Page 1

Рlх вн..аннSI

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА1Н. ЄДНАlfТЕСЯI

дано борються

тижні залишилося

за

перетворення

1955 Ціна

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

хильне

виконання

ДІ> жовтневих

По закінченні польових робіт центром всієї агітаційно-масової

20 жовтия в КиєвІ закінчнв роботу VII пле­ иум правління республіканського Товарнетва для

і кудьтурно-освітньої роботи по­

rOBopeHi

заслуга

неу­

с. Світильне, яка в осінньо-зимо­

завдань

пар­

вий час організовує та&ож бесі,l(И

riї і уряду. Переважна більшість ariTaТOJ)ЇB, в тому числі і з скла­ l.У сільської інтелігенції не тіль­ &и ПРОВО,vIТЬ бесіди серед кол­ госпників, механізаторів під час

агітаторів

по

проходження

Під час літніх полЬ,ових робіт бесіди

агітаторів

по

ланках ПРОВІ>ДИЛИСЬ, як правило,

в обідню перерву. В ociHHbI>-ЗИ­ мовий час є можливість організу­ ,ll;окладний аналіз досвіду передо­

ІО3ної сільськогосподаJ)CЬКОЇ вис­ тавки. Значне місце в бесідах по­ винні посісти пі,ll;СУМКИ сільсько­

миполки, т. Малія про проведен­ ня у НИХ відкритих партзборів. Враховуючи, що на о&ремих ді­ лянках JtОЛГОСПНI>ГО виробництва,

на

збиранні

картоплі

агітаторів. Партійна організація

ди були коlПtретними, цілеспрямо­ ваними, агітатор має добре зна­ ти завдання, які стоять пере)( КОЛГОСПI>М, бригаДI>Ю, ланкою, працівниками ферм ві)tПl>відно до

,l(оручила їм провести бесіди і ор­

персttек.тивного

ганізуват'И між

КI>ЛГОСПНИ&аМИ і

грома,ll;СЬКОГО господаJ)CТВ3 артілі.

мехаНІЗаторами

ДlИове

Він повинен та&ож добре знати, як працює кожен з колгоспниItiв, серед яких він ПРОВОЮl'l1ь бесіду. Тіль&и при цій умові бе~і,ll;а виКr

партзбори вирішили направити у

відстаючі бригади СВІ>ЇХ "ращих

е

\.

.

СОЦІаЛІС-

тичне змагання на честь роковин Великого ЖІ>ВТНЯ.

38-х

Таке ж рішення прийняла вчо~

плану

у

літичних і наукових знань Української РСР.

шах­

ВИСОКОЯКІСНА ВОВНА-ДЕРЖАВІ

геоло ­

Д рський рІ.. .

гічиих умовах. Державі зекономлено десятки мі­ льйонів карбованців . При проходжеині вер­ тикальних стовбурів шах­ ти відзначилися прохід­ ники І. О . Терещенко,

Будівництво нових теJlевlзіііннх центрІв У столнці Башкирії-Уфі буде збудовано телевізійний центр Міністерства зв'язку СРСР. Теле­ цеитр

І

На Центральний аеро.і(рОМ, при­ крашений державними прапорами

Бірманського Союзу і Радянського

ганін, Л . М . Каганович, Г. М. Ма­ ленков, В. М. Молl>ТOВ, М. Г. Первухін, М.З. Сабуров, М. А. Суслов, А. Б. Арістов, М. І. Бє­ ляєв, Д. Т. Шепілов. Серед зустрічаючих: Гl>лова Ради MiHi~тpiв РРФСР О. М . Пуза-

спрямувати їх діяльність на ши­

~JЮВО і особистий приклад в ро- ро&е розгортання соціалістичного

---~

...

і ХІХ з'їзду КП України-обов'Я­

---

виборів профспіJIКОВИХ органів. 20 днів

Надоєно"о- І

.

Назви сіл і колгоспів лока на 1 ко· PUBY в лІтрах Плоске, ім. Леніна

Русанів, ім. Сталіна Гоголів, «Червона Україна»

Требухів, ім. Хрущова

Літки, ім. Калініна Світильне, ім. Маленкова

В.-Димерка, ім. Кірова Рожни, «Більшовик»

Жердова, ім. Леніна

120 119

ЖОВТНЯ

1955

110 97 93

Гоголів, ім. Молотова

75

3азим'Я, «Шлях Ілліча»

73 73 71

Мокрець, ім. Будьонного

70

Троєщнна, ім . Ворошилова

68

Бобрик, ім. Сталіна

По Бобрицькій МТС

63 59 59 57 55 49 90

По Броварській МТС

В6

ПО РААОНУ

88

Пухівка, ім . Ватутіиа Погреби, ім. Кірова

В . -Димерка , ім. Шевчеика

92

Калита, ім. Сталіна

Богданівка, ім. Андреєва

89

Заворичі, ім. Кірова

Семиполкн, ім. Леніна

86

В.-Димерка, ім. Леніна

Кулаженці, «30РЯ»

83 83

В.-Димерка, ім. Днмитрова

82

Центральні,

Надоєно мо­ на 1 ко­

лока

перемогу-перший riApoarperaT раніше строку

дав промисловий струм . Повним ходом прова­

дяться роботи на друго-

Поставлено на ревізію робоче колесо четверто­

ro

турбоагрегату.

На знімку : перша тур­ біна

KaxoBcbKoro

гідро­

вузла.

(Прескліше РАТАУ). Фото ю . Ліхуm .

на

м.отному

по­

Потім Прем'єр-міністр У Ну і які прибули з ним, ci,lta-

rocri,

ють у машини і їдуть в надану їм резиденцію. Всюди по шляху слідування москвичі вітають пре,lt­

лі . З них ВИХОДЯТЬ Прем'єр'-МЇ­ стаВШІків бірманr.ької держави. ністр Бірми У Ну та СУПРОВО,ll;жу­ 21 жовтня ГОЛl>ва Ради Мініст­ ючі його особи. рів СРСР М. О. Булганін прий­ ГО.'Іова Ра)(и Міністрів СРСР няв Прем'єр-міністра Бірмансько­ М. О. Булганін сер)(ечно вітаєть­ го Союзу У Ну. ся з У Ну. Дружніми поти~ками В цей же )(ень перший заступ­ рук обмінюються з прибулими ник Голови Ра)(и Міністрів СРСР іі: інші керівники Ра.п;янського YJ)яду і Комуністичної партії. До і Міністр Закордонних Справ гостей підбігають Ш&Олярі і вру­ СРСР В. М. Ммотов також прий­ чають їм букети квітів. няв ПреМ'єр-міністра Бірмансько­ Прем'єр-міністр Бірми висту­ го Союзу У Ну. пив пере)( мікрофОНОМ з заявою. (ТАРС).

.....--------

ЗБІЛЬШУЄТЬ(')Я ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ

ня роботи по за)(оволе~ню куль-

республікансь&і,

бу)(івництві.

На Україні

здійснюються ве­

ликі захо)(и по збільшенню

ви­

робництва цукру. Тіль&и в ни­ нішньому році посівна площа цієї

&ультури рооширена на 117 ти­ сяч гектарів. Недавно стали )(0 ла,ll;У ,ll;іючих три нових цуltрових

заводи, на яких всі основні ви­ робничі процеси автоматизовані. Закінчується будівництво цукро ­

крайові, обласні, місь.кі, районНа звітно-виборних зборах і вого заводу в Самборі, Дрогобиць­ ні, фабрично-заводські, місцеві ко- КОНференціях слід забезпечити K<tї області. мітети і Ра)(и ПJ)Oфспіло& повин- строге додержання проФспілкової

РОВУ в лІтрах

Краснлівка, ім. Жданова

Рудня, ім. Кагановича

приземляються

жовтня 1955 року по квrrень І лі і відповідальності прОфспілок 1956 року. у господаJ)CЬКОМУ і кудьтурному

Княжнчі, ім. Щорса

118 117 116 113

нов, Голова Держплану СРСР М. К . Байбаков, міністри СРСР та інші офіціальні особи. О третій ГО,ll;ині дня літаltи

Вирішено провести звіти і ви- турно-побутових потреб трудя­ профспілкових органів з щих, на всемірне пі)І.Вищення ро­

р.

Назви сіл і колгоспів

ХХ

ХІХ

~-------~

бори

нового

господарського року в тварииництві

20

*'

станову про проведення звітів і ня трудової дисципліни посилен­

ЗВЕДЕННЯ

за станом на

віТЧНЗIfiIИОЮ

Прези)(їя ВЦРПС прийняла ПО-, ціалістичного змагання, зміцнен­

зок парторганізації.

про надій МОJlока по колгоспах району за

найновішою

у президії ВЦРПС

госпів ім. ХРУЩl>ва, с. Требухів, роковин Жовтня, ХХ з'їз)(у КПРС

)(у ішпих, в яких неприпустимо

і

--------

боті. НезрозуміЛІ>, чому та" не змагання за гі,ll;НУ зустріч 38-х

роблять партійні організації кол-

ім. Жданова, с. Красилівка, і ря-

оснащений

будівннцтва провадяться геодезнчні роботн.

волі, прибув 21 ЖI>ВТНЯ з Таш­ кента ~ MOCltBY.

Посилити керівництво агітк.l>­

подвиги

буде

апаратурою. На його будівництво acHrHOВaнo більше 20 мільйонІв карбованців. Зараз на місці

ПреМ 'єр-міні~тр Бірманс;ького СI>ЮЗУ У Ну, який приїхав у Ра­ дянський Союз з візитом доброї

розвит"у

саме 'Гам, )(е особливо потрібно іх ле&тивами в осінньо-зимовий час, трудові

КПРС

Прибуття ПреМ~єр-МіНістра Бірманського Союзу У Ну в Москву

3IГiTaropa бути у ці дні разом злістів сіЛЬСЬ&ОГI> господарства.

на

з'їздові

г(Лу­

зустріч

му і третьому агрегатах.

На знімку: (зліва направо): прохідники І. О. І. Дубик

гідровузла,

гідну

з'їздові КП Україии, одержав нову трудову

.

--------~

Справа честі і оБI>В'ЯЗОК КОЖНІ>ГО З участю голів колгоспів і спеціа.-

запалююче

ЮЧИ

року.

Бу~ьонного, С. МI>&рець, при об- тику наяВШІх недолі&ів. Наік.ра­ Союзу, зустріти У Ну прийшли говоренні ХО,ll;У ~ільськогосподар- щою фОрмою ДI>ПОМОГИ агітатору численні представники трудЯ1ЦИХ ських робіт. І це цілком вірно. є регулярне проведення семінарів Мос&ви. Сюди прибули М. О. Бул­

і механізаторами

ського

неРІВ вовни БІльше, н(ж на ту ж дату минулorо

Фото К. Бузиніна.

ра паJ)ТOрганізаЦЇЯ к.олгоспу імені личе жвавий обмін думками, кри­

колгоспни&ами

І

Багатотисячнии колектив будівників Кахов ­

РадгоспНl Вlвцеводи значно зБІЛЬШИЛИ виробницт~ вовни. На. 1 жовтня цього року на текСТИ~ЬНІ фабри~и ВІдвантажено на 55,5 тисяч цент-

~~.I . Дубик і О. Ф. Яц-

і О. Ф. Яцків. (Прескліше РАТАУ).

_

У MiHiCTe~твi paдrocniB С РСР підбито підсумK~ розвнтку кВlвчарства за мннулнй сlльськоrocпо-

стовбурів

важких

Терещенко. А.

господарського pt>KY по кt>ЖНій ланці, бригаді, фермі. Щоб бесі­

утворилося заГJ)Q3ЛИве становище,

.

ви"ів, зо&рема учасників Всесо­

парторга­

нізації колгоспу ім. Леніна, с. Се­

зо&рсма-

шахти

бригадах,

Сьогодні в «Стахановці» вмі­

будівників

сейну, успішно завершив

ра села вулицях.

вати вечорами під час бесід біЛjЬШ

се&ретаря

питання про поліпшення пропагандн нау­ ково-технічннх і економічних знань у світлІ рі­ шень липневого Пленуму ЦК КП РС, а також пИ'­ тання про стан і заходи поліпшення вндавничої діяльності. Пленум намітнв заходи для поліпшення роб&­ ти Товариства і УХВaJlИВ склнкати 15-17 березкSl 1956 року ІІІ з'їзд Товарнетва для поширення по-

ти Н! І, Львівсько-Во­ линського вугільного ба­

АВадцятихат&аХ,

заготівлі кормів, показуючи осо­ бистий приклад в роботі . листа

Колектив

Великомостівської

особливо по вімалеШІХ від цент­

польових робіт, але разом з ШІми працювали на зБИJ)анні врожаю,

щено

поширення політичннх і науковнх знань. Булн об­

ганізація &олгоспу ім. Маленкова,

на

боri по мобілізації мас

'* '*

ПЛЕНУМ ПРАВЛІННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДЛЯ ПОШИРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ І НАУКОВИХ ЗНАНЬ

два

винні (,-тати сільw.киЙ і &мгосп­ ний клуб, Червоні кутки по брИгадах і фермах. Поруч з цим цілком BiJ)HO робить партійна ор­

агітаторів, на я&их парторганіза­ ція спирає'ІІЬся У всій своїй ро­

комплексу

сіJlьськогосподарських робіт.

коп.

мінари агітаторів.

тваринництва .

У досягнутому значна

15

завершенням у жовтні всього

р.

свят, а 'тут ще не проведені се­

в життя історичних рішень ве­ ресневого і послідуючих Пленумів ЦК КПРС. Ух праця увінчана пеJ)­ шими успіхами у піднесенні вро­ жаііності всіх сільськогосподаJ)­ ських культур, ПJ)Oдуктивносri ГJ)омадського

лише

з'їзду КП У країни новими трудовими діJlами­

ЖОВТНЯ

В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ЧАС Всього

революції і наступних ХХ з'їзду КПРС та ХІХ

23

АГІТКОЛЕКТИВ

ма молотьба.

підготовку до 38-ї рІчниці ВеJlИКОЇ Жовтневої

НЕДІЛЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністнчноl партіl Украіни та районноі Ради депутатів трудящих КиіВСЬКОI області

затягнулись ,l(ея&і роботи, зокре­

КОJlГОСПНИКИ і механізатори! Відзначимо

127 (1265)

СТЯХЯ~О8[UЬ Трудівники району, очолювані партійною організацією, самовід­

XVIII

ні забезпечити Пl>вся&)(енне керівництво пі)(готовкою і

XI>,II;OM

звітів

та виборів у профспілкових орга.

І

нізаціях. Вибори н.еоБХідно про­ вести Я& масово-поЛІТИЧНУ кампа­

нію, спрямовану на дальшу мо-

)(емократіі, створення умов

роов'язання

наро)(ногосподар..

ських завдаць, на дальше ПМЇІІГ

шення всієї діяльності

проф~пі­

ло&, В,l(ос&оналення роБОО'и їх ке­ рівних органів, роогор'l'aИJIЯ сО'-

На· цукрових заводах України розгорнулось соціалістичне зма­

широкого і сміливого розгортан- гання на честь наступних ХХ з'із­

ня критики і самокритики хиб у ,ll;У КПРС і XI~ з'їзду КП України.

б

·

ро ОТІ про

ф'

.

'0

І Колективи

сшлкових оргаН1зацlИ..

шдприємств

.

виявля-

.

Пропонується зміцнити профспіл-

ють 1 ВВОДЯТЬ. у ДІЮ до)(аТ&ОВl ре:

,11;0-

1

кові органи підготовленими і

свідченими біJIізацію тру,vIЩИХ для успішно­ го

для

працівни&аМИ,

знають техніку й економі&у виробництва,

ширше

зерви ИІ> ..збlЛЬШ~~НЮ Ц~KPY

які зниженню иого со lBapтocТl:

висувати в

прОФспілкові комітети пере,ll;ОВИХ робітників, робіnшць та інженерно-технічних працівників.

(ТАРС) .

Колективи цукрових заВО,ll;lВ Ук­

раїни зобов'язалися виробити за сезон 185 мільйонів пудів цук.ру -на 67 міль,іі:онів пудів більше, ніж в найбільш урожайний 1951 .

pis.

(РАТАУ).


2

n

~1

СТАХАНОВЕЦЬ

В"Ртс";

Партійне піклування

Не"іпя,

у Червоному кутку ІІІ

По

зерносховище

про розповсюдження преси

На

районній

23

!НОВТНІ!

1955

року

сторІнках стІнних газет

ДВІ ТРУДОВІ КНИЖКИ

комсомольській

-

Перед

нами,

розповідає галузей свого громадського госпо-

Вагат{) в ці дні роб(J1'И у кож-І хозяйство», «Радянська Україна», ного з комуністів паІУГійної орга- (,Правда УкраинЬІ», «Колгоспне нізації колгоспу ім. Калініна по седо», «Іtиївська правда», «Мозавершенню комшексу осінніх ЛОДІ> України», літературні і топольових робіт, підготовці тва- нерські газети, понад 30 різних

ЮОНферепції згадували &еріВНИІ~ів жердівського ко.'U'ОСПУ ім. Леніна Д~IeKO не похвально. Вони дозволили собі під час збираJLЬНОЇ кампанії перетворити uуб у зер-

М. КаленичеНКО,-автор листа до щоденної стінної газети «СтахаlIовець» (колгосп «Шлях Ідліча», с. 3ззим'я),-дві трудові книжки. Одна з них за М 113 належить

дарства. Зростає, разом з тим, і вартість трудодня, про що свід­ чать нещодавно видані грошові аванси. Колгоспниця Ганна Тимофіївна

ринниц'гва до зимівлі. Проте для

носховище.

Олексію

Карсим одержала

назв журналів, в тому числі сіл'ц-

обговорення на зборах як краще ськогосподарські. Понад 10О кол-

МитрОфановичу

Дуні,

2409

карбован­

До сказаного на КОНференЦЇЇ 1891 року народження. Друга ців, Катерина Андріївна Яковен­

організувати передплату газет і госпників і предста.вників сіль- хочу додати такий факт, який за М 240-Клав)tїї Василівні Гу- ко-1536; колгоспники Федір журналів на новий рік найшли СЬІШХ інтелігентів виписали га- також показує, що керівники зенко, 1919 року народження. Степанович Яковенко - 2490. час. Кожному агітатору доручили зету «Стахановець». колгоспу і села недооцінюють знаДарма, що Олексій Митрофано- Григорій Михайлович Галицький провести на цю тему бесіду по Літківське відділення зв'язку чення виховної роботи. Територія, вич вже людина в літах та іно- -1527 карбованців. Значна закріплених

за

ними

ланках,

обслужує та&ож с. Рожни. Серед

де проживають &олгоспники тре-

дня передплата

платників особливо відзначається

г()ду мало хто приходить до

ді здоров'я підводить, ПР(J1'е він

&іль&ість

колгоспни&ів

і

кол­

бригадах, фермах, практично до- утвореної тут з ініціативи пар- тьої рільничої бригади, розташо- виробив за 8 місяців 228 трудо- госпниць, повідомляє стінгазета, помогти листоношам офОРМЛЯТИ тійної організації колгоспу «Біль- вана в кількох кілометрах від днів. Чесний тру)tЇвник віддає всі одержують за свою самовіддану передплату. шовик» групи громадських перед- центра села. Навіть у хорошу по- св()ї СИЛИ, щоб колгосп міцнів і працю дoдaТIWBY оплату. Вже другого

стала масовою. Серед перших поруч з комуністами, агітаroрами була доярка Надія Мисник, лан.кова Олена Руденко, електромонтер Григорій Гавриленко і багато інших РЯД()ВИХ КОЛГ()СIIНИRів, які виписали для себе ресnyбліканщ.ку газету «Колгоспне село»,

обласну-«Київську правду» і раЙонну,-«Стахановець». Завідуючі фермами ТТ. Пашківський М. і Шевченко Ф. та ряд інших працівників тваринництва ВИПИСа.'ІИ так()ж журнаJ1 «С()ціалістичне тваринництв()>>. З ініціативи паІУГійної органі-

зації проведені також бесіди по всіх цехах промислових артілей, серед працівників споживчої кооперації, лікарні. Активно про'йшла передплата сере,ll; уЧителів середньої школи, яку організував КсоМуніст педагог т. AНТ()HeНltO Я.

uy-

мол()да комуністка редактор R()Лгоспн()ї щоденної стінної газети Гадина ПищаЙ. Протягом кіЛЬR()Х днів вона прийняла передплату на газети і журнали від 90 ItOлг()спників і колгоспниць. В успішному проведенні передплати значна роль належить

бу, коли він працює, щоо побути на лекції або подивитися &інофільм. Щоб зад()вольнити культурні потреби колгоспників, правління артілі устаткува.'ІО тут у свій час Червоний куток. Встан()вили телевізор, організували пересувну

тоноші нашого віД,ll;ілення €фросинія Юрченко, Григорій Лебединець і Марія Слюсар вступили між собою у с()ціалістичне зм~гання. Першість між ними за Юрченко, яка не тільки завжди своєчасно доставляє пошту, але і умі-

нали. Х()ч рідк(), але завітали сюди і JІектори з сільського лекторія. КолгосІШВRИ, зокрема молодь, були вдячні за це правлінню артілі і партійній організаціі. Зараз всього цього немає. Приміщення Червон()го кутка заси. .

Не те Гузенко. Молода людина,

у розквіті сил КОРИСТУЄ'J.1ься всї.ма пільга.ми члена артілі, а ж()дного трудо;r.ня з початку року не вирООила. Вона не б()ліє за інтереси колгоспу, бо у неї, бачите, 0,84 гектара присадибної )tЇлянки, що є грубим порушенням СтаТУТУ сільгоспартілі.

листон()шам. Враховуючи це, лис- бібліотеку, ВИІІисали газети, жур-

В інш()му матеріалі, під заголовsом «Трудова книжка М 338», що супроводжується д()шульною карикатурою, газета викриває справжнє обличчя €BД()KiЇ Юр:&івни 1tалениченк(). Ця, з дооволу сказати, трудівниця спр()моглася виробити разом з дочкою з п()-

ЛО ПРОВ()ДИТЬ

чатку року аж... 52 трудодні. І це, показує газета, зовсім не випа,ll;КОВ(), б() основне джерeJI() Їх д~_ X(»)tЇB є самогоноваріння. Абсолютна більшість членів аlY1'ілі-чесні трудівники. Іх зуснллями колгосп крок за кроком ліквідовує відставання окремих

агітаційну роб(J1'У

серед населення. На районних зб()рах праціВНИків зв'язку одностайно бул() прийнято рішення-завершити пере,ll;плату на газети і журнали до 38 роковин Великої Жовтнев()ї соціалістичноі революції. Дійова до-

пано ЛЮПИНОМ

1 неВІДОМО,

коли

й()го заберуть звідти. Телевізор опинився У к()гось-то В,ІІ;ома, і колгоспники позбавлені можливості користуватися ним. Наскільки нам відомо, голова RОЛГОСПУ т. Лисенко С. людина кулlьТ}'рна, яка не уявляє собі

ума н()ворічноі передплати га.- помога партійн()ї організації, ак- ,ll;ень без газети, книги, не про-

зет і журналів учителів т. Гра- тиву села., зокрема к.ерівників пускає жодної кінокартини. Це бовського М. становить 574 кар- колгоспу, сільра.ди, інтелігенції, дуже добре, але тим більше див­

~

Але ще є такі, як Клавдія Гу-

зенко і €вдокія Каленичен&о. Вся маса чесних колгоспників глибо­ ко зацікавлені у тому, щоо до них були вжиті всі заходи, пе­ редбачені зак()н()м.

***

«Дві трудові &Нижки»-цікава форма подачі матеріалів на сторіпках газети. Нею повинні CKQриста.ТИСJl всі інші редколегії R()ЛГОСПНИХ стінних газет. Заслуг()вує також Hii~· увагу інфОрмація на сторін&а.х стінн()ї газети «Стахановець» про додат­ кову опл~ту, яку одержують колгоспники за перевиконання шанових

завдань

по

врожайності

()кремих сільськ()господарських культур і продуsтивності гро­ маДDЬК()ГО тваринництва. Ще біЛll­ ше корисно було б якби поруч з так()ю іНформацією були також листи передовиsів про їх досвід pOOOO'lI.

~,-------

Про Оринку, що за_lсть роБОТИ в ИОllгоспі вчащає до ринку

бованці, лі&аря т. Мельника В.- дає нам можливість завершити но, щ() він так недбайливо ста483 карбованці. цю роботу до 1-2 листопада. За виться до ззд()волення культурВсього з перших днів жовтня нами прийнята передплата по с. Літки більш ніж на 400 ек-

попередніми даними, у нас не них П(J1'реб колгоспників, яки­ буде в новому Р()ЦЇ жодної роди- МИ він поRJtиканий керувати і вини без газети або журнала. х()вувати. Дивно і те, що проти

земплярів газет і журналів. Серед них «Правда», «Известия», «Комсомольскаа правда», «Сельское

ЛекцІя Дійсний

член

Української

Академії

РСР

тов.

М. Щербина, завідуючий філією ЗВ'язку. с. Літки.

про

нау&

життя

І

*~-----дІяльнІсть

«Червона. Україна»

І.

лекцію про

,ll;ЯНСЬКОГО

гоголівС\Ького

вчеНОГО-ПРИРО)l;ОЗнав-

колгоспу

РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ

Історія людства знає CfYl'Нi релі)гіЙ. Одні з них існували довгий час, інші-недовго. В наш час до наЙбі.lІЬШ поширених ре-

гіі. Люди завжди створювали бо­ гів за зразком і ll()ДОО()Ю СВ()ЄЮ. Стародавнім грекам життя богів здавалося схожим на ЖИ'lТЯ то­

лігіи належать християнство, магоме-танство, буддизм. Кожна ре-

дішньої знаті: боги одягалися, же­ нилися, бенкетували і бились, як

б()гів

єдино

знатні греки.

В уявленн;ях хри­

правильними, а б()гів інших релігін неіснуючими і віру в них згуб-

ClrИянської релігії про небесне» відчувається

ІЮЮ. Відчуження і ворожнеча між людьми різних віросповідаltь

станової монархії. Тут бог оточе­ ннй апостолами, пророками, вели­

завжди РОЗП3..1ювались експлуата-

ItOмучениками,

т()рами, щоб роз'єднати трудящих

ками, арханге.лами,

і тим самим ослабити їх сили. Марксизм-ленінізм науково ІІІ)яснює ПРИЧИНИ різн()манітнооті

феодальний В.1lа,дика князями, боярами і палацовими слугами. Всяка релігія є фантастичним

прост()

«царство ві,ll;биroк

мучени­

ангелами, Як.

релігійних вірувань. Життя різних народів СRЛадалось по-різному. Це й наuало свій відбиток на форми релігійних вірувань. Ф. Енгельс писав: «Первісні релігійні уявлення, З,ll;ебільшого

відображенням в умах людей з()внішніх сил, які гноблять люди­ ну. В первісних релігіях відобра.­ жаJІОСЬ безсилля стаrюдавніх лю­ дей у боро'гьбі з природою. В класовому експлуататорсыtoуy сус­ пільстві головними ,ll;жерелами, що спільні к()Жній даній сп()рідненій ЖИВ.lІЯТЬ релігійність мас, 6 при­ групі народів, після по~лу таких давленістьтрудящих гнiT~M екс­ груп св()Єрідно розвиваються у плуатацїї і стихійність економіч­ Кожного окремого народу, залеж- ного роови'гку суспільства. Но від життєвих умов, що випаСлово «Фантазія» в переuаАі з

ли на його долю». *)

300

колгоспників з вик-

боко змістовну лекцію.

В. Сорока.

ПРО РІЗНОМАНІТНІСТЬ

своїх

МІчурІна Понар;

ріна.

БесІди на антирелІгІйнІ теми

лігія вважає

В.

Власюк життя і .и;іяльність великого ра- лючним інТересом вислухали гли-

П. А. прочитав цими ДНЯМИ в ця Івана Вол()димировича Мічуклубі

цього не піДНОСИТЬ свій голос колгоспна партійна організація. І. Синиця.

грецької

означає

-

уявлення,

В цих словах ключ до ПОЯС-!МРіЯ. Не всяка .фантазія 33ВАає

нення різноманітності ф'ОРМ релі- шк()ди. Без творчого УЯВJlення не-

як на базар-аж земля

Як на роботу - в Оринки зуб БОлить,

двиг1'ИТЬ

•••

Мал. О. Козюрева:а.

релігії нічого буде відооражати. Це наукове передбачення пцтверджу ється нашою радянською

мистецтві. Коли фант'азія не від­

у єгипт'ян після того, як в()ни навчились гончарної справи. Хрис1'ИЯНСТВО при св()Єму виникненні ви&()ристало перекази старо)!;авніх

ривається від життя, вона допо­

релігій про страждаючих, вмира-

В Радян~ькому Союзі в резуль­

можливі, наприu:ц, винаходи в галузі техніки, не можна ств~ри­ ти художні образи в літературі і

магає людям творити нове, йти ючнх і воскресаючих богів, вперед. Але коли уявлення пере­

стає спиратись на дійсність і від­ хиляється в бік від ЖИТТЯ, вон() С'І'ає шкідливим для людей. Д() такого РЩУ фантазій і належить

релігіііна фантазія. На протилежність

науці, яка

допомагає людям пізнавати і ви­ к()ристовувати об'єктивно існую­ чі закони розвитку природи і сус­ пільства, релігія видає за правду вигадки. І головн()ю так()ю ви­

J'адкою є бог, який існує лише в уявленні віруючих. Різні релігії немов би змагаються !(Їж собою у вигадуванні «чудес». В біблії роопові,ll;ається, наприкла)!;, .що пророк !ісус Навін одним словом СВ()ЇМ зупинив рух сонця і міся­

ця. Багато богів, за релігійними переказами, народились від неПI)­

РО'ІНИХ дів. Але як би релігій ка фантазія

в таті ліквідації експлуататорських

яких ооожествлялись насамперед

Itласів, перемоги с()ціалізму і ве­

фінікійський Адоніс, персидський Мітра та ін.); пізніше християнство витіснило ці релігії. В епоху кризи рабовласницьког() суспільства великого поширення набрала віра в «БОГО-іІЮДИНУ», яка нібито була розп'ята на хресті, тобт()

лення давно вже розсталася з ре­ лігійними віх;уваннями. Явища

загинула

як()ю

ми, живучі. В()ни ще збереглись

рабовласники страчували рабів. Доти, ПОКИ в реальній )tЇйсності існували джерела, яltі живили релігію, П зміни зв()дилися до заміни одних форм іншими: мінялось обличчя б()гів, змінюва-

у частини радянських людей, затемнюючи їх свід()мість, сковуючи їх творчу активність. Т()му Кому­ ністична партія відповідно до своєї програми провадить розг()р­ нуту ідейну БОР(J1'ьБу з релігією.

зміна пір року і виростання хліб- личезН()го зростання культурного них злаків (єгипетський Озірrc, рімя трудящих більшість насе­

тією ж

смертю,

лись прийоми їх ша.нування, а

віра в бога залишалась.

природи і суспільного життя у нас розглядаються більшістю лю­ дей з т()чки зору перед()вої мате­ ріалістичної науки. Але релігійні заб()б()ни, я&і вкоренялися віка­

R()иуністичне

виховання тру­

І дящих включає в себе боротьбу з

Для того, щоб стався масовий релігійними пережитка.м:и в одна­ відхід трудящих від релігії, необ- к()вій мірі всіх віросповіда.нь і

хідн() усунути придавленість лю- культів.

не намагалась відійти ві)!; дійснос- дей зовнішніми силами, і насам­ ті, в ній завжди можна виявити земні корені. Наприклад, за віру-

перед знищити гніт експлуатаТI)­

ваннями стародавніх єгиптян, їх

зували, що перекручене релігій­

рів. Маркс і Енгельс не раз вка­

бог Хнум (його mанували близько І не відображення з()внішнього сві-

5 тисяч ро&ів току) виліпив люр;ей з глини. Віра в це З'ЯВИ.llась

;хїЙсністю.

ту В свідомості широких мас по­ СТУПОВО зникне при соціалізмї, ,ll;е

Н. Губанов,

кандидат філософських наук.

*) Цитується за киигою: Ф. Ен­ гельс. Людвіг Фейєрбах і кіиецr. класичної иімецької філософії. Українське видавництво політич­ иої літератури, 1947 р., стор.

43-44.


Не.ln",

жовтня

23

1955

рону

СТАХАНОВЕЦЬ

За ГІДНУ зустріч великого

ПОСТАВОК І ЗАКУПОК

Борючись за перетворення в життя історичних рішень партії про круте піднесення сільського господарства, трудівннки нашої артілі доб".~ися деяких успіхів. Весь комплекс ПО.'ІЬОВИХ робіт проводнться У більш стислі строки і на внщому, ніж торік, агротехнічному рівні, що забезпечило певний ріст врожайності всіх

культур.

Покращала

і продуктивність худоби. У порівнянні з минулим роком надоєно від кожної корови на 770 літрів молока більше. Вироблен~ свинини ва кожні 100 гектарів ріллі по 10,3 центнера проти 4,7 1954 року.

Для самозаспокоєння He~aє проте у нас ніяких

підстав.

загрозливе становище утворилося на збнранні картоплі. З

рів до

19

жовтня було внбрано .1ише

330

Дуже гекта­

Вкрай повільно проходить

260.

кагатування, що знову-таки веде до втрат врожаю. Успішно проведе­

но збирання кукурудзи, але значна кількість стебел ще не засилосо­ ваиа, а для зберігання кукурудзи на зерно ще не завершено будів­ ництво відповідних сховищ. Ще є багато недоробленостей у підго­ товці тваринницьких приміщень до знмн.

Щоб подолати відставання на завершальному етапі сільськoroc­ подарського року, вирішили скликати відкриті партійні збори. На них присуткі були бригадири, ланкові, комсомо.lьці, агітатори. Пе­

КАРТОПЛІ

ПартіАні збори пройшли активно. Висловились 13 комуністів і безпартійних товаришів. З'ясувалось, що в окремих бригадах, ланках ос.ааб.иа трудова дисципліна. Особливо гострій критиці підДали брига­ дира 5-ї бригади т. Капітоненка, де не зібрано ще 18 гектарів каРТОПJlі, а до кагатування І не приступи"и, За рішенням партзборів у вІдстаючі бригади направлені кращі агітатори. У бригаду 16 5, наприклад, відряджені бригадири інших брига~ tт. Печонка Ю., Печура К., якІ посіли перші місця у кол­ госпі на збиранні І кагатуванні картоплі. На зборах визначені також праК11Ічні заходи по завершенню заготівлІ кормІв, збиранню корене­ плодІв, ремонту тваринницьких примІщень.

Збори пройшли пІд знаком забезпечення гІдної зустрічІ 38-х ро­ imвин Жовтня. Докладаємо зусилля, щоб успІшно виконати прий. няте рішення.

В. МАЛІН,

Кмгосп ім. Хрущова, с. Тре­ бухів; ім. Сталіна, с. Русанів; ім. Ватутіна, с. Пухівка; «30РЯ», с. Ку.llаженці; ім. Леніна, с. Плоске; «Червона Україна», с. Гоголів; ім. Калініна, с. Літ­ ки; «Більшовик»; с,. Рожни; «ІПлях Ілліча», с. 3азим'я; ім. Ворошилова, с. Троєщина; ім. Леніна, с. Жердова.; імені Леніна, с. Семипмки; ім. Ма­ ленкова, с. Світильне.

3

В ЕДЕ Н

Н

",

Назвн сіл і колгоспів

.

Кулаженці, «Зоря» В.-Димерка, імені Димитрова Рожни, «Більшовик» Гоголів, імені Молотова Плоске, ім. Леніна Світильне, імені Маленкова Требухів, імені Хрущова Русанів, ім. Сталіна Гоголів, «Червона Україна» Пухівка, імені

Ватутіна В.-Димерка, Шевченка Княжичі, ім. Красилівка, Жданова Богданівка, Андреєва

125,7 108,6

100,0 100,0 100,0 89,5 100,0 100,0

88,5 87,8

100,0

75,0

100,0 100,0 • 100,0

61,1 60,0

98,2

55,8 79,3

імені

Щорса

97,2 96,8

96,5 85,3

імені

95,8

93,5

95,0

75,3

імені

Назви сіл і колгоспів

с.

",

..

= "'"..

В.-Димерка, імені . -Леніна Погреби, ім. Кірова Зазим'Я, «Шлях Ілліча» Троєщина, імені Ворошилова Бобрнк, ім. Сталіна В"Димерка, імені Кірова Семиполки, імені Леніна Мокрець, імені Будьонного

Жердова, ім. Леніна Заворичі, ім. Кірова Калнта, ім. Сталіна Рудня, імені Кагановнча По Броварській МТС По Бобрицькій МТС ПО РАНОНУ

93,8 92,9

Лапова

КОМСО?lОЛЬСЬКО- моло-

до лав партії Ніна Довгодько

'l1a

тримає в руках щойно виламаних декілька ве.1иltих качанів куку­

рудзи. Очистивши їх від обгор­ ток, вона любується ними, пока­ зує своїм подругам.

-

ОСЬ вони золотисті

зерна,

Н а з нім к у:

Копгосп ім. Капініна, с. Літ­

3а станом на

20

72,5

89,3 88,3

72,5 68,1

ВО,9

70,7

79,4

84,0

79,3 79,1 77,0 75,7

93,0 60,7 91,0 ВО,I

Торік комсомольсько-молодіжна ,1анка виступила в' колгоспі іні­ ціатором соціалістичного змаган­

Минулої зими у віАПовідь на цоста.нОВУ січневого Пленуму цк

нєєвські».

(Прескліше РАТАУ). Фото В. Гришина·.

~-------

Копгосп ім. Моnorова. Несучи ТРУАОВУ вахту на честь наступ-

те більш як на 6,5 тисяч цент­ нерів соковитих кормів.

них З'ЇЗАЇв-КПРС і КП fкраїНИ,

Кonгосп ім. Кірова,

с. По-

тРуАЇвники артіні з механізато­ рами Броварської МТС закінчили

В. Буnавна. с. Гоголів.

відправляє~ься молоко в раху­

вибирати картоплю на 244 гектарах. Добре працювали на копанні

*** Копгосп ім. Ж"анова. Трактор­ на бригада Броварської МТС, яка

нок закупок, план яких вико­

картоплі більшість кмгоспнив.ів.

працює на полях колгоспу, знач­

греби.

План поставок

молока

виконаний достро&Ово. Щодня

282

Серед трактористів відзначилися Ф. Романок і М. Таран. Вони щодня мamиною «ВТЕК-2» викопували клубні на 6-8 гектарах, перевиконуючи норму більш ніж

но перевиконала договірні зоб о­ в'язання на ора.нці зябу. При зав­ данні 1000 гектарів уже є 1080. ШДНЯ'rl'Я зябу продовжується. Трактористи О. Марченко, С. Гї­ вдвоє. В основному вся картопля сар тракторами «ДТ-54» щозміни вибрана механізмами. На площах перевиконують норми на. 2-4

проценти.

закупок

мо­

реAJIВ сусіАИЮ артіль імені Сталіна, с. Русанів, на' 63

працювали культиват()ри, шали~ь у землі.

д. Антоненно.

Красилівський колгосп імені поставок і закупок овочів у повному асортикенті, в тому

чи:сJIЇ цибулі на 114 процен­ тів. К'ОJIГОСП продовжує здава­

чимо цю роботу.

ти овочі в рахунок державних

ла кукурудзи

плани

77,2

конав кмгосп

73,8 80,1 76,9

С. Рожни.

«ВіJIЬШОВИК», К. Павnенио.

разом з віДХОАами

городини. Бригада по кормодобу­

поставок і закупок овочів ви­

І

ванню, яку очолює Д. Осьмак., виростила високий врожай кормо­ вого буряка-по 180--200 центнерів на кожному з 35 гектарів.

!!::==========~ Кормовий баланс. JVIЯ худоби зрос-

-

3автра

-

посадка.

Це

-,

ротехнічному рівні

ду всіх сільськогосподарських КУЛЬТУР. При завданні 550 центнерів засипано 1123 центнери зернових і бобових. Створено АВО­ річний запас насіння помідорів, моркви, редиски, капусти 1 шІ шої городини. О. Гончаренко. с. Княжнчі.

Продовжуємо силосувати стеб-

закупок.

75,0

увагу створенню наеінного фОН-

Добрий врожай вироСтили ЦЬОго року і кукурудзи. На площі в 45 гекта.рів буде по 30 і більше центнерів з гекта.ра.Однак відстали ми з збиранням її, але зараз усі бригади працюють на плантаціях. 3а KЇJIькa днів закін-

Жданова виконав річний план

річних

Копгосп ім. Щорса. Дбаючи за

180 центнерів.

АСОРТИМЕНТІ

Майже два

г. Менжerа.

с. Красилів~.* *

Найвищий врожай зібрала на врожай в наступному · році, кол14 гектарах наІШа К. Геги-по госпники ПРиJdJIЯЮТЬ особливу

ОВОЧІ В ПОВНОМУ

**

після гектари.

яких збирали клубні, що зали-

проценти.

96,4 89,1 92,7

***

Копгосп Ім. БУАЬОННorо.

Кор-

модобувна бригада разом з ріль­

ничими заклали 1300 тонн висО­ коякісного силосу для ХУАоби, в тому числі 200 тонн качанів КУ­ рудзи для свиней.

с. Мокрець.

П. Довгопоn.

посіяли КУ-' ли молоді сходи мали

по

3-4

серйооний іспит для нас. 3роби- курудзу решта ланок артілі. КПРС і заклик ЦК ВЛКСМ «Мо- мо все наиретеЛЬНЇШе-'3акладемо Дівчата розуміли, що в догляЛЦЬ, у похід за кукурудзу!» основу високого врожа.Ю,-нага- ді за посівами важливе значення ланка зобов'язалася зібрати ни- дала ще раз ланкова своїм подру- мають вчасна пропмка, підсадка нішнього року ПО 80 цент- гам. зріджених місць і проривка. Про нерів цієї цінної ПРОДОВОЛЬЧОl 1 А наступного дня рано-вранці це вони добре запам'ятали ще тофуражної культури 3 кожного найпершою ланка дружних пос- Аі, коли вчидися взимку на аrpo-

листочки, зробили проривку, залишивши в кожному гнізАЇ 2-3 добре розвинуті, міцні рослини. Це робили обережно, щоб не по­ шкодити основних стебел. При появі ВОЛ<УГей знищили сажку,

гектара закріпленої площі.

пішала на діляmtу. Дівчата зра-

технічних курсах, створених при

кукурудзу.

Весною, напереАОДні виходу в поле, Ніна Довгодько ще раз по-

зу приступили до діла. Всі працювали з вогником, одна дРугій

колгоспі . Такі заходи забезпечують П(}1'рібну густоту, створюють

собою Софія Голик, Галина Горбаха та інші. До вечора МОЛОАі

дів ПРQбилися на поверхню, знову

гано-мінеральних добрив, хто ви-

колгоспниці

розпушили міжряддя.

сіватиме насіння.

новлене

тини качанів: зернисте, добір-

перевиконали

завдання.

вста-

3 К~ЖНШІ

днем кількість не засіяних гектарів зменшувад.ася. Кукурудзу посадили . швиАк(), так, як з3.Писали в ПJIані аrpOO'ехнічних заходів, складеному разом з агро-

Багато подруги пере~или, ко-

ли стало холодно, зачастіJIИ до­ щі. Але хоч якою примхливою було весна, однак кукурудзу ві)!;­ стояли. Шсля третього борону­ вання в:а кожний гектар, як під­

кукурудзу.

Приклад

в

роботі

показувала

комсомольсь&О-моло-

діжна ланка. Тепер виламані ка-

чани вони швидко очищають ві)!; обгорток і завантажують в су­ шарки на зберігання. Стебла

i~YTЬ Аля поповнення коркової бази. Лаmtи і бригади зкагають­

номом. На всій площі за.безпечи- живлення, внесли по центнеру ся за те, щоб наступного року ли точні ·квадра.ти. сульфат-амонію. При визначенні виростити ще вищий урожай цієї квадРатів

-

розпушили

Приклад передовиків запалю- вручну, знищивши всі

грунт

,11;0

одно-

не прогрїJIи на сонці, прОО'руїли ва.в інших. Рівняючись на них, в

го бур'яни. ОАНОЧа.сно з цим під­

a.r-

садИJIИ зрі)!;жені місця. Потім, ко-

граноза.ном.

трохи пізніше штучно запилили

Раді ,!,івчата, що дотримали свого слова, їх праця дала багаті умови для нормального росту і плоди. Кукурудза УРО,!І.Ила на розвитку молодих рослин. Як славу-по 83 центнери на кож­ тільки закінчили сівбу, зразу ж ному гектарі. Але не тіJIЬКИ в площу заборонували в поперечно- ланці, а. й на всьому масиві в ар­ му і повздовжньому напрямах. А тілі вирощений високий урожай. коли перші голочки ніжних схо3араз колгоспники вже зібрали

обов'язltи: хто накопуватиме лунки, підсипа.тиме в них суміш ор-

ня за вирощення висо&ого вро­ Щоб забезпечити високий урожаю кукурудзи, зобов'язавшись жа.й, ланка заготовила на кожний зібрати її на кожному гектарі по гектар по 70 тонн гною і торфу. 45 цеНТІ!ерів. Чимало вклали то­ Це добриво старанно переJIопатиді молоді кмгоспниці праці, і во­ ли, ПОЛИllаючи ГНОЇВ&ОЮ, і рівнона за.бе;шечила відРадні результа­ мірно розкидали по площі. Колти. На кожному гектарі було зіб­ госпниці підготували також насінрано по 53 центнери добірного ня-його брали з середньої часзерна.

А. П. Корнєєв

Останні вісті 3 колгоспів

процен:т:ів.

**

Багато

-------~

план поставок викона.ний ка процентів, закупок-на

1ОО 510

область.

років працює над внведенням НОВНХ сортів помідорів селекціо-

жовтня річний

ніби янтар,-ГОВОРИТЬ Ніна. говорила з с.воїми подругами. Дів- не поступалася в роб(}1'і. Коли, - Кожен грамів по 200 або чата піiU!ели підсумки роботи за наприклад, лан:кова. ·закінчила й більше, додає одна зАЇвчат.­ зимовий періОА, що вже зроблено перший рядок найраніше, то на СПОАівання наші виправдалися, для виконання взЯТQГО зобов'я- другому вже її обігнала.Марія Довнаполеглива праця прикес.в:а. своі зання, розподілили між собою l·ОДЬКО. Так само змагa.n:ися між плоди.

Пензенська

Готуючи гідну зустріч 38 роковинам Жовтня, колгосп посилює здачу ммока державі.

61,0 83,4

90,9

вирощування по­

біля куща помідорів сорту «Кор­

ии.

IQ:

високий УРОЖАЙ КУКУРУДЗИ ВИРОЩЕНО діжної ланки нещодавно прийня­

Молоко понад пnан

державний план

:

=..

100,0 100,0

тися досвідом

лока, чим самим колгосп випе­

."

.

тії, в яких вони просять поділи­

**

IQ,.

Літкн, ім. Калініна

Союзу і країн народної демокра-

не. На 253 проценти виконано

за ставом ва 20 ЖОВТНІІ 1955 р. (В процентах до плану)

Корнєєва нара­

ховується більше 4000 листів від різних господарств і селек­ ціонерів-любителів Радянського

Копгосп Ім. Леніна, с. Пnое-

Я

про хід сільськогосподарськнх робіт в колгоспах раlону

.."g- .. ....

картотеці А. П.

мідорів і баштанних культур.

наний на

секретар парторганізацІї.

нер-любитель учнТель Соснов­ ської середньої школи Беков­ ського райоиу мічурінець А. П. KOPH€ЄB. Великнй інтерес являє внведеннй ннм сорт «Корнєєв­ ські», який нараховує на окре­ мих кущах більше 400 штук по­ мідорів. В останні роки цей сорт вирощується багатьма селекціо­ нерами в Чехословаччині, Бол­ гарії, Польщі та інших країнах народної демократії. У велнкій

(3а даними райуповмінзагу на 20 жовтня 1955 року)

ред тим з ініціативи редколегії щоденної стінної газети «Ленінець» проведено було сількорівський рейд перевірки підготовки тваринництва до зими. Рейд очолила секретар комсомольської орга­ нізаціі М. Сокуренко. Учасники рейду побували Ііа фермах, оонайо­ ми.иися з ходом ремонту і будівництва, поговорили з людьми про причини, що ,аважають їм прискорити роботу.

Колrocп ім. Леніна, с. СеМИПОЛЮI.

До 100-річчя з дня народження І. В. Міч У Р і н а

ВИКОНАЛИ РІЧНИЙ ПЛАН

свята

з

С'1'Вслі строки і на високому

культури на всій площі.

А. ГаеРИllенко. Колгосп «Більшовик»,

с. Рожни.


СТАХАНОВЕЦЬ

.7=====П

О

р

а

й

о

н

у====т.

ПРО НАСТУПНУ РЕФОРМУ КАЛЕНДАРЯ

квартали (чверті року) мають та­ кож різну тривалість: 90, 91 і 92 дні. І, накінець, третя невручність полягає в тому, що числа місяця не збігаються з днями тижня: по числу місяця не можна відразу сказати, якнй це буде день тижня. Вже більше 30 років існує між­ народний комітет по реформі ка­ лендаря (спершу при Лізі Націй, а тепер прн ООН). Цей комітет розглянув близько 200 проектів. Найбільш вдалнм виявився такий

ПІском майданчику, знову забриніли дзвінкі голоси жвавих малят.

Діти вибігли ~ теплих кімнат дитясел, щоб погратися, чистим,

ПО-ОСІНньому прохолодним

повітрям.

Усі

подихати

ХЛОj1ЧИКИ

і

дів­

чатка добре одягнені, закутані. Матері, що працюють в полі на збиральних роботах, спокійні за своіх дітей.

с. ЛІТки.

з нім к у: опівдні біля дитясел

колгоспу ім. Калініна,

ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ

В

Артіль інвалідів ім. Панфі­ лова

розширює

на тиждень кінофільми,

Придбано цінний більярд,

телів змагаються в умінні за­ бити в лузу найбільше число шарів.

КУРСИ КРОЮ І ШИТТЯ В КОЛГОСПІ

назустріч побажан­

ням колгоспниць, правління сільгоспартілі ім. Хрущова, с. Требухів, організувало кур­ си крою і ши1'1'я. Викладачем запрошено кваліфікованого спеціаліста. Заня1'1'Я відвіду­ ють 90 колгоспнць.

лагоджено поши1'1'я з такого ж

матеріалу чоловічих і жіноч,их різнокольорових плащів. В цеху працюватимуть 25 інвалідів Вітчизняної війни та інва..lІідів праці.

НОВІ МАШИНИ Броварсыаa

БУДІВНИЦТВО

МТС

одержала

універсальний обкатнотормоз-

НОВОГО КЛУБУ В колгоспі ім. Леніна, с. Се!,"

ний стещ «ОТ-6» )J.JIЯ гарячої обкатки моторів. У майстерні

будівни-

закінчено

монтаж

машини

цтво нового клубу з цегли. Тут «МУ-1» дЛЯ миття деталей. буде просторий зал, кімнати І В МТС нараховується тепер для бібліотеки і читальні, при- близько 580 машин і мехаміщення для роботи гуртків.

нізмів.

НАРОДИ

ВИМАГАЮТЬ

ДАЛЬШОї РОЗРЯДКИ МІЖНАРОДНОї НАПРУЖЕНОСТІ 27 жовтня в Женеві відкривається нарада міністрів ЗаІ~ОРдонних справ СРСР, США, Англії .' і Франції. У віДПОВіДНОСТІ з ди. рек.тивами глав урядІВ цих чо-

без

неробочий день можна буде вста­ вити і після 30 червня і назвати Днем миру.

ОО ОЛЕНІ НА УКРАІНІ На Азовському морі поблизу м. Генічеська є острів БірючиЙ. Це-Азово-Сивашський держав­ ний заповідник. На острові Бірючому можна

зустріти й красуня оленя. В 1943 році з вольєр Асканії Новоі на острів випущено кілька пар кав­ казьких оленів для акліматизації. Воии прижились тут і дають по­ томство. Тепер в заповіднику є більше сотні оленів.

ОО

ЖОВТНЯ

року

1955

кає тепер наша промис.'Іовість,­

та навчитись водити його, озна­ йомитись з роБО1'ОЮ радіостанції «Уl>ожай», сконструювати три радіоприймачі. Механізатори Бобрицької МТС, які оБCJI}'жують за.ворицький колгосп ім. Кірова підтримали іні­ ціативу школи і вирішили взяти

шефство на,.; юними технікап Вони передадуть школярам кни­

часто можна було чути від учнів

ги, плакати про будову трактара,

старших К.1асів

навчать управляти їм.

Гузія,

Андруха,

.якось пі;( класу,

час одної

перерви

учень

десятого

запропонував

організува­

ти гурток по вивченню нової тех­

ніки. Цінна думка була підхопле­ на, записалися до гуртка 22 уч­ ні. Вирішили протягом 1955 1956 рр. вивчити трактор «ХТЗ»

Хоч і недавно в шltOлі органі­ зовано технічний гурток,

щtOТі:

його },часники вже мають деякі успіхи. f}'зііі: сконструював О}lj­

ноламповий

приймач,

Дейнека

-детекторний, Федоров,~ьr.lIi'і-­ двuламповиЙ. Гуртківці при!і)[:І.'ІИ участь в електрифікації шкільно­ го будинку ~~

2,. А. Саламатова, викладач фізики.

с. Заворичі.

Ще про справи реМОНТНі в Красилівці Кілька років тому красилівс.ький IQОЛГОСП ім. Жданова взявся ремонтувати приміщення сіль-

ка років користувалися коштами, виділеНИIІІИ для ремонту, кєрів­ ники правління вирimилlJ в при­

сыtoоo фельдшерQько-акушерсыto-

дачу забрати ще и

го пункту, одержавши ззздалегїщь плату 1О тис. Ita.рбованців. Кошти

залізо·. Дах приміщення пуик'\'}' сяк-так позамазували і вважають,

1J.V~рj.в.,льне

ці правління колгоспу зуміло ви-

що ремонт закінчено. Все це p~­

користати швидко, хоч про ремант

билося за вказівкою галови

приміщення пункту

лі т. Радька. А секретар партор­

ніхто й не

згадував довгий час. Нарешті, в цьому році ремонт розпочався. А на думку правління артілі він не лише розпочався, а й закінчився,

ганізації

т., Пожидаєв

і

avriголова

сільради т. Зінченко лиm:е пота­ кують йому з цього приводу.

М. Боримський,

причому дуже вдало. Ще б пак! І

завідуючий

Не задовольнившись тим, що кіль-

охорони

райвідділом

ЗДОРОВ'я.

Худоба без догляду

На дільниці :М 1 колгоспу для сусіднє село, а випасати корів дітям. Наприкінці випасання корів призначені 3 передоручив На схилах Альпійських гір, пастухи-А. ЛевчеНRО, Д. Гриш­ дня виявилося, що одна з най­ вкритих снігом, росте невелика ко і А. Гришко. Але вони несум­ бі;оьш продуктивних корів забре­ рослина-сельДонела. Ніжні стеб­ ла цієї рослини пробиваються лінно виконують свої обов'язки, ла в болото, що на урочищі «Ру/(­ крізь сніговий шар і розцвітають часто сплять під час роботи або ка», де і загинула. ніЖНОГОJlубими або пурпуровими зовсім кидають худобу напризво­ За нанесені колгоспу збитки квітами. ляще і вона залишається без дог­ винні мають відповісти. Правлін­ Це дивне явище пояснюється ню колгоспу потрібно, разом з тим, що стебла сельдонели виді­ ляду. Призвело цеАО того, що ляють тепло під час росту. Від худоба розбила чотири стіжки тим, переглянути сItЛa.,lI; пастухів цього сніг тане і навколо стебла і залишити на цій роботі тільки сіна. утворюється ПОРОЖlmна. Цікаво А таких, ~o свідомо виконува.тИ­ До ще гіршого призвело бездог­ те, що коли шар снігу дуже тов­ муть свої обов'язки. стий і стебла рослини не встига­ КВІТИ НА СНІГУ

ють до цвітіння внбратись на по­

верхню, сельдонела розцвітає під

".IIII."""--'. . . ._,.n.._""...'

.~·", ...,._..___.._",_~___.._......

_"'_~

31

снігом.

-_n_.._ ..-"'. .,.-..n__... ___.._..w·__

..;;;:...;;-:....~..;;;;_~..;,:..r~_~__-..

;;:W;~~";;;;",;;"~..c-;;_;;";;;:_;;~~";;;;_;.;':..:-;;;;

по

Оскільки 4 квартали по 91 дню складають 364 дні, то щороку піс­ ля 30 грудня вставляється ще

на

якому щовечора чимало люби­

Идучи

мають

30. 91 ділиться

остачі на 7, то кожний квартал складається з 13 семиденних тиж­ нів. При цьому кожний квартал починається завжди в один і той же день тижня-в неділю.

пожвавилася гурткова робота.

Завтра цех почне виготовля­ ти продукцію. Щомісяця тут вироблятиметься до 5 тисяч скатерок.. Незабаром бу)J,е на­

розпочато

деревообробного

двічі

демонструються

виробництво

товарів широкого вжитку. Днями в Броварах відкрито новий цех по виготовленню скатерок-клейонок. Сировиною для них є дешеві відходи хлор­ вінілу київс.ьких заводів. У же встановлені спеці~ьні вальці та інші механізми і прилади.

миполки,

клубі

комбінату

колгоспних ланах.

Федоровський,

чення дня тижня. Цей день буде МіжнародниМ" неробочим днем Но­ вого року. У високосний рік такий

ПРИДБАНО БІЛЬЯРД

КЛЕЙОНКИ

на

Тоді вони зустрілися з складними сільськогосподарськими машина­ ми і зацікавились їх роботою. - .які чудові машини випус­

Рік ділиться на 4 квартали, кожний по 91 дню. Перший місяць кожного кварталу (січень, квітень,

один день без числа і без позна­

Фото М. Строя.

працюва.'ІИ

проект.

Оскільки число

Піднялося вгору сонце і в затишку, на посипаному золотим

При нашій середній школі ор­ ганізовано гурток юних техніків. Думка про нього виникла під час літніх &анікул, коли учні

Жигало та інших.-Хороше було б знати їх більш досконаліше-у ~ттi обов'язково здасться.

липень, жовтень) дню, а решта-по

23

Учні вивчають техніку

Сучасний Григоріанський кален­ дар має значні недоліки. Так, ка­ лендарні місяці мають різне чис­ ло днів: 28, 29, зо, 31. Окремі

.

НеАіnя,

....

лядність худоби під

час

випасу

на дільниці :М 2. 14 жовтия К. Дяченко пішов храмувати у

В. ЯковеНКО.

Колгосп ім. Маленкова. с. Світильне.

n.__n______

...•__ ..-...~"'_-~-_""'""""--"'."' ______•_____..

,..'W.г~."'.,.·

~

Саюзу». З ще більш відвертими спробами знову отруїти відносини між країнами виступають багато військових керівників на Заході. Голова об'єднаної групи

в тому числі і в США. Про це говорять факти. He,ll;aBHO в секретаріат Організації Об'єднаних На.цій надіЙшла. заява виконкому американс.ької ПРОфспілJ.tи робіт-

міністрів закор)J,ОННИХ справ чо­ тир,ьох держав і сповнені ріши­ мості не допустити віДНО5.'ІеннЯ'­ «холодної війни». Це ясно пока­ зала проведена наМИlfУЛОМУ тиж-

Редфорд і американський генерал Грюнтер, який ачолює збройні сили Північно-атлантичного блоку, відкрито виголошують войовничі промови, твердячи, нібито тепер

ті і плавильників, в якій висловлюється надія на те, що «,іІ;УХ Женеви» буд.е пеl>енесений на нараду міністрів закордонних справ великої четвірки» і що це до-

Ради Миру. У зверненні до св ітової ГРОМcLдської думки Бюро Всесвітньої Ради Миру підкрес­ лює, що серйозні труднощі, які повинні будуть подолати в Же-

"""р. Французько'" газета «Монд» ",п

НJПНОГО врегулювання, яке мог- вимагатимуть

yu

зенхауе= .,... з відкритим листом, в Цlї того, що вже )J,осягнуто, або

подав сенатськііі: комісії в закор- начальників штабів США адмірал ників металорудної промисловос- ні у Відні сесія Бю.,Ро Всесвітньої

донних справах доповідь, в якій скаржиться, що «дух Женеви», тобто ослаблення міжнародної напруженості, с~орює серйозну загрозу «цності і рішимості» за.хідних країн; іншими С.10вами, б . Менсфілд по оюється, . що змlЦ-

треба думати про війну, а не про поможе досягнути «взаємноприй- неві міністри закордонних справ, взаємного

проЯR-

нення HOPM<4JIbHOfO МІжнародного поясню'" таКІ' виступи войовни- ло б забезпечити міцний мир». JІення доброї волі і безустаннОго ТИPlьах держав, яJ.tі радилися в об" б " співр Ітництва 1 дальше ослаш' - чих генералів ЇХ прагненням «Jr'_ липні, міністри 3a.Itордонних . ,... Такі заяви в США стаю'l1Ь все терпіння. Громадська Аумка, пі,ll;лення напружеНОСТІ можуть СТ'ти В своє Т\l\зпорядження ті більш частими. Цими )J,Нями, на- креслює'llЬСЯ у зверненні, не Аасправ ~аю'l'Ь продовжити розгляд . . них" yv ~рвати систему заХІДНИХ воєн "ошти, яиl' ВОНИ вв' ..... ють неооприклад, більше ста визначних пусти....... щоб незгода в Женеві в наЙва.жливіших міжнародних IfИ,• ..... о.ш.о • .." . блок.ів, яка є ОДНІєю з головних ХІ·ДНИМИ». Але, зрозуміло, гене- американських громадських дія- якому-небудь одному з питань тань і прийняти РІшення, спри. h&: • причин МІжнаРОДНОІ напруженос- мли не ОДИНОКІ'. За ними стоять чів зверн\Т.1J.ИСЯ до пТW>'>идента Ей- послужила приводом )J.JIЯ ліквіда.мовані на дальmе ОСЛilo\lлення МІжнародної

.

напруженосТІ,

на

.

ЗМlЦ-

нення миру.

ті. Цілі доповіді

М'

енсфща . . ста- досить ВПЛИВОВІ'

ють особ.'lИВО ясними В СВІТЩ ВИС-

промислово-фі-

нз.нсові і урядові кола,

J

yvu

які не якому вони висловлюють надію

ПРИВО,ll;ом

)J.JIя

неудачі

наради.

Т}'пів видного американськОГО ог- хочуть розставатися з політикою «на торжество духу Женеви», не На.роди вимагають нових кроків На За ході, проте, є впливові лядача Р естона, якии" з "'ривогою • «з позиції сили». зважаючи на підступи проти:вни- до між.народиого співр об ітництва.

ко.lІа, яких така мета не влаmто- відмічав, що в останній час У

вує.

В міру наближення наради,

-

KpalНax

З

ах

оду

«И")J,VТЬ

розмови

Пnnте поборники продовж.ення ків ос:шб.11ення міжнародної на- Всесвітня Рада Миру закликала yv

«ХО.110ДНОЇ війни»,

які

бажають

пруженості.

Автори листа

ПlД-

о· кожну JlЮДИНУ, кожнии наРОА Дl-

міністрів закордонних справ пре)J,- про скорочення оборонних бюдже- перешкодити успішній роботі на- креСЛІОють, що «тільки дальші яти так, щоб в усіх країнах, на

ставники цих кіл, які часто ноеять генеральські мундири, посилюють свої намагання знову за-

гострити міжнародну

.

'>

чуючи

пт\/vl1и таких

ТІВ» . ..,апере уи. М н фl'л)J, Р''''ТОН l' -ІХ ОА розмов, ес, "" . ються викликати

ступної наради міністрів закордонних сп=в У Женеві, відобра.-

фальшиву тривогу І 3НОВУ повторюють банки про нібито існу-

дуже вузь&Их гр'уп; їх ШIЗиція ЯВІІО суперечить прагненням біль-

НОДУМЦІ намага ' обстановку.

і не )l.опуститп успіху нових пе-

реговорів у Женеві. Цими днями

.,...

жають корисливі інтереси лише

р" wянс,ького шості населення в усіх країнах, ючу <'загрозу з бо"'у американський сенатор Менсфілд, ....,.,

.-

.

переговори за столом конфереНЦlII: ВСІХ континентах восторжествував б 'nІ' і щирий обмін думками ез по- дух .mеневи. оо І Л v

гроз застосування сила з "б

езпе-\

чать мирний шлях в маи утнє». . Народи всього СВІТУ покладають

р

апицькии.

едактор

С ПО)'РЕБІНСЬКИR

великі надії на наступну нараду.

=-=---;;....--......:----------Ад:'"реса редаціІ: с. Броварв, І<вІвськоІ області, ВУ/І. І<вJвсиа, М 138. Броварська раlовва друкарв. І<вїВСькоro oCМacBoro упраll.llїВU куяьтурв.

Заll.

3295 2500.

127 номер 1955 рік  
127 номер 1955 рік  

127 номер 1955 рік

Advertisement