Page 1

НОВА ПРОДУКЦІЯ КМА

...

м 128 (4029)

1

ний для домен вид сировини-­

9

го

В

цього часу теплова енергія роз­

комплексу

фабри-

паду

пускового

мільйони

2

Закін-

рік.

другого

будівництво ж

тююго

тисяч

150

на

окатишів

чується

1935 РОЦІ

комплексу.

першою

Фабрика

НМА

на

одержала голубе паливо по га­

UРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

Губ­ з?проводу Острогозьк Старий Оскол, який не­ юн -

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ '

Для хліборобів нашого райоНИН1ШНЯ

харак-

П'ЯТИріЧКа

підвищенням терна відчутним врожайності зернових культур і насамперед rоловно:і з них озимо:і

пшениці. п'ятирічки

чатку

-

Якщо на повихід зерна

мих культур у радгоспах

госпоj\арств, ;усвІдом­ значения посtв­

цих

велике

~1,5 ·.ОШеннці не перевшцував Центнера з гектара, то в цьо-

матерtалу в шдвнщениі ншо врожаннос·н зернових культур,

на ненезважаючи му році, сприятливі погодні умови, вро-

зразу ж після зонрання озимих nідготовІш ьроАумали питання

жайність пшеничного

лану

орrаНізували ланки

&сtСІИІІЯ,

ста-

no

центнера з кожно-

його очищенню, які працювали

го гектара. Приріст вагомий 7,7 центнера. Особливо врожайними для nшениці були 1973 і

у дві зшни . На центральному току радгоспу <<l'огошвськию>, наnри~>лад, працювали дві cne-

1974

ЦtaJJЬHi

новить

29,2

роки,

коли

господарства

~7,1

і

33,5

центнера

зерна

шшкn,

у

розпоряджен­

Ні яких була достатня юJLькість

району зібрали в середньому по

зерноочисних

з

машин

-

три

гектара. Досягнення трудівників сіль-

<<ОС-4,{))), насіння очищувачі <<ОВІІ­ сортувалки-віялки дві

збільу ського господарства це шенНі виробництва зерна заковомірне випадковість, а ність. З року в рік поліпшуєть-

шина <<Іlеткус-гігант>>. Всю цю техніку вміJІО оослуговував, за­ безпечуючн її безпереоШву ро­

:0::0.1), сuадна насtннєочисва ма­

вирощування агротехніка ея зернових культур, впроваджую-

Іван Якович машиніст ооту, Примак. Сумлінна праця людей

ться у виробництво досаrнення

принесла

науки й передовий досвід, все

Урожай

результати.

господарст­

тому

року

нинішнього

відрадні

Але в окремих

вах зволікають очистку иасін­ самоплив і ня, пустили її на

високовробільше внеівається жайних сортів озимих і ярих.

мають

невтішні насJІідкн.

вже зібрано. Та не спадає трудове напруження у хJІіборобів

У радгоспі <<Бобрицький)), на­ приклад, є лише 16,7 процента

району. ~араз вови закладають

насіННя першоrо класу,

фундамент під урожай першого року десятої п'ятирічки готують грунт до осінньої сів-

рі)))

би,

очищають

посівний

у

«Зо­

15,~, імені МtчуріНа 20,1, імені Докучаєва 25 процентів. <<JlІтківськнйj) Що ж · спричинило таке від­

18,5,

мате-

ставання

ріал, доводячи його до високих

згаданих

господарств

насіния озимих? у підготовці J.Іередусі.м втрата почуття від-

кондицій, ремонтують веобЩВі для сівби машини і зва~s.

повід8.ІІЬиост1 за цю справу з боку верівників і спеЦіаJІ.істів.

За ставом на 6 серПВJІ у rocподарствах району було виора-

у цьому відво­ ХарактерННJtІ шениі є радгосп імені МІчурі­ очист­ з на. Тут запізинлиса

культурн 14380 но під озимі гектарів грунту, або 85 процеитів до плаву. Найкраще 110пра-

цювали механізатори радгоспів кою, бо були невчасно підrотов­ <<Требухівсь- лені до роботи зерноочисні ма­ <<ЛітківськЩі>>, КИЙ)), <<Жердівський», які пер- шини, не продумана організація шимн виконали доведені їм зав- праці, не створені постійні лан­ на току. Відсутній відставання -ки людей дання. Найбільше контроль за належний на оранці допустили у радгоспі також імені Докучаєва, де виорано ли- роботою цих ланок з боку ди­ сосподарства

та

агроно-

ше половину площі.

рекції

Основвим фактором в одержанні високих і сталих врожаїв є забезпечення господарств рапершокласвим насівням йову репродукцій. Насіння високих всіх озимих культур для сівби під урожай 1976 року засипано повністю в кількості 4300 Закінчуєтьса його очитонн.

мів. тиждень у радгоспах Через сівба розпочинається району озимих на зелеНий корм, а не­ масова цього вдовзі після на зерно. Тож потрібно сівба прискорити підготовку скрізь насіния і найближчими днями завершити її, довівши все на­

високих

сіння до кондицій першого кла­

щення

і доведення до

посівних кондицій. За станом на 1 серпня господарства мали 3087 тони насіння першого класу, або 72 проценти до за'j сипаного.

Повністю доведено до конди-

цій першого класу насіния ози-

Пі.в;

;

станції.

Вісім ра з і в за д об у АРМС збиратиме рі зноманітн у інфор­ мацію про погоду і п ере даватrr­ в

ме

у

регіонаш,ннй

м ет е оцентр

Хабаровсьну.

ладу.

(ТАРС).

су. А для цього слід включитІІ в роботу всі зерноочисвl машнви і використовувати їх на пов­ ну потужність у дві зміни. Г. ГОЛЕЦЬ

старший агроном райсіль:

* * ЗАВДЯНИ ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ВІДРЯДНОСТІ

* Тру дов а

<<Го­

rapд)j), 1мен1 1\tрова. \...пеціащс­ JІюючи

чання

енергопоста­

<<Нлосків­ <<1'реоухІвськнй>>, «Нухtвський>>, <<і\ван­ СЬІ>ИИ)), тн

до

став

забезпечує

r:~.дну аустріч:t

<<.t';усаНlВСЬКИИ)),

ГОЩВСоКИИ)),

давно

пер етворю­

на

надходить

вач і

XXV а'іаду :КПРС

ВИСОКОЯКІСНЕ НАСІННЯ­ ЗАПОРУКА БАГАТОГО ВРОЖАЮ ну

Протягом

років.

десят ь

ГО>>

перш о ­

тонн

ЗАСНОВАНА

яні

Проектна потужність ки ~

ГАЗЕТА

генератори,

можуть працювати без << пально­

ті.

коп.

2

Джерело м струму для НІІХ є радіоізотопи і

на Лебединському гір­ женій ничо-збагачувальному · комбіна­

р.

1D75

(АРМС).

радіометеостанції

Першу партію одержано на фабриці огрудкування, споруд­

автоматичні

перші

писалися»

залізорудні окатишІ.

СЕРПНЯ

Ціна

В районі будівництва Байка­ ло-Амурськоі магістралі «про­

иайбІJІЬш зруч­

почала давати

СУБОТА

РАДИРУЄ АРМС

аномалія

маrвітна

Курська

перемога Щоб гідним трудовим пода­ ознаменувати відкрит­

рунком

наступного

тя

XXV

з'їзду

КПРС, колеК'!'ив нашого пром­ ра­ комбінату, переглянувши ніше взяті соціалістичні зо­

бов'язання в сторону іх підви­

справитися

щення, дав слово

п'ятирічного виконанням з плану до 1 вересня 1975 року.

великий

Але

ентузіазм, з

яким стали наші робітники під перед­

всенародного

прапор

з'їздівського змагання, допо­ міг нам випередити час наба­ стро­

гато раніше наміченог~t

ку. Вчора на засіданні проф­ підбито комітету спілкового підсумки трудових досягнень.

І сьогодні вже рапортувмо про

30--40

НІВСЬКИЮ> уже КіЛЬКа рОКІВ заСТО-

совується

нkть. За робіт~иці

ТОНН

по

відпра.вляємо

ми

ШИРОКОМ У

у

овочі-в

а~орти,менті. Вже викон ан о чв€рть

відря:д:-

індивідуальна

столиці

жу

«Руса-

догов· ора.ми· працюють р:чного плану про·дажу їх держа­ овочівницьких бригад В! -- здано понад 1500 тонн. н

1 нинІ, на збиранні врожаю. Зав-

н есприятливі

на

езважаючи

нинішнього

літа

дяки цьому господарство ВЖ€ ви-

погодні умови

здавали за день по 1300 кілоrрам і·в огіркіtв із своїх ділянок. Т€пер пожвав.ішала робота на плантаціях памідорі.в, якнх у госпо.дарстві є 90 гектар•ів. Тут на збиранні плоді·в подають допомо-

рі·в огіркі, в з гектара, друга брига­ д~ (бриг а ди р І . І. Соловей) - по 150-160 це нтнері'в. Хороші види

К~>Нало річний план дродажу огі-р- наші овочівники виро сти л и хоро: · · юв державі , яких відправлено на прий>мальні пункти 700 тонн. По- шин урож а й більшості го родніх над 200 тонн овочів зібрано в со- культур . Так, наnрикла л., третя нячних теплицях. Під час масо- бригада , керована П. П. Тупим, ·вого збиранн:я окремі робітниці збере не менш як по 200 центне­

на ВJЮЖай мають плантації помі­ дор.ів, посіви піз.ньої к а пус т ІІ, сто­

лоrвих буря.кі.в тощо.

г~ радгоспові· колективи шефських пщприємств і організацій з міста

р а дгоспу Овочівники· нашого будь-що виконають доведені пла­

щвники «Орrенергобу.цу:., які старанно пропололи закріплені за ни-

ня по пр·од ажу городини д е р ж аві.

J\ИЕіва. Приклад показують ми ділянки пом·ідорі'в ст~ових, жан.

а

зараз

і

пра- ни і свої соціалістичні зоб ов'яз ан­

буря'Ків Для ць о го є всі можливості .

збирають вро1

С. МАРЧЕНКО, головний агроном !Радгоспу.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

своєї

виконання

дострокове

Нині щодня в торговелм1у мере·

городини, зо-

На ви~о~)'ІВанні

крема ?ГІрюв, У. ра·дгоспі.

п'ятирічки. За 4 роки і сім мі­ сяців колектив випустив про­ ви­

мислових і продовольчих

робів на 8 мільйонів сяч карбованців.

311

вклад у

Особливо великий дострокове

пошивного

держав­

виконання

колектив

них завдань зробив манетер

цеху,

Любов

ти­

яким

керує

Миколаївна

Панкратова. Виконавши свою п'ятирічку за чотири з полови­ ною роки, швейники вже випу­ стили на 140 тисяч карбован­ ців продукції в рахунок деся­

тої п'ятирічки. Добре потрудилися також і колективи цехів ковбасних ви­ робів і безалкогольних напоїв. Окрилений здобутою вою

перемогою,

наш

трудо­

колектив

зобов'язався до кінця року ви­ пустити продукції ще не мен­ ше як на півмільйона карбо­ ванців.

М.

ТКАЧЕНКО,

директор промкомбіиату райспоживспілки.

Відмінних усnІхів у працІ добивається wлІфувмьник заводу пластмас комуніст. Володимир Олександрович Ширай. Спеціаліст високоr кваліфікації, він nостІйно працює з перевиконанням норм, бореться за високу якість про­ дукцїі. йому присвоєно звання ударника кому.нІстичноі праці. ВиробничІ усnіхи Володимир Олександрович nоєднує з активною партій­ ною

та

громадською

діяльністю.

його

обрано

членом

цехового

партійного

комітету. Велику роботу комуніст проводить серед молодих робітників. Свій особистий п'ятирічний план Володимир Олександрович уже завер­ почесний знак «Ударник дев'ятої n'ятирічки~. шив. На ііого грудях На

фото:

В.

О.

ШИРАfІ. Фото

В.

Городнього.

госпуправлlння.

урожай

гек­ виорює щодня 12 і більше тарів nри нормі 7,9; Петро Стра­ «Т-74» пере­ тійчук трактором ваступвоrо року виконує змінну норму на 2,5Механізатори Ленінського від­ 3 гектари. 3а день-два всі 600 «Великодимер­ гектарів будуть виорані. Під оран­ радгоспу ділка справилися з успішно ський» зібрали хліб швидко жнивами і без втрат, а тепер заклдцають міцну основу під урожай настуn­ ного року. Всього на відділку за­ плановано посіяти 600 гектарів

ку внесено на кожний гектар тон­ ну калійних і фосфорних добрив, під час передпосівної культивації

буде додано по три центнери амі­

ачної води. посівний У же підготовлено і під­ матеріал, перевірено його в копт­ озимих. Заздалегідь почали готовку грунту. Особливо відзна- рольно-насінневій лабораторії.

чаються трактористи Іван Куси­ менник, я~а~й трактором «Т-150»

В. ЗАБЕРЕЖНИИ, громадський кореспондент.

виробництва На всіх вирішальних ділянках нашого міста та району йде напружена бороть­ ба за успішне втілення в життя району грандіоз­ них накреслень XXIV з'їзду КПРС. Тон у цьому задають правофлангові соціалістичного змагання.

Іх прогресивний досвід роботи широко

пропагу­

ється в місцевій пресі, по радіомовленню, у ви­ «блискав· пусках календарів трудової слави, ках»

року

п'ятирічки

було підготовлено два плакати, в яких відображе­ но особистий вклад кожного комбайнера та шофе­ ра у битві за хліб 1975 року. Про результати ін­ серед змагання соціалістичного доярок і пташпиць за перше півріччя поточного

дивідуального

року також промовисто розповідають плакати

Варто сказати, що цей засіб друкованої

..

про­

паганди завоював велику популярність у трудо­

тощо.

метою широкого висвітлення ударної праці . передовиків виробництва відділи пропаганди і

3

агітації та сільського господарства міського ко­ мітету Компартії УК']Іаїни практикують випуски

спеціальних плакатів. Так.

жаю зернових завершального

niJI

час збиоання воо-

вих колективах. Головне, що він сприяє розгор­ танню дійового соціалістичного змагання серед трудівників ланів і ферм за дострокове виконан­

ня планів і зобоІіІ'язань ·дев'ятої п'ятирічки.

С. ФЕДОСЄЄВ.


Відверто й об'єктивно Партійна організація

уJІравління за-несучи щодень у маси ідеї партії і особи-

равління детально аналtз~аJmся питан­ ня :капітального будівництва, благо­ устрою, техніни безпе:ки, якості, масово­ пол,1тичної ·роботи, що викли:ка,ло гаряче обговорення звіту номуні,стами.

Аналізуючі

від сьогодні м~І справжньо!, дієвот ро­ боти. Говqрячи про ЯІКість продукЦії заводу, вистуnаючі комуністи

М. Т.

Хоменко,

ста,рший: майсте,р по благоустрою і побу­ звітно-виборні ту Петро Миколайович Разумов відзна­

сьогодні

юду пластмас своєрідний центр но11ун1стів усього підцриємства. І це зрозум·іло: адже в її складі nрацюють вищі {ерівні кадри заво.цу починаючи від :іачальників відділів і кінчаючи директо-

стнш прикладом мобілізуючи інженерно- збори первинної парторганізаЦії удравтехнічних працівни:ків та службовців на діння заводу пла,стмас, необхідно виді.Іш­ виконання поставлених перед колекти- ти три основні питання, яні посіли цро­ вом заводу завдань. відне місце у самокритичних вистуmах її Проте, як зазначив далі доповідач, ·член,ів. Це питання дисциnліни, лності

чили віідІПОВ'ідальну роль комуні-стів у ви­ рішенні цього питання, наголошуючи на керівних можливостях членів парторгані­ зації заводоуправління.

збори, :комуюсти повели вщверту и кон-

в

{ретну

ціалісти, ке,рівники відділів та служб

тів заводської продужції товари на­ родноrо споживання. А покупці дуже ВИІМОГЛИВі В ОціНЦі ТОВару,

Це надто СЄІРйозне питання. - ска­ адте 50 процен­

-

;юм. Тому, зіб,равшись на _звітно-вl1борні І необхідно сказати. що окремі комуні,сти, заводської ПРодіУRЦії і причини відста­ зав М. Т. Хоменко, розмову

про

сьогодення

заводУ

(!Ластмас, виходячи саме з точки зору іВТОритетності роботи своєї парто:ргані;ацИ.

тому чисЛі

:комуністи

ведучі спе-

-

-

вання підприемства у загальному виjроб­ ничому процесі.

не досить ще проявляють активність .на збо,рах, інколи поверхово підходять до вирішення головних виробничих питань,

Тан, вистуnаючи на зборах, застУJІІ­ ник директора заводу ва.силь Пилиnович hравчук сказав:

Доповідь секретаря первинної органі- побуту та виховання т.рудящих. Партійзації !вана Андрійовича Ступака, як за- не _бюро, партгрупи, г,рупи служб і від3начили пізн 1ше виступаючі, була об'єм- дшш _нед?:статньо вимогливt до член1в <ЮЮ щодо сІюt·о змtсту. детально виклшJ- орга!іtза~н за виконання ст~ тутних

- На працівників заводОУПІРавління дивиться увесь колектив нашо~о пі,дприємства. І він бере приклад саме з нас, адже партійна організаЦія заводоуправ­

ши роботу всіх ланок комуністів заводоvnравління за звітний період, доnові-

о?.?в язюв, ~пущення по роботt 1 труда- ління вистуnає у ролі сво~рідного штабу вш дисципшю. діяльності цілого колективу. І дУЖе ари­

цач,

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~!!~~~~!!!!~~!!!~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

зокрема,

з,упининся

на

nитанні

ор-

rанізацшно-партtйної _роботи . .І:Нн сказав:

Звіти

-

Майже 42 проценти номуністів пра­ цюють на заводі ві.д 5 до 8 років. Члени

н.аш·ої організації мають rійний стаж.

великий

цього стає

3

пар-

зрозумілим,

виконання

ництва

- За таких умов,- сказав тов. Сту­ пак І. А., партійне бюро, номуністи при,клали максимум зусиль на мобіліза­

виробничого

на па.ртійні збори вино·силися норінні пи­

ЦІЮ трудящих та інженерно-технІчних лрацівник;в на подолання тимчасових труднощів і виконання виробничих зав­

колентиву

заводу. TaR розглядалися питання (j:Цро завдання па}Jтійноі організації у підго­ товці виробництва по виконанню заво­ дом державного плану 1975 року>>, «Про завдання комун;иів у поліпшеню стилю і методш управлінню>, «Про зав­ дання комуністів в шдприємство

Ці,

у перетворенні

вищкої культури та

мадсь·коrо

порядку>>

1шготовлення

валової

грu­

Вільшkть

комуні,стів нашої парто_рганізації мають парт'ійні доручення. Хоті.лося б сказати кільна теnлих слів на адресу товаришш

року непродунтивні

витрати

ГО·спу

«Запо.віт

Леніна»

.Красно·

,

Багато турбот тепер у членів сількорівсько.~о поста, я~ий очо­ лює

. колишнш

rолова

пенеюнер І. Я. Вакуленко . Беру~и акт~Івну уча~ть у роб~ІлькорІв"­ ськш естафеТJ «За високии урож~и 1975 року!»~ В?НИ тримають r:щ К?нтрол~м 1 хщ робп по. заготrв· ш кормІВ . .Гласюсть сощаЛІстич­ ного з:"'аганІІЯ тут забезпечується

на. А ввечері на

у спещальних зипусках

пока3НИ-

листків, «блискавках>>· Оперативність і злободенність ви­ ступів сількорін досягається. на­

му

·са·мперед завдю,и

працює

також

його

суперник

10-12

По

ної маси понад

доставляють П

.

.

тонн

завдання

у траншеї

.Кобушко,

.М. М. Шапошников

тракторист

та

за день

інші.

го господарства

у

районі

А

напри-

перевезти

Ветеран

мними

рапорту,валІ? виконання

з

р1~ного

1хня чимала заСJІуга.

В. ШЕВЕЛЄВ, кор. РАТАУ.

Бортницького

тепличного

вимагалось

напруження

сил. Про труднощі, які випали на доЛю фронтовиків у роки мину­ лої війни, Василь Дмитрович Вісковський нагадав не випад­ ково. Про них він розповідав молоді неодноразово, розповів

і цього дня під час обідньої пе­ рерви. Иому, чия молодість пройшла в окопах Сталінграда, є про що згадати. За два кіло­ метри від Волги тримали тан­ кісти оборону. І хоча Василь Дмитрович був тоді помічни­ ком командира батальйону по

технічній бачили в

Все на труднощі скаржи·

тесь, вірю, не легко. А як було фронтовикам на війні? молодими

Василь

Дмитрович згадує часто. Відбустор.

В. СТ;УПАК

сховища

метрів

міль~онів 350 тисяч

для

то~ів~

зали,

майстерні,

конференц-зал, різні

теки

служби.

На

площі

У

ЗНАК ЯКОСТІ

реставрацшю

сховищах

-

передба-

чено

режим,

спеЦіальний

повітряний

який допоможе

зберег-

ти рідкісні книги. Оригінальний проект

будинку

вікнами

у

інституті

із

стелі

сферичними

розроблено

в

сЕстпромпроент».

НА КОЖНІй .МАШИНІ

Дніпропетровськ. З канвейера Південного .ма­ шинобудівного заводу сходять трактори тільки з державним Знаком якості. Розгорнувши змагання зи гідну зустріч XXV з'їзду КПРС, тракторобудів­ ники вирішили щодекади випускати два надплан.о-

всіх

2

рах було обрано новий склад партбюро.

читальш

уНіверситету.

найбіль-

В ІННИ, ветеран працІ ників

з

будівництво

15

кон­

враховуючи найважливіші питання ви­ СТУJІІаючих, комуністи заводоуnравління затвердили віДПовідне рішення. На збо­

шої споруди.- наукової б~бл.іо-

•u

комбінату, коли на обліку бу­ ла ножна хвилина і від робіт­

ПМІ:{-7

місті Тарту

на,креслити

Підводячи під·сумок обговорення пер­ шого nитання звітно-вибоІРНИХ зборів і

і

квадратних

розмістяться

з тим,

до­

. зав­

r.отовленню тра.в'яного бо·рошна, є

цтва

розмову

28 тисяч

разом

перших

про

лась вона в гарячі дні будівни­

Цю

шення і,

к,ретні й реа.:льні плани на.ступного роІКу.

що дІяль­

дання по закладанню сшажу 1 ви­

зи при нормі 28 тонн.

слюсарями

ні, підходячи по фінішу n'ятНJ}ічrки нам ще раз необхідно проаналізувати всі МОЖЛИВІі резерви ДЛЯ ЇЇ .JІСПіШНОГО завер­

ТИІВіст преси. відповідає за точно визначену ДІ.~ЯdКУ . роботи. І в

строкове

40--45 тонн подрібненої кукуруд-

-

трудової

воду, ТІому ініціатива,, в першу чер~".у nовинна виходити саме від на,с. І сьогод­

тому, що кормозаготшельники цьо­

шофери

Н. О. Во~~шко,

·кла,n,, встигає

зелещодня

І . .Кучменко,

А.

висту­

НІсть по·ста сплановано, кожен ак-

Високі темпи, запропоновані комбайнерами, підтримали і транспор11ники.

тому,

госnодарства виноІ)радні пLдв' я:зки. Ці ж підв'язни ми мотемо виготовити з від­ ходів. Ось ОДИН З невеЛИЧ!КИХ црибутків nіДприємства! А подібних можливостей таких прибутків ТJРеба просто ШУ1(ати. Ми нерівні надри, головна ланка за­

польових

кі-в проти його прізвища з'являються записи: «завдання виконано на 120 процентів». По-ударно· по змаганню 1'\11. Ю. Забара.

щодавно до нас nриїздив представник радгосnу з цроханн.ям піідготува ти для

партійної дисциnліни. Будучи самокри­ тичним у виступі, комуні•ст MapxQil'RO на з'акінчення С'казав: - Я сам, як на.чальн.ик відділу кад­ .рів, недо,статньо уваги nриділяв питан­ ню дисципліни. І це упущення вим~ає

Е естонському почалося

мініму,м

БудУчи небагатосл·ів­

-

сІльради,

nільського району Сумської області на період «зелених жнив» міняє свою професію. Щоранку, переконавшись у справності доїльних апаратів-автонапу:валок та інших фермських механізмів, він сідає за кермо силосного комбайдошці

ном по1рушується

він.

ставання? Роботу треба організувати так, щоб, н·е шужаючи пе,рвинної сировини, поставити на виробництво товари широ­ кого в,житку. Один цех скатерон не за­ безnечить ВИІКонання наших завдань. Не­

пах головний інженер за·воду Микола Талимонович Хо·:v~енно та начальник від­ ділу кадрів Г.риго.рій Янович Мархотхо. Останній, зок.рема, зупинився на тому, що партійн~е бюро ще не досить вимогли­ ве до комуністів заводоуnравління, а це, в свою че.ргу, прИводить до nослаблення відповідальності колективу такНІм чи­

NНЛЬИОНІВ КНИГ

під контроль роосількорів

Ось уже другий рік підряд слюсар ферми І. О. Антонов з кол-

.

Цю думку продовжили у своїх

оказав

-

ним, можна віДПовісти на це просто: не вис,тачає сировини та обладнання. Але чи тілwш в цьому цричини нашого від­

нро, що ке.рівні кадри, тобто члени на­ шої парто,рганізації, сам'і ж у своїх діях цроявляють недисципліновані,сть. НаведУ зовсім невелюшИІЙ при:к.лад. Мен.І не­ одноразово доводилося бути старшим nід час шефсьної допомоrи сільсьним трудівнИІкам, і том1у т,раплялося вказува­ ти окремим номун1сrrам на недобрасовіс­ не ставлення до роботи.

БУДИНОК ДЛЯ П'ЯТИ

РОБСІЛЬКОРІВСЬКА ЕСТАФЕТА <<ЗА ВИСОКИИ УРОЖАИ 1975 РОКУ!>>

-

по заводу

склали 7<:1,4 тисячі карбованців. У подальшому розгортанні доповіді секретаря партійного бюро заводоуп-

Шматка, Разумова, Бортяного, які заь­ жди були активними про.пагандистами,

Заготівля кормів

- на 100,7.

продунції

1U2,8 процента і товарної - на Проте, партійне бюро вбачає недоробок у тому, що безві,дповідальною діяльні­ стю кmІун;,стів окремих служб та від­ ділів допущені факти без-rосподарності. Тільки за перше півріччя нинішнього

пра­

зразнового

т.а інші.

дань. У результаті, план першого пів­ річчя заваду по обсягу реалізації про­ ,цукції виконано на lul,l процента, план

заводу

високопродуктивної

сировиною.

Сьогодні ми nовинні вияснити кон­

-

н,ретно, чому завод ,працює незадовdльно,

napmopzaн zзауzях

в

1975, як і минулий рік, для всього нолективу заводу дуже нацружений у виконанні державного .плану. Склалися важкі обставини з забезпеченням вироб­

плану, ідейно-політичне виховання т,ру­ дящих. 'l'о,му протягом звітного періоду тання з життя та діяльності

.

віДБертнм і посліДовним.

•••••••-•••--•••••••••••••••••••••--•••••іііііііііііііііііііііііі8іа.іііііііііііііііа

що партійна організація заводоуправлін­ ня має нанповніші можливост1 успашно вир1шувати зав.дання своєї роЬоти по згуртуванню колективу підnриємства на

безnеребіине

вибори

l

ВелИІК.у ув~у ПРИ/ділили збори внету­ пу ддректора заводУ Миколи Івановича Парфир'єва, який, детально аналізуючи питання відставання п4ц:цриємства, був

частині, його часто екіпажах, на місці тих, хто виходив зі строю. Запам'ятався йому один жарстоний бій. Ворожі атаки слідували одна за одною. Гіт­ лерівські танки при підтримці

піхоти, wртилерії та авіації ви­ рішили скинути наш підрозділ

у Волгу. Та ножен крок вперед

дорого

обходився

фашистам.,

Зазнавши велиних втрат у жи­ вій силі і техніці, вони тан ні­ чого і не добились. Наші воїни оборонялись по-сталінградськи і відстояли свій рубіж. Правда, батальйон втратив тоді майже всі

:машини,

але

не

відступив.

Розповів В. Д. Бісновський молодим будівельникам і про те, як, будучи в стрілецьній частині, разом з моряками обо­ роняв балку Суха Мечетна, котра ла

з

декільна рук

двома

в

переходи­

як

разом

розвідниками

<<язика>>

-

важливими

Василя стоєно

дена

разів

руки,

з

захопив

ворожого офіцера з документами,

Дмитровича першої

за

що

було

удо­

-

ор­

нагороди

Червоної- Зірни.

Уважно фронтовина.

слухала Особливо

талась вона тим, хто іноді по­ силався на труднощі. Ветеран

війни був задоволений по­ двиг учасників оборони Сталін­ града

надихав

молодь

НОВЕ ЖИТТЯ

дові звершення. Вона стала працювати ще з більшим підне­

ни», популяризував правофлан­

сенням,

Людина з велиним життєвим і виробничим досвідом, В. Д. Вісновсьний вважає справою честі передавати свій досвід

вміло

на

о

тру-

поєднуючи

внео­

ні темпи робіт з внеоною якіс­ тю. Що ж до скарг на труд­ нощі, то їх ставало все менше й менше ... ... Ось вже 15 років трудить­ ся Василь Дмитрович на буді­ вельних майданчиках, з них п'ять років бригадиром слюса­ рів у сьомій пересувній механі­ зованій колоні тресту •Брова­

гових

змагання.

молоді,

прищеплювати

їй

лю­

бов до своєї професії. •Наш на­ ставник•,

-

так

називають

Василя Дмитровича в нолекти­ ві. Чимало висононваліфікова­ них робітників підготував він. Серед них елентрозварнин Пав­ Бабич, слюсар рисільбуд>>. Цю ударну брига­ ло Петрович ду бачили на спорудженні На­ Володимир Іванович Буяло, яКі лит янського свиновідгодівель­ оо праву вважають Василя Дмитровича своїм вчителем. ного комплексу, тепличного Знають в нолоні ветерана комбінату в Бортничах, на бу­ антивного дівництві житлових будиннів у війни і праці і як Розроблені у Броварах. І всюди бригада, раціоналізатора. з И. Ронем і очолювана комуністом Вісков­ співдружності сьним,

відзначалась

внеонопро­

дуктивною працею. Тон завжди задавав бригадир. Попри пен­ сійний вік, він у роботі пода­ вав принлад молоді. Та ще й знаходив

молодь запам'я­

вих трактори, а .з н.ового року і до дня відкриття з'їзду - по шість тракторів за декаду. .На фото: готові до відправки трактори. Фото А. Запари. (Фотохроніка РАТАУ).

час

для

ню бетону полегшили працю робітників і дали значний еко­ номічний

У

виконання

Доручення партійного бюро, членом якого обирається вже декільна ронів. Василь Дмит­ рович разом з профантивістами забезпечував гласність соціа­ лістичного змагання, випуснаю­ чи <<блискавкИ>>, «бойові лист-

:Субота,

В. Дітківсьним пропозиції по фартуванню труб і виготовлен­

9

серпи.11

ці

трудиться

Він,

з

Василь Дмитрович подвоєною

силою.

повний сил і енергії,

зом з ться

ІШРС.

1975

ефект.

дні

усім колективом зустріти XXV

ра­

готує­ з'їзд

R. ДАВИДОВ. На фото: В. Д. Вісковськпй. року.


Завтра

3

День буді-

~;~~~иткиах,,хто ~~~~~~=~т~ -

о д ч І

н о

ЛІ ЖИТЛОВІ будИНКИ І про-

в о Буд о в

СТОрі школи, хто споруджує промислові підприємства і тваринницькі комп­ лекси, хто зводить мости і прокладає широкі доро­

ги. J.!.e вони, зодчі сучасних новобудов, змінили до невшзнання обличчя

нашого

рідного міста і сіJІ

району, спорудивши цілі квартали нових багато­

Ком сомолки Натал,..-а І(у"Іі­ левська та Ольга Юрченко .::_ давні подруги. Разом здоб цв а· ли будівельну профес ію ч іІро­ фесійно-технічноАtу у чилuщі, а

поверхових будинків і корпуси заводів і фабрик, про.клали у найвіддаленіші села асфальтовані с~р1~ки сучасних шляхів. Ім, правофланговим со­ щалtст~чного

змагання,

розгорнутого

на

честь

XXV зІЗду КПРС, присвячуємо сьогодні цю сто­

тепер

разом

трудяться

рами у ПМІ(-9.

рінку.

маля­

Працюючи на

будівництві В ел икодимерської середньої школи, дівча та доби­ ваються високої продуктивності і якості роботи.

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕСОЮЗНОГО НАШІІНТЕРВ'ю

r Анн

з мА

На фото: Н. І(УКУЛЕВСЬІ(А та О. ЮРЧЕНКО ведуть опо­ рядження класних кімнат.

я

Фото А . Козака.

Дільниця ,NQ 2 Дарницького ремонтно-будівельно­ го уnравління у Всесоюзному соціалістичному зма­ ганні за перше nівріччя вийшла nереможцем. Ії на­ городжено Почесним днnломом Міністерства сіль­ ського господарства Cl'CP та грошовою премією.

Наш коресnондент nопросив

начальника

Дільниці

В. Д. Tf\AЧЕНКА розповісти, з якими успіХами зу­ стрічають будівельники своє традиційне свято.

-

Своє традиційне свято День будівельника наш

мих в іддалених селах, наша дільниця з місяця в місяць успішно справляється з вико­ нанням своїх виробничих зав­ дань. В ті.м, що колектив )J.арницького рембуд,уІПрав­

~Кол ектив зустрічає з відмін­ ними ус.піхами на ваіх буді­ ·вельних майданчиках, які розташовані в багатьох селах

.району.

Ось, нацриклад,

,радгоспі імені достроково

у

ління. достроново

про завершення

Мі'іу:ріна ми

здали в

час

диться

м. К

по- уда рному

комплексна

тру­

бригада

П ечури .

бригади

голін

рогатої худоби,

великої

в

.плуатацію другий.

імені

5U.,річчя

CJ:->(;1-' колентин бригади М. М. Мазура завершує бу­

дІВництво приwищень для ма­

газинів по продажу культто­ варів і овочів. Uдна ланна

с~льс ьн ої

1-'ади

у

с.елі

реЦі.

Незважаючи, що будівель­ ні об'є:кти розкидані по са:

.tі зявши Ca•NlOГO

добрий

пuча ·1 .nу

розгін

1\0JleKTИ B nOC'!'lНH OДilUЧOl'U д.вe ;JbHU1'0

110 13Да

hЄН.О KjJOriYЄ ДО

з

J~Q

;., УПt:<>·

Пt:j)eMUЖtШl'O

заверlі.і t:Ю!Я ·CtiOiX ВЩЮОНіl'-ШХ завдан ь . L- еред Dу.ц"ведьних uj)гаю;;ацш

MlCTa

за

шдсум­

кцми puuuти у дPYl'u•NlY

Ю>іі,Р·

талі вш зивоював перше міс­ це.

1Іідтри:vtавши па тріотичний почин llt:tJeдuвoгo .царницькuго д"ве;Іьнuго

веJІьники

управшння,

lЩЬН-~

<sаJ lШ:я. у вер.;·(.;Нl

ти

про

дострокове

ня (.;ВОГО

1

колентину

зобuв ·я.­

Il' .Ю'ИРl ЧНОГО

nдану

вже

ви1юнаJш

на

з

ділом.

15о

У лиnні,

Нещодавно

їх

роджено nер ехідними

виконан­

ним.и

ПЛаНу.

ще

вимnелами,

наго­ черво­

грамотами

і грошовими преміями .

слово у них не розходить-

колектив.

зобов'язання

Соціалістичні

з всіх

техніко­

ці перекрито на 0,5 процента. Темпи виробітку в порівнянні

Н:ирно.

р аnu,рl'ува­

цей

дання по продуктивності

по

ної праці І. Ф. Будюк, М. Н. Федоренко та U. Ф.

оу ю­

Чітко і злагоджено працює

вершили достроково і додат­

стоять ударники комуністич­

реіУЮН1'дО-оу­

ціалістичного змагання у дРУ· гому кварталі завершального року п'ятирічки.

ково

сячний · план буді:вельно­ монтажних робіт no генnідря­ дУ в обсязі 3 мільйони 7btl тисяч карбованфв 1юни пере­ виконали на 14:4 тисячі кар­ бованців, а вла;сни-ми силами .план в обсязі 2 міЛьйони !::!93 тисяч.і карбованців - на 2tl1 тисячу карбованцw. Найбільший вклад у ви1робничі досягнення зробили JtОJІеКТИВИ nереДОВИХ буді­ веЛЬНИХ бригад, на чолі яких

Dy -

колективу

переможця со­

тів, в тому числі за другий квартал на 115 процентів. Зав­

біЛЬШ црИІМНОЖИВШИ СВОЇ т.ру~дові досягнення., семимі­

lі . ЯТИфl ЧКИ,

честь

-

Ось декілька цифр. Обсяг робіт власними силами за пів­ річчя виконано на 1ОО процен­

ся.

Уnевненим кроком

на

СПМК-508

- По rенпідРЯАУ планом на .дев'яту п ' яти.річку було nередбачено виконати буді­ вельно-монтажних робіт в обся зі 2 МіЛЬЙОНИ 911 ТИСЯЧ Jtарбованців. п · ятиріqку за­

Зараз всі сили ОП.РЯu\юву­ ємо на те, щоб зробwrи на­ лежний заділ для уооіШної ,роботи в на,с.ту;пній n' ятиріч­ Ці.

Мок­

тий

економічних показників успіш­ но виконані як у другому кварталі, так і в першому пів­ річчі в цілому.

будівельних робіт тисяч ка;рбованців.

цієї бригади зараз завершує б,уювництво приміщення

варисільбуд», гордо майорить червоний прапор. Він підня­

Володимире Дмитрови­ чу, скаж1ть, будь ласка, який обсяг роб1т виконала дільниЦя з початку n' ятиріч­

ки?

е.кс­

У радгосnі-ftомбінаті «На­

литянський >>

ви­

130-

-

а у ве,ресні

зобов'язалася здати

соої

на

!::.iU процентів.

nі <<Літківський» вона щойно за:кі.нчила будівництво корів­

2UU

виконують

робничі завдання

Добре працює танож ~ига­ да Г. А . .Dондаря. У радгос-

ни~а на

своєї п ' яти­

рl•ши, є велика заслуг.а буді­ нельників д.ругої пільниЦі. Адже nід час nер едз ' їздів­ сь.кої трудової вахти усі

ен.сплуа­

тацію два корівники. А тепер весь

раnо.ртува·в

ЩОГЛІ, що біля уп­ н Аравління тресту «Вро­

В. Ь0t1ДА1' .t.:HKO.

пра­

з минулим роком зросли на

10

процентів. План здачі етапів виконано на 106 процентів.

Насамперед,

партбюро

по­

турбувалося про правильну розстановку комуністів, які на кожній виробничій дільниці, особистим прикладом і палким словом надихають робітників на нові трудові досягнення.

Ось вже тривалий

час на

трестівській Дошці пошани фото бригадира Олексія Івано­ вича fудзя. Цей молодий кому­ ніст зарекомендував себе енер­ гійним, вмілим керівником. У ·ввіреній йому бригаді - міцна дисципліна, висока організова­ ність, що забезпечує ритміч­ ність і чіткість у виконанні виробничих завдань. Прикладом для інших є бригадир, комуніст Василь Дмитрович Біба. Чуйний, уваж-

У злагодженості ритму ний,

відмінний майстер своєї

Чимало хороших справ і на рахунку

бригадира,

Г. Ткаченко

та

о

Субота,

9

серПВJІ

1975

року.

НОВЕ ЖИТТЯ

ніж

благоус·rроєна

ні ігри

інші.

ремонтна &аза, обладнана

Ан­

Ім

вати. Організовують ні змагання,

вмі­

спортИв­

культпоходи

в столичні театри, кращих з кра­ щих пр ем іюють туристичними путівками по визначних місцях

нашої Батьківщини і братніх соціалістичних країн. Напередодні Дня будівель­ никам сюди надійшла радісна зві стка . За результатами робо­ ти у другому кварталі Колегія Міністерс•rва сільського будів­ ництва УРСР і ЦК республікан­ ського коміт ету профспілки

ник».

Турбота про лю~ину, ство­ рення ій необхідних умов для високопродуктивної nраці від­ на

колони

ють корисно й цікаво відпочи­

nрисвячуються

тут

робітники

по-ударному працювати,

«листки трудо­ вої слави», кореспонденції в стінній газеті «Сnецбудівель­

чуваЄ'І'ься

кім­

.

Вміють

«бли скавки»,

кожному

кроці. йдеться, в першу чергу, про дотримання вимог охорони

присудили колон і

праці і техніки безпеки. У п'яти групах по 8-10 годин­ ній програмі навчається близь­ ко 90 робітників. Постійно турбуються ТуТ про оволодіння робітниками пере­

зове місце . ... На багатьох сільськогос­ подарських об'єктах, будівни­

рилені високою

довими методами праці.

тяжної праці, вони твердо ви­

Так,

рішили

оцінкою зви­

ознам енувати

перед­

тру­

довими успіІ(ами. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

вими nрофесіями, підвищили свою кваліфікацію, здали екза­ мени по правилах безпечної

о

при­

з' їздівську вахту новими

ники і службовці оволоділи но­

на дорозі

тр етє

цтві нових шкіл можна ЗУС1'Рі­ ти шляховиків СПМК-508. Ок­

за перше півріччя 74 робітни­ ки, інженерно-технічні праців­

семикілометровий

краще,

май стерні,

електрозварник Валентин

Тепер, коли цей відрі зок шляху всту­ пив у дію, відстань ру ху автотранспор­ ту від Броварів до станції Бобрик ско­ ротилася на 10 кілометрів. Та й понриття набагато через Рудню.

ні

про людину праці . Силами механізаторів і р емонтників побудовані ремон·r­

тонович Дідківський, шляхо­ вий робітник Микола Олексі­ йович Гіренко, машиністи авто­ грейдера Андрій Гаврилович Ющенко і Микола Дмитрович Шумай, монтажник Володимир Володимирович Хоруженко та

асфальтований шлях «Богданівка БобриК>>. Завзятою працею від значили­ ся тут автогрейдерист В. Ф. Пономарен­ ко, екскаваторник П. П. Наленченко, бульдозерист П. М. Бобра, машин іст Ю. І. Степанієвич шляхобудівельни­ ки комплексної бригади В . Д . Баголея.

малярІв

турбують ся

ната відпочинІ~У і прийому їжі. До послуг р обітників тут свіжі газети, журнали, наС'Гіль­

День будівельника. Діл ьниця виконроба Л . І . Гамбурга на д ва місяці раніше строку з оЦінкою <<добре>> здала в екс­

На фото: передові брІИ'ади

по-справжньо­

му

Ці колективи працюють за ме­ ·rодом М. Злобіна та А. Басова. Серед nравофлангових соціалістичного змагання

Колектив Броварського шляхового ре­ монтно-будівельного управління усп іха­ ми в праці зустрічає своє свято -

Т. Заян'ІКівської ведуrь опоряджувальні роботи у !ООквартирному житловому будинку. Фото автора.

У колективі

да неодноразово відзначалась за високі темпи і якість робіт.

новии шлях

майже

кавалера

ордена Трудового Червоного Прапора. Миколи Михайловича Блохіна. Очолювана ним брига­

V

плуатацію

експлуатаці.ї вантажоПІдиом­ них кранів . 46 чоловік підви­ щили свої зна ння в школа х еко номічної освіти.

справи.

громадський

кореспон-

дент.

Ноли ми

говоримо

сьогодн і

про

здо­

буті успіхи бригади В. Д. Баголея , н е­ одмІнно відзначаємо прогресивні методи роботи цього колективу . По-п ерш е, хоті лося б сказати про ущільнення гра­

фік а і введення nередової технології ро ­ біт.

По-друге ,

оплата

в ою годні

праці,

ч астиною

-

яка

відр ядно-преміальні\ також

успіхів

стала

бригади .

шляхобуді вельники

снладо­

А

п рацюют t,

С ІЛ­ на

спорудженні під'їзду з твердим нокрнт- ~~

тям до с . П ідлісся . Вони зобов ' язались до кінця року виконати будівельно-мон ­ т ажни х робіт на 100 ти сяч карб шJа їІ­ ців. Успішно завершивши свою п 'ятир іч -

ку за два з половиною рони, колеІпІш У~

районного шляхового р емонтно-буд і вель ­ ного управл іння прагн е побудува ти н ад­

планових

50

кілом етрі в

автош ляху а

тв::::ь:::Р:::::~ог~· ш~~~о~~г~Ир~: .~~ моитво-будівельного управління. 3

стор.


ІТІJІІІІІ!іі4QїІ! 1 1 Сьогодні- Всесоюзний день фізкультурника Сьогодні вся наша краіна від­ Перше святкове Інтерв'ю ма взялв у Раіси Катюковоі, яка значає Всесоюзний день фізкуль­ не тІльки вперше стала чемпІон­ турника. Спортсмени, болільники, кою краінв і VI СпартакІади Радісним народІв СРСР, але й виконала всі, хто любить спорт. свято і для броварських норматив майстра спорту між­ буде народвого класу.

Яка вайпам'ятнІша у

вашому

подія

спортвввому

жит­

ті, найщасливішніі старт?

спортсменів. У цей день вони ра­ портуватимуть про нові досяг­ нення.

09034

та учителів.

Підбиті підсумки першого ета­ пу спартакіади сільських спорт­

сменів, яку спортивного

проводить райрада товариства «Колос».

ми пра­

7,

місце.

четверте

хлопчики зайня­

Червоний прапор :міськвно суджено і незабаром буде

но колективу школи М

фізичної КУЛЬТУРИ

СПОРТИВffІ НОВИНИ

Перехідний

7

r.

В.

"БРОВАРИС/ЛЬБУд"

вруче­

(вчителі

Провідна

Ратуш­

колектив

бро­

Особливо радісні

З ТРЕСТУ

при­

«Калитян-

визнано

радго с пу-комбінату

нь ої школи ;м ли

ний, Л. Г . Ратушна, В. П. Курін­ ний).

Призові місця розподілилися так: переможцем

.Нк і кожен колектив,

підприємства

транспор1·ного

успіхи

команда

Ій неодноразово аплодували на ський» імені 50-річчя СРСР (ін­ варчан - уЧасників Спартакіади СРСР Р. Катюкової, міських і трестівських змаганнях. струь."!'ор з фізкультури М. П . Ле­ народів І. Кабанова, який ефектив­ вадський); друге місцr, за птахів- Ю. Сафіноі, - Сильна команда, - такої

цюємо за планом розвитку фіз­ культури і спорту. Це нововведен­ ня існує недавно,

але

ність його очевидна. · Досить

рівняти число людей,

по­

охошІених

фізкультурним рухом, за минулий і нинішній рік: з 22 тисяч циф­ ра виросла до 26 rисяч. ~а під­

сумками першого

півріччя

Попереду-

ІІ:іШі

показав четвертий результат в бігу на дистанції 3000 метрів з

перешкодами. Першою перетнула фінішну стрічку (біг на 3000 :мет­

рів) Раїса Катюкова і стала чем­

старти

звичайно, ни-

нішній,

Спартакіада

нароdів

СРСР.

Чи була впевнена в перемозі'? Так. Я вірила у свої сили. Знала, що норматив майстра спорту .між­

народного класу виконаю. валась

трохи, чи

Аdже суперниці переможниця

Сумні­

першою

були

uydy.

сильні

змагань

на

-

приз

«Іі равдьt» уЗбецька легкоатлетка С . .Уль.масова, яка завоювала сріб­ ну .меdаль; Н. Романова спорт­ сменка із Башкирії, володарка призу Зна.менських.

спорту, перше

спортсмени

місце

завоювали

дист виробничої гімнастики

холодильників

(А. П. Дуда). ·Непоганих татів добилися

резуль­

колективи

ники заводу

чують ТІ:ІіМ, єю

в

робіт·

пластмас,

.соорТtСмени

присвя­

зі збро­

xro

ру:ках

захищав

Батьківщин-у,

ЗО-річчю

Великої Перемоги. У з·аводській enCI!P· такіаді,

яка

лась із

проводи­

десяти

апорту,

видів

активну участь

взяли всі цехи і служ·

би nіДІПриємства. На перше мі· сце після 8-ми .видів проr:РаМИ вийшов інстJ)умен'І'альний цех (начальник цеху В. В. учасниця

Спартакіадн

народів

СРСР, у забігу ва

800 меТРів

VI

ввійшла

в

десятку

кращих

спортсменів.

Завжди із радістю згадую той час, коли переїхала у Бровари. Тут

я

стала

майстром

Тищенно),

за

йдуть цресовий, рон, РМЦ. Усnішно

ни.ми

сті міста -

був .ми­

з третім результатом. На ниніш­ ній Спартакіаді спортивне щастя,

як кажуть, обминуло.

Але

старти

-

і нові перемоги

нові

попере­

ду.

старти - боротьба на першість в області, змагання, присвячені Міжнародному року жінки ...

зараховані

до

метрів) були

збірної команди повернулися

Бо

ж попереду

-

Переможцем у змаганні піонер­

голова

міського

комітету

ських дружин на приз клубу «Зо­

фізвчиоУ культури

лотий м'яч)) стали дівчатка серед-

ту.

спор­

1

і

ГПО

з

настільно­

-

Наші кращі

друге .

с.пор.тсме­

ни-виробничники з

різ­

чемпіонами району та обкОіМу профапілки хі­

мі·кі-в, є члена!Ми зб Lр· них області. Це Ф. М.

Бутенко, 3. І. Вітер, Н. С. Барабаш, М. І . Теплюк, М. П. Кли!МеН­ ко, В. Г. Остапчук,

у футболь·

І. Толочко.

Валентину КРАВЧЕНКО

їни

категорії,

у

рану З ЛІіJЖНИХ ГОНОJ( На

на п~ршість МіністерС'Т'Ва о.свdти;

Івана КАВАНОВА

учасника

VI

Раїсу КАТЮКОНУ

че.м ~пtонку

-

•СІ:ІКОІ'О Союзу з біту на

3000

Ращян·

19.30 20.45 21.00 21.30 22.35 ПРОГРАМА

ЯІКа

т,ретій

Вперше на телеекранІ. фільм •Невістка», сНа добраніч, діти!», Програма

сЧас»,

ХудожнІіІ

•Літературний театр», Читае на­ родний артист СРСР І. ІльУнсь· ки А . Вечірні новини. Програма пере­ дач.

УТ

10.00 Наша афіша. 10.05 Б , Кабур, «РОПС•. Вистава Хар-

ПРОГРАМА Програма

НА

ОБЛАСТЬ

11.35 12.05

•Шахова

16.15 Музична програма •для вас, бу·

13.00 •Слава солдатська», (Львів). 14.00 Для дітей , «Сонячне коло•. 14.30 Документальний фільм •Вороні

17.05 І<. т . •Діти Країни Рад•. Документальний телефільм с Про най·

14.50 Мультфільм •Коротуни вого міста• .

13.35

Концерт

шайбою відбувся 22 груд1946 року. Першим чемпіоном СРСР стала команда московського сДинамо»;

3 фут б ола: ЦСКА _ •динамо» (Тбілісі). 20.00 К. т, «Клуб кІноподорожей•.

15.20

...у бере3невиіі день еХокейного Ва·

21.00 Інформаційна програма •Час• · 21.30 сПо концертних залах Москви•. 22.30 к. т. КІнний спорт . Чемпіонат

1883

велогонки

році

•ібравши

на

біля

... перший 110 хокею 3

в

відбулися

московському

25

тисяч

нашій

у

нас

Іподромі,

глядачів;

країні

чемпіонат

t·ерлоо•

вперше

1954 р . команда канадців 3азнала пора3ки від 3бІрної

СРСР З рахунком 2: 7 і задОВОЛЬНИ• лась титулом в це-чемпіона.

і

!

В.

СЕРГІй КО.

дІвельники•.

пам'ятні ше» .

18.15 К. т. Чемпіонат СРСР

театру

юного

хідник•.

десь

15.10

15.50

•На

бог.,,».

ланах

з квітко-

республіки»,

Художній телефільм 3 ВасюкІвки»,

(Одеса).

•Тореадори

к. т. о. Корнійчук. •В степах Украіни•. Вистава Львівського українського драматичного теат-

кІнченнІ

РУ Ім. М. ЗаиьковецькоТ. 18 .ОО Ч туе.мп і онат €вропи з кіниого спор-

редач.

19.00 ІнформацІАна програма •Вісті»,

€ вропи 3 вн13ду. " (К " ) и•в . П о за• _ новини, програма ne·

з фІ­

зичноУ культури,

Відмінник гпо

Мжзвчаа програма сРанкова пош­

та•.

(М.).

.

школа•.

сімейні турботи, В.

завжди

знаходить час

цикл

(М . ).

К. т. Г. Нак]ІпрІШ8LІІ. сЧІвчра­ ка», Вистtва Цевтрuьмrо датя­ учасввків художиьоі модІяльвостІ. (М.).

для трену­

-

ква­

го з'їзду партії. Нещодавно буді­ вельники гаряче поздоровили йо· го з високою

-

нагородою

орде­

ном Слави ІІІ ступеня.

14.05 К. т. •Від yciet душі•. (М . ). 15.50 К. т. сОчевидне - неймовірне», 16.50

Фільм-концерт Москва».

•Нас

подружила

(М.).

17.25 Кіножурнал. (М.). 17.35 К. т. сПрирода і людииа», (М.). 18.05 к. т. І. Гайдн. •Оксфордська (М.).

18.45 •Кінопанорама», (М.). 20.15 К. т. Вечірня казка для дітеА. (М.),

20.30 •І{вівська панорама•. 21.30 К. т. Телефільм •д.оє з\»,

са·

в

доро·

(М.).

Заступник редактора

С. ПРИСТУІLКО.

І

Броварському районвому вJ.мІлу народноУ освІти Н ОБОТ'' ПОТРІБЕН .А р ' · " · : ОБЛІКОВЕЦЬ"КАСИР.

Зве:рта-''"'r"я на an,.,..,.y·. м. Б_рО-В ·а-рн, вул. Толстого, ·~"' ....-~~

~

;.,.

;;

7ііі1АkЗ&ёk~

.......

;;;;о

17.

~

....,....,.,..."_~..".~~·",.....,.~~~...,...~-#....:"'".~..,.,.c-....,.....1~.:7....,...,...::r-..,...c-І4r.,.~~-#....:"'l~~~.:"'~..,..~..c-.,.-ll7..,..~~~~4'..#o#....,...."...._.,.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

Коммунистической

nаР'Jив

-

орrав 6роварекого горкома

УкраинЬІ,

tородского в

ра Ао_ нного

Советов uепvтатов rрvвяшихся КиевекоА обпаста

Газета вЬІ~однт ~· vкраІПІском язьІке.

\

НАША АдРЕСА·• 255020.

м. БРОВАРИ

вул, Квівська. 154.

\

ТЕЛЕФОНИ: редактора

у

Лось

трудову вахту на честь наступно­

чого ~атру. (NЦ.

. 1

на зайнятість

роботі,

симфонія•.

передач.

Ю. Мейтус . Вокальний •Шість віршів». (М.)

... перші

В. ЯКУНІН,

інструктор-методнет

(М.).

(М.).

11.05

в

посісти

Д. САМОПЛОВ.

глядача.

иика.

·

рЬк

12.05 Сьогодні - День будівельника. 12.15 •Екран молодих•. •Штаб сВнна-

...

вирішила

перше :місце.

Володимир Васильович

володарку б;ронзооої ме·

10.30 10.35

перші ВСеСОЮ3Ні 3Магання Відбули• ся в 1928 році. Найкращих ре3ульта­ тів тоді домоглися гімнасти України;

спартакіада. Провідна команда ьu ­ лейболістів

завойовує кубок Каракашяна.

ЦТ

14.55 к. т. Фільм-концерт •Спогад•. 15.55 К. т. • Книгарня• 16.00 к. т. Сьогодні - День будівель·

літня

ліфікований майстер, сумлінниИ трудівник. Нині успішно несе

міжнародного

класу на VI Спартакіаді народів СРСР;

ІПідр.яд

ківського (Харків) .

трестівська

вань.

метрів, яка в~шо·

нала нормаrr.ив майст.ра СПОРТ'У

10 СЕРПНЯ

иець•.

Незабаром

Незважаючи

УІКраїни

Спартакіади народів СРСР;

команду дівчат ДЮСШ,

стрн спорту.

Пучковською.

чеМ'Піона

опорних -пункті·в минулого роюу з 6ігу на дистанца 3000 метрі'В з перешк01дами,

9.00 Програма передач. 9.05 к . т. Гімнастика для дітей. 9,20 Новини. 9.30 К . т . •Будильник•. 10.00 •Служу Радянському Союзу!» . ... 11.00 К. т. Зустріч юнкорів телестуд•.~ Н.

кіЛОМе'І\РіВ

5

серед

май·

«Орля• 3 Героєм СоцІалІстичноІ Праці, академіком АМН СРСР

По·

чемпіона\у Укра­

далі на першості Сою3у РСР минуло-го poRy, учасницю VI Спартакіади народів СРСР;

суддя республlк~­ ської

1974

ученицю

-

rребської с~редньої школи,

ЮлІю САФІНУ -

заводу,

кандидат

Вони активно відвідують заняття волейбольної секцн, регулярно займаються тренуванням.

шого спортсмена. Він активний учас.ник усіх фізкультурних захо­ дів, які проводяться в тресті. Во­ лодимир Васильович - волейбо­ ліст, легкоатлет, лижник, чемпіоя тресту_ по киданню гранати. За успіхи в спорті має звання відмін­ ник rпо.

<<Авантард>>;

в. зотов, інженер

Хлопці по-ударному працюють і по-справжньому полюбили спорт.

На рахунку майстра ПМК-8 ко­ муніста Володимира Васильовича

Щиро вітаємо із святом робітнИ'Ка заводу порошкової металургії Мико.пу КАРПЕНКА, чемпіона України 1974-75 року з в!льноУ бо· .ротьби у ЗІМагапні Центральної ради ДСТ

них ВИДі;В оПОРТ'У СТаЛИ

О.

:майстер­

Лося чимало сільськогосподар­ ських новобудов і побутових об'­ єктів. Знають В. Лося і як хоро­

го теніса та багатобор­ ,ства

виступили

НЕДІЛЯ,

перше місце, а

12.00 с Му3ичниА кіоск•. 12.30 «Сільська година». 13.30 к. т. Художні!\ фільм • Мексіка·

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО ...

нові

В. КОТЛЯР,

чемпіонами.

волейбола

них. лижних та змаrан·

спорту

старт

ПІХІВ.

800

легкої атлетики, кросу,

скате­

ПРОГРАМА

Найщасливіший

вдалого виступу на обласних зма­

нях з велосшорту і зай­ няли

пластмасівці на першо­

СРСР.

нулого року на першості Союзу РСР. Тоді dОО-.метрівку я пробігла

авто·

своїх улюблених спортсменів, побажають нових ус­

ганнях (біг на

присвячено

Свої спо.ртивні і тру­

дові досягнення

Сафіна,

Єр­ переможців,

30-річчю Великої Перемоrи

Юлія

Любов

Бур­ республіки. Додому

лака І. Т.); третє місце посіла ко­

заводу

3

порошкової женкова та Ігор Сотулевко після

заводу

металургії (голова ради фізкуль­ тури Л. І. Співак:); друге місце заводу пластмас (інструктор-мето­

манда

середньої школи М

І дійсно, команда волейболістів СПМК-509 тресту «Броварисіль­ буд», до складу якої входять кра­ нівники Микола Оніщук, Олексій Сенін, водії Василь Зозуля та Пет­ ро Синявський не раз демонстру­

піонкою Радянського Союзу, Юліи Сафіна була сьомою (800 :м). Робітнюt заводу порошкової вали високу спортивну металургії Микола Петрович Кар­ ність.

спортсмени посіли четверте місце в області. Непоганих р~зули·атів добились і з інших показників. пенко у минулому році виконав Так при плані підгогувати 53 спортсмени високих розрядів та никами з Київської птахофабрики норматив майстра спорту СРСР. кандидатів у майстри спорту під­ (В . С. Пінчук); третє - у княжи­ Нинішній спортивний рік приніс йому ще одне досягнення: він став готовлено 69, масових розрядів­ чан (І. І. Вітер). у республіканських Чимало хороших спортсменів переможцем відповідно 6630 і 5463, значкі­ стів ШО 9610 і 5523. Раїса виховує дитяча спортивна школа. змаганнях з вільної боротьби у Запам' яталось чимало днів . 1 Катюкова досягла високого зван­ У спіх лижників Валентини Крав­ першості Центральної ради ДСТ той перший, коли вирішила свою ня майстра спорту міжнародного ченко, Сергія Губського, які стали « Авангард». любов віддати легкій атлетиці. Сьогодні на міському стадіоні призерами республіканських зма· класу. 1 1972 рік. Тоді я стала .майстром традиційне свято. У міській спартакіаді, яка про­ гань, свідчать про високу підго­ відбудеться спорту. болільники вітатимуть водилась з одинадцяти видів товку юних фізкультурників. Учні Друзі, А найщасливіший,

НОВІ

одностайної думки судді.

sастvпввu реJІ8ІtТОР8

- 19·3-82, - 19-4-41, відповідального секретаря, відділу сІльського rосоодарства, коресповаента місцевого радІомов.певня - 19·3-\8. вІuІ.nІв ПІЮКВСJІОВОСТІ. масовоі робота. Фотокоресооваевта - 19-4-67,

Газета виховв~ь: BiBTOPOk, серед' -

~

Обсяг 0.5 форматv

~

'

n'ятницю І суботу,

rазет11 •Поавва»

~

_,.~..,.~_,..".._..,......,..."....,.....,...,...,....,.....,...~~-.J?...,..&"I~.,....,.:!"~~.,;-~ ,......"......~.,~..?'~...,....&"# •..#~".,rl..,.#~_..,~~.",...,.....,...".~..-6#~ol'...":t*"~.",.,...,.."..."..l-.,:-...:'"~~41"_.,......,.".~>47 ...

ІНДЕКС 61964. Бреварська друкарня Киівськоге

облуправління в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Київська. 154.

Зам. 3942-11.160.

#128 1975  
#128 1975  
Advertisement