Page 1

!Іролетарі всіх краlн, єднайтеся!

ХХІІІ.

Рік видання

! ............................ , ......

ВV ДІВНИК

!

і

! !

.N! 126 (2033)

!

СУБОТА

'

IIIYUD31V

.

Київської областІ

.

1

(Із Закликів ЦК КПРС до 43-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції).

коп.

15

.

економІчних

ку ль турних зв' язків!

........................:............• Ціна

.

з рІзним

держав

широких

розвитку

леж-ност1,

р.

1960 ~

. .

СПІВІснування

суспільним ладом, зміцнення миру і безпе­ ки народів, поважання їх свободи та неза-

жовтня

nартії Украіни та районної Ради деnутатів трудящих

ня політика Радянського Союзу- політика мирного

22

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

Хай живе .ленінська миролюбна зовніш·

!

НЕ СПИНИТИ РУХУ НАРОДІВ ДО СВІТЛОЇ МЕТИ! lІайбіJІьшиіі

на

понад

ниди

20

краї,ні

у

аа.1

Па.1ац СПОР'!'У В. І. де.ніна -

на

-

стадіоні і!.fені жовтня запов­

світу, який несе наро.1а~1 щастя і 1 сьІКо~у си.1у. Це панува•н:ня вони І за,кони у відносинах між .1юдьми, .1а висунуте Радян.сь,ким Сою.аом

ра­

роботі

;~рис.вячений

історія

·

мt'•rна ·

а часу

роюв

·за соб·ою, хоч

позбавила

їх

ІІеревага ,. · ·

·• ·"' ""Нас"І.l"'К

яко·І·

тиснути на вони мог.1и раюше ба·га·то країн. Вони .втратили свою

.• .. . .. Піс.lя .1РУГОІ свпu·вщ .вш~и, ко:tишню пере•вагу і у вnєнному · · пі ·~ •ta·c• створення вt.~ношеню. . • ООН ' кашташс-~ ти•иши .1Ц ;мимав ПаІІ}10Че ста-~ Треба організаціfіну етруктуру Н(}Вище в евт ще цупко трюtаА · . ' · 3 ООН пооудувати так, гово,рить Х · .1е система. ·ко.1онtаль•на :таrь . ик· то·в .. рущов, ЩІю- три групи :~е,р. . . • ... с · 11 · · · в ~.врош тогн час,-' СІЩІа.1ІПИЧ'НІ, а CC\Mf' JІ;ав . . І зн .вин 1 ряд НВІ}ВИХ еощ~.lІстичних .leP- імпе,ріа·.lіІ·тичні і нейтра.1істські · ОНИ Не . ТІ:ІЬ!КИ ВИ'НИК;lИ, ЖаВ. при ма.1и ршне становище але шви'КО Jмщнили·сь, поошза.вм:іа:народних питань, рuав'яза•н.ні " ши переваги на., ·капіталі-стични~І . ві',1· яких багатв в чо)ІУ за.1ежить ек.о"'·ОМІ·ки 1 "' •• :Ja}OM ,, пі •·несенні

ші О. В. Арістов, М. Г. І11натО'в, Ф. Р. І\оз.1ов, О. :М. Косигін, Н. А. Д. С. Пощrнеь·ки.И, Мухітді:нов, 1\. 0. Фуrрцева, :М. А. Сус.'!ов, М. С. Хрущов, М. М. Швер,ник, 11. М. Поспвлов, члени Преаидії Верховної Ради СРСР -- С. М. Будьонний, Іі:. Є. Вороши.1ов, міМОСК(}ВСЬ·К.ИХ

доб,робуту нарn.~них мас, У рnз-

партій,них і радянських о·рrаніза­

ЧІJ

fіути вШні

r\

'

·''

питання про діквідацію колооІіагово- .1ізму найважливішим питанням,

на.родами і держа,вами.

Наївно бро б думати,

цих прав.

я·ке включено для обго-ворення на

Втрачаеться їх ко.lиІІІІня е•ко.но- rнпь тов. Хрущ 1 ;в, що капіта.lіс-

створення ООН.

.том президії з'яв.'Іяютьrя товари­

ке·ріВ,НИКИ

1:>-

ста.:шся за

які

на XV сесії ;tя•нської де;н~гації Ге.нера.шної Асамблеї ООН. Чстве.рта го.1ина ;tня. За rто­

НЇ\'ТрИ,

хочуть }';(~ржати

на зем.1і.

док.1 цно Да.lі тов. Хрущов с.пинився на тих амінах у світі,

ників тру;~ящих столиці і столич­ ної об.1асті, які прибули rюди на мітинг,

роботі радянської дeлezayzz всіх во:~елюбних наро­ Генеральної А самблеі' О ОН пі'.ПРЮІКУ .1ів. Ге.нера.1ь1ш Аса·мбдея визна­

присвячении

XV ceczz

процвітанн·я

представ­

тисяч

12

...

трудящих Москви,

Мітинz

бути

щtрuві.

-

·

..

·

Аса•)І6леї.

пле·нарних за·сt·"а'н;нях· ,...

на ]JОЗ·

о

шш.тш

ТИЧ'НІ .кр.аши

зброєння, якби во·ни бри си.1 ьні- Визна:ння важ.:ІИ8опі ЦЬ(}ГО пиші від соціалізму. Тепер ста:но- тюння є ве:tиІшм моральним за-

дово.1енням д.1я Рцянського Сою· ~ ІІ',,1 " с ве "икою пе(Jемогою "И с ••, а,, борються проти КО>lоніалізму. га 1а · показа Х Т • в r.в. · рущов , .11 І'І•кре"'арt.аТ'' J • . • пове"'t'нк У нео·н\·. се·кр"'таря OfJH ·. " ' · · ' генераль·ног11

вище таке, що світова система .. . не 1:,1аоша, . . принаи~ІНІ, соща:нзму, І ніж країни, об'є.щані Спо.:Іучени. . ми Штатами в таю воєню агре· Н .1'ТО , ('ЕАТО · . 1 .· НІ\ ІJ.1ІЖИ, rивщ 1 . · · •·· К()аІІ ('І'НТ(І . т елрр СОЦІ3.1І•СТИЧНІ ~

..

<;

ни )Іаtнть нrfia чені раніше заrо- цієї t!(Jганіза.ції Ха~·марше.1ьда, · ЯКІ. ('ВОЇ~ІИ ..1іЯ'ІИ ПараJіЗ"ВаЛИ · · 1-JИ ""·П.l"•Ва·ТІІ • І\ашта.1н·тич.ю на ... країни,

хочете,

НІ\ЩО

і,

зщ·сити їх

пщи

;lO

r1 о з ' 11 - ·· L' нг На р • пар;Іаменту еепуо.1Іки но о.

роз-

ll(HJ

УРЯ'У

ак нног

· "Ь · дІЯ-. юrть

навіть

rтане чае,

збрмшня.

' " ' :J'а я·в,ля"с т ов. •Хрvщn.в

кн.1и Реrпуо.lЇ-1\а

:Конго

твеюо

• . . Нкщо ж урахувати націо,на.lьНКІцtt раніше, в щ•ріо·' етвнна~·1,·и 1. к·v.lьт~·ІJІ'. вІ•тк•.· пане на ногn 1 мщно заоезпе'!ИТЬ r\ • ' ' ·' • . rи.1и наз•вано п'яп. но-виз1т.1ьний рух народів, К(Jа-І··Н"І ре·н,ня ООН, О".lн · саме не:·Jа.1ежюrть. е·вою . _ ' • r·Іщіа:Ііr.тичю fіу.рх.шви~ІИ, три'ва.'Іими оп,1ес:ка.. . ... В ве.1июtх ,le,pil\aв: СшІ.lvчені Шта- нарщнnго руху·.. :Ja ІJО:t:юро~:>-ння І І .. аак.JЮ•Іши ча·етию своє1 про. ' іцуть попереду пн те~.пах зроеЩІ. . Ра;tянський Союа, мир в усІх крашах а та·кож нати Америки, мови тов. Х]Jущов дякн радя.нсь· . . ' . П. Н. тання вщю&ництва, по ос·воєнню Секретар ММК КПРС . · Китай, А:нг.1ію, Францію, то тепРр я·вюсть в НИНІШНІХ умо·вах миро· На Ц· .. КИМ ;ІІО,lЯМ, ЯКІ. НЦН':Jа,1И .. • Дьо)tічев короткою. вступною про­ 1\О'СМОС)", 110 'IIИlJ'HOl\1)' ВИКОРИСТаН·-~ а Х\' .. певноІ держав, .lюоних Н·аетрІнв великих . но·І· енерг.І·-1. Ви.ни"·нен:ня список \ І(ИХ . н ресу рцянrькоІ де.1егащ . ,. _ . . . . . ... еере.І . "' )ІОВОЮ відкриває мітинг. З про- ню атом 10 на ко- сесії Генеральної Асамблеї ООН розширився. чаt тини 0 ~ у;ч а.ш, :тачнu системи природно, евітn,вої еоціа:Іістичної розточуваль­ ~Іовами внетупають етоячи

їх

За.1 <tуrтрічає

цій.

хітектпmСіго ЗелендО!ва. С.10;во

розВИ1\КУ ~всього .1юдства, :~ля ио-

го .\ОЛі. ВІ'•lиче:тих змін аа цей

пе,ріо•;t

КІ).101Ніа.lьні світ. Розвалюються імперії. ~Іожна навіть r:казати,

гдаві

... і~ІПерн .. · тр1Щап. Іх

колоніальні

що .lИ!'Ь

надаєть·ся

і кnло:ніалЬІний

аазнав

·1 тепер

розва:tиу:tамки.

<·ької де.:~егації на XV сесії Ге­ ко.шшюх великих ко~.о~tаUІЬІНИХ нераль·ної Асамблеї ООН Го.1ові дера;а;в, зо~рема, А~гшІ 1 Фра•нМ. С. ції. США, як і ра:юше, аа:шшаСРСР Міністрів Ради

. ютьсJІ наймог}"Т•Нішою ка.піташс-

Хрущову. Тисячі ~-часни!Цв міти,н­ ~[

Г}' зу·стрічають

С.

Х.Р}'Щ()Ва

тичнпю :~ержавою. ніше

бур·Х.lИ'ВОЮ оваЦіf:Ю.

:Jве·ртаючись всіх,

трансляцію

бу.'!и

_

нопо.1kтичного

ви­

Ра11:я•нського уряду говорить:

а Сполученими

Да.1і то·в. Хрущt~в епинивея на наші відносини

ми будемо

спинився ·на пита.ннях загального

якщ 0 ра ЩJитягадьною

:\ .•., е

і

.

пнвного роаJброt:>нля, як міцно-

відносини між

·

ООН про m~вну і негайну .lіІ\ві-

нашими держа,ванашими

наро.1ами,

нашими

ми,

.1ацію KU.1oHia:Іi;J)I}' ···- ЦІf.І НПЦ- урЩЩМИ П!І.lіПШаТЬСЯ. НІJЇ r'І!а'ЩИНИ Ba(JBa•1r~вa І. ,111.10 МИР}'. A:te щоfі наб.1изити цей час і ~ •· " Ра,•янrький Союз, говІ~орить він, коеті мину.1их r•то.lt'ть. Вірнии" ПІ.І- щоб ві,дбити охоту у Пентагону, ' · .1ітиці . пілрим;ки бороп.би ІІJJИv. же не раз ааявляв, 1цо питання КІ.l у аме.рикан,ських агресивних це.нтр гноб.'!е:них нарrРів за націона.1ьН.'.· це про (Jоззброєння ·' займати,ся провокаціями проти "' РадяІНсь:кий Союз Ра·дянrького Союзу, треба, щоfі уеіх життє,вих Міі!.1Народних пи- незалеж,ність тань суча·с.ності. Збереження ми- закликав Організацію Об'є.'наних наша економіка розви:ва.1ась ви'

.

кашталу'

чаr, КО.lИ

)f. с. Хрущов ІІІІТіМ ГР}'JІТІJВНІJ РІШ}"'ІІСТЮ поставич питання на впевнені, ЩО настане ХУ 1·есії Ге·нера.тІІної Аrамfі.1еї

ГІt Ш.lЯХ)"

-

оу ли

·

чи варто тепер це ВТ])ачено. ИНІ · 1. Я.кщо спитати, яка • прово.цю с.е- реа·кuійІНа • :~ержа;ва, на Н•ю-Й:rmк в "1хати о-"'."0 • vy u J ••

сію, -

не тисячі :шсті·в і телеr.рам з добри-

говорять

· тивно зра;~у інте'[Jеси трьох груп ко.10ініа:ІьнюІ народам. Рад.янсь- продовжува·ти лені:нсь,ку політиl\1 · 1\ИЙ Союз, творитt. він, :J уrією ~ержав. l и ку мирного співІснування. . . '

п.ритягальними своєю демо.кратич· ною nурж.уазною конетитуЦІєю, тu • СШ н 1

ступі.в на )Іітингу по рці11, г.lа•ва

Францt·ю

її гР-не·рального секретаря. Не )ІО-

СИ.'!ІJЮ, ПК КРаІНа ВИСХЦНf1ГО МО-

присутніх

до

С'духа~;

хто

США

список

ста.но•вище іІ;е 1цна .1юдина виражати Ію вк- питаннях нцання НРЗа;lежності Штатами Амери·ки,

ІстО'т~о зміни.'Іося

ра.дЯІІ­

ристь (НJаз·ороєння

1. ті.lІ,І\И наші мате}Jіа.lьні моа;.1и- ми побажаннями в~тояти спра.ву '· ' rаючІІ в це • Анг.тію. не вк.lючати Індію і Ін- во,сті д;Ія нищівннї ві:~t·ічі П(JО'ТІІ миру і неза.lе;І;.нпrті наро·дів на дuнеаіІІ;, не кажучи віІ;е пр!) від-І О}'.lІ·~ЯІИго.. напа.;ІУ ~!а ~·uцia.1ir- зРмлі. нов.1ення прав народного :Китаю. тичНІ .. ~раши,_ a.lr и п_цтрюша / Відмітивши, що наші ві;~ноеиг.1а·ва ttрганіза- нашо І ощJотьои _аа )!Ир 1 припи- ни з США погірши•.1ИСЬ Не(}бхід;нkть аміни ' нарщами р ційної ет]J'·'·КТ\.'ІJИ по.вністю сто- нення гонки tщrроєнh адJІІнськоru }·ря,ду зая;вив: . t•t·ється виконавчих о,рга:нів ООН, всьuго t~ВІТ\". - А ле хоч яю. тепер холодю· · , ' ,·:.

u

В.

Т.

інституту

~вичайно, не мож,на тепер, В•К.lЮ-

для

значення

ма·є виріша.1ьне

ник Пе,ршогu Шдшипникового за­ в1щ· А. І. Назар(}В, 6ригцир кол­ го.спу «Огоро.,lНЬІЙ гигант» В. А. Соціалістичної Жи,гаєва, Ге.рой Праці академік О. 11. Виноrра­ до•в, ст}·дентка Московського ар­

моіІ;на сказати без уся- д~ть і·мпершн~тичн~ П~lІТИКУ, .6 ру в )'~tовах неподіль•ногu пану- ІІацій піднести свій ГІJ;lor на за- с&кими темпа~ІИ, щоб на на.1еж-

ких застере;І\ень - не тільки •11 дером коло~Іза:орш. епер ДІ-, вання імперіалізму бу.1о б немож- хист справедивої справи визво- ному рівні була наша наука, щоб наша армія м11.ла найсу•часніші варто, а.1е іі нРuб:'І.і,}но бро їха- юrь си.ш, яю вц~товхують на- .1иви~1. А.1е з появою нової су,с- .1ення колоній.

пі.1ьної

·rи. Тепер в '.·сьом~·' світі ,визна- роди та держшви вц США.

б

б

д~к.lарацію про надання неза-

систРми -· соціаліз,му,

оз роєння.

за.ео и

Треба все робити ~1 я того, щоб Імперіа.'!істичні держави, ві,;(· який іде на з~Ііну капітадізмові, .1еа:ноrті ко.1оніа.1ьним країнам і ють, що нинішня сесія Генерадьної Аса'ІІблеї має винятково важ- мічає то-в. Х'рущов, щоб за·кріпи- становище зміниJося. Соціадіс- на,родам віта.1и і схвалили багато неухильно підвищу·вадась про:ду•к-

ти за собою пануюче становище тич·ний лад -

.1И'Ве зна•ІеН'ІІЯ.

~~:~;;;:е, н~~і.~~~ cec~~вn~w;~~ 1І

життєво важливі пробдеми сучас-

діячі.

У~яд

СпоЛ}"Че<них Штатів та їх союз-

ники

епробували

Близько 150 членів нашої ар- людей.

у них з цього нічого не вийшло.

по радіо

за

хисту корінних інтересів простих Хрущова.

науки,

ному змаганні з капіта·ліз·мом на

вели·кі

,пе;реваги ·соціа.'Іізму, ве.:~ику си,11у

товариша

мир

В цей день Ніна Жмінька, На- даємо на користь миру, -

промову

забезпечу·вати

е·кономі>ки,

практиці демонст.рувати

Ми всю свою працю

-

праці,

:;~:т~~~·о;;д·~О'сти:,~. ~о7є~и~:~=

с Е р г І И"' О в и ч А

сту миру і безпеки народів, за-~ ця

Запалююча промова

С1t()МПJ}омету- тілі слухало

вати цю ідею, але, як ви знаєте,

м и к и

Генеральної Асамбдеї UOH Ш)ІВИ•Н-

ні взяти уча·с·ть найбільш відпо-

діrта.1а па.1ку зростан,ня

них Націіі, вона

од н о с т А и· но с х в А n10 є м о ко ж н Е с nо в о

ності. Ми вважади, що в р·об(}Ті відадьні дерuвні

це більш п.рогре-,де.lегацій в Ор·ганізації Об'вдна- ТИІвність

вважав за в ООН, хочуть спиратись на вій- сивний лwд, він вr-та•но•вдюв нnві

Рцянсь·кий уряд

м. с. в·че.ння маJ}ксизму-леніІнізму.

Промова тов. Хрущова, вис.1у·

ха•на з величезною увагою, •не раз

вкла-

висло- перери·валась б·урхливими І)ПЛес­

М. С. Хрущова в Палаці спорту дя Бреус та інш.і ткалі виконали імен.і змінне завдання на 150-170 простадіону Центрального

вила свою думку робітниця городньої бригади Ганна Щиголь. -

партію, рідний Радянський уряд граму.

зобов'язання другого року семи- ком

·

ками.

Уч~сники міти·нгу о~ностаооо Леніна. З гордістю за нашу Бать- центів. 20 жовтня артіль достро- Не покладаючи рук, будемо труУчасть у роботі сесії делега­ ківщину, за мудру Комуністичну ково завершила Іо~місячну про- дитися, щоб успішно виконати приЙІняди резодюцію, в ЯіКЇЙ ці.1-·

цій соціалістичних К'раї.н, І)Чолю­

сприймали вони кожне слово цієї чудової промови. _ я, як 1• всІ' подруги, _ , кож участІ, глав. держав і_ гла!В }"рядіtв баrать·ох !ІНШИХ юраrн - каже ткаля Ніна Жмінька, -

М. КРОЛЬ, члеtН КПРС. .

вани-х ліщерами цих країн, а та-

І

членів Орrанізащіі Об'єднаних палко схвалюю діяльність радянської делегації та її ке~і~ника . Націй дала значні ре.зудьта!J'и. СергІйовича Микити •u І товариша в делегацш Хрущова на XV сесії Генераль-

. и.с:"Упи

. . керlВНИ~Кl'В

П:Ролунали сощал1•етичних кvаrн JІІК голос Н{)ІВОГО, еправеддивого

ної Асамблеї ООН, бо вона спрямована до високої мети - захн-

П

•РЯдитто-ткащ.ка

с. Гого.,ів. Ми

-

арпдь,

за мир

і

повністю

сх:валюється

YPЯJn',

сх,валює·ться

лен~нська а(}в·нішня політика Рарічки. Такої думки всі наші робітники.

У

відповідь

на

мудрі

слова

дян.ськО<го

м. с. Хрущова вони зобов'яза- надзвичайно плодотворна рооота лися до 43-ї річниці Великого радянсІ>кої делегації на XV сесії

Жовтня завершити весь комплекс Генеральної Асамблеї ООН у бо-

Трудівники зазимського відді.ІІ-

осінніх робіт.

ка радгоспу ім. Кірова гаряче схвалюють виступ видатного бор-

О.

б . · 1 сво 0'дУ

б

роть і за мир на зе·МЛІ ПШЕМИСЬКИЯ, учите,1ь.

колоніалЬІНих

аародів. (ТАРС).


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

ОДНОСТАЙНО СХВАЛЮЄМО КОЖНЕ СЛОВО

ІІв ~:~~~ріг:~~f~яхІ/

МИНИТИ СЕРГІЙОВИЧА

ДІлом зміцнюватимемо

тракторного

завершити

Я, ЯК І ВСІ КОЛГОСПНИКИ артілі, з почуттям патріотичної гордостІ

Батьківщину

слухала

го

миру в усьому світі, сІе правду і дружбу між народами.

Хрущова, який закликає всі наро­ ди земної кулі на боротьбу за

схвалюючи

політику

нашої

миропартії

Микити

Сергіііовича

го людства.

Промова

1

рІчницІ Великого Жовтня закін-!зап~люе

.•

Микити

СергІио.вича

р~дянських

людеи на

чити всі польові р'оботи, підготувати ситу та теплу зимівлю худо-

новІ трудовІ подвиги .за достро­ кове виконання семирІчного пла-

~

~ . Немає нІчого кращого, нІж б~-

Внесемо і свою частку в зміц-

нення

могутності

- до кінця 400 центнерів

нашої

держави

року виробимо по молока і по 100

центнер/в м'яса на кожні

тарІв угідь.

М.

100

Гек-

ЛИСЕНКО,

дувати

«Більшовик»,

миру

потім

го

радгоспу на

в

промову

мітингу,

М.

С.

присвячено­

невтомноІ\Іу борцю за мир в усьо­

му світі М. С. Хрущову. А коли трансляція закінчилась, обмін

цвітання

нашої

думками.

-

від душі кажуть

радянські люди.

П.

це

до

жодної родини, де

б

Микити Сергійовича.

ч.1ен КПРС.

-

с_ Княжичі.

виступ

Ми прагнемо жити без воен,

1 будувати

борник миру на Хрущов виступав

землІ М. С. на мітингу в

МосквІ, трудІвники РТС зібрались на профспілкові збори. В червоному кутку було включено телевізор, І всІ присутні з вели­

чезною увагою слухали полум'я­ ні слова Микити Сергійовича.

-

Ми,-sаявили

несучи

трудову

робітники,

вахту,

-

хочемо,

щоб були перетворені в життя Історичні nропоsицІї, внесені М. С. Хрущовим на XV сесії Генераль­ иоІ Асамблеї ООН. Це відкриє новІ шляхи до мирної праці на землІ, до процвітання І щастя людства. Зробимо все, щоб осін­ ньо-зимовий

ремонт

де коnа.1и вручну,

-

роЗІПовідає

Г. Вор()НИЙ,

продовжувалася

·-

знизwла

по

центнерів з гектара, на решті

сеrоретар

до-

же мало вноrитьсЯ добри1в, вкрай

за1недба:но насінництво, від чого в значній мі·рі за.1ежить врожай. Отже, nри рівних умовах в брига­

одержано і

кукуру;tзи з 450 rекта:рів, яку ді 1'. Вороного на 3,30 ге·кт111ра сіяли .на зерtно і силос. :йбрано по 220 цеІНтнері:в ка.ртопбуло

причини,

Торік, -- говорить J••lуrо­ вий, на нашій фермі в цей

-

час надоюв.а;1И. по 7-12 кі.1оrра­ мів )ІОЛ()Ка від ко.рови, а тепер лише- по 4-5. Худоби набагат11 збідьши~1ося, а про розшире,ння кор'tІової бази не подбади.

Иого дrмку продовжує І. Ііоре­ невич:

Худоба в нас о~держує лише

-

підтримуючі корми, не забезпе­ че,на водою. Чи ~ІОЖJІа nри тмrих

обста1винах мати високу проду,І\­ тивність? ТварwІfНицтво відділка

за ДІ)По•могою копачів. Тут одер­

показники,

вами. На зборах

таку

лі

сорту

«осrр(}вський»,

в той

час як врожай несортової був у

доведено,

3-4

рази

нижчий.

і догляду за · поста:вили вимог}І

ярими культурами порушувала.сь цією

ра~оспу,

Комунkти

тали на підготов~tу тваринництва

до зимівлі. З вини будівелЬ!ної бригци, я·кою ке,рує О. Проко­ пець, ЖІ),1Не приміщення не ві!д­

ремо,нтовано. На оланасіІвсь&ій модочно-т()варній фермі нема ко­ лодязя, і худоба нри перших мо­ розах

залишитqся

бе:J

води.

ня К()рмів, яких, до речі, обма.ть.

Робота 3 людьми-11сновне Ко·МУJІІісти rocтp:r 1.\РИТИІКували

бюро і секретарів цш вцдшка

парто·рганіаа­

і радгоспу В. Ми­

перед диvек- ще.нка та В. Ма.1ія, я.кі недостат­

спеціалістами,

ньо дбали про р(}згортан.ня дійu­

бригадирами п:ро збільшен,ня ви-

воrо

не:д()стагньо

робництва компостів, ВІІІРО'ваіджен-

занедбали культосвітJJю,

робо-

Hr

все ще зроблено .~.1я }"ПОРЯ\.'1іКУВа11-

агротехні•ка. АгрQІНО~І і бриrади:ри контродюва.'Іи

70

з вини агрономів фа.ктично будо жали тідьки по 60 центнерів. цього літа без зедених кормів. За найс:кр(}мнішими підраху.н­ ками, в зеМ.'Іі залишилося понад За,раз дещо можна 'іІиn,равити 400 тонн картоп.'Іі. І nрІlівиш>но згод!УВУ'!Іа'ТИ буряки. разІ)ІІІ із січ­ кою, але цього не робиться. виріши.1и партзбори: на всіх Вели,ку увагу виступаючі звер­ п.тnщах, де працю·вали ·машиrни,

200 гекта4,2 цен11Не-

пояснювати

з

зобов'я­

центне•рів 't!о.1ока і

вик.рwвають

100 -

сере:r·н·і

мож·на

300

Саме

При

rеІ\тарів угідь. І зно.ву ко'tІунkти

запобіг­

бо зерна люпин}- на рах вийш.1о лише по ра, низький врожай

Не

за.нні

неrарац.

цен'І'нерів м'яса вироб:1ено відпо­ ві•дно тідьRи J 95 і 43 на 1ОО

ми вибрали ка:р-

топдю вручну і маємо

тут

сщіалістичного

зма.гання,

вихо.в­

комуністичне суспільст- ту мехаtніза:торі'іІ, хоч вони нео;~- ·ня tювих високоврожайних сор- ну роботу се.ред робітників від­

і нехай знають заокеанські палії

вІііни, що в нашій країні е все необхідне для приборкання агресорІв.

І. ВАСЮК, робкор.

•••

Робітники радгоспу «Богданів­ ський» з великим задоволенням слухали

щах,

бригадир

-

цю1

ди В1фат і о,\еріІ\а.1и її по 11 О цен11нерів. -- На 41 ге.кта·рі, майже по­ б.ригадою

виступwв

Та ось зайш.1а мова за продр;­

тів бульб за.1иши.:~ося в грунті. - Серед·ній врожай картоплі в нашій бригаді, -- го•ворить брига:~ир П. Ііорнус, стано­ вить 73,3 центнера. _.2_ На пло­

ловині закріпде<ної за

За мир і щастя на землі Вб?· -. внислоовили свою. дшумку ро-І норазово допускали ІТНИЦІ . вчар та . усть, . В тоА час, коли невтомний по-

до

пдощі,

тому відділку радгоспу «Велико- що пі:д ча~с сівби

димерськиіі»

.ви·рощуватtю

строкаті.сть тіль~tи погодними умо-

У ці дні не знайти на четвер-

при:Jведо

жаю просапних, ві~етаємо також

ця

якщо додатИ і 1100 свиней, рn:~­ ~rіщених на фермі.

ви­

по виробництву прмуктів тва.рин-

тур

І

миру

по

уе~юви і вне{'ЛИ корективи

про­

Слова, що кличу1ь

що

про-

ве.1ося понад 500 гектарі·в ози- негаіfно провести повторне зби­ мини пересіяти, о,'Іінак сере1дній рання Ііу.1ьб. Але, говорячи про врожай 11 на оrтанюи площі втрати, К()Муніrти нам.ага.'Іи:ся стано•вИІв по 12,4 центнера з rек- глибше вникнути, вияснити при­ тара, яч·меню -- ПQ 13,4, вівса чини низЬІКого врожаю картооді. - по 12,3. Проте решта куль- Вони вказува'ш, що на по.1я ду­

Вітчизни. З. СМИРНОВА,

з увагою не слухали

БОНДАР,

мир,

зокрема

парторганізації В. Мище.нко, бу.1о наведено ряд цифр і Фа·ктів, що свідчать про nе·в·ну роботу, проведен}' партійною орrwнізаціР.Ю. Хоч несприятливі погодні

nенсіонерка.

-

Спасибі, Микито СергІІІови­ чу, за все, що Ви робите для

-

світі

тари,

,

не

о;~нак на о~tремих ді.1Я·НJ>ах, зо­ крема, де працюв.алr ~rаши,ни, ве­ .1ичезні втрати - до ЗО проце·н-

ро, з яким

КО.1ГОСПУ

овочЮв

роботу, і в кожному с.1ові відчувалаrя ту:рбота п.ро невідк.1цні

на партійних зборах. У звіті бю-

У сі ми вдячні

в

стачало

збір

не·с,воєча:с•но,

Ііо.1ектив ві.ціш;а ):сnішно справився J коnа•ння~• картоп:Іі на 41 О гектаJ)ах. Це ві:драдно,

Роам()ва

Г. ФІЛАТОВ,

дорожче

року.

1960

:10 по- ве;шких втрат, особ.1и:во огіркі·в. тивність - тва·ринництва.

ництва. А де ж причІІ1На?

могут-

Як і в дні перебування глави нашого уряду товариша М. С. Хрущова в Нью-йорку, так і по­ завчора вся увага літківчан бу­ ла прикута до виступу Микити Сергійовича, який розповів про діяльність радянської делегації на Х V сесії Генеральної Асам !і­ леї ООН. Я повністю схвалюю кожне сло­ во, сказане товаришем М. С. Хрущовим, бо нам, матерям, най­

М. Куценко; В. Буртовий, О. Ге­ ра та Інші одностайно схвалюва­ ли дІяльність нашоі делегації на ГенеральнІІІ Асамблеї.

справи миру,

1 далІ змщнювати

в усьому свІТІ.

газетах

Раsом з присутніми на мітингу в Палаці спорту Центрального стадіону імені Леніна і ми не раз аnлодували мудрій ленінській зовнІшній політиці нашої партії,

жвавий

самовІДданою

с. Пухівка.

му роботі радянської делегації на XV сесії Генеральної Асамблеї оон.

почався

земЛІ.

ім. Ватутіна.

слухали І читали робітники нашо­ Хрущова

р~бІт,.

ГО.lО·Ва

Микито Сергійовичу! а

на

чити весь комп~екс сІльсь~огоспо-

дарських.

Сnаси б і, радіо,

життя

що

роЗІПочалася

зернових, ми недотягщ·ли. Та і не ті.1ьки по зерН{)ІВИХ. Не виконано пла·н~;ве завда•ння по вро-

І ність нашої Бать~і~щини, справу

с. Рожня.

По

мирне

тому, во;щвся

чатку звіІГ•Но-юrборних партзборів. Зібравшись біля к.1убу, вони об~Іінюва,1ис я :І}"Мка~rи про свою

никах;

.

І колгоспники нашої артілі да~tь слово: до Жовтневих. свят заюн­

працею

секретар парто-рганізаціі. Колгосп

.

ка-

радгоrшrі діла, результати господарюв.аІИІя. - Пог.1яньте на стещ, :~е оGнародва·ні зоuов'язаmІя 11ашого віпі~1ка, ---- говорить один із присутніх. -- По багатьох показ-

мир, проти війни, за щастя всьо-

і

уряду, ми зобов'язалися до- 43-ї

уряду

жовтня

ЯКИМИ ПОК А 3 НИК А МИ

"3

ра,.wоспу

ділова розмова ще за,щвго

З новою силою пролунав на весь світ голос глави Радя.нсько­

ІІ.ІІиче до боротьби за зміцнення

ві;щілка

«Семиполківський»

інженер.

Говорять кОЛГОСПНИКИ

гу трудящих Москви. Кожне елово виступу Микити Сергійовича

любну

ли:rян.м>кого

м. Бровари.

виступ М. С. Хрущова на мітин-

Одностайно

Про це ~rіж ко·муністами

до­

Л. САНКІН, головний

22

3АВЕРШУ€МО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ РІК"

строково.

Вітчизну

аа нашу

парку

Субота,

виступ

поборника

миру

брак .

при тів ка·рт()ПЛі Бупо зроб:~ено наго· • . .1or на впровадже~н,ня рацІональ-

обі)юбІтку rру'Нту. Не.доощнка роз-

~ільного збирання теж призвела до деякої втрати зе.рна, зниження його якості.

А як же 3 основними культурами?

ної сівозм,іни, яка до цього часу відсутня.

Що КРИЄТЬСЯ За ЦИфрами

діnка, бригаді

ЗІ)юрема у ·ві·ддаденій на ху1•орі Пере·МІ)жець,

де до ць()rо часу не закі·нчено об­

ладнання

клубу, .не.ма иавіть е.1ек11рооСІвіт.те·аня. Сті.І!['азета ви-

Х·ОДИТЬ рід,ко і не ВЇ:Діграє бУдІ,-

ТІ!Іар111Н'НИЦТВО _ оЦtНа із ве- якої мобіліз}·ючої ро.1і. д}'чих галузей на ві;uілку. І, як Збори партійної орга1нізації, в

Нема·ле місце у звіті і висту- видно, партійна орrwнізація і ди- роботі яких взяв уча·rть секретар пос'іда~ло питдJНня П•РО врожай рекц·ія немало nрацювали над раЙК()Му КП Уюраїни т. Дворо­ основних культур - картоплі та цим ПИТІlіНІНЯМ. Річ·ний план по вий А., прийняли відпові·дне рі­

М. С. Хрущова. Схвалюючи мудру

Jtax

політику Комуністичної партії, вони з ще більшою наполегливіс­ тю борються за збІльшенІUІ ви­ робництва продуктів сільського

·овочів. І це справе.1.•шво, бо .1и- великій рогатій худобі значно ше:~rня, трямоване •на .ТJіювідацію ше по окремих з них б.ригади пер~ви·кmіа:но: в наявностf~; 1820 ви~влених недо.1і~ів, мо_б·і;Іізацію

господарства,

зниження

їх

собі­

вартості.

О. КАЦАЛАП,

машинно-

секре'І'ар

парторганізації.

одержали планову врожаиюеть. . всІх наявних си.1 1 засобІв на до­ А от пом~дорі·в зНіра.но ті.'Іьки П(} І голІв, 3 яких 634 корови. Це по 1 строкове заверше-ння всього ком80, 7 це.н11нера, огіrрків - по 45 го:Іів на. 1ОО ге~тарі·в угідь, / n.1ексу .1і11ньо-осінніх робіт. 38,З :1 ко:t::ногu гектара. І це в тому чисJІ 16 корІв. Неnогано, І. Михайленко.

~================================~ 11

Огляд преси/) Назустріч Валикому Жовтню На:ближавться

ве.1ике

свято / частк}- в загальну справу достро-

43-і роковини Ве.1икої Жовтневоі соЦІа.'ІІстичноі революції. Гідну з·устріч готуG йому радян­ ський народ. Ділом відnо·відаючи на Закдики Центрального Коміте­ ту Комуністичної nартії Радянсь­

-

кого Союзу,

робітники,

колгосп­

ники, трудова інтелігенція раду­ ють Вітчизну Н(}ВИМИ вироtбничи­

ми успіхами. Гаряче вітаючи ви­ датні успіхи денінсь·коі аовніш­ ньоі nолітики РіЮІоі Комунkтич­ ної партії і Радянського уряду, видатного боJЩя аа мир і друж­

бу мjж народами М. С. Хрущо-ва, ро6от}-, проведену НИТІІ на

XV

се­

сії ГенераЛьної Асамбдеі ООН, ко­ жен громадянин наш(}Ї Батьківщи..: ни

npame

в ці дні ;lІрацювати ще

JІЩJ(ІJІ~іІІf&іше,

внести

свою

. кового

вик~нання семирічки.

Перед нами

останні

наполегливою

номери

кюгоспних і радгоспних тиражних газет. Немає

ця за мир Микити Сергійовича Хрущова, який з усіею відвер­ тістю викриває Імперіалістів в їх агресивних намірах. Своею

баrа'ОО­ в них

працею

колгосп­

ники будуть І надалі зміцню­ вати могутність рідної Бать­ ківщини».

ім. Ііа.1ініна, с. .1ітки, «Прапор М. Теплюка. Тут закінчено ко­ комунізму» повідомляє про успі- nання -картоп.ті, чима.'Іо її зака­

хи .1анок М. Омельч}'R, Н. Ільченко, Г. Моці та С. Юрченко. Готуючи гідну аустріч святу Великого Жовтня, вони закінчи-

гатувади, організ}·вали по~вторне підбир·ання кдубнів. Тепло р()ЗІІО­ віла газета про ентузіаста своєї справи працівника твари·нниць­

ли копання картоплі, виростив:ши кої

ферми

С.

Климася,

який

У підтве}}дження цього патріо- в~окий врожай бульб. Добре самовідданою працею заслужив тичного зобІ)в'я.зання газета вмі- працюють тут механізатори. Від- повагу у робітників радгосnу. йшла мова про но.ве патріотичне стила листи сількорів про трудо- значається тракт()рист П. Qліnка, Багато іх - передовикі.в ее­ підне·сен·ня, викликане nідготов­ в кожному кол.го.спі, кою ,до свята, Закликами ЦК ві будні ч~ені~ артілі. В(}на пише І який на вивезенні картаnлі в по- мирічки жо~ноrо

ли·ста,

в

якому

б

не

про сдавІІJ

КПРС.

«Думки

села»

.

-

аптат.ора

ниць

і водя

так

r.

дша м.олодих тел:ят- стіАні кагати щоденно перевико- радгосnі, на коЖ'Ному nідприємст­

Мищенко,

r.

Божук,

.

.

озаrла.влено лист друтІ)Ї бригади О. БожуК, о. Ві- готував nосІвний матерІал на на-

артїді

ві, в ·на·ших промар·тілях. Завд&ННЯ

тру;.tівникі.в У. Соловей, передових колгоспниць J нує норми. _Колгосп п.о~юстю шд- с 1інних і багатотиражних газет

ім.

Стадіна,

рич,

r.

Карпенко та О. Юnче•НКО.

ступний рік .

-

.

вмшо,

б

,

з .1ю ов ю

розnовіда-

., ти np.o них на своїх сторінках, с. Русанів, М. Сідушова У кол- І Працюючи на силоеуванні, вони Широко роогорну.1ося перед- ро·зкриваючи їх Патріотичні поГ(}спній багат()Тиражці «Вперед до ВИК()нували норму на 150 про:це.н~ ЖІ)ВТневе соціадістичне змагання чуття, досвід роботи. Буде добре, комунізму». В ньому ГОВ(}.риться: тів. Прикладом у всьому в кому- в радгоспі «Боrданівський». Хід коли пор}'Ч з цими матеріалами «На мітингу, присвяченому ністи і комсомольці. Високий вро- з·ма.гання всебічно ви•світлюеться наші газети писатимуть про бла­ ниступу М. С. Хрущова на жай картІ)nлі і овочів виростила в багаттлра·жній газеті «Радгосп- гоустрій сід, nі"готов~tу до свята

XV

сесії Генеральної Асамблеї

ООН, з словамй сердечності, ланка

О

.

в·

Ірич.

П

"

орадувала кол- на правда». Почесне місце відво- культосвітніх зак.'Іаді.в, про н~во-

радості і побажання довгих ро- госn хорошими результатами ро- дит~ся перем~ж~я~І. Аrр·оно·~ б()Г- ~ілля і Н()В~будови, словом, про

ків життя зверталися трудів- боти і М. Костюк.

ники с:ела до невтомного бор·

дашвськото вtддшка М. Баибарза все нове у ці радісні переджовт-

Багатотиражна газета колгоспу пише про трудові будні бригади J неві дні.


Субота,

22

жовтня

6УДІВНИН НОМУНІЗМУ

року.

1960

3

БУ ДИ НОН ЗДОРОВ,Я

З ПОДВО€НОЮ ЕНЕРГІ€Ю

серед

п.1атно, ще іі середній зар()fііток

р оз ..1о rих :шп осІFбнячеnурний двнповерхо -

з б ер іг~ється , бо :•а ріш енням З іl ­ г и .1 ьних :~бщJів ч,1ен ів сі .lьгосn ІJр­

виіі будиІЮІ\. Т у т м ил ує оІ\о все: і ІІІироІ\а r.1~ д інь р іки, і мо.1одиіі соснячо.к , і м оре р і знобарвних за-

ті.1і тен ер ШІ\І надають оn .lич у·ва­ ні відn устки . Дс!бру справу зр о би.1а між кол ­

1\аtІІтанів і ко~·І стоїть

ни'Іій нарці.

ВСІі\1 працювати :і пл.1вnєною енергіє~'

тю1, щоіі уе­

:J

вішно закінчити всі роботи, в точ 'ІИС;1і оранку яа :Jяі\, :>Іехані:штnри на честь

nаІІІІІНх квіті в. В ІІьІF~Іу Чі1рівно му

Т<ІІіе одностайне рішення прийня.1и

куточку rосnниїt

43-х рnковин Великn·го Жrштня.

Я і напа·рник П. Бе:зштаІШ\n .1а.1и

виорати

<'·1•JBO

~і11шn.·І· розтаІІ І уаа вся бvди ІЮ!\ ві .1ПОЧИІІКV.

Оuе nосенн , 1\0.111 на .lа.нах :Jil-

.10 20

верІнуютІ.ся ІІ аіібіа ьІІІ н~nруж ен і роfіоти, т ут І І<ІІРу'Є осоіі.1иве по-

;J;овтня J 20 геRтарів зябу. Борючись за висоRу прод•уктив­ ність, тражтором ~, J)F..1apycь» виорюва;ш по 8--10 гекта1Jів, що rтановить маііже 180- -200 прпцентів норми. Своє :зобо­

в'язання вже внкона.1и. Тепер пі,1ні~rа є ~tо :зяб пnІІіЦ :завдан­

жван.l е!ІІІЯ . В свою зд р <t вницю різ11ого прибув<Іють І\О.1ГОСПІІНІ\И віку і різних сп еціа:Іьностей ..:..

ШІ.

доярки,

В!'і трактористи працюють :tружно, :J.1aro1;r;eнo. Цt> :за­ ііе:шечуf. зага.lЬний

:lil ве·ршує оранку на

fipиra;ta

ycuix ---

М. Бурда,

.1ніі.

траІ\т n рнст рудІІЯІІСЬІ\()ГrJ ві.1ді.ж~.

.

Н а

Ч е

._-, Т L 1

і{р.ІКИ КО.1ГОСПНИКіВ арТІ:Іl ІМ€­ ІІі Ка:rініна :10сере 1жені за·раз 111 ТІНІУ, щоіі .111 43-х ромвин Ве.lи­ Жовтня

кого

.1ні в по.1і , щоб швюше закінчити

ди. Ланки Т. Мар'Іенкn та Н. Ко­ rте,нко виростили пn 500 - 450 центнерів помідорів, а П . Бонда­

Готу є ~Іо наеі,нюІ Я!Ні\ кр ьт ур.

врожай картuп.1і одерж.а.1а лан.ка

Є. Маrр'Іе.нко, яка на кожному з

І:щов.ий початку

Федір

рnку

.1уt>'яненко

взявrя

ко~госnу

ЧИС.1і

на

Передовики-приІ\Jад усім .Іанкам

з н і м к у:

153

гектари бу•ряків. ~т рожай хорю­ ший: буде по 160- 180 центнерів :J кож,ного гектара.

урожай на найбuльшій площі.

~ІИ подруга.ми вирости.1а в айви- ковІпого кор\! У. щий урожай.

почала

картоп.'Ію,

<tГ\ЮІЮМ ІіО.lГОС П У « ЧерВОІІ 3 Г ()Г Іf.lіІJ .

споруд­

капіта.'Іьне,

спеціа.1істи з6уду ­

у н о во му

1ОО

групи

б-ільще

все

цегли

випа.'ІЮЄ

600

тисяч цегпи-си·рцю.

сяч

штук

реа.1ізува.1и,

клин наступного гектарів.

року

вони

.1и.

Базир, що догшщає 28 корів. f: тут чимало й інших трудолюбивих

навіть визнають прораб рад.Г"оспу

б і.1я КІJірів та молодняка.

Я. Гордєє в і де сятлик І. Макоrонов, п ~д керівництво" яких здій с-

Які і!\ їм створені умови д.1я роботи та в яких умовах перебу­ ває тут худоб:а ? Ко·пи запитади

312 а

Кушк.а ,

R.

В. Грwшко ,

п она .1

3690

При плані 2000 гектарів зябу rракторіні брига ·

також

а

n.

ІІІулярі

Грикун , Т. Селюк

та інші. Чима.1о ,щк.1али с·и.1 і бу діве.lь­

ти­

ни~>и д·Р}'Гого в'Ї.l>'l'i .lha

решту

(ке,руючий

-

Та це ж венти.1яці.я ! Адже

немож.швn,

вранці сю,ди зайти задих аються .

тварини

-

А душники вrnpi ;ця ч r,ro ? за·питуєм с'.

но;ш.ш ре.~юнт·н і роботи, а також

що В1mи ще ;J Вияв.1яється , со.~омою, забиті "ину.тої осені

рудження будинкін. Ви.па.1ювати цег;1у на 1\0.l rocп-

ме хані:зу.ва·.lІt на "о.lочно-тІJіварній фе,Р•"і ~Іа й;І;е веі ТРУ .\tНrі стк і пр 11-

нема !\ОМУ П ІJ.1ізти нагору та ПtІ1\·Рі" того , жодне з ск идати її.

це.си.

прим·іщень н е п об і .1е111е ,

Одна" в п і 1гот овці приміщенІ, до з ими ще ба гато недоліків. Взяти хоча б тоіі самий другий ві .1-

:зва .1ьковані , в се ре,,lИ>ІІі їх іірудно і М<Жро. Недадеки ві.1 фе.рм и у :Jaropoдi

за воді еко номі чно

вигідн о.

ЩО і\агат u КОЛГО СПІІИІ\іВ ;І

добротної і .1ешевої цег.1и слору:щди про сТt}рі і с віт.lі 1\удинки. у наступн ому році ви.р(}бницт-

во цеrли б у,\е розширено.

А. Довгодько,

К().1ГОСПНИК

артіаі

« Більuювию>. с . Рожни . _ _____

ПЛАН======

ди колгоспу « Червона Україна» виорали під ярі зернові, картоплю та овочі 2500 гектарів. Підні­ мають зяб nонад завдання механізатори колгоспу О. БОРЩ, ім. Сталіна , с. Русанів . статистик

рай і нс n~кції

ете.1і не

ді•.1ок. Бригада тес.шр'ів, якою ке- пі д відкритим небом стоять 170 рує т. 1\ова.чь , відверто кажучи , те.1ят. Виг.~Я.1 пою1 що непоганетай-но ч_~с вииагає беа. ду ш_і ві:хре_мон;ува.lа ro.ltJ>B-\ ний, а.1е

'

С ПОр уд ИТИ

Ні!

r\1

ОУ.1 0 доруч ен о П~·ре·в ести

ф ер '.ІІ

11)'/І'КТ

Д·.1 Я

прийоч та переробки ~Інлока . Замість теп:ІоЇ , :Jатишнnї кіянати нелр.абна з-пі.1 їх рук вийш.lіІ

в :закрите

ІХ

при-

МІЩе•ННЯ .

Чи :тає пр о це кер}· ючий віц­ ді.1к0~1 А. Га.1 ицьки й, ЯК(}Му в ці д'ні слід бу.1о б ч·астіше на·відува-

к.1ітка. Стіни діряні, іа стелі сип- тись на тваринницьІіі ферми? Га-

аеть ся ти·рса. На віть дверей не даємо, що знає. шромог.1ися Я!\ слід припасувати .

Зима

не

за горами.

Польові

в о·сновному

Вк·рай повільно , до того ж неякі с-

роботи в радгоспі

НІJ відбудовують тут те.1ятник .

В <І;е завершені. Ви:ві.1ьни.тІось ба­

Чим а .1о попрацюва,1и механі;іа - га то робочих рук . Не обхідно вrі

- - - - -- - - -- - - __ ..

підготували

трудівниць ~·л яна

Краща серед

Н. Мироненк о). Тут ІІі.1ьше про-

Н а фото : з аrо1.івля то.рфокомnост ів nід урожай технічних К\' .lЬ -

Механізатори радгоспу «Зоря» виконали план підняття зябу і продовжують оранку. Під ярий

апараті.в.

електродоїльних

14

ко:rгоспника~І ,ця спо-

тонн місцевих добрив .

3НБ-ЛОНАД

одночас.но діють

щадка, на якій

в поряд(}К інші допоміжні спору-

справа не ті•1ЬКИ в цьому. Голов- І нии КОРІВР.ИК .

Фото Г. Саж:нєва:

корів. До їх п о·

обпалили і також майже всю від-

не те,

· -·-- - -·

при.веден о

28-30

с.l}т - уд.,скона.lена доїльна пло­

1У, чому у вік·нах так багато ви­ битих шибок, у відлооідь почули:

ле.ння її ~атрачено 6380 тру,1однів . Отже , кожен трудоде·нь дав 22 ка•рбованці прибутку. А.1е

..

тварин,

говує по

об.ліК(}ВЦЯ феj)МИ Олекса•ндру Ши­

~· цьому році від реалізації цеr.1и у 1\О.lГо с-пну касу надійш.1о 150 тисяч карбованців , а на виготов-

--

е ви-

відремонтО<ва.но

тuгu ,

працює сі·м доярок, кож,на обслу­

лись тесІІЯРі від.ділка Ф. Миронець, І. Сидоренко, Д. Науменко ,

ному

тур насrупного року.

те.1ят,нику

голів мо;юдняка.

ди ло виробництву ~tісцевих бу­ дівепьних матеріалів, яка рік у

пусти.1и

18-20

роботи

в сі

в.іділк у ,

на

нено всі роботи . На будівництві добре поТІруди-

.ІJіта і за осінь виробили

ки, В"носиться по

є

які

~: цьому немада зас.1уrа бри.га­

на колгосnному заводі. Минулого

Стар ов ижі·вського району в у ~овах По.1ісся ріІ( у рr·к одержують Основним фактора~ висо,к і врож а ї зернових і техІfічних культур . nі д вищення родючості піш аних та і'нших ма лоnродуктивних грунтів тут є торфокомпости, за го тівля як их nров щдитьс я. uілий рік . Н а ко ж ний гектар, особливо під такі культури, як .~ьон, цу кр о ві буря ­

~. Сч і .1 ~. Чер кас ьк а ()б.1 ас ть .

н о.сті матеріа;l ів і · не об хід;ного об·

Правда, є і недо·роблено сті. Це

/1\ене :з цег.1и. Ті.1ьки аа останній

рік

ВОЛИНС ЬКА ОБЛАСТЬ . Трудівники к ол госnу імені С уворо ва

н ііі ІІ іірт ії, ЯІ\ а т ак nіклує ться про 11 ише в кни­ н~с. ко.lГОСПІІ икі в , :з і n p onoз иui ii до яр І<а с ільгосnар­ ті л і « П ам 'ять Леніна>> І. В. Да­ Я добре відnочила . н илен.ко. Варто б всім колгосnам сnільними си .1амн будv вати такі здравниці >> . Ів . Гергель.

.1а,1нання , з хоро шими майеrр&ми,

.~истопада

uе .'!ьні

ких приміщень у нашій арті.1і не

колоспні

тІFрїІ. «д уже дякую· Комуністич-

над

наj)ник, .1е утримуються відгоді-

Яке б з основних тваринниць­

рік

вщnочинком пахвіі .lяться Не 1\О:Ігоспники, що П іJ б v ва.~и в сана-

« Велико,1имерсь-

постав.1я·ть !\рім

нарник.

Украї,на >> .

с.

Оудівельних матеріапів

мно

14 Гl'КТіірів :~ем:І і , трактор, авто"­

.'Іено на першому відді.1ку (к~рую- к•раще. Наша рейдова бригада цобу·ва­ чий І'. Кравець). Тп спору·джено З 1-го .1а і на третьому відділку. Тут КGрів·ниR. ІNl:піташтий

ва.lи з ·неї новий корівник і сви­

В. Булавка,

Слова не розходятьс я з ді.1ом. Закін•І·ивши одною з перших 1\'0-

му.:1яр Я. Т.

cRoix

взяти,

більше

рази

ву теп.1у ЗИоМ1іВ.1ІО. Немало зроб- м ож·на було б викnнати набагатn

Фото В. По.~отняка.

З

міжІ\о.lГОСІІ·

тю1 , щоб ;забезпе'Іити тва·риюшцт-

І_

передовиків наслідували всІ ланколгоспники ведуть ки. Перед зі,брали що бригади з Під.ІJі•с,ся,

Одноч&сно з копанням бригади -- Збере-мо їх своє 4 аоно, не допустимо в 11рат, - заяви.'Іа ,1 ан- І\агатують буряки. На с-тійловий кова Тетяна Шев€.1Ь, яка з rвоі- періо;t :~~атимемо д.1Я худоби u.1и зько 3000 Т(}ШІ хорош о•го со­

пати

І

]

метою з&ільшення KOJJ'M(}Bиx 1 збирати кармові буряки. П~иклад

3

учаfТЬ

fірав

Недаііборщ за рnботою.

1

все тут дн ш е

-

п опрацю.вали

багато

кий »

і т. Недайборщ. Н а

запасів в цьому році посіяли

його

рцгоrпі

~-

ТІрирЯДJИЙ 1\ОріВНИІ\ . у

бу,Іівництві

доглянути

три

в

ві .1n очІІВ ~:ю

тваринницьких приміщень

да спору ди.1а декіш,ка тва·ри.н­ тому ницьких при,міщень, у

ім . К и .1інін:~ .

ш ено дІFбудуn а ти n р иміщення, щоб

Швидше завершити ремонт

:І'яв.1яється

ново&уд·uв. ~, цьому J)'оці брита­

А. Паwківська, игрnном

працює

ШВІЦКО , і На І\0.1ГОСПНUМУ ПОД­

НІР 1 все і\і.1ьше

ці в . За рік у :~дра в.н иці побува !JО кО,lГОСП І Іи ків. А теnер вирі­

500

~Іулярами

Тере нтійович

Як•ів

:

са.

цен11нері в на такій же площі .

140

його робота

"'

Разом :J іншими

3аRінчує~Іо очистку вівса та про­

геt>тарів зібрала по 150 центнер~в бу.1ьб, а М. Оме.:~ьчу:к-по

15

все він

в іІудіве.lІ>Ні й іірига .1і.

НЯ.

ко~юри в Очющ•но і засипа·но 860 центнерів люпину і гречки.

115

ЦеГЛ(}Ю

вміє . Оснrнта

ПpO,lORf\:YJ(ITЬ орати ПІ1На ,1 :!а·В,lаН­

центнерів огір­

по

--

:JаМО•СТИТИ

чи каме:не~І дnрпгу

ІЮО гектарів зябу. Механізатори

ків Н<І кожному гектарі. Х ороший

ренІ\о

ЩМар ,

або

ора•НКУ зябу. П;1а!І ВИК(}НаЛИ . Є

!

ко.lГОСП карбован­

РозумІІІ розв~ гн, цІ.lЮШе повІт- цешев.1ює в~ рrість п~тівки.

Ве.1ику доІІО\ШГУ

!'рубку

відремонтувати

тел,

П а .1 а1t

н о му fі)'.1ІІ ІІК \' ві:ню чннку nода ко.1ектив депа с т ан· ють ш ефи ·ції, а т<Jкож м едичні пр а uів н н к и приїжджають до р айону. Сюди свідчені сnеuіа.т істи , які .1ік ують і кІFнс у.1 ьтуют ь ко.тгоспників. -- Х орош е у 11а с відn ІFчивати , І . :\\. :\\ака,ренк о, .- rс}во.рнть кона.1ь сі.1 ьrос пар ті .1і і~1ені Ста.lі­ П у т і в к\· н ид ає 1\О.lГосп бе :; н ~. -

Недайбnrрща . Скласти на кор- :

мокух ні пі'І, оfімурувати ко-

тися.ч

І О- ·- 15

:~а тріlти.в

\1а І ШІІІу, трн 11арн кІFІІ ей, кілька 1\Ор ів . .1еся тІ\ІІ свиІІ ей, сотні го .1ів n тиц і . Є своє ~~·ясо . м о.1о•ко, яй­ це rtя , смет а·н а, о во ч і, фр у кти -

Поруч --.. ч v:rоний

здорІFв'ям .

і"І. Ста;1•іна , і арті.1і !tри.гади <'. Русанів, ПІ>о муляра Якова і

П'ять тракторі·в працюють в ці

ОВ(}чево­

попрацювали

С;Іавно

1>.1убнів.

центнерів

200

І!ЮВС Я він 200 ти ся ч карбованців.

Ue JІІачить, щn r;() ЖІІий

ку.lьтури :J <J .lі :~н ичн <.J Ї с т ан ції іж·ІІі Tiip ac<t Ш евч енка . Д.1я. ві д п очнваючих орг аніз о вуються екскУ р-, сії, \Іасо~і і rри , !іу.тьтnоходн . . ря, вода, сnо І\ І И

fіуд,івельної

колn·rпників

м іж ко.lrосn­ nаях в і .1п о чн.нку . Обі й -

:І юдей, тоб то в серед:ньому по сто ч о:юнік :1 I\ 0 .1 ro c н v Зіі ріІ<. р ад і! ВИріШИ .13 .\\imK'>.l Г()Cfl llil ВИ.1і .1ИПІ .1.'111 ііVД Н ІІК V ВідПІFЧИ.ІtКV

\

почути

:~rо<~:на

с.1ова

ві .1

р>ів карт<mnі .

:закінчити в.сі роботи.

-

(< "1айстrр Hd ВІ'і руки » , такі

гектар ка·рmп.1і і виростити на

ньrш;·

трудаві пrцарунки рідній БатьRів­ щині

умІлець

rr Іt,

Багато п отрудився t>ол.госпниR і, я.к нас:rідnк, :Jifipaв 2 40 це.нтне­

свої

підотувати

(~ В Я

свин~ркн ,

тракто·рнсти,

госп на рад~ Смі.1янськnго район у, стноривнІи ІІ а ІІП ІЇ і\удНН()К

го родІІИІіІІ . .Jo їх noct yr -· 1\ .'Іуіі , ;te ~ожІіОІІІLе р т, ШІ ІІІІС.l УХіН І І ."ІеІ\ l!іЮ, в:JИ ПІ учаСТІ• В .lіТератур.ІЮ~1)' Не-

чорі.

Колгоспний

р ;І;LГОёП « DОГ .1<ІІІіВСЬКИЙ {>.

.

1'яс мином,

Над тихим

До оrтанньщо часу наша тракторна бригада дещо від­ rтава.1а з (>ранкою на зяб. Це питан,ня оі\говrtри..1и на вирrtі\­

-

соціалістичного села

Риси

ТРАКТОРИСТИ ПРАЦЮЮТЬ

UCY.

тори ,

я·кі мu'НТ ува.ш

на

е.1е·ктрщої.1ь.ні а грегати,

фер.мі

та, на

жа .1ь, їх н е м.ож.на пускати 'В д ію , бо Не Пi .l·K;lJ(\'JИ.lИ

е .lСІ>Т[ІОfJѕ¯ҭ

ЛеНІ/:ІЯ.

сили і :засоби м обіліз у вати на те,

щоб в най6дижчі дні П(}ВІІІістю зак ін'Іити підот овк.у к. их приміще,нь. Кодективиий кореспондент

-

Чи є потреба переконувати к о­

редколегія багатотиражної га­

гос ь в Т(ІМ )', Щ() при повній наяв-

зети «За комуністичну працю».


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Субота,

..,

НАРОДНИЙ ВАТАЖОК

СЛОВА ДОТРИМАЛИ

(До

:1усrріч

зс.бо.в'яJали.сь зібрати і цати <' В"Гормету >' у іІіовтІtі ддя

ві ,1вантаження

на

мета;тургіїrНІrй

20 тонн ~t>та­ .11' праюоє

озброєний з агін, J яю1м 1!<1 110\ІіІНИ·КіВ , Відбирав

:~авu.1.

:шатний ("NІ.1евар !\раїни Пt>тро Махота .

ІІаків, і одніїІ з

2.

\·тарІна

·

НАРОДИ-ЗА ПОВНЕ ТОРЖЕСТВО ІДЕЙ МИРУ І ПРОГРЕСУ обговорює всесвітня зустріч жур­ !Іа.1істі'в. Але усnішній 6оротьбі за ~"'Р

та Аса~блеї зосереджується в ос-

nротидіють

Іtо8ному в її комітетах . І хоч нІtнішня сесія Асамб.1еї має об-

жав11 на чо.1і з Спо.1ученими Шта. та).Нf А).tерики. В они намагаються

говорити 6.1изько 80 лита-нь, найбідьшу увагу світо·вої rромадськості n-ривертають радянські про-

налруж11ти міжнародну обстанов­ ку, чинять лідст у ли nроти наро­ дів, яю ста.1и !Іа ш .1ях незалеж­

nози.uії

ПрО

Лі·КВідацію

шення

С'І'руктури

.1 ізму, роззброєння ,

про

KO.lOHia-

поліп-

секретаріі!ту

НО ГО

рОЗВИТК\" ,

озброє-нh.

·

Ворожі

дер­

ЛОСИЛЮЮТh

сnраві

ГО'НКV

·

миру

імnеріа .1істичних сил з особливою наоч:н істю лрояв.1яються в nодіях, які відбуваються н Конm і в

нюється наса~леред тим, що во-

Лапсі.

рист н ти

вистуnах гла-ви Радянського уря-

ська ООН

яn відзначає

датські! газета

nридушення

ті <В пристрасних і переконливих Інальаn-вю~ольно-ї ду,

я·кий

говорив

на

Аса~блеї

ревіряючи

О,ща,

позикодеріІіці,

чергову

дві

товариші

ІІіонерв ожа та.

.1.ВІІЖників в.1асті nоси.1а.111 війська, організовува.1и облави, в.1аш­

таб.lІЩЮ

« невдачі» ,

.вза·га.lі

і

окремі

перестають

пе­

чима.1о

щас­

.швців. Оп.та•Іено вже виграшів на ry:.~y 454 ТИ('Ячі карбованців.

меться і під час його ті:., а анг.lійська газетавідСУ'!'НОС· «Обсер- крашt д ія.1ь1юсті вер:. вина є що виступи гnа•ви . си .l. Разом з ти~І

nатріотичних американська

Радя.нськ~rо' v-оя1.у nоклали ~оча- І' вояччина ' ~иn .lомати . лідгото в-

-· · . ток «новим тенденщям \' ро·звитку . .1яють Л . збро-ин\·· агресІю лрпти міжка,ро.rнюі обстано·вкЙ». І аос~ . Все · /)І.lьшого розмаху набирає Од.на з особ.~ивостей цих Іювих

гонка

озброєнь,

яку

про·водять

,

_

т~е,

тов~ри~і.'

~ерев1рте СВО!

-~-б~в·язково

но.тІгацн 1 не за-

,

r,.

п~ода.1и на ::~::~0 тисяч кар-

~онанцІв. А 'І~рговий ТИJща; ві,\-

ореться 30 .111стопада. 0 Гаnімурза

-

·

'

центра lЬНОЮ

ошадІюю

й,

як

справед.1иво

Пере~І.ОГа ІІаШИХ

Підсумка)І

Три дні проходили у Борис-

UЬОМу

ЗЗ•ПОруІ<у

ЗМіІlНеН.ІІЯ

збереЖе!fНЯ

І · гnстрЮЮТ!>

МИру.

ОДНаК,

у той же час безлерероою зро-

ну справу загального миру і

без­

ІІе

:ІаГрозу

ВД3СТІ>СЯ

лю.1ства по ш.1яху

стають ряди борців за благород- rpecy,

ках у цьо~у році і завданню!

на ~Іаіібутнііі рік ііро присвя­ чено у нас ,, свято вроіІіаЮ».

ницьnо-го,

щих

Хрущов,

:~і!-

МИрові

J~І .

СЛІІНИТІt

рух

миру і n.po-

бо, як заявив «бо'J)отьба за

;\\. С.

мир сталп

і робі11ничих нартій, які об'єдну­ ють понад 36 мі.1ьйонів передо­ вих провідників ідей мир11ого

спортсж•-

ІНІ

ни прове.ти майстерно і ·В·ИЙШли пере~ІОіІ\ЩЯМИ. Рач·нок гри

робітників

радгоспу.

спі ,віснуваdІНЯ і незалежного витку всіх країн і народів .

миру

рішучіше і численні

роз­

відстоюють ідеї національні та

мі:-юнарQДні . організації трудя­ щих. Проведена недавно конфе­ ренці.я аі!глійської лейбQристсько.ї nартії поставила вимогу 11ро від­ мову Англії від виробництва ядерної зброї і лі"Квідацію амери­ канських баз на анг.1ійсь·кій зем­ .1і . З та·кими ж вимогами висту­ ПІІВ проведений перед конферен­ цією конгрес Британських тред­ юніонів, який об 'єд~нуt: 9,5 міль­ іЮна членів профспілок Англії . Гаря.ч-е виступили на захист мwру VII конгрес МіЖІнарадної асо­ ціаціі юристів-демократів і VI конгрес Міжнародної спілки сту ­ дентів. Питання міжнародноrо співробітництва в боротьбі за мир

• :1 ІІІтересu~

с.тухали

1\О~андою П . -Хмедьницького району - 8:14, борис.пі.1 ьця~ • ·'" -- 10 : І 2 , 'ІОрноои.тьця~Іи 2:13, командою Рі~іищівСhІ((}ГО району -- 5:16. Т аювІ чиноя, JІаШа команда

тІв, їх плани на маіібvтнє. ' Кращи~ юннатам вручені

по.дарунки. Н а закінчення відбу вся концерт. З. Грабар, В

в

а

·

•а

в,, СТІ

судити

йо-

страчували

їх,

тюрми, на

каторгу.

старша nіонервожата.

осьмирічна шко.та, с. в -· д имерка .

. 0 .1еріІіала право виборювати першість обдасті і .... ... .. ... ·• . ... ·• •··•··• ........... ... ............................. ............ .

само1

.1 ише

згадки

овіяного

цьо­

.lеГеІІдарнпю

славою.

. Народ обезоtертив свого героя, СІ~nавши ЛІСНІ,

про

ІІього

.1еГ€'11ДІІ ,

оrювідання,

С.1<ІВ.1ЯЧН

Кар~І2.1ЮКа.

ПОДВИГИ

-<>-

Дивіться те.лепередач і

ви-

23 жовтня . Не~іля: 10.00 - урок ра.нкової ГІГІЄНІЧНОЇ гімкастики · 10.20 _ уроІ\ англійської мов~· \3.00 -

те.1евізіїІний журна .1

~ Піонерія» ;

\4.00 - документальний фільм; 15.00 - сnортивна nередача - 18.00 -н:ародний уні:верситет по т~.1 еба ­ ченню . «Художник Перов»; 19.00 - «Чорний континент рве кайда­ ни». Клуб МіІндрівників; 20.00 ІЮІІцерт.

(Передачі з Москви). 24 жовтня

Понеділок:

!1.10

· дня»;

11.00 -

--

«Новини

бесіда лікаря «Гі­

пертонІчна хвороба та її лікуван­

н_я»;

І

«Мистецтво

1.25 -

країни

пр». Кшонарис; 11.45 ~ nередача «Народна артистка РРФСР

В. Наnюн,

С. Раневська»; 18.30 - назустріч Вели·кому Жовтню. «ftовини дня»; 18.40 - міжнародний огляд· 19.00

го.,ова

рпі\рад11 ДСТ «Ко.1 госnІІИК».

останні _вісті (.\\осква) ;' 19.20 19.40

-

; ·•••••••••••· НА ДЕСНІ.

мультиnлtкаuійний фільм ;

лередач·а д.1я праців·ни1<і-в сі.1ь-

ськоrо

госnодарства;

передача

Фото По.1nтнnка

___ _,

"ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОРОГИ" і вона. Crena·нa призначили бри.гадиро.м будівельників- шляховиків. Правда, робота була тимчасова,

ди змі·нилис.ч. в них розкрилося щось гар111е, світле . Тепер це бу,, а не просто група людей, я·ких доля звела всіх разом. Це був

Стеnана Бокова, руками .

І дійсно , ця віддаль не заважа .1а

дівельнНІКів

набрwд.1о мандрівне життя буді-

найгірші

трохи розгуб.тено оказав він.--

ве.1ьників,

фактично

колектив. Одного

разу

біля

намету

зупи,нилась

Раневська:.·

20.00 артистка

21.30 те~тевізійннй журна.1 '«для вас, ~юнки~; 2.2.25 - до Декади укра­ ІнськоІ

Москві.

нушки . І несnодівано для самого 1 .1ИВН:м і на.віть суворим, коли себе зійшов на тій же станції, що сnрава стосувалася роботи. І лю-

але зате зовсім близько від Ганнушки , яких-. небудь 20 кі.1о1метрів.

«Народна

РРФСР С.

си»;

Так називаєтьс~ новий художній фі .1ьм виробншпва кіностудіі <с\\осфильм». ... Вnерше за багато ро.кі,в Степан Боков їхав на будову один . ДружиІІа Даша і дочка Віра за -

лишились в тихій, затишній квартирі у місті, збудо•ва.ному його,

вщ

І~енІ,

Ра-

ступ директора шко.ти т. деnіна О. про цікав~; роботу юнна-

J

В.

КІНО

. '

спІвучасІІиків,

го

:ІЮІ з учнями і вчите.тя~и ВІі·

з-за рогу, якиіі

продовжува .1и

На свято ШІ запросиди кріl­

Чорноби.lІ>С Ь'І\ого j v

боров-

не зрад-

ПІСІ Я смертr К а рма ~юка

лисn

'ІО.товічі 1\О~а:нди Бори.спі.тьсь-

нашог11 раион1в. В '·1· зустрІЧІ • • нашІ•

ще

()

довго ще «вл~сть ічущі» зд.рнга­

роботи юннатів

пеки народів . Досить сказати, що НІІІІі великю1 ~юбі.1ізую'-!им нр:1. нині в усіх частиdІах світу налі - nором_ народів». д. Касаткін. чуеться вже 86 комуністичних "_ _ _. _ __... ---------~~------~-~---~---~.с-_,

. Все

ни~ьюtй nострі.1

на наuча.~ьно-дос.~.ідних ді.тян­

·

б

обІрвав У 1835 році ііого героїч~~~ життя. _-\\и,ну.lо кі.1ька років го

СВЯТО ЮННАТІВ

rандбо.тІІСТІВ

зауважив

ідеі! роззброєння і nовного зни- ною і ракетною зfіроєю. щення колоніалізму, бо бачать у І дії імле.ріа.тістІІчІІих с11.1

царсько ·і

:1

українuі, і ро ­

СІ<І.lЬІ,н

вщпр;ш .1 Я.1ІІ

нічІІоат,,анпtч<~І сrо б.1оку (НАТО)

чеський письме<tІ;НИК н а третІІі/У 1 пснанtення DІІІськ І. Скала, борються за торжество 1 усіх країн -- ч.1енів НАТО ядер-

rати,

'

\\асою.

миру і про- по воєнних б.токах . Американсь ; в ООН М. С. ка газета «дей.lі ньюс>> повідоми- ганнях. які відбу-! о6говсрюють разом з .1а, шо військо~е в_ідомство США дуться 22 _ 2 4 , сотні мі.1ьйонів людей розроб и.то п .1а 11 зб1.1ьшен,ня cvxo·

але

1

Карм<1.1юк, кол 11

ся

все ще

в усьому світі. І не rі.1ьки обгово- nуТ!ІИХ зGрой11их си.1 США і hів- 1 іІіnвтня. рюють,

знаходили

о.1дати

арм11; тут. бу:нt

·

nорушені

Хрущовим, Аtамб.1еєю

завждн

гор~!_lяни,

забезпечення

rpecy,

вони

дружній nрийо.м і гостинність у с:лянських хатах, одержувади від бщно:и допомогу і nідтримку.

оу.дьте при,1бати нові . Іх ~а

тенденuій по.тягає в тому, шо пи- Спо.1учені Штати та їх союзни· ки у Фі~Іа.тьних 3 ма-!

тан.ня

І мас,

п'ять і віrі'І ло тиrя<Jі карбован,1\\~и~е чверть століття діяли на пів. . ПодІ.1ЛІ заго.ни Ка.рма .1юка. Дп О ., НЬОГО СХОДИ.1НСЯ Се.1ЯНИ, неімущі

.

1\ОГО, РіІіищівсьnого, П.-Хме.lь-

8 Лаосі і~mеріа.lісти намаrаються привесп1 до в.тади свого ст~рого xn.l~'Я ·- генера.1а Носавана 1· не доnустити, щоб лаотянський уряд nровод ив прото,,ошену ним І<Іреслює, шо вnлив М. С. Хрущова nоІІlітику нейтра .lітету. Представник США, який прибув цими д:ня<(JІа сесію, безперечно, відчувати- ми в Лаос, зажадав заборони 13

u

:JJВ\.1\"ІОЧИИ

роботу ни,нішньої сесії Генера.1ь-

з Л\'М\'Мбою - .

~11}

вияви.тuся

ПОЛІ зона:ІЬ!Ні :ВІагання з гаюбо·.lа. В них взя.ти участь

Такий самий висновок ро6ить преса спціалістичних К"'аін, йогп " nо·діляють багато буржуазних газет. Захід'ІІ'О:німецька газета «Нейє Рейн-цейту.нr», наприклад, під-

позики,

мо.вою людей, щп прагнуть миру». І якин ого:юснв себе командуючи.м Це, додає газета, з.роби.1о і роби- ко· нго.1езьким1І військами. Проте

ної Асам6.1еі ООН .

дія­

шантажем. Але бу.111 невловні .

9 мі- сІяни. 1 61.1оруси. Вони грудь~нt сяців щ.ого року ощадкаси раіі- стпя~:1І~f оди.н за о~ ного.

боротьби вій-

своє~1у законно~1у урядові на чо.1і

намагалися

Держа в ної внутрішньої виграшної

1 ставлеників колоніза-

тиме вирішальний вп.1ив на всю 1 ІІарод Кс.нго, як і раніше, вірний

засадн,

ти і nідкупом і ІІародні месн.ики

тира,І\у, якии вцоувся у МоскВІ ВІІ­ 30 вересня. {'еред них: один на І О тисяч карбованців, 'ІОТИРИ по

таблиці виграшів. Ііоли ж ми поча:Іи активну пе­ ревірку виграшів З-процентної

націо -

·юрі_в на зразок змовника .'vІ.обуту,

товува.111

Найііільіпе їх по 13 додатковому Корист уючись симпатією широких

пе­

ревіряти

В Кпнго ваrни намагаються викодля.

кн:уть

nідстуnи

Організації Об'єдна -них Націй. Ве.1ичезний інтерес с·вітоІюї громадськості до цих пита.нь пояс1111, <Ланд ог фольк», були розгля•н у -

част-о

так

гrашів.

На XV сесії Генера.1ьної Асамбдеі ООН закі.нчи.1ася загальна політична дискусія. Тепер робо-

і~леріа.1істичні

Знову немає нічого,

-

бідНЯІ\ам. В пісень є такі

Ви на мене, Карма .1юка , Всю надію \Іайте. Проти Кар:.~а .1 юка та й ого сло­

Непередбачені виграші

·

<>---------------------------<> МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД t:1

їх

'ІарО.1ІІІІх

У багі!тих одбирайте, Та бідню1 давайте,

~~ - Бровари.

перативі .

віддавав

С:ІОВа:

Л. Процан,

Корейська Народно-Демократична Республіка. На свиті на чесп. розподі•lj' прибутків у сі.lьськогосnnд<'rськс\1\' виробннчОМ\' 1\ОСJ-

нападав V ШІХ

rрон1і, нажиті noтc\r і 1\рn в' ю крі­

C.liJвa свого .ді1 и дuтри~а.1и . 3і6рано і ;цанu 22 тошш ~eтa.lu.lo­ Ч- Наііfі!.1ьше зібра.1и : О.тя Моченець - - 420 кі ,тогра~ів і Ва.тя Дмитрієва - 330 кі.тограмів. Відзначи.тись такоіІ; Вадим Музичt>н­ ко, Валер:й Коро.1ь, Ніна Ііарсюt. Не ві;J.став ! першок.1а<'ник C'e·pьo;J;d Григnренкn, якиіі :Іііірав 150 кі .lО·Грамів "ета .1о.1ому. СередіІЯ ІІfІ\О.1а .~':.!

125-річчя з дня загибе,1і У. Кармалюка)

Вnер:І ' е рс:ЕІ·еслася с.1ава про ІЮ.lІ.JИГІІ Устю1а Карма.1юка в 1813 році, кn.1н він організував

43-м роковинам Ведикого Жовтня, піонеrи ·і гші нашІJЇ школи .то.тому

року .

1960

Наш календар

ра~ о____н_у. . . . .~-.. ~l Вк;тючившись в піонерсh!>У ,1воріч"у і готуючи гідну

ЖОВТНЯ

22

ЛІтератури

і

мистецтва

Концерт «Молоді

22.45 -

«Новини

8

голо­

дня».

Редантор В. ПИНДЮРА • Броварському райnромкомбі:­ нату потрібні бухгалтери.

бу­

Гусак

машина.

на

Микита

роботу

два

Максимович

який живе в м. Бровари, ву.1: Во11и розлучились назавжди їх зустрічам. На шлях вистрибнула Ганнушка. Андрєєва, 5, nорушує сnраву про піс.1я тяжкпі ро-змови, так і не Те, що nобачив Степан на до- Щас.1И•вий Степан приві- в її до розлучення з Науменко Надією зрозумівши один одного. Даші розі, перевершило всі його на.віть друзів . «3-найомт~я. братва. 1 а

Степан

міг постулити

-

він

і

не

інакше . В цьо.му

бу.1о ЙОГО щастя .

перестук· ко.тес здавався сьоrодні Степану сумним, Од!номаиі11ним . І на душі у нього бу.1о сумно . Може тому так тягнувся

він до заnа.1ьних і ласка-

вих очей дорожньої суnут. ниці Ган.

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

-

не

заохочува1rі ТОЮ,

... Бадьорий

сподіван:ня.

Бригада

nрацюва .1а:

фіктивною

люди,

зapnm1-

бе.здіЯ .1!>Ш!Чали .

турбувався

моя дружІtна ... ». . Ідуть по дорозі машини. З гор-

дІСТЮ ДИВ,1ЯТЬСЯ на НИХ ВСі ЧЛеНИ

Поступово, подолаючи мо. вчазний опір одних і відкри'Ті оуперечки інших, Стеnан nочав «•на,,агоджувати життя». Він nросто, по-людськи

це

про

сво-

їх нових друзtв, але був вимог-

брига· дн Стеnа•нз Боко· ва : це зримий резу.1ьтат їх ма.1енького, але все ж та-ки nодвигу . М. Шульган, директор кінотеатру.

м. БровІ'tри.

--------~~----~--------~~----------

Івані ВІЮЮ, як :з живе в м. Бров·ари

вул. Пушкі.на , 9. 1-ї

дільниці

Броварськоrо

раtІ-

ону.

Загублену реєстраційну карт- ~­

ку по штатах Броварської се­ редньої школи .М 2 вважати за недійсну.

--

орган Брова.рского райкома КП Украиньr и райсовета деnутатов трудІІщихсІІ. Гор. БроварЬІ, Киевской обпасти. Адреса редакції: м . Бровари, Київської області, вул . Київська, М 158. О,оварська райОНіІа друкарня обІІас.иоrо упрзалікия культури.

'

Справа с.1ухатиметься в нарсуді

Зам. 5190-3160

~

126 номер 1960 рік  

126 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you