Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

КРА/Н. ЄllНАlfТЕСЯ/

ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ ПАРТІ1

' ом

127 (4847)

12

ВІВТОРОК

15 а

року. вІдбувс. ХІV пленум мІсь·

1978

пм:

1. Про підсумки JIИDJIевorо (1978 р . ) Пленуму ЦК КПРС [ ;,авдакн. мlсько): ааprIЙНОІоргаи1заціl,

СЕРПНЯ

1978 ЦІва 2

еерпu

кoro комІтету Компаpriі УкраІии 3 порцком дек­

акі ВRDЛRВaJOТЬ

р.

;, постанови Пnеиуму

Ідопові"

Геиераnного . ceK~Tap. ЦК КПРС товариша Л. І. Б~JIПIЄва .Про даJlьmRЙ. розвмок сlnського

К08.

господарства СРСР. (д~повІда.~ п~ший секре· тар мІськкому. КомпартlІ УкраІНИ А. Д. ГРЯЗЄВ). 2. Про скли канн. черговоі XXVII звІтио-виборноі

....

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОНУ

JtонференцJ.t мlськоl парторганlзацll.

Учасникн пленуму ВЗJlJIR активну участь в обго-

80реииl доповІдІ, одностайно пlАТРИМyJOЧИ і схва­ JIJOJO'IR nенІнську аграрну пonlтику партІї. визна· чаJOЧН основнІ IПnJIXн І. конкретні заходи даnшого

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ}' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТn )'КРАІНИ. МІСЬКО! І РАІЮННО! РАД НАРОДНИХ. ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

пі!'песеННJl

сlm.eЬКОГОСПОАареького 8нроБН1Щтва в

районІ.

.

.

На пnеиумt ВИСТУDJIа

зsвlдую'IRЙ вlддlnом . сіJlЬ­

ського господарства ЦК Компартії України А. д.

'СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТРУДІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАРАЯОНУ ПО ДАЛЬШОМУ ЗБІЛЬШЕННЮ ВИРОБНИЦТВА І ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ ТВАРИННИЦЬКОІ

ПРОДУКЦІІ І ДОСТРОКОВОМУ ВИКОНАННЮ ЗАВДАНЬ ДЕСЯТО' П'ЯТИРІЧКИ Як60йову програму дій сприйняли комунІсти, сягти врожаЙНОСТі зернових культур по 50 центне­ ,Кі трудІвники полів І ферм району постанову лип­ lІевого (1978 р . ) Пленуму ЦН НПРС ~Про даль­ ший розвиток сільського господарства СРСР., ~o­ повідь на ньому Генерального секретаря ЦН НПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва.

рів з кожного гентара.

ОкриленІ новим проявом турботи партії про роз­ виток сіЛьсьного господарства , про пІдвищення д06-

робуту радянських людей, колективи

господарств

розробили плани збільшення виробництва та прода- '

Цю ініціаТІІВУ широко вивчили в первинних пар­ тійних організаціях . Зваживши :\Іожливості. тру­ ;:J, ' ВНИКИ господарств району 8ЗЯЛИ підвищені coцla•'Іістичні зобов · язания. ВНІ{онати п'ятирічний план по продажу державі молока за 4 роки і 5 м :·сяц : в , м ' яса за 4 роки і 4 Місяці, яєць за 4 роки ! 11 місяців, понад народногосподарський план п' ЯПlрічки реалізувати 53.5 тисячі тонн ~!Олока, 16,6 тисячі тонн м'яса, 21 ,8 мілыінаa штук яєць .

З ц і єю метою передбачено значю!й ріст поголів'я

жу держаВі продуктів РОСЛ'инництва І тваринництва.

2.5

За

рону

тонн молона, ШТ~'к

яєць,

пл"нтрьох

худоби ,

188.7 тисячі 483.8 мільйона

вони продали державі

58,6 тонни

щu

дозволить

років

десятої

державі молока і м'яса

м'яса,

п'ятир;чни

н і шнього. року і П0над план до кіння

по

10

ПРО.:1ажу реал'зу­

27.8 тисячі тонн молона, 9.6 тисячі тонн м'яса , 14.7 мільйона штук яєць. У відповіДІ> на plшення липневого (1978 р.) ПлеНУ:\1У ЦН НПРС на

гентарів сільгос.лугlдь до.

100

130

та

продажу

державі

продуктів

ники

рцгоспу

І!!!

.І!!

Для усп:шного виконаННІ! 8ЗЯТИХ соціалістичних з060в' язань ос()блива

гоЛ і в;

ця п ' ятиріЧки довести вирОбництво і з аготІвлю КОР­ М ' В дО 26.5. 'f\исяч тонн КОРМОВИХ одиниць, що ста­ новитиме по 50 центнер і в кормових одиниць на

тваринництва

: '!!!!!

підвищених увага буде

приді 'лена удосконаленню племінної роботи ! вете­ ринарного обслуговування It ~-варинН'ицтві, комп­ "ekchor-мехаНізац і ї трудомІстких n'роцесlв, а також створенню м і цної кормової бази. НаМічено до кін­

директора Київського тресту овочево-молочиих rocподарств А. А. ЛАТИШ, застуlI'RJIR директора трес­

ту .Київптахопром~ В. О. ЩЕДРІН, ГОJlОВНИЙ агро­ ном Дарницького треСту МОЛО'IRо-каРТОПJlЯИИХ рад­

госпlв Г. С. ПАСІЧНИЯ У обговорених питаннJIX ПРИЙНІІТО розгорнуТе рІ­ шеИИJl.

в

якому

намІчено

'!!!! . L 2

конкреТНі

заходнпо

ус­

пішно!'}' втІnеннJO а ЖИТТJI рlшеRь mmнeBoгo Пле­ нуму ЦК КПРС .

ЗвІт про роботу ПJlенуму буJJ.Є наАРУХ08аво в иа­

ступно му

номерІ газети.

• • , ••••••••е ••••••••е ••••

~

ВІстІ 3 соIOЗНИХ ' республІк -

ЗАВОД, ЗБУДУВАВ

ЯКНR

-

ниА район міста

РРФСР

МІСТО

Рівня ПРОДУКТИВНОСті пра­ ці. заП .1анованого на ос­ танній рік п · ятирічки . .10СЯГ колектив домОбудівного комбікату в Комсомоль­ ську-на-Амурі . Порівняно з 1976 роко·м вона зросла майже на ЗО процентів. ДомоБY.:lїВ,НИЙ комбінат

бум СТ1Іоренодесять років тому. За цей час працівн.lІ­

ки підприємства збудува .1 И бі,lЬШ "к півмільйона квад. ратних метрі І ЖИ1'ловоі площі. Тепер нз кОлектив ПРИПЗ.1зє 70 процентів спо­

РУ.1жуваного в

місті жнт.

•1а. )'КРА'НА НОВА ЛІНІЯ

МЕТРО

голову.

ОР.1жо­

нікі.13івськиЙ 3 центром, а також за:ИЗНИЧНЮIИ й'

автобусними вокза .1а),lИ. 1 е· пер загащ.на довжина магі· стралі

збільшується

вдвоє . трасу

Нову

майже

транспортну

ПРОК,1адено

в

рекорд­

но короткі строки май· же нап'ять місяц,ів раніше, ніж намічалось. Спорудження ліній мет­ ро трнває . Перспективним П.13НОМ передбачено до 1990 J)OКY довести ї х дов­ жину .10 36 кілометріВ.

УЗБЕКИСТАН

ЗА ПРНСКОРЕНИМ ГРАФІКОМ

За графіком. який

nepeJI•

6ачає

перевищен-ня

eK'Pf0i

потужності

процентів. почав

У Харкові здано 8. e~c­ п.lуатацію 3 оціН'Кою «від­ мі·нно:. нову 8,кілометрову СоЦіалlстичиl зобов'язаиия обговоренІ І прИЙ· .1і.1ЯНКУ метро. яка з ' єдна· нятl в колектнвах господарств. .1а найбільший індустріадь'! "! "'!!!! '2 __ '2 '!! '! '2 '2 .'! 'іЗ '! F аа JI!!JII!!! '! !!З:>!З;'!!!!"'!!!!

Y~IOBHY

зобов' язалися до-

Я!!~ '!!!!І!!!

гентарІв сіЛI>­

l{ожнl 100 гектарів . сільгоспугідь . ПродуктщmіСТI? корів ::10 кінця оди.надцятої п'ят!!­ ріЧf\И доведемо до 4000 кілограмів молона, а ваЛ0ве ' виро6.ництв.о його до 140 тисяч тонн.

завдання п' ятиріЧКИ . Трудів­

.ТребухівськиЙ.

] ОО

на

риконати за 4 роки ! 2 місяцІ. Нолективи ра;ІГОС­ пів іменІ ' IТ~opca та імені Юрава зобов' яза .1ИСЯ значно збільшити поголів ' я великої рогатої худоби,

:достроково вик , )нати

на

До 1983 рону ;юведємо погол:.в·я велиної рога · Т G Ї худоби до 81 .3 ТН.с ячі голів або по 100 голі!

в тому числ і кор і 8 до 50 голів. одержати Bi;t І-/ОЖИОЇ корови по 6000 кілограмів молока . Д?Bec'I~ його виробницт"о на І ОО гектарів сіЛЬГОСПУГІДЬ до 3000 центнерів і П·ЯТИ.р;чні зав.:tання по виробни­ цтву

к:нця

центнери м' яса.

м!тингах. зборах іюлентиви радгосп ; в «плоск : всь­ НИЙ., іменІ Щорса, імені Крова. «ТребухlвсьниЙ. в,яm~ п і ДRищен і соціалістичні зобов·язання. IHiц~a­ тиву трудівни!\ів села схвалило бюро M\CЬHKO~IY }\<чшаРТії України . Так, трудівники ордена Жовтневої Революції радгоспу «Плосн;вськиЙ. зобов' язалися . до к;нцн n ' ятирічки довести поголJв'я великої рогатої худоби

КОЖНІ

До

ГОСПУl'ідь по 84,7 ГОЛQВИ великої рогатої худоби. в ТОМУ числі по 35 кор і в . Валове виробництво ~1O.10Ka стаНОFlитиме 92.1 тисячІ тонн. м ' яса 24.5 тисячі тонн. На кожні ] ОО гектар:в сільгпсп­ уїі::lЬ виробюlО по 1132 центнери молока і по 302

В'ІТИ

Jia

продуктивності.

тисячі голі.в. що стансвитиме

серпня ни­

ро!\у

її

п'ятир : чки ;:J,овести погол!в'я великої рогатої ХУ::lоби до 68.9 тисячі голів. в ТО:\І У числі корів до 28.5

народногосподарський

виконати до

підвищення

КОВАЛЕНКО. В роботі П.JIенуму ВЗиJIR участь завІдуJOЧИЙ сІль­ госпвlддlлом обкому партії А. І. К1КОТЬ. днреІ':ТОР тресту .Київтвариипром. B ~ М; ВОВА, заступник

А.1малицькиЙ

про·

10

нз

працюватк

хімічний

за·

80Д. З початку .року тут випущено понад ман май· же 150 тисяч тоин міне­ ральних добрив.

'!

ЖНИВАМ ТРЕТЬОГО РОКУ П'ЯТИРІЧКИ-УДАРНИЙ ФІНІШІ '* '*

,

' К А ЛЕН Д АР

КОМСОМОЛЬЦІ НА ЖНИВАХ

~

~ ТРУДО~~!огСЛАВИ І ~ t ~.

!

IваиЯковнч, КУЗЬМИК

комбайнер

Олександр Павлович

-

помічник комбайнера РЦГОСПУ

1

ТРУДОВІ ПЕРЕМОГИ

\ \ \

сВеликодимерськиЙ.. Номбайном СН-5 сНи· ~ ва. намолотИЛи з початку жнив ба .

498

тонн хлІ­

ТрудІвники постійно перевиконують дове'

~ . дені завдаиня .

\ ,

мехаНlзатор радгоспу сНрасилlв· ськиЙ •. Трак-

~

тором Т·150Н щодня

зорює

грунт на площІ

гектарІв п,ри завданнІ 9 гектарІв. Всього трудІвник записав на свій рахунок по-

14-16 над

100

шофер

,

~

\

радгоспу сВеликодимерськиЙ •. Авто­

525

перевІз з

початк1 жнив

з

, ,

СЕМИНОГ

~

РУБАНКА

j .

\

комбайнер І помічник КОМбайнерарадго.сп у \ сВеликод,имерськиЙ.. Номбайном СН-6 сНолос. намолотили з початку .' жиtів .438 тон" хлІба.

екі.паж жатка.

димерський.

в

сВелико­

с,кладt

Як ! ранІше. у змагаинІ комсомольсько-молодІжних ен.lпажlв, зайнятих на 06молотl хліба, першІсть впевнено утрн-

В. БеЗ.смертногоl В. Нар­ пова, якІ комбайном СН-5 з причlпною жаТКОIQ ЖВН-8 п(Жлали хліб У. валки иа площі 332 гек­

С80ЇМ

раЙоН'у.

помlчииком на

В.

М.

комбайні

зерновІ

. на

Закінчивши

ПО 25-26 тонн хлІба при завданнІ 23 ТОННи. Всього з початку жнив він записав на свІй рахунок пошд 250 тонн перевезеіЮГО XJIlба.

.

екіпажІ лодіжний

жаткар!в _ І

площІ

тари. З початку жни'в воии І очолюють соцlаліс. тичне змагання жаткарів

Лнше одиа турбота за­

раз у водІя разгоспу Іме-

232 гектари І намолотив нІ Докучаєва Л. М. Дя- вчасно І без 8 78 тонн добірного зеРJlа. ченка втрат доставити хлІб з

ПОЛОВКО Миколайович шофер радгоспу сжердlвсыtй ••. Автосамоски­ дом Г АЗ-53Б щодня перевозить з поля на тік

ОлексІй Даииnович -

рів з радгоспу

брав

BacHn

,

бункера тонн

518

комбайнерів. .

ПРУДКИМ

значно переви,конує доведеНІ завдання.

вндали з комбайна

З кожним днем набв­ рає темпІв на жнивах мо­

СН-5 з початку жиив зі-

тонн д06lрного зерна. Вод!й

Петро Якович,

зерна.

домаrа-

мує комбайнер радгоспу .Требух.lвсьКиЙ. А.. І. ГРИГОРЧУК, ЯКИЙ разом зІ

СИТЮК Павnо Герасимовнч-

поля на тік

перемоги,

яких

ськнЙ.. Номбайнер В. В. Пlщаний 1 помІчник В. А. Нолко 3 площІ 137 гек­

ються на збираниl 1 перевезеннІ хліба КОМСОМQЛЬ-

водПв.

~

гектарІв зораних площ.

машиною 3ІЛ-555

тарІв свого

сько-молодlжнl

КАЛАШНИКОВ

Борис Михайлович -

Ножного ДНЯ до районного штабу по проведен,ню жнив при мІськкомІ комсомолу надходять оперативиі дан! про трудовІ

.,

~~,q"#~~q'D,q'Q:Jq~,qCq,~,,

Надя Грибова ще на шкільній лаві мріяла стати .lІєханізатором, наслiilувати відому донбаську трудівни. ЦЮ, першу в країні жінку-тракториста Пашу Ангеліну. ОСЬ уже півтора року молода калитянка водить свогn «,сталевого коня» пол ями радгоспу «,Авангард». П ра­ цюючи на кор .4ІОВllробництві, дівчина досягає високих трудових результатів. Нині колектuв заЙlіЯТИЙ ваЖЛllвою справою зби­ ранням врожаю третього року десятої n'ятuрічки . Св ій внесок вкладає тут і Надія, перевозячи зерно на пере­ робку .

На фото: r,pJ/ ..D.В.~

механізатор

радгоспу «,Авангард» Наді!/ фQUI 1v ~oca. ·

рІдному

жнива

радгоспІ,

в

вони

підуть на допомогу сусlдам.

Номсомольсько

дІжний

- моло-

екіпаж радгоспу

• ГоголІвський. Г. М. Будька 1 родьна

у складі П. В. Покомбайном СН-6

поля до радгоспноУ комо-

ри. СьогоднІ на його ра­

хунку 601 тонна перевезеного зерна нового вро­ жаю. Успішне проведення збирання зернових щ~ одна

перевірка

на

зрі·

. намолотив 615 то. нн хлl - '1 .'I iC~Ь KO~iCO~ln .~ bц1B і. ~!O­ ба . Успішно працює на _'ІОД! району. І цей еК1а· номбайні СН-4 КОМСО- . мен вони МО.'1l>сько-мол().";rt;НИЙ ені- честю

.

пажрадІ'ОСПУ «ТреБУХів-І

витримують

В. КРАВЧЕНКо.

3


~~~;;;,BiCTi а партійних орrаиіsаці:Jt

ПОЛІТІНФОРМАЦН, БЕСІДИ у центрІ уваги трудІв­

ників нашого радгоспу пе­ ребувають матеріали лип­ невих (1978 р,) Пленумів

ЦК КПРС І ЦК Компар­

Закличне логІчних трудовому

ханін В. І. Позняков, без' партІйнІ завІдуючий сІль­ CbKWM будинком культури В. Г. ХамБІр, завІдуюча бібліотекою Л. В. Вірич

слово

БІйцІв

пІднесенню

екзамен на успІшне вико­ нання рІшень липневого ни

ЦК

КП РС .

ШИDОКО

кривають

ди Історичних документів аграрної політики КПРС на сучасному етапі, Го­

кої аграрної політики партії, початок якого ви­ робив березневий

ку комбайнерІв Онищенка, Г. Я.

р.) Пленум ЦК КПРС. Треба підкреслити, що ви­

ВІрича, М. Я.

ловна

його

-

мета

до­

:нести до свідомостІ кож­ ного комуніста, кожного працІвника зміст і значен­ ня партійних рІшень, поназати всенародну бороть­

бу

за

дальше

сільського

На

піднесення

господарства.

всІх

вирішальних

ділянках радгоспного ви­ робництва сьогодні зву­ чить

пристрасне

слово

етапу

і

яскраво суть

роз­

нового

розвитку

ленІнсь­

(1965

ступаючі

на переконливих

місцевих казують

літики

ПРИК.'1адах життєву

партії

силу

по

по­ по­

дальшо­

І.

Т.

Юрченко,

ме-

ПІд час цій,

Солов ' я.

полІтІнформа­

бесід

роБІтники

словлюють

останнє

десятиріччя

ви­

робництво'основних видш сільгосrrnродукції

пlдтрнмку

І

схвалення

новим пЛанаМ партії по дальшому розвитку сІль­ шІй

країнІ

ною

І

працею

рІшень

КПРС, р. )

внести

здійснен­

ХХУ

липневого

Пленуму

з'їзду

(1978

ЦК партіl.

І.

ра­

на­

ДОВОДЯТЬ

готовнІсть

гІдний вклад у НЯ

в

самовідда­

збі.'1Ь­

2-3

ви-

одностайну

свою

шилось майже у

'Кому

ка та їх помlЧНln<lв П. М.

пІв, став економічно міЦ­ ним господарством . На допомогу роБІтникам

ленко,

сільвикон­

П . А. Черню­

ського господарства

прийшли потужна техні­ ка, складні механІзми . 3а

голова

передовий досвід роботи правофлангових битви за високий урожаЙ 1978 ро­

му розвитку сІльського господарства. Нинішній радгосп, який створено на базі кількох KO.'IГOC­

бійцІв ідеологічного фронту. Політінформато­ ри й агітатори комуністи завідуючий ремонтною майстернею М. Я. Кова­

Во­

пропагують

тіУ У,країни, Партійний номітет господарства розроБИJВ план пропаган­

дохідливо

на

жнивному полі, де хлІбо­ роби складають перши.Й

Пленуму

РЯБИЛ,

секретар парткому рад­

госау .РУС8иlвськИЙ ••

зи.

-'В.1І_ВА·7'8, В_СОВІ ТВ:ИПИ.l

ПРАЦЮВА. nO-УIАРНОМУ

Ідео­

сприяє

Нещодавно Н8 Р8одl пластмас ВІдбулися 3бори партІйно - господарс.кOtо

активу,

на

рювались ти

яких 0бг080'

підсумки робо­

Ко.1ективу

за

перше

пІврІччя 1978 року і ЗА8дания ПО забезпечен­ ню ІИКОНlІнllіІ плану t соцІалІстичних зобо8',.­

зань третього року І П'і\­

тирlчки вІдач

в

цілому.

директор

ства

Г.

С.

значИІВ,

заводу

3

пІдприєм­

Тюфтяєв

що

нішнього

Допо­

від­

протягом

ни­

року

колектив

працює

ритмічно,

МІ-сяця

в мІСЯць

ляється

справ­

з

напруженою

виробничою

програмою.

Понад ПІврічне виготовлено

завдания рlзиоманlт­

ноІ продукцІї на загаль­ ну суму 705 тисяч карбо­ ванцІв . План семи мІся­ цІв 1978 року виконан<> з усІх основних техніко­ економІчних показників. Досягнення таких успІ­ хІв насамперед залежить вІд того, що партІйна ор-

JI1I колetcТ183у

РОЗІ'К­

D

першочергових

аа8-

даІІь. ны на 3а'оді трИ­

вас реконструкtaія дUO'l{)­ го обладнання, БУДівни­ Иового ЦtXy, АОВов­ JtlOtться acopmмtHT ви­

nntJ

роб\в. К~ftлекси~

...сяе

1

евоє­

JнрtweяJtR цих проблем дасть можливІсть пІдприємству еиАти ва нов!, ще вищі рубежІ. І доповІдач, t виступа­ ючІ комунІсти иачаЛЬи1tК проектно

-

конструкторсь-

кого технl'l:ИОГО М. Т . Хоменко,

ник

відд1.nу застyn-

головного

механіка

В. Л. МакареІЖО, елек­ тромонтер цеху екструзІї О . С. КИСЛОВСЬКИЙ, на­ чальник

цеху

скатерок

В. С. Сафронов, виконую­ чий обов'язки начальни.ка пресувальнorо ~~xy П. Л. Сич, безпартійний брига­ дир цеху литtя М. Є. LUapKOВ говорили про шляхи дальшого Пlдей-

Ц"OfO

р(Жу

орденл CAa~и

ступе­

сгоїм CUНOM ВячеСАа­ гом, якому також до ду­ ші

профеСіЯ

%Аібороба.

І нині батько

,

сином

....

чиt.сі кращu.x: на зби· ,онні %Аібіг. На фото: IСОАЮtlt1нер

МиlСОАа Федороttuч ЛЕ­ ЧУРА з ltомічнulСО'" euнo", ВЯЧ«АIІ80.ІС. ф()~

М.

CtllDlRora.

-

ТрудІвники держплем­ nтахоЗоаВ<>Ду .РУДНЯ. на­ ,полегливо

б<>рються

за

ДвічІ в нинішньому се­ зоні найвищих показни­

жів

на

збираннІ

!добились

хліБLв

комбайнер

ор­

дена Леніна колгоспу .YKpaYHa~ Дунаєвецького

району на ХмельниччинІ Петро Бодик і його друг-

-

механl3аторк·оопера­

тивного

господарства

іме­

ІН! Христо Ботева Силиor­ lРинського округу Народ­ IfЮЇ РеспублІки Болгарії Нрум

Теофілов. На

одно­

му полі в братній Болга­ рії збирали вони хлІба І .виЙшли в число лідері·в соціалістичного Тепер

змагання.

по-ударному

пра­

цюють друзі в украї.нсь­ :кому господарствІ. Об'єд­ навшись в один екІпаж, вони добиваються найви­ щих намолотІв. 3а рІшен­ ням районного комітету партІї Петру Бодику І Ируму

Теофілову

єно

присво­

почесне

.. ГвардІєць

жнив..

тара

жай. Інтернаціональ­

збиральних

працює

у цІ

госпах

екІпажів

дні

області.

в кол-

Члени

цих нолекТИВіВ, як прави­

ло,

-

ударники жнив-78. (РАТАУ).

о

по ницl

ГаЛИJIа Тимофіївна З

Високої продуктивностІ Кондратовець,

працІ на косовиці зернових .культур добиваються жаткарі Григорій Овсlйович Бруєнко, Іван Івано-

,вич

ло

Марченко

Вони

Іванович

та

Михай­

2

стор.

сіЛьського

завдан·ня

майже .виконують :на

с80нн нення.

120-130

лроцентів.

тивної працІ на підбиран- .та нІ валкІв показують ком- Так,

байнери

Микола

lЮЛlтlнформаторlS. нещодавно перед

Денисо- хлІборобами

виступнв Із

вич Марченко та Олек- лекцІєю органІзатор поза­ сандр Да,н,илович Ват- класної роб<>ти СIЛЬСЬКОУ нюк,

якІ

намолотили

Одночасно

Коваль

кІв

иа3ВаВ

району,

з середньої школи, секретар

спадає

трудове

напружен-

мир

ІллІч

Коваль .

дячи

із рІшень

Вихо­

липнeз<JГО

ня ! на току. ТрудІвники (1978 р.) Пленуму ЦК дбають про те, щоб у КПРС, доповідІ на НЬ<>МУ радгоспну комору було Генерального секретаря

І.

передови­

які

вІдзначи­

працею

Катерина

гадала

Ум,

·подава-rи

як

Пет­

практич·ио

доtIOмогу

П'JЮдажу

державІ

~ ~дер~nи по

ЛІдером соцlалlстично­ змагання водіїв стала

бригада шоферів LUполян­ ської райсІльгосптехнІки на ЧеркаЩИНі, якою ке­ рує . лауреат Державної премії Л. Бондаренко. Очолюваний ним колек­ тив вік

у

складІ

щодня

шести

чоло­

доставляє

на

приймальний пункт зерна

о

в

д·ва-два

:5

пол<>виною

при

В. МИКОЛАЄНКО.

--_._-

дарства

стюрено

1200

раза БІльше, ніж передба­ чено завда.нням. Передові на УкраїнІ майстри хліб­

транспортних . заrонlв, сформова.но 429 автопо1з­ дІв. З початку сезону вО­

них трас працюють за

дії

тодом

бригадного

ме­

підря­

ду.

У снстемl Державного комітету УРСР по вироб­ ничо-технічному забезпе­ чению сільського roспо-

о

,

перевезли

вже

понад

трн мІльйони тонн зер.на. УспіховІ велн'І\ОЮ мірою сприяє чітка органІзацІя праЦі на елеваторах 1 хлl­ бonрнймаJIЬНИХ пlдпрнєм-

ствах.

НОВЕ ЖИТТЯ

сп:риJi.

штурмLвщи­

НИ в кінці місяця. моло.­ дий номунlст О. С. ииt­

Л()ВСЬ'КНіЙ говорив про авангардну роль номунlс.

тІ9 на виробництв~ і за. Юlикав

усІх

докласти

щоб

присутнЬС

максимум

силь, енергії

1

у

зу~

натхнення,

успішно

план

завершити

поточного

р<>Ну.

прийнятІй

постанов!

учасники зборів партійно. господарського

мІтили оо

активу

конкретні

H~

заходи

дальшому розгортанню

дІйового

соціалІстичного

:5магання серед пра.цt-вни. кІв заводу в здІйсненн' планІв І зобов'язань деСIі' тоІ п' Я1'ирічки.

Б. ХАРЧЕНКО, диспетчер

заводу.

р.) ПЛЕНУму'

(1978

В ЖИТТЯ!

МарІя ПИЛИПlsна Попька, яка одержала по 15~ яєць

яєць

вить

від

ножно'! ку.ркиа

346

Валове ,виро~нио її

групІ C'1'aн~

тисяч штун.

Значно

в

яєць ВаСИ)f·івна

150

_

иа

11

яєць

більше

,вlдповідного

перlо­

пла,я продажу

змага;инl

серед

ко,

,кращих

показ­

. Рудоба6а,

а.­

Уляна

Оnaнм:lйн'

Криченко та ІншІ. Обг<>ворюючи рlшеНoНJl лишreвого (1978 р.) пле­ нуму ЦК КПРС, доповІдь ГенералЬІНОГО сенретарІІ ЦК НПРС, Голови Прези­ дії ВерховноІ Ради СРСр, товариша Л. І . Брежнєва

РО3ВИТОlt птахІвничих бриrад госпо­ .Про дальший господарства дарства , як І ранІше, йде сІльського н<>Jtентив третьо! бригади, СРСР., птахівни:ки Нta.П!О­ яну otIолює Вonояимир го господарства дал.и сло­ АXТlfМОНОВИЧ Ковальчук. во дocтpOКQ,BO виконати соцlалі-стичнl зобо­ А .в І.нд,ивідуальн<>му зма­ заяті ганнІ за підсумками семи в' яза·НJНЯ :по виробництву І м.lсяців

переможцем

ви­

йшла nтaШIfИЦЯ Олен­ сан:дра ПЄ11рf.&JМ Зillенно. Вона <>держала по 173 яйця віл іКожмоІ курк,и­

несуч·кн. 'йалоае 8ВpQбни­ цтво Іх

по уі

групІ

сягає

продажу державі яєць, ,вироБИ'JIИ у т,ретьому роц! десятоІ п'ятиріЧки 12 мlльйонLв штук яєць і 5 Мільйонів штук rnродати державі, одержати віД кожної нурки-иесучни пО

продуктивностІ

пт,иці

до­

ШТУК яєць. О. КОВШУН,

билася

птаШВИЦJl

статистик.

тисячІ штун. Високо!

491

також

235

.ШВИДКА ДОПОМОГА .... ДЛЯ ЗЕРНА

ОДЕСА. З позначкою .Жни,ва-78. нолектив за­

воду сПродмаш.

вІдправив

землеробам останню

партІю пересувних зерносушарок, достроково за. вершивши рІчну програму . Цей аІ1регат св·оєрlД­ на .wвидка допомога.: встановлений у полІ на будь-якому майданчи,ку, BLн може протягом години ДО'Вести до НОНДJЩlй дев'ять тоин зерн'а, яке побу­

вало пІд дощем. Полlnше:ння конструкцlУ на трети.

ну зБІльшило

продуктивнІсть

~воєио державний Знак як·остІ.

машиRИ, якІй ПРIflt

До кІнця року маши.ноБУДlени'ки випустять пона.д Завда.ння рlзн<>го устаткуван:ня для Ііа два мІльйони kарбованцlв.

обробки

зерна

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИКОНАНО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. РІчнІ соціалІстичнІ з060-

в'язання по налnЛ8НОВОМУ ремонту деигунів тракто­

рів І ком6аltн188ИКОНАJtи працІвники ремонтно-ме. "анІчного MBO'nY. З його конвейєра зійШОв дмти­

t:ЯЧНИ.Й мотор, вtдновлен;ий з початку року. Колек, ТИВ вирlши.в додатково виготовити 30 дІагностичних комплекТІв, десять паливн,о-за,п-равочних установок,

реставрувати

десятки

8втомобільних

1

тракторн.их

двигунІв, капІтально slдремо.нтувати десять вантажних

машин,

(РАТАУ) .

о

механізмів

проявам

вІ.! ножНо! J(УРКИ~8~С~ЧКИ, дія CeM~нIBHa П6НОМ!реlto

ЗА МЕТОДОМ БРИГАДНОГО ПІДРЯДУ го

СТОЇ,в

ють

тирічки. Вони постій,но вІдповідним перІодом ·МИ­ підвищують ПРОДУКТИВ­ нулого року д<>БИЛИСIl ТСІІ' нІсть пти.цl. За сІм мину­ к<>ж пташ.ниці МарІя Ва. Олешко, С<>ФІJII лих мІСJщІв У господарст­ силівна

травмах.

-

вн,користання

на

рівна Скопець ще раз н.­

....

,

В.

ЦІ.каву бесІду про збе­ реження здоров'я людинн npoBLB цнми днямн із хлІ­ боробами вІддІлка завІ­ дуючий медамбулаторlєю ЮрІй АндрІйович Охр!м­ чук. А працlвнИ!J< медам­

початку жнив майже по первинноУ партlйН'ОУ орга200 тонн зерна. нІзації віДДlл,ка Вол<>ди- булаторіХ Весь свІтловий день не

гос:­

СРСР., вІя Трохимівна Ліпанова, Ма­ подарства рlя ЮхимІвна Пилипенко, розповІв праЦівникам по­ Олександра ВасилІвна Си- лІв про то\ еели.кl за-вдан­ доренко та іншІ, котрі по­ ня, якІ стоять перед ними, змlн.но трудяться на току. і про шляхи до Іх здІйс­

Кравченко. ДоведенІ

виконують

l.наУда

розвиток

по лівт, ори норми щодня. У полі і на току часто лися ударною Зразки високопродук- можна зустрІти агітат<>рlв жни,вах-78.

комбайнер То­

ДесЯ1'ь

вони одержують центнера хліба.

40,5

Цієї

дор Тодоров, який також

Пре­ Верховної Ради товариша Л. І. Брежнєва .Про дальший

пра­ зидії

звання

IПрибув сюди збирати вро­

!них

високоякІсне ЦК КПРС, Г()Л()ви

Сумлінною

JL

т:реТЬ<>МУ РОЩ .десятоУ п'я­ ників у праці порl.вияНlO :5

"'ЩЬ державІ пташниці вик<>нал,и за цеА час на 140 процеНТіВ. Попереду В соцlаnlс­

ні Кірова. 3 кожн<>го гек- цею відзначаються роБІт­ СРСР

ж честі удостоєний і бол­

rарський

Т,роєщинсько- засипане

про­

IСIfУЮ'ЮГО 06ладна:ШIІI. НепоодинокІ випадки пр().

цтво Ух У

тичному

трудІвники

ціональне

тих пІдвищених зо6<>в'я­ зань ПО !Виробництву і

ду минуnого року . Дев'я­

~a1~~~:=~e~~7i~ З ПЕРЕВИКОНАННЯМ НОРМ

В.

Мartарею«) звернув ува. гу . ІІ&. якІсть ремоОНТНН' роБІТ, 1І'Кі бажають нращ()о го РіВНЯ, а також на ра-

,несучки .

<rJtМісячний

+

та якості

дострокове ги.нОНamlЯ взя­

пром

го , вlддlл, ка радгоспу іме- зерно.

Зокрема,

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІДВИЩУЄТЬСЯ

1C/J84Atp

11l

ня М. Ф. Лечура із радгоспу імені Мічуріна гиt1шог на жнига is

Екіпажі Аружби

дукцlІ.

РІШЕННJI ЛИПНЕВОГО

aBICr:.

ЦК КПРС

ПОЛЕ. 'УРОЖАЛ. ЛЮДИ

ефектввиocтl"

робинцtвa

f'llІlаацllІ, дирекаlя за. Ж'І ~Y1Ilтt зосtptдитиса­

aallHi

щеВіІЯ

BIITOpOwc, 15

(РАТАУ),

сеРПНІ!

1978

року

о 4


CdOBA.

ДОТРИМУЮТЬ

ПАХ ЛА

ВисокІ рубежІ HaMIT!:fJIИ на третій рІк десятої п'ятирІчки працІвники молочнотоварної фе~и радгоспу «Требу<к1всь­ ний». Обговорив~ Лист

ЦН НПРС,

стрІв

Р'.).ди

СРСР,

МінІ­

ВЦРПС

ЦН ВЛНс.м про

І

розгор­

тання соціалІстичного змага~я за виконання 1 пе~евиконання плану

року, вони зобов'я­

1.g78

залися

надоїти

вІд

кож­

ної корови по 5100 кі­ лограмів молока. Слова (1ІОго

сім

Нього

мІсяцІв

року

в

ниніш­

господарст-

Попереду у соЦіаліс­ 'ичному змаганнІ доярок йде майстер маши.нного 'nОїиня СвІтлана Федорів­ на ЖуриБІда. Вона одер­ жаJtа за сім минулих мі­ С1!цIВ по 3506 кІлограмів молока від кожної коро­ ви. Валовий надlt:! по 11 групІ становить 898 цент­

сокопродуктивній працІ на жнивах, дозволяє перевозити по 60-70 тонн

Шендрик

Виробництво самохІдних

НІсть і ПОСТlИна ГОТОВність прийти на доп ом огу товаришам, Ось лише один приклад. У комбай-

сока

ючи на те, що наближа-

а

а од

гр м

н р

за

ласл північ!

ного злипалися

очІ,

....

І ної KaMnaHll Микола ГО-І ~lбцов возив зерно . в !',алиту, а оце вже з ТИЖ- І день перевози~ь його. від

вLд утоми

зиває цова.

сягати

високих

результа-

Так було в

у дві

години, а о

комбайн

намолотили радість від

вертого к.1"СУ, була свол,

немає життя..

профе-

Бережливе

ставлення

го з початку жнив комсо-

молець

автомобілем

сія. У всіх анкетах І тво- юнака до найменшої зер- 3ІЛ-555

перевІз

новий

489,5 мом однієї з них -

нул.

ВІрменІя

РЕЗЕРВИ

кор­

.Нове

здійснення задуманого бу-

доверху

він

до людей і до сонця.

Н. КОЛЬЦОВА,

•.

ло закінчення курсІв

воРІ!

'!

ном

наповнену

зер-

НОвого врожаю, їхав

!!іР Р!І!!'!!:

самостійно підготував

автомобіль

до

перевезен-

ГІРНИКІВ

Вогнетривку

цеглу.

яка відслужила у

свІй

нонвер;орниос

термічних

і

печах,

вІк

рудо­

пущено.

в дію на Алавердському гірнн ч о - металургійном~ комбінаті . Насичена мід­

ком-

сомолець Микола Голубцов, якому неспокійний швидкий ритм професії водія відкрив чарівну красу голубих вітрів, що рвуться, як і його мрія,

радгоспи

-

кер-

тонни зерна. На нннішнІ жнива М. Голубцов взяв високе зобов'язання перевезти 500 тонн зерна. Щоб досягти цього результату,

ЗАПАС

майже по чотири тонни на корову . Заготовлено. 1,7 мІльйона тонн сіна 1 стільки ж силосу, вироб­ лено 130 тисяч тонн вІ­ таМінного трав'яного БQ4 рошна. брикетів і гра­

шос-

нини хЛіборобської праЦі, пра'гнення запобігти втратам хліба, відчувається на кожному кроці. Я був свідком того, як МИКОJ1а, ведучи машину,

«новач­

заклали понад шість мlльйоНі,в тонн сінажу

пе!J€ВОЗЯ,Ь

урожай. 3а

НРО

Нолгоспи

спілкування

жать машини,

Се­

виробіток

БілорусІв

один із перших днів серп- баЙнів. І в цих словах ня, коли радгоспні ком- відчувається не втома, а

з байнери

три­

автомобіль.

КОРМи

тій знову на поле, до ком-

самого ранку був у загін- 232,2 тонни зерна. Тоді з людьми, хлібним полем . цІ .• А як же я міг посту- М. Голубцов перевіз май... Тихо лягають на зем­ пити інакше, гово- же 80 тонн хліба, всього лю вечірні сутінки. Раз­

буртів

на» у 6-7 разІв вищий. ніж у навантажувачІв старих конструкцій.

О. С . Дзюбенка, але со- вільна хвилина випадає ціалістичне змагання між зараз дуже рідко. Буває водіями допомагає їм до- так, що приходиш додому

кривити душею. Були в нього влаСН! роздуми про мету життя, були і сум-

другий день

зонний

завантажув

з

тонний

самодІяльності, спортивне змагання, чи,ацька конференція ніколи не обходяться без участІ цьо­

разом з комбайнером усунули несправність . На

no-

буряками

і Миколу ГолубНонцерт художньої

Сказати, що юнак одразу прийшов до розумін-

значить

оператором,

про

комбайюв на TlК. 3а КlЛЬ- го веселого чорнявого кістю перевезеного хліба хлопчнни. вІн значно відстає від - 3наєш, - відверто свого старшого товариша зізнається Микола,

Микола тів у праці.

потужниJ:

на.вантажува-

чlв-очищувачlв буРЯl<lВ почалося на ДніПР04 петровському комбайновому заводі. За OДHY-ДB~ хвилини такий агрегат. керований машиністом-

В І ТР' М ~;~:рства,К~~С~~~Л~~~~ а Лl вона обов язково на-

легку, а часом і виснажливу, то тепер йому відкрилися інші грані: щоденна творчість, викликавідповідальність

говорить

рах, які доводилося писати, завжди згадував про свою мрІю стати першокласним водІєм авто· мобіля, 'Так)(м, як був його батько. Нроком до

члеи

ГОТУЮЧИСЬ ДО ЗБИРАННЯ БУРЯКІВ

:;:;:~ :~~;;;y ~:K~o~B а '3"VСТРІЧ СОВЦЮ::~ісЛь~:;~fі;:~fіацfїО~~~~ госпу «Бобрицький» В.

лях спостерігати Миколі Голубцову ДОВОДИ1ЬС1l не

назавжди (..ірана

ВООО кІлограмів молока.

життя

ки. З перших днІв збира ль-

Україиа

ніви. Але ще з Цlкlльно! рить Микола. Ми ж на 13 тонн відставши від по-раз польовою дорогою лави, а вірніше з чет- збираємо хліб, без якого О. С. Дзюбенка. А всьо- від току до комбайнів бі-

НадІя

газети

четвертий рІк перевозить рІзні господарські ванта-

союзних

3

РЕСПУБЛІК

ня нового урожаю, регу-

давнІх, а кого і вперше відчутою красою польових світанків і шепоту пше-

ня цього -

Володимирівна Іванчук І Підlll ВасилІвна Жере5ець, які надоїли вІд кожної корови БІльше

пуикту

хІд

лярно роБИlfЬ ЙОГО технlч­ ний огляд. Слід сказати, що ось уже сьомий рік ав,омобlль, на якому пра­ цює молодий водІй, не був У капітальному ре­ монтІ. Все це сприяє ви­

добра.

~Ойрки Любов СтепанІв­ на Вова, ЮлІя ПетрІвна ЛІфанова, ЄфросинІя За­

стишував

на кожному повороті. Скl'льки разів не довелося нам того вечора їздити польовими дорогами, але водІй жодного разу не дозв6лив соБІ наїхати на скошенІ вал-

кожен

Високої продукти!нос~ tварин добилися Також

диспетчер,

май- обережно,

на розумінням важлнвос- нера О. С. Буглака зіпсуті доручено! справи і ви- Бався комбайн. Незважа-

нерІв.

Могильна,

ПрофесІЙНУ

ком, радгоспним шофе- жl, ста.в.ши за цей час ром, на жнивному ланІ, справжНІМ першокласним вІн бачив у збиранні хлl- спеЦіалtстом. Серед інба насамп~ред роботу, не- ~ИХ виділяє ~~гo енергій-

нулого року.

ІСарlвна

д.lїв.

стерК1сть п1двищував 1 перебуваючи в лавах РаД"'НСI.коІ Арм1І, де теж не розлучався з автомобілем. А повернувшись до рІдного села, знову сІв за кермо і ось уже

шого змісту. Якщо раніше, будучи разом з бать-

8і одержали по 3035 кі­ лограмі'в молона вІд кож­ ної корови, що на 64 кl­ JIограми більше проти ВіДnOВідного періоду ми­

r1

земл", тепли-

ми зорями І стиглкм зерном паХЛ8. І КОТКJIися тІ пахощІ 3 поля до кожиої хати, щоб оБІзватися в ,1юдськlм серці безмежною радістю, ика тривожить кого пам'яттю лІт

~:~~~ а~~а~;пе~а~~~бл~ І для нього нового, вагомі-

дотримують.

За

ВІСТІ

КОМСОМОЛЬЦІ НА ЖНИВАХ

дю за

'Іас

використання у

вогнедишних

печах,

вона

вІдправляється на збага­ чувальну фаБРИI<У. Це дасть можливість під­ приємству плавляти

Володимир НЕБРАТ.

ки

Т')НН

додатково щороку

ви­

десят­

міді.

'!

ЗА КОМБАЙНАМИ­ СНИРТУВАННЯ І ОРАНКА Завершуються

жнива

на

полях радгоспу .Нрасилlв­ tькиЙ.. Механізатори скоси­ ли озиму пшеницю на

Bcljt

площі.

Закінчують

обмоло­

чувати валки. Ударною пра­ цею вІдзначилися на косо­ виці хлІбів механізатори

Петро Іванович Сотніков, Микола Гнатович Богомо­ лець та Іван Федорович Ми­ кула. Н6мбайнами СН·4 з .:навісними жатками ЖВН-6 вони

щодня

озиму

клали

у

валки

пшеницю на

:<14-26 гектарів ні 15 гектарів.

площі

при завдан­ Закінчивши

Як

зерна.

збирання врожаю-78, розповІдає директор Григо­ рІй Іванович Довгань. І Ііадночас - гнучко. Ном­ байни і автомашини завжди були зІбрані немов би в

450

•.

один

кулак,

в

одну

ударну

ланку.

На

яке

поле

тре­

ба

чи Іншу

мить.

тудн

в ту

Іх і посилали.

о

красилІвчани врожаю

за почином lnatiltЦlB комплексним збирально­ транспортни,м загоном. Ре­ зультати працІ відраднІ. Всього на підбиранні валків було зайнято 6 комбайнІв. Переможцем у соціалістич­ ному змаганнІ серед зби­ ральних екіпажів вийшов екіпаж у складі КQ1ІІбайнера Василя Нестеровича Мар­ ченка І помічнина Валенти­ на Михайловича Дяченка. Номбайном СН-5 сНива. во­ ни намолотили 450 тонн

косовицю хлібів у стислі строки, механізатори поспі­ шили на допомогу трудів­ никам радгоспу «ЖердіВ­ ський Напружено проходило

-

видно,

Збирали хліб HOBODO

На траиспортуванні

зерна

з поля на Тік найбільшого успіху досяг шофер Олексій Іванович Таран. Автомаши­ ною ГА3-53Б ВІн перевІз тонн зерна. Нині

на

порядку

ному

хліборобІв.

відає

директор,

-

-

деи­

розпо­ зачистка

гадири Іван Іванович Пруд­ кий та ГригорІй Петрович Дяченко. Поля у нас за роз­

бороб турбується і n'po вро­

міром у середньому сто гек­

озимі зернові культури в господарствІ треба підготу­ вати площу 1000 гектарІв.

реважно

цим

затори

тарів. ма

На такій ПjJОЩі соло­

вкладається

у

скирту

за

два-три дні. Сумлінною пра­ цею відзначається механіза­ тор Петро Іванович Марчен­

ко. Трактором ЮМ3-6 в аг­ регатІ значно

Із

стогокладом

перевиконує

вІн

щоденні

ток і пІдготовка грунту до сівби озимих зернових куль­

завдання. А також механІза­ тор Володимир Нлимович Таран, який працює на гусе­

тур. На скиртуванні соломи зайняті дві спецІальнІ

з

площ

вІд

бригади,

ВІвторок,

15

ПОЖИИ8НИХ

икl очолюють

серпня

1878

року

реш­

бри-

ничному

тракторі

в

агрегаті

волокушею.

Відомо, що у жнива хлl-

о

НОВ! ЖИТТЯ

жай наступного року. Почи­ нається

він

з

LЦоб вчасно

оранки.

Під

справитися із

завданням,

тут створи­

ли спеціальну ланку механІ­ заторів, у розпорядженні яких шість тракторів.

Зразки

високопродуктив-

14-16 гектарІв при завдан­ 9 гектарів. У господарст­

ні

в! підготовлено п!д озимину

300 гектарІв площ. Це пе­ ділянки

з-під

по­

укІсних посІвів, зІбраних на сінаж. Цими днями механІ­ ки ли

приступили

до

оран­

на площах, де вирощува­ зерно.ві культури.

М.

На фото:

ГОМЕНЮК.

екІпаж жнива­

но! праці показують механі­ затори Сергій Миколайович Афанасьєв І Борис Михай­ лович Налашников. Тракто­

В. М. Марченка І поміЧНИl\а В. М. Дяченка (вгор!); скир­

рами Т-150Н

тування

зорюють

вони

грунт

на

щодня площі

рів

у

складі

комбайнера

~оломи.

Фото М. Семииога.

3

стор.

-


НА КОНТРО.(ІІ­

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

РЕМОНТ ШКІЛ

ГОТУЮЧИСЬ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО навчального

досліди показали, що сонячне nроміЮtЯ .чоже міцно з'єднати деталі з титану чи інших матеріалів. які важко піддаються звичайному зварюванню.

спадковості шляхом

значно

року.

розгорнуте

стало

"!!!

лом

творчої

закінчилося

воно

стиму­

ініц:аТИIJИ

соц:алістичне

ня · за

кращу

змага и­

ДО нового навчального загальна. До ньо­ го необхідно антивніше

!1О

підготовці

го

'ІеМПІОНИ

шнола­

навчального

QСНОВНОМУ

Але,

на

в

виконуються.

жаль,

. вести

ново­

рону,

моЖна

чимало

на­

протилеж­

них прикладів. Зволікає із поданням ДіlЙОВОЇ допо­

моги

в

реМОНТі

Ііівської

Семи пол­

середньої

школи

радгосп імені Мічуріна, повІльно йде підготовка І Русанівської середньої, а· також

лагодження

лювальної системи ГОЛівській

в

опа­

Го­

середн:Й.

школах

не

ПРИСRОРЯТЬСЯ

темпи

06-

ладнання

б:неТІв.

навчальних

можна

з

3 2 2

2 2 2

З

О

і

б

дооре

певніс­

зареко-

2 3

шкіл

до нового

ку

навчального

повинна

стати

ки

десятої

П:В-

праці

дедалІ

більше

по-

глиблюється. зростає рОЛЬ

'!!!

Приємно бачити в чис­

роЦІ

ЗОВСІМ

.Лоенгріи..

10.15

К. т . • ПаJlітр.>. тор М. Лис~нко.

10.55

Художній

ВИ-

філ .... и

17.20 17.30 18.00 18.30 18.50

дустрію',

15.25 15.55

.СторіНКИ Історії •. «ЗеМJlЯ МОЯ, любов МОЯ-о Репортаж про Всеросlll­ ськиА злІт уqні8СЬКИХ робничих бригад.

8И­

16.25 Концерт .0кал .. но-іисТ1lУ.. ентального аисамблю • в.раси •• 16.45 ХудожнllІ фільм дл. ,ІІітеА .Стежкою ливої любо_і>. Но.нни.

18.00 18.15 до Дня дІі.

19.00

п' Я1'ирlч­

19.55

•.

• Золотиll Л08С .. К). прем'ера

го

І. ДОРОШЕНКО, методист методкабlие­ 'fY раЙвио.

21.00 21.30

Ін­

змаганн.

з

гі .. настики

обруq>.

(С_ерд­

документал .. но-

телефі ...... У

Анна

19.30 20.30 20.45 21.00 21.30 22.00

Альманах

закінченнІ

-

.Час •.

J1ю­

.Поезі.>.

-

вистав

_НовгородJo

над

22.40

По

8.00 8.35

16

ПРОГРАМА цТ Програма .Час>. Гімиастик ••

"ВеЛИКОДЮІерс\;-

яка

в

liращу

(РUjJМИ

й.

ігри

и

СП"РТІнвентарн.

ВI~відують УЧаСТЮ

~1;нчі

Диренори

З

її

раДОС­

тілыіи

футболіс-

М.

ХИЛhliа.

СlidJати

-

міль­

3.3

Радянський ::\авно вже набув Rираженого

експорт яскраво

:ндустріа.%­

ного характеру. Так. п'я­ ту частину його в 1971 році

становили

різне

Мі1П!ИНИ

устаТliування:

і

пона.:!

процеНТів нафто­ продукти. ПРИРОДНИЙ газ, Е'леироенергія. 1i0КС І ву­ гілля. Значними експорт­

35

НИМИ

статтями

стали

по­

ставки Хімі'ІНИХ ПРО::ІУК­ тів, liаучуку, лісоматеріз· лів. бавовни.

Із

зо

ванців.

Мі.1ЬЯРДів

Rарбо­

затрачених

на

ім­

таТliування. ШВИ::\ШО:-'IУ

шанс!!

.:1 И РЄКI0рін

пр?

ра.:\ГССП2В ,Іхати на ,,1J!!IЗД.

ввійти у тріику ПРllJер:в T~H футо~л.ст~ !-Іl .111И тиж: фуТБОЛіСТ:В

радг.оспу

ких

Це

сприяє

РОЗRиткові

важливих

нашої

та­

гаnу:зей

і.ндустрії.

як

хі~(ч­

pa?ГOC~ : B « l:)Обрицькии » 1 на і нафтохімі'Іна, легна ,,10ГОЛJВСЬИИИ.. Ноли .:10- і харчова. Приблизно 40

водиться c~opTOlЄHaM .цих

Підвищил.ися

у

всю :~ зовнІш­

району. не про- Ш~ «НеЛИIiО.:1~меРl:ЬКИИ», порт. 11.5 міЛ\;яр.:tа при­ матчів підряд. «l\расиЛlВСЬК!Ш» ТТ. Ба­ падає на ввіз ~lашин : ус­

там Требухова, велина заслуга захисту і. в першу чергу.

за

~адянської

ньої торгівлі

зміни-

СТОРОНУ.

ьагато ДОПUJlагають гран­

НИН;ШНЬО~IУ

включаючи

паються

Д

ь гадають. о:>де транс

процент:в лять

імпорту

товари

станрв-

народного

споживання І сировина для їх виробництва .

«НраснліВСІ>I<ИЙ». які· в порт. чи не буде. СРСР торгує майже з СЬОЛlOму турі буквально .. Для ПОКРащення суд- 120 країнами світу. Але «рознесли.

нян

і

захист

здобули

руд-

перемогу

ДІвства

і

видовищності

~ЛІ~гань

раионна

рада

більш Яli половина нашо­ го з:)внішньоторговельно­

4: 1. У командІ є Ря.:\ хо- дсг «НОЛОС~~ПJ!анує, про­ го обороту припадає на рош их футбол!~тіil: Г. Ро- . вести в наио.1ИЖЧИИ час 8 братніх соці~., іг Т"ЧНИХ гач, П. ЧУНЯК, М. !ваш- ПОКаЗОВУ гру, нара.:1У з країн членів РЕВ. ко. але деякі гравці не завжди впевнено діють у

захисті. На початку

сезону

команду Гоголева

ної

таблиці .

тактична

і

Але

в:дсутнlсть

просто

СПОРТИRне

ченого

слабка

фізична

Іовка,

громадськи.\Ш СУ.:1ДiJМИ. а ТаКОЖ посилити контроль

за роботою ІНСТРУКТОРІВ по спорту радгоспів і пта-

багато хофабрик.

хто бачив на чолі турнір-

підго-

досвід-

воротаря, а то й

невезін-

Попереду

поєд.инки, liоманд,

вирішальні

і тільки

та з

яка докладе

мак­

СИМУ;'\! зусиль і

в КОЖ~іЙ

Процес почався

розрядки,

в

виклинав

ня

який

останні зна'Іне

нашої

роки,

зростан­

торгівлі

з

роз­

винутими країнами Захо­ ду. Однак різкі перепади там економіЧної кон'юнн­ тури

утруднюють

експорт

на

наш

світовий

капі­

ГрІ оуде БОРОТIІСЯ до Нlн­ талістичний рино, к. До т{)­

змоги гогофутболістам виступати з

ця. зможе стати перемож­ цем у суперечці (j кра-

ГО Ж реакційні сили США

щих КоУІанд району. І. СУШКО,

«вогником». Добре. що останнім ча-

голова районного спорткомітету.

сы-америнанськуy торгів­ лю, вдаючись до різного

ня не дають Лівським RОЖНОЇ гри

Художній

фі"ьм

мовчання»

.Х"",'",'а

музеАХ

і

цимбалн>.

.ЛІтературн!

17.05 17.30 18.00 18.15

.Рі,llна

Ка.ерін.

·!3.00 · К.

Кон­

чнтаННА>.

Перед

В.

.BIДГY"HIT~CA. Но_ини.

Рішення ",ипне.ого (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС ТІІ

18.35

СВДОСI.ОИ&JlJ08а­

зБИРаJlЬНУ

.оронез"кнх

рах •.

Концерт.

11.10 .Людина і 19.40 До 150-річча жеННА

Л.

Т~J1~.иста_. Ч.стина 1.

21.00 21.30

22.35

технІку •.

.Н.

просто-

закон>. з дн. ·наро,ll­ М. ТОJlСТОГО .

.Дитннст.о>.

Програ . . . . Час>. Пре .. ·.ра філ .... у-kонцер·

ту .Скрипко_і сонати Л. Бетхо.ен. .икону. ЛеонІд Ког.н> • Пре .. ·.ра

,ІІокументал .. но-

го теJlефіл"му висоту>;

По

.Ат."а

закІнченні

н.

ноаини.

ПРОГРАМА

10.00 10.15

К.

Т.

УТ

Но.ини.

А. ЛУП0 • . • Лlcо_а мген­ Аа». Вистава музичного театру Марійсько! АРСР.

хоро­

настрuю».

т.

Есамба ••.

.ЛітературннЙ

Е.

16.ЗО

.JІюдина

16.55

.Аграрна

Ка.аке.ич.

те-

.Зір-

17.10

тї

Пнсьменннк

ступає

18.00

І

спра.а>.

політнка партії 8 дії». .Клуб поріднених мІс ... Одеса Оулу (ФінляндІя).

!7.40 •

сурмачі!>

.Телеслужба

ка:..

дзерка­

прнрода •.

житт..

т.

атр •.

ЛОМ»,

У

К.

12.30\ Танцює М.

.нставоч,

:J&.nax ••

.Дз.енІт",

12.00

шого

18.15

(М.).

СЕРПНІ

СПОРТ;::ЛlеНів в

становило

суму

ярда карбованЦІв.

пропущених м' ячах по·сту- На н,аль. цього не можна

До_ідко"а с .. ужба. СЕРЕДА,

НОВИНИ.

брат>.

до

ЛUl:Я

переви-

експорту

іМПОртом

торію

питан­

лі і дружна liоманда. рад-І Цil:\1 I{С:v!~НДИ в придСіанні госпу

(М.).

19.30 • Ko~o чнтанн.>. (М.). 20.15 ВrчіРНА казка. (М.). 20.30 .Київс"ка орБІта •• 21.0n .Наш . С8Д».. (М.) . 21.30 Художнііl те",ефlл"м .МіА старший

на

покрашення турнірної до-

Т-J1епрограм.

Концерт.

надій

церт.

Танцює М. Документ.",ьни. фІльм .Р8ДАнсько-пол"" .. ке спіа­ робітництво» • К. т. ІНформаційна програма .Вlcтl>. .Т.ОА житт,_. познnl ••• .Н. ланах республІки •. К. т . • На добр.нlч. ,ІІ!ТИ!. Програм • • Час •• (М.). К. т. Камернн. конn.рт.

ЦА •.

втрачає

присвяченого

році

нашого

реliОРДНУ

НЯ.\1 рОЗВИТКУ спорту У ра­ йені, стаВ,lеннн керіВНІі­ liів

Не

нМх

ТeJlефl~ ....

' Еса .. б •••.

К. т. .Старт>.

вдома,

ванак.

15.50

Гра. ансамбл~ .. ародн.х Інструменті". .Шахтарськl горизонти>.

Документал"ниА

проводить

від неї ще можна БУДЬ-ЯIiИХ несподі-

15.20.По

'n.J1.""-

••

тиву.

тому 'Іекати

10.30 • Клуб кіноподорожеЙ •. 14.30 .Сільські будні.. Кінопрограм •.

Віте.р

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ .Нам "сІм _нстачнт .. сон·

щаСЛИ8а-.

Програ .. а

19.00

незалежностІ

художн .. оТ

19.00

без"орнс-

КІнопрограм •.

МІжнароднІ

фlл"м

команда

:

8.55

СКУJl"П­

К. т. KOHnrpT. 16.25с3аяча школа_,

.Джерела', .-'збука дружби>, .Дестан про ін­

ро­

УТ

12.05

ЦТ

14.30 Документал"нІ

поста­

не

ЩОДИА:t.

IS СЕРПНЯ

Відрадно також. що а

~шну лому

пар­ а!;·

В тому. що димеР'Іани по сюк І. И. і Д о вгань Г. І.

лІ претендентів на призо­ ві ~lісця команди радгос­ пів «Великодим~рськиЙ. нул о му

СОЛІ. особливо після т;йно-господарсыігоo

на кубок грала 11

підготовлена тактично і технічно, хоча деякі грав­ ці можуть допускати прикрі [юмилки, як це було, наприклад, у мат-

става.

:нова, недавно прийнята КолегІєю Міністерства ос­ ВіТИ СРСР І Презндією ЦК профспІлки прац:вни­ !ІіІ! освіти і вищих шкі.'! та наукових установ «Про Всесоюане .соцlалістичне змагання органІзацІй 1 ус­ танов Міністерства освіти СРСР за підвищення ефективностІ 1 якостІ ро­ боти, успІшне винонання

завдань

..

"!!!!

чах з РУ.:lнянами і красилівцями. Дві останні грн

сезоні,

Після безпрограшної серії з 6 матчів на перше місце в.иЙшла Rоманда радгоспу «Требухівський,>, у якоУ, насамперед.

Вагнер.

підготовки

'!!!

киіі~.

дим Футболістам не від­ мовиш . Номанда непогано

ПРОГРАМА

у цІ дні важливим сти­

wе}іНЯ

18 17 15 13 13 8

кодимерсыімии і бобрицьними футболістами.

8.00 Програм. .Час>. 8.35 Гімнастнка. 8.55 .Зустріч з оперою>. Р.

ШRОЛУ.

завер­

Очки

16-- 8 18--14 10--10 16--14 17--18 9--22

брали учаСТі· у першості району з футболу. Янщо великодимерські спорт­ с:v!ени неодноразово пере­ бували в попередні роки в групі лідерів. то боб­ рицька номанда при­ ємне відкриття турніру. Спортсмени цього радгос­ пу наймолодші серед команд-фінаЛІстів. І хоча в окремих поєдинках їм і бракує ігрового досвіду, то в бажанні грати краси­ В·О і результативно моло­

ВІВТОРОК.

тю СRазати. що учні ввl- ' ЙllУТЬ 8 непідготовлену

успішного

М'ячі

ПРОГРАМА

ка­

ІМУ .'1 ОМ

радгоспу

мен;:{ували себе і в нинішньому році. В liоман;:{і вид!ляються В. Біл о ус. В . Тереня. М. Понамареньа , В. Денисенко. ці гравці задають тон у грі і саме завдяки їх зусиллям І команда забила наЙбіШ'-1 ше м ' ячів у ворота суперник:в. Рудняни серйозно претендують на одне з призових місць. але наскІльни їм це в.:\асться, покажуть наступні зустрічі з гоголівськими, вели-

ВеЛИRодимерсьКій

врсьмирі'ІНИХ

допомогу

ВНП 5 І І 5 О 2

ЯRЩО в ЛіТQчківськlй, С:вlтильнівській, Мокрець­

І<і!!,

значну

директор

.:\руге Місце. ~1\Іинулорі 'Іні lі «Бобрицьк,и.Й •. ЯІіі.в ми­

укладе­

до

І

7 7 7 7 7 7

Сом. що

П. С. Богданов і рца ко-

коман;:{а . Яliа до сьомого І

зробити висно­

ми

туру.

7

туру з·аЙмала перше місце. Лише nic.liJ двох ПОР;Jзок вона перейшла на

Т: сільської восьмирічної ШКОЛИ подала Гоголівська стрічкоткацька фаБРИІіа.

І

3авідєєв .

Як вндно З турнірної лентиву Фізкультури на таблиці, одним з л:.:\ер!в чол; з Інструюором по З~lагань є ру.:\нянсыіa І cn r: pTY М. О. Овдієнк ,; м.

Велику ДОПО~lОгу в ремоя­

шефами

А.

ТУРНіР-І подає

«Ве~НКОlимерсь;;иА» «1\ pacl1.1i 8СЬК 11 Г!» «Бобрицькиіі» «Гого.lівськиіі»

~o тисяч карбованців ви­ ділив радгосп ~Нрасилів­ ськнй.. радгосп «Требу­ хівський. 50 тисяч.

між

здо-, грають

ППЗ "РУ.1ня»

нання для місцевої школи

Ні

про-

11.6

Участь Радянського СОЮ~JУ в · світовому под:лі

ОГЛЯД ЗУСТРІчей НА ПЕРШІСТЬ фІНІШ РАЙОННОІ РАДИ ДСТ "КОЛОС" З ФУТБОЛ}'

про­

<Требухівсь;;ий»

школи

договори,

наводимо

ну таблицю п;сля

<І Нали'!' янськиЙ,. Імен і 5U-річчя СРСР, для при­ ;tбання наочності ним ви­ д:лено 30 тисяч карбован­ ців. На придбання облад­

ЩО

І

у . завершctльних· команді

матчах.

прово~иться повністю за 1/0ШТИ радгоспу-комСііна гу

: Можна

перше

краще ~ пооачити

ливості

за.f/учати виробничі колек­ Тиви радгоспів, птахофаб­ рин. гpO~laдCbKiCTb. Прик­ лад же є з кого брати. Так, pe~IOHT Налитяи-

ItOK.

цента.

на

за · минуле

річчя зріс ще на 8,6 про-

ПЕРЕМОЖ ЦЯ ВИЗНАЧИТЬ

?утки уmоолених" liсманд М. Зінченко, П. І проана.'l!зуваrи ІХ ~lаж- І Слід відзначити.

підготовку

середньої

На знімку: йдуть доціди по оnромінен-

'!!! __

. Для того. щоб любите- виділяється лІнія пІвза­ ЛІ ЦпОГО виду ;порту мог-І хисту і нападу, .:Іе вдало-

tnpaBa

Cbl\OЇ

а

щення

йшли два тури другого кола першостІ районної ради ДСТ «Нолос».

пе~агогічних колективів. Але не сл:д забувати.

що

'!

"'!!!"!!!!

ФУТБОЛ -- найпопу ляр­ ніШий ви.:t спорту в на­ шому районі. І тому не дивно. що його включено в програ;\IУ VII літньої спартакіади. Нещодавно

'іІ спіху

змагання,

цента.

СПОРТ. СПОРТ • СПОРТ__~_....;;...._...:_:....__.::.....-.::....:П..:..О.:...:..Р.....;Т:....-_.;:,. • СПОРТ • С .- .._ - -_•_ _СПОРТ. _ _ _ _ _ _...;..:;,;;..,....:_:....-..::.._.=..:.:..=...:....:~--.:=_......::::~:::..~

широко

справжнім

збіЛьшився

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(~ф~о~т~о~х~р~о~H~iK~a~p~A~T~A~Y~)~.~ зовнішньої і po~ ~"!!! І'!!! ~ !l"!!!FJ'l!oe::___ Ь :: L І'!!!:: витку нашоїторгівлі економіки.

нового

сприяє

рослин

nОТLjжни.чи

Фото А. Піддубного.

школи. 'іІ цих та деяких інших школах все робить­ ся . для того, щоб у все­ Qз6рщ:нНі зустріти 1 ве­

:иа!чального

насіння

~ола~іВ)

зовнішньото"го-

вельний оборот СРСР У 1977 роЦІ. ПорівняН\~ 3 попере.:tнім роком $~K

ню насіння пшениці. Ліворуч - сnівробітниця лабораторії Р. С. Б/ РЮКОВА вим!рює рівень СОН.ччної радіації.

восьмирічні

початок

становив

і.чnульсами сонячног() світла.'

району ii~e успішно і на­ ближається до завершен­ ня. Зокрема, слід відзна­ чити Троєщинську, Нали­ т янську, НрасиЛівську середНі, Ру днянську, Го­

-

сільськогосподарських

опромінення

мІльярдів

90

вання сонячної енергії колектив лабораторії у співдружності з ученими іниmх iHCТllтутів усnіиlltО працює також над зміною

рону.

'Та ця в багатьох школах

ресня

Понад 63,4 мільярда карбованців (пРиб.'!изно

З допомогою установок для концентру-

Ремонтуються школи. по­ повнюються новим облад­ нанням навчальні кабіне­ ти, створюються бібліо­ течні . фонди підручників. Ян свідчать фанти, робо­

ГОЛівську

ПРАПОРІВ ДО НАС У ГОСТІ

120

СОНЯЧНОЇ енергії для зварювання, паяння і термообробки металів, а також очищен­ ня їх методом nереnлову.

у районі нині повсюд­ но й~е пі~ГОТ08на до ио­ :вoro

НАШ КОМЕНТАР

ОУ КриМСЬКіЙ геліотехнічній ArI.бораторіі Інституту nробмм Nатеріалозна8ства АН ОУ РСР ведуться роботи ПО використанню

А.

.ХлібниА

І

час..

Ви­

М·ястківськнА. лан

Херсонщн-

ни».

18.ЗО Реклама.

19.00

К. т. грама

Оголошення.

ІнформацІ Ана

про-

«Bicti ...

К. т. До 60-річчя ВЛКСМ. .Ко .. со .. ольс .. ка тради­ ція» . Ровенська обласна KOMCOMOJlhCbKa організація. 20.35 .УкраТна жнн_у,>. 20.45 К. т . • На добраніч, діти!> 21.00 Програма .Ча ... (М.). 21.30 Художній фільм .Нічна зміна>. По зак!нченнl К. Т. НОВННИ . ПРОТРАМА НА ОБЛАСТЬ 19.00 .Н. будовах п·ятирічки>. Нурекс"ка ГЕС. (М.).

19.30

19.30

гальмуютьрадян­

роду обмежень. Торго- · вельний оборот з розви­ нутими капіталістичними країнами в минулому році

зріс

незначно,

досягнув

але

18.7

все

ж

міЛЬЯР;Іа

карбованц:в. Провідним!{ партнерами СРСР у капі­ талІстичному світІ є ФРН.

Японія. ФінляндІя. ція. Італія, Англія. На ла

27.3

наша

торгівля

Фран­

процента зрос­ взаємовигlдна

з

країнами,

які

розвиваються.

у полІтичному плані .:tальшиЙ розвиток З0вніш­ ньо-економІчних

СРСР

важливий

вІдносин

як

наш

вклад у процес матеріалі­

зацІ! розрядки.

Концерт ансамблю народтанцю .Алан>. (М.). Вечірня "азка. (М.). ного

20.15 20.30 • Киї.ська орб!та>. 21.00 .Об· ... ти... (М.). 21.30 ХудожнІй філ ..... КОJlИ 23.00

свідомо

де­

рева БУJlН великн"и>. Довідко.а служба • .

І. АРТЕМОВ, ОГJUlдач ТАРС.

Заступник С.

редактора

ПРИСТУПI(О.

Районний віддІл народної освіти ВИСЛО8ЛЮЄ глибоке спі.чутт. днректорові Семи­ полківської середньоУ шко. ли В. Г. Блосі s приводу тяжкоУ втрати смерті йо­ го

дружинн

ГАННИ

ІЛЛІВНИ.

!

~~~~~,~~~~~~q~~~~~~~~,q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#.~~~~~# ~~~~~~#~#~~~##~~

1

.

.нuВАЯ ЖИ3НЬ. -

Комму lистичеСltоl

парти.

орган БРОВlРСКОГО ropko...

)'І.р.ин...

райоа8Оro

Со_ето. · .aptl,ll"WI ."пут,го! Кие.скоl областн.

Га.е18

..... О,llит

и • • "раниско" ~Зblке.

,.,.....,....".""'''' """,.,..,.~~4 Індекс

ropOJICKOCO

619&4.

Броварс..1t1

""""""""''''1''''''''''' ,.,., 4рукарвя

І

НАША

АДРЕСА:

2551)20.

м. БРОВАРИ.

!УJI ~.........,.

...

КИЇ"СhММ

11\4

ТЕЛЕФUНИ: редактор. -

.lдповl,ІІаJlЬНОro секре18РЯ.

аента мІсцевого

....со.оу

-#~.,., ,.",..~

ааСtУп~ик. реДІКТОР. -

19·3·82;

вІдділу сІльського господарства.

радІо .. овлення -

роботи. фотокореспондент.

.,..,....,.....". ,..".,..

-

19·3·18; віддІлів 19·4·67.

IІРО"ИСЛО.ОСтt,

.,....,..."....,.,..."........,~,..,..". ~

киівсыtrоo облуправління І СПРІІ!І)! ..іІ..;.а!!!Штl, аолtrplфіі і IІ:нижковоі торгівлі, вул.

19-4-47; кореспов-

Киівська,

.

І

Газе,. ВИХОДИ1Ь

'. _Івторок. середу.

g;THHn~5 IфСУI\ОТУ

газ~~~ ~Пр.~~~:"

:;r.,.,. ...........:1'..:--..,..c- ... ..,..,.."".....".".,. .....-.. 154.

3ам.

3858-11 .....

127 номер 1978 рік  

127 номер 1978 рік

127 номер 1978 рік  

127 номер 1978 рік

Advertisement