Page 1

.,_!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В--!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВІ!!!!!!!І!!!!!!!І!Іа П РОЛ ~ТАР І В CfX, КР А ІН, ед НА RT ЕС Я f І

ОР ГА Н

& Р () В АР С ЬКОГО

.МІС.ЬКОІ

газета· ВИХОДІІТЬ

3

І

МІСЬКОГО

* .м 126 (72()7) *

17 квітня -1937. рQку

=====

==="3авmра-День буд/івед;-ьиииа

За програмою . Великі

індустріальні

зІl'І'ишні місь­

продукції.

культурн А зручні дитсад\­

Розширюється

рук

д.ь зниження темпів будів­ ии.цтва, внаслІДок чого за­ морожуються видіпенІ

.всього.

коІШи І стримується про­

усе

це

чим

справа

живе

народ.

Багато будІвельних ор­ ганізаЦій ·і пІ;Дприємств бу~іУ вже. тепер зн&чи~ прискорили

fІРес

З

темnи

. зросла

цІєю (Saraтo

·

диться дострокоВо.

Та сьоrоднl тjреба йти дмt 1 пQІРеСіудоtІ1 rаду~і. Ще .етрсими аадИшаІО'І'Ь· 011 матерІапо· 1 трудом!С"r­ КІСJ1, 0уДіВНИ'ЦТ'8а, деІЩJ об'Є'КТИ 880ДR'11>СЯ З пору.­

-

прискорено

тах

llівроку по­

який проводиться електрон­

ноУ технІки 1 передових методtв qжанізацІУ ІНже­ нерноУ п:рацt скоротити

·

маши­

майже на стільки ж ниж­ чІ.' затрати металу. До кІн-

ЦR п' .RТ'ИрІчни цей підроз­ Аіп повнkтю . забеаttеЧВТІf

свого

сусІд­

иього Ясин;уватського ма­

заводу

. необхJ.цній

в

кіпькоС'J'І дета­ лей з .порошку. всвпоrодвии

госпу сШл.ях ДО RОІІfіУ­ Нlзму• дострок_рв0о при­ йшла вода. Монтаж тех­ нопоrtч.них блокІ:в майбут­ нІх стаНцІй ведеться в

.

цеmх ІІіІдпрнемсrва, що дав змогу вИконува:rи ро­

боти швидше 1 з кращою яюІстю.

3

АСФАЛЬТУ,

.CTBOPEHOrO ПРИРОДОЮ

А.аиа-Ата.

Набагато

ІІІВЦЦШе, ·ніж. ранІше, ста­ ли надходити ваІfl'ЗЖІ на

будtведьники.

чено норматввами. Цаому

рІВ Батнии

Цього дое1ІІ'НУТО застосуванню

за­

заВД;RКИ

нових

мате­

рІап.ІВ ·на полімерній осно­ вІ. В ході монтажу за до­ помогою

у

забезпечили

НадІйний

хист вІд провизуючих вІт­ Н090селам

режим

ТенrJ,вьн.е родовище наф­ ти з пуском новоІ пІд'Із­ ноУ дороги. На прокладку П затрачено набагато менше часу, ніж передба­

ПOЛil\ttP

Tamdв.

стабіпьний

кому ,районІ. На ·полл коп­

робниф'ВІ вд:аІчl вища Jl'РОд.УЮИВНІс.ть праЦі 1

ШИ'Н~д!І!Виого

·

споруд.

єднання сАвтополнв•, щоб змоtrrувати нову на­ сосну станцію в- Рибниць­

нобудІІІвному заводі !меШ ЛенІнського Комсомолу УкраІни_ На новому ви­

підприЄма'В8, а й

монrrажу

чих днJ;в, зами:ть дsох мІ­ сЯ'ЦіВ за проектом, потріб-но було сnецІалІстам об'­

товл.еннl детапеА допомо­ же дільниця порошковоІ мeт.an.yprtr, яка почап.а д1·

т.Ільки

простоrо

моги

вони

трудяться

БАМІ, на

·

1

зразки

завдань

.

молочнотоварноУ

1.

ликІ. Але значними зали­

М

шаються Й НЄВНКЩ)НСТаН! резерви. Привести їх у дію значить внести ре­ альний вклад у вико.нання намічених партією планів.

путат УРСР

прп-

допомогли

вчені,

пропонували

якІ

за­

виготовляти

асфа.ш.т з подрlбненоУ ,ма­ си бітумінозних порід.

(ТАРС-РАТАУ).

гом

кількох

останніх

гпа. близько ·9,2 тися­ ЧІ - · розря/іниками. По­ над 300 · спертсменів ви­ конали нормативи І роз­ ряду І кандидата в май­ стри спорту. Підготовлено 10 майстрів спорту СРСР 1.· майстрі-в спорту мІжнародного класу. Се­ ред них Інна Бойко, Оле­ на Кузнецова, Володимир

5

Довгунь, які-неодноразово Прославляли наше місто на

всесоюзних

міжна­

1

родних змаганJІЯХ. лось би відзначити

ставників

спортсменів них тренерів

Когана. ка,

·nровідних

-

заслуже­ СРСР Л. Б. І. А. Паламарчу­

заслуженого

УРСР

Хоті­ 1 на­

В. Ф.

тренера

Александ­

рова.

Дальшого розвитку на­ була масова фізкультура. Як і ранІше, в авангарді

ських Рад. керівІіи·кІв ко­ ленrив1в обговорити цю

·забёзпечити

ВерховноІ Ради К. А. Коротенко)_

.lleR'I'Ilf 8880~ IUiae'I-C - аа ІІІдСJІІВUІІІ роботи 1 'RfrO'IIlJ .вварта.аі loro

(керівник rpynн де-

назваво аеремоаіцеи Все­

сОJОзиоrо

соцЬudстІІ'ІІІоrо серед ІdдпрІІ-

дворічний nлан виробницт-

31181'8IIIUI.

ва молока.

8ІІС~ Dad.чol та вафrо-

яльності

·

трудящих на

nідтвердили

культурно­

спортивнl свята, присвяче­

нІ Дню

Перемоги І Дню

молоді.

подІєю

8

жиТТІ не тільки спортсме­ нІв, а А всіх радянських

людей ст~и Ігри доброr волІ. Достойно виступи.пи на них І броварчанн. Чем­ пІонкою І~р стала Олена Кузнецова, яка виС"Іупа­ па в складІ ж1ночоІ збІр­ ноУ з rандболу. Срібну медаль в десятиборствІ завоював Опекс:аидр Аnайчее. Готують спортсменІа високого кпас:у 90 треие-

-----Значно

полІпшилась

робота по залученню трудівників міста, членІв Іх

рів п'яти дитячо-юнац~о­ ких цuсІл та .ШКОJІИ-інтер­ нату спортивного ~рафІ-

·

'

Цмей до занять в спортинних секціяХ. Популар-

ними стали секції з фут-

зько

11 тиспч чоловік.

лю, який з

1986

року пе-

реходиТІо на 12-рІчие на­ вvаиня. По аакіичеинІ школи випускник жуватиме диплом

одер­ учите­

.11.11 фtзичноІ культури.

болу, волейбоду, атл~ич· ної та ритмІчно! rІ-мвастики. Зараз Іх вІдвІДують понад чотири тисячІ фlзкультурннків.

Зросла кІлькІсть оздорончих груп загальвофІзичної пІДготовки, здоров'я, туризму, в яких змІцнюють своє здоров'я бли-

Набагато

перевиконано

еR'ОІНомІчннх показннкtJS. ПрНІКЛад у зує

працІ пока·

колектив

цеху.

який.

на

що

те,

Із

пресоВого

незважаючи

тут

проводить-

взятими

соцlалlстнчнн­

ми З'Обов'язання·ми.

З

no·

· чатиу

року він 6 разІв ви­ борював першість у внут-

різавода.кому соцІUІстичзмаганнІ. Приклад у

. ному

црацІ

показУюrь

г. к.

Довгалюк.

вальнИЦі Мовчан.

Р.

В.

пресу·

Шевчун,

м. д­

КОВАЛЬОВА.

Jl.

начат.ввк

о.аавовоrо

вІМШJ 8880~.

·

прожиаання ЖЕК .М 1 по вулицІ Возз'єднання. В недалекому стане

Пам'ятною

за-

воді · алюмІнІєвих ·будІвельних конеrрукцШ (Ін· структор О. П. Чабанюк).

продукцІІ .бІльше, ніж на тисяч карбованців.

fІ)івхуАЬ;;.урнипа =====

І евнто· душі \

,

лило тіпьки понад план реалІзувати рlзноманlтноі

ся реконструкція, з міся­

вовІАопева вадІІmио нещодuно 1 80-

цієї роботи йдуть ~rолек­ тивн заводу порошковоІ металургl'і ІменІ 6Q-рІччя Радянської УкраІни (голо­ ва спортклубу В. М. Хар­ ченко), деревообробного кGмбІнату (інстрртор­ методист А. П. Дуда), Зрl~ рівень оздоровчоУ дІ­

ро­

ків міська фізкультурна організацІя займає призо­ ві ~lсця в обласному · со­ цІалІстичному змаганні. Об'єднує вона 54 колек­ Ті1ВИ. 1'1льки за минулий рік до систематичних за­ нять фізичною кулртурою 1 ~портом залучено близь­ ко тисячі чоловік. 11.6 тисячі броварчан стали значківцями комплексу

на

завдання з Інших техн1ко­

ttрввмве

Як же зустрічають свое с:вято фІаКJJІЬ'1'fРІІВВІІ нашога міста?

фізичної культури 1 в областІ. Протя­

пер-

ЦМ 1 зобов' язав виконаач1 комІтеrи селищноІ, с1ль-

ферми

падку це свsто. Свsто молодості, с:влв, крас:в, здоров's, душІ.

рів

графІк

п'Я'ТНрlчки

600

графіка

групи

чи просто здоровІ емоції. Але в будь-ВВоМJ ви­

· спорту

.

року

робочих дн.І:в. Це дозво­

7

З випервдженним.

це зміцнення здоров's, длs Івmп спортва­ нІ верmинн, для третіх актВ'Вввй · ,ві.цпоч:ввок

Бровари по праву вваодним Із цент­

трудові

ця в місяць справ.ллєтьс:я

=·:': :.: Сьогодні-Д ен/ь

. жаю1ься

шого

В. UlІ:ВЧУК.

День фізкультурІІІІКа. У кожноrо. з вае ці слова викликають різВі асоцІацІІ. Для одввх

·

переджаmь

ПIA'J'PIIauqy П.

.Вони дапи слово до юві­ лею Жовтня завершити

(РАТАУ).

apeadl.

виконкому райради. ВІн СХ'В&ІJИВ починання обран-

вистуnили

ЧJІ'Є'НИ депутатсько!

у

ruyaeвol

Готуючи rlднІ

на

схвалення

1нІц1ативу,

двох років ХІІ п' ятирІч­ ки до 70-річчя Вели-

кого Жовтня•

1

ЦК

дapymm 7(}-рІччю йелико­ го Жовтня. заводчани ви­

процентів.

пtдrrримку

самовtддаиоІ

· Можливос.тl у будівель­ ноУ . галузі ресnубліки ве­

ІІІО8оІ

ЩІя

завданнями

та

арофспІтсв, а тако• rро­

Щур,

ІиІЦіатнеа депутатів ПлосJООrО 1 Лlток знайшла

У радг-оспІ сПлоскlвсь­ кий• з Ініціативою сПлан

Західно-Сибlр­

В. Я.

В.

досяrrи щ.ого.

115-120

працt. але й виступаюrь з цінними ІИіцlа'І'НВами.

на

Р.

Пархоменко.

НИЧ'ИМИ

йдуть депута~ народовладдя.

сько.му нафтогазоносному коМІІJлеК'Сl, в Нечорнозем-. ній ·зоні РРФСР.

мІкроскопІчні

Твраспот. (Молдавська РСР). Лише десять робо­

Донецьк. Виключити багато операцІй при виrо­

nотреби не

у

МОНТАЖ БЛОКАМН

,ПОРОШКУ

на донеЦЬ>КОІ\У

НаВІть

квартирах.

лІст'tв.

яти

ють

ства

фабри•

шаеІ зобов' язалися справ­ nJІТИС.ІІ зі змінними внроб­

·

проИВСJІОВОСТІ.

~ІЮІ

того. щоб

Вони не лише демонстру­

У. порядку шеф~коУ допо­

бетону.

щілИ1ІИ проникає теппоlзе­ лююча маса. Застосуван­ ня ново'і технологlУ не 111~~~&ки підвищує якІсть бу­ д~'ВІНицтва, а й скорочує

темnературний

трудомІсткІсть.

3

мtцностl

за<>єзпечує

· За!ІІЦЯ'КИ . цьому вивlльне­ . но ~ як двістІ спецІа­ ДЕТАЛІ

самов~­

====~,=-

ваючи

строки

строки цроекту8ання, зни­

l"i

ВИЯВЛЯЮ'l'Ь

xiм11JROJ

аькоУ сільради_ праЦІвницІ.

·В. О.

у прискорення про­

виконання

подолатИ

КоJІектвв-аеремо•еЦь 1до­ стоєввй аерехІдвоrо Чер­ вовоrо прапора иІвlстер­

1\а:щеНІЮ,

з'Узду ~ІА

XXVII

робп~

п' ятирІчин ти opraІJIB

во­

нlсть nри ліквІдаціУ на­ слlдкЬв аваріУ на Чорно~ биЛ!Ьськlй АЕС, де Ух вклад особливо вагомий.

Кривому Ро­

зори залИІВається напів" рідка сумІш. яка·· відразу твердіє на по.вtтрі, набу-

на пІДприємстВІ, дав змо­

ЗН'ТН

патрlотя,

Достроково

дворічний рубіж вир1швпи 1 народ'Н'і обранцІ Лtткlв­

=-

метапурr!А­

з допомогою

ни

строю в стики ~~~х па­ неп.ей, віІкон-нt і дверні за­

ноrо комбінату в об'єднан­ ні сЗJJеКТрОсила•. Експе­

гу

зькрема

кове

rr' ЯТІИрlчки. В той же час,

зі. Севестопош. Дн1про­ nетровсМ<у. Запо.рlжжІ на­ мt.чеио 3б.tльшити потуж-

тужного arperaтa для Че­

ри.меит,

plзtrиJ міс,

респубд.іки.

у ЖдановІ.

ком­

року

* ~І ••.

УДАРНУ ПРАЦЮ-----------

грами соцlально-екQномІч­ ноrо розвн.тку. В аванrар-· дt суперництва за достро­

папруженоУ nершого

як спра·вжнl

ПРИСКОРЕННЯ

створення

реповецwrого

програми

будІ.вниwвом, · зміцнення його матерІальноУ бази,

·

ВК'ЛаД

будівельники

викона-нням

становищем,

форrrностl. У

СКОРОЧУЮЧИ СТРОКИ

· ЛевІвrрад. На

У ці дні

госnо­

якості А

креслень КПРС,

мета­

республІки· nрацюють над

вед-еться З'Нач:на робота, ~прямована на неухильне оолlпшення nланува·иня, органlзацІ'і А управління

ню його

встаиоадеН'Их

КУРС

такНІМ

леrких

левих споруд.

пІдвищення. рівня ЩЦу­ стрІалізаЦІ.·У. При споруд· женнt житла основна ува­ га цридІ.лявться полІпшен­

об'еdСТів вво­

шенням

народному

1 плити.

потужностІ

випуску

9 серпня 1986 рОКу

мнслових 1 с1льсьrrогосnодарських nІдприємств, .ус­ таІЮІВ, організацій району наnолегливо працюmЬ над втіпенням у ЖИТ'І'Я на-,

матер1алlв

С'rворюються по

Субота,

11--t' І( РА ІНИ, 1(01 06ЛАСТІ

КИІВСЬ

Трудові колеитнви цро­

випуск

листов1 матеріали

вІ.д'значалося на XXVII з'Ізjф КПРС, мирІn'Ися не можна. Тому в республІцІ

продУк­

тивнІсть працІ. Більше, нІж торІк. зведено зоирема, Ц<и.пих. бУІJІ·НКів, лІ­ карень, дошкІльних )\Итя­ чих заклад'lв. За тради­

у

агро­

і конструкцій, зокрема та­ ких, як панелі-оболонки.

дарствІ.

роб1т. Майже на п'ятнад. цять Процентm біщ.ше. нІж на цей час минулого року. освоєно капІтало­ JЖІJЗДень,

прогресиRНІИх

Це призводить

будівепьників. Своєю пра­ цею вони цричетнІ до

ки

на

пром.

строків, із низькою якіс­ тю. ЧІИмало робіт викон.у­ mься вручну. ПовJ.п.ьно пІдвищується заводська готовність будівельноУ

кі квартали, .мальовничі села А біпосніжні здрав­ ниці, ошатні зак.лади

-

працювати-муть

Н ІСТИ Ч НО І ПАРТ

V

ІНtЦІАТОРИ ЗМАГАННЯ~ ДЕПУТАТИ

СТануть до ладУ нові до­ мобуд'l~н1 комбінати, що

тв оре н.н я

КО А1

ДЕПУТАТІВ

П'ЯТИРІЧЦІ

ності по випуску кон­ струкцій дл.я та'Ких бу дни­ ків 1 громадських споруд поліпшеного планувания.

.

корпуси А·

І( ОМ І ТЕТ V

РАД· НАРОД.ННХ.

·PAROHHOI

до

майбутньому

ладу

легкоатпе­

тичний манеж, який буде не тільки базою пlдrотов-, ки

спортсменІв

високого

клас.у. а й центром здо­ ров'я для всіх тр.vдящих міста. Адже вtu має най­ с:учаснtшу апаратуру з

функцtональноІ

дІагнос-­

тики. медико-вt~овпю­ вальнІ коиrшексн.

Великі майбутнє.

nлани І на Дальшого роз­

внтку набуде великий с:порт. ЗгІдно з рІшенням

обпвиконкому

1986--1987 ~творено 7

в мІс:ті 1 роках буде

мІжвІдомчих центрІв опІмпІйськоІ n1д­ rотоІИUІ, що -перетВори:n. мІсто Бровари в головну кузню

спортивного

резер­

ву області.

Розпочато будівництво 5о-метрового плавапьного басейну школи-Інтернату. Запланована І реконст· рукція стадіону.

У той же

час

в цей

СІJJ!ТКОВИЙ деНІо не МОЖНа не сказати про те, що нам

заважає

рухатися

вперед.

Це nерш за все Иедоста'J'о.

ня

спортивно-масова

І

не бе8 гордості · ми завжди говоримо про ма­ терlально-спортнвву базу міста. Це стадІон а штучним покриттям, 4 пnа·

8анІUІ.. у школах, дошкtль.

ват.ні басейни, 21 спор­ тиввнй зал, 9 стрІпедwснх тирІв, більше ста різно-" профІ~них спортивних майданчикІв. 3 .НИХ тип.-

спортсменІв.

ки в минупому році вве-

Значну рqль в справІ оздоровпенJЩ паседення вtдІгралр ст~рення мlсь-

дЄнІ в ДІю ппавальинй ба­ сейн ЩJСОІЦІ .Ni 9, кІлька спортивних майданчикІв.

кого кульТУJ?.Но-спортивно-

Зас:пуrовує

го комрлексУ,. Це ще ·~

спорrкомппеке

на

уваrу

аа мІсцем

фізкулr.турно - оздоровча робота за місцем прожнІfих заклади. І. звичайно, с:пІд цІлеспрямованіше і. ІІКІСНІUJе вести роботу ПО . &иявлению перс:пектиІНих

На захІнчения . ж хоче­ тьсІІ привІтати культурникІв

nобажати

всІх фІз­ Із

святом,

ім радостІ, ба·

дьорості, здоров'ІІ.

О. ЧИІ'ИРИН, ruoвa мІе~>коrо С1ЮР'·

IIOJIIftt1,

-


*

2 стор.

~9 серпня ' ' 1986 ' рокУ

«НОВЕ

Росте місто бровари З року

-

Чимало обtєК1'1в заппа_­

красІfВІ­

новаио

дяrься сучасні, попІпшеНОГО ПЛаНУВаННЯ, будИНКИ, rром.адськІ заклади. Зви­

мtстІ як

найближчим ча­

сом. так

І в біпьш вІдда­

чайно.

оце

звести

у

четься видіnити Дl.вний коМбІнат.

держави.

чу, що із введенням його в дdю на.прикtнцІ • грудня

що немає служби єди·ного

сферу все більше кourrШ.

f.J>OГO року. а це · ранІше

дить

мaтepl.aJrlB, всІ умови

заnпаІЮваного.

жень. затягування строків

Зараз у

вона

цю

на­

важливу

СТВ<wЮЮТЬСЯ nідвищення

nрискоряться

домобу- ВІдзна­

темпи

квалtфІкацІї бу дівельни· ків. На необхІдн.Ість спо-

у. ра-

ЙОІНІ

в ціпому на

Ииїв·

руджувати не пише бага­ то. а й добротно. швидко,

щинt.

І

Зераз

nрацівники

ділу · капітального будІвННІfІ"Ва < МІСЬКВІП<ОНКОМУ

її

nланукпь

Тому

дпя

пленумах.

будівепьникІв

Броварщипи шим

найсуттєві­

зараз

.важ.тtвих

є

-вИ'Конання

настанов

пар­

тП.

замо.вннка .

сnорудження

до

ний

ред

більш

де

проводитися

Збираються танож данІ на nроектування ще 6 жит-

устрій прибудинкових те­ риторІй. А то траnпяєть-

ження.

створити

а

нашому

благо-

nершого

роботи

пІдстави

ц,іпlс-

завершують­

на

сnоруджен·

говорити

про

зустрІчають

своє

те,

профе­

нала

Профес~ будіJІеаВВкtв рзвв810Ть найстарі­

мовна,

що

абудоваво

UpoфeciJO

вавк0111о

справв . з пре-

стІDКІІВХ: плоди твоє1 пра· цІ nобачать тво1 ващад·

.

Чимало

новобудов зве­

вмІлвми руками ро­

бітввкtв

ПМК-5

тресту

видів

,

це• колектва ввзІЦUІо пе­

реможцем. Roro В81'rірод­ жево перехІдJІвм вим прапором

КомпартіІ

Черво­

міськкому­

УкраІва

1

ВИ·

де

спорту,

фІЛактичний діон.

во1 Рц вароАВJІХ д~та­

'tІ.в, міськкому ЛRСМУ.

А успІху АОСJП'ВУТО зав·

му

кметвау

ввк

-

ударввв

кtв, ав ввкоіір()б ГрвrорJ.А, Васвm.оввч Лось, sкoro

Вже сама назва

пексна

можна

І

ви бачите ва зв1мКу вrо­

А ва

фото

Z1

працю.

рокІв віддатt рідво-

ввнзу

-

плвточввsку

Ав.црійоввч

Бабич.

Фото В. Городвьоrо.

тренуються

сучасним

бігових

вихо­

стадІонІ

панриттям

доріЖках.

на

в · сек-

комп­

іі

не

треба

у

тому,

--

що необхідно терміново зробити чи закінчити якусь роботу» . Саме за ці якості ша· кують ударника комуні · стичної праці Дворець·

ку У: колективі . Людми­ ла

Федорівна

зово

виходила

цем

цехового

торах дl!я стрибнІв.

збірного

Але д!? цього часу в оргакізації тренувального процесу плавців свузьним

вати опалубки. варити ар­ Основа будови віfrриму­ ватиме значнІ нава~та­ ження. тому спІднуємо за тим. щоб якісно викону­

прийняли рішення спору­ дити його. Причому у до­

тут

повинні

валася ділянка роботи.

Пер­ рону

--

розпочатися

строєнІ же за

Прове-!tення PQ()tт дору­ нопективу

раб

nрацюють

в

основному

досвІдченІ. з велики,., ста.

жем

будівельники;-

Василь

Це

Анатолійович

Та­

шук, Василь Янович Иоп-

няк.

ВІнтор

Петрович

Осьмак. Іван Андрійович Рогозовець. ВсІ вони за­ кІнчили

технІкуми.

Знан-

до

нашого

-

розмови

Григорій

міс­

приєднує­ винон­

Васильович

Бондар. -- У ньому буде ванни. Пони що повніс­

4

тю донументація нам не надІйіuпа. вона винонув;r­

роботи так званого нульо­

бригаді

~асейн.

ться

·ВОГО цикл~·. Бригадир роз­ повідає: нашій

по-бойовому. Ад­ доснrь нороткий

кальний для та

ппексн;і бригада ВІнтора Івановича БоголІя веде

У

он · на­

час треба сПоруАНТИ унІ­

пересув-

ної механІзованоІ нопони М 24 тресту сБр~ари­ сІльбуд•. Зараз одна з кращих у нопективt ком-

-

Незважаючи на недоліки. хлоnцІ

ремі

заняття.

чено

монту­

матуру 1 запивати бетон.

місцем• була відсутність вп~сного басейну. · Тому

сить стислі строки. шого вересня 1988

залізобетону .

доводиться

тиметься по частинах. u(o дозволяє приснорнтн бу­

.

дІвництво.

На

будІвельному

май­

данчину зараз багато тех · ніни. чітко трудиться кожний член бригади . От­ же. є всі підстави споді­ ватися. що новосілля вІд· будється вчасно.

М.

перемож­

соціаліс­

тичного змагання . Скром­ ну • робітницю пос~іііно відзначають преміями, нагороджують Почесик· ми грамотами, іі порт· рет -- на це)tовіА Дош· ці

пошани.

Багато встигає Люд­ мила Федорівна за змі· ну. Як-то кажуть, робо· ТЯЩИМ

р):КаМ

завЖ.ІІ.И

1

Є

робота . Щоб не було за­ тримок, вона освоїла суміжну спеціальність штукатур,а. За шістнад­ цять років, що nрацює на заводі, навчила своєї професії чимало дівчат. Роботи у заводс~ких будівельників вдосталь.

особливо

бір.

Hf3,A6APOM Отож

неоднора­

у

малярів.

АНДРІЯЧ~К.

ДО!)ОМагаЮТЬ

'

Іх

оновлюються

ад ·

міністратявні прнміщен· ня. гуртожитки, дитячі садки, піонерський та-

СТАРТИ

-

чого

сВона

переконувати

руками

•Ветеран

кtв-облнцювапьввкlв,

рі. Вів ~всококваJІІфіочОJПОЄ Іван кова.ввй р~Іtввк, JПОбвть

свою

із

ста­

· задово­

веnІП<им

-

бригада--передба­

чає. що кожний її працІв­ ник повинен вмІти вико­ нувати бодЦ кілька ро­ біт. Тому немає у нас проблем в організаціІ працІ. ВсІ ми розуміємо .. що спорудити басейн тре­ ба вчасно. якісно . Ane стримує нас відсутність

медико-про­

корпус,

ванцІ школи на

комув1-

ствчво1 праці, ва~родsе­

члевв брІІl'ЦВ

З

ленням

моторист

ЄвrевІя Степавtвва Коаес­

•У~аrрорембуд•. За ПІд­ ~ самові.цдцІй праці ва ме.цалто сумками соцІаліствчвоrо таквх суМJdвВИХ _робІтвв­ працІ•.

змaraRJUІ. серед будІвель· вих орrавІзацІй райо!Q' за перше пtвріччs 1988 року

зап,

проводити змагання най­ вищого рангу з багатьох

ковкоІІІв міськоІ І раіов­

ки.

д~во

тивний

будІвеm.ВВJСа

вазивають одвІвю

вихован­

ня допомагають в роботі .

ТіЛЬКfІ останнім часом збудовано сучасний спор­

руки май­

стрІв будtвеm.во1

самих

б . ведооцtввтв

цесі.

ар,же вс:ьоrо.

вас, торК8JІВСІІ

було

ударниця,

і додав:

добросовісна, працьо· вита і, головне, безвід·

,рот. матерlапьвоt- бази у цьому BPUIIIВOIIJ про­

шою 118 землі. Це ціпом закономірно,

ваполеrлввостІ

відпрацю·

зекономлених

-

;Jмаrавь добре відомо у вашій кра1вl. Првродво, що це .насамперед резуm.тат копіfК91 роботи тревеправвпьво

Ф.

завдання

уже

на

пр81І.ює

але · про здобуtкІt педвrогІчиоrо к0.11ектвву. пере­ моrв П ввіовіuщІв під час вайвІАПовідаm.вlmвх

педвrоrlв,

вона

досягла

місті пікола-lвтерват спортвввоrо профІто,

Але

Л.

з началь· ником цеху І. Юрчен· ком. Він розповів, як

ИШЕ КІЛЬКА років функцІонує у вашому

цІв.

в

матеріалах. Розмовляю

====НОВОБУДОВИ МІСТА====

J;_верlв,

цеху

своє

вала

3авт_ра-День будівельника ПереможцІ

працю

більш ніж на дві тисячі карбованців . УспішtІо 111 працює маляр Дворець· 1• ка і сьогодні. Одну змі· ну

J

ударну

веіJьноrо

тальвоrо будtвввцтва міськвиконкому. ·

вого будинну поліпшеного п:nаНУвання. Замовник

Серед' тих, хто на ,.за· воді порошкової мета­ .nурrіі імені бО-річчя Радянської України от· римав високі нагороди Батьківшини за саІ,Іовід·

Дворецька . Вона удо · стоєна медалі сЗа тру­ дову відзнаку». Людми·. .тіа Федорівна перевико·

В. ПАНЧЕНКО, вачат.ви:к вІдАІпу каnі·

у

м- А л яР

,одинадцятііt п ' ятирічці, і маляр ремонтно-буді·

сІйне а~ято.

12-поверхо-

11 .СПРАВА

КРАСИВА ПРОФЕСІЯ

дану

що будЬвепьники вагоми­ ми трудовими успіхами

ЖИТЛОВИХ

м'ІстІ

·

перед

жу з готелем. Все це дає

соЦІапьио-ІСуnь·

спорудження

споруд­

таІ{,Ож

площІ

ні легкОа,тлетичного мане­

турнях закпмtв. обслуго­ вування. Уже розпочато

продумано бу­

на

Практично

ся

можпи­

тут

КЮ'М11Л!ЄНС

~будинкІв.

' Щq це дасть? Насампе­

1.200 ьtісць з дво·

мІськвико~комом .

як же нa­

щасливу

мІсть

службу.

ди.н.к.tв з конструкц1й до­ мобудівного комбінату.

ри на

• ..

будиuку- культу-

ма залами. Планується роз­ ташувати новий заклад

34-й мІ•нрор:айон. І архІ· ТЄ1<ТорИ, І буд:ІвеЛЬНІП<И

таку

двоі: ба·гатоnоверхових бу-

м.tськоrо

забудовуватиметься ·

мають

Д.И­

насту1ПНому роцІ приступимо до · проектувания

_

культури

на.вить nитання:

та

WRin-

ЛЮДИНА І

Ще одна nриємна нови ­ на для броварчаи. Вже у

факnr.

дaJ'Ll

ДВОХ

,

ТЯЧИЙ садок.

Багатьох броварчан цІ~

неузгод­

ку на базІ вІддІлу к.ап·І­ тапьного будІ·вннцrrва nла-

;

одну ;1з

тир. Можи~ згадати й Ін-

. шІ

А це nризво­

· створити

будинку в

го заводу потрібно було обладнати стоянку для ав­ томашин . Поки що ж там вкрай нмривабливий пус-

ді й зниження якостІ ро· .бІtт. Вже з наступного ро-

нується

ВВеде'ННЯ

завод алюмікJQВИх будІ­ ·ВЄJJЬннх .конструкЦій: .Неза(Щром буде закпадено

тіnьки

динку ремонmо-механІчно-

мІстІ пони­

певних

руки•

екаrпуата.цію. Прилеглі тернторП не бnаrоустрою­ іоться. Наведу такий при­ клад. Зrlдио з генераль­ ним nланом міста біпя бу­

сnорудження об'єктІв. Іно-

від­

екоJЮмІ'ІJНО нагопошувапо· ся на XXVII з'їз,tQі napr!i, наступних

У кашому

жит­

~Івництва

' ,до

·

лІ.

на'багато

лового

«доходm'Ь

Що дасть можливість б1пьш повно задовольняти ІtQТ·ре&{ броварчан у жит-

ленНі персnективІ. Але в першу чергу менІ хо-

закономІ.рн.ий

ся так. шР у іrtдприємС'1'8 '

повнх будиннLв. В ціпо­ му _ процес цей мати-ме тендеицію до розширення.

нашому

процес. який відображає зрослІ можливості нашої пра'ВJІ:Яє

-

в рІк

шим стає наше місто. _Зво­

ЖИТТЯ•

ВОНИ '

також підшефному рад­ госпу сГоголівськнА:.. Коли група малярів виконує

замовлеини

за

межамн заводу, маАстер заводу призначає JІюд· милу Федорівну ланко­ вою. Він впевненнА, що на об'єкті бу.це порядок . Чимало часу малир Дворецька віддає гро· мадській роботі. В цеху веде

культурно-масову

1

роботу, є народним до· зорцем . Друзі і знайомі додають : у Дворецькоі

;

і вдома порядок, вона хороша дружина і лас· кава

мати.

Сьогодні, у переддень свята будівельників, зга· дую

нашу

JІюдмнлою

Вона

розмову

з

Федорівною.

скаЗала

тоді,

що

1.1

професія маляра насам· І' перед -- красива, бо са ме _малярі завершують І-о

всю велику роботу буді· вельннків,

останньому

працюючи

етапі .

І

на

від

того. як відчуває маляр колір, як уміє підібрати

тон.

васкільки

охайно

зробtпь малярні роботи, залежить зовнішнііt ВИ· гляд примішення. всієї споруди.

Красива цею

Г.

ця

своєю

пра·

людина!

БУЛЬВІНСЬКИR.

~


сН О

8 Е

Ж И ТТ Я•

9

ПАРТІА.НЕ ЖИТТЯ: ПО ШЛЯХУ ПЕРЕБУДОВИ================

ГОТОВНІСТЬ ТРУДИТИСЬ п о~н о в ом У ·

У колектн.ву племпта­ хозаводу сРудня• є всі n~тави бути задоволени­ ми результатами своєї --rосІЩДарської діяльності. У першому nhlplччi ни­

рядах боротьби з упущен­

нями й nрорахунками по­

ніuтьоrо року виконано мани з усіх основних тех­ нІко~економічних показни­ ків . За шість місяців, при­

мІром. надоєно молОІКа,

становить

nроцента

74,5

тонн

2096

що

річного

плану Аого виробництва. Чималий внесок зроблено І у створення міцної kЩ>­ мовоУ бази. Змrни на краще намlти· пися не лише в сфері ви · робниф"ва. ЗмІцніла тру­ дова

дисципліна,

зросла

вЩповl:дальнІ~ кадрів за доручену справу. їх lнtці­ атива. В авангарді соцІа­ лістичного змагання за

реалізацію рІшень з'Щу

.

партП

кому-

ВИПJІИІВЗЮТЬ

З

що

рішень

чер&невого (1986 р.) Пле­ нуму ЦИ ИПРС. сЦі рі­ шення ~ своєрідна про­ гра·ма дій для кожного

парт.Ій.ця.

говорив

-

др­

nовІдач. засnуnник с,екре­ таря парткому з Ідеоло­

nії В.

М.

Мемрук.

бо

-

в ни·х Ч·lтко визначено. що саме слl:д зробити.

І

яка роль

к.о~.

r.

аглай. В. Жит· • Н. П. Леоненко

у; цьому

всієї

ц!ї? Це .

парт­

парторганlза­

перш за все ,

-

лІдкріпити намічені плани вагомими ділами. Адже в

Це nри їхнІй ак· тивн участі колектив пІ иємства зробив пер­ ш кроки на шляху nІдви· u(еннл Інтенсифікації ви­ робницrва. Про особливу вагомість здійсненого. го­

РуднІ на сьогодІНІ є. так би мовити. два обличчя. На базі п:І:дприємства про­

ворити . зрозуміло. ще ра: . но . але з · певністю можна С11ВерДЖІУвати: необхІд­ ІОсТЬ перебудови усвідо­

мили всі. Люди. здається.

Миритися з недолІ­

можна

не

ви­

ж

са­

1

сказати

npo

чимало.

вручну,

ня, але стан сnрав в1д цього не попі·пшувався.

Будинок

тварвиняка

експлуатацію тан

І

в

ще

не

можна

сІЮСТерігати фактів без­ ВІДОО/Відального ставлення

ставити

них 1 малих мо ще чимало.

їх Існування безві;(Ін)­ вІдвльнІсть окремих ке­ рІвникLв-комун.істІв . Як. наприклад,

можна

· Яrкщо

1

адмІністрація, і парт­ але

вище

не

торонь

виправити

поспішають .

ЦЬО'Jі'О

залишатися

ган!зація.

У

стано­

І

повинна

вся

nартор­

колектив

центрі

Ос ­

не

всіЄї

ної роботи має

ППЗ.

партій­

буоіи лю,

соціального.

оц!·нювати розмо­

ких і

домил.и важлиВіlсть І своє­ часність рLшень ч·ервнево-

ву

М. С . Горбачова у Влади­ востоці, Хабаровську . Як

дооих

що

в

своїй

роботіІ. а

досягнень

ху перебудови .

руднян

на

уrrримаflня

шля­

'Контори

радгосn.у

фронт робіт дозволяв мати

ся

иазван. t комбайнери ве­ дуть першість на ЖНИ'Вах з самого Іх початку. Та '!'ІЛЬКИ чому Ж ТОДі обі­

все

1

се;ю.

ПІдІйшли

й

мп

до

траrнспаранта. який був . лрикр'!!Плений до щогл·и 1

стичного

жни.вах.

,

змагання

А

.ними.

цими

nlдwrro нерІІІІ:

трудової на честь Шматко

кг.

комбай­ Павло

зерна

водителя

зерна 13510 кг Юрия Павлович .

Ulматко 2 авгус­

та•.

Ось така .ІнформацІя. З\Qffаюсь. СУГОропІли вІд

'nрочвrrаного, бо такої без­ грамаrНОС'І"l

при .

. оформ­

ленні бюлетенів змагання. трансnарантJв

не

зу­

стрJ.чали.

А

по-друге.

ніде

по­

казнН'КИ

передови·ків,

як­

що їх . можна так назвати. ви·кликапи

масу

запитань.

~кву,валися намолоту 6755 І(lлограмІв. Мало це. чи багато? Прикинули. Виходwгь, що навІть nри урожайності

20

центн~рІв

комбаАІнер зІбрав зерновІ 3 площі трохи більш як три гектари. Це ж мізер nopttmянo з ТІfМИ резуль-

1(1

ЩО

·

1

були.

ма­

.

якуа.

годину.

коли

nоверталися

з

помі­

тили,

.

що

ЗІfИ'Н.

Хтось

Зник

так

як .

поля,

транспарант

його

же

зняв .

непомітно,

мабуть,

і

з'явився.

Ще один факт формалJз­ му, я.кий. видно. пустив міцне корІння в 'організа­ ції соціалістич-ного зма ­ гання

в

радтосn.І.

ГласнІсть трудового су­ перни.qrва, особливо в пе­ рІод наnружених сl-льсько­ господарських камfІанІй, вІдіграє велику роль: І нагадувати

ні

про

потреби

тільни радгоспу

ють? І

немає .

чому в про

хто ж.

ЛередОВИ'КИ

це сьогод­

у

Ось

nарткомі це

забува ­

нар'ЄштІ,

«Зорі•?

Г. ПОЛЯКОВА, кореспондент ЖИТТІІ•.

•Нового

Пи-

Приклад

у

nрацІ

nока­

щує виробввцтво вlтамlв-.

зукrгь nередові робІтниЦІ Тетяна Степанівна АндрL­ яш. Ніна Іванівна ПаЛ'Іюв­ ська. Марія СтепанІвна

воі

ШереМІе'І' .

З .кожвим

днем варо­

продук~J

консервиого

колектив

цеху

радгос­

пу Ьіевl 60-plчu СРСР. Зараз тут nереробляють­ ся кабачки. Для зимового

надоїла

НОК. Це майже ~лови,на запланованого. ПаралеJ1Ь­ но

проводиться

лення

ТОМ.З'l'НОГО

консервуються

нині на всій

виготов ­

пІ·АЛяrає

СОКУ,

го саду на nереробку nоч­ нуть надходити яблука. 3 них переД()ачаєт-ься виго­ товити не менше 400 ти­ сяч умовних банок соку.

HИUJI'BI вальних

po()o-fy

лІнії гарячоГо розлИ'Ву соку nотурбувалися меха ­ нік Антон Олександрович

Наленичен.ко. слюсарі Ми · копа Васильович Цахло ,

об­

слуrовуючи 187 гектарів овочів І ,180· ·· кукурудзи. Протягом двох змін п'ять машин пол:иван•ть близько 25 гектарів nоля. .'Гон у трудовому супер

помідори.

Незабаром з радгоспно-·

Про безперебійну

JІлощІ, яка

зрошуванню.

·

машиністів

дощу

усtановоІ\

ють О. П. Нут-tнич В. І . І{онд1>атt>нію.

:3a;ta

та

П. НЕДАUJЮВСЬJ\ИИ, 1ижев~р-І'І/1.РО'l'ЄХИіІ\ p<:;t· l'ОСПу.-

сезонне

процентІв. Дей ек.І­

про­

з

лочат:ку

пріщі

1\Цуть

завдання

переможець

рад­

Г0С111Ного соціалістичного змагаашя. їм було також вручено перех.Ід'НИй чер­

воний вимпел міськкому комсомолу . Друге м.kце у змаrаннl серед жаткарtв лрису джено Михайлу ГрLнченку, який теж знач­ но nерекрив доведенІ

зав­

дання . По сутІ пІд час жнив майже на кожному аf1РетатJ нами

nрруч

з

ветера­

працювала

молодь.

Про готовність юнаків взяти на себе

1 дІівчат

відповідальність чену

справу

свідчить

І

за

дору­

переконливо

той

факт.

що

де б не працювали моло­ дІ механізатори Михайло Цахло, Микола Мозrовнй.

Олександр

Иомпанець.

Володимир скріІЗЬ

· Іванчук

керівники пІдрозді­

лів з повагою відгукують­ сл на

ПірО їх труд. · Не не згадати І про

іів-комсомольців

мож­ воді­

ВалентИ­

на Ионовалова. ВІктора ДІдуся. які ~начно переви­ норми

на

пере­

з поля на

1'\І,к та на транспортуваннІ

~еленої маси на ферму. СьогоднІ всІ вони механІзатори. 1001ЬСЯ

до

водії

готу·

других

Ремонтують

жнив.

техніку.

ре­

гу.л.юють. перевіряють го­ товнІсть. щоб і на збиран­ ні пізнІх культур не від· ставати від досвідчених т.рудІвникІів. посТіІйно пІд­ твердж.,увати

високе

зван ·

ня комсомольця. ruдно продовжувати славнІ тру ­ дОІВі · традиції своїх лопе· редників .

А. ЄМЕЛЬЯНЕНКО, uев

комІтету

комсо­

молу радrоспу Ім евІ рlчча СРСР.

80-.

зерна.

Росту урожайності сnрияло те . що працівники радгосnу щедро підживили . з осені nлощІ nІд зернові, добре підготували насіння. вчасно його висІяли. На всій площ! була nроведена хІмічна

М. ГОМЕНЮК.

До.щувальні усtановки у paдrocCFi -tЖердівськиі!~ безnеребійно працюють

результати

нера

У дві зміни

зберІганнЯ вже припасли ЇХ 90 ТИСЯЧ УМОВНИ'Х ба­

конав

на

виростили хлібороби Погребlвського відділка, де агрономом І. І. Ярошинсь~ий. На кожному Із 140 гектарів тут одержано в середньому 43.5 цент­

ниц:я.

продукція

буть. не тІльки в нас. Бо через

Михайлович

Микола

працюючи

У середу в радгоспі іменІ Юрова заІ<Інчили збирати всІ зерновІ. крім кукурудзи. І,х урожай­ нІсть становить 39 центнерів з гектара, що на 3 більше зобов'язання. Цей результат значно кращий минулорІчного. Найдорідніший урожай

лІд

Вітамінна

Олександр

Мельниченко.

Жнива завершен~

БаrатотиСJІЧний марш миру пройшов по містах Lидустрlальвоrо Руру в рамках традиційних висту­ пІв громадян ФРН за мир 1 роззброєивя. (Фотохроніка ТАРС РАТАУ).

ЛЮДИ

наведенІ

Баран

t'ЗМИ в бороо-ьбі за високі

.{Іlйсно пер(>Jtові в госпо­ дарствІ. Але про їхні ус­ дані,

Єва

року 1619 центнерів мо· Jl10Ka. · · , ПJІІ!ч-о-лліч з nередови­

очевидно.

І таК'! думни

6755

перевезшеrо

вона

Потім

Прапором трудової слави. аж нІян не свідчать .

Николаевича. намо-

лотившего

що.

_лlхи

слави

МаІЮИмовича. Леси•к Вик­

тора

подумали.

МОЖЛИВО,

-

стиль і мову. дослівно пе­ , редаємо змІст написаного:

«Праnор

вищий.

Подібні сумніви виник­ пи й щодо показника ви­ ро61тку водія. Цілком

на

турбuтами про хлJб, живе все · село. Зберігаючи

виробіток

набагато

ЙШЛИ цей показник?

мав оовІдомтrrи про ус­ пІхи переможцІв 1соціалІ­

r

у цей день

брано вдало. Тут завжди багато народу, 1 про пере­ довиків швндко дІзнаєть-

цьогорІчних

везенЮ зерна

молодих

n:рисудЖІУЄ кращій моло­ дій доярці району, Разом з Марією Ященко, з якою Є. Баран прац.ює позмlн­ но, доглядаючи 4.6 корІ·в.

вої nогоди досягають ме­ хаН'lзатори. До того ж

на

конували

працю

'Заре­

Так.

л-и

у дар ну

трудових

ветеранів

ста,дJЗ па·ртком. адмJн1с'11ра­ ція господарства ВІді3начи­

на приз імені Героя Со­ ЦІалістичної Праці М. З. Пильтяй. який щомІсяця бюро місь~Щому ЛИСМУ

татами ; я~tих за сnриятJІJІ­

сЗоря•. майорів Орепор трущової ~ави. МІсце ви­

громадського

тягом цього nеріоду двічі завойову~ла першість в соціаЛіlстичному змаганнІ

Іто ж пере.QІJВDІ? біпя

ключових га­

тваринників. Црим1ром , оператор маШИJННОГО ДОЇН­

В. НЕБРАТ.

ГОСТРИМ ПЕРОМ

Овlтильного.

тру­

nІДведення підсумків соці ­ алістичного змагання за зимовий СТ'!йловий період

НЯ . корІ:в

У центрі

естафету

лузях радгоспного вироб­ ництва. Зокрема, nід час

не­

лодальшlй

збори залишать

дпна, з усіма турбатами і

честю

сnрав .

праці в усіх

помітний слід у серцях комуlіlстІв. стануть стиму­ лом до нових. вагоміших

ароблемами. що П :хвилю­ кm.. В уваз! до трудІвни­ ків, живої справи. внхо-

.

Поруч Із ветеранами ви­ робни1ІJІ"В8 вони nоюазу­ ють зразки самСІв!дданої

внеоною ці

спра­

Нк:н1 в радгоспі працює моJЮдих трудІвникІв.

ВІриться.

партком врахує

кра­

ГОСПОftарства

з

славних

150 nаж -

їх до ви ­ громадсь­

молодь

Сnравжніми хлібороба­ ми. _ гідними продовжува ­

•Поруч з своїм батьком на скошуванні зернових. ви­

120

що не критич­

ними. Та й акти.внІсть ря­

долі'КИ

що

rьродовжує

недолік цих зборІв можна

комуністІв

не­

гра~.

трудились

І виходячи саме з · цих ви­ МІОГ сьоrодні можна твер · днти.

ніяк не назвеш .

ЧИСЛО

у спільну

рОЗВИ'ПКу

к!JВ з висту!П1в Генераль­ ного секретаря ЦИ ИПРС

дових

вирощуванню

на рівні досвlдче­ лрацюmь Наділ

жнивах.

виробничих обов'яз­

кІв. вклад

..Го (1986 р.) Пленуму ЦК ИПРС , положень І виснов­

.

по

комендували себе молоді механізатори. водії. якІ

району. То­ ,робоо'и юна­ за критерій ~ремо свІ­

дРме ставлення конання своїх

ву на зборах. то слід сК>а­

наЗІВати лиШ те, всі виступи буди

В

ЩИХ радгоспів му при оцІнцІ ків І ді'Вчат ми nер~ім

затн. що її учасники усвІ­

.мири­

рІв

телей ни·х

чами

П'ОВОЄННОЇ роЗ­

руХИ, ВИВеЛИ

xapamepy.

виховного

тися з тнм, що родючість

це

ЛИ ЙОГО З

розв · ~вати

nодарського,

І

зустр!•tає ­ Прн· : •tна

залежить

кардинальні проблеми гос­

вели­

-

І

З стор.

молоді оператори машюt· ного доІ'ННя корів Гапина Рогач . Лідія Житина. Га· лина Сом, Ольга Житина т.з Інші . Серед оnерато­

сnрав

П'ЯТИРІЧКА

· трива.є

його. боєздатнІсть. ум:Іння

людей, від яких \залежить проблем

яких

пІдиІма-

Естафета

питань

дисциплJни.

вирішення

·

ках не працюють. А все це умови nраці. здоров'я

таН'Их

І

тань життя колективу. вІд

не зда­

роботи.

до

колектив­

господарство.

. комсомол

ефективності виховнях заход!в. Словом , пропози­ ції стосувалися всіх nи­

но, вентилятори в пташни·

ефективність

увагу

зміцнення

Іш­

ла мова на nартзборах. за­ сІданнях nарткому, прий­ малися відnовіднІ рішен ­

трудо­

майже

лити

створювали

не

аmивізувати діяльнІсть цехових парторганізацій, nІДJвищнти роль спеціапіс­ т:j.в як організаторів в:и­ робничоrо процесу. поси­

І хоч

них неодноразово

які

ШІfХ . Вони наголошували на необхідностІ роовивати критику й самокритику.

ПоЩІбних фактів можна наводити

.ін­

Скок. секретаря nарт.кому В. Ф . Максимця та Ін­

кімнати. розташовані над їдальнею. лабораторією. Це ж основні фонди. і ОДе'рЖJУВаТИ Від · НИХ ВіД­ даЧі,У означає поліпши­ ти рІ.вень госrюдарювання.

*.

року

1986

лінь? ЦІ· питання nостійно турбують як партійну ор­ Иуць, Ніна Оксюта . На­ ганізацію. аАМІНістра.цІю Дія СаJІІШ)Н, Люба Пруд ­ нашого радгоспу. так 1 ка. СередньодобовІ при­ нас. комІтет комсомолу. рости КОЖНОЇ тварІfНИ В Адже нам не байдуже, що закрl,плених за ними гру­ думають про юнь люди. пах сягають 750-800

женера П. М. Жугайла, брИТІЗДИра МТФ В. В.

про

ком.

А скJльки

ками, недоJ)9бками ВОІНИ не бажакm.. І в nерших

ме

Те

яких nоказуюТь красивий жиtловий мІкрорайон, су­

ро>;Щають

ний рух громади. стримує

вооо

користовується.

грунт1'В. їх урожайнІсть . ~НjlсТЬ ПОJІЬОВИХ робІТ за­ ЛНUJаЮТЬСЯ НІfЗЬКИМИ. час­ ТИ'На врожаю гине. Знає

МІ.сткl процеси механізовано.

що га.пь~є поступаль­

пряозначенням

-

· ПРИХОДИТЬ

до.в:жу·ватн славні трудові традиції попередніх поко­

Ця точн.а зору долові­ дача знайшла підrrримку у вистуnах комунlстіІв

Ж

1

но мол.оде поnовнення? Чи ЗІУміЄ з гідністю ПJ:Ю'

ної обов'лзковостl. само­ відданостІ. Ініціативності. ЄДНОСТІ CJIOBa Й діла І nо­ ллгає суть переЩrдови.

J!!) народного добра! · Ось nриклад . Поблизу столяр­ иого цеху в будівельній бригаді споруджено при­ мІЩення. Витрачено на нього немалі· коиrrи. а за

ТО

прийде на зміну ветеранам працІ? Яке оо­

·

ааІОІІ в ру днян усвідомле-

водЯ'l'ЬСя рlзноманІтні­ nреДІСта'Вницьк.і обласнІ. ресл;ублІКJанськІ. всесоюз­ нІ семІнари. учасникам

часний будинок культури , стадІон. Інші об'єкти. А зовсім поруч, на молочно ­ товарній фермі. корми

прокинулися від якогось затяжного сну, побачили

його.

завдань.

1 Що ж практично нале­ жить :щlйсннти рудІНянам

.

те,

no

нІстІв мемлтахозаводу виконанню

втJлилися в життя•.

ністи. Прикладом для товариw1в є М. М. Бурда.

· В. Л.

рюваЛися завдання кому­

щоб накреслення XXVII з'їзду стали реаЛьнІстю.

XXVII

йдуть

кликанІ йти комуністи. Про свою готовність жи­ ти ,І працювати по-новому вони засвідчили 1 на пар­ тійних зборах. де обгово­

х

серпня

~

боротьба з б~р·янами та шкідниками . Немалий ефект було Qдержано .1 вІд маневру­ ваннЯ технІ.ною nід час жнив. Так. полеглl хліба збирали роздільним способом. В Інших випадках. особлИво після дощу . .застосовували nряме ком­ байнування . Хорошому кlнцевом~' результату сnрияли І ро­ бота механІ:tаторІв ДВQ)( в!ддllІКІв за методом колективного nІДряду, сВ0єчасн'е підведення nід· сумкІв трудового суnерництва.

боробам неnоганІfХ умов .црацІ.

забезпечення

хлІ­

Першими на жнивах серед комбайнерів стали комуністи О. Д. Войтюк т.а В . І. ВагІс . При зав· данні 250 то:нн перший наме>лотив 361, другий 286. На трансnорТувавп1 зерна відзначилися

ВОДІї І .

г. Вор'онов, В.

J. :Загура . О. Г. Марчен­

НО. На обслуговуванні те:r:нІки в полІ найнраще потрудився В. Д . Лепеха ' водій . автомобІля технІ•Іної допомоги. слюсар, ~азоелсктрозварниІ; .

Д. САХНО, головнкіt ;аrроном

paArocny.

·


*

4 стор.

серона

9

1986

року

сН О В. Е

Ж И ТТ Я»

Сього'дні-День фізкульmурник,а 8 АГОМИМИ в

~nіхами

розвІn'Ку

меr-рШ м1сц,я у

зайняв nризові всесоюзних зм~­ rа·ннях. А Олег Нрнкупlи був першим у стрибках з жердиною на СпартакІаді УкраінІИ серед шкопярШ.

спортив­

но-масової. о.здоровчоІ ро­ боти зусrр!чсіюrь своє ооя­ то с!JJьськ!і фlзкупьтур11и-. кв. У ЦЬОМ}' роцІ піДго­ томєно TI»f майстри сnор­ ту, 4 кандидати в майстри c.riopry. 78 nершорозряд­

. ни·ків, 3200

. пучено в

як

У rцlлому ж кІfді У.к;раїJін рада ДСТ

броварського сПолум'я• . Бійцівські якості

тренер

nомітив

оцінив

1

жtночоУ гандбопьноУ команди СРСР І ,

Турчин:

Олена ввійшла до

спортивного

складу збірної краrни,

.кнй у бІгу на

Із

руху.

· Іrри доброУ волі подарували чимапо незабутніх вражень, зустрічей. Власне, к~жен двобій на

Копи

гандбольному майданчику став окремою сторінкою УІ спортивного житrя. А якщо вже висловлюватнея

М. С. Г-орбачовим. Та тепла не забудеться. Фото

й

8.

1 ОО 1 200

Герба'ІQСІоВОІ'О.

на ворота rоспо.-

,,6опіпьників нв ·підВВАВІt"

І

...t~:,# .

У rр81Щів б~рськоrо cDOJI)'II's• ннвІ вІ,ц· повІ,цUЬІІ . · а пора· .; .;;.. Ье DІ.цrотовка . Ао наступвоrо ­ 'ІеІІІdона'!)' СРСР · а rавдіІОJІ)'. НuередоДВІ ДІUІ

фІакуm.'fУРІІІІКа R81D кореепоцеа А. КВІТНЄВА мала бес:І,цу а тренером •DOJJYII'&• ПUJІом ПР· .ІІОВН'ІЄМ ЧУМАКОВИМ. Перtп аа вее.

Паuоанчу,

IWa.Jra

про 'Іе, JІК· ви

Daue саІа

оц11оос'І~

peaym.'I&'IB JQIIIJ301'0

euo-

IQ'?

.

Якщо говорити ко­ ротко. то в qtnoмy вови ir!c задо'ВОJІЬ.WІІО'. Особ­ пиво вд;:w~о провепи перші тури. '1'\ретя сходинка п1с· .nя і11еннтих клубlв це досить високий ревупьтат.

-

Але на решrу 1rop коман­

ди. JІК ~· nросто 'ке

внст.ачиn.о. Це І зрозумі· по. Копентнв залищкпИ'

пОІКііа.dаються

сменок. Резерву ж JIO су­

·

- Лк1 а аавдаВВJІ с:та• JШJІть перед собою комав· Аа. П · вастuнвкв?

Насамnеред, сказати.

'

спІд

що ; колеІ<'ТИВ

с:троєинй

Що маю на уаазі? бonlC'DIOI, новачки,

на-

по-бойовому. в · ТОмУ подопапн

Ганд·

числІ

і

психо­

логІчний бар'єр, тобто з будь-якою командою вихо­ АЯТЬ грати . без страху. Не вистачаЄ ще досвіду, техНіки, але є . впевненІСТь. що

вони

можуть дати

до·

стоАннА бій навІть спарта· кІВWІм. ЗвІдси плани ЗаJJНШИТИСЯ В ШіСТЦі СІІJІЬ· К1шнх. Після деякоІ пе­ рерви в кома"НдУ nрийшли·

в}Дом1 г~пlстки Теrя.• на Иочерг

шенко,

а, Опьга Доро-

лилося

немало

молодИf гравців, на яких

.

на. ..

П ос:обтІ·

-

8 .•OIIJ'

-

Як я уже

80С'І1?

rоворив

вище, передусtм оси· хо.погlчна n1дrоrовка. дРУ· rий напрям на коnеК·' тивну ф;у. Зараз же ос· иовну уваrу црндlп.яємо заrальнофtзичннм трен;у· виtжджаємо

в Крим,

працюватимемо

над

ти,

генеральну

пияqrва

1 aJrКoronlз-

.

.І;'ніРЩинн.

У

НSІІ<.!f стlnьки

разів бити

по воротах. тому кожням

ударам треба дорожити. Інший момент. npo

який не можна не згадати,

тактична побудова грн.

пася, розширилася. але нер:ІtЦКо ще поспІшиість, з

н• мапа хай

ціпого

ря,ду

a.Jie було пІзно. На.щі зем·

mmн вмІло контропювалн ВС'l ПІдС'І'УПИ ДО СВОІХ во­ ріт, пІ.ІJtтраховуtІапн один одяого, а за кІлька хви­ лин забнпи третІй гол. Інший поєдинок уже в Карапншах Миронівського району каші хлопці npo·

вели на одномУ

днхаинl.

цьоому вмІ.н'Ня тися рІзними

при

коритува­ тактичними

малюикаМ'Н побудови

fP.tf.

У першому тайм! комавда Шусть тричі змушував гооподарlв починати з

виконати

.rоловнішим

.

ремих моментах. Саме чеці реапізувати чимапо зручних · моментів для

83:/m'Я воріт. Забнваmь вон.н багато. Майже п'ят-

побувапо в

nрJІйом

є, очевидJІо,

вnевненість чи .не кожкого чпеиа фу'І()ольноІ дружи·

ин у овоУх сипах. гоr()В­

ність зробити все дпя пе· ремоrи. ЦІ ЯJ'qc'11 багато

про що rоворІhь. ... Н~в у кап~йдоскоnl проходять переЛі мною

1 В.

ЦЄfrrpa поля. В друrому таймі суперникам бупо надано широкий простІр ДЛJІ дій. а ф)'!ТболІсти

4;1.

ний ке

продемонструвати

кожен член

ЧимаJІІО

чи

копективу.

забитих

гоп.І.в

на

рахуику в. Гузlя. о. СІга­

-

видовищною,

командою

м'ясокомбі·

Святошинського та Інших

ли аа це покараНі. На пер-

що самовпевненнмн. І бу­

результатив­

ною. Такою. яку так люб­ .ІІJІТJа- болІльники. ~

В. ДОСВІТНІИ.

внщоІ

n!nr,

ж

сезон

В. ОЛІИНИК,

Група

rода.

~y6Cicwa.

.(

му стадіоні сСпартак;t, діє не так · і ' давно. В ід­ відують її 6!,Іизько два­

дІІ.ятfІ чоловік. Це люди різн их

професій ,

віку:

Але . всіх їх об'єднує ба· жакка зміцнити своє здоров'я. І вони на практиці перетворюють в

дію девіз: «Твоє здоро­ в'я в твоїх руках» . Члени цієї групи значно підвищили праце· здатн ість,

витривалість.

О~ремі з них зменш·нлн

надм ірну вагу, зміцнили різні гр упи м'язів і здоров'я Іі цілому, Про ~­ таннє ~вІдчить і свое ·

.

рідна перевірка фізичної rотовностІ учасникі в груnи; яку провелИ не· щодавио. Кожному на· лежало пробігrІІ днстан· цію від З до 6 кіломет· навантаженням рів. І з справилися в_сі. До реч і що

за

час

за ·

нять в групі жоден з іі учасників не хвор і в.

Приклад цих еqтузіастів пови нен

стати

поштов·

'

хом до діі багатьом .

Т~му запрошуємо вс іх ба ж аючих кожної кеді· лі о 9 rодині 30 хвилин на

стадіон.

Н. СМ€ЛОВА,

в. о. директора місько­ го стадіону «Сnартак:..

Зас'Іупнвк реАактора А. УСЕНКО.

ВН<ІІ08111010ТЬ

.ЩИJ)е

П. В• .МЕХЕД

те іі чоІІовІка cтapworo механІка, секрета~ nар­

.

ки

ВасИІІJІ

ВасИІІІоОІІИЧ.

МЕХЕДА.

АДРЕСА РЕДАНЦІJ:

здороа'а,

краса.

Фото Б. Горбачевського.

255020t Нмівська обnастІt, м. 6ровари, еу11. Ниівська, 154.

Т8ІІефоки: Р8А8ктора-

.

о~доровчоrо

бігу і лікувальної ходь· ~ би, створена при м іська-~ 1!!1

тёйноі' орГанІ3ацІТ фабрИ·

Спорт,

.

ради

ДСТ ~Konoc• .

а nриводу траrІчноі емер.

на·

~

дарувати ме,.

райоввоІ

nрнемства

ВІ.дкривмн

r

тоді

rопова

РИКИ

nрава.

ІІІn'ІІица,

спорт

сnІвчуттJІ n,~цівницf nІд­

шо.му мІсту. 4 жовтня в патщl dnopтy шкопи-І.н· тернату вlдбудеrься в1д­ К.РН'М'Я lrЩ>. Тож nІДSести бол1пьник1в просто ие маємо

І

радість усім.

ІІІткІвськоі wееАноі фа6.

репеrи­

честь

контролю

що фізкультурно-оздоров­ ча робота це І Ух cn:p~.)ll

який проходи­

випала

оснав.них

.

АдМ.ІиІстрацІJІ, nартІА· .ма ~ ·nрофсnІІІкоu opra. нІ:sацІї , весь КОІІеtеТМв

де тех­

ну. Це Всесоюзпий ганд­ боnьнн.R турнІр . команд

тиме в Баку.

з

З боку КерівНИКІв ГОСПО· дарстВ . Пора ж зрозуміти ,

сказати,

ВаЖЛН4Ю те. що бом­ бардирські здібності здат·

ЄДИІНІ(ів. Двобій із най· сипьнІшІщ lз суnерннwв

фрагменти nроведених по-

·наТІу в гостлх. Господарі вийшпн на майданчик де­

КИєво-

рахунком

чова, В. Шуст.я, П. Ваку­ ленка. В. · Накорчемноrо. Тобто небезпеки можна чекати у будь-яку мить. а це А ',робІrrь гру жердІвцІв

сІтцl ворІт суперників команд Вишгородськоrо,

Миронівського,

другий м'яч. У

другому таймі rосподарІ кинулж:я в!дlrруватисs, '

І все ж. незважаючи на це, rpa молодих футбот~ •ЖrрдІ.всЬІкоrо• в!дповідатів, а Ух у команді біль­ • пи контратаками. Усе це ·· шість, подобається. І най­ І црнаепо до перемоги з

· рез це не змогли жемtв-

десяr и'яч.Ів

ших же хВилІИіах двобою наnадаючий жердІ&Ц1в П. Вакуленко забив один.

продемоН'СТ!руваn.н

одна

вІ;І{сут.иІсть

t-03·71; •ІМІІІУ napтlflнoro ЖІІттtІ- 1-114-а1; вІ,ІІnовІАІІІІІtМОГо секретаРfІІ, вІм/ІІу сІІІ..сІtмоrо rocno,.apcтu 1."02·V2; коресnон,..нта мІсцевоrо ра· Al-08n8HИR 5· 13·V1; sастуnмика ре,.актора_ 8ІМІІІІІ nром,МСІІО80СТІ, ІІИСТІІ І ма• сноі роеотм

'- 1...._.t.

JIJIOJNIII'CWCa др;v.JІІUІ ИRrЇteІІrWro обпасноі'о У'!Р~ІПІJІ У Адресе JІРУНІоРИІ: 35~.

·

сnравах видавництв. пoJI'IrpaфiJ І киижиовоJ roprlem. Кнfкwе оо.п.сть; м. Sponplf, вуп. · RиІкька. 154.

,

Допомагає фІзкультура

.ПОО\УЖКО атакувала .

ч1

переда . невміння

снп.ля всього колективу.

коМ-

свlдУ виступів у подІбних

лІдери а потім J

що

-

·

сШтків­

Семн·пол.кlвської

mахофабрики. А в рад­ госпах сКрасип1вськнй• . сВ.аsорнцький•, сБровар­ ський• вона зІйшпа май­ же канІвець. ·Ще ІВ сtчнl було дано старт черrово'і спартакіади раDону за програмою ІХ Опартакіади народів СРСР. До неІ входипв змагання з 15 видІв спор­ ту. ЯкІ ж результати на сьогодні? Окремі колекти­ ви в багатьох змаганнях зовсім не брапя участі. ІІ!ричин висувають немало І рІооих. МенІ Jf< зда~· ся,

радrос-

якою ведеться атака, не·

чітко

Незвично якось назива· ти вчорашІІ'Іх новачків об· паского футбольного туркІру пJдером. у Ухній rpi

тнвоJ.в фізкультури

точи1

теоретичнІ. · : м'яча зводять нанівець зу­

апе надlІ каздогнати иепостуRІІивоrо дебЮтанта.

Котп.яр), ·

ЦІю nеред початЩ>м сезо­

17 anpena 1937 среда,

nporm

боротьбі

nросто не можна. Поnере­ ду в команди нові серйоз­ ні іспити. Хто знає. чи до3ВОJJ.Я'1'Ь майбуmі супер-

м'ясокомб!нату, яка єди-

В.

.

сЖ~мtвський•

нікою, та~m~кою. І вже 15 вересня команді иапе· ЖИ'fЬ: rnроЙТИ серйозне ВИ· ·пробування, так би мови·

,.атов Ккевсиойр=· 8~н&~м мЬІке). . ВТОРІПІК,

у

КІР3щу реапізацtю зручних Мt>жливостей

ударів м·~ влtтав У сІтКу

В.

радr~п

вавням. І*сь через місяць

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•·-орrеи Вровареного І'ОРОАСІЮ-

rneтa BЬIXOJUII' с

силою

, Палітра Ух nомІтн.о змІни-.

змаrаинях. невміНня nepeбо,роти хвнJtювання в 01<·

ки ЩО рано, йде ПW'ОТОВ·

вправамн стають вели­

кою

npo

ВtOPi'l' команди КНІвсьноrо

·

кий• (Інструктор І. Ф. Сашан) . Помітно знизилася ак­ тюmІсть . у роботі коп ек·

Іхиlх точних

рами у ДОС.ІІІ'НеннІ програ· ми~у. Про проrра­ иу-маJСІСИмум говорити по­

1 зайня­

Накорчемний.

понентів. Прнч1Іна, ка мlй погп~. одна бра.к дР-

ro комиrrета КоІІМУ'ИИСТИ"МСИОй парrив VJСРІUВІЬІ, I'Opoдc:tCOro И J)8ЙOKHOJ'O Советов НарсІд,НЬІХ деПУ· Цfи . вwхода:

та Є.

Саме nicn.я

бракує

очка

С·ПОІJІГУ

на·

Ян показує досвІд. .ре­ гулярні заняття фІзични­

в!д9начипися П. Вакупен· . ко

Вони

своІ ж спортемеви радгоспу сЖердівеьмй• проnустнпи пише шtсть. Рlз~ ннц,я, як бачиМ<>; чимала. Апе не говорити сьогодні

недlпІ

Тож. гадаю, досвід ве­ теранів, запал моподих .1 стануть гоповннми факто­

кІлЬКа .досвідчених спорr· ті не було.

вепнкІ на·

діІ. У хорошій формі ос­ ·ИОВНІ rравцl І. ВойІЮ, т. Шутькова. С. Іванова, Н. Лук'яненко та !нші.

Минулої

·

(Інструктор О. І. Завєдє­ єв), радгосп с Гоголівсь-

районів

ласноІ ради дс:r cKonoc.. J, хпоІЩ1 зуміли ач>иматн -----НАШІ ІНТЕРВ'Ю----nеревагу. а з нею і раху' !f JЮН 2:1 на свою корисrь.

була

чотирма

новачкІв-у

· а ..перемога потрІ.(jна була за бyPІ:>-Sfi<":J' ЦІну. бо в1дкриеа.п.а сзепену вулицю• до виrрашу: першостІ об-

сердечна зустріч

104 ,5

пи. Перевага н.aliliOC зем. пякІе 6ула мlнlмапьною.

геаерцьним секретарем цк · КПРС

РУХІУ

ли nерше місце. Це-.. кра­ щий результат в областІ.

ми

дарів rюпя футбопісrів радгоспу сЖердІ-вський• нако'І.у8а.пися вапи атак СУІJЕІРНИКlв, серця чнслеиких бопlnьняків завмира·

з суто сnортивних позицій, то найпрнмІтнішИм був матч зі збірною СШАу То П удача, а~же Олена саме• в цій грі закинула найбільшу кількість м'ячів. • І ось вона - переможниця Irop доброУ волі: З чим можиа ще зрівняти тану радість! Та серце й досі r5ентежать слова, сказані Ім, переможцям

1 призерам Irop,

етапи

MOJIIIOK обидgа у шrов­ ханнІ ядра. CeprlЛ КиУвсь­

Є.

яка внступапа на Іграх доброУ воЩ. Звичайно, то була чи не. найпрекрасніша мить. Вона учасниця Ігор добро'і волі. Ігор, які етапи великою подією в громадсько-nолІтичному житті нашоr краtни, свLtо­ вого

брали

Ол~ Боrач. АнатолІ.й Ca-

·

сnортсменки

cKonoc•

спортсменами.

срібну медапь в чемnіона­ Ті світу. який Проходив у СТОЛJfці Лрец.І'і. ІІ,ризера­ ми чемлІонату Украхни з атлеrнкн

фІзкультурного

.надають велику yt~ary. Це в першу Чергу завод тор· говеп;ьного машинобудУ· вання (інструктор по

на Спарта­ .каша рай­

nр~тавлена

рніtа Щербина завоювапа

легкоУ

.ку

. розвит­

копектюdв

І

велиногО

спорту. Так, внхоеанка тpetrepa з легкоУ атпети­ ки О. І. Стуnачепка Ма·

Олена Кузнецова четвертий рІк внетупає у складі

nоВІІолІтнІх. Тому в бlпь-

. шостІ

1200

резу льтатн

розвнтку

с.Ьа<ий• .

не­

рад 1 сть/

спортом за·

більш

серед

Спорт дару.в

сn~сменШ

тwдІІВиикlв. РадУЮТЬ

цравопорушень

с ВепнкоднмерсьКІИй• . /

сРусаіrtвсмmй•.

'

масових розрядів. Норма­ тиви . KOМJJJJeKQy ГПО склали 3390 чоловік. До­ датково до занять фіа· куJІЬТУ'РОЮ І

· пІ.в

му, за змЩнекня трудово! ДІІСЦИПJlінИ, ЗМеКUІеІІНЯ

,

Міськком • КомnартІї Украіни rІІибоко сумус :а ІІРМ80АУ траrІчної смертІ секретаРfІ · na-J)тiAнof 01»: rані:sацІї ІІІтКІвськоі wнйноі фаІSриии В. 8. МЕХЕДА І ВИСІІОІІІІІОС щи. ре сn І.8ЧУТТІІ рІдним І СІІІнзькмм nонІймоrо.

Індекс Друк

·· друкований

14.000

61.285.

офеетний.

ОбСяr

аркуш.

1

Тираж

. nрим~рникІВ'.

3е'МОВЛЄННІІ 1fl

3953. ~ .

#126 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you