Page 1

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАI1ТЕСЯІ

J>ii 126 (4850)

Ф

П'ЯТНИЦЯ,

Шляхи підвищення надоів молока

10 СЕРПНЯ

Ф

коп.

Ф

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 17 КВІТНЯ

3

1937

РОКУ

УВАГУ МОЛОЧНИМ ФЕРМАМ! Минулої середи у райвиконкомі від­ директорів

Ф

про те, наскільки кваліфіковано і пред­

секретарів парторганізацій, зоотехніч­ них працівників господарств, на якій було обговорено стан виробництва і реалізації молока радгоспами району. у CB06~IY вист),пі голова раїlвикон­ кому М. О. Сергієнко відзначив, що в ряді господарств району останнім ча­ сом допустили різке відставання у ви­

метно керівники господарств, головні спеціа.'Іісти займаються виробництво)! молока і роботою молочнотоварних ком­ п.lексів та ферм. Рекомендовано до 20

робництві МО.'!ока. І це тоді, КО.'!и по­ всюди в вдосталь зелених KOP~liB, гар­ на отава трав, солідні запаси різнотра­

в'я на невгіддях. Певну негативну роль у зниженні надоїв відіграли різкі перепади те~lПе­ ратури протягом минулого місяця. А,lе тивного

було

ВШІИву

уникнути такого нега­ погодних

умов

на

ви­

робництво продукції? Можна: змінив­ ши відповіДНЮI чином раціон худоби, прореагувавши на

спе"у

збі.ll,шеННЮI

згодовування соковитих кормів, поваре­

ної СОіІі, забезпечивши худобу достат­ ньою кількістю свіжої води. Однак таких заходів в багатьох ра:.\­ госпах не вжили і в результаті недо­ рахувалися десятки тонн МОЛОІЩ. Саме так трапилося у радгоспі «Великоди­

мерський»

(директор

І.

О.

Басюк).

у дні, коли температура повітря дося­ гала 30 і вище градусів, худобу году­ вали кукурудзяною масою з обко~у плантацій. Поживні якості корму були невисокі, оскільки кукурудза на краях

серпня

якості якої нижчі від молодих сокови­ тих

рослин.

Важливо, підкреслювалося ІІі, поліпшити раціони уріЗНЮJaнітнення

за

на нара­ допомогою

кормових

компонен­

тів,

введення до раціону доста.тньої кількості соломи. Цього, зро~уміло, важко досягти без механізмів. А тому повсюди необхідно пустити в дію кор­ моцехи . В радгоспі «Русанівськяй», де в раціони корів ввели достатню кі.'!Ь­ кість соломи, багатої на суху речови­ ну, доби.'1ИСЯ досить помітного підви­

щення жирності молока цента.

КРАЇНА

-

-

PA,lJ.:

до

3,7

про­

повсюдно

УДАРНИП ФІНІШ ЕСТАФЕТИ

Тривожить ~Іенше

)'ваги

ться

на

за вчасною

лежності

від

На нараді

Вnдити

автокар

І

"ерівники

р,ав .1ЯТИ кранnм. ремонт:;ьати техніку вміє кожнИі\

груп

ферм

найбільш

-

галузі тваринництва. Обком знав за доцільне, щоб

-

лістів,

зустрічалися

1\1.

СН-6

не

І'

н

А.

Адамен!\О і

екіпажів

рад-

'.

і А

ременко

як і

.

Л

що

у

на

площі

124

намолотили

складній

партії

145

На дуть

ви­

хліба.

ге,.;-

462

працювали

тонна

131

членів

Н-

н"І

гідне

ПРОДУКТИВНIС·'Ь

завершення

М. ГРИШКО,

комсомольсы\-еК і пажу

сомольських

у

організа-

цій мІськкому ЛКСМУ.

ному

рівні,

велика

заслу­

комсомольсы\гоo

за:о·

rpYflT.

НУ, який готував Трактористи відмінно справилися

бу·

зернов!

Н!1-

з

нішньої осені на полях нашого відділка. До сівби все готово. Механ і затори

валенко.

які

орювали гектарах

грунт на при нормі

завершили

оранну

внесли

ОЗЮіі

Отже, на поля вlддl.:­ ка приходить посівна. Ми зустрічаємо її у всесз­ броєнні.

під

площ,

оргаюч­

комори

пі~­

влзиться посів ний ма те­ ріал, на лінійці готовно­ сті с:тоятьсівдлки

...

У тому, що засів

на

площ! п!д

пІдготовленІ

ВИСОКОМУ

вчасно,

агротехні <[-

понад

щозміни

план

І\олектив

ремонтно-

механічного

ви­

вився

5-6 4,2

з

заводу

планом

СПJ1J­

семи

мІ­

сяців з усіх техніко·еко­ НОМ і чних показників. За­

га.

І.

Автонрани-

завдання~.

Перед у змаганні BellН Петро Рожко, Андрій Но·

мовникам Щ)(Jдукції

реалізовано міЛЬЙОНІ-{

3

на

тисяч

340

карбованців.

Це I)рановl установки, не-

МАЛЬЦЕВ,

стандартне обладиан'JЯ для будІвельних піДПРlr­ ємств та Інше, ОДНИХ лю­ льок для фасадних раб!,:,

бригадир рlльии чої бригадн Троєщииського вІддІлка радгоспу Іме­ нІ КІрова.

виготовлено

70

дання центів

також велика увага на

понад

з

них

зав­

80

штук,

про­

атестоваа1

Знаком

ЯКQ­

сті.

Найнращих успІхІв добився колектив ремонт-

допускається

корів з

пр/)

ТРУДІ)-

Інструктор вІддІлу КОМ-

деDжавним

у годівлі

механlза·

свідчить

намолІ)..

на рахун"у

молодіжного

га

гекта рах

висіяні

ні добрива, у

тваринниками,

господарствах

господар-

молодих

зернових

становища.

зрівнялівка

цього

Висока

«Великодимерсь- працІ

комбаЙНО:>І ченого зерна

ВСЕ ГОТОВЕ ДО СІВБИ

заслуховували звіти спеціа­

Зверталася

молодlжнИ1[

е:{;пажів

Молоді механізато- торів району на збираннІ

1\1 Я

зун.

РО"У

тварин.

іНформували міські, районні комітети партії, райвиконкоми про за· ходи, які вони вживають для виправ­

те,

ри

МОЛЬСЬКО

потрудилис.il

1979 ,

t

Ярмоленка

КОМСОМОЛЬСЬКО-М::І- ства.

госпу

Накун

тари

а потім

лення

n

майстерніСТh, лодіжних

ТОННИ Х:lіба. Іхній земля\{

за­

керівники гос-

3

умлінно

}uнивах

маневрування тех- КИЙ».

д!вники

подарств об.'Іасті бі.1ЬШ предметно займалися організаці6Ю виробництв!, молока

С

на

Г.

доставив Г. Товстенка. Хороших 130 тонн намолотів домоглися також члени Інших КОМСО-

високих результаТІВ у номбайні СН-4, видали з вої вахти на честь 60· праці. ріЧЧЯ Ленінського комсоТак, плосківськl тру· його бункера 217 тонн молу України.

діЛIІЮТЬ належну увагу роботі молочно­ товарних

імена

.

радгоспів, спеціалісти при­

різною

но-складального

продуктивністю, що лабораторії по кон­ тролю за якістю і жирністю молока працюють незадовільно . Спеціалісти зо­

цех у.

який очолює Володимир Григорович Омеляненк'). Він випустив

66 aBTOKpJ-

60

бов'язані тримати на контролі ці пи­

нів замість

тання. Ще і ще раз наголошувалося на необхі,'lності використання повторних ПОСІВІВ, заготівлі дикоростучих трав. Ще продуктивніше повинні працюваТlf

дяки П І двищенню про­ дунтивності працІ на процентів проти встанов­

сушильні

установки

по

7

леного цюють

ван·

стан'РЇ

працюють всіх бригад

три ва:l'

«НОТКИ.

ГаР~10шка цЯ. ХОЧ і дитяча, зовсім не іграlJl

родов!д веде

Фото М. в:'>­ денної Ниргизії

женням на рік почато сп')·

з

ленькому

задоволен·

грати

на

легкому

М,І­

!НСТРУ­

менті. Ca~ii малята приду­ мали

гармошЦі

<\HOTKa~:

ця

переможцем

ім'я­

назва

cTa.!J'j

конкурсу.

що

його оголосила Вологе;! ська фабрика баянів. НіІ кі нець

рону

тисяч

«HOTOK~

в

змогу

рудження

Вона

на

нити потреби

великих

під·

аГРОПРОМИ('Л(J·

вИх об'єднань і ТВijРИННИ­ цьких комплексів Пів·

останньої.

висот!

близько

метрів

Ha~

на,і.

~

ДВ': -,

рівне:1

ни пішли

з причорно~IОР

пол і в.

Хл:б(Jро(іJі

Оде('ької областІ з~ верши ли збирання

зерноб(Jбових

КОЛОСКnВНХ

' ,

купьтур І

Урожай скошенn і обм ~почено на . П.l0щl ПОН~)1 900 ТИС яч гекта п: в (TAr-c- ?АТАУ).

вІддІлу нІчного

П'дгот о вку

J

900 - ге-;­

планового

ремонтно-меха­ заводу.

ЛДГ-15 в агрегаті з траn­ на

Т-150.

ПереДПОСіВ­

культивацІя

робиться

на глибину загортання сіння в день сівби.

Нова

агротехнІка

слуговує з~рна

в

уваги. цьому

на­

3'1.-

ПриGаН:<:1 господар­

стві становить 4-5 цент­ нерів на кожному гектарІ.

Значно

СКОРОТИ,1ИСЯ

:!'і.

Т :Jати

ТЄ_\1П:в

грунту. маіін;е на П(JЛОЯН­ НУ підвищився коефіц:єю

боти,

комба~

САВЧУК,

та рн ого поля П'Д 03ЮІИН".

Значн о му

ЗБИРАННЯ ЗАВЕРШЕНО

ських

ПР АЦІ_

Нол сс п ІменІ І{арн l\Iapкca ОДИН а перших 1'1 Y:lI?H CbK C_\IY райnні завер. шив

моря.

Останні

ТВОЄІ

"

ТУРБОТОЮ ПРО ОЗИМІ

8 скелях А.'1аЙсь.кого хребт І тисяч

Семинога.

3

випере:!·

Ради Міністрів про поліпшення О.

тором

прокладається

Одеса.

Майлі-Сай (l{иргизьк[! РСР). Повністю заДnВ(JЛЬ·

З

і

начальник

газо-

складнішої ділянки траС1l

наД:Й,1е

ГАЗОПРОВІД ПДЕ В ГОРИ

пуск

Андижан

МаЙлі·СаЙ .

чотирнадцять

продаж.

приємств.

дасть

ЯКІСТЬ

в пали,,!

нята .

Вони

пр::!­

удосконалеFl­

пла.нування.

виконує відповідальні зварюваЛЬNі роботи. На фото: З. П. КОНОНЕНКО ,

прово;іу

вчаться

НПРС СРСР

Зінuїда Павлівна Кононенко електрозварниця Броварського дОСЛідно·ексnериментальнаго заlіОду, Вона гордиться своєю nГJOфесією. Завжди якісно і в строк

на в:д знаменитих росій­ ських <\тальяною>. Г іД "'> оцінили НОВИНКУ Дошк!л:,· ням

спец!алісти

над

ням планової дисциплlНі{ в світлі постанови ЦН

у роботі наради взяли участь друГИЙ секретар міськкому Компартії України А. д. Фролов. заступник директора Дарницького треєту (об' єднання) рад­ госпів по ПРОМИС.'10ВОМУ виробництву молока і картоплі І. А. Коваленко. Свій

показника.

Зараз

виготовленню

но розгортати заготівлю силосу.

ка.

за планом.

Цього вони добилися зав­

трав' яного борошна, активніше потріб­

ВЕСЕЛІ МЕЛОДП уп·

вікових

в

нові

нікою дозволяло МОЛОДИ '" механізаторам д о магатися

K,laдiB, які свідчать, що далеко не всі

товарної

тажників.

в

приводилося чимало при­

За прикладом навато· р!в на білоруській маг!-

ПРИКЛАДОМ НОВАТОРІВ

професійна вм!ле

зміною

-

називав

госп)Ноже!{

переможців. Адже' висок" члени

Значно знизилася товарність ферм у радоспах «П.'10сківськиЙ», «[oro;liBCbкпй», імені Щорса та інших.

Тijжників

'ІацІю. ЗА

день

мо­

цілі,

молодняка

випоювання

колентиву

стралі чверті

жай зернових у Д арствах району.

на

товарності

схем

кращому

строку повністю здати rідростанЦіЮ в експлу;],

приді.'!ЯТИ

всюди С;lідкують

НИ. Це J/икам

БУДІ В раніше

те, підкреслюва.'ІОСЯ

внутрігосподарські

Важливе замовлення tJудівників Нурецько] ГЕС достроково Jюлектив Харківсько('о заводу імені Юрова . На Вахш відправлено робо' 'Іе нолесо дев'ятої. «Зd вершальної~, гідротурб;-

допоможе на рік

КОР~lоцехи

сере,1

МОЛОДі,К- водій П. Нулинко автом()- складІ

-

них екіпажів номбайне- бlлем ЗІЛ-130 р і в, жаткарів І водіїв, з поля на тік члени яких збирали ур,'- зерна.

лока. Багато ПРОдУкції ферм витрача6-

Степ'янка першим на білоруСЬКіЙ залізниці з~ вершити п'ятирічне Зd!jдання . На цій станції. ЯК" (Jбслуговує вео, Мінськнй промисловий вузол. та ким бригадам передано весь парк Підйомно-тран, спортного устаткування.

BHKOH'J3

комсомольсько

нарці, що в багатьох радгоспах ста.'ІИ

роб!тник !{nмплекс н о І бригади М. Слиша Уні. версальність ДОПОМОГJІ'!

НОВИНИ дня

пустити

році тру­

суперництво

3

Гідне завершення вахти

НАПРУЖЕНО проходи­

дове

експ.'1уатацію.

малоросла, 3 домішками бур'янів. Ко­ рови фактично недогодовувалися. В ре­ зультаті надої знизилися. В інших рад­ госпах на годівлю худобі косили куку­ рудзу з пі,'lсушеним листям, поживні

,

2

Закон на сторожІ радянської людини Стор.

ло в нинІшньому

По роботі кормоцехів можна судити

радгоспів,

чи можна

2

ТрудовІ кроки «Меридlану.79:.

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ RИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

нарада

Стор.

СіОР.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

булася

1

Пlдсумки змага,ння свІдчать

Р.

1878 ЦІва 2

Стор.

прискорен~~

цієї

ва:-!(ливо]

П ' ,1IJНІJtf'ННЮ

її

Ра.

ЯН,),

сті спnняє п(}верхнев,н1 обlюбіт()к грунту, Спец ;а.1ьн а mJHKa ~P,I­ '111J. яку (J'I'J,lЮЄ ~leX<JH !,11 . тор А . Зброя, п () чнн f)

1\1.

['ОТУЯіНИ

К,lИН

C,!J ' .10M

на\IИ_ Д.1Я·

П (1 .1Я

n .lr>II\i Uf,QrO

вуються

під

за

0ЗИМ

,1

КО"v16 ё ~-

,lYUI3Tb:'l. ?ИК(1РИ(',

.,_

ЛУЩИJlЬНIІКd

праці

на

ВИК(Jристання

П ! ДГОТОR~{У

техніки.

Поверхневий спос:б 'І!;І' Г ~JТОВІ(И

грунту

знаходи гь

пі.1

ШИР(Jке

03Н.\1! засто­

сування на П() .1ЯХ Черка ;' ь­

І:аї област і ,

ефект в ' д 9~ ння

ЕКОНОМ ! ЧН;І і j

його

перевищує

заето,',·. ТУТ

мільАон'я н.пб(1~RНUіі

М. КАРПЕНКО, кор. РАТАУ.

6


*

~ стор.

10 серпня 1979 року

НОВЕ

У MICЬKKO~!.. ~ОМПАРТІІ УКРАІНИ, ВИКОНКОМІ РАИОННОІ РАДИ ~OДH~X ДE~YTA~IB, РАНКОМІ П~ОФСПІЛКИ ПРАЦІ8НИ'кlВ

ЖИТТЯ РЕДАКЦІЯ листа йдеться

ВИИОНУЮЧИ ріш~нн!{ липневого та листс~адового (1 ІіІ18 р.) Пленум;;з ЦИ ІШРС, колективи радгоспів І птахофабрик району успішно справи­ лися з першого

установленими півріччя по

тваринницьиої

ПРОДУКЦії.

господарсьиий

план

дажу

МО.1)оиа

державІ

108,9 яєць

прсщенrа, м'яса

-

105,8

на

Обговоривши

по

на

-

101,[.,

роботи

ио­

леюив ; в радгоспів І птахофабрии

ра­

йону

по

збі.rJьшенню

виробництва

продажу державі продунтів

цтва

за

перше

hy-неСУЧI\У одержано

процента.

підсумии

проц. Иолентиву птахофабрики жено перехІдний Червоний міськкому партії, сьиого

серед

радгоспІв

збільшенню

і

знано

по

м'яса державі визиатн колектив ра,і­

госпу-комбlнату

.Ка.пИТRНСЬКИЙ.

імені 50-річчя СРСР (диреитор тов. Бородай В. П., заступнии сеиретаря парторганізац\У тов. Венецька Л. О, голова робітничого комітету проф­ сп: :ІКИ тов. Аиимов Г. Ф . , секретар R о мсомольсьиоІ органlзацlІ тов. Ом::!­ ЛЯ В. І.).

Радгосп-иомбінат виконав :зання

першого

піврІччя

виробни­

ЦТВУ м'яса на 104 проценти І продс!­ жу його державІ на 1О 1 процент. ДержаВІ реалізовано 66661 цнт . м ' я­ са свинини, що на 4080 цнт . БІльше, ніж у минулому роцІ. СереДнЬодобn­ ві прирости свиней на вІдгодІвлІ СКЛ2· ли 607 граМіВ, що на 9 грамІв біЛі>­ ше досягнутоrо рІвня 1978 РОКУ.

жу

державі

дань по продажу

Київської

птахофабрикн

-

-

ЖИТТЯ

ПІДПРИЄМСТВА

до

пере.:rових значили шо

у

до с ягнення

ле к тив у

втілення

015'\03'

партБЮро від·

своїх

виступах, нашого

ие

ЖИТТІ!

ко·

ре!ультат

РЗдI!НС'"

ких п ' ятирічних ПJlанів.

які

у постанові ик КПРС ПD() 50-у річниuю першої п'ЯТИ. річки

охарактеризовано

програми

не

тільки

ІІІ{

госпо­

дарського будівниuтва, а соuіального

На буде

чеcrь

організовано

трулову

А

прогресу.

знамеRноі

вахту

завдань

вище

J!8 Т И

ударtlУ

.а.ерево05-

робників.

М. ЧУМДЧЕНКО, секрет.ар партбюро.

.

безумовне

виконання

роботи

ці

основних

вела

процент

А.

Иучерява.

ну

встановили

Спочат­

нада.;

ни ведуть науково-дослід.

ну роботу по ОП'Іимізаці! цроцесу випІкання хлІба

і3 застосуванням автома. тИfrНОЇ системи управліН-і допус- ня. Вона є складовою

кання

продукцІї,

Еитра­

чання

сазу,

ма.кси.;

технологІї,

втрат

стандарт

сировини

• Иомплекс­ з працівника управлІння 0,2 процента

на система якІстю продунцlї, оцІнка якостІ праці ІнженернотехнІчних працівнииІв,

службовцІв, виробничого

кожний випадон порушен-

ня

режиму,

та

Інше,

до

мального пІдвищення про..

знімається дуктивноctrі печей.

премі!. РеСловом, і Rолектив хлl~ зультати перевІрок зано- оозаводу, і спецІалІсти сяться до спеціального інституту роблять все журналу оцінки якості можливе для того, щоб праці виконавцІв. І зараз на столі трудівникІв міс­ значно змІнилося став- та та району завжди бу. лення кожного члена НО- запащний, з ВИСОКими

роБІтникІв цеху та ін­

ших вІддІлів.. ВІн обу­ до виконання смановими якостями 1 мовлює пІдрахунок коефі­ лективу привабливим ЗОВНіщніМ цієнта якостІ праці. Зав­ своїх обов'язків. Жодний фант випусну виглядом хліб. дяки ИСУЯП значно

по

про­

СТАНUІЯ НА БАМі

госп~

ри роки тому гона прийня­ ла перший поїзд з почесни­

Іркутська область. Стан­ ми пасажирами. Тепер ція Таюра на Західній ді­ лянці БАМу є вже діючи.ч через цю станцію регулярно залізнuчнuм пунктом. Ч оти- проходять состави з ваll.та-

за!­

ТРЕТІН СЕМЕСТР,

ТРУДОВИй

-------

виионали в

них

за

роботу

на

114

юнаии

та

процентів.

д у же ' вІдповІдальна

-

новим, гІд­ нращих

-

ТЮК. У колективі ЗЗ чоловІки. Усі різні, З рІзних курсІв, рІзних факуль­ тетів. У багатьох це перший крок у трудову біографІю. А тут вагончи­ ни,

довелося

пристосовуватися

до

умов

таБІрного життя. Та праця , першІ тру­ дові успІхи, цІкаво органІзований вІдпо­ чинок

1

згуртува.'1И

загартували

наш

колентив.

Разом з нами,-ПРОДОВЖУЄ вона,-Н) будІвництвІ працюють три важковихо­ вуванl пІдлІтки. Спочатку хлопцІ сто­ ронилися наших комсомольцІв. Були на­ вІть І зриви дисциплІни з їхнього боку.

Та час і праця зробили своє. Є помітні зрушення у поведінцІ пІдліткІв. мога з їхнього бону вІдчутна.

Є у загоні І почесний боєць

І допо­

чІлІй­

-

ський борець за мир, поет-пісняр ВІк­ тор Харра . Тому ножен студбудlВЩЬ працює

з вогником.

щоб

виконати

нор­

му і за себе, і за того хлопця.

бійцІ загону Сергій Таценно, Ніктор Бананов, Ірина Пишна, Олена Демчук. ОJlександр Кравчук, АнатолІй Вдови­

}'же два ударних дні вІдпрацювали студенти. Зароблені 410 иарбованцІв перерахованІ у фонд солІдарностІ З нраї­ нами, яиІ борються за визволення з-пІд

ченио .

ярма

3

ранку І до вечора загІн на об'єктІ. після роботи п Ідбиття пlдсумкІ!! ДНЯ,

вІдзначення

найзавзяrl­

ших. Потім настає час відпочинку. Яск­ раво спалахує багаття, лине весела піс­

.1\ає

стан 0-

жами для будівників На знімку: станція

Спочатку було важко, РО~ПСІвl­ Rомандир БУJ!заl'ОНУ Ольга Cepra.

капІталІзму ,

носить ни,

ім' я

першого

І

у

славного

фонд

сина

підиорювача

мІста,

яне

Батьиlвщи­

космосу

ЮрІя

ГагарІна. Попереду ще буде два удар­ них днІ. Один з них за Ініціативою БІйцІв загону .Меридіан·79,.. Вони звер­ таються до всІх студентсьиих будівель­ них загонІв мІСТі\ Ииєва І обла<:тl вІд­ працювати

у,аарно

О.j;lИН

день,

1

зароt>-

Таю­

ра.

(Фотохроніка

ТАРС­ РАТАу).

ленl НОШТИ перерахувати У фонд народного

магі­

стралі.

.

де овочі вирощуватимуться ропонним методом. І серед

-

премії

ся робітники, які

технолог

Н.

пІдприємства

роиу.

присиорення тємпlв будівництва важли­ вої народногосподарської новобудоl"И.

...

Ве.1ИКУ допомогу

На пІдприємствІ роз- ють нам і співроБІтники роблена спецІальна шна- Київського технологlЧІНО­ ла преміювання. У за- го інституту харчовоІ лежності вІд оцінки пра- промисловостІ. Зараз БО,

кають марнотратство, част~ною автоматизаці! ,1і з головним інженером прогули, порушують тех- всьщо процесу. Це при, І. А. Проценком. Основні нологlчну дисципліну. 3а зведе до зменшення спі.;

дань І соцІалІстичних зоБОВ'J'I:зань по­ точного

прокладають футляри з азбоцементних труб І заиладають піщану пlдсипку ПіД басейн. Старанно трудяться комсnмоль­ ці, бо прагнуть зробити свій внесок у

ня

МИ .

~оlfонз;

плаН6ВИХ

вже добились вІдрадних ре­ П.'1ан r.IИНУЛОГО місяця буд­

А

За техноло-

цЯ.

янlстю . Розроби .'Іа її но­ ординацlйна група на чо­

дарств зобов'язано значно полlПШИТIІ роботу по мобlлізацll колективів на

взялись

трудового

TPYДOBO~

дотримання

правил техніии безпеки та інше. Раз у н)3артал таиl дні вІдбуваються в об'єднанні . (Хь і 21 се.рп­ ня делегацІя з нашого за. воду поїде у ВаСИЛЬf(lв, де обмІняємося досвідом з місцевими хлібопенаря,

вить 100, 75 і 50. Якщо у ивlтнІ на заводі бу­ коефіцієнт нижче 0,51, то премія взагалІ не випла.'Іа впроваджена номпленс­ Ії позбавляютьна система управлІння чується .

органlзаЦіlt,

названих

завзяттям

ДІляниа

ріВНЯ

яєць.

дІвчата. І зультатІв.

загонlвцl

голоР.­

8 області

нань. Ч.1ени

невиконання

державІ

можна побачити, як полощеrься на вІт­ рІ пІднятий червоний прапор на терито­ рії табору СТjдентсьного будlвельного заГОl-iУ «Меридlан-79. Ниївського педа­ гогІчного Інституту Іноземних мов. Другий місяць тут працюють студен­ ти. Швидно освоївши технологічний процес будівництва, з НОМСОМОЛЬСЬИИМ

03НОГО 3

вищення дисциплmи,

народногосподар­

Шд ' їжджаючи до ударно! НОМСОММЬ­ сько-молодlЖНОї будови Иалинlвсько­ го теmшчного комБІнату, ще здалеку

sac'-

дання партійного бюро деревооБРОБНОГО ком6іна ry ви ро бничого об'єднаНllЯ «Броваримеб.1і:>. На П('Jря· док денний 6y~o винесено питання про пі4ГОТОВКУ до святкування в середині ае· ресня 50· річного ювілею ДОКу. Ровесник першої п'яти­ річки, комбінат пройшов Ш.1ЯХ від примітивного Jlicuза ВО.1У

рюємо питання nоліпшен. н)!! яко оті продукції, під­

НА ХВИЛЯХ «МЕРИДIАНУ-79»

ДО ЮВІЛЕЮ

ного підприємства

на

----------

ХРОНІКА ПАРППНОГО

П И.lЬ Н ОГ О

невиионання

Fерівнииїв

орган!зацїі тов. Штиволока І . І., го­ лова рОбітничого КГ1мітету профСПIЛlШ 'Іов. Сн:царун М. С., сенретар КОМ-

чергове

'державІ

Секрета рів партІйних

колектив

тов. ВерБОВИИОВ А. І., секретар пар-:-­

Ві.:rбу.l0СЯ

на

дажу

(директар

тисяч карбованців на рік. А чи караємо ми робіт-

спеціальностей.

.ПЛОСЮ8-

ПРОВОДИТЬСЯ

СЬИИХ П .1анів по продажу держарі м'яса, Броварського племптахорепр"­ дуитора і радгоспу іменІ ДокучаЄ"d

првеуджуваТIІ.

визнано

робlтнииів

приємстві

.День Яflості , ИО .'1И обгово-.

гією, вона йде на переробку у паніровочнl суха.

Змонтували

нашою

12

них виробів.

техноло-

поза

увагою. ЩОl!lсяця на пІд.

радгОСПів сЗоря., сВеликоД'ИмеРСhиий. .Авангард., • ГоголІвський.

у соціаліСТИ'lио,tу птахофабрик району виробництва і продз·

яєць

становитиме

продукцІІ на

залиwається

Звернуто увагу партійних комІте­ тІв І бюро, иерівникlв радгоспІв «Боб­ рицьиий,., сЖердlвсьииЙ., «Завори' цьииЙ., .ИрасилівськиЙ., «Заплав- ' ний. на невиионання планових зав­

і продажу ЙОНІ

не

ми

над

Нещодавно

ня

державІ тваринницьиої ПРОДУН­ ції, підвищенню родючостІ грунТіВ ноленrивів радгоспІв ІменІ КІрова, .ТребухlвськиЙ., держплемзаводу .Рудия.,

незадовільно, допущено зниження ' ва­ лового виробництвt' молока. його заг:,­ т:вель, перше ~Iicцe з(l збlльшеНllіІ вирішено

вигляд,

Постійно проводимо ре­ МОНТ обладнання, навчан­

жу

В зв'язиу З ТИМ, що в радгоспах району робота по підвищенню про· дуктивносТі дійного СТАда . веде!ьН!

Переможцем змаганні серед по збільшенню

сlль­

В:ДМlчено ХОРОШУ роботу У перш!'Joo му півр:ччl по виробництву І прода­

,їни.

державі

1

ще одну лІнІю по випl­ нанню булочних виробів.

М;СЬКИОМУ

радгоспу

вi'lроваджен-

11

ня, за попередніми підра-

хуннами,

питан­

працюємо

їнського..

раїни.

Колентиву радгоспу присуджено перехІдний Червоний прапор мlСЬЮ\l1му партії, райвииониому, райному ПРОфСПілии праціВник!в сlльсьио[~ господарства, М:СЬИНОМУ ЛИСМ Унра­

виробництва молока

колектнв

еК~ііомічниtt

почали рІ. Всі затрати, пов'язані освоювати пІч ПХН-50 з цим, вираховуються із ДJІЯ випуску х.1lба .укра­ зароБІтної плати винуват-

загот і влі І внесенню органічних до)­ рив; в розрахунку на 1 га рlлJl1 УХ внесено по 20,6 тонни. Колеитиву радгоспу присуджено перехІдний Червоний прапор мІськкому партії. райвиионкому, райком;! профспіЛИИ працІвнИКІв сlльського господарства, мІсьииому ЛН:СМ Ун­

зобов' n-

по

гії.

ський. (директор тов. Волоха П. Ф., сеиретар парторгаНlзаціУ тов. Онн­ щенио П. В., голова роБІтничого ко­ м:тету профСПіЛИИ тов. ПогорlЛИ;\ П. І., сеиретар ИОМСОМОЛЬСЬКОЇ ор:-а­ нізації тов. Ваиулюк О . Ф.). Радгосп виионав річне завдання по

продажv

час

вдосконаленням

Переможцем у соціалістичному змаганні серед господарств району по підвищенню родючості rpYHTIB ви·

зма­

району

виробництва

весь

присудпрапор

прац:ВНИИlв

господарства,

цього

.5!роб~ БРaКDваноІ

а

ефект від

по­

хлібозаводі з

приваб.!fИВИЙ

Лl\СМ Уираїни.

становили:

гання

яйця,

райвикониому, раі1-

ИОМУ профСПIЛИИ

ІНа

брq,1' ,

никІв, які допус1'ИЛИ брак? Так, і по .заслуДJiЯ того, щоб хлі­ гах.. Наприклад, КОНТРОбо-булочні вироби мали лер виявляє HeJlKiCHY хорошІ смаиовl якостІ і ПРО,4унцІю серед булоч-

18

РОИУ,

змеНШИ'!:JI

стІ

-

трати працІ на виробництво яєць, п nоДу!\тивність працІ пІдвищилася но.

І

підвищенню родючосrl грунтів, бюро м~сьииому ИомпартіУ України, вИКОН­ J\ OM районної Ради народних депут;.j­ т;в, президія райкому профспілии прац:внииів сІльського господарства, бюро М:СЬИИОМУ ЛИСМ Уираїни по­

Переможцем соцlаJr~СТJI1ПIОГО

124

по

високої

о

к

я

ня з директором пІдпри­ ємства М. І. СОЛОДИИМ.

що на 5 штуи б і льше, н і ж мали в ми­ нулому роцІ. На фабриЦІ знижено З1'

тваринни­

1979

півріччя

бував

збільшилося на 8,6 млн. штук, а ї'( продаж на 7,4 млн. штуи. На КУР­

Н-і

часом

дефор- · хлI6$.

кореспондент

зустр:вся

105

дом минулого роиу виробництво яєць

про­

виконаний

М{ігазиніа

побачити буханці

Наш

ПРОЦ.

-на

Wnях ДР

чому на при­

Яких заходІв вживають для пІдвищення икостl продукції?

проц. ПОРіВНЯНО з вІдпоВідним пері,)­

Народнu­

півріччя

107,9

по виробництву яєць на і по продажу їх державІ

Ав­

можна МОВ$ні

сомольськоУ органІзацІІ тов. Нирпи't М. П.). Птахофабрика виконала завдання

завданнями вир06НИЦТБУ

Пр&

хлІбозаводу.

тор запитує,

року

1979

В ньому

якість

лавttах

-

броварчанина

про

ду!Щ1Ї

ПРО підсумки роботи колективів радгоспів птаХОфабрик району у першому півріччі

від

І. Я. Щеглова.

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЬК_КОМІ -Л~СМ УКРАІНИ

Е:::!: ЗА ЛИСТОМ НАШОГО ЧІШДЧА:::::::а

одержала

року

Між.;

дитини.

Та не пише на будІвництв! працюют!> комсомольці. Вони ведуть постІйну шефську роботу допомагають сім'ям BO~HIB, ЯRі загинули пІд час ВеликоІ Вітчизняно! війни . Для дитячого садка села Нрасилівки виготовили стенд сХай завжди буду я., а для НаЛИНіВСЬІ<оІ восьмирічної школи Зібрали БІБлlотеч. ну.

Виїжджали

один

раз

на

недільник

у радгосп сНрасилІВСЬКИЙ:t, щоб допо-. могти хліборобам пІд час збирання ово­ чі!..

ЗаГіН сМеридlан-79)1 інтернацІо­ нальний. ВІн зІбрав у свої лави не ли­ ше юнаКІв та дівчат з рІзних областеit нашоІ неосяжної Батьківщини. Разом з рад"нсьиими студентами плІч-а-плІч трудяться юнаки Із АфганІстану, якІ та­ кож навчаються в Інституті Іноземних

мов . Це Алла Мохаммад і ШефІ Афза, лі. Не лише завзято працюють хлопці, а й беруть активну участь у громадсь­ кому життІ загону. Вони читають політ­ Інформації, є активними учасниками художньої

самодІяльностІ.

Нещодавно вІдСувся фестиваль СТУ'; дентІв будІвельних загонів Броварсько­ го району, на яиому сJl.ІеРИ;:jіан·79:t !!Оюваr

за,

п€ршlсть.

3араз БІйцІ готуються Фестивалю будІвельних вІдбудеться

у

БорисполІ .

до обласного з а г о н і в , який

І пісня , яиа є Ух вірним супутнииом І над~йним товаришем, допомагає не ли­ ше саМОВі;:jдано працювати, а й ЖИТИ веселим,

повнонровним

життям

В. КАРАЧАН, CTy~eHTK~ КДУ.


НОВЕ

------------------------------------------

J!оба знань, ідейна переК(І· lНан[сть цІ якості ра­ дянськоІ молоді свідчать

1

про те, що юнаки

Країни

1<ОНУЮТЬ

Рад

дівча­

свято

мповіти

ви·

ЛенІнз.

rотуються ста ти IIJродовжувачами

гідни~ш спраВІ!

в:в Іхніми зусиллями про­ читано 17 лекЦ:й і про­ ведено 56 бесід на най­ Р;ЗНО:vJанітніші

«Що ТИ

теми:

знаєш

про за­

кон?:!>, «3акон і МИ:!>, «Я громадянин РаДЯНСЬК~

-

прикро

стає,

власності,

:ху ліганські

вихователям

ПИЯ­

них депутатів,

широкими

трудящих

бороть­

бу з антигромадськимJ.I проявами серед підл!ткlв ведуть І працівники !Н­ спекції у справах непо"­ ІНолітніх районного відд!­ лу внутрІшнІх справ.

ТіЛ.КИ у першому піврlч. Чі нинішньоrо року в !Пко­

лах, таборах праці і В!Д­ починну, на зборах моло-

правопорушення

неповноЛіТНіх?.-

та

Профілактична серед

підлітків,

сере:}

це

знають

тільки праці!!ники батьки Хllопців.

мілщ~ї

1

іишl.

роботи

випра­

вивс.ll, оволодів профеСіЄю

ІЮВИХ

в

зараз !!ідмІнно одній 3 війсь­

частин.

словами

ГJlибокоУ

стоять

пер

колишні

літки

до

«важкІ.-

своІх

товаришів,

пl,"­

старших

наставииКliJ,

на обліку в дитЯ'ЧІй кІмна­ .ІІкl допомогли Ім знайти тІ міліціУ, дає ПОЗИТИВrll праВИllЬНИЙ шлц у жиr­ наслідки. Взяти хоча б тІ. мешканцІв

сеnа

Н. МАКСИМОВА,

Рудні

В. Тарасова і К. Хміля. 3араз ці хлоrщіслужать

працt.вик

у лазах РадянськоІ АрмІУ,

1Rспекцll

справах 8еповвcmlж­

ми.

Невимовна

змінилася дрщами, І трудІвник

і

ночувати

у

резнику.

-

думкою

ЦЬОМУ

закладі

че

-

валки ииці

значну

Коли

б

1;ЬОГО

IпDe­

Того ж дня ВИКОlr­ ком Великодимерсько! сІльської Ради народ­ них депутатів на пІД' стазі Указу ПрезидП

Ради CPC~

«Про вІдповІдальніС:Ь за потраву пос!вів у колгоспах

і

радгоспах

УРСР.

оштрафував

жителІв села О. Безсмертну ІІа

п.

60,

Г.

С.

на

Литвиненко-

Г. П. Васюка на 65, Н. П. Васюк на 65 карбоваНЦі".

70.

покарання

Але

ке­

рі'Вникам установ і ор­ вуличним

ють

кі

і

де

працю­

прожиаають

байдужі

трІбно

можливе,

люди,

зробити

щоб

словом

сСпецмед­

служба.

дуже

на

16

ред

усіх,

тих,

вище назв.!­

У

підприємсnа

знають, мабуть, тільки

в!.дповідну

-

школах Б роварщuнu.

Ім

нІлькісгь (при ско­

роченні

ДНІІ

сів зазначених шкІл звіль­ няються від р060ТИ в по­ рядку, передбаченому ча­ стиною

першою

статтІ

RЗoП УРСР не БІльше ніж на 36 робо­

290

чих днів при шестнден­ ному робочому тижні або

вІд р060ТИ,

кільКість вІльних

зберігаЄТЬС!1,

Змначеним

особам

за

час звільнення від роботи виплачу..

заробітна плата

ється у розмірі п'ятдеся­ ти проценТів середньо! за­

робітноІ плати ним не

мІсцем нижче

ОСНОI/­ але

встановленого

робlтноІ

95).

за

роботи,

мінімального

Фото М. Cell8Вora.

нlлЬ­

а число робочих ДН!Я, вільних від роботи, зМі­ нюється в залежності Bi.~ тривалості робочо! зміни.

П ро'філаlС,!U~на

роботu.

Ум

тижні загальна робочих годин,

часті гості

М. М. СІСороnaд, Н. Г. MaкcuJtoea, І. Г. КРUВОШАuк за СКАаданням пер­

відПОвідну

кість робочих годин. Прн п'srтиденвому робочому

KOA!K'tUSa.x,

ліку в дU'tячіtl KiJtHaTI JtіАlціі sa па­ рушення nраВиА гроJtадського пра­ вопорядку І н.оРJt СОЦіаАістичн.ого співжиття, вараll успішн.о трудяться tJ багатьох установах, sa/Uaaa.x, ор­ ганізаціях району І JticTa. На sHiJtKY (Міва наnраго): nра.· цJBHики UtсnelЩjі у справах н.епавно­ АIТНіх В. М. Дsюбан., В. Ф. ГОАуб,

nlttlну

робочого

Протягом навчально· го ' РОКУ учнІ ІХ-ХІ нла­

робота серед вa:JIClСовиховуваних ді­ теіІ. дає свої наслідІСи.ЧUJtаАО під­ Аітків, які нещодавно стоЯАU Н(І. об­

спективного

робочий

-

робочих годин

на

трудовш

І!

протятом '1'ижня).

lІ8Йор lI1.1J1цll.

Utсneкціl

навчається

тиждень, скорочений на два робочих дні або н3.

медвитверезнику

JtОАодіЖнU%

хто

ОСВіТНіх ШКіЛ,

Що ж, прямо скаже­

аДМінІстраЦіЯ

шкІ,1,

навчального ро·

ІХ-ХІ І<ласах шкіл сіль­ ська! молоді вечірніх (змінних, сезонних) і за­ очних середніх загально­

відпочп­

лилн"

окови­

період

скороченні робочого дня протягом тижня), а для

нок у ви~верезник. Се­

через

середНІХ

розміру

плати

С.

за­

(стат­

КРАВЧУК •.

на

радгос­

комітетам,

красномов­

справед~о

вряту­

ШКОДУ

ганізацій,

з

спробувала зробити ВОВИ самі. Костянтину МихайлоВ. ЛОМАК0, вичу зауваження, BtK

однІєю

корів

справедливе.

1

у

завдали

Звичайно.

ним

П рацівники

пові.

-

12

райо/ШоJtу віддіАі tlнутрішніх справ.

цим

ВерховноІ

томашикl

заочних

ку встановлюється РОб"­ чий тиждень, скорочений на один робочий день або на відповідну йому кіЛЬ­ кість робочих годин (при

Інсnе1СЦlJC , tJlSfJtUaJt мnогНйАіт­ ніх - один s ІСращU% niaposa€AЇ8 у

скошено! й

в

v

до

і

загальноосвl тніх

13

йосипv

хильнувши

Та не всіх турбува­ ла доля врожаю. Се. ред жителів Великої Димерни знайшлися громадяни, які зі зл~ чинною байдужІстю за­ стадо

них)

НlКОЛЗ­

мо, дуже цlкаІО вім­ тоІ. всі згада­ О 15 годин! 20 хвА­ значили сво! осо­ лин цього Ж дня БУ8 ні товариші свята і чи на· затриманий у нетве­ бисті резому стані і BaHTaп~­ ступну визначну подію ВОНИ ник Броварського зміш­ в своєму житті торгу К М. Шуляк. захочуть В!.дсвяткуваТJI

вати вирощений уро­ жай, щоб не пропала жодна зернина хліба.

гнали

М.

них товаришів, Гениа­ - він знову поспішив дій Макарович зайняв цій устаио~l «на зустрІч. з праці!!­ ліжко у ни ками мІл!цIУ, добря­ найраніше. три днІ

спе/і~

ЯК

вир06ництва в ІХ - Х І класах шкіл робітничо! молоді вечІрніх (зМі!L-

працівник

Г.

допрацюl!ЗВ аж

М.

медвитве­

сподобалося

важки­

з

вихов­

єнко, який проживав місті Білій Церкві. 8 липня цього року він

Перебування

затяжними тому кожен л Я г а 8

BCTar.,113

ПМК-8

иадаЮТЬ\~lІ

дЛЯ робітників 1 служ­ бовці·в, якІ успішно нав­ чаються без відриву в:д

домогли·

рівня

години 40 ХІІИЛИН, а «набравс.О 1 липня він П так відзна­ потім чив, що змушений був був доставлений на а.­

нинішнього

видалися

вони

ненням.

му відома подія, звар­ НИІ{У ремонтно-механі ч­

БАЙДУЖІСТЬ Жнива

~K

n1m.ги

С. Жердова.

но! роботи серед св01х праці.внИКіВ?

кими. Надовго запам':\­ талася своя. тІльки йо­

ЗЛОЧИННА

року

но, аДМіністраціЯ зм1ш. торгу поділиться ДОСіі­

свята і ювілеї саме та­

ного заводу й. І-\ОЗДРОВСЬКОМУ.

ЯкІ

УЧНІВ

робітникам 1 службовЦЯМ, 01 навчаються R загаnьиоосВітніх вечір­ ніх 1 заочних школах? Л. ВІТРОВ.

товарищі

К М. Шуляка ло робо­ тІ вантажник І. д. Теплюк і майстер М. М. Рябуха. Очевид­

ся такого

.

ДЛЯ

J,{едвитве·

1

~Iaє повне право пи­ шатися своїм «досяг­

цілком

IІ1х.

у

резнику

Проте не всІ жител! м:ста і району бачать

Миколайовичу

виховної

«ГОСТЯХ'-

дом,

тЯ'Чій кімнаті міліЦії. Внаслідок проведеноІ з

водія і служить

у

«Х16а п'ю тільки я один?'-. І в цьому вІіі має рацію. Були в

так відзначає переваж­ на більшість трудівни­ ків ювілеї і визначні події свого життя.

у

індивіду­ вдячностІ звертаються те­

ЩО

подарун­

господарів

ченко за xYllJraHcbKi дії теж стояв на облІку в ди­

робо ra

альне шефство передови­ ків вироБНИцтва над не­ повнолІтніми,

про

АиаТОllІЙ повністю

го СОЮЗУ:!>, .Як попереди­ ти

се6е

з найкращого боку. А скільки потрібно бу ло сил і еиерг!І, щоб переви­ ховати Ух, змусити кин~'­ чарку,

шампанського.

для

Пільги

3 ма. би право сказати:

цей день є . хороший настрій гостей. Саме

зарекомендували

ним

скоююгь

ВЧЮІКИ,

чать. Разом з виконкома­ :ми мІсцевих Рад народ­ !Масами

в д я ч .н і

кола

спостерІгаєш, як окремі ilIід.'1ітки порушують норми соцІалІстично! мо­ ралі: займаються крадlж­ lІ!ами державної і особис­

ТоІ

ком

.........

ти

кожного

Найкращим

Або ще такий приклад. Броварчании А. Музи­

батьків.

І

того

ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

де

житті

нас бувають свята. Мн не уявляємо їх без рідних і товарИШІв, ра­ дісних посмішок і доб· рих слІв і, звичаЙНQЖ - без нелиха іскрис­

СТОРІНКА ГРОМАдСЬКОГО ВІДДІЛУ

ЛЮБОВ до працІ, жа­ д!жних трудйвих колектР.'­

та

у

ЗАНОН 5

КОНсУлЬТ~цlя

ВІдсВяТR~ВАdи•••

ЛЮДИНА

Випуск І

3 стор.

ЮРИДИЧНА

РЕПЛІКА - - - - - -

І

*

е.ерпня 1979 року

10

життя

та­

по­

все

под!БНі

випадки більше не пов­ торювалися.

Д. КОЗАК вачаm.ник раЙвідді· лу внутрішніх справ.

ЧІТКО 1 розм!р!Ио проходить хате щоденне життя. Поспішаємо до праці 1 ДОДОМУ, прогулюємося з дітьми 1 від­ почкваемо. А поруч, за нІльканадцятn IRронlв, по рІвніЙ стрі'ЧЦі асфальту H~'дись спішать вертк! сЖигули.-, ком· фортабельні «Волги., перевозять рІЗ.

номанітнl вантаж! автомашини.

3вичай­

ний день м!ста, коли кожен живе тур­ ботами, зайнятий своїми справами.

Раптовий скрип гальм автом06ілlt змушує оглядатися пішоходів І ВОДПІ. За якусь мить вІдомо і причину аварі!: хтось

необачно

порушив

переходив

правила

Кожному

з

нас

вулицю,

що

дуже

для всіх тих, хто в н~тверезому станІ буває в громадських МІСЦЯХ. Говорячи про недотримання окреми­ ми

громадянами

не

один

раз

ча

доводи­

часто

в

шляхових

ав:,,·

ріях Би·нні пішоходи. Не реагуючи на сигнали СВітлофора. нехтують найеле­ ментарнішими правилами безпеки руху,

що й призводить у кінцевому ре­ зультаті до трагічних насл!дкіЗ.

Досить сказати, що тільки в ниніш­ ньому році на дорогах міста і району сталося 34 шляхово-транспортнІ приго­ ди. у яких 3 громадян загинуло і 35 одержало тілесні пошкодженнJ'I. Мате­ ріадьні збитки, завдані державі, вимі­ рюються десятками тисяч карбованців.

правил

безпеки

руху,

не можна обійти і той факт, ЩО таке ж незнання їх виявляють і окремі зо;хlI

ПІД КУТОМ

руху.

лося спостерігати такі випадки. Пого;;ь­ мося,

ПІСЛЯ ЧАРКИ ... ЗА КЕРМО

господарств адже

та установ.

подекуди

в

40" Це

1

не дивно,

автотранспортних

це·

хах пІдприємств і господарств низьнd трудова дисципліна, автомобілІ несправ­ Ні, окреМі водії сідають за кермо після чималої дози оковитої. 3а 7 місяців нинішнього року 3 шля­ хово-транспортні пригоди у районІ ста­ .'1ИСЯ тІльки з вини працівників радго{'­

rry «30РЯ:!> (директор А. П. Купрієць). У травн! тракторист М. Ф. Савчук Н'!.­ їхав біля · с. Світи.'1ЬНОГО на велосипе­ диста. Від тяжких ті.'1есних пошкоджень

них аварІй стає «зелеиий зміЙ., ЯКИЙ «виносить:!> пішоходІ!! иа асфальт. Буду­

потерпілий незабаром помер. У черВ"і · 1979 року знову «відзначилися:!> трок­ тористи цього Ж господарства Н. І. Ар­ теменко І В. І. !\Тороз. Перший трапо· ром ЮМ3 · 6 наїхав на дерево, а ДРУГИ~і

чи «під градусом,>, перебігав вулицю на

-

чер!!оне світло С:ВіТJюфора П. К Шитий.

Особливо насторожує той фант, щ:> вс! троє винуваТЦі·в були за HepMO~' тотранспортних засоб:в у. нетверезому

НерІдко

ще

ПРИЧИНОЮ

автотраPlспорr­

Тяжкі тілеснІ пошкодження, які одер­ жав потерпілий, ПОВІінні стати HaYKOIQ 1

перекинувся

в

стаю, а· М. Ф. Савчух

1(0

t Н. І. Артемен-

взагаЛІ ве ма.ли прав на управлінНі!

автотранспортом. Звичайно, говорити про Яікусь ВИХОВНУ роботу в колеКТИJlі lIодіІв радтоспу С30РЯ. сьогодні дуже важно,

адже

ось

уже

протягом

трьох

МlсЯ'Цlв У господарств! немає головного інженера, а в інших керівників заЙма.­ ти'ся

таким

передження год,

не

ПІсля

важливим

питанням

як

шляхово-транспортних

вистачає

часу.

чарки

сідають

за

кермо

П')­ при·

вод!!

не лише в Світильному. Тільки за ли­ пень затримано за управління автомо­ бlлl'WИ і тра.кторамк в нетверезому CT~­ ні 48 працівників закладІв. установ І органІзацІй Броварщини. Серед поруш­ ників водіІ В. Ф. l{овбасинськиіі (завод «ТоргмадІ.), М. П. Коломієць (радгосп «ЗаворицькиЙ.), В. А. Шо\:­ так (райоо'єднання «СІльгосптехн!ка:!». А. М. Кваша (радгосп 4< Fусанівський») та ІншІ. Державто!нспекщlЯ пока рала ПОРУШ· никІв правил дорожного руху, окремі 3 них піддані штрафу, позбавлені прав на управління автотраНGПОРТОМ на різниіt перlо;х. І це повинно вплинути не лише на порушників, але й на Rерівникlв ор­ ганізаціЙ. де працюють цІ товаришІ. Пре. ;хставники адміністрації не мають праза забувати, що вони нарівнІ з B~· ;хІями несуть відповідаЛЬНіСть за всі по· рушення

правил

шляхово-транспортного

руху.

кювет.

a,l-

М.

ДРОБОТУН,

иачаm.нRК ДеРЖIlLo!ОUlсuекІХlї вlціч jW:іJIiцl.ї,

рай­


4 ето!'.

еерп1'l''' 1979 P~XJ'

... 10

КОПаНКА

'НОВІ!

ПРО ЦілющІ якостІ ме­ ду відомо з сивоУ давнини.

КОМЕНТАТОРА

Ще

єгиптяни

рани

ТОНКИl\1

шаром

меду

r

н р и з а американського

лікувальних Цілях. Він і досі є улюбленими лік'l­ ми народноУ медицини при простуді. його п'ють

долара В останні ~IOBe

з

курсу

риканського долара

Чим

аме­

на

з

до Інших провІдних ва­ лют капІталістичного сві­

ту і опустився до най­ нижчого рівня за остан­

ній рік.

Валютна

гарячка

гострила

кризу'

!Викликану

за­

долара,

неослабними

еконоМІЧНИМИ

ми з США. Одна з голов­

перспектива

нового

мічного спаду в

1

еконо­

Сполуче­

лене

долара.

Зроб­

днями

новим

ЦИМИ

американськlfМ

що

програму

секо­

уряду.

ядом

Іншими

вання,

танож

при

один

е'Ндартериlтом,

суг­

тромбо­

флебіТом. радикулітом, бронхіальною астмою, г!­ хворобою

та

захворюваннями.

Бджолиний

ура­

ра:1,

ються

матки.

яд

змен­

шує, а ІнодІ зовсім зніМdЄ

болІ, покращує обмін ре­ човин, знижує кров'кний тиск, кількІсть в ній холе­ стерину. Він же підви­ щує захисні сили органІз­ му, працездатнІсть. За­

стосовують ді

його У

препаратІв

середньо

вигля­

або

ДослІди по­

що

маточне

8.00 8.40 8.05 8.35

мо­

зБІльшує до

да,

ОПlр

добре

на

во­

стенокар­

ми.

Немає таких однаково

рих. І

лікІв, якІ

діяли

Це можна

про

на

сказати І

бджолиний

мед,

16.00 17.00

Н.1

21.00

рекомендувати

лікування.

22.45

-

центів, щенню

13.55 14.25 14.45

Однак

що

нове

кри­

курсу

ва

16.30

долара сталося після про­ голошення

Дж.

19.00 19.30

черговоІ

програми УРЯДУ, яка передбачає за­ ходи по обмеженню Ім­

самих тах. но

Чернігівська область. ОУ Будинку культури села Дрі.lІ.аf1л{вlСа Кулик{вського району працюють гуртки художньої самодіяльності, проводяться читацькі конференції, зустрічі з цікавими людЬ.ltU, вечори відпочинку для молоді. Культармійці виступили з нови,чи концертни,чи програмами перед хліборобами. На зніА!кц: Ч.ItЄНU вокального анса.А!блю ~Юність> на реnетиціr.

нафти 1 зБІльшен­

ню виробництва

палива

Сполучених

Це,

за

привести

до

В

Шта­

ідеєю,

повин­

Фото Ю. ОліЙннка.

скорочен­

зменшення

чезних

витрат

порт,

який

Ії

ім­

причиною

1\олосального торговельного ЗазначенІ

ЧОМУ СОНЦЕ ХВИЛЮЄТЬСЯ ...

вели­

на

є

дефіЦИТУ балансу.

заходи,

у

З

стійкість

що

тичну

програму

стрІнуто

як

у

з

самих

Штатах,

було

родною

Сполучених

так

і

за

вивчення

промені

сонячного

на

~PIK

кордо­

Значна

ном.

Американський долар, який лишається головною резервною валютою капі­

енергіІ, що

все

ж

дія,ння

сферу і планети

цих на

ло

І

що

партнери

зажадали

шінгтона

вІд

вжити

•..

ших вих

частина

факторах, для

го

атмо­

говорить

та

життя

17.00

18.00 •

цього

вже

почали

льоровоІ

кати

лицях~.

Н8

надзви·

-

до

10

рІвня

ПРИйОМ на

в

країни.

Гадали,

захід

повинен

цей

зміцненню

Однак що

він

уже не

2.

видно,

зупинив

криз,{

3.

нові

А

це

потрясіння

в

ко­

рикансыіїї

4.

і .

стипендІя

-

місяць.

Складальники крб. на місяць.

Операторн на

аме­

валюти.

стипендІя

чиків

)lкраинЬІ.

""pOД~K"ГO

стипендІя

8Ь1ХОДИТ

на

украинско"

навчаflНЯ

сере.1НЮ Києві

майбутніх

технологічного

та

87

-

крб

І. докумеН1 про о('віту (оригінал) довідку 8 місuя проживання.

І

р.А·Н\иот.

RЗblке.

І

3

дові:!ку З місця ро/')оти 6атьків

4.

Характеrистику зі школи

місuя

8.

або з

~5IJ2O.

І

~..,.....,. ~

~,..:r-",~~~"'~"'I?"

-".~

,.~...,

ОБЛАСТЬ

пошта_.

По

.. уо

В.

Руденко.

вас,

батьки_.

.Веселка_

ІІІ

мlжнаро"о телепрогра ..

фестиваJlЬ

творчості.

Сlнга.

пур.

14'3~а:~~С~~~Ч за вашим про' 15.15 ,П'ять к!лець». 16.40 М. Анчаров. .Д.нь ,а днем:. о

Телевистава.

ЦТ

Гімнастика Аля Гра. лауреат

Редактор Є. Н. ФЕДИН.

АІтеА.

.. Іжнарод'; з

(ори·

см

та

фотокартки qотири

кращого

Паспорт.

військовн/І

Ухати тролей()уса\1И та автобусами N2N2 32. ки сКристаJ1J1»

роз·

квиток.

року

81лаlлу

Р8АІОМОВЛР.АА фотокореспондента

с!ль~~к"""

roО""n.РО1Н8.

19·3· 18: вІддІлІв 194-67. _,..~_,.-"'-

ДИТІІНИ.

навчального

року.

Наша адреса: м. Брова­ рИ, вул. Гагаріна. 16. ДирекцІя.

------

Б СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДЗВОНІТЬ

ДО

. 19·З.R2; sа~тупник. реД •• ,0Р ....

ПО

.. ,., 19.·.7: І

РЕДАІЩП

ТЕЛЕФОНУ

f

ГазеТІ IRХClдИn

промисловостІ.

11'

вІвтор" •• «ере ду.

п'ятниuю

....

193·18.

I"~ "..,.,.~

"ор"опnн,

~~~

дитячого

Шановні покупціl Проси­ мо відвідати ярмарок. Tyr ВИ зможете придбати Пl)­ тріоні товари ЛО нового

N'gN9 'Г. 26. 5 89 до зупин· училнща.

обслу.

6роварчаl!

ПРОМТQварами

4хб см.

..,.,_.,.~ ~~-~-",-,- _,.-",--~

метою

асортименту 11 серпня о 8 год. ранку універмаг Бро. варського змішторгу ПРОВОДИТЬ ЯРМДРО~ присвячений Міжнародному

розміром

фотокартки

_ r • --"."...........,.# .. ,...,...". •• ,. , .. ..,..,..,. .... ... ....... -_,-....___,.-... .....-....___,-...,4' ,...rІнде;С 61964. Броварська !.рукгРНfI кllі8сыtгоo облуправліКИI • спраВІа М4&JIПЩТа. IІОлlrра(>іl І книжкової торгівлі, вул. Київська, 154, ~~~

НА

ПОКРОВСЬКИМ.

СпІває .ДЛА

народної

за

Адреса філіалу гехніЧНОIО учили· ша N9 З: м. Киї Б 136, ВУд. Сиреuь, ка. 1.

-

повер.

закlнче•••

,

ний

роки

Випускникам на.1аєть('я робота на виробничому о(,єлнанні «КристаЛЛ:t.

секреТІрА,

... БРОВАРИ, Ae~T. IІlсцевого КИ'8С~R.. 154. ".совоl р"tlоги. Друк високий. Обсяг 2 полоси формату А2. вул.

І.

~~.,...,......",.#,.........,....,....,. .,.,.~..,.", ,~.,.....,...,.~

вlдпон!даЛЬіОro

По

новини.

.Ранкова

13.05 13.30 14.00

Документи nрий",аються ШО.1енно з 9 ао 18 години (крім неділі та суботи).

....." ТЕЛЕФ.они: реданор.

І

залах. І виставочних Д. Левицький І В. БОР08Иковськиll. 12.10 .Зустріч юнкорІв телесту' дії .Орляз архІтектора ..

.ЗнІмаетьс. кІ­

ПРОГРАМА .Час-.

Днрекцlя

~~..."......"....."..~

.ВажкІ

4 серІя.

говування

роботи.

,..,.." НАША АПРЕСА:

лауреатІ8

Фlльм,концерт.

Чотнрн

міром

••

Заключ­

•.

ТелефІльм

не_.

Зу­

.День

б. Свідоцтво про народження

7.

ко/щерт

.Час

11.10

286).

ЗХ4

друзl._.

9.00 _ Виставка БуратІна». 9.30 Док. фІльми. неЙМ08іро 10.10 .Очевидне

riHaJ1) .

Rала:!·

устаткування-

2

Совет"в ""РОДНhlХ депутатов КиевскоА .бл_сти. Газета

мають

Початок навqання І вересня. Вступники ПО.1ають особиrто на і",'я Ilиректора заяву та такі локу'

мІсяць.

.НОВАЯ жизнь. - ор.ан БРОВ8РС".ro roр"о... партим

які

1.5 року, контролерів ВТК. скла.~аль, ників та операторів І рік.

,.~~~~"."....." .,.........,...,..,."...,...,....,..~........,."..~...,.,...".

Ко"мунистяqескоА

Армії.

менти:

На навчання за фахом КОНТРОJ1ери ВТК, СКJ1адаJ1ЬНИКИ. оператори приЙ· маються J.івчата, які мають освіту

І. АБЛАМОВ, ОГЛаЯдач ТАРС.

..

місяць.

крб. на

На навqання З8 фахом наладqики технологічного уст а ткуваllНЯ приЙ· маються демобілізовані з лав Ра·

Строк

технологІчного ус· - стипендія 77 крб.

ма

.Актуальна

.Мелодії

ПРОГРАМА

довілку про стан здоров'я (фор·

5.

та

кl.

• НаРОАнІ 18.00 Спортивна програма. 19.20 .Супутиик кіНОГЛАдача». мелодії •. 20.00 BeQlpHA казка. 20.00 ВечіРНА казка. 20.15 • КиївськІ адресн». 20.15 Кубок Європи з стрибкІ8 У 2/.15 Муз. фІльм .Зустрlлисtti воду. ЖІнки. РумунІ •. море І гори •. 21.00 Програма АОК. фlльмl.~ 21.40 ТеЛ.фільм _Стежкою Чаро 21.40 ФІльм _СТ80РИ бll1». aaAapiB:t. НЕДІЛЯ. 12 СЕРПНЯ 8.00 8.40 9.05

КиєвІ

.Катрусив

камера

НО ••

сЗіРКи В пет·

в

осві ТУ та проживають в м. Київській області.

навчальний рІк

ВТК

10 класів f прожнвають КиївськіА області.

дянської

77

провіщає для

УЧНІВ

ф8хамн:

Контролери

77

долара, оскільки У неї більш глибокі І затяжн! причини.

Наладчики таткування на

долара.

тепер

1979-1980 за

1.

сприяти деякому обме­ женню ІНфЛЯЦії і тим са­ IМНlм

.Крнсталл.

ПРОВОДИТЬ БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ

процентів

найвищого

історІї що

до

.N9 3

виробннчого

об'єднання

піДВИЩИЛИ дисконтну став­

9,5

базІ

хору.

дітеА.

19.00 19.30

(арфа).

чотири

AHQap08.

18.ЗО ТелеОГЛАД

19.30

художньоІ .

стрlчкН'

розгадки

Толста.

ПIcНА-79-.

СО.щатська-.

су.енір».

хи_. нІ -

Анем-. Телевиста8а.

ВІІ·

разу

створення .

визначили окремІ про­ цеси, в яких треба шу­ до

космос

М.

вокально·lнстр),­ ансамбль .Сяб­

IВ.25 _Недільний

21.00 21.35

МИС-

маllбутнє».

.Хельсlнкl: ТОМУ ••

гінальних живописних полотен, автор цІкавих про

Н.

зеях

ПО

ролі кl!;Іодраматурга. На Одеській кіностуцІУ за його сценарієм роз­

людини.

ключ

мистецтвом.

Гр ае

Визнаний майстер ори­

ступив

важлИ­

. вченІ

18.00 16.10

МОРА-.

здоров'а»,

Всесоюзного конкурсу 8ИКО­ навці. пісень країн соціа. лісТИQноі спІвдружності, 20.45 .На добранІч, дlтиl_.

Вист.-

MallCTplB у

Для

ниА

стрІч МОЛОАІ КИЕва s иеОА­ норазавою олlМПіllською чем­ пІонкою Л. ЛатинІною. 15.30 Рос!Аська М08а.

льотчика-КОСfofОНjlВ­

книжок

ін­

повсякденно­

СьогоднІ

ФІлІал технічного училища

Ва­

чайних заходів. Федераль­ lНі резервні банки США ну з

родного

17.25

Лялько­

школа. щаста-.

К"нцерт

вам

МОЛОДИХ_. одна день у таборІ ,ЮнIС1Ь'. 16.25 Концерт Черкаського Н.1'

школа.

14.40 • ПОГЛАА

тягне за собою й ІншІ за­ хІднІ валюти. Цим пояс­ США

14.50 -Слава 15.35 • Екран

новини.

ШаХ08а

.Доброго

нозал_,

тецтв Ки.аа. 14.00 Док. телеф!льмн.

На нову орбіту ВИllе­

хоплення

магнітосферу досить ІстотнІ

радіозв'язку

12.00 12.30

та Олексія Леонова за­

ви­

І позначаються на пого­

ді,

виділяєть­

--

про­

перешкоджає

промІнювань

досягає поверхні H~oI планети,

зем­

а

магнітне поле Землі.

ся ' під час спалахів, не '

талістичного світу, в сво­ єму падінні, безсумнівно,

нюється,

-

Тел.Фlль"

Чорного

рн_.

8а.

АВТОР СЦЕНАРІЮ КОСМОНАВТ

заряджених

частинок

програмою

активного. сонця

поглинає

атмосфера,

никненню

ними ВСЬОГО свІту 'ве­ дуть роботи за мІжна­

зу­

скептицизмоМ

С. І. Го­

дІтей.

Виступав ментальний

ШтеАн. _ВерсIА_. ВисТ.1-

10.00 Мамина 10.30 'Омелине

соняч­

Для .Хвилl

13.35 14.05

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 9.00 Кінопрограм а Ао Дна фІ.·

PATAYJ.

багатьох явищ ноУ активност1.

пасюк. РентгенІвсь­ кІ та ультрафІолетовІ

серваторІ! АкадеміІ на­ ук СРСР разом з вче­

енерге­

фІзико-матема­

тичних наук

.

долара.

урядову

доктор

магнетизму ' І спалахlа на денному свІтил! СПівроБІТники Нримсь­ коУ астрофlзично! об-

СВQЮ

Однак цього не стало. ся. І головним чином то­ му,

метою

природи

чергу, повинні були зБІЛь­ шити

(Фотохроніка

•.

серія.

_Актуальна ка .. ера-. ТелетурнІр .СОНАчнl клар­

нІ

І

теменка

12.20

натхнен­

КУЛЬ1урника.

ня залежності США від привіЗНОЇ нафти, а тим самИ!М

.Свята

вистава.

О.

Док. т.л.філ .... буднІ Віктора Ар­

вельники.

нети-, КолеКТИ8И художньзТ са"ОАIАльностl ОАеськоУ та Львlвсько'і област.lІ. 20.45 .На добраніч, дlти!-. 21.00 -Час:.. 21.35 ТелефІльм .ВажкІ повер­ хи_. 2, 3 серlУ. По закІнчеи­

енергетичної

порту

Сьогодні Ден.. будІ. Виступ мlнlст, ра бу дівннцтва підпри€мс тв важкої ІндустрІї )lРСР Г. К. ЛубеНЦА . • Голосую ,а професію'. Маllбутиl БУАJ. в.льника.

.... и _ ЕнергІА­

Чок_.

УТ

10.40

ва.

президентом

Нартерам

ПРОГРАМА

Кириченко.

15.45 • ПОРОСАУКО

фут'

.Торпе.

Новини. Концерт солІста ()десько, го театру опери та балетУ, В. ГороБЦА.

ДЛА дlтеА. ,Старти haAII-.

Р.

Дн.

10.00 10.10

надія •.

УРСР

характерно,

падіння

І .Р­

УТ

с Гра,

до

s

.СуботнlА репортаж-. До МІжнародного року АИ­ тини. ТворчІсть юних. 15.15 СпІває заслужена артистка

Економічне безладдя в США поглиблюється гост­ ЗОЮ.

Док. філ

програма

ТРУАІвннк. Се<І л а_ . Концерт. 22.25 ЧемпІонат світу сучас. ного п·ятиборства. ВеРХ08а їзда. (Будапешт), По заків, чен ні НОВИНИ.

ДЛА Аlтеll. ТелефІльм -ХвилІ Чорного .. ора_. 5 се­ рія. 13.15 .Ко .. пас туриста_. Подорож по ВолинІ.

не сприяло підви­ до.вір'я до амери­

енергетичною

людина»,

Му,ична

21.00 .Час_. 21.З5 _ДЛА 8ас,

12.00

нанської валюти та П ста· більностl.

рою

2)

на

..

cn~

ДО:' .

спорту при РадІ УРСР М. М. Б .. -

ка.

ня,

про­

11

І

МІнІстрІв

і

будівельних робіт В. Бакіним .

19.ЗО ЧемпІонат СРСР балу: .Спартак_ -

новини,

культурІ

будІ. міні.

будівельника. ІВ.ОО Міжнародна панорама. 18.45 Мул"тфільми. 19.15 Радянський Союз ОQИМ. зарубіжних гостеll.

СьогоднІ Всесою,ниtl День фізкультурника: І) -( масовІсть, І маllстериlcть-. У передачІ бере участ" голо­ ва комІтету по фlзичнllІ

зад., і темпи зростання дорожнечі протягом року

нижчі

17.15

естради.

ПРОГРАМА Новннн.

_БалетнІ

монтажних

ціальних СРСР Б.

Програма науково-популар­ філь .. lв. По закІнченнІ

10.00 10.20

спрmмовану на боротьбу з інфляцією, відкинуто на­

будУТЬ не

стром

них

-

~лужбl».

Клуб кіноподорожей. Сьогодні День вельника. БесІда з

(Москва)

концерт КОНКУРСУ

РАзанов •

Е.

по

16.00 17.00

.Час-.

тнстlв

8и~та8а••

.

БрагинськиА,

зарисовки-.

ТЯ»,

21.~5 Заключний Московського

година.

ФіJlьм~вистава. 15.45 фіЛЬМ'концерт

футболу.

_Динамо_

_Самод..,'

.Театральна

Е.

~

ФІнал.

Радянського

• То.ариші

.Динамо_ (ТБІлісІ). )І пе­ рервІ тираж _Спортлото_. 18.50 На аренІ цирку. 19.35. Телевистава .Дачие жит,

Е. НІКОЛАЄВ. м. Бровари.

'J3.

S

-

Тому користуватися ни­ ми потрібно обережно. ЛИlШе лІкар після деталь­ ного обстеження хворого правильне

землl-.

свІтІ тварин. Кубок СРСР з

року

телефІльм

кін пІд ВОДОЮ». 12.00 МУЗИQНИЙ кіоск.

виА феСТИВIIJIЬ телепрограм 1•• . ..,Од. .. vl творчостІ. Сіиг..t­ пур:

хво-

маточне молочко.

зможе

Сільська

Док.

Союзу-.

'цЛJl аас, батьки. .Ранкова пошта-. Рух без небезпеки. До МІжнародного року дн­ тини. Концерт юннх .. узи­ канті •. (Монте-Карло). 13.25 СьогоднІ - День фІзкуль­ турника. Пlдсумки УІ І літ­ ньої Спартакіади народів СРСР. 14.30 Новини. 14.45 ЗДОРОВ·А. 15.Зn qf\еселка_. ІІІ МІжнаРОА­

ся, а інодІ 1 зовсім ПР!'!­ пиняються серцеві спаз­

б

12.30 13.30

Міжнародного

rромадянин

10.40 11.10 11.40 12.10

дію. У людей зменшують­

безпо­

саджають

хворих

Мул"тфl"ьм

До

дитини.

серlА.

захворю,

Особливо

,у!

11.50

.СІль

Kacт ... ~

ський.

С)lБОТА, 11 СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦТ .Час-. Гімнастнка. )Імілі руки.

Телефільм

В,

9.30 Будильник. 10.00 Служу РаДАНСЬКОМУ Со!Оо

ЕКРАНАХ

робочі

бджоли, годуючи ним ли­ чинки, із яких розвива­

конкурсІ.

11.00

молочко.

НО дІє . на хворих, якІ пе­ ренесли інфаркт мІокар­

ревмаТИ3МО~I,

захворю­

за

хворих

лобовим

важке

не

виробляють

вань.

линим

ренесе.не

але

його

організму

мІст лікарі лІкують бджо­

-

мІністром

визнання,

ном.!чну

Л І К И З ВУЛИКА

пертонічною

а

маточне

них

НА ГОЛУБИХ

якості М'іЄ

також

травлення,

бага10

а за три. перед їдою. IHal{ше ВіН буде шкідливим. Протипоказаний вІн осо­ бам, що мають ваду ТОВ-

фінансів Уїльямом Мілле­ ром

не

&Она

човин, серцеву дІяльність,

тілыіи

причому

мають

ЛІкувальнІ

І

лочко понращує обмін ре­

ПРИРОДОЛЮБАМ

лlк~'­

ХІІОРОГО бджолу, жалить його.

казують,

харчове значення, а й лі­ нувальні властивості. Me~ містить глюнозу, Він на­ рисний людЯJ.'\f, здоров';!: яких послаблене через пе­

день,

!НИХ Штатах, яка веде ДJ знефнення

них

застосовує для лІ­

кування бджолиний яд. Б багатьох ЛІкувальних закладах Мосющ і Інших

або

женнях серцево-судиннаї І нервовоУ систем, пеЧ1Н· ки, дихальних шляхІв . Хворим можна давати дО ;:tBOXCOT грамІв меду на

трудноща­

НИХ ПРИЧИН Цієї КРИЗИ галопуюча інфляція

поя·снюють

речовин,

процентів що­

4-6

молоком

дицина

вальні якості Me;:ty? Він снладається майже з ше­ стидесяти різноманітних

ва­

лютних ринках. За один -два мі'СЯЦі він знизив·

ся на

мед в

Давно вже народна ме­

чаєм.

дні сталося

падіння

застосовували

гарячим

стіти, хворнм на цукро­ вий діабет і зБІльшену Д:>

покривали меду чутлиВість.

для Іх обеззараження. в стародавній Русі з успі­ хом

ЖИТТІ

~

І

субо1У.

........... " ., .- ,.. .,.

~

-

Зам. 4543 -11.200.

#126 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you