Page 1

лРОАЄтарі всіх краін, єднайтеся!

Рік

видання ом

Гідно зустрінвмо свято ЖОВТНН! . процвітав союз !

27-11

128 (2512) ЧЕТВЕР

27 р.

1966

робіmIlU'Ч,О'tО

коп.

2

=

Хай ~tіц1tі6' і

ЖОВТНЯ Ціна

••• ".811 ..... 11 ................ •

"'. . . . . . . . . . . . . . " • • • • • 11 . . . . . .

класу

і

KOJtZOCnllO'to

се.ltЯllсmва-неруши.ма основа Ра­ дянської Соціалісmu'Ч,uої держави! (1з Закликів ЦК КПРС дО 49-х роковин Вели­ кої Жовтневої соцІалістичної революції) .

............".................. ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП

Завершуємо роботи

УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

Овочівники голІвський.

Р~аб~~!, ~ ~J

Ідейно-виховну •

рідн,а Батьківщина, Н АША овіяна ідея,ми Великого

нар І В е в ь

Жовтня, IJпевнен.о !\іРОКУЄ у світ­ .le комуніС'Ги",не за. В'І"ра. НОВИ" пішне щ~ретварet!l:ня в жи'М'я рі­

ш~нь

ХХІІІ з'ї, зду

КПРС,

тичного будtDНИЩl'ва, нової п'ятирічки.

за'ВQ,ду

ПО' РIJIIliКОII'OЇ

Meтa.l}lprii

:за її :цїЙанеКRЯ.

Р8lЙ()НlН>їйпарторганізщП свїд()мості, вц

ЧИІмал(} KaMYHiC'l'iB, які всі си\ли, СВІІЮ творчу енергію ВЇ'Д~'Ю'І'Ь СІТра.ві вИ'кона'НlНЯ J:акреслених партією завдань. Серед .нИХ старий білЬІШОВИlК член кпрс 'з 1924 року ІП. В. Кл Юfl1В , ,~оярк>\ pa.;a-ОСіflJУ «Ру.сatн,і'вськиЙ», Ге'рой СщіалістичнlОЇ ПІраці М. 3. Пи.1Ь-

~-

__

~.?

,цргаиіз~'lЧJPCЬІІООЇ

!ііі буТИ Ti~HO зв'.а.нl

крe-тrни.141f СШС()ГО

_ _ _ _#

__

з

м ЯСО-)/().l()ЧНОІ

~ предметність у,с.ієї аlГітацИі.ної ~ 'Ilр~ба

СІІК'rиві.зува'ти

pry- ~ ,

~ 6о11у леюторії'в, пооювити ,нз(}чн,}~ а,гі,тацію,

орга,нізувати

регулярну

ПовідОМJl.ення ЦСУ при Раді Міністрів УРСР ~ роботу членів товариС'Тва «Зна:н­ Перетворюючи в життя рішення ХХІІІ з'їзду НПРС і ХХІІІ з'їзду НП Уираїни та готуючись гідно зустріти 49 · і ~'оиовин" Велииого Жовтня , працівнИlШ промисловостІ Украї ·· "н достроково виионали план ІІІ-го иварталу І дев ' яти мІсяцІв ! 966 рону я!{ по· загальному обсягу виробництва, та/( І по Gі .nI> ШОl:·ті найголовнІших видІв промислової продуицlї . Порів­ дев'ятьма

3

:1 ріс ІІа ~ РСР

uістю

місяцями

процентів.

8 вро

підсумии

республіии

за

минулого

роиу

Про це І:ОВОРИТЬСЯ виионання

дев'ять

ВИПУСІ\

у повідомленнІ

державного

мІСЯЦів

Дев'ятимісячний план 3Иl\онали опа, а та!{ож області республІки.

продукцІі

1966 всі

плану

ЦСУ

промисло­

роиу .

мінІстерства

і

відом­

Продуктивність працІ у промисловостІ зросла порІвняно ~ відповідним періодом минулого роиу на 3,6 процента. Дев'я­ тимісячний план по продуктивностІ праці і зниженню собl ­ l;артості продуиції перевиконано. Підприємства ;r;ення

передової

республІки технІки,

ЗД1Иснювали

НО:\1плексної

дальше

механізації

І

У'

респуб л іці на

нову

здійснювалося систему

дальше

планування

і

переведення економічного

під­

стиму­

j IЮВЗ:ННЯ. Підприємства, які працюють за цІєю системою, пере­ г,иионали підвищений план виробництва продукції і збільшили порівняно з дев'ятьма мІсяцями минулого роиу обсяг реалІза­ ції продукції ІІа 10,5 процента, а ПРОДУl<Тивність праці на

'/

процеllтів,

1l1двнщипсл

рівень

їх

рентабельності. (РАТАУ).

Король Марокко у Москві В і

Москву на запрошення Президії Верховної Ради СРСР

Радянсьиого

уряду

24

жовтня

був иороль Мароико Хасан

11.

з

офіціальним

візитом

при ·

В той же день ИОРОЛЬ Мароико

Хасан ІІ зробив візити ГОЛОВі ПреЗИДії Верховної Ради СРСР М . В. І·іну.

Підгорному і Голові Ради Міністрів СРСР О .

,з)"ва;ти

1\'1 .

Носи­

'І1рудящих

деJ)ЖЗВ'НИХ

на

П.lані,в

'ціалkТИ'lНItХ

і

ВИlК~lІаIШJl

взятих'

со­

3

кач'()!к

на

су­

ра.ЙОНifl-ОЇ ,інкуба'l'()Р­

постіlЙна

ранні пізньої городини, ви­ рощеної на заплавІ Трубе­ жа . Столові буряки вже ви­ копанІ, І план по продажу їх державі перевиконано.

Залишилось зІбрати гектарів . мориви і 90 рІв

Але,

щоб

найближчими

днями успІшно впоратися 3 цими роботами і виконати план .здачі овочІв державІ, нам потрІбна допомога ав­ тотранспортом. Адже на ви­ везеннІ городини на прий­ мальні пункти працюють лише вІсІм радгоспних гру­ зовикlв, яиими вІдправляє­

не

БІльше

Минулого

.

ще 9 гекта­

капусти.

продукЦії .

понад

на

п.

150

насіння .

САВЕЛЕН.ко. робкор.

Неда:в'но

пти~ювіl~Пр'авилина ДЄlржа,в­

ний rврий."а;1Ь'НИЙ н{)ви:ла

ЛУНІІііГ. Се­

crra-

2,2 кілограма .

Всього наше здало ,1е'ржаві качатини. Це l\і'ЛlJка ~fісяців

гос:пО'да'рcrгво

191 центнер ДОЗВОЛИ.ln на ран і ше

не

ті.'ІЬКИ ви'ко:н.ати, а іі Пf."реви­

конати рі'ЧНIІ!Й

пла'н про.дажу

м'яса. ПтаIШИ:Н О:ГО ти' чно

)/'яса

фа,к­

реал;зова'н{)

450 Ц~HT­ нері'в цри завда'нні 2,50. До

кі.!Щя р()ку БУ'де зда'но ще б.'JИlЗЬКО 30 тонн я.l0. ВИЧIfIНИ . В.

ЗАГУМЕННИй,

головний

З00техні·к

пта­

хофабри,ки.

30 .

шин до нас п' ятнадцять. Допомога том

значно

збирання,

прибуло

тІльки

автотранспорприскорить

головний

госпу

І

особливо капусти . І. ТКАЧЕН,КО, агроном «Зоря».

рад­

І---------------а

ВОНИЗI\ЛИШИЛИСЬ В РІДНОМУ СЕЛІ

таин

вихідного

ДНЯ

проводився недільник по ви­

~ В цьому на.м допоможе ВДУМ­ \ .1ива

Не поиладаючи рук, тру­ дяться свlтильнlвцl на зби­

ться

зооов 'язань першо­

,го рrжу ,нової п'ятирічки.

везенню овочІв. До нього ми підготували 250 тонн напусти. Проте з обіцяних

цеино-пол.ітич,на

'робота серед мас. ~

автотранспортниками

ста ма-

i---..-...-В....,.и-йдЕ~О-ПЕРЕМОжцяМи Цех

впровад­ автомати­

зації тру домістиих процесІв, оспоєння виробництва досконалі­ ших машин і механізмів. У народне господарство впровадже110 понад 380 тисяч винаходів І раціоналізаторських пропо­ зицій. приємств

~ ня». ПеРIЦ кочнііС'ТЗМИ зараз ~ H~Maє білЬІШ важливого і в і;JIП'О­ ,відальн()го завдання, ніж м()біUIі­

.,

иартоплі

НАМ ПОТРІБПЛ ДОПОМОГ А

j

~_.&".&"~4'.&"_':> ._~__ ~:~I з()~:й~:~, под~а(}:~;~~іС~~~ ~ роботи.

закладають

тонн

редня ВаІГа кожної каЧlКИ

ВИ'JЮщувcrН'Jtям

здали на фа'орИJКУ перерооки птиці ДаРНИЦI>КОГО м' ЯlСокомбі­

НИХ. В&гато трудівників (}х()пле- ~ н,! леIJоцjЙн.ою illIропа.гашдою, на ~

зalВДWIШЯNИ ГООООАаР- х(}фа~р~,х ~{)стіIЙН(} . u П:РЩЮЮТ.Ь к)'лиурlЮГО будівни- eoт~! aг!'l'a~()p~B: ПavТІИНI o'pгaНl-

НА НОВОМУ ГПДНЕСЕ.ННІ

JlНlIО

t

про­

кон- щцnрие.~С'І'1Іах, в ра~оспах, ,пта-

ІНДУСТРІЯ VКРАЇНИ

дня

з

В ра,и.rrні зара:з діють ПО'Н3/Д ~ 200 ГYIYIlКi'B ш),лі!l'ИЧНОЇ ОС'В"ЇТИ" в Яlких навчає-тьея б.1Iffi~ЮО ~ 4 тисяч ,KO~y,HieTtв і безпа:prrіи-,

і іПоліТWJооі 'роботи ,naртііних, раIДЯНlCЬКИ1Х, JIPIІІІ!СІ1ілІа8вих і .кОМСООІМЬеЬІКИ!Х оргЦізаціl. Ось чOМj' іАtIвro~Jl.llХА)'В'на роООта, ПРОПlІІГа·нда, пlЩiя повин-

перебиранні бульб зайнято чоловіи, вони що­

250-300

горій ОК ОК та інші.

нату. Жива вага качО'к н.1 roЙ час уже пере'!ищу:вал.а 2 кіЛОIiРаІМИ. В л ІІІП' Н і з Яlf\OТИIНСШС'ОЇ nтa­ х~фабрикикалитянці завезли еяців нинjшнього ршtу ПРИClуд-! ще 8 тисяч 1І'0лів МI().IЮI.'liняка. Ж6НО перахцкий Червон"й !1ра­ Вліl1КУ їх ДОГJJЯДали ,р()біТНИКIІ 'пор P<lli\K()M}, КП У країни і рай- Іва.н lі(}ваiJIець , Галина Гера­ ВИіКОIІ'К()І~У.· ~ щенко, Га'дина Па'н'чен,ко, г.ри-

'Г]>УАІІЩИl, Їх іНtці&'l'lІІІІІ, енергії"

кар­

У ць().~y році ПТ<llХЇвнИlКИ КаЛИ'ГJ[НlсмroїrrтаХофа.орИ'ки пр()вели цікавий еюопеРИМ{!ІНТ XOQ;I<J.1i.

ЮIІСЛlOв(}сті СРСР, ра~гооп «.1іт,кїJ!ICЬіІ\ИЙ» за'воював перехіlдниіі Червоний прапор о'БІі{)М}, ІШ Уlкраїни і оБЛВИКО'fЖОМУ, а за­ ,во!ду [JIOрошков()ї метаЛНn'Ї'Ї9 ~a ,хор оші пока:зники роботи за МІ­

бо6ЦЬ, його перШОЧЄРГI1ВИЙ обо- ВИlК<УНa.lІ:Н,j[ величнИІХ плаlнm 11'0В';Яl30К - С'К'різь і ВСЮДИ р~з'яс- М)"Вicтnиосо 6r.-івпИфlВa ЦШКО" пювати політику партії, БОJ)ОТ~ залежить ,від 'I'IЩl)Чo)Ї ПТИ1l'коС'Гі

кагатування

топлі , До 1 листопада і цю роботу буде завершено. На

ДодаТКОВі ТОННИ м'яса

Mar,. Не випaдlК.ово p,l'Дної С"М!fЩti .в травні було за­ пташНИlЦЯ Г(}<.1П імені htpOBa "іцно TpW)la€ ~ везено() 1730 'каченя'т. Через птаХОф(l!БРИІКИ Лідія пеlРехі~н.иЙ Че?воний ПР<llП_()Р Мі- ~ 55 .'~пi·B годівЛ'і Й ,дО'гmцу їх

не тільки добре працюють, а ~BoїIM прИ'!\ладсщ т~плим задше'ВЮf:~1 (\l()BO)/ ,ДI1П ()'Шloгають 'І1РУдЯlЩИ!М Кlр&ще уовіДОМJIювати свої 3а!Вданн.я. IПаj1I'ЇЯ вчить нас, ще У('JП~llВне

1

пункти

орг&ні­

є. М. І\онда:"ов,

ІіОВОГn С}lС1пі:ІьС'Гва, Комуністична І~и'ї!всЬf(ОЇ

:ня і,l!'ііНIn'1по.тrітwчн())/у вихов.анІРІО "ас. 11е[)л()гічна ,p~ii n Ta, пliд1,'реСЛЮВilЛОСЬ на ХХІІІ з "Їlзді І\!ПРС _ '(,)ПР3lвавеієї нашої партії, BC~X KQ"YIHЇ:cТoiB. Так, lіOЖlНИЙ KOМ}'Hicrг - політичний

Тепер посиленими темпа­ ми йде вивезення городини на державнІ приймальні

ретар т . ГоробіІЙ М. H.)~ «·Літ­ кіВ\С~кий» ('!'. ПРОКО'ПflНКО М . М . ),

,партія ·наl.\ає важливого значен- liраВЧУIК та баІГато інших. В(}ни 'НЇС'Те'рства

В

tШtртійНli

'11РУ.JЯЩИіХ на СТВ'О- ниІк завщу порошкової металур- 'Нfзат<Ури

ре.Н1НЯ матеріа:Іьнn-технічн(}ї баз;! гії

рах.

завданнями,

(т_ Ха'РЛ<llМ'()В є. О.). І\()мунісгш ТJliЙ,траIК'l1()РИСТ Р3J~ослу «Боб- в них здеБУл~Ш()flО активні ри:ц~кий » П . П. Хwгрии, р()оіт- вироБНИЧНI\iКИ, вихователі, ~pгa-

за'БД<ІІНН,Я

М'()~ілі'зуючи тв с, рчу енергію

з. mив: ні'сть

нам

«Го­

зачист­

моркву на 12 геитарах І пізню напусту на 11 гекта­

зщії Р3l~ООІ1В _і Kipl1Ba (сек­

завдань

~()M}:H.j.c­

перспек'!'И'зи

визн.<ІІЧИВ

ЯlКИЙ

f1~Cl!Jо,да'рс~кИlМИ

пока;зуlO'l'Ь

нових

ЯIС~ра'вИ!'tf евцчеНЮIiМ ЦІШГО є у,с­

з

радгоспу

провели

ку площ. Цими днями вони заиінчили збирати столову

поє,щува'ти ідеЙНО~ВИХ,ОDНУ р~бо-

ту

...........................

-

термореактопластlв

одна

з

виробничих

вІдповІдальних

дІльниць

наймо­

лодшого підприємства мІс­ та заводу пластмас. По­ заду

тут

залишилися

напру­

жені дні освоєння нових

ви­

дів ПРОДУКЦІЇ. РоБІтники і інженерно-технічнІ праціВ.J'lИ­ ки з мІсяця в мІсяць наро­ щують

темпи

ви,робництва.

Про це говорить хоч би та­ кий факт . Вересневу про­ граму

иолектив по виробни­ цтву 'валової продукцН за­ вершив на 112,1 процента,

а

по

-

на 122,3 процента. Високе трудове піднесен­

ня

продуитивності

панує

в

Шириться змагання

ці

днІ

в

праці

цеху.

соціалістичне за

гідну

зустріч

49-ї рІчниці Велиного Жовт­ ня. Готуючи подарунок ра­ дІсному святу, иолектив взяв пІдвищенІ зобов'язання

І

-

план десятого місяця ви­ нон ати на 134 проценти по відношенню до плану верес­ ня І виготовити продукції

на

92 тисячІ карбованцІв . Перед в соцІалІстичному

змаганнІ ведуть пресуваль­ ники тт. Марченко, Павлюи,

Одинець,

Непийвода,

Лит­

виненко, Онищенко, працlв­ ниии дільниці зачисти" тт . Іщеико, Прахова, Батурина, Найдан . .

Слюсарі і елект,рики тт. Яковенко, Жуков, Дави­ денко та ІншІ забезпечують безперебІйну роботу всіх механІзмІв і агрегатів.

Нолектив

докладає

всіх

зусиль, щоб втримати пере­ хідний Червоний прапор І вийти переможцем у соціа­ лістичному змаганні серед цехІв заводу.

В.

РАДЗИВІЛ,

начальник

цеху.

Вїоll!Нщшса область . Катерина Почтар (праворуч) і ВаЛ€lН'Ти:на Татарова працюють в 1\ OJI'ГО с:пі «Зоря к()му:ніі3Мр> тр~стянецыо-­ го :району. Вони заlкінчили се­ редню шк(}лу

цювати

у

і

залишилися пра­

рі,1Н()МУ

ce.li:

Катери­

.на СВИН3ІIЖОЮ, Вален'ти'на дояр.кою. Сере.т.Нl>Од06авиЙ при­ РІОт тварин у групі Кат~рию{ окладає 45()-500 J1pCL\liB, Ва­ ЛЄоIІІГИ'на вже на,доїла В'Ї1Д 'кожної

3а1Іі1j)мпленоі

корови 2500 кілю­

ГPaIМ1rв МООІоОка. Дівчата аlК­ тивні :учаlСНИJці ху\,\:ожньої само­ діЯЛЬІН()С'Гі. ф~ Ю. Копита (ФотоxtpОНі,ка

РАТАУ)


. !

·_--"", -

~

-

-ІІІ' -

..-v-.г-.г

\

-"._

,.г~

ЦІКАВИИ ЖУРНАЛ

~

Н

_

aYKOBO -lПОЛ\\'ТЯ'Р,ни,и

«Н3/рО!ДІНа

ТlВQj}чість

,r.р.а,ф~я»

орга,н МlflCТеЦТlвоонавотв>з .

.

ж-ур.нал

та

етно-

t

................ "' .................... ,......... "............................................................................ "".. ".... "....... "........... "" ............

~

І

ФОЛЬіКЛО-

i~ . М . Т .

Багато геніальних людеА мали

'Р,а,ї,нської РСР і ,\\.іНlі СТE'lpшва

дивовижну

усс. ЗадачІ. IІхі

працездатність.

вав довго. Говоря 'ІН мовою економі,ки, продуктивність його

\ ДИlЧН~ видаlНlНЯ з а сво,їм профі-

нІби

У 1'967 році ж~рнал ВLДЗlн,а-

зів швидше за звичайну люди-

зичному інструменті • . Пам'ять

и~"ом І· наТXlнеН'НИIК О м о З ас.нов.н .. ~ ~юго, пе)J1ШIІ1М ,головни,м 'реда,к-

Наполеон і відомий американський винаJ\lіднкк Томас Ал-

чає

кою. Читав він у декілька ра-

десЯТІІІРІЧЧЯ .

своє

Журнал

творчості,

ВlЮві,мЮ€ пигга,НlНIЯ

хор еОf1ра:фічного і

-

ат\ра.лЬІНОЇ і кіне"!атогра:ф~Ч!lЮЇ СЗ1"!оД'іЯЛblноот і, побуту. Значн'е м,іоце займають публ:к.аrції зразків j1Кipaї,нcblKoї на-

фотозні'М1Ю!IJМИ

иа р<ЩН их

феномени. Ми псжи що не знаємо, в чому тут річ. А ІІК цікаво було б навчитися уп-

бити

-

в умі

.речеІЙ

,м а ­

теріаЛ'blНОЇ культури тощо. Пос­ т і.и,ні ,розд,іли: «CtaT1'i-», «3а< \І, ітки та матер і а ,1И» , «JПу6лli

!І- л~·rR·1О7

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• пов'іт,::> і

202

в іщrчУТНIд Пlрохо"ода. Лет,ять у ви-

l'ворчість

раї'НСblКОЮ МОВОЮ . Розрахований на

УК­

широlf<li 100-

.1а ЧИТВlЧів.

НИХОIДИ1'Ь р,а.з н'а ДІВа мkяц,і . ПеPfll1.lllлатна , ці!н,а,: ріlЧlНа -

2

юрб.

к'р6. ~Ieopa

коп . , пів.рі"'lНа -

40

Слухайте, люди! Свято хліБQpоБа Несемо уклін з Щоб ваші світлі П і сля цьо,ro з

20 КОП. LlJiJНа О'ДНОГО НІО­ КОП.

40

Всяка

всячина

Боон:,йськ~й се,lIЯ'Н,ИН Га!дЗИ ­ ОІС\М аll/lКщра капеТQlВоИ'Ч досі в.lІ'а­ ж,а,в що У ,нього ,ha-ЙіДо'вше

пр :а~и;ще у всЇ'Й Югославії, та неда'вно ДY~IK'Y

С!l}ро.сТj1ВЗВ цю хиБН~1 лист. Н<lдіслаонИJЙ із

Люб.л,ЯIНИ' паlпаНаІ.О,Воало;рокомон­ ду,роніol{ала:КОІП~/\1ЮОСЬКИМ .

Одна

• • •

аlмер"К'а'НоСblКа

НalдJРj1К'У'вала

таке

газета

оголошеиня

О1де-рЖ)'lВlаТИIМУТЬ КО'ЖНО'Ї ЧВ€1рт і автограф

га.нстера,

а

до

з'наlМен'~тог~ паСІКИ

-

.1I1ТЮИ

костюм j, К'аIП'&Т)ЮХ" ЩОМ,:С,ЯЦЯ наша реда,КlЦЇЯ буде за свій paiXj1HOK СТрИlГТИ і го,,1ИТИ ' ової х переДmтIатни,кі,в, а Їх діl'Я,М Пlр!tіЩetlI11>юв.ати ' ВlЮпУ'. переДіплатить

газету

з раау на l'ри роки, ТО\1,у пісЛ~ ЙОГО o'depT i б~uе Н2ДрУ"'ова,~I!'И '1УіДОВ,и,Їf ноекролоl[' і за ,ра,х'у!ю~ ре.J,Зlкції КУ,Пс1ена ДО\IОВlІна 'І дюжина срібних ложечок».

Слухайте. люди! нині в нас буде. усіх сторі.. , збулися мрії. РО13повіддю про

РозхOlдіЯЧИСЬ

;1~н.Kax

Трудівникам

ВИСТ )1ПIІ .1а

,вира,д,ач

6 :0-

.1 0~ ::Ї Г. К. Шевченко. Ланкова Н . За60ЛОТНЯ .роопов ;ла, що п,ро'ла,

ВП.1l11ває

пщжи' влен.ня

пода,р )"нК'а,м!!

А.

Тесл:я" А . ПР\l1(1Н,ЯIК, Л . Теоля, Л . РущеJJыlка та інші всього 13 учиі,в . Ло,чиrнаєтЬ<.'я худож,J-I)Я ч а-стин а . З МQ,нт аіже"! «Наш город» висту­ пили У'Ч'Нlі О . МаРФУГі(О, Л. Шапо­ П.

Л OГIВи,неНDЮ.

ві:р.ші «у,рожай» АJНіО~ЖJlва. За тр адИlЦ : ЄЮ м ОЛЬС blКОІГО

Прочигга,1,1І

Г. ЖИll'ало ,j Л . СЕн,рета'р

ко ~irreт у

KO"!C JШКОЛ'И

О. Стефа.нівськз та А. Присняк Вінооять 'Н<І ВИlШНТОМУ j1Kpa,Ї,HcbKO­ м у РYlШНIІ1КУ караlвай і 'ВlРУ'Іають йо,го предста'ВНlflКУ раЛ1ГООПУ. На 1 акі,нчення С,ВЯl'а відбувся 0'Г.1Яі.1 ви,ставки. Ось стенд « Кар­ ТClП,1'Я сорту « ОСТlр ов=ьюrЙ». Ії ,ви-

збились

з

ніг,

шукаючи

біг­

лянку.

Так пї,дмоскоана звіроферма, куди

направлявся

вантаж,

ие­

доодержала

однієї сріблясто­ чорної лисиці. Минув місяць. Якось бри.. а­ дир Борзенської звіроферми Ганна Андріївна Тюкавкіиа по­ чула за тиНQМ , жалібttе скаву· чаlИlЯ. Вона виАшла за oropoжу і завмер.па aj,д подиву: качка.

яка

винувато

дивилася

на хазяйку. НапіВПРИРУЧeJfа. нелристосована до вільносо лі­ СОIЮfО

життя

ЛИСИЦІІ

СУБОТА, 22

подолала

сотні тайroвих кілометрів і прийшла до людей, до тієї клітки , де вона виросла .

В::\РН сердито С'НОВЗ DСТрt',пt'lІ-t'т

ПО::\РІЦ .

листвой .. .

Ей ВП.lетае-т в K o cы СВа:{l'бнЬІЙ на,ряд.

з

ІІз

.:\'j)УГОТ() .1ИШЬ HaCTalll'T

Ct'.la

'вечер

ХІІ;lИТ К іі('.10('ТВ()ЛЬНОЙ парень

і

лет /ЮДРJlД.

на.встречу

Девушка ВЬІХІІДИТ с те~ною

наряд.

коооЙ.

т. БроварЬl •

(М.). 19.00 -

МОЛQmШIfХ

ш ко.'І'яр і в. «Порооя Чок». Gnек­ таооль Ворон ез ькorо ЛЯЛЬІКОВOlГO театру. (М.). 16.20 «Прогрес» .

Телевіз:1ІЇний ЖJ1Pнал . (М.). 17.00 -<СІКlJrylб1<ііномauup':'В,НI\ІІК,ів:, . (М.).

18.00 - Тмевізійн'і вісті. 18.20«Gпога,ди про І . CaB'leH'Ka» . 19.00 Б .._ Ясенський «Слово П\ро Я>К'уба ШелІО». Т е.;ЬеВ із ій'вlН поста -

-

/Ювка.

(Передача

19.30 -

«На 8()1:1!IИК » .

-

з

ЛbIJI()ва).

(.\\.) . 20.30 Тмев.іаіЙ,ні нови.ни . (.\\. ) . 20.45 І. Шток «Божест'вена коме-

ДЯlнської f11'C'Hi і І/Іа ю,ращу пісню.

В перерв і телеві'з і ЙІНі НОВИЮІ і 0IlQjJIТ за ТИlждень . (М . ). 21.50 Л. ПеJ)1ВомайсЬІКИ' Й "Т,ри· Лені'Нll'рзд,а). ля,рUв . «JPOOIf

ро<іи'

ДЛЯ

12.20 -

ШКО­

3 НаІ"!lt, ро6и яlК МІІ.

'Joqра;ще

нас » .

(ПеP€tда'Ча

з

14.35 -

НДР).

14.40 -

Для

Наша, афіша. 'юї,ні,в Рад,ЯlНСblКlOЇ

Армії і Ф ,10'J1У. «ЗастаІВа біля моря:. . К!іНОре!1ортаж. 15.00м,iOКlH.apO\lIiHа зусі-ріоч з ф}п-60l1lа: СРС'Р -' :нд.р . 16.45 «Музll1Ч­ н'НІЙ кіоок». (М.). 17.10--«Двоє» . КО'рОТКОМoel'раж,н,иlЙ х 'У Д о ж 'It і Й ф 'lЛblМ . 17.50 «J1(i'H<JI!Hl,Ho;>a'''!a». (М.) . 19.00 ВеЧ1: Р ра',]JЯlНlCЬКОЇ П:Сllі. В лер~рві Te..1€1Вoi зі йlН і ио­ ВИНІ! . (М.).

го драм'ати,ЧlНОГО театру ~M . А . Лу­ начарського. (Передача з Сіомфе-

РOlIOЛ'Я)' 23.00 Концерт нврад­ ної музаки . (Перадача з Бух.а­

к;інодюбlfТeJI ь».

GпеКТЗ1К.1Ь

роот,а)

Сева.сroпо.,1ЬСЬК()-

.

Др)'га програма. 16.45 Д.1JЯ д'їтеЙ. «Зqp.lШfиЙ Х"l00ЧIІ,К» . Худож­ ній ф:ЛblМ. 18.00 «Майстри 'dис.тецтв:.. (О . Бата .10В) . «EК'paJН др)'ж6и».

(М.). Пока­ зу" Д у.шаIООmJськ,а студ :!я ' телеба ­ чеНIНIЯ. 20.40 «Хокеїсти,» . Ху-

19.30 -

.:І:О1<н,і,й

фільм .

НЕДІЛЯ,

-

23 ЖОВТНЯ

Перша програма. 10.00 Дл." ШоК().1Я!р',в . .:Буди..1,ЬНКК» . (М . ). 10.30 Пер!Uа,чв «Здоров · я» . (М . ) . 11 .00 До 50-рі'lЧ61 Вели­ кс.го ЖовТІНІЯ. Д.1Я СТІа,р:шоклас­ ник і в . <НащаДrКИ «ЧеPJВОНОГО ,ІМУ­ гатаря». і 1.40 «Леон.і'IНIРВЩ, а!н ­ самблі РаС1'реллі» . (Передача з

Тerлeвї!fmний нари,с.

філЬІМ.

18.30 -

«я­

Документ альн и й

19.30 -' «Іlд,у' ,на rpOJY" ,

ХУДОЖІній фільм .

ПОНЕДІЛОК,

і

24

2

Cejpiї).

І

Фотоетюд

ТЕЛЕФОНИ : редактора

Перша програма. 11 .00 Те­ лееiGі'ЙlНі НОВИНИ . (,М . ) . /1.15 Концеprr. (М . ). 1-1.45 «ТоваI1\Іш СЕ1Р'го» . ДОК'j1"!Є'КталЬІНIіЙ філЬІМ . 16.20 Наша афіша . 16.25 - для ЩтеЙ. «З-~ка:. ,І!

ніч» .

НОІГО

Прем'єра

спекТдll(JJЮ .

1 «l(ві11Не талан ­

лыв:ва) •. 23.05 та,ми

те..1евізіїl­

(Перед,а,ча

ПРИIДjН,Vпров'я».

Концер,т.

(Пetр-едача з дJНіп:ропеторовська) .

ДРУl'а f19orpaMa.

ДOlUJ,~:'ЛЬНИ1кі8, і

16.30 -

МОЛОДШИх

рів .

«МаЙ!Стер.нlЯ

ка:..

(М.) .

Р:ІВ .

«JПїонерське

,.;раї'ни

то

на

Тедеl!l:rзі,й,ии,і!

ПРОl'рш"!а

телебачення .

Дe/fIТ~'В лерuюго КУlРСУ . «fi.ущова- ато.\llїе:. . ВlІ1ща

тика.. сГрвоНІЩЯ Ф j1НIКЦVї ». 19.40 д'и,на».

(Пе­

lї . 30 -«М : с­

Тереку» .

18.00 -

чаЛblН'о.го

\Ш{OJIЯ ­

ВОГllище. .

реда'ча з м,іпська) .

Фі.1..\I .

mOН1Яl.;­

дл.я

17.00 -

Для

ШоК(}JIЯ­

та

-

ХYlдОоЖ1Ній

нав­

Д,1~

СТ)'­

Хі"! і,я .

Marre"!,a-

неП€1реРВlніс1'Ь «3в И'ЦЗJЙІН адю·

фільм.

21 . 15 -

«оВід МeJlQДИ до ммоо.: ї:. . Фільм­

В. Сиrни,ко,в­

«,60іЛОГРll1Вська метМИQЯ» . Прем'Є · р,в

теJlевіrз::й'нoro спектаклю.

(Пе ­

редача з ГОРblКoro).

Ремктор

€.

ФЕДЯR.

ГОІСТЯ'Х у «JБ а'Р'ВіІік а"' . 17.15«Роси,.кка» . К'ЇНОЗЗjрисов.ка . (Пере­ даца, ЗМltю(ша€J8ІІ) . ЛYlм',яни,й

Серго».

8О-,р~ччя

З

С.

дня

ОpдlЖООІ'~к;ід,Зе .

Те..lев.ізіЙні

вісті.

17.3О-----<ПоПеред 3Іч а

Al)

на.РОlд)жеllllЯ

(М . ).

18.00 -

18.20 -

«ПQД-

ао.,,1ьма.на 'х.

ВИ'Г:' .

трудяшихся Киевской облас~и .

3-82. вlоl",ів паР1іАного житт_.

і

маС080Ї роботи, сlль-

ськогосподарськorо. промислового та .іАпоаіда.ilЬНОГО секретаРІІ -

І

4-67.

1..............~:~~..:1.::~. . . . . . ~. ~~~~.~~:~. :. :~::~~~ =!'..:.:.~.~:;".............._ ... Брооарська друкарня, Київської області, вул. Київська.

вожна

КОІІЩерТ. 21.50 -

ЖОВТНЯ

"·. ········~~~i~iifi~~;---;~~;;~··~;·~;;;;~~··"::;;=;~:·;;;;;·";~;;;~;·il . ·l вул. Київська, 158.

У.роч~те за~РIfТТЯ

конюурсу на, юраще ВИКОН1а,/lНЯ P:l '

Друга npосрама. 17.10 Д,1Я вої'ні,в Ра,д.!lНlCblКОЇ Ap'dH і Флоту . «IQн,iCТ,b боЙ'О8оа,:'. (М.) . 18.00 «Бл,акитIЮЮ стеЖІКОЮ Ak-ILJ.е.4'Ї ».

д:ія ».

жить ()~Hoii?

улетают 'l1Уси, золотая оеень Ей BlJJFeтaeT BKocы сваде{)ныі

ЖОВТНЯ

доumільн~~в

Сколько еіі на светІ:' )JОЖlНО

и стоит невестой околько

МОЛ()~ОЙ,

ШКOJI·И .

от тмо сохнет.

У села 6ррезка ;распуетилаК.().rI.1

А l1ропиltкой узкой пареоНblКУ

лодших шко.1Я'РЬВ . «Tepe'dOK». (Пере,д,а,ча з Донецька,). 15.25 -

для

Та'к да'вно рев-п),ет и

Перша програма. 11.00 «ВиБО1>Зblка t'TQpOHa». Х·у1дОIЮНЇ'Й фільм. 14.56 Наша а'фіша. 14.55 - для дошк,і ,1ьн'ик.ів і МО ·

пе­

ред иею стояла виснажена аті­

лет

}')JOilIiHff.

У.'Jетают гуси, 30.l-0тая осеонь

_

.J."репор

3адрожит беРI'3ІI\З, З3ЩУЮIТ,

и І'тоит нрврстоіі СКО.'1Ьі\О

В. ДЖЕЖЕЛ І И,

Н,l

Гоідвищення Іврожаю озимої Л' ше ' f,иці. В урочист,jй Тllші заСТYlПіНИIК ДІІ­ ректора ШКОЛІІ по на'в,чальн ій час­ тиlН': д. І . Тар.Н'аВIІ1Ч зачитує .на ­ І,' аз по школ'і. За кращу роботу

,B,<t.1,

полів,

У села березка ра:СПУI'ТИ1.lа },'СЬІ

Нашим ХЛ1іборобам Слава! Слава! Слава!

ТЯIГО,м ІРОК)' її ."aH~a досл, іджувlН-

Лисиця-мандрівниця

і вмить зни,кла в тайзі . Про­ відник зірвав стоп-кран. Люди

сестра,,,!.

Рукам. що пахнуть хлібом,

0-----------------------------------------

Навколо була тайга. На ма­ ленькіli станції перед Іркутсь­ ком поїзд зупиюrвся лише Ніі одну хвилину. КОЛИ він рушив, від Clf,JlbНoгO поштовху відкри­ лись двері багажнorо вагона . Вистрибнула срібляста лисиця

братаlМ 'і

свята, вони ХО:РОМ деК.1амують: ПартіІІ землю засіяла Нашими з вами руками, Партія землю леліllла Нашими з вами дум,ками.

підсумки роботи ,на досліlдlНИ'Х дlі-

наlГОpQДЖУЮТЬСЯ

Щ)()' пеРeдJll ,1>ЗТУ: «Шановні пе ­ РМП;1З'ТlНИоКИ нашої гааети

Хто

ш у,, :

І

,~~~,,~~~~~~#~#~

року

под!ві!р ' ї Ш1\ОЛИ зібр-алиlOЯ всі учні на ClВlЯТО Ворожаю. Голо,ва. !j>-ади д·р~·.жИ1НИ О . Федор і всЬ'ка ОГО,10-

·11

Ycr.o-

ти ЗаlВОіРIЩЬКОЇ сермиьої ШWOJlИ. Ось в О.J,И.Н З СОНЯЧНIfХ .дн,ів на

своєї роботи ,і ЮІІн'а-

JO-AO r,,·1I о- t:'eH6

11

цеНТ'ІІери. бульб. ПOlКаз8ІНО ідо­

СЯlГ;неltllЯ юнrнатіl 8 л·аНlКИ О.

пи' шуіТЬ» .

в,идаєтьс.я

СІІ

Осі, нь п' р~расна пора 'РОКУ . І рOlЩj1в, ала ла,нка Л . Компа' нець. На ПОЖОІВ!К"ОМ У листі ви6лиаку - В перер.аtXУНКУ оо геКТд1Р вийшло

.• е-но на 'Виставці. ТаlК ' в.іДЗlнаЧИ.111 свято .врожаю юннаТІІ, ба.гато з !LКИХ ПІCJIЯ за­ к :,нче~ня ШКОЛ!! стануть ОI1!P 1Іі в.ж­ ні'dИ XoJJщоБН'dИ !JРИ'Wд)'ТЬ IН~ ЗМ:'Н'У СIЮЇ,М ба ТЬІКa''d. стаРШИ\1

«НаІродна

ay-lj'

D J І ~ J іі й f:i •(J

11

СВЯТО ВРОЖАЮ

ДЯТЬ <JIГ.ТЯД

етнссрафі'я »

ка

\

6і.б.1I: 0графія », «Х,рон,'.ка » , «Нам Журна.1

r _ри" u..-

зробити кожного иадзвичай-

но . здібttим, ро3)'МJ1им, талановитим. Фантастика! Ні, це реальність завтрашнього ДНІІ. В. КЛЯЧКО.

.в-ен,ко, !іка 8црощувала ,пом і дори сорту «ІдОНецьк.нЙ:,. Моркв.а , бvря. ки, l'а,р6узИl, квасоля, пшеншїя і КYlКУIРУ.:J.IЗа ,все БУ,10 rnр€tllстав ­

т-а

J

ра,ВЛІІТИ ЛЮДСloOКим мисленням

числення. Це Жак І'ноді, Лlдоро, Моріс Дагбер та інші . Такі ж здібності мали і деякі великі математики: ЕАлер. Га-

В

а

Такі зді6иості мають днкі

ГOJlоволомні об-

ють сон~ч.ні ,п,ром.ені.

н

aotc.

!:J ~ ее -да

рій птаюr. прощаючи,::ь зрі.днНlМИ сел а,м И'. На ла'н ах ЗaJВерщ}"€1ТЬСЯ битва за врожай, і трудillшИlКИ 110лі·в пі:д'водять п і,дсу'dКИ. Прово-

каці,ї:., «На допо"!огу ХУДО'Ж ні'й са, модія л ьностl», «На допо­ "!огу ,ВОЧ IIТ.e.~ еві», «,К:р ИТИ,К а та

II1tн1t1;,aio

всю

країні народжуються люди-лічильники. Ще в ранньому диткнстві, не вміючи ні читати,

ЧО'Р­

ВИ'Робі'В

ма ЙJCТ;ptв,

вивчив

таб.llицю логарифмів, тобто запам'ятав 30 мільАоніа цифр.

ho-6і.1ИМИ та\(,()IfJЬОРОIВ'ИМИ! ре­ I1РОД'У'кція,ми ТВОРВВ ,наородllЮ1ГO обраlЗ01'ВOj>ЧОГО мист~тв.а" ескі­

З!IJ"!И"

мимохідь

з

М,llІІка IРІ.ОАаlаТIJI. 1,11ІІ80JlІІІ И. ЛюБИІова

них справді неОСІІжна. Так,

Ідоро

ва Едісон все життя спали по

ні писати, вони вже здатні ро-

образотворчого \І иcrецт, в а, те·

'РодІН'ОЇ тво,РЧОСl'і. Журнал ілюcrру€IТЬСЯ

У Л

3-4 години на добу. Час від часу в тій чи іншій

теорі,ї, історії і сучасного стану ,на,РQДJНОЇЮ)NIЬТУ РИ сло! весНОЇ, !М\1ЗINНОЇ та, пJceНlної

мо-

жуть одночасно грати на му-

ну.

~ T()PO),t ТРИ!IIiaJIИІЙ час 6yIВ поет\ а'к,а,дем:ік М. Т. РИЛЬСblКWЙ.

ОАо.а Н. триг,ба.

ців звичаАного об./ислetfня. РОЗВ'ІІЗУЮЧИ в умі складні

задачі, ЛIOДИ-JIoїчильнІНІ.И

\

....- - - -........................

ере

)((арто-

праці була наДЗ8нчайно внсо-

~ л,еом І характером.

t

Б'О

ма. вимагали б багатьох міСІІ-

f

і

.."............................

розв'lІЗують

люди-лІчильники

В. 1_ Ленін не тільки працю-

єдине пер'іо-

-

о

ПОТУЖНІСТЬ НАШОГО МОЗКУ

РиЛl.сЬіКОГО Alкаде"!ії на·\'к Ук-

РИ УРСР . Це ~ ІВК'}1ІІЬ1)'; P-З\дJЯ'I!ІСЬКОІ"!)' Союзі

с 7' О Р :с :Н :ЕС А

........ • ..........................................' •••••••• 11 ••••••••-. . . . . . . . . . . . . . . <>

і нстиl'У-г,)'

ру та еТllіОпр,аФ і ї

s.r

С у Б О 7' :н.

:

158 ТеJJефон-4-57.

Зам.

4608-5205.

БРОВAlРСЬКОМУ ЗАВОДОБУДІВНОМУ КОМБІНАТУ на Пості'ЇllIlУ роботу ПОТРІБНІ: бетOIJИИКИ. В8Нт. .ник-и. е",ектpouариики,

штукатури, арматурни,ки,

слюсарІ, такелажники.

МУЛlfрі, теСЛІІрі.

Зверт.апюя у BЇдtдiд кащрів за,8'ОДООу1дrJIIНOf"O комбінату на ащ,ресу : м. Бровари, Щ>О\'Ifву­ зол;

їха,ти

1-м

автобусом

від

і ста~~~~~аРJjИ~~Я; ~= _ __

128 номер 1966 рік  

128 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you