Page 1

Рік видання

Пролетарі всtж "раіН, єднайтесяl

у ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС, ПРЕЗИДП ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР, Р АДІ МІНІСТРІВ СРСР І ВСЕСОЮЗНІИ ЦЕНТР АЛЬНІИ РАДІ ПРОФЕСІПНИХ СПІЛОК

28-1

.N! 126 (2665) ЧЕТВЕР

да

19

про ,нагородження респуБЛіК, н,раїв і областей за заслуги в РО3ВИ'ТКУ соці,алістично.ї еКОНО:vIіки і КУЛh­ тури Гlам'Яl'НИМН пращхраlМИ ЦН НПРС, Президії Верховно.ї РЗ!ди СРСР, Ра:ди Міністрів СРСР і

ЖОВТНЯ р.

1967 ЦІна

коп

2

ЦН НПРС , Президія Ве.РХОВНОї Р,ади СРСР, Ра­ МіНіст<рів СРСР 'і ВЦРПС прийняли постаlНОВУ

ВЦРПС на честь 50-РіЧЧЯ Великої ЖОВl1неоої соціа •

•1істичної

революції .

flакрнття Деlt8,дll

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП

УКРАІНИ ТА РАЯОННОJ РАДИ

ДЕППАТlВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЗаІ<іНЧIf.~ась Декада расійськаї літератури' і \llІстецтва на Украї,ні .

ся зак.1ЮЧНИЙ канцерт дружби , присвячеНlІЙ за­

Жl1теm Кнєва і Харка­ ва. ОдеСIІ і Запаріжжя , Дніпра,петровська й ЛУ­ ГЗfloCька. Львава і Ужго.­

\1 )'

ВЗ5l.111

рІI

\ll1 с тец гв

За видатні

15 ЖОВl'НЯ

У

Волго­

ІІа ~Іітингу ВИСТУПИ.1И першиЇ1 секретар Воша­ градськаlГО обком у КПРС Л. С. КулічеllКО, Мі­ ністр обарани СРСР, Ма.ршал Радянського СОЮЗУ А. А. г,речка, майстер заводу «КросНЬІЙ Октябрь», Геро.й Соціалістичної Пра,ці А. Ф. Сєрков, комбайнер ра.дгоспу «Про.летарий» , Геро.й Со.ціаJlістич:ної Праці А . К. Архипов , кО'"

граді, ІІа л егеllдаlРIIO\IУ J'v\а\1аЄВО\IУ к у ргані, від­ бу.1ОСI, уро.ЧlІсте відкрит­ тя паМ'ЯТlllша-а,нсамблю геро.Я\1 С га.1інградської БIПВИ. На Ма!\1аєвому курга­ ні, де опаруджено гран­ діозний паМ'ЯТНИік-аlН­ СЮlбль, Вhдбувся Mi'TIfHf трудящих мkта-героя. На ЦЄlн.1 lральніЙ l1РИJ буні

б ули товариші Л . І. Брежнєв, О. М. Косигі,н, М. В . Підго.РIШЙ , визнач ­ вO€начаЛЬНIІКИ,

ІІІІКИ бllТВИ,

Ста.1іlнтр а дськаї керіВl l lІКIІ партій­

НІІХ

радянських

і

лишнш камаНДУЮЧIІЙ Сталінградськи, м фро.н-

учас­

орга­

Л і1сті.

делегац і ї

Кірш ина.

.'v\. З

гу

iliCTIIТYTY

пра~lОваю на мітин­

виступив

тепло

зу<:т­

ріНУТIІЙ присутніми Ге­ неральний секрета'р ЦК КПРС Л . І. Брежнєв. Міти'нг закі,НЧИIІІСЯ. Та­ вариші Л . І . Брежнєв, О. М . Коснгін, М. В. Підго.рниЙ, маршали Ра­ ДЯIIJСЬКОГо. Союзу і родів В1ИСЬК ,

генера.лll

го.

Союзу А .

І . Єремен­

КО,

ко.лишній

комаидую­

Тут Л. І . Брежнєв запа­ Лf~В вічний вогонь з фа·

62 аР\lією, МаРШd.1

Ч у і"Іков , учаснft,к баїв за

у зал

про.хо·

дять

Радянсько.го "Союзv В. І .

\Ііст-ге·

роів.

техніЧ,lІага

TO'll, Маршал Радянсько­

ЧІІЙ

lІ·і н,ціЙ Валгсrр:ца і аб­

Сталі,нград, Геро.й Ра­ дянськаго Союз)' Я. Ф . Пав.1ав, студен І ка палі­

Пантеону.

кела, я·киЙ урачисто бу­ л а доставлено від брат­ сько.ї \югили заХИQНикі,в

llаРНЦlll1а і Ста.1:нграда. ЗВУЧИТЬ Д е ржавннй гі\1Н rаДЯ !l.СІ,lюга Саюз у . Над КУРГЗ I IO\І пралітають лі ­ т аКI1 Г у л іх реаКТlfВl1ИХ

3

\lаторів

З.ll1вається

гурко.та\1

арти.1еріЙська­

го

салюту.

Да вічно.га вогню бу.~а пакладено численні він­ ки.

J''1асники

мітlІ'НГУ

,ні~lаються

Ііа

під­

вершину

жене

ВО .1ею

радянських

і

пр..щею

.1юдеЙ .

учасТІ)

у

прове­

ЦС/ СРСР підбll .1а пі'дСУ\1КИ ви.конання нашою Г! pa 'l llc.~OB i CTIO п л ан у деВ'Я Т IІ ~Іісяців ювілейнаго РОКУ . Ці п і ДСУ\IКИ такі. ща ваШІ ,не ~lОжуть lІе радува Т IІ р а ДЯIІСЬКУ ,ІЮДІІІІ}. ОС Ь ro.laBHi з них. План деВ'ЯТIІ місяціlВ пер е Вl1канаlна як па загальному абсягу ВИlроб­ ництва, так і ІІа вел ичезній більшості нз.йважливіших вирабів. Свою деВ'Я111місячн у прагра'\1У перев~ко.наЛIІ всі саюзні республіКIІ і воі Пtрамиславі міністеРСl'ва, по.­ рівняно. з деВ'ЯТЬ'l\1а міСЯЦЯI\1И l\1ину.~'Ога ро.ку ,випуск IiРО~l lІсло.ваї про.д) кції в країні збіЛЬШltвся Ііа 10,5 пра­

,на

гідну з устріч

ве.111ко.га юв і .1ею.

Не \!еllШ ваЖ.1НВН\1 є й інше

-

досягн у та добрага

прагресу і в зрос таНllі прад) І<ТfI'IИlОсті· праці . Ваllа з бі_1ЬUIl1.1а с ь ІІа 7 працентів . У папереДIІЬО\I) П'ЯТllріччі (1961-65) середньоріч,не з ра стання праД У КТИВlІості !ІраІІі CTaHOBII.10 .111ше 4,6 ·працента . ІЮП:,

кращі Іюка-З ІІНКІІ п і _'lПРIІЄ'~IСТВ, які перейшлн ІІа

СIІСlс\l У

n.1a·II)Ballll51

і екана~lіЧIЮГО СТІІмулювання.

Так і піДПРlн' ч с тва теllер Вllрабляюгь треТИIlУ всієї п'ра­ ~IIIC.laBOЇ пр <ц у щії. П .l а'lІ ре;; .1ізаціі сваїх виробів по­ ріВ lІ яна з J.св'ЯlI,\lа \1іСЯI1Я\111 \lIІIІУ .1ага року ва'l1l1 збіЛЬШIІ .lІІ ІІа 12 праЩ'1І гів , ІІа вісі-\І пр.аце l lТів П,іДIlес.1Н ПРОДУКТІІВІІ:СТЬ пр;щі і \lаїlже ІІа 25 працеltтів збі.1Ь­ ШІІJ1l1 свіїI Прllб) ток. Са.\1е така ро.бота, тео\1Пи, таке зрастаl!НЯ ПРОДУКТИВІІОС1 і праці і ПРlfбуТі\) є базою пр" с кареllНЯ зр остання lІ ара1д'нога дабробуту , ща ЙDга

зді'йснююп, парт ія і уРЯД , .керуючись рішеННЯ\IН ХХІІІ з 'їзду КПРс.

В ім'я цього. ТРllває З\1іна структури пр о.\1Ис.лооо.го

таварів

народного

РОЗВІІвається

спо.живання .

наПРlІклад , В Оона збіЛЬШI1 .1а ·на 24 про.цент'! (іх випуwе110 ~lайже 2 \J і.1 ЬЙОНИ!), прa..nьних маши,н і телевізорів -- на 13 пр оцентів , ра:діо.приЙ,ма'l.ів - 'на 16 і т . д .

~Г сп і ХIІ сіл ~с ькага госпадарства да.lИ ~fOЖЛlfві,сть s арчавіїІ ПРО\II1С,lавості за 9 м' ісяц і в ВІІПУСТИТІІ З дер­ жаВНI1Х

рес) р с ів

СlІро.ВIІНН

4,4

мі.1ьїюна

ТОНІІ

\\'яса

(зрасга'НIІЯ ІІа 17 про.це.нтів), 1,8 \Іільйона ТDНН а.1ії (зро.стаlllllЯ ІІа 14 пр оцентів), зна'-1НО збільшиТl1 ВІІПУ<:К ма.1ачних і кандитерських виробі,в . На 11 п.роцентів зб і льши;вся та кож

вилов

риби.

Щада 'найважливіших галузей важка'ї iHД~CTpiї, та їх успішний ро.ЗВ flтак З\1аЛЬDВУЮТЬ такі цифРІІ: за дев'ять ,І і сяців Вllроб.1еllа 404 ~Іі л ьйани kiJl()ba.t-гади," елеКl'раенергіі, ВllДо·б у го 214 ,м'і ,1ьйанів то.нн нафти, 116 мільярдів куб()~1етрів газу, 446 ~lі.1ьианів то.н,н l! у гіл .1Я, ,Вll·плаВJlеllа 76,2 "1ільйона ТОНІІ сталі . Вllраб.lеfЮ

::?9,5 \І і льїюна т с нн \І' іllера.1ыlхx до.брив, 812 ТI1СЯЧ To.~11 [, .1зстча(' і 374 Тl1СІlчі ТОI1Н х і: 'ІІічних валокан. І. ПАВЛОВ, кор. ТАРС,

другого

від-

ді.1ка, зокре).1а меха'ніза­ тори. Вони першими в ра,лгоспі посіяли озимі, які

вже

милують зір зе ­

леНИ~1 КИ .Ш)ОЮМ. Цей від­

ділак найра,"іше впорав­ ся з копанням картоплі на 260 гектарах. Зараз основ Ііа

жена

увага

ІНа

зосеред­

перебиранні

БУ:lьБ , п'радажу їх дер­ жаві . Це заівдання ВlІка­ ІІУЄТLСЯ успішно . Навіть .1 ітні жінки виходять на кагаТl1, серед Юlх~льга

Д \l1!Трівна Харченка, Євдокія Іванівна Та1ра'н , Варвара Мllха,Їlлі'В'lІа Ж\lінька, ГЗІ,на ВаСI1.1ів· на Захарченко, Ольга Іва,нівна Кро.1Ь , Анаста­ сія Лазарівна НаУ'Менко та

бага го

Чи,

би ,

інших.

стар і

з ~ аЄ).1а,

па<:ильн у

хлібо.ра­

ща lН,езаба-

госпу ,

-

рідно'll),

рад­

говорять ж~нки .

ВеЛI~КИЙ абсяг робіт вико.на,но в радгоспі. На­ самперед,

це

вико.пана

картапля на всій площі в 1100 гекта.рі'в. За па­ ні,й

врожай

буде

сто центнерів,

а

майже з

окре ­

~1ИХ площ по 120-130 центнер і в. Радгасп нара­ щує те\1П1І здз,чі картоп­ лі , збира'ння

державі

і

про.дажу

овачів .

З

ЦI1~1

завдаННЯ\1 уже повністю справився пеРШІІЙ відді­ .1о.к, де БРIl'гз,дIIРО\1 га­ родньої БРIІГa.J.1І Катери ­

на Іванівна ко.ІІав П .1аIl

Гайка ВІІ­ реал і зації

овочі,в і треті!"1 ві"ці.l0К . ТепеГ' відвантажують па­ наДП.lаllаву продукцію.

Be.lIlK Y

до.па~ІОГУ

у

16 жо.втня учаСНl1lЮ1 Дек а'Д II відбули в Моск­

жовтня

в

КlІєві

тії

(rATA~' ).

к ультур,

бі,в. ~1О.10ко.заводу, серед­

!lпаї і

першого. класу . Так, рад­ \1ає

Г.

МЕДВЕДЕНКО , корес·

настан,ня

МОРОЗ hВ

треоба

впо.рати

2300 гектарів. Вже підняго 1990. З\1а­ гання за висо.ку

якість і

темпи

очалили

оранки

кращі ~1ехаН· ізатори ра·д­

госпу Вікто.р Кроль, Ва­ СИ.1Ь Балась, І ван Ба.г­ лай та ВаСИJlЬ Дяченка. 125-130 про.центів­ такий щаЗ~lіННIІЙ вирооі­ то.к

\1 ають

трактаристи.

Во.НI1 пообіUЯ .1И ,на пра­ тязі ІІЬОГо. тнжня повніс­ тю

завеРШИТIІ

оранк)

зяблеву

. Ю. БIJfИК,

rромадськи~ пондент.

• фота.

сортуваlНt1Я

картоп .1і на "КСП-15» у

На звільнен,і від паш­ ні лаЮІ ра'Дгоспу «Зо.ря» виїха.ю І О гусеничних тракторів Вдень і вночі гурко.ЧУТЬ мотори . Да

корес·

IІОВ )

під вр о.жай ,нап у п­

нага

рак).

Посіяна

культур

да

першага кла­

Прате в ці.lО\lУ райаll пасіВllаго

\Іатеріалу відстає, про. ща свіДЧIІТЬ В'v1іщене зведеll­

ня . Радгосп «Заво.риць­ кий» СПРО'llігся ЛlIше 6 про.центів

ві,1

lІаявнага

насіння довести да пер­ шого.

к.1асу.

В

paдroc­

п і ж «П.10сків<:ькиЙ » та в Руднянсько.\fУ П.1е. \І· П1 ахазавод, і да

ки

насіння

п і дгото[;,

не

присту-

пили

На,сіtrня КСІІІЮШІ"'Ш, ЩО є

В 1і а.явнасті,

зас,мічене

караНТИННIІ\1 б) Р'ЯlІо.\І паВIІТlщею.

-

прате аЧl1ща­

ТI1 йо.го на БОРllспі.1ЬСЬ­ кій електра\lагнітнііі ус­ танавці не ПР" СТУПи.111.

Не ОЧllщене

01311-

ЇІ

насіllllЯ

гороху.

Справа

'Іесті КОЖІІОГ<>

KaJleoКflfBY

накущи­

праве.111

lІіДЖl1в.1еllllЯ

ярих

з підгато.вкою

~1И'на висакоякісно., з вн~сеIlI1Я\1 ~liHepa.1bIlI1X

В багаТІ )ОХ

до.

-працентів [lасін­

су , Богда,нівська птаха­ фабрика 74 ПРQlЦеНТIІ .

ПРИК.1ада~1

вже

нас uння

пта , ОфаБРl1ка

77

стандарту

хлібарабів Вола,чи<:ькога району ХМ~J1ЬНIЩЬКQ.Ї об­ л асгі готують ~liUIl Y ООС­

і

такого.

радго с пу .

\офабрики

госпо­

да

acill'HE

спя т а

ci1 1'l 151

посівів .

пі;(Готовку

ЯР"Х

пта­

закіllЧIІТIІ

-

lІа­

ку.1ЬТ) р.

Парівняно. раніше, HiJК

Н . КРЕМІНСЬКА,

у \1l1l1улі раЮf, разпачате підготавку насіlІНЯ ярих

иачальник насінної інспекції .

ВОСЬ\II1·річнаї шкіл

громадський

На

ня

74 69 55 53 52 46 36 32 28 28 27 6

НІІ, як і ,веось радянсынйй Ііа.ра,д, го.тують гідну з у ­ с тріч 50-рі,'IЮ Великого.

дабрив

вже

В('.1а

77 77

"П.lOскіВСЬКllі1» РУДНЯНСЬКI1ІЇ п п. з. По району 46 Працівники сільськаго гаспода,рства Броварщи­

се.1а .

ХОРОШИЙ РИТМ

«З~ваРИUЬ'КИЇI »

За

давести

госп "ВеЛНКОДИ\lерськиЙ,..

('[,1(3

Жовтня

щоб

Їlага да нор" стандарт)

бі .1ьше. я!( трн четвергих :10 за('lІпа,ного . Ка.~IІТЯН­

"ВеЛIlКОДIІ\lеРСЬКllfl» КаЛИТЯlfCька Бо.гдВ'нівська «Літківськиі1 » П у х,і,вський п . п р. І\lені Щарса "БОБРИЦЬКI1І1» "КраСllліВСЬКI1f1» "Гогалі~ський» Се).1ипа.1кі,вська «Зоря» «ТреБУХЇВСЬКIІЇІ» "Русан івський »

дарствах

фаб ­ філіі вира­

Ук:раїни .

ву.

Хід підготовки

радгаспу

l<а.1еКТI1ВIІ

уряду

ві,дбу,в -

насіння ярих культур в радгоспах і птахо­ фабриках району (в процентах до

.1ась

l'трічкаво-ткацька·ї {>II'ІШ , рабко.опу, ФаБРНКf1 х у дожніх

і

3АПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

збllранні ав-очів надають

пондент.

вироБНIІЦТВО

дОСІІТЬ сказати, що легка ПРО~lислов іlСТЬ за 9 міся­ нів збі .1ЬUНlла випуск сва ї х виро.бів на 12 проценті,в. !3еЛl1чеЗНIІ\!И темпа'!:1 збільшує ВI1ПУСК това,рі,в і ваlжка праМllслов і Сl ь За 9 \1іся.ців виробництва хо,~ОІДИЛЬНИ'КФВ.

папрацював

колеК1ИВ

ня, хімія, метал у рг і я, ,Вl1Доо.буток нафти і газу , з другого теМПВlМI1

Haдa€~la

а

передні~1И даними , серед­

на-раднага гасподарства, я,к , lІаПРИК.1ад, маШИlнобудуван­ ВllпереджаЮЧIІМI1

то м у

до.щі,

свято .

Бllрабництва З о.днага бок у найшвидше ЗРDстають ті галузі важкої індустрії , Яlкі визначають про.грес всього

-

почнуться

допомогу

Харо.ше

длп порі,в, няння , нага,дає\lО. ща за останні шість раків середньарічний т е~IП зроста,ння П'РО~IИСЛОВо.ї пра­ дукції стаНОВІIВ 8,6 процента . Це означає, що. наші те\1ПfI зрастають, ща екана\1ічна полuт~ка партії, роз­ роблена після жаВТIІЕ"ваго (1964 р.) Плену'llУ ЦК КПРС, даt ОВ С ІЇ чуд ові результаТІІ. В ЦЬO~1Y ве.rшчезну роль , беЗС У \ll1іВllа, в'ідігра.1а т а каж ВСЕ"народне 3\lа'гаН'IІЯ

Ute

півстаріЧНQга

ра"

~I K_

роджена Почесною Г,ра­ мотаю Президії Вер­ хав.ної Ра.ДlI УРСР. 15

заСllпаног а )

ювілею Раа.янської дер­ жаВIІ несуть трударі радгаспу «Го.голіlвськн.іі». Вони дакладають ус і х сил і уМі'ння, щоб гьдно підготуватl!JCЯ і славно ВЩЗ'начити в<:ена,родне

II<>нта .

за

честь

ва,хту

і

Д. С. Ко.роне-нко., керів­ JШКll Кому Н іСТИ'IІЮЇ паlр­

Назйн ГОf'по ·

Перед<:.вя гк()ву

Ра с ії

неваї соціа .1істичної ре­ волюції, 17 l1Во.рчих ка­ ле.ктиві,в РРФСР нЗ/га­

(ТАРС).

На передсвятковій вахті

т)а­

\ І айст ­

РаДI1 ррФсr М . О . Я('­ IІОВ, Голава Пре311діі Верхо.вн Оії rащl1 УРСР

)\a"~T"

НАДИХАЮЧІ ПІДСУМКИ

В

у часть

ро ЦК КПРС , Галова Ради Мін іс трів УРСР 13. В ЩербlЩЬКlІЙ, Голо­ ва ПРСЗllдії Верховноі

д еоНllі Декади російськаі .1ітераТУРI1 і мистецтва ІІа ~' KpaїHi, ПРИСВЯЧЄ'lІаї .50-річчю Bem~Kaї Жовт­

Ma~\aЄBa кургана , до го­ ловної С hУЛЬЛryри ан­ самблю. Заідсн відкри­

вається ВНД /lа Вошу , на лриво..1зькі далі, на все .:1icto-гераЙ, .в.ідрод­

заслуги у

З\1іцненні взаЄ'v1о.зв'язків братніх КУ-1ьт у р і за ВІК1I1ВН)'

Декади

раіНI1. На канцерті бу.lІІ ПРllс:тні Ч .1еНI1 П<л~ітбю­ ро ЦК КПРС Галов а Ра;щ А1іністрів РРФСР Г . І. Во.ранав. ПеРШІІЙ секретар ЦК КП ~I Kpai­ ІНІ П . Ю . Шелест. КЗlН­ ДІІдат у члени Палітбю -

рода, інших міст і сіл республіКIІ з великою теП .1GТОЮ ,1рIІЙ~lалн пос­ .1аllців Рас і йськаї Фе .1.е­ рації .

&

ІІі

криттю

че г вертаl\1У Віддjл,ку рад­

гаспу «Гоголівський». Фата А. Казака.

ДОСТРОВОВО Но.леюив

Б.Роварсь­

кона в державний 11 .1аll десяти м,ісяцї.в .

кого ЗЗlвощу нестанД<lРТ­

HQfO'

кО'мун.альЖ>го.

лаlд.нaR'НЯ,

шись

В

Понад I1Л<lН Вllпуще­

о.б ­

ІЮ Вlіс,і)1 опалювальних

'ВКЛЮЧИВ ­

соцlалd.стичне

/{о.т лів Сlfстеми

інжене.

ра Надто.чія , 11 О urr.YK 2.балонних, 33 ШТУ'КИ 10-балоНlНИХ шафних

з.магЗJНlНЯ на честь 50. pqч'Чя ВеЛIfl(Оro Жовт­ ня, ДOC~POiHOBo., 16

ЖОВТІНЯ 1967 РОКУ, ВИ -

УСТaJIЮВоІ<И і

ін.


СОНЦЕ СОЦІАЛІЗМУ СЯЄ НАД

І

Двадцять сім років тому в історії трьох при­ балтіilських держав

-

Литви, Латвії, Естонії

Край індустріальний

-

стався Докорlнниli поворот. Керовані комуністамн, трудящі маси повалили

uіоналістичної

буржуазії,

селянську владу і сім'ю народів радянських

lІієм

відновили

вступили

СРСР.

А

в

кожній

-

і

робітничо­

єдинv

велика

народів, скріплена

партії Леніна,

дозволяє

ненависну ДИКТIfl'УРу на­

Рівень

співдружність

зцементована ге­

а

і є та могутня сила, яка

республіці

здійснювати

в

т аКІІХ

Тільки за

Про глибокі соціально-економічні

ські

перетворення

~ прнбалтіliських республіках, про успіхи на всіх ництва, про нові Досягнения, Литви, Латвії та

з Якими

трудящі

маш инобv Д~BHIIKII

сьому

немало

легенд про

пральн у

Tt>,

як

тич, ного працює

тну ся

на,віть у ХОЛОдіні осінні дні не дозволяв своїм пасту· хам збирати Х\lIlЗ і палити багаття. Якось він помітнв \ ладі ВОГОНЬ і, розлючений, по)!чав на коні до паст у хів,

збlграЮЧIІСЬ жорстоко їх покарати . Яке ж ве.1lfке б у ло здивування ПО~lіщика, КО.1" В;' ІІ побачив, що у багатті горить КОРІІчневий КЮlінь ...

ЯК ЗГОДО)І ВIІЯВИ.10СЬ, цей ка\(інь ~lOже не тільки го· р ітн . В радянський час на базі сланців стзорено ЄДІІІНУ в OBOЄ~IY роді хі~lічн) ПРО:VІисловість . Вона дає бензин для літаків , сировану ДЛЯ син,тетики

на

слаlfЦЯХ .

У нинішній п'я гнрічц,і в басейні передбачено 8вести до ладу додаткаві потужності для добування 10 ~І;льїюнів тО"нн с.lа.нців на рік .

плексу

ХI'l1ічних

Є\lСТВ

в

ЛlІтовці

добре

па'~I'ятають чаСІІ, КОЛ 11 гнані ГОЛОДСу[ і злнДtня­ ми

безземельні

і

мала-

земе.1ьні

зали -

свої занепалі господарства і В11ратив­ ши надію знайти роботу на д,рібних під.ПРИОІ­ Сl'вах міст , Їха",1И ш у ка­ ти Ш\lатка хліба за

шивши

моря"океани,

зокре:llа ,

в БраЗілію і на планта­ ції

багатіїв

інших

нані

країн.

Литва,

терською

МІСТІ

д і \l

литовського

землероба IІрнйшла но­ ва культура побуту. Важко ни'ні знайти на селі б уло

де б не радіоприЙ.\!а,ча, все

KBa,pTrlp y,

гус тішю!

візійних

С1 ає

ліс

:mтен . не

вже

тут

зова

плита,

ШШlа,

підпри­

розвивається

те~lПа~1І! енергетич­

не господарство Латвії. Якщо в 1940 році вироб­ ницт.во е:lектроенергії стаlfови.10 251 мільйон

з

бра­

допомогою

На Всесвітній ВlІста'в­ ці в Монреllлі в загаль­ н,ій експозиції Радян­ ського Союзу Литва демон,стру"

технічио би,

теле­

Нікого

ди,вує

га-

п'ральна

~Ia -

холодильник.

в

основному

СІ<; ~aДHi

виготовлені

~іИСЛОВИХ в

виро-

на

підп,РИЄ\lС1'вах

.1абораторіях

вих

про·

науко­

закладіЕ'.

У

Монреалі

де~юн­

Трll

радя.н­

СЬКІІХ

ве;JСТЗ'ТIІ.

Однн

з

-

струються

них

ВНСОКОТОЧНІІЙ

уніIJ~рсальний

~ругло­

шліфувальний

є ЛlроДук­

цією

Вільнюського

за­

ВОДУ

шліфувальних

вер·

статів.

Він

паlЄТl>СЯ ЩЮІ\!

не

пеt:ед

с.вjТ()!!I!ШI

пасту· найкра­ зразка­

\ІІІ.

Легка

про\!нсловість

НОВИЙ BEPCTRT

зріс

докорінно ла .

у

у

КОЛІІСЬ а

шкапа,

лише

зрідка

володію!ях

1еиер

на

ПО~lЯХ п[сяч

та

се·

тяг-

виднілися

ПО\lіщн:ків, кол-

для

хуторів

ви-

худоби

і сараі

зал'ізобетону.

союзних

про·

територіої

чо­ респуб­

.1ік: ~'країни, Білорусії, Литви і Лаllвії . ГОТУЮЧИСЬ гідно зу­ стріти 50·річчя Радя'!! ­ сь-кої держз-ви, трудящі .'1 атвіііської РСР ВЗЯЛІІ піДВlІщен,і

зобоВ'ЯЗЗlння:

випустити

пона ,д

пдан

тисяч метрів ткаиини , ІО

500 ної

корд· тисяч

телефонних

ana,pa'fiB, 500 ХОЛОДИЛЬНИХ агрега­ тів, 60 нава'нтаЖУВ3'чів Д.1Я

сільського господар­

СІ B<t,

багато

.l\·Кl1ії.

І

TO\l)' ,

в

іншої

не\lає ЩО

про·

сумнііВУ

всі

ці

зо-

бов'язання буд у ть KOHarнi з честю .

П.1 а кат х у дожника Ю . Март и на « 3н а,\!я Октяб · ря

ви­

зна,IЯ

-

нашей

зпохи» .

(Фотохроніка РАТЮ' )

предста.вле , іа

у Монреалі БО/раторія

на.рЯДНЮІII

ультразвук у

ма,нто з овчини, що імі­

Кауна.ського

тує дороге хутро. З'ро­ били їх на Каунаському

ного стр у є

інстит у ту цифро,вий

об'єд:нЗ'нні хутрових під­

феТО~іетр,

приємств.

ва'Ний

ми.

Великий ін герес у від­ ВlІстаlВКИ вик-

ликає

оригінаю.на

рюва.1ьна,

та

ьнша

вю!і­

апара(J'ура.

ск,онс1'РУЙО'

Цей прилад призна· для

nимірювання

швидкості

.lіа,гности<tна

у .~ьт,развук у

РеЗУ ,lЬТЗїI!

Ла-

демон ­ інтер­

співробітннка ­

11

чений

відувачів

ПОЛl'теХНIЧ'

поширення

ріДІІні .

в

в!шірювань

в кам'яні

будиики з ко­

му.нальними

вигодами .

до

-

послуг

дитяч.і

садки і ясла, амбулаrro­ р!1, клуби, ~інотеатри,

він му

п оказ у є в Вllражен,ні .

ються

Місто даугarвп і л с . його гордістю і сла'вою є віДО:llІІЙ усій країні завод

синтетичного

на

«взути»

завдякн

во­

локна, прод у кція якого йде для легкої про­ мисловості і BIIГOTOB.~eH­ ІНІ кордної тка'lilСНИ . 3 початку нинішнього

додаlfКОВО

стараННЯ"'1

да ,у·

також

ехоскоп,

застосов уваliИЙ у меди­ цині для виявлення зло­ якісних П У ХЛИН, і фаЗ0 ' кард,

що

дає

од еРЖЗіП I за

допо"югою

зв) ку

змогу

Kapд i,oгpa~IY ультра­

Оршінальний

прилад

для

і

орієнтуван­

ня сл і ПI!Х .

ВlДзнача€

кордної

.1I1С51

плаlН .

Такоі

по.над

кі ,1ькості

її

ваТІ!

достроково Сllсте\! у

ПРО\Ш С .10·

кількох десятк і в тисяч шин. ІНШН\І!І словач!! ,

ТИСЯ1гі

с увні

виробництва

авrо\юбілів

\юж·

-

куди

телеКЮіери,

за,вдя,

він сам

поставляє

про­

різної продукціі.

борошно-просівально-дозувального

агрегату

І\УЛЬТУРУ виробництва і умови праці ... »

Лист з Закарпаття: "у 1965 місильну машину

«Стандарт»

одер ­

пол егшить

рОці одержали вашого

заводу.

тісто­ Працює

шля­

хаМl1 робітничої дружби таллінців з Усією країною.

ВІІ­

Острів

.

НОВОСІАЬ ІЗ нснтрі РІІГИ, де ПІРО' '<ОДІНЬ р і ка Даугава, .1а тв і ііськ і а'рх'ітеКТ ОРIІ FідкрlI.111 .. острів , ПРІІ­ СІ 2 Т ІІІ ІИ :],.151 з аселеНilН1. десять

СТО,

літь т о \!)" р іЧ К О ВII\lІІ від· l{ла.l<t\II!,

він

\lа .10

до с і

ос в оє ниїl . острів Кіп с ала чезна

веЛІ!· П .10 ·

будіве ,lьна

щадка ,

на

б\ в

Нlіllі

НЬО:>І У

про·

кл а'даються інженерн і спор у ди , KO~IYHiKaцii, ЗВОДЯТЬСЯ перші на.вчаль· l lO -лабораторні КОрП УСIІ

(-)изького інституту .

На НО'К

політ~х,"ічного

Кіпсалі

р уджено

буде

ВІІСОТНІІЙ

прссн,

'-!істяться

В

ЯКО~І У

роз­

га·

IIО'Ж) рна.1ьне

цтво і кар ня.

спо· б у ди­

реда кції

зет , JI атвійське граф li е агентство,

те.1 е ­ газ с г­

ВllдаВНII'

об' є днана Д р )" ({Насе.1ЬЦЮ!II»

острова

стан уть

також

співробі 1НИКИ об'[и слювального центру ЦСУ

республік!! . В районі ос т рова через да у гав у б уде зб удовано два МОСТН.

дуже добре. Люди задоволені ... » І таких листів чимало.

Шляхи ділових зв'язків заводу по суті стали

веС l,

Пlроцес у правління роБННЦТВЬ\I .

З~ЮI!ТУ­

ВОГО те.1еб а чеIlIlЯ . ІІ а ОСІІОВ1І1 І Х ді.1янках б~ · д~ ТЬ вста'1ІОБ.lені пере·

Д_1Я

цехів

швидко

чергу,

заводу

народних грошей. до 50-'річчя ЖОВl1НЯ завод · ські РlільЦl зобов'яза·

тканини

керівники

ТІІВ

доБРИ\1ІІ Т80РЧЮІИ діла­ мн. Рац і он ~l~іза'Тори вже заощаДIІЛI! піДПРИЄ:llСТВУ сотні тисяч карбованців

ткацько­

чещ у

ж у вати потрібну Ї\! і'н­ фор~!аціlO . А це, в свою

го цеху випустив сот·ні ТИСЯЧ квадра1'НlIХ мет,ріВ

колеКl нв

КІІ

З ~lож у rь

ra,Bn i.1CbКlIX xi\liKiB. Ю,ві'.~еЙtНIІЙ рік колек­

стосування підвищило продуктивність праці, поліпшило

На фото : новий напі,вавтоматИ<юИИЙ зубофрезер· ний верстат, створений конструкторами в іл 1>100ського філіалу Експерим~тального на,уково- дос­ лі'дного інститут у металорізальних верстаті:В. (Фото"рані'ка РАТАУ) .

нифрово­ Експо'ну­

у цаРСТВІ• капрону

«Піоран працює у нас з І квітня 1966 року. Його за­

Кол­

переселяються

біб.1іотеКI\ .

тирьох

екземпляр

великими з цегли

госпники

іх

по

Відзиви про роботу естонських майстрів, як правило, хороші. Ось що пише директор Ворзельського хлібком­ бінату Київської області т. Шпаченко: "Промисловий

Глннобитні хлі­

замінюються приміщеннями

та

дружби

Він

ходить

вагонів

ростають сел ища м,і сько ­

ВІІ

народів·бра'Гів .

сталь, Куйбишев підшипники, Ленінград велико­ сортну сталь ... Таллінці, в свою чергу, відправляють в усі КУ1 ки країни устаткування для хлібопекарної про­ МИСJIОDості. Тільки за минулий рік відвантажено 2085

радгоспних

1(О~lбаЙнів.

го типу.

вжнього діТIlща

ходить сировина, інші

працює багато тракторів, сотні

За~!iscть

ду дашава-,Рига, спра­

дукцію. Так, Боровинський комбінат вогнетривів шле підприємству шамотну цеглу, Златоуст магнітну ста.1Ь, Дніпропетровськ труби, Калінінград кокс, Тула ливарний чавун, Череповець тонколистову

\lаШИНfI

ШI!рОКИХ

госпних

мало

Якщо взяти карту Радянського Союзу і в думці з't::днати всі пункти, з якими Таллінський завод торго­ вого устаткування має ділові зв'язки, внйде густа сітка ліній. Одні вказуватимуть, звідки на завод над­

З\.lінилося

де

РСР

газопрово­

ЗВ'ЯЗКИ ОДНОГО ЗАВОДУ

ЧОТНРІ!

литовського

Ta\l,

лася

Латвійської спор у,дження

Утвореннй

рази .

обличчя

еКОНО\lію[

досить

КО.1госпів

радгоспі,в

значен'ня

розвитк у

досить

скззагти, що за останн'і 15 років обсяг валової продукціі

Величезне ДЛЯ

року

сільського

господарства .

е.1ект,рифікувати всі КО.1· госпи і радгоспи рес­ публіки .

в.иотавц.l

всіх радянських народів , переТВОРИJl~СЯ в край всебічно РОЗВИНУТОЇ ін­ дустрії і ве.1НКОГО соц і аліс г ичноro

1966

На

,13оТИ­

ноа~іернка:нських А

.

.

у

В

проек,

ОлаЙне .

Бурх.~llВЮ!ll

і

Лі,тиі

повну

вже

в

і в' ;tжучих речо­

За р оки Радянської влади в слаlllцеВО\I V басейні на ~I i.cцi дрібних, напівкустарних піДПРИЄ)IСТd виросли ве· Лflкі шах rJI і розрізи, електростанЦІЇ, хіміЧI.і КО~lбі'нати і заводн б)ДіВ€.1ЬНИХ ~!атеріалі,в СпорУДJl{ено слан-це­ переробlШЙ комбінат, який вперше у світовій пра,ктнці вироб,1ЯЄ побутовий газ з «горючого ка~lеню». Прибал­ тійська ДРЕС ПОТУЖlНістю 1,6 мільйона Ki .~OBaT також

сеЛІ-ЯН

волокна

ПОТУЖіність. Ведеть­ будівництво ком­

вип . різиі масла . Сланцевий попіл використовують Ал;; у.доUрення полів і внробllнцтва БУД~lатеріал і,в .

.

машину .

ну інд усг'ріЮ . даугав ­ пі ,lСЬКИИ ЗJIJОД син'те ­

ців . Одна з них розпові'дає про скупого ПО\lіщика , Я'КИЙ

у

тре ­

Заново створено хіміч­

.1ЮДl1на дізналась про чудові ,ьластивості горючих слан­

естонських

кожен

ГOIН, кожен чеl1вертий радіоприймач , кожен СЬО\lИЙ дизель і КОЖіН У

ЧУДО-СЛАНЦІ

на

\lа ­

тій в країні ва'гон Д.1Я елеКТlропоізд,ів, кожен шостий трамвайний ва-

Естоиії ідуть назустріч 50-Річ­

склав

добу латв'ій­

готовляють

ваних нами матеріалах .

народ

мета­ раз .

шин і приладів, ніж за весь 1940 рік. Тут ви­

чю Великого Жовтня, і розповідаеться в публіко­

Ес ГОНСЬ!{ЕЙ

і

як

кі.lОват,годнн, то

році 2.100 :ІІі.lьЙонів. Це, зокрема, дало З\lОГ У

175

Вllпускають більше

ділянках соціалістичного і комуністичного будів­

працює

галузях,

машинобудівна лообробна 'в

чудеса

творення.

..

промислового

вироБНlІцтва 1940 року перевершено нині в Лат­ війській РСР у 19 раз,

братню

Нов у но

як

Кіпсал у зад)"\lа· с кла ,:IОВ У

с учас н ого

нентр у

чаСТИІН У

Риги.


ЗЕМЛЕЮ РАДЯНСЬКОї ПРИБАЛТИКИ ... Важливими віхаМIІ в розв'язаииі иаціоиаль­ ІІОГО питання було возз'еднання українського, білоруського і молдавського народів, відновл~ння Радянської влади в Прибалтійських республІках і входження їх у Союз Радянських Соціалістич­ них Республік.

• Важка, але разом з ТИМ 'Ро­ ман'гична

_-

............-...........

годи дат'и

сягли ,небува.1ИХ успіхів у розвитку на,ціональної

понад

населення. Щороку зро· ст,ає випуск продукції машинообудівних та при· .1адобудів,них заводів,

та

іНШІІХ

приступити

до

фабрик,

які

квадратних

товар//

на·

ла.

В ювілей,но~!у році трудівники Естонської РСР доби&аються все 'ноних і НОЄІІХ успіхів. Вони зобов'яза.1ИСЯ до­ С-ГРОКОВО в//ко,наТIІ річ­

ВІІ"УСКУ

МОlll1'ажу

~/eTpiB

~/оВЗJI,і

ЖИТ­

до того, щоо ра­

зом з усім раДЯ'НСI>КИМ народо),! гідно зустріти піввіковий ювілей пер­ шої s світі соціалістич­ ноі держави.

най-

для 'Р,аДЯН1СЬj{ИХ

( ФОl'охронj'Кd РАТАУ)

• 3 МАРКОЮ ВІДМІННОї

Радгооп «БудескаJViє», зе~1Лі ЯІЮГО розташоваl",і недалеко від Риги, за останні рок" відвідаJЮ чи),!ало українських дру­ зів. Судячи з відгукuв,

теріальне заохочеJiНЯ людей, і більшу частину нієї су"и одержано від

кожен

оон.овне багатство госпо­

з

тут

них

ПРО'ДЗ/КУ

J131'війської

побачив

багато

цікавого .

За часі,в буржуазиої влади Литва з аООЗIIJJ а на 'віть ШНУРКИ для чере­ ви,ків.

А

тепер

ними суча'сною технікою.

Виникли і виваються

кожних

20 диів литовська

елеКl'ротехн,і,чна,

про­

електронна,

мисловість випускає с-гільки продукції, сюіль­ ки

вона

давала

за

на,. НЯ

весь

тах,

на

теплиці,

овочі

ЯКИХ ЙТlШУТЬ р"жан, іНШІІХ в"сока

рооства,

.1Ока

з

ше,

земле­

завдяки

які,й

урожаї .

на,йвищоі

Але

оцінки

стоюється

верте \lіС/lе в СЬКО\/У Союзі .

верста­ апа­

падає по

рад­

радгоспа':'<I. цього

за

пла­

на

1 РО\lОторах, магнітофонах, никах,

нах

і

це ,1

становили

маши­

чуваНIНЯ

д.

станціюІИ,

край

дукція

експорту

ПРОДУКТИ

і

хар­

сировина,

то

B,iдo~!a

біл,ьш

як

у 70 країнах Європ", Азії, Африки і Латинської АмеРНЕИ.

величезними

підп,риємствами,

буроснову

нині основна частина ви­ в.О'зу вироби промис­ лО'вості. Ли гавська про­

-

елек-гро-

ПОТУЖ, НИ),!І/

в.r,ади

.1/ІТОВСЬКОГО

холодиль­

індустріальний

n період

жуазної

рад,іолах,

пра ~"HIIX

т.

Якщо

елек-

Сьогоднішня Лнтва

осиаще-

Досяг­

зоотехніка

головно­

ра.дгоспу

Соu,іаліСТИЧIfОЇ Ритн БеИЛ!l!IfД.

Ферми стали сп,раIВЖ­ ні\lИ фабри.ка),!и молока. TpYДO~liїcTKi процеси на

феР~l/I,

БИТВА З ВОДОЮ

ра ,хунок

жи.риості і кислотнооri

lНаоамлеред

Героя Пра'ltі

нової продукції. Майже 60 т//сяч карбованців

КУВ а.1І'Н Я робочого тваРllн,ників.

на ма-

ногооподарське

\/OPCbKO~IY

баСО\1 берег

пла'вучі

баз:!,

повер­

таються

з

.~еких ЮІ),!И

про~іис.~, ів,

з

малі

лери,

У.10ВОМ

голоса\1Н

ються і

які

нічного в-ійської

порто~!

ту

і

дзвін­

середні в

чеРГ0-

ВІІЇ! рейс .. . Рибна пром исловіость стала в Радянській Лит­ ві однією з ОСНОІШИХ га­ лузей народного госпо­ дарства. Торік, напр,ик­ :Іад,

тут

два

\/ і.lьїЮIІН

ВН.l0виm!

понад

цeHTH~piB

рнби .

За роки Радянської В.1ад// в к.~аііпеді спо­ руджено сучасний мор­ ський рибний порт, здат­ ний ПРИЙ1мати і оброб­ пяти найбільші рнба,nь­ с\,кі траулерн і плавучі бази . Збудовано рибо­ консервний завод, який ви,пускає щороку 30 мільйонів У"ЮВНИХ ба ІІОК різ//и'( консервів,

і,нсп/туту,

мають

JЯ .

велике

Інститут

ВНШ/,

зай­ вче­

народ­ значен­

хімії

дере­

наприкла,д,

роз­

[,об.1ЯЄ способи викО'рн­ стання деревних відхо­ дів як хі~!іч,ної СИРОВИІНИ,

Лат­

вншукує

сільськогоспо­

Латвійського

жав "ого

шляхи

!,[,;rження

облаго­

деревних

ма-

Учені СТВОРИ_111 nРlllЩI!Піально IIОВIIЙ ме­

1 eria.1iB,

д<'р­

,(1',1, одеРЖ3'1/НЯ П .'lао(Т1/­ фікова1/0Ї дереВИ1/1! вн­

унівеРС/lтету.

Наукові за,клади рес­ публіки забезпечуються найновішою апаратурою.

С(lКОЇ

якос гі :

Виявлено

,:кож МОЖЛfllв,ість збіль­ Ш/lТи міцність суціль.ноі J

Сl'ворено перший атом­ ний реакто,р. Збу ДОВЗJн.о

деревини

в

два-']1РИ

ра­

зи і одеРЖУ'вати дета,lі 12У.ОЇ ж піДВllщеноі міц­

КОРПУСИ Д,lЯ інститутів енергеТИК/І, ОРl'анічного синтезу, механіки полі­ мерів і хі,мії деревИІНИ

нос гі

/1~.

ШЛЯХО\1

пресуван­

подрібне/іОЇ

деревн­

ни.

Колись, за час,і,в хазяй,нування селяни рока\IИ

гнули спини в

осушvва.1ьні канали. В

.1!/

ПО~I,іщнків, естонські

болотах, лопатами

роки Радянської

влади на

ДОПО~10ГУ людям прийшла потужна тех,ніка, ВfIД' і.~яє

веm!кl

кошти

Д.1Я

прове).ен.ня

копа-

держава

осушувальних

осушено 400 тнсяч ft'KTapiB. Протягом нинішньої п'ЯТlI­ річки буде осушено ще 240 ТlIСЯЧ гектарів, :, них понад 200 тися,ч найдовговічн,іши)'! і на.йкраЩ/t~! способо~/' ЗЗ'КР"Т:І:., дренаZhеVl. На прокла'данн'і тра!ішей успішно пра,цюють маши.ни Таллінського екскаваторного за'воду _ Нові екскаватори відр,ізняються від своїх попередників більшою продуктивністю, точністю, ГЛf/'БИlііОЮ llро.кладу-

Баної траншеї. До кі,нlЦЯ ювілей;ного одержать ще сотні

робіт.

Ось К'ілька

цнфр:

з

1946

по

р і /(

1965

в

~

~

~

Радянська щодо

РИГ'И -

культури

заду

багато

по­

розвинутих

капіта.~іСТИЧНIІХ

країн.

На кожні сто чоловік в республіці припадае по

61 примірнику газет і55 примірників на кожних телевізор,

віка

-

журналів, жителів на три чоло­

6

радіопрнЙмач.

будинок ДОС,lі,1.­

ного aTO~HOГO реа'ктора Акаде­ мії наук Лат'Віl1ськюї РСР. Тут Ilрацюють 'Вче-ні Лаl'в,ії, Литва та Есто н:ії . На фото: пульт уп,равління_ ЗВlдJCИ оператори «'командують» pea,~Т'opOM.

(ФОl'охрон і'l( а РАТ АУ)

зростання

залишила

ві,;.І,

в м:' стечку Са:Іа.спі.lсі

розташований

Естонія

темпів

р<жу \/е.lіо'ратор"

машин.

За ДВlадцять кіломеl'[Ji:В

ДIlЯ

~~~~~-,~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~,~

,,~

та'ких

Бнтва за родючість гру,нтів ~Рl/ває.

республі,ці

У н/шішній п'ятирічці ви.ІОВ риб!! в республі­ ці на~lіче"о довести до З )'!і"ьйонів 800 тисяч центнерів за рік.

да­

трау­

н,і,

Кр,і)'!

дарськоі акаде\!ії, РИЗЬ­ кого '1едичного інсТlПУ­

льоду, cy.:t:Hope),!oHTHi п ідп.РИЄ~/СТllа.

проща­

рибальські виходячи

з

- працює по­

вчених.

науково-дослід­ на робота проводить~я в пробле~1НИХ .1аборато­ ріях Ризького політех­

за,вод остаточної оброб­ ки оселедців, фаБРику

сирени кораблів у Клай­ порту. XPIPlК/I\1 вітають рід,ний

3000

ються БУД'Н:КIІ дЛЯ ряду

того,

-----------------------

вдень, і вночі Г\'дуть

педська"у

Академії наук Латвій­ ської РСР. Споруджу­

над

ської РСР

Морська індустрія [

Латвії

інших і'НСТlІтутів . П<р(}бле\lИ, ЯКЮ1И Vlаються ла-гвійсьюі

НIlХ ~!еханізова,ио, бага­ то зробленО' для впоряд­

яка б не давала надп~а­

виділив радосп

звичайно

нуто

го

43 КОРОВ//. Тут

жодної

ніж

тять

~!y

госп'них тварннник,ів . Нині в ра,дгоспі на сто гектарів сільсько­ господарських угідь прн­ немає

СУД:іах,

Радян­

буржуазній

на

молО'ка. А заслуга в цьо­

удо­

праця

одержують

під,вищеної нормальної

навіть піщані гр)"нт!! да­

ють добрі

тут

пі'вюра карбованця біль­

"а стіл покорила

ку.1ьтура

породи­

ських

метзлорі­

за,~ьних верстатів Литов­ ська РСР займа€ чет­

і високоточних

телевізійніЇ1

хім,іч-

Вели'Чезні досягнен­ верстатобудL8Н"КUВ.

виробництва

обчислювальиих

металообро6ннх

елеКТ<рОНJlа,

ЩодО' загального обсягу

ції! Литовська марка стоїть нииі на наіісклад­ маши,нах

радіо­

п!}!/ладобудівна,

1940 pUк. І якої продук­ н,іших

усп,ішно роз­ нові галуз.і:

В

науковою роботою за'Й­ малось не більш як 15-20 чоловік, Тепер у ТР/Rнадцяти інститутах Акащемії наук Ласгвій­

дарства. За центнер мо­

Одиим сподобались плів­ кові

~!Олока.

fv\ол.оч' на ХУдJоба бурої

HA~KA С.JI;VЖ,ІІТЬ НАРОДОВІ

ПРОДУКЦІї

ратурі і великих рибаль­

ф ВРМИ-фаОрики молока

щоб людей

мс,ря.

чис­

Всі діла і помисли -грудящих Естонії СПрЯ·

СПLживашlЯ.

ннй план

тому

першої турбіни ЕстОіІ­ cыоїї ДРЕС, ,в.вести в експлуатацію 254 тисячі

бу ді'вельних текстильних

випускають РОД, ного

у

лі 5 ТІІСЯЧ тонн мінеральних ДОQРIl'В, І v/ільйон дренаЖJIIИХ труб, І тисячу тонн целюлоз", 15 ~!і.lьЙонів квадратних метрі,в паперу, 1.600 т"­ сяч :ІІетрі'в ткан"н, 102 тисячі пар взуття, 25 т"­ сяч центнері,в рибної п,родущії. Перед,бачено також

економіки і КУЛЬТУРИ. Завдяки будівництву llрибалтійськоі ДРЕС та інш//х е.lеКТРОСТaJнціЙ республіка вийшла на о:що з провідних ~/iCЦb в СВ/ТІ ПО в//робництву електроенергії на душу

підприємств ~/атеріалі,в,

план,

з с.воїми

обов'язками,

більше ці'нної продукції. На фото: в гавані артілі «Звейнекс» (<<Риба.,1ка») Лн­ товської РСР. КО.тгоспн'і про­ м'И:слові СУ>'І.на П()1веРТlаються з

Рубежі ювілейного важливіших видів п,ро­ дукції, дати країНі ве­ ли,ку кількість виробі,в

рибалки.

с.правляютьс,я

нелеflКIfМИ

.............................

За допомогою братніх народі,в СРСР трудящі Ра",-янської Естоні,ї до·

профеоія

ТрvдіlВlНИКИ моря за ВСЯlюї '110-

(З Тез ЦК КПРС «50 років Великої ЖОЗТ'/евоі соціг.l, істичної рево.lю/~ії»).

В

Естонській

10

кожні

156

ня

в вузах_

РСР

на

тисяч

населен­

чоловік

вчаться

В самому лише

мільilони друзів У різних кутках еві гу. У Фін.~ян­ дії, Франції, Індії, Япо­ нії, в молодих африкан­ ськнх

Таллінському політехніч-

за

ному інституті 10 тисяч студентів. UЦOPOKY

ські

він

випускає

нерів

зей

для

різних

народного

Кожен другий трудя­ щий Естонської РСР має вищу або середню осві­

ства.

ту.

народу

500 інже­ галу­

господар-

* * *

Мистецтво естонського завою в а л о

країнах

останні

роки

майстри

* *

нії, вік,

році

театрів

населення

новить

1.300

якої

від­ Есто­

ста­

тисяч чоло­

перевищило

МІльйона

естон­

мистеu.тв.

у минулому відування

побували

півтора

чоловік.

УСІ ГОСПОДАРСТВА РЕНТ АБЕЛЬНІ Безперервно змінюеться економіка колгоспів і рад­ госпів .Естонії. У 1966 році, незважаючи на важкі по­ годні умови, всі rосподарства республіки працювали рентабельно. Наприклад, у показовому радгоспі­ lехнікумі імені Юрія Гагаріна кожен вкладениА у ВІІ­ робництво карбованець дав 74 копійки прибутку, в

опорно-показовому радгоспі імені Леніна - 68 кошАок. 3рос rання прибутків дало змогу виділити більше коштів на розширення виробництва, на поліпшення по­ бутового обслуговування колгоспннків і робітників рад­

rоспів. ЛL

Шдllищились і особисті доходи трудівників се­ _

Тепер працівники сільського господарства Естонсько І РСР всі сили вІддають розв'язанню важливого завдан­ . ня - до 50-ї річницІ ВеликOf'О Жовтня повністю вико­ нати, а на кінець року перевиконати план продажу державі сільськогосподарськнх продуктів.


В інтересах оборони країни Зако'н Союзу РСР про зага л ьний війсь'ковий обов'язок ВИК.11шав ве.1И­ КІІЙ

інтерес

З ОВ;НlІків

серед

при­

рай ону .

Цими

;\ІІIЯ\lИ районний військо­ виїI KO\l,icap М . 1',,\. Мо­ .1 0ЧКО провів

ПО HOBO~IY

Закону бесіду з "І1айб у т­ lІі\1І! воїна\lИ. Микола Л\нко.1аЙович розповів юнакю! про те , що

колосальне

нашоі

зростан,ня

соuіаліСТНЧllЮЇ

прсщ!с,ювості,

структур­

ні 3РУШ6ННЯ, що відбу­ ЛІІСЯ В ЇЇ розвитку, дали З~lQiГУ

оонастити

нашу

АР:ll і ю і Флот 'найдоско ­ налішою

воєнною

техні­

кою. На конкретних при­ кладах райвійськком по­ казав, що за свої:.1 тех­ ніЧІНИМ оонащенням і 60йовюш МОЖЛИВОСТЯlМи РадЯlнська Армія і Вій· сько:во-Морський Флот істотно sідріЗНбlЮТЬСЯ від ТІН, якаю! вонн були в 1939 році.

Тов. ІІІІВ

Молочко

роз'яс­

ПРНЗОSlІика:.1,

ВНК,1ик а ні

ально щодо

ті

нові

положення

порядку

п очесного

чим

принципівиконання

обов'язку

"адя,на\1І1 внесені в

гро­

СРСР. які но·виЙ За.кон.

ЦЕ ВИ ЗНАйДЕТЕ В НАШій ГАЗЕТІ ()СЬ

уже

одинаДЦЯТIІЙ

р і к українською та ро­ сійською \lоваЮI ВИХО­ ДІПЬ в нашій республіц.і «Робітнича газета»

газета ЦК КП УкраїНІ!. ПO'flа ШIlРОКО висв і тлює jіЯ.11,lІіСТЬ партіііНIІХ і профспі.1КОВИХ

організа­ цій. ПllТаllНЯ економіки, робіl'lшче жапя і побут.

Шахтар

~lеталУ'РГ ,

працівни.к культурноОСВІТНЬОГО зак.~а.1У і ~Ia­ ШlfIlобудівник труді-в­

ННКІ\ ріЗНIІ'\ галузей про­ Ш1С,10вості знаходять в КОЖНО\1У номері цікаІве для себе і Ч.lенів своєї

с.і."'I'Ї. В

«РобіТНllчій газеті» різноманітиа куточки

друкуються іlнjJОР\IDція.

Подарунок бу дівельників

В ін докладно ЗУПИН!lВСЯ ІІа скороченні строків с.1ужбlf. проведеНІні ПРН­ заву двічі на рі'к і т. n. Хороший Закон , та'ка од,но,:тайна ДY~!Ka ПРИЗОВ'fi"Ilків. Н. Хвостик, Б. 1\1.ороз та інші заilВЛЯЮТЬ : НОВІІЇІ Закон про заг ал Ь<Н!LЙ військовий обов'язок СПРЮЮВ~НИЙ на

дальше

ЦЮ ОКО.1IЩЮ дехто ~liCTa

та

що

всебічно до

ного

Жовтневої

H~"la

нина ЗУ.

З

дові'р'я за,хисту

насидженого

рево.1юції,

"І1ісця.

Жlfт.lОВИЙ ~Іасив )lехані'ІІІИХ

РОСЛІІ

виробничі

поверхові

ми

житлові

КО\I)'нальню!и

кафе.

\Іасив

ст~'аЛ.1Ю

УlісІа.

бага'То­ з

ВИГОДЮІИ.

Стрічка

з'єднала

КОРПУСИ. БУДІІІIКIІ

асфа.1ЬТОВОЇ з

усі:.1а

ча,гаЗИНIІ.

.J.0POГII

центра.1ЬН{)Ю

\lа'гі­

Чудовий подарунок с.1авному юві­ .1,ею 50-річчя Ра.ДЯJIСЬКОЇ влади пі,днесли будівеЛЬНИКIІ \lаЙстерень. Вони ДОСl'роково здали триповерховий го­ тель на 50 "Іісць. Зараз, хто не проходить По вулиці.

~' ньом у ж будннк у до свята відкриєтьс я фі.1ія З'В'511ку. МешкаНI~і готеJlЮ і житлового \1 aCIIB~ \1 аТIІ\IУ11> \lожливість заЧОВIІТIІ \fіЖ:l!ЇLЬКУ те.lефОIІІІV РОЗ\lОВ\. придбати газеТIІ й журна. ІІІ . П()С.1а Т IІ рекі)\Il'нд о ваНIЇіі

не на"l1НЛУПЬСЯ цією оригЬна.1ЬНОЮ красивою спорудою.

В просторих номерах готелю -

Сою­

сучасні зручні меблі.

раrді ,}пРНЙ~lачі і те.lевіЗОРIІ, всюди ців тут створено всі зруч,ності

Вlшравдають

її

з

шува.ВСЯ

ГРО"l1С1'ДЯ­

Батьківщини

соціалістичrної

Майстерень. За останні РОКІ! т ут ВІ!­

почес­

Радянськог.о честю

ото-

НIІ'ні на \lісці панської дачі розта­

.підг<YrУЮТЬ­

обов'язку

в

пu;.t і.1І1ла \І іж собuЮ ПО .\lіщицьк} зе~l­ лю і ,майно. а ca"l10ro flзміщика ,ВІІГ­

заявили,

виконання

Фіа.1-

TO~IY

Та ось прийшов кіІнець пануванню

життя.

ся

дз,чею

Пі'ВСТо.'fіття

ПО~lіщика Фіа.1КОВСЬКОГО Броварська БІДнота, ОКРИ.1ена поді я \111 Великої

"І1аТlІме,1О всі У"l10ВИ дЛЯ про'довжен'Ня осві'ти, трудовлашт}'вЗJIiНЯ і В.1аштува,ння особистого

ПРИЗОSНІІКИ

із старожи.1ів

наЗllаа€

Чt!ші віКОВIІХ СОСОН тут ви-с очів по­ ~І ; ЩІІЦЬКІІЙ ~la€ТOK Бі.1Я нього стоя­ Л'j ко)!ори. БУДИНКIІ, В яких ЖИ_1а численrна прис.1уга , і'нші СПОРУДІІ.

піДІВllщеНJНЯ

на,вчання,

тепер

кс>вського .

обороноздатності к:раїни, зм іu:нення Зброй,них Сил нашої любимої Батькі'в­ щини . В Законі тур­ бота і про нас юна­ ків . За'кіIНЧИВШИ в,ійсь"Ко­ ву службу У віці два,д­ цять років і ПРОЙШОВШИ армійську школу вихо­ вз,ння

і

по

квіти . Для

лист Чfl грошовий переказ .

\!ешкан­

На фОIО

новий готель

Фото В

К.

ДАВИДОВ.

Ветеранам

«Людина Прltрода», «Жінка)!, матерЮІ, подругам», «Фізкультура і СПОРТ», «Наше З.((ОРОВ'Я», «Не до С:ІІіху», сторінки «Все про ТОР­ гіrвлЮ», «дОбрі ПОСЛУГИ», розповіді про

Ще в 1918 році В. !. Ленін rrідписав декрет про

бllТИ

і ЧlІтачі,в

кожен

номер

з~\істовніШИ\I,

З

6.1I1ЗЬКО

того

на

ці

ток

УкраїНі цього

валось тисяч

ро­

ще

ВИНОЮ

ШИ\І.

року

поча­ на.1і,чу­

міЛЬЙОllііВ пенсіонерів.

мільйони'

888

тичній

ти

на

соціальне

забез­

становили

два

Так,

ті

першої

держз-ви

в

вік.

який

дає

натах.

10 тисяч

нах

У

Понад

госпного

НОВ ,lено

вересне-

вого

Пленуму

КПРС,

н.аправлеНIІХ

дів 1 і 11 груп, а також членів колгоспі'в, що ді­ ст&т!и інвалідність ІІІ групи внаслідок трудо­ вого каліцтва або про­

фесійного захворюванrЮI. ПідвищуlO гься РОЗ~lіРIІ грошовоі ДОПО\'ІОГІІ ін­ валідам Ві1ЧИ3НЯІНОЇ вііі111І і іНШІІХ катего'ріЙ.

виплата

дальше

ЦК

на

ч е ння

п'ять І вихова-

11 .00 - Телевізї'Йні ві ­ сті. 11.\0 « Строк ЩІ­ нає на світанку». Худож­ ній фі.1Ь\!. 16.55 Наш~ афіша. 17.00 Мульти­ плікацій'ний філь\!. 17.20 - для школярів. «Шля­ ха~ІИ героїв» . (Одеса). 17.50 - ТелевізіЙНі вісті . 18.20 - Виступає цигансЬ>Кий молодіжний ансамбль «Ягоро» . (Дніп.ропетровськ). 19.00СРСР

з

фут-

(МОСК­

аа)

- «Динамо» (Київ). 20.45 Телевізійні І!О­ вини. (М ). 21 .00-

к) рсу .

і

«ХіміЧНIІЇІ

будова

НЯ

ТОЧКlI

носно

і

пря\юї

П.10ЩIIН

НАША АДРЕСА:

М. Б&Ювари, вул. Київська. 154.

.~у.\І'Я свободи». ФіЛЬ\I­ ба.1ет. 20.40 - «Строк \Іинає на світанку». X~­ дожніїІ Фі.1Ь:.1.

е~рЗіН»

Українська

.1ітература

ДЛЯ учнів 8

П'ЯТНИЦЯ

Е : :

нарс,дного конкурсу кіно­

18.00

(,Ч.) даР\1 ДнбеrlКО» . Доку­ \lеНТd.1ЬНIІЙ фі.1Ь\I. 1920 Кониерт естрадної пісні. 20.20 «Пострі .1» . Но­ виїl художній фіЛЬ"l1.

Друга програма

Для

«С1ужба крові» - Телевізіїlflі в,:с т і. -- Естафета Н()ІВИН . 19.00 «Коман­

Програ\lа нав­

те.1ебачення студентів першого

_

ор,гаlН Броварскоro раЙО!fНОГО

комитета КП УюраинЬІ и ,рt8ЛОНllIОГО Совега депутатов ~руд;ящИХІСЯ КIlel'ОКОЙ области. З-82, З3СТУ'1Иика peAaKTOj)a. віДДІЛІВ: партійного ЖИТ­

Газета ВМХОJUlть у вівторок, четвер та суботу.

Броварська друкарня, Киівськоj обл ,сті. Ir}'Л. Киfвська.

154.

Телефон -

4-57.

...

....- --...

............

За\l . 4313-5865.

д

з в о н

І

'ТІ Ь

і

оо

-

СК.1адаllfіЯ

(Дві

КО­

nекціі)

ЗаК.lIОЧIІIІЇf КОІІ­

ва_1Ю

са\Iо_І і н.1 ыогоo

с гсцтва .

В

~ I II­

перерв і

те.1евізіі1ні ІІОВИНІ!.

«Ш1<:і.~ь­

«Шевченко

та

- -

(,Ч.).

Редактор Є. ФЕДЯЙ.

су-

Е "ТY"""""ТYТY""""ТY""""""""ТY""""~

КІР> . 1ї.40

............................................................................................................... 61964.

класу.

~

Перша програма

тя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського віцілу І гро­ мадської приймальнІ сКиївської правди» 4-47, вІ"повідального секретаря. редак­ ції районного радіомовлення та фотокореспондента З-18.

ІНДЕКС

І!ІІЇІ

те.1е­

нерт Всесоюзного феСТIІ­

Те.1ев;зіЙНIlі"І

фі.1!>'!. 11 35 -

17.05 Наша афіша. 17.10 - «Горизонти нау­

~НОВАя ЖИЗНЬ:.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

П\.1каШI!».

Проораl\lа ~'T. «Всі пісні друзям». (Льві'вДонець,к). 21.30 «Світ сьотодні» . (М.). 22.00 Заrключна передача м,іж­

18.00 'la.lbHO,O

19

програма

Сліди прямої». 19.40 А. Хача гурян «По­

....................................................................................................................................................................,..............) ....... " .... " ............................. •.. •.. •• .. •....t

п и ш І Т Ь

від­

20 ЖОВТНЯ

ХВIІ.1Ь

1100- Тt"'Il'візіЙllі віс­ ті 11.10 « .1IOдIlН8 і

проекдіїI.

Про·

17.20 -

навча,lыlгоo

.1Iша,нu».

ЗІІ' КІІ» .

Друга

-

великої

бачеНIІЯ. Для студент'ів дp~гoгo курсу . Ні:.1ецька \Іова. «Енергія та джсрс­ ,1а енергії» . Фізиrк~. «За­ .10'\1.1енш! свіГЛОВlI'(

21 35 - «Старт-67». 2205 - «ПОДОРОЖ У світ \ІУ­

~lОле­

к) _1>'. Ha,pIfC~la гео~\етрія. «Вступ. Ос-новні методн ПРОеі<туваIlНЯ. ПО.1Ожен­

любителів СРСР і НДР. (М.).

І

Хі\lія .

зв'язок

країні

КО\1уніСТIІЧl\оі

ча с н:стu » . гра\lа

Перша програма

«Торпед0»

нашій

проявів

партії Ра,J,яrНСI, КОГ() уряд у про .1юдеЙ , які віддали суспільству всі свої СІІЛІІ і знання (РАТАУ).

ЧЕТВЕР

6о.1а :

з

гурБОТIІ

вста-

19 ЖОВТНЯ

Першість

в

ОДI1Н

ма'теРЯ\I~

які наРОДИЛIІ б і льше діт е й і

\'ДОСКОlнален­

!ІЯ соціалЬІНОГО забезпе­

КОЛГОСПI\ИЦЯ~I-

ба,гаrrодіТIІIІ\\

пен-

забезпеч е шJН КО.1ГОСПНllків і,lІва.1і·

тако.+(

пі"ьгу

ПО_1іпше!-!ня

с іїі'ІIОГО

виробництва.

Велику

капіталу .

рішеннях

дальше

пенсій сіЛЬСЬКОvlУ насе­ .1енню ПРllб.1НЗНО !lа 165 ~Іільйо,нів l<арбова,lІ­ !Іів за рік.

пра­

П€lнсіонері,в безпла'Гно лікувалося і віДillОЧИrва­ ЛО В здравницях. До

а

Збільшується

і

держаSНО~IУ з а безпечен· ні в спеціаЛhНIІХ ьнтер­

іх до ВОСЬ\lIfріЧ'IЮГО віку. ЦІІ\І жінкаvl пен­ сійниlІ вік ЗНllжено ,J,() 50 років. Крі\1 того . ціиснено .111

Hapo~y,

числа тільки сільських пенсіонерів республіКIІ прибавиться ще понад ~I і_1ЬЙОН ветерані,в кол­

сві­

во на одержаНІНЯ пенсії по старості, ніж у краї­

І

робітницям окремих професій підприємств текстильної ПРОМІІСЛО,вості. Це оз,начає. що до

селЯіН ,встановлено і ниж­

ЧІІЙ

~

поліпшен,ня жнт­

радянського

КОЛГОСПІІ!ЩЯ\І,

на­

робітників

11

веЛlІке ,Іісl\е заїІ,Іає со­ !lіальне забезпечення. На п'ять років ЗНІІЖУЄТЬСЯ вік. який .1ає право на одержання пенсі і по старості КОЛГОСПiflllкам і

забезпече.н­

країні.

трудящих

мільярди 100 мільйонів Kap60BaJНцiB. Але це не все. Пооа,д 40 тисяч чо­ ловік живе на ПОВНОМУ

ничої газети".

ТИСЯЧ

~i як у Кана,ді 16. Спо.1учеНIІХ Штатах 18 і в Анrлії - 20 про­ центів заробітку. Д.1Я

В МІІНУЛОМУ році в нашій республіці витра­ печеН'ня

ТЯ

старості ста,новлять в сереДНЬО,ІУ 70 процентів ~!ісячного заробітку, то­

ГОСІТники.

ЯКЩО ВІІ досі lІе офОРМIІ.111 передпла1'И «РобіТНIІЧОЇ газети» (або її російського ви­ да'НIНЯ «Ра'60чей га­ зеТЬІ») на 1968 рік, то по­ старайтесь зробити це найблИЖЧИ:ІІИ ДНЯ"l1И. Редколегія «Робіт­

дальше

ПРlІклад, у нас пенсії по

кол­

-

без­

ня в СРСР поставлено незрівнянно краще. ніж У будь-якій капіталіс­

з майже два з ПО.10-

яких

ціКЗlві­

6

на

Ч()ТІІРЬОХ

Соціа"ьне

ці.1і.

На

буде

.1егк()вих аВТО~lобіл'ів і сті.1ЬКИ ж ~ІОТОКОЛЯСОК.

держава рік у рік збільшує аСIІГНУВЗJННЯ

спод і вається за допомо­ гою СВОГО робкорі,ВСЬКО­ а ,ктиву

забезпе­

трудящих.

року

плаТІНО видано іН'і!аліда~1

часу

хороших

.1юдеЙ та багато іншого. В 1968 році редакціЯ

го

соціа.lьне

чення

кі,нця

• праЦІ

По.10Тlіяка.

. ВІИНИ

священних

рубежів .

~ ~

~

ПРОДОВЖУ€ТЬСЯ

ПРИЙОМ

ПЕРЕДПJІЛТИ

НА ГАЗЕТИ ТА ЖУРНАm'l

~

І

t! ;

~

на 1968 рік.

~

БСIO.lжувачі газет та журналів на П,.'І.llрнємствах, ~CTaHOBax. радгоспах та учбових заклад.х. . .

3

ПереДilлату ПРИЇІ\lають «Союздрую>. ~ у з.1И та ьідділеНН51 зв'язку. а тако'ж гpO~laДCbKI розпо-

ГРО"l1адяни.

поспішайте

ьам видаНIІЯ!

передплаТИ111

ПОТРlбll1

І .... ... .........•.... ~

~

~

Обласний відділ "Со·юздруку».

".~

~ ~

~ ~

: :

AA~• • LA&"••••• A • •AAAA~A •• ~ ...- ..............- ........................................--..--.-...................................... -... ...........................................

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДОБУДfI3IЮ,Щ' КО,'.ШІНАП"

на ~OoTlfl~YI tO~~~)

бетонники,

арматурники,

вантажники,

;

t І*

слюсарі,

електрозварники,

такелажники, Од И'ІЮК і

,

електрогазозвариики.

чоловi'КIІ

забезпечуються

Г У [JТОЖIІТl<О\1

t і ПРОIlИСКОЮ . І За :ІОві,Д'ками звертатись на адресу: 1\1. Брова! КО\lбінату. ІхаТlІ автобуса\llІ. по ,~Іаршрут~ \Іетро І - -- БроваРIl N~ 1 і )J'~ 4 ДО КlНцеВОI ЗУПІІІІКІІ ..............................-.... ...... ..... ....---..................................... .....................ри. ПрО~I'ВУЗОЛ.

~

відділ

~-.~

кадрів

заводоБУДIВIНО'ГО

-

126 номер 1967 рік  

126 номер 1967 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you