Page 1

УСПІХИ МОЛОДИХ ТВАРИННИКІВ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНА1fТЕСЯl ом

127 (3829) СЕРЕДА

Постановою

15 СЕРПНЯ р.

1973 ЦІна

коп.

2

бюро

КиІвськоro

оБJlасноro

KQMlтeTY

ЛКСМ УкраІни переможцем у соціалістичному змаганнІ серед комсомольських організацій області за дострокове виконання завдань по виробництву тварнннвцькоІ продук­ ціі в першому півріччі вирішаJIЬНОГО року п'ятирічки ви­ знаио Броварську мІську комсомольську органІзацію. 11 представлено до нагороджеННJI перехідним Червоним пра­ пором ЦК ВЛКСМ.

Виконуючи Постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС «Про 'І){)згортання ,соЦіалістич.ного зма'гання працї'вни­ 'ІОв ТВаринництва за збілмuення .виробнищтва і заготівеJlЬ .про­ ДУНТіВ тваринництва у ЗИМОВИЙ перlО!Ц 1972-1973 pp.~ та відповідну постанову ЦК ВЛКСМ,комсомольськl організації району провели значну роботу по мобілізаЦії юнакІв та дІвчат на боротьбу за виконання підвищених ,соціалістичних зобов'я­ зань по виробництву і цродаmу державІ м'яса, молока, яєць.

РІК ВИДАННЯ 34-й с

У нинІшньому роЦі У радгоспах І птахофабриках працює

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМI'і'ЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

комсомольсько-молодіжних, колективи,

ськогосподаРСІ>КОМУ виро'БНИЦТВі

.987

у·сього

членів ВЛКСМ.

При безпосередній учаСТі ,комсомольЦіВ

мІсяЦіВ зимового перІоду

П'ЯТИРІЧКУ -ДОСТРОКОВО!

'r ______ ___ ~

~

~ ~

\ ,

У соціалістичному змаганні на жнивах першість у ра-

йоні посів комбайнер радгоспу імені Щорса Микола Павлович МАКСИМЕНКО. Він зібрав хліб на 355 гектарах

і И:::::::р7::тг::узе:;:~;ЛіВ:ЬКИЙ~ Микола Іванович

~ ~

ІВАНИЦЬКИП зібрав ознмі і ярі культури на 206 гектарах і намолотнв 582 тонни зерна, Михайло Дмитрович КЕДИК скоснв хліб на 150 гектарах, обмолотив на 174

\

і видав з бункера 508 TO~H ~ep~a.

"1

Високого виробітку У радгоспі «Требухівський,> добили­ ся комбайнери Володнмир Васильович QРЛОВСЬКИП -

зібрав хліб з

190

гектарів, намолотив 5~5 тони, Анатолій

Іванович ГРИГОРЧУК обмолотнв х.піб на 169 гекта­ рах, намолотив 516 тоин зерна. Володи\tlир Михайловнч ВАСИЛЕВСЬКИП обмолотив хліб на 168 гектарах, на-

lНОЛОТНВ

510

тонн збіжжя.

\

ПерШість у змаганиі серед комбаЙнер.в радгоспу «кра­ силівський» посів Борис Мнхайлович .КАЛАШНИКОВ, обмОЛОТНВШИ зернові на 165 гектарах і видавши з бунке­ ра 463 тонни зерна.

Хороше працював на ЖНнвах у племртахозаводі «Руд­ ню> комбайнер Мнкола Васнльович РОМАНЧЕНКО. Він обмctлотив хліб иа 171 гектарі і видав з бункера 377 тонн зерНа.

*

тонн зерна.

*

*

На Семиполківській птахофабриці високого внробіТКУ

І

добилнся комбайнери Григорій Аидрійовнч ШЕВЧЕНКО.

Він обмолотнв Валкн на

гектарах і наМОJlОТИВ

204

*

*

.

з гектара

Маркович

СОЛОВЕИ. По 125-131 тоині кожен з них щодня нако­ шує силоси ої маси. Шоферн Микола

Максимович

МІ­

ЩЕНКО, Мнкола Петрович КАРПЕНКО та Микола Де­ меитlйович НЕЩЕРЕТ перевозять автомашинами ГАЗ-52

50-55

року члени молодіжної вирішили досягти надоїв порядку

Уся велика 'рога'Га худоба ~юрови і молодняк Кали­ тянської illТахоф&брики зо­ середжена на Опанасівському відділку. Тому-то і відділо,к наш приділяє

основну

тонн при иормі

20.

4400

кілограмІв на 'Корову. Немає сумніву, що слова свого

-4500

ВОf{И ,дотримають.

-

Адже це дружний,

згуртований 'колектив,

:\1іЦна сім'я, очолювана групкомсоргом клад саМОВlдщаної праці показують

ВІрою Топlхою. При­

та;IЮЖ доярки-комсомолки

Ольга Какун, Ніна Касян, Надія Кривець та Інші. Мають чим пох'валитися і КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДIIЖiНI Rолекти­

ува.­

ви

доярок

радгоспу

«РусаНі'ВСЬКИЙ.,

пташН'иць

НИУ.ВСЬRоІ

та

Богданlвської птахофабрик, плем.птахоза·воду «Рудня •.

ГУС'l1вор·енню міЦної кормо­ вої ;баЗIІ. Ужеза;roтови.тІИ неоо­

Для своєчасного Й успішного закладання 'Кормі.в для громад­

хідну кількість сіна і сінажу, вирощУ.Є'Мо ДОDідний .врожаЙ "ормО'в~хбуряків, приступили

ського тваринництва організовано

до

лоді ,ДО роботи в сільському господарствІ. Для цього С'1'Ворено

силосуван.НЯ

Уопішно

10

КОМСОМольських загонів

які створюють 'кормову базу наступного сільськогосподарського

року.

Багато уваги приділяється та'кож підГОТОВЦі УЧН1·вськоІ мо­

кукурудзи,

20 ви~робничих бригад, 34 ланни юних тваРИНІнИКІв та ШШ>JIу

якої в нас є С'ГО гекта.рів.

«Юнйй твариннию>. За останні три роки в радгоспах і птахофаб­

працюють комбоо­

риках залишилися працювати

нер йО:сип .Борисович Віт,ьом і

350

випускникІв шкіл.

МИКf}ла Петр,ович

Шелест. ВОІНИ щод'ня ,видають .1 комбайна по порту;ва,шп

..,

'Гонн На транс­

180 -190

ПОд1)ібненої маси. 11

'трудяться

и д у т Ь

шо­

фериВасиль ЙОСИIШ~вич Во.ро­ тинник.

Вони

СШІОСНОЇ

Iперевозя'Гь

траншеї по

до

яка

во,го

нічний та інші

державі.

ви­

рООоТИ.

ОДНит.r СЛОВО-М r зав.ерш.aJlынi

,ро'боти ведуться дружно. Всі щ)ацюють з єдиmrм бa:awшЯМ, що,б до 1fI0ч.атку нового нав­ чального 'року пере,да.ти ключі

гооподlІ.РЯМ 1Н000ОЇ школи. В. ВЕРЕСНЄВ, 8НКОнроб ПМК-15.

підприємства.

При їх аК'ГJtвній допомозі на-

На заготівельні пункти від колгоспів і рад·госПіВ області надійшло 1.032 тисячі тонн зерна. Пшениці продано 950 ти­ сяч тонн при плані 601 тисяча

Га.ницького,

Вщtонувал&

і КОРИД9'Р&хна'CТllлають пі,II.JIО­ ги. 1>ригаоди опорцжувальни­ ків ІІЄД}'ТЬ чистові маЛJlР'ні

ПМК-9, ПМК-8, ПМК-7,заво­ ди «Торгмаш», peMOITHO-М.ех&­

урожай .і виконали народногос­ подр.РСЬКИЙ план продажу зерна

щоденно

поверхахуltл&свих кімнатах

,масиву.

Щоб слово не .розШшлос.я з діло,м, будівельники мо·білізу­ вали у·сі свої сили на своєчас­ не завершєН1НЯ будівництва но­ вого 'Шкільно·го Іприміщення. Ве.1JИКУ діО'помогу ;подають нам будів~льні організації міста

ВКЛЮЧИВШИСЬ у Всесоюзне соціалістичне змагання за збіль­ шення виробництва І заготівель продукт1в землеробства, труді'В­ ники Миколаївської області ви­ ростили в 1973 роЦІ добрий

1110працювала

робничі норми більш Я1t на J 50Пj)Oцентів. Велик~ IJ.OсЯ\ робіт' .виконали ООлицьову· валыfи'ки Іван СJ>QМКШ, Петро Рогач та Петро .Дячешо. Сто­ ЛЯJpи і тес.лярі на іВсіх 1ІРьох

двері пер·ед школярами житло­

в\ДДілком.

На цій роботі

дооре

брит&да Ии·хаЙла

певнив, що один 'блок нової міСЬ'коїсередньоі школи N! 7 1 .вересня ГОСТИІНН0 відчинить

УСПІХИ МИКОЛАІВСЬКИХ ХЛІБОРОБІВ

Високий урожай

тонн.

Дуже ВИСОКИЙ для посуш­

Перевиконані також плани продажу жита, зернобобових 1 фу.раж.них J{УЛЬ~УР. Таку велику кількІсть хліба область здає державІ вперше. Продаж зерна план

дуже

не завдаюrя, колектив 'l'J}eТboї дільниці ПМК-15 тве<рдо за­

В. СЕЛЯНСЬКИR,

'l'eJUlИ бу­

Haebol'O;tНЇ вже завершено покр'иття даху.

Одерж&вши це .відnо,відаль­

Урожай кукурудзи Івидався відмінний. НІ) окремих пло­ щах .збираємо по 350-380 центне.рів зеленої маси широ­ колистої 3 гект&ра.

понад

.

роботи

50-56

СИ.

керуючий

багато ЩНfскорmrо дівництва.

завершаЛЬНІ

ний 'Га Петро Григоро.вич Ла­

424

комбайнери

Василь Аидрійович ПЕТРЕНКО та Анатолій

змаганні серед комсомоль,

Стронач). У cepe~HЬOMY по бригаДІ (усього .працює 9 доярок, з них 6 члени ВЛКСМ) :надій за перше пІвріччя становить по 2520 кІлограмів молока на корову. На 'кІнець вирliUIального

-ня кукурудзи. Високого виробітку добилися

зелеиої: маси по

центнерів

380

тонин зерна. Олександр СеJjверстович ДЕНИСОВ обмоло­ тив хліб на 182 гектарах і намолотив 407 тоин зерна.

Третій день у радгоспі <.РусанlвськиЙ,) йде снлосуван­

,,'

По

ТО'НІН под,рі'бненої силосної ма­

*

*

ВІдзиачився на жнивах у радгоспі Імені Кірова ком­ байНер Микола Федоровнч ТРОХИМЧУ~. На його рахун­ ку 195 гектарів обмолоченого хліба І намолочено 490

"

Переможцем у соЦіалістичному

став колектив доярок радгоспу «Плос'кІвСЬКИЙI> (бригадир Г. А.

трактори'ст

*

*

j

Мільйана

107,8

яєць.

C>KO-МОЛОДіЖних колекти.вів працівникLв 'молочнотоварних ферм

~qqq _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ ~

!Календар трудової слави!t

і молодІ за дев'ять

рр. в районі вироблено

1972-1973

тисячі тонн м'яса, ~37,4 тисячІ тонн молока,

5,3

штук

32

зайнято у сІль­

ливих степІв Таврії вирощено

в

подарствІ

УкраїНського

дослідному

ково-дослідного

триває.

тваринництва

(РАТАУ).

ва» в ХеРСОНСЬКіЙ областІ. Середній збір зерна на RОЖ­ ному з 10 тисяч гектарІв ста­ новить 37,6 центнера. Озима

врожай гос­

нау-

пшениця

інституту

58

<.Асканія-Но-

на

парах

дала

по

центнеріВ.

(РАТАУ).

-

ПОКАЗНИКИ соціалістичного

змагання

працівників

сільського

господарства

Броварського,

Баришівського

районів Київської області та Корсунь- Шевченківського району Черкаськоі областІ (станом на

1

липня

1973

Броварський О

..'" о

Валове виробництво (в процентах до І півріччя 1972 р.) Надій молока на корову (кг)

Виробництво на Самовіддано трудиться на Семиполківській птахофабриці на внесенні мінеральних добрив під озимі культури тракторип ударник комуністичної праці Григорій Павлович Рі-

заненко. При змінній нормі 14 гектарів трактором «Бєларусь»

він щодня розсІває селі тру на площі 24 гектари. На фото: Г. П.

Різаненко. ФОТО Б. БеИ)l.ика.

єІг угідь

(цнт

100

о

u

-.

117,1 1534

122,1

362

35,8

Виконання народногосподарського

о

u

сі

01

о

123,2

5

о

u

".

о:

..

о

5

о

га

)

l(орсунь·Шевченківськиlt

Баришівський

о х

року)

:10

104,5

116,2 1420

110,5

301,8

53,2 134,5

129,5

Кораи

ПТИЦЯ

...:r.,

_'"

:10

:10

113,1 1377

108,0

263,3

55,2

117,5

110,6

107,9

плану (в ПРOl{ентах до

І півріччя 1972 року) РІст поголів'я (в процентах до і півріччя

1972

року)

118,4

116,9

131,8

124,6

ВРХ

Корови

ПТИЦЯ

ВРХ

105,6

108,5

123,8

108,0

109,6

95

ВРХ

100

І(оро

••

109,1 Птиц.

103,8

100,3


БУДИНОК

У' 'ПРАКТИКУ нашої

газети ввійшла

школа громадських

кореспондентів.

заочна У

1972-

навчальному році опубліковано цикл леКЦIИ І бесід з а!<1УЗЛl>ИИХ питань теорії і практики радян­ ської преси, підготовлених кафедрою журналістики Вищої партійної школи при ЦК КП України. Роз­

до наших активних помічників ських кореспондентів.

ШАНОВНІ то­

ВАРИШІ, МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ БУЛИ Б САМИМ «ДИХАНМЯМ ЖИТТЯ» . ПИШІТЬ ПРО ТЕ, ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ, АБИ ТРУДЯЩІ БРОВАР­ ЩИНИ З ЧЕСТЮ ВИКОНАЛИ СОЦІАЛІСТИЧНІ

бути»,

« Газета і економічне виховання мас», «Твоя участь у масових заходах», «Зарисовка»,

робітничих і сіль­

-

РЕДАКЦІЯ ЧЕКА€ ВІД ВАС,

глядалися такі теми, як «Твоє громадське покли­ кання», «В. І. Ленін і робітничо-селянські корес­ понденти », «П артійна тем а в газеті», «Ідеологічні

«Патріотом маєш

ПО-НОВОМУ

міськкому КП України Ю. М. Соколова, звернену

73

диверсії імперіалізму»,

СПОРУДЖУ€ТЬСЯ

ступ У газеті», «Нарис це твір мистецтва». Сьогодні друкуємо статтю першого секретаря

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТРЕТЬОГО, ВИРІШАЛЬНОГО РОКУ П'ЯТИРІЧКИ.

«Критичний ви-

Наша спільна справа «Радянсьний Союз іде назустріч

МУЮзму,

,но­

Ю. СОКОЛОВ,

говорив У ДОПОВіДі про 50-

-

річчя СРСР Генеральний сенретар Цент­

рального

!{омітету

Брежнев . -

!{ПРС

тов

Л

женн~ си~. і енергії ножного з народів наШ~1 ~раІНИ і всіх їх разом. Ми знаємо: ПОТРІБНІ будуть велина і натхненна пра­ органІзованість,

висона

політична

СВІДОМІ,СТЬ. Ми знаємо танож і те, що ра­

Д~HCЬH:. люди мають всі ЦІ яностІ, зу­ МІЮТЬ ІХ.. виявити, зуміють добитися по­ ставлеНОІ ~epeд собою пренрасної метИ».

,.НатхнеНІ ПОЛУМ'яним

ТІЇ, ТР:tдящі Броварщини,

дянсью люди,

вносять

занлином пар­

ян і всі ра­

свій

енромний

внлад у змІцнення могутності

БаТЬНів­

щини.- Вони сповнені прагнення не лише винон~ти,

аЛ,ей

перевинонати

соЦІаЛі­

СТИЧНІ зобов язання третього, вирІшаль­ ного рону дев'ятої п'ятирІчни.

Дійовим засобом розвитну

ініціативи

трудящих, виявлення і винористання ре­

зервІв виробництва, винонання соцІалі­ стичних зобоВ'ЯJЗань завжди було і є со­ ціаJl1істичне змагання, рух за ,ffомуністич­ не ставлення до праці. Змагання, яне розгорнуло·ся в третьому році п'ятирічни серед трудящих району, спрямоване на

те, щоб дати проду.кції якнайбільше, ян­ найкращої якості і з яннайменшими за­ тратами . Це передбачає значне підви­ щення ефективності виробництва шля­ хом: дострокового

введення

нових потужностей,

і

освоєння

впровадження

Роб~.ицтво

.

прогресу,

удосконалення

процесів,

поліпшення

у ви­

досягнень науково-технічного технологічних

яності

лродунцiJ.

ВирІшення цих завдань, янІ тісно пов'я­ зат, вимагає вдумливого підходу, мобі­ лізації творчої ініЦіативи номуністів і

безпартІйних, підвищення відповідально­ сті кожного за максимальне використан­ ня внутрішнІх резервІв.

Вирішувати

важливі проблеми

госп 0-

дарсьного І НУЛЬТУlРного будівництва м'lській партійнІй організації допомага­ ють роБСіЛЬНОРИ добровіЛI:iНі і ca:'vlOвіддані помlчнини нашої преси, антивнІ борцІ за справу партІІ, котрІ за велін· ням розуму й серця взяли на озброєннн гостре, влучне і правдиве слово.

Місьнном партії пщт,римуєножну но­ рисну

ініціативу

дентІв.

громадських

Тан, ' майстер

нореспон­

ремонтно-механіч­

ного цеху за,воду ПОРОШНОВОї металургії

8;Сердюнов виступив на сторінках місьнрайонної газети «Нове життя» зі статтею «Майстер наставник 1 вихова­ тель»,

яка

заклинала

до

роздумів

шляхи до майстерності. До

про

розмови ре ·

данція запросила роБІТНИНіВ, іНжене,рНО' технІчних працівнинів. Бюро міськному !{П У,кrраїни схвалило ініціативу редан­

ції і зобов'язало партійні, профсПіЛНОВі і номсомольськl організації обговорити статтю В. Сердюнова в нолентивах усіх підприємств мІста. «Правофланговий ,ро­ бітничого осередну», «Авторитетна лю­

-

дина»

із

цими

статтями

вже

висту­

пили майстер за,воду холодильників О. Бондарчун і начальнин меблевого це­ ху екСпериментальної меблевої фабрики В. Ренеда. ЯонраВRМ' принладом розвитку інІЦіа­ тиви

трудящих

у

соціалІстичному

зма­

ганні бу,в виступ у газеті «Нове життя» бригадира комплексної

бригади

постій­

нодІючого будІвельного поїзда N9 2 М. Павленна. Цей колектив у відповідь на Постанову Ц!{ !{ПРС, Ради МІністР.'їВ СРСР, ВЦРПС і Ц!{ ВЛНСМ «Про роз­ гортання Всесоюзного соЦіалістичного змагання працLвників промисловості, бу­ дівництва, транспорту за дост,ронове ви­ конання

народногосподарсьного

плану

на 1973 ptff» зобов'язався ДОСТ,роково здати в енсплуатацlю будІвельний об'єнт - елеватор у місті ВасильковІ. Через газету

він

викликав

на

змагання

номп­

ленсну бригаду монтажниніВ пІдприєм­ ства М. Окачка, якаро3ІІІИРЮЄ елева­ тор Ниївсьногокомбінату хлібопродук­ тів.

Саме з ініціативи громадських норес­ пощцентів . міськраЙонна газ-ета ще мину­ лого року ,розпочала «Огляд технічної

о

2

стор.

О

сенретар

міськкому

КП України

Ми знаємо: шлях д~ HЬ~Г~

не буде легним. ПОТРіБНі будуть напру­

ця,

перший

І

творчості

молоді».

виступили

номсорг

Шд Цією

рубрино~

цеху інженер

заводу

електротехнічних виробіВ О. Іванченно, інженер бюро раЦіоналізаЦії і винахід­ ництва шинорс:\IОНТНОГО заводу Б. Ху­ торна, старший інженер бюро раціоналі­ зації і винахідництва заводу торговель­ ного машинобудування Б. !{овтанець, начальник бюро раціоналізації та вина­ Хі'дництва заводу ПОРОШНОВОї меll'алургії

Р. Малинна, сєщретар М!{ Л!{СМ Унра­ їни С. Носно. Белині і відповідальні завдання по­ ставлено ХХІУ з'ї'здом !{ПРС перед пре­ сою. Основні це всебічний поназ ве­ ликої ідеологічної і організаційної робо­ ти партії по перет,воренню в життя її накреслень, по вихованню радЯНСЬНОї людини в дусі нового, номуНіСТИЧНОГО ставлення до праЦі, активний вплив на хід наших практичних справ, мобілізаЦія мас на ударн'у номуНіС!J'ИЧНУ працю, ши­ рока пропаганда досвіду новаторів, пере­

довиків виробництва, переможЦ1В соЦіалі­ стичного змагання. Особливу силу наби­ рає це в третьому році п'ятирічни. До­ помогти вирішНІТИ ці завдання обов'­ язокробітничих і сlльсьних кореспон­ дентів.

Важливі

напрямки роботи

преси сьо­

годН'і визна,чені в Постанові

Ц!{ !{ПРС

«Про висвilrлення питань соціалістично­ го змагання в пресі Литовської РСР». У ній поставлено коннретні завдання не лише для центральної і республІкан­ сьної, але й для низової преси, не лише

для професійних

журналІстіВ,

а

і

для

робсількорlв.

Сила

соЦіалістичного

нреслюється в гласності

і

змагання,

-

ПостановІ,

порlвнянностl

узагальненні

і

під­

в широкій

результатІв,

впровадженні

в

передового

доовіду, в регулярній перевІрЦі і пі:дбит­ ті пІдсумків виконання зобов·язань. На­ друнувати зобов'язання це лише по­ чатонсправи. Необхідно перевірити їх виконання,

риської

пропагувати

принлади

взаємодопомоги,

това­

викривати

причини вІдставання онремих підпри­ ємств, бу,ДОВ, нолгоспів і радгоспів, мо­

білізовувати зусил'Ля трудящих на вино­ ристання

вну.трішніх

резервів,

на

бо­

ротьбу із вт,ратами робочого часу, про­ стоями обладнання, безгосподарнІстю. Найпершими популяризаторами дос­ віду .пе,редовиків. усього прогресивного мають бути місцевІ видання.

«При цьому завжди: слід

пам'ятати,

що в IliропагаН:цї _ передOllЮГО досвіду нам

треба виходити

не з

гальновідомих істин,

декламування а

за­

ро:жривати суть,

деталі, весь номпленс обставин, нні по­ 'роджують новаторство і сприяють його всемірному поширенню. Досвід передо> виків має НС тільки eH01-lОмlчний аспент. Новатор носій номунlстичної моралі, борець за утвердження її: I1ринципів у ЖИТ. тя», говорив у своїй промові член Політбюро Ц!{ КПРС, перший сек,ретар

Ц!{ НП Унраїни В. В. Щербицький на республінанській нараді-семінарі редак­ торів газет, яна Відбулася в липні. Отже, глибоно вести тему змагання

-

значить,

пїдтримува!J'И

і

розповсюд­

жувати нові ІніцІативи, починання, про­ лагу,вати і впроваджувати досвід, і пи­

сати про це необхідно яс:нраво й дохід­ ливо. Завжди т,реба пам'ятати поради В. І. Лені.на при висвітленні змагання,

який учив ставити питання: «Яні саме ці успіхи? Чи доведені вони? Чи нема тут баєчон, хваст ливості, інтелlгентсьних

обіЦянок?. Як ДОСЯГНУТО успІхів? зробити їх більш широними?».

Як

Нині увага громадсьних нореспонден­ тів повинна бути зосереджена на вузло­ вих проблемах дальшого РОЗБИТНУ еко­ номіки: прис,корення науково-,технічного

пропресу,

підвищення ,ефеКТИВНОСТі

ви­

робництва, виявлення й використання всіх вцутрішніх резервів народного гос­ подарства,

повсюдного

о

режиму енономії, ЗМіЦнення дисципліни й оргаНіаованосТі . Одні 3 го;lОВНИХ зав­ дань це систематичне висвітлення діяльності партійних, профСПіЛКОВИХ і номсомольських організафй, місцевих Рад, господарсьних керівнинів по впро­ вадженню у виробництво найновіших до­ сяг.нень науки і техніни,

ВідповідальнІ завдання стоять перед пресою в зв' ЯЗКУ з дальшим розвитном

сільського

господарства.

На

першому

плані повинНі стояти теми підвищення виробництва зерна і продуктів тваринни­

цтва.

Газета має більше

уваги звертати

на використання інтенсивних в~дення

землеробства,

фанторіВ

Iliравильному ви­

користанні природних умов. Т,реба пам'я­ тати, що збільшення ви,робництва зерна і продунтів тваринництва не вирішується

он.ремими рекордами. Потрібне невпин­ не нарощування врожайності на широко­ му фрОНТі і всіх без виннтку нультур, у

підвищенні продуктивності всього ста­

да. Цього мотна ДОСЯlГТИ, привівши в дію всі фантори інтенсивного землСіРоб­ ства і тваринництва: насінницт,во, добри­ ва, обробіТОН nрунту, механізаЦію і май­ сте.рність, племінну справу й заготіВЛю 'КОР'\1ів. Центральний !{омітет партії орієнтує ідеологІчних працівнинів на неоБХідніСТь вести ноПіТКу, систематичну ідейно-ви­ ховну ,роботу серед 'l1рудящих відповІдно .:10 завдань, поставлених ХХІV з'їздом !{ПРС І в доповіді товариша Л. І. Вреж­ ,нєва «Про п'ятдесятиріччя Союзу Ра­ дянсьних СОЦіалІстичних Республік». Тож найперший обов'язон робі,Тничих і сільських

-

нореспондент.ів

переконливо

розкривати

яснраво

величезну

і

жит­

тєву силу нашої номуністичної ідеологll, переваги нашого соціалістичного ладу, BceMLpHo зміцнювати у людей усвІдом­ лення належностІ до єдиної соціалістич­ ної Вітчи:ши, виховувати трудящих по­ лум'яними радянськими патріота,\IИ, по­ слідовними інтернаціоналістами.

Вирішувати ці питання наша спільна справа, бо роБОількорівсь,на ді­ яльність це одна з фор'\1 участІ тру­ дящих в управліннІ державою. Деталь­ но пишІть цро дІла сьогоднІШнІ. Пишіть про

те,

ян

ви поєднуєте

виробництві

з

ударну

«вахтою»

вахту

на

робсільнорів­

,ською. Ви, як нlХТО,можете оперативно віДГ.УІкнутися про події в колективі, роз­ повісти

про

передовикі,в,

новаторів,

іні­

у Москві в 2-му

Сетунському

проїзді зводиться експерименталь­

ний 25-nоверховий житловий динок.

тив

Монтаж

його

веде

Волго-Камської

бу­

колек­

монтажної

дільниці Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора тресту

«Гідромонтаж». Спорудження

бу­

динку такої незвичайної конструк-

ції вперше

здійснюється

в нашій

будівельній

практиці.

Спочатку

будівельники

«встановили»

лізобетону стержень

-

серцевину

із

за­

жорст "ості

будинку,

навколо

якої потім почали nоетажний мон­

таж

конструкцій.

нялося

до

Ядро вже

проектної

під­

ВІІСОТІІ

і

змонтовано дві треТІІни запланова­ них поверхів.

На фото: іде '-монтаж

19-го по­

верху.

(Фотохроніка

ТАРС).

Новинн иаукн І технІки

НА ПОТОЦІ у

«ЕЛЕКТРОН- 703»

Льві:вському

«EД~K'ГPOH» "!Исловии

об'цнанні

введено в дію про­

комплекс

масового

робництвакольорових рів «Електрон-70:З».

ВИ­

телеві:{\;:7 Він

ство­

рении :і актиВіНОЮ д(}Помогою про­

ціаторів. І водночас є великі можливості

екгувальників Москви і Ленінгра­

для

да, ,багатьох спо,ріднених підпри­

вої

,"ритики

недолі,ків,

дисциплі,ни,

порушень

норисливості,

трудо, рознра­

дання соціалістичної власності.

ПартійНі Qрганізації повинні допома­ гати робіТНИчим і сі."ьСЬНИМ нореспон­ дентам йти в ногу з життям, піднl'мати в своїх виступах найбільш антуальні теми. Цьому мають сприяти зустрічі керівни­ нів, на яких вони іНфОРМУЮТЬ про стан спра~ у гослодар:твах, розповІдають про завдання дня.

Обов'язок адмініС11раціі, партійних і інших громаДсьних ор:;анізацій вчасно реа'гувати на нритичні виступи робсіль­ норів, вживати дійові заходи по Л!lнвіда­ ції допущених недолІків.

РобітничІ і сільсьні нореспонденти це добрОВОЛЬЦі, добровольЦі преси. Висо­ 'но

нести

це

почесне

звання

-

значить,

щоб статті, кореспонденЦії, репо:ртаЖі, зарисовки, ножна замітна сприяли вихо­

ванню нової людини

-

нізму,

них комуністично,го

вихованню

у

будівника НОМУ­

ставлення до праці.

Ударна НОМУ'Ністична праця

-

найвlр­

н'іший шлях зміцнення нашої країни, по­ ліпшення добробуту нашого народу. Про

це ще раз наголосив квітневий - Пленум Ц!{ !{ПРС, який ,розглянув пи.тання про

міжнародну діяльність ЦН НПРС по здійсненню рішень ХХІVз'їзду паРТІІ. Пленум дящих

закликав ударною

KOMYHiCTi~B,

працею

в

уСіх

тру­

третьому,

ви­

рішальному за,класти мІцний фундамент для винона'fl!НЯ й перевинонання зав­ дань п'ятирічни. Допомогти партійним

впровадження

НОВЕ

переДОВОГQ дос­

віду.

ЖИТТЯ

організаціям у вирішенні цих завдань

-

!"'ІС'ГВСОЮЗНИХ реrпу-блікменш як

:щ три місяці. Иого відрі:JНЯЄВИ­ сокии рівень механізації і автома­

тизацїі. В одному лише складаль­ ному цеху в Сl'l:НО:ВЛ ено кілька кі­ дометрі.в конвеиерів, різні мані­ пулятори. Понад 500 Іприладів і 'пристроїв канl'РОЛЮЮТЬ якість IJкремих блоків, деталеи І гото­

вих виробів . На кінець року бу­ де ВИПУlЩен{)

90 ти.сяч кольоравих телевіз(}рів «Еле,ктрон-703», а>,,-,;. :1наступного - 200 тИс:яч.

* **

ЕКСПЕДИЦІЯ «ПЕРЕПИВ- 73» Дослідження

між Ама:зон'кою сейном

Середа,

15

серпня

1973

течlИ

і Полярним ба­

маЮ1'Ь с.в()їм

за.вданням

раДЯlIfські вчені, Я'Кі вирушили 3 Ленінграда на бо.рту науково-до­

сліднотосудн& «П'Рофешр Візе». Вони візь'МутЬ участь ,в інтерна­ ціональній ,ек.оо:едиції «Перелив-

73», яка 'проводиться під егідою міжнародної 'ради по досліджен­ ню морів. Над 'кораблями !Науко­ вої флотилії пі~ято прапори де­

сяти к:раїн Європи і Америки. (ТАРС).

обов'язон активістів преси, робсількорів.

о

І[\ідводних

року.

./


ЗА ВЕЛИВЕ lИОЛОВО ;~-~~~~~=::=-,

Н08І РУБЕЖІ Ініціатор

респуб.lіканського

соціа.lістичного

-

Худобі

ситу

і теплу зuмів;tю

;jмагаНIНЯ

:!а

ви,;о­

Курс-на максимальну

ку ПРОДУJ(тивність тваринництва 1\0.lектив радгосту імені Кіро­ ва :3 честю виконав зобов' Я'зання. :Ja підеумками змагання з()

механізацію

четвертий квартад минудого року і перше півріччя третього, вирі­

Ще ранньою весною, як тіль­

ша;ІЬНО'ГО, радгоепу, як переможцю в амага:нні, присуджено пере­ хідний Черваний пра,пuр Міністер,ства м' ясо-молочної про~шсловос­ ті СРСР і Цlt IІрофспі,lКИ робітників харчової промисловості.

ІШ лудобу вивели в літні табо­ ри, члени будівельної бригади радгоспу . «3а.ворицькиЙ» при-

ВРУЧСІІІІН Н;;"шійреспуб,lіці четвертої нагороди ордена Друж­ би народів, ПРЮІова l'енера.lЬНОГО секретарн ЦК КІІРС Л. І. Бреа;­

ницьких приміщень на молочно­

1ТУIlИЛИ

надиться

.1Ю TPYiIOBufO піднесення. Тваринники намічають нові рубеа,і, бе­ РРЬ підвищені соціалістичні зобов'язання. Вони обговорені на всіх віді.1ках. По ра;~гоопу в ці.1ЮlУ М1l'є -бути ,надоєно до кінця року

по

4300 Kioloгpa~IiB МО.10ка на корову

при

пеРШЮIУ

lіі.тогра,Йв на корову

-

зобов' язан­

ють

ми приїхали, ·коли дояр­ ~. просторій кімнаті відпочинку

Йдуть овочі

покаЗіНика на

кі.lОГРЮШ. Ве.1JИКИМ МО;lОКОМ радують Б<tТьківщину О. Ковален­ ко (це на її честь було піднято ·в цей день Червоний пранор, а їй вручено перехідний червоний вимпел), М. Нечитайло, С. Бруєн-

Анастасій

84

1,0, О. Дитвинен:ко, Т. Гуз~нко.-

~' ДОlIовіді зоотехніка відділка Н.

ВИ'lерпні резерви для дальшого підвищення продуктивності худо·би.

плоди

кіло­

ГРR'\laкомбікорму на кілограм молока. Активними поміЧJНиками до­

ярок у боротьбі за велике молоко є

бригадир

скотарі Д. Кравченко, Т. Не­

I\Р<lшевич, М. Сергієнко та інші. :Jо~переонал зробиврозраХУIfКИ надоїв по міся'Цях і по КОЖНІИ

.

групі к()рів. Jlере~бачено :відновлеННJI стада ..

праці

цілого

міщення і роздавання їх твари­ нам буде повністю механізовано. Один з корівників ми пере­ устаткували піД родильне від­

В,РQДИЛИ

першосортних помідорів, являє

иолективу,

поріг, важче

як

-

на

прогнозом вночі мав бути замо­

Для заОХОЧel/l,ИЯ працівни'ків тваринни'Цтва дирекція радгоспу

всю ніч поливав водою посіви ранньої городини. І ніжні сходи огірків та помІдорів було вря-

ро·бітком прафспілки розробили з&ходиматеріального і мо,рального

стиму.~юваН'ня. Так, фермі переможцю ·в Сltціа.lіс-тичному зма­ ганні вручається · переХідниЙ ВИ;\lПел і гр()шо.ва премія в сумі 7 [) кар·бованців. А дo~цi вимпел і 20· карбованців. Нде ОС'ганній літній місяць. У тваринницькі прюJiщення при­ Иш.1И ремонтники. Завозиться будівеіІЬНИЙ MaTepia.l. Розгортаєть­

між

ними.

Середина ІДНЯ,

а

в ящиках

уже півтонни огірків. «Ще до вечора стільки зберемо, ка­ жуть овочівниЦі Любов Криваль і Марія Кабиш, отже вико­ наємо по дві змінні норми!>.

На знімках: вгорі ланко­ ва Ольга Ситюк (ліворуч) і Ма­ рія Довгодько вибирають помі­ дори; ланкова Любов Криваль і Марія Кабиш (внизу) сортують огірки для відправлення в тор­

з

Коли нсе це зважили і підрахували, то прийшли до одностаЙIНОЇ ДУ\lIКИ: у Tp.eTbIYMY, ви,рішальному році п'ятирічки наодої молока на корову по відділку мають ста,новити 4376 кілограмів. Почесне відповідальне зltбов' язаНJl1Я!

за­

ланкова.

тають

душі

згідно

-

А через дорогу плантація огірків. Тут працює ланка Лю­ бові Криваль. Рясно вродили 1 зеленобокі. На кожній огудині по 2-3 огірки. А скільки за­ в'язі, цвіту! І скрізь бджоли лі­

за яltнайбlлышy віддачу кожно­ го гектара землі. Пригадується випадок, що був навесні. Анас­ тасій Федорович повернувся з поля стомленим . Та не встиг пе­

розок .

Ні, не вечеряв тоді 6ригадир. Кілька хвилин і він був на полІ . З допомогою трактора

ділення

говельну

ко­ не­

скорюють темпи ремонту. Вони стараються, щоб до 1 вересня повністю закінчити .підготовку ферми до зими. Веде~ься курс на максимальну механізаціЮ трудомістких процесів, полег­

шення праці людей. М. ГУРИН, бригадир молочиотовариоІ ферми. НА ЗУСТРІЧ З ХЛІБОРОБАМИ

У села Миколаївської

мережу.

В, БЕНДИR. Фото автора.

l\lОжна

ріст

активно

тварин.

речовии,

за

його

сиитезувати

допомогою

ду якого входять КваліФі.I((J'Бані лектори, учасники аГітбригади

перед ХЛіборобами десяти райо­ нів з розповідями

впливати

на

Застосування

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

початку

твердженням

мільйон

Цей факт на прохання корес­ пондента РАТАУ коментує ди­ ректор Інституту біохімії АН

Ми ва

природа

ває

свої

ною. в

живемо

яку

в

все

АН час,

таЄ:l1НИЦі

УРСР

люди­

Однією з таких таємниць, вдалося проникнути

кринологам, росту. З ЇХ

казують

ендо­

є синтез гормонів допомогою, як по-

да.ні

риментів,

численних

можна

Однак про

тичне поки

требує

рано:

це

всебічного

,вирощуванні

30

по­

ні сьогодні не можуть зацропо­ нувати ефективного засобу під­ вищення продуктивності тварин.

Ні. Переконливим доназом цьо­ го є здобутки українських біохі­

міків. йдеться про новий спосіб посилення біосинтезу білків, лі ­ підів і цукрів.

єм с тв

для

громадського

харчування

біо­

синтезу є ПРИСКО.рення фіксації вуг лекислоти в організмі. От­ же, треба було знайти доступ­

методу

роду

процесів

КРІІ.JIАТІ ПОl\IІЧНИRИ

ництві

-

в середньому

6,4

кар­

бованця, на відгодівлі великої рогатої худоби на відго­

- .9,9,

дівлі свиней 22,8, птиці 25,4, при годівлі курей - 14,4 карбованця. Тим-то го

спеціалісти

господарства

тан

сільсь'КО­ заЦікави­

лися карбоксиліном і активно впроваджують його. Тваринни­ ки Ровенщини і Тернопільщи­ ни, наприклад, обладнали цехи по виробництву карбоксиліну, випуск

препара­

ту у ВІнницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, ХмеЛЬНИЦЬ'КіЙ, Чернівецькій об­ ластях.

(РАТАУ).

15

серпия

1973

механізаторів,

га­

у польових

стиму­

Нa:tійним помічником трудівників села в бо.ротьбіза високий

І

Середа,

Отож,

свого

механізаторам

таборах і на фермах відкрито 1600 ларків без продавця . (РАТАУ).

А от що показують економіч­ ні розрахунки. Підраховано, що кожен витрачений на препарат карбованець дає чистого .при­ бутку: в молочному тварин­

налагоджують

ний Сl1ИМУЛЯТОР цих процесів .

про

ляції біосинтетичних у живих організмах.

вивчення.

їх

бів обслуговують 1450 автола­ !юк, близько 19 тисяч розво­ зок. Понад три тисячі підпри­

кормо­

процентів.

го.во.рИТИ

універсальність

широке прак­

підвищення

при

можна

Але ж чи означає це, що вче­

Засобом

На дві години раніше, ніж звичайно, відчиняються тепер двері магазинів і їдалень Дро­ гобицької райспоживспілки. Із світанком в літні табори, на пасовища і в пункти заготІвлі кормів Биїщцжають автолавки. За літнім графіКОМ працюють кооператори й інших районів Львівської області. Тепер у республіці хліборо­

рячу їжу в поле. У ваГОНЧИl\ах

на

питання

тисячі лекцій.

вали

застосування їх говорити що

134

доставляють

ріст .вищих організмів і, зокре­ ма, сільськогосподарських тва­

рин .

товари­

організмами. Та'к, його застосу­

експе­

впливати

Нині він широко засто­

вався до

розкри­

перед

перевірки '

вих дріжджів на вуглеводах нафти. Вихід біомаси збільшу­

коли жи­

wи.рше

.

краще засвоюють корми, а від­ так зростають добові надої мо­ лока, прирости худоби . Препарат дає позитивний ре­ зультат і в дослідах з мінро­

продукції.

лектори

ЛІТНІИ ГРАФІК КООПЕРАТОРІВ

совується в сільському госпо­ дарстві. Завдяки йому тварини

нау­

Іювців, у майбутньому відкри­ ває нові можливості у вироб­ ництві сільськогосподарської

УРСР, академік М. Ф. Гулий.'

Після

року

ства «Знання!> прочитали для сільського .населення понад

кореспоидеит.

знайшли.

ксилін.

цих

про рішення

за дltстрокове ви.конання

для ВИl\ористаllНЯ нами було рекомендава.но препарат карбо­

яких

обла­

сті ВИРУ:ШИБ агітпоїзд, до скла­

Київського державного інститу­ ту культури. Вони виступлять

ЕКСПЕРИМЕНТ ПЕРЕВІРЯ€ТЬСЯ КОМЕНТУЄМО ПРАКТИКОЮ ФАКТ удалося

утримуватимуться

телі та сухостійні корови. Велику роботу по ремонту автопоїлок і гноєтранс,портерів проводить бригада слюсарів лід керівництвом механіка ферми Івана Григоровича Музичка. Наші будівельники і монтаж­ ники з «Сільгосптехніки» при­

:o-..-;./////н//Н//////////////////.D7///НН//Н/ЛН//Н/////О"/..штО"//////.D7.D7/.D7О"о8

з

при­

квітневого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС, миролюбну ' політи­ ку Комуністичної партії і Ра­ дянського уряду. А всього з

громадський

Вченим

Тут

по

рівниках

ВЗЯТІІХ ;10бов' ЯЗ1}НЬ.

гормони,

установку

випоювання телят. У двох

сн підготовка приміщень до зими. А серед ТВ1:'РИНіНи.к~в широкого РОЗМ:1ХУ набрало соціалістичне змагання

і профіла.кторіЙ.

розмістили

готуванню штучногомолока для

Сьогодні відправимо до Києва не менше 500 кілограмів

-

ще

великі,

-

Ранні овочі справа нелег­ ка. Вона під силу лише тому, хто по-господарськи турбується

стало

-

помідори

червоні.

який доклав немало зусиль, щоб виростити високий урожай овочів .

реступити

механічного

Святковий настрій і в трудів­ ниць з плодо-овочевої ланки Ольги Ситюк: Марії Довгодько, Софії Мехед, Галини Семеняки . Та й як їм не радіти, коли-такі

же на полі того дня мали зби­ рати перші огірки й помідори. Той день для нього особливий був тим, що він мав побачити

Це , насампер,ед, ЧУ'дltва кормова база. Зеленої маси тут вдосталь Д!) І'.lибокої осені. 3акm;'дено 1300 тонн сінажу, безперервно пра­ цює агр,егат АВМ-О,4, який ГОТУ6 трав'яне борошнlt. Буде закладе­ но ·не )Іенше 2000 тонн кукурудзяно.госилосу. А культурне пасови­ ще :! понивом! Слава про нього йде далеко за 'Межами відділка.

для

бу,де запроваджено дворазове доїння. Доставка кормів у при­

гектарів.

на велике свято. Ще б пак! Ад­

Литвиненка, у виступах доя­

0,3

Оленич,

агрегати

16

товано. А їх на відділку .аж

овочівників третього відділка радгоспу «Літківсь'КИЙ», того ранку збирався на роботу, ніби

рок та інших присутніх Іназбо'рах товаришів перераховувались не­

Практи'кують тут нічне випасання. Коро.ви одержують по

уста тку­

доїння корів «Імпульс-620!>. Після введення їх у дію кожна доярка доглядатиме 50 корів,

BiiIiIi.1Ka

загаЛЬНОlJaДГОСПНОГО

підготовка

} ТРI,ОХ корівниках монтажники районного об'єднання «Сільгосптехніка» встановлю-

-- Зil 7 місяців вони становлять 2678

вище

тварин­

Бl\ННЯ.

~lожнаБУ.1jО побачити тих, хто :!1l'бе:шеЧIІВ відділку по надоях МО­

,10ка перше місце в .радгоспі

ремонту

ТОF;арній фермі. Одночасно про­

нєва на пнJчистих зборах у Києві ВИК.1И1(ади у кіровців нову хви­

ні 3і)(1О. Що для цього робитьея? ... У літній табір Jlогребського І;И :!бираШIСЬ на загальні збори.

до

року.

X.JlIBOPOBIB

господарстві. В Кримській оБJIасті, наприклад, впроваджено такі

ше, ніж звичайно, почалося роз­ сівання мінеральних добри,в під

урожай стаЛ,l авіаційна техніка.

нові види авіахімічних ' робіт, як

глибоку оранку. Лік першим гек­

Вона дає

пnзакореневе

та.рам відкрив командир

можливість з менши-

підживJТeННЯ

вино-

~ІИ затратами праці і в найопти- градників розчинами мінерадьних мадьніші строки обробляти ,вели- добрив, міlк'роелементами, штучне

кі ПіІощі

сільськогосподарських дообпидюваНIlfЯ, б()роть,ба з хворо- ті.

культур. Зокрема, нинішньої вес- бами тютюну,рису, 'Ни дітаки Українсь'кого opД~Ha шкідника'ми ' кримської Тру дового Червоного Прапора уп- 'J Р&'8.1іння цивільної авіації прове-

ли

підживлення озимої пшениці

. 4 ,4

на П.~~ЩІ

літак&

АН-2 В. Павліоков у Чорнухин­ еькому районі Полтавської о·блас-

. о м\Льиона

гектарІВ, •

томатів, троянди. б

"а останні десять років осяг аві-

аційно-хімічних

робіт в

Криму

зріс удесятеро.

Ідучи назу,стріч своєму святові Дню повітряного флоту СРСР, КО.1Jектив авіації с!Пеціального

-

призначенн'я дос'l1РОКОВО

семимісЯ'чний пшн робіт, а до кінця

.виконав

аві&ХІМlЧНИХ треТЬОГО,ви.рі-

()бробили отрутохімікатами близьТепер &віатори ведуть велику шальнltго року п'ятПРічки зобоко 2 )Іільйонів гектарів буряКQ;ВИХ роботу в Житомиреькій області.в'язався обробити 17 мільионів Пllантацій. Їх об'єкти Пllаlнт&ції хмелю. гектарів. М. ЛЯХОВЕЦЬI(ИR, Надзвичайно 'різноманітне за- Не ПРИПИНЯ6ТЬСЯ оброблення ви­ стосуваlННЯ авіації в

сільському ноградників . НОВЕ

ЖИТТЯ

(РАТАУ).

На два тижні Р3lніо

3

стор.

О


ПОЧАВСЯ КІНОФЕСТИВАЛЬ ФІЛЬ­

ш! оо ~ ffi)

МІВ, ПРИСВЯЧЕНИИ 30-Р І ЧЧ Ю ВИЗВОЛЕННЯ КИЄВА й ОБЛАСТІ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗА­ ГАРБНИКІВ.

.1

І'~

Шко~{а

~

~

~

~

навчання

.0

~

,.

готова

~~

~

~

І'ний

д'звоник

не

СК,'1икає

Високою свідомістю свого

го Союзу. За героїЗМ і мужність ського Союзу і серед них

дянського Союзу Олексій ДМитрович Воробйов, котрий нині жиье в Броварах і працює на заводі холодильнинів, та Степан Федорович Микал, що живе й працює в селі Пухінці.

:: 'му й вирішили ДОПlНlaгати до-:: свою І' ~

І' ШК().lУ.

І.

:: Оеоблив~~ увага вчителів :: .1 зоеереджена па ремонті K:Jac- 'І . "" 11 :1І' НИХ кшнат, каошетlВ та ШШИХ 'І 11 .. ' л· 11 11 ПРЮlJщень. к І В 'IИЩ .11 ро- 11 І' ки, за впорядкування класних 11 :' Ki~lНaI' В:JЯ,lИСЯ колективи уч-:: 11 нів се.редніх та старших кла- 11 :: сіlВ на чолі аі своїми К.lасними 11

.

танкіст Марія життя

-

чесна і:vI'Я~1

Іванівна

Лагунова.

на легенду схоже. Вона

ГРО:\lадянна

на:звано

нашого

вулицю

на

місар

ЇЇ

не

голови

шануємо

перед

тих,

подвигами

хто

мир­

життя, СЬОГОДНіШНій світлий і

радіс­

:і І

СК.1адено 'І ,1I1КОГО дитячого хору і хору .ЮНІСТЬ»

списки нашого Перш.ок~аСНИІ\ів

'І ВсеСОЮ:JIIОI'О телебачення І радІО. lЗ.ОU поповнення. 'І _ До :j().річчя Курської битви. Доку· у середній 1,.1 меllтаJlьниіі телефіЛьм «Вогняне. "",то».

ШКОЛІ

класи,

два

а

у 'І

1.'.';5 -

Програма

.

«Шахова шко lа».

··U

-

І' і В шко.л&х

І'

11 'ЗНОВУ 11 11

Паннратович

авіаційний

но­

мандуючого 10-м Дніпровським танка· вим корпусом Митрофана Дмитровича Божка. - Пам'ятайте тих, хто віддав життя своє на Дніпрі. Завжди! І хай найкра­ ЩИМ паМ'ЯТНИI\ОМ Ім буде ударна праця у треТЬО'IУ, вирішальному році п'яти­

Бурлана,

механік

8-ї

«НОР:llаНідія-Неман», номі тету ветера'Нів Литовченка.

голови

Гвар­

Іва­

річни! Щоб міцніла економічна

й обо­

ронна могутність рідної Батьківщини! -- занінчив свій виступ Митрофан ДNIИТ­ рович.

місьного

Потім присутні проглянули худож­ ній нінофілы\l <І Мертвий сезоН». Л. ЗЛОТНІКОВА.

Львовича

POJJaHa

часу постали

-

:

Для школя,

і : :

один.

17.10 -

трифікація».

співатиме свої пісні.

11

3

УНівермаг Броварської райспо-

11

3

серпня живспілки та Філіал "Привітний"

серпня

.!і

проВо,ц-... т .. тр ад_циі_і :пж:віJZ ...і бааарв.

і

іі -.

у

ПОРТФЕЛІ,

і

:

РАНЦІ, АВТОРУЧКИ,

: :

АЛЬБОМИ ДЛЯ МАЛЮВАННЯ, ОЛІВ-

!

ЦІ, ФАРБИ ТОЩО;

і

ШКІЛЬНА ФОРМА, ФАРТУХИ БІ-

і

ЛІ ТА ЧОРНІ, СУКНІ, КОСТЮМИ ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, БРЮКИ, СОРОЧ-

:

і

і .і

КИ;

ВЗУТТЯ, ТРИКОТАЖНІ ВИРОБИ,

І

~~= ПОДБАPlТЕ, ЩОБ У ВАЩИХ ДIТEP! БУ, І

11

Гоголева ДЗВОНИК ,ІІІ женню передового досвіду. 'ПЛЮС елек·

.

великому виборі бу де представлено:

і

16.00 _.

передач.

16.:Ю

11 рів. «Дитяче жюрі ро,щовідає». lї.ОО'І Концерт ансамблю ПlСНI І танцю «Єш· І' I1 'ри~)IНО :Jараз ІІUДИВИТИСЯ 11 ,1HK». lї.3О - «Товари - народу». 18.00 _._ НОВИН". 18.10 _ Кольорове темба: І' . . . ~ 182." .1 на CBIТ.ll,CTap2lHHO шдготовле- 11 чення. Співає ансамбль «Лаііне». І'. ' . -" б' Іі "Людина і закон». 18.55 Кольорове ./,Ю :\0 навчання класи, на ка 1- 11 телебачення. «Універсіада·73». 21.00 "І" нети, на шкільну садибу, де [І Інформаційна програма «Час»: 21 .. 3011 В Бє.:тов. «Тес.'lЯРСЬКl ОПОВІдання». І' буяють різноцвіття'l кві'ткові І. п'рем'єра телевистави. 22 ..00 - НОВИНИ. :: клу)rби. /.1 програмдр~е/~е~~~'грама _ УТ І' І 11.00 _ Телевізійні вісті. 11.15 - Дж. І' ПРИЧ~ПУРИ;lИСЬ і чекають ~ IIОПП.1уел. .Місіс Пайпер веде сюд11'" господа 11 ство». Вистава Омського драматичного І' СВОІХ it3ВШКо.голосих ' - І. театру. Iб.2:і _ Наша афіша. 16.30..11 рів во.СЬ)lирічна та початкові ,ІІІ .За український мі.оьярд». (Мико.,аIВ). І' 10.:)0 - Респуб.,іканськиЙ рейд Дер· ., шко..'ІИ. 11 жавного комітету Ради Міністрів УРСР ІІІ' МИНас ."OBCI·.~' 'н"багато. час", 1111 110 телебаченню і радіомов.1енню та га,> ," " J зети «Радянська Україна. по впровад,

І' ВОСИІЯРІЧЯІИ

нолиш­

комісар,

епізоди воєнного

.........................................................................................................:

навчання.

_

Живі

перед юнанами і дівчата:\lИ, перед yci~la присутНіми із розповіді генерал-майора артилерії у відставці, нолишнього НО­

комющира авіаполку, заступ нина коман­ дира дивізії, до снладу яної входив полк

і

оуде.

оплес.нами.

А снільки цікавого можна дізнатися від полковника у ві\дставці' Михайла Ти­ :lЮфійо'Вича Поліщуна - нолишнього

тих

завоював

.

тов а до

виступлять:

дійсь ної дивізії Михайло Іванович

житлово""у

ний день. Цей по,двиг знову й знову по­ 11 )ііЖК.lаС2l}!И прохщидо :{ма- І' стане безсмертною славою 27 вересня, :: ганни, я!\е сприяло ЯІшаикра-:~ КОЛИ мине тридцять років із дня визво­ І' щю!у і своєчасяо~у виконан- 11 лення БроваріВ від німецько-фашист,. '.'Іже \ I1 11І' ню РООІТ. кожен колек- • :: тив бажа.в бути кра.щим. Ні-І: 11 xro, я!\ І в навчанНІ, не хо- 11 ; І' JI 11 rlВ « пасти :iЦНlX». 11 і ~: ~наЙШ;I~СЯ J)обо~а і іРЯ на-Іі : І' ШОl ~!алеЧІ -'- учнlВ МОЛОДШИХ 'І СЕРЕДА, 15 СЕРПНЯ ~I К.'Іасів. Вони ВПОj)ядкnвували:: Перша програма - цт, . . . 9.;30 - Програ~!а передач .. 9.30 - Н?: 11 ДnРІЖКИ, Д(jГ.lяда,~и КВІТКОВІ'І ВИПИ. 9.40 _ Д,1Я ШКОЛЯРІВ. «Becc.ll І :' грядки. :: старти». lО.l.1 - Багатосерійний XYДO~­ нііі телефільм «Сімнадцять Х~И~lИН Bec~ Сьогодні ШКО.lа п()вністю 1'0-',11 1111». (З серія). 11.30 - «Н?ВІ праВИ.lа Ш.1ЯХОВОГО руху». 12.00 - Концерт Ве­

..

зуст,річі з

відділу кадрів Пінденно-ЗаХідного

нолишній

І l\Ш, вдячні броварчани, ще й ще раз

~

13 серпня, у понеділок, відбулосл урочисте відкриття І\інофестивалю. :\10' лоді виробнични.ни підприємств міста ві тали ветеранів війни ю!ітами й палнюш

ницьний.

СХИЛЯЄ;\ІО ронів,

спогадами

Фронту Федот

по­

-

з

ній старший батальйонний

її

:\Ііста.

організовуватимуться

тижня

Jlасиві.

11

~

вання

Він також вист~патиме на кінофестивалі.

учаснина~ш Велиної Вітчизняної війни, фрОНТОВі ДОороги котрих проходили по наших місцях. Протягом фестивального

Мужністю і героїзмом відзначилася в боях за визволення Броварів жінна­

7"

l'керіВНИI;ЮIИ.

2438

ГеРОІ Ра­

-

про І\ОГО розповідається у фіЛЬМі «Мерт­ вий сезон». За завданням радянсьних розвідувальних органів під час війни віН був залишений у Ниєві, служив у геста­ по «ед», у розві:дшколі Абвера «Оріон».

Шевченна проводиться нінофестиваль художн\х фільмІв на честь 3D-річчя визволення :11. Ниєва і області від гітле­ рівців. У програ:llі фестивалю філы\:: «Мертвий сезон», «Ніна», <lВін був не один», «А зорі тут ТИХі ... », <ІНа Київ­ ському напрямну», «Золото», «Далено на ЗаХОДі». Перед початном демонстру­

патріотич­

соддат, сержантів, ОфіцеріВ і генераліВ удостоєні високого звання Героя Р~ДЯН­

li леВСl байдикувати B.1m,y. То- 'І ре"fОНТ)1вати

За рішенням бюро }\тіськному НП Ун­ раїни у міському нінотеатрі імені Т. Г.

ного обов'язку в боротьбі за Дніпро від­ значились сини всіх народів Радянсько­

rf)- І.

11 . ' . в 11 11 "йнливу ДІТВОРУ ;,(0 клаСІВ. і. 1 1· 'aH'IKV-'И І. ІІУЧЮВ і J'" ,. :: Та не :JВикли школ.ярі Гого-;: І' 'РОСЛЮІ ~ .

СЬКИХ з·агарбників.

ється в цьому ,році.

ПР Д:JВОНИТЬ 'вліТI;У шкіЛ-::

::

u оо ~ ©J)lJ ~ ffi)iA\

OO~ ~®~~~~OO~

ДНІЄЮ з яскравих сторінок історії Великої Вітчизняної війни є бит­ ва за Дніпро, за визволення столиЦі Ра­ дянської України Києва і нашої сто­ личної області, 3D-річчя якої відзнача­

О

ії

На зустріч із броварчанами прийде один із героїв КНИГИ В. Кондратенна «Останній комендант» майор у відставЦі Петро Іванович Рижкін нолишній на­ чальнин оперативного загону 4-ї дивізії військ ННВС. Микола Миколайович Феоктистов пра­ цює слюсарем у радгоспі імені Юрова. І мабуть, мало хто знає, що ВіН оди:! із бійЦів невидимого фронту, один із тих,

ЛО ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДО ПОЧАТКУ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

І

j.........................................................................................................t Дирекція

Для ДіТей. Теле-

уИівермаrу

11 фільм .Капітани, капітани». 17.Зо.Броварської: раАспоживспlmш. 11 .Є п'ятирічний плаи». (Дншропет11 ровськ). 18.0.0. - Фі.1ьм-концерт «Нама11 .тюЙ мені пісню». 18.30. - Ре","ама. І' громадськии кореспондент. Оголошення. 19.0.0. _ lаформаційна про11" 1.1 грама .Вісті». 19.30. - І\онцерт. 20.45- ~---,.,~.,..:".,..,..,.~-~--~-~-~-~.:><_'.,.".,..:".,.!.1 «На добраніч, діти!». 21.00 - Програ11 В УНІВЕРМАЗІ НА ЖИТЛОВОМУ' МАСИВІ м. БРОВАРІВ ТА Б ар ому 11 ма «Час». (.\\.). 21.30. - Вперше иа те­ І' в У т ь 11 .1еекрані. Художиій фі.,ьм «Чудовий І' Ч И' Х:Jопець». 22.45 - Інформаційний Оl'Ляд ИУЛЬТМАЗІ ПО ВУЛИЦІ ИИїВСЬИlЙ, 149 ров СЬК ' 11 Ч \J «На лаиах республіки», 22.50. - Вечір· ~:" ерв она рута 11 ні новини. Програма передач. І' 11 ЧЕТВЕР 16 СЕРПНЯ І' Квиткн на цей концерт БУ-',I. 9.30 - П(юграм'а передач. 9.35 - ~o· 11 вини. 9.45 - ДЛЯ ШКОЛЯРІВ. «ТВОРЧІСТЬ ЛИ продані ще задовго до 'І юних». 10.15 _ Багатосерійний· худож:: внзначеного дня. І не дивно 11 ні!) телефі",ьм «Сімнадцять хвилин ~e~.~ І' в гості до торгмашівціВl1 НІІ". (4 серія). 11.30 «Людина 111 ШАНОВНІ БАТЬКИ І УЧНІ! 11 приіхали популярні артнсти.1111 справа». (Ростов-иа-Дону). 12.00 - К:О· JlbOpOBe телебачення. Естрадна про· потрібні: ;: На сцені заводського БУДН~-'1 грама. 12.40 - В ефірі «Мо.10дість». Просимо відвідати наші магазини, де ви зможе­ І' ку культури виступнли СОЛІ-І. 1:1.40 .Щоденник змагання». 15.25Jf Програма пеl'едач. 15.30 - «Розповіді У ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, те придбати: форми та взуття для учнів, шкільне І' стн « крконцерту» ВИКО- ІІ про професії» .• Пожежники». 16.00 _ 11 навець пісень радянських I~ «Об'єктив». Передача д.1Я фотолюби· , приладдя. СЛЮСАРІ ІУ-У РОЗРЯДІВ, І' композиторів В. Бнков, лі- I1 те.тів. 16.30 -- Кольорове те",ебачення 11 . ДЛЯ дітей. «З~гадки і відгадки». 17.00 Дирекція змішторгу. 11 рнчинх естрадних Пlсень 11 _ «Розповім про вчителя». Нарис. У ХЛІБОБУЛОЧРОБІТНИЦІ Н. Пащенко і А. Мотрич·11 телебачення . • Уні,~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,..,;--__ 1 lї.:3О - Ко."ьорове . 19.50 __ ________________ ______ _ НИЙ ЦЕХ, ,. Т епло - зустр і ЛИ глядаЧІ ест- І' серіііного художнього те.lефі""ьму .Сім, 'І радно-танцювальн н й ан-І' Нil/ЩЯТЬ ХВИЛИН весни». (5 серія). 21.00 ИОЧЕГАРИ ПАРОВИХ ИОТЛlВ, І: самбль «3+2», еквілібрнстів!! _. Інформаційна програма .Час». 21.30 КИ·.·ВСЬКИИ'" поштамт КО,1ьорове те.1ебачення. «Росіііський 'І Ю. Позднякова та М. Наза-,. -ПРИБИРАЛЬНИЦІ (робота тільромано. 22.00 Ко.1Ьорове телебачен· б. 'І ренко, інструментальннй ан-'І ня. «Універсіада·іЗ». 23.:Ю - Новинп. ОГО.ІОПІ.\Т<; на Ір .VЧНІВ 'І самбль «КиянН». ,',. Програма передач. J.J ни в денну зміну). 'І Друга програма - УТ І СТ І В 'І Велнкий успіх випав па 'І 16.2:; -- Наша афіша. 16.30 - «Екран НА КУРСИ ПІДГОТОВКИ ТЕЛЕГРАФ , Адміністрація. Г. МЕДВЕДЕНІ(О,

-

u

3

"...

проводяться шкіnьні базари по

1

хлібозаводу

вересня

на пОСТійну роОоту

r.

нерсіада·ї3».

Прем'єра

багато·

.~

~

~

.

'І долю лауреата конкурсу «Ал-І: молодих». «Відмінники третього семе· 'І ло, ми

шукаємо

таланти»,

11

СТРУ» . (Харків).

17.00 -

',І. Чернівецьvого вокально-іil-,. «Сказання про Ігорів похід». 17.30 ..., «Розповіді про донецьких мета.1ургів. 8. струментального ансамблю 'І (Донецьк). 1~.OO - Темфі,lЬМ «АвтоІ'

1'«

С

і

мер чка,)

(художн'й керів 'І

І' ник . Левко

І

портрет». 18.:Ю - «Ви про ваших дру. _ IнформаціііlJа програма

-11 зів». 19.ОО

дутковськнй). 'І «Вісті». 19.30 - Півфіва.1 Кубка СРСР

І' «Червона рута»,

«Водограй»

,•.,

футБО:Jа: .Динамо»

ОПЕРАТОРІВ ТА СОРТУВАЛЬНИКІВ

Мультфі"тьм.

(Киів).

-

о. 0--1 О K,l<lCiB 1 живуть

lІ.цивнмн оплескамн.

11 11

б

УРХ-

11

'1 ,.

раніч,

дiTH~».

2t.13

-

11 побувало близько 1300 чоло-,. 11 ,. ____ • .... ___________ .. ____

~.:.~~~~~~.:._l!

.8іііііііі

.•

Програма

для телеграфІСТІВ

«Час». (ВідеозаП1!С). 23.10 -- Інфарма·

11 ціЛІНіЙ ог.1ЯД «На .'Танах Всього на ДВОХ концертах 'І 23.[;; - ПРОГj>Юlа переда'!.

і! віК.

для операторів поштового зв'язну

І(інокомедія

«Свннарка і пастух~. 22.40 -

для сортувальнинів поштового зв'язну

2-2001 ,nИlВ-, у .. 1 3вертатися на адресу:.,:>

РССQуб.lіки».

4-й поверх, lіімната ,N'Q

в~аСдУЕ~~~й~~к~ора.~

. . -- .

~

r.,_'CO.:7'.,.,. ... ..:---..:---....- .....,.".,...,.-,---':О--..,;-------НАША .АдРЕСА. сНОВАЯ ЖИЗНЬ» _ оргав Броварского ГОРКОll8 к:оммунистическоl!

партии УкраивЬІ, городского и районного

________. . . ___ Совета

Й

...

бласт..

і

м.

вул

ТРУД"ЩИХС!!

Киевеко

о

255020.

l)~.. ОВАРИ.

К:И1вська.

__ ..,. _..,. __...

з з

Х

з

20 серпня; 1 вересня;

16

а

154.

з приводу сме.РТі йог'о бать· на

вересня.

рещ тик,

22

..

__________ /"_ ... #fl&Г_.,.г......._г_wг~.,4оГ_.г_

19.3-82,

-

Петра Івановича.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

Адміністрація.

.r~.:--~..,...,..,

місцевого

радіомовлення

масової роботи, фотокореспондента

-

_

-

--

заступника редактора 19-3-18, ВІДДІЛІВ 19·4-67.

...- -- - -

.-

!

~~~}:?...~~~~~H;~~;;~_

--

19-4-47,

віД!lовідальиого секретаря, відділу сІльського Г~СП.О~lІІРства, кореспондента

Гоголівсьної

серещньої школи висловлює глибоке співчуття учителю Пил'ЬТяю Петру Петровичу

, 6, ві-дділ кадрів; телефон 29-13-03.

~ ';;ЛЕФОНИ: редактора _ І

-

_ _ ... _ ...".....~_...,..___......________ ....."::.~~"'..---.~:".-#~.....--,......... r_-""_,.~... , ~.,., ~_I_-..г _~ .,_.:",..:"..:>_.,..:><~.:"#~. _ _ ,_,.~_-.г~_-..г Телефон _ 19-4-57. Броварська друкарня, Київської облаСТІ, вул. 'кИІвська, 154.

депутатов

ПеJ:(колентив

1і'.,..'

У ttИЄВI та оолаСТI.

Початон занять:

«Ди-

І' та інші номерн в його внко-'І намо» (Чосква). В перерві - «На доб-

11 І' ванні нагОРОДЖУJlалися

КУ

,

ПОШТОВОГО ЗВ ЯЗ . СТИ'lIендія -- 45 крб. Приі!:маються: особи, що закlНЧИЛИ

промисловості,

__

'0## . # _

І

ІНДЕІ(С 61964. Газета ВИХОДИТЬ

У вІвторок.

cepeQ, п'RТНI8\IО 1 суботу.

.... _ _ _ _ _ _ _ _ _ Зам.

3860-9899 .

~

#127 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you