Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

РІК ВИДАННЯ 81-А

ЄДНАйТЕСЯI

-',.;0.:0-..." , . " , с,_

.N2 128 (3280) ЧЕТВЕР

28 ЖОВТНЯ

~

1971 ,.

~~#~:~;:·q#_1

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГЬ КОМІТЕТ}' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІJ УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Перебування Л. І. БРЕЖНЄВА у Франції ПАРИЖ. (ТАРС). Генераль­ ний секретар ЦК КПРС, член Президії Верховної Ради СРСР

Л.

І.

Брежнєв

на

запрошення

Президента Французької Рес­ публіки Ж. Помпіду і фран­ цузького уряду прибув 25 жовт­

ня у ФранцІю з офІційним ві­ зитом. Разом з ннм у Парнж прибули заступник голови Ра­ ди Міністрів СРСР, голова Державного комітету Ради Мі­ ністрів СРСР по науці і техні­ ці В. О. Кирнмін, міиістр за­ кордонних справ СРСР А. А. Громико, міністр зовнішньої торгівлі М. С. Патолічев, інші ""!:!ційні особи.

'fl:iA тріумфальною арною на

площі

Шарля де Голля

коли­

шеться на вітрі полум'я вічного

вогню. Він горнть біля могилн !l6Відомого солдата. 26 жовтня вранці сюди при­ був Генеральннй секретар ЦК

Поліпшувати медичне обслуговування

гили.

Потім Л. І. Брежнєв відвідав Паризьку ратушу. Дружніми

Союз!»,

вітальними вигука­ живе Радянський

співом

«Інтернаціона­

лу» зустрІли Л. І. Брежнєва трудящі французької столнці,

які зібралися

перед

ратушею.

У залі почесних церемоній на честь Генерального секрета­ ря ЦК КПРС відбувся великий прийом, на якому голова муні­ ципальної Ради Парижа Ж. Ше­

ріу і Л. І. Брежнєв обмінялисJt промовами. Іхні промови при­ сутні вислухали з великою ува­ гою

і

зустрілн

Як уже повідомлялось. жовтня відбулося засідання третьої сесії районної Ради де­ Яlюму

лось. а заХJ30рюваність перебу­ ває на одному рівні. Це свідчить про ще недостатню профі,лактичну роботу лікуваль­

розглянуто питання «Про робо­ ту районної лікарНі та заходи

них закладів. Потребує значно­ го поліпшення виявлення захво­

по поліпшенню медичного об­ слуговування населення району

рювань в ранніх стадіях, своє­ часне оздоровлення хворих. Да­ леко кращої організації роботи слід домогтись від поліклініч­ ного відділення районної дікар­

25

КПРС Л. І. Брежнєв. Високого гостя супровоДнв Прем'єр-Мі­ ністр Франції Ж. Шабан-Дель­ мас. Л. І. Брежнєва тепло віта­ ли парижани, які зібрались на площі. Він поклав вінок до мо­

оплесками, ми «Хай

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

оплесками.

путатів

в

трудящих.

світлІ

рішень

КПРС та

на

ХХІV

з'їзду

XXIV

раїни»,

Доповідач

головний

лікар

райлікарні В. Г. Бугеря І спів­ доповідач голова постійної ко­ місії охорони здоров'я Г. П.

Литовченко

відзначили,' що

партія

постійно

ться

і

уряд

про

здоров'я

турбую­

радянських

людей, дбають про поліпшення їх добробуту. Хороший подару­ нок від держави одержали тру­ дящі .раЙону нову Лікарню на 250 лікарняних ліжок, полі­ КЛініку і інші допоміжні примі­ щення, Крім неї. в районі діє шість Ді,льничних . пікарень, 9 медамбулатор!й, 22 фельд' шерсько-акушерських

в обстановці сврдвчності і взаєморозуміння На запрошення Прем'єр-МінІс тра , Канади П. Є. Трюдо Голова Ради МІністрів СРСР О. М. Коснгін перебував у Канаді з офlцlЙНнм вІзнтом

по

26 жовтня.

17

З

У радянсько-канадському комюніке відзначається, що переговорн О. М. Коснгіна з Пре-

М'єр-Міністром Трюдо проходн-

Голова Ради МінІстрів СРСР і Прем'єр-МІністр Канадн, ви­ клавшн основні положення зов­ нішньо-полlтнчного курсу їхніх урядІв,

підтверднлн

глибоку

вІдданІсть Радянського Союзу і Канадн справі мнру та роз­ витку міжнародного ннцтва.

Сторони

співробіт­

підтвердили,

що

лн В обстаиовці відвертості, сердечності і взаєморозуміння. Ці переговори дали можливість для корнсного і плідного сШмі-

дальший розвиток обмінів І співробітництва, особливо в на­ уковій, технічній, культурв1й, а також в іншнх галузях, буде

ну думками щодо міжнародних

міцннм

фундаментом для зміц­

проблем, які становлять інтерес для обох сторін, і з nНTaHЬ ра-

нення дружніх відноснн на ос­ нові взаємної внгоди. З цією

дянсько-канадсьRИХ

метою главн урядів двох країн

відносин.

Главн урядів, підкреслюється

в

комюніке,

відзначили, надсью

з

заДОВ,оленням

що

радянсько-ка-

відносннн

набралн

дальшого розвнтку з часу їх оставвьої зустрІчІ І що намІр, вис.n:овлениЙ обома сторонами, розmирювати обмІнн між двома краlнами в иuaiiбt.n:ьmlй Ki'n:bкості гa.n:узеЙ на основі взаємностІ і обопlJlЬИОЇ вигодн, вті-

ЗВЕ,ДЕННЯ про хід оранки 'зябу

....0<0

о" .. о II:~

Р8lЦfОСItИ {(,К:раси.л:IВоСЬКИlіі»

~Hli" Щор<са~ « аю-.ч':іООЬКИ:И» {(Т!J)eIбy:х~ИJЙ»

в

господарствах району

за станом на

25

жовтня

1971

року

(:в проне'пта.х ІДО П·.13IН'У)

с:.-

0('<")

""

(Q=

Радгоспи

«PYIC'l,Н':'В-Cb!i!IIЇI»

91,9 90,0 88,,2 84,0 83,7 56,4 46;0 32,2 21,.5 75,9

71,6 94,5 119,2 90,9 90,2 101,2 б2,8 101,6 108,1 66,9 29,0 100,0 24,4 86,5 5,4 67,Б 1,2 91,9 69,1 98,1

«Треібух'lВlС.UКН,Й»

« 3 а,пл а,ви ІІЙ» радгосп,ах

Ваг,ДЗlНlї'ооька ее/м ИІПОЛ'К:ІВ~ І>К а :,·ЩМ1за.ВlQД ,{( Р'і'IдІНЯ» ПО птахофаб-

гnсподарсте

«-3 a.B-ОРIПЦ4КИіЙ»

<<'ПЛОlскі,вс,ьк ИоЙ» «3.ЗlIЮР'ИIЦЬК ИІЙ» <"ВООР'ИІЦЬК иїl» «3 О,:Р я» «Же,міlас ик НіЙ»

IП1'ЗlХОф€lПР,()Д,

О

152,8 108,6 155,4 105,6 118,5 80,1 140,1 100.0

<<.p,y,caiH';,B-СI>К НІЙ»

Птахофабрики КЗIJI-ИlТlЯіНіСЬіка П і1Х,;:ОСЬКИlIЇ ,ПЛ€1'1-'

'" ..." '" '""

"~'f:

Назв"

107,4 \03,6 100,4 97,0

«Ве.лmЮДIІМ<ер С'ЬКІИІЙ» «:Л ЇСГ,К/;,ВСЬік·н:і\»·

ПО

,.,...u '"'""

233,9

І ()(},4

.231,7 Iзз.,б 102,б

100,7 181,9 103,5

81,0

111,9

pJI1(ax

По радгоспах і птаХОФilбриках

113,7 73,1 100,0

санітарно-

«3аплаl!~НИ,Й» :'~Ie!l·: 'ЩОРlса «:Л,;,ткіlВ'сt>КJlljj" « Кр а I СИ:.l"RСЬКИlіі»

«3

о,р я»

«.Ве.l И!іОlд н,меІРОЬіК НІЙ» «ВОІбр ИЦЬКИ'Й» {(Л ЛОIСJ;I'В,СІЖИlЙ»

«Же.рді'В<:blКИЙ» «ТО-Г(J.Л :'В'С IШlIiіі» ПО

радгосп.ах

125,0 113,3 107,1 100.0

l00,;) 88,3 00,0 85,0 78,1 77,5 71,7 71,6 62,2 87,3

Птахофабрики

КаЛ,IІТЯlІllська П'у1Х'Ї,ВlСЬКи.Й

'р,е:ПРЮIДУКТО'Р

,{(,Р1W ' НIЯ»

,в OI!1дa,flliIB~bK ЗJ

ПО

пт.ахофабриках

ПО

радгоспах

птахофабриках

83,7 71,4 67,7 51,6 72,2

хоч

ми :ще

не

налагодили

чіткої організації праці Лінарів,

Вони

не

завжди дотримуються

графіків

роботи

з

таким

роз­

рахунком, щоб пода,вати допо­ могу з всіх спеціальностей протягом всього робочого дня,

Своєчасний

робітнинів приємств,

них

і

оздоровлення

хворих,

праці

янісний огляд

промислових

під­

виявле­

поліпшення

сприяли

умов

зменшенню

хворюваностІ

з

за­

тимчасовою

••••••••••••••••••••••

3 СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ••••••••••••••••••••••

нультури

населення,

працівнини

пають з серед

часто

JIенціями

різних

і

верств

бесідами населення,

мовленню і в пресі. Але цього не досить. Необхідно переходи­ ти

до

навчання

населення

по

онремих

повідомив,

но

що

в

селі

проводяться

огляди

регуляр­

прОфілаНТИЧНі

населення,

прочитано

лекцій на медичні теми, про­ ведено 320 бесід в цьому році, Він наголосив на необхідність нращого обслуговування стома­ тологічних

хворих,

забезпечен­

47 лікувально-проФілактичних закладів обслуговують населен- ніх виробів. заводі холодильни-

моги.

ня. На підприємствах працюють

ків кількість

го

Лише за останні чотири роки

введена в дію

кож

із

незначним

випадків

збільшенням

промислового травма­

про­

14

потребують

захворювань де-

груп

·спеціальних

грамах. Потребує значного по­ ліпшення робота університетів і шкіл здоров'я. Депутати і запрошені взяли активну участь в обговореННі доповіді. Голова Погребсьної сільсьної Ради І. М. Негода

на Літківській фабриці худож-

11 що зросла. Випадки тимчасової здоровпунктів. в тому числі непрацездатності пов'язані та5 лікарських. ..

Ме­

висту­

беруть участь в проведенні ве­ чорів запитань і вІдповідей, ви­ ступають по місцевому радіо­

хоневрологічна лікарня, Всього

Про

забезпечення

санітарного

ного

ноли ті

невіднладної

необхідно­

стану,

медичного

ре гу ляр­

огляду

праців­

нинів ферм, посилення лантичної роботи серед них

трудІвників

допо­

профі­ сільсь­

говорив

голов­

Світильнівська

тизму, Нерівнинам підприємств

НІ ГОГОЛ'1вська, Літnівсьnа. За-

ни ками правил техніки безпеки,

В.

ники

ними,

слуговування населення присвя­

хво­

голівської лікарні Н. Ю. Лнма­ ренко. Вона порушила lIитання

л!карня

J:la 125

ліжок, розшире-

ворицька, створено чотири ліку-

ваЛЬНО-ПРОфілактичпих

занлади

в M1cTL У ,ВелИRlй Днмерці збудов ана

сь~ий кии

а1\1булаторія.

Красилів-

слід рішуче боротися з поруш­

ний ветеринарний Лікар району

домагатись того, щоб всі робіт­

шого полІпшення

були

обізнані

з

створювати необхідні умови для праці,

ВИЯLВлення причин

фельдшерсько-анушерсь- роб, ліквідація їх, підвищення

пункт

реорганізований

Лінарсьну амбулаторію.

у

санітарної

-

культури

ці за-завдання,

ось ті

яні повинні

вирішу­

ватись спільними зусиллями медичних працівників. ,проф­

служби в містІ, помітно збіль- спілновими організаціями і ке­ У свою

ч~ргу, це СПРИЯЛIf> кращому поЛІПшенню медичного обслугову-

вання

населе~ня,

проведенню

рівнинами підприємств,

радгос­

пів та птахофабрик, В зв'язну із збільшенням

в ро­

два рази порівняно з

1967

якість

допомоги

ПРОфілантичнOl роботи по запо- ном кількості ліЖнового фонду біганню З~ХВОІ?~ва!fЬ' До кінця лінарень значно поліпшилась року в р~ионНlИ ЛlНарні будуть розширеНІ

рентгенологічні

ме-

об єм

стаціонарної

хворим,

тоди обсте~ення хворих, Збіль-І вого

ш~.ться

які

потребують

лікування, Це

плано­

позитивно

НОІ ,допо~оги, бу~е запровадже-' го нагляду за .робітниками про­ но водо- І грязеЛlНування, цент-' мислових

підприємств,

допома­

гає краще оздоровлювати хво­

лати хворим. Із збільшенням медичних закладів відповідно зросла і кільність медичних праЦівнинів,

рих, виявлених на :vIедичних ог лядах. Велика увага надається по­ ліпшенню медичного обслугову­

пон~д 550 середніх медпрацівн!'юв. Переважна більшість їх ВІДзначається чуйним відношен-

йонна дитяча лікарня. В цьому році віднриті молочні кухні при Великодимерській І Гоголівсь­

Тепер в районі є 245 ЛінарІв і

НЯМ

до

хворих,

нористується

заслуженим авторитетом.

Теплі

слова подяки завжди можна почути на адресу Лін:аря-тера-

певта Г. Д . .горlловсьної, головного лінаря ГогоЛlвсьної лін:арні Н. Ю, Лимаренко, фельдшера Є. О. Белlс, фельдшера із села Зазим'є R. Д. Ващенна, акушерки Г. Н. QОЖНО, санітарки R. В. Комар та багатьох інших. '

Медобслуговування

БИЛИКGпита білий сніг.

працює ра­

незабаром

во­

ни вІдн:риються при За!lОРНЦЬ­ 1\ ій і Требух!всь!\ій. Нам необ­

хідно

піднести

якість

оглядів

дітей шкільного вІку, робити все необхідне для повного оздо­ ровлення виявлених при огляді хворих. Медичним працівникам слід й надалі вести систематичне обстеження з метою виявления ХВОРШ' на тубернульоз, онколо-

Мовчить кулемет, наче

н,а

чатах.

Вітер ,дме.

CHirGM устах

тануть

тила виступ головний лінар Го­

про створення в

усіх радгоспах

гоголівського ну ща профілакто­ ріїв, централізоване завезення продуктів харчування для хво­ поліпшення роботи - сані­ рих. тарних служб.

Депутат районної Ради М. С.

Андрійчук розповІв про роботу

Требухівської дільничної лікар­ Ні, наголосивши на ,необхід­ ність спорудження дороги з твердим покриттям до Лікарні, надання допомоги в будівництві

приміщення

для

нової

кращих

аптеки

умов

для

праці твариннинів і механізато­ рів.

В обговореННі доповіді також виступили

раЙВійськком

Молочко,

голова

шерським

пунктом

М.

М.

Русанівської

сільської Ради І. Т. Юрченко, завідуючий фельдшерсько-аку­

м' я

В

. І

Д. Ващепо.

R.

села

3ази­

роБОТі сесії взяла участь

виступила

ник

з

промовою

головного

лікаря

заступ­

обласної

Лікарні Є. В. Мlтчевко. На се­ сії виступив також заступник голови

ди

виконкому ,райоmroІ

депутатів

трудящих

Товстевко.

ПО обговорюваному

сесія

прийняла

Ра­

С.

весни.

наші пісні.

)Ball ШАРд.ПОВ.

І.

питаиню

розгорнуте рі­

шення.

Сесія затвердила завідуючим відділом

соцlалыtгоo

забезпе­

чення І. К. Козlкова, загально­ го відділу Г. І. лyrllИеlDCа.

.3АIВТ-Р А

ДУМИ

11

юнм(,ш

-

ДЕНЬ НАРОД­

Tp.Y~1 'ТіА

БУДНІ

ДI1В'4AT

РА-

2 3 .,........

йОНУ Ч»Т:М1Е

Сп'іТЬ,К(}МСОМGльці! На білий сніг­ иашапам'ять,

.

даль­

медичного об­

ЖЕННЯ КОМСОМОЛ)'. ПРО і сині сни

кричав

Ніч'туста.

ліl\арнях,

ли:нуть і

біля ніг.

иа

к!й

Нині

Сині світанки

Сніг червонів,

комсоммьців.

вання дітей.

поліпши- гічни'х і стоматологічних захво-

Комсомольська оаnада

у

М. Тариавнч. Справі

ФІЗіотерапевтич-. вплива€ на якість диспансерно­ створення

Ч?Р,ні тачанки.

83,2

лено.

ної дичні

ня транспортом хворих,

Біль і битва

пле,МIПТ3,ХО-

Се.МИlПt(МК,ЇIВОЬК а

Пле.lМ1заіJЮlJ.

104,6

ні, В цій справі вже дещо зроб­

відкладної допомоги. Ефективність ліnувальних і профілактичних заходів у вели­ ній мірі залежить від санітар­

епідеміологічна станція І пси- втратою працездатності. Однак

ралізоване подання кисню в па-

Продано

господарств

полі,клініка,

шити кільність ліжон.

Обидві сторонн мали корис­ ннй обмІн думкамн щодо радян­ ської пропозиції про укладен­ ня спільного договору, який бн ОХОплював галузі економічного розвитку, технІчного і промис­ лового співробітництва.

ЗВЕДЕННЯ про хід ,продажу овочів і картоплі

Назви

гІчна

ренню сфери обмінів.

ну иа те, щоб сприяти розши-

.........................................х

районна дитяча лікарня. проти­ туберкульознІ і дермато-.венеро­ логічні диспансери. стоматоло­

ходи да:nи можливість організувати ВСІ основні спеціалізовані

підпнсали під час візнту спіль­

(ТАРС).

(ІВ процetНIТа.х д,о плаIН'У)

пункти.

ну угоду про обмінн, спрямова­

'n:ЮЄТЬСJl в життя.

державі господарствами райО'ііу за станом на 25 ЖGВТНЯ 1971 .року

з'їзду

КП Ук­

рювань. Значного поліпшення роботи потребує відділення не­

на

-

ЦbOrа н"'ара ГЩТИ.


, з святомІ В цей зна~lенний час, коли весь раДЯНСhНИЙ народ успіШно несе вахту на честь Великого Жовтня, Всесоюзна Ленінська

Номуністнчна

Спілка

Молоді

новими успіхами в труді зустрі­

чає

свою

Для

річницю,

53-10

районної

номсомольсь­

.НОNІСОNlОльців

і

;>.юлодl

в боротьбі за достроно.ве вико­ нання завдань п'ятирі ' ІНИ І ви­ сонІ показншш в передз'їздів­ ському соціалістичному змаган­ нІ комсомольська організаЦія району була нагороджена па-

1І1'ятною стріЧJЮЮ ЦН ВЛНСМ. ЦЯ

висока

творення, НИХ

оцінна

боротьби

ентузіазму

трудових

і

ється. насамперед,

і

звитяж­

перемог

адресу­

комсомольсь­

ким організаціЯ1l1 заводІв по­ рошкової металургії, пластмас, фабрики верхнього дитячого трикотажу, радгоспу« РусанІв­

,

сьний»

Ниївської

птахофабри­

ки.

Сьогодні 64 комсомольсько­ молодІжних бригад, ферм. змін і дІльниць, 435 комсомольцІв­ ударникІв Н01l1уністичноІ праці - зустрічають День народжен­ ня

комсомолу

конання~у

тичних

достроковим

І\ьогорlчних

ви­

соціалІс­

зобов'язань.

центнерІв

зерна.

Доярки

НОМСОМОЛЬСЬНО-МОЛОДіЖНОГО

госпу

ко­

нізацІя

по

праву

-

fЮМСО~ЮЛЬСЬНО

СІ\уйбідою

вої

із

металургії.

надоїла ВіД кожної фуражної корови по 3300 кілограмів мо­ лока.

В

авангаРДі переможців со­ змагання впевне­ молоді пташники району. Серед них комсомоль­ цІалістичного но крокують

сько-моло;{IЖНі ,колентиви Ни­ ївсьної птахофабрики. які очо­ люють комуністи Варвара Фе­ щук І МарІя СНlцеруи. Вони

били

близько

штун

І

план

додатково

трьох

де­

виро­

мільйонів

яєць.

Естафету трудових справ ус­ пішно несуть молоді механІза­ тори району. Жаткарі і комqай­

нери Петро та Василь Рябі з раДГОСПу «РусанІвський», Ми­ нала Іваницьний і АнатолІй Новальчук з радгоспу «ГоголІв­ ський». Василь Пономаренко і Григорій Швачко з Руднянсь­ кого племзвводу Зібрали і намо-

ської

і

недільниках сотнІ

653

годин

в позаурочний час. ЗароблеНі кошти перераховані в фонд со­ лідарності з героїчним В'єтна­ мом.

Молодь району свято береже і примножує славнІ традиції старшого поколІння. По мІсцях революційної. бойової і трудо­ слави

радянського

народу

пройшло БІльше -3500 юнаків і дІвчат. Оновлено 43 музеї, нІм­ нат і кут<>чків В. І. Леніна. бо­ і

трудової

землякІв.

слави

наших

1000

черво­

Більше

відшукали

де­

сятки Імен невідомих героїв Батьківщини, здійснюють шеф­ ство

над

ської

і

інвалідами

Вітчизняної

+

{

тонни металевого брухту. по­ саджено 22 тисячі дерев і ку­ ЩіВ. відпрацьовано на суботни­ ках

-

в

громадян­

воєн.

кІН'JУЄТЬСЯ

життЯ»,

29 жовтня. УспІшно І. Леніна і учасники

руху

«Рідній Партії

щині

-

І

майстернІсть

сла­

щини.

оголошено

секретар

райкому ЛКСМУ.

споруд­

До свята номсомольці рад­ госпу «Русанівський» прийшли, маючи

на

раху.нку

В

чимало

ко­

основу своєї

комсомолу. Ми ведемо широку оргаНlзаторсь"у роботу по мобі­ Лі'зацlї .зусиль юнакІв і дівчат на активну боротьбу за достро­ кове виконання п'ятирІчного плану і соцІалІстичних зобов'я­ зань.

У радгоспlст:ворено

п'ять ко­

лективів. Вони заре,комендува­ ли себе ІнІціаторами нових пат­

рІотичних починань. Прикладом колектив, який очо­

ньому сІм доярок, членІв ВЛНСМ.

навчаННЯАІ у вузі. Та ці

Спочатку не все виходило у дІвчат, бракува.ло досвІду,

Молодий зує

заводу Рубеля.

робітник

зразки

пока­

високопро­

дуктивної праці, є дентом-заочником

сту­ чет­

вертого курсу Київсько­ го 1l0літехні'/ного інсти­ туту.

В ці дні кандидат у члени КПРС І. Рубель, як і переважна біль­ шість молодих nлru:т ма­ сівців, активно включив­ ся в соціалістичне зма­

гання на 'іесть 54-річниці Великого Жовтня, систематично

перевико-

нує змінні норми, йде в перших рядах патріо­ ТІиного руху «П' ятиден­ ку за чотири дні». Фото

В. Полотняка.

з них

2

стор.

О

п'ять

знань. Це позначалось на 'ви­ робничих понвзниках. Та КОМ­ сомольці

шахти

кдуть на виробництво

+ У ході

восьмої ,п'ятирічки

з

участю

лами

них

систем

і

лою в розвитку фізкультури і спорту. В 1972 році буде про­ ведено черговий всесоюзний ек­ замен 3 фіаичної І військово­

технічної ·підготовки, 11 .кого буде ,покладено комплекс ГПО.

зе­

В Цlo6му .році за комсо­

мольськими

путівками

на

органі­

+ Комсомол є провідною си­

тварин­

меліорація

комсомольських

зацій було обладнано понад 4500 на:вчальних кабінеті.в, 3219 майстерень, 4385 бібліотек.

ництва борються комсомольці села. Ударкею справою є бу­ дівницт.во . ка"алів, зрошуваль­

мель.

«Комсо­

будівельні загони збудували в сільській місцевості 812 шкіл, 313 пришкільних інтернатів, 971 будинок для вчителів. Си­

комсо­

піднесення

JIIворічки

сільській школі» комсо­ мольські бригади, студентські

MOJj -

+ За ,високу КУJlЬТУРУ земле­

робства і

з пр"

фесійно-технічних училищ.

України.

тва-

основу

новнl!

не

спасували

перед

Ра,зом з батьком Іваном АндрІ­ йовичем Безпалим працюють сестри Галина та НадІя. І це не поодиноний приклад у Руса­ новІ. Шляхом батькІв пІшли Галина Вірич. Натерина Бож­ ко та багато Інших.

ХХІV з'їзд

нагадують юнакам знатні

ладом

творчого

прик­

ставлення

до

праці.

На фермІ працюють династії трударів. Є чим .пиша!l'ИСЬ до­

ярцІ першого віДдІлка ГаннІ ОмелянLвнl 'Нолу,тницьній, УІ дочки Люда, ЄвгенІя та Вален­

о

НОВЕ

2КII'r1'B

школи ферму.

партії.

спецІалІсти.

рад­

юнаків

56

оволодІли спецІальнІстю механІ­ затора

на

рІзних

курсах

з

від­

ривом і без відриву вІд вироб­ ництва, в тому числІ зо юн.анlв І дівчат при середній шко­

лі. Ми Петром

по праву 'Рябим -

гордимося учасником

республіканського змагання ме­ ханІзаторів, переможцем район­ ного конкурсу на І\ращий ком­ сомольсько-молодІжний агрегат по збиранню .зернових у пер­ шому році нової п'ятирічки.

Ном'lтет

нах

господарювання,

І дІвчатам в

механІзатори,

госпні

подали колективу ·спецlалlсти РаДГОСПУ, яні органІзували по­

школою

ставить

своїх бесІдах ,ветерани

цією.

ст!й.нодlючу школу пІдвищення кваліфІкації. Номітет комсомолу турбуєть­ ся про те, щоб ножен колектив став для молодих тваринникІв

КПРС

завданн'я: .розгорнути рух моло­ ді за оволодіння сільськими технічними профеСlя.ми, Про це

труднощами. 3 кожним днем вони глибше вйикалив таємни­ цІ обраної професії, прислуха­ лись до кожного слова Марії Захарtвни, уважно 'стежили за її роботою, Велику допомогу

тина після закінчення прийшли працювати на

ф

імені Артема і т. д. Вве­

ШЛЯХОМ БАТЬКІВ

Нелегко поєднувати ро­ боту на виробництві з

електрослюсаря IlлаСТ~/аС Івана

найбільшої в світі

мольців. Понад 48 тисяч юна­ кі,в і дівчат ПОСJlали на всесо­ юзні та .респу6лі.канські будо­ ви КОМСОМОJlьські організації

50

ці, делегат ХХІV з'їзду КПРС Марія ЗахарІвна ПильтяЙ. В

лякають

ду і

споруджено

тисяч МОJlОДИХ Jlюдей одягнуть спеці,вки будl,вельника.

лює Герой Соціалістичної Пра­

не

Бурштинська

.Nr 2

+ В роки

освоюють нафтові і газовІ ба­ гатства, створюють наАбіJlЬШУ енергетичну базу Західного Си­ біру, беруть активну участь у розробці родовищ Курської магнітlІ'ОЇ аномалІї, будівницт,ві гірничо-збаг,ачу.ва.llЬНОГО цма­ зодобувного .комбlнату «Удач­ ны» В Якутії, Днlпрогес-2, наукових центрів у Києві, СвеРДJlОВСЬКУ, ВJtaдивостоку,

може бути

труднощі

комбінати,

КОМСОМОJl шефствував над 160 всесоюзними ударн'ими будо­ вами; 1500 важливих народно­ господарських об'єктів було

же·нняключових об'єктів де· В'ЯТОЇП'lІтирічки. КОМСОМOJIьці

Тільки в цьому році понад

боти комсомолу є розвиток на­ родної оовіти, здобуття молод­ дю глибоких загальноосвітніх і професі,й'но-технічних знань. У новій п'ятирічці буде підго­ товлено близько 9 мільАонів спеціалістів з вищою і серед­ ньою спеціальною освітою, 9 мільііонів юн'аків і ді,вч.а1' Щ""

дено в дію зрошу,вальні систе­ ми на площі близько 160 тисяч гектарів.

комсомольською

комсомольсько-молодІжних

В. БУРЛАКА,

ні

комсомолі.

справою

+ Предметом особливої тур­

сільсь­

Серед них

ДРЕС, перша черга Кам'янець­ Подільського цементного заво­

кість комуністів, які працюють

+ Ударною

+

комсо­

і

21Ю

Радянські юнаки і діВ 1 Іата займають важливе місце в ГІЮ­ мадському житті країни. Більш як півмільйоиа молодих людей обраиі до Рад депутатів трудя, щих. Майже 20 процентів скла­ ду наквищ(}го законодавчого органу нашої країни Вер­ ховної Ради СРСР молодь.

Дніпровський, Інгулецький, Швнlчний .гірничо-збагачуваль­

неиня. У.11ІВОЄ ,:ЮіЛЬШИJJась кіль­ у

ударного

кого господарства.

що стано­

дІяльності комІтет комсомолу поклав 'рішення з'Іздlв партії І

пошук

ву і могутнІсть рІдної БатькІв­

перший

ринни,~ькі ферми прийдуть тися', юнакі.в і дівчат.

рок,и минулої п'ятиріч­

методом

об'єкт 'ПРОМИСJJовості

вить майже половину її попов­

і

примножувати

nрогре·

мольського будівництва в на­ шій республіці споруджено 101

ХХІІІ

рисних справ.

Сьогодні районний комітет ЛКСМУ палко В'ітає всіх вете­ ранів партії і комсомолу. всіх юнаків і дівчат із знаменним святом. Закликає їх самовідда­ працею

період після

Батькі,в­

молодих».

ною

+У ки

України.

За

тисяч комсомольців,

який за­

оволодІвають теоретичною спад­

щиною В.

науково-технічного

лавах Ленінського ком­

з'їзду КПРС дО лав Комуніс­ тичної партії вступило 1.350

Вірні заповітам Великого Ле­ ніна, 7182 члени ВЛНСМ ак­ тивно включилися в перший етап Всесоюзного Ленінського заліку «РІшення ХХІV з'їзду КПРС

прискорення

цій. Близько 5 мільйонів чоло· вік налічує комсомолія Радян­

Силами комсомольців і моло­

нихслідопитів

ратортувала про за­ річного плану і вже

в'язальницею

ді зібрано і здано державІ

за

сомолу 28 мільйонів юнаків і ді,вчат, об'єднаних у 390 тися­ чах первинних, 756 тисячах цехових і бригадннх організа­

порошко­

Антоніною Литвин з трикотаж­ ної фабрики. слюсарем Вален­ тином Прокопенком І токарем Петром Солодким з заводу тор­ говельного машинобудування та багатьма іншими.

боротися

су. наполегливо оволодівати досягненнями науки, техніки і культури, добцватися nідвцщення продуктивносТі 'nРО/lі і яко­ сті вироблюваної продукції, дбати про фОР~I!lванн~q КП.lu/ні· етичного світогляду у I>lOлоді

М О Л одіжними

заводу

Доярка комсомолка Натерина Миколаєнко з радгоспу «Плос­

виконали

снлою,

пишається

колеюивами Галини Бойко, Віктора Нулlнlча. Івана Бедрl­ на з будІвельних органІзацій тресту «Броварисільбуд». фре­ зерувальником ВалерІєм БлІно­ вим. стругальником Василем

йової

місяців

Надихаючою nрогра~!Ою, KepiBHиl{TвO~1 до дії стаЛIl dля КЩІСОМОЛУ рішення ХХІV а'їзду КПРС, який поставив neped ним завдання бути .Іюлодою гвардією п'ятирічки, її уdарною

«Гоголівський».

Люба ,Нолутницька достроково виконали план десяти місяців.

сяти

ко.llсо~roльців.

ланка Миколи Начанова з рад­

вої

достроково

цент­

168

нерів картоплі ,виростила і зі­ брала ~юлодіжна механізована

лентиву, яний очолює Герой Соціалістичної Праці М. З. Пильтяй, АнастасІя Соловей. Люба Дяченко. Ольга Семенюк.

нівський» вершення

По

твОР'Іа сила наuюго суспільства. Практично немає такої сфе­ ри сусnіЛhного життя, такої галузі народного господарства, де б не знаходll.1tl .1астосування енер?ія, творчість і дерзання

тисячі

Районна комсомольсьна орга­

кої організації цей рік був особ­ ливо знаменним. За активну участь

лотили ПО три-чотири

Комуністична Спілка Молоді вірний, бойовий nомі'lНUК і надійний резерв ленінської партії, активна революційна і

комсомолу радгоспу

три'має тІсний зв'язок з шкІль­ ною

-

комсомольською

організа­

Резу,льтат такого зв'язку

ударна. праця учнllJ<:ЬКОЇ ви­

робничої

бригади,

яка

вже

не

перший рІк відзначається на ларідного

радгоспу.

150

Владимирчук М

ви-

хованцІв шиоли влились у рад- моленко

А.

Ф.

.

Н

.

і Яр-

комсо­

-

госпний роБІтничий колектив.

мольці-монтажники

НашІ комсомольці постійно працюють над підвищенням по-

кого будіlвельного управлін­ ня М!! 422. Вони приладнали

МИці<кавого культурного відпо-

останНІ

чинку, ,масового спорту.

опор,

лlтичних знань,

є організатора-

кою популярністю

ся

Широ-

користуєть-

.

вздовж

Київсь-

.

СВІТИЛЬНИКИ що

нової

дО

вишикувались

асфальтової

вокально-Інструментальний дороги, яка взяла свій поча­

ансамбль «Доярочка1>.

Радгосп-

ні Фізкультурники не раз від- ток від Чернігівського шосе значались своєю майстерністю. Н. ВІРИЧ,

секретар комІтету

до

Броварського

хлібоза-

воду.

КОМСОМOJIУ.

Четвер,

28

жовтня

1971

року

СІ


, І

ПАм'ятниіі ДЕНЬ

ТАБІР ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

Неділя. Біля новоспорудженого будинку Требу­ хі,вської сільради людно. О першій годині дня в оточенн,і друзів і рідних КРОКУЮТЬ -сюди дві молоді пари. Іх запрошують у кімнату щастя, звідки Лl!­ нуть з'Вуки урочистої весільної музики. Голова ви­ конкому сільської Ради депутатів трудящих оголо­ шує про те, що сьогодні реєструються шлюб!! nра­ тів Віктора Жеребця з Світланою OKCIOTf).IO та Бо­ риса Жеребцн з Га.'1ИНОЮ ЧерніЙ. ПіС.1я закінчення ритуалу реєстрації і обміну обручками голова ВИКОНКОМУ поздоровляє нарече­ них, бажає їм щасливого життя, сімейного щастя. Потім молодожонів поздоровляють рідні, близькі

l\iдькароків при Ве.IІ11КОДИ­ сереДНlІІ школі д-їв табір праці і .відпочинку «Юнь ,Батьківщини». Минулого літа 157 учнів працю_ва.1И в рідно­ ~lepCЬK!II

ч радгоспі. Радгосп виділив НМІ земельну діля-нку площею 26 тек.тарів. Учнівська бриг.а­ да виростила по 260 центнерів IЩYfОШІі і по 190 центнерів ПЮlідорів ~ гектара, провела значну

дослід,ницьку

роботу.

та друзі.

Свою працю ми 'пов'язу,вали 3 j}ізноманіт,ними КУЛЬТУJ}НИ­ 'ІІи заходами. Шс;lЯ закінчення

Знову звучать урочисті мелодії. Молоді пари ПРЯ:\IУЮТЬ :\0 обеліска-пам'ятника загиблим одно­ L'е//ьчанам у РОКИ ВіТЧИЗIІЯНОЇ війни, кла;1УТЬ до ііого підніжжя квіти.

вироонич(}ї практики 'більшість

Трудова

біографія Лі·

вдружиласр з

дії Гавриленко тільки-но

педагогіч-

ним колективом, полюби-

починається. Після закін-

ла свою професію, робо-

чення

ту.

восьмого

класу

дівчина поступила в Переяслав-~мельницьке

навчається заочно на ме-

училище. Там глибо~і знан-

ханіко-математичному факvльтеті Киї'вського дер-

кий гарт. А рік тому від-

хоч .обмаль у неї вільно-

мінниця

го часу, нсе ж не стоїть

дагогічне одержала

!lЯ, ;\Ііцний

ком-сомольсь-

жавного

навчання пере-

Комсомольська

ли перед трудівниками полів

заводу

Р.

університету. І

МОСКАЛЕНКО,

член виробничої бригади.

·tIШUDШIIПШШIШDШIШПIIІІІIШUlIIІІIШШI

ФОТО В. Полотняка.

«Рудня»

дах йде

соцІалІстичного змагання бригада в'язальниць, яку

очолює

колишня

комсомолу,

а

вихованка

нині

Григорій

ВЛКСМ

11

Добре

СЛУЖИТЬ

дах

вчасно,

Кова.'lенко.

Григорій

ми

на

ному

і· в ря-

Турбуємось ми і

Армії,

()хороняючи рідне пе-бо.

процентів.

165

По-удар­

також

сомольсько-молодіжна Тетяни Петренко.

і

ком­

бригада

та Натал-ія ГnР,1ЯТЬСЯ

рядовиіі Г.

ВЕЛИ НІ І відповідальні завдання сто­ ять

вої

перед

колективом

металургії

у

заводу

дев'ятій

ПОРОШJ(О­

п'ятирічцІ.

Перспективним планом передбачено на­ багато зБІльшити випу-ск залІзного по­ рошка

І

виробнИІ(ТВО

у ВИRонання цих

метаЛОJ(ераміни.

величних

завдань

повиннІ зробити якнайбільший вклад Rомсо.мольцl І молодь пІдприємства.

l\омсомольська органІзація налІчує 418 членІв ВЛНСМ, якІ об'єднанІ в 14 пер­ винних цехових організаціях. А вся мо­ лодь заводу становить БІльше половини роБIТНИJ(\В.

Як

першочергові

завдання,

первинні

І\ОМСОМОЛЬСЬJ(І організації розг ляда ють питання, пов'язанІ з достроковим вико­ нанням завдань першого року нової п'я­

тирІчки. Активна участь ІЮМСОМОЛЬців у Всесоюзному ЛенІнському залі ну « Рі­ І,l/ення ХХІУ з'їзду КПРС в життя» у великій "'іірІ сприяє формуванню в молодІ марнсистсько-леНінського свІ­ тогляду, комунІстичного переRонання, виховання гідної З:\tіни роБІтничого класу.

Ленінсьний

залін стає

трудову

І

полІтичну

людини.

Адже

екзаменом

зрілІсть

під час

на

молодої

його

ножний

звІтує про свою нонкретну участь в ко­ мунІстичному будівництві. Відразу піс­ ля того, ян -була опублІнована постано­

ва

ЦН

ВЛНСМ

про ЛенІнський

залік,

однією з перших зІбралася на комсо, мольськІ Збори комсомольсько-молодіж­

на бригада

~lентального

фрезеруваЛЬНИНіВ

цеху,

яку

очолює

Інстру­

комунІст

Іван Олешко. Була дІлова І принципова розмова

про

роль

І

місце

молодого

ро­

БІтника у виробничому та громадському житті.

Четвер,

28

жовтня

Ножний член брига~и розробив осо­ бистий план «Вчитися комунІзму». В ньому ставляться такі завдання: кожний комсомолець і робlТНЮ( повинен ВИJ(ОНУ­ вати і пере виконувати норми ,виробіТJ(У. добиватися пІдвищення продуктивностІ і культури праці, боротися за режим економії, брати участь у винахідницт­ ві, працювати над пІдвищенням Ідейно-

оо ~© ~ ®~~OOOO -~

~~~~----

cg ш ~ ~~ [1 політичного та професійного рІвня. За ПРИJ(ладом цього колективу усі 11 hО:VIСО:\IО.'lьсько-молодlжних бригад підхо­ пили патріотичний заклик МООRвичlв та ленІнградцІв «П'ятирічку -за чотири РОКИ».

Одна з нращих бригад цеху металоке­ раміки, якою J(ерує Іван Суворін, з почаТJ(У року виготовила надпланової ПРОДУJ(ції більше, як на 70 тисяч J(ap-

бованців. зекономила

елентроенергlї,

на

9

тисяч

42

тисячІ J(lловат­

заощадила

мате­

карбованцІв,

за·

провадила двІ рацпропозиції з економІч­

ним

ефектом

1500

карбованцІв.

на бу­

дІвництві спортивного· комплексу від­ працювала в позаробочий час 180 го-

дин, розповсюдила лІтератури на бованціw.

75

кар­

Глибоко до душі прийняли молодІ ррбітники Постанову ЦН НПРС «Про

1971

року

радгос­

про трудо­

викликала

ства

у

молоді

Постанова

підприєм­

ЦК

КПРС

«Про дальше ,поліпшення орга­ нізації соціалістичного змаган­

ли-ку

гу

допомогу

нам

в

ветерани

цьому

пода­

він

підготував

на

те,

щоб

змагання

серед

юнакі,в і дівчат було більш ді­

праці.

десять

ЙОВИМ

і

ефективним. О. ПИРОЖОк.

••••••••••••••••••••••

спеціалістів - інструментальни­ ків. Ного колишні учні В. Кор-

Коваленко.

ріалів

підшефного

пу «ВеJJккоди.мерськиЙ». Вони добре попрацю.вали на будів­ ництві теплиці, допомогли зі­ брати овочі і картоплю. Новий приплив сил і енергії

ня». Ко-мсомольська організа­ ція зараз С.прямовує свою ува­

часом

відмінник

годин

молоддю

ко­

Взяти хоча б 'члена КПРС шліфуваJlьника Андрія Гераси­ мовича Шерстюка. Останнім

праву

добиваються

продукціі.

чий клас, і .курси майстерності молодих робітникі-в та інші. Ве­ ють

СИНОМ.

ІІа фото:

С. БОНКО.

Павлівна пп

arре-гати,

Ком,сомольці піДПРИЄМC'fва підтримують тісний зв'язок]

і вечори -посвячення в робітни­

молода

нині

перевиконують

високої якості

ве виховання молоді. Форми і методи його _різноманітні. Це

Любов Носько. Пе­ на обслуговування

трудиться

два-три

молоді

про

Монятовський,

Лю.и.мила Флоренцева, Галина Віговська, ливарни-ці Галина Конончук, Ольга Терехова і ін­ ші. Вони обслуговують по

соціалістич­

праці, гурток «Бесіди муністи-чну мораль».

За BiД~li-HHe навчання і СУМ­ дінну С_lужбу він одержав KOPO'fчотирьох фангових машин, во­ І((і'lасну відпустку ~ виїздом додо­ на особисто виконує денні нор­ му. Батьки Михайло Тим()фійович кОМУНІстка рейшовши

неспіJjКОВОЇ основи

О.

змінні норми виробітку. Підго­ тува.в п'ять слюсарів і Воло­ димир Петрович Пінчук. Приклад у праці показують члени ВЛ кем пресувальниця

ної економіки. Створено також дев'ять шхіл комуністичної

вис()коякісно.

Радянськ()ї

і

вивчають

ЯКУ б р()боту не доруча.~И, вико­

нував

бан,

система тично

чальному році в системі ком­ сомо.дьської освіти 360 членів

Добре працював на племзаводі

На фабриці дитячого трико­ тажного одягу працює біль­ шІсть· молоді. У перших ря­

нарахо­

Комітет комсомолу приділяє постійну YBary комуністичному вихован-ню юнаків і дівчат, під­ вищенню їх ідейно-теоретично­ го рівня. В нинішньому нав­

.~~~~

З ЗАВ;іЯТТЯМ

мас

го змагання, бере участь у гро­ мадському житті підприємст-ва.

ні,зацію.

швидко

організація

пластичних

вує понад 400 членів ВЛКСМ. Більшість з них показує зраз­ ки високопродуктивної праці, йде в авангарді соціалістично­

фrрм J концертами.

боти _ очолює вчительСЬКУ КО,\IСО\IОЛЬСЬКУ орга-

в якій училася сама. Мо,вчителька

ІДЕЙНИЙ І трудовий ГАРТ

«Літкі вськин» , ВИСТ'У,па -.

осторонь громадської ро-

ступила поріг Броварської -середньої школи N:! 3, лада

~~_'_'_'_'_._'_'_'_I_'_'_'_'_'_I_'_'_'_'_.

Під час .відпочинку -на бере­ госпі

і !

громадський кореспондент.

;Jj Десни ~ працювали в рад­

• Зараз Лідія Гавриленко

пе-

М. КОВБАСИНСЬКИН,

членів 'бригади взяла участь в туристському ІІоход-і, якин тривав чотир-надцять днів. Ми ПРОіWШЛИ по місцях бонової і трудової j?лави Бро-варщини.

о

НОВЕ

дальше поліпшення організації соціа­ лІстичного змаганню). Після 11 ви­ вчення народився небувалий ентузіазм.

Робітники стали виконувати деннІ нор­ ми на 125-130 процентів. Розгорну­ .1ась боротьба за звання «нращий моло­ дий токар», «краща молода пресуваль­ ннця» та Інші. В процесі та-ких коннур­ сів виявляється не лише професійна майстерність молодих роБІтникІв, але й знання технології металів. креслень та верстатів, Переможцями ІЮННУРСУ стали тонарі Михайло Запорожець та Ми­

кола

Марченно.

тами

та

Іх

нагороджено

грамо­

подарунками.

ЩОРОRУ на пІдприємство приходип, багато молодІ. НовачкІв закріплює:v1O за досвІдченими кадровими роБІтниками, якІ допомагають опановувати професію. ПІсля того, як юнан чи дівчина скла­ дуть екзамен по своїй професії, їм,ПРИ­ своюється розряд, а потім проводиться урочисте посвячення в робіТНИЧИЙ клас. Таке ставлення до молодих робітни­ ків ріднить їх з пІдприємством. Харак­ терно, що всі юнаки .після служби в

Радянській Армії повертаються на рІд­ ний завод. Серед них комсомольці Валентин Єщенко. Анатолій Ноноплін­ ський, Віктор Степурин, Микола По­ НИДЬНО, Іван Суворін та багато інших. Тепер це гвардІйці мирної працІ, я!(і п'ятиден!(у виконують за чотири АнІ.

На всіх дlляннах нашого заводу серед правофлангових Ідуть ,комсомольцІ. День народження

ють

!(омсомолу

ударною

працею

на

вони

зустріча­

трудовій

вахтІ

на честь 54-ї рІчницІ Велиного Жо)3тня. С. ГОНЧАРУК, секретар комсомольсько! організації заводу.

житrя

Номсомолець

Микола

Сидо­

рен!(о прийшов на завод «Торг­ маш»

у

ку

пІсля

-

груднІ

минулого

звільнення

з

ро­

лав

Радянсь!(ої АрмІї. За цей час XiJlоrnщь під~.йщив ~'рою Rвалl­ фlкацlю, нині вт - працює за третім РО~РЯJlОМ токаря.

М. Сидоренко бореться за звання у,q,арника комунІстичної

прац!. 'nрагнеНIЇ;Я:.БУТИ в числІ

кращих ПfДlфlП.tпоє ділом: що­ змі/JИ ·цории виконує на 115-

120

процентІв. Фото' М. ·R6лпашникова.

зтр.

о


Слід ВшtOНИО'Ш

ких

Рад

разом

місьиої

сільсь-

Крім того. У Рожнах розгор-

депутатів трудящих І нуто СОІ(lалістичне змагання на

громадськістю устрою

і

раиону

иращу

прово-

змагання,

благо-

у

насадженню

дерев.

ному

роботу

Найліпше дбає про тив Центральної

це І(оле~:ремонтної

участь

в

дивно, що цей мальовничий І(У­ тоІ( міста приваБЛює всіх бро­ Тут

багатьом

є

чому

повчитись

иерівнииам

промисло­

ВИХ підприємств. Ініціаторами

з:v!агання

проводяться

раз

(вулич­

вручається вим­

за

табличиа

з

написом

вельним

біля

«Будинои зразиового санітарного порядку». таиож

І

вииониом

до

про те, ЩО 3

ворено і прийнято зобов'язання

посадила близьио

нобудівної, яка закріп лен а за заводом холодильнииів (ди­ реІООР т. Горбонос). Вона за­ харащена обрlзиами тирсою настільии, що тут не :v!ожна проїхати. Тов. Горбонос багато

по

ремонтувала

але про.тягом трьох

населений

54-ї

Жовтня

пунІО

річниці

на

Велииого

виступив

ВИИОНИОМ

Рожнlвсьиої сlльсьиої

Ради де­

путатів трудящих (голова т. Ли­ товченио). На сесії сlльсьиої Ради.

за

участю

депутатів

і

широиого аІОИВУ села, тут обго­ утриманню

му

села

санітарному

не

зразиово­

з

І

слово

і громадсьиість села

ви­

садили на вулицях близьио ти­ сячі

фруІООВИХ

і

метрів

доріг,

деиоративних

дерев. Проведено ремонт доріг, вулиці очищено від бур'ЯНУ і сміття, приведено в належний санітарний стан подвір'я рад­ госпу, шиоли, магазинів і ін­

нам

ся ще багато.

. ' У цеНТРІ . !РудНІ

вуличне

телегра\!, поданих після

г-

І ;

БЕЗПЛАТНО

І

робота

ших громадсьиих місць.

по

благоустрою

ри

.....................................................................:

:

роюв Нlчо­

31

до

равління

.Проблеми народним'

застосування

матичних

Перша

програма

Новини.

10.05 -

(М.).

школярів. «3драстуЙ. Жатий». (Волгоград).

ній фільм (М.). 12.25

10.45

вісті.

-

16.05

.На

Одеса

Наша

-

шкі.1ЬНИХ

-

-

Київ

афі·

широтах.,

Дніпро­

петровськ). lб.БО Новини. (М.). 17.00 Народний телеуніверситет. «Мате­

-

ріаЛІ! ни.

нової

(М.).

ХХІУ

техніки».

18.10

з'їзду

заветівка»

КРИНИЦЯ».

.

18.00

За

--

КПРС.

«Оновлена

(Донецьк).

19.00

-

Нови·

-

накресленнями

1820 -

Телевізійні

Єли·

,Чиста

вісті.

19.15 - .Українське кольорове телеба· чення. Концерт. 1945 .Дорогами останньої імперії». (М.). 20.15 -«Ек­ ран молодих». (Дніпропетр о в с ь к). 21.00 Програма .Час». До візиту Генерального секретаря ЦК КПРС. члена

Президії

Верховної

Ради

Л. І. Брежнєва у Фvанцію. (М.). .Артистичие ЛОТО». (М.). 22.40 -

СРСР

21.30 КО-

телебачення. Ж. Фільм балет.

.

-

Телевізіііні

23.25 -

перший во· Ху дож·

«Вони були першими». «Жнива». (М.). 12.35 -

16.10 -

(Львів

Для

10.15 -

мій

--

Телевізіііні ша

льорове «Федра»

29 ЖОВТНЯ

Друга

вісті.

Наша афіша. «Сторінка». (М.).

гарня».

(М.).

18.10 _.

17.00 17.30 -

Теле· «І(ни·

Кольорове

теле·

програма

9.0" -- Гімнастика для всіх. (М.). 9.30 Новнни. (М.). 9.43 Кольоро, ве телебачення Концерт. (М.). Кольорове тел'ебачеНIІЯ ДЛЯ «ПРИХОДЬ. казко!» (М.). 11.05

.

дітеіі.

lО.30діте'і. -Для

«Сурмач». (Харків). 11,30Програма передач. 11.35 «Працею звеличені». (Донецьк). 12.05 Пере­ дача «3доров'я». (М.). 12.35 І(он, церт. (М.). 13.25- «На меридіанах України». 13 ..05 Для школярів 3а· прошуємо до та,щю». (Львів). 14.30 -

.•

а------------------------------------------СRОРО~ОДИ

Бригада

НРАйНЬОІ

стрічі».

поет

(М.). (М.).

Семен

1'11І1>.

бачення. Художній телефільм «Ті, що зберегтl вогонь». (М.). 19.15 Те· лефільм «Андрій Попов». 20.30 --«На добраніч. діти!». 21.00 Художній ~i,lbM .Це було в Донбасі». СУБОТА, 30 ЖОВТНЯ Перша

техніки..

Кольорове

програма

16.55 -

фільм

Орик (Франція).

методів

,ПІВНОЧІ

бу·рови,ків_ lнтинської l·проЙшла п'ять тисяч Meт-niB сверд• . _ • t'

геолorО-РОЗВlДувалЬНОI е.кспеДИЦll І ловин. Таких темпів проходки у з ·початку року в дуже складних Печорському вугільному басейні І умовах тундрового бездоріжжя дося.гнуто вперше. (РАТ АУ).

До

ДО ВАШИХ послуг:

тканини, В'ЗУТТ5І, швейні і трикотажні вироби, това­ ри гооподарчого вжитку, продовольчі товари. Під­ приємства

КПРС.

ЮрСанов.

21.00 -

члена

Л"КИМІ!

Друга

Екран

зу·

гостях

19.30

«У

світі

..,.................. ....

.I"~

Верховної

Ра·

З НА

жовтня по

а

листопада

ПЕРЕДСВЯТКОВІ

31

жовтня, в неділю,­

,ЯРl\IАРКН

алгебраїчних рівнянь. Скалярний добуток векторів».·· Англійська мова. .Техніка побудови запитань та від­ повідей.. (Урок десятий). (3апитання та відповіді). Нарисна геометр і я ,Плоскі і просторові криві лінії. Гвиитова лінія. Утворення кривих по· верхонь та їх зображеиия па креслен, ні. Класифікація кривих поверхонь.

Адміністрація ринку запрошує радгоспи, птахо­ фабрики, торговельні підприємства, всіх трудівни­ ків міста і сіл району взяти активну участь у перед­ святковій торгівлі. ШИРОКИМ ПОПИТОМ НА РИНКАХ КОРИС1WЮТЬСЯ М'ЯСО, ФРУКТИ, ОВОЧІ, КАРТОПЛЯ, МОЛОЧНІ ПРО­ ДУКТИ, ПТИЦЯ, БОРОШНО, КРУПИ ТА ІНШІ СІЛЬ­ ськоroСПОДАРСЬЮ ПРОДУКТИ. ЛАСКАВО ПРОСИМО ВІДВІДАТИ БАЗАРИ.

Лінійчаті поверхні. Поверхи і обертан, ня. Розгортні і иерозгортні поверх· ні.» 18.55 Наша афіша. 19.00 -Ху-

дожнііі фільм .Ще раз про кохання». 20.30 «На добраніч. діТ!,!». 20.45ГРОЗИ».

Адміністрація ринку .. Редактор Є. ФЕДИН.

ВИ

МОЖЛИВІСТЬ

MA€TE

ПРО

а 02"орl_ов

ІНФОРМАЦІЮ

ПРАЦЮ

ВАШОГО

КОЛЕКТИВУ;

ПРО

ТЕ, ЯК ТРУДЯТЬСЯ І ПРО ЩО МРІЮТЬ ВАШІ ДРУЗІ, КОЛЕГИ. КРІМ МАТЕРІАЛІВ НА ВИ­

"

р ._овво:;

РЕГУЛЯРНО

НАйПОВНІШУ

МІСТО ЧИ СЕЛО; ПРО САМОВІД­

CBO€

ДАНУ

ЗАРАЗ

6

ГОГОЛІВСЬКОМУ РИНКАХ

ПЕРЕДСВЯТКОВІ

ОДЕРЖУВАТИ

r.ae2"B

РОБНИЧІ ТЕМИ, ГАЗЕТА

РОЗПОВІСТЬ

ВАМ

ПРО ЦІКАВІ ПОДІІ, НОВИНИ І ФАКТИ, ДОПО­

МОЖЕ ВИРІШИТИ ПОВСЯКДЕННІ ПИТАННЯ, КОТРІ ХВИЛЮЮТЬ ВАС.

"

ТРИВАЄ

ПЕРЕДПЛАТА

РІК.

1972

НА

Тож uе 8абуд~те передплатити "НОВЕ ЖИТТЛ U • Це ваш БЛU8~uий друг

::т:r І..п::::тт:тrт:т:

ПЕРЕДПЛАТУ

ПРИЙМАІОТЬ: районне віААілення «Союз­ АРУН», сільські

віАдlлення

зв'ЯЗКУ, листоноші та

rpoMaA-

ські РОЗПОВСЮАжувачі преси. ~~~.

~

nорадllЛ~U.

..........................................,...............................................................................................

І НАША АДРЕСА:

І

М.

І...

БРОВАРИ

UЧ\o

вул.

2350:10'

«НОВАЯ ЖИ3НЬ~ -

комитета КП

КИІ"ВСЬІК/J,

154. -

ІНДЕКС 619М.

орган БрФварского районного

УкраинЬІ и райоииоro

rрудящихся

_.

ТЕЛЕФОНИ: редактора віддІлІв (партійного життя,

Газета

Совета депутатов

Киевской облас1'И.

у

.

виходить

ВІВТОРОК.

четвер

і суботу.

-

ЗІІСТ. редактора. І боти), Фотокореспондента 19-4_67. вІдповІдального сек­ ПРОМИСЛ080с,,-I. wacoBof роретаря 19·3-18. вІддІлу сІльськ. господарства 19·4-47.

19-3-82,

-

-

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ее

БроваllJlO~ ДР;ylюа,)),н,я,

....

Блалри"\

-

курс. 11.00 Історія КПРС ..партія в період реакції (1907-1910 рр.)>>. Ви· математика. .Однорідна снстема

«НапереДОДНІ

Правління райспоживспілки.

ВІДБУДУТЬСЯ

ща

Телеспектакль

ВАС

ЯРМАРКИ.

~'~-~:~~~.~._,-,-~

20

Перший

.

ПОКУПЦІ! ЗАПРОШУЄМО

БРОВАРСЬКОМУ І

програма

студента·заочника.

...

«Ве:

23.30

запропонують

..,...,.......",..r-.."....."~,....,....,.,~...".....,..,,,.....,......,..~...,...,....,.~

ЦК

(М). .

~

тва·

секретаря

харчування

ВІДВІДАТИ

«Час».

телебачення.

бульварами». .("1.).

Новини

ШАНОВНІ

Брежнєва у Францію. «Юнопанорама». (М.)

Кольорове

-

в

(М.).

Президії І.

нас

Програма

Генерального

дИ СРСР Л. (М.). 21.30 -

23.00

У

громадського

у велИ'кому виборі смачні ,страви і кулінарні вироБІ!.

(М,).

.Музичні

-

телебачення.

(М.).

візиту

18.4!У

ПЕРЕДСВЯТКОВІ

[!~Ш1~~ffiШ

удоскоиалення уп· господарством на економіко-мате· і обчислювальної

1915 -

ЖОВТНЯ, У НЕДІЛЮ,

ВІДБУДУТЬСЯ

літерату,

Новини.

18.00 -

основі

18.10 -

П'ЯТНИЦЯ,

-

киргизької

Україні.

:

НА БРОВАРСЬНОМУ І ГОГОЛlВСЬНОМУ РИННАХ

І в місті, і в се-

Декада

на

І

2.

ДирекцІя.

,Світ соціалізму». (М.). 15.00 1\0' льорове телебачення. Чемпіонат СРСР футбола: .Спартак. «Торпеда».

17.15 -

і

:

Адреса. ст. Бровари, вул. 3алізнична,

заступник райради депутатів трудящих.

"

:

ТИРСУ

С. ТОВСТЕНКО, голови виконкому

прова-

і

ВІДПУСКА€

(в необмеженій кількості)

:

і

іІ • • • • • • • • • • • • IІІ.А • • • ".IІ • • • • • • 5 • • • • • • • • • • • • 1 ~

БРОВАРСЬКА МЕБЛЬОВА ФАВРИКА

ТЮ В иілометр. у Богданlвці від- шати. ВСІ - на проведення :v!1ремонтовано 10 иілометрlв до- сячнииа по благоустрою! ріг. 500 метрів парианової огорожі, посаджені дерева. Певна

·~

АдмІнІстрацІя.

.

ПРОТЯЖНlС-

ТАРИФУ

жовтня.

• • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

проведе~о лах району. Отже. треба поспі-

ОСВІтлення

і

··· ··· 30 ·· ............................··................•·..................···

кінця. Проте роботи залишило-

.

ПІЛЬГОВОМУ

:

Зі строком вручення приймаються телеграми до .10 жовтня. Не гарантується своєчасне вручення

700 дерев, ВіД-І обіцяє зробити по цій .ВУЛJ:Iці.

900

привела в належний стан ила- го T~K І не зробив. ділом. Учні довище. обелІси загиблим воїМІСЯЧНИИ наближається

стані.

розходиться

шиоли

в

жовтня включно провадиться

(півтори копійки за слово замість трьох lюпіЙок).

заводІв.

гляд. її мешианці слідиують за тим, щоб біля дворів не було бур' янів, с:\1іття, будівельних матеріалів, своєчасно ремонтують і білять огорожі. 3а період ~Іісячнииа громадськість села

иращий

честь

ПО

Русанівської сільської Ради Над цим слід поду:v!ати диреи­ (голова т. Юрченко). Централь- торам тт. Абрамову І Жебелю. В антисанітарному стані пе­ ребуває частина вулиці Маши­

27

ЖОВТНЕВИМИ СВЯТАМИ

3

І

на вулиця села імені В. І. Леніна' завжди має належний ви-

по

23

ПРИйОМ ПОЗДОРОВЧИХ ТЕЛЕГРАМ

територія

ремонтно-механІчного

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.0 .. ..

........~.:~:;;~~~...:~::~...:~::.;~~...~.~:;:~::::...:.:~:::.~::.... ~

впорядкована.

шиноремонтного

t t : t

Віціл кадрів РСС.

................................ "

не висаджені дерева. Неприваб­ ливий вигляд має прилегла те­

Багато уваги приділяє благо- риторія села

не

; :

товарознавець по цінах, вантажники на базу, столяри, теслярі, опалювач на базу.

%

приділяється

матеріалом,

заводу

;

на постійну роботу ПОТРІБНІ:

уваги благоустрою своїх тери­ торій і під'їзних шляхів з боиу диренцlї заводу порошиової металургії. Під'їзні шляхи до підприє:v!ст.ва захламлені будІ­

МІСЯЧНИН БЛАГОУС ТРОЮ ТРИВАЄ

устрою

БРОВ,А~СЬКІИ РАИСПОЖИВОПІЛЦІ

: ; :

диться у Пог.ребах, 3азим'!, ПуХіВЦі, ТроєщинІ, сm.ШПОЛиах І ЛІтках. 3ате виконкоми Красилівської сlльсько! Ради (голова т. Дорошенио), Велиио­ димерської (т. ЛІсневич), Гого­ лівсьиої (т. Тимко), Мокрець­ кої (т. МІщенко) не поспІшають благоустроювати села.

Недостатньо

прове­

денні суБОТНИl(ів і недільнииіВ по прибиранню території. на­ садженню дерев і І(вітів, ремон­ ту доріг і тротуарів. Тож і не

варчан.

підсу.мнами

переможцю

І;омітету)

пить ся

гляд. Начальнии майстерні В. М. Пузирев особисто дбає про благоустрій міирорайону, аитив.ну

яиі

квартал.

пел. До будинку, яиий має най, иращий санітарний стан. ирі­

майстерні. Цей міирорайон Броварів завжди має зраЗИОВИЙ2И-

бере

вулицю.

по

велику

~

ПОСПІшаmи

вуличними u КОМІтетами,

3

ДЯТЬ

і

~H""""H"H""""""""""~""""""""""~""".

](иіlВіСblКоі

області, вул.

](нliIJllcыка ••

154,

Телефон

-

19·4-57.

331М.

••• " •••••

4700-8101.

................

Передплатна ціна: на рік

12

-

З карбованці

копійок, на півроку

карбованець

56

--+--

-

копійок.

128 номер 1971 рік  
128 номер 1971 рік  

128 номер 1971 рік

Advertisement