Page 1

~~~~~~~~~~~

~·~v-v-~v-v-~~~~v-~~

...

м 12в (4027>

І [ffi~~~~~Ш!liOOOOO [ffi~IA\[ffi®~

6 СЕРПНЯ р.

1975 Ціва

2

ЗАСНОВАНА

1935

Повсякденно дбаючи про поліпшення благоустрою рід·

\ \ \ ,\ \ \ \

коп.

ГАЗЕТА

В

ного міста, колективи коrпунального господарства , про.

мислових підприємств , будівельних організацій, навчальних закладів та установ доБлалн немало старань І вміння, щоб нашІ Бровари засяяли чистою І свіжою красою. І їхні старання увінча.лися великим успіхом. Ось тіль-

кн що і.з столиці УБраїя и Києва на ім'я першого секретаря міського комітету Компартії Украіни Ю . М. Соколо­ депутатІв ва, голови виконавчого к оntітету міської Ради трудящих О. П. Коротеяка та завідуючого комунальним

РОЦІ

ма, в якій міністр комун а,ТІьного господарства республіки

й інтере- . зях. Водночас, приємно конета­ З велнкою увагою сом стежили за ро_?ото!<J Наради , туватн , що Програма миру , ви­

XXIV

КПРС

з'їздом

а питань безпеки н сщвробІТНН·

роблена

rоспу ІМенІ Щорса. Кожного дня

кання загальноєвропейської на­

Цтва ~ Європі тру,дівннки рад- одним з пунктів якої було скли: працівника ми.

перед

І

. ланів

полІтн~форма-

ферм внетупали

ради, нинІ усnішно виконується.

Р?зповща'?чн,

тори, агітатори ,

І тому хочеться працювати ще краще, з подвоєною зустріти

як прох~днла зустрІч на канви-

щоб

гідно

хо в дУШУ запали ~лова виступ~

вим

етапом

енергією,

наступний ,

ЦК тичного . суспільства >>

Генерального . секретаря

жав у Х ельсінЕі. О со б .1и в о схви­

лю в ав мене в и с т уп Ген ера л ьно­ Ц Н КПРС Л . І . г о се!іретаря

КПРС товариша Л. І . Брежнєва, І в яному вІдзначається, що ни·

иlmня нарада - це перемога ла Соченко у своє!'!Іу виступІ розуму, це виграш усіх, кому/ внеловив щиру подяку л~нінсь­

дорогl мир 1 безпека

В

ротьбі за безпе;.;у ЄЕ ІЮП И і· :~шр­ н е жи тт я всі х народів світу.

на нашій кому Центральному КоІІнтетові

КПРС, особисто Генеральному планетІ. Вчора перед початБом роботи секретарю ЦК партії товаришу

Док у:-.t ент. ми ур яд і в 35

п і дпи сан и й глава· європ ейсь~; их деD­

і Ка нади, безп ереЧ­ иа оrранторному стані радгоспу Л. І. Брежнєву за плодотворну жав , США миру ю на::r ' й ни й , УІіЦ· ть збереженн зпечи по забе . но роботу мі· на зібрались механізатори

секре- на

тиш. ВІдкриваючи його

землІ.

радгоспу

Директор

ний м и.р у Єв роп і . Це

тар партійного комітету госnо· Михайло Євгенович Калюжний, дарства Іван Іванович Нлюта шофер Іван Степанович Мозг~

розповІs, про Історичне 311ачення

вий наголошували на Історично·

кпю'ІИого · акту керівниками дер-

якоі викликають .

. про

наради,

За·

пІдписання

хщв Європи, США та канади.

Надається слово комбайнеру

ч из н и .

мільйонів

бей . одно«Заключний акт, який rолосно прийняли представники учасниць наради , всіх ~аіи - с~азав він, - відкриває нов1 горизоити для плодотворного

Но :~Іу­

ЦН НПРС

ра льно му с ек.рет арю

одностайУчасники мітингу но виріmилц; у~а~ Працею примножити здобутки рідноі Ко· шляху муиlстичної партіІ на 1 змtц. розрядки наnруженості неива ІWІРУ на землі~

та ва.риш у Л . І. Брежнєв у за га­ рячу турбо ту пр·о н ай г оловн і ше у жи.тті

люд&й

п ро м и р .

-

KUCTIOK,

П.

вете­ М 1, слюсар цеху ран ЗСіВОду ХОЛОДНJІЬНИБtВ .

С. ФЕДОСЄЄВ.

галу-

спіJJробітництва в рі3НИХ

рідній

В елике спасибі

людей планети тверду віру , на·

дію в те, що, ві~щц мир в Євро· н іс тичн Щ пар тії ; особис т о Гене.

Горо- п1 стане нt~tex~~~~~ і міцним.

Автону Олександровичу

В>"lИ·

д : я.1ьн ос ті :кий кр ок п олітичн ої м и.ролюбних с ил к о н т и не н т у і. зо к рема , нашої Радянської В іт­

му значеннІ наР1!дИ, доку менти

у

-

ЗВЕЛИЧУЄМО ПРАЦЕЮ мі ц ніє

З рсжу в рік

еконо :w ік а

ріальний і куль т урний р івень тру­

д ів ників. Це

-

р езульт а т nо всяк­

денної турбот и п артії і у ря ду пр о да.1ьш и й р оз виток сільського г ос· nодарства , по·слідовн ого п ерет в о­ рення

в

з ' їздо м

життя р оз р облен о ї

КПРС

Пр о гр ам и

XXIV миру.

Колектив нашо го госnодарства га ­

б ільше ще но трохи потрібної к ількості.

Майже

-

ри << Т- 74 »

трант о·

д а ох с я ць .

валнся.

н а пр иколі і один по­ Ст о іть в << Т - 1 50 », трактор ту ж ни й Гід рав л і чна Я h ого зіnсувалас ь с ист ема . кі льні с ть ма· велику Т аку ш и н , зви ча й но . за один день не в і дре ~юнт уєш 1 на ноги н е noc став иш. Але , ян н е ди вн о . т ут

шис ь; n ої хав орати на і ншу ;з; і лянну . Б ільше на п ол і н ітш х вони або т ракторів не бул о на і н ш и х роаот а х nрац ювал и

це інженерно -техн і чн их nр <щі в· ни ків, зокре>~>Іа гол ов ного і н <Ке­ не ра радгоспу В. І. Боііка . У Богдані н Ці зовсім забули техн і ч не про ~.:~ шин у п олі.

од и н з ц их т рактор і в наn ра Р.лс ний ни м н а ті к n ідгорнут н зерно бул ьдозером , а де ;:ti s c я друн авіть Не зна в . гий -

с об ів . Доб ре бу де, к оли к ер і в· до б 'ютІ,сЯ г оспод а рс т ва нн ю1 здііі снення ва ні че н их з а ход\ в і дво з~Іі нну робо ту орга н ізуют ь

чи

тр удпяу в а хту

на

ч есть

xx·v

с идос у з

кук v n v д -, и.

В . КР АВЧЕНКО,

прапІ вник радrоспу «< Кра· силlвський>>.

Де-.:& Ба.mьхівщ••• МІСЯЧНИК РАДЯНСЬКО­ ІНДІйСЬКОІ ДРУЖБИ В Рад.r.нсьнrJму Союз і nочав· ся тради~~ійнн.? місяч н ик ра;t ян -

сько-ІН ДІИСь!іОІ

вн о чі .

Хв и лю трудового n і .~н есен ня ви К.'ТИ J; а.'Іа серед робі rни" і в шино­ ремонтного заводу зві стка пр о успішне завер шення ~>вропейсько! наради в Хельс і нкі . Члени комсо~ольсько-мо.ттодіж ноі бригади обчи с.1ювальног о цент­ Рая Р У (злі ва направо) Гаnина Барбон, Ірина Севрук, Софія Бобно,

Левновсьна, Оnя Бобно та Ваnя Сунач nр.ацюють nід девізом : « Сьо­

-'

годн і р убіж н о ват ора

миру в у сьому світі.

Фото О. Калашник ова.

ве· У nрагра мі місячкика чор и дружби, зустрічі, кіноnе·

регляди

на nромислових п ід-

n риємствах,

У

ра дгосnах , на·

вч ~.льних і наукових

тах ,

музеях, - і

СРСР

і

ТКАНИНА ПОНАД ПЛАН Нолеюив Нутаїсьного шов ко·

яні

є

Тоnа рИ ·

об'єднання

виробничого

вого

виnустив nонад п 'я тиріч н е зав ­

інститу- данн я

школах,

з в язюв.

нини , Зна н а

Вtднриют.ь- ку

вору про ~ІИГJ. !І Г''':-t'бУ і співро- І ся Ф<.новнста8КИ. яні між

ко.'Т е J; тив р,

завтр а тр удо в а нор~І а вс ь ого

н пр ми виробітк у завжди пере в иконують на 20- ЗО nроц е нтів. ~·дар­ їх ві дn о відь на турботу партії та уряд про зміцн е н ня на n р а ця -

nрис в ячс н нВ 4·ій річн Иці Дого· тур них

б і тннцт ~ о

І ндією · д ають

Т" Дню незалсіhт; Оі rндії.

ш,о с: нх рооп, бо в1н зараз ВіД·

н а явні

використ овуюч и

П іді бра л и

роботи

дл я

су тн і й .

м етр тна·

5-мільйонний

удостоєної якост і . До

д е рж а в ного року кі н ц я

' країни.

п ро

ж и пя

кі льність

м атерії, з я кої

розпові- ~южна буде . пошити

дружньої ! двох

І тів.

м іль іюн ів

нар :

блІ-Ізь~;о

· :" ::

nлат-

(ТАРС).

як

ми

ри

тут

n ерес відчились ,

Р е і1 до ва і'ір и rа да :

в

Я.

р од ного

тpa!iTrJ-

ІІ!алоn род унти в но

під

час

n еревірки

мало механізат орів зай нято

nп>щrтапtий

-

ноt ·

кп мі тнv

м і ського

В.

к о нтр олю;

- де n ут ат

в в но-

Д ЕИ К О сіль-

Бо rданівської

ської ·Ради депутат ів т рудш<~~Іх;

ристовуют ься навіть у;:~ень . Дп речі,

COJlЯ НИК

ін с пе кт ор

А.1 е ,

і н ш их д іл янt:ах .

Н ~обх;дно т а·

r;ож в ст а но в ити Д ! ИО БИ І І. к онт· ро ль за r_:ро ве;Jеан r: ~І вСІХ ~о·

гусеничні й колісні тра!і• ори і

КОЛЄКТ Іt В Н И М И ЧЛеНRМИ . . Ві н ства радянс~но- ~ндійськ их нуль· понdд план буде ви роблено та-

дружби .

nі д

орі1нн у

n рискорити

в сі х т ракторі в .

радгосп у ви ріши -

зак і нч ен н я скар rу вано р<Шh:У соломи nр иск орит и

грунт у ,

самов ід дан ою

тр а к· в ' їзду К ПРС, ві дз н а чнлис я тор ис т и С ерг і й МtІ " одаіі о·в и ч А фа . нас ьє в т а Г рнгорій Фе ~щю яи ч Д я ­ че н ко. Пр исту n или до закладанн я

ПО.'Іі . Що б

піс ля

н я т их на

850 гек т арах~ І-Іа цій роботі . несу­

обс лу1оьу :зан н/І Ре:vюн тн а л ету<r · ка все л(то не працює . бес< 'ії ~Іех ані з а тор и і )'{ ІШБа г. осп уг пrювє ли . І зараз її не в1цно у

(н а носі н н і с илос н ої t;ук уру ;:!ЗН, к оnанні ра н ньої н арнт.•: і) , пб!) ~1 аwи нно по;~вір 'ї на с т оял и тра кто р ної маі\стерн і. П орнд з д і лянкою. де п ровоб уЛ І І Оранка , П0 SII i1H l ДИ Л аС Ь працювати д в а гусеничні т ра к-

мир у .

чи в ш и оран.кv під о .з иwин у на всіх

ні хто й не посnішає . Не турбує

Не ;з;оч єt;ав-

п' ята година днR .

другу з~І і ну механі за т орів, за й -

ос н ову nІ д міцну пі дгото вляємо зак ін­ року , ур о ж а й н а стуn ног о

збираю·

бригадn р е йдова коли Та поле, т о ;;аст ала на прибула т ракт ор од и н лише т ам « Т-150 ~. яки й стояв к рn іІ лану с ос н ово1о лі б іля н е в е ликог о сочн а. й ого водій А н атол tй l\·І І І к о ла J.іович Х илько чекав, к о.1н nр и везуть обід . хо ч бу;J а вп;;: І

ня

Брежнєв у

nр а цею ми й нада.1і змі цню в ат и · ж нив а , мемо м и р. Уже за кін чили

т рактор

Оди н

майстер ню <' С іл ь­ фал і зо в а ну його, там tос n тех н іки». Але очевидно . н е п риймуть, бо в ін розкомnлект овани й . остаточн о

с ього дні niдe на о ран ку . B;ne на пол і nрацюють ;J; !3a трап орі І к олісні два і <<Т-1 50>> << ЮМ З· б\).

ва проведену роботу по зміцненню

П о всякден н о ю

nоловин а більше

-

~Іі­ місяців, а решта Та к без них і віджниву­

в і дп равити ть ся ті ль ки теп е р ремо нт в cneна к ап італьний

Уч ора З<Ші нчн· те~~ніка т епер

N! ухарс ьний . л н цю роботу,

уже

Т ут

техн і ки.

стоят ь несп рав· т р ивал и й ч ас н и м и чоти р и гусеничні т ракто-

Вячеслав Фе;:tороRич

радг оспу

утри ма ння

п ро

дба ють

И зберіганн я

злу -

nоло в ини

н аш і

всі

ще й погано

з а-

ри бул и зайняті н а с киртува нска з ав ди рек т ор ні соломи , -

ли

ральн ому Комітетов і кп·р с і ОСО· Ілліч у

Ст е р н і

п л анованої пло щі.

Н ері вники

ряче сх валив Заключн и й а кт Н ара­ і сnівробіт · ди з пит ань без nеки у п ідпи саний иицтв а в Є в роnі, Хельсі н кі, серде чно дякvє Цент· бисто Л еоніду

ви орано менше трети н и

тут

н еnр иваблив и й ст ан з створився nід озим і тому, що в госnодарст ві

Т а к ий ора нкою

пі дго тувати 1000 г ект арів рі л· лі. І хоч до nоч атку сі вби замало ча су , зовс ім лиrnилось

ї х т еж не r•з н мі, богд Rн івськ ю~ мrх•·а ; .за· тори «Т- 74». Ал е ер­ було . Голов н ий ,агроно~І Г<?5' П ' J - І <о раТhІ С JІід под в оїти свою ен р аці он ал:.;-юг о добит ися дарс т ва ФедІр Касянов;;ч li p ~J-I г 1 ю, ІЦ·J . r>и кори сrан н я F CiX техніч н их з а· нюІ , n ов іДОі\Ш в коп е нко

ма те ·

зростає

р адгосnу ,

нашого

ло обмолотом зернових, зібра• них ... з особистих Діля нок бог­ да нівців.

У радгосnі ім ені Докуча є ва :культ ур н а оз имих до с і вби зе рно і з елений RDpм п отр і б но

ca~t e н аша а ;~ж е н а го рді с ть: й.:rучи ши­ парт ~ я . н а ш н арод , ро'F\ою до рогою П рог р а ~ш :~-шру , ще і ще раз тв ер :(о зRя ви .1и на нара д і п ро свою р іш учіс т ь у б о­

Економіст комсомолець Мико·

НЕ ВИДНО ПОЛІ ОРАЧІВ

ПОВІДОМЛЯЄ РЕИДОВА

т риво ж­

-

..

.....~~~~

к ував за хо ;~ом робо т и ф оруму гл ав уря;:рв тр и ;:щ ят и п' ят и дер ­

У с ерц і

~

роботі по комплексиому ро~витку місЬІ\ОГо господарства та комунально-побутового оослуговування населення.

----~._..

людей, я з велиною ува гою сл ід­

Брежн єва .

~

у дальшій

значною перемогою і побажав нових успіхів

\

ра дянських

мільйони

\

з ви­

міста

ночасно він щиро. поздоровив усіх трудящих

~

3А ВІТЧІІ3Н~

комуніс·

·

ВОЛІ

і

~

республікансьної ради та РСР Міністрів Української профспіло к з видачею відповідної грошової преміі. Од-

*

щому рІвні в Хельсінкі. Глибо· XXV з'їзд партії, я.кий стане но­ nобудови

благо· за кращий канського соціалісти чно го змаганн11 устрій 1\Ііст у другому кварталі 1975 року Броварам присуджено друге місце , перехідний Червоний прапор Ради

гор д 11 іі Як

республІ­

В . Д . Площенко nовідомив , що за підсумками

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ RИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ '

* * ПРОГРАМА МИРУ ВИНОНУЄТЬСЯ

j

господарством А. А. Соломка надійшла урядова телегра.

УКРАІНИ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ

Політика доброї

~

( Ш~®ill~~~~ -

1

СЕРЕДА

н е- І

бу-

П. Т Е ПЛЮ К

-

р е­

пр а ці вн ик

да кції г азети « Н ове життя ».

ЗВ ЕД ЕННЯ про хід прод"ЖУ оя оqі в державі господарСТ!>'~МИ району за сr ;;ют на 4 сер пня 1975 року ( в nро цен т а х до nла н у )

Г; Р__()_д а н

Наз ви

r·осп "дарс тв

EC' bf")Г Q

V ВОЧІ В

імен і

Щорса «За во рицьний:о.>

« Тре бухі всь кнй >>

« Гоголі в ськи й >> «Ава н га рд» <<Нрасил і вс ьний >> <<Запла вни й>> « Русан і вс ький>> «Вел икоди мерсь ни й » << ЛіТН і ВСЬЮ-І Й>> << П ЛОС Кі ВСЬКНЙ » « Бобри цьни й>> «Зо р Я»

«}f{ерд і RСЬН ИЙ>> і~Іені Донучаєв а

n ом ідо р ів

83.3 75 ,5 53,9 48,8 32 ,7 29 ,0 2 7 ,0

25 .9

2 4, 5

8 .5 7,7 7 ,0 5.0 6 ,8 12.4 5,9

2'1.0 20 .8 19.:3 16 9 1:'3,:3 ~

,- ~

'"'І

l ,U.

15,5 5 .5

" к r : м т ого

б гі ркі в

П D') :l a HO к а t :.~ с rн

11 6 ,0 93 ,2 100,0 53,1 5,0 102 .8 20 .0 104,0 76,2 50,0 65,6 50.6 59,3 27.2

8 .8 3 ,6 6 ,1 9 .9

f' / )

2 ,0 3,0 2 .8


Переможців визначено Ударною

працею і

вагомими

лективи

-

ремонтно-м-еханічно-

ходІв no благоустрою теритс· рії, на якій ·J!юни nрацюють. СамовІддано трудились ко~ІСО· мольЦі на суботниках та неді J:ь-

никах.

Тут

особливо

nроявилась

їх

ЯСІ<раво

висока

свідо-

трудовшrи здобуп<а~ш nрагне ві.:~ з начити черговий XXV з'їзд НПРС колектив заводу торго· вельного ~1ашинобудування. ГідниtІ вклад у виконання зав· дань, що стоять перед робі тни-

го цеху та диткомбінату. Очолюють Ці організації активнІ, високосвідомі комсомольці Володимир Губський та Параска Рахуба. Вони вміють організувати молодь на хороші

мість: на роботу виходили дружно. працювали з повною віддачею. Не рахуючись з влас· ним часом, Ін6ді труди.1нсь по дві з~1іни nідряд. І все це аж ніяк не відбилuся на їх. основ·

ками

справи,

них

підnриємства,

вносить

його комсо~юльська організація. Успішr:J виконуються со· ціалістичні ·зобов'язання. взяті

JІІОJІОДИ:'>ІІ!

виробничника~ІИ

завжди

стрі .1Jьнинаl\ш нань.

у

вистуnають

важливих

номсомаль

завершальному році п'ятирічки.

Всі дев'ять цехових ко~1со~юль-

Ж И

ських організаЦій багато уваги nриділяють nитанням nостійно·

Т

С

за-

почи·

ЬНЕ

трудових

nока:>юІках.

НОМСОМО.1JЬСЬІШХ

засодсьюІй

Т Я

нав·

паки вони що~1ісяця пол!пшуються. Підбивши підсумки роботи

організаціЙ.

ко~Іітет комсомолу

постановив

ннзнати

перемож-

це~1 соцзмагання у нварталі моJюдіжний

друrо~ІУ коJІектив

ro росту продуктивності nраці, nоліnшенню якості продукції, економії матеріалів. nідвищенню свого загальноосвітнього та

Цього року робітничий колектив ремонтно-механічного цеху nерейшов у новозбудоване приміщення . йде освоєння но-

ремонтно-механічного цеху; друге місце зайняли комсо­ мольці диткомбІнату. ЗгІдно розробJІеного раніше nоложен·

комсомольцпми ' '

привести

монтно-мехаНІчноrо

ідейно-nолітичного рівня. Отож. і соціалістичне змагання між

розгорн ул ось

цього року енергійне . бойове. Підводячи

rий

підсумки за дру-

квартал

завершального,

визначитн пере:..южця б уло дуже

вих виробничих мольці баІ·ато

nлощ. Rомсозробили, аби

при~1іщення

цеху

8

тат ти

молоді .

8

ноJІеКТІІву.

особливо

ремонтно-механічно-

поліпшились

були

шдприємства .

різними.

виконанню

Думки

Велику

взятих

роботу

соціаліс-

зо б ов язань nроводили ро б ітники заводоуnрав·

.

тичних молоді ління.

ремонтно-механічного,

одинадцятого та інших цехів.

Члени

комітету

-врахували буквально

.

юсть

У

діяльність,

.

проведеннІ

.

ПІдготовки

"',•в.•,•ння '"' ·'"

заводу

порошкової

П среrдянувши

по- бсJв'я:J_ а.1ІІСЬ .

виr;она·rи

робітники І грудня.

мстадургії.

·

·

взятІ

раюше

ціа .•Іістичні зобов'иаання,

у цІ дні з новою силою роз- тиви всіх цехів, а!оІіН,

со-

п.•ан •

2.5

Вадентина Німець, яку ви б::t-

чите

·

на

ЗНРІКУ,

о:ща з

-

-pooJT·

ко.тrек- ниць цеху J\2 2, який підтримав

бриrад, ді- цей почин. Вона активно працює,

тнв обжив нове приміщення і став П ' )ацювати на повну по-

горнулось соЦіалістичне зма· лянок вирішили на че~n. XXV вті.1юючи в життя взяті колек· · гання МІЖ молодІжними колек- а'їцу К ПРС випустити понад тиво;~~ зобов'язання. Робітниця

тужність, добиваючись значно вищих трудових показників, н_іж раніше. Rомсомольц 1· no· стійно nрацюють з перевиконанням своїх змінних норм,

ивами ПІдnриємства. окрема, · сумлІнно трудяться комсомоль-

і те,

актив-

nремІя ;

диткомбінату від-

значено гра~ютою комітету ком-

·

т

готовками. Багато хороших справ

і-

на

до обміну комсомольських до- рахунку номсомольської органі-

з

100

план

.

тонн

металокерамрІНИХ

· ЦІ

виробів та іншої продуІщії, вико­

Отож молодь прагне повернути

29,

nершого та одинадцятого · у цехш. nопередньому кварта· і б ЛІ nерш сть ула за ними. собі

як трудились молоді виробнич- монту, безперебійно постача· ців ники, 1 їх комсомольську та ють інші цехи необхідними за· у громадську

грошова

ком-сомолію

ВІ'•пов·І.·І,•Льн'І "' "

вру-

міськкому стави.1и перед .собою

умови сомолу заводу <<Торгмаш•.

комсомолу добиваються високої якості ревсе:

цеху

грамота

вtJаслідок копіткої робо- ЛНСМУ та

всього

нелегко. Це nитання розгJІяда· му дуже сомолу

·

належниіі вигляд. І от резуль· чається

лося на засіданні ком-ітету ком·, праЦі. в rюроткі строки коленno

ня про трудове суnерництао, комсо:-vюльській організаЦії ре-

nочесне

звання

соЦіалістичного

нати річний план

nеремож-

другий,

змагання.

комсомольські

третій

цехи

заводу

конуючи з~інні завдання на

120

процентів. Вона 'іере активну участь в роботі профгрупи ді.'lь­

ниці.

Фото О. Калашникова.

зо-

1·------------------------------

спішно несуть трудову вахту XXV з ...ІзДу ипрс на честь n і інші

грудня, а не

26

як будо передбачено. Перший,

дає про,пкцію високої якості, ви­

vлЯТВА ..... •

иолективп

соке

почуття

ріоти му

Ця сувенірна малоформатна

з

·

радянського

любов

до

nат•

соцІ·аліс

кументів. Після скрупуJІьозно- заЦії диткомбінату. Rрім своєї заводу.

книжечка вмістила вірші npo- тичноУ Батьківщини, віра в пе-

анащзу ро оти молоді було визнано, що кращими є два ко·

відних українських nоетів Велику Вітчианяну війну.

б

.

ro

основної роботи, молоді трудівники провели Цілий ряд за-

О. ІЩЕНКО, секретар комІтету комсомолу заводу «Toprмam•.

ремогу, героїзм і мужність вої· нів Rраїни Рад основні мо• тиви збірки. (ТАРС).

про Ви-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~е~~~е~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ВПЕВНЕНІ КРОНИ НОРМОДОБУВНИКІВ У радгоспі імені Щорса розло-

дне~І. Так , 2 серnня його бу.~о за­

чалися «другі жнива» масова заготів.тя силосу . Погодні умови ми·ну.юго ~1ісяця бу.1н сприятливими для інтенсивного росту куку-

кладено 509 Т.()НН, а наступного дня 540. ВисоКІІМ виробітко:~~ серед ком­ баrшерів відзна,твся Антон Олек­

рудзи, от вона швидко й достиг.~а .

сандрович

Горобеіі.

З

трактори­

Вже першІ днІ збирання пока.зали, етом Григорієм Леонтійовичем За· що врожай вирощено хороший -, .1озни~І вони накошують по 250no 300 центнерів зеленої маси ви- 290 тонн маси за день набагато

.~tає кожний гектар.

пере.викоrtуютh доведен~

ся зас і дання партко~tу. На ньому

рають щодня

Перед вихода>І у поле відбvло-

вирішено з І серпня розгорнутн сн.тосування і провестн його за двана.:щять робочих днів . Зважа-

ня.

По

210-220

тонн

завдан-

:часи

ко~·tбаіінер

збн­

Василь

ючи на те. що сн.тосної маси бvде

СтепановІІЧ Uарик і тракторист ;\1нко.1а ІвановІІЧ Оксентюк . Першістh у з~tаганні авто'\tабіJІістів трнмає водій автn~Іашини ~

нізаторн мають кожного лня зак.тадатн її б.тизько тисячі тонн. А це, безу~Іовно, ВИ'\Іагатиме наnруження всіх сил кор~юдобувннків, чіткої й безперебійної роботи машин і ~tеханізмів, раціонального використання кожної хвилини робочого часv.

говий. Другого серпня, наприклал. він ластавив до си .тосної траншеї 103 тонни к у куруд з яної м~си при завданні ЗО тонн . Петро Степа І ІО· вич с.~уценко неревіз за цеіі день 92 тонни маси. Наші кор~юдобувни·ки з велиІШJ-І інтересом ознаііо'\tили·ся з ви-

спеціальний загін, як бу.то і при збиранні зернових культур. Усі кор~юдобувннки живуть в наметовому ~tістечку прямо на полі. Для

UK

них організовано чотириразове харчування. На.1агоджено також

Радянського уряду і приіі}tають сотова, що

технічне обс.1уговування тракторів і КО}!баіінів безпосере.1ньо в загінках. Розроб.пен·о захоnи мораль-

цієї Наради виграш усіх. кому дорогі м ІІ Р і безпека на нашій п ,та­ н е ті . В і~І·я ~111ру на зе~Ілі воtІи

ного та чатеріа ,тhного заохочення . За перші три дні механізований аагін зак.1ав у траншею понал

готові трудитися лою .

тонн кукурудзяної маси.

секретар

набагато більше, ніж торік. меха·

На

1200

си.1осуванні

готівля

силосу

кукурулзи діє

зростає

Накреслення

XXIV

з

«Г АЗ-5.3» Мико.1а Іванович Моз­

ступо~І

Генера.тьного

секретаря

КПРС товариша Л. І. Вреж­ ІtЕва на Нараді з витань безпеки і співообітництва в Європі . Вони одностаііно схна .1юють позицію

За­

кожним

з

до серня результат

вих житлових

будинків.

Змінилася,

покраснвІшала

.

-

- _

._

ч.инання .

ГромаД{;ЬОКИЙ відділ кадрів у своїй діяль­ ності спирається на цехові номісії no роботі з мо:tодимн виробнични'Ками. Понад 600 досвід· чених машинобудівників узяли шефство над

лося Це ПіСЛЯ ТОГО, ЯК З КОЖНИ::\і З НИХ ПОГОВО· рили. виявиJІи заінтересованість в їхніх ·вах, дали добру пораду.

юн.аками

cnpa.

Звичайно, звільняючись, люди не називають

щу виховну роботу в цехах. Стали традиційни­ ми урочисті обряди посвячення новачків у роб:тники, проводи nризовників у ряди Радян­ ської Арм:ї. Молодим людям, які приходять на nід• nри€~Іство, вручається пам'ятка, з якої вони

ляться. але й вин-кають у суть сnрави, nрихо· на

допомогу

.

товаришам.

Новокраматорсr,кий завод nідприє:-.rство­ гіrант . Воно постійно розширюється і, природ· по. відчуває потребу в робочій силі. Сюди на роботу приходить багато юнаків 1 дівчат. Про їх nрофесійну nідготовку дбають &і.:ІдіJІИ кад­ рі в і тех~:чного

навчання

дізнаються

осв:ту,

заводоуnравління.

ма~ський відд:л кадрів. Він, звичайно. не чис· проте

є

важли­

в-ою ланкою в роботі по вихованню випускників середн:х шкіл і професійно-технічних училищ

демобілізованих з Радянської Армії. Активісти ві.:Іділу ветерани праці тнм життєвим досвідо·М, члени

вилася.

'

моделі

краматорських

ражюvть

розвито!;

машин і

:::аводу,

розповідають

-

на

ноги».

-

у

кадрів прийо:'.Інн!'І день.

що

про

.Фото А. Козака. З

ІНЩІАТИВИ

СОРОК

ВИДІВ

. к о" б шати ·

І цпть

І

ПОСЛУГ

комуна.1ьного

rоспо-

"'.,tрства діють у 186 колr·ос 11 ах ОдеЩИНИ. Ji тринадІlЯТИ районах

:~'явІtJІись

міжколгоспні

комбіна-

тисяч

чіс!lеВІtХ Рад

щих,

зроб}tJrн

селешно

v.:,тьйонів

на

депут;:·rів

різІ:их C\' MV

hщІуш·оспішІ. і

11

ІХ КІЛЬКІСТЬ ПОСТІННО зрОСТд€.

Комунгоспи

цизького

ІЮВЕ ЖИТТЯ

будJНіКІВ,

нрок.1ао1и

Середа,

6

«Про­

та

«Путь ін1uих

Калініна Бєл­

И.тьІРІа» Ар­

вstконують

за

Сі.1ьські

рік пос.1уr на суму близько двох­

і

сот тисяч карбованців.

відре-

'-:Онтувалв 6i.::1,;u як t;OYИfH1 тися-І

ЧІ

колгоспів

«Знамя коммуннз~Іа:о, коммунизму» Із~Іаїльсь­

на-~ градського,

понад · шісrь

сnорудиди

метрів

1 нові шляхи, завоsили паливо. Те: пер сІЛьським жителям надається 1 . . , ~ 0- со~ока. вид1в .. РІзних послуг

трудя-І кого району, імені

поС.1\'Г

.:.:арбов:інців.

кв~лратних

тро1 уа рів, га з ифікували лесять тисяч квартир. Вони будували

ти . Тільки за минуюtй рік мол•J· гресс», :ra с.~ужбr.. с1 · ворена з ініціативи' «Путь к

стор.

відпочинку.

Тут проводяться бесіди з моло.цдю, батьками. йдеться про роботу, навчання, влаштування побуту. Адміністрація цехів ураховує думку віддІ­ лу. За його рекомендація~ш вживається захо­ дів, які доnомагають закріпленню кадрів. Зав­ дяки корисній діяльності громадського відділу надрів у колектив! заводу успішно росте нова змІна майстрів виробництва. О. ЛЕЯК!Н, кор. РАТАУ. Rраматорськ, Донецька область.

місUЕВйХРАд

2

місць

це вже стало правилом

громадському відділі

ради,

агрегатів,

«поставити

Щоn'ятниці

з бага·

жіночої

заводських

Ціалістичного співжит-тя . Член громадського відділу кадрів, голова зав·одської жінради Л. І. Харитонова називає i:vreнa <<важких~ хлопців, яких з доnомогою наставнинів і гро· мадсь!:(их о.ргані:>ацІй вда.rюсь, як вона висло­

робІтникам і гро­

розкладі,

адреси

увага приділяється тим з них, хто допускав порушення трудової дисципліни, правил со­

Знаііти своє місце в багатотисячному колек·

штатно:\оrу

колективу.

не в.ипускають їх із свого поля зору. Особлива

нети. де заняття про.водять інженери.

в

т13адицїі

І п:сля того. як новачки, одержавши трудо­ ві путівки і вислухавши добрі наnутнІ слова, nочинають самостійно працювати, актив і сти

статами та іншим устаткуванням, технічні кабі·

литься

про трудові

Названо в ній і всі навчальні заклади на заво­ ді та в містІ, де можна :здобути середню і вищу

На HHI'v13 створено добру навчальну базу сnеціальний цех, оснащений найновішими вер­

тиві допо:\оJа.гає початкуючим

З участю нешrатних «кад·

ровиків~ проводяться огляди-конкурси на кра·

у своїх заявах причину, з якої хочуть розра­ хуватися. Ного це, мовляв, може ц:навитИ? Але на заводі цікавляться . І не т:.1ьки ц:кав­ дsпь

І дівчатами, які починають свою ро­

бІтничу біографію.

і вулиця

рад-

будівництва успішно· втілюються в життя. На жнтловоr~tу масиві нашого міста за останні роки здано в експлуатацію багато но­ :Марії Лагунової, яку ви бачите н.а цій фотографії.

й<>rо уславлених майстр1в. їх ШІ.Тріотичні по.

здобули широке визнання в нашій країні та за рубежем. Документи й фотографії, Я'К! вLдоб·

НЛЮТА,

парткому

по збільшенню

Новокрама­

житлового

си·

rоспу.

з'Узду •КПРС

Помічник директора по кадрах

торського машинобудівного заводу імені Лені· на Г. Н. Фоменко nоказує нам своєрідний що­ денник . У ньому лаконічні заnиси про робіт· ників , які збиралися звільнитися з підn-ри­ ємства, але потім змінили своє рішення. С·rа­

nарт:йні, профспілкові й комсомольські праців· ники . Вони доnо:~-rагають тим, хто приходить на за·вод, обрати професію, здобути і п'ідви­ щнти кваліфікацію, залучають їх до уч&сті в самодіяльних гуртках технічної та хуаожн~ої творчості, в секціях спортклубу <і<БJІюмінг", Знайомитися з заводом новачки по'чинають у музеї історії nі;щриємства. Тут п.редставлено

по.1воєною

І.

ГРОМАДСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВ

чотирнад-

серпю1

О. БУРЛдІ(ОВ,

J

1975

кор.

року.

Рд Тд:V.


ПРАЦЮ€МО ПО-НАУКОВОМУ

«Дооре керувати навчаn~оно·вихоанмм nроцесом - це означас досконало еоnодіти наукою, майстврністю і ми­ стецтвом навчання І виховання».

Успішне

В. О. Сухомлинс1ок~1й. :Менше ~Іісяця за.'Іиши .'!ос.ь до початку нового навча.'!ьного

року. Активну підготовку до нього ведуть не аише будіве:rь­ ники, а й всі учите.тьсьні нопективи.

І не випадково чергову сторінку грюrадсьБоrо віділу ШЕЇJ відкривають с.1ова відо~Іоrо педагога. Сього.~ні ;щреБтора шкід, пе .Іаrоги поведуть ~Іову про те, як вони

перехо-

значенні питань. шо виносятпся

че.ргу. ві.:~ якості знань учн:в. І не внпа.:~:ково девізо~І наших учител:в, які працюють напру-

Ве.:ш:ка увага приді.1яєтьс~ у. нашій школі питанню са:.иосв;­ ти педагогів. Крі:.~ пост ій ного

жено,

працюють над акту-.

а.тьнн:ч:и завданНЯ)!И підвищення~! rвoro ідrііно-тсорпично­ го рівня, фахової ~Іайстерності, збереженшш і ро:шоді•1ЮІ poбочого часу учите.чя.

IAI!Uii&l.

останніх

років у

ван о

1

б і бліотени.

Пі" ...

ІІІnолах району склалася визна- Ні'!НИХ та зІнювих

ч. ас в ес- \

то.дичні аб'є:Ін<:lння вчителів, ее-

в

мінапн та се:.·І~нарн-практику:vш,

на ."·' ково·пр~.-Іпнчні

шно-

Ні ~Іетодн•шІ 00 єднання.

кб.адо:11 такого

0

М?Же

ри-

с.:rужитІ!

єднання вчителш унрашси<оl

сьноІ опорно! шко.,н.· Я!\Ю l' 1 !\еф г н рує алина ики ор:вна риневич. До нього входять викла.:~ачі Ш . Р ·.

в А г и

Це питання завж.:~и

r.

т р и ч начеНІ{О, . n. у кавова, м·щ

енно.

1

r.

я·

.

ш · ф коли разо:11 з ка едрою пе.:tагогІни Ниївського держунІвер-

снурс_Іямн.

цЕнтр І

у

своїх знань. Багато працюЮJь у

!\о:..тj·ністично:І1у вихованню п '.д ро~таючого покол і ння; підви-

мови.. та літератури Шсвч є нnів..

вчителів, ·''.'загальнює і поширює їх дос в ід.

надси.'Іається в

сrині. Нр ::-.1 цього,

конферr.нції

і інше . Р аі!о нний методнабінет сте жить :>а росто:.1 майстерності

антнв-

. . . Стд згадати 1 про МІЖШКІЛЬ. ~· П

рt:к ве.:~еться тижнева нурсова 111 'а пср~п : дготовr<а кершникlв, з.:~со :.~ьшого завершуєтJОся ск-

йонні , шк ~.% 11і і :v~іжшкілt,ні ме-

гrю:І1а,:(сько-політичної

у же другиіі

І:11 пере;~ує ретельна підrотовна. Розробляється тематика, яка після затвердження радою кабінету

п:танів

шкільнего кzрівющтва педагоРобота кожного вчителя no гічню 1 процесом . са:\юосвітІ завжди аналізується А довелось починати розв'я- paзo.:vr з резуаьтатюш його нав-

rогічної ~н1йстерності. Здійснюєтh{:я вона rшrяхом чітко прод у ~1 ано ї детально

ню їх ід ейнп-політично ї та педа- нях.

ра-

нонтролю за ви1-:онання:.1

пьо:11у напря:v~ку вчителі А. В. НобилінськнІі. К В. Снон, Г.

планІВ 1 ми :І·1Я директорІв та ІХ за~туп-

ниюв по нав•Jа;1ьно-внховнш ча-

і через

мое-

н сс ті учн:в: спіЛІ,ної роботи Шnо.:ш. сі:.!'ї і гро:~-tа.:~сьності по

У Р. <~йоні часто пра;никуюн-

на раионних педагог;чних чнтан-

спланованої са:vrоосвіти

зак .1ик

самоосв і ти, диренція, парт:йна і профспілкова органі:.>ацїі по­ стійно дбають про виховання у. вчпте,1 ів потреби поповнення

!

по пі:Івищен-

~олектиrші фо'НІИ роботи: '

став

нан!нул під- ся об·є;J,нані се:vt ' Н<lРІІ·J1 Рак тину- щення наукового рівня внутрі-

чена. систе:.та роботи з пе.:~аго- су•І'Іовується виконаJ:ІНЯ

·гічнн:wи KRДJ<:l~ш

твор•ю,

коr<сьних педагог:в : <<Ножно:vtу учневі глибоні і міпнІ зиання». Педно ,1ектнв звертає основн у увагу на пробле:11у виховання

...,..,...,.,,~...~ · ~w;;;v;y~·--a;~~~~\ Протяго~1

завершення

.:tY до загальної середньої осві- на обговорення партійних Збо­ ти :11олодІ основне завдання р;в , виробничої наради, мето­ пшо.'1и залежить, !'J першу дичних об'є.:tнань учител:в.

евченншської ,

зувати ці проблеми з нуля: наса~шеред, створн.'Jи твердий режим д і яльності школи, умови для :ІоІожлицості впровадження кабінетної системи навчання. Ця пе.1ика і копітка робота ви-

:11агала :\юбілізації

зусиль

чально-виховної діяльності. З ~ 1 етою поглиблення наукових знань пе.:~агогів керівники

ситету організ у вали

,..•вор;чний

не постійнодіючий семінар з основ-

лише учительсьного та учнівськоrо колективів, а й допо:\!ОГИ батькІ·в. шефІ'в -вироо~НІ'чни· н 1·в. , Сьогодні у нас 12 кабінетів. І ми переноналися. що робота

них питань пе"агогІ·ни·

зр б

· Р о ивинонанню ' і ор ф огра ф Іч0

" по ли ре:комендації єдиного мовного

ного режюІу, методичні поради, пам'ятни учням.

. уднянськоі :.~а каб:нетною системою дисци,n це,нтр 1· 'у·в~г та Ніердівської вось~шрічних. . . підвищує ефективУ шко.1і ство.рен! належнІ п 11 . Так. наприклад. пшнує уЧНІВ, · і впrона "Ж " Ється Систематична, р; зно:wанітна . . у:11ови д:1я працІ всіх членів · пезар а"з ~r:ивчnно ' " J П ц " 0 УЮТЬСЯ НlСТЬ УРОКІ В, рОЗВИВаЄ ТВОрЧе · Д ~ ри . ьо ... у в рах. в . . за фор:v1ами робота ;з педагогічдагаГІчного колективу. о лосдое ві.,"' багатьох ·''.' чителів рай о-\ ли. питання . об"астІ · дооре ~ об ладна.нип х. 11 г учите.rт:в ну: п. Ф. Рябnо _ вчител ьк и прооле"ІНІ .... , ·' " , ра · ними кадрамп сприя .'Іа під.вп- мнсJІення, створює чітну, дове- ·У D

історії

і

сусп і льствознавства Іио:t;,, шІюли, а Talj(OЖ п~танн~, щенню ідеііно-політичного рівня ;~~,rю п.~сt~оог~к~~~;:о;;~ол~~гані- методичний наб:нет,

наtпотена

Шевч е нІі ів-сІ,ко ї середньої шко- 1 над якюш п~ацюЮть учІпел •. і ділової кваліфікації вчите.1ів. літератури, бібліотека, розробли. Є. l\1. Вакули _ вчІпєльки кер:юш ни_ шюл: _ПоТІм ГО!~ют~- яУ.ості навчання j виховання учОднн:w Із принципів нау:ково- ни уроків і виховних заходів, хі~Іії з Літк:всІ,l{ОЇ, г . в. Гринь- сі! доп?вІдІ з наст у пню1 Іх ана- нівської молоді. у район і вирос- го кер ів ництва є nринцип ком- магнітофонні заnиси лекцій, бе­ но _ ;.·читею,!\ІІ українсьної шзо:11 1 реuе_нзув::ІНням. Ян пра- ло немало зд. :бюrх керівнпків петентності. В. І . Ленін вюtагав, сід, фонотека музичних творів.

мови і л : т ерату ри із За:.но!'я та ви.1о, прово;.;яться

інших.

баз 1

читання на ш:кіл, учителів

опорних шюл.

Тут . експо-

Осно вною формою п'двишен- н .vют ься :11з: ер: али з дос~щу ро-

ня кваліфінації

є

справжніх щоб керівник установи не лише

майстр і в своєї справи.

знав справу, а й умів

са:wоосвіта. бот:: у~ите .1ІВ, ~иховател:в, стар- чий пошук нового,

Сюtостійна

робота

нваліфікації

сью 1 х кадрів

по

!11анні ди.рентору Киюкицької середньої шко.1и О. С . Зайцю, педагога:11-новаторам з Калити в Ф п · ,, 0 · · исаренку та "· 0 · садшшл пе.ре·д. ового. д. осв_Іду для мо- чсх.'І1у, Г. Н. Гриневич вчиш

підви-

· ·

лодих нср:вниюв шюл .

учитель-

наунову

о, рганізаці!р

наполегли- навч аль но-виховній роботІ І. О. ня і пере.:~овий досві.:t вчИтеЛів

з юнюга\1lf лн с та Мін:стерства ~ю ·~. У цшому . З кращих доп~~ освіти УРСР ~: Органі:>аuія са- н~деи фор)tуєт':'ся рукописнии маосвіти вчителів» та реко ;,1 е н- зоІрНИ!\ педагогІчного досв!д_у. ~ о. рrанізовано так~ж роооту да цій Ниївсьното обласного ін-

щенню

Творчо впроваджують У свою

роботу

Діловитість, постійний твор- За,ступнин директора шноли по nраці, ефективні методи навчан-

Планується вона У ві.:шовідності ШІ~:' пюнервожатих чи окремих вість У досягненні мети прита- ОсадчнН.

стит уту удо· с:юналення вчителів.

вести її.

·

тельЦІ

.

евченювсьно1

Белину популярність І значи- ньої, О. П. Дробот -

глибоко

обізнаний з І. О . Осадчий, А. В. Нобилін•

усі~ш :Jі.тrянками роботи ш.ноли, сьний, Г. М. Хацеи та інші. володіє чудовими організатору шно.'ІІ створена струнна ей~ сJ,КІНІИ з.:~:бностями, сnирається н<~ до·свід кращих вчителів. стема позанласної виховної PD.· боти. Піонерська д·ружина _;. Працьовитість, ~

серед-

·

гшюою

вимогливість,

знання

·

педагоГІки

з Плос- психології, навчаJ1ьних

й

обговорюється на ~Іість мають семінари-практику- кого. Переконливи!\1 свідченням тів ШК'lдьного нурсу в nоєднаннІ

радах районного відділу освіти,

:v~_и. Методкаб ~нет у їх підготов- зросJ1ої

по~югу ne дaгora:v1 nлюш самоосвіти,

:шаю, слухача, . мето;tичну на уІіов у е. рудицІю.

майстерності

вчителів

пра·вофлангова в районі І наго-

предме- роджена вимпелом ЦН ВЛКСМ.

з .'Іюдяністю, снро:11ністю

Потребує уваги питання педа­

ство- гогізації

батьків,

зміцнення:

засіданнях м е тодк абі нету. на на- ЦІ І ~роведенн: ~ада є перева_гу району є висока успішність уч·· рюють йо:-.1у авторитет серед зв' язнів ш:коли з громадсь.кістю. радах директорів шніл. у мето- анзлІтично:І1у змІсту · сеМІн_арІв. нів. кq.11er. батьRів. виробничими колективами . днчно~1 у кабінеті р айвно на до- Це допо:\іагає виявити ршень А. ГРАЖЕВСЬКИИ, }'спіху сприяє І колегІальВ. ПИСАРЕНКО, є прим ір ні уко:11плеІіто-

та І

завІдуючий раііоннИ])l методнчинм кабіиеТО])І,

ність У вирішенні того чи іншого питання: У складанні планів, ви-

директор І\аJІИтянськоІ редиьоJ шиоли.

се-

----------~~----~~~----------~----------

З ЛЮБОВ'Ю ДО МИСТЕЦ ТВА

--+--

УЧИТ('.ЛЬКІ МісМtоЇ оерсдnьоі шко~и .М І

ве.'Іа

через

на не

UI.IIPX

:>t~Tii, ~:а.1юнки, гарні речі. Сnриіі- і Гудюt·Левк ози ч безмежно закоха- Ол~г Анатолшович наr~омаджує в

ну. Ше чалась

ськf\

~Іаючи

до "і'і

ІІа.lьме, зроб ити красиву рІч. А.1е дитина не може ВІдр Із нити гарного

J1ЮДН·

війни по­ вчитель·

робота.

від rюrано1 о. І тут

ПершІ

Євфрос. инІя

ляр

вчились

Ма·

у

дітям.

І

Сh.ОГО!І.НІ

учні

стоять на. завдяки Hf

О.

у

мистеuтво .

худ

-

o.ier

0

стеuтва,

npo окр~МІ зразки мн­

збагачу.є . ІХ хуложнІми

обізна. ний образа~Іи, виховує . ~нтере~ до мн­

дСrІІu~югу , uіонер реnоодукuій картин. у ного і знаиомить

вихов~- І ко.1скції близько З500

реnродук-

Із творами

художників і скульnторів.

мистецтва

Джере.10~1 ІІОІlОВІІення ко.1екuій були журна .1и сОгонек», .:Украї-

ни за.1юбки ~1алюють , шукають у кожній роботі щось нове, неnов­

приходить вчасно, дитtt·

побут.

і lІ3 Наючt1

мttстецтво,

1

і зарубіжних

на», видання .:Планета:. . Першн~tн

г.1ибоr<ого ро-, nомічни.камн стали учите.1і та уч·

нав;;о.1ІІ.шнього

с~ІТу, Х}-

нІ

..

ШКІЛ,

:re

nраuює

О .1ег

Ан ат?:

JІюбов учителя

малювання

передається

торне, своє;

у

кожн 1 н

Особ.1нво

,відчутний

з діЇІСНl'ІІНі

важливого

форО\Іуваннн

-

комуністнчно свідомої і

аисОІю­

освіченої люднии КО:\Іуніс­ тична партія ви:значну роль від­ вод ' ПЬ школі. Ц ентраш, ною фі­ гу ро ю в процесі ховання

тель.

був і

Але

не

навчання

залишається

можна

учи­

забувати

і про те, шо результатанність його роботи пер сбув ає також у прrІМій залежності від СІtстеми організаЦії праці І стилю ке­ рі~ництва педагогічним проце­ сом. Усп іх залежить і від того,

рень . Доб І рне

в

однаІ,оGІfІ

~~~~~

вда-

1

вш о nривез.1и. школярІ Із

vчнте.1ь·

ян ад мі ністрапі я школи турбує­ ться про створення необхідних умов

для

праці

стематичне унового

й

торитет,

фахтюго

настрій

жнтлп в о-побутові

чинок.

вчителів,

підвишення

Адже

і

між

си­

rx

на­

рівня,

ав­

здоров'я,

умови,

вІдпо­

робочим

вільним часом педагога нер о:зр нвний зв'язок.

І

існує

школи,

класів,

кабінетів, зерно,

Середа,

град.

О.

ливо1 підготовни до уроку, почин-ку.

колепального обговорення учбового навантаження, розпаділу класного нерівництва, громадських доручень, керівництва методични·ми об'єднаннями,

Набирає розмаху тана організація праЦі вчителів, нк ноо· перування. Наприклад, винладач російсьної мови у 6-о~1у класі вигст ·Jв.,яє картни, інший

поділ обов'язків та громадських доручень серед педагогів. Ви­ значено чітне ноло обов'язків кожного члена адміністрації. Це виключає дублювання у

гуртками, завідування тами, встановлення

дидактичний матеріал, створює протягом року нартотену, а в

процесі роботи 1 створює більш сприятливі умови для якісного

відпусток І т. ін.

Незважаючи

6

від-

кінці його передає все це своє-

на те

що шко-

му

уронІв

складено

свою

колезі,

який

у

наступному

ла працює за набінет~ою систе- році вестиме шостий клас, і, в мою,

розилад

чергу .

отримує

ють

а

додатновий

кільність

вільний

~вікон>>

день

зведено

мінімуму.

бюджету

велині серпня:

часу

ставлення: вчителя

можливості

1971$

року.

·

до

до

створює

для

nідви-

отже умов

і створення ращональнпх праЦІ, є правильний роз­

винонання

завдань,

яні

стоять

перед кожним.

Розподіл

громадсьних дору­

від

учи-

чень

виготовив 1 наристувався тягом рану. Багато уваги

пропрн-

му разі не повинно заважати у роботі, а навпаки, ·допомагати розв'язувати прантичні завдан­ ня. Так, наприклад, учитель географії очолює турнстсьно­ краєзнавчу роботу разом із ви­ кладачем фізичного виховання;

та:к, що майже всі вчителі ма- теля 7-го н.ласу все те, що він

Бережливе

У боротьбі за час велние зна­ чення ~1ає чітке планувания ро-

о

останнІх.

тшноr <;>РгаюзаЦІІ і МІсцевкому в ШК<;JЛІ встановилась прантика

кабінеграфіків

·

«nоч~рк:.

хавання не

боти вчительсьного і учнІвсьно-1 щення ідейно-полі тич. ного, фа-~ сах, особливо слід відзначити ro .. колективу . У_ процесІ. спіль-, хавого і кул,ьтурного рівня, са- учительну В. М. Гарнаву. н~.І ~оботн _адмІ.J:Іістр~цй, пар- моос_віти, для серМо:.~ної і вдуюВеликим резервом часу, а

і ви­

картиііі

0,1era Анатолійовича і його внхованців в художньому оформленні

Дбайпиво берегти і розподіпяти час

зав­

нової,

до Во-

дожнІх .ut нностсн. . .. лшович. Близько 300 репродукиш ЗвнчаІІно, сн~ячув а ти д1т~и no 1 nepel!aв учень шостого к .1асу Генпра~н.1ьно~ІУ р ус,,у_ ес1_етично!· о ви- над1и МадоІваненко, Ч.'І~а.1о uіка-

ноt особи.:тостt

У

учням.

вчаться знаходити головне.

ється кожно~·! У nсдагоговІ, оатько·j кою cepe.J.H bO J школи ..N~ З З . П. roroм у родючий ІJІ .. Все за.1ежtпь ВІд І_ндивщу аJІь- 1 Зброжек Із екскурсІ! в Ленtн·І мінні рєзудьтати.

дання

живопису,

скульптури, графІки.

цій З.Зб родянських

.J\ MIІ.t"t

Кал ашннкова.

а.а

телі, старші това~нtші . Якщо така

IІ!J.:HJ.lHTb -~о бі.Іьш

обран...,УІу ш.1~ху . Фото

Ана-~) ЧНLБ знання

дОІІОМоІ·а

цю,

ко­

твердо

жни к

з теорІєю оснсвних жанрів худож-І стецт_ва , навчає роз~ ~ІІТН ного. Пщ нього ~І:JСlецтва. чудовий ко.1 е к- час .кожно!. з бесІд на уроках

на nочинає відчувати к расу приро;:ш, вносить естетику в гру , пра-

неї.

311 оок!в віддала O.'t ьrа .o\t 1t l(q.n а'І' вна лшнні

на

їн мають прнііти вчителі,

ордена

ЛенІна- МарІя Дем­ ~енко. Надія Ангелі· на.

за.:юво- 1 ний

::t.атн чн на.11аmовати щось . орнгІ-~ по1<.1ИК<1 ІіН Я~І. r.1нбоко

крrІІНV

к~валсри

їх. вона в ід чув ає

.lе 'fн я. радість . І сама прагне внга- і толінович

життєвиА

ОАНУ

не само­ його мета

- розвинутн естетичне сприйнятЩе Б ранн ьо~І У віuі дитину ваб- 1 ... Учнте.1ь маJІЮБання міських тя Б учні'В, nідвишити їх художній тпь барвисті кв:т:~, яскраві npe.l- 1 середніх шкі.1 М 5 та ~~ З О. А. , Оtак. Почин"аючи з 4 класу,

Ольга Миколаївна ОСЬМдІ\, ~ку ви ба­ чите на. знІмк~ • .~и-

знань

Створення ко.~екuіі пі.lь учнте.1я. Основна

діляють виготовленню унаочнення власними силами учитель

фізини П. Д. Денисюн, хімії Є. В. Ванула; добре поставлена ця: робота в початкових кла-

о

у

школі

підпоряднований

принципу: доручення ні в яно­

НОВЕ ЖИТТЯ

о

майсте­

кинуте nеда­

грунт,

дає

від­

МАКОГОН.

учителі

історіІ ведуть гуртки червоних слідопитІв і юних ну·

мізматів

І т.

доручень

~ання. і

ін.

При розподілі

враховуються

захоплення

1х зайнятість.

ВеJ1ина

увага

створенню

упо.:~о­

nедагогів,

приділяється

необхідних

санітар­

но-гігієнічних умов: дотриман­ ня відповідного освІтлення

температури в приміщенні, по: вітряного режиму .

Наради, проводимо

з

збори,

засідання:

таким

розрахун-

ном. щоб на них були присутні лише ті вчителІ, яких стосуєть­ ся

питання,

що

Результатом

розглядається.

роботи

школи

по створенню оптимальних умов праці вчителя є те, що протягом останніх ронів педа­

гогічни_й

колектив

працює

без

другорrчнинІв, значно зміЦніла матеріальна база шноли.

В. ВЕНЦКОВСЬКИП, днреитор ЛіткІнської серед­ кьо! школи.

о

3

стор .

о


ф

9

шанують пам'ять тих, хто віддав

р онтовинам-на пам ять жи;~=р~й~f-~~~;;~гирнаvіці і зазвання,

гв ар дійські

о.:~сржав І присвоєні

я

бан;:щроль

Цю

корпусу опервідділу чальни·к нині г ен е ра .'l ар­ В. Тол убко -

Ра.:~янсJ,кого чv.1овий І ле ння р:;::них :v~:ст стор і нок. Сою зу і країн П іІцс юІо-Схі:rної

мїі, з а ступ ник Мін:стра оборо­ Головн око·м а нду­ ни СРСР -

ночей у вогні бнтв>>. і прис вячений в!н ветер анам 4-го гвар-

~~ужЗа довн::Іш н агородюн1. безприкладні і ві.:~вагу ність,

а при :Jначення, стратегічного коливІній начальник штRбу кор­

Червонопр;шор:r'нrр адсг. кого ', орденів Сув орова і Нутуt: З с ;оа корпус~·. проС .1авннй бойовніі шлях йшло з'є;шання в роки Вспш;ої

заг<~рбника:УІи фаrr;,:rстсьюІш; нагора:! у;(ос.:тоєні 1(3660 воїнів і двадцятr, гоа;ц'ііців одержали РадянГероя :>В:І ння висоІ;е сь.rюго С ою;зу.

н \іі У з'єднання. на 260 ф ото<Ільбом

За ус пішні бойові

норпусу

во:vІу скла :,у

дії особо-

дванад-

Рославцена од е ржав наназ ви­

стини

ча­

штабу,

начальник

та

вете­

у

гостював

нещодавно

ОїІУТИ одну гармату на від­ обстрілу д<lЯ нриту позицію по б•lінда­ ЩJюtою наводкою жах, дзотах та інших укріп­ .lеннях ворога із віддалі 600

Іван Памович підтримує тісні зв'язки зі своїми друзями, бе­ реже світ.'!у пам'ять про тих,

метрів. Виконання цього

зав­

дання було пок:1адено на

кра­

фронтовика чи­ На грудях мало бойових нагород: ордени Червоного Прапора, «Червона Зірка», медалі «За взяття Бер­ ліна», «За взяття Праги)), «За

Із-за

Стсю1і.1о.

.

пере~Іогу над фашистською Ні­ меччиною)) та інші.

Мирна професія нині у І. П. Ігнатенка: із 1946 року пра­ цює в Троєщині рахівником­ npa-· касиром. Добросовісний, чуйниИ і добрий. целюбивий,

oбc.'lYra сержан­

попрацювала

та Ігнатенка. За день вона зни­ щила ворожий танк, самохідну

З такими .чюдьми .ТJ:егко жити і працювати. Г.чибоко поважають

із солда­

гармату і д~а дзоти

за

боротьбі

у

аагинув

хто

Батьківщину.

місяць проuивавея х~ар свої,\! б.1ідим промінням освіт­ лював зем;Ію. Сніг, що недав­ но випав, скрипів під гусени­ цями важкого трактора, під колесами семитонної гармати ... Вранці почався обстрід. Добре

підполковник у відставці.

глибоко

країні і за її :v~ежами

частиню1 і з'єднанням

рана ко;1ишній коиандир

Ігнатенка.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

в нашій І

як

присвячено тому,

ла~1н Радянського Союзу. Одина;І.цяти

фотодо.кументІВ І ванню молодІ.

Чимало

са:vІИ.

НОJ.;о:v1андуючоrо ЗбройІШ'І-ІИ Си-

вихо­

вшськоІю-па трютичному

ка в наназах Верх о·". ного Гол он-, воджуються лакон 1чними пцп~-

.'ІеНКО: «СТОЯВ ЗЮІUВИЙ мороз­ НИЙ день. Підроціл капітана

щу гщн1атну ouC;lYГY сержанта

по

роботі

в~1ка.м в їх почесній

вІІш.и, яю с~про-

ЗНІМКІв часш

пять разів' 'ого.'юшувалась по.:~я-

:Кова­

п.

штаuу артдивіJіону

гпnерадянсІ,J.;ого наро.:~у над ~ . В . :v!ІЛО, ТІЮрЧ~ .. ЗІ ~~а.ко~: ЗPQ(J- І ріВСЬКО!О Н :мечЧИ НО Ю . Матеріалене ат,б о. ~_1. І о_JШ) ка но 1 знаи- ли і документи фотоальбо:vта дено . сотнІ_ ун_І,наль них фото- допоможутr, колишні'~-~ фронто-

Бер-

ставки

дених за планамн

ховного ГОЛОВНОІ\ОМандунаНІІЯ.

нача.'Іьник

Згадує колишній

шо1 ВІтчи с>нн, в рІ:Jних галу:;ях господар сТБа, в навчалт:::нх за­ кладах трудяться гвардІИЦІ-ста­ .. лшградц1. ... Хорошни подарунок одер­ р;к в жали ветерани корпу су Пере~оги ЗО-р і ч чя історичної

Батг.к івщнн н . нашої не осяжно ї 3 нвітня 194 4 рону до кінця війни ко·рпусом ко~1 андував Г е.роі\ Радянс 1 ,кого Союзу і Народний генегерой Югосл аві ї гва]ції танкових війс 1 ,к ра_1 -леіітенант в. Н\данов.

Румунії , прююрсг.к их rаііонах поті~1 по всііі Болгарії, Східн ' іі Піві Угорщині ІОгослав і ї, ;:rенн ій Чехос.1ов<Jччнні. З'є;(наннорпусу брали і частннн ня участь у 20 крупних оборонних і на с тупальних оп ера ніях, праве-

йшов Важкими дорога~ІИ солдат до Перемоги. Про ті бу­ зберігає ремні ,ІІНі фронтовик фото­ чимадо документів графій, гаает, спогади друзів, альбоми з підписами однопод­ чан. Один із них подарував при зустрічі П. Коваіrенко. А

сощата.

ла війна радянського

про­

:\ІОЖна

пол­

дьвів, польські міста Самбір і Дембіцу. Куди ТЇ•lЬІШ не кида­

народ;в І довж увати. В усІх куточках на­

сім'ї

тонаціонат,ної

по

прапори

з того ж червня.

і Калі­ Визво.чяв ПідмосІ<ов' я нін, Ржев і Up~:I, Гусятин і

лауреат АJ(адемії наун СРСР, ко6vІандир прс~1 їі : Державн ої заВ. Бсре ЗJ( fН відділення ЯJ.;утст,ної нчrпелг. служений АРСР, а командир ві ддІлсн~я г1рничии ман­ М. Засяі\ьвовк -

баrа-1 стер. Цен сш1сон

п редс та~>JШJ.;и

їни прос.'lавленого J.;орпусу про- ,10 .1 ьці. -

-

ЧИЩ<НІИ на Кад і нінському, За­ хідному і Брянсько~ІУ фронтах.

член-кор ес пондент

сJ,кии

_ ш .'ІЯХ, виг: 11 , і п є.рс; 1 0 , 1101 а проіідснІ•і1 в і ::r бер:•гів Волги ;ІО б !ХІт ньої Чсхос.lонrІччтшн. П ро ход ят 1 , че ресІ п:1 ,1 ·ят 1 , J.;O\JaJJ,JHсолдати і ри. політпр аІІ.'r:ннтт , і ко\JСОко'І-Іуністи сетнанти,

Донбасу, втІ :щолення ннкова, боі1оnрорив << Сх ід ного валу,>, ві дії на п :тц н і По авоберсжн с>ї України, Одесr,ка ОПРmщія. ЯсВнконуючн со-НишинівсьІ-:а. історичну тrзвот,ну м'сію, во-

гаубичному арти­

Воював з фашистськими

нача.1ьника

по.\тічнин

лн,шній

На фронті

зв язку к.оrпу~у Л. Стильбано: ф'Ісt;товии зенпник В. Богород­

ма, вдив,lню сг. в рідні ; бли зьн і об:щччя о;(н с·по лчан, ще і ще рас 1 вчитуюся 11 опнсання їх под-

с~она битва, бої в раііоні НоТС'ЛJ ,-

несли свої боііоRі

цивільної штаб очолює ник, оборони Нашої респ уб.1і .к и. депутат Ве рховно ї Ради УРСР. Професор о:УІ~ дсн:торо:v~ фізнко-мате:v~атичних н аук став ко-

фот оа.'т r.бо -

сторінки

Горте1ю

хрс-

Бойове

Вітчи шяної війни.

щення воно о.:~ерж ало під Харковом . Потім були Сталінград-

Той же Кова.ченко у газеті «Кадининская nравда» tmисує ще один бій відважного воїна, якому сержант Ігнатенко; в 3 бійцями разом вибиваючи аробив із укріплень, німців 46 попадань у ціль із 50. У цьому бою було знищено бага­ то фашистів, вузол опору.

119 стрі­ лсршському полку ІІецької дивізії. З ним проіішов дорогами війни довгий шлях.

гєн ера л-полков­

з ні~1 ецько- пусу В . Чиж -

Ста-І подвиги в боротьбі

дійс ько го ~тєханізован ого

510

стрів у

люди

поважають

1941-го Червневий ранок ау­ Іван Павлович Ігнатенко

в ; іkьками

ранетни'І-Іи

ючнй

дн і в і І ЄІ~ролн і десять в',lЗ Ніlч с ні уря-

«Тисяча

Н азвано його

Йоrо

на

-

трудово:vІу фронті. Нолишній на­

почесних тринадцяТІ· удостоєні ви :> вочесть наіі,н;нувань на

надіс:Іала Хї .:~нюш :> l\ІосІ;ви. нашого війни ра.:~а вете ранів

хто

а

в ар:v~ії,

службу

І

ЗАВ.;ЕД.И В СТРО.Ю ВЕТЕРАВИ

п ро.:~о вжує

хто

строю:

у

раз

воїна-ветерана,

односе.'!Ьчани

та офіцерами ... » (рай­ тами газета «Ja .коммунизм», м. Си­ чевськ, Смоленської області).

ветерана-трудівника. В. МИКОЛАЄНКО.

нап·

і У ВИДАВНИЦТВІ «ДНІПРО>> люцшно-демократичноrо серія «Система-~ рямиу Марка Вовчка.

року

Цього

~

~ тизоване видання

воруч

проспект_ у Hcuct,кuil .л~>~ін,·rюu. Jli<ЮfJY't у 1943 році. Танки иіuпранляюнся на фронт. Пра-

18.30

«В

ім'я

J~:.t!O

Інформо : ційна

19.30

К.

т,

миру».

(Харків).

танці».

ко!Чсдіі).

му з И•Іноі

театр

І

« rІоловсцькі

Фельцмпна «Хаіі (СR<'Р дJlОВ ський

1~.45 к. т. Oncp('Ta о. гр,Іє», гітапа

СЕРЕДА, 6 СЕРПНЯ

«Вісті:..

nporpaмa

Фі~1ьм-концерт

'19.20

І

ансш.

: lИПІЧОl

свнта.

союзнт·о

лу;tожнін БаrаrоссріИнІІИ К. т. 1\оnпсрфі.lд:t . 17.00 телефільм «.LJ.<HH1l.l. llї .U5 (Англін). (:l серія). (JІснінБо•· ачова». 1. 10.55 <.;С вівас: град) . 14.2-5 ІІроа · рама r1сре д ач. ~4.30 К. т. ФіJJ~,,НІ·ІІрн :н· ри Всt'сnюзнп- , теJІсфіль"'Іів у м. «Комуніст' Мукан

го огляд~ діtвостош. KO.)UB»,

..

к плсрфІJІ r],».

.

15.30 к.. l6t25 К .

16.55 к .

т. JІ'іскон . «Jliвma». т . «Наука rьoro J tBi». діти .,і . XyJtoжнitt т . Фільм -

спнн(":ь, 18.30 \\уJи•ший іоі:амеНІ

18.Gn 1<. т. 19.()5 К.

т.

19.3:> J\. т.

20.05 1< .

т.

ні:l

«Дівчинка

фі.1ьм

18.0(} J 1 овини. 18.1 5 к. т. «У

мі:lлюнку

тел(.'фі.1 ьм

«Століття

му :НШ і» ,

J

Ky Jli».

кожному

_

(Тал.lіН),

мосІ.». 1!•.3fl «РосіИс,, ка ~ювс-Р>. (М.). :zn.І5 К. т . Вечірня казка для

(М.)

І

«З.'щро~>І». (_М.). фіЛhМ 8 : ... 1.30 Хул.ожнsи

j" .

ЧЕТВЕР

Коннt.·рт ра.'lннської JІісні. ~аІ"іtнкерііtногf) .; flpt'M .€ Pa те и1СфІЛІ)МУ

~1.0;) !\. т.

Чсмr1іонат СРСР з футбо«ДІ-tttа~ю:о (TUi...1а: 41 ТОDІІС'.lО» .тtісі) . (:.?-i-t т.t.Им). (У 30'\ПИ('у). т.

Лєrжакно І · о

2'2.15 k.пннє·рт Сhкnї

танню

і

а не;-~ '1і!л ю r1існі

« :-}сfJ>.овина~}.

РСР

( ..;1т.він)

НОВИНИ , прОІра-

По Нtкінчснні -

ма rн·r>г ;t:t•! .

ПРnГРАМА УТ

І

:: .~~ Н"'"" "ФІІна.

11. ·10 '\,~ЗИІJННіі фільм «Г;:tрІУІОНЇ\1:., 12 .10 О. Зіt.І P<i.'IHifK «CfJ .'"I(") .'J:.'IS-1 Г(ІІИf..!

ника з СММ»

16.:;n Н '""я

іІфіtна

16.;33 ІІ:• ·"'''("тпіч «P(' .lf'f)BИ

Фі.1ьм-вистава.

XXV НЯ

-

з"ізпу

C.nvжбv

ІІ•Їf'()RОІ D~ .:1).

ІІТЯ)'•

17.:?.; \4.\' '\ \РІЧИі·f

мнт11а!•.

фі.ІІЬМ

К.ПІЧ'

ВІ-Іро .:JНІІ

.

ВО Г·

«Па .1айте ,

1S.nt1 f"JІ·' t<1aмa ()гf) .ІJ() ІІІ('Нt-JЯ. 18.15 ·, , :,~-,<"ч;.о.оі.."nо.аарський

тнж-

дЕ'НЬ».

~

".

-1

І",....".

, . __,. _.., ..,....,.....__,. #

t

Г:ot~~1:,j

.,

І?ІhІJ; •JД И'Т

1/і\:.00 Реклама. Оголошення. «У nрсдводительП. Чехов. «Вісті:.

np()rpaмa

HІ.flf) Інформ~шійна

за

2Z.nfi

raepcJt<tч,

~<';~""'~~~:~и НЮ».

23.00 R('•ripнi

.

16.00

ОБЛАСТЬ

«X~.Jtлn.

"'-TPV MVJHЧHf)Ї комс-лії. 14.10 к т Rnroi}JIJ(> на гкранf.

к<~ІІ.Ісо_r·н~•rt-.сhкі».

lfi.20 <<(ТО!)ІН!о\И

м.

.

!

твnрчоСТІ

л~н· кс~€R;:t».

!І. іт<"Й. «По стqрінках музич·

'І 18.3fl Д.rtя

ПЕ'р('лач»,

НИХ

ЛИС- ЬМ('ННІІКа .

І 1!"1.fiO <'<Увага! {)2!».

Ії.О5 Фі1h'Ч . - ді':_ЯМ. Художнііі фільм 119.30 к. т. І

«Л.rу :и з та"ора» . 1'-'.0n ~овини .

J ,~_l:l К.

Т.

'< RС'СС'ЛІ

св1ту ::о.

І'~-5() Н;!

-·. -І: Іrtт:ІННЯ Т('.ІJ('Г.1"1Я 11;:1; Чі~

І І

VKDiiИHCKOM

RЗЬІt<е

дJІЯ

дJтеА.

« n ..rнnr ~-IJf'K · : ?fІ,ЗО Для U"I~;{IITP.a. «Rіл ІІ("}ТІtрнздцяти ЛС"І віrі"''І'.!-1:1.'1.НЯТН», ('\\ , ) , МІКРО~ і «С Т&ОреННЯ

ч.1Є'Н · І..:()ГJf'(nОf-І.'Н'НТ ві t<te СРСР В . r. дфанасhев. -1" _,. ."",. _ , .. оІ' ....., _.,

вi .l_ lln-

д.Н

І

r

! ?1Jif1 «"1::~"нІн;:J mкn.'l<t7>. ~1 1.:-tn x''·1. nv..-нii-i.

,.___,.....,. _, ,_ ...#" _..,.

НАША м BV !t

thi .,h\1

~3.10 ІиФn11·на 11 іJtниИ дН<'М». а 1\'1"''·

..Г І

( .\ 1 . ). ~eF!,f1()KЇ>r:~t,

виг 1 уск ~

-"'.4#

119.00 1

художнього

телефільму

т.

Прем ' Ера

КоnперфІлд», рії).

(М . ).

«День

22.00

за

Сер ГЕЕ в.

Л.

т.

Б . ес-

Наша· афіша

f

t ••

<:.РСР

БРОВ4.РИ .------_,.

_,...,..

.ir

ОБЛАСТЬ

2

І

Істор\в,.,

серП).

К.

Фільм-балет •Маленький джиrІт•. докумснта.1ьннх ф\ЛІо• Програма

передач.

Програма

т.

ко!»,

дітеіІ.

Для

каs•

сПриходІо,

(М.).

мів . (М . ). К. т. Вечірня (М.).

для

казка

кіно•.

сМинуле

фільм

дІтеА.

Ху·

літо»,

'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!• .. Застуnвин

редантора

11

••

11

11

міському

.,f •

І

f

на

доріг

ny . rr. А

адресу: Т

• •

ДМІНtСТраЦІЯ.

81 ......._....~...._.__. •• ••

в м.

та

Броварах

~(старий ринок) ЗАКУПОВУ­

.

ЯБЛУКА

ЮТЬ

НЕСТАН­

РОЗМІРІВ від

~ ДАРТНИХ

\кілограм.

t

ІІІезч~нка.

Прийомнl nункти у селах

~ району

необмеженій \ населення в ' кільності по ціні 10 коп. за

вулиці

КЛаДСВИЩа.

~~~~~~~~~~~~~~~

~

~.... ~::~: ;:о::о::~~-

2. •

У

І

ДО

.....,t

ПО

СПРАВАХ

ГАЗЕТИ

ОБ'ЯВ

ДЗВОНІТЬ

ТЕЛЕФОНУ

19-8-18.

!

..,.._.,.....,....",,....,..,...,.1-..:-"~.."..."*...,...,.,.~".,...."..~~...:"-4"##1~·

'fPI('"/1~01

) ..:;.4

(1

Телевистава.

вас•. еДи-

(ВІаечІрвІ

-

«Іркутська

Арбузов.

О.

li.JIA

футбола:

•Карпати».

перерві

У

ПРОГРАМА НА Наша афіша.

fF .~FФOHИ: Dеnактора - 19-3-82, S8C:ТY!IMJ!It>l \)еДВКТ01)8 - 19-4-47. вІ..зnовіп aJtьnoro с-екоетзоя. вfплІлу eiJr-..cькorv r&e!1orн1 tcтaa, кооеспоя· аі.&.АLлів аромвсловостІ. дент~ _м1сnевого оа.аіомов.nеяяя - 19-3.;~

д:

з

-

(КиІв)

намо»

С. lІРИСТУПКО.

постійну роботу

ВерТЗТИСЯ

ПершІсть

.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ·.

м. Бровари.

«Час», _(М.).

(М.),

господарства

на

діти!».

добраніч,

Програма

дожиНі

комунального

відділу

футбма: .з СРСР Першість (Оде•Чорноморець»-«Дншро» . са).

20.30 • Безпека руху•, (М.)_ 21.00 •Подвиг•. (М.). 21.30 «Екран зарубіХ<ного

«Восьми і! n.l А.

таІІ-

19.00 19.30

ім,

театру

с~Істf,.,

«CTBOP!I/.<RA

18.25 18.30

20.15

33JІ», По програма

Тапtнрозькоrо

Вистава

гріх».

з

(Донецьк).

цю:.,

новини.

!6.05 16.10

«Давид

(5 1

ФІльм

деозапнс).

багатосерІІіноrо

(Англія).

стрів мистецтв. К. т. сТанцювальниІ! новини, закі!Іченнl -

; І-ІаГЛЯДаЧf

;

малечІ».

21.30 Фtо~lьм.-конuерт сТtльки

Інформаційна nро г рама •'Іас», К. т. •Запрошує концертна стуКонцерт майОстанкІнІ•, в дія

~ д81рникн1

j:

бьІТа>>.

Інформащнна програма Реклама . Ог.олошення.

«На 120.45 21.00

І

к. утузова та Димитрова.

••

_,.

2SM2f'

h".•!ЇR('"hl(;.

соцІа.•Ізму»,

• обхідники

покументальннх

Прnграма

(М.) .

НОТJ\И»,

І; 1 ~.30 к. ~-- м~ .1hТфі .'І~ми: тr: • r.•t'\. :1.HHI»,

(М,).

тt',rt<'фі .-.,ч\-fім. ( М.). 20.15 к. т . Вечірня казка

Музнчнніі

Моцарт. Квартет фа ма-

В.

т.

11

і

Худож-

ній тел<'фі.rrhм «Друге дихання».

І

11 •.30 18.?0 '!18.30

ми

що

•СвІт

К.

«РассказьІ из

народного

•Календар

жор.

•• •• •• •• ••Броварському

І

Ло.ІІ-

CJн·r.'1.rtnвcькoro те~

Вистава

телеберу -

сДодо

«Гмовне,

Мальвінка», їдемо».

Чехова.

НА

ПРОГРАМА

мультфільмів:

Програма

драматичного

дач.

лі!:~~.

фільм

11.1 О

псре-

Проr·ра ма

11.!).'; HtJІІJa афіша. 12.00 к. т. д. Герм~н.

•Кола

«Москва і москвиrrі». Б. Житков. сПро наАважливіше» . дітям. ХудожиНі К . т. Фільм фільм сЧорна гора». Новини .

ПРОГРАМА УТ

фі .'Іь м «1JародІй тан-

новини.

Копперфілд».

документа,lьних Програма фільмів: •Якщо за сnраву

К.

казки та

116.05

передач.

вистави «Зранку до

21.30 Прол. овжгння

еДавид серія).

Брюньііон»,

К. т.

22.55

доі;рані•І. діти!». «Чао}. ( М.).

:?n.F:[I «Htt

Z1.l1rt Про;· рамR

(4

Музичний телефільм

К. т.

К.

21.00 21 .30

ДfJr\MJt.

СЬКОІ

.

телефільм (Анг,1 ія) .

18.30

оnовідання ••

KnPq.. 16.35 Назу~тріч XXV з'їзду вис~жа якІсть~ •. .. «Д_евІз «Виставка Буратіно». художній 11~.0<> «Пtонерсь_~.е JІІТО». (Харкtв). БагатосерійниИ

т. т.

18.40 19.10

ші» . (Читає О . Фсофанов).

І

6о ..- _. .,-., _,...Jr_,_"._,..._,._....._.....,.._,.' _.- ."...~.."._.."...._, _,.....І".#' І 1 " · \Нд~~(_ 61964 БроварсІ>..а дру.,.арня Киівсьr.uг!d uбJJ}Іtрав.11Ння в СІІо.><і<~а' іmдаьниutь ,._~_,.-

r

11 1 2 е<ріі). 14 .4;; • І'о .- н.с•.ка rro<'"я .в музrнн~. В <'Ф•rr « Мол ошсть» . •Справи ~ 1~.2;; nrограмя rrсрелач.

_.. ._,. _".._,....__, , - .".

R,.

В.

м.

ранону

(Дніпроп е тровськ).

18.30 д.

Іїмнасн1ка.

«НОВАЯ жизнь. - oor•• БDo••DCKOI'O ··ооком• Коммун ~ц_ т ичЄ'с ~о ; од na rн и ... У кn~ и ньі • ородскnrо и оа Аонноrо Советnр :.~enV'JaTof rрvпяшихс~ Ки!:'вскnА ->()лас"Ти .

~ і.

І І

Шкуліnу).

І

;І ~0.0 0 О. Всі(ц.л<' n. «Зрftнку лп вечора~. театру російBи<"'~-~R<'t Р~н,,кого здійс-

«День

Н.:!О flpar·p a м a П<'ГН' !l<ІЧ. .J.окументальниі1 т. 14.:?5 к. «Cп·_~_OJHHOfY.. .

1.; .4.5

НnFІІtни

(І< і нn~

УкраІни:. .

ЗІрки

Маrдалишвсr~кого

11.0.') к. т. knннt'PT ра .·t:.~нської пісні.

Укрt-~їнф

14.25

к.

<<Народні

русского

тьс.я двоє», сАревік», «Місто піднятих 1 вітрил», «Автоrрад::..

Наша афіша. 15.25 Новин~ . . ! 15.55 Дл~ дtтеи. Музичини фільм «Па16.35 1 лантс, -~-оrннш.а!.». Худож~Іи. телефІльм «Душечка». ' 18.00 .. Наша афІІ_на. І8.15

І І.U.> «Золоті

(ЛнтJІія). (З сt.·рія).

засr~ужt·ного

10.55

117.:?0 Музичний фі.гzьм «Тисячі труб::..

!J.:!O Нпnвви. ~J.:~o К. т. « Всеелі старти:.. ху.nnжній Б:tганк('ріі1ниіt 10.13 К. т. КоІІІІС"рфілд•. «дсtвид Тt'.:н•фі.1ьм

«'-Іас».

пр01 · рама

:.нло Інформnuіііна

21.30 К.

дітей.

СЕРП НЯ

-

'10.00

Ф• ~-; u~·:.· « Кола БрюньИон::о. (Тал4 новини. закіНtІРН;;і По .'ІІН) . nрограма nередач.

!

ПР<)ГР .-~м.\~ цт

~І.І)І) Прrн· рама

«ДanJt t

(ЛІnлія). (:J сt·ріи).

Копнrрфі.lд».

(t\'\.). ВИІJу~..:к

tiiOIOThCSl »

дНС!Оt».

стар ае-·

«Мрії

23.00 Інфпnмаційний

і

«Давид (4 ccpit:~).

nрограма , 1!"1.30 «С nіває В. Лрканоnа », (Харків) . ·

:?І.1Ю Н:ду,.;r по - tюнv :н•рна

Jир€t>К «Свортлото». «JІю!J.ина. Зf'м.1я. Всесвіт».

ху .· tо жнhнrо

(М.).

:!'ІЮ (< ПІJ~M()•'FH}R я».

(АНГЛІЯ).

1 нарис _про Героя Соціа .'Іістичної Пра~ ЦІ , гo.n.ORY: колгоспу i,!"f· Суворова Майстра- ·• 1

«Ми

фільм

IU.OU Му1~1чний

телефільму

~.30 1(.

славН<:І·

ввійшли

до якого

повісті,

рево-

nисьменницІ

n·ятниця, 8 СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦТ

І

звісні

три-

видатної

вибраного

..

укрюнсько1

ПРОГРАМА УТ

t

Іір<нрама nt·p~;нtч. 1~.au К. т. д,:'Ія JJ. iтc-i1 «К~Jки Фломастера». (М.).

Кок·

Гpy-

багатосеріИного

Прt''Ч.·єра

т.

томн~ком

21.0() Інформаці~на nporpi\мa сЧас» . музн•tного теJН"12І .)Q К .. т. Пр('м єра

новшнІ.

всцької.

•Ритми

Фільм-концерт

т.

зїі»,

ху дож нього

І

1f.15 ПРОГРЛ'.\Л НА ОБЛАСТЬ 11.2~ Jі.lІШ:І. аф&ша. КтеминськІtИ.: 11.3J В. діт-.·й. Ддя <{ПрІннн'с.rt. і п>р<цник», Вистаиа ; " . JlІ.нiF.CbKf)ГO ~· кр<-іЇ~ІСІ.коrо _.'tP<tl\1 <1 · ! 1::.1ll ІМ. М. Занько- : І _:.f~ те ат ру тн•ІНfНа

u, _.Jd.· : Jf\.'.?;J

школа» .

15.00 ~ L.Urtxoвa

НІ

К.

:Щ.U5 К.

:

211.1f1 «Іі а до· ,р а н 1 Ч, дІти'». 111-'UГРЛ :\о\ д цт І 21.011 ІІроарам~l «'Іи с» . (М.). 9 .05 К. т . п . . . настика . 21.3U І\. т. Про,(оижсння ол rрсти « ХаН Я . ..:О 1 ,овинн. ., всчtрперервІ у ІІ_тара грає». учаснн~ів _І _Все·' 9.30 К. т. Конuєрт

10.00

І

Невський проспект після иідбуuови .

-

дожовтневої І том,

nоповниться

літератури»

вийшов nерший

Нещодавно

кращих тво-

унраrнсьRої

рів

nо(')оти

d:IOTOK0DeCПORlleRT8

_,..."_."...,.._~ 4

-

І

f&Зет8

19---4 .. 67.,

_...."...._..,..."..#І'.#_, Jf/1"..~~ ,.._.."...,..~.".._#І І І .І

'ютграфіі і книжковuі

торrіD.І!І. вул, Київська,

raseтa 8R1<DAIIТ1>: вівторок.. сеое.в.У. ;,:;:a:.s ~~~r:i; ,. •

154,

сПОаВ.D.&~.

--.,.....,..~-.#

.Зам,

-.....,::..~

3867-11,160.

#126 1975  
#126 1975  
Advertisement