Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Трудящі Радянського Союзу! В єдності Номуністи.чн?і партії і народу-джерело

РІк 8И,ЦRИJІ ХХ

СТАХЯНОВЕUЬ

N2 128 (1577)

СИЛИ

НЕДІЛЯ

жовтна

1957

партіІ f:враІви та райоииої Ра,ци депутатів тру,цащвх .Киї.веь:кої об.лаеті

Ціва

р.

]5

заnорука

Л ад у,

но~их усnІХІВ у будІвництві . комунізму! партії єднІсть нерушима живе Хаи і народу!

27

Орrаи :Вровареьвоrо райоивоrо воиітету КоиJиіетвчвої

СОЦІ~Л.ІСТИЧНОГ?

(Із Закликів ЦК КПР С до 40 -х р о коВІнІ Великої Жовтневої соц іалістичної революції).

хоп.

ПРОЧИТАЙ, ТОВАРИШУ АГІТАТОР! перетворення «Соціалістичні на Ниіещині за 40 років Радян­

соціа.Ііе.тичноrо буді·вництва . Всі ці мат-еріа.1и:о слід донести до наіі­

ської влади».

ШИJрших мас трудящих.

Під такою на:rвою нещодавно 1!ИЙШQВ З ДJру.ку СІІІеЦіалЬНИІЙ ВR­ П}"СК. «Б.1ок.нота а.rйтатоJ}а » 'Від­ дh;ру пропаганди і а.гіта.ції КИІів­ сь.кого

1\.П у країни. вм,і­

OOIWMy

звернуто до агі­

наше

С..1ово

Т<.ІТ\Орів, а.1е маємо на увазі міх

лекторів, пропагандистів і допо- і п~rото•вки і

пmтань

з

відиіs

щюnед-екня

·свята.. Поруч з тезамИ! Відд·і~'ІУ

щені у ньому матеріали П()Ібудо­ ва:ні на КQНКретних фа.кт.з.х. взя­

ro

'І'И1Х з життя столиці роспубдік.и

та ІН'СТИ7І'У'І'У м:аркси.зму-леmінізм:у

хЬета. Києв<t і районів об.л<~ос­

при ЦК КПРС до 40-х рокови•н Ве.1ИІКО<Ї Жовтнево'Ї софа.1і-стичної

~і.

Прочита.Й' його. т<Івwришу агі­ татор, і орга.ні•зуй ряд бееід про С()ЦіалФстичні пе-ретворення за. 40 р<Jків Ра~дя,н.сь·кої н.1ади не тіль­

ки на. Киі•вщині в цілому, а й у селі, на. нідлІриємс~ві. ва.шох.у доповІf!Ой фактами Иu~евими вмі!щені в

матеріалИІ

«ВлокнО'І1і»

«Бро­

загальним заго.1оВJWм

пі.в;

ва:р1J1ани

-

про оооє

rupu

М1ШІУ­

•1е і щасдИІВе сучаеве ЖИ'М'.Я». Прочитай також Ціі.ннИ!Й з•б,і:р­ ни:к ,J;ок.у.ментів «Боротьба. за вла.­

ду Рад .на ІtиtВЩИ'Ні». У Бров.а­ рах, в.~Дшrерці і багатьоос ін­ ших

c.eJiaX

ЛіТНі ЛЮДИ ДООІ(}ВНЯТЬ

тsою бесідУ ЖИJВ•ИМИ фактами про героїчну боротьбу наши.х людей

грожа.JІ:.mнської рок.и у буремні війни, .К().'ІИ найюра-щі еИІНи і .доч­ ки .наро-n в.і,!;да.'Іи &сі с•воі си-

вла·~

встановлення

за

і житrя

ЛИі

пропаганди

агітації ЦК 1\іПРС

і

рсnu;rюції агітатори, лекrrори, до­ ГдІІООКО ВИ:В­ повідачі П(}ВИІННі ЧИ·rн т.з. бути до-бре обізна.ним:и з ф1ктами

мось,

змагає­

з яки:ми

зобов'я­

взяті

виконують

~а.ння на ЖРУГИІЙ '·РіК ШОСТОЇ ІП'Я­ ТИJ}і'LІtИ. Це зрооить кожен ви­ ступ перед трудящими більш ді­ НJОІВі на мобілізуючим йовІШ, з.а в б<rроть·бі труд(}в.і по)tІІиrи рішень

ЖИ'І'ТЯ

в

успішне перетворення

ісrоричних

з 'їздУ

ХХ

КПРС. ~Іожна було б про це не на­ гадувати, але у на.с ще є а!1іт&­ Я'Кі доповЦачі, rори, .1ектори, пи-

оохо);J!ть у своїх ВИІС'І'упа.х

Це не Д()П(}ВJ:ДJ,

б~с~и,

вірно. Лек.ціі,

смян·.

А скідьки чуд·о.вих к.ниr, збір- побудовані на. конк.ре'ІІНИХ фак­ за тах з міс.цеоого життя, );опома­ вИtй:шли матер.іа.'Іів

никLв

останнііі: час про жиrгrя і діяль~ н!ість ВолодимИІра Ілліча. Ле.ніна, про оК:рем:і пе•ріодп оборотьби напід керівн·ИЦТ'ВО~ шого народу, Ко\fуністичної партії, за владу 3 дня в за комунізм! Рад .в;ень на. сторінках пре.с·и в:м:іщу­ ютz-t.:я мастеріали nу•б,т.і<к,

країв,

неосяжної

rrpo

·ІЮЗ&віт рес.­ на.шої

областей

Бать&~ВЩИІНИ

піщ

зо­

рею Радл;неьк.ої влади. Всі ці ма-

фото:

~

за

рок.:ів РаJІ;янсьІtО-ї ВЛЗІАИ і

40

разо м: з тим Щносять н·а. !ІОВУ, Ще бі\.'ІЬШ ВИІСОІtу етупінь ТІО.rnі­ ТИЧНУ і тру,J;ову акТИJВкіеть ра­

в бО'ротьбі за дянських людей Н(}Ві Пе'l)емоги 'liO сла-ву любим<Jї Батьківщини.

Ми стоїмо на

сорока.­

.nopo3i

р:ічЧ'я ВеликОго Жовтня. Обов'я-

прочитати і зро{)ити їх наІJJ;ба.н­ ня:.t найширших м~~.~е ТРУд'Я'ЩИХ.

лися до

Вмпкого

Жовт.ня,

.при

активній дооюмозі інтелігенціі наkторії

писані

багатьох

наших

сі.~1. В ни.х ви.ключно•rо значення

npo

факти:

ІДО.1Ю

тру-

дЯЩИ'Х селян у ДІ)реводюційні роки; боротьбу за в;rаду Рад; за колrоСІпноrо да.ду і сТІЮрення ·розквіт

за

сіл

наши:х

ро·ки

наші

а.nі'l'а.тори,

перед

вИJету:палк

1ЮЖН3

ТРУДЯІЩИМИ і

Щоб

доповідь,

бесіда

декція,

дrшо··

лек.тори,

си:с-rематичн-о

ВІЇ'Аачі

в·сі

в:сенародного свята.

·бул&

щюве.дені на. високому ідеііно:~~у рі·в..ноі.

Чудовою,

вик.~1ючІЮ

ці!і-

ною ,J;оuюмогою їм у цьому є лі­ Те'l)ат.ура , присвячена. сороRа'J)іч.­ чю Ведик.ої Жовтнев(ІЇ -соці адіс

НЯ Економ.ічної ммі.сі.ї. Ек.он()мі•ІІ­ .на комісія ІШробИІЛа. •РЩ Щ)()Іnо-зи­

цtй і рек<Jмеща.цій для врахуван­ ня їх nри роЗ'J)Об-ці перспектИІв­ вого

ПЛЗ.Ну

роЗВИ!І'КУ

37-й то.м Шстwrь ди•сти те.1 е- 55 •ПІІсті•в Н. lt. Кр}"11ської до гра·ми і запискИ! В. І. Ле~іна до М. 0., А. І. і М. І. Ульяновm, рідних за. 1893--1922 рр. Всьо- Я'К>і ха.ракте·ри:зують сr6становк.у го в то.м в·ключено 2 74 JІИ<СТИ життя В. І. Ленін<~. в з ас.'! анні та В. І. Леніна, одина;щять дистrв в емkрації і п<Jясшоють окремj фа•кти з його листува.нrнсЯ. 3 цих дРУ•Куються влерmе. До дИС'І1і.в В. І. Леніна додано ЛИІСТЇ:в віс.ім пу:блLк.уються вперпе})еІДМQfВИ м. І. та А . 1. улья.но- ше. Листи Н. К. Крущ:ької, на пи~ вих, wадрукова.ні в 1930 1931 сані раз()м: з В. І. ЛенJнЮІ вМІіі 1934 роках у вщаннях ~бірни- щені в (}СНQ»Н·о.му текості тdма.

господарства СРСР на.

1965 В

1959-

рр. роооті

Економіс•пюї

IIO)tLOH

члени ком.юн, Я'кіl пре,ІJ.ІСІГавляЮ'Гь воі :союзні ре~­ пуб.шік.и. В'ЗЯ.'ІИ участь

22

НІІ.роі,ІІ;НОГО

(ТАРС) .

ка. «Листи до рjдних».

Листування в. І. Леніна

3

вщо•буто

Вже

вугілля». До6І}е працюють також

ша.хта.рі тросту «Будьонніввугіл-

ля». Чудов·ИІХ у,с піх•Ї'В у перед­

р.ід- МІіщені в хронологічІЮму лоряд.ку ; «·Ка,пітаJ1ЬНа » тре сту « Бу·дwннів­

.н,ими явлJІ!є винят•ковий інтерос : ;~;о них додано при.м~ітки, шжа.ж- вугілля», М 10-біс т~сту «.К)']Й­ в ньому з осо·бдивою повнот()Ю чик іме.н 'і покаж-чик. літератури, бишеввулілля » М 2-7 тресту

«Рутче.НR.іІJІІJУГ·~ля» .

роо:крJІІВаєтьс.л обра.з В. І. ЛеНІіна, 3гадува.ної В. І. ЛенінИІМ. а та.мж умо·в·и і обстановка йоrо

фото.рукоохи­

Т001 ілюс'Іlровано

- --

життя . Листи показують просто- ·са-м:и, а також фото·графія.хи: рідту і с.юромнkть В. І. Леніна

інших членів сім'ї, його чуйне

(РАТАУ} .

Піднята цілина

Н·И'Х і зm~м:ка-ми деяких М!ісць, де

примірІІ'и к.ів.

(ТАРС) .

ста&дення ДQ товаришів.

nоба.жанн.я:м роц.і vtЕШЬ В!WJОЧИІНКУ з .н~Аhпі

Колг{)ІСІJІНJІ1ки, працівники МТС і радгоспів Оде'ськ.ої області ви­

конуюч·и взя'І'і соціміетичні зо­ 40- х

ро.ко­

вин Ве.~шкої Жовrr-невої соціаліс­ тичної ревмюції, достро'К.ово в:и­

ко.нали

. встаН(}ВJІенЇ'

для

СУбла•сті

річmі плани заготівель і закупок М 'ЯJСа, ЯЄЦЬ , МВНИ.

ті за. доо'ять мkя;ців ць.оrо ро·КУ

pQгarroї худоби на

20 13

сви:ней і овець на. Колгоспи і також

пеі)іод

минуло-rо

ро:юу.

Більше, нФж у ·минудому 'році, за.­ !'ОТовлено

і зак.упде но

в.ов.н;и

2740 це.нтнері·В· і яєць _ 19,4 м.'!Н. штук.

на

на

(ТАРС) .

Годинник ,,Весна"

оолаІс.ті

На. Пе.нзеНІеьк.ому

державном у

заводі

годинниwвому

почалося

з.в;а~ши ·Складанн·я першої серій:н<1і партії

'В де:Ржаві здано -і .продано понад план 55 цью•му році :м 'яеа 51,4 тис. тонн, держа.ві винограду а-бо на 16,6 тис. тонн більше,ні.ж ТИІС . тонн, або на 17 тис . тонн за цей

лини і оранку зІЯбу.

проценті'В.

ВИК{}Нали йlл ан

в ино граду ,

Іrято необро-блюва;них зе~е-1 ь за в~с.~-. •МИіНулий рік. Пі r,;Ія завер­ шtн.ня З'бИJРальних ·ро-біт тохні•ку МТС напра.в..1ено на пі~ня'ГТл ці­

процен'ІІіІв,

ра.дго.с.пи

дос.тро&ооо

заготівель

велик.о•ї

погмів'.я

c:nyr

в три з п;~.иви­

-

но ю .рази більше, ніж бу.1о під­

В колгоспах і радгоспах о~лас­ з·6ільшилось

ти-

350

МаЛОПРQДУ tПІІВНИ..Х

і виго:н:ів. Це

Достроково виконано рІчні плани закупок І заготівель продуктІв тваринництва

б ільше проти минул<1го року.

Здача і ІПрі)да:ж дер.жа.в.і м'яса ,

яєць, ВQВ Н И і· в'кногр·аду трИІва~ . (РАТАУ).

нових

год·и:нникіІВ

наручних

« Весна ». Цей міlініа.тюрІі'ИЙ rоДИІН­ н·и& на. 16 рубінових каменя.х етворе но на ШдприємствІі. ·ІWнетру.ктори в:перше оснасти­ ли ЖЇІЮЧИЙ

НОЮ Ва

ГОДИІВ·НИК

еrоt.уЩІЮЮ точність

ЦСНТРШІІЬ­

•стріЛІ.WЮ.

ХQІДу

До,бо­

ГІ)динни.ка

-

одна X1!1f:JIИ.'Ra.. :Механізм ВІМіще.но

в к.рас.ИJВий мельхtі~ви:й к.орп:уе . На Че.1ябінськом:у метал•ургій­ денн<1м:у Уралі за 40 років Ра­ Перші тисячІі компле'ІИ'ів Н!()'ВJИХ у rоJ(инн:иків завод ВЇ)'Править ному завоJJ;і почато буді·внИцтво дян-ської в.щди наб·ра.ло веш1чез­ :rого розвmку. Порівняно з 1913 то-рго.ведьну сітку вже в: цwму найпо­ п'ятої ДQменноі печі роком, вwллавка чавуну ту'!'· з біль­ році. тужнішої в наші·й країні. ;wугий rо,ди;нник «'Ве сна» шила,ся в кі'ЛЬІtа десятків раз і Нова в·еле:тен•сь.ка )І,()МНа ма'!Іи­ випущенИІй ноооі ·коне'!'l>УJЩіі, значну частин~ 'Іепер

'м:е об 'єм

1719

кубіЧ'них метрів ­

на о~ну чверть 61льше від най­ п<JТужніших до.меннИІХ печей, як.і РУ'ІЩЇЇ агрегату передбачено

10

області зора.1и u.ш1ько

дук і ·паоовИІІЦ, прИ:Дорожн.і.х

)tІіють в нашій кра.їн.і. В к.он ст­

Pa.:t:a. Мі1ІіDс11Рів СРСР ,лooroora,J;a. на суботу 9 .Тих:топа­ постановuа. перенести в 1957 ~а.

тvу~ящюх,

ву:гіл.1я.

ТИісячу тонн Н(ЦІІJПдаІЮвого ву~L1дЯ. Попереду йдуть mрник.и трос­ т1в «.Ст<J.ЛінвугіJІ1ЛЯ » і «ltуіFбишев­

жовтнево-му соціа.1іс:rичноо:ІІУ з·ма­ ганні д<J'би.Іиея гі·рники ш&'!:Т М 5-fik «Трудів.ська » ,і М 4-21 Лис·rи. що ввійшли в rом:, роз- І 'І'ресту «СталінІJІугіл.Ія» , :N! 9

Велетенська домна

У Раді Міністрів СРСР ІЦучи назустріч

Шахта.Іfі иіста Сталіно ;юбО'в'я­ задися до. 40~річчя Вс.шюго початку Жов'!'ня вщобути вdд

В додатку АО тома. ~рукуються року пон~ п.1ан 40 ТИІС1FЧ тонн

иу-деніmі3му uри ЦК КПРС.

тичної рево..пщії.

В ЕкономічиНІ комісії Ради НаціональностеІІ Верховної Ради СРСР ЦИІ:ІІИ ,І.Н'ЯМИ :ВЇ,ІІ;бу.1ОС.Я засі~а.Н­

~

.за. останні два з поло.ни:ою lї·і· о.сми:слити ~сю ()ІСобис'Юму жlt'Г'ri, його ува.'Жне, жиrв В. І. ЛенJн . ТО'м .вща€ Держ­ гають глибоко тиеяч 200 ·в тира.же;:~~ по.тітв:ІЩав та матер.і ~о ста.влеRНя дбайливе механізатори Но.в.осибіr~сьІ\ої сяці в-елич пройденого наро~ом шляху

печити, щоб у ~ні. які залИ!ши­

к.овин

і Смоленська набережні.

том 4-ro видання Творів В. І. Леніна 1 Шахтарі міста СталІно ·В ли;стах :в.исвіт;rюється ряд І виконали СВОЇ зобов'язання ·~ийшов у С'~;іт три·дЦЯ'ТЬ сьо-

37-й

тер.іали треба. з олівцем у рук.ах ·зок паІУГійних організа.цій-забез- б()ІВ 'яза.нН'я на. честь

В ході підrоrовки до 40-х ро-

.

Москва сьогодні. Дорогомиловс ька

пред­

-

маь д<1ско-н.з..'ІО знати, як ·пі]Jі!ГРИ­ єм:ство, колгосп, окремі бригщци, люrки, райО'Ни,

На

)ШИ, до.датко вии , том четве рто·rо важливих теоретичних і лолітичвщцання Тв-орів В. І. Леніна, під- них питань , зв 'язаних з ~іяльоргані!зацИ, ГО'fОВ•lений Інстшгутом ма.рІ\еиз- .нkтю партії.

партійної

стаrник

Лек­

житrя.

м.іецеоого

тор, агі'І'атор, доповідач

вяа.,J;:И робітниltів і таІІ!НЯ місцевого жmгтя .

Pa.J; -

·

в сешро;~,но~

ве.шкоrо

за­

етан.овить

ВС ЬОГО за.галІ>НОСОЮ3!ЮГО :ВЩЮQ!lІt­ .ЦТІ'а металу А нова велетенеька

1958

П~!аВJІяти~е

ІJа ­

n и­

країни з'явИJІИІСЯ ЖJіноч:і на.руч;ні

чавуну,

Jtiж

сто•сува:нн.я всіІХ досяг.н ень дом ен­

д:~вали осі ~· ра.1ьськ.і д<Jме.нні н е­

и о го в ИІІ>Об Іl'ИІЦ'l'Ва.

'lі в царській Рос ії.

Доме.ннt •В ИІ>Обництоо на ІІів-

на.

одчв

рr;ку,

б ;.льше

Щ/tИ'ІmИКа'Рямп

честь 40-ріІЧчя ВеяИtІtого Жовтня. Кілька мrі.сяців тшу в магазІшах

дщша, яка має с.тати до лад·

нрккінці

пензенс ьк.ииDІ

(ТАРС).

rодинюrки «мета » . Своім·и Х(І­ зовнішн.Ь"ІІ JІІWСТ.Я){И і ,];овиии офо})М.ЛеНВІІІХ .ООНіИ ШВ.ІЦІW З)(ОО:У­ ЛИ штулS@Іtість у пООtупців.

(ТАРС).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

І НА дОПОМОГУ АГІТАТОРАМ

He~tinя,

Радянська

1 1

жовтня

27

Україна за

1957

року.

років

40

Соціалізм забезпечив трудящим великі права ;;======~

Р.======

куль'Гури.

На

У'Країні, як. і в

для

усіі1' 1\'ра.їні, давно вже нема н~­

неухильного зростання матеріального і культурного

письме.нних , тоді як, за піІ,'Jіра.хун­

«Соціалізм

відкрив

найширші

простори

Rами ек,спеJ)'ftІв

рівня життя народу. Дальше поліпшення добробуту всіх категорій трудящих

:;сюІіІЇ

найважливіший підсумок

-

fi

післявоєнного розвитку радянського суспільства». соціалістиrtної революції).

бурхлІfВому

Р()Аного

Н()ІМУ

Q

підне·оенНІі

rоСІпо·дарсrrва,

і

ШR<І .lах

:в неухи.:Іь­

ваджено

шестигщинниіі· ·робочий

в раос,

заІПро-

Ма:й.ж.е

50

.процент·~в

бюджету

В 1 С•ЇХ

У країн·ськ<JІі

РСР щороку .вИJТрачаwЬ>ся на со­ ціально-культrrнІ!і ма на н<~ор<Jд.ну

заходи,

зоRре­

-

rnри­

освіту

{ЮООТаХ, ПUЧ<НО ІЮСТ~lП<JВ-ИЙ Пе]}е­

річ&у на

68

році

ще Н3

зайнятих

соціалі3МУ хід на

проценті~в, а в

три

12

н:1 піtд:tе:\Іних

сеяигщинни,И

проце. нтів.

чверті

У• С.ПіХЇІВ

у

е&ОНО'МЇ.І\,И, ДОС\Я•ГНУ'ГИХ за ПhС.ПЯ­

JІк і в у·сі'й нашій .країні, в

ре~публіці

здіІйс.нЮ€Тьм

хід до зага.льаої ВЇ'І1И, безпере'РВНО•

пере-

що вчаться

беЗІІІлатна

ме-

ще. rотує М:<JЛОJtЬ

ПQ

Ра·,JІ;янсьR:і

.тюди

ПереКОІІ!УЮТЬМ

і :~шстецтво

укvаїнсько()rо

народу. В 1913 році на УкраІні ·бУ•1оО видано 10 мільй'Онj.в прwмірникі·в Rниг і брошур, з Н·ИJХ т;"ьки 432 ... · тисяЧІі примірни-

ться бідьш як )!'Їдьйон ~ітеіr. У

·враіх (сСJред них 3 уні­ версшrети) на.вчається б.шзько 40 тwсяч ст•удентіІJ!. Тут пра,цю-

26

ють 19

українських

театрів,

респу·б.lіЦІі Іі.НИІГ ,II;OtCЯf1He 97 м•ЇtJІЬПа.ртія і уряд бе. зу~.танно й<Jнів ПІЛІІМ'ірник.ів, у Т<JМІУ чИJслі пік.туюrЬІСЯ про зд~ров'я трудя.-

3начн<J зросда к•і•н<J- СJітка ре.сПУ'бдік,ИІ. Т6пер у м:і<ста.х і селах наІJ:Іічувться пІіаа.д 10 тисяч к:і•ноустановок. Ті.lЬЕИ за ОtСтааші 4 j}()ЕИ КІЇІНостуд:ії Укра-їни ство-

Щ() ВСЯ

уряду

рп.ли більш як,

партії

Шкду.вмшя

потреб.

Щ)І> благ()

4 м:іль'Й<J•ни ра:діОТОЧ<J&; З ІЬИІХ білЬШ ЛІК 3 ТИ-

СЯЧ'і ра.діОВ)"Здів і понад 2 міUІь-

Вони високо

свою культуру ... тепер беруть

1

розвитку

ближчі Зростання асигнувань на со­ ціально-культурні заходи по бюдж~:ту УРСР (у мі.льярдах карбованців)' .

формою, соціалістичне змістом мистецтво і літературу».

(З тез до 40-рі'4ЧЯ ВеАикоі Жовтневої

Д<J ре.волюції

Р. -

Л{)

27

ВИ'ЩИХ

на. Ук.раїні 6ууч60ІВИХ

Жовтнева революція лі!к.відув:;.­ дів, в них навчаІЛося що в Єв]Юпі, к.рім Росії, не ли­ да моноnо.1ію імущих кл;rеів на чі студен'гm. Тепер у році писав,

пере~

і

народашІ

наmої Rраїни необмежені можді­

ї•ни, в якій . ма.си народу нас-тіль­ ки бу.lИ · б пограбовані в роз}'Мін­ вості .цля розвитку соціал· іс·rичн!•Ї З)ІЇСТО~, НаЦіQНаJ!ЬНQЇ фоор\і()іО ні ·Оtсвіти:, світJІ& і зна ан.я ».

Зростання реальних доходів го

привело

збільшення

мислових

і

до

значно­

продажу

про­

продовольчих

то­

варів. Рік у рік зростає торговель­

на і

сітка.

палаток

Кількість державної

магазинів і

коопе­

ративної торгівлі в республіці зросла в 1956 році порівняно з 1937 роком більш як на 35 тисяч. В 1957 році буде від­ крито не менш як

2.000

і

*·=======,, завдання

-

ІО-12 років покінчити в нашій

недостачею

.насооен-

народжу:ва.ІІ'іеть

трwвіа.ІІkть ЖRТТЯ люде-й.

уряд поставили жител.

Розв'язання

в

най-

країні

цього

з

завдання

становить одну з головних турбот партії і уряду». (З тез до 40-річ~tя Великої Жовтневої

і

599

ЗаКЛа.-

35,2

ти~я-

•======11

"======* В НаШіЙ к,раїні

]]1j}ЩЇ..іІ:Я'ЄТЬСЯ

,вмичезна. увага. жmл<JB>QMy

нових

магазинів і понад 600 їдалень і чаіІних. Н а з н і м к у: діаграма зро­ стання роздрібного товарообо­ роту державноі і кооператив­ ної торгівлі УРСР (у мільяр· дах карбованцівЖ .

·бу-

138 ВУ'ЗаJС ДІmництву. За роки пе.рших двох

спеціа.льних •Сере~н· ~ )'ІІІ- п 'ятиріЧо()К, напрИІКЛад, н.з. У•краї­

бових закладах на стаціОtн.з.рних

і за·очпих ВІДДІдах

ні було введено

•в ек.СІІІJІуатацію

.на:вч~ТЬСJІ за paJGyнo& державних

к.ошт·ів

. . .

12 7 . о ' м~ьиона ~в.а~ратних метрLВ І житдО'В<Jl ШІОЩl, .з. за роки ч;етТІльки за шсляв<J6ННІ1 ·р()к,и в рео- .верт<Jї і п'·ятоі п'ятИіРіІЧо:& \ пуб.1Щі підгwоВІJlено більше QДно- 30,4 ,мідЬН()tНа квадратних •мет­ го 'М•ідьііона епеціал4·стів з вищою рі:в. На селі протяrом 1951і ~ередньою <Jсвітою. Навіть 'бУ'Р- 1955 рр. к.мrоспники і сілнсь:ка жуа.зні економісти змушені тепер інтміrенція СП®УJJ;Иди 460 ти­

*·========ІІ п<Jна~ 720 тисяч ч<Jлові.&.

трудящих

· зд<Jров'я

зросла

соціалісти'4ної ревоАюціі).

соціалістurtної революції).

відкрила

полі:пшилося ня,

ceUI•i.

с-<JціаліІСтична. куль-

«Партія

науки і техніки, створили своє багате, національне

оов·іту,

Розквітає

на

'tнорної дія.1ьності ра.длн.ської СИJс'ГеtМ·И ОХОроІНJf ЗДQРОВ'Я рЇ'3&0

11======*

піднесли

участь у

-

Й<J.НИ ра,н;і()ІГІ()Ч()К

Р.:=======; r.=======P. «Небачені зміни сталися в галузі культури рані­

ше пригноблених народів.

л.і:ж.ок на

Укр&їні в 1956 році 3бідьшиJІаеь · поріівНJІно з 1914 ІЮКом у 5 Раі3, а. число1 ліІка.рів - у 8 ра·з. На кож;ні 10 ТИ· СЯЧ жиrrмів ІВ СРСР пршщц<М: 17 лік.а.рів

40 повно метраж- (•tУільmе, ніж у США). В респуб­

oocJI• yr<JJІ;yюrь пона~

і щастя

аароду - най.вищий зак<J•Н JJ:іЯJІь­ к<Jсті Комуністичної па)УГії.

ІСІtа.сованtО оmату за навчання :В

і· фrзкультуру.

Кільк.Ьсть лікарняних

них ф·і!.'Імrів. Кільк'і•сть і поту.ж.- лЩі тепер є 470 санаторі.ї,в і ність }}а~іостанцьй У. РСР в де- П<J•На;Ц 130 буди:Шt·1в ві~почин.юу . кілька. раз 3більшидась проти ,В ре31ультаrrі зростання ма1940 ро.к;у, Тепе.р у респуІб",іці те.ріального 1j кудьтурного рівє понад 5 ТИJМЧ радіовуз.1ів, яюі ня життя трудящих та, П.l<Jдo-

nроfічята

ріа.'!ьних і кульrnнИІХ

. . ИІ:Ва.ІІlД•НОtСТl,

шилось ні одної «Та.ІWЇ дикої &ра.

мади ту;ра. .в захі~них оода: стях Ук~раїнrи.

щv понад 275 М'ільйонів книг.

.повсяк:деннtО

.В ТОМу,

К()муніс.тичної

і Ра:дян.ськоrо

трива­

.

'======\:! В . І. Ленін у 1913

Радянської

До() практИJЧної ТИІСЯЧ м:~оових бібліотек з фон- ОХо()ро,ну зд<Jро:в'я

рії та буДИНІ\И ВЇД'П()ЧИІІІ'КУ і :І'. Д.

мтегоріям робітник,іІJІ і службо:вців piJЗ'K-<J збільшено() державні

. Пе.НСІ'l

ро. ки

се;ре,ІJ;НЬС}Ї ~- •ків українснкою 'Мовою. А в 6.500 Б.тубів. і бур;иаків куJІь·роЗШИРЯ~ПЬСЯ 1957 рОЦі ІіІЇШЬКіСТЬ ВЩаН.ИІХ у ТУРИ, О'Ї"1ЬШе 8 ТИСЯЧ бі•бЛіQТеJt.

ІІІіклуванням - про лtсть в]Дпусток для JЮЇ· Но()К по безустанним про д~алі поввшrітності і род.з.х, підвищено за.­ трудящих, ніше задоволення їх м.з.теробі'Т!ну плату НІШЬКО()П.Т<ІІЧУВанЮІ

. СТар()С:Тl та

·За тура

чий ча.с в перед. вих·ідні і перед­ JІ;іядьнkть

'...

мільйонах

·----.

без відриву

пільrоmх . цінах путівк:и в .санато­

По()

Ці 1 ЖИТТЯ ра:ДЯІІІСЬКИХ ЛЮДеЙ. За оста:нН!і ·рок,и • с,корочено {Ю6о­ 3бідьше.но

С()'Вуються обов'язкові

тим

дадьшому ШJІJІіІпшенню ум:І>в пра.-

дні,

молоді

дич~а д~по:~юrа, 'б!}зІІЛат.ні і по д'іяльності.

·снили: •ряд важливих за;щn;ів, на­ КПРС

сільської

Україні

га і виплати по ооціадьному стра. тех·ні·чне н&вча.ння в mко,Іах. 80 ~І'ільйонів прим:·ьрнИІюів ЩИІХ. Бл·ИІзько 6 М'ілья·рдLв кархуванню, допо~юга бмат-о;т;ітНІJ)І Поряд з X<J'POmoю за.га..1ьн·оо·світ- українсьмю мо.БtОю. бованців бюджетних І(.()ШТі!в і <Jодин<Jк.и;м матерям, стипендії ньою ліlдготовlt<Jю шмла все краТепер. на. Ук.раї,ні працює 35 YPQP вид'іJІено в цw:юу році на

РОЗВ-ИТКУ

!ВОЄННИіЙ ча.с, па,ртія й уряд здійХХ з'Ї;ЗД()М

мідьйона учнів. шкма.х робітничої

ж.а.ви бага:оо рr3них П()слуг і сітка cepe,urix шкіл і m&і'Л-інпі.шг. до них нале.аvwrь до'ІІо~ю- те.рнатrв, впроваджується ПО•lі-

експ.1уата-

торські класи.

На. ()СІНОВі

і

r<Jсподарс'!1ВМНt КtОдГ()СJІНИЕЇ.В, j}(}-

<Jco-

НtІІЦіОН(І"1ЬН()00

доходу лрив.1аснюють

в

на

ПИІШНИІМ цвітом рощві.1И літера- в 7.ООО шк;і.l цих обд&етей в чи­

Крім тоrо, Т'РУдящі нашо()Ї кракраїнах їни одержують ЩОІР-ОКУ В'ЇД де]}-

к~піта.1Істичних

5, 7

Крі.м того,

від виробництва на.вча~rься •бЛИІЗЬКО 400 ТИСЯЧ ЧО.10ВіК. @Ставки У ш·колах республі'К·ИІ ·працює Пj}()д-уктів П<J.Над 300 'ГИСЯ'l учІЕТедіВ.

бисте спожИJJ(lJННЯ трудящих, т-оді бітників і слу~бовці·в .

1більmе ПОЛООИ1НИJ

навча-ється

Державне житлове будівництво ювадра.тних метрів).

повсюджува.них по пііДписці, ока-

еільськоrосло;~;арських

наці10наль-

1В )J.Ї· стах і сс.1а.х У.країни є 30 тисяч початкових. ее­ мІІірЇJчни.х: і середніх шкі.1, в яких

робочwй П<J·над

ся ,випуск дерЖ<Шних позик, роз-

1956

JlOГO доходу йдуrrь у : на.с .на

tСВЯ'І'КОВ'і

віку.

ту.

·перевага

мічооих

ШКі.1ЬН0'Г0

коштів

а

фесііі,

виявлявтЬІСЯ

роду, збідьшався за п'яту п'яти­

як у

ОХ{)ІП.lе-На

П();l()!ИІ'На ДLTefi

Союзу

основі під•неоення дооj}()б}'ТУ н&-

Прич~му

ШІ\0 .1010

<1ИІІІе

культури тру~ящих

)Іатеріа.п,н<Jrо

Над КаПЇ>Т·аJіЗМ•ОМ. Н~ціона,lЬНИЙ деНЬ д.1Я II'Ck'\ ро1біТНИ'Кd/В і ~;lу:Ь:­ ~()іХІ()Д в СРСР, який JІеЖИІТЬ в бовців. 3 1958 року припиняєть­

-

в· сііі·

читаТ!І

бдизн() четверта частина бюдже­

Р.111дян· ськото

ВСЛИ'ЧеЗНЗ.

се.реднЬх

на

ю1іє

де:нь д.1я г:Ірни-ків провідних про­

піJД.вищ~нні

д~бtро.бу-гу

======-= - · -=--==-=-~

на.­

ООН,

тепер

лисати 'ГРОtХИ бі.тьше под{)вини

.НЖ!:' .lСННЯ,

(З тез до 40-річrtя Великої ЖовтІіевої

''======Р.

ку.1r

·

селищах

p·ap;rocnax

м:іеьмr<J

ху·Н()К. На;СJе"1еІІІНЯ держаІННQГО

3

і

К-]}едиту

на цей леріод м:.ільйона

тИ1Пу,

МТС,

·і лісnромгоспах за .ра­ ДО'П<JМОЮЮ

встаномено

21,4

у ро3м:·і•рі

квад!)а.тни·х

метрі!в,

тому чис.ті в 1957 році .;wільііона квадра'І\НИХ метрів.

у

2,5 На.

Седі СИ.lа·МІЕ К<JЛГОСJПНИКЇ'В і сіл~ СЬІК<J'Ї

tнтедігенції

б:уд.е

СПОРУА­

жено()

У

860 ТИІСЯЧ будИНR!Ї:В, 3 1957 РОЦQ- 141 ТИІС:Я'ЧУ.

НИJ:

***

визнат·и, Щ<J в СРСР випуск<Wться сяч індивіІдуальних 6ільше, ніж у США, ін.ж.ен~рів, будинків.

жwrл<Уви:х

[ІГрономів, дік111рів і юристі:в.

дальшого го на·роду під ке:рі1ІНИІЦтвом •Коwу­

Наука в нашііі'

юраїні·

Чудові

даuюї ОО{Ютьби і праці .радянсьRо­

П{)р.сіІІективи

еду- ·розrортання

житмвооо

жить на:родо.ві. На У краї· н·і ств<J- цтв. а відкривашться

С<Jрок JЮКів героїчн<Jї, смrовіІд-

б•у)ІіЇ.ВНИ'­ ШО'СТlИ

нkти>FН<JЇ партИ за.б·езпечИІ.ш все­ СІВ'Їтньоkт()ІІJ'ичн:і перемо()ГИ. Полі:.

ре,н<J '!1РИ. A~aдNrii, wi ·спИІрають-

п'яrіричці. На Україні до

ся :На. широ1ку сітку на}'КОМ-ІДОслідних інстИТ}'Тів. Наукюоою

діяльн1стю, крім того, займають-

року .на.мічен<J зб1удуsшги і •В'ІІе­ . НО)fі' :КИ і 'Пі'дВИ'ЩеІННЯ на.родНОГО наша сти в екс.Ішуатацію за р&ХJУІЮІt Д()І6рооут}·, яку проводять держЗІви 29,5 м.ільЙ'()На. Jt,ВаJД­ ма.вна. Іі.о>rуН'Ї.СТИІ'lн.з. партія і

ся різні .шборат'()рії і БОНІС'Ц}УК-

ратних

метрів

1960

житлооої , ІL1ощі,

'ТИКа

Не)'ХИJІЬНОГ()

Радя:нсьюrй

уряд,

рОЗІВИТКІ)'

Є·К(}­

за.безпечи:ть

торсьКІі ·бюро. В 'У•СІЇХ цих зак.1а- з них у 1957 ІЮЦі 5,2 міль­ нові Д<JСЯІ1Нення в боlЮ'Гьбі за ;tах зайнято П()ІН~ 32 тиеJІЧ'і йона. к,ва.дратнИІХ метрів. ~·С:ЯГ ПООУДQ.D'У К~М}"НІЇІСТИ'ЧНОГ<J СІУСІПЇ:JІЬ. наукових праqіІв.киі&ів.

жит.11овоrо бу,в;Ш.вицтв& в кістах,

.ства.


======'#

• = c===--=Ji

Сипа соціалістичного змагання за

перевиконання

бов'язань.

По

ж

мо­

Па­

Поживил,

І,

зо­

лока дали слово надоїти расковія

1

І

Варвара

Мишко.

І

І

Розгорнулась боротьба за здійснення взятого зобов'язан­ ня.

Кожна

працювати

тись

з

нас

перед

не

подругою

в

11

доїли більш як по 3550 кіло­ грамів, О. Герус по 3800, а я - по 4150 кілограмів від

І

цівники

початку

нашої

року

пра­

молочно-товар­

ної ферми брали зобов'язання

на честь

40

роковин

Великого

Жовтня, я дала слово одержа­

а

за

мною

фермі

І доярка .

доярка Ольга Герус по Ми вирішили змагатись

~~

Семиполки.

М'ясопоставки- на

с. Калита.

здачі і щюдажу м'яса де<ржаві виконали на 114 процентів. З. Дятел,

П{)·над

одержа.м

в

ЦСУ

на

жа.й моркви.

за;кага.ту.вали

ших овочевих •к-ультур.

fi

·.

МТС

б

згортає на

возити для wмпосту:ван:ня.

м. Бігун, бригадир rородньої бригади.

Колгосп ім. Леніна, с. Плоске.

зб·ерkання

вис~ки

ІЮІІJЇ ПО

за ко.1ГО·с·пнІЩями

бригади Уляно!!_~ 'Кабищ Фе.д()рою Ви~;оцьк.ою та Н<1стею Висоцькою

вИІК.опала і закагаrгув.ала картоп­

У спіхові епрИІ.я.1о те, що в·сі ко,1rоСіЛНИІКи

і

КОдГОбШИJЦЇ

ПраЦЮ-

1!а:ІИ дружно, ·зажJято, а особІли­

JЮ ' Ва,сищина Каа:~н, Маtрія СолОІ­ вей, Ліда Ко·ваш.чук. Вони допо­ матали в работі і іншим кмгосп­

Добре JІра.'Цю&а•1И їздові ЛеоН!і.д

Кова;rьчук, Петро Со·лОІВей d! Ва­ сuь Вожк·о. Це завдяки їм швщко

заtкwга.тувади

на

зm'tІове

зберігання к.артоплю, с,тішові ·бу­ ряки і моркву.

Під яри.й •к.'!ин на.ступнм·u ро­

ку

П()ВН'k~ю підгОТОО!иди зJІб. І. Маркуця, бригадир комплексної бригади

Колгосп с.

ім. Сталі:на,

Русанів.

N2 7.

сходах

озими·ни

з

розрахунку 1~1,5 центнера на гектар; попелу вносять у дозі 3-4 центнери на гектар. Потре­ ба озимих культур у фасфорово­ му живленні в найбільшій мірі в~дчувається в молодому віці, тобто в осінній та ранній весня­ ний період вегетації . Це добриво

не

вимивається

грунту,

і

у

частину

глибокі

поживних

шари речо­

вин суперфоофату, що не викори­ стоІвується

живає

НИІЦЯМ.

по

восени,

рано

фосфорове

живлення

У першу чергу, пот)'Ірбу,в.адпся

вісили у з~рносХQВИІЩах для су­

с . Пухівка.

Ш.ЇІІ'НЯ. Наеіння в на.с в Н3 всю ·пдащу 15 тонн. Лк. Jюказав

І

Протягом ост

·

ГОСП·і

ім.

.

.

аННІХ рОКІВ у КОЛ-

Хрущова,

с.

Требухі.в,

підживл~ють озим~ну за допомо­ ~нтака,

ли внесеиі

~кии

більш

нап~а.вляє

як

з н і м к у:

на

користовують

і

при

низьких

тем­

до пізньої осені. Найкращий ефект, безумовно, дає більш ран­ нє підживлення . Досліди показа­ ли, що кожен центнер суперфос­ фату при осінньому піджи·вленні

дає приріст урожаю зер!fа оонмої пшениці на 2-3 центнери більше, ніж

при

підживленні

весною.

Осіннє підживлення фатом суміші

ку

3-4

гектар.

корисно з

перегноєм,

центнери

Суміш

суперфос­

проводити з

в

розрахун­

перегною

більш

і

на

рівномірно

і за.сил:ое}'!Ємо. Сте·бда. кукуру~зи подріібтювмо J зтадовуемо ху~добІі.

м. ПРУАКИЙ, застуnник голови колгоспу.

Колгосп ім. Хрущова, с.

Требухі·в.

даJюк

І),!.ерж.а.ш

·значно

с·танавить

центнерів з гек.та~

160

ра.

Зараз ланки ІЮЗТЮЧади підгІ)­ ТО'ВЧЇ ро00ти :Ц() ВИJЮЩеВ:НЯ О'ООЧІЇ'В

виІІІЩЙ врожай: пооЦдороів , ~щжви,

у

каm:у;с'І'и, ніж торік.

ляють доори:&а., парюrwв.у :землю,

Змагаючись на че1сть 40-рІіччя Великого j{Wвтня, кращих по·каз­

очищають

ників добилиоя

.1анки,

на.ступно.·му

році

насі.ння

авочевих

А. Сидоренко,

якими

ке<рують Марія Лахно та Галина І 3е'Мляк.

СереДlі\Я

о·вочевих

кудьтур

бригадир.

Колгосп ім. Шевченка,

вро, жаtйніеть у

цих

Хороший

за·rотов­

-

кудьтур.

с.

ланках

В.-Димерка.

подарунок

1000

підживлен'Ня ни Во.брицЬЕоі МТС він Зіібра.в

розподіляється на посівах, і ефективність підживлення в су­ міші збільшується. Заслуrовує на увагу підживлення озимих мар­ ганізаваним суnерфосфатом, що

його

виготовляють

академіка

П.

ганець

важливим

є

А.

за

методом

Власюка.

Мар­

елементом

живлення сільськогосподарських рослин. Він підвищує стійкість озимих проти несприятливих умов,

підвищує їх зиЩ>Стійкість, під­ силює фотосинтез, у з.в'язку з чим інтенсивніше проходить за­ гартування озимих. Під впливом марганцевого

пературах, то озимі підживлюють

змагаютьсл

комбайнера

гектарах жита і пшениці з розДобре шрацював .нинішнього :рах, :В ТОМУ ЧИІСJLЇ ЛЮІІИНу 130 рахунку по 2,5-3 центнери на сезону комоwйнер {;ИІJЮСНОГО ІWМ- і кукурудзи 100 ге:к.таІ})ів.

роз.виваються

ви­

і

Перемога панон М. nах но та Г. Землян Наша кюmле:кс.на :брига;да за­ в~рши.ла збирання ОВ{)·ЧіJІ на 7 5

спо­

рослини

:кукурущзу

ЧИІТИ цю tрОботу. Мододі качани, я:к.их є 350 тйнн, перер;JбЮІJ на універсальній: ІVІ)рмодроба.рці

дотримали.

Колгосп ім. Ватутіна,

Оскільки

рослина

на·весні.

3a,pruз 'ВІСІ.Ї бригаоди маІСQо&О з•би­

'В ЗеІШі З ІW•ЖНОГО ~кта.ра, СІЮГО

·про наеіння. Повністю дозрі.1і ка.­ чани ООЛа,:М:<ІJІИ, ОЧКСТ·ИЛИ ,ВіІ;( об­ горток, зв'язади іх пonaprro · і ПQ­

І. Марченко,

К)"куруд­

за те, щаб через день-д&а закін­

Осіннє підживлення озимих роосuвають

бурлк, моркву та пізню капусту.

цьому

98

40 центнеорів К.УКУРУ'.В:ЗИ

слона

560 центнерів .~ кажио-

На

КО:ВИ!Jі Ве.1икО'rо Жовтня швцко лю. 3а.кі•нчІL1И 3бирати столовий

в

кожен гектар, а нинішньої осені байна. І. Киреєв. В ІЮ.'ІГО'С'Пах зона· 1150 гектарах.

Для осі•НJІього підживлення ви­ користовують мінеральні добрива, переважно суперфосфат, який

Наша б1ри:га.да на честь 40 ро~

в:и:ро·стИІти

-

озимини з літака. cиJюCJri к;ультури .на 230 гекта------------------------~----

Дружно І організовано

а.наліз, лкий провела коН'!'ро"1ЬНО­

ди зак!}іплені

ОЛО'І\1 оу кули лої •весни мінеральні добриrjа бу-

капусти і закІіІFЧуєио за.клruдати

ЮВ'і.1ей

рають

НаД·і•сла.ла УпраВЛІ1ІІНЯ ЦИВ1ЛЬНОГО ПОВІтряно· , го -флоту. Так, наприклад, мину-

на зимове

подаруJfком

сла.вниМ

в'язавшись

'КОО.МПО•СТІВ. І гою

то·р.ф. Незаба.ІЮМ почнемо ного :ви-

ви~садІVи моркви,

'І'рудовш,,

гектарах. Ни:нішнього року бідь­

·

,~.

І. Осьмак, головний інженер. Бро. варська МТС.

прІЩеН'Гів ехожо,ст:і.

шість

ОСИдИ'дИ заГ<УГІВдЮ Д1J'\ІРИ:В щд

311Jl}a.З буЛЬІД()ЗЄр, Щ{)

менної дати 7 листопада. ці каw6а:іrни бу,дуть Щц-ремонтовані.

лаборат'(}ріJІ,

по

городи!l'у. У ка;а.ти скл&'ІИ 4~5 тонн то1рфо-гноиових

В. Бе.1ас. В ці дні на ре·монті своїх машиш пра:~юють передові трак.тористи Ф. Іtорнійк.о (тJ)<1.кторна бригада :М 3). І. Са.м;оонов

r.

Ішсіннева

кожне свято в.і;дзначати тру- заг{)Т()ІВИди на:еtння JІО~~орі:в, довкмк у•сдіtхмrи в рОООІГі. Кол- огірюів, tРа.ННЬ()Ї к.аJІу•сти та інбригади

кохба.йнерів. TapaHQ.\1 та І. Івани:цьким пе•ршим дос-та.вив

за :\Іає

-

нашої

центів ВИJканують виро· бничі за.вдаІІ'Ня кова-ль Д. Р)"бмша елю-

Гі,днm'tІ

Успіхами в роОоті зустрІчаємо Жовтень

40 \}ОіЮВИ'Н ве~шкого Жовтнл: закін•чи.1ИІ збИІра.ти пі•зні ово-j ЧІі. КаЩ"СТИ .ви:ро.стми по 130 ЦеНТНе'J)іВ СТОJЮВИХ бурНІКів ПО ' · . 6 · 1 50 центнершв н_а КО:Ж.НОМ>У з l по 265 центяер$ на ІWжно:му з 9 гектарів. Маііже такий і вро-

гекта1;ів х.1іба з.іб­

330

()ІUМО.1О'fИ'В

40-!}іччя Вел· икого Жовтня ко.1•гоепники н:мпої ар'Dіді. 3()ІбІ)­

Xopoona траJІ.ИІціл у наших людей столов'ИІХ буря:к.ів. На вею :ІL1ОЩУ

го,с;rшики

і

у нинішньому році коМ'баftно}І «С-4» комбайнер О . .ВОtж.к.о, який з гру:пою Jнших

~у. стрічають

На

-------

ЧОСТЬ

Пона•д

рав

кожно·му із 12 ~ктарів :Jі,брано. по 300 центнерів. На ()ІКремих дідянках, Щ{) бу­

бригада.

заготівлях.

центи вИІІООнала план здачі і щю-

пОtД-

токар

В. В.шсенк(} :дає ЩОtденно по півто·ри нор)І. и. На 120-140 щю-

НІ!ііі'ШНЬО)!)'

кормодобувна

Itoлroem:и раЙІ)Ну Річний ІL1ан

інспектор

з

Так,

(брига,.;щ :М 14). На честь св.ят<t В{)НИ зна.ч:н' а П('І]}евико.нують нар­ )ІН .вИІро!іітку.

Є насіннева кукурудза

бригадир.

даж.у м'яса державі троєщанеька

ар'І'іль ім. ВО<рошилова.

здав державі

це итиерів буряків

го rекта'Ра..

ті На ЧЄ'С'ТЬ 40 РОКОВИ•Н ВеЛИІКО­ ГО Жо~пня, кодгоСUІ ім. Стад.іна,

план 180' цеН'Гн:ерm• ·м'я,са, ]мені БудЬ()НН{)ГО, ·с. Мюtрець, 6ід­ ше 100 центнерів. На 124 про-

«Червона Україна»,

560

вить по

процентів

114

парторганjзації.

І се~р.е~Ісій в·ро.жай бурякі.в стано~

На фоrо: доярка М. ~обко.

3200.

МТС.

сар М. Коро.1ь та електро·з·~арни:к С·ВОЮ машИІну на ремонт. До 3На­

зюювий пер:01д.

Гоголів.

ряків

М. Бобко,

с.

По

Р'Ощі

ництва нашої ферми.

Колгосп ім . Леніна,

Колгосп

с.

працюють

Нксокий &рожам к.ормовИ'Х бу­

також

ня по надою молока. Такими успіхами в роботі відзнача­ ють свято •Працівники тварин-

корови,

Здійснюючи :юбов·язання, взя­

по

нашої

~н~рг~єю.

з гектара

перевиконано річне зобов'язан­

ти в нинішньому році по 3300 кілограмів молока від кожної закріпленої

І

корови.

цілому

вистачиrгь В. Сорока,

J!

В на

І

KOPM•UB, ЩО ПОВ!ІІЇ'СТЮ

~ля ху::~оби на

механі·затQри

воє.Н{)Ю

тонн доброт­

4000

НОН) сидасу, 2700 таин гру:бих

місяці раніше. Доярки П. Поживил і В. Мишко на­

кожної

Ззготов.1сно

І

секретар

2

Коли

над 2000 го.1ів.

зма-

ганні. Напередодні великого свята приємно усвідомлювати, що взяті річні зобов'язання виконані нами більше як на

вистачає ;ря всієї Х}";(О'би, а та­

ІІ

поступи­

н.ув у маJі!сте.рнях

НИЦЬІШХ ПРЮІlЩСНЬ ДО ЗЮІИ. Їх С'fа,вши на перед~вяткояу вахту, ~()Ж і ;рн шиці, якої :\ІаюІо по­

1

Високе трудове піщнесенmя па-

Завершена підато· вка тва. р'Іfн-

'

намагалася

краще,

На передсвятковій вахті

Іі в тЕплих nРимІщЕннях

взятих

стільки

ХУДОБА ЗИМУВАТИМЕ

живлення

краще

механічні

тканини

в стеблах зернових культур, що під,вищує їх стійкість проти ви­ ляга·JІІНЯ .

підживлення

калшним

добривом має перевагу перед вес­

няним. його слід вносити суміс­ но з фосфОtрови.м. Калійне під­ живлекня поліпшує асиміляційні процеси,

цукрів,

сприяє

нагромаджен'Ню

nідвищує

морозостійкість

рослин. Рослини менш ушкод­ жуються грибковим захворюван­ ням, підвищується стійкість про­ ти вилягаН'Ня, поліпшується на­ лив зерна. Все це забезпечує при­

ріст урожаю. в середньому

двох

місцеві

живлення

центнерІв

з

гектара.

до І

азотом

рослини;

значна

озимі

хліба

•В

ОСЇННІИ

на

у

знищує

сприяє буйному це

витрачаєть­

кількість

виснаженІНЯ

вод.ів

60

качанами

460 ТОНН ВИСОКОПОЖИіВ­

.КОрму.

П. Жигало, агроном.

Колгосn

ім.

Юрооа,

с . Заеоричі.

органічні.

період треба обережно. Посилене

Тому

з

МОЛQЧНQ-ВОСКОВОЇ СТИТЛОСТЇ. 3 ЯКОЇ НО•ГО

Підживлювати

росту

перебуваючи

кукуруд~и

заКЛ&ДеНО

аЗОТОВЯМИ добривами

ся

останній час,

гек.тшрів

Осіннє підживлення не виклю­ чає підживлення весною. Для вес­ няного підживлення поряд з фас­ форовим і калійним добривами застосовують азо'!іІІі добри.ва і

вуглеводів.

запасів

рослинному

вугле­

організмі

морозостійкість

рослин.

З

ЄМЛЯ 8КрИВа€ТЬСЯ СаДаМИ у

К{).ЛГО<СПНИКів

в.становила,ся

нашої

хороша

аР'!'і;.:Іі

тра.ди.ція:

кожної осені і оос·ни· на,са-д•жують НІ)Ві ·Саі!{И

аібо

ЩЮІЮДЯТЬ

реМО:НТ

:п."шдов:wх на• са.дж·Ішь. Зара.з з пло~ дорозсаІІ(н:mка тре·бухів·сьrrоrо :К.О.1-

К•р•ім того, під бічного азотового бо розвиваються

впливом одно­ живлення сла­ механічні тка­

ГОСІПУ ім. ~руnцова. завезли 1800 дворічни~ ябду.нь та груш, трак­

нини

що

торист І . ПетренКQ готує гли6ок.у

до

Осіннє

в на.шо;:м:у :к.оо:гос.пі, :він ~1бр3.іВ

в

стеблах,

призводить

вилягання.

(}P:JIHKY

Азотове підживленн.я в осінній

n.е•р.іод

застосовують

лише

JІ(}ЩДКИ

Д~ре·В.

роООИІВКУ

nдощі і

на ІWпання ЛІМ закінчимо до 1 лис­

слабо

розвинених

формі

нітраті·в nризводить часто

озимих

Д.1Л

Підготов-ку,

посі-

вах. Внесення азотових добр·ив у rопа}(а. Сад П(}Сади:мо ве·сною. до вимивЗІНня їх у нижні грунту. Тому дJІЯ внесення ні треба використовувати н•і форми до~рив, які не ваються осінніми опадами.

шари з осе­ аміач­ вими­

А. N\ихаАловськиА, професор . З газети «Колгоспне село».

М. Маляренко, садовод.

Колгосn ім. Щороа, с.

Княжичі.

СТАХАНОВЕЦЬ З стор. НеАіля,

27

zовтня

1957

р.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Недіnя,

жовтня

27

року.

1957

НАПЕРЕДОДНІ СВЯТ А В ШКОЛАХ в Гоголівській середній шкоді гші в.иrrоТQВИ.ЛИІ sначну Іtіл&:&kть

НУ. ЦікавИ'Й оомm дуwками по ЦЬQму пита•нню від· б~в.ся на ос-

при.міщення ШКО•lИ .вже )!а6 свят­ wвий вигдя,1. Пі.цгО'ТуВа.'Іи по-

вmробів,

тан.ньому

при

,царун.ки дітям. Цими ,і:ІLЮІН учІІ'і

раЙ'ві:дділі народн~ї освіти. Дирек.тор 3авІ}рwцьwї серед-

за.ПJНШ}'ВаJІИ ПРQвости ряд хо1 роших р~біт, зок.р~ма, по· садку де-

щ~

'Напередодні

«$ЯТ

еІюпо• нуватюrуться на вВІСтавці дитячої тв.орчості. В к.ор. пдоrрах

заеі1да.нНІі

Р3ди

ньої шк~ди т. Джежелій, наrІ<рик-

рев .

лад, ·twз•повів,

що підгО'Товку до

спортІІJвні змагання. В усіх піо-

рево.1юції, яка відк.рила нову ~РУ

Б(;ВИНИ. дюбн:QІГО лю))сrrва,--.в·ідзнача€ '!е­

віти у Гомлеві за o·eT<'l.HII'i сорок рокJіВ. Про те, ;~ якими почуття-

евята школа почада ще з весни. Ук~тали ,а;О<говір на змагання іІз

нерсьБих загонах відбули· ся бееіди . на тему : «Що да.1а Ра.~нська

в .ісТQрЇ'Ї не тіль&и нашої Ва.ть­ &і!вщи. ни ;ме И усього лю,'\Іства.

во»,-•lЮ.'\ИІ праці в у.сіх С(}Ц:іа.rІіС­

вори'Гься у ст·інгазетах. Тут уже, розпочато · пі(ЦгО'Т•овк.у

гом літ:~. учИ'Т'е.1і і учні юшиса.ш історію БОЖО 1 )ІОльсьrшх оргюrіза-

Т'\} врожа.ю, спартак:іада, nи·ста.вка. ди'Гячаї творчості. Ли:сту.ємоеь з

к.птаііськ<~. няньбао»,

до у:рочистих батьківсь.1шх 3борів

цій ссда і шко.ш . Створено уч-

піоне;р;нrп Ячтії. До свята кож-

ви:зоодення від Бwпіта~.'І:і:зму ·всім

виг()ІТ()влело

зразки іменних

півський дс.кторій.

кої

Ж<rвтневої

ооціа.'Іі•стичної

зу·стріти

і класах з'явилися Діаграw. що

-

пере\ЦоеВЯТJ\,(ІоВІЇ

ур'():чисто

Ж (11. в т н е в і ро«Це велике свято В()о.'ІВ­

показують ·ро• 3виток народноТ І}С-

ми ;rустріча. ють учні свя:то, го- В.-ДимерсьБою шко.1ою.

Проходять

НАЗУСТРІЧ ВЕЛИКОМУ СВЯТУ

Наб.шжаєтьея соро,.каріччя Вели­

Про·Т'Я- влада трудлщи:м». Готується свя- «Жовтне~а. рево.1юція, -

3араз

pe:ry- ниИ Іrіонерськиіі

загін

гот}·є юраїна.м

ХОf'.ивацька

га.зета

«Руде

пра­

пише

тичних краіна.х прагнуть :JІу.стрі­

га.зета «Чжунгоцін- освіти:да ш.1ях до

ному і .к.ультурн(}му буд,і!внищт.ві».

в Т·О)[І)' числі Іtит<Wві·».

ПІ новими успіхами в економіч­

іВе.шчезниіі РQзмах всесвітньої підг01rовки до 40-річчя Ве.1икого

з<шРQшень. Оформляються: п.така- .1ярно нр{J.вадяться інфор)Іації про св·ою ПРQrрам-у худож.нЬQЇ с;ню- Идучи ЦІІім шляхом, ·багато на-

Жовтня не Д()

ти. УЧа СНИКИ! Х)'ІДОЖНЬ()Ї Са 1 МОДі-

ДОСЯГНРНЮІ

тичним сила·м. &ни і їх пропа­

СВЯ'ГКQІВ.ОНJ

ТРЬОХ ІЮКО.l !НЬ .

j}<ІДЯНСЬІV!УЇ

·На:уКИ.

Я,lЬН'І)СТі посилено готуються до Д.&бре проіі.ш.1а в нж

.

.К.ОНЦеР'fу.

Та.к.а. ж ро· бота зараз

Ді!іректор

JIP()BO-

_Семи:по.1Бів·ської

диться і в ряді інших шкL.1 рай·о- ШК.().lИ т. д• іде.нм сказа~. ж:овтневиіі день

1917

ку,

я

про

який

розповісти, мені лову не могло

ро­

хочу

і в го­ прийти,

що я, хлопчик з Нарв­ ської застави, син croro робі"Гника, зроблю. ся коли·небудь інжене­

npo-

Таке питання виникає в дівчинки. І вона ви· рішує, ЩО треба ВЗЯТИ

Тим більше, що з об'я· ви, яка тут вивішена, видно,

зані

дні•в

в

і

що

П·рочитати її.

через

кілька

бібліотеці

крізь

призму

йняття

буде

спри­

восьмирІч.н<.•'О

читацька конферекція ло

хлопчика.

цій книзі. Нова КіНига

Митя Воронов не є пасивним спостерігачем всього, що робиться на­

захоплює Галю, як і всіх, хто її чи· тав . Написана вона від імені

будівельника

вколо. Жандарми поса· дили його батька в тюр­ му. Тепер н.іхто нє

Михайловича

знає,

літньої

інженера Дмитра

-

людини,

де він сховав зброю. Матроси·чер воногвардійці ХВИЛЮЮТЬ· СЯ. Де 3НаЙТИ ЛЮДИНу, яка б <Жаза.ла, де ехо·

Воронова . Між іншим, Дмитро Михайлович на початку свого ня

оповідан­

говорить :

вана Михайлом Воро­ новим зброя? І ось така людина знайшлася. Це був восьмирічний Митя.

«Я споруджую будин· ки. Цілком можливо, що хто-небудь із вас навіть із

живе

в

одному

споруджених

будинкі•в .

Але

Він

мною

в

Він

показав

стиrр, де в

той

той

пу,

ящиках були

потраnляє

до

Місто було в пітьмі, лише Смольний сяя•в

темну жовтневу ніч. На майдані

біля

ки.

палацу

людські

Промені

пото­

прожекто­

рі•в і фар оовічували су­

ворі обличчя революціо­ нерів . Ця картина врі· залася в пам'ять Миті.

ві•д

-

-

-

і солдата­

ми на східцях Смольно­ го. На Неві гриміли залпи «Аврори», із Смольного йшли на штурм озброєні заг()НН почалась Велика Жов'Г!rева соціалісти<rна революція. Такі КНИГИ, В ЯКИХ устами герої.в оче­ видцІв революції розпо­ відається про незабутні дні осені 1917 року, ду · · же

тремтячим

хвилювання

-

-

Заnам'ятай цю ніч,

хлопчику,

-

з матросами

огнями всіх своїх числен­ ·ИИХ вікон. Він був на­ че казковий палац у цю

~отмись

гва·рдійuі·в, що залиши ­ в машині: Куди ж він? А як же ми? Він пішов у штаб, відnовів один робіт· ник, пішов до Лен.іна . І я я теж бачив йо­ го в цю ніч бачив Володими•ра Ілліча Леніна . Він стоя•в разом лись

Смольного. і

райвідділу

...

цікавлять

юних

голосом

СКаЗа·В матрОС і, М •ЇЦНО обня.вши мене за плечі, зплигнув з автомобіля

читачі:в.

книгах

м·и

наших

По

цих

проводимо

на землю і з-~ик в люд-~

читацькі ~rонференції, бе­ сіди, ранюt. Тільки в жовтні іх у нас було

СЬКОМУ

сім.

-

ПОТОЦJ.

Дядю!

-

М. Полоиарчук, бібліотекар райО!fИої бібліотеки для дJітей

крикнув

я йому вслід і, не почув- 1 ши в-ідповіді, розгублено І звернувся

до

т·а

красно·

юнацтва.

Бібліографічні огляди книг Цю форм•у роботи · бі·бліО'Гека. \ ги при:евЯJчеНJі бQІР· ()Іl'ьбі на.род.ни:х застос~вує, перш за все, д•'ІЯ мас за. перемогу Жовтневої ревокращом залучення чwгаЧІів. люції. 3вичаііоо, в літній період не 3 велИІtІmf інте~СО'М :с.лухали

кожен

ІюлrоспнИR.

мав

·змогу J\,(ІіЛГО·СПНИ.ІіІИ про геrюїв У ма.Н()М

які

rе•ро·ЇЧНJО

боролИІсь

раз ї~ маємо 617. Добитись цього за вста~·О'ВЛення Радян.ськ.ОО влаДQПом~гли і О•ГЛЯІ~И КНИГИ.

про які розповіД<Іла.

Щ

лщ~ .не були на оrлЯІДі, але їм переказали все rоваршпі. В цей день я записала

нових чита­

12

творів· чів.

nрийти і нзяти к.ниrу. Але •кJдь- Д.Митра. Нав01днюка і Аман-Гельди кіrсть чиrг111Щв у на•е впроела . 3а-

кн-иг

ДИ.

.Зараз ми готуємось провести ог­

лщи книг ВwсИІJІЬЄВ<L «Сме.'Іо, то­ варищи, в ноту» і СеІІ:Дерського «Героїчна

боротьба

б УТИ

рестав

народної освіти.

закопані гвинтівки . Ни· ми навантажили кілька автомобілів . Потім зброю роздали робітни­ кам великого заводу . З ними був і Митя.

ром».

В творі розповідається про на·йважливіші nодії, икі відбулися в жовтне­ ві дні 1917 року в Пет­ рограді. Але вони пока·

цю книгу

що І

дують .соціа.1ізм. Каnіта.тіз)І не-

М. Горбатенко,

інспектор

НЕ3АБУТНІ ДНІ

До виста.вки підхо· дить дев'ятирічна Галя. Уї увагу привертає ілю­ страція на обкладинці нової книги «Хлопчик з Нарвеької застави». На ній зображена велика колона чер·воноrвардій­ ців. Трохи збоку стоїть х;юпчик. Хто він?

[)О,J;і.в J'ЖЄ СТалИ ВідЬНИМИ і fіу-

. . зус'Гj)'ЇЧ І дІяльностІ.

тру,ІІ;ЯІЩИJХ

ни запитали, чи немає зараз тmх

с. КрасиліІвка.

Ра.д

району,

ІІІРОВОДЯ'ГЬ з Ра)fяНІСьким

'l'Ре'ГИНИ

на.се.'Іення

ве:ієї

зе:м:ної

ку.1ї.

До 1у ст·річі славних

'Р(}КО.ІИІІН

гvту ються Н<L[ЮДИ всіх к.раїн народної демокра'Гії .і трудящі

31ЩіЇ МаШТGВ:УЮ'ГЬ НЗ. Че·СТЬ ро­

з· оо{}и,

ста.мя­ і кj­

краііНу.

Цл IJ1l)aщa

за·палює всіх лю­

с.л:rненв.я Р<ІІдншської держаВ'и.

&аJІJсЬІІtий ху.в;ожник. fільям

B народнQ:-демок:ратИ'ЧНН.Х. .кра- пеrр, Dітаючm інах

стоорено

підгО'То.в:чі мМ:і.те­

тп по с;вятку.ванню 40-х роковин

Rеликоrо

Жовтня.

се.1яни цих

РооітНИІки,

і тру>Д()·Ва.

&ра.ін

Жовтня

славниЙ'

пі,.;. &р.емює: «За.

fpon-

ювілей

40

:р(}-

ків СРСР просунrвея впереJІ: . на 400 рокі!!. 3 фООЩаJІЬН'ОЇ країни Thirн пере-тоороси за ц~й :wроткий ~ержав 3 велик:их світу» .

інтелігенція час в (}ДНУ

готуються

Х.м:ари в районі і

радісн()

й

ВІдвернути загрозу

Вл · ИЗЬК.()Г(}

С~рВ)tнього

Сход} загальному зrущаютьrся. Туrреччина .нацьк.овувана Сполу­ ли

миру гала.с

ВлИ!ЗЬІltОМ}' ніб'R'ГО Ji:e у СQбі

небезпеки

війни, про

fuQJ('Ї таїть зчини:­

те,

Щ()

Сірія

ченими 'mта·там:и. на. Сірію, п·ро­

ніб-иІГО погодmлаея з nrpoшmщiGю

М·ВЖJ'Є бірязка·ги: зброєю. До оі­

про

vШськоrо

Арав.ії у вреrулюванн'і сіріЙ!СЬКQ­

над

wрдону

П()­

тисяч турецьких солда­

50

тів, близьк.о хідНРХ

стягнуто.

700

танкі11 і само­

а.ІУГИ.'Іерійськ:их

ВСІК. Із США П;Jавлено ще

:устан(}­

в 'Г~'\)еЧЧRНУ від­ 150 реактИІвних

JІЇТ8К , Б.

Іlід·СТУ'ІІИІ

ім. періа.JІ:ІІСТІВ

на

ВлизЬІООму Сході виклик.ають за­

всіх миролюбних

на:родіllв і &раїн, :В тому чиелі на­

Сірі:л ро·зта­ ми

маємо

К.()рдон .

Радянсь&mй: урц вживає

~оді>в

ві:ц

наш~і

щоб по.іії

Сході' не п•ризве.lИІ м:,а,

ене рrі•йно

·ОША.

в.с.і;х

країни

за­

на ВлизЬ}\,(Іму

до роЗІв'язу­

п;і;дтримала

в.кмо­

Це (}бГіJDОІ}Jення пачалося.

«посере;д.ництоо»

Сау~ьJtОЇ

турецьких відносин.

rЦі

вИJtрути

НЕ}

приrrулmли

ПИІJІЬІНО>Сті а})ООських на.ро;~;ів. Сі­

рія ОФі.ці,ально заявmла, що в.оєн­ н:і мту.вання Туреччmни ств()І[)ю­ ють

загрозу

нооої

вшни

на

ВлИІЗЬJWМ'У Охо.в;і і що сірііkьк:и.й УІРJІІЦ Не ООираєтhСЯ ПрИJіі:МаТИ НrіІЯ.ІVоrо посере,дни:цтва. Jl•& пер­ ш~ерrових

за.щ~і!в· ІАЛЯ усунен­ н-я: загрози безпеці на Влизь:JtОму

Сході сір:ііОСЬ.Іtий

УlРяд виммає

В.ЇД'В,еДе.нІІЯ ТУJW'!ЦЬ'&ИХ

WЙСЬІ.t 3

сіріііськоrо lt(}J!',D;(}нy і прИІПИІНе'Н­ ня 111ЮВОК<ЩЇіШИХ LІІ:ЇЙ у ЦЬОМУ ра­

ЙОНі. Сі:рія зашропонувала. та·кож обрати С!Іlеціальну к.О'місdю Організаціі

Об'єднаних

Націй

для

рож.'ІіДtУванн.я стано.вища на І\<ір­ дон.і.

·Тве.рда .'ftнія Сірії і Ра,,я.нсь­

коrо

СА>ю:rу, який її

в захисті миру

на.

підтрИІмує, ВлИІЗЬJtQМ}

Схо:М, пише .к.итай.ська. га.зетв Г.лава делегації ОРСР А . А. Гро­ «Женьмінь.жібао», в.і:D;пові,J(ає во· МИК() ПЇJД&реслкв, що ва.іі'першmй (}ООВ'язок Ор. га.н.ізації Об'ед;на.mп Л:і всіх миРQлюбних лщей: і 1роз­

В. Надточій, старший інспектор Держстрахінспекції .

виступів

Націй

~~------------В одному з листів добірки сКороткі сигнали», яка була надрукована в газеті «Стахановець» 29 вересня, йшлося про те, що книжковий мага­ зин у БроваІ!JаХ не відремонтований, протікає на

- зааюбігти та.JtОму •РО'З­ бИ'В<W п.1ани а.мерІІіltансь&иІХ ім · виrгк.о:в~ п.Wй, який ~юже прm­ періа.ліст.ів, що грають з вorlfe~ зоости ~() війн:и. на Влизь}\,(Іму Охо.в;і. Прт а:иерик.ансЬІкі іwеріаС. Герман. .,;істи та їх турецЬІК.і п0111лічнии В·сілам намагаютЬСJІ зdrрвати оо­

На озері.

товариства

новідомило редакцію, що псжрівля на книжКОІВОМУ магазині відремонтована.

в·иета&&и,

ться театральні спекта:клі

дей до6роІ волі. ІЩооrиіі аиери­

гу сііJійсЬІWГіJ 'УРЯдУ обrоВ.О·РИТИ на ХІІ ее;сії Ге.нера.'ІЬІЮЇ Аса.м·б­ л~ї Органі:зації Об'єдна· них На.цій сІtа.ргу Сірії на дrії Т>уречч·ИІНИ і

спожи.вчого

ків в.ла.шrовуються численні бе­ сіди,

стаlJки, Щ() по·казують оолик.і. ДQ:­

досі цмrо пункту ·Соціаліс'!'ИЧ'Ного зобов'язан.ня . НезадО:ІJІЇЛЬНQ органіrзовано цю роботу у с. В.-Ди­ мерці, де •С'J\РахоВ:і пла'Гежі зібрапі лише на 80 процентіБ, у с. Гогол~ві на 82 JТроцс.нти. Відстають також ес. Се•миполх.и: та. Ераеи:JІJівка.

ньому покрі·вля. Правлін·ня міського

Союзох.

Такий місячнИІК почався, зокре­ ма, у Франції . ІНд чае місячІfИ­

&ОlШН збори, лек.ції, бесіди, вш­

·Ва·нн.я ві!йни. Наша К]}а.ЇНа, З()окре­

наших

:\tіСJFЧНИ:КИ

прmсвячеmі PaдJrн­ всього світу. Осторонь цього не нокаІУГини, ЛИШИ.Л&СЯ НаВіТЬ Т<ІІКа •ВЇД<lЛеНЗ. CЬIWI'IfY Сооо.зо&. Тру-:І(НЩі, всупе­ ві~ H:lc !Qраїна, як Арг(}нтіна. реч пі,ІJJступrа· м к.аліталіrстів, уз­ Тт!· переJІ:ооі rро.ма.,цсь&і ~рга.н;і- нають пратд'У про нашу велику

ес. 3аворичі, Княжичі, П•у.хіfІк.а, П(}Гре•би. Між тим, о-юре11і сільсьrоі Ради не !ШІОО'нали

Слідами

брудні

зустрі­

нізації

зале.жни.х

до вrеенародноrо. е.вята, за.ве·ршИJІи 3бір · страхQ:­ вих шrа1'еJК.Ї:В. Це, в першу чергу. ·СТQ·сується

ці

друж>би

оnільний

мтуючись

Аде

к.а.nіта.Ііетів

винами пере;~ові громад·сІ>к.і орга­

зу, а з ТуреччИІН()Ю

Бідьші·сть еі.1ьськ,их

.евято.

ку. ДQ не·ї входить нині тринад­

шован:а ІІІООЛИІЗУ Ра.дянсьмго Сою­

Брати приклад з передових

н111ету:пне

цять держав, .в яки· х живе 962 мі.'ІЬЙ()НИ людей, тООто 6hльше

шої Ватьк.івщИІНИ.

та «Турга.йсь&ий сокіл». ді кни-

щюстжІІ

новлять нині разом з Ра.дяІІісЬ.Іtим чають вьдсі•ч. В ря.д.і к.апіталіі:­ Союзом С 1Вітову ClOCTNIY ооці.мr.і'З­ ткчних ·країн у зв'нзюу з ;роко­

чекають л.ітн.і колгосnники. Во-~

бібліотекар.

перешкщити

намага.Нrня

«Десну nерейшли

батальйони»

М31ГаrІО'ТЬСЯ

р.ад .країн Європи і Азії. я·кd ста­

rовоІ війни від 'Н>ого відк.оловся

РQбити огляд творів О. Десняк.а

дня,

га.ндистський апарат в~.1мо на­ людям в }~СЬ(}МІУ с:вііті ві(Цз.начити

мину трИІВоvу

Наступно•rо

СВ!ТО-

В()Ю системою. Піс.1 я другої <Jві-

nрийшовши ІtИІЄ·ва. за в.етановлення Радлнської влад·и». Л. Чернявська, на РQб·О'ГУ, я поб1!Ічила, Щ() мене

Не так Да]!НО мен.і доводИІло.сь

·

ВСеОСЯЖ.НОЮ

смаку капіта.lіс­

(Фотохрон.іка

РАТАУ).

Фотоетюд

А.

Запари.

гово.~Юння сірійсьмї e:&&J.)l'И. ни

твердять,

Щ() ООетаН(}ВКа

Адреса редакції: м. Бровари, Киїаської об.пасті, вуп. Київська, М

-------------------------------------------

РеАактор

&на

С.

ПОГРЕБІНСЬКИИ.

138.

-------------------------------------~~---Броварська ра/Іонна друкарня Київського об.пасного управління купьтури. Зам. 4055 -248».

128 номер 1957 рік  
128 номер 1957 рік  

128 номер 1957 рік

Advertisement