Page 1

360РИ ПАРТІЙНО.ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАЛТЕСJlI -=====~=======:::=:I:I .NQ 127 (3435)

омської ОБЛАСТІ

ВІВТОРОК

2 вересня в Омсьну відбулися збори партійНО-:ОСПОД8РС.ЬНОГО антИІВУ області. Вони обговорили питання про xlД соціаЛlСТИЧ­

5

ного

по

винонанню

рону.

Тепло

р.

1972 ЦІна 2

змагання

1972

ВЕРЕСНЯ

зустрінутий

народно-господарсьного

присутніми

з

промовою

плану

виступив

Гене­

,ральний се"ретар ЦН НПРС товариш _Л. І. Брежнєв~. 3бори антиву запевнили ЛеніНСЬнии Центральн~и HOMJTe~

коп.

НПРС

і

Політбюро

ЦН

НПРС, що

номуністи,

ВСІ

ТРУДЯЩІ

Омсьної облаС'l1і ще тісніше згуртують свої ряди навноло H~­ l\Iуністичної партії Радянсьного СоЮ~:t, виявля~ь висону OPГ~~I­

зованіСть у боротьбі за прантичне ЗДlИснення РІшень ХХІV з ІЗ­ ду НПРС, не пошнодують сил і енергіі для того, щоб швид'Но

РІК ВИДАННЯ ЗЗ-Іі

і

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО, КОМІТЕТУ

без

втрат Зібрати урожай,

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

сьного

будівництва,

Другого

вересня

1972

а

танож

ознаиамився

На центральній площі мІста ТОВ. Л. до пам'ятнина В. І. Леніну.

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

10

перевинонат!ї , плани

продажу

дер­

жаВі зерна та інших продунтів сільсь-к6го господарства, гідно зустріти 50-річчя Союзу РСР. Під час перебування в о.МіСЬНУ товаlРИШ Л. І. БрежшєlВ мав розмову з членами бюро обному ~ПРС В питаннях госпо.дар­

вересня тов.

І.

з

життям

МІс.та.

Брежнєв понлав нВlТИ

Л. І. Брежнєв

відбув з

Омсьна в

Алма-Ату.

року-День виборів ДО Верховної Ради СРСР

Того ж дня товариш Л. І. Брежнєв прибув в Алма-Ату. H~

аеродро!мі ЙО'ГО зустрічали член ПоЛі'т6IQРО ЦН НПРС, першии

сенретар ЦН НП Наз~х~тану TO~. ~ . А ..I:5y~a.ЄB, члени. бюро

.................... .......... .........

ЦН НП

Кандидат у депутати Ради НаЦlональностеі ВерховноТ Ради СРСР по КиТвському сІльському виБОрчому

OKpyry

_

ГНАТЮК Дмитро Михайлович Трудову

діяльиість

чем,

в

завершує

в Київській

в

Леніuа

державній консерваторії іме­ ні П. І. Чайковського, а піс­

дянського

бере

громадсь­

музичного

мнсте­

Жовтневої РеволюцІї та ме­

ЛенІна і ордена Трудового Червоного Прапора акаде­ мІчного театру опери та fj;lлету УРСР імепі Т. Г. Шев­

далями,

йому

прнсуджено

премІю Леиінського комсомо­ лу,

присвоєно

почесне

зван­

ия народного артиста дянського . Союзу.

ченка.

у 1962 роцІ тов. Гнатюк Д. М. вступив до КомунІс­ тичної партії Радянського Союзу.

Михайлович Гнатюк

до­

ВиборцІ

ського

,Київського

виборчого

Ра­

сІль­

округу

по виборах до Ради НацІональностей Верховпої Ради СРСР висунули Дмитра Мнхайловича Гнатюка кандидатом у депутати Ради НацІо­

.N2 34

-

таланови­

тий оперний співак, Ім'я якого добре вІдоме R Радянському Союзі й за рубежем. За час ~ценічної діяльностІ в театрІ опери та балету

нальностей Верховної Ради СРСР.

Окружна виборча комІсія Київського сіль­

вІн створив багато яскравих, колоритних обра­ зІв у виставах «Загибель ескаДрИ», «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка», «МазеПа», «ПІкова дама», «Князь Ігор», «Севlльський

ського виборчого

округу

.N9 34

зареєструва­

ла тов. Гнатюка Дмитра Михайловича канди­ датом у депутати Ради НацІональностей Вер-

.

ховиої Ради СРСР.

Зустріч виборців з д. М. Гнаmюном Лі,

Третього вересня у Чорнобив районному Будинну нуль-

сьного райному І. Ю. Ремезенно.

НП

Унраїни

тури виборці зустрілися з нандидатом у депутати Ради На-

Сільсьному

лювання і вдячності за те, мені виявлено тане висоне

що до­

БригадИіР бригади опоряджу­ вір'я, -говорить він. - В цьому вальних робіт управління бу­ я вбачаю прояв любові до на­ ціональностей Верховної Ради дівництва Чорнобильсьної атом­ шого радянсьного мистецтва, до СРСР по Ниївсьному сільсьно- ної стаНЦії Н. М. Ша' рифулл'і­ трудової інтелігенції. Запевняю му виборчому онругу NQ З4 на, сенретар па'ртійної оргаНі за­ вас, що віддам всІ сили, вмін­ Дмитром Михайловичем Гнатю- Ції нолгоспу «,3аповіти ІЛЛіча» ня і талант служінню велиному ном. В. Н. Низовець, заступнин диПро життя і ТВОРЧИЙ шлях Ірентора ЧорноБИльсьної музич­ талановитого артиста, соліста ної шноли О. А. Нучер, яні ви­ Державного анаДемічного орде- ступили на зборах, ,занлинали на Леніна театру опери та ба- виборЦІв одностайно віддати

:'Іету УРСР імені Т. Г. Шевчен-

свої голоси за нандидата блоку

на, Н8ІРОДНОГО артиста Союзу РСР Д. М. ГнаТІОна РОЗПORіВ перший сенретар Чорнобиль-

KO:l-lуністів і безпартійних Д. М. ГнаТІОна. Теплозустрі,нутий І1рисутніми

ВАГОМИй ВНЕСОК 3<!JJЮД еле~тротеХНіЧ!НИХ ви­ робі,В ДОСТ,РОН'О1Ю вино нав вось­

вироблено 7,2 тисячі штун про­ МИіСЛОIВИХ с.віТИЛЬНlші,в, 6,З ти­

МИlмі,Сfli'tний

та,нож багато іншого техніЧНО,ГО обла.днання рів широ.ного вжитну.

Пlла,н

по

виробни­

цтву тав аlріНОї продунції. Випу­ щено ~oдaTHOBO виробів на 131 тисячу нарбо,ванців. 30нрема

сяч'і

штун

наст і,льних

Добре попраЦЮlвала

Л(JJМП,

а

елентро­ та това­

в серпні

радянсьному

народові,

НомуНіСТИЧній партії, ливо

працюватиму

ян

рідній

наполег­ депутат

Верховної Ради СРСР, щоб ви­ правдати ваше дав~р'я.

На занінчення відбувся нон­ церт артистів міста Ниєва за участю

народного

артиста

СРСР Д. М. Гнатюна.

бригада с.н,ладальниць Жа,нни ПатрwнеЕАВОЇ. Більшість робіт­ нИць

цього

КОЛВНlТИВУ

трудять­

ся під девізом <<.П'ятидеНlН'У за . чотири ДНі». Вони монтують за З!VІЇ'ну 750 свіТИЛЬНl!нів при за:вданні 700.

учени­

.середнь'0Ї

заВіЖДИ

шноли,

вірні

бу­

заповітам

ве,линого ЛеНІіна, іДеала'м Но­ муНі'Стичної партії. Оп а'си6і і ва,м, Т'0вариші БУДі'вельнИlНИ , за вашу

сумлінну

кра'сний

працю,

пода ру нон

за

пре­

нову

-

шнолу.

гаряче ПРИівітав учніtВ, учителів

навчаlНlНЯ

сіЛьсь.ної

піlдні,мають

України з

прапори

З

NQ

І.

С.

Барзи­

.самО'ві\Цдано попрацю;вали наші будіlвельнини, говорить він. - Роз-горну,вши ювіл.еЙне сто робочих дНіВ З8'ве.рmИL71И слорудження ШlOOли. Від ім,ені будівельнині.в гаряче вітаю уч­ з

почаl1ЩJМ

Н3Jвчального

за'КЛИlнаю

-

вчитися

відповідаючи

ділом

На заКінчення урочистого мі­

на

турботу Номуніс'Тич,ної партії і Р3.іДЯн.сьного уряду, З>роби'Ть :все, щоб дати учням міДні зна,н­ 'н,я, вихова''Ти гіД,них будіВіни:нів комунізму.

Невпізнано

-

наші

змінили

-

села,

О. М. ЧИЖИН. му

стала

до

с.віЙ

го,ворить

директор радгоспу імені

I{j,рова

Два рони то­

-

ладу

сер,едня

виконкому

'мо:rаIМИ.

реюор середньої школи А. П. Го,рдіЄНIНО. Педагогічний но­

вигшщ

ПСJiДЯ­

елеіНітри:ніlВ В. ДОб.рQвенну ЦіН­ ні подарунни. Велину групу бу­ д,івельнині,в нагороджен'0 Гра­

ро­

тіЛьни

снооав ,на МіТИНГУ ди­

лен'ТИlВ,

нових

щиро

О. Сташенно, бригадиру тесля­ рі'В П. Т:натенну і бригадиру

на «'ВіIДМінно» й «добре». - У нашій шнолі в цьо.му році НaJвчатиметься понад 800 у'ЧI!iВ,

Він

районної Ради депутатів трудя­ щих С. І. То,встенно вручив бригадиру муля,рі,в М . ДердІну, брига:цираlМ малярІв Г. Соловей,

соціалістичне З\магання, вони за

і

побажав

нав'чаінні,

3астуnнин голови

-

Нів

освіти, у

СеРГіЄННО.

ШНОЛУ.

лович.

ну

Днем

О.

нував будівельнинам, яні за та­ ний норО'тниlЙ стро,н СПо,рудили

ДО МіlНРОфону підJWДИТЬ нерую­

чий тре.с'том

М.

у,спіх'і,В

Союзу РСР і Y,H'paїHCbI\\OЇ РСР.

IILНO­

тингу пі,онери пов'язали буд1вельнинам червоні галс'туни і піднесли барвисті квіти.

IПід

з>вуки

неруючий

бадьороl10 ,маршу

трестом

NQ

З

І.

С.

Барзилови;ч вручив диренто,ру школи А. П, Гордієнну симво­ лічний нлюч від шноли. Вригадир теслярів П. П. Гна­ теюоо під.ходить до MeMopiaillb,ної дошки і перерізає стріЧJi\У.

ПОВіЛЬНО ,спщцає по.нРИlвало і на ній сяє напис: «Шlнола по­ будова'на на честь 50-РіЧЧЯ ут­ ворен:ня СРСР. 1972 ,рію>. Поті'м дру,гий сенретар МН

ТРОЄЩИІНЦЯМ 1'ювИіЙ подарунок­

НП

ЧУД'0ВУ

перерізає червону стрічку п,ри вході в нову шнолу. Лунає пер­

двопо.веРХ'0ву

вас,

юні

УМОІВИ

Нім'на'ти,

округу NQ З4 Д. М. Гнатюк - Я сповнений велиного хви­

сказала

В. П. Колечно . Шд звуни ГіМну Ра,дянського Союзу відмінники

вчання.

виборчому

пар­

дитинст­

Поті,м З промовою ВІЮТУПИВ Дlру,гай секретар місьн,н'0МУ НП

всі

Верхо'вної Ради СРСР по Ниїв­ сьному

-

юн:ість,

рідна

щасли;ве

Ради

Для

на зборах ВИСТУПИІВ нандидат у депутати Ради НаЦіональностей

Т'0бі,

наше

щинсьн,ої

В є

друзі,

для

шнолу.

створено

успішного

шнол'і

світлі

спортивний

на­

нласні

зал,

на­

вчаЛЬ'Ні кабінети. В цей день бажаю всім учням і вчителям

ДОВІР'Я НАРОДУ

і

дем

ла у селі Погребах. А сьогодні бу:дівельниии піДінесли юним

ВСІ НА ВИБОРИ! Віддамо свої голоси за кандидата блоку комуністів і бе.:JnартіЙних!

за

ЦіЯ дев'ят'0ГО класу Ольга Шев­ ченко. Ми, вихо'ванці Троє­

голо'ва ВИНОНН'0МУ

Т.рОЄЩИНСЬНОї

цтва тов. Гнатюка Д. М. иа­ городжено орденами Леніна,

ля її закінчення працює со­ лІстом державного ордена

Дмитро

Д. М. у

во

бу,ді,вельно-монтаЖіНОГО

йоговїдкрив

куль-

.

участь

тіє,

тресту NQ З ком6інату «Ниїв­ цромБУі/Р>. З нагоди цієї ,визначної події тут в.ідбу.вся урочистий мітинг.

обирався ~eгaTOM ХХІV з''іздУ КОМуніСТНЧНОї парТі'і УкраїП. За заслуги в розвнтку ра-

иавчається

ордеиа

музичної

У'11ворення <?.?юзу

Це свя'то було подвlИ,НИМ

нини

Спасибі

-

у

ня шнола на 5ЗО уЧНіВСЬ.них місць, яну спорудили буді/вель­

кому життІ. Він секретар партійноі оргавізацl'і театру,

серед­

рік Дмит­

1951

Михайлович

актнвну

одночасио

иавчания

иій школі. З 1946 по ро

і

розвитку

Тов. Гнатюк

музичио-драма­

театрі

пропагуючи

тури.

працює в Чернівецькому

тичиому

активно

~

ростаючого поноління.

був

першого вересня в сеЛІ гостин­ н.о ві,дчинила д,В'ері нова серед­

сягнення радянського народу

лургlйиого заводу в Сверд­ лов ській області. З 1945 ро­ україиському

РСР.

асві'ти

для мешнанщі,в lІРОЄЩИlI:Ш. Саме

уваги придІляє концертнІй діяльиості, з успІхом висту­ пає перед трудящими нашої країни І закордонним гляда­

тов.

День

Ві'нВідзначався

рін 50-річчя

Тов. Гнатюк Д. М. багато

Гнатюк Д. М. розпочав 1944 року робітииком мета­

ку

Нинішній

ших.

няка.

.-

особливИlМ.

цирульник», «Рlголетто», «Кармен» та в багатьох ін­

Дмитро Михайлович Гиа­ тюк народився 1925 року в селі Старосіллі Кіцмаись­ кого райоиу Чериівецької області в сім'ї селяиииа-бід­

І радянсьна пра­

СПАСИБІ ЗА нову школу\

34

)г!

Назахстану, МІНІСТРИ та ІНШІ партшНl

цівнИlШ.

ТВ'0РЧИХ праці.

успіхів

у

на'нчанні

і

М.

!Від імені ба'Тl>ків О. Г. lІри­

1

про

і

за

.пОСТійну

РО3lВlfТОН

ному,ністичне

народної

турботу

осв1ти

вихо,ваНlНЯ

пІд-

О.

СС1ргієнно

ший дзвонин. Учні заповнюють !{ласи. РО::Ю'0чинається перший ЛеиінсьнИіЙ урок НезаБУШfіlМ бу.ло С,ВЯШО в ТроєщиНі. Воно принесло ра­ дість В'сім мешнанцЯlМ села. ва кра'суня,шнола

голов пално подяяу,вав Парті1

Уряду

У<краї,НИ

подарунон

рі,дної

-

Но­

ювілейний

Ра,ДЯIНСЬНОЇ

держави.

В. ПОЛОТНЯк. На фото: нова шнола в селі Троєщині. Фото антора.

І'


ЗВІти:r ВИВОРИ В ПАРТОРГАИІЗАЦІНХ І ПАрт:гр;.vПАХ ~§§§§§§gl

в ДУСІ високої ВИМОГЛИВОСТ І У щоденних зведеннях вико-І ське обладнання було завжди в нання виробничого плану цехи строю. Зараз у РЮlOнтників га-

1 дільниці , комуністи яких вхо- ряча пора дять до снладу цієї парторганізації, не Ф і гYlРУЮТЬ . Алевltлад їх

в

за гальну

-

йде реконструкція - Де б ти не цра,цюва'В, ливарного цеху, яку тут по пра- сказа ,в І . Бужениця, ким би ву вважають завданням номер ти не був, завжди пам'ятай, один .

що ,

Допові\Цач ,назвав члені,в КПРС В . Корениченка, В. Паца, М. ОI(СЮТУ, п. ПеТlРенка та інших, Яlкі Ді,ЛОМ випра'вдують висо'ке з ва,НlН.Я кому;ніста . Про-

ніст. Отже, ВИсо'Ко неси це звання, ділом ВНlпра,IЩУЙ ЙОГО, зав­ жди і всюди будь попереду. Починати треба з партійної дис­ ципліни. А У нас, на жаль ,

не,н

ремонт-

а'НаЛізува,в

ще

і відпо-

ки

колеК11ИВ

но-механ і чного. ·в l.дальні

Великі

завдаНІНЯ

ваго-

доповнили

МИЙ. В цьому леІ1КО ' переконатись, ознайомНlВШИСЬ з численними '. даними планово-попереджувального і ка'Пітального ремонту обладна,ння , котрий повиВИlІюнати

спра,ву

Ду,м,к,у ДОПОВі,дача учасники зб'tрі,в.

,виконують

доповідач

і

підс.ум-

минулого .на·вчальіНОГО

року

в систеМі па.ртіЙної ОСВ і'ТИ, роз-

в

першу

не

чергу,

перевелись

П'і знен,ня

Іна

ти

випад,ки

партійНі

несвоєчасної

кому-

сплати

за­

збори ,

члеНСЬ1(ИХ

паро-силовиіі: цех, рем,онтно-бу- по,в іlВ, хто і як працюва'в над 'БнескіlВ та інші факти порушен­ ДіІвеЛЬІна і енер,гетич:на дільни- підвищенням ового ідейного ня с'татутних .вимог . Це не др і б­ ці .

Саlме з ЦЬОМ

ві,дь на

і почав допо-

зВі'l'НО;Вllборних партій-

НІІХ зборах секретар па,ртбюро С. Рубл ьо·в. Ві'НРОЗПОВ іВ про те

піднесення,

яке

панує

в ~o:

р і'вня ,

ві,Д з на,чив

.недоліlКИ

дан,нях,

я.кі

перед

цій сп,р· а,ві,

в

зупинився на зав-

стоять

пар-

тій'ною орган ізацією у новому навчальному рОЦі . I1JРIШЦІІПОВО

оцінивши вклад

ниці.

Па,ртійне рюро покликане

по-дійовомуреа'гували на них .

Не ВІсі КОМУlНі,СТИ залучені дО

активної громадської роботи. На з борах в іДЗ'началось, що мало ще

працюють

з

лю,дl>МИ

л-ективах у ці передювілеИНІ дні, як розroр:тається соціал і-

комуНі.сТі'В у загальнопар:тійну І . Ш,I(ловець, А. Гуща, І. Нону­ сп.раву , всебіЧНО проа,налі'зува,в- ,нО'ва. А працювати вони .вмі­

річ,чя утворення Союзу РСР. Ряди передовиків, уда,РНlІнів КОМУlНі'СТИЧНОї праці поповнились НОВИ,М И і,мена,ми. Паро-сиЛОВИЙ цех , на плечі якого лягає великий обсяг робіт ПО підго-

ц і ї, ДОПОIВ:дач разом з ТНІМ докладно зупинився на невирішени.х питаннях. Він піднреслив, що неівід'ємним оБОВ'ЯЗIЮМ комуніста була і залишається повсякденна участь у І'ромад-

не бюро добирало доручення !(омуністам так, щоб J(ожен з них міг з успіхом проявляти св()ї знання і :JДіБНОСТі . Важливі ПІ~тання порушив у CBO~MY ВИСТУПІ В . Ша,пошни.ков,

товЦі до з НІМИ.

сы\ й й

нкин

стиЧне змагання

,на честь 50-1 ш . и роБОТіУ

тримає

завод-

ський перехідний червоний ВИМ-

пел. Чимало хороших справ на

паlРТійної організа- І ють. Т,реба тільки, щоб партій­

роботі.

ному,ніСТИЧіНОМУ

вихованн і людей.

МУіН' і,ст

Са,ме

Щ>ОЯВJ1ЯЄ

себе

тут

ян

1\0-

полі-

раХУНI\У колективів ремонтно- тичний бо·єць, аНIТИВНИЙ провідбудівельної і енергодільниць. ни'к ідей партії в маси. Це поРобітники виробничих цеXJ1В не раз добрим словом згадують

спеціалістів з pemohtho-мехаНіЧного, які повсякденно турбуютьtя про те, щоб численне завоД-

МАЙСТРИ НАЙСТАРІШОГО

ПРОМИСЛУ в од;ному З куточків села Літ.КИ між крислатими ОСОНО­ ра.ми заховалися будіlвлl ло­

зоплетнЬго цеху. Працює тут невеликий ItOлекти,в майстрів найдавнішої на світі профе­ с ії ношикар і,в. І ТРУДЯТЬ­ ся ВОЮ! завзято. Цей колек­ ти·в

виборов

перше

місце

серед цех llВ 'І'РОЄЩИНСЬOlЮГО лозодеревокомбінату і утри­ мує п-ерех і,дний Чер'ВОІНИЙ прапор диренції, партійної та профспілкової органі'зацlй підприємства.

Майст~р

цеху

Василь

Се­

менович lIу,ныю ~найомить з нращи,ми роб ітниками. - СОфі,я LBaH·i,HHa Лисен­ ко ,

-

показа:в він ,на

жінну,

що впра,вно плете із білої лози НОШНlК. Вона дос,вlД­ чена !Юши,карка. Працює у нас близько двадц'ЯТИ роні:в. Плете к()шики для рестора­ Ні,в . По ПРОДУ'кти,вності працІ У неї най'вищий покао.ни.к за чоти;ри дні з'вадання п'я­

ложення переконливо IiJрозвучало особливо З3Jраз, ноли ми го-

туємось до такої важливої пQдії ,в жит·ті партії, як обмін парт ій них ДОКУімент1в .

в ilДДі,лі

· іІрацює

ж іlНОЧИХ

яні

за'раз

HaC"raB За-

ІОв і­

ВІН сказав :

Мало ще ,робимо.. .ми в ЦЬОМіУ Н~ПіРЯ:-'l'КУ. Про:нДlТЬСЯ

-

по це.хах І ~IЛЬНИЦ.ях. 1 ви не ЗУСТРІнете ПРІ.ЗВИЩ тих, хто ве­

де перед . А ХІба ми ,H~. можемо за~езпечити ,регулярнни випуск боиових Qперати.ВН!lХ СТіНних

переважно

я!tа ПРИlйшла сюди

таroри і ПОЛіТі,нформа'то;ри? Мо­ жу,ть і ПОВИJнНі. Необхідно, щоб парті,йне

бюро

п рисвячу&ть(' Я робітництву

ПО-СПIРа.вЖ1іЬОМУ

взялось за цю справу і конкретно .неруіВало цією

зю

важливою галуз­

ідеологічної роботи.

повчальноro

ми

можемо

Багато

запози­

чити в інших цехах заво,ду.

Ному.ніст В.

Ба тюк

говOtрив

про па'рТійне керівництво . КОМ­ сомольською організацією, по­ силеНIНЯ ВПЛИJВУ .кому,ніст'іIВ на молодь, турботу цро побут, ор­ ганізацію спо.ртиrв.ної і ,куль­

т.у,рно-масової роботи. Пере.ві р­ ці вин.()нання власних р і шень П!рисвнтив свій виступ член lЮРС М. Ок.сІОта. І тут на ад­ ресу паlртійното бюро були слушні

к,ритич.ні

зауважеННІ!

і

пsропоз иц і ї. Збори П!РОЙШЛИ актив:но, по­ діловому, .в дусі високої ВИМОГ­ ливості до кожного комуніста, у прий;ннтому рішенні члени

КПРС зобов'язали ,новообране партійне бюро ,вип;ра,виrrи ви­ яsленінедоліlКИ і хиби, різко посили,ти організаторсь.ку і ви­ ховну роботу серед Т1рудівнинів цеху, спря.мува:ти їх зу.силля на успі шне виконання план І в ДІРУГОГО ро,ку п'яти:ріЧ1!Ш і СОЦ'іа­ л;стиЧіНИХ зобов'язань, взятих

на честь 50"річчя утворення Союзу р.СР. д_ КАЦЕНЕЛЬСОН, громадськнй кореспондент . Завод торговельного маши,нобуД!ування.

.

~Журавлинкою» на з в а fl М. Чабаніflський нову повість, яка нещодавно вийшла у ви­ давництві ~ДHillpo» в серії ~P()AIaHи й пов істі», і присвяти'3 її славНОА/У робітництву, ЩО вІ/ступає

і

за

технічний

збереження

прогрес

краси

рідного

краю_

Село Журавлинка ще не так давно було '"Л!JХIІ.l1, Тlншt j славІ/ЛОСІ> хіба що полуницями, щавлеАt, грибаАllI та чарівною

природою. ництво

Починається будів­

електростанції,

ОЖиває, опиняється

у

і село вирі су­

часної цuвілізації. Герої повісті робітники й селяни, 'Іудові

-

люди сьогадення. В центрі зо­ браження твореІ/Ь новога дня, А/айбутній інженер-мон­

тажник ВіЛI> Л ихО/цва, ЩО nриїздиТI> У Журавлинку спо­

руджувати ДРЕС. Палке й ЩІ/­ ре кохання

Віля

до сільської

дівчини Доринки надало

пові­

сті особливої привабливості.

Твір порушує важливі nроб­ ле"llI буття, "юралі, етики.

Гомін степів Роман В. БЕЗПАЛОГО

чабан із

чен.ні середньої школи . сконало ністю

опаНУlвали плетіння

Ж:,НОЧИХ

РОАІаН ~ГO"IiH степів», щен~й

заlкін­

майстер ­

хи,ст,у

Мантаченка

і художнього

Книжка відтворює аТ,lюсферу диво розповідає про ста нов лен­ РОЯ Радянської влади в україн­ СЬКО"ІУ селі, показує

РОАІаН ~ГOAliH степів» пройня­

lваl ні,вна Савченко

но

/Неприємно,

вжит,ку

товленням банних мочалок, внизу і,нженер Сергій йо­

цею

прн.НОСИlМО

пра­

людям

ра­

дість . к()ли

Бо я й сама радію, в магазині придбаю

гарну

рІч .

Є тут і зовсім новий .від­ діл . У HWMY з відх.одів ви ­ робляють ба.ННі мочалки _ Ця

1(0

РОЗХ'ОДИl'l'ЬСЯ

по

магази­

різних на

това,рів суму,

Ножно!'о

лозоплетноro

ДН'Я

цеху.

ві,н випускає

по.над плаlН lНеобхі~ну про­ дукц і ю. З початку року до-

широкого

що

переви­

щує 10 тисяч карбоваНЦ'іВ. На фото: зліва коши­ карка СофіЯ LваИівна Лисен­ ко, спра.ва швея Любов

НАУНОВЦІ РАДЯТЬ

нах.

леКТIІІВ

У 1971 році першОІМУ ро­ ці деВ'Я1'ОІ п'ятирічни в на­ шій 1<!раїні було вирощено най­ вищий урожай зернових культур за всі роки СОЦіаліСтичного зем­ леробства. Таких уооіхів пра­

за виго­

сипович Гамоцький ПРИЙlмає від Ольги Хоменко ' жіночі су:МJRИ .

Фоторепортаж А. Козака.

Сорти

ТІ/ІЇ оnтиміЗАЮАI і життєлюб­ ствОА!, стверджеННЯ!.1 новога,

радянськога,

KOMYHicTи'lНOгO в

житті та побуті,

чарує своєю

непідкупною щирістю, точністю фактів життя, запашною народ­ ною мовою, любов'ю до наро­ ду, до землі, до Вітчизни.

пше ни ЦІ-

хословаччинl, УГQрщині, Руму-' НП, Болгарії та інших. Проте на висоних аГРQтехmчних фонах, при внесенні ДQстатньої кількості добрив для одержання 50 і БІльше центнерів

Ціальні МQЖЛИІВост.і, й ці сорти щорічно дають гарантовані виСQні врожаї. Ще нращий ефект в умовах зрошення _ Для вивчення по;рів­ няльної продуктивності районо­

зерна з Гe'l\та,ра

ваних

«миронlвська-

і

перспe'l\ТИВНИХ

сортів

добилися внаслідок збільшення виробництва та раціонального

808» часто ВИJlягає, зерно УІ ін- озимої пшениці при зрошуванні коли підгорає і стає щуплим, а

на БОРТНИЦЬКQМУ

використання органічних і міне­ ральних добрив, підвищення культури землеробства, збіль­ шення в стру,КТУ'рі посІвних площ найбільш урожайних зер­

IріСТ урожаю при цих стримується.

масиВl1 УкраїНСЬКИЙ дослІдний інституту

культур

та

ВПРО'вадження

продовольчої культури

-

Qзи­

мої пшениЦі таких, як «миронів­ ська-808», «безоста-1 », одесь­

ка-26», «весеЛQПОДОЛЯНС ь }{а485~ урожай зерна у восьмій п'ятирічці в багатьох областях і республінах збільшився в півто­ ра-два рази . Найбільш продук­ тивним сортом в останні ІРОКИ

виявилася «миронівська-808». Відразу після районування його в 1963 роф ця пшениця зайня­ ла найбільші площі в посівах нраїни й з великим успіхом ви­ рощується в багатьох соціалі­

стичних краінах

о

духовний

ріст сільської бідноти.

датно.во до за,вдання вир06ле­

своєю

який

буреАlНих літ революції, прав­

Шlша'рка Ольта Хоме.нко, -є вели,ний ПОПИТ на вироби. Ду­ що

бідняка,

-

Тlлеи.

ГОВОІРИТЬ ко­

-

Григоровича

пройиюв громадянську війну і . став одним із засновників пер­ I~иx. Сільськогосподарських ар­

Найвищою оці'Нною на­

-

перший твір кол­

тор життя свога героя Романа

сману, адже потрі()но все ро­ бити так, щоб ви:р16 був ви­ гідний, гарний, привабливий, щоб своєю красою ми~у.ва·в людське око. Як п,равило, всі вони перевиконують змін­ ні норми, кожного мІС'іЩЯ при п.лані 500 випускають по 700 -750 сумок . шої роботи,

випу­

видавництво А!

Крок за КРОКО!.І показує ав­

КОМСОМОЛКІІ

Ольга Хоменко, Наталка Но­ ло'Мієць, Ганна Дяченко . Ця ВIІ!тонч·е'На робота вимагає ве­ ликого

світ

госпника Василя Безпалого.

елегантних

су,м.ок

у

~ДHIflPO», -

До­

Внаслідок впровадження у ви­ робництво НОВИХ сортів основної

О

~'KHl1Ir.

агі­

молодь,

по

нових високоінтесивних сортіВ.

стор.

~~.,.,.

можуть

наші

Василь Безпалий -

нових

2.

не

артілі ~Жовтневий про,,!інь» Чорнобаївського району на Чер_ кащині. Почав писати в шіст­

Цівнини сільського господарства

о

них

ра3ll1овіІСТИ

су,мон

З честю несе трудову юв!­ лейну вaJCТY невеЛИ'LКИЙ ко­

на

переДO'f~и.кіIВ

ленного зм·агання.

Піро

десят років.

У

Марія СтепаНівна Де.нисенко

шики,

досвіду

популяриза­

хіба

ші .

продукція теж ніколи не за­ лежується :на складі, а швид-

особли.во ,великий попит .

ЛІР0

ків,

мовляють ГО'сподаРСЬJ(і КОШI!­ ки радгоспи « Нрасилі.ВСЬ­ кий», (<,ЛребуХі,ВСЬКИИ» та ін·

ти виконує. І на я,кість ніко­ ли ,нарінан. не БУ'ває. Тут же поруч працюють Дмитро Lва.нович Сорочк11Н, та Галина Миколаї,вна Ада­ менко. Вони виготовляють булочні та господарські ко­

Ці '?

ГОВОРІІІВ

"ДІІ ІПРО"

газе'т, блис.ка·вон, бюлете.нів та іНШИХ ,видань. які б підняли на щит слави кращих ВИРООНиtlНИ­ дохідлИІВО

ВИДАВНИЦТВІ

J'

НОВЕ жипя

о

-

П()льщі, Че-

умовах

зрошуваному науковоземлероб-

Урахувавши це, селекціонери ства в 1972 році на опорному науково-дослідних . устаНQВ піш- пуннті радгоспу «ЖдаНіВський» ли ПО шляху низькорослих

створення більш сортівз міцним

вирощував озиму пшеницю дев'яти CQPтiB: «миронівська­

стеблом і крупним нолосом та зерном. Такі сорти вже вийшли у виробництво, й площі іх швидко збільшуються на КQЛГОСПНИХ і 'радгоспних полях . До них від-

808», «безоста-І», «ювілейна», «ацрора» , «кавказ», «одесь485» , «полlська-70» І «полlська­ 71». ПОЛQвина площ усіх сортІв

носяться, насамперед , «навказ»,

ПQливалася

«а'Вlрора»

друга половина залишалася без

селекц.п

-

Нрасно-

на-51»,

«весеЛQПОДQЛЯНСЬ К а-

стічними

водами, а

дарського науково-дослідного ін-

ПQЛИВУ.

ституту сільського господарства, «поліська-70» УкраїНСbIJЮГО науково-дослідного .інституту землеробства, «одеська-51» Вс-есоюзного селекційно-генетичного інституту_ Характерними особливостями цих сортів є

Попереднином озимої пшенн­ ці була вико-вівсяна суміш на зелений корм. Оранка проведена 17 червня з попереднім внесен ­ ням в грунт по 60 КілограМіВ діЮЧQЇ речовини фосфорних і калійних добрив на гектар . ДО

СТIИЮСТЬ

здат-

посіву грунт на полі утримував­

ність давати високий урожай зерна доброї якості_ В них закладеНі великі урожайні потен-

ся в ПУХlКому стані. Посіяли 24 вересня ВУЗЬКQРЯДНОЮ трактор­ н()ю оlвалкою 13 нор:мою висіву

ВІвторок.

дО

5

вилягання,

вереСRJI

1872

poКf

о


81:.t8 C8IAF НА ПРОМИСЛОВІЙ ОСНОВІ ОСНО,ВНИЙ нап,рямок розвитку нашого господар­ ства ilика

& звідти

молочно-овоче-виЙ. Тому, зокрема, і ве­ Ш:оСиченість великої рогатої худоби -

1735 гол: в, у т()му числі 810 Кl>рів чорно-рябої

транспортерів завантажуються у змішувач «С-12». Процес заварювання відбувається пів­ т(}ри-дві г(}дини. Потім подав&ння пари п!рипи­

та

няється,

-

симентальсь,кої

порід,

що

складає

тридцять

і

к-()рми

3-4

рахунок вну'трішнього тепла .

lІеретворюючи в жи' ттявеличні :накреслення ХХІУ з'їзду КПРС та ХХІУ з'їзду Компартії Ук:раїни,

К(}ренеплоди, підвезені в кормоцех, вивант&­ жуються в приймальний бункер транспортера

кол ектив радгоспу вже багато зробив по зміц­ ненню кормової 600И, поліпшенню племінних та

лий ск,ре6ковий транспортер, за допомогою якого

продуктивних як,остей худоби, Вl1ровадженню на­

буряки

уково

правиль­

миються, П'о~рібнюються і П'(}рціями надходять у :Ji\l,ішу:вач « С-12».

Які ж реЗУ,lьтати? Коли в 1966 році було 'ви­ роблено молока на С' Т0 гекта. рів 612 цeH'l1Нe'piB, то в МИНУЛОМУ 1111 . Відрадно, що при без­ перер,вноч збільшенні ПОГОЛ~В'я . корів з року , в рік пі~ВIІЩУЄТЬСЯ іх продуктивність. Так, надій

ДilЯ приготування рідк. их щріжджованих кормів у , ко))юцеху працює дві л і нії. На о~ній підг()тов-

ного

утримання

мів у

196(;

po~i до

у

3848

2519

1971

потрапляють у

подрібнювач

для

компоненти

раціону

подаються

у

ТваРІШНИЦ'l1ВО радгоспу повністю забе:шечуєть­

для

одержання

ПО''І1рі6ної

-

в усіх випадках не по.винна перевищувати сім­

цтва . МІ! .особливу увагу приділяємо п, ідвищен,ню

десят процентів. Мішалки включаємо після того,

врожаЙНОС'ті

як змішувачі заповнені на третину об'єму. Че­

кормових

куль' тур.

36ір

бу.ряків

гектара за останні роки пьдвищився з

нері, в до

центнер';в

до

245 -

сіна, бага' торічних трав

1150,

40.

Значно

зросла

3

ре з

цеН'Г­

з

дв~дцять

хвили,н

суміш

менко,

Ріідкі

врожайність

OCHfYBi

кукурудзи ,на зелений корм і силос .

си.

Щоб підвищити засвоюваНІНЯ і смакові якості

ко,рмові

дріжджі

на

дрібно посічених цук:рових буряків, , меля­

Го тові

дріжджі ви,качуються

грубих T~ с.оковитих кормів, згодову,ван,ня іх про­ водиться у ВИГЛЯ)JIі КО.рмових сумішей

в Кflрівники і телятники.

культур, ,подрібнені

солома

-

коренеплоди,

конц­

х ворюван,ня Їх .

в

раЛі>НИХ пункті'в,

спеціальному цеху ,

ваЛblНИМИ

('1І 0 рудженому власними силами. Налагоджено переробку г>рубих кормі,в , кореноол:оді.в і приго­

видач(;· гото.вих КОіРМ()ВИХ

СУіваННЯ~f

порційних

сумішей

ЗМlішувач,в

ження на рооочі

та

органи

на валу

з засто-

СОМ\lИ

з

ня

використ, а,ння

наванта­

змішувачів «С-12»

гектар.

Як відомо, минула зима

ви­

і

«ВКС-3М »

показали, що приготу'вання кормових сумішей із

зменшуємо

запарю·ванням соломи для молочно-товарної фер­

ми 3 поroлів'Я,,,

800-1000

корів і ІООО-1500

теля'!' дуже ефективне.

кубоме11рі:в, 15.V .....: 400 і 14.VI -

рів води . Повна норма становила

-

400. 25.V 600 кубометзрошувальна кубомет-

1700

.ПлосківськиЙ».

День І нLч ГYlдYTЬ траIКТО.РИ на Л3Jнах ІНровського ВіДДіл,ка рад:госпу «Великоди:мерськИlЙ» . Тра'К,тористи О. Онашко, П. Сви­

рид. М. Сачанок та М . Півень багато доклали зусиль, щоб

ге кта ра

госпі «БорИСПілЬСький» цри зро­ шенні з 35 гектарів сорту «ав­

рЬв. Причому, останній полив льору, раніше почали підсиха- рора» зібрали . по 41 цe~T~epy , далась суворою. При незначно­ п~овели після цвітіння пшени- ти, і дозрівання зерна пройшло а з 156 гектаРІВ «беЗОСТОl-l» му сніго:вому покритті темш~;ра­ тура грунту на глибині зал.ягання вузла

кущіння

14-15

досягала

м1нус

градусі.в, грунт проме,рз

на метрову глибину. Розмерзан­

ЦІ , В період наливу зерна.

По візуальній

оцінці

u

стану маиже на тиждень раніше, ніж

мини 'почалося в другій квітня. вигляд озимих враження:

складав

рослини

ням

... -' -;'" .=u ::fa ..,со

С u рти

о з имої

пш~ниці

озима пшениця

почала

від­

скорило підживлення азотови~и

добjривами по 60 кІлограміВ діючогО' азоту на гектар . Л1вобережна частина респуб­ лі,ки

весною і літом ЦЬОГО року

характеризується

недостаТНіМ

з воложенням . Атмосферних опад і в випало дуже мало.

В

цих

умовах , звичайно . велику рО'ЛЬ відіграло зрошення посіlвів. Поливи посівів озимої пшениці проводили

ріоду

протягом

вегетацї:

усього

пе-

25.IV - . 400

озимо! пшениці сорту «aBpopa ;~

==с:а8,

~ ~ ~ .;: о с.,:::::.::

негатив-

р~тати. Ріст і розвиток уі при ­

пшениці

Пlдвищених доо добрив . У .рад· госпі «11реБУХіВСЬКИй» Бровар­ ського району на 48 ге'ктарах

озимої пшениці при зрошуванні :

ози-

були пожовклІ. Але з потеплін­

озимої

на политих площах рослини роз-

декаді

пшениц і

центнера зерна.

пOl8СЮДИ дають хороші результ<іти при застосуванні поливів і

У перші дні весни загальний не

39,4

НОВі сорти

травостою було видно, що про- на зрошувани~. . . . тяго~ усього ,перl{)ду вегетацП І ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ сортІВ

ня грунту 8е с ною проходило ду ­

же повІльно. ВІдростання

по

<"1

c.. Q,) c::..~

tO ...,

«МИРОНівська-808» «безоста-І»

44,7 31,4 39.7 46.7 48,1 44.5 38,7 51':1 40.3

«ювілейна» «аврора» « · г;авказ »

«одеська-l

»

«веселоподрлянська»

<<полlська-70» (<поліСЬ:J{а-71

я'к бачимо,

» найвищий

жай зерна озимої пшениці

уро­ на

. поливі

Да л и сорти «полісь­ ка - 70», «кавказ» і «аВРОІРа» . Прибавка урожаю зерна від зро­ шування

по окремих сортах ста­

новила до

15

ВІвторок,

5

цН'т. на гектарі.

вересня

'"

І:: tQ

..

1872

37,6 27,7 33,0 38,2 37.8 30.6 35.5 36,4 33.7

:.врожай рок.у

озимої пшениці ' на

о

507

годі,влі

худо­

Кіращих

Для ва,но

попереДників.

механізаторів

-

громадське

О.ргаlніз о­

хаrpЧYlвання.

Переможцям СОЦ:іаЛіСТИ:Чtного з:магання вручаються перехідні че,рвоні ,вим,пели і грошові пре ­ мії.

В . 3АБЕРЕЖНИИ,

громадський

зерен

на

землях

кореспондент.

гектар, а

-

5-5,5

на

поливних

мІльйона. Та­

ку ж кІлькість зерна висlвають

і «поліСЬКОї-70». Нові сорти Південног{) похо­ дження краще васі,вати в кі'нці оптимального СТІРОКУ посіву ра­

ніше районованих сортів, в доб­ ре оброблений і осілий грунт , Переходячи на посів великих площ новими інтенсивними низькорослими

ному

сортами.

господарстві

мати певну

в

кож­

необхідно

площу

посІву сор­

том «мироніВСblка-808» або «ве­ селоподолянська-485» для за­ безпечення себе власним насін­ ням для посіву озимих на

зеле ­

ний КОІРМ. ці сорти при усіх рів­

них умовах даЮ1'Ь найвищий маси високої урожай зеленої

ні

готовка грунту. раціональне за­ стосуванlН'Я добрив і впрова­

сорти

дали

в

радгос п а х

«Жданівський.

та

інших. Але щоб повніСтю використа­ ти МОЖЛИ'вості нових сортІв, по трібен кО'мплекс агротехнІчних заходів, ЯКИЙ ,відповідав би БІо­

риспіЛьського району зрошення в поєднанні з високими дозами Мінеральних добрив забезпечило

для

зібрали по 36,2 центнера, а «поліська-70» на 18 гектарах дала по 39 центнерів з кожного гектара. Хороші врожаї Інтесив­

«БорТНИЧІ»,

ЕфектИtВНіСТЬ зрошення озимої пшениці очевидна. В 1971 ро­ ці в радгоспі «ГЛИбоцький» Бо­

ПОЛИІВНИХ зе,м,лях по­ гекта,рів озимини , яку

би. РОЗІпочали СІlвбу пшениці на зерно . Вона займе площі з"піД

гектарах по 42 центнери. У цьому роц! в радгоспі «Гли­ боцький» озима п'шениця сорту «кавказ» на 30 гектарах полив­ ної площі дала 'по 53,4 це.нтне­ вивалися краще, весь час стеб- ра, а сорту «аврора» на 20 гек­ ла і листя мали темно-зелений тарах по 42 центнери . У рад­

колір . На незрошених ділянках рослини буди більш світлого ко-

На

60

ВИ'!{І()ристають

і зерно

вчас'НО і якісно підготу:вати грунт ПJід озимину. Вносяться аміач.на вода і мінеральні доб-

П. ВОЛОХА,

директор радгоспу

РИlВа. сіяно

На зеJlений корм

соломи_

резерви поливного на

перемішу.ванням

Результати експлуатації кормоцеху, практика

Грубі корми ПО,IWі6нюються фуражи.ром « ФН-l,2 » і висипаються в тракторний причеп,

зерен

дальшим

лясою , жомом допt)М(;'гає вдвічі збільшити поїдан­

ня кормів при цьому ,не погі,ршується.

на

цеху

її 3 р:дкими ко:нцентратами, коренеШlодами, ме­

Ki.1Jb'Kk'Tb лопа'тей з 16 до 10. Якість ЗІ\І.J шуван­

насІння кО'жного сорту уВіДПО" відності з абсолютною вагою зерна з розрахунку 4.5 мільйо­

данні й розрівнюванні маси відпа­ дає. Підвищується продуктивність комбайнових агрегатів. На фото : внизу - агрегат М. Є. Гутя в роботі; праворуч - шофер ЛtІ . Д. Хоменко. Текст і фото П. Теплюка.

ро зташованих над вивантажу­

транспортерами. Продуктивність

парюва,НlНЯ

«С-12 »

зменшення

висотою до

3,5 тонни за годину, рідких IООр:мо­ вих дріжджей 36 'Тонн 'на добу. Норма видачі кормів на , коро'ву 6-7 кіЛОnРIU\І,ів. З цієї 'кіль­ кості на еолому припадає 4-5 к,ілограмів. Нор­ ма видачі рі,щких ~Р'іжджі'в 30-35 кіl10ррамів на добу корові і 10-15 кілограмів на теля. За­

ДЛЯ збільшення обсягу порцій, що готуються « С-12»,

10 за зміну всіх маши­

ням соломи

« ВКС- 3М» . у 3~I:шувачах

госпу.

на приготу.ва,нні кормових сумішей із запарюван­

тування сум~шеЙ. Технологічне облад;н<:tння кор­ \/оцеху забезпечує 'виконання таких робіт: праЙ~lання, зволоження і запарювання грубих каР\I : В; миття і подр.; бне,ння коренеплоді,в; ПРИЙ­ "ання і завантаже:ння концкормів; нриймання і по дача жому, м:к,роелемеН1'ів, в'Ї'таміні,в тощо; ;шішування комп~не, нтів і теплова обробка, а та­ hUЖ

під-

ренеплоди і

ку, 301:рема Зlнтибіотики, вітамі:ни , міlidЮелемен­ ти тощо, які при с корюють .ріст, підвищують про­ дуктивність тва, рин і ёприяють запобіга· нню за­

корми

І. ПЛЮТА, головний економіст рад­

Запарюються грубі корми, пощрібнюються ко­ приготовляються кормові суміші в машинному залі. Облад,нЗlННЯ Кflрмоцеху вкомп­ l1ектова,но за ПflТОЧ'НИМИ технологічними лініями . liе.рують м&шинами і ,,,еханізмами 3 двох цент­

КО'Р,\ІИ, жом, меляса. До них додаємо м;ікродобав­

П:дгот()вляємо

аг­

із змішувачів­

запарників помпами в цистерни для розвезен,ня

0 3 Иі\IИХ

ще два

2 метрів, потреба в ручному укла­

вивантажується

I1ІРИГОТОВЛЯЮТЬСЯ

в ДJіЮ .остуnлять

рега'ти.

автомаш ин о

нах нарощені борти

в Кflрмороздавачі .

20

який

f:r АЗ-53Б» перевозить більше 60 тонн маси. У

яка

ся ОСНОВНИМИ видами і'ормів ,ВЛ&'сного виробни­

ми

рудзяної маси. Злагоджено діє такий загін на першому відділку . Тут найвищиА! виробітко", відзначаються комбай ­ нер М . Є. Гуть і тракторист А . О . l\ондієнко. lJOHU збирають щодня 110 170-180 тонн маси при завдан­ ні 150. Першість у змаганні серед водіїв утриАІУЄ шофер М. Д . Хо­

змішу­

вологості,

ла

Володимира

у радго.,;nі f:Гоголівський» на за­

вач одночасно. Воду д.одаємо в кількості, необ~ хіiIJНій

показників

вНlконують

АІірегат

Москаленка при зМіННОМу заlВ­ данні 18 гектар і,В засіlває по 20 і- більше . Найближчими дня­

50-РіЧЧЮ

-

меха:Ні.затори

ЯJКісно.

готівлі силосу працюють два меха­ нізовані загони. За світловий день вони накошують і закладають в траншеї 110 800-1000 тонн куку­

мол()дняка.

~T с,і

кілогра­

Рfщі.

ту

НlНяжицького

~раї:ни

до сLвби доби­

По 1000 тонн силосу за день

«ИКС-5м » ,

ляє\ю I\flР\lИ для молочного CTaд~, а на ~рурій

нашої

Високих

« ТК-5 » . Поті~1 шнек вибирає іх і подає на похи­

тварин .

молока на фуражну ,корову зрі с з

ті

~PYHTY

ваються Феді,р Царик та Гри­ го.ріЙ Лисенко . Доручену робо -

радгоспу і'мені Щорса, йдучи назустріЧ ЗІнаменній даті в жит­

години запарюються за

голів на сто гектарів сільськогосподарських угідь .

обгрунт()ва,них іраці'онів годівлі ,

МеХaJНіза'тори

готовці

у:т,ворення Союзу РСР, виріши­ ли СіВбу ОЗИlМИХ зернових за,вер­ ШИ,ТИ дО 10 вере,сня. Уже п{)с,ія­ но 200 гeктapilв на зелений корм і 70 на зе.рно.

,8 приймальний бу. нкер і оо системі

-

ДОБРИЙ ЗАСІВ

логічним особливостям. кожного сорту . Відомо, що «МЩJщIiВ­ ська-808» при одних і тих же оптимальних умовах добре ку­ щиться , і достатньо висівати на­

сіння цього сорту 4,5 мільйона зерен на гектар. Тоді як «без­ остої-l», «аврори» і «кавказу» слідвисівати 4.5- 5 мІльйоНів

НОВЕ ЖИТТЯ

е

якості .

Отже, своєчасна і якісна під­

дження но'вих інтенсивlНИХ висо­

co.pTilll

коврожайних в умовах зрошення ПРОімислово-ПОбуто'ви­ ми стічнИ'ми ,водами Бортниць­ кої З>рошу.ваJIЬ'НОї системи да­ ють 3/могу щорічно :ВИ/рОЩYlва'ти високі і сталі врожаї озимої пшениці, цi€ї ооновнО'ї п·родо80ЛЬ'ЧОЇ КУЛЬТУРИ.

П. Сарнацький,

ський,

В. Туран­

Л. Меренкова,

. иа'

У'К081 .працівники УкраІн­ ського haYKOBO-ДОCJIlдного

' інс'тит~ту землеРООства.

о

з стор.

О


БЕСІДА З ЧИТАУЕ'и НА 'иІ.;вНАРОДНІ ТЕ,ИИ

ВІВТОРОК, Перша

СОЛІДАРНІСТЬ З ГЕроlчним 2 вересня ми:нає 27 РОКіВ з Д,ня засн,ува,ння Демокра­ тичної Республ іки В 'єт,на'м. Як і в попередні роки, в'єт­ намський народ в ід'знача є

'висловили

США у В'єтнам і і дати в 'єт ­

ПІРО

цей день ,в у,мовахв,оєнногО' ча'с у під ви:бухи бомб і сна­ ІРЯДЇІВ, яні обрушує на нього

на,мсьному ІнаІродові можли­ вІсть самому IВИlрішувати

вільного

підступнИіЙ

і не,за.пеж ності.

злочинами

луче,ні Ш,тати Америки. Оста;нні:м часом Пентагон , розлючений тим, що йому не

вдаEJТЬСЯ

по,ста'вити

ліна ма, леньну к·раїIНУ, посилив

:У,даа>'ів

по

і

віД

повеНі

та:ким

чином

з

дні

В'єтна'мі

мисно обрало дамби й гре б ­ лі як цілі ДЛЯ бомбових уда­ рів, сrюдhваючись, що йому

то

нових

ня аl1ресоії.

НИlМ

:народу.

Проте ТРYlд,ящі респуБЛіКИ

всі СИЛИ на якнайшвидшу В'і,дбудО'ву об 'є.к:ri в , Зl'уйно ва­ них а:віацією США. На за­

кли,к ВсесвіlТНЬОЇ Ради МИРУ

28

серпня було проведено міжнаlРОДНИЙ День протесту проти 60мбаРДУВalНЬ авіа­

США

г,ребель

до

мир

руху у

,звідти

за

ДРВ.

тому

нам. ту

Підсумком

стала

,детальна

літніх

16.45 . •

Хачатуряна. географія ». Навчальна

Друга

програма-УТ

11 .00 -

11. 1:; -

Телевізійні ві сті. Юнофестнваль. присвяченвіІ 50-річч ю утворення СРСР. Художній фі.ОМI .в степах ~'KpaїIIJI» . 12.:).1 Телеф і.1 UМ «В іриш . н е вірнш». А. П. Ч е­

14.10 ТС'л евис тава. 16.5517.00 - « Паrтіііне жит­ тя ». ІЇ .І;; Для шко .Тl яrів. Телефі .'IЬ М 17.45 .Не загубіть праIIOР». 18.00 - LLlІвіль­ на оборона. 18.30 Реклама. ОГО.1 018.00 - Новини. 18.10 - « Пісні-і2» . Шення. Інформаціilна пр.>rрама 18.30 - .М іжн арод н а панорама». 19.00 «Вісті». 19.00 19.:\0 До :)О-р іччя утворення - Ко.,ьорове телебачення . Спортивна СРСР «У світі М):1I11<В». (Дніпропет ­ програма. 20.30 Ху дожній т елефільм РОВСЬК). 20.45 « На добраніч . діт и! » « Ювілей». (За одНоitме,НlИМ оповідаJl­ 2 1.ОО Прогр ама « 'Іас » . (:\І). 21 .30 -

п ереда ча. 1і . 1 5 Для школярів В се­ світн ііі СЛідопнт». (Пе[)едача з ЛNlін­ града). 'Сторінкн життя орен­ бурзького села». (П ередача друга ).

НЯМ

А. «Ч"с».

Чехова).

21.30 -

21.00 Програма Кольорове те л ебачення.

На ХХ літніх О."імпііісЬ1<ИХ іграх . (Пе­ НОВИНН.

всіх людей доброї

Мюнхена).

По

закінчен ні

ХОВ.

«Агрус».

Наша

аф іш а.

- ХУДО;'I';lІііі фільм « )І о внй атракціон». 23.00 Вечірні Н ОШ ІІІІІ . Про грама пе · редач.

_ Редактор є.

соціального

ФЕДЯП.

прогресу

національної незалежності . :він завжди Пі,д:грим;ува,в

пі,д1'РИМУЄ

чис­

ТРАНСПОРТНА НОНТОРА БРОВАРСЬНОї РАЙСПОЖИВСПlЛНИ

спра:ве'~ЛИIВУ

і

бо­

ЗАПРОШ~G

ротьбу в',є тнам:ського народу. « Радннські люди, ГОВО'­ риться В опублікованій ци­

-

ми

д.нЯIМI'!

заЯlві

НА РОБОТ~:

автомеханіка,

центрально­

автоелектрика,

го правл іння Товариства ра­ дянсь'ко,в'єтна,мської друж­ би, висло,влює обурення розбіЙіницьними :ДіЯМИ аме­ риканської воя'lчи.ни. Вони вимагають припинення бом­ баРдYlвань і обст,ріл,у тери­ торії ДРВ, Ізнаття блокади її ПО'Рl' і в, припинення полі:ти­ ки <~в'єтнаIМlі!зації» війни у П і;вдеНlНОМ'У В'єтнам і, по.вно­ го і безу;мовного виведення

двох

цього

КОIМУlніс­

ХХ

І(онцерт. В програмі ЧаJlКО8СЬКОГО, Шостаковича.

ГIYHaEBcbKorn. < Що вивчає

кампанію

1'0

переll\она­

прот,ягом

Фра.нції.

На

(Передача з МЮН­

14.00 . -

хена). ва л ьс"

Щодо РадяlНСЬКООО Союзу,

у

бага­

прихильником црипинен­

Франком,

ПО всій планеті прокотИ'лася могутня }евиля мітингів'Ї де­ монстраці.Й, учасники ЯІКИХ

.населен.ня

ци­

~лебаченнS1

Для школярів.

т е.,еба qення.

Олімпійськи х іграх .

ти закли,кали ВНЛЮЧИТИ у цю

і

автослюсарів

11-V

розридів,

вулканізаторника,

учнів дли оволодінни спеціальностими: рахівника, а:втоелектри,ка,

а.втослюса'ря,

вулканіз&roрника.

Звертатися ' на адресу: м. Бро.вари, ву.л . Бо.гунського,

12.

АдмІнІстрацІя.

військ США з Південного В ' Є'l1на ,му всього ІНІДОІКИ­

тижН'ів переБУlвала ,в Демо­ кратичній Республіці В'єт-

ДРВ.

.винищення

льоро ве

редача

миру,

ос­

Пробудженню ,свідОМОСТ і громадеькостів чималій мфі еприяла робота Між.народ!нО'ї комісії по розслідуванню во­ єнних злочині,в СпО'лучених Ш,та,тмвв Індокитаї. Делега­ ція фєї номіс і ї, очолювана її Генеральним секретарем ШВЕЩським юристом Х.

рішучост" пере~рес­ зловісні наміри а,г­ Вони Імобілі.зу:вали

масове

9.45 -

Новини.

.Читаі!місТо». 10.20 - В. Шекспір . • Багато галасу даремно». Фільм-ви­ става. 11.50 .Жнива ». 12;00 1(0-

!Волі. в'с іх, кому дорогі ідеали

неда,вно поїздку .в ДРВ і по­

намськ,ого

цією

(взяли

B' EJTHaMY.

ді,Я'чі:в,

вернувся

лити ці ресоріІВ.

'там

приєдналось

ганізу,вати економіку ДРВ і зломити бойовий 'дух в 'єт­

сповнені

агре-

лі, колишній М'іністр ЮСТИlцiї США Р . Кларк, ЯJкий зробив

вдаст,ься дезор­

ви­

у столиці

та,нні

наlВ­

і

навми.сне

монстраціях

противників

ВііЙни голосно !!JРОЛУ­

нулиея

АмеРИ1канське

ві.иськове IкомаНДУ'ва:ння

про

руинування Ополучеюгми Штата,ми дамб і гребель і

вимогу

а,грес іЮ

участь пре~ставники бага тьох грома'д'сыихx оргаlні:за­ цЬй , ПРОфсП іЛОК, ді.ячі нау­ ки, культури, нолишні :вій' СЬКОВОСЛУ,ЖJбовці, які повер­

греблях, що захищають поля і ЖИ!fла ,в'єт,намських селян

,конкретні

да.ні

на,в і в самих СпО'лучених Штатах. В а НТИ:ВОEJННИХ де­

Голое

но­

да,м6ах

п>остаlВИЛИ

припинити

містить

че~!!JНі

ВажлИlВи.м етапом у ро з ­ горт анн і всесві'ТНЬОЇ кампа­ нії СОЛі.Дарноеті з герої'ЧНИМ B'ЄT.нaIМOM ста,ла кО',нферен­ ція ,комуністичних і робі'l1НИ-­ чих п артіlЙ 27 ,європейських країн, що відбулася неДalВНО

сивної

волелюбну ,варварськІ ми'р'них м, іСТ почав завда­

бомбардування і сіл В'єтнаму,

вати

на

що

свою долю в у,мовах евободи

Спо­

-

обурення

америна,нсьної

ВОЯЧЧИІНИ,

не,гайно

,

.аІ1ресОіР

глибо.ке

B'€THAMOM

9.35 -

ВЕРЕСНЯ

5

програма-ЦТ

таю».

А.

візи­

доповідь,

БРОВАРСЬНОМУ ЕНСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДОВІ НЕСТАНДАРТНОГО НОМУНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННА

КРАСИКОВ, (ТАРС).

на постійну роботу потрібні: е

еJlе,Кl'розварники,

слюсарі-окла,дальники

П!ї<вденний В'єтнам. Широ­

(заготіВНИIКіИ і ремонтники),

кого розмаху набув молодіж­

ЮI(а'рі, шофер,

ських містах, де студенти і учні рішуче виступають про­

лива.рIlИ'I<И і формувальники, підсобні робітники, май'стер заготів·ель:ного цеху, і,нжеІlери-меха ніки,

ний РУХ у

ти

південнов'єтнам­

прогнилого

антинародного

'режиму ТХ;іЄу і його заоке­ анських господарі,в . Солдати маріонеткових військ відмов­ ляються

воювати

проти

заст. начаЛЬН'и,ка пла'НО ВО-IВНІробничого в>ідділу.

пат­

ОДИНАКИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКОМ .

ріотів, добр ОВіЛЬНО здаючись у

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Жовтнева,

полон .

На фото: колишні солдати

42.

АдмІнІстрацІя.

маріонеткових військ здають свою зброю бійцям Н3СВ.

(фОТОХІРОНіка ТАРС) . .._._._._._._._._.~._.

................................................................. Прнвчаііте дітей ДОТРНІІ!,ВН, ТНСЬ пр •• BH.JI Недавно

у житті

ВУ.JJІІЧНОГО

ваш~ї

дитини і у вашому , ~вича~­ .но, ста;лася Ізна,мен.на ПОД ІЯ малюк вперше пересту­

-

пив п~р і·Г

школи.

до .найменших подробиць по­ ясніть йому, як по.водити се­ ,бе на тій чи іншій ді,лянці вулиці, де переходити ЇЇ, як

Ві,диині

ваш син чи донька щод,енно ВИХОДИ!ТИ1ме з дому і прнм,у­ вати/ме до школи, яка стане

для них

другою

користувати:ся

Дуже важливо, щоб ДIИ'И­

доМіВ'КОЮ.

Іна

Вашій ди:тині доведеться пе­ реходИ'Ти вулицю, де по жвав­

лений рух тра' нспорту. А ді­

-

ти ж, як діти,

туару,

це

Іву.шщі

заБQронено,

,г.ра

там, на

йти

ЩО

п ішоходи

тільки

три.маючИ!сь

по

тро­

правого

боку, а де Т\ротуарів немає, - по ліlвій обочині дороги на ЗУС'трі'ч ,транспорту. Слі,д

У їх пове­

дінці Іне .виключені пустощі, перебі:гаoНlНЯ

:зас.вої,ла,

повинні

де

'пОЯСНИТИ ,

про ­

щО

ігри,

Ka:TaIHНJI

с:вітлі

Кожен

СВітлофора

ШКОЛlяр і

'ба'тьки

"на

,вyJЛИЧНОГО

нещас­

ча:тах,

Вlзим'ку ,на проїжджій части­ ні ,вулиці забороняється.

лива. СТОСУ,ється вона .не ли­ ше ба,тькі,в, а й шкіл , гро­

Щоб УНИlк.нути неп,РИEJМностей, обов'язково з першо­ го дня при,в'чайте с,вою дити­

Д іти повинні ;шати, що пе­

них

випаДК,іВ.

ковзаіНах

реходити

через

та

лижах

вулицю

мож­

Виберіть най­

на ті,лыии в спеціально від­ ведених мІсцях: на пере­ хрес.ТЯХ та пішохіlДIНИХ до­

коротший і найбезпечні­ ший шлях і, не по·сп ішаючи,

ріжках, де є покажчики «Пе­ рехі,д». Коли рух ре гу люєть­

провед і ть по ньому школя,ра ,

ся,

ну

ВlUI\OНYlв ат и

:пра,ви.па

ЛИЧНОГО ру"у .

ву­

пе.реходити

треба

,с,ПРalва

мадськості. нен

дуже

НіхтО'.не

,залиша тися

байдужим

до порушень правил вулич­ НОГО' руху д І тьми . 8И!КQН,а"н­

ня їх ПОВИННО у.ВіЙТИ В зви'ч­ ку і постійно контролювз'ти­ ся з бо,ку дорослих.

о. БІЛИНА, капІтан мІлІцІї.

при

ЖителІ с. Боrданlвки писали в

«ВІДРЕМОНТУВАТИ ВОДАНУ НОЛОННУ»

БІля їх будинкІв не вІдремонто­

У

Теплюк повlДОМИIJ редакцІю, що

нІй про те, що

номерІ

76

надрукована монтувати

rазети

замІтка водяну

НАША АДРЕСА: М.

вул.

255020.

БРО. ВАРИ.

КиУвська.

ТЕЛЕФОНИ:

дактора

-

сільського

Броварська

154.

j

була

друкарня,

.

колонка.

птахофабрики

виступу

вІдремонтована.

rазети

о.

колоика

у г,азет;' «Нове )/шття» З3 2 ве­ .реоНя ц. ІР. ,Нlа,дJРУ,n::Й CTo,P:1H'~i в Te,NCTO~LQ;' ,ДО ,кл',ше р,ооб" ТіНIIЩЮ фаб­ р и,к:и

верXlН,ЬІ()['()

19-3-82,

заступника ре-

секретаря,

кореСПОНJl.еИ'l'а

мІсцевого

Київської області,

вІддІлу

радlо-

вул.

Т'РИІКОТ 3-

з в·а,н() 'КОМ,У'Н :ІОТІІЮЮ .

ІНДЕКС

11

\ мовлення _ роботи,

Київська,

111-3.18,

вlмlлlв

фотокореспондента

_

п'8ТНIІЦIO І l:убоТ7,

промисловостІ,

19-4-67,

154. Телефои - 19-4-57.

Зам .

масо.оТ

3458-9305

ее

учні пресувальникfв,

.~~ -

продтоварів

ВеЛ'll<кодиме,р,с ькюro,

заГО11КОНТ~И,

ливарники,

учні nиварникlв, слюсарі-ремонтники,

слюсарІ-наладчики.

Одинакам надається гурто· житок.

(ДjЛIЯ

СеIМIИ П<JЛ­

І

юрж:.консульт,

заВLДУЮЧИ,Й складом бази РСС, ЩJO!'-авці ДЛІЯ IроБО11Н 'В с. Т-ре6ух : в.

м.

~~ '

--.

• • • • • _

ВІДОМА

1II!IAR m ~T ~

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

• • • • • • • #

НАСЕЛЕННЯ!

слюсарІ-сантехнІки, слюсарІ по ремонту облад­ нання,

верстатникв

ВіДКРИТО майстерню,

по'tlІчниRи верстатннкlв, КРi:lнІвники козловоrо кра­ ну,

столяри,

майстер

У м,а .Йстер.Нlі МОЖlна замови'ТИ ж,іIН()ЧlИlХ

шу.

Адреса майстер,ні: М . Брова­ ри, вул. С. РаЗUН1а, 5. Адмlиістрацlя.

~._

по обслуrовуван­

ню залІзничноrо тупнка, оздоблювальнкки кухонних меблІв, рІзнороБІтники.

СИРОВНllfи.

і

по деревооб- .

)ЮбцІ,

ДЕ ВИЧИНЯЮТЬСЯ ШКІР­ КИ: кроля, лисиці, ондатри, нут,рії, норки та обробляються інші види пухово-хутрової

IJIОl7ювічих

lІеІРГ ~

ХОЛОДИЛЬНИКІВ

РСС.

ЮЛОВ'НІИ'Х уБOlР:' В, .дІИ'ТЯЧОЇ би, жилетки, підбір хутра.

m

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ

При Броварському побуткомбlнаТ1

пошиття

адресу:

АдмІнІстрацІя.

~--

• • • • • • • _

на

Врова,ри, I1jJЮМіВУ30Л. вІд­

i-._._._._._._._._._.~

.. ........ -_....... ._...... --Правліния

Звертатися

дІл кадрІв заводу пr.астмас.

Звертатися на адресу: м. в.ро'варl!', вул. Київ,сьюа, 149.

61964.

у r:r:::po~~X°te;~~y,

оветов депутатов трудящихся Киевской области,

-

Д,ИIТЯ'Юro

)/(;у ТеТIЯ,НIУ ОУ,1'ИI~У ПoQ\~ИIл.ко во ла­

сНОВ~Я ЖИЗНЬ. - орган Броварского горкома

вІдповlда.lЬНОro

господарствв,

п.tcля

протяrом року

комм~ннстической партии УКРВКНЬІ, городского и районносо

редактора

19-4-47,

водяна

Виконроб

«ВІдре­ колоику»

І

вана

ПОПРАВКА

ее

інструментальни-

пресувальники,

~:ВIObKOГO і БоБРIІІЦЬКОГО рр), завідуюч,ий овочесховищем рай­

ДО СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

ее

товарозкаІВці

важ­

пови­

ее

-

ки,

ПОТ Р І Б НІ:

траВІм,а­

може

-

слюсарІ

« Че,р'ВОІн,отка,цька ».

ПРАВЛІННЮ РАЙСПОЖИВСПІЛНИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

Поп€федженнявипадкі.в тизм у

до

ее

влаСIНО'МУ

на са:мока:тах влі:т,ку, на сан­

газо-електрозварники,

... ~#...:--..,....".....,....."..."......,....,.,....,..~

пра/ви­

принлarді де,мО'неТРУ'вали, ян слі,Д виконува,ти ці ILрави.ла. дит,ячооо

ТЕРМІНОВО ПОТРІБUI:

Адмі,иістрація.

ІЮВИlнен

виконувати

їж.джіЙ частині тощо. Все це ПРИlзвести

ПИ:Н,Кіи

ла ру,ху. Ува:жне CT.aJWIення до них д~ти пеймають вІд дорослих. Тому ,необхідно,

щоб

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

касирів,

Звертатися на адресу: КИ/їв, ·В/УЛ . Че'l)НЮН{Уl'кащщ, а, 22. ТелефОіН 82-01-91. Тхати ав­ то61~С'МdИо N!!N2 І, 3, 4,1 ,ДО 3У­

ком.

вивчати

ЗАВОДУ

'М .

або кQли Ірегулювальник обернений до пішохода бо­

flромадеьним

'І1ра,нспорroм.

каскри-рах.внНІКИ, учиі бухгалтер .

РІ' ху

зеленому

БРОВАРСЬКОМУ І ПЛАСТМАС

ДАРНИЦЬНОМУ ВІДДІЛЕННЮ ДЕРЖБАННУ м. НИЄВА ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

.•._._._._._._._._. .

Звертатися на адресу: Бровари , в,ул . КУТУ301Ва. 61, від,дІл кадрІв.

м.

АдмІнІстрацІя.

~~

.........

127 номер 1972 рік  
127 номер 1972 рік  

127 номер 1972 рік

Advertisement