Page 1

~!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!f!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!------118!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! fl РОЛ ЕТ АР І ВС ІХ 1( РАТИ, ед lfAlfТEC.If !!І!!!!ІІ!!!!!!!!!!!І!І!!!!!І!!!!!!!!!!!!~.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО··КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧІfОІ ПАРУІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОJ. РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ.КОІ ОБЛАСТІ

Газета виходить в 1~ квіт.вs 1937 року· • ·N! t27 (6375) •. Вівторок,

10

Жнива-В 2: ле нь за л нем

========= ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ

.

~ ПРИСКОРИТИ ТЕМПИ 3&И·Р.АННЯ ХЛІ&.А І -3- А г·о Т 1-В 111· И'~О РМ І В .

. .

.

.

ІЗ ЗАСІДАННЯ· МІСЬКОГО ШТАБУ ПО КЕРіВНИЦТВУ СОЦІАЛІСТИЧНИМ ЗМАГАННЯМ І

. 'В· суботу, 7

серпня ц:- р.,- нl

nрограЩорса, :«Гоголів· дУктивнос:rІ громадського ПродовОЛі!ЧОю ,сЗ~я•. що не тВ.арИЮпіцтва:. В. аднако­ мо~ .. · На . засіданні штабу партії вt;:{булось -ч:~ргове дає: змоги ··вчасно. npqвo- вих' ум·овЗ:J( з· .іншими цра3а:~t-даннЯ мfськог6 штг:бу дити·-,технічне обсдуrо!'!у- ЦюrотЬ · тв$ри'ЯнИнИ · рад­ коЖний дир~ктор радгос· l!() . кер!вjпщтву соціал!- вання машин, створити гос_nіІ! «Авангард»,- «Нло­ ny на3Ва-в дату закінчен·

йоні:

· · На

нього·

заqо_шені

директори

·

секретарі·.

.були

· t

для . висонопродун- скtвсьний•,

тивноУ праЦІ

комбайнерІв.

ТІЛьки цим

можна nоЯс- ведений

.

ва,

Які

Імені

· Кі!)о­

внконують

графік·

до­

·н-адоїв

nарторгаНіз!· нити .надто ·низький ден- молока: Однак тако'і иа­ радГОСПіВ 1 nтаха-. НИЙ. виробіТОК на RОМfіайн rІОіІеГЛИ1ЮСТі Не ·ПРОЯВЛ)ІІ-

ЩА ' фа6,рик. райоІіу .. В роботі у згманих господарстмх. ють rвариннини · радгосl'І!ІІ пrra6y взяв у';lасть перЗдебільшого механfза- імені Докуч;а,єва, імені :щий

заступник

голови

·

СІблвИG<онному А. 1. ш. уль- тори п1зно

r4.

'

На

nорядку

денисіму 11 .. годИнІ

~t~во~ювалось таиня

-

з~риовпх, в

два

на

стан

не

збирання правдані

r~<mo;:t_a~:rвa:!(,

'·ф!~а надоУв моЛока~· АнаJt13у10Чи "хід Збиралt.и~ голова

вИІ}оНкому

, рt:f!:()ниої Ради

~

а.Ле

ки · кращій

завдя-

· Тав.

не

:в~ршення

Змирилиі:ь з

Диренторам го с n о~ разо~-=~-спецІалІ-

Сергієнко стами необ 1 увагу . ке. '• х дно докладгосnодарств на. но разібрати~я в nричинах

сЛухtвський• та деякі іН- буряками, до за·

багатьох

пІз- на кожну .!!брову.

М. О.

організаціІ рівнИків

наближаються

с.пецtалІсти

так()ж звернув

-раці ра-rгос · . догляд •• ,.. п и • т ре бУХІВ· за · ~ьний•. .в:ЛІтківський~. нультурами, Ші

.

. 1 nереїзди до тим, що продуктивність .cro1f"{IOK літнього табора, кopls· nаДає. Це .І nризве­ Я:юrй необхідно перевози~ Jto. до того, . що. надоУ з. 6 ти до мІсць. збиран'Ня .xJII- червня no 6 липня все­ N,, 8ІІІіЄОРИСтовуючи кож- редньому no. району змен­ ний nогожий- день,. слtд шились, .на ·· ІJ1вк!лограмd

наро,qних nочинати-Jюботу

~

.....,.

їІ

ви- госnодарств:

де,ttуrатів М. О. Сергі~нко н1m~ 1.3-І rодини ·ранку. :ві.іfзнАчив, що nри одна- ---~~-с'-

.nvвих ум 6 в .. х,

МіЧуріна, -«Завориць.кий»,

включаються і

nи- в . жни-ва. Нічим

;, ·:p&O!fy )' дотрима1f!Іk гра· роба.

·

виходять

роботу, потім оглядаЮть .((J ~тнІ·всьний~. ·що в!дстакомбайни і лише о 10- ють вІд нього. Нерівники

овочевими

як!

зниж. ення

н. адоїв

молока,

роботи комnлексно, не допуснають великого роз-

:валих дощІв

бур'янами.

Він

Р!і'ВУ. між косовицею 1 об- органІзовано

мол-отом валкІв,

скирту-

(Вання:м соломи.

.

8

яке

збирання

закликав

ринницьноІ Лише за цих

включитися з~1 ожемо

nрадукщї. умов ми

успішно

кукурудзи, нати державнІ

nочинається

цими вЗяті

ия складених планІв 1 за- но· посіяти озимі культу-

увагу· звернув ІІ&ння кожнИм

лотом валків рИ радгосnІв

С'Твом · доведеного завдавня. по заготІвлІ сіна, сіна-

іІ<:Нй~

.в:Жердівський•.

<~:Заворицький•. Не дотримуються груnового мето-використаннJІІ технІки

li:s

tм ·жнивах радгоспи

районованих

·

nершИй секретар МіСЬН·

кому. партії А. Д. Фролов наго.'Іосив на необ· хідності активніше боро-

!ме- ТИ'СЯ за

Наприкінці

конкому

А,

І.

Ві-н ··.nоставив

облви­

Шульга.

вимогу

коріяно змінити

до­

ставлен­

-

ня до збирання хЛібІв· не

JІ!:t'ІіКувsти

·

сприятли­

вої nогоди, а в аайближчІ

дні зак:нчити

жнивуван­

ня:.

Значну частину

свого

виступу він nрисвятив стану заготівлі кор~.!в,

рекомендував широко ви· корнетовувати повторнІ nосіви,

зонрема

рапс,

ку

виnущено

понад

плач

го обладнання N'9 2, ne начальником цеху Ю. П. Новбасинський, секрета­ рем -nартійноУ організаціі незважаючи на це, торг­ Л. м. Линник. 105 про­ машівці з честю слрави­ центів такий nоказник лись із, своїми завдання­ ви-конання плану цим ко­ лективом.

Так,

план по

виnуску

В. ПРУДКА,\

про.1унцп виконано на процента_. Реалізо­

-104._3

вано rY на· Приємно·

проценти.

103

відзначити,

Щ!)

заетупиик

ва-ча·.пь!І!Dtа

п.Jtавово ~ .в!ддіJІУ.

екоиомі_чиоrо

За високу ttкІсть­

НІІ·

:виступив

голови

й roвapl:S народного вжи.т­

nідшефному радгоспу значно зменшили кіль­ кість тих, хто виконуваr; виробничий nлан. Але.

заготІвлі

сіна, сінажу І трав'яного борошна. Тепер сnрава за nрактични~ . з;:tійснення~І визначеного. ·

:$аступник

за­

воду торговелЬного маши­ на 18 тисяч карбованЦів. нобудування імені XXVI Особливо усnішно за з'Узду ІШРС. Літні від­ цей час поnрацював ко· пустки, активна доnомога лектив цеху торговельно­

дове­ по

молока,

пlд:вищеннJІІ про-

річних вати

трав, їх

nn

д.и

ом

'У Всесоюзному оrлядl- значно перезершиrи конкурсі

на

приємство

краще

по

під-

випуску

робів високої якості

1

nередні nоказники. торговельну

rrо­

Зараз

ви-

у

по·

вже ІІадходить t!іільше

mnшeнoro асортименту за проценті-в 1981 рік колектив Вро- жавним

мережу

47

виробів З дерЗнаком яності

варської фабрики верх-. вІд загальн.ого обсягу ·ВИ• нього дцтячого трикот.t- роблюваноr продунціr.

жу вийшов

·

nерііможцем.

до кінця року в серій·

його н~городжено_ .ilw:l.щ?~; не виробництво буде

за­

мом МІністерства легко1 nущено .ще кілька зраS· nромисловос;тІ СРСР І ків nитячих обнов з n'о­

ЧН nрофсшлк~ цра,цівни_- чесним n'ятинутнином.· ІОВ

1

ТеКСТИЛЬНОl

промисловості

У

..

ЛЄГКОі

нинішньому

·

трикотажники

жу,

радив

·житом,

nljсі­

році

намітнл!f

О. ХУДІН, 1иженер фаб·

rмoвmdt pRКlt.

в

.

він.

багатьох

бригадири

Пос:ви

госnодар·

сrвах · nотребують бІльш старанного догляду. Слід

провести.

збираи-

на вино- ня їх, не доnустити втрат. госnодар- УЖе зараз ..необхідно. вв/3·

тра:в'яноrо

Тон', з ад а 10 т ь

трити­

нале.

А .. Д. -Фролов особливу в.часно

ходів на період жнив ри. Для цього, зокрема, GНачно відстають з обмо- треба мати добре очищене насіння сортІв.

доях

зо- топлі, сказав

продажу

no

низької орга- nами проводити оранку державі молона 1, м'яоа. !!ізації nраці, н~виконан- грунту з тим, щоб вчас-

механізато«Бобриць-

виконання завдання

-І!идався

колективу

виноРайон має. значні nлощі 1 овочевих культур~ · кар­

плани

соцІалістичнІ

днями, прискореними тем- бов'язання

· Внасл!до.к

ливість

для

виконали

редьку, зберегти кормовими. ПОJІ!f!.~.ити г~щtвлJ~ к6рів ошину nісля три-· сокаваrими ·2«!ріrnми і не nлощ! ·насінників./ багато­

1 вІдсутност! допустити дальшого змен­ ведуть пропол;ки ·надто заросли шення в:;rробництва т~~­

жнив,

Напруженим лиnень

Ціна 2 коп.

.,

.Ycnlwнo

ня збирання · зернових культур, nідтвердив мож­ деного

року

1982

ми.

18, залі зас!.да:нь .мlськк(>му сь!(Ий»,

етичним змаганням ·в ра- умови

серпня

сти в дію цехи по пере-. робцl нес·rандартних аво-

борошна, Чів. і фруктів,

тобто усе

що буде заnорукою вико- вирощен~ зберегти для нання завдань, -визначе- .споживання трудящих. них тра-вневим (1982 р.) Є. ФЕДОРОВ. Пленумом . ЦК КПРС. 1

Наnередодні Дня вельника

ПМН-5

будІ- готували

колективу

як

ник

nереможцю на

соціалістичного

змагаrt-

до

54

на

здачІ

тисячt

Семиполківській

rrтam. курей

пта·

хофабрицl.

ня бу ло вручено nерехІдТон у роботі задають ний Червоний npatюp наші правофлангові со­ тресту «.НиївспеЦсіл.ьгос·І- ціалістичного змагання.

монтаж•.

Серед

·

них

-

бригадири

З вагомими трудовим•І А. В. Сафонов. А. М. Ни· здобутками зустріли бу- зименко. М. М. Берегій, дІ~ельники

своє

профt- зварювальники

М.

в.

сіине свято. Так, при зав- \Хрустовський, Д. К Ві­ данні 695 тисяч карбо- лошицький, слюсар-елект· ванців, винонано буДів~ль- ромоцтажник В. Ф. Шиn:· Н?·монтажних робіт більш

УРСР

Верховноі Ради

Президі1

у

НІЖ на 710 тис~ч. а вир:J б1ток на одного·· nрацю!О­ чого вищий· заплановано· на 287 карбованців.

ro

/ доведенню Уї по-вне збере· кожний деnутат був араз­ nодарства, Верхов-ноІ Ра­ збирання. дбай- до сnоживача. на створен­ Р Української РСР під­ ження 1 переробку · :вро- ком бережлюЮстt; кормовоr бази тримала Ініціативу нароn­ жаю другого року n'яти· ливості, госnодарського ні міЦноІ ВИХ депутатів з Саратов­ річки. ставлення до продукцІІ, для: громадського тварин­

. ПрезидІя

- ·

ськоІ області розгор­ Надаючи важливого знаиутн Всесоюзний похід чення nовсюдиому впроП1д девізом «Все вироще­ вад.Женню досвіду міс-

не

-.

з~ерегти!•.

цевих Рад

вирощено У на · no.n:яx, одержано! иа фермах, ви­

сокоІ

відnовідалЬності

у боротьбі з свідомо! .дисциnліни.

·

1

ництва.,

клилала місцевІ

Ради

н

,.

та п.ри переробці в'рожаю ласті, зосередити rо.п:овну

невоrо (1982 р,) Пленуму року, Презн- ува,rу на, забезnеченя! nlя: зобов'Rзала місцеві свое;часиого 1 якісного ЦК . ІЩРС, nlдrотовкою 60~:р!ччя · ут-ворення деnутатів збирання сі:JJьськогомо- до прантичнt .заходи, спрямо­ Ради народних прак­ sанt на об'єднання зусиль республіки, та Ух виконав- дарсьних культур, · чІТКоУ Союзу РСР, для звернення

еаратовцt,в,

накреслили

,JЖеnутатських

СТііВ,

рів,·

груn

народних

активістІв

мольського

nо­

«Комсо­

прожентора

широкоУ

а боротьбі

І

нонтроле­

•.

гр.омадськості

·

нннішиьоrо

чІ

комІтети

сnрияти

сенню

тично1

1

тив-ностІ

всебІчно роботи

дальшому п!Дне-

.

заrотіве.тrьних,

· r

транспортних,

о р

r: о~

громадс~ко-nол/- вe!r&H-f~X . та . інших орган1-

в,иробничоІ

ак- за.цій

депутатів .. нало-

за своtчасне легливо добиsатася,

по·

зберіганНю

щоб лрОду:кц~r

тичного ,-проведения в жит­

ТJІІ· Продовольча! програ­ ми, , більш ловного забез­

печення .насеJіення nро­ nеревезенню, дсізольЧИІМИ товарами.-

та

neJ)E!poбцt

· сільськоrо

:гос.

.(РАТАУ).

винонроб

П.

В. М.

·

.

TRA ЧЕНRО,

стауший інженер робRИ'ІОГО Відділу.

·ВИ·

-.·.·У _д~ер~алі :прес~··.

Президія ВерховноІ Ра­ ди 'УкраУнськоr .РСР за-

Винонавчl комітети втратами сільськогоспоНеобхіДно здійснити родних деnутатів ресnуб­ Диmропетровської, НиІв­ дарсьиоУ nродукцІІ, без- нонкрети1 заходи до . по- ліки всемірно ВИКОРИСТО· \ . . с.ькоУ, Нримської, Херсонгосnодарністю 1 марно- ширення ініціаткви делу­ вувати високе· політичне с~QУ та інших обласних тратством на збира чи(· татів з . Сарато!ськоУ об· і трудове піднесення, вн­ клИRаие р~шеннями трав­ Ра;ZІ; народних депутатів, е;ІJ:валивши

Трудівники колони під-

каренко,

Берегій та інші.

•RиІвська

'

правда•

6 · серпия

ц. р. опублі­

кувала

статтЮ

ЧИСЛОМ,

а·

в

якій

•Не

BMHUІJІMJI',

розповідається

про хід жнив у Бро­ варському районі. Ч !е:

ни.

рейдової

бригади

побували у радгосnах «Требухівськи~~.- «Л!т­ кlвський~. .в:Великоди­ мерсьний~.

··

·У·

· статтІ·

досвід

госnодарств· •в· ·жни;, і nроре:rунич

· ·організацП казано

по.казано·

-no•

в хлІбозбиранні. Зокре­ радгоспі

«Вели-·

кодимерський»

ма,

в

члени

бригади nобачили ком­ байни, які в цей гаря­ чи.й час nростоювали. Автори · статті аналі­ зують

мок·

при-чини

техніки,

поло-.

крити­

кують nрийняту систему ремонту коробок передач, якІ

ся

на

знаходять­

гарантійноМу

обслуговуванні

·

·в

nІn-

nриємствах Держком, с~ ,ьмсіІтехніки.

..

·

·


*

2 стор. lІАРТіИНЕ

1О серп ни 1982 року

НОВЕ

ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ _

_.._

~УСПІХИ

ЗАСПОКОЇЛИ 11

се.рпня

~шнулого

п:д

заго.rуовко:оv1

«Принципова

роз:оv1ова•

у

иашІй газет! був надрукований звіт про п\дсум-

,сов! збори

у

сти

й

ввq;кають,

брати

не

·

в!дразу зрозуміла,

вати нелегко, ся,

що

його

обов',язково,

задовольнившись

досяrну­

тим . Що зараз і робить­ ся. Адже по валових при­

парт;йній оостах

І план, і соціалі-І

тваринницького комnлексу N2 1 радгосnу сТребух!вський». Uей матеріал знову ж . звідти. Цікаво знати, як!

етИчнІ з·обов'язання викп­ нуються не за оахунок яності (приростів ваги) , а за рахунок кІльностІ по· rо.ІІ:в'я. Вони ко~пенсу­

зміни

ють І зриви в годівлі зе­

tpyn! ·

сталися

п:сля

:r!єї

!

д:йсно принципової розмо-

тtеною

!ІН між комуністами, що відбулася тодІ на звітно-

худоба Погано відпочиває А ноли б краще винори­

ІІИборних збvрах.

стовувався

· нагадаю

Норотко

зміст.

У

тому

nеріоді вплив

Прирости живої ваги нетелей у бригаді М 1 були на 32 грами нижчІ

.N9 2

ВИЯВЮІИСЬ

ще

г:ршими. На зборах члени

nартії

випас ,

чомусь

члени

-партгруПІІ Н . М. Єременок

планових. У бригаді

глибоко

іJроанал\-

зували причини в:дставанІНІ, назвали конкретних ІІИНуватЦів недоліків, намітили заходи по іх л:нвідації. І от, J!K і 1 рін

тому, вони зІбралися знову, щоб обговорити роботу партrрупорга

те.

що

Але

паотrо\·П'І

[ в .' В.

Нриниuький на так! «др:бниці», на жа.1ь, не звертають уваги. А парт­ груnорг І паотrрупа сла­ бо контролюють роботу

комуністів, що ніІ сприяє

:~~уністи

перераховуваЛІІ оців­

групи в . цілому і оцінити ну роботі партгоупорга. її результат. Сл;д сказа- І на цьому обговорення тн, що за цей час nарт- закінчува.1ось. Не випад­ двом~ члею

якою

доповІДІ, з

вистуnила

парт-

uю ко:v~уністів на

бочих

м і сцях,

їх

як

ро-

вони

групорГ Н. С. Гресь, було вnливають на оточуючих, з!'облено певний аналіз здійснюють свою аван-

рJtІоти партгрупи. ЗокрЄ., га·рдну· ·роаь, ма зазначалось, органlзаторська і

nо.1!rична

що вся масово-

робота

K0;4GJ-~i,

собою

ве.:~уть

за

колектив.

ПІсля

цього

виступи

стІв була спрямована нз Чііен:в nартгрупи стали виконання планів і couia· дещо конкретн:ши!І!И . На· л:стичних зобов'язань, JІІ<і брав колектив комПлексу. . . Д:йсно, зрушення· в порівнянні з мину .1им ро-

зива.1ись і не:~о.1іки. які необх!дно л:кв:;:tувати. У ц:лому склалося враЖення,· · Що ті позитивні зрушення, які в : дб у лися

ком

протягом

є.

Добові

прирости

але не

року

на

освоюва.1а

скла;rну професію

Про

неІ

вати

стали

на

Однак найбі.lьше

авторитету

і

успіх і в

вшануванні

питання. . Потрібно

рішенням

( 1982

травневого

р.)

Пленум у

Цlі

на-

НПРС. Справ попереду багато.

mраву безсумнІвний. Але чи все зроблено членами

І. І. Рибка. На зборах був присут­

лежне r\)уnи:

.вІддати

комун:стам пар'Іїх внесок у цю

nартії, що6 добитись біль-

На них зокрема зупинив­ ся директор гос.псі;:tарства

н.ій І виступив інструктор

шого? Скаже~о відверто: орrанізац!йно - парт і йного ні. Бо вже зара.з є від.дІлу ЦН Нюшартії Ук­ передумови для отриман- раїни Г. Г. Пономаренко. н!І

750-800-грамових

,ІІ.обових прирості'В живої вагИ тварин. Ue, зрозуміло, ру6Іж високий І йоrо

без

неспокою

не

вІзь.меі:u. Та деякі комуні-

На

П::t час

комбінаті

освоєно два

ви­

ди нових конструкцій із керамзитоперлітобетону. Це ребра

вертикальні плити~ для: зовнІшнього

архітектурного

жен"й иомnлексу

талофlзи.ки

оnоряд­

лабораторного Інституту ме­

АкадемН на­

ук УРСР, який будується в НйЄі!і. Для тресту «Бровари­ nромжитлобуд• освоєно вИготовлення легкобеtон-. них блоків зовнішніх

Номуніс'\'И знову вияви­

ли довір'я Н. С. Гресь, обравши їУ nартгрупор · гом.

. А. 1 ВОЛОШИНЕНКО.

тягнеться гнучкий про­ від з датчиком на кІн­ цІ, зовні схоЖа на зви­

ЧdиИtі

кишеньковий

транзистор.

ro

-

з допомогою цьо ультразвукового

біолокатора

можна

Ранати

шпику

товщину

і!

нашому

Застосування

струкцій tрати.

цих

кон­

знижує трудоза­

1.

ТКАЧ.

соціалістичного

значок

то-

боті

зав'язалася невимушена роз-

тися

своУми

мова. Ножному

хотілося

·

поділи-

святковими

радоща­

зборів

п'ятикласник, каже,

що у

прагнення

таку

добрі

гарну квартиру приноситиме .1ише

Правду кажучи, додає Зінаїда Василівна, - ·раніше про таку чудову квартиру й не мрІя­

На

Спасибі Номуніетичній партії і державі,

що

так

перетворює

ді .1а.

Вона

соціалістичного

у

йде

в

з~аган­

ня на честь 60-річчя утвореннл СРСР, н аблю:( а є ться до завершен-. ня ос о бистого річно г о плану.

вона дуже радіє новос:.1лю.

Радянській

успішно

трудові

авангарді

«5~. Урqчка ще маленька, але й

ла. з на-

ро, по-батьківськи турбуються про робітників. У відпові;:tь на це буду ще краще працювати , щоб ІJаша В і тчизна ще багатшою була. І Зінаїда Василівна Селик своє

стинц!•. rІснувато було пля чо­ тирьох душ. А теnер просторо для всіх: і для дітей, ! для мене з чо.1ов!ком. Сашко У ~1ене - уже

фото:

А. КОЗАК. В. Селик. Фото автора.

З.

щи-

За досвідом пьвів'ян Нещодавно про~ІЕС.'Іово-тр;mспортний відДІл щlсм;кому. R~nартІї УІ(раіни nеревірив хід вико' нання заходів, розроблених на 1978 1983 рокн по nоліпшенню використання _ залізничного транс­ порту. Аналіз показав, що у мlctt і районІ здІйсне­ на значна ребота по вдосконаленню цИх слуЖб, складських ІІриміщеаь підприємс.тв , '!.'.~ органІзацІй. ntеханізації вантажно-розванта>~>увальнР.х оnерацІй З метою поліnшення використання рухомагс селаду на nідприємствах Броварщин,..и _ впроваджу­ сться досвід льв!в'?н комплексна·~ема е-фек­ тивного вююрнстання вагонів. Одним з перших на

новий ~tєто;~

персйrе

дослідно - екс"пернментал"ний

засод трес.<у << У,;рсі:І~3удмсханІзацІя». На запнтаі!­ ІІJІ нгшоrо Бср~спонr~;,та вІдг.овІnа& застуnник ди-

ректс.ра зев"дУ М. С. РАДЧЕНКо;::=:-НАШІ

Мнко.'Іо

будь лас­

r.•.tства

піртr.·J.

у ПОJt!лшенн\ . ро·

за.'ІІзннчно~о тракс­

порту.

-

·но.1екп1в. Еаш неве­

ликий, ньо:v~у

160

на заЕоді працює

чоловік.

дукц:ю

в сере:t­ б с1Изько

Свою

постачаS:\іО

нормовим

заводам,

ваторам. муюю з

про­

комбі­

Сиоовину різних

е.1е·

отри­

нуточків

країни. ·Так, мета.'! на;:t­ хо;rить з п:дприє~1ств Ук· раїни, л:с з Но:ні АРСР. За:11овникам від· правляою пи.1ома те ріа­ .1И, СТО.1Ярні вироби, будІ­

ве.1ь~.'

-

~і є талононструкції Що дасть підприєм-

дення

до

заводу,

вєєва,

начальника

н:ше транспортники

дома· га.:ися ефективності в ро· і!от:. У львІв'ян запозичи­

.1н досв1д по стимулюван · ню працJ роб:тник!в: з.а· провадили прем!альний

від;t:лу

постачання і збуту <J.1ен-­ сія Васильовича Хижка, електрика Микол:~~,· Федо­ ровича Полто!}ац_ьноrо ,

Uих людей чити

ні.

!-'а

кового

са~і

і

в

без

вихід­

до:Іат­

нагадування

н:зозують

--

~ожна ·Паб~:

заводі

Вони

орга­

розвантаження

якщо

требують

ству пергхід на JJЬВІВСЬІ(У снстему? - 1:3ласне, у нас І ра­

доруче ­

ної справи. Зараз дореч­ но буде згадати про кра­ нівника . ко~Іуніста Лео­ нІда Михайло.в-ича Мат­

вагонів ,

ІНТЕРВ'Ю

Степанови­

функпії

,

Цього

по­

обставини.

І останнЄ

ня: чн вини1:ають на під­ приємстві труднощі, які заважають

ю;ладаємося одержуємо

в за

них, це

то

додат­

працювати

кращ~?

Так . По-перше, не­ обхі:tна реконструкція заводу . Настав час за!І!і­ нити баштовий кран на новий, потужніІШІй, з більшою зоною обслуго­

кову к!.'!ькість вагон : в. ВзагалІ не так просто організувати вантажно­ розвантажувальнІ робо­

ти, особливо у нед і лю. І тут,

суботу й на мій

вІд

їх

погшщ ,

багато залежить

робітнИк і в,

став-

Не

ЗНР,Є:\10

ТОЧНО ,

КОЛИ

на;t:йдуть вагони з ван­ тажа:vш, і тоді .стає скрут­

но ти цих

з · організацією робо­ вантажників. Але й у випадках

знаходимо

В.

провів

БОНДАРЕНКО.

дії

використали мор!ькоrо

жирності, що корнетуєть­ ся n!дв:-Іщеним поnитом.

продовжує

Біолокатор дуже доnома~ гає. На відмІну від попе·

ехолот~

учений. Прилад пос;І­ лає в тіло тварини ульт­ развуковий Імпульс, який неоднаково

проходиr~

редніх

методів

він

дає

швидку й точну інфор~<І·

Цію.

Тепер_

.ми

можемо

цю

різницю

і

лекцію , -

чи

раніше

судита,

правИльно йде селек­

в інститутах, а й на ·ЛИІШХ . комnлексах.

ве· . де

ведеться nлемінна робота.

говорить доn·

Слівробітники біофізич­

тор сільськогосподарських наук В. А. Медведєв. -

ної лабораторії НДІ тв1ринництва Лісостепу і

Ось

тепер_ виво.,1.имо

п6-

роду свиней, які повин.;І давати

м'ясо

· Полісся УРСР спільнQ Із

спеціаЛістами Литовської

с~редньої ветеринарної

академ1І

розробили приладів

у

ВИГОТОВЛеННі

!іар'єрних екскаватор і в в об ' єднанн і « Нжорский за­ вод»,

д о по:~1іr

показник

НОр:>!ЗТИЕНО·ЧІІСТОЇ ПРО­ ;:tукц:ї. Запроваджений у нuжно:.1у цеху, він ви­ п од іл

на

«вигід­

ні>> і << н е виг і дн і » роботи. Це доп о мог.'lо підвищити рит:-.Іі чн ~ сть поставки всіх

деталей на складання. З початку року колектив фірми успішно виконує план наставак по всій ма­ шинобуд f вній ню1енклату· рі.

ПЕЧІ ДЛЯ ТРУБ

. Харцизьк

(ДонеЦька Продовжити

область) . строк них го

служби

магістраль-

газопроводів тиску

-

високо­

призначеннІІ

ко~mаенсу антикорозійно­ го покриття труб, спо-

Тут завершено захисне внутр:шнс облицювання

пуск .. ?'60 ти~яч TOJiH nро­

серію

Іх

перве-

нець біолокатор уже випускається Запо­ різьющ заводом дефєкто­ скоrі!ї. Недавно вчені за· вершили випробування нової моделі, яка дасть ~южливість не тільки

«проміряти>> глибину м'ясо-сального покриву. а й визначати його роз­ мІри. Оригінальна апара· тура дістала срібну МІ')­ даль. ВДНГ СРСР 1 дип лом на радянській вн­ ставці в Будапешті.

ФОМЕНКО, кор. РАТАУ.

на

р:к.

МІСЦЕ ЦЕХУ

помічникlв

селенц!онерів.

В.

учаСТЬ

дукцн

цІ.'Іу

-

Поєднати

інтереси вс:х виробничих підрозділ: в , яні беруть

туне:1ьних печей. Номплекс розрахований на ви­

Уrіьіразвук-«експерт» - . Ми принцип

_Ленінград.

ЧУЖІ

руджуваноrо на ХарцизьІщму трубно:vrу заводі.

рац:ональний вих!д. Інтерв'ю

ТУРБОТИ СВОї І

ключив

запитан­

фонд зароб:тної плати. Суворо дотри~уємося визначених норматив:в '( вування. Є й іншІ проб­ нормо-годинах. Якщо ми ле:vJИ. Напри ·клад, Інколи

Ція. До речІ. тана апарd­ тура nотрібна не тількІІ

цифри.

чорної

А коли збори закінчилися, " дружному КОЛІ ТОВариШІВ ПО РО·

вловлює

ставляє датчик до спини поросяти, І на !ндикаtо>Jі приладу висв!тлюють<:я

~Іннин

ЧІТКИП РИТМ І!ІІ-~І!ІІ&Іr'.ІІІ&і81-8Іі~---8!:8!18!81-.-:!і!ЕWІІІІ7

М. І. Бугайов. завіду­ вмить видає результати. Без такого постіlі· ючий лабораторією біофІзики НДІ тваріtн­ ного 1юнтролю за розвит· іІицтва ЛІсостепу 1 ном молодняка дуже важко вести спрямовану сеПолІсся УРСР: прн­

з~а~ння

сильний внесон у виконання завДань рі,дного заводу. ·

поросят,

Іванови~

<~:

Від

металургіУ СРСР•. Щиро nодякувавши за одержану відзнаку, ро­

значно

Микола

мІст1 .

нагрудни

й

через різні живі тканини . Електроніка локатора

пояснює

nідnри-

А. н. Гайдученко вруЧИв

І м'ясних прошарків у

стін для буДівництва жит­

J'Іа

прийшло

в•Jробнични-

урСІ'-:ист!І Х

ва коробочка, від якої

заводо6удівному

її

J(раших

ТРАНСПОРТУ -

Невелика пластмасо­

НовІ конструкції

визнання

ків на честь Дня металурга.

боти

примі·

ї

й

коли удостоїлася першої деР- ми. . жавної нагороди че;rал! <<За У мене сьогоднІ подвійна nатрудову доблесть». Ue пІдбадьо- дlсть, - приємно схвильована. мо­ рило, до;щло натхненн~. t вІдтодІ вила Зінаїда Василівна. Сьо­ почала працювати ще\з Gі.1 ьшим • годні я одержала ще й ордер на завзяттям. добиватися вишої 'трикімнатну квартиру. Дуже світ­ Рфективності і кращої якості рола 1 гарна. Раніше жили в <<ГО·

СПОКОЇЛИ вони І

КОМУНіСТіВ, ХОЧ ознайомлені з

є~стІ!а

;:t!,

збільшився завіз nроаедена велика

кадрове

від-

грамотами й

цінни~и подарункюш.

про

вирішене

част!ше · згаду­

Зі!аЧаТИ преМіЯ~И.

нn,

реконструкції

все

стала в ря;rи другого цеху.

виообничих зборах,

розкажіть,

щень,

nресувалью:ці .

життєву позицію, поавоф.1ангових

чу,

по

досить

rоди nрофес1йноr6 с.вята виконую-

чий обов' язки ди-ректора

тиві металургів. А з роками · бІтниця запевнила, що nрацюва­ з~ужніла, вироби.'!а свою активну ти:о.tе ше краще і зробить свій nо­

Н!І"ЬКому номп .1екс: вна­ с.1:док принципової розмови на минулих зв!тно­

ТеЛЯТ, роботе~

деяк!.

гартувала свій юний характер у :~ружно~ІУ й працьовито~у коле!(-

тварин­

утримання, виборних збо.рах, :~ещо за­

СТЕІКОІО

розгубила­

Вона день у день з усІєю наnо-

легливІстю

зросли на 176 fрюі!в І в ос'ІаннІй місяць досягли 608 грамів. Поліпшилась

технологія

'

nрацю..

за власним бажанням, як,

ково на такий хід з9ор~ ~ звернув увагу присутнш

Прудка. З іншої орган:за- родних депутатів М:. о. ці! Прийшла член · НПРС Серг!єн<tо. В!н сказав, що О . О. Луцик. потрібно ана .1:зувати поазв і тн.:й

ЩІОЛІВОІО

не nодала заяви на звІльненн;r

НПРС. Ни:v~и стали те.,ят- на зборах го"1ова викон­ ницІ Н. О. Окоюта і .1. О. кому районної Ра:Іи на­

у

тут

. боти. Ій стали доручати виконуСПІЛЬН<;ІМУ успіху . Rатн найвіnпов:дR.ттьн. : ш \ завдання. в доповідІ партгрупор­ бо були впrвнені.· що не підведе , га не стави.1ось н : яких не ;rоnустить най~Іеншого браку. проблем, критика була у т:м, шо останн:м часо:-,1 :1авод виробів 3 м'якою, не вказувалося, став випускати багато хто винен за окре!І!. ; неда­ державни~л Знако:\І якості для л:ки, 1 не дивно , що іі потреб сі "1ЬСЬ!( огоспода;;ського маобговорення проходилfJ шинобудування . є І її особиста зав'яло, \безпринципно. Но·· слуга, яку взяли до уваги пр;~

І паuт- ;Сtосяrнуте і давали

група поповнилася ка11дидата~и в

що

Інші.

uього

її могло бА не бути.

звітному

.lfB господарську роботу ($ув малоефективним.

ПОКаЗНИКИ

масою,

СЛАВА ТИМ, ХТО ИДЕ ПОПЕРЕДl' - - - - - - - - - - • У БРОВАРИ, на завад nорош· ковоr металургії Імені 60-річчя Радянської України, . ЗіНаІда Се­ лик nриїхала із села Лиши!, що у Макарівському районІ. Ознайо­ ми.вшись з виробництвом, дівчина

'

року

ЖИТТЯ

Ніспорєни

І

-

В САДУ

(МолдавL ка

РСР). Поруч з найбіль­ шим у республіці :vrіжгос­ по;rарськи~І дом

сливовю1

са-

монтаж

ус­

почався

татнування

нового

цеху

Нісп о ри н ського консерв­ ного заводу. Восени, ко-, ли дозр:є урожай, стаае до . л цу і цех, який спо­ руджується в селі Чучу­ ленн . Це дасть ~Іожливість ти

перер о бс1яти практично

на

МіСЦі,

втрати

плодів

тут

фрук­ же,

ВИК.'!ЮЧИТИ при

пере­

везенні.

(ТАРС- РАТАУ).


НОВЕ

Здобутки С.

Литви­

nрорахунки

І

.

<<Ні>>-ндервій . .

досягненнями

рекордного

вИробітну на

і

-

нор:\Іи

меншого

зустріли

скептицизму:

nолегливість

цієї

без

серед

на.1агоджувати

хлібоj:оби

чували

вnровадження іП3·

р:зних

'rехні;~~е об~JJ~то­

тор

Петро Іванович

ва Jши, за~ажали

пр.ацІ?В~­

бJТон І·.а ножен з них.

.

-

цІІJН.І nро р ах:у.~ки. _ н"н .;а-~и свій Вlдбитон н~ ХІД жни~. fо.лу вони

ста~и пред;• 1 стом ~ераозно;о обго­ во~~нн~, ~.с.lя чо~.о вжи.о дІйо­

машин. Хороших результатІв на косовиЦ[ х.Щбів добився механіоаНондратенко,

ВІІ\ заход, в ";j.lЯ ,ви~р~вленнн

який працює на тракторІ ІОМЗ-6.]

нов ща.

Ра.,о~І

ст~­

.з .нженсрно-тех­

в агрегаті з жаткою ЖРС-4,9. в:н

н;чнюш

виро ,т у.

чого часу, зро6н.1а

І ось теnер усІ комбайни переобладнано для nідбирання валків. Першим внлючився в цю роботу ек:паж комбайнера В. С . Литви-

сно в ки. Нині на жнивах зай11ятий май­ же І(О;sен другий рзбітнин рад­ госпу. Вручну тут nеревертають

ненка.

валки, просушують їх. НаnерекІр негоді хлібороби ве;jуть збиран­ ня вирощ е ного врожаю. ВіНе об­ молочено зерновІ на п.1ощі nонад геюарів.

ТВ1<ОЖ перевинонував денні нор~1ч б' к

У друГ:й половині

жнив

сnе'Ц:а-'

лісти вир!шили nрискорити зві.'ІЬ· нення від урожаю кожного nоля

. -

далеко

не

иращим

роззосередили

рили

темпи

ми

жни.в,

а,

приско­

навnаки,

за·

тягли збиральні роботи nринаймНі

механІ­

~Іашин,

р о·бо-

в:дповідні ви-

·

геsтар

озимої nшеницІ

дає в середньому по 25 центнерів зсрІ"а. Як видно, з упущень у радгоспі зро·бИ .1И правильні ви­

шляхом

не

вик ор истання

Ножен

техніку.

В результаті

та

·· 200

зокрема. Що ж, прагнення по· хвальне. На Жаль, До мети піmли вони

прац:пникюш

затора~ш ми г.1ибоко проанатзу· ва.1н

·

сновни.

с.

г'. ПОЛЯНСЬКА.

Заворичі.

ЧЕРВОНЕ, ЖОВТЕ, ЗЕЛЕНЕ . .-------------------~~-----

ПРАВ·ИЛА ---ЗАКОН

У· місячнику

за

без-

ління: трансnортним засо­ бом. Та десь через мі· сяць він знову з'явився

nеку руху, який nрохо­ див у минулому місяці, Броварський взвод до­ рЬжньо-латрульної служ­ би

міліції

взяв

активну

участь. Про·ведено ряд рейдів по виявленню nо­ рушників нього

nравил

за

міліЦіонери

взводу

ЩО

адже

на­

ШВИДКіСТЬ

і

МОЖе

особливо

бути

населених

nунктах.

Чима.'!о

нож

виявлено

водіїв,

ють

які

їздити

кермом

стані.

І.

розлуч~­

довелося

випадки

nе~

для

стВорює життя,

. призводить

пра­

ТВ1<ОЖ

немалих

Збкrкlв державі. На фото: під час ОДНО· рейдІв: сержант мі­

у

ro 3

Це

яіцtІ

І.

У.

ШіІдяовський

встаиовяює прИстрІй дяя КОlfТрояю швидкості; докумеити водіІв автотранс­ порту Перевіриє сержант мtлНЩ М. В. ДиЧеІіКо.

Мар­

ченка та В . Ф. Харченка. В. І, Сергєєв .із уnрав­ ління механізації <<Тепли­ uятехмонтаж» працівники ДАІ вже п о збавили по­

М.

М.

ТелефІльм

19.55

«Береги•.

се­

5

рІя. сЧас•. Контрольна АЛІІ' •орослих. Пере.1,ача 4. По 3акlк­ ченнІ . 22.25 Сього.-нІ у

·

світі.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

І

10

СЕРПНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

ЦТ

8.00 сЧас•. 8.45 МультфІльми сХто ж такІ пташкИ?

.'Іяєтьсs

сДіма

•, в

ненигадана

9.25

Док .

тн

оtдправ ...

дорогу~,

сМайже

історія».

телефІльм

с Горизон·

енергетики».

ТелефІльм •Береги•. 4 ее~ рік. По закІнченнІ nави­

10.15

ни.

14.30 14.50

Новини.

1

Комуністи 80-х. Док. теле· фІльми с Через власний го·

рнзонт»,

«Справа

кожного

дня :о.

Фільм дітям. рувальники• . І. 2.

15.45

сДресІІ· 3 сер\У.

17.0:,

Концерт солістів Державного академічного театру «Естонія».

17.45

Кінопрограма

•По

Еква·

дору•.

18.00 18.30 18.4> 19.00

Життя

Вес•лі

JІlрнчнІ м~ло.~tІТ. 60-рІччІІ vтвореввя СРСР. «Братерство•. 11.50 Фільм-концерт еСтартуємо пІснеЮ• .• 12.40 ФіJІЬіІ\ с ШдКИ,ІtЬОК»,

16,(}0 16.10

Новини.

«Країна

17.20

ДJІя

ТеJІефіJІ .. м ЗН>JЙ,Це•.

18.00

нотки.·

шукае

18..1(} Циркова nporpa!Іfa, 19.00 АктуаJІьиа _ камера. 19.30 Атеї'Стичн' дІаJІоги. 20.00 СторІнки . творчостІ хаІ!Jіа

СтеJІьмахіt.

~

n.,:РЕдАЧ1

ОБЛАСТЬ

Науково фl.1ьм сНікоJІ•

зична

у виконанні

)\Ореографlчного Будr<нку

М.

дитячого

колектив~·

куJІьтури

ВЕФ

Риrи.

Мультфільми «Короле· ва Зубна щітка•, • Весе­

10.15

nопуJІярннА Jie говори

програма

2r~:3.5 Фільм

для

Радянськиtі

дування .

ня

ло народові <<країни . діють ядерною зброєю. вранішнього сонцю> аме- Тепер Радянський Союз рикансьие атомне бомбар- узяв на себе зобов'язан­ ~1И

За

даними.

гиб.'Іих

у

авторитетнF-

кількість

Хіросімі

за-

стана-

не

застосовувати

шим

ядерну

«Приймаючи

пер·

зброю.

це

рішення,

вила 240 тисяч чоловік. відзначав Л. І. Ереж­ Вибух у Нагасані обір- нєв у посланні другій вав життя 70 тисяч Лю- спеціальній сесії Гене­ дей. Таки~І чином, від ральної Асамблеї ООН двох "аJмериканських атом- по роззброєнню, Ра­ них бомб, які діячі з оточення тодішнього прези-

дента США Трумена на· звали «ма::юком:.> і «товстуно:\Р>, загинуло більш

300

як

тисяч

чолов!н.

Застосовувати

зброю не

треби.

було

визначального в сучасній мІжнародній обстановЦі факту, що ядерна війна, якби вона

почалася, моr·

нову ла б означати зруйнуван.

ніякої

ЯпонІя

дянськ.ий Союз виходить з того незаперечного 1

вже

по-

ня людської цивіЛізації, а

розу- можливо ,

І

загибель

са,

мі.'Іа неминучістЬ nоразки і схилялася до капітуля-

мого життя на землі>>. Однак численні ініuіа·

ції.

тиви

США

ж

вирішІ.ли

Радянського

Сою·

nродемонструвати атомний кулан, щоб ДИ'І\ТУВі:l·

зу, націлені на вІ дв ер­ нення термоядерної ката­

ти свою волю іншим країнам , насамперед Радянському Союзові. . Апологети ядерноУ вій· ни . не можуть засnокоїти-

строфи, на приборкання ганни О·зброєнь І роз­ зброєння, нашт·овхуються на запеклий опір з бону найбІльш агресиtВних сил

ся й досі. Що Ум до люц-

імреріалізму.

ськоrо горя!

В

днями Білий дім офіЦійно

Пентагону

створюються

арсеналах

ого.1осив

Так ,

про

все бІльш витонченІ види

зидент США

ядерної зброї.

прийняв

одночасно

на

всій

те.

що

Р.

nре­

Рейган:

рІшення

новлювати

ЦИ!'ІІИ

не

ві д­

nереговори

з

усунення

загро-

про

l

повну

Як

навчають

борону виnробувань ядерно-ї- зброї . Безрозсудне рішення ваш!нгтонської адміні-

цією 6 серnня відзначається день ХіросІми І ВсесвітнІй день боротьби за заборону ядерної зброї. За рішенням Все, св!тньої Ради Миру поча вел Ти: .. , ень ·дій за заборону я_,, рної зброї І солідарності з жертвами атбмних бомбардувань. АнтивоєЮІ! де.монстрацtї і марші миру проводятьсл в Японії, США, Нанаді. на Євроnейському тз Інших континентах. Це яснраве свідчення усвідомлення людьми доброї волі того , що застосув.ання я,1ерної зброї, незалежно від масштабів. бу·ло б злочином .проти всьо-

критики навіть у сами;~;: Сполучених Штатах. Ві­ до~1ий сенатор-демократ Е. Неннед! nовідомив про намір внести в конгрес резолюцію з вимогою · не­ гайного вІдновлення за· значених переговорів. «Нрок Рейгана може по• ставити пІд загрозу !С• нуючі цінні угоди в галузі виnробувань ядерної зброї>>, констатув а в голова сенатсьної nідко­ ~ІІсії по контролю над озброєннями Л. Прес­ слер. Проти політики адміні­ страції Рейгана висту­ пають усі тверезомис .1ячі люди на земл!.

За

тра.ди- страції

зазнає

мерний

І

Концерт

Державиого

«Нальм3.с.•.

14.55 15.25

Шахова

танцю

аІІ-

Аднге'і

«Авtографи

настрІй.

Кон·

нашоУ

!сто-

КІноnрограма сВІтчизно моіІ иео~ора•. 17.30 Фільм-концерт сПовериен­ НІІ nісні»,

16.30

Концерт маіІстрІв тецтв УРСР. 18.55 Док . фільм сПосади

18.00

ка­

11

nРОГРМ.\А

ЦТ

•Час•. У свІтІ тварин. Фі.•ьм - концерт •Голоси барви•. 10. 13 Тслефі.•ьм «Береги». 5 с.­ рія. По закіиІІеІІнl Но­

8.00 8.45 9.45

Новини.

'11\ИС· дере-

во•.

19.20 Довідкова с'"ужба. 19.30 Спорт за тиждень. 20.00 Вечірня казка. сТьотІІ ·•"· розповІдаЄ .. . • . 20.15 За вашими листами.

вань»,

«Добре

-

дітям .

рува ль :JlІКИ».

16.35 17.05

Від• уовіться.

В.

насіння

-

(\ оди :.>,

l ,).~,j Фі:Jь ;. r

4

і

«Дреси-

5

серіі.

Фільм-концерт. сНаРОАНИІІ СРСР М. Ульянов

читає

nерший

ну О. Онєгін• .

розділ

Пушкіна ~

рома·

сЕвгеній

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Актуальна камера. Концерт fуцульського ан­ самблю пІсні й танцю. 11.20 Фільм • ВеселІ хлоn ' ІІта•.

12.50

ТеJІефІльм

11 .35

сЩас.1нва

сЗ

усмІшкою

,~tоброю•. курс

сторІнка».

молодих

книги України 16.00 Новини.

Кон.

люб"-телІв І

Грузії.

таланти». сУ нас в колективІ•. рисnІ,,ьськиА аероnорт.

•Як

ро-

бити вірші». А,~tреси молодих. Сьогодні у світІ. Людина і з а кон. Концерт камерного хору м . . Ростова-на-Дону. . 19.50 Т t-.rJ ефі .тн,.м «Береги». сері,., «Час».

Ва­

21. 33 ..1J.

Му-

з ба ..1ету « Пах і та». 22. ~3 Сьо r о~:: і у світІ.

У~ і:!кус.'

17.3(}

Про,~tовольча

сnрава

lS.no 18.30

В.

МАТЯШ.

И.

Дивертаоtенr

19.30

в.·

програма

•Супутники•.

8.00

s.:u

ТА

Гімнастика.

Науково

МультфІльми. Опера М. Раухвергера сЧервона Шапочка».

11:50 ФІльм :__ дітям сФаитаа!s ВеснухІна• . 2 серія. 13.00 Німецька мова . 13.30 Грає JІауреат Всеросійського конкурсу А. ФраучІ ( гі· тара).

13.50

Док. тмефі.•ьм фіцит•.

Треиьов.

сМ і нус де­

•Любов

Яро­

Державного

самбJІю nіснІ й васькоі АРСР.

ня

19.50 вистави

ОБЛАСТЬ

К.

!5 . і0 Концерт

про

в11бух•.

Вистуnає

танцю

ан- ·

'Іу·

По

Довідкова

:о . оо Вечірня

фільм

сЄдииа

«Оnовіщен ..

Вистава.

Держаnниfі

самбль танцю

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПР()ГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ

КИУВ

жит:rя».

10.00 10.30

18.35

дІти!•.

11

НА

фільм •до загадки свlдомості». Фільм •довге щасливе

8.45

турбота•. ІG.ЗО К. Михайлов .

камера .

«СуnутНики». 22.35 Естрадний коиц~т. закінченні Новини.

ФЕДЯП.

Новини. і6.00 Док. телефІльм

Вистава.

20 .5(} сНа добраніч, 21 .00 сЧас•. 21.35 Продовження

-

Є.

13.;>0

•Симфонія• .

Панова.

Редактор

ва:..

nоради .

Гайдн.

(ТАРС).

14.20 Бо­

кожного.

Корnсні

1~.00 Актуа л ьна

С}Р'Іачі!

Маш<осськІііі.

17.45 18.45 !9.00 19.30

:! 1.00

крn·

16.45

В сім'ї единН1. Док . т~.'Іе­ фі.1ьІ.1И •Радянська Нахіче­

добрі

наша

tn.Іo «Народні

иипи.

11 .30

22.35

Не

10.00 10.35

СЕРПНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11.5 0

школа.

Хороший

Московський

хор.

СЕРЕДА,

ПТУ?

самб.ІІю

щасливе

гостр,J~

людства.

артист

«Довге

Виступає

"! '1 ..30

в

11.15 Французька мова. 11.45 ФІльм - .~tlтіІм. •ФантазІї . ВеснухІна•. І серІІІ. 12.50 УJІІ<;tІ!JІЄнІ вlршІ . 13.20 Док . фільм с Рибальське

буді­

. за·

загальну

зи ядерної вІйни. В цю боротьбу включа.ю:rьQ.ч мільйони людей, які твердо говорять: «НІ ядер-

---

життя » .

ла 1 карусель:..

рІ\',

Мн-

11 зА.гАльіfосоіознА ЦТ

.,азка

16.00

НовинИ.

ПРОГРАМА

снІколи».

S.40 Телефільм еРіднІ стеПІІ>. вельників. 9.45 ЗоJІоте ситечка. Музична · ·>J, GO «Час » .

церт.

20.45 сНа •обранІч, .~tІти!•. '!1.00 «Час•. . 21.35 КінокомедІя с Весе.ІІІ ХJІО· . n'ята•. По закІіІчеинІ

8.20 Концерт.

•Хто

'

зброєння.

Союз готовий ліквідувати св:й ядерний арсенад, але, зрозуміло, якщо одночасно це зроблять іншІ держави, які вол'J·

озброєнь.

14.10

сtарwокJІасникІв.

«Товариш•.

року

1945

відк.рили сумну сторінку в Істор!У, почавши гонку смертоносних · ядерних о3· броєнь. Незлічимі біди принес-

зу, то він ніколи не був Ініціатором гонки ядерних

щастя•.

Ком~омоJІІR».

ІG.45 &Тащінти таоі, УкраУно~.

ну в серпні

Щодо Радянського Сою­

10.45 Чого І

До

НА І<;ИІВ ТА ~.оо ГІмнастика.

науки.

Сьогодні ·у світ! . ЗнаіІомІ мелодії.

1

АктуаJІьна камера. сТ очка зору•.

лІстичні nропозиції, спрямовані на припинення гонни озброєнь, на р о з­

го

Семииоrа.

21.00 21.35

0.00 0.35 11.05 11.20

'

ГРАБОВИИ.

Фото

свідчення на право управ·

ВІВТОРОК .

з

небез­ а

до

нальною трагедІєю Япон!У, трагедією JІюдства. Ато~ші манІяки з-за океа-

н!й смерті!».

nроведених

порушення

що

стосується шофера !з рад­ госnу Імені Докучаєва І. Я. Бобка, трактористІв

с. Нрасилівки Б.

рай­

ємства

'ВИЛ,

полюбля­

за

нетверезому

та-

в

Ю.льком nідnри­

Результати

ворогом,

в

і

рейдів свідчать про те, що на шляхах міста ! району ~ ще не поодинокі

знають,

небезnечним

ви.nити

сільrосптехніцl. водіям з:-- · цього

чи з 1945 ський Союз безустанно висуває конкретнІ й реа­

ротьба за

нетве-

тися на певний час нермом автомобіля.

швидкос­

всі

знову

і

створила Починаю­ року, Радян­

земній кулі наростає бо- СРСР і Великобританією

·,

На жаль, не менше то-

тІ понад 700 водіїв. Ця цифра nови·нна насторо­ жувати,

nо.моrи•.

. б'Іfіо-еЛів

поnередили

nеревищення

сТехнічної до-

.

їна nершою ядерну зброю.

японсьн! мlста ХІросіму 1 Нагасакі; було націо-

Але

резим.

руху.

Тільки шого

дорож­

за кермом

1\\

Варварське ато н е бо~Ібардування. якому' 37 років тому США пІддали

роботу,

Зрозу :юло , . .. розповІДає Во.lо~шшр . Олексшо~ич, не­ у~годженос:п. . в робо~! ~ ~рган l за­

стало

nоклали

що дало можливість налагод1: ти добре обслуговування 1 людей , 1

ВзИJМну механізатор старанно відремонтував закріплений за ним комбайн «Нива>>. У збиральнІ ро­ боти включився, · збагачений ДО· евідом :~ошнулих років. І відраЗу ж захопив лідерство. За кілька днів він поклав у валки пшенИцю на площі 130 гектарів. Разом з nомічНИК{JМ комсомольцем Олек­ сандро·м Бабашкам він викону­ вав денні норми виробітку на 140 -160 процентів. Рекорди цього екLпажу якось

в,

їх

товського І методу роботи. НеІ жнивному nол! було :Забезпечено необхідну концентрацію технІки.

цього

соці.

працювати

Орган:зувати

ТІ~ на повну _потун\н.ст~. Номоаи.н:І пр~стоюн_а.ш . Зниuився виро-

на­

дарства і нині веде перед у аліетичному змаганні.

косовицю

-

зернових

нИми з nерших ' у районі

госпо­

поча:ш

У валки зер»ові на всій 620-гекта.рн1й nлощ!. Головною умовою

вміння

жниварів

люди

nровели досить усnішно. Вони од-

за

ПОВНіСТЮ в:;щаТИСЯ роботі. НіЛЬ· 1<а рахів тому приїхав він у За­ воричі, а вже ~аявив про .себе на повний голос. Спочатку був прос­ то в чи·слі перших, торік здобув перемогу

госnо-

~ування вияв~1.1ося ду,"е ек.Іадно. 1 ще, вдо?авт,, часп дощІ примо­

най-

знали

людиЮІ,

в

.\І:сцях .

ранн!х

району винонують і по дві норми. ~ У мене буде вищий резуль· тат, серйозно і разом з тим спокійно і впевнено відповів Ва· СИJІЬ Степанович. -

слова

допущені

Перший етаn жнив

денного

день поназник солідний. Але ж комбайнери інших господарств

Иого

прорахунки,

дарствІ.

комбайн, хтось на­

півжартома сказав: Зви·чайно, півтори

с:иерт:1.

по-особЛ1І!вому висвітлили жнивні на два-три дні. з:знається ди­ будні радгоспу. В їх про;Іенях ре:.;тор радгоспу В . О. Осад.чий. можна добре побачити і здобутки, А іню;ше й бути не ·могло. Бо

ненку вручали перехі,:\ний · черво­ ний вимпел за перше місце в со­ Ща.Jістичному· змаганні жниварів господарства, а заодно· вітали з

3 стор;

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

хnіборобІв paдrocny ссЗаворицьки·й)) на жнивах-82 Нали ко~Ібайнеру В.

*

1О серnня 1982 року

ЖИТТЯ

ан-

Росії.

СJІужба. казка.

«Пригоди

Му .1ьТ· Фіка>.

20.15 Грає - Ш. дмірои.' ~0.40 Док. те.•ефільм •Репqртаж про стривожену Аме­ рику•.

21.00 21 .3:>

«Час• .

Фільм •Музична ~~ . 55 ВечІрr. і ~Іе,щ!!_і і' .

історІя•.


4 стор.

·1 О серnня 1982 · ро ху

itt

НОВЕ

КИІВСЬКЕ ПРОФЕСІПНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ГОЛОВНОГО УПР АВЛІНН:Я

Броварське

ТОРГІВЛІ

учн:в

на

НА

нав"!аm.в:ий

1982-1983

цтва

Училище готує контролерів-касирів mиро:коrо профілю і продавців продовольчих і иепродоволь­ м.

УРСР

з

наданням

цювальнин-плиточник.

в

училище

направленнями

здійснюється·

торговельних

бе3

організацій

середньої

освіти

з

vхилом).

шл>І­

·ручно­

(нав.,ання

На навчання з трирічним строком !!РИймаються юнаки та дівчата з освітою за вісім класів.

вступника.

ванням. одягом. гуртожитком. П!д час арантини уч­

Училище

роботу.

Вr{nускники

Стиnендія

-

карбованцІ на місяць.

32

характеристика

з

ге

свідоцтво

про

286);

довідка про відсутність інфекційних захворЮ· три

фотокартки

направлення

на

(3Х4

:<варювання.

см.);

заяву доцтво

513-86-54.

Із

зазначенням

про

освіту.

дnвідку

СЕРЕДНЄ

училища;

ма.тяр.

НАВЧАЛЬНИй

зварювання;

ізолювальник,

на базі

РІК

маляр-штукатур,

рокп,

ОеЗП.1аТНІІМ

ХарчуваННЯМ,

(Строк навчання

редньою освітою, звільнені_ з лав Радянсь~ої

Встуnники заяву

рік.

1. ·2. 3. 4. .'5. 6.

В учп.1ІІШі працюють гуртки технічної твор­

спортивш

по

місцях революпійної, бойової і трудової с.1ави

і

такі

nодають

Характеристику

rро­

· документ про освіту, паспорт чи евідоптво npo народження. довідку з місця проживання. медичну довідку (форма N2 286), б фотокар­ ГІочаток навчання І вересня.

Максима

N2 40-20-ll. та

Богдана Хмельницького тролейбусом N2 Іб, від станції метро «Більшовик» -тролейбусом

?.'52180,

м.

Газета

вЬІходит

с

Є.

17

апреля

Телефовю оарт!АіІоrо сільського

ФЄДSІІ''І.

1937

года.

513-10-09.

До вЬІхода: етоrник, среда, пятница, суббма. Адрес редакции: 255020. r. 6рОВ8рЬІ КневсхоІ ~асти, ул. Киевскаи, 154.

ДО

18

Н:иУв-180.

ГОДИ·

вул.

КИІВСЬКОJ

OSЛACTJ.

154.

ре11актора

19-З-82; оаступвика редактора, аІ.ІІ.JІІ.ІТУ 19·4-47: вІлпоо\пальноrо секретаря. 8\11.. 1.1111 rос:nодарства 19-З-18: кореспондента місnевого rадІо. JКВТТІІ

мовлевиІІ

тв -

11. БРОВАРИ КИІВСЬКА.

-

- 19-З-05: 19-Ні"і.

rааета

вІддІлІв

u:~oAвn.

J

оромисловостІ,

вІвторок,

середу,

листІв

І

ІІ'втввЦІО,

масово!

с:уботу.

місця

робйти

технікум

Міністерства заготівель ОГОЛОШУЄ

УРСР

прийом учнІв на 1982-1983 навчальн~ рів. Технікум готує спец1ал!стів на базі восьмиріuноІ та середньої Школи з спеціальностей: технік-електрик по електроустаткуванню еле­ ваторів 1 зерноnереробних підприємств; технік-механік по устаткуванню елеватор1'8 1 зернопереробних nідприємств; технік-електромеханік по експлуатаціІ авто·

технік-технолог по дуктів йо·го переробки.

зберіганню

1

зерна

І

про-:

ПрИйом заяв на денне навчання на баз! восьмн­

р!чної шІ<оли з 1· червня на баз! середньої школи

по.

31 1

з

-

липня; червня

по

14

серпня;

з

-

3

.травня по

серпня.

Вступники до техн:І<уму складають ісnити з та•. ких

пред~Іетів:

На базі восьмирічної школи

Спец!а.1ьност!: механіи.

технік-електрик,

технік--механ!І<,

техніR-елеІ<тро-

технік-технолог.

1. 3 уІ<раїне"ьRої або російської мови . (ди.итант). 2. 1\Іатематики (усно). На

Сп-ецІальності: механік.

базі

середньоі

школи

технік-електрик,

техн!к-елеІ<ТРО•

технін-механік.

1. 3 української або ратури (твіР). 2. Математики· (усно).

російської

мови

та л:lте·

Сnеціальності: технік-технолог по борошномельно­ круn'яному і комбікормовому виробницт-ву, техніК· технолог по зберіганню зерна. 1. 3 україн.:ької або російської мови та літератури (тв:р). і 2. ХІмії (усно). Встуnні !спити з 1 по 21 серпня (денне навчав:. !'!:Я); з 10 по 20 серпня (заоqне навчання) .

При

техніку:\11

Випускники

лу з

з

15

та

10

<5»

І

липня

Працюють підготовчІ

робо­

8

оцінками

Адреса ковсьиа.

закінчили ШRО·

приЙ:\Іаються

на

сп~·

технікуму:

м.

270003,

Одеса,

вул.

Мос­

12.

ЗАПРОШУЄМО

Ве­

НА ШКІЛЬНИЙ БАЗАР! С.коро

дзвоник покличе

до школи •••

Школярам всім потрІбнІ обнови. Тож до нас, дІтлахи, завІтайте, Все потрібне для школи придбайте.

Шановні броварчани! До ваших ПOCJiyr шкільний базар, організований коопуніверма· гом, шо по вулиці Київській, 152. Він працю­ ватиме з l серпня по І вересня ц. р. Дирекція універмагу. Кnлектиа nрацІвникІв

сумує

,

І

з

привоцу

висловлює

смертІ

t"кora областного аелам RІ4ІТtJІЬt=ТІІ киижиоІІ торговля.

255020,

об.ІІаств, у.ІІ. фон 19..f.J7.

r.

спІвчуття

vправлення otJ no.nиrnaфи" 1t Адрес rипогра.

6роварw

nІдnриємства

!в'язку rлибои.о

працівника пІдприємства МАНОРЧИКА • СамуТла БеньямІновича

Иилеке 61954 .• neolt'ь ОЬІСОRВЯ. Об'І>ем 1' nеоати ... А пяст. lираж 11932 >к•емпляра Зак. 3224. БромнрСk8 R rи 11(')( rмфи я "Иet:t·

фин:

класів, як!

<<4»,

ціё!льності техн!и-електрик, технік-елеюромеханік, технік-механІк без встуnних Іспитів: Технікум забезпечує всіх учнів гуртожитком, стипендія надається на загальних nідставах.

Адміністрація.

ВУЛ.

з

Адреса училища: 252160. м. І\и)'в-160, вул. Юо­ то. 23. Іхати метро, трамваєм N9 29 до ста~ціt метро ~Піонерська». автобусами N9M 11, 41, 120, 121 до зуnинки метро «ПіонРрська". Довідки по телефонах: 513-03·35 513-15-45

міське віддіЛення по працевлаштуванню.

!55020,

характеристику

Прийом донументів щодня з 9 до 19 години, крім

За довідками звертатися у відділ кадрі'І3 та

А.&Рес:а ре.І,ІІІІІІ!І

(оригінал).

неділі.

овочами.

,

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• орган 6роварского г~ родекого комиrета Коммунистичес:коІІ оартив УкраинЬІ. городекого в районвого Совеrов ва­ родиьtх деnутатов Киевеко/І области. (На ук•

Редактор

9

про те, ЩІ)

курси.

неділІ.

Дирекція.

ІІзьІке).

роботи.

Міському управлінню торгівлі НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: інженер НОП, інженер з техніки безnеки, сезонні робітннки на овочеву базу· (оплата відрядна), робітники цеху безалкогольних на­ поїв, вантажники на продбазу. Пенсіонерів запрошуємо на роботу з ско­ роченим робочим днем для .лоткової· торrів.ті

rок (Зх4 см).

раивском

місuя

та

НИІ<ів).

.'Іика Окпужна. 4. Телефnн 4ї -07 41. Ухати авто­ бvсами No.N'n 13, 23, 56. 68. 82. 92 до зупинки «~~<~вод ВУМ», _трамває:\1 ,N'g 3 до зупинки •Кільцева дорога».

Для вступу потрібно подати:

до кінцевої зупинки.

крім

ПрИЙ:\ІаЮТЬСЯ ЩОДНЯ З

ствях м. Н:иєва. . Адреса училиша·

мадсько:.Іу житті, за рішенням педагогічної ради направляються на навчання у вузи і технікуми.

Революції

або

Учні одержують стипендію в poз~t!nl 30 карбо­ "~нців на місяць, відмінники 37 каnбованцІв 50 коп. ВипусІ<ник~м надається робота на _виробничому об'є:Інанні <<Електронмаш» та на Інших пlдnриєм·

Випускники, які закінчи"1и училише з оцін­

вул.

школи

286). · 3 х 4 та чотири

ДокумеНТИ

трv·довнй стаж.

Київ-60,

з

Довідку пnо стан здорnв'я (фnрма

ни.

Адреса училиша:

училища

7. Паспорт. військовий квиток, nриnисне евідопт­

Час навчання зараховується у бсзперервяий

Вер,1инського, N2 9. Телефон Іхати: від плош Жовтневої

директора

доку~.1енти:

nо.1овинv заробленої суми.

активну участь у

ім'я

Л ро освіту (оригінал). Довідку з місця проживання. Довідку з місця роботи батьків.

во подаються особисто.

брали

на

286

(форма

або навчання, військовий квиток (для військово­ зсбов"язаних), приписне свідоцтво (для призов­

а:а заочне навчання

(Строк навчаННІ!

Чотири фотокартки rюзмі рnм фотокартки роз~1іnом 4 '/ 6 с~нтиметрів.

на роду.

і

прмадів.

_

Всі учні забезпечуються гуртожитком та одержують у період виробничого навчання

«5», «4»

освіту

рік).

1

.

р'н)

та

ВВІ.'·

- 1 рік). · ·. 6. ТокарІ. (Строк навчання - 1 р!І<). 7 Кресля:рі-констр~·ктори. (СтроІ< навчання: 1.5 рпку). 8. Слюсарr'-складальники радіоапаратури. (Строк навчання 1 рік). · / . В училище прий~Іаються юнаки та дІвчата з ctC· в!тnю за 10 класів. Пnчаток навчання: 1 вересня 1982 р.

Армії одержують стипендІю 75 карбованшв, відмінншш підвтпену. Строк навчання -

радянського

ця: nроживання. медичні

nротягом 3 рnків не хворів на інфеRційні захsор~ вання), три фо.токартки (3 х 4 см), цокумент пр~

чаtrня

нав­

екскурсії

-

1982-

(Строк

місті

матичних пристроїв у харчов:й промисловості; технік-технолог по борошно-круп'яному КСJ:\Ібікормовому 'виробництву;

З

СлюсарІ по ремонту промислового устат~ан­ ия. (Строк навчання 1 рік): 5. СлюсарІ механоскладальmп робіт. (Строк нав·

триразовим

самодіЯльності,

радіоапаратури

Слюсарі·електромонтажНІmн.

3. - 1 4.

обмундируваННЯМ,

секції. Для учнів проводяться

Монтажники

2.

спеuо.'lяrом, одержують середню освіту та розряд за професією. Юнаки та дівчата з се­

чості і художньої

.N9

~ЕлеІ<тронмаш•

навчальний рік за фахом: Регу.'Іювальннки радіоапаратури. чання ....,. 1.5 року).

слю­

освітою

забезJІечуються

вирnбничого об'єднання

1983 1.

слюсар-сантехнік,

n:ав Радянської Армії. Учні з неповною середньою

рокі.!!

50

5-15-20.

проводить без екзаменів прийом учнів на

Прий~Іаються юнаки та дівчата від 15 років 8 освітою 8-10 класів, а також звіJІьнені з

З

вул.

Києм·

в

Строк навчання · - 2 роки. Стиnендія 32 карбованці, звільненим у заnас з лав Радянської Армії їО карбованців. Початок навчання 1 вересня. ДJтя вступу в училище неnбхідно nодати: заяву на ім'я директора, паспорт, довідки з м(е­

проживання:

КИІВСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

сар-венти,1я ці й нІш. Строк навчання І -З роки.

чаються

Брnвари,

та

Одеський механіко • технологічний

Дирекді.ІІ.

із спеціальностей: слюсар-монтажник; звар­

ручного

м.

Вроварсь·

-

Бориспільському,

Васильківському

Ірпінь.

евІ·

N1 24

ОГОЛОШУЄ ПРИйОМ УЧНІВ

1982-1983

місця

ПРОФЕСІйНО·

ТЕХНІЧНЕ .УЧИЛИЩЕ

НА

з

спецІальності,

сІм'ї. довідку про стан· здорnв'я (форма фnтnкаптnк !'nзмІрnм З:х4 rм. Свідоцтво nnn народження або пасnорт подають­ ся nrnбисто. Донументи приймаються до ЗО серп­ ня 1982 р.

AnDPCa vчи.щша: ВЛНСМ, М 14. Тел. КИІВСЬКЕ

nбраноУ

Вишгородському,

Святошинському,

N9 2R6). 6

513-84-36,

Дирек,ція

або в районах КиїІЗської області

кому,

ІП'n с11лад

сьІ<а»).

513-86-72,

скла·

!даль·

• в!

Для встутту неnfіхідно nодати такІ документи:

Адреса училища: 252160,. м. Ниїв-160, ГСП, вул. Кіото, 21. (Іхати до станції метро <Піонер­ телефонах:

комплексі. який

дається з навчапьнnго кnpnycy, гуртожитку, н!. актовnго І спnртивноrо залів.

ток.

по

v

Учи.1ише рnзташоване

навчання.

Встуnники на навчання nодаютЬ доRументи в :nрий:\1а"1ьну комісію особисто. подаючи nри цьому паспорт, приnисне свідоцтво або військовий кви­

Довідки

муляр-штунатур.

Початок занять з 1 вереrня. 3вІnьнені в зan~r з лав Ра::хянсьноУ Арм!У t'І.:Хер­ жують стиnендію ї5 крt'і на місяць. Учні. я:кі нав­ чаються 1О місяпів. заt'іезпечуютьс-я стипенnією у розмірІ ЗО крб . в!пмінникам навчання · стипендІя П!;!вишvєтьrя яа 25 nрnпентів.

мнь;

1'fg 22

заробітку за ВИН(')Нану

одержують

Випускники сере:tнІх шкіл та звільнені у запас з Радянської Армії приймаються в груnи з таких сnе­ цІальностей (стро!\ навчання 1О місяцІв): с.1юсар-~1онтажник. електро:Зварювальник ручно.

школи;

автобіографія: довідка з місця nроживання; медична довідка (форма N>

ками

харчу·

ності.

'Іенням спеціальностІ додаються: документ про освіту (оригінал);

.1

безкоштовним

середню осв!ту з присвоєнням розряду по сnеціаль­

Початок навчання 1 вересня 1982 poRy. До заяви на ім'я директора училища із зазна-

ник

учнів

ням випл~чvється' пол(')вина

навчання трудовий

стаж.

-

забезпечує

навчальний рік.

1982-1983

Училище готує кваліфікованих кулінарів і КОН· дитерІв lV розряду для їдалень, кафе, ресторанІв м. Києва. В учи.1ище приймаються без екзаменІв юнаІ<и 1 дівчата з освітою за 10 класів, прописані в м. Киє·

таких

:хо:.~ Rонкурсного відбору по оцінках в документах про освіту. При зарахуванні на навчання в!дnов!д­ f!Ю1 професіям враховується місце проживання

Строк навчання 1- 1.5 року. Час зараховується у загальний безnерервний

оголошує набір учнів

на

штунатур-сб.Jнt·

електрозмрювальник

го зварювання. газоелектрnзварювальник nрnвnдиться з спортивним vхилом).

екзамІЖ!в

КИІВСЬКЕ ПРОФЕСІПНЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ УПРАВЛІННЯ' ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

УЧНІВ

НАВЧАЛЬНИИ РІК

1982-1983

проводиться з спортивним

передмісті.

еа

ПРИПОМ

4

спеціальностей: с.1юсар монтажник. слюсар-сантехнік, cJП()can контрольно-вимірювальних nриладів 1 аsтоматики. машинІсти козлових та мостових кранів (наsчання

Києва.

На навчання nриймаються юнаки і дівчата з освітою за 1О класів, які проnисані у Києві або Набір

профтехуоштцце .М

Училище готує кваліфікованих робітників. .tІЛІІ nідnриємств Міністерства nромислового буJІ;іВНИ·

рік

чнх товарів для магазинів

мІське середнє

ОГОЛОШУЄ

КИІВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ оголошує набір

ЖИТТЯ

КиевекоА

КвевскаІІ, · 154.

Теле­

сІм'j

та

рІдним

Індекс ОtІсяг

-

І

nокійного.

81984. Дрvк високиІ. · І nрvковавиА аrкvщ, 3224.

Тираж !!932 примірники. Зам. Брnкаr>ська прvкарня об ..'tасного vr1paвлiRRЯ

Киіsськ~rс

v

cnoasax

окдаRниотв іюл!графП І кияжково1 торгівлі. Адрес• npv••І>RI: 2~. и. Бровари ·киrеськоr об.ІІастІ. ву.u. КиУвськ~, 1~. Телефон !9-4-37,


127 номер 1982 рік  

127 номер 1982 рік

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you