Page 1

Хліб - Батьківщині

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄДНАйТЕСЯ! ~~ ом 127 (4441) П'ЯТНИЦЯ

12

Розгорнувши соціалістичне грунту пі,ц по~ів озимих куль· змагання за втілення в життя рі- тур, продовжують заГОТІВЛЮ кор"

СЕРПНЯ

ЦіВа

шень

р.

1977

коп.

2

ХХУ з'їзду

КПРС,

борю- мів.

чись за гі,цну зустріч БО-річчя Трудівн1'!КИ Ль-вівсsкоі області Великого Жовтня, трудівники сповнені рішимості виконати в сільського господарства Львів- ЮВІЛеиному !,оці СОЦІаЛІстичні

~

ської області

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 19З7 РОНУ

виконали зобов'я- зобов'язання по продажу ,цержаві

зання по продажу хліба державі. всіх про;\уктів На хлібоприймальні ПУНК'l'и тваринництва. від господарств області нційmло

108

ОРГАН БровАрсыRгоo МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНlСТИЧНОУ ПАРТІІ УКР Ати, МІСЬКОІ І Р АПОННОУ РАД ДЕПУТАТІВ

тисяч тонн

зерна.

З великою

Колгоспи

і

і

трудовою перемо ..

Продаж гою трудящих Львівської області

хліба державі триває.

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОУ ОБЛАСТІ

землеробства

ПОЗДОРОВИЛИ

радгоспи області тет

Центральний Комі-

Компартії

України

і

Рада

забезпечили себе в повній потре- Міністрів УРСР.

бі

Рішення ХХУ з'їзду КПРС - в життя! Rоленткв тресту сБрова­ ~I'ІСlльбуд» зустрічає День 6удlвельнина, ЯНИЙ відзнача­ ТИnlеться наступної неділі, новими успіхами в працІ. В цілому вцробнича програма другого року п'ятирічки здІйснюється вІдповідно да графlків. Сеlмим'ісячний план генпідряду

3

виконано

ти незадовільну роботу І двох наших організацій­ ПМН-24 І СПМН-508. НО­ лектив ПМН-9 має при<:но­ рити освоєння капіталовкла­

ніст автокрана СПМН-509 Л. І. Нузьмін, бригадир

день на КО:VІПлексl цеху

ку­

хонних :vrеблів деревооброб­ ного комбінату. Серед

бригад високопро­ працею відзнача­

ються колентиви Г. В. Бе­ лендика та Ю. І. Пантужаса з ПМН-7, А. Ю. Іллюшен­ ка, С. М. Москаленка, С. А. Мехеда, М. Т. Блохіна з

ПМК-43

ленко, бригадир столярів за­ воду будівельних виробів 1\1. О. Настенко, 1!иконроб СПМН-508 М. І. Терещен,ко, бригадир вантажників vп­ равління виробничо-технічіНОЇ

хинич.

свята

до

у

цьому субп І Д ряд н и н СПМН-503 тресту «Ниївсіль­

ху столяр ПМН-8 О. О. Бут­ рим, маляр ПМН-7 М. І.

начальник

спецбуд». Як не прикро, все-

Лахно,

рИСільбуд».

не.довиконала,

але

винен

електрозварник

Близько півтора десятка скирт виросло на радгоспу .:ВеликодимерськиЙ». Jlдарною працею бриеада кормодобувників, яку очолює Катерина дюк. З перевиконанням денних завдань працює

з

Нниги

пмк-а та ІншІ. По-уда,рному трудяться майстри свого фа­

слави

«чудової

занесено

нагоди

трудової

тресту.

зання по продажу хліба державі. Від господарств Одещини на

тисяч тонн зе!'на

елеватори і хлібоприймальні пункти надійшло 1383 тисячі тонн зерна. Продаж хліба держа­ ві тривав. Всього з урахуванням круп' яних культур і кукурудзи

гою

буде

Г. ХАУСТОВ,

закуплено

не

З великою

ТРУ;'tовою перема.­

трудіВНИКІВ

гра;\ської

рови.'/И

як а

менш

С!ЛЬ~Ь1tОГО

областей тепло

nожнивних полях відзначається тут Григорівна Каран­ більшість робітнu­

ГОС"

поздо ..

товариш Л. І. В!,єжнвв,

також ЦК КомпаРТІЇ Украіни Рада

Міністрів

Украінськоі

пи і радгоспи повністю забезпе­ РСР. чили себе насінням.

«Брова·

710

подарства Одеської 1 Ворошилов ..

ти~яч тонн зерна. Ko.тJГoc­ і

1425

виробничого

відділу тресту

і ра~госпи Вороши"

гідну ловградськоі

за

і виконали соціалістичні зобов'я­ рудзи продадуть не менш як

Остап'юк, М. І. Ма­

Імена цієї

деСRТКИ»

з~!агаНня

дарства ОдесЬhоl І Ворошилов­ ють . Всього в НИНІшньому році градської областей виростили господарства оолаСТI 8 ураХуВан" добрий уро:кай зернових К) л~тур ням круп'яних культу!' 1 кУку..

А. Х. Єрмо­

номплектаЦії І. І. штукатур ПМН-3

Колгосци

обласТі в заСІКИ зустріч БО-річчя Великого Жовт­ Батьківщини засипаЩI 551 тися.. хліба. Закупки трива .. ня, трудівниуи ci:JbcbKoro госпо­ чу тонн

Ф. А. Стукален.ко,

столяр ПМК-9

(РАТАУ).

Включившись у Всесоюзне со­ ЦіаЛІстичне

ПМН-24 А. П. Гирич, маши­

доводиться

дукти.вною

У поточному роцІ добре трудяться бу~івельники СПМК-509, ПМН-7, ПМН-8. Остання організація, що­ пра1!да, генпІдрядний план

свята

констатува­

таки

на

103,5, а власними силами іНа 103,4 цроцента.

до

підготовку

СЛОВА АОТРИМАЛИ

* * *

Готуючись

насінням, ведуть

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&

(Р.!ТАУ)

ПЕРШІСТЬ ;VТРИrtl~G

аМIНЛ "Б"

І(ів. Серед них трактористи П. П. Лизун, М. І. Семко, д. А. Дем­

ченко. Старанно трудяться також робітниці Г. д. Кузьмик, Н. І. Хитра, Г. Г. Скиба, К. Г. ВасlОК та інші. Своєю сумлінною працею вони створюють надійний запас кормів для _громадського тварин­

Днями

підбито

внутр!Цехового

Horo

пицтва.

пІдсумни

соціалістцч,

змагання

за

липень.

Перше місце присуджено зміні сБ., яку очОлює В. Я. Студиград.

На фото: тракторист П. П. ЛИЗJlН, я/Сий, працюючи на стого­ Meтt, добивається висо/Сих показників у роботі, значно nереви/Сонує

доведені завдання; скиртування Соломи.,

Уд~рн<ЖІ працею відаючи на вихід проенту

СРСР,

ново!

'!І1~по­ у світ

НI!)~титуціІ

меrаnyprи

нашого

цеху зобов'язалися дати по­ над план по нінця року пев·

ПереДDВИЙ .колектив по· роШ'К~винlіВ досяг визначних здобуткІв. МІсячний п.тrан виконано на 105,7 процен­ та. ПродуктивнІсть праці в

ну НlлМtіСть залаliоrо по­ роIШtу. Робітнини t!хвалилн І підтримали ініцlатаву ме·

ЗМіні зросла проти

РОЗГQ1'танню

15

на ж

завдання

процентів.

хочеться

Особливо

наголосити

на

ТОМУ, що з першого пред'явленн.'і здано в липні всю ви·

готовле,ну ПРОДУlщію.

тадургів

Рогу,

Донбасу,

по

ювІлейного

со·

змагання

за

ціалlстичного

61

з льшення випуску продун· ції висоної якості. Під' сумки ЗДійснения сеМИМIСЯЧ-

В індивідуальному

соціа·

ної

виробничої

Лістичному змаганні попереду йдуть печ овІ В. С. Гу-

яскраво

трослюсар

слова до-тримають.

сєв і Ю. М. Маркін, В. А.

Нравого

MarR!TOrOp~bH~

елек-

Нендюх,

програми

показаJtи,

що чле.

ни нашого ROлентиву даного

слюсар В. С. Будник, завантажувач шихти О. І. Федорченно. Вони визнані кращими за профеСією.

В. МИJlЬНИКОВ. начальник цеху ом 1 заводу порomxової метапургІі .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• а ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Д Б А Е моп РОМ А Й Б УТН І Й У Р О Ж А Й Учора закінчили

збирати

пу (<ТреБУХіВСЬКИЙ». Успі­ хі,в на завершальному етапі

нож механІзатори Іван Ни· РИЛОВИЧ Іванчук та Віктор Петрович Сом. Сво!ми трак­ торами Т-74 вони щодня виорюють по 9-1 О гекта­

боротьби

рів

врожай

ранніх

нультур

зернових

трудlВНИ1\И

за

хліб

року

п'ятирічки

зації

праці,

радгос'

другого

ВОНИ

доби·

лися завдяки добрій органІ­ В~1ілому

руванню технікою.

Нині

зусилля

спрямовані

на

манев­

добру

Пlдго­

під

урожай

наступ­

іlЮГО року. Озимі зерновІ в господа рстві займатимуть площу 700 гектарів. Уже вИ­ орано грунт на 555 гeKT~ рах.

щодня

на

пол!

працю­

ють по 5-6 тракторІв. Ви­ соко! продуктивностІ праці добивається

механІзатор

Іван Фе:lОРОВИЧ Новбаса. TpaKTopO~1 Т·150Н він що· дня зорює грунт на площІ

10-11

даннІ

6.9

записав

вже

гектарІв

гектар.а.

1-'а

більше

СВlИ

11 О

п l :lготовлених пІд урожай

при

зав·

Всього paXYH~!\

гектаРІВ

майбутній

трудяться

та-

заВ;:Іанн!

5

100

площ.

На очищені від ПОЖНИВ­ них решток площІ хліборо­ би внесл!! достатню кіль­ кість поживи. На 200 гек­ тарах

ПРОВО;1ЯТЬ

культива­

цію грунту. Добре трудить­ ся тут механ і затор Володи­

~шр :Іов .

Сергійович Денні нор~1И

виконує

на

ВlІногnа­ виробітку

130-140

про·

центів. До сівби озимих на зелений !\орм ДЛЯ громад­ сь){ої худоби вже пі:lготува­ ли більше 70 гектарів ріллі. Одночасно готуою насІн,

ня до осінньо! сівби Біль· ша частина його просуше' на.

lIORe;:reHR

!\ласу

до

"УН,ІТУ

член

Радянської

колектив цеху .NQ

ники

без

прагнуть

Відстаючl\Х,

л;оють пр?феСіЙНУ

кор'

«Нового життя».

Робіт-

1.

працювати

y;:rocKOHa· майстер-

НJCTЬ, полшшують якість ви-

У

соціаліСТИЧНО~IУ

зма-

ганні тон за;!ають комуністи фрезерувальник Ми· С'О:Іа

Ф

.

е;:rосlИОВИЧ u

І RІЛЬНІСТЬ, І ЯКІСТЬ

влади

готовлюваної про;!у!\ції.

Б'

l.1Iоус

І

календарях

уже

червонІють

святково

сторінки

пца. ВРівень з ними

цЮЮть коваль хайлович

Сом

п!;:rПРИЄМСТВі

лист 0-

пра-

ним із

право

б

і

єдина

на

честі

пра-

бути

МОНЯ70ВСЬ}\ИЙ

голо.

цех!\ому ПРОфСПIЛ!\lo!,

жінка-то!\ар

за доблесну

ЦЮ у;:rССТОїлася

ва

l\ІИКDла Ми-

Наталія ЛавренТіївна Me~le-

това, яка

рович

тим

перших

працювати

клеЙМО;\t.

од.

заВDював

з

особис-

ВИСОКОЯКіснІ

виро и він ВИГОТОВЛЯЄ вже

в рахунон наступного РО1<У, І. ПИСАРЕНКО, начальнюс

цеху

1

...........................................•.. ................ n

коваль

тушний.

Іван На

Іванович

їхніх

Ра-

трудових

обраною

;:rепутатом

м:ської

Ради. А токар Юрій Григо-

заводу ТОРгового машинсбудування.

_~

3 В ЕДЕ Н Н Я

місько! .. інформаці~но

обчислювальної

-

стаНЦll державнО! статистики про хід

загот!в.тrі :,18

Назви

KopnI!B

у господарствах ра'::шу

станом на 8 серпня 1977 рОИУ (В процентах до плану) 3 а r о т О в ле)! о

господарств

..=

.;:;

пе1іІТJОГО

посівних кондиц:Й. Н. КОЛЬЦОВА,

Д'!спеТ'Іер,

площ.

СУ~1ЛіJlНО

при

гектарів. Ножен з них під­ готував до сІвби озимих зернових культур понад гектарів

РОбітн.икІв

товку площ та посівного ма­

теріалу

площ

H~ т~~д~~~~ПРнОfп~~;;;~і

ЮВІлею

«ЗаВОРІЩЬ!\ИЙ» <!Авангард» «Плосківськнй»

« Заплавний.

114.3 77.0 69,2 68.0

97.1 1438 103.9 LО(),О

59,СІ

51,0

1~!eHi l\1ічуріна

«БсБрIщый» i~IecIi Юрова

41.3 40,0 32.8 28.5 25,0 24,7 20,5 20.0 20,0 18.1

58,5 75.4 71 Ао 62.5

«Зоря!>

16.0 11.2 10;0 4.2 3,8

121,5 100.0 95.::1 56.7

П.'Іе~lПтахозз.Во;:r «Рудня. «ЛіТК:ЕСЬКИЙ»

«}-І{ер;:rіВСЬКИЙ~

«Трєбухівсьr;ий,> «Русан;вський,> i~IЄHi Щорса «}~раСИЛіВСЬКИЙ,> « ГОГОЛіВСЬкий,> «П}хівський» «Ве.1И},·О:lимерськиЙ:ь іщ'ні ДОКУЧRЄR8 КИЇВ~hН об ' Є:lнаннl' ПТilхоф~брик

80,0

100,0 144,2 85.8 90,0 151,3

15.7 104,7 38.4 108,'-

Є6.6

й6,9


ШАНА ЗА ПРАЦЮ

П'ЯТИРІЧКА НАЗИВАЄ НОВІ ІМЕНА

Шсля невеличкого дощу липневий ранок наРО;lИВСЯ тєаЛИ:l1 і Н.п\НИ~l. Рум'яне сонце.

B{Ul'Y'

П;;lНЯВШИСЬ трохи

безхмарного неоа.

Нішню

пору

Ганна

т.к

завжди. в

1

Павлівна

цю

ра­

поспішала

на

СІ!

вейєрні

й

почала

У

готувати

визначений

л;нії, ;Jашуміли

маu'ини.

час

машину

дО

ожили КОН­

різноманітні

в роботу іншу. У досвідченої майстрині ра­ бота в руках горить. Небагато знайдеться та­ могли

позмагатися

з

нею

у

виконала

нио звання удостоїлася

чотири

-

роки.

Гуназою.

Веселі,

мала і про своє життя, 1 про проект ново! РадянськоУ КонституціІ. Як хороше жити у нашій країні. Нонститу:ція Я1«>І гарантує нам. жінкам. рівноправність з чоловІками -

-

ректор. З орденом .Знак Пошани~. Ось тільки що в газеті прочитали Указ Президії Верховної Ради Радянського Союзу ... tlеСПО;lівана звістка приємно збентежила

права на освіту в' я і відпочинок.

ilIрацею віддячити своїЙ рідній державі за цю

... З

тих пір минув ще один місяць. І Ганна П:lВ.l:вна Громова, онрилена велиною шаною

нагороду.

Навноло з:брався увесь цех. Адже кожно­ му хотілося сназати й своє тепле слово. Щи­ по-дружньому

вітали

її

Та:\шра

своєї праці, трудилася цей час з підвищеним

"авзяття:\!. l\lісячне завдання винонала на 140 процентів. Набагато об:гнавши час, зараз

Миро­

вець. Мар:я Посова. Натерина Долотова, По­ ліна Ьойно та багато інших подруг по роботі. Ножна з них від душі бажала ВСЬОГО світло­

ro

вже в:дкрила рахунок жовтня. А до вО-річ­ ного ЮВ';.lЄЮ Радянсьної влади дала слово ви­ НО:Іати особистий р:чний план. І це буде уї найкраща в:дповідь у В,j,ячн;сть за висону

і найнращого у жйтті та праці. Додому тоді я не йшла, а летіла нена­ че на нрилах. Радощам не було меж, роз­ повідає Ганна Павлівна. Багато передума-

-

Ударними дідами відпові-

дає на занлин чепельцlв -

гІдно зустріти вО-річчя Великого Жовтня колентив

Улан-Баторської

нагороду.

А. КОЗАК.

На фото: Г. П. Громова.

метрів виробів, у тому числі зна~lениті килими «Ал-

НАДИХАЄ

нилимовоУ

фабрини. Борючись за ПідlВищення ефеКТИВНОСТі ви!робництва і поліпшення

тан

булаН:І>,

удостоєні

на

«Улан-Батор»,

;',lїжнародних

оглядах золотих нагород.

СТАЛЬ ВИСОНОІ ПРОБИ

На Нра:\lаТОРСЬКО:\lУ заводІ литва і поновон видала першу плавну вакуумно-ін-

Усі операЦії, ПОЧНН1j.ючк Від завалн}! сировнни 1 t<IHчаючи

розливною

і

нуумі. В цих умовах забеа-

печується очищення металу від шнідливих домішок, У

багато

разів

підвищуються

його Фізино-механічН! влас~ тивості. З таноУ сталі виготовлятимуть ротори та ін-

шl

план

чена для виплавни сталі ви-

ком заводу «Атоммаш. вона

во одержати на електропечах.

торів ц:й.

виробництва

порт.

Братн:м

піврІчний

на енс-

нраїнам

-

членам РЕВ в:.дправлеио понад 150 тисяч нвадратних

про

за

ое­

унінальна установка прц.~на-

сокої чистоти. яну неможли-

звичайних

особливо

в:дповідь

директор

на

щиро

М­

керівнини ni~np1to

ємства.

Відкривши

рахунон 1~78

рону, обидв: трудівниці при в.исок~й яності роботи систе­

матично виконують зм:ннl норми на 145-150 процен· тів.

За

їх

ударному

принладом

несуть

по­

трУДову

ювілейну вахту усі працівни­

ки

підприємства. Н. ЯЧНИК, економіст фабршm.

хл:бозаводу

С.

С.

ті

пітальному

жу

у

ремонті.

У

торговельну

м;ста

і

сіл

20

проводилося

вання

температурного

цей

стандарту.

мере­

З

ro

пусну

для

спеціаліста. за

П0 зо

Посилено

туп

конт­ To~ro­

пІдприємствам

янісної

ли­

продунціІ.

B~e· QпрацьоваНQ :5

газети

Інженерно-технічним

ре.ки­

1

ВИНЛИН8НО

постачанням

вельним

ше

нал1j.ДНИ

автоматики

роль

регулю­

аиготовлення

Інституту харчовоІ про­

мисловості

скла.­

дом на заводській ПJlaиеРІіl.

ПІд час післяремоНІНО­ пусну печі траплялися

'ВипаДJ(И

нере­

tcpr,,"

і регу­ за всі­

липня

Через

перевфку і в l.абр а­ контролераМI1 такоІ

продунц:ї мали місце 1ffiПZД­ ки надходження в вельну мер~жу YHpaїHCbl<OrO хліба, що не відпові4а.е

т:льки хл:б нишин:всьний і булочні вироби. ПІсля напремонту необхід­

ма параметрами. З

непропечєиОо

тр:снутого).

тельну новну

відпуснався

на ретельна наладка лювання автоматини

(підгорілого,

го,

Міще}!ко оперативно noвідо­ мив редакц:ї' .На нашому підприємстві хлі6 україН(;ЬНИЙ новий ви­ пікається лише на одній печі ПХН-50, яна з 20 червня по 19 липня перебувала на на­ період

.N2 120)

їнсьного хліба низька! ЯК()t­

нритину

а танож обговорено в колек­ тивах вироБНИЧНl~ків •.

унра-

відпов!дальнt

ХОЧ ЛИСТА НЕ БУЛО

дО Броrарського MiC~HOГO спсживчого товариства, голова ЯНО-

ro І. С. Норж в.дповів rазеті:

«Після перев;рни наведених принладів на мlсц! встаноалено. що завідуючий ларем по прийому посуду Ф. У. Прудхиlt

порушує розп ор ядон дня, часто не приймає склопосуду. :3 АРУ.

гого бону, не вистачає

піде

лено.

виготовлення

реан-

атомних електростан(ТАРС-РАТАУ).

ОПУБЛІКОВАНО

Редаюr..я одержала з села Нра,сил:вни скаргу на иеза.l(ОО вільну роооту пуннту прийому склопосуду. Ії було перес.n!ио

деталі для турбін, а з пусна

трудівниць

здоровили

остиган-

дуКЦ!йна піч «ВІП-зо~. Ця

завершив

дових

(<<Нове ЖИТТЯ», У

ням зливна, проходять у ва-

якості продукції. в:н достро-

ново

відбулися

"СПРАВІІІ ЦИФРИ І ЧЕРСТВИЙ ХЛІВ"

му.

ЗАКЛИК ЧЕПЕЛЬЦІВ

розповІдає

яnі

ГАЗЕТА ВИСТУПИЛА. IЦ~ ЗРОБ~ЕНО?

працю. на охорону здоро­ Тепер збираюся ЙТИ у від­

сумл;нне винонання своїх прямих обов' язн~~ перед Батьківщиною, своєю невтомною пра­ цею нріпити економічну могутн;сть. дбати про її розквіт.

- Щиро дяную Номуністичній партії та Радянсьному урядові. сназала радісно схвильована жінка. Постараюсь чесною

ро,

проведенню

виробничою перемогою пере-

1

пустку, а на фабриці вже одержала путівку на відпочинок. Поїду поправляти своє здоро­ в'я у Болгарію. ЯК пренрасно, ноли про здо­ ров ' я трудящої людини пінлується держава. Ми ж у свою чергу повинні турбуватися про

трудівницю. Від хвилювання спочатку не мог­ ла й слова промовити. А хотілось сназати так багато. щоб яннайнраще передати свою радість і глибону вдячність до р:дної Ра~ян­ ської Вітчизни.

високу

важли­

перепису

танні рони В селІ і раДГОС!Іі. Н. ДАВИДОВ.

ріЧНі плани другого рону де­ сято! п'ятирічни. Із славною

янось загад!<ово всміхаmься. З високою урядовою нагородою вас. Ганно Павлівно. мовить. тиснучи руку, ди­

-

майбутнього

зм:ни.

ничо! молоді Марія Дмит­ рівна Нравчун та номсомол­ ка Людмила Яговенко дост­ роково виконали особисті

той час п:дходять до неї директор підприєм­ ства Наум Мусійович Нислюк з начальником

Янівною

ТРУДіВНИ­

пол;тичну

населення,

про­

Нонституц:t

роз' яснює

села

вість

ударниЦі комуністичної пра­ ці краща наставниця робіт­

почес­

ударниця дев'ятої

Півзміни пролетіло досить швидко. Незчу­ лася, коли й обідня перерва настала. Саме в Валентиною

нам

ro

іІІ' ятирічки.

цеху

пропаганди

нової

СРСР

ну-

УсІ цехи ЛіткІвсьної швейно! фабрики виробничо­ об'єднання .ЮніСТь'> швидко оолетlла рад:сна зві­ стІМ. Дві швачни-мотористки

швид­

кості і яності роботи. Замість 70 за нормою шиє щозміни по 90-95 костюмчиків. Пра­ цює жінна легко, красиво і швидко. Минулу п' ятирічку

по

ході

ЗА КАЛЕНДАРЕМ 78-го

режно нладе її на стілець і тут же за,пускає

щоб

УТОЧНЮЄТЬСЯ

в

еНту

пе.репису.

реного ритму. Минула якась мить 1 Ганна Павлівна вже оглядає першу пошит~- річ. бе­

ких,

вулиц:,

иоважених

швейні

рудовий деиь став набира-ти розмі­

'J

ц:ї

Все­

населен­

мерац:я дворів. Створена номlсіl! сприяння перепису (голова М. Л. Наменючен­ но). ВИllілеН1 двадцять упов­

У цех заі'-шла майже першою. Сіла на своє м:сце

до

перепису

НІ!. який відбудеться у січні 1979 рону. Упорядковують­

надцять л:т. про його вироБНИЧі справи.

Точно

Численний загін dr:Ta't()8 рів і політ~нформа ...~p;B niJ:'( нер:вництвом парторгаиіза­

розгортає

підготовку

союзного

мала про зусгрі і з життєрадісним колективом пошивного цеху. у якому трудиться вже два­

робоче

трудйщих

активну

фабрину верхн.ього дитячого трикотажу. Ду­

ШІНТ>!.

АКТИВНА ПІДГОТОВКА путаТів

рос.янnми тихими сада.\1И у глиБІНЬ блакитно­ го

ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ

ВиконаВ>lИЙ комітет Гого­ Jl:l~еьної сільської Ради де­

Ha;l

ПОВІЛЬНО пливло

ДО ВСЕСОЮЗНОГО

пляшон.

транспортних' засобів для вивезення

Випаднів недоплати

Правл:ння

за прийняту снлотару не ШИВ-

Міськспоживтовариства

зобов'язало

Ф. У.

Прудкого суворо дотримуватися правил радянсьної торгlвзн. В разі порушення їх його буде ~вільнено з роботи» •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ••••••R • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J С зви

ЛОВО .інженер. похо­ дить в:д латинсьної на­ «інженіум.,

кладі

на

в

пере­

унраїнсьну

що

мову.

означає здібніСТь. вииахідли-

!Вість. :має

Звичайно,

бути

особою

інженер

творчою.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ КОНСТРУКТОРА -===========- ПРОБЛЕМА що

солідний

багаж

ціна вих

здатною продукувати оригі­ нальнІ I~eї 1 втІлювати їх

упрантину.

Ос06ливn

співробі тнини

стосується

Інженер в-нон­

них бюро заводу порошкової металургії. Але об~lіну дос­

струнтор:в,

це

одним з найго­

ловніШИХ зав;tаиь яних розробна і впровадження

є У

виробництво нових видів ви­

робів. Однак чи підприємство, ловість

завж;!и наше наша промис­ цІлому од-ержує

у

від нас . мансимум Понлавши

руну

в:ддачі?

на

серце,

чесно зізнаємося: пони що­

ні.

П:двищення 'Пращ

інженерно-технічних

прац:вників засвоєння

го.

що

ефективностІ невід'ємне

всього

від

позитивно­

вироблено

коЛегами.

Іншими словами, йдеться про висону поінформова­ ність конструнтора у сфері професійних інтересів, про вимоги суміжників, про запи­

ти споживачів продунції. У загальних рисах нам відомо,

2

стор.

знах:;tон

Bi;tOM

творчі

спец:алізова­

~Ііж нами не налагод­ хоч, певна р:ч, дру­

жено, зя;',!

нанопичили

по

з~!аганню

ПОВ:СТІІ

один

Шлях до ПО.1іпшення рунторів

КОВУ

є

що

роз­

одному.

кардинального роботи конст­

лежить

через

організацію

нау­

праці.

НОП це основа основ, це фунда~!ент наШІІХ ЗДОбутк:в. Н впровадження дає з~!огу вирішити рнд питань: розпо­ д;л і нооперац:ю конструк­ ТОРСЬНОї праці, вдоснонален­ ня організації робочого міс· ця. п:двищеннн квал;ф:кац:ї кадрів, планування особис­ тих завдань спеціаліста.

Хочеться нитися

пекті

на

детальніше остаННЬЩlУ

проб.lе~1И.

Не

спи­ ас­

секрет.

що не на вс:х П:ДПРИЄ~Іствах нашого плани

міста про особисті інженерно-техні чних

працівників

ведуть

мову

на

ОЧИМА

серйозному настала

досвІд,

СПЕЦІАЛІСТА

рівні.

пора

Очевидна.

узагальнити

набутий

у

рині.

Адже

що

продунтивність

швидно де

життя

зростає

широно

цій

ца­

показує,

в

праці

тих

НВ,

застосовується

янраз планування роботи кожного

особистої співроб!т­

нина.

У ро

конструнторсьному

головного

технолога

бю­ за­

воду «Торгмаш. це вже ста­ ло звичною справою. Плани. що. до речі, відрізняЮТься від загальновідомих планів роботи в:дділів (установ). дуже ноннретні. Вони інди­ відуальні, тобто придаТНі для

виконання

дання

ром.

лише

Для

також

ність.

даного

певним

них

зав­

інжене­

харантерна

реальність,

посиль­

ОсобистІ плани дозво­

ляють

цільно

бо'шм

більше

економити

сили,

до­

розпоряджатися

ро­

часом. а. значить, І

творити.

Цілеспрямовано Віталій

Брин.

Він

НОВЕ ЖИТТЯ

працює плідно

готовка до атестаці! roJl:OI!I< }{()го виробу заводу на дер­

жавний Знак ЯН0Сті.

ЕфеНТИВНість нашої праці

ЗНижують

«ДрjБНИЦі~.

потрудився над розробкою і впровадженням у виробни­ ЦТВ0

напівавтоматичного

штампа для пробивання ОТ­ ворів у Щічнах ланцюгів і штампа для перфорації tруб. Плодотворно втілює в практику

ПУН1\ТИ

індивіду­

алыjгоo плану Євген Гуна­ за. Він. зонрема, модернізу­ вав прес-форму. Набутий ними

досвід

поназує,

що

в

умовах НОП нонструктор ефентивніше реалізує свої можливості. І планування

тут

відіграє

не

останню

роль.

чить: тана організація робо­ ти віднімає масу часу, при­ чому невипраВДi:lНО. Тан, це вимагає чималих затрат.

Але вони вІддячують СТОРИ­ цею. Ми переконалися, що нєрівнину і підлеглому нра­ ще посидіти над складан­

ням об'єнтивного плану, пот;м винонавцю мати

на

тиждень.

ливо в період, коли

П'ятниця,

ніж сім

Особ­

йде під-

12

серпня

вСілякого роду

про

не

як!

повинен

1tOa-

.цума-­

ти. ~деться про засоби

opre

техНІКИ. На багатьох ПІ,lf' ПРиємствах Міста не д~aiOT" про елементарне Зручне O~

ладнання робочих мІсць. Не вистачає паперу. а 1'0 й :lа1l:­

ЛРИМІтивніших lHCTPI мен. ТІВ. Досить сказати, щ·о мІ! за Юльна РОНів ледве спр~

моглися «ВИбити. OДHY~ДH­ ну готовальню. А це теж познач.~ється на творчому настрО! нонструнтора, ..

В. ТОВСТЕНКО, інженер-конструктор за­ воду

Мені, може, дехто запере­

п'ятниць

с;трунтор

і

ToproBoro

будування.

ВІД шуючи

машино­

РЕДАКЦІУ. питання

ефективностІ структорlв,

інженерІв

ми

Пору-

пlдвищеии.

праці

к"аи­

запрошуємо

броварських

пІ.11-

Приємств розповісти про труднощі, з яким" їМ )10ВО­ диться стикатися, про впро­

ваДження особистих творчm: планів. про скорочеННІ! ШJJЯ­

ху «Від

ідеї

-

до

маШн­

ню>.

1977

року

Q


Всі сили

резерви

J

l'Iі~СУШі!..'! rюБСТИ НОJІєктиВів Черв.оний

паР ИНЕИ ll:-НЮС

ферм

тс<:no-

Іарств раиоку за пеrше півріч-

ЧЯ і Сім м!сяuів нинішнього 1'0~y була присв~ена Hapa:ta ТВ!РИЯНИІ\!В. В:дбулась В!) на 9 сеpnня в будинку ку.'ьтури за80:l;y торгсвє.'1ЬНОГО машинобу.:tYвання, J(у;іи б)ли запрошені іІ1ере;:;ОЕі

;ІОЯРКИ.

скотарі,

Пl'а-

ХіЗJ{ИІШ, зоо-ветерина,рНі праt(іВНяки, І\ЄР;ВНИКИ радгоспІв і

пар1'іІ,

прапор

мІ<::ью<ому

раЙВиt.'('JНКОМУ,

прQфcnі:tки

райкЬ~{у

робіТНИКіВ с!льсько­

го ГОСПо:tа.рстза 1 м:сьнкому комсомолу. Доповідач відзначає ТiU(ОЖ. що тваринники рцгоспу ~Гoгo-

лівсью:rй~ за сім місяців ниНіш­ нього року внр06или на 1039 тонн молокg

б~льше,

ніж

торІк

за цей час. Ще вищих показ­ Ішків досягли колективи окре-

:птахофабриJo<, секретар! пар- мих бригад. ферм, ланок, май­ ТlЬих і ко~!СОм'Ольсь!{их орга- стри і операТОrJИ машинного ~~за.ц~Й, голови р.обlтнИчих ко- доІння корів. Серед них м:те1'IВ ПРОфсп:лки всього перша 1'!!а):)инняцька БРliгада

пона.1

ЧOJIЩlік.

500

ра·;;ц'осцу

З ,10пові.1.1Ю перед присутнІМИ ~<:!упИ}!

МіСЬНКОМУ

перший ceHpe.Ia~

КомпаРТії УкраїНИ

І. Павленко.

Jt,

на виконання зобов'язань комІтети

та

бю):)О

по-спраВЖНЬО:l>IУ

них осіб.

не

з

спитали

Ві;:хповідадь­

Це стосується

кучаєва,

які

не

винонали

тільки зсбов'язань п:вріччя, а й

не

першого

Hapo;rHorocno;rap-

ських

планів

про;rажу

молока.

Р,цгоспи «Ве,1ИКо;tИ~Іерський» і «Бобрицький. не виконали своїх

наро;tногосподарських

план:в

по

про;:tажу

жав:. Допові;rач учасників

м'яса

загострює

нара:rи

на

дер­ увагу

ЧИС.1енних

.ПJIоскіВСЬКliЙ., очо- фактах не,)обору молочної про­

Jtюзана А. І. Малюroю, "ка за

;:J;YHцiї В липні і серпн:,

п:вроку

окремих

по

перед­

у<:lм ра,)ГОСПів «Заплавний", ~Велико.:tи:\!ерськиЙ», імені До­

досяг.,!

надою

молока

RІЛОГl'аМ1f вІд корови

3072

l1ри зобов'язанні

І\ілщра-

2750

господарствах

КОДИ в ДОПУС­

тили велике зниження на;rоїв молока (радоспи «Зоря», ~ Красилівський", «Бо6рицьКИЙ», «Заплавний» та ря;r ін-

пІдготовки

тваринНІЩьк.их

при­

м;щень ,10 зими. Хоч лІто вже минає, в

ряді

господарстз дуже

мало зроблено в Чима.'10 недоліків

1978

!Юку і на ріН раніше до­

t~ти

обсягів

3 РАЙОННОЇ НАРАДИ В. М. КУЦе1іНО), «ЛІТНізський.1 ворить він, Ha;r:'IipHa

(6ритадИJ) В. М. НабиШ) та ба-, ТіСТь у про;rуктивностl гато інших. по відділках, бригадах,

висловив

упевне­

Наш

ні<:ть, що

ТРУ;:J;івники

ферм і

МQжцем у соціад1сТИЧНО:'-ІУ З:\lа­

rocno;rapcTB

пол:в

туючи гідну

району,

го­

зустр!ч БО-річчю

і

про;tажу держаВі

м'яса,

сячного загону праЦівників тва­

~И,ННИЦЬ1\ОЇ галузІ повідач вІдзначив

.~оБУТі

ню!и

в

раЙ'Ону, до­ досягнення,

цьому

році,

і

вказав на шляхи й неВИ1\О­ ри.стані резерви у виробництві тваринницьної продукції. Зараз зея організаТОРСЬ1\а та і,)ейно­ lJiиховна p~OTa МіСЬнному пар­ Тії, пе.рвинних партійних орга­ JiізаЦій спрямована на те, щоб у

!(ожн.ому

господарстві

доби­

тись зраЗІ<ОВОї органІзації всьомобі­

1'0 виробничого процес;}',

JJlзувати тваринників на бо­ ротьбу за nосягнення найви­ ших результатів. ОСОб.'!ИВУ увату

звернуто

на

використан­

ня внутрігссподарських рєзер­ з1в. Проведена органІзаторська 1

доїти ві.:І

корІВ lЮН~

250

800

pu-

іІІ:;ЖСУМ1\У, дало можлив:сть у минулому півріЧЧІ 8начно пі.:tнести продуктивніСть

ХУJ:rоби і птиц!. За сім м~сяці"

11::

корови одержано сере,)ній над1й по 2034 кІлограми моло­ !ta яа 128 нілогра~Нв бідь· ше мину.'10річ.ного р:ввя, 361.'1Ь­ ЦІИ.'1ИСЬ середньо;:хобов! ПРИРОС­ ти живої ваги bem-l:КОЇ pOTIITCY ::су~оби і свиней на в::\rодівлl, сере,:щя з.,нмльна вага ОЗj-l:ЄЇ

l\eJ!iBH~Kl~

І спещвЛ!-

тонн молока, б:льше двадцяти сТів, оргаНізаЦІЙНІ не;rоробни. дояррк ВЖ~ переступили триУ ряді радгоспів І в ціЛО).ІУ ТИСЯЧНИЙ рубіЖ по надою мо- по району створюється напруJt<Жа за півріччя. ження з виконаННЯ:V1 річних

Доповідач

із

серед

нОМСОМОЛЬСЬКО-).IО­

Великої Жовтневої соціалістич­ ної рево.'1ЮЦіУ, не пошкодують сил і енергії ;:tля успішного ви-

Брига,~ир }(ОР:'И;tобувноІ бригади радгоспу «П.10сків­

конання взятих соц:ад;стичних зобов'язань і побажав їм хоро­

ших успіхів У нелегкій і б.'1аго­

ТИВFУ участь в обrовореНні ;:хо-

ський»

М.

І.

Топіха

РОЗПОБів

про ті ведикі завдання, які на­ лежить здійснити в нинішньо­ му році твариннина:'-І їхкього

tосподарства. Зокрема вони зо­ б'в·яза.1ИСЯ на;tоїТи в::! нон<Ної нерови по 5500 кілогра:\-Іів мо­ лока. ..!ля цього необхідно СТБО­ рит!!' міЦну хор:,юву. базу. За RОРМО;:l06увною брига;rою закріплено площу 1000 гентарів.

тра.кторів,

25

3 зеРНОВі КО:'І­

байни та інШі

необхі;tні сіль­

муністи, - Сказав у СВОЄ;vIу ви- механізаторів і 40 робітнихів стуПі сехретар партlйної (,)рга- рІльничої бригади. Майже Бс!

нізації

В. В.

радгС<:пу

«Аванrард~

турБОТі

тваринники

Прядко. -

постійній

процеси заrОТlвлі

Завдяки їх нізовані.

нашого господарства добилися' ваго~иї прибавхи надоїв МО.ТІОха Від і-:ожної корози. Так, за ci~1 мину дих МіСЯЦІв наДіЙ мо-

Для

KOp:l1iB

поліпшення

меха­

поживностІ

норМів збільшено посіви бага­ торічних трав. НИНі в струхту­ рі площ кормових культур во­ ни складають майже ПО.10ВИНУ.

заДОВ(Jленням завдань по продажу ~І'яса ;rep-·. лока Bi;t норови на 1,4 кілогра- Це дa~ змогу ПРОТЯ:-Оl\! літньо­

повІдомляє, що І<ОJІективи Вl')-

жаві. На 1 серпня йОго з;rаР.о! ма бlдьший ПРСТН відповідного

годівельних радгоспів l:1іЄН!' ю- :'Іенше на 313 тонн проти Bi;r-I рова Та «Авангард. успішнО повідного nepi.o;ry минулого ро- і 3,:!1йснюють свої соціалістичні; ну. Велине ВІдСтавання допусзобов'язання. Вони вже вико- тили ра;:хгоспи «Бобрицьний» нали наро,)ногосподарський:- 73. i.~ieH; Донучаєва - 76, план дев'яти м:сяців по npo;ra- lMeнi Мlчур,на - 37 тонн.

пзр:о;:ху 1974 року. щороку збl.:ьшує.~:о .ви~БНlЩТВО. і ПРО~ ;:хаж держаВІ м яса. Так, 3 по чатну року І!ИРО~ИЛИ його У 4,7 раза більше, ~:ж за ц~й час 1975 року, І.У 1';) раз~ бlЛЬ:И~

го пер:оду безперебІЙНО забез­

печувати громадське тварнн­ ництв? зеленою ма.С?І? люцерни і конюши~и. З кожного гек­ тара багаТОРІЧНИХ трав ~бира­ ~MO .~o 420-50? центнеРІВ зе­ леНОl маси" Вже заклали по

жу м'яса .1ержаві. Особливо Особливу увагу необхі;rно п~оти ВіДП?В1ДНОГО nep·.()~ГHeH_ 2,5 ТОННИ с.нажу на умовну г~: відчутних УСПіхіз ;:J;ОСЯГЛИ тва- ПРИ;:J;і.'ИТи якіСНи:l1 показника:ll HJ лого року. У ЦИХ дос . лову. ЗаГОТОВИl\lО ~;:хос~аль СІ_ РИННИI\И

радгоспу

імені Юро- про;:хукд:ї, що

здається. ТИМ Н·Р.Х вагомий

вклад ~пе~~~'1~~~ на. сокови:их RO~M1B, нонцент

ва. У другому нварталі понад БІльше, що вони пря~1О зв'яза- Є. П. Шевченхо, ..О. . • ~K -н ратів. МОЖЛИВОСТl ~.1Я ц~oгo. в встаНОВJ1ений П.'Іан господар- ні і в значній мірі ВП.'1ивають вич, Г. С. ГаЙОВОl. T~ :В'~;биіа- ~єлик!, Види на Jрожа~ ВС1Х СТ!О про;:хало 80 тонн м'яса, на рентабельність виробництва та багатьох інших, xl ' кормових культур ХОРОШl.

успішно ЗlІхонало пІврічні зо60- окре:llИХ ви;tів про;:ху!щії і при- ються по

9~0-19вО~и:J.а.~~

На нараді тваринників райо-

g'яза"ня, за що йому присудже- бутхсвість rOC!IO;rapCTB в ціло- що;rо?ових прирОСТІ HbO:l~ 1 тва- ну з промовами ВИСТУПИ.1И тано перех:;tний Червоний пра- му. А;rже молоко першим сор- ги х;у;rООи. В майбут ~ Угосп кож директор pB;:J;rocny .Требупор.

том на рівні районних зобов'я- ринництво

ПтахІвники району виконали зань здають . І U"

плани

І

соц~аJI;стичI-d

зобов'я-

мз.СОМ-ПОЛ"Тliчна робота .:Іозво­ зання по продажу яєць державі. Іх npo,:raHo на 13,1 міль'АоЛИ,1з' здійснити ко~шлеRС захо­ на штук 6ільше порівняно з ДіВ по ПО,'1іnшенню годімі 1 утримання тварин, якіСНОГО Ві;tПОВідним пеРіОДQМ мннулого -І.ливо "омітні успіхи схла;:у стада. Це, в нінцевому року • Ос V U ' .• •

tocna.,'I

ЛИВ1<:ТЬ

ганні

ВИЙШОВ пере­

корів - Важливу роль в орг:!.нlза- СЬНОГОСподарські машини. На окре- щї виробництва ві;:J;іграють кО- вирОБНИЦТВі хормів зайнято 35

встанов"ених

І листІ f'енерального секрета­ ІР'! ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва тваринникам нашої 06JЖаСТі. Аналізуючи роботу багатоти­

колектив

лоДіжних коле.ктивів району за шість місяців.

строка- nOBi;ri.

ШдтраМDШИ ініЦіативу опе- мих групах тварин,. закріплерато-р!в М&!DИННОro доїння з них за доярнами. Бl:rа в TO:'rlY, на кінець п'ятиріЧ'Ни, ЦІ зс{)о­ радгоспу «Ж е rЦіВ1:ЬКИЙ. Р. М. ЩО основною причиною недов'язання дістали високу оЦІнку Шусть 1'а Г. М. Б~р6е;дь на- бор~ продукцН є не,розпо?я~:молока

ХОМСОМOJIьсько-Щ>­

Павленко

ТВАРИННИКІВ

чепка). імен! Щореа (бриr-aди):) ших). Впадає також у вічі, го-

два

Jtодlжнl колективи. Членом од­ ного з них є 1 я. Працюємо ми Під вМілим І поСТіЙним керів­

Ц~Й справі_ допускає 1 НіЩ1'ВОМ наставника молоді бри­ Героя СоціалістичноІ районне об'єднання ",Сільгосп­ гадира техніка». А до переведення ху­ Праці М. З. ПильтяЙ. За ci;vI доби на стІйлове УТРИ:'l!а.ння за­ Місяців ми одержади ві:! нож­ ноХ корови на 51 кілогра:'l-І мо­ ЛИШИ.'1С<:Ь зовсі:\! мало часу. На закінчення доПОВіді тов. ,1JOKa більше, ніж пере;tбачали.

ро;rній праці. __ Напрюt1ЯЦі минрtого ро- Мів, Фе,рми радгоспів «ГОГО,'іВ­ Учасники наради взяли аl<!fY, ..- гов.орить доповІдач, _ tькйй" (6рига;J;ЙР r_ М. Захар116 :ВС1Й Rра ІНІ пролуна.в за RЛ1і к !!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

прЗ:ДІ!НИRів ферм КИL&ШИНИ еРО6ити в другому році Д~~TO! :п ItтuрІчки значний крок у I3більwенні вироБНИЦТВа тварин­ l1!щЬКОї продукцН. Вони 0060rIJ язалися вийти в 1977 рощ по l3акуп!влях молона на рівень

д:ятьея

колекти!!у

рики

}{иївсы<її

який теж

птахофаб-

наГОРО.:lжено

пеРЕ~і,)НИМ Червоним прапором

за nf;хсумкамн перщого пів річ-

чя

.

Товари,ш

нашого

.'інше

У х!:всьхий.

В. М. Вова, пrаш-

U

f

Пазлен!{(') на,зиває ма він ~каз.у'Є на І?ЯД !!е.;rОЛІЮВ нують зобов'язання по зироб- заВО;:J;У «Рудня» В. М. Семена

прізвища багатьох і

багатьох в оргаюзацll. плеМ!~нOl спр~ви,

ництву та продажу державі мо- та ІншІ

Вони розповідали про

го в;д кожної корови по 3100 леюивlв

вказували на шляхи

доярок, скотар!в. відго.дівельни- р?БОТИ ПУ:'КТlБ шт) чного OCl~le- лока Іх рубіЖ ків, tttаШНt(ЦЬ та інших праців- ІОння КОЩВ,

ни~ів ф~t)М, ~Ki доби.nися н~й- дapC~B

вищих

р Д

радоспи розвиватим~:ься іВ ,!апря:ку НliЦЯ КИїВСЬНОї птахофабрики. и . спецlа,'!lзаЦ!1 по в ДГОДІВЛl uич- лау'реат Державної прем'! Імен л.:рова, ~л.расил:всьхии», . З' ачна робота уже провеРС Л П С • «ЛіТківСьниЙ»,. і1llені Щорса: K~~a. ~инІ на вІдгодівлі маємо У Р : - луц~~ко, науно: «Зоря,., «ГОГОЛІвський». У ря;rl 4450 олlв На к'нець року ВИЙ праЦ1ВНИК YKpalНCЬKoгo на госп?дарств - радгоспах імені ~Be;teMO г до 6 тисяч: а в 1979 yxom-дослІдного lНСТИТ}'ТУ .роз­ МІчуріна, «Заплавний», пле:\І- доці матимемо пона!! 10 тисяч BeдeHH~ 1 шту~ого ~СІмеюння птахозаво;rl «Ру;:хня» - низька р. .., велико! рогато! ХУДvби А. І. • • бичюв на В:ДГОДІВЛ!. Самусе'""о бр ад о ї жирнІсть молона 1 не переви.. ПП, иг ~p ~ лочно щує 3 2-3,3 процента. Оператор машиннОГО ДОlННЯ і ерми _радгоспу ІмеНі Щорса ДОП~Ві;:tач далі детально ана- тваринницького КОМи~Л"еRС~ p~- • М .. КyцeH~?, начальник уалізує іНШі питання розвитку госпу «ЖеРДі~СЬК п T~ я~ йонноr станщХ по БОРОТЬБІ З тваринництва в районі. Зокре- Шусть РОЗПОВlла ро • захворюваннями тварин В. М.. " rваринники господарства ВИКО- ТарвавИ1J директор П.1емпrахо-

Dиро6:_ичих

показниюв,

сьхи

1

нет~льнтх ~cc~o-

одержа'tИ йо- трУДОВі' досягнення

своїх ко­

РrfГ?СП1В «й ре y~IB- кіло;раМів і 4980 тонн продати подолан~я наявних недоліків. «УХІВСЬКИ '-'о ЯЮ Є

;:(ержаві

Основне

CTa;:J;o

тзарин

В

ВИ~ЛОВЛЮf; ЇМ гли.боку В;:J;ЯЧ- основними постачальниками не- знаходиться на номплекс1. Раобговореному питанн: :ОЛО!!И худоби ДОС.7!г.'1а 4ОЗ, ність за С8;ИCJoВl;:J;даиу пщцю на телей для господарств району. зОМ з Г Бербець вони обс лу- прийнято. розг?рнуту резолю блаrо 1311'ЧИЗНИ У кожному Одним з елементів комплекс' , . 250 нор і в. ВзRЛН зо- ЩЮ, В яюй наМlчено KOH!{~eTH! свиней 130 кілограМі]!!, . . . ... гов) ють заходи по дадьшому ПlДвиРіСТ погод:в'я тварин, підви­ господарствІ, rоrерить він, є но! мехаюзацll ферм є впро- бов'язання одержати від RОЖ~ щенню прОДУКТИВНОСТі худоби

щення його ~і~зна'j:ає тев.

ПРОДУІ\ти&ио"ті. Пав"енко. слри-

24Н тому, ЩО В ц!.'!ОМУ 11<1 ра­ йбну д.осягнуто збільшеННJII !!ІН­ рМниц!!а всіх зндів тварин· ницької nро;:хунції поріЦНJI1НО а

!ll~пові;:J;НИМ

nepl0;:J;OM 1978

ро­

Itу.

Вагомий

вкда.д

районних

У

вико.наfJНЯ

.зобов'язань

НOJtектнви

внесли

Жо'Втиє.воУ

op;teHa

Ре8Qлюцlї радгоспу «Плоскlв­ сWt~й., рцгоспів «ГогоЛIВ­ сьниЙ., ~ЛітнівсьниЙ., l:ІІенl Юрова, Київської птахофабри­ ~И та Інших. ці господарст;;а значно перевиконали взяті зо­ бов'язання по виробництву 1 продажу державі продукції тва­ Іиииицтва при її високій якос­ Ті. Так, колентив радгоспу .ЛітхlвСЬКИЙ" виконав своє со­

І1!алістичне зобов'язання по продажу молока на 127 прсщен­

Тів, в.ир06лено його на ии

більше

проти

854

тон­

віДПОВІдного

періоду минулого року. Надій на фуражну корову зріс на 210 нілог'рамів, За підсумками ро­ боти в першому півріччі по ви­ робництву ]lе.ржаВі

й

продажу

гocnoдap~TBY

жено перше мІсце

• Q

1

молона ПРИСУД­

перехІдНИЙ

сво! к})аші маItСТ'Р}І, пере;:J;ОВИ-

вадження в, гoc;oдaECT~ax гру-

ки ТIВРИННІЩt:аа. &:;іх їх пере- по~их прив я.зе і JI!ЧИТИ

нема М(!JЖJ!!tзості

цз,иня

паf','rlltяих

.

Зав- доїльних ~аЛlВ

молокопр~во

діВ, переХІд на технологію

ез-

орrаНізацій, прив'язного Уllримання ху;tоби,

R~рIВitИRів, спеціалістІв що дасть можливість значна у!!ажно ПРИДИВИ'l'RС'l до їх ме- полегшити працю твариннинів тоді!! праці. дета)tЬRО вивчити, і знизиТИ собівартість npo;tYK3! рахунок чоl"O вони досяга- ціУ. Доповl;:J;ач tI!ддав усі ці пиЮТЬ краш:::х показників, а. ви- тання вчя!!ши, вжити всІх заходів до того, щоб ножен пра.цівнин

3200 кІло- успішному виконаннЮ СОціаЛі:

І це

велике стичних зобов'язань ювілейного

завдання прагнуть виконати до

60

! -

річчя

Великого Жовтня

инулих

За

місяців воші на-

серйозну

увагу

на

шефську ;хопомогу ПРО:'rlИС10вих 'п'дприємств яха не завж;tИ

,.

.

рону .~ожен оператор маШИН1F500 го ДОlНня ;:tогдя;rатиме по

корів, В цілому KO:llnMHC вироб.'І~ТЮІе 2900 тонн М0J10К~ за РІК. Затрати працІ на ко жен центнер молона становити-

майстрів

з полlпшення~~ n.1e~!iHHOЇ робо-

дИН.

диве

товариша Л.

і

шістдесяти тваринницьної продухцїі, ПОРЯ;t "іУТЬ не більше 1,6 людино-го-

операторі!!

машин-

П

-

ід r~ ін

і

І

оплески присутн х

~~~д~ вже від }(ожно! корови по перший .. cehpeT~p МіСЬКК&МУ 2217 хілограмів молока. ВаЛ0- Компарт!'і. УкраІНИ. ~. І. ав­ вий надій по ГРУПі сягає 580 леаио ВРУrЧИВ перехІДНl Че'Овонl

ферми иийшов на рівень май- подає~ься своєчасно. СТРіВ. Для підвищення про;tуЮИВОднак, зазначає доповідач, ностІ худоби збі.ТІьшення видалено не всі і не скрізь так робництва і' про;tажу ;rержаві

працюють. БІльше

ро}(у

тонн Усе молоно продали дер- прапори. х с,:rержади представ­ ана.'Іізу, жаві' першим сортом На хінець н~ки {'ос.по.:;арств перемож-

дeTa.'I!:·"'O~!y

звернувши

ної з них за рік по

УДІВНИЦТВ~ гpa~!iB молока.

ц:в

сощаЛ:СТliЧНОГО

змагання

другого кварталу по вир~6ницт­ ву й продажу про;:tУЮIВ тва­

рюrництва держаВі pa;:J;rocпіз 4:ЛіТ~!И<:ЬК~~", імені юрова та KИlВCbHOl птахофабрики. Де,цегаціЯ радгоспу «Плосків­

ський,.

одержує

перехідний

Червоний прапор, присуджений

ного доїння за п;врlччя надоУ- ТИ, ві;tтворення стада і НО~ШУ BI;:J;noB!Jtb на дист Гене· .'осп?дар.ству за .д~_''lгнення ди менше йК по 1300 кілогра- денсної механізації феР~I. важ- рального сенретаря ЦК КПРС найкращих показниюв по виве­ Мів мод(жв вІд

лочнотова,рних

корови.

ферм

18

мо-

мІсце

належить

створен-

району нЮ мІцно! нормовоУ бази. Това- працівникІв

жо,:'\ноГо місяця не виконувади риш

Павленко

розпов;в при- ївсьної

І.

Брежнєва до

зенню і внесенню в грунт орга-

тваринництза КИ- нічних добрив.

обдасті, -

підкреслн-

ВеЛИКій групі передових тва­

а й l<ерl'ВНИКИ госпо;:tарств, зоо- ;звернувши особливу увагу на дівники ферм наШІІГО господар· техніки, БРliгадири, які не за- їх якість, дбайливе зберігання. ства вирішили завдання друго-

місьнкому Компартії України та виконкому районної Ради де.путатіз трудящих, а також

своїх зООо-в'язань. Очевидно, У сутнІм про хід заготівлі кор- ла доярка радгоспу «РусанІв- РИННИRів І птахівників району цьому lІинн! не Т!.ТІьки доярни, мів У господарствах району, ський» Н. О. СOJJовєй, - тру- було вручено почеСНі грамоти безnечили иеобхідних умов для

Приклад у

ЦЬO~IY

!!зтн дійового змагання за ус-

«Плосків<:ь!шЙ».

нинішнього

ло при;:tілено

Ух роботи, не ЗУМ~ЛИ органїзу- кормодобувнини пішне

П'JlТИИЦJ,

12

винонання

роху.

серпа.

зобов'язань

Партійні ж

1977

року

показують

. .

Ведику увагу В ДОПОВІДІ бу-

Q

го року п'ятирічки винонати до

Р a;:t гос пу 60-РіЧЧЯ

танож

питанню

Наш

ВеЛИ1<ОГО

рубіж

-

кожної норови

Жовтня. ЦіННі подарунки.

одержати

вІд

по 36ОО к!.'10-

граМіВ молока. На фермах ТРУ-

НОВЕ ЖИТТЯ

Ддя учаСНИКів

ринникlв було

наради тва-

дано

великий

концерт сидами митців Києва.

3

стор.


----

ДВА СВZТИ - ,цВА СПОСОБИ .неитт.' =;;;~~

-~--

И І С Л Н tJtЗ.&л КІН Ч Е П П Н

ГІРКО ВТРАЧАТИ

домили.

НАДІЮ На ОДИО~ІУ

Be'lop'B

у

для

ПУСЮlИки

з молодlжннх

Карлсруе

ВJlаштовано лотерею.

мІсця

га.

курсІв

феСlйно-теХИіЧНОГО

сьогодні

ремесла.,

фабриках, ними був

За даними газети «Франи­ фуртер Рундшар, на 50

151

ве.линих баннІ в у Південній С<.:нсон!ї претендують близь1\0 тисячІ юнанів і дівчат.

тяжним

опитаних

Дюс­

ио.літlшер

їни

більш ян п'ятдеСЯТИТIІСЯЧlJоІ армІї майстрІв вирооничого

Рад на освітУ, цей істо­

=

• • •

#------..

НинІ тlльни в нашій

І

• • : \ • \

електрослюсар, маляр,

поlзду

.Ni

aBTOKP~~;~~~~I:

_.::- _ _ _ . .

слюсарІ по

За

-

акордно·

премІальна. Є гуртожиток. Звертатнся на адресу: м. Бровари, вул. Машинобу·

18. Іхати а,втобусом І .Ni! 121 до зупинни .Торг·

на

..

вул, ГагарІна,

10,

б

будинок по уту

-

обслуга-

проявлення чор-

.. •

~:

~

f

рем буд»

ма. можлнвіст_ nереJl.ати організацl.м

користування складські 5

ПРИМlЩfllНИ

tO.15 21.ІН) 21.30 23.15

квадрат//их

ape"д~e метр'.

І

футболу. -Динамо.

К. т. Кон,\ерт майстрІ. мистеЦТL nporJ>aMa «Час". К. т. ">JIu,"HiA ...,.Фlльм _На руїнах любові •. (США). К.

т.

бузковому

Естрадна програма.

ні -

10.00 10.30 11.00 11.15

новини. ПРОГРАМА

с.аду.,

По закlнчен-

УТ

К!НОnРОІ рама _ПО ріднlА краТнІ •. МузмчниА фільм -Грає Євген PJh.8"OB_. К. Т.

Новинм.

{'ьогодні ВсесоюзниА .ІІенlо Фіlкультурн"ка. S передачІ бере )',аст" голова Комітету по фіз-

культурІ І спорту при РадІ МінІ-

стрі. УРСР М. М. Бака.

11.55 «Обго.орю.мо проект цlі СРСР •. 12.10 СпортивнІ фільми. 12.40 -ЖОRтн •• ,,А заспів>. Р'ВОЛЮ'llйноі Випуск

I~.IO -Закон

і

31.А.

І<онстнту-

днтологls

радянської

піСи ..

І мио.

18.10 19.00

-

•.

ХудожніА т~ ... фільм «КапІТІІІ Нем".. І серія -Залі,ниА кит •• 2 серія _Принц Да.ккар» •. Е.ран Молодих, -Студентський

БУJl.іВ~ЛhНИЙ •• К. т. Інформаційна програма -Вісті 19.ЗО К. т. -Наша біографІя. Рік

телефільм

20.40 21.00 21.30

•. 1959.11 •.

К. т. «На добранlq, Jl.lти! •.

Програма -Час •. (М.). -Театра.,.яа в;та.,ьня.. киА му,ично·драматичниА Ім. Жо.тн,.ої революції.

22,~0 «Україна

O.lle(.,. театр

ЖНИ8уео.

22.45 К. т. НО8ИНИ. ПРОГРАМА НА ОSЛАстlt 15 2~ К. т. «Нnвl мелодir року •. 16.10 О. ОСТР08СЬКН/!. ,Свої ЛЮ.llн поквитаеМОСR». Тем'истава. 18.20 Завтра День будІвельника.

Iq.~~ К. т. _ВІзерунки', (М.). 20.1~ К. т. Вечірня казка. (М.).

К.

т.

К. т.

Кіножурна

..

_Хочу

все

3Н.·

.

(М.).

вас, батькно. Музична програма _Ранко.а

20.30

К.

т.

_Клуб

кlноподорожеА.,

(М.).

І .ИСТ880'lНИZ sалахо. Лбра це.о. К. т. «Літературиl ~итаННRО. Оповlд.нн. Ю. Ка'.'08. читають

21.ЗО К. т. ФIJlьм·балет «Чолпм ранкова ,ірка (М.).

..

Г.

Фроло.

та

Н.

22.4~ Му,нчниА

23.05

Гунда·

Комітету

при

по

РадІ

фІзкультурі

МІнІстрі.

•.

фІльм.

Iнформ"ціАннА

J!-нем>.

випуск

«День

аа

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Заступник редактора С. ПРИСТУПКО,

І

СРСР

...._ _ ................... .

З:1. сери • • ио l) верес• •

:1.9'1'1

І

рожу

-

УИІвер::rУиr::ра::;:~:.:~:::;иВсПlлl(и

f

ПРОВОДИТЬ ТРАДИЦІЙНІ ШКІЛЬНІ БАЗАРИ

І

;

:

і

і

~ : ~:

~ і

! ..

і

~ І

•• і

і.

і

.•

~I.•

........ ,

«)'КРР8.11.госп-

(П'ДПРи.мства,,)

площею 8UO

~

5

f портфе.11, ранці~У~~б:::~Д~о~~:Е~~~~DаJrьRr. пепаml. ручки, О.1!івцl, фарби, учнІвська форма, фартухи білІ та

f : : •

І.

!

ЧОРнІ. СПОРТИВНІ костюми, теплнй одяг, взуття та багато необхlДIІИХ речей. ІІІ "НОВІ

I1

F,ЛТЬКI1!

ЧИ

ВСР.

ВН

ПРІ1ДБАJ1И

для

= :1 :

= •

:

ВЛ!!!IiХ illTfТl ІЮ НОВОГО НАВЧ <\.'lЬНОГ() РОЮ') І. м. Бровари, .ул. Буд.онного, 14, телефон !' • ЛдмlнlстрщіА. : ЛАСКАВО ПРОСИМО В!ЛfJ/ДЛГН ШКІЛЬНІ БАЗАРИІ ----..-- ..-----------.--....--.. - - - - -.... - .... -- .... ----... • ...................................................................t.t ,,"'~-of?'" ..,.~~.? ... .."...,...,....,.~ .........".."..~ ,..,..,.~ "......,...,....,.."....".."" ,..., .., .,.".,."..,.,.. .",......"....,............"..... ..".....,...".. ."....".."..,. """"'4)

j

стро"ом до наро.'.. Зверати[" адресу:

.

... "" . .

-ААбОJlИТЬ

К. т. IIре,,'.ра документа.1ЬНОГО тrлtфіЛhМУ" Во.l'Ігоград» із ЦИКлу ... Міста і ЛЮДИ»,

- -........- ....----~J:

Дарницьке ремонтио·liудlве.,ьне упраалінни тресту

S І

j

..... # " " #_ _. . _

_ _ _ _......_ ....___----.____~ -

адресу: а'

-

проявлення

_Сnівдруж_

(MOC.H~). IЧ.45 К. т. Мультфільмн.

15.45

12. оо ~.• a·T. С _oroAHI - В сес оюз" м 11 AeHh фІзкультурника. Виступ ,о·

зроб-

к!в пuийом замовлень на обслуговування ва дому, кон-

19';·52.

.,...,...,.....,....,...."..,.#,...,....,...."..".....,.

«НОВЛЯ ЖИЗНЬ.

послуг -

1е,",,",урнал

тиl., К. Т. -Длм

артисти

. ._.\ І

будинок побуту .Юнkть. (м!нрорайон заводу .Toprмаш») - виготовлення чорно·бlлих І кольорових вlдбит-

І І

' ..................................1 ~,.;1"J'..,..:.r""'..,.~ . .

вам

т.

18.00 Новинн. 1~.15 ". т. Кубок СРСР Фіна .. : • ТорпеД0' _

~ ,.................................._

но·біЛих фотоПЛіВОН, виготовлення чорно·білих відбитків, прийом ЗC:lмовлень на 06сдуговування на дому, консультації фотолюбите.'1!В;

t

1\1 :s ва, м. 1,роварн. flТРОСО' SІ телефоняул. 19·6·20. Адміllїстрацlll, t :

~

будинок

BO~~B К~:~~ових авТО)10- і _;:;:~~~::~::л:~.::білІв (люантелlв), ~ Звертатися Б

прейснурантом,

К.

ніс1'Ь», К. т. Мультфі.,ьм БармадсЙ •.

ЧорнобильсьКА АЕС. ІП.ОО К. т. Концерт естрадно,(имфОНIЧного орке(тру ЦeHTpa.~ЬH"ГO телеб_чення І Всесоюзного радіо

спорту

чорно·б;лих фОТОПЛіВОК, прийом замuвлень. на В,\- вання на дОМУ, нонсультацlІ фотолюбитед1В;

~_"~M"""M"M""HH"~I : Спортивно,теХНіЧНИЙ клуб t : Брова;JСЬКОГО АІlського t І КОМітету ДТСААФ : : ОГОЛОШУЄ НАБІР t І ва 1977-78 навчальннй рІк а НА КУРСИ водl!в аВТОАІобілlв : :

Ih.4U 17.10 17.25

К. т. Ф"а,м,нти І, оп.ри _Чер.о. иа llIапоч"ао .иконуют" учасни"и дитичоl оперної студІї 1аш· кентсь.ого Палацу піонері8.

ло.н

передбаченими

вул. Київська, 146,

~~~~~~~~~~-~~~~-,

радlоте.nефОНіСТіВ.

'.SO

11.30

~:м~~;~:

Брамс.

14.~5 Фlльм,концерт -SJlнrкучий ДН8ертисмент». I~.I~ «Наука виробництву

11.00 1<. т. «По музеах

eJleKTpOCJIIOCapl,

_ _ ... .::-.::-.::-. . . . . . . _.::_.::_.::- _ _

Звертатнсь на адреси:

АдмІнІстрацІя,

водіїв мотоцнклlв,

9.30

10.00 10.30

комБІнату.

маш.,

:

. .--------

з:в (к!льнІСТh зн:мнІв - не менше 6 І"ТУК). Користуйтесь новими пос.nугами фотоательє раАпобут-

дlвна,

: : І :

винладачів, на витрачають­

лять необх!дну послугу, а танож за вашим бажанням кваЛlфіновано прононсу льтують з питань, яНі ц:наsлять, є можливість також в усІ дні тижня, КріМ недlл!, викликати фотомайстра додому (у межах м. БроварІв), 1 він зробить на пам'ять знІмни рІдних, близьних, дру-

транспорту,

Оплата прац!

Цінами,

.ко-

Й.

Х\д·, ... ,А фільм дл. дітей «Івав

М3kа(J9Rhча.

'5.30 К. т. r .. vаж cCnopT.IJOToa. 115.-1U К. Т. «)' r..airi Т8dрина.

поштао.

райпоБУТКОl\lБlнату,

ремоиту авто· І

І

(М.). 21.ЗО К. т. ХудожніА фl"ьм «ЗУстРІч У ,'орах'. (М.). СУБОТА. I~ СЕРПН" n 1'01 РЛ МЛ цт

учням

Якщо вам треба швидко 1 IІкІсно ПРОfiВИТИ '10рно·бlJlУ

~

ефективностІ

• J\у.,Йт. Ві.и і дні •. (М.). 20.00 К. т. КОllцерт ансамблю альти· стів. 20.15 К. т. ВечІрня казка. (М.). 20.30 К. т. «За 6еJП"У на 80Д". КlиопрО! рама. (М.). 21.05 К. т. Конц.рт 5 т.орl. Я. Баха.

або кольорову фотоплІвку, зробнтн вІдбитки з чорно-бі.nих або кольорових негативІв, звертайтесlo у фотоате.nьв

автоелектрнки,

...

19.0и К. т. До.уме"'''J'ЬНИ~

-.,,.-~-~~~;Н~~~;;Р~;:и'I-~~~;;Т:~ . . ----,.::-.. іі

1

соцІалІстичного зма·

нстру РРФСІ'. 20.30 ДUl~.умеllтальниЙ фІльм «СаА, ПОВниА сонц.'. 20.45 - На до!>ра"I •• дІти!.. 21.00 IIp'''pdMa -Чар. (М.). 21.~O U"ерше на .. ра,,1 У І художнlА телt'фіJ'hМ «І) r міА причал... 22.15 К. т. _Шс".·,7.. :гl.4U .Україна Ж-НИ8)'Є». 2J.05 К. т. ІІОВ,,".ІІ. ПI'ОII'''М'' НА ОБЛАСТЬ 17.25 Х)до",,,іА філь .. _Ден .. щаст".

СВІТЛОТЕХНІЧНОЮ' ЗАВОД)' ТЕР МІН О В О ПОТ Р І Б Н І:

.::-#~

По 58кlн·

-3акон нашого жмтта..

ковсь1.ИЇl,

18.30 К. т. Для дlтеА. -Са"ют Ж08Т' 13.40 К. т. -Грае В. IЛJlяшевнч. (бамю!_. лалаАК8). 19.00 ". т. l"формаціАна програма 14.10 -Славою овіянІ>. ХаркІвський -ВІсті.. машинобудlВНИ/l '8ВІІД ім. Дзер19.30 Ко"церт Державного духо.ого ор,,",инського.

Ухати автобусами N2Ng 121, З ДО 'УПИНКІІ сС.ітJtотехRlчннА

lавоД:"

ВИС1 ан...

сті..

інженери-конструктори (дизаАнери),

I~

бу.nьдозеристи,

~--- _.::-.".-~-.,-

РІк

ганни.. lІ,д, отовка грунту до сівби ОЗИМИХ. Му"ичн"н фільм _С.іт, СХОЖИЙ на каl.}'».

IМ.ио -1І·итиріч

Звертатися на адресу: м. Бровари, ВУЛ. Чкалова, З.

j

екскаваторникн,

16.55 17.25

Кон,

Пl'uП'Л,"Л УТ М)ЗИЧНІІЙ філ .... _lІори року., К. т. Новинн. І. Карпенко,КармА. -Безта .. анма..

16.40.Щоденннк

Інжеиери-технологи, техиіки-технологи,

I •••••••••••••••••• ~ ва постІйну роботу

10.00 II.ио 11.15

верстатн"ка;

=

будІвельному

~2.45 К. т. -ООlІм,,,аДа·ВОо. ченні ІШВ""И.

учні для навчання по cnenlaJlhKOCТIIX: муляра, маляра, тесляра, штукатура, СJllOCаРЯ'\иструмеНТlлltНИКI,

оператор котель-d,

!

19.45 К. т .• U{" О.ОjJЮ'''О пр~кт пит}ціі СРСІ'.. 20.00 К. т. - Наша біографlа. 1~t)2-И... 21.00 IlРOlр .. ма -Час.. 21.зи ". т. -Ар Г,'и,О,.

електроремонтники,

качки,

-~"*"'---

СІ'СІ' Б. 1JJ1и"0"'''8.

ся сотнІ мільйооІв на р-б()ванці,в. (ТАРС-РАТАУ).

рес-

штукатури, теCJIярl, підсобні робітники,

машииlст на станцІю Ilере·.

.,., ---ПостійнодІючому

І

стипендlІ

-

"а"юнку

,о"це..

муляри, маляри,

• : шофер, • роБІтник по двору, • Звертатися на адресу:. І м, Бровари, вул. Боженка, 5. • АдмІнІстрацІя, •

• • • •

навчання

профе·

сійно-теХНічної освіти.

пресседінст. пові-

ПОТРІБНІ: роБІтинки У цех,

підкреслює

1\. т .• у КО,""ІО"У

18.зи К. т. -Мое.ва і мос"вичіо. ttl.U.) К. т. LlliBd~ JllltрuдниА артист

кош·

каЦії. ЩОР(ЖУ на уТРИ~lан' ня Існуючих І будівництР.о нових УЧИЛИЩ, оплату працІ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Jrt = МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ : ~ • на постІйну роботу • ~

шнодує

б:тннчої 3~lіни. Яснраве свід· чення цього проент нової l{онституції СРСР. УтверД'

ричний документ

IМ.15

І гро­

тІв на дальший розвитон І вдосноналення підготовни працівникІв висоної нвалlфі·

важливість розвитку

сельдорфа, ян свІДЧIlТЬ пр.ес­ бюлетень «Парла~lентаrlШ­

не

J Сl'ріи.

Td"""'/11

вихованню,

дянсьний УРЯД приділяють постійну увагу пІдготовцІ ро­

жуючи права громадян Нра­

11

ДРУJІИ».

17.00 "~aIM С..1о1IШII.~}1 Г}ча». До.умен1е"'фі""". 18.00 tlони"".

Створе­

розвиткові ініЦІативи I\lадсьної антивностl.

Номунlстична партІя І Ра­

мо­

з

шніл lІ1іста

КО\1уністичному

AIIH'.

Ди.>.

н:чній І художній творчості, для занять фlЗНультурою І СПnТ)Тn'l. Усе це СПТJJ'яє піД' вищенню ефентивностl прп­ феСіИН()ї підготовни учнів, !х

го­

«)'чи "С.Ч"».

14 ..15 1\. 1. «Ф. J. lIUТЧ~В.. 15.4и 1\. т. Ху""u",ніи ....,.'ефіль .. дл. дІ· 'еЙ «1~U-'IIV8lіДI IIVO l\ешh.У і НОІ О

но вс! умови для участІ мо­ лодих людей у науново-тех­

Держава

КОРИСТУЮТЬ­

становище~l

програм

освІтніх дисципл!н.

за­

у гонитвІ за наживою, дІл­

ло~1. Представники

ас,воєння

фl~В.м

14.10

14.00 I\IIЇUIIPOl рама «БуднІ ВfJlНКИХ бу..

технічного циклу і загально­

Перед виБІр:

Доиеччиии

і

училища мають майстернІ, зали механізацІї, ла60ра то­ рії З предметІв професійно­

НАШ КОМЕНТАР

вступи­

воді в північному Рейні БеотфаЛії перевищила кі.'1Ь· !НІсть ванантних місць у шість разів.

СЯ

училище

успІшного навчальних

JI. и."овен, Ф. Ш)оерт, :1. Чай-

ЦІ

дщ,,}мсIн ••IынкK те .. 1еФі ... I.М "СП.dДh.u~мці» із циклу сБаТhh.И

нено.

Для

13.40 "

СLРПН"

11.15 1\. т.

ІІере·

терlаЛЬНО'теХНічна база УЧІІ­ лищ. Зокрема, в розпоряд· женнІ сі,'1ЬСЬКИХ ПТУ є по­ над 6 тисяч транторів, б.'1ИЗЬНО тисячІ зернозбираль­ них комбайнів ! стільни ж вантажних автомобілІв. До кінця п'ятирічки парн ЦіЄї техніни буде значно попов·

тує сьогодиl кадри робітни­ ків з 180 спеціальиостеЙ. Ю. tUPIC, кор, РАТАУ.

~"Ч;НіВСЬНИХ місць в одному з

одному

будовах. широкнй

9.4,) ЛУДОlІ\fiIН

"a.Jl08a.

: : : k<~т:f;Е::::~~~:;:::о:'::~Ф::: «МУЗИчн"jl гбонемегт.,

9.ЗО К. т. ',,",и 'І''''МО "Сllі ••• мо..

професійно-технічних

курсу

12

ІІІ'UІІ'ЛІІ\Л

чоловІ!\. р;,н у р!к З:\llцнюється ма­

тисяч.

800

10 трудівників основннх про­ феСіЙ на шахтах, заводах,

тя 'в нраїні це стало для ба­ ~aтьox юнанів І дівчат важ­ S<ОЮ проблемою.

безжалісно

моло­

МПТУ .Ni! 7, У Донбасі ПТУ давно ста­ ли основною фОР~10Ю вихо­ вання робітничої зміни. Іх випуснниками в кожні 8 з

бути Я'КУ'небудь профеСіЮ. В Уllювах масового безробіт·

J(И

це .СУ·

работорг;влею •.

ци, який теж в випускником

ших напітал!стичних держав СІІРавді треба бути щаслив' "ІИІ\ОМ, щоб після заНінчен' !іЯ шноли або гі:liназії здо­

при

Дюссе.1ьдорфа

Дев'ятиадЦЯТllріЧRИЙ випускник Донецького мІсько­ го профтехучилища ом 7 Минола Плетень іде в шах­ ту. Молодий гlриик працюва­ тиме в бригаді Героя Соціа­ лістичної Праці П. С. Негру­

Сьогодн! в оДн!й з багат­

нурси

профсп\лновоІ

майже

П'ятниця,

понад

занладів.

с. П.

Ifі1fUШdШ!ifm

важна більшість готує кадри 3 наііРlзноман!тн;ших спе· Ціальностей на базі серед· ньо! освіти. Всього в ннх навчаються бли:зьно 600 тн· СЯЧ чоловїн. До речі, в ни· ніШНіЙ п'ятирічц! передбаче· но збільшити нонтингент уч· нів бі.1ЬШ як на 133 ТIJСЯЧ!

КОЖНОГО ЧЕКАЄ УЛЮБЛЕНА СПРАВА

CJj.oBa залишаються на папе­ рІ І не мають нічого спіль­ !iQl'o з дійснІстю.

}lа

на

дих людей у ФРН становить

rромадяни ФРН «мають пра­ іВО вільно вибирати профе­ сіЮ, робоче місце І 1\Іісце

ти

Н[tвчаЛЬНIІХ

ми, КlЛЬК;СТЬ «зайвих.

Хоч у зах!днонlмецьн!й Іі.онституції записано, що

бажаючих

по·

Згідно з офЩ:йними дани­

(З газет)

R!льніСТh

тиснчу

Юlушенl

РаЙll1ан називає

часною

навчан­

НАШ КОМЕН'ХАР

навчання

ГО.10ва

Х.

про­

ь.

J];JJЯ

B]~

працювати

оргаНізаЦll

РозІгрувалися два

слухач'ів

часто

налІчується

IІ:ДПРИЄ~lствах, не О;:іержу' ючи ві:! власнинів ні пфенін'

га­

ловиl призи фІгурували не телеВізори або туристичнІ

путIВІ(И.

peMec~a

годжуватись

було Як

навчання

m1\ о Л~ и

публіцІ

ЩО В ПОШУI\ВХ !І!:СЦЯ

~!~

01"8" ВРОВ8РСК()ГО ГОР.О".

КОNМуННсТlIч~('КОй ПЗГН tlИ ~краивЬІ, гороа . .·Кого и районного Советов дel1~18T08 ІРУДЯЩ,,'СЙ КиенскоА области. Газе18 8М:<IJДНТ .8 YKpa~i"CK(')t.I ЯЗЬІке.

І І

НАША

АНРГ:СД:

255f1:Ю. м. ВРОRЛРИ, аул. КИЇRСhка. 1~4.

ТF,nГ:ФОilll: рел"ктора - іЧ

:\·81:

.оСТУ""" •• РРn •• І<'Р.

-

І'

4·47:

І

8Iлl~оВ!да.' ... Н()іn ('t'''',)€'';:!ри, 8 I /1nl'!" rIЛt)СЬt'оru ГО(·П()Л'I}С'fRIt.. к:ореСЛСR." Ае"та місЦР'ЮГn раді"""п.,е""" _ і9 'з.,1<: відд;.,Ї. ПРn"ИС,10Р.остl. I(:'ІСnАо1 pOr,f1TH. ФОІ(JКОРР(11DНАРН18 - i'~ 4 h1

Г.,~,. ВИ>ОnИ'Ь

У, ВіIН':)ООу'. C'rpE>llV, ~~::rHQQ'; Іф~~~'~~~' га~етя .. lla~P:l;:!"

! ~

..... ~,.,...."....,.~ .... ,.."...."....I"".".,....,.,..""""'"...,.,....,..~ .... ..#..........,....,.,...,.....,..........,...,..~"....".,.,.#",...I...,...".~...,.. .. .#.,....,..."....,.,..,..".."..# .,.#.,....,.,...,...,...,.,. ... ~,.~."..."""..,....,.. Індекс 61964. БРUlн:рська друкарня Київського оБЛУllравліllllЯ 8 справах 8нда8ННЩ8, 11uлі;рафіі і Kl!lI,""QBUЇ fUPflllJli, вул, I(Иl8С1.ка, 154,

Зам. 4332-10.94И,

#127 1977  
#127 1977  
Advertisement