Page 1

всіх країн, єднайтес•!

Н-А П Р У Г А _ жнивного nоля не 1

сnадає жнивна наnруга на

СРСР

Р ЧЧІІ

у

цьо~о~у році

nоих радгосnу І~о~еиІ 60·

зернові

у

госnодарстві

заА~о~ають

числі 430 гектарів -

nшениця.

nлощу 653 гектари, б~ль-:"'~к на 450-гектарнІА nлощі І nрове-

~:'и~ ~~:;~т х~б~О9 гектарах. СереднА урожаіІність зернових

складає

центнера.

37,3

ХлІбороби ва

у

зусиль

стосовуючи

і пряме

зі- . ма­ за­ і

шість

удвічі

ро­

ся

у

склаДі

Миколайовича

кого · і

В.

тина, вича

~алев­

Володимира

Івано-

Іванчуна

та

з них <<Єні ·

до

посідає

Володимиро­ НабЛижаєть­

завершення

завдання

Є.

сезон­

бІльше зерна

комуніст

Сиальсьиий, колектив

-

Олек­

сандра Андруха. На об­ молоті пр~цює шість ном-

но

добиваються

втрат зерна.

якИй жнива -

М.

М. Жере_бець. Перед

сховища

зниженнР

на

Ритмічну ро­

боту збирал~ного загону забезпечують водії . Най-

новог.о уро

жаю перевезли М. П. Ма . шевський, П. М. }{узь­ менио. В. Ф. }{узьменко .

рів, С. М. Велідченко. Механізатори задоволені роботою <<Єнісеїв», успіш ·

Андрія

сина

41 ,3.

змаганНі

оч.олює

Мозолевсь­

його

у

ного

переви

ионали сезонні завдання на косовиЦі номбайнові

екіпажі

три

Олександр вич Янович.

цомбайнування.

Майже

-

сей-1200». які одержали напередодні жнив. Пер­

до

того, щоб своєчасно брати зернові, уміло неврують технікою.

nшениці

байнів.

господарст­

докладають

здільне

тому числі

·

.

засипанням зерно

у

досушуютІ

світловий

починиу

спе{\іально

На

ДеНЬ

день

трудяться жниварі. У го­ сподарстві подбали про

ДО

ПОЛЬОВОЇ

їдальні, яку обладнали у літньому таборі,_ вивозяться гарячі страви. Проф­ ком потурбувався про об­ слуговування хліборобів товарами

АВМ-1,5.

Повний

їхнє обслуговування. Три Чі

питу.

піДвищен~го

Уже

варів

двічі

до

прогляну.rи СВІ·

Н.

фото:

Hf

,

ноі

Н.

крамниЦІ.

ор­

секретар nартіІІ· госnодарства розмовляє з

організаціі

Т.

Кольцова

учасниками

У короткі хвилини вІд

КОЛЬЦОВА, партІйної

. гаJІІза.Ції.

авто­

у

Жі '('аз~ти. сеf\ретар

по

можуть

обладнаномr··

ваГfJнчику

.

жни ­

виїжджали

вони

цьогорічних

•мо

І.

У дачі вам, ІИСJІИВЦі!

.

жнив.

Доцвна.

ІІІ ІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІ' І І ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 11111 ІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!'ІІІ~

Цього

реагує

на

прОХіШJfІ,

лювання на

обласного

У ЧЕТВЕР, бJІИзько дев'ятоі години в редакцІі

пролунав дзвінок:

Просимо прислати кореспондоента 1 передати в міс,кком партії, бо не можемо додзвонитися, що

-

на деревообробному

комбІнаті не працюють три цехи.

Люди зІбраJІИся біля адмІнІстративного корпусу. І хоч дзвінок бу.в анонІмний, я прохання . вико­ нав. Що ж трапилося? Що відірвало · людей від верстатів

приве.nо

ІЗ

рІвників, ~тарю

робітників

під­

першому

сек­

міськкому

С.

Рудаиу,

партН

перШому

секретарю

міськкому

комсомолу

Роману

феду

та

преси,

котрі

ДОН

ке-

Не­

представникам

і

приїхалІf

на

зустрілися

людьми

на

лювалася

з

вулиці .

така

вима~

картина.

На підприємство з Міністерства лісової про­ мисловості СРСР 17 липня

надійшов

дозвіл

у формі листів на випла­ ту одноразової альної· допомоги

•ання·

матері­ на ·при-

медикаментів,

.іродуктів

харчування.

оздоровлення

працівни-

ків та членів їх сімей

Уі

зв'язку з чорнобиль­ ською аварією (з таким проханням підприємства галузі зверталися у своє республіканське міністер­ ство,

а

воно

в

свою

чер­

гу-у союзне). У дозволі було обумовлення, що

вИплату тільки

vтів

можна

за

рахунон

економl'і

оплати

матеріального

сумі

згоди

фонду

і

фонду

ради

леитиву.

заохочення,

не

двомісячного

иош-

по

пращ

але у

робити

більш~

окладу

тру дового

Наступного

оперативно,

це

ЗІ ко­

дня.

питання

своУми Імена)Wи,

pe'll ··

страйку?

РОЗПОВІДЕН

приємства

І.

будемо називати

1,

до

винесли

на

обговорення колективу

і профспілкового коміте­ ту. Аналіз стану справ з фондами показав, що ко­ лектив мqє необхідних понад 400 тисяч карбо­ ванців для одноразової допомоги. Але тут і ви­ никли закономірні запи­ тання: «Як платити? Пропорційно, хто з якого працює,

чи

всім

по­

рІвну. 23 із 26 присут­ ніх прого,лосувало за пропорційний розподіл не більше двох окладів,

як було в листах, три- . за те, щоб всім порівну.

На цьому й порішили. АЛе 19 лиП1ія на проф­ спілкову конференцію надійшли виписии із · збо­ рів колеитивів цехів:

меблевого ,

холодильних

камер' 1 електроцеху, котрі пропонували, щоб суму на

грошей,

допомогу,

порІвну.

виділену

розподілити

Робітннии

магали

ви­

справедливості,­

адже ці гроші не премія і не заробіток, а допомо­ га. І радіонуклідів за

цей

час

наковталися

од­

наково як прибиральниця,

з її зарплат9ю у ванЦів,

римує

80 карбо­ 1 ті. хто от­ 300-400 нар­

так

по

бованців

ніякого

не

прийняла

рішення

1 питан­

ня на два тижні повисло у повітрі. Ніхто ніякого рішення далі також не

приймав, бо адміністрація боялася порушити інст­ рукцію у вигляді листа. Адже, якщо виплачува­

ти усім nорівну,

ради -тру дового

часу

конфеРенція

за

місЯІlЬ .

Але

то при­

биральниця могла б от­ римати більше двох ок­ ладів. А це, бачите, вели­ кий гріх ІнструкцІя не велить. Але переваж­ на більшІсть колективу. навіть ті, хто міг би от­ римати більше, все ж ви­ магала: «Справедливості! Порівну!».

Дж ума

зроб~ти

чекаючи

дня,

зможе

бокІв . Але в даному ви­ ладку, на мій погляд, їй ніщо не загрожувало,

крім

озлобЛення й недо­

віри людей. Адже в будь­ якому випадку це гроші, . зароблені ко,11ективом, і · кінцева сума виплати лишається незмінною. Ігнорування думки ко­ лективу, нерішучість, а

вірніше. надмірна чість

керівництва

рішу­

і

трудового 'колективу стояти

свою

привела

ДО

і

за

стали

чекати

вості .

Н~

в

й КІН·

Люди місця

прохідною справедли­

мали

повертатися

від·

позицію

ЛОГіЧНОГQ

ця конфлікту. . залишили робочі зранку

ради

наміру

цехи,

поки

їхня вимога не бу.де за­ доволена. Адміністрація.

розг~илася.

директор

..

Ген~альний

«Броваримеблі»

об'єднання А

С.

годин

рада

дин дня. ти

Потрібно

додому

за

в

чле­

нами ради. котрі зараз не працюють, 1 в полови­

ні . на ти

дванадцяту

розширене

ради

провес -

засІдання

трудового

колекти­

Поки йшла ця робота. робітники висловили І. С. ня

своє

невдоволен­

важкими

праці,

умовами

низькоЮ

ною

заробіт­

платою,

нестачею

інструментів , тю

відсутніс­

магазину

ємстві,

де

на

можна

підпри­

було б

придбати товари необхідності. Не

першої розумі­

ють

адміні­

вони.

чому

страція придбала «То­ йоту», коли на комбінаті немає транспорту, щоб розвезти людей після ро­ боти . Обурює їх і те, що

гуртожиток

напівпорожнІй,

. люди

туляться

кутках. на

На

по

чужих

думку

комбінатІ інженерно

працівників.

. на

дільниці

сімейні

їхню

надлишок

управлінського та

стоїть

а

апарат~

·

технічних

Наприклад. присадки

дев'ять

робітників

майстри.

Чи не

на

два

зажирно?

тру­

у

.

їх

ти,

І

. За

могло

б

і

не

бути,

л: с. Джума, с'тупtшки і більше

вам

Мисливці,

якби

них ному

випадку.

квнток

робітннии

·

Що

ке­

стосується

мІсьнкому

Хотів би иаrадати,

пере­

Рудака , то . він доківцям більш

розібратися в

пози­

І.

Інструктаж

С.

рунктах

пообіцяв глибоко

нонфліктІ.

проблемах підприємства і зробити відповіднІ вис­ новки .

.

треба

на

пройти

1 відмітитися

реєстрацІї,

виконувати

JІИвсьвоі

що

:по прибуде

полювання,

секретаря

парТії

дотримува­

ни.

кожному,

першого

А.

порушень,

тися норм відстрілу дичи­

могли.

ції

про внес­

вил полювання, не допуска­ ти

вважаю,

і

членських

Прохання до всіх мис­ ливців дотримуватися пра­

принципом

справедливостІ

МИСJІИВСЬЮІЙ

вІдмітками

ків, здачу МИСJІИВСЬКОГО мінІмуму І трудову участь, якІ завіряються головою районної ради УТМР.

(хоч істи­

правильно

рувалися

з

сплату

Але в да­ я

що прибули

ти при собі

. егоїстич­

Інтересів) .

полювапь­

на полювання, повиннІ ма­

рО'Зуму,

групових

первинно

безкоштовно.

ною в останній інстанЦП, особливо ноли це стосу­ ється

світловий день· полю­

полювати по посвідченнях

прислухалися·

громадської думки і вони не завжди є

JІИСТОПа·

8

ннх організацій обласноІ ради УТМР ДОЗВОJUІЄТЬС.ІІ

за­ помІчники

колективного

І

Учасникам та 1НJІ8JІІдам Велвкоі ВІТЧИ3НJІВОі вій­ ни, єrерсьІdй службі, голо­

його

спілкувалися

людьми,

до

· його

7

-

ного мисливця добути не більше 5 · качок, 6 .пнсух, 5 кулвків, одну гуску, 20 ДІUСІІХ голубів.

даному вважа­

Але

кові дні да.

вання дозволяється на од­

прогово­

вичерпався.

розпочина­

та І неділя, а так()ж свят-

рили ще · раз . Долаючи перепони і тупики, дІ­ йшли майже одноголосно спільної думки, що ці гроші по.трІ_бно ділити . порівну незалежно від зарплати і чинів. 1 люди спокІйно розі~шлися по своїх робочих. місцях. Нонфлінт по · питанню, б}\цемо

зазначається,

Встановлені єДИІd дні по­ лювання середа, субо­

вікна.

хронології

наказі

полювання

ється з 18 години 11 СЕРПНЯ 1990 РОКУ І ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 25 ЛИ­ СТОПАДА ЦЬОГО РОКУ.

Напруженим, емоційним воно було. Перепо­ відати не хочу. Всі події

посила­

тими

ради

що

спілкового" комітету на засІдання. Але на нього прийшло близько трьох­ сот чоловік. Не всі бажа­ ючі й помістилися. загля­ дали

тися перший секретар міськкому партії І. С. Рудаи. Він сказав, що нічого чекати трьох - го­

Рудану

з

.

лерезІ,\1іну

зібратися

та

і

в

зміг,

трудового колективу " щоб ще 'раз обговорити це питання. У ситуацІю змушений був втрути-

ву .

зверху

трьох

коли

Можна зрозуміти й адмінІстрацію. . Вона ще обплутана · інструкціями вказівками

не

в

зіб­

дового колективу і пр~

нічого в, цій си­

туації

члени

КиЇВСЬІ$0ГО

полювально-рн­

боловецького . виробничого об'~диання• .

ти.

ралися

ти·

периату дичи­

ну В угіддЯХ

які

дванадцятої

чекавtrь

Щойно надійшов . пака~ «ttpo строки 1 порядок по­

моЖна було б ~~еІfольни­ Біля

дня

сячІ мис.ливців КиІвщинн:

Скаржилися на А. С . Дщ'уму. що не завжди коректний з робітниками, схильний до голого адмі­ ністрування . не· );івжди

правнла

етики,

норм

мнс­

по­

ведінки на воді.

І. JJBOPHИK,

голова районно!· ради ВОЛОШИНЕНКО.

УТМР.

в

чітко


2 стор. 8

серпня

7

1990 р.

НО В Е

,.МИ ИдЕМО ПЕРСПЕКТИВНИМ ШЛЯХОМ"ПЕРЕКОНАНІ

виконали мІсJІЧІІІІЙ . ~лан? Що тоді, простій?. му

·«ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК»

Сьогодні ледь не праВИJІом rapнoro тону

во

.

Однак не слід забувати, цІя,

капІталlстИЧНJіХ

США,

населення

Італія,

добра

трудиться

у

випуск модних

тов&,$)1в,

впровадж;"Вати

є

числився

М.

запитання

таним

результатІ

з'явлmоться і у

кооператив нащоrо

завод.

Циrанок:

До

-

організаціl в нашому ~е­ х)': ноаnеративу «Інстру­

ший

ментальнин»

тут

працювала

заступнином

началь­

яними

стиналися

Ба• іні­

цІативні. справжні майст­ ри своєї справи , і як за їх спинами ховалися лю­

бителі легного хліба. Та­ не становище було внрай нетерпиме. Справедли­ вимагала,

ний

нож­

одержував

сті.'lЬНИ,

робив.

з

щоб

рівно

скільки

Тнм

він

за­

більше,

поверненням

що

на

під­

nриємство його директо­ ра В . М. Зволя це зао­ хочувалося, Вибір форми

підrаняти

рили. що це садон. отож ПОJ1Инен

то

і

ти.

обрали

хочеш,

а

до

нас

<< круглих»

що .

адмі ·

дять

до

нас

спеціаліСТJ! .

-

і

Гаразд,

JІЛє

Ра-

·

вам

ви днів

якщо замов­

інструмент

на

п'ять

вого

використати.' додати. що ~

мені не доводить­ розnлачуватися своїм

часом.

організовано стало

Роботу

так,

менше

свою

чи

що

<<ЧОрних~

професію

люблю

слюсаря­

інструментальника. мені в· радість. А

вона це не

менш важливо. ніж стойний :jарпбІток.

раніше

_

ному» .

дружина?

субот. до того ж

а

Тихоонеансьного

ставиться

вільним

головні

загін

<<Адмирал . Сенявин» був nереповнений людьми. Окрім команди · на ньому йшли ,музиканти вІйськ~­

ся

Захо­

не

300

Ці гроші

всіх

дире11тор.

пІдприємство

Ра­

-

8 листопада 1959 року

флоту, nокинувши бухту Золотого Рогу. взяв курс на Індонезію . Це був особЛивий, який надовго за­ пам'ятається. ранок. Що нас чекає за екватором? Яка вона. ця далена і загадкова країна? Адже ні разу ще туди не ходили наші кораблі. Тому право винонати важливе державне завдання було надано кращим: крейсеру «Адмирал Сенявин», ескадре­ ним міноносцям <<Вьщержанному» і << Возбурнден-

Зарплата rtдна rпа­ ви сім'ї. · І як до цьоrо

куди їх Ще хочу

нарадах,

столах .

Євтушенко:

М. Євтушенко: --- Як будІ>-яна дружина по­ ставилася б. У менР. двоє дІтей . значить . є

інтерес.

оператявнях

вироб­

Євтушенко:

й

Ми беремо участь у

ництво.

М.

не

являти

винонає. Моя ж організовулщ­

забезпечувати

йо­

а

не секрет. виходить на

-

нІстрації доводиться про-

йому робити. Сюди ніхто чужий не прийде і за нас не сnрава

у

залишиЛися

складі.

хочеш

гово­

ян

тІ.fчно

метал.

нІше я заробляв до карбованців. Тепер вдвічі бi .ІJhwe.

перспективний шлях розвитку . обслуговуван­ ня виробництва. Отож.

не дитячий ножний сам

знати,

Ні. фан­

одерж~мо.

місяць?

М.

Індонезію

заощаджені

-

вІд

-

ми'

Якщо скільки ж

відчуваєте

В. О. Циrанок: адже ми не тільки го

...

нооператив,

не

важ­

робітники са­

аа

в

Ви­

почуття

менш

електроенергІю,

пІдприємства?

В. О. Циrанок: ·Це в наші фуннції не вхо­ дить. Но:Ли ми створюва­ ли

Чк

·-

гроші

'

працювати.

.....:

карбовщщі.

наші

звичайно.

~могу

ви себе відірваними

у

ти,

чила,

вість

нооnератив

люди

виробництва.

з

заводу.

трудноща­

готовці

краще

ви­

- І які взаємостосуи­ ЮІ скпаnися у вас із ро­ бітниками? Адже ранІШе їх потрібно було проси- ·

нина цеху і безпосеред­ ньо брала участь у під­

ми

снладі

робничий·

-

ми

повна

дає

нІд прІІ­

мі намагаються проводи­ ти ремонт обладнання. якщо це їм під силу. І,

--- . також

який

не

ніж

Тому

ситуацій.

настрій

капітал.

організацІІ праці' зале­ жав від нас самих. Як тепер

нас

Похід

ним маємо

склада-

у людини

ливо,

У

-

з

,

Циrанок:

господаря

стали ми доброзичливі-І ші. Тут все просто: хоро­

кореспондента

бачите ,

у

нонфлінтних

«Інстру­

ГОМЕВІОКА вІдповІд~ть rолова -кооперативу

О.

ховати

був

взаємодіJt і взаєморозу­ міння, практично немає

Валентина Олексіївна ЦИГАНОК та с~сар-ін­ струментальник Михайло ЄВТУШЕНКО. В.

В. О.

високонлас­

Циrанок:

повністю

ється також ІЗ: фонду економії. Чи веnикий він у вас?

донумен­

·

не

металом

Зарплата

-

вхо­

й

ми

завод

нас

право брати р_оботу інших підприР.мrтв. ватннх осіб.

схит­

насправді.

В. О.

Давайте _завітаємо на світлотехиічинй На

лише .по

ним майстjюм, а

можJJНВостей

досить

чи

М 125 (8034)

·нашого

розрахувалися.

ста-

могли

тах

Тут

ментальник».

не

вони спроможні виробництво на

...

успІшно працює

ми

не

нас.

ми

заховатися ,

хто

Мало-помалу такі кооперативи

а

щоб більше заро­ З таним багажем

фір­

більше

иовоuедеиия

Шве­

маnих

Ііачальст­

дити, бо через тиждень прогорrли б. Тому всією громадою відбирали тих.

працездатиоrо

кооперативах,

мах. Висновки тут очевидні досить швидко переналіtrоднтн

як

було: ганяло.

ралися

праці

таких,

половина

як нас

в нову форму організації

що навіть у найро~н­

країнах;

якщо

забезnечує

рити, бити.

відсутня конкуренція серед 'виробників. неніших

Згідно

статуту.

стало ніше

звинувачення у всіх смертннх rpixax кооперато­ рів, які, мовJJJІВ, скуповують товари, пІдвищують ціни, ледве владу в своі руки не беруть. А, мож­ ливо, таке становище в країні .склалося тому, що не вистачає на всіх продовольства 1 промтоварІв,

ж.

8

Ми"ола .Говоруш"о

В. О. Циrанок: · ~ Чо­

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ

ЖИТТЯ»

nри-.

орнестру;

солісти

ансамблю

nісні

танцю

l

Тихоокеансьного флоту; представники двох мосІ«>в­ сьних ніносту дій, журfіалісти, фоторепортери, nись­ меннини А. Kpof! і А. Штейн. яких командуючий ескадрою нонтр-адмІраЛ Чорнобай в хвилину екст­ ренного збору об ' єднав в одне прізвище: « Де ЦІ нронштейни? Негайно ро~ш унати їх ... > >. Нораблі йшли строєм кільватерної колони. Крізь рідкі хмари nробивалось холодне осіннє сонце. Сноро воно зникіІО. Погода псув(!.лась прямо

на 'очах. По верхній палубі рух

~аборонено.

За­

драїли люки. горловини. Не дуже ласкаво з)\стрtло нас Японське море . Але ближче до вечора потеплі­ ло. Корабель обстуцила непронщша nітьма . Одна за одною

лунають

перІодичні

від вахтового офіцера.

бель по курсу

донесення

командира

щоб точн.о утримувати

і дистанції .

кора­

Під кілем -'- .2000 метрів .

А ось і острів Дажелет. Біля його берегів на дні моря російський крейсер << Дмитрий Донской » . який пj:JИЙНЯ\1 нерівний бій з силами японців у

J 905 роцІ. Він був атакований шістьма крейсерами

t,А,йболи-ть"

тварииннцькоrо

від­

ділу аrрокомбlнату •Рось. Білоцерківськоrо району Київської області. Ветери­ нари

і

зооІнжеиерн

РІVUІ

утво­

державно-ко!)пера~

тивне підприємство по, племінній справі І відтворен­ ню

працю€

тварин,

перетворив­

Шись з адміністраторів на

хідиоrо обладнання,. симально

ньо1 .ланки. Порівняно не­ колектив,

осна­

щеЮпt технікою, Чітко ор­ ганізовано.

На

осиові до­

rоворів він бере під опіку

три-чотири колrосІПІ і ріщ­ госпи.

ними

і починає

взаємовигідну,

упорядко­

3

-

окуnаційними було

трид­

надання

окремих ·

по селекційно

-

відбуЛася одна з найбільших морських

племіиній

справі підприємство пере­ ходить на повне зоотехніч­

Доrовори

підписано з

rосподарствами.

. вивезено

на роботу в Німеччину.

Зараз Всесоюзне това­ риство сМеморіал• разом

·

H.Lt . своі

бснса тьох

б удіве л ьних

• а втографи•

Поліна

об . t: кт е~ х

Павлівна

м і ст;r~

і

Степанова.

району

14

них питань

до

юрнднчної

коксультацlї Броварського

компенсації та пенсІУ ·гро­ мадянам СРСР, які в за-

району за адресою: м. Бро­

значені вище .роки .для

були

в Німеччину

насильного

праце­

влаштування.

.

битв .

бойові росtйсьн\ кораблі 27 травня 1905 . змушені булJ! прийняти нерівний бій ~І ста · ськими кораблями...

23 рону япон·

Палуба розхитується все більше , крен доходить ·до 25 градусів . Ранком 10 листопада, прийнявши пальне з крейсера, продовжуємо похід. Появились nерші летючі риби. Одну з них матрос nриніс по­ на зати. З цікавістю розглядаємо її, фотографуєм<' Над кораблем раз за разом проносяться птах1 НаnІтан-лейтенант Прокопчук говорить, що це ГО!

лицІ , причому наші . .А живуть вони на крейсе­ рі , який ~абезпечив їх << житлом » ще у Влади­ востоці.

вари, вул. Кірова,

Особи, нас

які

дарства, де працюва'nи, по можnивостІ - прізвище rосподаря

підприємства

або господарства.

12.

будуть

звертатися,

1

до

повнині

знати дату вивезення з те­

риторії СРСР І повернен­

При собі необхідно ма­ ти паспорт і будь-які до­

кументи, що моrnи б під­ твердити події тоrо

ня на Батьківщину, точне

фір­

ється це повідомлення, мо­

місце, де перебуваnи, наз­

мою •ОстарбаІtтер• про.tо-

~авідуючий

жутІt :авернутнся зі вказа ·

ву підпркємстеа чи rоспо -

•m~• cy.n ьтацієr<J.

західноНімецькою

nрацюе

маляром-штукатуром в ПМК-24 тресту •Броварисільбуд•. Скромна, врівноважена, добросовісна, сnравжніІІ маАстер своо;t справи лише· такі слова · мо.жна почути на адресу сумлінноі робІтниці від ТУ колег, від адмІнІстраціі ПМК-24. Зараз Поліна Павлівна nрацює на будІвництві плавального басеАну. Роботу виконує, як завжди , високоякісно. На фото: П. П. СтеnаІЮва. Фото О. Мі л ька.

Б.,оварчаии, RКНХ СТОСУ·

з а лншилс1

років

вона

тів для виплати грошової

ІнтерноваНі

Завжди вони робJТять_ це набагато ра­

Цього ж дня . входимо в корейську протоку. роз-

послуr

дять оформлення' докум~и­

молоді,

установами

примусово

як

кораблі.

ділену островами Цусіма. Проходимо поблизу мовчазних соnок німих свідків героїчного по­ двиг~ _Rосійських моряків. Тут, півстолІття тому, ·

До уваги колишніх інтернованих

радянських

особJПІво

госпо­

(УКРІНФОРМ) .

ntд час Веnикої ~іт1JНз­ 1941-1945

роках багато

більш

вісьмома

няної війни у людей,

дарствах

в

цять обліковців. Нині від

я обслуrовував

.

тес­

ності І' якості молока дало скоротити

...

майже до Індонезії . У тІ Часи ми ще не тан часто відривались від ріДних берегів. щоб здійснювати довгі походи. Це сталося пізніше, коли необхідно було ~безnечити безпену Вітчизни . випередити раптовий н апад з бону океану. ·

тера для визначення ~­ змоrу

корабель

ніше на початну територіальних і нейтральних вод. З цього дня «Нептун » супроводжував нас

застосУ"

спеціальиоrо

про Це вже

Якщо раиіше,~роз­

ші

rосподар­

ницьких ферм.

nовідає технолог В. Крав­ ченко,

окреме

НаприкЛад,

вання

швидкІсть .

крейсером .• Америнанці все~таки nізно виявили . на­

яку не може мати

не обслуговування тварин­

вану роботу.

-

мак­

ущільненому

бов'язань розрахунок кар­ бованцем. .На службі кооператорів неабияка матеріальна

ство.

n'ятдесят спеціалістІв зоо­ технічної сJІужби серед-

.

· rрафікtв, невиконання зо­

база,

зменшилась

Ранком на горизон т і з'явився силует невідомо­ го Пароплава . Це було перше судно. яне зустрілося нам . Скоро ми дізналися і про те , що радіолока­ ційна станція. яку засікли на нашОМУJ кораблі . на­ лежить << Нептуну» ~ . американськ'ому літаку­ розвіднику. Він кілька разів низько проходив над

графіку понад три ти­ сячі. Однак збІльшилась І відповідальність. За зриви

господарствам

з штатного розкладу понад

гармати .

переможений

кожне

виключити

ладу

одержав крен . В темноті надвечір ' я крейсер · відІр­ вався від японсІ>них кораблів . а ранком вже лежав на дні моря. затоплений своєю командоЮ. але не

чотириста roлlt вепнкої роrатої худоби, то тепер, завдяки наявності необ­

рівноправних партнерів колrоспІв І радrоспІв. Це дало змоrу · п'ятнадцяти

великий

з

кооперативі

ЗміdНВШИ вивіску, змі­ нили 1 суть роботи спеціа­ лісти

і загоном мІноносцІв. Більше Двох годин продовж у ­ вався цей героїчний бій . Вогнем артилерії було ви-. ведено З ладу два японських крейсери_ Серйозні по­ шкодження одержав і << Дмитрий Донской >> . Вийшли

часу.

А . КОВАЛЬЧУК, юридич н ою

Зліва по борту архіпелаг Онінава. Це один з стратегічних вузлів американської війсь~ової сис­ теми в західній частині Тихого океану . Більше половини орних земель зайнято nід воєнні об' є кти. Зонрема. під аеродроми . яних налічуєт ься майже тридцять . · ,... '·4 Різко посилився вітер. Швидкі сть · його досягла 20 метрів на секунду. Море- штормить . Нора­ бель то падає на борт, то різно піднімаєть ся вгору . Категорично заборонено появлятися на верхній палубі. Дано команду всім одягти . рятувальнt жилети, або , як їх називають матроси. пан\керки. Задраїли J,Іюни. горловини, грибки.

(ДалІ буде) .

1


Ж И ТТ Я•

8 .l'fl 125 .( 8034)

З стор.

7 серпня 1990 р.

8

'(///////////////////////r/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.'//////////////'////-'-'""'"""''''-''-'"''''-''-'-'"'' . ~

:"\

~

~

~ ~~ ~

~ ~~ ~

-~

~ ~ §

7 СЕРПНЯ 1 ПРОГРАМА цт хвилин. 5.30 120 7.30 ·Прем'єра художнього те-

S. '""

~· ~

SS '"" ~ ~

9.00 ~:в.коло евІ~•-

~

8§ ~

~

11.25

~

ll.ЗO Час.

ТелевІзІйна служба

ТСН.

ТелевІзІЯна служба

15.00

~

Колаж.

новин. новин.

15.15 Фільм -

S ·І

дітям. еГости з

моnбутн~rо·~

~

СЕРПНЯ

::§

~S ~

S~

сФереиц ЛІст•.

Мультфільм.

ТелевІзІйна служба

І ,... '-"

S ~ S

дІалоги.·

-~

СЕРПНЯ

.>.:ю 120 ХRІІЛІІН7.:ю ІІр<'м'єра

:t<'фі:tьму

'

художнього. те-

.Ференц ЛІст..

Н.-15 Педогоrі"а д.,я всІх.

!І -15 нас запрошує

показовнn

Зразково-

оркестр . Ко-

мt•ндатпщ

Московського

Крем.,я.

10.:!5 Дитлча година (з уроком анг.'1іііськоr мови).

11.25 Колаж.

11.ЗО Час._ ТелевІзійна

служба

15.00

новин. ТСН. ТелевІзІйна служба

15.15

Фі.,ьм

16.25

Свито фольклору. Про 11 Міжнародний фестиваль

иовнн.

-- дітям. сГостя майбутнього•. 4 серія.

um

§

S

§S S

~

S

:S ~

~

·S S S ~ ~

~

§~ ~

10 СЕРПНЯ ПРОГРАМА цт

лефільму

5 серія.

художнього те-

сФеренц

JІІст•,

9.10 Усні

оповІдання І. рониково ·

10.10 ... До шістнадцяти ші. ·

10.55

•Музика

мого

Фільм-концерт.

Анд-

стар-

міста..

11.30 Час. ТелевізІйН!і служба новин. 15.00 ТСН. ТелевІзІйна служба новин. 15.15 Фі.,ьм -

дітям. сГостя з

майбутнього•.

«Про

16.40

5 серія. · мультфільму

Ксюшу І Комп'ю-

Прем'єра

смt.т-

8.00 Новнии B.:lO Художній фІЛЬМ. сЗаrубленІ в nІсках•. 10.25 Село І люди. У Зиам•ян-

лефІльму, сФереиц_ ЛІст•.

ському районІ ка

З серІя.

воградщинІ.·

ти

телефІльму сМоио;rоrи про ЮрІя Гу-

ляєва.. Людина

І

закон.

16.00 16.10 16.40

Право-

вий вІдеоканап.

2.15 Це було ... було...

КІро-

17.00 17.20

гімнастики

сКапІталІст•.

22.05 ВечІрнІй вІсник. 22.35 Закон І ми. . . 11 ПРОГРАМА ЦТ 7.00 Гімнастика. 7.20 Театр юного глядача. сЗагадка•. сРозгадка• .. Телевистава за

.

9.15 сЛенІнградськІ

Сnіває

18.30 18.00

ДQJJьськиЯ•.

Актуальна ·. камера,

ЧемпІонат

СРСР

болу. сДинамо•

з

фут-

(Киtв)-.

· сДнІпро•. 20.45_На добранІч, діти! 21.00 ХудожнІй телефІльм сТорІшня кадриль•.

22.10 ВеЧІрній вІсник. 22.40 Музичний монітор.

Vкра.

tиськнй романс.

11 ПРОГРАМА ЦТ

Володимир

ІІ8ІСІІІ

. 17.00 17 .ЗО 18.00

ГІмнастика. сКазка про

7.45

Му;ІьтфІльм. Прем'єра доі<умектапьНtІх фі:ІьмІв. сКриннця вдовиних сліз•. сСибІр

на е"раІІі•.

R.\5 .ют

'"·

і

"онцерт.

студІt телебачення.

S

§S

Ритмічна гІмиастика. Час (Із сурдопереюrадом). Через обставини, що

склалися ...

S .." S

сПиво спекот-

18.~5 СпІвав М. Суворова.

19.40 СвІт, в икому ми мо. ФІльми

~SS· ~

S

S

сЗробІть мене кра-

Всесоюзний

курс' молодих

естрадноУ

~

1 тур_

І

9.оо· по· сторІІІ,ках передач.

сКолись

ДИЛЬНИКУ•·

зо у

~

тел'І!кон-

виконавцІв

пІснІ.

ЗакІК"•~•-

9

живе-

сМравапжамІ-

сивою..

20.40 V

§S~

режисера Л.

Бакрадзе.

ЄР•·

~

І

дитячих ·

би

·1

~

у •

•БУ·

~

хоровод друж · 1О.!ю Сеанс повторного теле·

фільму. миттєвостей

18.00

серія.

З

нашИх

«СІмнадцять весни•. 2

фондІв.

.

Г.

пер. Симфонія

J1A 6.

сСпартан• У перервІ

18.45

,,

Ма-

17.ЗО Час (з сурдоперекладом). 18.00 Футбол. ЧемпІонат СРСР.

7'.00 7.15

вну та сімох

S

S S

РРФСР.

ХабаровськоJ

ного полудии•. Про про·блемн молодІ ЗахідноУ УкраІни. 19.00 Вечірня казка.

Фtл••У. .СІмк........ - -

тайдзІ.

формаwмннА tІІ")'СІ<

О.

мІст

Програма

акварелІ.

Фільм-концерт. ' !'1.45 РИтмІчна гІмнастика. . 11.15 Сеанс повторного теіrе-

Чайковсьного.

18.00 На киrв,•tсііt

повІс'ІЮ В.

Каверіна.

Безнмянний. Теленарис. Телефільм сШахрІсабз•. Концерт хору студентів КиtвськоУ консерваторіі

Імені П.

Актуальна камера.

Пам'ятІ Утьбеова. На ·добранІч, дІ'І'ИІ · Художній фІльм сЗагублені в nІсках..

сТаємкиця дому Верньв•. Вистава. Новини. Сонячне коло.

мистецтва.

тєвостей весни•. ХУдож-

Ній телеФІльм. 1 серІя.

16.00 ТелестудІt

мертву

царІ-

богатирів•.

КІножурнал.

клоун•.

Фільм-

18.50

· рня

20.40 21.50

казка.

-

сШахтар•. ВечІ-

Зона. або Ще раз про ідею Асєєва. сЧужий•. Художній ТелефІльм. Прем'єра. Щоденник чемпіонату

~

світу зі стрІлецького спо-

~

рту.

~

~

17.ЗО Час. Телевізійна служба 18.00 ... До шістнадцяти І старшІ.

18.45 Прем'єра

лефІльму

З серІя.

художнього те-

сФереиц

20.00 Час. Телевізійна новин.

JUcт..

служба

20.40 За зведеннями МВС. 20.50 І:о. :юлотого фонду ЦТ. Усні оповідання

роннкова.

І. Анд-

21.50 КІнопанорама.

2З.20 ТСН. ТелевІзІЯна служба ноВІJИ. ·

2З.45 сСиидикат-2•.

Телефільм.

4 серія. 0.55 Бал Олександра МалинІ2.15

на. «Артист цирку

,Ігор Пє-

трухін•. Фільм-концерт.

го телефільму 4Три роз-

документадьно.

клама.

циклу

ПРОГРАМА УТ 8.00 Новини. 9.20 Хортиця 10.05 ХудожнІй

1З.30 ПІснІ Явдохи Зуtхн.

ньоt самодІильностІ.

нда. чеки, зарплата. Виступав ансамбль долинка•·•

лефІльму

4 серія.

сФеренц JІіст..

20,00 Час. ТелевІзійна

новин.

·

служба

20.40 Колаж. 20.45 В уряді СРСР. 20,55 Прем'Єра художнього телефільму сФеренц JІІст•. 5 серія. 22.30 Це було ... було .., 22.50 Близнята-90. Шоу-програ; ма

0.50 ТСН.

новин.

Телеві:JІйиа служба

1.15 сСиидикат-2•. 5 серія.

ТелефІльм.

них

8.00

17.55 Прем'єра телефІльму еВи-

пробувакия морем•. ·сУкр-

18.25

Портрет з гітарою. Вернигора.

Зустріч

у

Грав

9.00

КонцертнІй

18.30

студІІ ОстанкІно з 1.. Глазуковим. .

птаха.,

сПоліт

ВечІрня казка.

І

мене пІд вІкном.....

18.00 На ниУвськІй хвилі.

формацІйний випуск.

пІснІ. · 11

ест-

тур.

У

10.30

Сеанс повториого

теле-

фІльму, сСІмнадцять мит-

сьогоднІ, за-

МультфІльм.

18.10 Володимир

СпІваков

сВІртуози Москви•. днІ в ТоЛЬRттІ

· · 18.00 Вечірки казка. 18.15 Сnорт ДJІя всіх.

документаль-

оФерма•.

еВи чиІ, старІ7•. 9.20 еВал у савоІ!І•. Художній фільм аа оперетою П. Абрахама.

S ~ S §S ~

~ ~

S S ~

~

§ ~ ~ §~ S S

lВ.ЗО СпІвав

фільмів

S ~

)

17.ЗО Час (Із сурдоперекладом · 18.00 сПравитель Гурропуто•.

них

~

S S S S

-~

20.45 На добранІч, діти! 21:00 ПломІнь. КЛуб украІись-

_.

§~~S

тєвостей весни•. 4 серія.

16.00 lо'Jклосердя раз.

7.00 Гімнастика. 7.20 Джерела. . 7.50 Прем'єра

Ін-

радкоУ

виконавцІв

лецького сnорту.

ПромисловІ

11 ПРОГРАМА ЦТ

17.2~ Муз'и~ннй фільм .сЧи у

молодих

перервІ Щоденник чемnІонату свІту зі стр!-

днІпра,

снк.

бойо-

вих

18.45

20.00 Музичний монІтор. , Кобзарська дума,

важальва програма.

«Ягода-малин~•16.55 ПозивнІ сердець

(Москва)

19.50 Колаж; 19.55 дІалоги про екологІю. 20.40 ·у· Всесоюзний конкурс

лет. '

22.20 ВечІрній вІсник. 22.50 Світ rюезІУ. Василь 'Ми-

16.00 l1овиии. 16.15 Для дітей. Веселка. 16.45 Документалький фільМ'.

Збірка

збІрна АргеитІ-

ЦСКА. У перервІ -

ор~ест-

коr пІснІ.

Музична роз-

ЧоловІки.

сДииамо•

сКоицерт

20.З5 Реклама.

8.00 Новини. 9.20 У свІтІ балету. 10.05 ХудожнІй фІльм

се-

Баскетбол. ЧемпІонат св!-

ту.

ни.

Смарагдового міста•. сЧаnлІиІана.. Фільм-ба-

Земле мои.

З

17.30 Час (Із сурдоперекладом). 18.00 Футбол. ЧемпІонат СРСР.

сЧарІвник

забруднення

весни•.

рІи. ·

СРСР -

1В.ЗО Актуа.'1ьна (<&мера.

ПРОГРАМА УТ

ВІдеомлин,

16 ОО

раtнського кародного хо-

8.30 ЧоГо І чому.

3.50 СпІває Н. Чепрага.

12.15

фільму. сСІмиадцять мит-

тєвостей

ром•. сТрекер•. Концерт Черкаського ук. ру

18.50 Реклама.

2.20

фі.,ьмІв

для телефону з

.сПо-

телефільм.,

10.05 Ритмічна гІмнас'І'ИКа. '10.35 Сеанс повториого теле-

11 ПРОГРАМА ЦТ 7.00 ГІмнастика. 7.20 Прем'єра докумеитапь-

худож-

16.55 Шлихом · оновлення. Оре17.25

нетерпИмІсть.

Телеанкета соцІо;tога.

20.00 У світІ балету. 20.45 На добраніч .. діти! 21.00 Молодіжна студіЯ сГарт•. У перервІ - 22.00 Новини. ·

рІшня кадриль•.

1'6.00 Новини. 16.10 Концерт дитячоІ

СоцІальна

19.ЗО Актуальна камера.

віки.

телефІльм сТо-

11.15 Для дітей. Канал. еД•. 12.45 Циркова програма.

•Політичні дІалоги~.

18.45 Прем'єра _художнього те-

через

19.00

-соня

І

Три

~

~

~ ~

§~~

:S.." Казарик

' (АвстрІя). сДрукарки•. 20 _45 м. WІзгел. П • а Телевистава. рем вр · 22.35 Щоденниіс чемпіонату евІту зІ стрІлецького спортУ.

S ~

~

S ~

~

~

S ~

s

§

~

t1

СЕРПНЯ

IIIIIIUII/1

І ПРОГРАМА ЦТ

7.30 Збереа<и І передай. Вне-

туп фо.,ьклоринх колективів СРСР. 8.15 Наш сад. 8.45 Людина. Земля. Всесвіт. RA5 Партнер. Комерційний вІсІІик.

10.15 ІркутсьКІ ·мотиви. 11.05 Те;Іеміст Моснва -

:S

:S

11.55 У світі тварнн. 12 55 Фільм - дітям. сПеппІДовгапанчоха •. 1 серія. 1-1.00 :·рщ; Державний духо-

S

14.15 ХХІ

~

S

рами • .. .Ло шістнадцяти І · СТ<tршІ•. 16.00 r., ...,нрасні ме.,одіУ. Fl.

'-'

HJ.45 Мішнародн<t

Мель-

бури.

вий (Jрнестр РРФСР.

"то:tіття

бе:~

карко-

тиків. Додаток до прог-

!Uтpavc.

l7.ЗО На проханиR Художній

5.ЗО 120 хвилин.

:S

~

сНа

ПРО.ГРАМА УТ

-ис:Івии.

17.ЗО сХто є хто •. Із

шу•.

~

17.ЗО Час. ТелевІзІйна служба .

7.ЗО Прем'єра

:S

~

17.10 ТелефІльм

госпо-

19.30 20.00 20.45 21.00

"""'··'·

повіді про Москву,._ 17.00 Прогрес. ІнформІЩІи. Ре-

16.20 Прем'єра

~

дарства.

ТелефІльм.

. 5 _зо 120 хвилин.

:S

~-

·,

з

фольк,,ору.

§§

··s

ОсобистІ· пІдсобнІ

2 '"'"·

новшt.·

§

~ ~

2З.З5 сСииднки-2•.

2З.15 ТСН. ТелевІзІйна служба новин. 2З:40 сСиндикат-2•. Телефільм. З серія. 0.45 Навколо сміху.

новни.

І ПРОГРАМА. ЦТ

~

S ,,

ТелевІзІйна служба

Фільм дІтим. еГости з майбутнього., З серія Музична скарбниця. С. Рахманінов. Концерт JIA 2 для фортепІано з оркест-

9

·

~

новик.

зотворчого

Му-

обра.

§ § §

§

·

'"

ТСН.

22.00

ром до мІнор.

-N

:S

ландІи) у МосквІ..

новин. ТСН. Телевізійна слуЖба

17.00 По.:~ітичні

1

~

джаз-бенд• (Гол-

11.40 А. КрІстІ.

І

~ ~~ ~

·донбаєва..

16.00 Мовини. 16.10 Для дІтей. Веселка. 16.40 Господарем на землІ.

20.45 Прем'єра

16.20

~

22.40 сФрогз 23.10

15.20 ТелефІльм. сШанс БегІма

ЛІтературно-ху-

дожни програма.

11.00 сТе.'ІеЕко•. Журнал.

S

-~

·

20.40' сСлово•.

ион-

церт.

10.55 Концерт камерного ор. нестру МолдавІІ. 11.25 ВІзит до лІкаря. Рецеп-

15.15

§

новик.

елужбе

си-

20.00 Час. ТелевІзІйна служба новин. 2,0.40 Колащ,

15.00

~

ТелевІзІйна

11.20 Усе про кІно. 12.30 сБаидуристе, орле зий•. КобЗарський

ЛІст•.

З серІя. -8.45 сСлово.. Літературно-ху. дожни програма. 10.45 сЧортени з пухнастим 11.ЗО Час.

.

1 серія. (Угорщина).

Час.

вою. Передача 1.

18.00 Одни день з П'ІІ'І'ИСОТ. 18.45 Прем'єра хУдожнього те-

хвостом•.

І

20.00

стрІЧ з лІкарем Т. попо-

8 1 ПРОГРАМА цт 5.ЗО 120 ХВИЛИН. 7.30 Прем'єра художнього те-

лефІльму

§

трами сРІдия•. 10.50 Доброго вам здоров'я. Зу-

хУдоЖJІього те-

лефtльму. сФереиц

зей украІнського

8.00 Новини. 9.20 ХудожнІй фільм Із субти-

новин

17.55 В-а студІя. 18.45 Прем'єра·

17.40 ПІснІ рІдн.:>го краю. 18.30 Художня панорама.

ПРОГРАМА УТ

16 .45 Мультфільм. 18.55 Пульс-90. 17.30 Час. ТелевІзІйна служба

Альма-

фраицузькоr мови).

23.40 Спортивна nрограма. 0.10 ПІснІ ІІ танцІ ЦJrгаи.

Єв-

· кІв.

10.05 Це було ... було .. ~ 10.25 дитяча година (з уроком

""

Х

ювІлейний чемпіонат

ропи з тенІсу_серед юна-

ки•.

S

·на кубок ГУФІ. Про

16.20

лефІльму «Ференц ЛІст•. 2 серІи. _ 8.45 Прем'єра документально. го телефІльму сВурозуб-

S

І.

~

~-

панорама.

.

глядачІв.

телефІльм.

•Пригоди Шерлока Холмеа

і доктора ватсона•. сСо-

бака БаскервІлІв•. 1 І 2 серіУ. 20.00 Час; Телевізійна служба новин.

Всесоюзкий телекон. курс молодих внкоиавцІв естрадноУ пІснІ. ВІдкриття і гапа-концерт лауреатів І дипломантІв.

20.40 V

2З.40 ТСН.

Теле!іІtзІйна служба

· новин. 0.05 сСиндикат-2•.- Телефільм. 6 серія. 1.15 сФормула кохання•. ТелефІ1Іьм. 2.42 «Як справи, заповІднику?,.. Документальний телефільм. · ПРОГРАМА УТ·

9.00 Новини.'

РитмІчна гІмнастика.

8.20 9.50 ПІсеиииА простІр, 10.15 Документалький

сНа цвинтарі

фільм.

розстріли-

них Ілюзій•. 10~45 На автощлихах республІки. 'tелеоглид. 11.00 концерт радянськоІ nlc-

ні.

12.00 ·в.

Мережко. сЖІночнй стіл у мнсливській .залІ•. Вистава КиІвського академічного украУнського драматичного

Ні 1. Франка. 14.10 Новини. 14.25 Доброго вам

театру Іме-

здоров'я.

Зустріч з лікарем Т. По-

повою. Передача 2. 15.10 Естрадний концерт. 15 40 ГранІ пізнання. Золоті ворота ноосфери. .

І6'З5 Прем'єра телефільму сЦе 'дивовижне скло •. сУкртепефі.,ьм•.

.

·

··н.оо Спомни про

11

кий фестиваль

МІжнарод-

фолькло-

РУ'· Музична прогрВJІІ!а.

1 g_зо Актуальна камера.

8.05

ВІдеоканап

-8Спtвдруж-

кІсть•.

12.35 МультфІльм. 12.45 ВІдеоканал

сРадяиська

~

§~ S :S

турнір з хокею. сСокІл• (Киtв) сІльвес• (Тампере). З ne-

РосІя•. 15.15 Московський мІжнародний марафон миру. 17.45 Прогрес. ІнформацІя. Рек-

S S

20.45 ·на добраніч, діти! • 21.00 На замовленни глядачІв.

18.15 Баскетбол. ЧемпІонат еві-

~ ~

20.00 МІжнародний рІод.

ХудожнІй фІльм сІдІот•.

23.00 вечІркІА вІсник.

ІІі ПРОГРАМА ЦТ

7.00 Гімнастика. 7.15 Програма Татарського телебачення. 8.00 Земля трЩІОГН нашоІ. «Спадщина•. Документа-

льний фільм. '8.20 Образ. JІІтературиа neредача для старшокласникІв.

.

.

лама.

ту, .ЧоловІки. Збірна С?СР - збІрна Канади. У перервІ 11!.00 казка. ·

Вечірня

20.00 Час (Із сурдоперекладом). 20.40 О. Толстой. сЦар Федір

~

S

S :S

~ ~

~

Іоаиович•.

ФІльм-виста-

§~

0.00 Щоденник

. чемnІон·ату

~

ва Малого театру СРСР.

свІту зІ стрілецького спо-

рту. 0.15 НІчинА сеанс. сВ масці І

в ·костюмІ•. ХудожнІй телефільм Із се~ІУ сТелефон поліцІt 11 •·

~

~

~

~

S ~. ~

§

~_.;-.f_,./'//././#~/#~UІI/,#./~~.//./'j,I/./'..I./~~/./,F/./'///..I://-'i/////..I./////,/,F/.;,;;>;>_",_~~//,;'.///;/;'"."",,,JJJ;,·i'//~_;н_.;-///1//////,#/f/,r',/';'~/.U//#.////////~///.//,//;///////.//_//'~/_,, ~


f стор. 8

C~DНJI

7

сН О В Е

р.

1990

ЕкстраСенсорика: НІАПРІІРDАНісТЬ. ЧИ науковіСТЬ? ЗІ ШКОЛИ пам'ятаємо: релігійні забобони почина-

ри. однак корис:rі майже ніякої. Ме,~;~итація майже

ються там, де закінчуєть-

не

ся наука. Так було і є понині. Тільки віра в божественне походження блис-

.

вивчалася

кавки змінилася на сліпу віру в надприродність Кашпіровського. ЧумаК<'-

ських та індійських су­ віях. Зрозуміло. що в «МИ­ лі-. Часи застою· ця літера­

та Джуни.

тура

чомусь не дуж~ поспішає

пояснити

званий

цей

в

нас

не

переклада­

лася (як зрештою

феномен.

й за­

раз). Та й, чесно кажуч'и.

екстрасенс_орикою.

велика кількість старовин­

Не поспішає. хоча є лю-

них документів. які вцілІ­

дн. принаймні одна люди-

ли вІд спалень

вІдповіла для себе на за-

не піддаються розшифру­

на. яка ще 1В років тому

ними колонізаторами. досі

питання: «Що rаке екстрасенс і хто ним може бу· ти?•. Це Віктор Михайло -

ванню. Тож доводилося в пошуках єдино цінного ре­ чення перечитувати десят­

вич Кандиба.

ки робіт ~ психології. фІ-

сумновсяка наука. все інше вва-

лософії ... Однак вже в 1972 році Віктор Михайлович нагромадив достатньо знань і створив свою систему тре-

антинародним.

нування

Ще в сімдесяті звісні роки. копи немарксистська

культура

і

жалися

схоластичним і нікому не

потрібним

догматом. Кан-

рованого

до цього

що людина.

розмовляти мовами тощо.

І ось, навчаючись вжtt в Леніиградському вищq~

но

штудіює

підручники

з

·

необмежені, а шляхом до

мо,

жен. Тож у 1972 році люд­ ство зробило ще один

занурення або медитатив-

нення широко застосувати

ючись, стан

гіпнотичного

яого трансу.

досліджен-

Як пізніше розповідар сам Віктор Михайлович.

rю ВІктора МихайловиЧа судилося ще майже два

вtн ІJЄреглянув усю бІбліо-

десятки років невизнання.

теку Салтикова-ЩедрІ.На. n.ереа.ернУJ:І гори літерату -

Весь цей час він про­ довЖує удосконалювати

молоДИЙ студент-гІщюлог.

цtативу

Перевірте вирішення кон­ ~урсних

аавдань .

.М 1. О. Де•р, 192З р.: І. Ф.ЗІ ' КРФ4 2. ФФЗХ 1 1. ... Кр%4(5} 2. ФхЗХ (2

OIIJ<8},

1.

.

.

.М 2. О. Демр, 1928 р. : Фх71 Крв7 2. еВФХ (2

очка).

НІ

1965

З.

В.

Шпоман,

р.: Авторське р<>зІІ ' я­

зания : 1. с8Т Кр86 2. Тс6Х. Побічні рішення: 1. сВС Крс6 2. Фс5Х 1 1. с8К+Кра6 2. Фа7Х 2+ +2+2 ... 6 очок).

. 1>/і 1965

4. В. Шпекмав, р.: І. а8КІ (1 . а8Ф? -пат) 1.... Креб 2. Фд5Х (2

очка).

NJ 5. 1965

Фв7Х

р.:

(2

6.

1.

В. Шпекман; .ц8КІ КраВ 2.

очка) .

К.

Ханвеман,

1972 р.:. 1. вВФ+І Крс6

них університетів. вступити. до нього ,

Щоб треба

під­

В

країн .

рали ча

Віктора

турботи.

Кандибу. швидко

почала діяти. Вже в бе­ ре3ні місяці, з 6 ло 16 число, були оргаJІізовані й nроведені перші · курси

по

навчанню методиці Канди­ б!Оf. 129 випускн~jків стали диnломованими (курси ма­ ють

юридичне

І

І

нюватися .

Якщо все буде гаразд, інститут та асоціація Кан­ диби

дозволять

ської

nсихіки .

І

зроблять

чується віра!

вульгщ~на.

·0.

право вида­

сліл'

Центр нестанАартних метоАІа лІкуванна рІзних захворювань nочне неа.~tоазІ роботу а столицІ республІки. ПІА наrлаАОМ у11евмх тут nрацюватимуть ВІАОМІ екстрасенси. сЯ прихильник. застос:уааІІна безм~JUІкамеитозвоr.о лІкуванна І вважаю, що сьоrОАНІ ва УараfнІ е чима.Іо сnецІалІстІв у цІА rалузІ -

мІиІст'р охорони

ЗАоров'а

УРСР

Ю.

П.

СпІженко:

-

rx І, rолоаие, nолеrшнти страждання тнсаqам хво­ (УКРІНФОРМ).

1923

М

1914

(в6)

Крс4

випускати

11.

р. :

1. 3.

М

1921

Лурме,

Кра5

(4 15.

(а4)

4.

р.:

очка).

1.

Г.

Фабе.пь,

Крх2

5.

Сж2+

Крх2

Сф1І

7.

Крх1

· <:>ч~:~а).

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Тео~еtомн:

аІАООВІАаавоrо

І

coulu•eнx

КвІ-оrо

255020,

секрпарІІ,

nнтавь

-

аІААі.Іу

1

освітою

харчуванням,

'Забезпечу­

одягом.

гурто­

спецодягом.

документ

для

Кращих випускників учи,

продовження навчання

в

вищІ

бу­

про

освіту ,

-

·

паспорт або, свідоцтво про народження, медичну довІдку (форма .N9 ОВ6-у),

фотографії

-. 6 штук. · Початок навчання - 1 вересня. Адреса vчнлища: 252060, м. Киів-60, Сирець, вул . . М. БерJІІнського, 9. Телефовн: 440-20-11 440-61-55. '

3х4 см

Іхати від площі Жовтневої революції тролейбу­ сом .N9 16, від станції метро «Завод «Більшови~:~•­ тролейбусом .N9 22 до зуnинки <<Вулиця 1Цусєва». Батьки 1 діти. Фото Б. Горбачевського.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

Кнїва.ка область, м. Бровари, _ вул. Київська, ~Іл ..сьаоrо

-

rоспо,1.арстаа

cnpa~tax внАавинцта, поліrрафії і книжкової t<llf-м· еf.'Іаи.., • · Вроирв, •ул . І{аУІІІЬКІ ,

торгівлі.

!54 .

Індекс

154.

4-04-61;

- 4-23-26; аІААІлу nромнслоаос:тІ 4-02·112; аІ.-.іІ.ІІу о~истІа І масоаоr роботм 4·04-81; вІ.І.дІяу ра,І.Іо· ІвформацІТ .:.._ 5·13·91 .

о6.1Іасвоrо упраІІ.ІІіІІв* у щ.... ІІІІІУИІ,ІІ1:

середньою

вз~ємо~игідних _основах . розвивають багатопланове ствробІтництво 1з зарубІжними організаціями і фір­ мами. взає;-tодіють із науково-дослідними і спеціалі­

A-OS~7&; sастуонваа реАа&тора, аіцІлу nартІІІного JКНтт•

pe,1.aatopa -

з неповною

безкоштовним

До вступу в уч~лище необхідно подати:

в

6. (4

·отримцням

з~ваними ІНститутами, . що .дозволяє проводити· дІвельно · монтажні роботи новими . методами.

Сж5

Сф4Х.

з

Базовими підприємствами училища є трести: <<Премтехмонтаж-2», <<Сантехмонтаж-1•· та ордена Леніна будівельно-монтажний трест .N9 1. які на

Адамсон,

4.

автоматиці .

І середні спеціальні навчальІІі заклади.

Фв4

відправитися

і

перервний трудовий стаж.

Крх4 З. Се2 (примушую­ короля

електро­

Маляр (будівельний)-штукатур. lИ тук а тур-лицювальник- плиточник. Слюсар по контрольно - вимірювальних прила­

лище направляє

Крж6 а4

куток) З... КрхЗ

аспірації:

Учні на базі 1 о класів отримують стипендію в розмірі 75 крб .. ВіДМіННИКИ_:_nІДвищену, В nеріод ВИ· робничого навчання всім учням виплачується поло­ вина заробленої суми. надається гуртожиток . · Час навчання в училищі зараховується в без­

2. Крф5 Крв6 (2 . ... аЗ) 3. Кре6!) З. Кре5 Кр:с6 (3. ... аЗ 4. Крд6 а2 5. с7) 4. Крд4 Крв5 5. КреЗ 3 ні­ чиєю (4 очка). М 16. В. Паулі, 1919 р.: 1. СфЗІ КрхЗ 2. Крф2 чи

І

ки.

житком

короля

Р

пневмотранспорту ручної зварки. ·

3. Електрозварник р~ної зварки; електрозварник на . автоматичних і напівавтоматичних машинах . ·' 4. Монтажник вну:rрlшніх санітарно-технічних сtt­ стем та устаткуваннЯ; електрозварник ручної звар­

Учні

Крд51 Крв5 Фв8+ J(pa4 3.

· 1.

2.

(вЗ) Х

Ке6+!) і 3.

•ру~ари

повітря, зварник

ються

-1. в7 Крв11) 1.... Кра2 2. в7 КраЗ З. вВФ Кра4· (а2) 4: ФвЗ' (в2) Х або 2. ... а4 3. вВФ КраЗ (а1) 4. Фв 2 (в1) Х (4 очка).

О. Де.пер, 1927 р.:

сНоааІІ ••аиь~ орrан Броаарскоrо rородскоrо комитета ІІ;оммуннстичесаоА nартни УкраинЬІ; rород­ скоrо 11 раІІонноrо Советов нароАИЬІХ деnутатов І(нев· СКОЙ . ОJ.ІІІСТИ. (На украИВСІtОІІ аЗЬІКе) . РеАІКТОр А. ВОЛОШИНЕНІ(О . Газета аЬІХОАІІТ с 17 апре.ІІІІ 1937 roAa. д•• awxoAa: вторннк, среда, п•тница, суббота .

Монтажнии системи вентиляції. кондиціювання

2.

диплома про середНJО есвіту З роки; на базі 10 класів 10 місицІв. На навчання приймаються юнаки і дівчата не мо­ лодше 15 років з освітою В-10 класІв, а також звільнені з лав Радян<Jької Армії .

(3 очка). NJ 13. В. Шпекман, 1965 р . : 1. Крс2І (Не

можна

.

зварки.

Строк навчання на базі В класів

1.

Та8Х

р.:

1980-1991

Училище готує кваліфІкованих робітників по спе·

дах

О. Д е ле р, ТжВІ Крв8 2.

12.

р.:

Крв6 КраВ 3. Т:с8Х і ... Кра7 ~. Т:сВ ·Кра6

Крс71 Кс8 2. Тв51 Ка7 Тв8Х (3 <:>чка) . · ·

24

навчальний рік

5. 6. 7.

шлях своєму королю) і 1. ... Крв8 2. Нр:Вв! КраВ (ось де знадобилася тура no niнlY «С•) 3. ТсВХ. (8 очка) .

ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ М м. КИЄВА

1. Монтажник технологічного _ устаткування 1 зв'язаних з ним конструкцій: ·електрозварник ручної

'

рих~.

сподівано пішак загородив

-

оголошує прийом учнів на

ВОЛОЧАП, С. ТАРАН.

ЛІКУВАТИМУТЬ ЕКСТРАСЕНСИ

об ЄАнати

Та2Х, 1. .. . КраВ 2. Крс7 і З. Та2Х, 1. ... в5 2. Крс7 Кра6 З. Ла2Х (не-

1. Тх41 (1. Крс7? 1. ... Кф7 2. Крс7 Та4Х (3 очка).

ПРОФЕСІПНО

це науково. бо, де почц­ нається наука. там закін­

Відрізати по першНі вер­ тикалі 1. Крс2 Са5 2. Та6 Кра2 Т:а5Х (З очка).

1915

Оголошення

розкритн

ще не одну таємницю люд­

На жаль, усІ вони nрацюDТь i.JOKH що розрІзнено, .безсистем­ но І часто у аараІІ скрутних у .. оаах. ВІАкрнтта ноаоrо центру АО~оможе nоставити роботу екстрасенсІв на наукову основу,

7

ШАНОЮ

ц\альностях :

сказаа

очка).

ВЕЛИКОЮ

Справа _просува­

ват~~ свій диплом) екстра-

,.

З

міщення~ заку'ннти облад­ нання. .. Та це nриємнІ

Михайлови ­

МАК!\1А дуже

ДОЧКА.

СВАТИ .

ки, щире серце і бажаємо міцно­ го здоров'я, веJDІКОГО ЛЮДСЬКОГО щастя і успіхів у почесній праці.

викладачами.

ється. і мрії двадцятиріч­ ної давності почали здійс­

Президентом АсоціацІ'і об­

ЧОЛОВІК,

ОНУЧКА.

діє Карпівно, за Ваші «золотІ• ру­

підписати контракти з іно­

ступенями.

-

здо­ довrf

ВІд усього серця вітаємо з юві­ лейним днем народження голов.JІО· лікаря . Броварського пологового будинку ДОЛОТ Надію Карпівну. ІЦиро дяgує_мо Вам, дорога На­

вання ще дуже дощ·ий 1 важкий шлях . Необхідно земними

щастя · і вдачі на

СОННЧВІ _.,.

бо заклад тільки­ но почав діяти . І до nовно· цінного його функціону­

ними

2.

Bpoaa,...u

.~ахід ·

орендувати прнстойне при­

nредставники

ЗЯТЬ.

· nектива.

( МАКМА)

вченими

Люблячі

буде скласти складні іспи­ ти. Однак диnлом інститу· ту матиме міжнародне визнання. Та це ще перс ·

.

холоду,

печалі , душа

за­

зр;ізок

~:~ований до першої Гори­ зонталі, але краще його

жВТ! Кра

Іt.

навчальним

на

І все ж МАКМА була створена в цьому році. На установчій конференції були -nрисутні люди з різ­

але ви!)ирає єдине nоле 1. Тс21, і далі: 1 .... Кра6

н.

кладом,

медитативного

ІІОЇ. ні матеріальної

В цtєІ стародавньої задачі вражає вступний хід білих. В турІL велика свобода ,

м

водночас

'тримки ні від кого чекати.

Кра6 3. ТаВХ або 1. ... КрвВ 2. Крв6 КраВ ~- Т:сВХ (3 очка) . NJ В. С. Ленер, 1864 р .

NJ 10.

ти­

все.

та

роки.

якого

1933 р. Чорний король при­

(2

Т. Доусон,

5

І

самотужки . Асоціація не державна , тобто ні грошо­

2. ...

NJ 9.

його

почав створення

ауто;rренінгу

Т: сВ (тепер пата нема)

1. • 3.

1

рованого

в'язує перетворення піша­

1.

виходить

ректором

дороІ')'

серце

сліз

турботи. Зичимо ров'я, молодечої

квітня ·у Киє·

4

втоми,

--

· очі

є Ка.»диба. До речі, по ­ дібні інститути є тільки у кількох східних країнах . (Rитай, В'єтнам). Інститут буде науково-дослідним І

Міжнародної асоціаціі ке­

7.

ка в туру:

устаоо­

нилася . Кандиба, як то ка­ жуть. проявив власну Іні-

В. ШпехмаJІ, 1964 р. Не проходить ні 1. Крв6 Се6!, ані 1. жВФ Кра7 2. Ф:сВ, пат. Роз­

2.

медичним

. ють

вж~·

контингенту

слухачів.

На ць9му спроба подару­ вати державним устано­ вам свою систему припи­

клуб NJ

меженого

починає

сяч примІр~;~Rків.

шаховий Фжв7Х

знов

ражем трохи більше

НаШ

2.

не так ~ва

обранці». створена

нашу

ЦЬОМКУ Софlю Іванів­ з нагоди 55-річного ювІлею. Нехай П руки кІкоJDІ не зна-

установа й для більш об

хоч

книжка «Керований меди­ тативний аутотренінг• ти­

логічному болоті. Відкрит-

(а6)

і

дицина»

медитативний тренінг пото­

нуло в бюрократично-ідео­

подих

вам. Марно. Лише в 1990 році у видавництві <<Ме­

крок на шляху свого вдос­ коналення, але про це воно не довідалося. Праг­

ням останнього й ~ЯВСJ

<<божі

вітаємо

іІІ ·

статн

медицини.

ко­

ІХ розвитку й реаяізаціі ,є змінений стан мозку.' ТОО. 10. зрозуміпіше виСJІовлю-

може

учнем

різним

впливає

користуватися

систему

шим .

І

СОННЧВІ ВІТАННЯ

право

пропонувати свою систему

. десь на 60-70 чоловік зі 100. а системою Кандиби може

мають

вІ затверджено перший нп Україні інститут народної

ківщину

іноземними

гіпноз

і

.викладати цю

ні

роцІ nовертається. на бать­

занурення. . Відо­

що

уміють

хто завгодно . а

якоїсь волі. Кандиба в 19В6

вагу і над системою гіпно­

тичного

пІровський і Чумак , та ще

працюючи

16 125 (8034)

викладачами. Ці

-

жуть те ж саме, що Наш, й

8

чоловік вже зараз МО'

Правда.

Відчувши

Крім усього цього. систем.а Кандиби мала пере­

морському

психоnогії. І доходить вненовку: . людсьІd адІ6ноот1

себе

навчитися Прекрасно малювати, писати музику.

.1око давати. Багато '19ГО ІІМіВ і Віктор Михайло~t~ч.

rt~лищі, він дуже серйоз-

сама

ввівши в транс, здатна ви­ лікуватися від якоїсь хвооб · р и, встан()вити дІагноз,

примусити корову мо-

І.uженерному

«ке-

медитативного

Суть п полягає в тому.

були незрозумілі здібно· сті матері та бабусі. Вони 1 хворих людей пікуве.тІJ могли. і пристріт відводи1

духу .

аутотренінгу•.

ними можливостями люди-

ни. Поштовхом

лю~ького

Назвав її системою

диба зацікавився прихора-

ти.

англійсь­

систему ;

129

на ЧуІ:<ОТЦі .

сьогоднtш­

ньою свІтовою наукою. І. відомості про неї зберег­ лися в стар()винних китай-

А наша наука

свою

сенсами

ЖИТТЯ»

Друк

коааннА

61285.

офсетниІІ .

Обсиr

І дру.

аркуш.

Тираж

15.884

примірники.

Замовлення

М

3388 .

#125 1990  
#125 1990  
Advertisement