одному

З

са­

наторіїв Труснавця пре>­ йшла головний бухгаЛТt!n Г. П. Назарова, у тури~­ тичну поїздку до При­ балтики їздили Інспектор­ методист В . І. Фенюк , логопед Л. М. Баснова, до Закарпаття мето­ дист по книгах О . К Яре­ менко.

У Р АМНАХ RОМПЛЕRСНОІ ПРОГРАМИ РЕВ Болгарія.

В. МЕМРУК, райкому проф­

сп1J1xи працІв И И К І • сІльського господаРСТВА І заготІвель.

спри­

невикорис­

тиме б!ографlю знайомитиметься

НПРС

колдоговору у пер­

голова

станом

резервів.

І д!вчат повинна бути по­ стійною. Адже трудова вахта під девізом «110-й рІчницІ з дня народження В. І. ЛенІна 40 удар­

теоретичних

гандистів роцІ. Це

нання

щоб це були

на­

nOJIITOCBiTH

положень,

Бажано,

до­ ме­

номсомольців І шнолах комун!с­

них тижнІв!.

вико­

року.

чені пропагандисти з ба­ гатим життєвим І вироб­

впровадження

важливим

про

шому піврІччІ нинішнього

Характерною рисою но­ вого, 1979-1980 навчаль­ ного рону буде те, що в з святкуванням тичної працІ. Увага ком­ зв'язку з дня на­ сомольських ватажкІв до 110-ї річницІ цієї форми освІти юнакІв родження В: І. ЛенІна 40 залишається

трудІвниками

повиннІ працювати досвІд­

б юнакІв і дів­ цІ упущення, що6 не по­ чат на пошун шляхІв ви­ вторити їх і в · нинішньо­ рІшення цих проблем, Як і ранІше,

комітет до цього ча­

нІстичної праці необх!дно заздалегІдь визначити їх керIВНИI\!В. З молоддю

кому

ТIfЧНnГО

MiHiCT~P-

су не прозвІтували перц

всі мовували

му навчальному роц(

да

рОбіТНИ­

1

чий

справ у виробництві, зна­ ють його проблеми . У та­

врахувати

в районІ,

адмІн!страцlя

При комплектаці'І гурт­ кІв, семІнарІв, шкіл кому­

добре

механічного заво.'1У. Значко" «Ві.1мінник соціа,1IСзмагання

КОМ­

праці.

ти.

і семінари на­ кожному робочому місц!. органІзовано, гуртки не зробили на високому Ідейно-полl­ швидкуруч, А домогтися цього можна детального аналІзу робо­ тичному рІвнІ. лише засвоївши прогре­ ти комсомольських пропа­ Глибоким розумІнням сивні методи працІ, дос-

довики виробництва. Сер(:.1 н и х і працівники ремонтн,)-

школах

керІвники пІдприємств, головнІ спецІалІсти, як!

що ЗАБЕЗПЕЧУЄ УСПІХ

ЯК

профспІлко­

вих зборіВ. Це єдине гос­

каві форми роботи І мага тися поставленої

ПОЛІТОСВІТИ

сказа ТИ,

щО у радгоспі «ГогОЛі~< ський!> безвlДТІовlдалько поставилися ДО такото

1 соцІ­

А. ЗГУРСЬКИП, громадський

у

змагання,

в!дпОЧИННУ сІльсьКИХ тру­

.N'v 4,

заняттях

наголошу­

полІпшення умов працІ і

них і журнальних статей. Номlтетам комсомолу ви­ ничим досвІдом, якІ вмі­ щеназваних органІзацій ють знайти найБІльш цІ­

RОїvrt"БМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ:

Директор peMOHTHO'M~)(&Саме тому комІтетам І:ічного заводу "'\. П, Же - комсомолу за допомогою бель розповів про З.10('\УТ- партійних організацій не­ ки

. зумІв

«Рус,,­

необхідностІ дієвості со­

ц!аЛіСТИЧНОГО

кореспондент «Нового ЖИТТЯІ>. Фото автора,

роз- соціа .1IЗ1l1У~, який працю- «Заворицькии,),

відповІдаль-

-

Павель­

секретар

валось на підвищення

ючись з особистим часом. Боєць партії на вІстрІ боротьби 3:1

І так

взявся

В. І.

в

господарствах

ок­

Парторг весь час живе турботами 110лективу цеху, парторганіза.щ! . Займа­ ється громадською роботою, не pax~'­

нені . Зазирнув. За столом парторг. - У будень не завжди знайдеш Ч'іО

четверто-

-

не

не

а

Єгорова. На профспІлкових збо­ рах у цих, а також інших

соцз()­

куток.

плем­

облради профспІлок О. Ф.

на

робота посудин великого тиску, парторг

ЗБОРИ АКТМВУ Н1ЧНО~IУ за ВО':1І Вll6УЛllоt збори партіЙНО-ГОСПn ;lарс.,кого активу тресту СУК!,с і .1ьБУ.:Імех~нізація» Міliі-

чле­

члени

спілкових · зборах у

тарем цехової парторганізації.

Якось

!(ри­

кампанія

в

IЛтахозаводl «Рудня!>, по­ бувала інструктор обл­

Трудово'!

подарство

на

участь

кандидати

райному профСПіЛКИ, пра­ цівнини партІйних 1 ви­ щестоячих профспlЛКО­

Грамотою Укрпроф­

обраnи

щоразу: за що б парторг доводить дІло до кінця .

о::·

починається

доro­

за перше півріЧЧ;l року. У Іх прове­

деннІ

ювІлейною

н :с ти оформили червоний

ній з перших ма заводІ, присвоїли зв~н­ ня

сільськоГ') господарстl'.з. і заготівель ПідбиТо підсумни вино<

З ін і ціативи партбюро, секретаря КОМУ­

як. Та бригада електромонтаЖНИК і в пе­ реборювала Tpy.:iHcnцI t нІлометр за к:­ л о ~!еrром

первинних

ПРОфСПіЛIiИ

працівників

до а;р!іністрування. Зібрьв 1\0:'lIYH:CTiB, і вони спІльно розв'язалн He .~ eГKY задачку ... У цеху довго не було де провести політінформац і ю чи збори.

електропровl.~оt{

цеху залізних

Дошкуляла зимова

зборах

організацій

в;н звертається за допо~!огою до партій­ ц : в . l\о .1И тривалий час не лагодилась

вИЦЬКИЙ .3 готовністю погоджується OL'R'1 їТИ цю спеЦіальн:сть. Учився безпос~ ­ редньо в

ступеня,

НОМУНіСти

зусиль

лургії.

медаллю,

ІІІ

ради...

ребував у ранзІ 'офіцера . А по вихоДl jj запас. на початну 1964 року, в ; н при­

-

нагороджений

.'JеніНСькою

н :: го Сходу, Крайньої Півночі, Ура л у ... У рядах Збройних Сил Нривицький Ііе­

будову

На

З0В­

вИХ органів. Так, на проф­

С13і1 жи

тя, на арлUkькНI службі в умовах Дале·

ну

внутрішньої І

ТУРБОТИ ПАРТОРГА

пробле­

му ...

активність

питань

Неприємно

вдається

вчасн~

з

н і шньої пол і тики КПРС. Став майстром цеху М2 4. За виробничу 1 громадську

fOB'j-

Що стає тягарем ,

-

-

ЖИТТЯ

колдоговіР?

два ле­

-

---

Як виконується

Ниївськиіі

-

, це:,у

мехаНі}(о мета.1ургіЙниЙ техн і кум, в',ціnення унІверситету марксизму

рить в і н.

Ж И тт Я

А

всього у

му роцІ починну,

в

нинІшньо~

будинках

санаторіях.

сІонатах,

туристичних

екснурсll~них вже побувало кІв

від. пан­ І

поїздках

9

працІвни­

раЙвно.

Місцевий ком!тет проф­

80

марок, труби різного діамгтра прокат ба­

гатьох профілів

-

такий неповний перелік продукціі,

яку випускає тепер підприємство. Вона знаходить збут майже в усіх соціалістичних країнах.

про

1

надалІ

дбатиме

оздоровлення

бінату

-

РАТАУ).

освІ­

тян І створення їм на.lеж­ них умов для працІ

На зніJ,tку : в прокатному цеху Кре,lІиковського ком­ (Фотохроніка ТАРС

спілки

І вІд­

починку.

І. ГОлова

ДОРОШЕНКО, мІсцевого

T~TY: ПРОфсп1JIЮ1.

комІ­


'НОВЕ

ЖИТТЯ

------------------------------------РАДГОСП

~ий. -

стачальнин

йоні.

СГОГОЛівсь- статньо

найбільший молона

по- су,

в

. Протягом

Р1-

Місяця .мово-стійлового

тонн

800

дунції. Та і

чимало

сячl

-

ня

цього

про- що худоба

корів

продовження

з

корІв

готують

до

ленсах ною

польових УМС-

помилитися.

в отих

немає. Чимало кормІв у радгоспі зНімають з полів,

де

проводився

по-

госпі

не -

процеі{­ тів

вже

500

є

ренцІя глав держав І урн­ дів нраїн членів спі!>­ дружності. Головним ПН­ танням, що обговорювн­ лось на ній, стала роде­ зійсьна пробле:'v!а. І це ~a

БУДІВНИЦТВО .

гектарів

це близьно зо проценБагато pOKi~ Гог?,л!всьвід загальної площ! І на фіЛ!Я ЛІТЮВСI>НОl ф:l~- .

району

на

Зобов'язання кормодобувників буде виконано . • На фермах радгоспу знач­ но збільшиться згодовування сіна. • Якість кормів -- головне . • Поукісні

номп­

з

машин­

теХНологІєю

вира6-

ництва

молона. Піс.r;я молодІ КОРО!JИ потребують посилено! го­ дІВЛІ. До нормів при ць,)­ ІМУ вимоги особливо висо­

Іх

повинно

тІльни

і пожнивні посіви кормів.

бути не

достатньо,

має бути

лише

фураж

висоної

ноли

на

по

40

центнерів

КОРМОВИХ

ОДН­

ниць.

дещо

Це

матимуть

в

цьому

потре­

бу.

--

Годувати худобу буде чим, роповідає головний зоотехнІк рц­

госпу Минола вич Дмитренко.

тонн

3028

пр'f­

CiH:l,

сlнажу,

БІль­

ше зооо тонн соломи, ДО-

:МИНЕ часу,

І

лІту

ще

на

небагато

змІну жарномv

прийде

доща~1И

І

осінь з уу

вітрами,

випаде

а

перший

по­

сніг.

--

Настане зима рий екзаменатор

усіх

СУіОдл'!

господарників. від

того,

пІдготовленІ

як

ще

ганІзували

комІсІю

підготовцІ

з

ор-

до

по

зими

головним

пІдприємства

нз

ІнженР.­

А.

Н.

Пужевичем. До П скла­ ду увійшли начальни,К

ремонтноУ дlльющі В. !". Нестерчук,

рентора

заступник

В.

І.

голова

ного

групи

контролю

Шостак,

ди­

Горохlвсь­ народ­

А,

фельдшер

П. Me;~­

пуннту Р, С. Лисенко, на­ чальник відділу праці та

технІни безпени В. І. Лу­ цик. ВсІ керіВнини вироб­ ничих пІдроздІлІв 1 служб представили

заявки

на ре­

;монт обладнання і ПРИ:\'ІІ­ щень. Підрахували, яких 1 скільки матеріаЛів по­

трІбно.

І,

не

вІдкладаю­

чи справи У довгий ящик, своєчасно

розпочали

ро­

боту.

... Заходимо примІщення снладанню

до

навог:>

дІльницІ дверей

Ліфтів. Тут Під-:-отовлено

п:> Д7l.q

майже B~e до роботи,

тажити

дворі

зберігаються віддІлнах

в

новному

високобілковІ

по

приготуванню

.

у боротьбі

сотих

використати

ВО-,.' рік

винонуються

з

пла-

200 цнт. зе:теної M~ си. а І ня -

расизмом

тан званого

«~1Ирного

гулю~ння!>

бувниками радгос.пу у

ціалістичних

А. І. Таран, Н. І.

й

по

ся

госпо-

спецІально

загІн,

до

закладку

в

ями

пропуснають

статньою

сподіваються, що

не р::>- нерlВНИцтво

Худо- фабрини

нетнового

уряду

забезпечена

до- бів

нільнlстю

нор-

заходІв для

спорудження

швидшого

Одночасно

ведеться

в.

радгосп!

ремонт

впорядковуються ні двори. і до неї ються

ною

фуращ­

Попереду зима, гоголівцІ готу­

старанно,

пристосованих

ферм" мальноУ

з

НОР-

примі-

щень.

Г.

МЕДВЕДЕНКО,

громадський

пов­

відповідальнІСтю.

ко~есдои- .

деит.

В. ПРОСЯНОВ.

господаРСТl:Sа

дЛЯ

роботи

ХОЛОД/.

Відремонтували освітлен­ ня, поБІлили стІни, по­ фарбували металев! ПО-

ТріБНо

було

ТЕПЛО

плитки,

ЗАТИШНО

--

заводсьному

та

встановити

тиляційні труби.

Згідно дів,

з планом захо­

у снладальному

переставили вікна,

нили дверІ. На по складанню зараз

Треба ще

цеху

рядок

ущIЛl.­

навести по­ території

приємства. Адже неба зберІгається

д!льниці фІльтрІв

проводиться

на

металу,

по­

вона

пІд­

просто багато

захаращ(!­

з цим ва БІлка і фарбування. А Н1 на. У зв'язкУ. намітили заготівельнІй замінююсь підприємств! підлогу на НОВУ, асфа.,ь­ провести суботник по очи­ щенню територІї І підго­ тову. Наближаються до кІп­ товцІ до зИМи. Отже, з'і­ ця роботи по приведенНІ':! раз треба вс! сили спря­ у

повну

готовність

опалювального

водської

нотельнl.

примІщенні затишно. Буяє

мувати

до

сезону

ні

за"

У

lY 1

вести

чисто зелень

ремонт

лені

котщ:,.

Залишилось ПОфарбувати труби у вІдповідні нольr;­ ри: з водою у зелени':J, з газом у жовтий. і!Н того вимагає держаВНfiЙ

те,

щоб

В. инх

і

строни, у

остан-

роботи

янІ сна

зустрІти

квітів. Тут пола годили дах, пофарбували дверІ і вінна. зробили ревІзію насосІв,

на

ремонтнІ

у

пр~

встанов­

щоб

зюtу

всеозБРОЄННі.

Рейдова Корнач -

брнгада: началь­

експернментально,

СКl.','Щальної дlльннцІ, М. Палюх -- член гру­ пи

народного

контро­

лю, Л. Шннкаренко кореспондент

-

газети

«Нове жнття •.

стандарт.

ців п'ятдесяти

птахофабрик І феР:\f.

Першу його чергу намічено здати ПІски

Жито·

норМів

Д.1Я

птицІ. Міжколгоспне підприємства забезпечуватиме поживними суміша­ МИ два міЛЬЙОНи пернатих мешкав-

~

експ"уатацію вже в наступному рац!.

За останн! рони в області стали до ладу

шістнадцять

комБІкормових змогу

заводів,

поліпшити

ражного

зерна,

ху~и

птщ

1

Мlжгосподарськи'(

що

використання

вдосконалити

да.l0 фу­

рац!ОЮі

держав.

привеЗ,1И

на

АНГЛі!

цю

конфе-

ренцію новІ пропозиціі, яні вони намагалися ви­ дати

за

снонструнтивні;l:',

В них підкреслюєть(я необхІдність заміни ни-

проведення не

його

двозначно

в

BKa~

визнання

режи~

МУ Музореви-Сміта

1 сл!~

дом за

--

цим

скасував·

дезJ,І.

Представникам

афри.

канських країн не потріб­

но було багато часу, щоб виявити

плану.

справжній

Спроби

смисл

Лондона.

3 допомогою різних рощів «охрестити»

гуртожитку,

замінили на шатровий, відремонтували ПРИМ!щення Ідальні.

ве,{­

всіх

африкансь,

'Ня міжнародних е. ноно, Мічиих санкцій проти РО<!

конференцlІ формою, але

-

вити

ви,

обурен­

Представники

народного

1 в

розповІдає головний Ін­ верхн!. Залишилось на­ женер А. К Пужевич. плоский дах стелити пІдлогу і вигото­ Тут старий

Зімбабве,

народу

і

зують на спроби Лондона добитися фактичного мІж,

ПОВИJIIадали.

НавеJJИ порядок

ня

волелюбних

рядок

пофарбувати

що

гнів

життя

поб!лити приміщення душових, придбати 50 шаф, ~~иrClТОВИТИ п'ять лавок. Але у заходах не передбачений ремонт під.10ГИ. Хоч у деяких мІсцях потрІбно замІнити

БУДЕ

незмінним,

ресованих сторін. Проте деталі нового плану і по­

1

РЕйДОВА

расисr­ реЖИ1\rу

нішньоУ HOHCТliТYцiї .Родезіl новою, ніби-то с-nрийнятною~ для заінте,

с. ГоголІв.

А як справи з побуто­ вими приміщеннями? Згідно з планом тут по­

ПОВІДОМЛЯЄ

Музоревою.

нлинаючи

ких

чолі

предстаг,­

сьний фундамент

Лlтк!вськоУ

вживе

на

з чорношкірим

художнІх вир::>­

Щоб пІдприємство взимку не вІдчувало не­ стачі ВОДИ, зробили капі­ тальний ремонт артезІан­ ської свердловини.

ВІдновили вІконні рами, ЗаміСТЬ старих віКОН по­ ставили склоблоки. ВОРИ не

цеху.

буде

рін,

ділом.

мів.

7

ного

на

ба

входять

носарки І

1979

зійдеться з

створений

яного

роторн!

4

нях на

с::>-

зобов'язан- бlтниці

вре­

родеЗіЙСько~

проблеми. Фасад расист­ ського режиму Солсбері був трохи видоЗМінениіІ шляхом ' створення Maplu-

б1-

що

мирського району почалося будіU­ ництво першого в області заводу-ав'Хомата

1 ОО J

машини.

тракторів з причепами. Щодня загІн загот~влнє по 170 тонн зелеНОl м'І.­ си. Збоїв у роботІ «зеле­

МАРКОЮ села

БІльше

фундамен-

гектарів. І r'j. Та, на жаль, на цьому Розрахунок у радгоспі І' всІ роботи І припинили~it. такий: на кожну HOP01'JY В гоголівській (іlлjУ мати по 0.25 гектара поз- працює дружний праць:)­ торних посівів. З них 15 витий колектив. З року ]з

масу 1 ван­

заГОТ!ВЛI с!нажу спецІалІсти радгоспу приділили винлючну ува-. гу якостІ корму. ВІдомо,

КОРМИ З ЗАВОДСЬКОЮ Біля

буде

в'иритий

НОМЕНТАТОРА

підсушуваJl:>

НОВИНИ: ПОВІДОМЛЯЄ КОРЕСПОНДЕНТ РАТАУ

Житомнр.

цегла,

раМКаХ

НОЛОННА

Вжз

залишився

буду ть

травні

сонце

грамів, починали збирати

A;J,,-

облаДН3tI­ у

примІщення.

ями. Споруди облицьова- лодої пшениці. ні залізобетонними п.~\{У ці дні У

нестандартного

Тут

зеленнй і нове

А.

підприємст,

комунального

розпочали І фабрики буде побудовано

відверто

енспериментальн01ltу

заводІ

на

озимих

у

ником

інших

це добре розумІють

на

сівбу

С!ВІВ

ваги. зрl­ трави, а

500-400

зоотех-

фуражиому

корми

ничих планів.

І

механізатn- j реконстрУНЦll Л1ТКlвсьноІ

радгоспу

норм худобі для з.годову- ~ завезена

радгоспІ тами, старанно вкритІ по- збирають другий y~oc ліетиленовою плlвною І нонюшини. Трава ІlДе прикиданІ шаром зеМ,11. зразу ж на ферми. З1Норм ООДіЙНО зберlгаєть- безпеченням худоБИ зеле­ ся. І так, по-хазяйсьни, ними нормами займаєть­

виконання вироб­

1

ЦИМИ ДНЯМИ

ри

Вашінгтоном

ВІДП?ВlД~О. пла!1~

Проте

ва до роботи У осІнньо­ ЗИМОВИЙ перІод, багато в чому залежатиме і зрос­ тання продуктивності

працІ,

песи-

Михайло­ дарства. Пlд час -- До на­

ступної зимівлІ ми пасли 1170 тонн

вик:!.1 тому.

стануть KOP~IOBi буря ни. Нолектив цеху чен,н~ вІдділка Ng 1 дО ЗИМ!! гаторічні трави: частково Слово, дане нормодо- нового прим!щення. Ропідготовлено двІ сінажні нор:-.! заГОТОВl ,ся з мо­

На

норм і перед­

умови для зБІльшення по­ голів' я худоби, створен­ ня страхових запасІв фу­ ражу чи продажу його lnшим господарствам, янІ

гороху,

року «вибори» в РодеЗІЇ, інспіровані Лондоном f

,адже його зоу~.льш.е 50 рою~

-

на масивах штантацlЙ ро> Стаська, а серед майстріз лини набагато вищ! і со- ручного вишивання-В. І. нін. -- Нунурудза виро:Для виготовлення сІН:іновИТіші. Вагом()ю добав- JШевель, О. І. Дейнена, ла непогана. жу винористали в оскою до фуражних запа::IВ Г. С. Орлова та інші.

.'Іосу,-продовжує

БІльше

від зоотехнічних створить хорошІ

няшнику.

Добре в!домо. ЧИМ за­ кінчились у нвітні ць()Го

ПРИСТОСОВёІ-

сени. а 10 веснr;ю. ни. Працівнини успішно Радго·с.п Dозпоча!! С!I-1 виконали план першого СІнажу матимемо покоси, і вага зрізаного кукурудзи. На· півріччя. Серед передо­ менше, нІж плаНУВ1- пучна знижувалася ;10 ,'!Осування обкосах гектар дав по. виків машинного вишивав-

ли, а,1е ЙОГО дефіцИт рекриємо за рахунон

УМОВI\:,т

худоби

винористано кукурудзу, а щенні також сум;ш з вівса. са-. довано

випадково.

роботи при~!­

ва~ня весною .. Таких па- J нотлован для

резерв

~!;H i B.

-

заготовити

важливий

В поле брали зали кІлограм

дещо

НОРМОВИРОБН и ч н и н и «ГСГОЛівсьного» дали сло­

-

муться ІЮ нислих кормах, міститимуть більше віта-

якості.

голову

КОРМОВУ БАЗУ~~~~~~

слово, ПІДКРІПЛЕНЕ ДІЛОМ

молоди'(

утримання

І ному і мало

Дл~ повторних посіа!в ному для

З стор.

у СТОЛИЦІ ЗамбlУ Лу­ саці закінчилась нонфе­

ПРИСКОРИТИ

укІсний Іпожнивний п::>сів. Таних посІвів у pa~-

СОКИЙ

розтелень

ний,

не

«Требу­

молочнотоварних

ром

сіна, вах

що

г.1ибокостlльних

теличон,

чолі

те,

сусід- ~~~~~!! ЗА l\ІЩНУ

радгоспу

жують

юt.

Тоді

техно-

хІвсьниЙ». ГоголІвцІ одео­

же

буде

одержуватиме Але як в

тут незрівнянно більше

ланцюжна,

тягнеться сюди нього

тІм

рону

вологІстю

сlнаж виходить запашНИМ, має ПРИЄМНИЙ зеле­ нувато-оливновий нолlр.

УТРИ:\tаrі­

понад 2,7 ТН- ніж в попереднІ роки. Це схибити

-

лог;чного

БО

маса

процентІв.

*

1979 року

гоЛів. Радгосп цей значить, що зимовІ ра- тах? Виручила методи",!, пІд кормовими ку льтvр1.- рини художнІх вироб.в специфічний. Він Ціони краще балансуваrи- запропонована вченими. ______________________ _ ми. Показник досить ВИ-' працює в надзвичайно тlс­

н;би

К!.

годиться

буряків. 40-50

Головною осоБЛИВіСТю зи­

'ХУТ здають державі в се-

реДНЬОl\tу

матимемо сило-

кормових

Т4 серпня

своєю

Волинська область. Колектив Луцького автомобіль­ ного заводу готує до випуску автомобіль ЛУАЗ-969М. На відміну від попередніх його моделей у цієї - при­ вабливіший вигляд, збільшено надійність двигуна, про­ біг якого до капітального ремонту становитиме тепер 100 тисяч кілометрів. Є й ряд інших удосконалень. Щороку nідnриЄ.Аlство відправляє трудівникам села 10 тисяч .Аtашиli, а після nOBIiOЇ реКОliструкціі завQ.ду їх випуск збільшиться до

50

тисяч.

суттю

СлІдами наших виступІв

негативну

У М вана

87

денцІя

«На

кореспон­

познцlї

не­

ної роботи на цегельному заводоуправлІння

будматеріалів. Було звер· нуто увагу r:арторганізац!ї на серйозНі упущення n ідеол,агічиій діяльносrі, на

точному І дрібному ремон­

тІ, частково відремонтова­ у якій ішло­ нІ пІдлоги. Адміністрація

втручання», ся про неузгодженІсть господарсьної і політич­ заводі

{"

НЕДОЛІКИ

критнчна

поверхове

ставлення

адміністрації до побуто­ внх потреб трудящнх. До редакції надійшла відповідь такого змісту: «Кореспонденція .На по­

зиції невтручанню>

обго­

ворювалася на відкритих партійних зборах в зав(.;­

доуправліннl будматеріll­ лів. НедолІкн, названі в матеріалІ, дійсно маЛІ! nlicue - як щодо орnнf­ зації партІйної, так І rocподарської роботи. На зборах дано крнтичну оЦіliRУ упущень, наl\iічено

вирішув

питання

прндбанИJI

шиферу

про

ДІІ"

повної замінн даху будин­ ку М 3 (у кореспонденц'ї він названий за МІ).

Г. МАТВІПЧУК, секретар цП,

О.

парторг авіза­

КОНОНУНЧЕНКО, директор

реакЦію

з

б<r.

цілого

ряду

а

держав,

танож

представникіВ

Патріотичного

Зімбабве, справжні

фронту

яний

BiДCTOIC~

права

лежність

ного

ліквідації. Зараз проведе­ но облік уСіх буд&нкІв віц­ була надруко, носио неоБХідності в по­

УСУВАЮТЬ

«вре­

виклинали:

ку

неза,

1

свого

фронту

прямо

по

план

гулювання»

за за

Hapoдy~

Один з лідерІв Патріотич­

Н а знімку: машини підготовлені до відправки. Фото Б. Крнштула. (Фотохроніка РАТАУ). KOHKpeTнl заходн

новий старий

хит­ па

заводо­

управління •.

англійСЬкі

Мугабе що

новЕ

ПРОПОЗИЦ1~

спрямовані на нейтра!і;~ зацІю дІй фронту. Аф;:И'~ наНСЬНі!Й національю:;і союз Зімбабве (ЗАНУ), який входить до Патріо­ тичного фронту, в своїй заявІ

пІдкреслив,

проведення

що

ДЛ.'!

справжніх

пе­

реговорів щодо врегулю. вання необхідні ліквіда. цlя режиму Музореви~

Сміта,

анулювання

ра­

систсько! нонституції j} передача політичних, вій­ ськових та еконо~!ічних:

пlдой~t

правління

крJї­

ною в РУКИ справжніх представників народу.

Гостра

ВІД РЕДАКЦІІ. У вІд­ повІді не сказано про П:Іа­ ни капІтального ремонту

Р.

вназав,

розгорі,lась ціІ,

боротьба, на

я!<а;

конфере!{­

свІдчить

про

рішп.

будинків. Нагадуємо ад­ мінІстрації, що капре­

мІсть

монт необхідио робити H~ рІдше одного разу на ві­ сІм рок!в, але ця норма­

жав

всі

на­

явнІ у них засоби д~я

60,

тнвна

із

ється.

внмога

СТо\lд

структнвно питання

не

ВНЕОН.'·­

також

КОІІ­

вирішуван!

власного

вого будіВІІІІЦ..тва.

житло­

африканських Д~P"! ВRкористати

ротьби

проти

Со.lс6ері

хід них

мар:оне гок

та

їхніх

J'i4

покровите.llв.

С. СТОІШЩЬJШІІ, ОГЛ8t!а'1 ТАРС.


*

t стор.

14 серпня 1979 року

1979

РІК

-

За-

вікових

Пробудився ранок.

'І'ИlliНО на подвір'ї ДИТІ!чого садка «Золота рибка •. Буяють різнокв і ттям жлумби , сонце сміється а

НОВЕ

ЖИТТЯ

МІЖНАРОДНИй РІК ДИТИНИ особливостей. незвичного

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

НА ГОЛУБИХ

Виявnвння туБВРКУJlЬОЗУ

поведІнцІ

"J

Зайшовши у групу Л. П . малюків? Сум.'1іННО вико­ Дзюби , можна побачити нує свої обов ' язки Ніна немало речей, виготов.1е- Митрофанівна . них руками самої ВИХОdаМине час в!дпочинку,

вікон будинку , ВИГР:іЄ тельки. См : ються таріЛКIІ заспівають металев! піву справ! своєчасного зеселкою на гоЙдализх. 1 скляночки, що РОЗПІІ- ні на подв ! р'ї дитсаДКd І розпІзнавання туберку­

Та мине ще трохи часу , 1 сала сама майстриня, ян малеча висипле у ДВір. І льозу

приміщення дитсадка виповниться

веселим

:ном 1 щебетом

заревуть

гомо-

=

дІтвори.

Прокинуться

ляльки

І

ведмедиии, иубики й скаПриведуть сюди робі:-заводу

=

алюмін і євих

«

6удівельних конструкцШ близько 120 дітей. Тут їх

З

л І так і в

У

незвідані

кружляють Іх tрупи

О Л О Т а

старшо! дня один

флюорограф і 't-

мм.

Є тут зали

виготов~яють

цьому роЦІ у

знім-

СТО

ли наші

перші

Це дає можли-

м.

.ЗО;10ТОЇ

рибки..

розпочиналася

людина,

в!ддана не

оформлення

ПРИYlI-! но легко

п Іддаються

біогра(tїя Л. О. Вишник.

Натомившись

Приміщення дитсадка просторе І світле. У кі\\l на тах багато зелені І КІ::\ТіВ. Не мало зусиль дсRладає колектив , щоб діТИ йшли сюди з задоволенням, як до рідного дому. Тут все говорить

ладнано

під

в

РОСІЙСЬКО~У 1. вальних

препаратів.

ігор, діти ідуть спа1И. Але й у сні не залишаються вони без У3і:1ги . Бо на варті їх здоров'я стоїть старша медична сестра молода 1\1)мун і стка Н . М. ГречаіІа. Обходить . спальні, ц і ка-

н~ій КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО- і д : жний колектив ВИХОВС:ї тел і в докладає всіх 3Y.-~ силь, щоб у стінах ДИ,"! ca!;lHa ожили казкові ге- І РОl, щоб, зачаровані кра сою, .із задоволенням йшли ДІ~И у свою каЗI\С'-

про велику любов і п і І:- виться, ЯКИЙ у дітей CJtl, ву ДОМ і ВКУ лування про дітей. У як почували себе під ч:н: рибку».

щеностІ

новий вої

з

ранко­

гімнастики .

садка

nрuiJіЛЯЮТЬ велику увагу фізиЧНО~fУ

вихованню

t

є

здоров ' я.

Буває,

грудях,

втрата

нІчний

піт ,

кровохаркання) .

20 . 0О liеЧlРНЯ

Але нерідко початок хво­ роби настає під час на­ чебто повного благополуч­ чя. Такий пІдступний , не­ помітний початок тубер­ кульозу буває частІше у людей похилого в і ку, але

дітей ,

загартованими

здоровими.

захворювання

фоні.>.

21.3О ДОК.

21 .40

Врятувався

він

на теплоході

но

Пасажирський теплохід .олекса Десняк>!> йшов своїм звичайним маршрутоМ з Херсона в Цюру­

пинськ. На пІвдорозі , коли СУДНО об­

минуло один з численних остров І в иижнього ДнІпра, пасажири поміти­ ли на березІ прудкого благородного оленя . його переслІдували к ілька здичавілих собак . Рятуючись . оле.нь кинувся у воду . А .'1е собаки не в1Д-

-

ставали вони

стрибаючи

наздоганяли

по

крижинах .

тварину,

щО

ПJIИВ­

ла до судна . Вахтовий капітан В . М. Овсяник

не

теплохід,

міг

не

зразу

серпня о

9

курс

одна

-

І

дозволяв

скомандував

Допомога

З

величезними

пивши

труднощами,

знесилену

тварину

ухо­

від

роги,

неї

може

велика. вання

а

корист

бути

досягти

наступному ШИСЬ

кого

ні .

з

рейсі

єгерями,

острова.

Лісовий

рег і

ні"'1ька

на

годин.

напітан, причаJJIІВ

якому

красень

в

порадивдо

вели­

живуть

стрибнув

роба

оле­

вилtковується

на бе­

вже

не

РАТАУ.

ПРИПОМ

телевізорів

та

!

розряд

.НОВДЯ ЖИЗНЬ:>

-

орган Броварсмro горкп".

І

1(0""унистическnА партии УКР.ИНЬІ. ГСІР01lС'''ГО н ".AoHllorct Советов наР01lНblХ 1Іепутатов КиевскоА .!lлаети . Газета Вblх01lИТ на украинско" ЯЗЬІке.

НАША ДДРЕСД:

25!Ю20. м. БРОВДРИ, вул . Кнївська. 154.

Др у к ви с окий . Обсяг

___

~##~~~~~~'~~~~--~~4_~_~#~

2

І

-.>.:r-.,.q..,.., .. ,..",..,

ТЕЛЕФОНИ: редактор.

Л.

у

СНЄГИРЬ08а Бес І да

-

ОБЛАСТЬ

фільми.

Співа8

заслужеиа

артист.

УРСР

Голосую за професІю. Ки­ залізничники . Док. · телефільм .БлизькІ

ївські

19.00

Фехту(Буда-

світі> .

Док .

НА

туриста ••

зірки».

19. 15 .Київщина'. 20.00 Вечірня КІзка. 20.15 За вашими прохаННАМИ. Му з ична програма. Розповіді про худо",,"и-

21 .00

ків. 21.3П Н а у к О В О фільм .

(ар­

ill-

ПОПУЛRрниli

-

21.4о Фільм .Внннщувачі •• 23. 1;; Довідкова служба.

КiHonporpaMa.

21.00 21.35

.Час ••

МІжнародне

«Спортлото..

По

Заступник редактора В. ДОВГИЧ.

олlмпіАське

закінченнІ

в школі € також вечірня

форма навчаНН;J

(без відриву від виробництва).

9

Звертатися ВУ.1. Леніна,

із середньою освітою.

Ф, 1'01 ...",

18.15

19. 5~a~~·дIA далека І близька-.

магнітофоніе.

.

. . ~ -"'~":+4'~"'4''' ....".,....",... ~.,....,...,. .. .,...,. ... ~.,..~~.I' .,........,.~~..,.... ,

Ан .&.­ сучас-

Прийом документів

По закінченні навчання видається свідоцт­ во і присвоюється тарифний кваліфікаційний

Правління райспоживспілки.

Стрільба.

неді .1і, від

спілки. Запрошуємо відвідати наш ярмарок.

особи

КОІІ-

Раїса Кириченко. 17.0и Телефільм 'ДВ08 у доро. зі •.

фа) .

УЧНІВ

прописані в Києві або передмісті.

доріжці .

оркестр.

.Компас

ка

року ди-

М(СТО

19 . 2О .,.лкоголі.м,.

ШОСТЕНКО.

присвячений Міжнародному року дитини. У ярмарку беруть участь підприємства тор­ тівлі та громадсJ;,КОГО харчування райспожив,

Приймаються

..Сонячне

19.00 Грає

знач­

по підготовці радіомеханіків по ремоиту радіоприймачів,

Міжнародноrо

18.45«CooroДHI

(денне навчання)

асортименту,

народ-

liороне .1Ь­ училища.

17.30 BiдrYKHiTbC8. сурмачl! 18.00 Підмосковннй меридіаи. 18.30 ВеселІ нотки .

пікар.

ОГОЛОШУЄ

музнчного

пешт).

ШКОЛА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ДТСААФ

ГРОМАДЯ н!

До

оркестру

інструменті.

.ання.

б і льшою га­ надалі вона

Херсон.

rapeBIA

Ленінrрадський

ПРОГРАМА

10.45 11.25 12.25

па~.

повернеться .

П.

на

цертннй

концерт

ІННИ.

туберку ЛЬОЗО~І

но легше, з рантією, що

зник уплавнях.

Кор. м.

Лише

Гонок

20.00 Граб

17.00 Чемпіонат свІту з Horo п ' ятиборства.

нам

та пІдвищення ефективно­ сті нашого лікування. Виявлена своєчасно, хво­

теплоході

В передачі бере участь пер­ ший секретар татарбунарсь­ кого раliкому Компар гІТ України 1". Я . Бондаренко. (Одеська область): 18.05 'Обережно на водІ •• 18.35 .Актуальна камера •• 19.15 Чемпіонат світу з Moro-

ЦТ

ІЬ.ОО

16.30

заХВ;J­

на

16.30 .Вахта урожаю •. 16.50 • НародНі таланти>. 17.20 .Рік четвертий. ударний>.

СЕРПНЯ

Кінопрограма. Росlliська М08а.

кого

дуже

дозволить зниження

УкраТна •• еОлеськ"1

замок».

Гранде ••

15.30

них

..

Широке застосv­ флюорографІчних

обстежень

Концерт.

.Мальовнича Теленарис про

Сходу..

нешк і Д л и в а

органІзму,

рюваності

вузький

дитячого

прове-

чайний пасажир. від і грівшись, пробув

годині на площі біля універмагу

товарів

для

люди втягли її на палубу. Пасажири поспішили зняти СВОІ пальта, кожуш­ ни і дбайливо вкрили оленя. Незви-

райспоживспілки продажу

за

що­

дена один раз на рік, аб­ солютно

зорі..

16.00

служба.

15

УТ

V.35 Телеф і льм .~іль аемnl •• 20.45 • На добраніч, дІти ! . 4 серія. 21.00 .Час •. 10.40 Клуб кіноподорожей, По 2!.35 ФІльм .Де ти бу., Од!сзакінченні иовинн. сей? 2 серіА . По закlнче>l14.30 Новини. ні новини. )4.50 • По СиБІру ' ІДалехому

населення.

ФлюорографІя,

звелиних собак уже

ПРОВОДИТЬСЯ ЯРМАРОК по

го

пов­

прийшла ' своєчас­

стрибнула на спину оленю ..

розвернути

ДО УВАГИ

18

змІнив

ний хід.

ПРОГРАМА

10.00 Новини. 10. 15 Фільм еВажкl поверхи>. 4 сер і я. 11.20 .Творчість ЮИИХ>. 11.50 ІУ Всесою'ииА фестиваль радянської піснІ • КРИМСDId

еДжеАРіllИ

.Євгені.

На­

днм иров. У переР8і rOДHi у світі •.

~.OO .Час> . ~ •• O Гімнастика. 9.05 .. вор"ість юних.

річнІ регулярнІ флюоро­ графічнІ обстеження всЬ')­

фарватер. Але вже через кілька хви­ лин, як тільки з ' явилась можлцвість,

...

Фільм

мистецтв..

родииА артист СРСР І . Вл.­ - • Сьо­

)'

степа.

ПРОГРАМА

абсолютно

проводити

е3

ОБЛАСТЬ

фІльм

(;ЕРЕДА.

Саме для ВИJlIJlеНli1J та­

необхідно

21 .00 еЧас». 21.35 еМайстри

казка.

~3 . IO Довідкова

серія.

6

вистави

_

пісня- .

19.20 Док . ф і льм .Халхин-го./l, рік 1939 • . 19.50 Телефільм .Сіль sемлl',

дІти! ••

НА

обжи-ваЮТIt

трапля­

виnаднІв

жартукоме,).іМ.

20.15 .Мі","народна панорама>. 21.00 В. Моцарт •• СіЛьська си .. -

ється і в молодих JlЮАеЙ . ких

не

.. Резонанс- . 12.00 І ' рає лауреат мlжнарuдних конкурс і в Володимир ЬИСТРJlІШ8 . ('І>ортеПlано). 12.30 Док . 1;елефlльми . 17.40 Тел-ефільм .Час не "екає> . І сері •• 19.0О .Служу РаДRИсько.IІУ Союзу».

апетиту,

сучас­

Плавак.

мрія».

НОО Т ЛИД

стомлюва-

з

18.45 'СЬОГО.llнl у світі •. 19.00 • ПочинаНЬСА дорога

11.00 Науково - популарний кl­

не­

світу

П · 'lТиборства.

починається

не жартують •• новиии.

-

цІ.

18.05 Дітям про звІрят. 18.35 Мультфільм .Заповітн.

• Слово

об · єктив •

Музична

ПРОГРАМА

еМоя

школа .

Фільм для дітеА .Нц Лівденний Хрест •.

ного

камера_.

21.35 Продовження

свого

працювати,

Тьоми

.Щаслlt-

Вистава. 1О.4О • На доБРlJlіч, 21.00 .Час • •

ЛЮДИНl

Шахова

намн

ж і нку».

19.30 .СатиричниЙ 19.55.3 любов ' ю

любов'ю перервІ

"раези"._

Смоленщини.

17.40 Чемп і онат

дитинство_.

19.UU &f\KTYCtJlbHa

запу­

до

киргизьку

ють..

ЦТ

ня .

Фільм-концерт

ве

недоста1'­

хворого

ність,

дбають про тІ', щоб вони зроста ­ ли

18.30

СЕРПНЯ

лина_ .

15.50 16.30

Південнu1

,i..l.епутати І житт~ Док. телефільм

Щ)U

служба.

16

НОВИНИ.

-

О I· КРИТli.іна_ .

зважаючи на явні ознани хвороби (підвищення тем­ ператури , кашель, болі в

nочи­

Вихователі

часто

увага

продовжує

кожен

день

наєтЬ(;я

ня

Лозова

еОкеаll сестри>.

14.30 lІовнни . 14.50 Док. телефІльм

залізниці.

17.35 18.00

Довідкова

ців

еОд:'н

Вахта врожаю. j 7.0О ,i..l.ЛJl д і т.й. .Друзl

"е. о'

9.35 Телефільм еСіль аемлl •• 5 серія. 10.45 Концерт. По закІнченнІ

16.40

вання, іноді навіТь ТРИВі:І­ Лlсть л І кування досягає кількох років.

у малюкі.г ди­ тячого садка .м 2 радгоспу «Требу-

молоднх.

станціі

,Двl

8.00 .Час •. 8.40 Гімнастика . 9.05 Розповідь юних

.0-

ступає. вона ' потребує к ількох місяцІв регулярного стаціонарного ліку­

такоІ

УТ

день у таборІ ,Юність'. Телефільм .Важкі повер­ АН_ . :.: cepiJl. 13.00 Циркова програма. 16.lи Концерт чолові"ого кального ансамблю Aeno

досягнення сучасно! ме­ ДИЦИНИ. Ми маємо Ух в достатнІй кількості І '3 широкому виборі: ІзонІа­ ЗИД, фтивазит, ларуса:!, стрептом І цин, бенеміцин, стамбутол, ПАСИ та інш!. Проте треба пам'ятати,

Причиною

Екран

11.05

не

телефільм

ЧЕТВЕР,

у

11.55

«Золоту що туберкульоз _ ХВОРОба. яка дуже неохоче від-

-

спальнях , їдальнях меблІ ігор. Чи не заприміТИ "IИ, В. КАРА ЧАН. підібрані з врахуваннрм бува, вихователі ':::r::Cb студентка КДУ. -----. .-~---

хівський»

ЦІ

ечас

проблем • . ТелефіЛЬм

21.40 22.45

С'-.,;ІІЬРИ_,

величезне

Док .

20.45

10.00 Новини . 10. 15 Виступа. '80К"'ЬНО - Інструментальний авса м б л ..

діІ

Висrа­

телефІльми .

ТелефІльм

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

Устино ••

ка ... 2 серія. 20.00 Вечірня казка. 20. 15 .МузичниА кІоск.,

бале ·rу.

еСьогоднl

-

Док .

12.05 17.40

землІ.,

солісті.

Л.

серце>.

ва.

В перервІ світі •.

активних лlку-

Ч::і': народному стилі. ~ ДРJ·Нї препарати

сері •

дітей.

.Кришталеве

Орла.

.Час • • Концерт

Для

10.45

.

А. Овсянников . Телефільм еСlль

дlтиl>

ТелефІльм еДе ти бу ... Одіссей? > І серія . ПО ЗА­ кінченні новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

.lндіЙськl зустрічІ. . Автор політичиий оrЛАдач

19.50 5 21.00 21.35

• КримськІ

добраніч,

21.35

дл. дІтей .Про>-

науки.

пісні

Концерт .

На

21 . 0а .Час>.

Кінопро-

19.20

та школах.

KPOiil', справі виховання д і тей- щення, яке має ?ути 015-1 сучасних

буднІ.

Вірші діт.м. 1~ . 4Ь «С .. огоднl у СВІТі • • 19.00 Виступ тріо баяиlcтів

згадує завідуюча ДИТ'І- співів І музики. Ді ти Ще чимало завдаяь ~ Вогнища туберкульозу, чим закладом Н. С. Гор- люблять співати. Вчить СТОІТЬ перед колективом. і РО3lllзнані в легенях лю­ дієнко. Хвилюванням ЇХ цього чарІвного МИ!'- І одне з них - естеТИ'I- ~ дини своєчасно, порlвня­

не було меж . Адже це 5у- тецтва

зорІ..

18.30

осоБЛИВОіО ' водах, фабри.иах, в радгос-

f пах

закінченаl

справжнІ,

1~ . bO Жнття

.Актуальна камера •. V Всесоюзний фестива..l.

радянської

так».

Хлопці

17. 15

<Снбір> .

19.00 і9.зи І

20.45 •

rpaMa. 15.55 Телефільм

саМО.llіяльноrо ансамблю пlclll Ужгородського фа­

17 . 0И ,Стартн

.... На вір",1 По

танцю

не жарту. коме.lllя.

17.30 Фільм·концерт. 18.GQ Реклама. Оголошення. 18.30 ТелефІльм 'Я - атомохІ.

новиии.

14.30 Новинн. Н . 5О Сільські

покоЛІННЯ І щих безпосередньо на за-

Ігог, турботою.

фільм

l1)· ШКІна..

виховуватимеТЬ~А ~ вість пр·оводити профІлак­ ПlДготовча ГР.У1:1. 1тич'Ні обстеження ТРУДI!-

вони оточать

... уз.

-

р060ЧОГО

наоч- Кі' в-флюорограм.

дитячом)' ~ том06;лі.

І пІдростаюче

для

Протягом

JI.O~

П08е,'

серія.

нерно·меблевого комбінату. надІй>.

ЦТ

••

меди

н : сть,. ~об Д І ТЯМ легше і У нашому районІ працiKaВl~e було крокувати j цює пересувний флюороу KpalНY ?нань. Адже В · граф, змонтований на аз-

чимало альбомів.

йшло всього шестеро, -

гойдалки л і й площІ

порівняно макадра 60 х 6()

І

про музику>. IІрокоф'єв. .Туманність Андр(,­

Фі., ьм

3

16.30 Концерт Hap0.llHOrO

,\омпознтор С .

9.50

Л. М. Уманчик І ний апарат може дати до

няли перших малюків у кажуть , про неї подруПf садку день урочистого відкрит- ПО роботІ . Виготовлено перша ПершІ діти. Іх при-

флюорографіУ.

Сучасна медична апарату-

Н. П. Хащеватська поки 300 високоякісних

~o

»

а

І

далІ. І 3СІ- знімки на

навколо св!ту.

нисенко. Саме вони при й-

-

ракет,

А вихователІ

радо зустр!нуть ДОСВ l Дб ченІ вихователі В. М. рик Мироненко та О. М. Де-

тя дитячого садка .

І

нам дуже допома-

Ігра!Іі- гає метод

Телефільм

хи:..

СЕРПНЯ

ПРОГРАМА

С81тl.,

11 . 20.З любов ' ю ють>. Музична

8.00 .Час • . 8.40 ГІмнастика. 9.05 .Школярам

повезуть машини дітвору ра дає чіткІ peнтreНiBcЬK:

Наз кОВа

:калки.

іНИКИ

РЕПОРТАЖ

кових

мотори

J4

у

ПРОГРАМА УТ Новини . еВажкl

10.00 10.15

ЕКРАНАХ ВIВТОРОI(,

еСЬОГО.llиl

-

до

18 на

ЩОДНЯ, крім суботи і

год.

адресу:

Киів·3L\

252030,

44.

Броварськ і й середнІй школІ М

2

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН заступннк директора

по

"'''''''''''''-.1''''''''''''' ."..."......,...."...... ,а~тупника репактор. - 19.·47:

господарськІй

частииl.

Дирекція.

вl1Іпов і д"ль юго секретар •• вІ1І1ІІлу сlЛhС' ког .. господ а РСТ88 . кор.спон . Д~HTa місцевого радіn"08лення _ 19 З 18: ві дділів ПРО"ИCJIоиостl. ...С080Ї Рf)боти, фотокореспондента 194·67.

І

ГазеТ0

8ИХ"ДИТЬ

8lвгорок. середу. п'ятницю І суботу.

1/

полоси формату А 2 •

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#:~,~~~#~#.

'Індекс 6і964. Броварська друкарня Кнівського облуправління в справах видавиицтв. полігоаd>іl І книжковаї тоРгівлі. вvл. Київська. і54.

f

,..,..,..,..~.".....,....,.,.,.., ~

19·3 82;

__

~

__ •

___

#_

За м. 4607-11.200.

128 номер 1979 рік  

128 номер 1979 рік