Page 1

ом

у Міністврстві сільського господарства УРСР, Міністврстві радгоспів УРСР, УкрсіЛЬГОСПТВХНіці, рвспубліканському комітвті профспілки працівників сільського господарства

126 (4440) СЕРЕДА

10 СЕРПНЯ

1977 2

Ціна

р.

коп.

ГАЗЕТА

117.

3дійсIrЮЮЧИ історичні рішення ЯК ПОКUУ8 ,ІІncвf,ц, таке ХХУ з'їзду :КПРС, колгоспниК"И і об' єднання техніки одного або

ВИХОДИТЬ

З

17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

робітники радгоспів респуоЛlКИ двох-трьох господарств забезпе~ ведуть наполегливу боротьбу за чує високопродуктивне її ви.ltо~ гідну зустріч 60-річчя Великого ри стан ня, заготівлю кормів у

Жовтня.

стислі строки і високо! якості.

Разом

П'ЯТИРІЧКИ РІК ДРУГИЙ КАЛЕНДАР трудової СЛАВИ БОйКО Іван Івановнч, КРУК

-

~

ІВАНЧУК Іван Иириловичтраl\ТОРИСТ радгоспу «Требух:всьниЙ». Уже підготував 95 тектарів ріллі до сівби озю.1ИХ нультур. Иояшого дня трактором Т-74 виорює по 9 гектарів грунту при норМі 5, а 7 серпня виорав 11 гектарів. МАРЧЕНИО Петро Миколайович, КОВАЛЕЦЬ Віктор Данилович коМбайнер І пом;чнин номбайнера радгоспу «3аплавниЙ». И'jмбайном СИ-5 «Нива,) намолотили 270 тонн зерна ножного

20-22

дня

видають

з

буннера

перевіз з поля на: ті]{ 252 тонни зерна, перевинонує зм:нні норми Rироб:т]{у.

транторист

радгоспу

«П'ятиденку днІ!»

своєї

нину

~

номуністично'і

~

, ~

тора раза перевиконуючи встановлену норму. Всього вже підготував піД озищ 125 гентар:в р:ллі.

, ~ ~

присвоєно

роботі

flO

цехкому

звання

праці,

а

обрали

Робіт-

товариші

членом

hOro

профспілки.

міськоі інформацІйно-обчислювальної станції державної статистики

Фото В.

О"

На,ви

rосподар~тв

"і::" -5.

CI:;~

100,0 100,0 98,8 98,7 «lреБУ1lівrЬhиі!» 98,4 «3аМРИЦbf;Иll» «Ве.1И!~П.І1І \І ере ький» 97,8

t:3аП:Jавний» «иІ хівrЬhиі1» «Жердівськии»

« РусаніВСЬhИІІ» « КраСИ.1:вrhlші!»

« Ав.'\нгаг.І» «ЛіТhір.rhКlІll» ї'!рні

Шпрса

96,8

95,7 95,-1 95,4 93,7

0-6 =" :1 "е ...C~~= c-::~

",,,'" ~ о 2

~з3

м

u::i

:::

~; ~

;:;

'" "

:: ~::r

ё:::

=,.....

",

97,8 61,6 97,6 95,6 9-1,8 75, 1 100,0

55,7 47,1 29,9 70.3 50,7 43.5 56,5

10n,0

46, і

9-1,4 92,8 76,3

69,::! 55,0 42,7

П,lе~IПТ~ хоза!30Д

67,0

38,2 39,8 70,!} 32,6

імені

!IГJh) чаєва

93,2 92,7 92,5 89,5 83,6 88,0

i~IPHi

К;рnва

R6,~

1(І(),О

15,2 41,-1

i~leHi

чjч~ р:на

81,1

76,7

27,~

100,0

100,0

5-1,5

84,2

100,0

42,9

«РУ.1ня» «3I}РЯ»

« БОnРI1ЦhIiИЙ»

«r nro.,iRrbr; ИЙ» «ПЛ~СI;івrhЕИU»

Ь9,5 9~,9

97,5 83,7 78.4

Брпв~\ocr,~~ підсоб­ не

госпо,1?Г~ТJЗО

ПеНТРіІ:Т1: 1la )І(lсдїлна

станція

ненко

Бенднка.

-

Част! нюють

дощІ

вони

по

уснлад­ Та ТРУ­

технікою

на

iF.HHB3X нинішнього ро·

НУ.

НезабаРО~1

заSі!!·

ЧfПІ0 зб!lрати Х.'1іб. По~ьові роботи Beдe~o в КЮlПлексі, Вн:е за·

скиртовано 1400 тоРн СО.l0~1И нз П,lощі 7()О гектаРів На ц:й робо­

ті заr1нято

дві

Л1Ш;И

сниртува.lьників

Удар·

ною

працею

ються

відзнача­

~Іехан:зат('ри

l\ІV.Х;:Jй.l0 Петрович По­ нгшаренно. Іван Пет­ рович ЦЕ6а, Петро Ни­ р~1.10ВИЧ ral-6Y;1a та Ін­ ші, JeHHi НОР:lІИ FИРО6іТку

вони'

ВИКОН),ЮТЬ

130-140

тів СV~lлінно

процен­ трудяться

т~к(>ж

р,)б:тники

ничої

бригади

рі,lЬ­

Т l' рен­

тій ХаРIJТОНОоИЧ С[ІДО­ реноо. ІБ~Н Q.leEC::JH· ДРОВ1ІЧ ПРI!:[~.13К. B:s-

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На

СОЛО~ІИ ВИНОНУЮТЬ

півтора-два

завдан­

ві;! по­

:,еР1І3

засипано

дєрж.lві

агрегати

Всього на підго­

товЦі грунту озrших

,:jO сівби

зернових

нуль­

ТУР у господа рстві зай­

8

нято кої

В

праці добиваються ора­

чі Во.l0,:jЮIИР Харито­ нович ФУР:\l3Н. l\Іихай­ ло Наленинович Біло­ губ та інші. З~І:нні

нор~1И виробітку В1!ЕОНУЮТЬ

160

на

150-

на свій раху­ гентарів зора­

56()

них

П.101l1.

Шириться етичне

соціал!-

:З~lагання

ваРІВ ~!O

вони

процеНТіВ, Вже за­

писали нок

ІЦ(),:jНЯ

жни­

пі,:jВО,:jИ­

піДС\'~IЮI

виконан­

ня х.lібороба:lШ до-;еде­

них З'J'цань.

Пере~JOЖ­

ц' сі заОХОЧУЄ:l1О

но

і

честь

~!Ораль­

матеріа.іЬНО

На

пеnедовиків

щоглі

БІля

П:JНЯТО

на

контори

Червоний

пра-

по·р. М. t:MAJ1bKU, гадова

роБІткому.

ВИКОНАНО!

,aC,hH

використав ..

профеСІяМи. Серед них­ мех?нізат",р з Естонії Апв! ТупітС, майстер . машинного доїння Галина Но]{шарова з Волгогрцсьної області, слю­ сар Андрій ЛЯМіН з міста Иалінінграда Мосновсьної області та інш!. УчаСНИRИ Всесоюзного

поліпшення

своєї

бли,

П03Fайю!Илися

BiДO~I

товаришів,

з

ро­

дос­

міцно

по­

ДРУЖИ.1ИСЯ.

Величезне

піднесення

у

зльоту трудових об'єднань шнолярlв прийняли лист Ге­ нерально:'.!у Ce]{DeTapeBi ЦК

учасників З.1ЬОТУ винлинало привітання Генерального

секретаря ЦИ I-lПFС, Голо­ ви Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Бреж­ нєва. в я]{ому ЛеОНіJ Ілліч піл(реслив

важ;шве

ТРУ,:jОВИХ

НПРС. Голові Президії Вер­ ховної Ради СРСР товари­ шеві Л. І. Брежнєву. в яно­ му

значен­

коле]{тив:в

вихованні

J\1O.1Q.:1i. На

УРОЧИСТО:lIУ

ВИС.'10ВИЛИ

сердечну

по­

;rЯНУ леніНСЬН01llУ ЦИ ИПРС, РаДЯНСЬRОМУ урядові, особи­ сто товаришеві Л. І. Бреж­

у

нєву за величезне

за]{ритті

ня

зльоту було названо пер~ можЦів ноннурсів нращих за

про

пінлуван­

МОЛОДЬ.

(кор. ТАРС).

тракторів. Епсо­ ПРОJУНТИВНОСТ!

раі\(\ну

,О('{)fl'Я,;]НIlЯ,ll!

ТIIСЯЧ тонн.

сільського

ня техніки і заготімю KOP~IiB ви­ сокоі якості, знизити собівар-

зан!нчився Все­

НО:llуніСТИЧНО:llУ

свої

ооачі.

ПО

Закінчуємо збирати зернові ТРУ,:jівни]{и радоспу «ИраСИ.lіВСЬНИЙ» з ве:шкою увагою 0знаЙО~Ш,1ИСЯ з постановою ЦН ИПРС «Про досвід роботи

ДО:lf

!патовської

і О,:jин в Обухівсь.кому районі.

організац:ї

,lрО.13·

Б<JтькіВlUIIНI! ,його

(РАТАУ).

ра.10нноі

парт.Йної

Ставропо.1ЬСЬ]{ОГО

Г АЗ·52 перевіз більше тонн хліба, Нині ЧОТИРИ наші номбайни працюють на полях радгоспу імені МІчуріна

240

На всій площ!

засниртовано

нраю на збиранні врожаю 1977 СОЛО'ІУ. Понад 1600 тонн заго­ РОК}» і постановою ЦИ Ном' товили уі на СТіЙЛОвий період партії Унраїни, в якій розг.1Я- для

громадської

ху.:rоби.

На

нуто \Титання про Х:д збирання врожаю ранніх зернових НУ.1Ь·

очищених ві;=( пон;нивних реш­ тон полях працюють п'ять ~IO­

ліці. Ці важливі партійні доку-

готують грунт до сівби озrпшх,

тур І Х.l:бо,аготіl!ель у респуб- гУтніх транторів. МеханІзатори

~Іенти ,:jОПО:lЮГ.'ІИ

усп:хів

на

ї'

,:jобитися

заверша.1ЬНО~IУ

ета-

пі боротьби за хліб другого ро-

Вже зорано 450 гентарів. Ви­

сокопродуюивною значаються

працею

мехаНізатори

Bi.:rБо-

ну ,:jеrятої п ЯТИDічни. рис Михайлович Иалашников, Із 700 гeнrapiB ранніх зерно· Минола Ілліч Товстенко, Ми-

вих у господарСТВі вже зібрано нола

їх на П.10щі

660

гектарів. Зали·

Іванович

По;:rcівалов та

ШИ.10СЬ об:'10.10ТИТИ 1О гентарів іНШі. Вони винонують по півто­ вівса і зо гектарів ГDечни, я]{а

ри-дві норми ЦО,:jНЯ.

достигає. І вже сьогщні ми з повагою

О;rночасно готуємо насіння до сівби о,имих зернових ]{у.1Ь­

жнив 77 КЮlбайнера [вана Ан:Дріііовича :\'lарченна та його

бу озюlИХ зернових на зелений корм худобі, яні заЙ~lаТИ~IУТЬ

назив'JЄ:'ІО

КiPI'JBO-

()f),l"CTi,

100

У Моснвl

вивели

(),lёПі!f] 1р i:c'hl\OГ(\

Cl\oi~1!1 lОЦlіl.lіПIIЧН;І>l11

жу

працівників

господарства схвалили ініціативу працівників зОира.lьно-транс" портних загонів по заготівлі КОР­ мів цих районів і рекомендуваJИ широко впровадити на збиранні грубих і соковитих KOP~liB досві;! їх роботи з ТИ~f, щоб забезпечи­

союзний З'l;Т ТРУДОЕИХ об'єд­ нань шно.1ярів. Учні з усіх союзних респуБЛін намІтили

ня

,1'llс'Ні('IОЧI' ріше;:ня Х\ V з'і,.1У кПРс. НI'[Ч)(IIІ.lll В ю~і.I_·ііf]()\[У J10lti доб' Р!';! \І,оtl(.]іl зеРНОВІ!>: ; :iOC1f1()o(ORO СПf1аRІI,lIIСh із

rP:1:\ch!(OI

госпо- спі.1КИ

в При.'1УЦЬRО- ті сть і затрати праці на одини ..

5,

жнивних решто]{ П.10щl

тор Д:\lИТРОВ[]Ч і\ІаJ;УШ-

Х.lі{)ороби

ЩО,:jНЯ

На очищенІ

.J:ївники ра;з;гс;спу ~ Б05р!ЩЬНИЙ» в:lliЛО манев­ рують

інші.

ня.

роботу збираль­

них агрегат.в.

та

сr:иртуванні

О Р А ЧІ

про хід збирання врожаю зернових

= '" ~" "~" e~~

Міністі\РСТВО сільського госпо­

ЮНИМ-ЕСТ АФЕТУ ТРУ ДОВИХ ЗВЕРШЕНЬ шляхи

На фото: В. Н. ЛИТВ!1НЕННО.

ТОН ЗАДАЮТЬ

Зведення

сільського

працювало

ударника

,~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~

"

високо-

7, то в цю продпщН. - відповідно: 34, 18 і (РАТАУ). V роз- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

приміщень.

,

Т-150Н

:: !;:'"

праці,

широко організувати в КОЖНЮІУ районі заготівлю кормів такими КО~lПлексами і зобов'яза:шся провести збирання КУКУР)'.IЗИ на СИ.'10С протягом 12-15 робочих днів.

чотири )!У 13 і ~-MaHCЬKOMY -

епектрозварник

ПРОМИСЛОВІ1Х

1\11\13-553

систе:иатично

Тра]{торо:и

• нів

за

ряду заводу запізобетонких кон­ СТРУКЦlи Воподимир Кирипович Литвиненко. Він виготовпяє армокаркаси дпя копон і ригелів

виорює за світ.'JOВИЙ день по 12 гентар:в грунту, в пів-

неЛQСQВИХ культур У господ~рствах району за станем НІ! 8 серпня 1977 року (в процентах до плану)

вищевказапих

під таиим девізом тру- ЦЬО)ІУ

-

диться

-

«3аплавниЙ».

збиральна-транс ..

загонів

трав'яного борошна і силосу. Як- ти високоефективне

ОЛІПНИК Іван Дмитрович

організації.

що в МИНУЛО~ІУ році в ~paCHOгвардійСЬRОМУ районі таRИХ заго-

тонни.

ГРИГОРАШ Аиатолlй Федоровичшофер рцгоспу «Заплавний». Автоса~IОСНИДО:'f

, , , ~ ~

весь комплекс робіт по заготівлі достатньої кількості високоякісних кормів і підготовці гр)'нту під сівбу озимих культп. У спішне проведення цих робіт значною мірою залежить від прави.'ІЬ-

дарства Красногвардійського району Кримської об .'1асті, Прилуцького Чернігівської та ~- ман,ського Черкаської оU.lастеЙ створили збирально-траНСПОРТЕі ~Ііжгосподарські і господаРСЬRі загони по заготіВ:Jі сіна, сінажу,

!

центів.

врожаю,

Працівники

по продажу портних

хліба державі і засипці насіння районів звернулися до механіза~ трудівники села докладають зу- торів і працівників кормовироб.. сипь, щоб своєчасно провести ництва республіки із закликом

Працівники

23

норми виробіТНу систематично виконує на 120-130 про-

нового

ШІанів

вих ресурсів, наявної збиральної госпів ~-PCP, Укрсільгосптехніка, техніки і транспортних засобів. Респуб.lіканськиЙ комітет проф-

тонн, що значно більше норми. БАТЕЧИО Микола Яковичв.одіЙ ~втомобі.JIЯ ГАЗ-53 племnтахозаводу -«Рудня.. Пе­ ревіз від комбайнів на тік близько 400 тонн зерна, денні

машини по

збиранням врожаю,

ефективного ВИІ('ористання трудо- дарства ~'PCP, Міністерство рц­

коМбайнер 1 помічник комбайнера племnтахозаводу <l:РУДНЯ: •. Иомбайном СИ-5 «Нива» намолотили з початку жнив понад 350 тонн зерна, денний виробіток на агре­

гат довели до

ВИІ,онанням

ної

Анатолій Мнколайович

із

і'lена

nepe.:roBH!\iB тур. Незабаром розпочне~fО сів­

сина Петра. Вон І! ви;rа.1И 3 бун, 320 гектарів, нера свого ко:\[баііна CI-l-5 «НИ-І

І. СТАСЮК,

ва,) пона,:j ЗСЮ тонн ;!обірного зерна. ,\ ВОДій Григор;;! Мико-

головний агроном, член корпункту «Нового ЖИТ-

лайович

ТЯ».

Шиб~ко

автосамосни-


РОООТУ З кадрами

на рівень сучасних вимог

Черговий, ІХ пленум міського иомі- ритетних людей, якІ глибоио 061знанl з

ма пlдготовиа резерву. Здебільшого, ре- пу, а нинІ

інженера

виробництвом, здатні повести за собою маси. Із 138 сег:ретарів первирних парт-

Уираїни «Про виконання Ниївсьиим обf\ОМОМ парт!У рішеііЬ ХХУ з'їздv }{ПРС з питань поліпшення добору,

тійних иористуються сеиретарl партійних організацІй заводу торгового маши· нобудування В. І. СухіНІн, виробничого

робництва, иомсомольсьиl працІвники. Загальна тенденція в кадровій полlтицl НПРС на сучасному етапІ, сказав

дом роботи з кадрами, про створення FроБХlДНИХ жит лово·побутових умов для їх високопродуктивної праЦі і иультур­

розстановки І виховання кадрів».

об'єднання

далі доповідач,

БО;О дОЗВілЛЯ.

<Jрганізації по дальшому поліпшенню роботи з кадрами у світлі вимог ХХУ В'їзду НПРС 1 постанови ЦН НО1'jIпаРТії

повіддю

на

секретар м;ськиому партії Л. пенко.

-

ної

З до-

пленумі виступив перший

І.

Пав-

добором, розстановкою і виховання;.! 'надрів, організацією ионтролю з.а здійсненням політики і рішень парт;ї. НадраіВа політика, вказується у Звітній доповіді ЦН НПРС ХХУ з'їздові партії, є !Могутнім важелем, з допомогою якого

авторитетом серед иомуністlв і безпар-

«БроварИ!меб,1і!>

маченко, радгоспу «30РЯ»

М.

Д.

Чу-

М. М. Топі-

непраВИJIьні

форми і

го руху вперед не було жодного з'їзду ;партії чи партійної конференЦії, на яких не розглядалися б питання кадро:вої політюш, зміцнення кадрами вирішальних ділянок соціалістичного БУд:в-

тН залежить від Ініціативності, чітної позиції в трудових колективах Ч,'1енів комітету. Тан, наприклад, у~!іло по-

Успіх роБОТИ

3

ництва, удосконалення роботи з ними.

Бюро міськкому партії своє головне

завдання вбачає в ТОМУ, щоб надати p~

міського

комітету

контролю за ро-

авангардна роль номуністів. У нас без- слуховувати із звітами

і!Іосередньо у сфеРі матеріального виробництва трудиться понад 48 процен!ів членів НПРС. ЧИСЛО комуністів, заинятих в промисловості, збільшилось за останні роки на 14,2 процента, в сільському господаРСТВі - 13,7. П'яту час·

тину місь,кої парторганізації становлять

жінки. Збільшилась

про виконання

партійних доручень. Саме завдяки комплексному підхо>дУ до здійснення кадрової політики, наголосив тов. Павленна Л. І., місто і район досяг.'!и значних успіхів у дев'ятій п'ятирічці. перших роках десятої. Ус-

піШНо завершено, зокрема, плани І зо-

кількість первин- бов'язання першого півріччя нинішнього

тань. Той факт, що протягом двох останніх рОКіВ на ПОРЯ;tОН денний за сі­ питання, засвідчує, що КО~lуністи ni;:J;ПРИЄ:l!ства по-справжньому вирішують дану справу. Зокрема, ве.'1ика увага тут ЗВЕОртається на ідейне загартування. по­ літичну та еКОНО~lічну підготовку пра­ цівнинів. Протягом п'яти років підвищи­

ін:ц:ативна. Важливою склаДОЕОЮ роботи з кадра:\1И є їх виховання, марксистсько-ле

Працюючи з кадра~ш, парторганіза­ цІя і а;tм;ністрauія зЗ,воду ДО)lагаються того, щоб на EO;-:~НО:l1У ВИРОБНИЧО)IУ посту завжди перебува.1а та};а людина, я}:а зможе якнайкраще вю:она ти покладен1

піднесення

справи,

веде

Компартії

себе

без-

634 інженерно-

технічних працівнИ!:и.

Україна на неї обов'язки. Так, тривалий час цех по

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

іlЮВЦі кадрів, правильному їх ВИ'КОРИС- членів ;УllСЬККОІІ1У партії доц;льно за'l'aHHi. З кожним роком ;tедаЛі відчутні- .1)-чати їх на засідання бюро, що обгошим стає партійний впдив на 'Всі сторо· ворюють звіти первинних парторганізани суспільного життя, підвищується цій, в яких ВОНИ стоять на обліку, за-

по­

ли свою нваліФікацію

'J

ською О. К Горбонос, І. Г. Агапов, У. Н. Новаленко, Н. Д. Бобошко. З метою піднесення активізації діяльно<;тІ

заводу

хто не використовує всіх МОЖJІИЕостей

Д.1Я

боті з кадрами справ;:хі систематичний і є;tнують виробничу діяльність з громад- нінське загартування. Перш за все пи-

!Комплексний характер, підвищити роль первинних партійних організаЦій і їх ке!рівних органів у раЦіональній розста-

парторганізації

РОШКОВОї металургії Г. І. Єршов розпо-

дань партно~ту шість раз виносилось це

MicbKKoMt1

nлен. t1 МУ 'J

Секретар

поділився досві-

і дійового партійного

більш глибоким смислом і змlСТО:ll її необхідно піДЕищувати не лише до тих, хто робить ПО~1Илки, а Й до тих,

пар-

Волоха П. Ф.

вів про рГ'l'Юту партко~!у з кадрових пи-

ботою і поведінкою керівних кадрів. По' трібно також врахувати, що партійна вююглив:сть наповнюється нинІ все

нений сенретар парткому радгоспу «Заворицький» І. М. Павлішин. Цей приклад сВідчцть, Що ми ПО'ВИННі більше

Тов.

нах. Практична реал:зац:я цієї лін:ї ви-

~Iaгaє підвищення рівня виконавської дисципліни. організаЦії систематичного

методи роботи, пристосовуються до господарнинів, а Іноді 11: протистаВJIЯЮТЬ ї~! себе. Саме з цих причин був звіль-

уваги приділити ~юлодим сеRретаDЯМ.

підвищення вимог дО

-

тійних, радянських, господарсьних орга-

Ноннова.

винористовують

Рад, здібнІ організатори-передовиии ви-

людей, висунутих на керівні пости в пар-

ха, Налитянської середньої школи О. В.

партія впливає на хід суспільного роз-

ІВИТНУ. За шістдесятирічний шлях нашо-

В. Бігун, агронома-М. Строкач, ветлl· каря-М. Прудкий, економіста-Г. То-

О'ргаНізацій 82 мають вищу освіту, із вісти партійних, радянських, громад- піха, ліиаря - Р. Щербина і три чоло157 партгрудоргів - 32. Заслуженим ських організацій, депутати місцевих віиа - на працівНИКіВ служби побуту.

Усп:х орган!заторсьиоУ ! полі ТИЧПроте необхідно зазначити, що окре· діяльності партії, - сказав він, 'мі партійНі ватажки, особливо MOJ10;t:,

!Визначається в значній МіРі правильним

зерв складається формально. В нього Ж, в першу чергу, повинні ввійти акти-

навчаються на

тету НомпартlУ УкраІни обговорив пи'l'ання «Про завдання місьиої партійної

виробництву

дисків

був

вузьки:\t

м;сцем на заводі, пост:ПЕО тримав в H~

прvзі весь КО,;Jектив по винонанню пла­

тання посилення ідейного виховання. Зараз різнЮШ формами ПОJIітнавчання охоплені всі керівники вищої і cepe;t.

ну. Парп;о:\! г.'!ибо},о проана.1ізував стан виробнпчих справ і pe}:O~TeHДYBaB на посаду нача.1ьника цеху молодого

на,вчання, підвищення

вік, які заЙ;l!ають

ньої ланок. ЧЮІаЛО з них ста.1И РІ.ЛИ~1И пропаган;:хиста~1И. Але завдання полягає в TO~1Y, щоб забезпечити дальше удосконалення структури партійного

дієвостІ кожної

його форми. Особливу увагу слід звернути на піднесення діяльності районної шноли партійного антиву, підготовну і проведення науково-прантичної конфе. ренЦ;ї. }'часнини пленуму взяли активну участь в обговоренні доповіді.

Ве.'1ині завдання вирішують кадри

-

номун:ста А. О. БаХо.'ціна. НИНі цей підрозділ уСПіІШ;О спраВ:ІЯЄТЬСЯ з п.'!а­ на~1И і соцзобов'язання~,ш, Доречно ще доповнити, що за 6 рсків з 184 чоло­

керіВні посади, 25

висунуто на підвищення, 19 направлено на аналогічну роботу і лише 3 звільне­ но від обов'язків нерівника, ю,і не змогли забезпечити ч:пу роботу своїх колективів. - Нині, НОЛИ прохо~ить всенародне обго,ворення

важ.'1ИВОГО

проенту нової

;:хокументу-

l{онституції СРСР, -

них і цехових партійних організаЦій, іГРУП. Питання підвищення їх бойовитості, активності перебувають в центрі

року з усіх техніко-економічних поназ- середньої ланки виробництва, скаників У всіх галузях народного госпо- за,в у своєму виступІ секретар цеховQ,Ї да:рства. 'парторганізацlї електрослюсар радгоспу

підкреслила nташниця Ниївської птахо­ фабри<ни О. П. Галиц-.,ка. - всі радян­ ські люди віддають сили успішному вті­

Підвищилась роль IМ;CbKKO:l!y партії як

пленумів і бюро органів колектив-

чутно зріс кадровий потенціа.'1 спеціалістів народного господарства, поліпши-

середніх спеціаліС'r:в нашого господарства 16 мають вищу і середню спеці-

l\ПРС, 'підвищується відповідальність кожного тру,дівника за доручену ділян­

туальні питання життя й діяльноСті партійних організацІй. Чдени міськкому

еконо~tіки зайнято бі.1ЬШ як 5 тисяч чоловік. Ножний третій спеціаліст -ко-

ганізатори виробництва, ініціативні, здібні працівники. Проте, в доборІ кад·

весь колектив бов'язання -

головних спеціалісті,в 76 процеНТів ма· ють вищу освіту і великий досвід, 6 ди-

упущення. Д!шлФ! про Ol:-віТу не завжди дає право засвідчувати, що люди-

тирічки. До 7 .'Іистопада я досягну ва­ .:10вого збору яєць 10,5 юільйона штук.

ректорів

на

уваги бюро міськкому партії.

:ного керівництва. Вони обговорили ак-

беруть активну участь в підготовЦі ма-

теріалів на бюро, пленуми, вивчають практику партійно-політичної роботи. узагальнюють

і

довий досвід. Впроваджена

виконання:\!

розповсюджують

система

прийнятих

пере-

парторганІзаЦіЙ,

І

-

звання

докторів і

кандида-

рів

у

OCHOBHO:l!y

радгоспі

може

бути

це вмілі ор-

допускаються

керіВctИSО~t.

окремі

О'ЦіНкою

ді-

ку роботи. Я і

~IOЇ подруги, В

птахофабрики до БО-Річчя

Голова

міСького

KO~!;TeTY

Доречно довести на практиці,

дабору і вихованню кадрів народних до­

на

методи

ке-

шого його вивчення і розповсюдження.

ОСНОВНЮІ у цьому Є т:сні контакти пра·

як зві.%-

ми організатора~ш. І 1І10жна з повним правом сказати, що наші керівні кадри

нення, так і висунення на кер:вну посаду через парторганізацІю, що в нас ін-

-

зррЦіВ. 4,5-тисячний заг:н контролерів, який об'єднано в 585 груп і постів,

коли

СПРЮІОвує

ЇЇ,

це

люди, які

віддані справі,

рухають Вl1еред. Досягнення

знають

колек-

це

Тов.

не

ДОТРЮ1УЄТЬСЯ.

Бобешко но Д.

ЗУСИ,l,lЯ

ВИСJІОВИВ С 1УШ- і в;в на ВИІ-;онанніоІ

трудових

на!-,реслень

ції П. В. Онищенка.

педколективу, праціВНИХів господарства.

П. Ф. Волохи, секретаря парторганіза·

лі. Про !іИЗЬКУ ефеr:тивн:сть ц;єї росоти

частину

виробничих

без:н:ц:ат!!вні товлені

ділянок

працівники.

до

розв'язання

управл.ННЯ

будівельних

очолюють

не

підго-

складних зав-

в рідному радгоспі.

Голова ВИ1':ОНКО.\IУ районної Рад!! де-

путатів

трудящих М. О.

по-

заціях і колективзх трудящих. І, безу' іІІІОВНО, всі питання удосконал~ння Фор:\! 1 ~!eToдiB організаційно-партійної та ма-

воду залізобетонних конструкцій, меб.'1евої фабрики, ПМК15, заВО;tоБУДіВНОго КО:\1бінату, СПl\1Н·508, СПМК503,

своїх трудових колективах. Гострій і принциповій критиці піддано керівників тресту «Броварисіль-БУДI>, які недостат,

плавний».

інженерних кцрів.

!рез дальше по.'1Іпшення роботи по добо·

вихованню

кадрів.

радгосп:в

матер:ал:в,

<:Велино;:щмерський»

і

за-

особистої

CepritHRo

рушив питання

саво-політичної роботи вир:шуються че-

десято!

ні прОПОЗИЦії про підготовку кадРів ма- І п'ятирічки. 3,'lс.1УГОВУЄ в:дзначення ро­ сової профес:ї на селі, зокре~lа про б::та народних дозорців заводів порош­ профорієнтаціЮ в МісцеВіЙ середній шко· кової ~Іета.1УрГlї, світлотехнічного, де­

дань. Це стосується керівників заводо-

первинних парторгані-

колекти­

тиву радгоспу «Плосківський» відомІ далеко за ~Іежами області. У них вага· ;lШЙ внлад директора господарства

партійного активу,

Р'у, роз,:тановці і

народного

никІв. які зарекомендували себе здібни·

іПарторганізацій, ;:хобивається якнаЙг.1иб-

творча робота в

цfЛОМУ

взяли зо­ Ве.'ІИКОГ.о

Жовтня завершити П.1ан двох рОКіВ п'я­

реВСОбр-обного

стрічкоткацької

КОlllбінату, фабрини,

рівниuтва, бюро м:сьхкому парт:і спиАле реЗУ,1ьтати роботи окремих під- громадськості говорить те. що більшість бінату <l:hалитянський» рається на досвід кращих первинних ПРИЄ~ІСТВ, будов, радгоспів свідчать, що випускників не залишапься працювати СРСР та Інших. Ці

;цівників апагату і

з'їзду

за

перевірки

форми

муніст, із загального числа керівників і

альну освіту. В

ХХУ

Haca~l-

діяльність бюро, виконання прийнятих рішень. критИЧні зауваження і пропозицїі комуністи одержують на партій-

Удосконалюючи

галузях

рішень

контро.1Ю І. Ф. Дворник висвітлив роботу парторганіз3.ціЙ міста І YJайону пО

місцях, обмін ;:[оСвідом. Інфор~тацію про

них зборах.

Всього в

3 19 ленню в життя

яльності, насамперед. повинні бут!' успіхи колективу. на чолі якого ти стоїш.

перед, широко практикуються звіти керівників підприємств, секретарів пер· ВИННИХ

лась їх підготовка.

«Заворицький» К. д. Бобошко. -

тів наун. Останнім часом на керівні посади висунуто чютало молодих праців-

контролю рішень.

3а останні роки в містІ І райОнІ від-

!іості керівних кадрів

В~ДПQoвідаль-

за стан справ у

«3а· ньо займаються добором і розстановкою Лише в

ПМН 9 за

l\Іають ~I:cцe не;tоліни у підготовцІ ке- останні ;:ща роки З~lінилось чотири на-

ЗДіЙСЕЮЮТЬ

постійне

Гоголівськоt

радгоспу-КОМ-

імені 50-РіЧЧЯ парторганізаціІ

керіВНИЦТВО

гру­

па ми І поста~ІИ. доручають важливу ді­ лянку роботи найбільш авторитетним

принцv.ПОВЮІ товаРИШaJІ.

належно~!у

р:вні

1

Тож :ут на

проводяться

реиди·пе­

реві рки, зоори, звіти. Однак, партор­ гаНізації ІПІН-7 тресту «Броварисільбуд~, РБ;'--4, заводу будівельних виро­

бів, радгоспів

«3аплавний»,

СЬКИЙ!> не приділяють

органам

народн()го

«Жердів­

належної уваги

контролю.

Окрема

Про посилену увагу до кадрів сві;тчать проведеНі три П,1енуми і з50РИ партій-

рівників середньої ланки. Незадов!ль, НИЙ рівень їх освіти. Щоб успішно ви·

чальни~;и. а управління від цього не ста.'10 працювати краще. Не на рівні ви·

частина дозо,:ц_в цих колектив;в несум­ л:нно ВШ-;О;ІУЄ своє доручення.

ро. Доцільно назва ти окреМі з них: «Про участь нерівних 1 інженерно-техНіЧНИХ праціВНИК:FI заво:!у ПООnПН-ГОRnl МЕталургії в ідейно-поліТИЧНО~ІУ вихоІванні '_лен:в 1\0ле~'ТИВJ », (,jjl'O З,1:" _111

У~ІОВИ, щоб практики одержали с leuiальні знання з віДРИВОМ чи без відриву Від виробництва. На ділі виконувати п:rани підготовки і перепідготовки кері]них кадрів і спеЦіаліСТів. Другий важ-

ланки партко~rи і бюро радгОСПів «Жердівсьний!>, «НрасилівськиЙ~. «3аворицьний», «Гоголівський!>. Директори цих господарств зві.'1ЬНЯЮТЬ І признача· ють керуючих віддІлками, бригаДИРІВ,

секретар па;::"О:JГан:зац;ї апарату мІськ­ ВI,;-;oнr-;o;y М. Г. АБВІ,У:lІОВ У своїх ви­ cr J пах Рознrшш ті напрюши роботи 3 кадра~ш, які ЗДіЙСНЮЮТЬСЯ в їх колек­ тивах.

.lаю;!!

спеціа.'1істів

чинно. а секретарі парторганізацій зай-

М:СЬККОМУ партіl А. д. [рязєв, який на

за призначеННЮ1. Особ.1ИВУ ~'Багу слід приділити З:\lіцненню складу керівників і спеЦіалістів

'la~TЬ ПОЗlщію посторонніх спостерігачів. - У центрі уваги своєї повсякденноr

кою-;рет:шх ПР:IК,lадах розкрив ('''рем! МО:\Іенrи роботи З кадра~IИ, а ca~le: вміння керівників бачши перспективу, керувати людь~1И і в Ц:ЛО~ІУ госпо;:харСТВО:'.!. Про дія.'ІЬність ревізійної коміСіХ і'.lісьхої партійної організаціі розповів П ГО.10ва І. Р. l''Іаслюков.

но-господарського активу. засідання БЮ-

по даЛЬШО~IУ

ПО.lіпшЕ'ННЮ роботи м:сь·

:кої партійної організації з l\а:\ра~1И іде-

0.10гічних праЦівнИКіВ!>. «Про недоліки в роботі керівних кадрів ре~!ОНТП)-~lехаНічного заводу!> й інші. Здійснюва·

ріШІ!ТИ

це

питання,

слід

створити

всі

.'1ИВИЙ шлях З~lіцнення кцрів сере;щьоі

-

це

ВlІкористання

мог дня працюють з кадрами середньої

:\ІатеріаJlьно-відпові:\альних

осіб

са:\ю-

ний систематичнпй контроль за вико, нанням рішень бюро з цих питань дозволив значно піднести рівень органНа-

на піДПРИЄ~IСТВdХ комунального І JСПОдарства, сфери медичного й побутового обс.1уговування, торгівлі. громадсьного

діяльносrI по виконанню рішень ХХУ з'їзду НПРС ди.рекція. партійна, профспілкова і КО~fсомольська організації

Ційно-партійНОї

харчування,

ТР!!~1ають питання

діяльності

не

лише

в

а

танож

підгОТОВЦі

квалі-

кадрової П::JЛ~тики,-

Нача,1ЬНІШ П;Vlh-15 Л. Х. ЧернеНRО

1

На пленумі QИСТУПИВ другий секретар

названих. а 11: в ряді Інших організац:и, які обговорюва.'ІИ результати перевірок На початку нинішнього року в первин них парторганізаціях Відбулися збори,

фікованих кадрів ~1асових проФесlН. Наш партійний обов'язон бути у відповіді за цю ваЖ,lИВУ справу. А доевї.) v нас є. Він на заводі поnошкової ~leTa-

сказав директор радгоспу «Плосківський» П. Ф. Волоха. ВсІ вирішальні ділянни радгоспного виробництва очолюють політично зрілі, енергійні. ді-

В роботі П.1еНУ~1У 8ЗЯВ участь і висту­ ПІШ завідуючий віддіЛО~f <;ідіВНІЩТLз' об­ ласного комітету партії П. О. ХОРОШУН.

ти з ка;tра~1И.

себе, а й для інших піДПР!!Є~IСТВ, В рад-

нового,

H~ му прийняли

щО розглянули шляхи піднесення робо-

:1YDriї, який готує кцри не лише ДЛЯ

Зна чна увага приділяється пол:пшен' госпі «Русанівсь,{иЙ». ню якісного скла;:ІУ секретарів первинЯк ві;Ізнач3.ЛОСЬ на УІІ плену)!! обконих, цехових партійних організацій. му партії, рівень nоБОТ1-І з кадра)!!! в груп

удосконаленню

їх

навчання.

За-обласній

парторганізації ще не

ві;tпові-

раз партійними ватажками обрано авто-дає ВЮlогам ХХУ з'їз;тv hПРС, зокре-

о

2

стор.

о

о

лові тnварншІ. які в постійному пошуку що

з' являється

в

Інших

госпо·

В обговореНО:\lУ питанні учасники пле­ рішення

і затвердили

дарствах району. Ми намагаємося рос ТИТИ керівні кадри з свого І\олективу. На даний час в господарстві працює два

заходи по 8ихонанню постанови пленуму НИївського обкому Но:\шартії Унраїни по здійсненню рішень ХХУ з'їзду

інженери,

НПРС

три

механіки,

зоотехнік,

якІ

з питань

поліпшення

закінчили акаде:.!ію за рахунок радгос- розстановки і виховання кадрів.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Середа,

10

серпня

1977 PORY

добору,

о


во-РІЧЧIO ЖОВТНJI

УВАГА! ПУСКОВІ 06екти

- rldНY 3УСТ'I'J!

Ми-люди маІстрові КОМСОМОJlЬСЬКО - MO.1l0ДUК­ ву бригаду токарів цеху.NO 8 заводу порошковоl

мета.пур­

гП МихaitJlО Царюк очолює 3 1972 року. З року в рік

колектив добивається все по­

колектив

виховує до

почуття віДПОВlдаJtьностl за доручену справу. Адже ми­

Л1QДИ майстровІ й особисто вlдпоslдаємо за честь рОБІт­

иlшнього РОІ(У виконав до

Справжніми

червня й додатково вив продукціі на

4,1

карбованців. матерІалів

вигото­ тисячІ

Зекономлено І

електроеиергіХ

ва 1.9 тисячІ карбованцІв. Здача продукції з першого пред' явлення становить ~в процентів.

За

змагаиия

підсумками

серед

КОМСОМОJlЬ·

сько-молод!жннх

колекТивІв

району бригад! присвоєио перше мІсце. Ватажок ко­ ЛeRТИВУ М. ЦАР Ю К роз­ повІдає про складовІ УСПіху.

НИНі У РОБОТі верстат­

-

нИКіВ чи не найважливішого значення надається профе­ СіЙНіЙ майстероості. Що це означає на практиці? Майже І<ожен член бригади ба­ гатоверстатник . І справа не стільки в тому. що такий ви­ робничник може ви.конувати найскладніше замовлення.

Він з~атний творчо осмисли­ 'Ти наЙОПТИ:l1альніше вирі­ шення його. Тут і економія матеріалів, удосконалення 'ІеХНОЛОГії, зрештою, і ви­ правлення

конструкторських

IПрорахунків. Слід додати й 'Іе, що кістяк бригади ста­ новлять порошківці з кілька­ :річОіИМ стажем. Отже , це дає

можливість удосконалю­ :ватися значною мірою :вглиб. Глибоке знання вер­ статної справи, як такоУ, Dроблем цеху, заводу, по­ рошкової металург11 забез­ печує ріст продуктивностІ праці одного з найважли­

-

віших фаюоріВ піднесення ефеНТИВНОСТі виробництsа.

Це одна із складоsих нашо­ го успіху.

Друга, не менш

важлива,

-

почуття господаря вироб­ ництва. А це зекономлені матеріали, електроенергія, дo~aTKOBO 'Виготовлені дета­ лі. За другий квартал, на­ приклад. за рахунок раціо­ нального

'Іеріалів

ІПУНЮОМ пІшно

--

рем

робо' Й

ус­

господа­

повсякденно

поліпшення

якостІ виготовлювано"! про' дукції . 96 процентів виро­ бів бригада здає з першого пред'явлення. Олександр Карпов. Юрій Бузюн пра­ цюють з особистим клеймом, інші

борються

за

в

учнІ

до

старшого

брата Володимира. А зараз він, визнаН'Ий майстер то­ нарноІ справи, вмІло пере­ дає досзlд, знання Сергію Гаркавому. Та Й не лише він. У нас у коле!<'rИВі ста­ .'10 доброю традицією: :вмієш сам навчи товариша . То­

напруження на будівельному майданІ нового приміщення міської середньо! школи .N2 2, яку зводить ПМН-В. Щоб ново­ будову здати в експлуатацію своєчасно,

тут

двозмінну ши

рОботу.

соціалlстичн.е

організували

це

високе

IПраво. Головне ж. ЗВИ'lайно,

кращі

умови

працюютр реду йде

ЛИШИ1!ся

М. Т.

ДИ

спра-ви 1&

наnu коресповжевти.

по-ударвому. Пqnе­ бригада малярів

Петром,

яка

щоденно

135--140

На фото: перцовики брига­ Любов ГpнroplBRa пет-

Розгориув.- рова 'fa lВaE Михайлович Гуза

оперЯДJКyВaJlЬВИИИ ро­

r1диу зустріЧ 6O-рl'іЧЯ J3еЛи:RG-- Gcтawrи. го Ж<>втня,

деиь_ Jlи ідуть

21

пускових об'єи&х, повц&1llJWOlN» СЬОГОIВі

виконує завдання на процентів.

\UIIага,ння 3) JUН

оп<>ряджувальнИRИ

ді труднощі перших само­ стійних ~pOKiB долати л~г­ ше. І кожний віддає обраній спразі всі сзої здібності, знання.

Є в колентивl І проблеми, sирішення яких забезпечить дальший ріст суспІльного виробництва. Тvрбує, насам­ перед. незадовільна робота заготІвельної служби. Незва­ жаючи на те, що останнім часом тут

помІтнІ

зрушення

на краще і заготівельPrНКИ діють ритмІчніше , якІсть ма­ терlалls, заготовок залишає

бажати кращого.

Не

може

ПО:~~~~:~Є

бути й мови про перспе:нти­ ву підвищення продуктив­ ностІ праці на спрацьованих

верстатах.

Трудяться

ян правило,

вони,

.вIД.

І

сдо

•.

вважаю. важливІ резерви по­

якості

вСіЄї

робо­

720

ти.

ливого ту,

схвалення

полІтичного

y~apHa

праця

велика

TpY~OBa

напруга .

Будівельники Із Дарницько­ го рембудуправління при­ скореними

темпами

Be~YTЬ

опоряджувальні роботи. На­ дворІ працюють ".б.'ІИЦЬОВУ­ ва.'1ьники. Мине ще кілька днів, І вони закінчать обкла­ да ти стІни Kepa~li 'ІНОЮ плит­

важ­

докумен­

за

учнівських місць. Зараз

тут

Нещодавно RОМСОМОЛЬД! 1 молодІ виробнични:ни цеху М В на своїх зборах обго­ ворювали проект Конститу­ ції СРСР . НаШIi вІдповІдь­ одностайне

В ЕЛИ ким ЗА взяттям

Впритул до Існуючого приміщення Требухівської середньої школи ВИРОС.'Jа нова прибудова .... триповер­ ховий навчальний блон на

ХОЧ прОфілакТИЧНІ ОГЛЛ;tИ, безсумнівно, набагато про­ довжили б Ух службу. Це, лlпшення

3

верста­

роботи. До цикльовано

окремим

про

зюн

вщухає трудове

ції

справжнІм

'Іурбуватися

но прийшов у цех ЮРіЙ Бу­

не

ше роботи: завершити цик­ люsaння пІдлоги і малярнІ

зобов'язання

значить

ви·роБНИЦ'l'sа - наставники Микола Марченко, ВалерІй Скоробагатько, Павло}{ук­ Са. Здається, зовсІм недав­

з раннього ранку І аж до са­ мого вечора

ХотІлося б з приsоду обго­ ворення проекту Конститу­

виконується.

Бути

ветерани

рах, стануть до ладу нові швчаш.ні &ор.. пуск требухівсыtіi та Русавівсьхоі серед" ніх шкіл. До хового навчального JЮRУ 8а..

освіту, яке га­

Великий у раціо­ Ця

передбачена

роі)ітНичими стали

все

трі6но виконати значно бі.'JЬ­

ма­

пропозиціях

наших робітникІв. 'Іа

вчителями

мар:ну.

створюють

ти­

використання

налізаторських

заsодську

уряд

відчицть АВерІ ДВІ Jtесятирlчхи У Брова."

навча..'ІЬRИХ

партія та. Радян­

тами. Зобов'язання, взятІ на честь 60-Річного ювІлею Країни Fa.l\. будуть виконанІ успІшно. Ми не підведемо.

заощаджено двІ

сячі карбованЦІв. резерв економії -

ничу,

Комуністична

хожнп ро­

ранпє своім МОЛОДИМ громадянам Копети­ ТУ1~ія СРСР. Лише у цьому році ГОСТИ1шо

працІ,

мІтн!ших успіхІв у пІднесен­ КJ ефективностІ ВИРОбющтва. І план другого кварталу ни­

24

ський

мережа

;ря ційенення права на

комуНі­

ставлеиня

розширюється

"акладів.

не в цифр!%. З початку пе­ реб"вання HOBatfКa в бригаДj стичне

8

у паШ(})IУ місті і районі ком

висловити

своІ

кою.

УсерединІ

думки.

1\10Є поколІння одержало велике право, гарантоване

КонститУЦІЄЮ,

найвише

Саме

-

суспільнО­

СЬКИЙ.' жі

ституцlУ. Але, на мою дум­ ку, сліД' зазначити окремою статтею, яку в~дповІдаль­

кість нестиме

ка

-

ЗНИК

дзвонимо ціЮ

паркетники

MOr-

і

простоюють

на

електропідстан­ дати

наших зовсІм

струм.

бою

ставимо

великі

пере,:];

вимоги

до

якос­

кімнат і два

20 серпня прийматиме об'­ єкт Державна комісІя, і ми стараЄ:'.IОСЯ. щоб одержати якнайкращу оцінку. Адже

потрібно

проциклювати

14

кори~ори.

Маляри в основному на­ ближаються до завершення

опоряджува.'JЬНИХ ~яться

тут

робіт. Тру­

дві

ланки

із

КО~Ш.'Jексної бригади М. С. Лобка. якими керують Нате­ рина Віта.'1lївна Донець та Антон!на Нирилівна Береж­ на.

--

ОбидвІ ланки трудять­ ся по-у~арному. -- розпові­ дає майстер Іда Іванівна Трушина. -- Головну увагу зверrаЄ1\10 на висо!-(у I'Ік!сть роботи. В окремих місцях, прав;ха,

доводиться

випра~

ляти допущенІ огрІхи.

-

Ми

особливо

прискіп­

вич

просюlO

со·

саМі

тІ будівельних робіт. Ста­ раємося бу':];увати міцно 1

електрострум.

1\1и

Васильович. Бичковський , ми

цик.'Іювальнl машини, бета­ ном:шалка та Інше облад­ нання. І летить дорогоцІн­ ний час на вітер. А нам ще

та раптом в мере­

поставилися

працю.

постачальників

ливо контролюємо роботу буд і ве.'1ЬНИК:В, додає ди­ ректор школи Генріх Івано-

Але там до

кожний, хто

правом

НаШІ

ЛИ б до цього часу процик­ лювати ще стільки ж підло­ ги,.... заявляє виконроб дру­ гоУ ді,1ьниці І. В. Бичков­

корисна праця визначає мІс­ це людини в суспІльствІ. Це підкреслено в проект! НОН­

нехтує

цього часу про­ пі~логу лише в

чотирьох кімнатах і в кори­ дор! на ОДНО"ІУ поверсі.

пра­

во ЛЮ;ХИНlfна вільни~ труд. Проте не слl!! забува­ ти. що це і на.ш сsяТИй обов'язок.

приміщення по­

но. І вже третІй день через ХО JІОДНУ байдужість енерго­

високоякісно, щоб ця спору­ да БУ,lа красивою та довго­ вічною . Строк підганяє.

це буде нашим тру,:];овим по­ дарунком для требухівських

ШКО.'Jярів на честь Великого Жовтня. Своєчасно

негайно

-

І

благань

дає

Вже

нання

д.'ІЯ

бінету, ла,

З

свого

-

до­ Іван

боку,

засо­

облад­

л:нгафонного

необхідну

інших

ка­

ра.:1іовуз­

кідькість

те­

кіноапаратури

технічних

та

засобів.

Рейдова бригада: І.

хлопчур,

технІк­

будівельник райвно; КОВТУН, організатор

вони

дільницІ

завезено

шкільного

левІзорІв,

виправляють недолі­

ви!-(онроб

і про забез­ ПРЮІ і щення

навчально-технічни~~и

бами.

М. по­

закласної І позашкільноІ роботи; А. КОЗАН. ко­ респондент газети «Нове

ки.

бездуш-

потурбувалася

дирекція ШhO.'Jи печення нового

-

Бобрукевич.

вО-РіЧЧЯ

життя».

* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * .. .. * * * * * * *

ДРУГ ВАШ КНИГА вол:

розгорнута

міннІ

книга у

вранішнього

СпіЕ

бітники цього

про­

Ух

розповІли

мета

не

УНікальні, ники,

а

йдений

~:апро­

І

днів

її

нам,

що

тІльки

зібрати

ПРИМlр'

книгою

шлях,

від

народження

про­

перших до

на­

шого часу.

ОСЬ славнозвІсна «Повість sременних

- зразок cTapaHHoctl І

літ~

иадзвич r но! працьовитостІ. Рукопис пред· ставляє свою епоху 1136. період розквІту

..

Івана

Фе;хорова . У ТЯЖКІ часи ЖИВ

рідкіснІ

показати

«Апостол.

-

сонця.

чуд світлого будин к у, справжнього храму ЛЮДСЬКОЇ думки,

тури Ни1РськоУ РусІ, перІод пра-вління Володимира Мо­ но маха. Перша ДРУІ<ована

книга

-

рІк куль·

працював

піонер

ного друкарства.

його долю

вІтчизня­ чимало на

випало

випробу·

вань.

У старих книгах нас часто

ХВИJІЮЄ і полонить не тІльки копІтка поаця їх творців, а й .вбрання.,

8

яке вонн ОДА­

гали свої дІтища . шкірою і

шена

Обтягнута

оксамитом. принра·

різьбленим

самоцвітамн,

сріблом І

книга

ставал;;

дорогоціННИМ скарбом. Та ЩО говорити про тоА далекий час, коли ще порІв· няно

не;хавно,

на

початку

цього столІття. для більшостІ

СереАа,

10

серпня

дорослих. .

го. Д .'1Я багатьох вІн був пер­

~ниг вн;rавалось ~la ,10. Не ДО

(РЕПОРТАЖ ЗВІДСТУПАМИ) Над входом у (tМузе!! кни­ n І друкарства УкраїНСЬКО! РСР. велика емблема-сим­

людей навІть звичайна книга

БV.'1а неJ:lОСТУПНОЮ розкішшю І небагатьом приносила ра­ ДіСТЬ пІзнання. І не тільни тому. ЩО В царСЬК і Й РосіУ

1977 року

них

було

лодНіЙ

!

неПИСЬ~jеННіЙ

людині.

го­

Сімдесят

п'ять процентів населення. яке не В~І!ЛО не ті л ьки чита· ти

І!

писати,

писатися,

а,lе

-

навіть

ось

роз·

«спадши·

на-. яну залишив після себе царизм.

Миритися з такою спадщи­ ною перша в свІті соціалі ·

стична держава не могла . Не мала

права.

І

ЛИШКОМ ронlв культурну

не

за

сто

з;: і ЙСНИЛи

реВОЛЮЦіЮ,

з

ми ян

пророкував нам ворог І скеп·

ТИКИ. а за дВЯ.:1I'ЯТЬ найактивніШИХ

Одни~ з

бійців

цієї

шою

Вдивіться В

прочитаною

ньо­

ні. Ha~1 «будувати й жити

по­

~Iaгaє». В одному строю йшла вона з будІвниками ДНіпрorесу І Турксибу. пl;х· корювача~ІИ Сибірv . Нликала годин у.

І

говоримо

вірного

І в лиху

якщо про

воєнну

сьогоднІ

книгу,

як

ми про

нагтого друга, то ба·

чи~ю в ній І великого нашого

ПО~Іічника. це велика

наШО~IУ

Вдумайтесь. яна сила І пlдмога в

життіІ

Тільки

на

Укра ї Ні нин! ЩО рону ..,ипуска·

ється книг БЛИЗhКО дев' яти тисяч назв. Іх загальни!! ти­ раж іОСЯГIiЄ 150 мільйонІв ПРИ\Jірникія.

Понад

книгОЮ.

йдеться не про читання знічев·я. Ннига. ЯкЩО пере­ фразувати слова вІдомо! пі С­

на подвиги

КНИЖОК трудящі

А за всІ

ро!-(и

700

Особливе місце серед екс­ п~натlв заЙ~lає політична книга. На ній. що несла на своїх сторінках пра Є;ІУ наро­ ДОВ!.

виховувались

--

Ф.

Енгельса,

l\IapKca,

СУСПільно-полі­

ТІічна лІтература. яка розпо­ відає про зовн і шню І вн у т­

рІшню полІтику КПРС. про паРТ!йtlе І державне будІвни­ цтво. Життя політичної кни­ ги в нашІй країн! надз в ичай­ но яскраво Підтвердж v є пrло­

ження

класиків

ла

масами,

стає

но книг І брашур понад ЗАО

матеріальною

тисяч

перетвnрюючою.

су, заяложений зового читання

чотири Мільяр;:rи примірни­ к:в. СкіЛhКИ шn~ня купують

НОВЕ ЖИТТЯ

тиражем

понад

~Jарксизму

про те. шо Ідея . яна оволодІ­

Радянсько] влади у нас ~и;rа· назв

поколін­

ня рево.lюціонерів. по ній вчаться І тепер Мі Л ЬЙОНИ ра­ дянських людей. П о руч з перши~ш роботами В. І. Ле­ нІна Повне ЗІбрання тво­ р і в вождя, праЦі Н.

революцlі була книга. На стеН;Х1 ПОТЕ' ~JНіл и й BiL! ча від багатnра· «Буквар Д,lЯ

республ і ки?

тисяч.

А.

ве.'Jичезною

силою. силою

ГЕР АСИМЕНІіО, (РАТАУ).

3

стор.

о

-


ЧИ вмиється СЬОГОДНІ СУСІД? ли

вел!!ку дірку у сте.lі ванна!, зваРИ.1И юну трубу і пішли. Обі· ЦЯ.1!! наві.1аТИСЯ. А пок!! що сте·

ДВІ РЕПЛІКИ НА ОДНУ ТЕМУ К.lімаТllчні :> МОВІІ в квартирі М. М. СlІвка, шо проживає на першому поверсі бу.lІІНКУ .~2 6 по вриці Кірова, ось уже 5 років ЗЗ.1еА<аl ь не від ПОГО.lI1, а ГО,

вмиsається

поверху

сусі.l

чи

з

ві,І то­

верхнього

ХО_ІИl ь

не В МIІТIІЙ.

Оскі,lЬКИ дивний сусід вмивається

• ШКОЛИ ЧЕКАЮТЬ і : УЧНІВ :

І

:• Про підготовку l/Iкіл до но. : 'вого наtl'IU.Іьного року в Гаго·. 8 леві nor)6il.Ш за з()а.lегідь. Ро-. ; боту бу.1O сn.шн ов~но .одразу. .nіс.1Я ЗilКІнч_еIlНЯ ICn/lТlB. За-.

І раз, коли

оо початку занять:

-за . IIІІIllІ.IОСЯ

всього

три

тижНІ ••

щодня, та

ще й

має ванну ,

частенько

прий.

у кваРТІІрі М . Сив,

ка переважають часті Оl1ади . Капзє у ванні, кухні, прихожій, за-

МІва", речі на аН1ресолях . Зверта'

юІся за допuмогою до ЖЕК-І !і

ля роз~альована плямами брудно·

СІРОГО кольору, У ванні чорна труба і зяє діра.

СТIlРЧIІТЬ

Чи тек гиме вода, чи ні? Це стане ясно толі, як сусід повер­ негься із ніДI1УСТКИ і стане вми' ватися . А от jjK дізнатися, КО.ll1 ЖЕК·І закіНЧИfЬ роботи j зро· биТі. ремонт?

. . ..

УВ о лолимира Михаі'!ловича КраВЧУhil, що прожива" по вулиці КОРОМНК8 59, lеж 4 роки тече І>О.Н зі сте/lі. Та сусіда тут ні

усН1Й формі, т е лефонували, ПИС.' IljJИ чuму адже квартира роз­ ,111 і HdBi Tb ВИК.ll1ка J1І1 ГО.l0ВНОП1 ldшована на п'ятому поверсі, під

інженера . Пр а uіВНIlКI! кон тори Cil~IIlM да\ о м . Два рокн затікала приіЖJlжали тричі, причину течі С1іна у З<l .~і, тепер протікає в ін· H~ знаЙШ.l!! і поіха:1І! собі . У травні 1977 року опа.'lИ на-

шому місиі Пошкоджена сге,lЯ у Ванні, кухні, 1 уадеті, над ВУЗJlОМ

були та;.;оі СIІ.1И, що

е.lе"ГРОllР О ВОі[КН.

СО.1ЬКИ

не

ж піс.1Я

9

ніякі

Ila!Ja-

ДОlІомага.1И.

СИdКО

ПР<luі нників ЖЕКу

повіДОМJ1Я­

:шко. lU се.lа вже готові nриЙ-. знову ВИК .lи к ав ГО .l0ВНОГО інжене- тІ IlрО ДіРЯВНЇІ даХ тричі. Двічі _НЯТll учнів. Приє.tlНО ~огляну-. ра ЖЕКу . Той пообщяв одразу вони на\ldГа,нIСЯ ремон оуваНI йо'

_ти на

навча.lЬНl K '\lha-:

K.1ilCll, _ ти, KOPru)O['u.

Вони

радують.

травня навеС1И

док. Пройшов Піі!цень

поря·

В О.1а

-

:Зір fiі,IОСЮАI.NlI.l1ll С7е.lЯ.\lLl, Н О -. тече, маистрн не ЇІ.1) ть, ТО.lі дов'

• воnпфщ)fiо(юною nід.lОгою. Ре-. готеРllе.1ІІоніі М М. СНЕКО наllИ' І ).!ОНТ!lва.1U I/lКО. Ш УЧНІ серед-: сав CKdPry нача.1ЬНИ;;У ЖЕКу _ ніх і стаРШllХ. КІОСІВ ра:ю.\l з.

:баТЬКl1 .lІи. Відчутну •

І

подав радгоcn.

• nOBTopHlIci : АЮ.lIОК'Н. ЯКІ нанчати~.

J-'же

nровсг)ено.

:06.lіК

І.ІІУТЬС.Ч

У

І lIIКО.Іl1Х

І

доnо.иогу.

j,:

nернlltХ К.шсах.

t!ОВNістю

УКОАm,lекто- І

вана кадРІІ. Прu крп

І

М . Л. О.lексіЄНі\У ідо ре.1акиіі Гilзет!! «Нове ЖlіlТЯ ». НІЯКllХ пояснеш, у ре.18киіl? Бід М ~. ~.leKCIЄ!!I,a не 113.1Ilfill.1U.

І

шо не всі цчні за- І ' -' . •

Г, МЕДВЕДЕНКО,

=

І

•І

:ЗАДО80ЛЕНlI ГЛЯДАЧІ,: І ВИКОНАВЦІ :

!

Для

покращення

ВУВ<tННЯ

ЧdС жнив дарствах

так

не

• ці раІlгосnу, ВЧ!lте .lі

хан: заТОР ; В

'.І!аються РіЮІтники ! с. lужuоtJ~.

Y'~НI •

вось.~lUр, ЧКІІ. Вони ое-:

І руть діЯ,lЬНУ участь у праве·. • денні те.иати'IНlIХ веЧОріВ. кон-.

• цертів, nостави.lll на сі.1ЬСЬКlЙ.

= сцені два закінчені дра.lfатич-: Іні твори - оперету .К. Сте·. І

KO,le-.

І дію М . СТЩl!щьк ого "COPO'lUh-.

Іський яр.чарок». Вистави про.:

І йшли з велики).!

усmхо.lІ. Б у- • І.ш задоволені і глядачі, і ви-. : кона(пІі. Більшість. IІчасниКіВ: І сnеКТПК.lів на сцеНІ перед щи·. І раКОЮ

аудиторією

lвnерше.

виступала.

Крі.\! цього, довелося.

Івиготов.1яти

власним~ сила,ltи:

І .ІюЙже увє>сь реКВІзит І бутафО'. Ірію. Добре грали аматори Ми· • Іхайло Гайдак, Михайло Тре·.

Ітяк, Наді.'!

ІКаваль.

Микола

Мироненко, 8

1I Григорій Пеза, Галина Бриги-: Гайдак В І нець, І

= •

асилЬ В.

.

керівник лі-

:

ХЛІБОРОБ,.

художній

точківськогО

І

буднику

культури.

8

He,..\OCTaTНt,O

душов,.

спец : ального

ваllllСЯ

ер-ечво f't

НеЩ(Jдавна

'nо 8у.шці

8

ВJI'JlЧВ f't

іІ

І І

будинку М 10·

Гагаріна

сталися: ..

Ід'

• непала ки в ~анаЛlзацIUНОМу' І • КО.10дЯ.1і, внас,ндок чого 8СІ 8 1 Іквартири периюг0 поверху за .•

.

І

1.1ІІ.!О

..

д

канаЛLзаЦlиною. во ою. 8

І Аварійна

служба на

МІсце nо-.

тор і в.

А

госпу

IipaLllae

І

ось

'Шflед,

сантехніки

Вячеслав

Р ичко,

BI;J.C) ТІІ:,

ЛilЮТf,СіІ

ЯКІ

в

8

термоси

для

І .1I0:li інших мешканців будин-:

Іку, ліКflідували аварію. І

ВttСЛОСЛЮЄМО

їм

=нdЯ'lність Шза

ЗilТЬ

• :

І

І

В.

виненко,

М.

Г. Шевченко,

може

хоч

стоячи,

ла для станІ

сам

хоч

т.

«Наlllа

бlоrрафlll.

~

J

~

ЄГllпет

на

il<КИ_Уі>,

16.00 15.45

К. т, «PociAC~Ka М08">.

19.20

еДержа8а І особа>. Художній

нІ

10.00

-

новинн,

пРОГРАМА УТ

«Гра. баllніст

ВалерІй

ПеТРІІ.",

11.00 11.15

,то.-на-Дону. К, т, Н08НН ••

«КlнолIТОПIl' РIlAІІв,,,коІ

художніА

фІл....

РІІ-

lаохll»,

е6РІІІІ81101;8Цlo

колrоспу Ім. .І1енlна Олекса НАР ІЙ-

'ЬКОТIl

району

Кlp080TpaAC~KoT

OpraHHa

IІУ3НІ[ІІ.

.НОВАЯ жизнь»

- оргав Броварского ГОРКО"а КОММУН'ІстическоА партин УкраинЬІ, городского и районного СО8Р.ТОВ депутатов orРУДЯЩНХСЯ І(иевской оБЛ8СТв.

Гsзета выоднтT ва украинском ЯЗЬІке

1

ЛівіЄЮ,

м

"

про

У

Броварському

заводу

бить їх

спо-

ОRОЧ:В у

все більш не;:(оступ-

нилш для сі~lей простих тру;:(:вників. ПОМідори І яблука стали у Франціі пре;:(~lета~ІИ

РОЗКОШУ,

ПРИВОДУ

припинення

а,

т,

дослідному

металоконструкцІЙ І

технологІчного

обладнання

плlВкових теплиць

на роботу

ТЕРМІНОВО

ПОТРІБНІ:

токарІ всІх розрядів, слюсарі 2-4 розрядІв,

електрозварники

НоаННIІ,

... о.

CnlBae

Заступник редактора С. ПРИСТУПКО.

3-5

розрядІв, вантажники,

пише

газета

з

цього

«Ю~lан:те~.

.......... ..............-.. (ТАРС).

Завод доставляв ntНU\hJRИ­

ків до мІсця роБОти і назад власним

Адреса

аВто~ранспортом,

Броварський чі.

пІдприєм ств а:

р-н, с.

Княжи­

А,цмlн1страція.

В справах об'яв до газети

дзвоніть по телефону 19-З-18.

і

тресту

f "НИЇВСlЛЬСПЕЦБУД" ~ t для постійноі роботн t ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: f і розрядів, слюсарі-сантехнікн З-5 і газоелектрозварни-: ізварникн (усі : рядів), касир_

t t

елеКТРО-і:

5-6

-

Звертатися

на

роз-

адресу::

м. Бровари, вул. Металур-: :Гlв, 4, СПМН-50З; Іхати ав-:

t тобусами

.._.............:

N9 41 і N9 120 до:

t зупинки «Pemohtho-мехаНіЧ-: t ний завод.. t

відкрнто

спеціалізований

магазни

Та фотоапаратІв, музнчних інструментів, електропобуто­ воl техніки, мотоциклів, пральннх та швейних машни

холодильннкlв, спортивного іивентаря. У широкому ас ор: тимеИті запчастини до мотоциклів та велосипедів, радІо­

приймачів та фотоапаратів.

мують

лІкарнІ

прнводу

глибоко Сlllерті

су­

лlкаря­

РОМАНЕНКА Семена Сергійовича ВНСЛОВJlЮЮТЬ спlRЧУТТЯ рІдним та близьким покllІноrо

.

ДирекцІя,

педагогічни/l

колектив

Требухlвської середньої школи 3 І лнбоким сумом сповіщають про 8чите.1я-пенсіонера

ІІАЗДРЧУКА Івановича І ВИСЛnВЛЮЮТЬ співчуття сІм'я рІдним ПОkіЙного. Григорія

Правління MlcbKoro споживчого товариства. __

з

пенсІонера

смерть

Запрошуємо відвідати наш магазин.

~

та

=~

.,""'..,....."..~...",.....,...~~..,....,.":-l

- 19·З·~2· вІ ДПОВ ІР' ,вступника реllаКТОР8 - 194·47; І Га. з е.а . ВИХОllИ'Ь дальногn сrкретаря вlдлі I]V с·:'1 . . . ." І, ",ького господарства. КОРРСПОR' у. 8ІПУОРОК. середу, fдента МІсцевого раДlомоnленнq - 19·J IR: Rіддlлlв ПDОМИCJ10Rостl n ЯГНИІІЮ. І су(')nгу. 118совnі РО(\ОТИ. фотокореСПОНllf'нта _ 194(',7 ,О(\С ЯГ 0.0 фr",,,атv

• ву ,1 . 1\иі8Сlloка, 154, ,.,....,....,..,....,....,.~..,.....,......,.~".~:c~~ --~Ir~" _,. ___ .... ___ _~I"~

__ .,.

ред"кто а

АдмІнІстрацІя, партІйна І проф. спlЛК08а орrанlзації БроварськоТ центральноУ

• ТеХНіка.. До послуг покупцІв тут великнй вибір радіо­

ТЕЛЕФОНИ

СПМК-50З

p'",;..lI8'IlQI.. lI8'IiiiI'I_iiiI'IlI&Il ...._....... _lI&Il_~_lI&Il .._IIiE__ ....~ ....J,.;;-: ~--_

ШАНОВНІ ПОRУПЦIl

У сeлt ТЕебуховl

і

: t

і ки , газозварникн,

електрики.

• •

2550"" 4\1. БРОВАРИ

липні

Ф;;:lІщ:і . Як зазначає преса, IIlви;:(ке зростанвя ц і н ро-

Єгиптом І

органІзовано м у

акуму ляторня.ки

АДРЕСА:

,11Ю-

зо процен-

ЖlІвання фруктів І

~

Щойно

В.

Голо

ПАРИЖ. На

тів СI<ОРОТIJЛОСЯ У

врегу ЛІОва!!-

між

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. Т. «Зу,трlч піснею>,

~_ 'WI:

НАША

пропозиц:ю

праваШі

з яr,fJ.\1И не перест&є ВИСТ J паТIІ Вашінгтон.

,----------------------------------------~"

,ІІ.еllе>. (М.).

е)''1ИТ8о11~••

.фіЛ"1ІІі

приііннв

н: liОНфЛ:КТУ

,11.1111 ,11,1- 1'.00 Для Jl.lтеЙ. МУIІ~тфIIlЬМ •• ПОlІста I[lІта ЛеОПОIl")l.а. і • Пркrо,цн тей еР03О08і,ll.1 оро Кешк)' і loro МlОнха)'зена» , ,ІІ,руаі8>. а серія, 18.20 М)'іllчнitй фIIlыІІі' 17.00 К. т. «ШаХ08а IІІкола». 17.30 К. т. Казка «Прннцеса на ropo- 19.00 К. Т. «ЛІтературнІ читания>, (М.). 19.36 К. т. .Т80р .. lи~ наро... l. світу>. шині>. (М.)_ 18.00 Н08ИНН. 18.15 .... т. Гра. лауреат мlжнаРОАННХ 20.15 К. т. ВечІрня каЗl[а. (М.), 20.30 К. т .• МОJlОJl.I rолоеll РосІІ>. Кон­ конкурсі8 оіапlст В. Фел"цквн. церт. (М . ). 18.50 К. ~, «Бесlдн про проект КОНСТІІ111.80 К. т. ХУJl.ожи11 фlll~М «Мор. 'Т)'туцll СРСР>. Передача а К. т. ХУАожнlА теllефільм

пов і домлен·

посере;:(НИI<ОМ

І. МУДРИй,

лікар по ririeHi праці.

РІк

«стурбованості

ПOl,аз-

справ;,(f!Ю ц:ну I3IlС . Ю13.'lюванням

;J. 11 НІ!»,

голови ВНКОНІ<ОМУ Орган:за· ції визволення ПалеСТIІНIІ Я. Арафата, ЯКІІЙ ВlІступає

сто­

Іжl

~IOIICTPYЄ П~'бліЧНlІlVf

Н Я ~1 палестIІнсы<гоo інфор~lаlОйного агентства ВАФА,

-

схоче

часу її llJ1mіН,IТТЯ ООН ми­ вже 28 років. Bi;J.MOBa ратиф : l<~ вати I{ОНRенц і Ю ;J.e-

НУЛО

будівсm,111l1,И I(IlХ галузях

pe liop;J.Hi

геноци-

НС ПРlІсдн а ЛIlСН до конвенц:ї, незважаючи на те, ЩО з

ПРОМIІСЛО130СТ:,

БЕйРУТ.

ко-

лежачи:

приймання

немає.

УСТН

~~~~C,~~~~~~~#~~#:~~~~~,,~~~~#~~~~#~,~~ ~

В:Д.ша чеlЮ

•. Вистааа OAec~"oro музнчно-дра­ ПРОГРАМА ЦТ MaTH'IHoro театру Ім, Ж08тневоТ 9.30 К, т. «ВеселІ стартн>. реВОЛlOцll, 10.15 К, т. ДОkУlllентал .. ннА телефlll~М «Донец ..... 1з ЦІШІ)' «Міста І 1110- 20.4& .На Аобранlч, )l.lтиl>. 21.00 ПРllграма еЧас>. (М.). ПРО,ll,оаженна .иставн е6езтаllанІРО ~~>~. Пlснl ра,ll,КИ'~КНХ КОlllпоаll- ~1.3Q на-. По закІнченнІ «)'краУна торів. ЧЕТВЕР, IJ СЕРПНЯ

Д. Горбу- І областІ Героя СоцlаліСТН'Іноі І ПрацІ В. П, Шеремета. иов, мешканц і б удннку. • 17.00 "МУЗН'lИ1 ве'lОРIІ ,11.1111 1111110)1.1,..

~"' • • • • • I::I • • • • • • • • • • • • ~

ilК

а

в:двсрнеНIlЯ злочину

;J.y І ПОli а раНIІЯ за нього. СПОЛ У ЧСl1і Штати - одна з нсбагап, ох краін, як і так 1

НИ !\І І ПРІІРОСТУ ВllроБВI1Цтва.

nporpaMa

QOK». Внстава ,11.01111 дІтеЙ. І 18.46 «ЗолотІ Зlркн )'краIНИ». КІн,," І нари, про KepYIO'Ioro 81)1.,ІІ,ІІІКОll І

ЖУРН3.J III.

Реклама. Оrолоwення. .ОбгоаорlO.МО проен Констнтуцlt СРСР>. 19.00 К . т. Інформ.цlllна еВІстІ>. 18.ао На замо.лення телеГllядачl8. І. Карпенко·Карн «Безталанна>.

І 12.20 Т?"~~б~:~Н»«·крнштале.нЙ .ери.-

Горбунова, І

не дост:.!в­

І

вряди-годи,

жен

їжІ.

сердеЧIiУ.

добросовісніСТЬ. М • Л огевченко,

тротехнічної

~ICTa:lypГII Т3. pC"!lJ 6:I:КlІ. У

l\IсОхан.:>атори радго<.:пу « lЗе­ lШI\ОДlІмерськиЙ,. переб) ва10ТЬ В J аl'dлі в «осоБЛlIВflХ» ) "'ІОвах - воду їм ПРНВО­

транспорт)';

І цей день були вихідними і ма-: 10.30 «орБІта ,цр),жбll>. .11".1. -

І.IU право не виконувати цієї 8 •• РОІЮТU, д 6' д о І :J РОВІЛЬНО, при оп -

СЮ;(ІІ

газет!!

18.00 18.30

АндріЙ.

.

O;J.HH Ha~leT. MeAIlYlIfiT ЗОВ­

і

УГОРЩIІНI1.

По-ударн () му попр;щювали У пеРШ () ~I У ПіВJ1іЧЧ І прила;J.О· 6 У ,'.\IВI1I1I\II, ко л еКТIІВИ елек·

ПРll­

тільки

АГіТПУШ;Т

НЬЮ·llОРк. Нонгрес США відмовився раТИфіКУвати liОIiВСlщію ООН про

в'язань.

pR;J.-

стан

liОЛСI,Т!lвін

в:йни!>

м і ж дв(ща державами .

н;аютr,ся ДО ВIІI;онаНI1Я св()іХ п .;Н1ІІщеНIIХ IОІЗ.леtiІІИХ з060-

<, Гого·

потурОу­

M e XaH ,Ja-

польовнй

«пропагандистської

РИТМ

~1 а RIUИ ПОЧIlI1 Чl'ГRОНОГО Чс· ПСЛН, З 1;Q)J(fIШI днем Н<16 .1И-

Д ;ІН

"ПЛ О СIi:вськніі.

Н;шруженбу"н:в.

ТРУ ,lпщі ре с пуБ Л: IШ, П і ДТJ1В-

УЛlІІва.11,­

дл;!

-----------------------відсутні

не

ТРУ:\ОІJllХ

Ч;JХ

не

ХJjJЧОВllХ

встановити

душову

• дії виїхати не мала можли-. 21.00 Прgrрама «Час>. . І 21 .30 К, Т. «Золота вота>. (НДР). • 80сті, бо була зайнята на ІНІ 22.10 К. т. Виступ наАСИIІ.ніIllIlХ раІ /ІІих ділянках роботи. • ,цянс.ких тllllнасті.. По аакlнчеll-

також

нш.И,

сім

рад­

теРЛlOсів

ПЛАНЕТИ

псре"n;ОНТШ'R()ГО соц\ал і сТИЧНОГО З\l<\гаНflЯ ВIІ:lllачаЮТІ, У ці дНі ,Ю1ТТП 1311 р0611 11-

У~IJIIШЛl,!lИКИ,

1РdIlСП О \,ГУВilННН

11 14.00 К. т. До"ументал"нl телефlll~lІІіll. 17,30

ІС

!ме·

На жаль, в ціл о му рядІ господарств недбайливо ПО, ставилися до орган:зац.ї цієї справн. Так, в радгоспі Імені Докучаєва ПОЛЬОВИЙ стан розташований недалеко від купи м,ндобрив, що збе­ рігаються просто неба, для доставки їжі не виділено

1961-Й>.

праці

відп о чи­ про ме­

н: lЦорса , «'{реОУХ:В С Ьlilil.», «3аплавниЙ». Тут є достат­ ня К.ЛЬК:СТЬ H'\~IeTiB, впо­ ря;(к()вано l\Іедп) вк ги, агіт'

.8 ІІ.ОБ К.

І

вста н овлено

n!10;J.)'КI'.B. ~' радгоспі

радгоспах

л ; тні

С ган!

«іі~ерд.~сыиіі»

.тJ:вськнЙ,>

ПРО::\УКТlІьності

пункти,

ПО.1і>ОВО~'1У

Адже

Бригинець .•

ІВасиль Музиченко, Володимир. 'Татарин,

БУ ДАПЕШТ.

П . ;:(ви­

людини, Яli ;\обрий нок. Потурбувалися у

На

ГОСі'У

зобов'язання за­

(Фотохроніка РАТАУ),

ПУЛЬС

ПОЛІ

станн.

Кириченко, Віра:

Віктор

В

СПРІІЯЄ

польові

Н.що

П . ;(

У багатьох го с по· району були ВІІО­ Тlшчасові пере·

PH;J.I:oBaHi сувні

обслуго­

M e XaHiJ<tТopiB

щенню

"Бува ,lhЩUNа»

(:Іінn[" ч). ф о J В. МИГОВ\lча.

Н;І

= у драЛlilТUЧНО,\IУ .гYPT~y б~:: lдинку ку. lЬ!!І!111 .7!ТLJЧОК ~aи •

І ценка

Пj1;ЩlOf гр\ II~ ()() ;ІГ,ІРСІ,КІІ'( ЗRЙі1l!llків. БОI!Н в з я.~И

К ІИЧIlIIl 1 1\:I11IОl1:11!IlН Tj1yfi И<1 ('1 ('I!!li .,\0 БО-[1іччя В~.1ИК.ОГО ЖОВТНЯ. !-Іа фОIU . П С j1(':lові ЗR<1РНI1КII Іван Якименко 1 ЛІ.10 Корманов

Праці!!НIIКіІ "ОНТОРІІ тв е Р " 1ГЬ. що ВНIІОIO БСІ,О\1У С\.іОЛ3 [3Оllа .'\11 Є УС8.1КУ, че(1ез те й :lах IІ(10тіка.'. Ог і Нll1зіll't" МОRЛЯR, З IІгі, та

ОБСЛУГОВУВАННЯ

вчитель.пеНСіонер.:

=.чісцевоі

IваНО'Франкlвська область, 40 кілометрів труб мають зварити робітники п ' ятої .1і ,lЬНlщі на С!lору.1жеlші газопрово.1У Оренбург _ 3:I\і,l!1I1ЇI кор.10!! СРСР. Ра 'юм З ра.1ЯНСЬКIІМИ БУ.1іве.lьниками

ЖЕКу

8

та

інженер а

Зі!нірнв. що дах бі:lІ,ше протіК3ТIl не б).lе Скоро рік Мllне з 10ГО ЗЗllеdнення. а ЗМІН маіІже !!іЯКIlХ.

Та 11 Я"І мож; 11,..бру lI()ЯСI1,' !lIІЯ Illle з ;Ю:llУ, 1110 I11НК не ЗI"11),'lіє - а:оке ДЯ .l1 ІЗ ЖІ:І\)' HP0.10bOa-1 СІ1IУЗltlі Їd й і.Іе собі ...

• 6е.1nСЧСliі lІ іиРЦ'іника.~/lI. Тх на·. • дійиl.iО ЗillIlН}ТО А/а . lО. •

І

ГО. ~' ііІІСТОIl3.1і 19їб .року заст~' п,

ннк ГО:lOвного

га~ети

crJDt:lR 1 ~.

-;0;;~:ф7ї ~:::;;:- ~-~----K--- - - -1;)4, :-, . - - - 4297 - -- -10.940. --.

Іидекс 61964, БроваР.ська друкарня Київського Обл;nравліННJI~В ;рав--;х~-;идавн~тв , . "

к ВОІ ТОРГІВЛІ. вул.

ИІВСЬv.з.

За~l .

#126 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you