Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАJIIТЕСНІ

КОЛГОСПИ І РАДГОСПИ УКРАінськоі РСР ДОСТРОКОВО ВИКОНАЛИ ДЕРЖАВНІ ПЛАНИ ЗАГОТІВЕЛЬ І ЗАКУПОК МОЛОКА Й ОВОЧІВ

СJЯХЯ НО ВЕиь

Колгоспники, працівники МТС і радгоспів,

партіі Украіни та районноі Ради депутатів трудящих КиJвськоl області

П'ЯТНИЦЯ,

126 (1264)

ЖОВТНЯ

21

1955

р.

иіна 15 коп.

добробут і

ної комісії по благоустрою села і, зокрема., голови сільської Ради т. Музиченка С. Активну допомо­ гу В здійсненні намічених захо­

господарського

дів по

колгос-

благоустрою

надає

ській Раді колгосп ім. Калініна. При його дійовій допомозі усrriш­

питу

но

на

&ульттовари,

газети,

вирішується

завдання

проекта-

ми на 2-3 і більше &імнат.

фруктових дерев.

де&оративних

дано молока 2 мільйони 621 тис. тонн, або на 493,5 тис. тонн більше, ніж було здано молока

як 200 тис. тонн овочів. У республіці також виконано плани заготівель насіння JlbOHY-J(ОВ-

мисловіс..,ь республіки за

інших ефіро-олійних - культур.

9 місяців

шили здати і продати державі до кінця року по-

успішно завершити сідьськогосподарські роботи

300

тис . тонн МОЛОК&..

достроково виконали річ пий план заготівель і за-

худоби .

.. .

- - - - - - - - ,.. -------у преЗt!дlї ВЦРПС

Каховська ГЕС дала промисловий струм

18 жовтня на Каховській ГЕС І му виступі начальник «Дніпро­ Про даJJьше ПОJJіпшення УІОВ праці і побуту жінок відбувся пуск першого агрегату. БУАУ» С. М. ~Hдpi.aHOB, віжМіТ~­ Президія ВЦРПС прийняла по­ О 14 годині 40 хвилин ПРОМИС-І ши ДОСЯГНУТІ БУДІВв:и&а.МИ уст­ ловий струм пішов в об'єднану енергетичну систему. В зв'язку з цим відбувся багатотисячний мітинг дніпробу)tїВців. Мітинг відкрив парторг ЦК КПРС на будівництві Ка.ховс,ької ГЕС Г. І. Щепилкін. Він оголошує одержану на а)l;pесу будівни&ів

хи, заltJIикав колектив уже в першому rriвріччі 1956 року за­ вершити роботи по вве,ll;енню до ладу всього гідровузла. З великою виробничою перемогою дніпробудівців поз)(оровив секретар Херсонського обкоКу парті1 В. М. Дружинін.

му ві)( ЦК КП України і Ра,ди Міністрів Українськ.ої РСР. У своє-

пере)(овики виробництва тт. Най­ ДИШ, Кононенко та інші.

гідровузла привітальну телегра-І

На мітингу також виступили

Енергомагістраль Камська ГЕС-Свердловськ Закінчено будівництво енерго-І лось вирубати дві тисячі гекта­

гійно взятися і з допомогою депу- магістралі Камська ГEC-CBep~аб

ловCjЬ& напругою в

220

кіловольт.

рів лісу, переробити сто тисяч

кубометрів грунту, встановити по-

Обираючи своїх депутатів до І таТіВ, аГІтаТОРІВ з езпечити не- Її довжина 368 кілометрів. Енер- над 900 сталевих опор і rriдвісисільських Рад, ВИборці. на~аза- обхцну саНі;арну 8КУЛЬТУРУ' яка гомагістn.нь поставлено під на- ти більше 2 тисяч, ТОНН проводу. ли

Їм:

повсякденно mклуитеся

про дальший благоустрій, Шl!-ГОС-

подарськ~ слідкуйте за тим, що~

У B.-ДимеРЦl вкраи занедбана.

сумлінного

виконання

цього На&а3у керівниками сільра,а:. Спільно з правлінням &ол-

госпів,

при

активній

МИНУЛІ роки,

Менше,

.

ПРИAlЛЯЮТЬ

ніж у

увагу

Виконати

за

короткий

Строк

При спорудженні нової лінії такий обсяг робіт )(ОПОМОГJIИ тех-

І

Успіхи знатного кукурудзовода

санітарному стану місць ГРОМа)(­ ського корист}'вання, садибам

станову про роботу

прОфспілко­

вих організацій по дальшому по­

ліпmенню умов праці і побуту жінок.У постанові ві,ll.3начається, що умови праці і культурно-побуто­ вого обслужування жінок невпин­

но поліпшую'l1ЬСЯ. ОсоБJIИве ІІік­ лування вияв.'ІЯЄТЬСЯ про жінк.у­

матір. Створено широку сітку роцJЩпlх будинків, дитячих і жіночих консультацій, дитячих садків і ясел. Проте в спра.ві охорони мате­ ринства і дитинства і культур­ но-побутового обслужування пра­ цюючих на. виробництві жінок в

серйозні хиби.

На окремих під­

приємствах мають місце факти по­ рушення законодавства

ІІ'рО охо­

рону праці жінок, нечулого став­ лення )(0 скарг і потреб матерів з боку господарських і профспіл­ кових організацій. Прези)(ія ВЦРПС запропонува­ ла центральним комітетам, рес­

На всю країну славиться висо-/ ньому році знатний кукурудзовод публіканс:ьким і обласним Рар;ам допомозі керівИИltи сільс'Ьких Рад в Гого­ кими врожаями кукурудзи лаИ&а вирощує цю KyH~тypy на. 15 ге&-І ПРОфспілок встановити як найсу­

партійних організацій сільські леві, Требухові та ряді інших сіл. Ра)(и провадяn'" значну роботу по

електрифі&аЦЇЇ,

1"-

ltaлитянСФка сідьрада (голова електроперцачі будівникам дове- ніка і передова технологія.

кращими . Багато можна навести.

фактів

пругу.

Не краще дбає про благоустрій

сел& наШІ ставали все кращими 1 т. Єременко Д.).

продуктів

і своєчасно підготуватися до проведення зимівлі

і / центра села. Треба нарешті енер.

нинішнього року, достроково викона.ти заготівлі

і закупки всіх сільськогосподароьких

тили добрий врожай овочевих культур і також

lІРО

місія по благоустрою. А між тим

-

ТрУ)(Ївники сільського господарства України

тепер СІІ'рямовуIOТЬ, свої зусилля до того, щоб

Колгоспи і радгоспи Українсь.коі РСР вирос-

ні разу не зібралася постійна &0-

.

гуиця, фруктів, озимого рапсу, коріандру і рщу

цього року пе-

масла на 5,6 тис. ТОНН. Колгоспи і радгоспи над план не менше

Ріст )(обробуту і культури зна- потреба у цьому надзвичайно ве­ ХОАИТЬ своє прекрасне відобра- лика. Конче потрібно подумати ження і у благоустрої сіл, чисто- і вирішити разом з правліннями ті і поря)(ку на кожній вулиці, колгоспів ім. Леніна, ім. Кірова садибі За дале&о неповними да- та ім. ШевчеИ&а питання про HIOm, протягом останніх п'яти шляхи, які вже кілька років не років поса)(жено вздовж шляхів, ремонтували. НеобхіАНО прискори­ на саАИба.х колгоспів, шкіл, лі- ти електрифікацію і ра.iUофікацїЮ карень і колгоспників близШ Р.ЯАУ вулиць, які віддалені вц

двохсот тисяч

таження овочів триває. До кіltця року колгоспи

і радгоспи зда~уть державі понад план не менш

республіки, підрахувавши свої можливості, вирі-

журнали, книm, радіоприймачі, повну електрифікацію і радіо фі­ телевізори, коштовну меблю, ве- кацію села. ломашини. В ОАНОІІУ тіль&и с. РуДуже х<УІ'Їли б бачити СВОО рід­ санові, за неповними даними, до не село таким, як Літ&и, і вели250 радіоприймачів, 5 теле- кодимерчани, але дуже мало іні­ вїзорів, близько 1000 веломашин. ціативи виявляє у цЬіОМУ сільська ха такого села, де б за остан- Ра)(а, яку очолює т. Миронець п. . роки не ВИРОСJIИ нові вулиці, За час rriсля виборів до місц&­ десятки добротних будиИ&ів, спо- вих Рад депута.тів трудящих ще руджених за типовими

223

закупок молока на 161,5 процента. Зжано і про-

сіль­

пах, ріст товарообороту в споживчій кооперації, зокрема ріст по-

мільйон

чання трудящим Москви і Ленінграда. Понад план уже ві~антажено 38 тис. тонн. Відван-

реви&онала річний план вироблення тваринного

культура тр},)\івників КОЛГОСІІНого села. Про це переконливо свідчать попередні rriАСУМКИ сільсь&Отпо

ло здано овочів у минулому році . ДОСТроково виконано план відвантаження овочів для поста-

на цю дату в миНулому році . Маслоробна Пріо-

обов'язок сільради

року

січневого Пленуму ЦК КПРС про збільшення виробництва проду.ктів тваринництва, розгорнувши соціа.'1істичне змагання за гідну зустріч ХХ з'ізду Комуністичної партії Радянського Союзу, АО-

1

тис тонн, або на 390 тис. тонн більше, ніж бу-

строково виконали державний план заготівель і

Піклуватися про благоустрій села­ Невпинно зростає

но державі овочів}' кількосri

РСР, борючись за перетворення в жwrrя рішень

Орган Броварського районного комітету КомуністнчноJ

І!

к.упок овочів на 102,4 процента. Здано і прода-

спеціалісти сільського господа.рства Українсь.кої

ра)tїофікаціі,

Г

ер

оя Со іалістичної П

Ц

.

~aцI

Пен.

тарах.

воріпmй КОRТроль за ДО,ll;ержанням

Зараз ланка почала збирання чинного заКОНОАавств& про праПенчева з колгоспу Імеш Ди- врожаю. З першого гектара зібr цю жінок. Намічено &оИ&ретиі за­

по

Трудящі району, як і весь ра,-

впоря)(куванню шляхів і озеле-

дянський народ, готуються гіАНО

мИ'Трова, МУ&ачівсьJtого району, рано 90 центнерів КУКУРУ,ll;зи в ходи, спрямовані на дальше по­

відзначити

Закарпатської області. В ниніш-

ненню вулиць і садиб. Для прикладу можна. навOO'l'И с. Літки.

Приємно пройтися ву-

38

роковини Вели&ої

'10

ції трудовип подарунками

ма­

лицями се.lIа, на яких завжди під-

тері-Вітчизні. Потрібно, щоб у цей

тримується чистота, порядок. Сот-

час

кі побілених БУ)І;Ишtів потопають

була робота по благоустрою.

у

кожному

селі

посилена

Це

які покликані нев'ГОМНО піклува.­

місця громадського користування тися про всемірне покращення Всі

ці

ро6lYl'И культурно-побутових

прова)(яться під наглядом постїй-

МарІя Савченко наДОїпа па 7216 кlІІограмів 10ІІока вІд кожної КОРОВИ У колгоспі імені Леніна, Лебе­

дящих.

умов тру­

ласті, середній надій кожну з

375

цьому році

корів

2698

молока на становив у

кілограмів.

*

Н а

1. Сталlиградгідробуд. Укладання бетону в блоки фундаментальної плнти ГЕС. з нім к у: бетоновозна естакада і віброхоботи, якнми подаеться бетон. 2. Куіібишевська ГЕС. Будівництво підстанції в районі м. Ног!нська, Москов­

ської області. Підстанція понижуватиме напругу струму Куі\бишеВСЬКОl ГЕС з вольт до

220000

і

110000

вольт.

ліпmення

умов праці і побуту

жінок.

~ ~елеRi дерев. Містки, колодязі, прямий обов'язок сільс.ьких Рад, динського району, Сумської об­ ві)l;pемоитовані.

зерні.

Жовтlїевої соціалістичної Р.6волю­

400000

ВИАатних успіхів добилася до­ ярка., Герой Соціалістичної Пра­ ці, депутат Верховної Ради УРСР

Марія Харитонівна Савченко. Во­ на надоїла від кожної з 8 корів по 7216 кілограмів МО.1Іоlt&.

Будівництво нових Юlубlв З ПОЧ3ll'ку нинішнього року на Украіні збудовано і здано в екс­ плуатацію близьк.о ста. нових кол­ ГОСПНИХ клубів. Більшість будин­ ків споруджено за типовими про­ ектами «Діпросі.'Іьбуду». (За повідомленнями ТЛРС і РАТАУ).

*========================'1

З. Каховська ГЕС. Монтаж вузлів трьох чергових турбін гідроелектростанції. УфіМtька ГЕС (Башкирська АРСР). Бетонні робоТІ! на будівництві право­ ібережної стіни шлюзу. 5. Нарвська ГЕС (Естонська РСР) . Будівництво другої черги гіiJ.роелектро­

4.

станції.


СТАХАНО8ЕЦЬ

2

11

П'ятииц",

Партійне життя 11 РІК КЛНДИДЛ тського ст ЛЖУ

Дві знаменні пщії відбулися у житті молодого бригадира

якого ніхто

не наважився б за­

кормо-

просити на роботу, і той вже ви,­

добувної бригади гоголівського колгоспу «Червона Україна» Григорія Леня наприкінці мину.lІОГО року. Комсомольці обрали його то-

робив цього року понад 200 тру­ доднів. При такїИ високій свідомій трудовш дисцип;пНl цілком зро­

ді своїм секретарем

з},мідо, що бригада весь час серед

і незабаром

причому 13 з новоприйнятих до комсомоду молоді колгоспники з кормодобувної бригади. Не зайве буде підкреслити, що )1.0 остан­ нього

довір'я. Що ж нового в житті і роботі кандидата партії, як він готується до вступу в члени

КПРС? По цмму питанню нещодавно відбулася

цікава

розмова

між членами бюро парторганізації.

Деякі ЦИфри щю стан трудової дисципліни в кормодобувній

...

бригаді можуть дати уяв~ен~

тала.

А тепер про те, у чому кон­ виробничого за,вдання. У стислі кретно полягає пік.lІування пар­ строки і високоякісно посіяні на­ тійної організації про кандидата весні всі кормові культури і кож­ партії т. Леня. Вона допомогла на з них буда добре прополота. йому обра,ти JJ.ЛЯ себе форму пар­ За три дні скосили, згребли і за­ 'rійного навчання, порадила, які скиртувади сіно на 84 гектарах. газети виписати, визначила йому У найкращу погоду, зразу після партійне доручення-агітатора. косовиці, заСItИPтували 360 тонн Протягом року заслухали т. Ле­ соломи. Бригада однієюз перших ня кілька раз на засіданні бюро у колгоспі виконала завдання по про його роботу, як бригадира і силосуванню і збиранню картоп­ агітатора. Звітував він також і ді, причому урожай на кожному як секретар комсомольської QPraг з 42 гектарів становить по 120 нізації. центнерів. Справа, проте, не тільки у по­ І яку б ро,боту не виконувала pa)J;ax і звітах. Партійна opra.нi­ бригада, з нею завжди бригадир. зація повсякденно вчить т. Леня _ З таким Яl\. наш бригадир, організовувати масово-політичну -говорить Іван Прокопович Та­ роботу ,серед КОЛГОСІІНиків. На

Щ>О ту роботу, яку. ПРОВІВ II бригадир т. Лень за РІК свого п~реб~вання в кандида:ах .парТll./ Приимаючи БРИг~ду, В.іН шдрах~вав, що з 22 ЖІНок І 2 ЧОЛ~Вlків, які він має очолити, 14 не виробили встановлений для &ОЖ-

ран, - .'Іюбо-мило працювати і повік робити буду. Лень не тільки «дає вказів­ ки», але любить уважно прислуха­ тися до думки досвідчених &0.1госпників, часто сам включається

доднів.

бити. Коди треба було впоратися

ного Ч,llена артілі мінімуму тру- в роботу і показує, як треба 1>0_

Сьогодні в бригаді, обсяг ро- з сіном до жнив, бригадира можна боти якої значно розширився, було бачити з ранку до вечора 60 колгоспників і .ltолгоспниЦЬ, і серед косарів і мало хто міг по­ HtxTO з них не виробив за 9 мірівнятися з ним у перевиItO­ сяців менше 200 трудоднів. ЩОІЖ­ нанні норми.

дО передовиків, таких, як Віра Пригара., Олександра Таран, Ольга Стрельченко, Іван Немиро­ вець, Григорій Харченк.о, Свирид Рибка, то у кожного з них на

рахунку вж.е по

418-450

тру-

колгоспна КОМСОМQЛЬ­

ська організація майже не зрос­

після того партійна організація І перших у виконанні будь-якого

прийняла до кандидатів партії. Минув рік IІК комуністи розІ'.lІЯДали заяву т. Леня, слуха.п:и його виступ, У якому він запевнив, що неухильно виконуватиме вимоги Статуту КПРС, з честю виправдає виявлене до нього

року

Людям з сторони часто

здава­

лося, що у Леня після робочого ,,(ня в бригаді зовсім не залишається

часу

ддя

керівництва

комсомольською організацією. Звітно-виборні збори, що відбу­

доднів. Навіть люди похилого ві- лися нещодавно, показали, що це ку, як, наприклад, 72-річний кол-

не так. Комсомольська

госпник Іван Прокопович Таран,

ція зміцніла за цей рік, зросла,

організа­

бригадних зборах, які тут прохо­ дять, як правило, щохісячно зав­ жди буває хто-небудь з членів бюро парторганізаЦЇЇ, які беруть активну участь у вирішенні пи­ тань, що поставлені на обгово­ рення. Комуністи-голова к.од­ госпу т. Винарський, агроном т. Балашова, секретар партоprа­ нізації т . Сорока ч!l-cто бувають на бесідах, які прово,ІІ.ИТЬ т. Лень, і самі виступзmь перед колгосп­ никами.

Наведені

факти

)l.ають

право

зробнти висновок-партійна ор­ ганізація колгоспу «Червона Ук­ раїна» lIравильно виховує канАИ­

дата партії т. Леня. Дечому КОГ­ ли б тут повчитися керівники ін­ ших партійних організацій ра.йону. В. Часников, інструктор райкому І<П Укра­ їни по зоні Броварської МТС.

------------~.~------------

Почесне зобов'язання виконано

у багатьох торговельних підприємствах

ського

і закладах

І десятки молодих працівниць цілі зміни

значно

перевиконували

норми.

Особливе

піднесення

набрало

змагання на початку АРУГОЇ )l;е­ кади жовтня. Минув один день, другий, 11. на третій день-ввече­

харчування

громад­

Радянського

------

..

Здобута

Було це ще в лютому. На за­ гальних зборах виступада вісім­

нащятирічна дівчина комсомол­ ка Валентина Немировець. Погля­ нувши на своїх дише трохи стар­

ших подруг Ярошевську і Хан, вона

сказала:

-

Ми отут порадились з Ні­ ною і Галиною і вирішили змаіга­ ТИСЬ. ДЛЯ того, щоб наша артіль

~ ливо між окремими працівникап.

Виробіток поступово зростав. Валентина Немировець та її подруги стали виконувати норми на

процентів. З'явидис.я іі нові імена пере,D;О-

145-150

перемога

ВИ&JIИ&аЛ&

нею

фреоновим компресорно-кон­

денсаториим агрегатом.

Камери ці виготовляє Бровар­ ський деревообробний комбінат. Інженерно - технічні працівни&и підприєметва і робітни&и цеху ті холодидьників, збільшення їх випуску.

На червоному оксамиті, Абай­ ливо

ОфQРМJ1еної

загальнозавод­

ської Дошки пошани,

з'явилися

нові імена передовиків соціаліс­ тичного змагання. Сере)!; них і столяр комуніст В. Свиридов. Працюючи на складанні внутріш­ ніх деталей холодильних він

майже

втроє

камер,

перевиконує

змінні завдання. Якість-відм:ін­ на. БригаJl;а

якій

Г. Завкревськ.ого,

в

столярів, на &онтрольній

зборці холодильників

щодня ви­

всі інші робітники. В цеху нема ЖОД1ЮГО робітника, який би з )l.ня

В день не перевИ&Онував змінне тут приділяють

вихованню молодих кадрів, .lJKi нещодавно прицшли н& виробни­ цтво. В цеху

9

почали

працювати

товаришів-глухонімих.

Вони

не мали спеціальності, а тепер стали висококваліфікованими сто­ лярами. Чимале поповнення при­ йшло з шкіл, яке незаб&рок стане майстрами своєї справи. З

IroЖним

нюється

днем

новим

цех

попов­

устаткуванням,

півтори години-холодильна

ка­

мера. Якщо в перший період кон­

веиєр обслужувало 18 чоловік, нову хвилю ТPYJl.'(moro піднесення то зараз за рахунок підвищення серед працівників артілі. Ткалі продуктивності праці--тільки 12.

ХІХ з1зду КП України.

В своєму виступі на зборах, присвячених підведенню попе­

виконує цю роботу

ОАИн т. Блі­

нов О. Трудомістка, кропітка 'ро­ бота на склеюванні рак вручну.

лок Деркач Н. і Крук М. Нижче І виконувати завдання не мешіІ як

У

в честь ХХ з'їздУ КПРС. Колектив промартілі вирішив

пі успішно проходить передпла­

завдання

не менш як на п'ятдесят процен­

всіх

відчувалося

прагнення

нестримне

працювати ще

краще,

ніж трудилися раніше. Одностай­ но проголосували за те, щоб п'я­ тирічний план виконати до 20 жовтня.

Розгорнулося соціалістичне зма­ гання між цехами, змінами і особ-

Чимало труднощів у свій час виникало при виготовленні ізоля­ ційного стінового матеріалу. На допомогу прийшли раціоналізато­ ри. Тепер виготовляються іЗОJIа­

ційні пакети із BiДXO~B СИIЮВJII НИ, якої в цеху багато.

На цьо­ му заощаджується J!o 80 тисяч карбованціів за рік. І, нарешті, найбільшу е.&Ономію-пона)!; 500 тисяч карбованців

перегдянути свої соціалістичні зобов'язання. Стало ясно, що є всі можливості закінчити п'яти­ річку не до 20, а до 15 жовтня. Трудилися все самовіданіше. Ряди передовиків зростали день

на рік, ком­

бінат ор;ержує за рахунок нового контейнерного способу

упаковки

і транспортування залізницею із заводу до місця призначення.

вого Пденуму ЦК КПРС по )l;альшому піднесенню ПРОМИСЛQВОСті, технічного прогресу і поліпшен­ ню органі'3ації виробництва. Неодноразово

про

порушувалося

використання

2

який вже

мо

в

пита.ння

електрокрана,

роки стоїть нерухо­

цеху.

Механізм

цілком

справний. Невистачає тільки .п;е­

кіпка метрів кабелю, щоб пі.п;кJiючити його до електромережі. Тимчасом важкі по )l;екіЛЬ&а сот кілограмів щити доводиться перевертати і знімати з конвейє­ ра вручну.

Розпочато, але до цього часу не завершено обладнання венти­ ляції в цеху. Часом невистачає і ріжучих ручних інструментів. Доводиться виготовляти їх власними силами з неякісноі сталі, що в певній мірі знижує продук­ тивнісТlЬ праці. Негативно від­ бивається на ритмічності роботв. хододильного

цеху

несвоєчасне

постачання необхідними матеріа­ дами, як-от фанерою, ва.гОНItОЮ.

Усунення цих недоліків допомо­

но виконати взяте зобов'язання­ до 22 грудня виверmити річний виробничий план.

ти річний виробни'ІИЙ всіх показниках.

М. Іваницький.

Коротко про важливе

ністичного ВИХОВ&JIНЯ мас.

зобов'язуюсь

дяки високій точності виготов­ лення щитів АЛЯ КОНТРQЛЮ про­ вадиться збирання тїдьки кож­ ної десятої камери. Заоща.п;жуєть­ ся 'l1aким · чином щомісяця пона)!; 3000 карбованців.

виків змагання. В кінці кожної редніх підсумків змагання, комсо­ Але не так давно змонтували пневдекади на Дошці пошани можна мол ка Марія Крук ск.азал&: матичну вайму, за ДОПОМQГОЮ ~пtої Бровари. було побачити прізвища комсомо- Наша зміна зобов'язалася ---~.~I---

агіта'roРИ розповіли в цехах, що ня взяли працівНИІШ всіх цехів трудящі країни стають на вахту промартілі -Ао 5 грудня викона­

я

фуганки та інший

беруть нові соціалістичні зобов'я­ Раніше, наприкла)!;, на підготовці же прекрасному колективу трудівзання на че~ть ХХ з'їзду КПРС і рам працювало 2 столяри, тепер ників ХI>JIОДИЛЬНОГО цеху успіш­

Такими, приблизно, були й ін­ ші виступи працівників артілі.

пдан,

перевиконувати

Застоелектро­

&Ону Є пQ дві і більше норми. За Однак ще не все зроблено в прикладом передовиків гідно від­ цеху, щоб використ<ІоТИ наявні ре­ значають підготовку до ХХ з'їзду зерви, вказані в рішенні липне­ КПРС і ХІХ з'їзду КП України і

тів.

тирічний щодня

п'я­

виконується цей процес. совуються електродрелі,

піклуються про поліпшення якос­

стояли завжди такі написи: «Ви- на 125 процентів. Н ж Ааю сло­ Нonrocп ім. Леиіна. с. В.-диконують норми на 150 процен- во працювати так, щоб кожного тів». дня мій план був виконаний не мерка. Секретар парторганізаціі т. Кушнар провів в бригадах РЯ)l; Особливо пожвавилось З1іаган- менш як на 155 процентів. ня в середині літа після того, як Нові соціалістичні зобов'язан­ бесіА про значення р~янської

змогла достроково виконати

року

ручний ін­ струмент. Все це дало змогу при і конструктивно проста збірно­ однаковlИ кількості робітників розбірна хододильна какера збільшити щомісячний випуск хо­ «2-ХРК». Вона використовується лодильників порівняно з груднем ддя охолодження і зберігання минулого року на 30-35 штук. продоводьчих това.рів, що швидко, В,елика робота проведена по псуються. Камера складається з удосконаленню виробничих про­ двох симетрично розташованих, цесів, запроваджених на базі ра­ ізольованих один від другого від­ ціоналізаторських пропозицій, ділень, корисІГИМ об'ємом 9,15 ку­ внесених інженерно-технічними бічних метра кожне. Це дає працівниками і робітниками. Якможливість зберігати в них на­ що раніше доводилося кожну ка­ різно продукти і з специфічним меру після укомплектування збизапахом. Охолодження камери рати, припасовуючи о&ремі вузли, здійснюється встановленим поза а потім розбирати, то зараз зав­

рі 13 жовтня цехи артілі обле­ машинами, верстатами. Завдя&и тіла радісна звістка-п'ятиріч­ цьому 'Збирання щитів ХОЛОДИЛЬ­ ний план виконали раніше, ніж ників переведено на конвеиєрну зобов'язалися. ПопереДНЇ пі,IIJJа­ систему. Це сприяло підвищенню хунки показали, що випущено продуктивності праці на 20 про­ продукції на 29 мільйонів 524 центів. Тепер кожні 8 хвилин тисячі карбованців-майже на виготовляється щит, а за кожні

50 тисяч більше, ніж передб&ча­ лося п'ятирічним планом.

1955

Союзу відома економічно дешева

Велику увагу

день . Май~ Немировець, .Віра І уХарченк.о, ВІра Марченко І ще

ІКОВТНЯ

Повністю використати наявні резерви виробництва

завдання.

достроково

21

нення ЦК ЛКСМУ про збирання металолому. 16 жовтня успішно пройшов не)!;ільник. Збір метало­ лоху триває.

***

преси, як могутньої зброї кому­

При

Нonгосп ім. Леніна, с. Пnocке.

план по його активній допомозі в колгос­ За вказівкою

М. Hponь,

та газет і журналів на

секретар парторганізаціі.

Промартіль ім. Сталінської І<оиституціі, с. Гоголів. Н а з и і м к у: комсомолка Марія Крук. Фoro М. Строя.

***

Сере.ня шкопа,

1956

с. Літки.

рік. На

парторганізації в бібліотеці піюбрана література на допомогу агітаторам у прове)l;енці

бесід про Жовтиевої

роковини Великоі СОЦІаЛІСТИЧНОЇ рево­

38

зборах комсомольської організації,

люції. Розпочато також оновлен­ ня наочної агітації Ао жовтневих

серед

свят.

піонерів

обговорено

ЗВ6Р-


П'ятниця,

21

lКовтня

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

3

ПО 140 ЦЕНТНЕРІВ КАРТОПЛІ Покликати до права порушникІв НА КОЖНОМУ З 350 ГЕКТАРІВ Колrocпники нашоі артілі самовідДано боролися в цьому році за дисциплІни 8нрощення внсокого врожаю картоплі. Попередником на всіх ЗSO гектарах була озимина. Внесено на кожний гектар під зяблеву оран­ ку по 20 тонн торфу і гиою. Для посадки відбирали найкращі клуб­ ні сорту «вольтман», «векарагіс» і «мажестик». Забезпечили потрібну густоту насаджень. Шд час вегетаційного періоду двічі, а на окре­ мих площах тричі провели міжрядний обробіток. Двічі піджнвлювали сумішшю мінеральних добрив, внісши на кожен гектар однн цент­ нер суперфосфату та по 1,5 центнера хлорнстого калію з каінітом. Шд час збирання врожаю правління встановило пильний конт­ роль за якістю роботи, щоб жодний клубень не залишився в землі . Щодня иа полі працювали 450-480 колгоспииків і колгосп­ ниць. 40 пІдводами вІдвозили картоплю до кагатів. Була застосова­ на відрядна праця, додаткова оплата. Плодотворну роботу з колгоспннкаМll на збиранні врожаю про­ водили агітатори. Щоденна стінна газета систематично висвітлювала хід соціалістичиого змагання серед колгоспників, ланок, бригад. Це сприяло масовому перевиконанню норм виробітку. В другій декаді жовтия одна за другою бригаАИ рапортували про закіичення копання картоплі . НаАвнщий врожай одержала

бригада комуніста Андрія Свиридовича Гулого-по

Наша ТJ}aKтopHa бригаАа об­ С.'Іужує КО.'Ігосп ім. Жданова. Ми разом з колгоспниками самовідда­

-

центнерІв

180

на кожному з 45 гектарів, бригада комуніста Івана Івановича Мар­ куці на 40 гектарах по 155 центнерів. За попередніми даними, серед­ ній врожай на всій площі становить по 140 центиерів'. Колгосп достроково розрахувався з державою по обов'язкових

поставках і натуроплати за роботн МТС. Крім того, продано державІ тонн картоплі. Зараз особлнву увагу прнділяємо заготівлі насінної картоплі основного і страхового фондів . Закладаємо на знмове зберігання тількн добре відібрані клубні. Вже закагатовано понад 1300 тонн H8rсінної і фуражної картоплі.

120

Проводнмо всі осіннІ польові роботи комплексно. ЗакІнчуємо ко­ пання І кагатування корінякі8-МОРКВН і буряків, збираємо капусту, кукурудзу. За день-два буде завершена підготовка тварннннцьких примІщень до знмівлі худоби. Ф. КОСТИРЯ, бухгалтер.

Не припустити втрат врожаю може звести HaHiBeц~ вирощений врожай .

О. Борщ.

під загрозою, бо вкрай ПGгано op~

ганізовано збирання його-з [ектарів викопано лише 150.

200

Не можуть поскаржитися

ке­

рівники &олгоспу (ГО.'Іова т. Ком­ панець) на нестачу механізмів. Вони є. Працюють тут

2

лекомбайни Бобрицької

картоп­

МТС, та,

на жаль, використовують

їх не

на повну потужність. Так, на.прик­

J!a~, агрегат, який водять ТJ}aKТO­

ристи І. Зіненко та М. fузій, при за.вданні 3 гектари викопує що­ ~ня лише 1,5-2 гектари каІУІ'ОП­ лі. Не вИltлючені тут, звичайно, і простої з-за технічних причин, а.'Іе

в

основному

низька

продук­

тивність комбайнів криється в то­ му, що для обслужування іх ви­

діляють мало колгоспників. Кар­ топля залишаєтьr,я на. ніч в по­ лі . 3-за цього уже декілька днів простоює і цілком справний кар­ топлекопач.

Погано організовано і копання картоплі

вручну.

Все

сказане

с . Рудня.

2

***

картопл&комбайни

топлекопач

працюють

і

1

кар,­

на полях

Кj)ЛГОСЩ' ім. Сталіна. Ними зіб­ рано каР'fоплі на 152 гектарах. Відзначаються водії агрегату Д. Гайовий та І. Гайовий. Щ<J­ зміни

ВОНИ виконують,

но працювали, щоб у цьому ро­

ці одержати високий врожай всіх сі.'Іьськогосподарських культур. Тепер зусилля спрямовані на те, щоб своєчасно і без BТJ}aT зібра­ ти вирощене.

При нашій допомозі рільнича бригада, яку очолює молодий кол­ госпник І. Лобко, пеІ>ШОЮ закін­ чила копати і кагатувати кa1Yl'OIt­ .'ІЮ, завершила обмол<1l' зернових, району, Харківської області, під керівннцтвом агронома Є. К. МО· лебного вивела багатокачанну кукурудзу.

В 1950 році тов. Молебний знайшов на кукурудзяній плантації радгоспу стебло з качаном незвичайного вигдяду. Коло основн центрального стрнжня було два невеликих бокових паростки, усія­ них зерном. Знахідка наштовхнула агронома на думку про необ­ хідність внпробувати спадкові якості насіння цього качана . З на­ сіння, внсіяного навесні 1951 року, лише 10 процентів дали стебла з паросткамн качанів. Але на кожному з них навкруги централь­

добре організованій праці.

На. жаль, цього не можна ска­ зати за інші бригади і їх брига­ дирів '1'1'. Шибіку, Рогача і Гна­ тенка. Тут вкрай низька трудова дисципліна. Шд час вибирання

ного стрижня

ЦИП.'Ііни правління

колгоспу

своїх садибах працюють

не

моглися виробити за 9,5 місяців по 3 трудодні. Вони непоодинокі. З-за таких нероб в КOJI'госпі за­

мам працювати на повну потуж­

ність. А в землі ще картоплі більш як на 75 гектарах . П. Христинченко.

й

(Прескліше РАТАУ).

М. Нирій,

Останні

бригадир тракторної бригади.

високий врожай в наступному році, тракторна бригада В. Гуля­ ницького Виора.ла на зяб 610 гектарів, як зазначено в догово­

-0-Залуження л у к і в Прекрасн:иіі урожай сіна зібрав колгосп ім. Леніна на рах

залужених

.1IYRiB,

кою. Робота

в

цмму

32

гекта­

тимофіїв­ напрямку

ТJ}иває.

Нинішнього Itочкорізом

року

трактором­

розфрезеровано

гектарів природних луків, а на

20 45

ки з вівсяницеlO.

І. Швачко. с. Жердова.

агрус,

мандарин,

лимон,

маслина та інші.

ТИJtИ,

можуть

щороку

плодоноси-

здають

сорту ють, на

схорону

зважують в

і

кукурудзо­

сховище.

Софії Хоменко, яка вже зважила

&онують

шло по 60 цeItrНepiB зерна у &а­ чанах. Ще вищі врожаї виростили інші ланки. В. МеХеА.

завдання .

Добре

пра­

цюють ТJ}актористи В . Василен­ ко, Д. Оста.пець і ряд інших . Бригада зобов'язалася виорати ще 120 гектарів. С. ПОlКивіл. с. СеМИПО:IКИ.

* ••

НеllГОСП «Більшовик».

Успіш­

но ПРОХOJl;ить збирання кукуруд­ зи технічної стиглості. На 45 гектарах стебла уже зрізані і

--.,,~.-.~=

........ -- ..... -

качани з перших гектарів, вий­

с . Рожни.

* ••

НОІІГОСП ім. Щорса.

Закінчено

комбайнове збирання пізньої гречки . В сереДlfhОМУ на кожному з 5 гектарів паМ:IІ 'rчєно по 10 цeRТHepiB зерна.

М. Насян.

с. Княжичі.

корені, я& і листя, мають здаТ-1 тиметрів. У Московській області І Найбільш продуктивними є кіль­ ність не тільки вбирати воду і у яблуні антоновки середня велипоживні розчини з грунту, a.Jre й ,чина листа на пагонах в 50 сан-

ються всі квіткові бруньк.и. От- ступного року, але вже на дворіч-

Аина,

Тут їх &олгосшпщі обла­

нов і В. РубаНИJt трактором «ДТ-54» щозміни значно переви­

ми встановлено, що прямими про-

суниці, черешня, персик., сморо­

нами. мують,

Перші підрахуlПtи свіАчать, що

Всі плодові і ягідні рослини,

культивується

колгоспів

врожай непоганий. Так, в ланці

JrIt показують дані науки і прак­

тепер

з

звезені на подвір'я разом з кача,­

бу триває. Трактористи В. Бара­

го, щоб забезпечувати дерево водою і поживою головним чином в червні і липні. Звичайно в літньому прирості пагона закладаються листові бруньки, які на-

В СРСР

пона.д сорок плодових і ягідних порі,а:. Найбільшого поширєННJI з них набули яблуня, виноград, вишня, слива, абрикос, груша,

паростки,

рі МТС з КOJIгоспом . Ш)l.Нятгя зя­

гектарах посіяна суміш ТИМОфіїв­

......

вісті

НОІІГОСП ім. Пеніна. Дбаючи за

с. Краснлівка.

ді нашої основної плодовоі КУЛЬтури-яблуні. На її маточних гіЛ&аХ розташовуються однорічні прирости, а також плодові гілки і к.ільчатки. На Них і за:к..п:ада-

Аава.ти смачні, поживні ПЛОАИ і ЯГО)І;И.

три-чотири

Фото М. Начинкіна.

ня чної енергії виробляє з вуглекислоти повітря і води Оl,1ганічні сполуки - вуглеводи, необхідні для розвитку всього дерева і плодів. Недавно радянськими вчени-

турити ці рослини, примусити їх

по

Н а з нім к у : відвідувачі Харківської обласної сільськогоспо­

тиметрів досягає 24 &вадратних са.нтимеТJ}ів. На пагонах же )l.овжиною В 13 см площа листа дорівнює тільки 14 к.ва.дратним сантиметрам. Відомо, що, чим більший лист, тим він більше виробляв вуглеводів і білків.

ви значно м'якші, ніж у відкри­ тих полях і степах. Багато вік.ів ПOТJ}ібно БУJlО ЛЮАині, щоб окуль­

одержання висоltИХ урожаїв, віАповідав: «Насамперед, звичайно, обізнаність з потребами рослини і в!tIіння їх задовольнити, а потім уже--шукання найбільш вигідних }'УОВ розв'язання цього

а

дарської внставки оглядають багатокачанну кукурудзу.

С'Гворювати в своїх клітинах органічні речовини, а також вбирати вуглекислоту і ПОАавати її листям Д.'ІЯ приготування вуглеводів. Такий взаємообмін поживних речовин, що віАбувається завдання при допомозі засобів, що між коренями і листям, є необв під рукою» (Вибрані твори. хідною умовою життєдіЯJIЬності

ягідні рослини перебували в ди­ кому стані. Вони -росли головним чином в лісах, де кліматичні умо­

два,

інших робіт.

с. Калита.

Як живе ПJlодове дерево

по

Найкрупніші качани будуть залншені на насіння для сівби на­ весні 1956 року у виробничих умовах .

тягується копання картоплі, зби­

а часто

і перевиконують завдання. Якість збирання Аобра. Однак, за останній час усі &ар­ топлезбиральні машини працю­ ють із значними перебоями, а ось вже 2 дні ,як зовсім зупинип їх. Таке РОЗПОРЯJl;Ження Аало правління колгоспу, бо не всти­ гають збирати &артоплю. Це за­ мість того, щоб організувати ма­ совий вихід колгоспників на цю роботу і дати можливість механіз­

не

Весною UbOtO року в радгоспі посіяли на насінній ділянці бли ­ зько гектара цієї кукурудзи. На переважній більшості стебел утво­ рилнсь розгалужені качани. які досягли вже повної воскової стнг­ лості. Вага кожного качана 500-600 грамів. За попереднімн під­ рахункамн, урожай на ділянці складе 90-100 центнерів зерна.

з пов­

виконання

вже

сіння далн рослини в багатопаростковими качаиами.

ною віцачею, а в колгоспі спро­

рання кукурудзи,

було

прнчому їх розмір збільшився вдвоє в порівнянні з паростками на першому вихідному качані . Шляхом природного добору і створення відповідних агротех­ нічних умов агрономам Є. Молебному і Є. Тнкві при актнвній уч~сті городника П. Хорошайла вдалося протягом 1951-55 рр. довести кількість паростків навкруги основного стрижня до 8-12, а вагу всього грона збільшити вдвоє проти ваги звичайного качана . Посилн­ лись і спадкові властивості нової форми: не менш 75 процентів на­

картошri машини часто простою- ' І вали, бо замість 30-40 колгосп­ lП1П1> ви)tоди.'ІО В поле .'Іише 1215. Порушників TPY)l.OBOЇ дис­

~.~

В далекі від нас часи пло,;ові і

Група працівників бурякорадгоспу імені Леніна, Кегичівського

усю солому Аобре засКИІУІ'увала. За деНІ!-два буде зібрана куку­ рудза. У спіхів добилися завдяки

закликало до порЯАКУ. Взяти хо­ ча б таких колгоспниць як Mal\ту Зінченко і Марію ПавлеlПtо. Це фізично здорові жінки. На

Колгосп ім . Стадіна, с. Русанів.

у колгоспі ім. Кагановича ~обре ВРGдила картопля, але врожай

Багатокачанна кукурудза

*• •

qатки віком 6-8 рок.ів. Нам ви­ гідно мати більше молодих кіль­

чато,к, а це значить, що можна сміливо провадити видалення старих, неплодоносних кільчато&­ ПЛОАУХ. Квіткові бруньки за&ладаються на ПЛОДОВОМУ дереві звичайно з кінця червня, тобто майже за рік

до нового цвітіння, розвиток. же Встановлено, що дерево і його частин квітки відбувається все

ДержсіЛЬГОСПВИАав, 1948 р., плодового ,~epeBa і його ПЛОДОН<J11. 11, Стор. 45). шення. пагони протягом шести-семи літо і закінчується навесні до Плодове Аерево, як і всяка інДля кращого уявлення про місяців вегетаційного періоду рос- початку цвітіння яблуні. З кожша рослина, має три основних ве- життя плодового Аерева необхід- туть тільки 2 місяці (навесні і ної квіткової бруньки появляєть­ гетативних органи: ItOрінь, стеб- но розглянути і його окремі час- на початку літа). Цю особливість ся 5-8 квіток, плоди ж в кіль­ ло і лист. Лиетя з допомогою со- тини. Це ми зробимо на ПРИКJlа- важливо знати саДОВОАові для то- кості 1-2 залишаються тільки на дея&их з них. У плодового ,а:е­ рева квіто& утворюється значно більше, ніж плодів. У яб.'Іуні і груші тільки 5-1 О процентів квіток дають площ Але й це га­

рантує їх високу врожайність.

дуктами фотосинтезу в листі мо- же, утворення щорічних приростів ній гілці перетворюються в квітПлодове дерево має ЗАатність жуть буrи не тільки вуглеводи, є запору&ою високої врожайності кові і в наступну, третю весну, створювати величезну кількість

1И, ,а:авати високі врожаї. Але Іля цього ТJ}еба добре знати іх але й білки. ~,a:OBY і життя, вміти точно виз­ Не менш істотне значення в начити потреби рослин в жив­ житті РОСJlИНИ має коренева сисленні і строго АОАержувати пра­ тем:а. Корені подають з груиту вИJI агротехніки. Вцатний росій­ Аєреву ВОАУ і розчинні мінера.льський вчений К. А. Тімірязєв на ні C(»Jli. ВGНИ є ніби сховищем 3апитанШІ, що' треба знати AU по&ивних речовин. БiJlьше ТОІ'О,

і

довголіття

плодового дерева. тобто на трирічній гілці, стають квіткових бруньок і квіток. НеАерево простою кільчатк.ою, що дає pi)l.lto при надмірному цвітінні яб­ молодими плодовими гілками, 1-2 коротltИх приросТltИ (ріж- луні до 80-90 процентів бру­ к.ільчатка.ми, на яких виростає ки). До 5-8 років кільча'l'ltа по- ньок., що є на дереві, бувають

Прирости

забезпечують

найбільше ЛИСТЯ.

Довжина

що- СТУНОВО переходить в середньові- квітковими,

а

листових

~Jвaв

річних приростів (пагонів) по- кову, а АО 9-15 років--в ств.- тільки 10-20 процентів. Коли винна бути не менше 30-50 сан- РУ, C&I<WIY &i.lьчаТ&у-п.IО,~УХУ. (Закінчення на 4-ій стор.)


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Dзеленимо села і дороги

ВіКиєво-Святошинському

3

яким

в країнах

районІ.

змагаємося.

Зараз

всюди

проводиться

в

ОПУбліковано

І

ІМ.. Димитрова.,

с. В.-Димерка, не ТІЛЬКИ не по-

lівництво. З'являються нові по­ :елення. ОДНИМ з найнеобхі~ні­ [Пих елементів їх благоустрою і > озеленення. Не менш важливе

турбувалися про організащю но­ вих насаджень, а й ті, щО є, за­

лишили без догляду. Шляхові бригади по суті розпались.

декоративних дерев.

Цінність водить насадження. В цій роботі

прикраша,.-

мають

ють шляхи і в той же час згодом плодоносять.

взяти

учасТЬ

...

во

школи.

Такі поса,!,&и є вже і в на.шо-

ІІУ районі.

Іх можна побачити

----

БУДОВА

І. БонАаренко.

Бровари. ~----

ВЕЧІР У КЛУБІ

Щодня

посилає­

Вже не один пог лядає

6.

агроном.

Бровари.

Бровари.

Лавно ·вже

Броварськоі робітники

МТС.

майстерні

висловили побажання, щоб устаТ­ кували вітрину )J)IЯ районної га­

зети «Стахановець». Коли це по­

Слідами радіофікацію

села:о -під

приющеннях?

жаві

продали

І. Ничипоренко.

виступів

і І ні викоикому і вжи~ за~о.D:И до

таким

заголовком в газеті «Стахановець:о від 19 серпия було вміщено листа з с. Гоголева. Голова Гоголівськоі

сільради т. Шумай повідомив, що

це питання обговорено на засідан-

з~ве~ше~~я

ДIOФlкаЦIІ.

е.1еКТРИфlкаЦI\

Вздовж

вулиць

І

ра­

Ру­

дешко, Козино і населеного пу~к­ ту Зоря проходить зараз БУДIВ­

ництво лінії .

...

Для. околиці

жителі

кожинм

роком

вулиць,

села

мільйон

900

тисяч

році

В

пові,;омляє

ЧехословацЬ&е комбайна

фестивалі

було проведене випробування но-

114

(ТАРС).

вої машини для низЬdtИх шарів-

ЗА

Випробу­

РУБЕЖЕМ

Зростання вартості життя вднглії В Англії ВіДМічаєтьс.я ЗІЮСта.и-1 те, що в 1947 році к.упyвaJIИ на ня

дорожнечі.

Тепер

вартість

1

фунт стерлінгів, треба

З&ПJlа­

життя в піВТОР. а раза вища, ніж І тити півтора фунта стерлінгів. 8 років тому. Щоб тепер купити (ТАРС).

- - -..... 4 . . .- - -

Страйки

В

країнах каПіталу ревообробних

ЯПОНІЯ

за.во.!dв.

Страйкарі

ПрОфспілкові організації деся- вимагають підвищення заробітної

робіт­

будии­

молодІ

«ГлубінЯIt».

вання комбайна ~ало .J;обриЙ ре­ зультат. За зміну він пройшов 70 метрів в ПJlасті П<Yl'ужністю 50 сантиметрів.

ми на шахті «Глубіна.» в Остраві

Мат­

УспІхи спортсмеНіВ району на o6J1acHolY фестивалІ На

позицій. На заводах машинобуду­ вання здійснення раціоналізатоРг ських пропозицій і поширення нових методів праці дозволили підвищити продуктивність праці за останні два ро&и приблизно на 20 процентів.

телеграфне агентство, цими щ­

селища

жилих

щини брали участь

Адже вас кілька разів попереди­ ли представНИ&и пожежної ін-

наших

електрифІкацію

ім. Во­

рowипова, с. Троєщина. Коли бу­ дуть встаНОВ.'Іені громовідво,l;И на

тваринницьких

в цьому

Пише в ниніШиьому році понад ЗО чоловік побудували власні будинки.

спекції.

бажання буде задоволено? В. Токаренко.

«Завершити

KOnrocny

Як

молоко­

вже закупив від громадян по­ иад 150 тонн МOJIока при річ­ ному плані 86 тонк. По три тонни молока дер­

нових ків.

студент.

Правпінню

-

ничому селищі імені Коцюбин­ ськorо з'являється все більше

Примачок,

1

НОВИЙ чехословацький вугільний комбайн

ланка,

В НОВІ 6УДИНКИ

КОНКРЕТНІ ЗАПИТАННЯ Дмрекціі1

а

Карась,

lр'Пікський

Молокonуикт

З

А більше нічого поки що не сміє сказать.

М . Тищенко,

гектара,

Ніною

пункт відправляє 700-800 літ­ рів свіжorо молока в санаторії, будинкн відпочинку, що розта­ шовані поблизу селища .

хлопчина

На веселих і жваВ!JХ дівчат­ Та любується тільки очима,

Зуміли подбати.

з

Павло Верем'ЄНКО, Іван вієнко та багато інших.

До колгоспних багатих полів.

Для нас не стращна ти.

з

народній Польщі стала одним з важливих Факторів боротьби за успішне виконання завдань шестирічного плану будівництва основ соціалізму в країні. 3& оста.нні два роки на підприємствах країни було внесено близько 500

Молоко для здравниць

Сині хмари вгорі пропливають, А під ними ключі журавлів, Наче вісників осінь до нас

Про ферми усі ми

винограду

танцювати

Вітер ніжно так щоки лоскоче, Щось прагне дівчатам сказать, Та соромиться , певно, чи хоче Пісню із ними скоріш заспівать.

О, зимонько-зимо,

центнерн

Фото С. Михайлової.

До зорі на ділянки виходять Там іх радо вітає земля; добре тепер вона родить­ Задзвеніли піснями поля.

Хороша будова І Рядів аж чотири. Широка і довга І швидко зробили.

72

по НЮ центнерів винограду з гектара на площі 10 гектарів. Н а з нім ку: піДВ'язуван­ ня винограду в сільгоспартілі імені Хрущова. На передньому плані-ланкова Н. Карась.

Теж не гірше уміють вони.

Минув ледве місяць, А виросли стіни . Вже й крокви на місце Повзуть безупину.

по

гектара на площі 18 гектарів. В цьому році вони зоБОВ'яза­ лися зібрати по 85 центнерів

очолювана

й

до ночі майструlOТЬ­ робочі будують!

На винограднику. Колгосп­ ники сідьгоспартілі ім. Хрущо­ ва, Києво-Святошинського ра­ йону. в минулом'у році зібрали

винограду

В клуб прийшли трудівниці­ дівчата, Запах квітів принесли з весни. Працювати майстри

Стоять аж до рову Стовпів ряди рівні Колгоспна будова­ Тут буде корівня. Із ранку Усе тут Це люди Будують,

колгоспи,

підприємства., установи і особли­

становить

Раціоналізація виробництва в І тисяч раціоналізаторських про­

.

~нігових наносів, що часто стають і сільські Ради та ЇХ постійні КО.­

іх в тому, що вони

Ради

Шириться рух рацІоналІзаторІв у ПольщІ

Іна чення мають і при~орожні ліВ підготовці до тижня лісу і сополоси. Вони захищаІОТЬ їх Bi,lJ; саду активніше мають виступити

lІерешкодою для руху. Нерідко ці місії по благоустрою. Потрібно З&­ ІОЛОСИ складаються і з фруктових здалегідь спланувати, хто де про-

постанову

міністрів МНР і ЦК Монго.цьськоі голів. haPO,lJ;ho-революційної партії про У найближчі роки, згідно з організаційно-господарське зміц­ постановою, повинні значно нення сільськогосподарських збільшитись поголів'я худоби, об'єднань. У постанові вказуєть­ заготівля кормів, зрости асигну­ ся, що тепер у республіці налі­ вання на бу)tiвництво тваринни­ чується 240 сільськогосподар­ цьких приміщень і колодязів і на ських об'є;.r.нань . Поголів'я гро­ придбання сільсь&огосподарсыtoо() мадоької худоби в цих об'єднаннях інвеН'М\.ря.

«Шлях Ілліча», ~. Зазим'я, імені

та

народної демократl'l'

Розвиток громадського тваринництва в МИР

3 23 по 30 жовтня в районі обабіч шляху з .Броварів на Тре­ Ірова.дитиметься тиждень лісу і бухів і з Жердови на Плоске. :аду. Завдання його-якомога На :жаль, розширяються по)tiб­ іільше зробити насаджень дерев І ні посадки дуже і дуже повільно. І тим, щоб повністю озеленити В ряді сіл і колгоспів цьому з~в­ зулиці населених ПУИItтів і шл.я;- сім не приділяють уваги. Так в {Н, щО ведуть до них . арті.'1ЯХ ім . Кірова, с. Погреби, lІИРОКИХ масштабах житлове бу- Шевченка

П'ятниця, 21 Ж08ТНЯ 1955 року

Київ­

кращих

спортсменІв раііону. Трн дні на спортивних площадках Києва тривали цікаві змагання мо4Іо­

ти найбілыпнх текстильних ком-

павій

Японії

продовжують

платн.

бо-

АВСТРАЛІЯ

ротьбу за збільшення заробітної

у результаті страйку &встра-

плати робітників. 140 тисяч тек- ліЙQЬКИХ докерів, які вим:а.гаюrt.

стильників

втретє

етраік.

оголоспи

підвищення заробітної плати,

1.8

жовтня припинена. робота в УСІХ

БРАЗІЛІЯ портах &р&їни. :Майже тнждень В районі Са~-Пауло (Бразілія) Tp~Baє страйк пожежників у Сї,.;­ ОГОЛОСІІЛИ сТраик. 10 тисяч мета- неІ. 11

лургів і

20

тисяч робітииків де-

-----------..

(ТАРС).

~-----------

ПОКЛОННИКИ "холодноl ВІЙНИ"

ді з різних видІв спорту. Підвівши підсумки комплексних змагань, оргкомітет фестивалю присудив раііону перше місце по спорту, на­ городивши ііого дипломом І сту­ пеня.

18 йону

кращих спортсменів ра­ є лауреатами Першого

фестивалю

1955

молоді

Київщини

року.

.::===:======,===.

Ситняки заготовлеНl_::.СТ~О::В:ПИ:._ _ ~

--------

Якживе плодове дерево (Закінчення).

Близькість

на дереві багато квіток, які вбирають майже всі поживні речовини, тоді ріст пагонів слабий і закладання нових квіткових бруньок не відбувається. Яблуня в цьому разі стане плодоносити пе-

ріодично. Пр(Yl'Є добрим живленням і правильним обрізуванням дерева можна добитися помірн~ го закладання квіТ&Ових (40-60

води

до поверхні

рювати велику кількість

всмок-

грунту і щільність грунту за- туючих коренів. В цей час дуже тримують нормальний розвиток важливо забезпечити плодове де­ кореневої системи рослини. Не- рево вологою і пожив ними реч~ гативно позначається на рості винами. Майстри плодівництва коренів і надмірна зволоженість після збирання врожаю прова.­ грунту. Зважаючи на це, плодо- дять осіннє зрошення садів і вно­

ві насадж.ення наЙк.раще закладати в тих місцях, де підгрунтові води стоять не вище 1,5-2 метрів від поверхні грунту.

ся'Fь у грунт фОСфорні, калійні і азотні добрива. Тим самим вони дають можливість кореневій сис­ темі за осінь і початок зими, ко­

проц.) і листових бруньок (60Рослини з потужною &орене- ли температура грунту ще не проц.), а також добрих щоріч- вою систе~IОЮ мають велику KP~ впала ' нижче нуля, нагромадити

40

них приростів.

-Коренева система ШlO,!,ового дерева в будь-якому віці скла-

ну. Вони більш регулярно плод~ достатню кількість поживних ре-

носять і значно довше живуть. човин, особливо органічного азоКорені і крона. плодового дере-

дається з невелиItOЇ кількості п~ ва перебувають в тісній залєж- ту, так потрібного для плодового довжеНИІ 'fОВСТИХ

і

веJlИЧезної

ності одне від одного,

а такОЖ дерева навесні, коли воно починає

кількості коротких коренів. На від оточуючого середовища. В~сени свою веге1'ацію. їх життєдіяльність у вели~ій Мі-І н~зе~на частина дерева заRlНЧУЄ рі впливають глибина шдгрун- РІСТ І скидає листя, а коренева тових вод і щільність грунту.

доктор

Подекуди вона, як і раніше, КОРИСТУЄТЬСЯ успіхом. Мал. М. Абрамова.

(Репродукція з газети «Красная Звезда»,,Ng 213, вересень 1955 р.)

В. Коneсников, сільськогосподар-

Редактор

С. ПО.'РЕБІНСЬІ(ИR.

__рос_т_и_,_ств_о_-___с_ь_к_и_х_н_а_у_к_._________ ""_______________________

система продовжу_є

Адреса редuцП: с. Бровари, Киівсько' області, ВУЛ. Київська, НІ 138. Броварська раlОВВ8 друкарии Київськоro обnасвoro упр .... іВВJI КУЛЬТУР.,

З8М.

3280 2508.

126 номер 1955 рік  

126 номер 1955 рік

Advertisement