Page 1

'

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!

О~ГАН

SРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

17

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

квітни

*

року

1937

РАД

КОМ УНІСТИЧНО І ·nАРТ 11 УК РА ІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

*

.NV 125 (7618)

Вівторок,

ЩАРІІ ПЕРЕКОНУЄ

зміцнення . грошового обігу ви­ нонrком .місьаюї Ра,ди народних дооуrrатtв зобов'ЯІЗав херіJВtн.Н· ц1110 у«Lравп!ІН.Н&Я торгімІ забез­

3 АЗНА ЧЕНО.

що

касове

денн.я

ІЗацца,ння за дРуrей квар­ тал І{>еалізqвано ним на 107,1 npo~ma. понад нього в кас.у

ниос

ц~т nоор.и.~ емісією касов·ИІХ ~аІІІКІ.в 16,9. У той же час н6 J}ИІФнаниіІt nлан по . нм­ хqдйfенню квартnлати; вируч. кй ,nобуrrових nіДприємсТІВ та

.рщду

днtв

Fіого

касу

баіtКtУ r,powoвoi готІвки прИІЗВа; АІЦО дd невчасно! видачі заро·

бlтjюІ

nna711.

ЗначнІ

~pooбlry

ЗІбJJІЬШеннІІ

в у

.прац18ННІК'ів

мІс!1кого ущраалlння торrІз3л1. Цtе 1 ШВИ!ЦКий ремонт ряду торrове;І.ь·н.их заІJМадІІв, 1 вве-

Q СЬ

зве,рнень:

з

тор­

·

-

і ви~ноІ торгівлі.

Має усунути згадані недо­ Л'LКи у сво'ій роботі і керіВ'Ни­ ЦТ'ВО номбінаrrу ІГромадсьцого ха.рчуван.н.н.

У'ЦРаІВІЛтню торгівлі та ком­ бінаrгу громадсЬІКого харчУІВан· ня

ІВЖІШає

рекомендовано

резе,рви

acop-mмeн­

варообіг на догов.Lрн:lІй основі ПJIOiftY!IЩii Н(ЮІ()~ративІ·в громад­ ського харчування. Це дало б м<»КІЛНІВІіое1Іь ном6:1нату ро3ШИ·

рентоздатнlсть державних піД. при~. та ор,гані.зуІВати тор­ гІвлю штучними виробами, то.

РИІІ'ІНІ

районі садових кооперативІв.

обсоІІГ

залу<rення

в

варами

11ОВ/1ІРНИХ ресурсів.

коопера'І"ИВаМ.

га,рантов:&Ні

зосере,дит'Ись

ІФНЄреда

·ноrо

ІМ та р.и:R!Ки З метою збільшення надход­ ЖЄ!НЮІ

готІзки

в

касу

noпиrry

в

р!wе.н:н.я

nокл.адено

на

керуючу віДділенням Агро. ПІрОмбаН1Ку А. Ю. Пу.рик та 38JВ!jдуючого фtИІВІ:ддІлом мLськ­ ІВИ((ОН!КО.му П. С. Собчу.ка.

постачан­

3tVrY.

по~енноrо

К.rіНітроль за вИІRонання.м да­

на виробничlй дt.я.пьності, .ма.ти

ба'Нку,

До скарг-з увагою

житлових

-- 1107 (у 1987 1406); з питань кому-напьнн.х та wмхоВИІХ 128 (торІ.К 143); соЦ!за.конносrrІ та ~ра.во­ ІІЮІІЩДКУ 215 (торІк - 362).

за

допомогою

домобудівного

иату та фабрНІКИ верхнього ди­ тячого

т.рикотажу.

насеJІЄИиям

міста,

еа вlи у _другу середу кожного

місаЦJІ.

ну poбorry те:пломе,реж

керівинків

ВИ1КQН.КОМУ.

служб

зв'язок.

.виконкому

з

Чим:ал·о 31Бе.р.нень з'Я9И>Лося з ви·н.и роб!rгни.кlв РІБУ-4, я.кі не­ sжісно ремон.туu&rь .квартири.

здІ:йсиюєть·

плас11l\'Іас, а тахо~ зус.ТІрічl тру­ дящиох nромисJЮв.их nЩпри­ ємrств 'Мlicora з в·І:;~rювІІдальни.ми

«ПрІІМИй

-

278),

У

\ІІІОВ!ідОМЛЄ•НН:Я

ЦИМ

ВИКОНJКОМ

начальюшу

го і·нженера у:п,раВІЛіння Р. П. КоваЛЬІЧуІКа. За НеіВЧасну інфо.р· "мацію на·селенНІЯ про аварlУ і c:rpcmи профіла•юrИЧ;НИ:Х ремон­

198.

Часто породжуf: скарги невчас­ не

З

РБУ-4 І. О. СІЩоренну цри.тяг­ ти :до від:повlдапьностІ головно­

у тому числі на пога­

-

зв'юку

·порекомен:дуІВІа•В

НеріВІНИЦТ\Ва

ТЇІВІ

на

ника

район:ноr діпьннці те.плоІМеореж аваріІ 1 С'ТрОКИ проведення ЩЮФіІЛа1ІІІ1И:ЧНИ'Х робіт.

тепло·меретах

районної

мереж

npo

М.

О.

началь­

дільниЦІ

ТИІ:\ічен.на

тепло.

rtc:iн~­

pej.JJЖeнo.

КJІаtданн.я овочtв на зимове з6е­ рLганн.Я ди.р:е·mара БроварсЬІКо­

Щоd І .взимку~· вІтамІни

го

опrrово-роЗІ~рібного

nЛодо­

овочевоrо .ко,мбі•нату В. І. Бугай­ чу;ка зобов'·язано ~д,о.тримуеа­ тщ:ь

ІВІСтанОіВ1Лених

щоденних

заБІЦань завеІЗення еLлЬ4'оСПІІІРО­ ду:кціІ на- базу та в торго-вель­ ну

ІМережу

мІста.

Длн ~rо:нrгролю за стано•м за­ ГО'l'ІЇІВоЛі та я;кісmю .црод_уІІЩ!У пані'В nризнач~Пи в радІГосn.и ВІІ:дпов!ДалІЬНИХ товарознаІІЩLв. ПлануЄІ"Ь/Ся орга•нізувати кон:r­ роль за роботою автотрансnор­

ту та ефе.кrгJ!ІІВн.и.м йо·го вИІ<ори­

3

МЕТОЮ

безперебійного

за6Є'ЗІ!rече.н:нІЯ

мІста

·

населення

плодоОJЮчами

і

картоо­

лею взимку виріmено: зобоіВ'sвзати нерівників ав­ т01Пtдприє..'\4Іс~а N9 23262, Ін­

ШІНС організацій та пlдпіриm.tств мІіс:та видtл.яти ОРЛК (:в сезон

Броварському заготів.лі: сер-

пень-лис.ТО•тід)

вантажний

транспорт

ДЛІЯ

завезенн.я

nло­

доовочLв у вооначе.нИJХ обсягах:

-

ноІ

дmя забез~rечення пото-t· техно.оогіІ збирання кар-

станн~.

ТОІП.Лl в радгосnІ «fо.голІвсь­ кий• та подання шефськоІ до­ помоги

в

fi

перебираннl

м.онтно-траНІСJПорrrнDІl"І'ІУ

-

1

робинчоІ

дlпьинці

\об'єднанню

rоспх1м1ю~

щоденно

по

самоскиду.

одному

ре­

піІРJІІрИ­

«Сіль.

та

виділяти

у

дгl

зміни

на

пу.

ДJJЯ

oocиneRНift

карrоп­

reмnitв

за•

в.кнорИІСтан~m.

керіа!нИІRами організацій ·і пІД­ приєМІСт.в мІсrа, які мають при ·ВІІд,СІМ1ЧИІХ І uвкільних замадах

nорошкової металургі'і щодня иадсІН..лати DO 50 чоловіК для роботи

цьоГо

А!ЦМІ!нісТІра•.цL'і ОРПК разом з

Заводу

лесорrrувальному ІІІуоНІЮrі радгос·

для

ІдИІС1Петче,рсьаrу сл:ужбу. ОРП:К повинен nлан заготІв­ лІ ПЛі6tД'ООВОЧІВ та кaprrO\lJJII ВИ­ Кан.а.'І1И до 1 лис.топца ц,. р. 1 складати графІк їх реалізаціІ

емс:гву Врова.рсІ>Кого Р АПО та

районному

с'І1ВОри:rи

·

повним

відрізняються від

прамоJІінійністю nосівів.

І не випадково,

-

налитими

виrідно

пояснює начальник перmоі ви.

-

радrоспу

Олексійович Шрам. -

•Літківськнй\)

ВОJІодимнр

Ці земJІі орендують у rосподар.

стві Микоn Грнrорович ДоІЩов та йоrо син Сергій Ми. колайович. Воин етаnи справжніми

дбайливими rоспода­

рямн П.

д

ОНЦОВИ хлібороби з діда-прадіда. Трива. лий час Донцов.батJіlіе', пра.

свиней, а їх трохи більше 110, господарство мало 10

цюва&

механіком

тивного

загону. 1 Та "в·· серці

тисяч

·Щороку

меліора.

жила не символічн~. а іс­ тинна любов до землі, ба. жання працювати на ній, за. сівати поле, nлекати уро:. жай, збирати хліб. Цим зай.

.ра

зачаровано

син,

блукає

та У!дальНІЯІХ СЮІ~ примі­ щенн.я. п<JАВи.н:ні затоо-овmи ві­ таІМ.ін.ноІ цродуІКЦІІ і картоплі

у ВНІ3Начен.Ій нЬІРькості.

З

трактора

любов'ю

луками,

і

взялися

шту.рвал

ми,

БАЮЧИ ня

...

про

ту

висіву

но протягом культн.ватора,

тижня який

працює

за

краще

зібрав тепер

нового

...

- З плану прямих ви. трат 23,2 тисячі карбован. ців за час, що минув, Дон. цови

використали

19,8

тися­

Чі карбованців, розповів головний економіст госпо.

дарства АнатолІй Володи. мирович Деменко. За ра. хунок

чого

досягнуто

еконо.

мП? За рахунок ощадливого витрачання посівного мате. ріалу, міндобрІ:fВ, пального та змащувальних матеріалів, більш продунтивного вико. риставня техніки.

Все

це,· безумовно, пози.

тивно

відіб'ється

на

собІ­

від

кор.

слюса.

самі

виннають

прагнуть а

в

еко.

набути

більше

знань,

цюють

зацікавлено,· з

о

отже.

пра. мак.

РЕНДАТОРИ

працюють

на кінцевий результат. Саме в цьому nолягає зміст тако У·· форми органІзаціІ праці. А ще, і це головне. людина стає істиннlfм гос.

зменшен.

Власноруч.

ресурси,

симальною віддачею. Хиж. няки передбачають довести рентабельнLсть виробництва до 30 nроцентів.

здешевлення

зерна.

fобслу.

готувати

вІдмовилися

люди

з

продукцІІ, Микола Григоро. вич відмовився ·ВІд сівача. Але сівбу_ кукурудзи провів якнайкраще, без · nросівJч (що тралляється і з сівача. ми). На кожному повороті перевіряв агрегат на густо.

самі

номіку,

розрахунком.

затрат.

орен.

ря, нічного чергового ... Для потреб свиноферми виріши. ли своУми силами відновити списаний трактор. Отже,

зерно.

д

в

використовують

Вони орендують 290 гекта. рі~ землі. Вирощують на ній по 100 гектарів кукурудзи на силос І зерно, 60 од. норічних трав і 30 вівса на

взяло

і затратами, вони ощадлИво

батька

кмітливістю,

тваринницьким

дей. Оскільки їхнім за робіт­ ком буде різниця між вар. тістю виробленої продукції

на землі батько 1 син Дон. цови. З селянською розnо­ рядливістю

600

г<івуJВа.Ло ·тричі більше лю­

господарюютЬ

господарським

з

таку кількІсть голів

як

зом з батьком вивІв в nоле свого

центне.

становила

ду подружжя Людмила Андріївна та Микола Гри. горович Хижняки. Раніше

ють урожай. Прийиі'еі час, і за

приросту

зом

поспішає в nоле,. ЩQ§ поди. витися, як земляНн~,,;Jбира.

сісти

збитків.

одного

приміщенням

а жнивної пори на св,ітанку ·

у

карбованців

П ОЛОВИНУ поголів'я ра.

роду. Тож Микола Григоро. вич і пішов у механізатори. Радів, коли бачив, як тяг. трактора

утримання

карбованців.

малося не одне поколіннЯ його працьовитого славного

до

від

Собівартість

повернувся у рідне село, ра.

АналІіз зве.рнен·ь на службу с05• rюказав. що найбільше Іх на~дИ!шло з ПІНТань водопо­ СТІачан:ІВЯ 331 (у 1987 році

Введеи~

початками,

комбайна. Після служби в арміІ молодий механізатор

Стан роІ$оти Із зверне.ння.ми громаw~н poзrmmyrro у березні на сесіІ місьноІ Ради народних деnутатlв. П:роведено виУзнІ црнйоми у СШ .N!r 3, на заводі

пра.Ці:БtНИКаМИ

тугими

інших і чистотою,

дозволу

ро­

комбі.

nистам,

Сергій nопросив

На службу с05• На,діЙШЛО 635 с.карr, що на 3 менше, ніж мRнулого року. Найчастіше зверт6ЮТЬ'СJІ

широким

окруrJІим зерном. Ці пJІощі

неться

GИТаJНЬ

бІтники

Не можна пройти повз ці квtтуючt посіви кукурудзи, не 1 замилувавmись :високими стеблами рослин, соковитнм

ви.кор.ис.тати

ро'ЗІllІи,ренн.н

rry :rо&арів, тд8ищуючи коНJК;у­

Хд!РАИТЕРИСТИКА

цих

оформле'ННІЮ пJІдприемсm то,р­ гlt&л!І.. Вказа•н·о і на необхіднІсть розширювЗ!ГИ мережу вуличноІ

торговель­

не

:ху~ОЖНЬООІ:У

то­

а

резерви

CJiyll'O!ВyllWLILЯ\,

харчування.

копектИІВ

зах{)дів щодо

недо­

в

раціо·

рооширеmм

rрома,дсІ>Ко:го

кооператив!Jв. нЩІРСодження

і

і

rra

· на.д;'jlрдЖе·ннR на рахун'КИ жит­ ПроТІЯГом

вJШСо.рщ:т3!Ння

площ,

па~Іл·ь­

хліб•.

./

ВИ'КОри­

с:танна Юнуючої торговельноr пЛJОЩІ., особл.иву :УІВШ'У цряд!­ лити пЩвшцеН1fю ну..льтури об·

гівлі nивом.. і широка органі­ зація виЩ:mоІ та вуличної тор­ гІwІі. Незадовільно збільшує асор. ТИІМен.т наn!івфабрИ!Катів, кулl­ на,Рних І<D'ндите,раьоких виро­ бLв в:пас:нО!Го ВоИ'Робниц,mа, П(рО· даж шmа ?га квасу комбінат

емlсі'У грошей в обіг становить Щ8 тІfІ:нч карбованців, цро­

сtта'І!Нє

ещ:Пt.ІІуат·ацlю

«Гарячий

нальне

баЙ!ну ніtціШuло .1 .МІльйон 911 тисяч ~рбованцІв. Економія по

ЛОВІііJ

в

йону

;маож:нмаJІЬ>не

Ціна 3 коп.

ОРЕНАНИ Й

6іnьше зацікавленості і дІловитостІ печи.ти.

*

9 серпня 1988 року

.

подарем нІки.

землІ,

У

ферми,

господарстві

тех.

вІрять,

що це саме так. І з 1 верес. ня планують повний nерехід на орендний підряд. А поки що

проводяться

розрахунки,

ро,~·яснювальна людьми,

робота

готуються

до

з на­

вчання і формування оренд. них ланок. розподілу техні. ки, обладнання тощо. ГолоВІНІ подарства

спеціалlс-rи

n.

тором

на

чощ

О.

з

гос­

дирек.

Нустовським

ознайомилися з досвідом ро. боти радгоспу << ЗибІно.» Тульської області. який пе. реконливо свідчить реваги орендного

про ле. пІдряду.

Іх

заслухали

на

парткомl,

на

засіданнях

рад

трудових

колективів, на профспілко. вій конференц!У. Досягнуто ГОЛОВНОЇ перфду: лише

МЄТИ люди

таким

добиІТися

ПіДГОТОВЧОГ0 вірять, що

шляхо~~

можна

~аmинальних

3міа

вартості продукціІ. А поки що орендатори одержують заробtток згідно з існуючи.

у господарствІ, вивести його на рубежі передового, змі •. нити соціальне обличчя

ми

села.

розцінками

~ти.,

за

виконані

Н. ГАМАЩFІ.


2

сН О В Е

сто,інка.

На

партактвві

Вивчаються · важливі. донументи

за­

воду пороПІRовоі мета­ лурrіі імеві 60-рАчя Радянської Увраїни було ІІІРИЙВJІТО рішен­ ня диференційовано пі­

дійти ,до (обrоворенви Резолюцій ХІХ Всесоюзвої конфе~нції

бее1,ду

за

ІПрОпаrан.дж:.та­

Ю. М. Беєм І А. Білозубом пІід­ по

корот,кІ

ви­

опремих ;резос

люцІіях ножний. П,ро де.,юкрат.и:зацІю OOYP'JPj[J:aW'\ЙHOГO ЖИ'J'·

«1111Руі­

разом

двома

С.'llУ'ПИ

лим с.толом•. Поnеред­ ньо еекре!!а:р_ nартійноУ О!)і'анJ.зацlУ ЦЗЛ Л. П.

СемеН'!ОТіна

~С'І'/У«ІНИ<НОМ Собчуком та

готуtВали

Так, в центр.алЬні.й .за:в<ЩСЬІКій JІабора1·орІУ (ЦЗЛ) бу1110 орГсtІ~\ЗО·

вано

ОВО[М М. С.

м.и М.

. .

КПРС.

9 серпня '1988: року.

ж и тт .Я»

'1\Я

зі

і

п~дв.ищени.я

ролІ

нDІМунІста в Усіх сфеІРах дія.льнос1і та зав-

'

· дання

nартІйноУ орга­ нІзацІІ лаборатора по вт\л.енню

в

життя

ІНЯ Іх

на­

Щ>еслень XXVII з'їзду ЮІіРС з урахузаНН$4 ВНІСновків ХІХ ~о­ юз.ноУ ларrrконфер$fці·У повела

ІРозмову

тар Л.

П. Се.менЮ'fіна.

Відбувся обмін )\ум­ роІJІі

за.кону

ВСІІХ

життя ·та

М.

ками з таких ваЖли­ вих питань, ян підви­ щення

верховенства

сферах до

С.

Собчу:к,

чено дві полІтінформа­

повного

ц!.І,

говори:в

на

яких

б~

висло­

ві:льннй

.

в

ІДільниць

цд.

31'\fiH.

по

Г.

колективу

піАІJРІІвмства

обмін

дУtМіКаМИ

.

прнвітаВИJІ

теж. від­

цехових

Jіабора.~іІ

З Москви, tз ВсесоІОЗ­

ноrо иауково.ввробВІІ'ІОrо об'є,цваивя еРемдеталь• ва ;J&ВОд оfmадванвЯ еФа· кеп:• надtйпща поздорса ча ,телеграма: У ній ·.,::У

·

В.ИІВШИ СІВОЄ розуміННЯ цlєt .ваіК'ливоі резолю-

тиву

мІсцезих Рад, поснпен-

.

від-

запиrrання

Обгоооре.нню резолюц!ій у цеху М 2, на­ при.нлад, було п;рисвя­

у

Лро завдання кол~-

де.путrатів

даеа;ли

noe:!щl на а:уІДиторІІ.

Вей. Цро праfЮВУ . рефо.ІJ!:иу, забезпе'ЧеНН'Я

на:р·с•.:.овладІ!ІІЯ

секре­

стуmючі

роботи З МОЛОдІІVО. підготував Ю. М.

переходУ

·К~tащі J -'РІі.ві

nогл-н6л.енню пе,ребудо· ви йшлося .У вистуn•L М. А Білооуб. Всі аи-

· перемо- ~

~10 у Всесоюзвому соцt­ ІІJІІСТІІЧОВОІІІУ змаганні і

колективах

та

присуджеВІUІМ

ІІІісца

І

першого

перехІдвого

1

Чер­

ВОІІоrо ІПJІІІІПсіРа ІдІержаr­ ропрому СРСР за підсум­

БУЛЬВІНСЬКИИ.

ками соціалісТИЧІІоrо змаrаІІІІJІ у. першому пів. рІ'І'ІІ поточвоrо року.

Заслужену еяерисав

ТІJІьки

ваrороду

ваш

з

колектив.

поЧатку

року

ивм ввrотовлено· товарноі

продукцІІ більше ва 3,8 процента, росТу

Та.

У :кtмватІ вІАПО'ІІІВКJ !1)3~CJ6.mluln· воІ ~ ввробІІВ"Іоrо деревооб­

процен­

~ільки основвого Об­

ТИСJІЧ

88 ·

Прnому весь · прирІст обсJІГів виребнвцтва . ояержаво за

поЧJІВ810ть. І()сь ·і ва цей раз після обІду Тут за.л1ЬПВJІИСJІ працівивкв

К. М.QлІ.йввк, В. Н. Степвко, Г. J '· ВаршІфець, С. ,в. Данилюк, Н. К. Mere~. '1'. О. Лушввкова~ Н. І. Ба­ лабай, Г. Ю. Марченко, А. Ка­

рахунок

зростаJПІJІ

.

про.

~нвиості праці.

Прааофлавfовнмн

r.

тру­

.д~

сfцеранцтва у ко­ .ІІек'1'1181 в робітВики скла­

старший иайстер Ю. І. Єжов,

щоб .Ц.звайоJІІіІтися ІJ нОІQІНамн вре~..

.показника

12,J.

завданна ва карбованців.

ПІд час перерви тут ~обідаю'і'Ь і вtд­

1

ЦЬОго

ладнання виПУщено понад ~

робвоrо об'є,цваВИJІ завжди затвmво.

кув

з

СТаКОВJJJІТЬ

п.І&JІУ темпи

даЩоrо цeJty, JІІСІІЙ очо­ тов Г. П. М1и1и. Дома· цn ІІСІх зусвт. яu тоrо, Щоб б;tт.ше ввrот~р llldcвoi· ;продукцІІ брвrіА& товарІв Під иерІвввцnом

\

Фото А. Козtка.

Л.

А.

Старушевка. В. ДЯЧУК,

~ин

заводу

двре1СІ'Q'ра

еФакет

з еко­

номІКи·.

ціях тисячі радянських людей. ЄвГенія ПавлІвна Ма.

ПАМ'ЯТЬ КЛИЧЕ, ЗОБОВ'ЯЗУ€ ПУХІВКА. 19 вересня 1941 року nерші розвlДу. вальнІ частини фашистів увійшли в село. ГітлерівцІ почали свої звірства. Номуністів забирали в гестапо, а Ух сім'ї nереслідувалися. У 1942 році до Нlмеччи. ни було вивезено 276 жителів села. Визволення nрийшло 24 вересня 1943 року. Визво. ляли село 232.а стрілецька дивізія nід командував. ням генерал.майора І. І. Улітіна, яка входила до

складу І УкраІнського фронту. При вІдсrупl фашистські недобитни

спалили

595

дворів, школу, медамбулаторію, аптеку, клуб, пошту, контору, колгоспні ферми. На фронтах ВеликоУ Вітчизняна У загинули 350 пу-

хівцІв.

,

·. "

У братській могиЛі поховано 13 воїнів, які загину:

ли при

визволенні села

від фашистських окупантів.

На честь односельчан, які загинули на фронті, в Пу. хівщ споруджено пам'ятник. 73 воїни.односельчани не

все село. Під час окупації на території села діяла nартизанська група. nід керівництвом Г. П. Лисенка.

сельчанам.

менко

15

лютого

1943

року

був спалений

зі

ни пам'ятників РожнlвськоУ школи.

ЛІТКИ. ФашистськІ· війська зайняли село ня

1941

року.

І

з nерших днів

окупацп

· 19 верес­

взялися

до

звичноУ роботи: вбивати, вішати, nалити... На подвір'і школи фашисти повісили комуністів, комсомольців, активістів колгоспиого руху та членів Ух сімей, всьо­ го 21 чоловік дорослих та 6 дітей. Всі ці імена ви.

карбувані' на гранітнІй плит! біля обеліска Слави.

в Бобровицькому

від

ріДноУ

землі,

вони

не

Німеччиьі,

ТАРА~ІВКА. ли

фашисти.

16

Вони

рієнко,

Бельr1І.

Але ніщо не могло зломити волю, дух радянської лю., дини. У одиому з таборів Чехословаччини загинула.

наша односельчанка Натеряна Свірська, ім'я якоІ носить друж}Іна БобрицькоУ середньоt школи. Нати була зв'язковою партизанського загону сНостянтин•, що діяв у Чехословаччині. Допомагала ув'язненим

на фронті.

вересня

1943

чанам.

ноідlв І. П. Лисенко. У білоруських нили і літківчани п'ять чоловік. ·

нович, П. П. Н~ткса, А. П. Кукса, А. С. Макушненко,

Збанацький.

Радянського Союзу письмен­

У цьому загоні дІяли подружжя

кож ~епутат ВерховноУ Ради СРСР уроженець с. Сви­ лісах партиза­

Визволення в село прийшло 2і вересня 1943 року.

Безпосередню участь

у

ньому брали війська 240-У

стрілецькоУ дивlзіУ під командуванням Героя Радян­ ського СоІ9ЗУ Т. Х. Уманського, стрілецької роти

М. М. Останько,

П. О. Піддубний, Г. Ф. Проценко,

І. д. Ходос, М. О. Хорошун.

~~ Разом з діючими частинами ЧервоноУ Арм1У боро. лися

в

nар!изаиських

загонах,

nідпільних

opraJilзa.,'

П. Хитрого;

року

з

насе.

Ф. Литвиненкч.

Червона Армія визволила

163 жителі Жердови заrиІJули на фронтах Велико'{

ВІтчизнаноУ війни. У ceJІt споруджено nам'ятник

односельчанку.

За час окупацІУ фашисти стра1нли: 11 жителів села. Це А. Г. Білогуб, Г. Д. Біпогуб. О. Є. Богда­

року село окупува.

роз.правлялися

В. Друза, Н. Манаренка, І. Фесюка, П. Толочко, М. Онопрієнка, П. Клименко. 1 Але село не скорилося. Григорій Хоменко створив партизанську групу, в яку входили Кирипо rрабар, Олексій Онопрієнко та інші. Понад 300 жердівчан боролися із :щгарбниками

ну

з них керував тодішній завідуючий Остерським

райвно, а згодом Герой ник Ю.

nартизанські загони.

1941

жорстоко

П. Кравцова,

Хоменків, вчителі Лlт.ківської середньоt школи, а та­

. Одним

діяли

вересня

Закатсвано в концтаборі, що розмІщувався в Ніжин~•

село віД окупантів.

навколишніх селах

І.

учасниками

ленням. Тут же, в сеЛІ, noвlcиmt активістів М. Оноп.

зреклися

червоноармійцям тікати з табору, nриносила Ім карти місцевості, компаси, їжу, медикаменти. Натю за до­ носом зрадника було в.зято .прямо на вулицІ 1 зака1Овано. Школярі свято бережу.ть пам'ять про в!Дваж.

У

Шевченкового •Г.

активними

У Шевченковому збудовано меморіальний комп. лекс,. що складається ~ кількох братських могил і na. м'ятника воУнам.односельчанам.

своєУ Батьківщини, високих Ідеалів, пронесли крізь безnросвітність неволі священну віру в перемогу над фашизмом. Дівчата й хлопці пройшли через пере­

сильні табори в Чехословаччині,

Жителі. були

nовернулися.

А через рік юні бобричани були вивезені до Німеч­ Відірвані

·

ВіДступ гітлер1вц1в почався 19 вересня 1943 року. Вони зруйиу.вали МТС, опалили села Бобрик, Тара­ сівну, Рудню. 88 жителів села ·додому з фронту не

чоЛовік. У Літках та ЛІ­

М. ОМЕЛЬЧУК, голова первинної організацІІ Товариства охоро. ни пам'ятників Лlтківської середньо! школи. БОБРИК. Село було окуповане у вересні 1941 року.

чини.

лісі.

Полька, А. П. Небрат партизанських дій.

точках встановлені пам'ятники загиблим воУнам-одно.

своєю

ве.

Село Шевченкове входило в радіус дій партизан­ ського загону еЗа Батькlвщюrу», штаб якого містився

За мужність 1 героУзм, проявлені в боях за Бать­

198

21

вивезли до Німеччини.

акцій.

За зв'язок з nартизанами директор .школи Г. П. Хо.

дружиною і дочкою. Протягом окупацlі фашисти стратили 11 жителів села і 4 nартизан. 258 во~иів з Рожнів загинули на фронтІ. В пам!ять про них у селі зведено пам'ятни~. Ю. САВУЛJІК, голова первинноУ організаціі Товариства охоро ...

ШЕВЧЕНКОВЕ. У селі фашисти з'явилися

ресня 1941 року. Окупанти розграбували магазин, пекарию, жорстоко розправлялися з активістами. Бу_ ли розстріляні Г. Новшун, Т. Полька. Чимало "_олодІ

1942

ських могилах поховано·

а

· .

Н. ПЕТЛАЯ, голова первинноУ організаціі Товариства охоро. · ни nам'ятниt<lв БобрицькоУ середньо! школи.

У с. Літках похований замучений гестапівцями па:­

ківщину, наш земляк Г. В. Настенко удостоєний ви. сокого звання Героя Радянського Со193у. На фронтах ВеликоУ ВlтчизняноІ загинули 494 воІ. ни з Літак, страчено фашистами 29 жителів, в брат­

ник на іх честь.

ходила

но: всі поховалися то в лісі, то на озері. Тільки коли побачили, що то кінні червоноармІйцІ-розвідники. nочали вибиратися Із своІх схованок. У селі уціліли . всьоrо jJ будинків. · 174 воІни не повернулися з фронту. Загиблим воІ. нам-одиосельчанам встановлено в селі nам'ятник.

села похований Герой Радянського Союзу старший сержант В. С. Харченко. Високе звання Героя йому було присвоєно за форсування Дніпра.

О. САВАСКУЛ, голова nервинної орГанізації товариства охоро. ни пам'ятників Пухівської школи: . РОЖНИ. Село фашисти окупували 19 вересня 1941 року. Під час війни фашисти сnалили майже

домівок в РожІвку. У селі також споруджено пам'Ят.

медикаменти,

Батьківщини.

17 вересИJІ 1943 року Бобрик було визволено в'ід

бригади. ге. нерала Кравченка, які поламали всі міркування гІт. лерІвців щодо рапря.мку настуnу військ. Танкісти за одну ніч передислокувалися з Букринеького плацдар. му на Лютізький, форсувавши Десну ходом по Дну в районі пристанІ села Лlток. У братській могилі на центральному· кладовищІ

Чоповський, який у

діставала

нlмецько.фашистських загарбників. Ноли червоноар. мійцl зайшли в палаюче село, жителів не було вид..

Союзу М. М. Павлова. Першими Із земляків вступили

рашутист-десаитник М. П.

пораненим,

розвІДку. Має нагороди

в село І. Л. Ирошка та М. С. Щур. Особливо вІДзначилися воУни танкової

році був закинутий сюди для .здійснення диверсійних

до

магала

Героя Радянського Союзу М. Л. Бурки, батальйону саперів Героя Радянського Союзу Г. А. Юрченка, під­ розділу розвідки . Героя Радянського Союзу М. Д. ВалІєва, кулеметного підрозділу Героя ·Радянського.

рідних

повернулися

кушненко була зв'язковою в партизаисьному загоні імені Щорса. Діставала цінні вІдомості .про дислока. цlю .ворожих військ 1 теХJНіки на ст. Дарниця. Доро.

.

загиблим односель.

У ТарасівцІ. а братській моrнлt був похований неві. домий еопдат. У 1986 роцt учні школи ветаноаили йоrо Ім'я.

Ні;~то не забутий, ніщо не забуто!

· О. ТРИКОЗ, ronoвa первинноУ організаціі Товарист•~ охоро. ни пам'ятнюсІJ wкопн.


серпня

9

1988

сНО В Е

року.

З сторінка.

)І( И ТТ Я»

І

\

НЕ 'ІІС/101, А ВИІННІИ

Знайомтесь: право­ 'ланrовиА трудового суперництва

на

Книга солдатської

. жнив-

~ ному полі держплем­ заводу с ПлосківськиА•

і партизанської мудрості

комбайнер Василь Яо­

сиnович

Горбатюк.

Автор.упорядиик журналІст В. ДЕМ'ЯНЕНКО.

Фото М. Семнноrа.

У -ПІДЗЕМНІ-Й ФОРТЕЦІ Та

Q

ХОЧЕ Ц:(уть жи.телІ ПуХІ:вки 1д0 мол<Жо­

nрИ'ЙІмаль.них цуН'НтІв І не­

суrr·ь Т~И ЛИШКИ JJРОдуІК· Іt-ціУ. Таких nyнюrm у селІ фуН'нціонує wІсТІЬУсі вони забезnечені лабора·

тори~~

обладнанням

реакІ1ивами·

ня

,цля

і

тонни

tМолока

(на

23

ОJ<У\1І'ЬІІ'У.РеНИ•Х

даш, Т _ О.

пасовищ,

цродаються сІно, салома. конще.нmрати . Тобто робитьоя осе дпя того, щоб допомогти жителям села бІльше виробляти м'.як:а, .молока. ·

J'OHHH бІЛ:ЬШе, Ніж ТОрІ·К, або по 1250 кlло$амLS у СерЕ!ІЦНЬОму НЗ КОрОВу), м'яса 29 тонн ( +2 т)..

або по З6 кІлограмІв на двLр.

двІ

П:РИЙі:\.1,.аЛ'ЬН~ами

ІЦРОЦеН'Т!В

,5Q

Прибуткова

ЦЯоХ і 50 проценТів за вою і'ЮlІу роботу, пов'ЯІЗа· ну з црнйманням. За не· сортове МОЛОІКО оплата не нараховується. Така фор· оппати

зму:шує

.п;рий·

~авцІ

що за

ЗаtдОІВОленL

'І'ІеПоЄР здане

Ім

ТИ.М,

оnлаЧують

молоко

по

жир­

носТІ.

;З!Ш!ІDJЯІ(и .вrдал.!Л

ОрІ'ані·

зацlІ заrаrJІВлІ · лиuиdв СІЛЬСЬІКОГООПqдарськоІ npo· ~11 за шІсть місяцІ.в нинІшнього .РОКу радгос·

пом сПухtвс:.ьюdt• закуп· лено у насег.•ення , 432

т.УU>()уємо-

. СЯ Про '361ЛЬІШеННЯ виро6НИЦ11Ва

прОдУЮ'ІВ

НИЦІ'ІВа

ropl

у

,

ють

тваркн­

приватно6'\у сек·

У

ЮІ'JЙШНЬОму

ра.wосп

НІІQ

на

пере;дав

ВІfДІЛеНО

санни

кqрІІ8

Д.ІtЯ

45

сл~

О.

населен~

rrаких

М.

Тьt'ІЯ

ВЩІЗ"

тектарів

у

з~

цю

справу.

:цавфв,

С.

як

Ги-

зв'.Язкq

никамн

села,

Іх

виконаннІ

ко.. В. С. Ячник, Н. П . СА!иІрИІЦеН'КО, які за перше

програми .

П.

пtвріччя

промли

цу вІіД

до

4

ка кожен.

6

тонн моло·

А т_

- ааrато , . .

roroлlacuol ееред· Щ4ДВJІ JІвходат• ва.

ньоІ ШКО.ІІН ДОПОМОІ')' трудІ8ввкам 001'0 ра.цrо,

CDJ. На ЦІоОІІJ ФОТО 11111 6а'ІВте, JІІС вони праціоЮТІt на верІІОО'ІІІсному

м_

Вар-

рЗjЦJГосnу

залізничні

ко.

сос:тани.

ІІідривали

на

на

місце.

злітали

в

повітря

во_

рожІ ешелони з живою силою і технікою. транспорт

у

з

воєнними

вантажами.

М.

МЕДЕРЕР;

боєць диверсійно-розвід у вал ь­

ної групи . ' Місто Одеса . (Зібрали Юпв Шевченко

БYJIKO'l',

та

Оксана

Петров а.

ученицІ вt•Ойарської середньої школи NQ 2)

диреmора

~пухІоський•.

А.

ІІ <І тріотів

автомашини .

мІни лежать без зарядІв. А на трофейній вибухівці

І

У . ШПИГУНСЬКОМУ - ГНІЗДІ ·

·пунктІ. А коли закІнчать роботу, Іх бригадир Наталя БУТКО лю­ Сіить поізднти ще й на коні.

Фото

укіс

дор!j>Г~І'

колишній юний

заоту.nнИІК

Очолив

Молодцов .

Фашисти навіть подумати не могли, що всі їхні

ЛродовольчоІ С.

радrос· ­

Іх

трудів. участІ

піхо­

Для диверс~t .постійно була потрібна вибухівка . НайдосвІдченіщ~й у rрупі мінер Іван Іванович Іванов tз Харкова <<позичав>> її у ворога. ГІтлерів­ цІ міну:вали всj виходи з нашої підземної фортеці. Іван Іванович навчив мене знаходити міни у землі 1 знІмати Ух . Вже в найближчій печері він акурат­ но «вибирав >> з них вибухівк у. Потім я повертав

заохочувати

до активноУ

Стрельчен·

Н.

з

пІд

шосейних

сторицею .

нюватн

морські

оточення. об'єднали. груn у. Тї базою ста­

--

скали

АдмінІстрацІя радrоСІІу· вважає своУм обов'язком і надалІ ще б\Льше змlц.

.вІд,значи­

CymtМa, І.

.реm<о,

227

бІRКІ8 та 35 н~ 1 не­ телей за договора.м11. про" дав 200 oopocяrr. дС&:І.ат· .КОВО

Особливо ти

рОці

-дорощутцшя

по,gвали

внесок

_ заrа.J\ІЬнодершавну

І tП.родажу Іх держа:

ві.

високоІ

ВІІДRут,н!Qt

насе­

Як в.и·дно з цих даних. пІ.lсобнmм гос.поА.арствам грома.l.RН ПО11РІбно nрИІдІ• л:яти більше .уваги. Пло­ ди ІхньоІ роботИ' окуnля­

Багато з них заслутову·

ка1'акомби .

і

ворога

Ми. сільські хлоп'яки . подавали nо с· и л ьн у допо_ могу дорослим . У катакомбах ми з нали найпотаєм. нІшІ ходи. Бо ще до війни гра л и там ~· піж.:v~урки . За дорученням командира групи я нє раз прово­ див бійців на з~;~ ' нзок з nідпільниками . а диверсій­ нІ груnи на бойові операції . Наші мінери ПУ­

буmу.

......~................................мn постЮно

у

частин

для

комб .

лення, одержа.в 80 тисяч карбоваІЩІ·в чистого при·

справа Ми

ЗЗКу\плених

чекіст

б уло

Боротися з ворогом доводило с я у складних ум о. вах . Фашисти кпитролюв ал и неі ІІідходи до ката_

цlІ деtржазІ молока 1 м'я­ са.

НерубаївськІ

лишній

-

-

МЗJІІЬІНИJКІв без за ЙВ!ОГО нагаду9аиня чl~о вккону­ ваm сзоІ обов'яа:ки, І

ли

гІ!дна СІПра.ва. Лише за шtсть м-ісяців нинІшнього рону радгосп ~Ід реалІза­

за ОВОf'Часне •визначення жирНОСТі ІМОЛОНа .ПО ЗдаВ·

ма

худоби.

T<Ж n.Іі;І.собНІІХ госло­ дарств селян і збІ·ль.шен· НІЯ ІЗа•Г011ІІВеЛЬ .1\ИWКІВ сtльгосппродуm·Ьв ви­

оЛІЛата

червоноармійських

тинці . що не встигли вий.ти з ся в диверсІйно-розвІдувальну

..lOCBI;I.y ми ПерЄ'НОНаіJІИСЯ, ЩО J)03Bif-

з

за Іх работу нараховуєть· с:я · ІІІЩ к!ль·коот:L І якості ЗЗІК~ЩІОІ і'ІІРО~ції, ЗО·

крема

БІйцІ

ве ­

З ВІТІасного

в~mначен·

;.:~,амоовленістю

молодияна

ликоІ рогатоІ

ЖИРНОС'ГІ.

За

ське, що пІдходило до міста, справжнІсІньким фронтом .

м_ г_ Марчен·КО, Висоцька здали no

голови

в жовtні 1941 року. наше t:єло Нер у бай­

ФашИсти окупували Одесу ще більше семи місяців

Мій дІдусь. Оленезндр Созонович. зараз генерал_ майо.р у вlдст,авцІ. А під час війни він був офіце_ ром · контррозвідки 1 вів боротьбу з німецькими

1

шпигунами

Козака·.

диверсантами .

Одного разу викликав його генерал Костянтин Костянтинович Рокосовський. - Під білоруським мІстом Борисовим . -- сна­

зав він.

фашисти вІдкрили таємну школу і

-

го .

тують в ній диверсан~Ів. Потім їх закидають у наш тил. Треба зайнятися цим шnигунським гні здом.

ДІдусь і його помічники стали готувати

на зав.

дання. нашого розвІдника. Згодом йому вд а.1nt:я проникнути до шпигунської школи . Там він навч.:~в.

ся. старанно засвоював усе ...

Нім е цьком у команду­

ванню він дуже сподобався. йом у навіть доручили оформляти документи на диверсантів . яких пеки_ лали

на

завдання.

ШІстнадцять шпигунів затримали :~годом

державноУ на

безпеки.

завдання

Сімнадцятим

одного

гунської школи .

із

Але

фашис:ги

досв1дчених

1.

його

у чителі ;,

nІй~Іали

шпи.

наші.

І все це завдяки нашому смІливому і

му

о ргани п ос лали

кмітливо .

бІйцевІ . Анжеліка НАКОНЕЧНА, учениця ІрпlнськоІ середньоІ школи NQ 2 . Київська область.

(ДалІ буде).

у ЖАРКІ

сонячнІ

днІ

JІ'ЮДИ пра.rнуть вІ.дlrо·

чwrи бLля во.ди. Купання. сОІМ'ІНі 1 повІтряані ван­ ни · ra(n'Yюrrь організм,

зміЦН'ЮЮТЬ ВИЩуІЩгЬ

надаюrь

QцнЗІК

ПЗІМ'.ята.тИ',

цоров'я,

пІД·

,пра.це~т:нІсть,

бадьоростІ.

npe6a

що

завж,ди

порушення

Вода може. бути вебе·зпечвою Не

.вМіючи

враховуючи

швидкість

плава1И. rпибнну

течІІ,

Часто

це

,пірнати.

за'Кінчується

тувании

nравнлами

небезпеки,

трагедіЄю.

Факти

підтверджують. бІДИ

зали­ иех·

пове·

пІ,дручнн.х засо5ах, надув·

дін:ки на водІ. Так, 19 травня ць<>rо poky мо· пНВІСя учень· Требухівсь­

8ИХ

~t

влашrо~ н~ерах.

~Катання

на

.ма"Jрацах.

ні виnадки.

П!ра'ВИJІа ді.

нупатися,

насамnеред

· ·вlдпочиваючи~

Мож­

кm.

шаЄТЬСJІ

ЧНіМаІ)Іо

Шабальник.

Ам сьогодні ще раз хотlпоея б нагаІДЗ.ти про

що · цричн.ною

не в~и

Юрій

на назвати й Інші нещас­

1дна, люди, особливо в Jrе· 'ІВере:Юму аrанІ, nочИ'На·

до

випадку.

і

рельєф

црави.л п·СІВедlШ<и на воді і порад ;Нкарів завдають неnОПравноl шко<ДИ з.д.о· раа'ю, можуrrь призвести нещасного

не

~e~~ot

UJК9n~

.

І'ІІОВедІонни

на

во·

.Перw за все т,реба nа­

м·'юати.

Що

rКуІІатися

моокна тІлмсw в спеціаль· ·но .в~еІJИх місцях.

сильноr

течіІ .

стрибаm

Не

вниз

незнайОІМИХ &ХОІДЬТе у

в

руоса·ютьс.я,,

ня

•Проd(ОЧНти•

n,рагн•ен-

поnере-

треба мати ,рятувальні засоби. Забороняе'\1ЬС.Я кататися на човнах ,дlт.я~м до

но ·

nЗІМ'втати:

ваннИ',

nлавання

nІ,двнщу-ю'І'Ь

соняч.ні

тІ,

Х'!'О

16 ·

значно

JtCaramьcя

на

.рокІів,

,доросл.им

з

дІtrt>ІМИ, що не ~досягли се-

нооантажен·

і

бе,

що

су~ен.

тими. Л\QДіЯом, якІ СЛІРаждають серцево-судинними захворюваннями, иеобхід-

~JJНКОЮ

~

nобл<изу

ду ·можу.ть закІнчитися ТраГічНО. П~ ЧаС ІКаТаННЯ

ріаним ntщ.аним дном, не·

rлнбиноІ(І

весельнwс

1М\сцях. Не tВOAv рОз1ГрІ·

ня на серце. А це може q>ИGВeC'Itr і до гостроУ серцевоІ недостаТІНості. Про правила поведІнки на вqді повиннІ nам'Я'І'ати ·

При І!.И'У3ді до незнайо­ мих В~ОЙІМНІЦ Мk:ЦЯ КіУ " панірІ слід вибирати з

буеанн.я

м()жна

головою

1

м<>.торних

човна•Х. Н~\1'уІС1'кмо Іх пеtре&антажувЗти. Пере­

мирlчного

.

вLку.

Вс!Ім дорослим слід особливу у:вагу звертати на дlrreй, оС'КLльки в~R заещди rrершwми й.д.уть до води . Нерt:цко . діти . не вміючи

nлавати,

коли

за-

лишаютьс-я ста.рши.х.

J;IVJЯ

без

нагл яІ,'І.у

'ІШІкористовують

ллавання

ко~ита .

дошки . авwмобІльні ка ­ Мери. Результати - такого

ПІJІ.а•ВЗННЯ

Та•КОЖ

трагІ\jни:v~и.

бувають

Тому

·

дітей

біJІІя водоЙІ:v~и.щ не :v~ожна залишати б ез нагля~ . Попере,ду ще чимало погожих .з;нtв : а значить і годин пр'f:'І"расного від ­ почиНІку на беірегах на· шнх річо,к і сrавків. І треба зробиш все, щоб В1,JJЛОЧИЖ1К був раДіСНИ:\1 . В . СИВЕЦЬ, методист райради Това_ · ри.сІТва

bQJ,ax .

рнт~· вання

на


сН

сторінка.

4

.9.50 Новини. 15 ЗО НовІtНн. 15.45 еВеселІ старти•. 16.25 еП'ятирІчка: дІяа 1 JIIO·

ди•. Док. телефільм сІс· торІя одиІєі угоди•. 16.45 Новини. 16.50 ТанцювальнІ компози­ цtr виконує група Дурга Лал (Індія).

СЕРПНЯ

9

ЗАГАЛЬМОСОЮЗНА ПРОГРАМА

Хвилини

.17.30 17.35

хвилин•.

6 30 •·120 В

ЦТ

Фільм

поезІі.

дітям.

-

сНе·

Телеф:льм с.Джузеппе ВердІ•. 6 С!ерІя. сенньйора Верді•. 7 серія.

спокійна сімейка•. 18.45 Сьогодні у св!ті. 19.05 Людина І закон. 19.35 МуЛьтфільм для доро-

CEPEQA

Зустріч учасників Всесоюзиого піонерського збору в сАртецІ•. 18.20 док. фільм. 16.40 Хвил:ини поезіі.

315

• Важкі

__

роки•.

У

nерерві

17.35

Наш сад. Курсом ХІХ парткои­ фереиц!У. 19.45 ТелефІл~ сДжузеппе

ЗАГ АЛЬМОСОЮЗНА ПРОГРАМА

~120

6 30

ЦТ

Верді•.

ХВWІіИНІ•.

8.35 ТелефІльм сДжузеппе ВердІ•. 7 серія. «Важкі роки•. 8 серія. сНебесна Аїда•. У перерві 9.50 Новини.

Час. Прожектор

211.00 2'1.40

ФестивалІ,

21.50 ~.10

музико!•.

ПРОГРАІІА УRРАІНСЬИОrО 1 ТЕЛЕІіАЧЕННЯ

9.00 9.15

студії телебачення. Новини.

17.30

ЧЕТВЕР

НОІВІІІВИ.

.КІнопрограма

В

СЬОf'одні

18.45 19.05

у

· про

держзамовлен­

чарівник•.

еСтарий

перебуд.о­

ви.

21.50

сЕкраи друзів•. Про кінематограф Польщі. 22.50 Сьогодні у світі. 23.00 На міжнародних фес­ тивалJІх естрадноУ піснІ.

перервІ.

ПРОrРАМА УКРАІНСЬНОГО ТЕЛЕ&А'ІЕННЯ

9.00 новИни.

19.05

Курсом фереицП.

19.30

6.30 ~120 хвнmш•. 8.35 ТелефІльм сДжузmпе ВердІ•. 9 серія. ·еСтарий

___

ХІХ

парткон·

ру.

перебудо-

.

ви.

21.50

Про,цоажеиии концер­ Міжнародиого фести­ валю фольклору.

Орловсмtої

ту

2~.50

фест~

C~E;>_QTA

13.3() і 4.30 14.40

еПоrляд•.

У

свІтІ

вечІрня

Ік·

екран•.

СЕРПНЯ

17.1·5 17.45

1 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА · ПРОГРАМА ЦТ Пере­

дача для дітей.· Рух без небезпеки.

18.45

211.40 ви

2,1.50

11

новини. Ритмічна

Док.

JJ _я _

12.30 13.00 14.00 14.45

МультфІльми

для

до­

16.40 17.20

сСеиса-

За

11.15

Фільм

На добраніч, дІти! Час. Пtрожентор перебудо­

'

ви.

ТелефІльм сРосія nода•. 6 серІя. 23.00 БечІриІй вІсник.

21.50

мо·

ЗАrАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

11

Концерт ансамблю сЗа· байкальськІ в!.аеруики•.

9.00

сЛермонтов•. Науково­

поп. фільм. Німецька

9.25

навчання.

9.55

сЦирк,

1

мова.

цирк,

безпеку руху. ~

дітям

кар - слІдопит•. 2 Німецька мова.

12.20

еУ

злагоді

з

21.50

НІОвиrн.и. Лауреати

18.00 18.15

ного

серія. рік

'2

·ного•. ми

19.00

цирк ... •

20,00

с ... До

.

пошта.

11.15 ЮноеЩ>ан ДАІ. Поrода

ма.идрівниніІВ.

(ЄКІСпрес-Іиформац!я). И.210 С. Мрожек. еГра з nривидом••. Вистава. 13.210 еЩо 114оже служба по­

кіоск. година.

бУ'І'У•·

ференц~У.

.

Іlіісенні зуС"ІІРІЧІ в Ом.

ську.

17 .ОО 17.05

ХвИJІ.ИІИи поезІі. Док .. · фільм сЖива пла.н.ета•. 5 серія. суоря

ТеJІ'еИІІРИС.

13.510 14.00

приписки

в

ж:ит­

будІвнидтвІ.

211.00 Час. 211.40· Прожектор

·

перебудо­

ви.

21.50

Екран

докуме:итапьно·

го Фільму. сХто господар

П.

шістнадцяти

Повернення до те­

про

·nовому.

Чайковського. Народний артист СРСР В. П'явко.

рік

ров:им. Туризм. ПереДача 2. 20.30 еДля всіх І для КОЖ·

сМа­

ім.

хвилин

20.і5 Якщо хочеш бути Здо- ~

Міжнарод·

,

сП'ять

Р~

· на

серія.

Фільм Новини .

Вщи,йбол. Міжнародний турнір пам'ятІ В. СаввІ­ иа. ЧоловІки. Збірка СРСР збірна Болга-

пр:иро-

конкурсу

перебудо­

страху•.

23.15 23.25

дою•. Док. телефІльм:и. 13.35 Новини. 13.40 Телефільм сВогненнІ

10

Час. Прожектор

ви.

навчання.

12.50

Народи! мелодІІ.

21.00 21.40

Музичний кіоск. Мультфільм. Чемпіонат СРСР з футболу. сДииамо• (Ки.-

дороги•.

8.20

навців. Телефільм сЧориа nи· енця у золотому nолІ•. 18.30 Фільм • концерт сМе· лодfі лІта•. 19.00 Актуальна камера. 19.30 сМеістичнІ дІ!іJІОГН•.

18.00

2o.'so

ЦТ

Радянський балет ГорькІвс:r;.кій сцені.

.

сЖальrІрІс•. У пе19.45 - Вечірня

-

казка.

мо·

Новиниk ТелефІльм. с'ЬоrнениІ дороги•. 9 серія. 18.00 -НіовRКи.

10.45 10.50

.

сРосІя

· ПР&ГРАМА

• 12.55 13.00

спорту.

ів) рервІ

перебудо-

ЗАГАЛЬНОСОЮЗН.А

11

Наука проти мІст:ики. Чемпіонат свІту з аві·

21.40

lloк. телефІльмИ. Концерт молодих вико­

Телефільм

18.15 18.45 19.00

20.45 211.00

Ленінградська

21.50

Прожеитор

рервІ Репортаж про чемпіонат світу з авІамодельного спорту. 20.45 На добраніч, діти!

вмодельного

державна академІчна ка­ пела Ім. М. Глінки. 11.25 Телеф(Ам еРосІІі моnода•. 5· серІя. 12.35 Новини; 16.30 Новини.

землІ?•. Нов:инн.

22.40 22.50

1

старшІ•.

Вечірня казка.

Волей6оn.

ний

Міжнарод·

турнІр

СаввІиа. на СЩА

пам'ятІ

В.

Чоловіки. Зб!~· -, збірна Фраи­

цІІ.

9.15

·•

Музичний Фіпь!И сМоя·

світла мИть•. 9.50 КІнокомедІя сДІапог•. 10.20 Грают• юні муз:икан-

19.30 еШляхом · Деле~ати ХІХ роль

Док. телефільм сЛеr· в:инайт:и•. Телефільм еРорія мо· пода•. 6 серія. 12.30 Новини. 16.30 НовНІНJІ.

16.40 Конці. 17.25 Тел Ільм

-сКайсни Ій слід земний•.

КулІєв. сНауНа І. час•. Муз. фіпьм сТіпьки

18.00 18.30

жартома.

Актуальна

камера.

формацІйко-музична

· ПРОrРАМА

ПРО·

TEnE&A'IEHHJI

·

·

Новини. еКолекти:в І n'ятирІч· ка•. Багатозмінний ре­ жим роботи на харківсь­ ких пІдпр:иємствах. · 17.05 Муз. фІльм сВІйська­ ва

музика•.

Jllie&lJII.S8.

ПРОГРАМА YKPAIHCbKOro ТЕЛЕ&А'ІЕННЯ

9.00 9.10 9.40

н--.

РИІ'І'1оsічиа гІvнастика .. Телеф~.nьм. 'еРо~ІІ мо-

~. 1 серІя. 10.415 Г. Дон1цеТ'І"і. еЛюбов. нd на-пій•. ВИстава. В

-

перерві

12.$ 14.30 14.85 15.40 16.15 16.45

11,50

НОВИИІИ. сДИrJІЧий иінотеаtrр•. Реж:ис.ер В. Гра.ммет:и­ 'іrов І його фільм еМІо, МІ!й МІо•. 15.00 Село І люди. 1-5.30 еВи нам писал:и ...•.

НОВИіfИ.

сt!ІІІЬМ с-Ай-боJІІИ!t'Ь-66•. Л.о6роrо вам здоров'и. на. хвнпі дружби.

СО"JІд6'І'СЬКі пш:ти. Са'І'иричний об'єк-rив. сСкарби музеЇ'В Украr.

ни•. В. f'rplи. с.Матері ЧЄК!ІІІОТЬ ( 1945-1948 р!Ік)•. 17.00 сСуІбооrнJі зус'І'!рІіЧІ•. С"J'УдеІf'І'<:ЬКИЙ спорт,

JІИСТІІ·МИ

16.00

nере~а>Ча гпядач.в.

Морська

слава

чизни.

16.55

М')'nьтф!nьм

левн.s.

17 АО

.

Фест-.ь

зорі•. курс

ка

замО&­

сКримськІ

ВсесоюаІІ!Іfй

иа.

аа

Віт­

краще

кон­

ВИКОІІ'ІLИ•

ия пtсень краін соці.алІ­ стнч.н(І{ спІвдРужІfОСТІ. 19.00 Ак'І'У'/lІІІЬИ& камера. 19.35 Продоажеикя концерту фесоrиваою сКримсьІеі зорі•. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.40 ТелефІльм. еРосІІІ мо.

лода-.. 9 серІя. 23.05 Веч!рЮй Іt~с~. 11 3.АГАЛЬНО.СОЮЗНА ПРОГРАМА

ЦТ

На З!ІІР-"днУ. ставай! · сАр'.стотель із Болон.ьУ•. НаукОво-популяр-

8.00 8.15

ний

фІльм.

сПортрети•. І. Нік~тін. еЕрудИ'І'•. Науково-rі~>­ пу~ фІІnьми сМуаа

8.30 9.26

Симфо-

·

20.45 На добранІч. діти! 21.00 Час. 211.40 Прожекоrор перебудо' ви. 2f.50 Моnодіжиа. студІя

сГарт•. · 23.20 Новини. ~.35 Чемnіонат світу а авtа• спорту,

сЗустрІчІ через ків•. Теленарис. 18.00 Концерт. 18.30 Серенада для

17.30

них.

особи... Археолог П. Толочко. 10.30 Те.пефІльм для дітей сІвакко І цар Поган:ии•. 11.50 Новини. 12.05 Молодіжна студія

16.30 16.40

Моцарт.

11& 36.

иІя

колекти­

здІйсненнІ ради­ економІчноІ ре-

моде.nьного

YKPAIHCbKOrO

- 9.00 Новии:и. 9.15 еВІд nepmot

.

В.-А.

20.15

ВсесоюзноУ КПРС про

трудового

ву у капьноІ форм:и.

11.00 11.20

оиовnеккя•.

коиференцІі

-

ти.

MyaJRН.a

м 6. Ф)"l"(ІолІоіки ОГJІЯД. ~.10 НовНИІИ. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&А'ІЕННЯ 9 .ОО НОВІІІИИ. 9.15 РІІІТМ'.!'ШІ:а гімнастика. 9.45 Рtдиі иаспІв:и. 10.00 Телефільм сРосІя мо­ зюда•. 8 серів.

Здоров'я. · ~ В.-А. Моцарт. СОНВ'l'f. для фаrота, і віолончелі. 15.15 Курс.ом ХІХ парткои­

15.50

перебудо­

. 22.40

ЦТ

rімкастика.

МузИЧІІfНЙ

Пр.ожект.ор

МІжнародна nанорама. Телефіm.м сЦивІльний ІІ'ОЗО&•. 1 І :1 сер!.У. 21.00 ЧІJІС. 21.40 Всі симфонії П. Чайковського. СИ'МфОИ.іЯ

Редин.ському

О!!льська

Співає

фІльм

Час .

лода•. 5 серія. . 23.00 Вечірній вІсник.

20.15

провІнцІйна провінція•, сДзвІи пам'ятІ•. 10.05 Село І люди.

трае•.

Т~~* еОпортлото•. БУдидьник.

И :зо Клуб

МІОсКВ~·•·

18.00 18.45

телефЦ!ьм.

Служу Ооюзу! ОО Р!<W'Кова

у

спадщина•.·

росл~.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.00 8М 9:00 9.20 9.30 10.00

проrрама,

До 70-р•іЧЧЯ ВЛКСМ. ФіпЬм еКІнець Імперато­ ра, 'NІІЙГИ.. 21.00 ЧІJІС.

СЕРПНЯ

ПРОГРАМА

df'IIIШa

19.30

12.00 ДомаШН.Я 8.1Q/1ДеМІЯ. . 1·2.30. В Щ>8!~ИВІХ С·ОЦ:о&ЛІ3МУ. 13.00 Дл.я ІІІСІх і для кожи.о, го .

14

творчість .•

М:Ж:Народиа

сСотбі.с>

еКорольов• Дон. фільм. 1 оерІя. 10 5О На<родИJ! мелодії. 11.05 еЦі ЧВJрtЛJиі правіІЩІа-· ЛИІ•. •

Н ЕДІ

Наро:ФМ

П.олі'l'ИЧІНИЙ портрет. Рад: жав ГВІНДІі. СвІ'І" у реапь. них фантах. В!ДІЮВідає-. МІО Телеглядачам.

9.05 9.55

. ___

ті цІкавоrо•. Фільt.UІ сНе­

~,20 НОІІНІІНJІ.

Те·

лефІльм • сНі!еУ'дИШНJt•. Док. те.пефІльм еНе­ МІОІЖJІІИІІНЙ Бєсков...

6.30 «·120 хвизшн•. 8.35 сЧого І чому•.

ТЕЛЕ&А'ІЕННЯ

~.t215

тварин.

НОІВИІН'И. сСіМ'еЙННЙ

16.15

13

СЬогоднІ у світі. еВас запрошуt; Люд­

10.40

Муз ..

цІя•. 18.30 Актуальна камера. 19.00 Чемпіонат • СРСР з футболу. сДи:иамо• r (КиУв) сЖапьrІрІс•. У пе-

м:ила Сенчииа•. ПРОГРАМА УКРАІНс;ЬКОГО

сГарт:о.

Час. Прожектор

211.00 ~1.40

Міжнародний

18.00

мрлодих

rрама.

Концерт. Міжнародио­ фестивалю фолькло­

го

Земле!

студії телебачейия. Новини.

16.55 17 .ОО

цІативноr групи воІиІв запасу.

Цере­

сЧого І чому?• Пере-. дача для дітей. 18.45 Сьогодні у св!тІ.

ЗАГ АЛЬМОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Програма

ви.

.~.50 сСемеро сміливих•. Про НовосибІрський аС$Ір ІИІ·

ЦІ.ОО

вапь фоnькпору, монія ВідиРИТТІІ. 18.00 Мультфільм.

СЕРПНЯ

Новини. Новини.

Док. телефільм сДоли· иа нарзаиІв•.

перебудо­

21.00 21.40

ви.

17.40

ше

ЧІJІС. П.рожекrор

21.00 211.40

18.15

Живи,

Час. Прожеитор

23.05 23.15

Виста-

ва.

роки•.

~1.00 ~1 :4'0

-r

вами ...•.

з

ТелефІльМ' еДжузеnпе ВердІ•. 9 серія. сСт~рий

_ п·ятниуя

9.45 10.45 15.30 15.45

сВажнІ

Фільм еП'я:ть хвкnин . .

страху•.

ня.

Концерт з творів П. Чай­ ковського. О. СкрибІна,

чарівник•.

серІя.

12.45

19.50

9.5Q - Новини. 11.10 сД!йовІ особи•. 15 ЗО }Іовини. 15.45 Док. фільми. 16.35 Мультфільми. ' 17 .ОО сМу.зична скарбниця•.

12

7

еві·

св!т!.

сРадя:чись

Нове

'ПРОГРАМА ЦТ 6 30 ~ 120 ХВІШJІІН:•. 8.35 !І'елефільм сДжузеппе ВердІ:о. 8 ·серІя. сНебесна

серІя.

ТеnефІльм сДжузеnnе

БердІ•.

llж. РоссінІ. е ... До шІстнадцяти

11· СЕРПНЯ' 3АГАіІьн'осоюзнА

9

еУ

12.25 Новин:и. 16.30 НоовШ!Jн. 16.40 сЗолоте курча•.

слих.

19.40

9 серпнЯ 1988 року.

ЖИТТЯ»

17.45

старші•.

чарtвник•.

конкурси,

СьогоднІ у світі. ДІйоВі особи.

23.20

фольклорного ан­

самблю сНасИn• Адигей­ ської автономноУ областІ. 16.35 Програма Тюменськоі

Аїда•.

перебудо-

.

ви.

концерти.

сЗдрастуй,

Виступ

серія. сНебесна

8

АІда~.

Новини.

15 30 15.45

Сьоrоди·і у c!Wri.

18.45 19.00 19.30

СЕРПНЯ

10

Е

08

19.00 19.30

Акту~ьиа

ро­

20

струн-

камера.

сТеатр І час•. Мап:ий театр Союзу РСР. 20.50 На дgбранІч_ діти!

21.00 21.40

Час. Прожеwrор

перебудо­

·ви.

'Телефільм еРосІІІ мо· пода•. 7 серія. 22.55 Нов:ини. , монолог•. 23.10 сН!чиий Танцювальна музика. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 ГІмнаст:ика.

21.50

19.00 19.35 20.35 20.45

21.00 21.40

АКтуаm.о камера, сІ 'l'ільии иузина ... •. Р~~~<пама. На добрв.SІч, діти!

Час. Прожектор

·· "

nеребудо~

ви.

ТелефІльм еРос/я оода•. 8 серІя. 23.05 ВеЧ'і~й в:Сиик.

мо­

:111.50

-

и.ауково фІJІWІІИ. 8.50 КороtrІІХ> І:ІІЮСТр&ЦІї

популярнІ

про різне. ДИ'І'ІІЧ.ої кни­

Телеіt-'ЗІ.й·н.ий

Н'НЙ

10.00

абонеменrr.

театраль­

Коротко про різне. Ілюстрації ДИТЯЧОЇ НІНИГИ.

фоrrографІї•, сПогnяд•. Д'ОМашНІІІ акащемія. ПотаєМ'НJІ'Й світ грун­ ту. Н~опутtрии.й

10.10

10.4()

· фШьм. 11.00 Р.осійська

навчання.

9.45

сАрхІтек'rор Шехтель.:. 10.2,0 Док. телефільм еДари осені•. 10.40 Мультфільми. 11.10 ФЦІьм - дітям. сМа­ кар-слІдоп:ит•. З серІя. 12.15 Іспанська мова. 2 рІк навчання:

КонцеР'І'

рік

ходить

11.10

на

м.ова.

Ціна

мова.

мова.

2

рік

ЗдорОІВ'Я. Koporr.кo про Ітостраці.У ДИТНЧОЇ 11.00 ЛорІІІ роІС)'. 12.00 КОр!ОТІ(О про l!nioc'llptaцii ДИІ'І'ІІЧОІ

10.05 10.50

Чоло lки.

абІs:іир..

-

ансамбль

танцю

еСвІта­

..

р!зне.

дит.mчоУ ки:иги.

>

cPe.n(I!1~JІ суспільст­ ВО·•. Про ОВЯ'Т'К'УІИІ!ИRЯ В

нвwій країа~І 1()(Ю.річчн Хрещен-ня Русі.

13.55

сОчеведне иеймо­ вірн.е•. сМуз:ичнкй портрет•. еВрВІВо, АіІджей Хель­

15.00

СИИІЙ·•·

БАМІ. для до­

рослих,

«Сльози

капа-

сВ:и~q·

ка•. 2 серія. 23.00 Новин:и. ·"',•"' 23.10 Док. телефільм сСинЬ­ йора

ВІкторІя•

Док. фільм сМ.осквІн npoтw МосквІної•.

15.35

~Ільм.

16.05 16.15

р!Gне. ІІІНИГИ.

.

про

перебудо­

Телефільм

21.50

ФцІЛЬм

сКапика

чер-

вона•.

18 СО

Ф)"Т(Sоол. ЧеМІІТІ.онат СРСР. с.С.Партак• еДи­

прІІ/ВО.

1

намо•

19.50 2Q.OO 20.15 20.45 211.00 211.410

(Москва).

Док. фtльм. Вечі,ІJЮІ казка. -сХаобар•.

сВаш вихід. артисте!•. Час. Прожектор перебудо-

ви.

Екра~н заруб:жного ф~ІЛЬМ}'. сРИ'\'М 1934•. 213.10 Волейбол. м:жнародНИІЙ турн!р пам'яті В. Са.вв'.JІ'ІІ. ЧОJЮВІ~КИ. 23. 55 НіаВІІІНИ. 0.05 Моск-авеький міжнародний мерафон Миру.

21.50

ли..

Во.п:еАбол. ~жнародний турmі.р па.м'ятІ В. СSІВВі·иа. Чоловіни. ~.50 НовНІІіИ.

23.05

слова.

11.3() Клуб , Подороок 12.30 Наукаr. рнмен'І',

ММІдІt.JВ!ІИК'~В . m!д вітрипами. теорія, експе.

СОВ R ЧН/

nрВК'І'JІКа.

BITAHHR

13.00 14.00

ФІлософські бес.Іди. ФІЛІЬМ -: ДІТЯІМ. сЛяль. ка-Руслан І йаго друг

Саиька•. 15.10 З'а безпеку руху. 15.15 П. Бома.рше. сШале­ нd день, або . ОдРУжек­ ия Ф!ГІJІро•. Фільм-ви·ста­ ва.. У перерві РеІМама.

-

16.50

Телев'.ІЗІАиий музичний а-бОІИеменrr. Про в:ико­

18.10

навське

мистецтво.

Ста.ршІій МЄідІСесТІРІ ТАРАН Н. Ша·новна

Наталіє

Г.

Гри•горІtвноІ

Щиро DІ.тає.мо Вас Із днем народження! Бажає­

мо М!fц1Іо.го здоров'я,

щастя

І ВІСього найн.ращого.

КолеRУГИв дитячого саtдКа М 17 «Барrвіно.к•.

Зу­

С'11>1Ч :~ Б. Тевт!иим. В. Ает.аф'єв. с3атеси•. Концерт Н. Шаховсь­

18:55 19.210

коі

(~.олоQИчеnь).

Редактор А •. ВОЛОШИНЕНКО. казка. ~~~~~-~~~~~~!~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

го

сНова.~~

жизнь•

ком:итеrа

городекого

тато в

ди~

и

-

орган

Вровареного

Коммуиж:тичеекой районного

К:Иевской

област:и.

Советов

(На

партии

украинском

Редактор А. ВОЛОШИ:А:ЕНКО.

Газета вЬІХОди'І' с вЬІхода: вторн·ик,

гороцско­

УкраинЬІ,

народиЬІХ

депу.

ЯЗЬІКе).

апреля 1007 года. сееда, пятшща, суббота.

17

Sро~сьиа

друкарвл

·АДРЕСА РЕДАКЦП: Тепефонн:

редактора

20.0

Веч'ірНІR

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154.

-· 4-03-76; аастуnника редактора, е!ддІду nартІйноrо життя, аrдnовІдапа.ноrо секретарІІІ ._:04-61; еІддІпу clna.c: ..кoro rосnодарстеа - 4-23·26; е!ДДІІІу П~ІОМИСІІ080СТІ І СОЦІаІІ .. НИХ nитан.. 4-02·12; '8ІДДІІІХ ІІИСТ!8 І M8C080J роаоти 4-04-31; коресnондента мІсцевоrо р&АІомО!JІІен~" - 5·13-111. КJІІ.вськсІ'І) об&асноrо уnраІІJІІиия у справах видавництв, поnІrрафі·і 1 кннжиоеоt 1'0pr1ІJJI, АдРеса ~унарнІ: КJII8Cwca .область, м. Вроварн. вуп. КкІвсwса, 154. .

,._.

ви.

рІане. К:КИГИ.

Коротко про рі.зне. WІюстр'ації дИ'І'ичої к:киги. 12.30 Р!QЯ'нська поезія. Я

ЧІJІС. ФIJNtМ

Міжн~оя~ па il'tl

юзнІ змагання. Час. Пірожектор

сДапеке близьке•. Док. ТЄJІефІльми. Нов:ии:и. Телефільм сВогиеииі дороги•. 12 серІя.

21.00 211.40

турнір

211.00 21.410

13.20 13.25

ЗустрtчІ на Мультфільм

Волейбол.

18.30 І Жартома. І всеq~оа. 19.00 У світі тварин. 20.00 Вечірня казка. 20.15 кlнний спQрт. Всvсо­

ПРИ·

12.45

2.0.1-5 2.0.·50

·

нок:о Палацу КУ:_І~!~~и Кремеичуцькоrо ~~~-

ФІльм дітям. еХлоп­ чачий патруль•.

13.215

'

пере~удо-

Телефільм сВиставка•.

серія.

народного

11.40

Коротко

Цвєтаєва.

18.00 НовRІКН. 18.15 Виступає

допомогу..

Перебудова

!VI.

ЧІJІС. · ~ Проже.ор

В.. СаввІна. Збірна ЯпонІt СРСР. 23.40 Новини.

навчання.

12.bt5 1·2.2Q

еВогиеииІ

серія.

вод.v.

сДвІйиик

Англійська

11

ПоезІh.

НИЙ

навчання.

Фільм

Нов:иии. ПІсня-88. СІ.льс~ка година. Ритмfчна гімнастика. Вечірня ;·казка.

21.50 1 22.55

вокалького

МультфІльми. Англійська

9.00 9.20 1 9.50

18.00 18.15 18.30 19.30 20.00 20.15 21.00 211.4'0

ви.

дуету ВороиезькоІ фІлар. моиtr профспІлрк. 8.40 «Федір Тютчев•. На· уКово-популярний фІльм.

13.·20

ги.

9.00

кого•. Науково-популяро ний фільм. 9.15 Іспанська мова. 1 рІк

8.20

Новини. .телефІльм

дороги•.

ЦТ

8.00 ГІмнаСТІИШі. 8.20 сСибІрське весІлля•. 8.55 _ сМалюнки nостоєвсь-

Ілюстрації

ГІми8.С'І'НR6.

8.00 8.15

ПРОГРАМА

КІуп&JJа.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

tl

З.АГАnЬНОСОІОЗН.А

11

14.10 14.15

Друк

Індекс

друкований

15.557

61285.

офсетний.

Обсяг

!ІJРкуш.

nримІрників.

Замовлення

М

1

ТІІраж

4555.

'

Jl 1

#125 1988  
#125 1988  
Advertisement