Page 1

О р ГА Н

Б р О В Ар С Ь КО ГО М І С Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ У К ОМ У Н І СТ И Ч Н О І ПАРТ І f УК РА l Н И, РААОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

MJCbKOl Газета виходить а

З

1 серпня

* .М 125 (6998} *

17 квітня 1937 року

почалась nередплата

Середа, 7

серпня

1985

За доброю усталеною традицією пере;щла­ тою на газети і журнали у нас, як І всюди. займаються переважно громадські розповсю;:~­

си

двадцять

років,

! І. {І Н;ГО

ветеран ,Великої . Вітчизняної

війни

у

радгоспі

;~

ТаКИХ

..

цІ Олексій Никифорович Анфімов на заводі порошкової металургі1 імені 60-річчя Радян­ ської України. Проnагандист за nо_клнканням, людина

високої

ерудиції,

культурн

-

гj.юмадсьІ<і

алюмінієвих

розповсюджува чі

будконструкцій

Нестерова і Лариса пластмас Софія

Марія

перед ­ заводів

Сергіївна

Михайлівна Герасимова, Rостянтинівна Мишко,

фабрики верхнього дитячого трикотажу Федір Іванович Бойко, радгоспів ІменІ 60-річ­ чя СРСР .ганна Степанівна Заєць, <<Гого­ лівський >> Марія Тарасівна Осьмак . Тільки в село Требухів сьогодні надходить 5730 екземплярів газет і журналів на суму

35 тисяч карбованців, в Гоголів 4300 ек­ на суму 25 тисяч карбованців. в Rрасилівку 3700 екземплярів на суму 22

земплярів тисячі

карбованців.

Сумлінно линець,

працюють

листоноші

Неля Печенюк,

Тетяна

Во ­

.\.Іі І.І І<jІІІІіІJ

ІІі lІ[ ІІ J11':1 іі1111і

запити

Ві домо , що особливі стю

·8

фесійно-технічних навчальних закладів.

і

ше буде тепер nопулярних видань в сільських

куди

направлятиметься

п'ята

частина літературних додатків до журналів.

І хоч в цілому у нас передплатна кампа­ нія проводиться на ~исокому організаційно­ му

рівні , справу ие

можна пускати на само ­

плив. Заслуговує на увагу робота партійних комітет-Ів і організацій , які зараз вживають активні пропагандистські і організаційні захо­ ди

щодо

розповсюдження

партійної

преси.

Спеціалістам необхідно більше передплачува­ тн відомчих журналів, в яких зосереджуються новини науково-технічного .прогресу , передо­

нрmІ І і . Іа Іtін

о.нІ:wі

ІІІ •; ІІІ і .

lf fl li і ІІІ' \іІІ \ і ::11 І "і' 11 ;!flll jІ!І І . І І

: : і " •.1: !І ІІ

ра ,( І І<І ЇІ )

і ІІ І ' ! і і

ІІІІІ;іl:JІ

1:.

В.

ІІІІ ' ТІ • . ІІІІ . І'фІ'І ; ! 1 \І:Іі І' І: ІІ І ;., .

l:il. lll

І і . І а ;{оІІ.

рІн·та ІІІ ІН

ХІІ

ТІ'\ і І і І:ІІ .

диспетчер

імені

.l"" i'il

про сили

робо1і

подідитися

повер н е ння думками

додому

про

і

по ­

;:{н і участі в

Всесв ітнього фест ивалю мо.1оді.

ВАНІН.

ну хн ІІ :ІІ ІІІ _\· фl'п нва .1ю. CL'Iii 1;, ; ;н J; :: іІ\ !І :І .ІІІІТь ЇІОІ'ІJ - ІJt:> . : ~ іJ у г ІІ н . В 1і.ІІ ІІ РІJ H C!L'IIЧ L' IIiJ: l b l!j :~ Tj> :l Щ! с ~· -

- Н а п е вн е , те . щ о сІ\ а ЖУ Я, :У!ОГ .' І С\ б Пі ,1ТН l' j);!І І НІ б і .1 ь шість ГcJC T l'ii :1 у <.: і х ·куто ч r;ів н з шої І І.l <ІІІt т и. ЯІІ{і в.ан:ш у ч а сть у l!Ь о .ІІ у НСЗабуТНЬU:ІІУ <.:ВНТі \1 0 :!0·

д і11, с:.ш і . Іl і.Ін: , ; : t.їІІ L: ь ШІ О ll! OL' І іі і р < ІІІ І,\, .їНГd .'НІ C rІ al 11 ... ІІ с"'JJІІІіі і н оч і І

до сті Пр о щаючи с ь :1 Мо сhво ю, ноіЕ С Н з нас ві:І у СВОЄ .ІІУ СЄ]Щ і р аДjСТ Ь

:.JY·

нанітu !!і :~ LІі\. .ІІІІ : І<.~ u нр ~; ­ Jllf го ; рІ І І.\' . ще.) ІІ с; ;і .ї ІІТІІ

ВІJСІ<h с' Н Н Л .ІІІІ

i i, J ; n \ iiT U I' lJ

.:1'111 ·

l3 83.'110

Іl t'ІJШ І Ііі д еІ-, ІJ Нсt Ш а

I·.<· .J,;; . І І; r.;; ' ' ; І і

ІІ С! С

:\

В

!І:• іі ! " !J ~ :i J\'H ' . \'І ;\Е)

Щ ОС Ь

Т ;ІНіІ \ !

Д!І Н

НІ І С ТІі І

П(:' ])(',l

\'Ес' Н Н І\ :J ІІІІ фс· ~· ·іо ІН~ .lю Ге­ іі L'І Н .lІ>і І " І '

l' L' !ір сгарн

ЦК

Ю ІІ'С l\1 С . l 'opi\!'i !JBd. Н е .Jа5у тІІіІІіІ бІ .їІІ ІІ іПІН Г C iJ .l i;UІ IJ il " ·· і .1 !J't:li!.:J i l '\1, J \ СТр! чі .: І : р ,•; І t.: І" : І іІ І іІІІ .. ..ІІІІ K.JI! i ."!а І ІІІ і с І,J\ :.: ї .\ \ll >pi: '. : l .

Фр а нІІі ї. УІ · • -' і ' і іlі ІІІ І І. 11·

ф ести ­

;~l' .> t! І · :; ІІіJ І

В і ;І ­

] ) d .II.H i! ! ll l i 1)1· 1 " ї ;{H ctii ~ ..\ \ ~' ! Н1 ;. : · ІР :!~ іі\ : : \ ( і

Д і ВЧ <!ТJ \11 1 1\ p " ii" ii;J - СТ а -ІІО:і рLІ ТІІ\1:\ . 1\ І!t::В а, ІІ(;В ІІ ; р н е

11 .

f \ ІІ .ї•r

За ІJ:! И н ;,е;;; ,

ПТ .II~J m H,<i

u· ~· сі х

ІЗ

CBH l O

\І СНL'ЬІіО ІІ\' .

І ' ,­

бу: І :.r ІІ :JО \' ВСІТ И

ІІ ' нлі<:U ІІНlИ · ре<.:­

І J І·б:І ік а х СІ' СГ'. u:; на йо­ .ІІНІИ ОІ ;J фО.'ІЬІі:!Ор О .VІ Д Є ­ СНТК іВ 1\ р а їн <.:віт~· . К а :Jк о­ во

пpch' J! dl' HИ\I етапо с rюр­

ти вне ll' '-!Tp'-l.Ji :30 в a нe Т <) ;; ], І ) .:{ С В ИІЇ бал

свя­ << 3Н­

:.н; ва l'!І ІНfJОНія» . Ра :юм з _-:е:~ег а ц і єю я б рав та кож ~ч аст ь в ;заб ігу << Ф ести­ ва:І ьн а .11 ИЛ Я>> . Слово~1, в раж ен ь безл іч . 3вичаі1но ,

157

:J ; 'JP.YiiШB вс і х нас , об 'є днав є дІНІИІ ; дсв і :ю.\t << З а антиі·:v.,ііеріа :~і ст нчн у с е лі -

а н lи і юІсріалі сти чниі\ .ІІі · rи нг, т еа тралі :І о ваІНІ в и­ с 1 ана І так н стс 1r :t е нь.

п'ятирічки І гідну зуtтріч XXVII з'їзду КнРС.

дар н і с т ь, "!ІР і ,1руж бу>> . Щс;tо нсннр е тни х вра -

І все-таки серед багатьох вражень можна ВИ ·

охопити передплатою ножну сім'ю .

ж ень, то 1:pr1 І\ С ~1 :: жна б б ра 1и най головн іші, най ­ Ej:J~TUII Н .І!Нр . р с :~ псві,l ат и ;!ІІ Н\1И, а ,\Жt: яскравіші? Інт е рв 'ю вів

платників видання

потрапляють

що до перед­ на другий,

а

то й на третій день після виходу в світ. З цим ніяк не можна миритися . Обов'язок зв ' яз ­ ківців у кожному такому випадку вживати найсуворіших заходів. ПерІодична преса є вірнИм 1 бойовим по­ мічником Rомуністнчної партії, сnравжНім виразником громадської думки. Вона постійно

І правднво інформує .про новини в житті краї­ ни І за рубежем, розnовідає про хід змаган­ ня за усnішне виконання завдань одинадцятої

Тож прямий обов'язок її

розповсюджувачів

ставп н :ш І Ю сут і юн ь

н.раїн

світу .· Фест ива.1ь де:: ~гаці є ю :ІІ олод і

;:uвсло с ь о н

: Іrа;{а тt;

І < СrЖ -

: )І> І1' І <Іі і но.

·н ,, І І\·.\ і в -

~

І

1 ; ,·

l н -.·и f\ІІ і і))

.І: ~: д ІШІ'іJ

IІt L~

: ·екта -

R ен ії .

адж е

в

дані д исnетчерської служби райсільгосnуправління про середн ьодобові н адої

СС рІІ і

.\<\ ."!І І ІІІ ІІ .ї ()С Ь

уч з.сг ь у Ві.J.крн п і те:І-1а ­ тичн сrJ u е н тру :11іжн ар с д­ н :: г СJ р о ку :11 олод і. По ті:v1 ;!И С.nу с ія, дал і зустр і ч з

рідко надходять скарги на те,

' .

молока

ніх rю но:Іінь . І ue ці.~КО:\1 р еа .%Н О Адж е 40 ти с яч учаснин і в фсс т нв а.1ю пред -

Проводячи передплату на газети І журнали,

,.. .

C,V:v1 HO було

всьо.го

r. о~Ікрнз .' І К' JНІІе

вс е в

світу .

і

й о го

Kr:ilifi0\1 Y

І! а :УІ н т<J: Іасн

l' З Н 'І!і ОВі Пl, ,

і1

f13.-1 f ,J/ І > ( l l'l l .11 11.11 .':J, ; :. І І І

<" < ' І! Ї іl.'І l,ІІ \

~а­

не

т і .1 ьнн

іІ

СІІ і!J ЬfІа

}IJ1' :1 t . -~ · с ~ tи:-І .-' 1;1

fі іВ і .ї 'і\' 1 :1і

В ін

найнраще,

с е рнях

)'Ч 3l'ІІ ІІ J\іІ3.

:\ І С т а,

від т о го , об ' єднав

. . ;/!

і\

Іо !Іа -

ІІеіІІі : І ·

:!'.\ р ТІ І;; ІТ И , : · · р ·' ] }. ;.ІІ І

;;а

(' ІІ j) :: Н'. l .їІІІ!Ї\' Т Ь,

В . ТУГЛУR.

на

н адоєно

к оро в у

( к і.lоrр а ­

\іів). друга Gі:~:,ш(' ( +) або \іс'ІІІU l' (-·- ) rІ<;[J івн~н о

508.84

3

f1 111\)').

« ГІ.юс~ і в ськ ий:о « А ва.нгар д » i\I L'Hi бО- річч я СРСР і\1\' Ні 1\і р <J ва і \1 С' 11 і Щ о рса пп з « Р УдН Я» :. І І І'.\ і в~· ;, ~ 11 Й» \< 1) ' UІJ ІІ ІІІ, КИ Й>> І ) -..· ~· а :1 і вcr)f-.: н й» .;..)3 ,_. : н:,- : :;~нщ·р.>>

·<kря» « !\р аСІ! 'І іНС ~КИЙ>> <<il\l·p.:.ti :JCbK И Й» «,1 і Т К і -~ ~І>К. ІІfІ » ~ Г oro: ri ВС: І)к н й » «Зau : JpИUbK f!Й» і"А ені .\1\ і ч урін : , «3аІІ.l 3А НИЙ» i\i l'Hi Д окучаt: в а

По району

+О . :З

17.8 16,0

о

о

15.9 І 3.7 13.4 І 2.8 12.0

- 0.2 + 1.0 + I.:J + 0. ~ І ..с) ()

+

ІІ .(і

11.0 ~1 . 8

+ І. :З +О . Н

~!А

~.н в

8.4

+ 0 .4 - 0.1 -- 0.:2

Н,З

- (),;\

7.9

+0.9 - 0.2 + 1. :~ + 0.8

..s

ї .9

7,7 7.2 10,0

+ 0,37

На честь

ро:Ілуча Т Н С'Я

д іС Н О на се рці що фестиваль

госnодарствах

5 сер в ня І !!85 р .

(Перша графа \I U.l ІJ ~i!

передо ви ка

:з Н О ВІ01И дРУЗЯ:І-1Н, а.1 е р а ­

:Іо1 ОJІ: : ;І ь

в

район у за

єl . ! а:; а Jv1 aв:ю:ll: ii В . І . .ї с ­ Ні н а . IIOK.l CI .їil КВіНІ ;111 ГІ ОJ:Уl , Н І/ ІІІ ііа Н ІСІJі.:{( ; \І О\1 .\ ' С О.'І ;І аТ :: u і. JloTi .\1 .ІІИ В :1 Я .1 И у ч а: п я .11 арші Миру. І ;з•2 І1чаіін о ж , наві <ш о в на­ ШИХ СерЦЯХ З d.'lИШ ІІТЬ•С·Я уроч ист е ві;J;к рипн фести ­ в а .1ю . Н а други й день -

ніколи не слід забувати про своєчасну достав­ ку їх передплатникам. Не секрет, що в цій справі немало недоліків . В рі~ні інстанції не­

п~ к ­

Щорса.

Щі.

Що найбільше зап а м'ятадося, які найяскраніш і враження від фе сти ВаЛЮ?

СН

;.· ,:.. ,

~ l .;. ~; ; : і І

НАМИ,

3

фото графій , які взял и з собою і повезуть 110 всіх контннен·~ах учасишш ВсесвітньоІ·о фе ­ стивалю молоді Серед тих, хто представляв юнь БроварсЬІ.шго району на форумі молоді в Москві, перш ий секретар міськкому .ком­ сомолу Олександр Д ЕРRА Ч. З ним ми зустрі­ піс.1я

33 18

площі

Оперативні

кнм 'чарівн~ком .стала .'!юдська пам ' ять , без.1 іч .II L'!Il'

одразу

на

ра­ під

тарів. Найб і .1 ьшу ІІ.1<Нцу нідготови .1и механізатори радгоспів <<ГоrО .1івський,, :) 79 ге hтаріR, <<Ава н ГЩJ:\ >> 4 15 rеюа;:>ів.

ВСЕСВІТНЬОГО

Шкода, що не можн а зупннщи час. Жа.1ь, що немає чарівника, який вигукнув би: <•3у н и ­ нися мить тн прекрасна!>>. Аде ЧОІІ'ІУ ж? та .

.ТJи ся

<<Велнкодн­

<<Зоря>>.

р адгоспу

С1р і че іі з н о lШ.ІІИ дру зюІн J C-.Vl~'TUK Г,Щl:ТЗВ а fІН Н :! НН·\1И, В ІІ ЄВ Іі l ІІі СІ Ь у TO..\J y , Щ О \I O.'IU;Jb :ІІ Оmе і ІІ ОВ ИН · н а. о б 'єднавшис ь а всі:vІа п р Q rр ес ивнн:vІи с и люІи п .ї анеш , вбер l· ГПІ ЗЄ .І1!ІЮ Ві.1 Я:Jе рн ~JЇ катастр офи, :І 3 с р ен и її .1.1я прий деш -

вий досвід тієї чи іншої галузі.

радгоспу

ф У госпо .1а рствах ііону зорюю грунт

ФЕСТИВАЛЬ

про­

Біль.

іІІІІІі .

Іі j, ІІ,ІІІ j 1 ·л,

І\! ІІ: нІІІ ! : :t.Ііl

Вони

нинішньої перед­

шкіл

та

:ІаІЩ! ІІ!І іj

ТИ ЗАВЖДИ

перед платників .

загальноосвітніх

1\rІІІІІ Г J!;І;t

ра- ;:ІІіІІІІі

ІНТЕРВ'Ю З ДЕЛЕГАТОМ

на газети І ·журнали .в сільській місцевості, серед вчителів (викладачів), майстрів вироб ­

бібліотеках,

ІІj)іЩі

~11,\а ні :штнрІІ

об 'єднанІ газети. Не лімітовані те пер тиражі республіканських літературно-художніх жур­ налів. Без обмежень приймається передплата

навчання

бн

А.

платної кампанії є те, що вільно можна пе­ редплатити всі центральні , міськрайонну і

инчого

11

~~-

,ш;іІІ'ІИ .lІІ

ІІЇДД(l іІ ІІЇ

в строк офо рмити передплату, не залишити жодної сім'ї без періодичних видань , якомога задовольнити

ІІІ'/)ІІІІІІІІІ

і .\11' -

лущення

стерні . Організовано ве­ дуть цю роботу хдіборо­

І ІР " ІІІ' ІІІ :І;.

в числі перших проводять передпдату. Всього ж у цю відповідальну роботу включ илися 30 відділень зв 'язку, 168 листонош, більше 300 громадських ро з повсюджувачів . Ух завдан ня

повніше

/)ЦІ 'ІJ('І ' )

Олександра Довжик,

Надія Лісннча, Уляна Довгаль та інші.

На площІ 6837 гек­

8

тарів проведе но

Впорався сам-допоМО}КИ іншому

по суті вже на заводі завершується.

диспет­

площі 13548 ге.ктарів при плані 1469.5 гектарів .

таким

Чітко й акуратно проводять щороку

даними

мерсьІШЙ>>,

знають його на підприємстві всі робІтники і тому звертаються до нього за порадою з будь­ яких питань. Що .ж ~о передплати, то вона

плату

\ІЄХаНі : Іа ­

пра­

За

8

черської сл ужби райсіль­ госпуправді ння, на 5 серп­ ня в господарствах райо­ ну скошено зернових на

НІІ .ІІіJ<іііІІа.

пре ­

і

робіт

іщ:н і

І" РіВ в н ба читr на : 1н і \1ку ' І Ce:vІHHO I<l. Нол одю1и р kІІ ІЧ)'h С.)'\І.l і ІІІІО тр у ДИТЬ · . :1 11 <1 ·, ~;ннвах :1а шт урва-

наприклад,

розповсюджувачем

польових

:Jе рн о:Іб ііра :ІЬ Н О !О

. ·хн ікn:о

КОJННІЙ СІМ'Ї

Понад

:1 СІ

'; ().рі•Ічн СРСР ..їю .1и са ­ .: - : н і;цано· борються : 1а вн­ ·. ' ''тіі uрожаіі 198:> ро-ку .

ГАЗЕТИ І JНУРНАЛИ-­ громадським

Щоденник

Х о ро JІІі юцри :Іаііріп:Іс ­

жувачі і зв'язківці. Вони заздалегідь готують­ ся до неї, оnитують передплатників, яке ви­ дання їм до вподоби , що вони хотіли б перед·

працює

Ціна 3 коп.

УРОЖАЙ-85: ШВИДКО ЗБЕРЕМО І НААІЙНО З6ЕРtЖЕМО

газет і

журналів на 1986 рік. Вона триватиме всьо­ го один місяць для відомчих організацій і до 1 листопада ц. р. для індивідуальних пе­ редплатників. І вже з перших днів необхідно цій камnанії nриділити максимум уваги. У нашому місті І районІ цього року пер~д­ плачено 168364 примірники газет і журнашв, що складає 107 процентів до рівня минулого року . Практично кожна сім'я одержує ~о де­ кілька періодичних видань. І це зрозумІЛО.

платити .

*

року

На

щоглі

біля

нонтори

радгосnу .. л ітнівсьний,. ма­ иорить Червоний праnор.

Rого

nіднято

ратора

М арії

яна

за

на

честь опе­

машннн.:>го

Ничиnорівни лиn ен ь

доїння

Лучун,

надоїла

ножної із

35

кологра ми

мол ока .

корів

по

Трудівниця вийшла

від

383

пере­

можцем соціалістичного зма ­ гання

серед

шинного

оnер а торів

доїння

ма ­

госnодар.

ств а за минулий місяць. З nоч а тку року вона одержала

від кожної кілогра мів nл а ну.

коровн мол о ка

виробил а

це н тнер і в .

в.

на 259 більше

його

685

тнщєнко .

зоо т е х н ін - с е л е кціоне р~


*7

етор.

2

серпня

«НОВЕ

року

1985

ЖИТТЯ»

=============XXVII З'!ЗДУ НПРС-ГІДНУ ЗУСТРІ"'=====================

ПРИВЕСТИ В АІЮ ВС І

РЕЗЕРВИ

ПІДС~'МКИ ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ,ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЧОЛОВіКа (у ТО~ІУ ЧИСЛі 8 .від важкої ручної пра­ ці). Одержано економіч­ ний ефект більше 167 ти­ сяч нз.рбованціtв.

Рада сприяння науково­ технічному

прогресу,

діє при міськкомі партії України, на

яка

Ном­ своїх

за·сlданнях у нинішньо~ІУ році обговорювала пі.Дсу>~­ ки виконання цільових

О1 д~1ак з Ц!Єl гра:vш ('Керівник

ном.плексних програм пЦ­ вищення ефективності ви­ робниlljтв.а за 1984 рік l

Єщенко)

не

виконання

піДІПро­

О.

з

ц,ього

основ­

процесаприклад

показує

нолектив

заво·ду порошкової мета­ ЛУІРГії імені 60-річчя Ра­ дянської У1країни.

І.

забезпечено

одного

технологічними ми. Хороший

За півріччя услішно ви­ ,к·онано

комплексні еконо·УІії чорних

з

плани

мета­

них rюка:шиків рівня ~~ехані:зовансJЇ праці, він

лів. :v~атеріалів хімічної, JDісової і деревообробної

Було заслухано :звіти ке­ рівників :ка:-.Іісій по това­

t:кладає лише 58.4 про­ нента :зюІі·сть 62.4 :Ja пла­

'Про·мисловості,

рах народного споживанrня

но:~r.

перше

і

півріччя

1985-го.

автоматизації

чнх

процесів.

іВИробнп­

На

Наіібільше

засід<ЗJн­

лексної

ді•в

нальнота

кому­

обла;l!Нання.

по­

рошкивої \Іеталургії імені 60-річчя Радя.нсько-ї Укра-

програми.

їни. світло:технічного, пласптас. фабрик верх­

Вся ІJ.Я :робота до:зволи­ па досягти певних усrпіхів. У минуло·му півріччі на промис.•ювих ПіfІприє:vtствах

нес-танІдартного

нього

та

дитячого

трикотажу

<'Ііи<іtнської

художніх

виробів.

міста та раііону чи­

об'єднання

рай­

сі ль гос пх і \1 ії.

мало :!роблено тю УІехані­ :за.uії і автомати:зації ви­ робничих процесів. Так,

та~ож

будівельних 'VІатерlалів, харчових прод.уІrГііВ тощо.

Наіібільш

віДставання

;(опустили колеН!тиви заво­

нях номісLй що'І~варталу розглядався хід виконання окремих розділів ко:vнт­

а

ефективні

про·греси,вні

:заходи.

і

спря­

мовані на економію, було впроваджено

на

заводо­

бу,ді.вному та деревооброб­ ному но:v~бінатах, заводах пластмас, алюмінієвих бу­ ді·вельних конструкцій. Не забезrпечує виконан­ ня комплентсних планів по З'НИ'ж,енню

витрат

чорних

ро­

•ко~Іісія по :!НиЖ•енню енер-

металі.в ремонтно-механіч­ ний :завод. При завданні 136 тонн тут заощаджено лише 51 тонну. Не вrrро­ ва;джено на підприємстві

кс:v~ :зріс на 1,3 процента. За ші·сть УІісяuіtв впровад­ жено 4 а·вто:v~ати:ювані та механі:зовані лінії при

гоматеріаломіс11кості про­ .дуюrії. Прюпика показує,

монту

рівень

механізації

порівняно

річному цей

дві

де

нова

верста­ управ­

.т\1нням. Цроведена робота допомогла вивільнити 54

ції

:шиженню

ви­

е<1ектроенергії

та''V!,

дільниці.

ІІ,юrановлено три ти :з програмним

перевиконано

по

трат

захо­

адійонювати

:тачно

плани

конт­

виконанням

почала

що

меха­

суворий

за

дів

За

7.

комплексно

~і:зовано

~оль

праці

минули:v~

:завданні

час

Більш

саме

техніка

по

комтrенса­

лініях

втрат

на

елеJ~тропередач,

розширюється

авто'V!ати­

управління

різними

urrампів

метода~.ш

напл.а1влення і по викори­ станню деталей з капрону та

пластмас.

Експерю1ен.тальний

впроваджується

ре<ШТИ'ВНИХ

:занія

запланованІ заходи по ре­

во;.r

нестандартного

за­

кому­

нального обладнання не розробив і не впровадив ефектИІВні заходи по зни­ женню витрат

'VІ·еталів. Треба зазначити, що за перше :півріччя в ціло~ІУ no мicrry та району вино­ нано

планове

програ~юю

:за~ання

!Е/Иrкористання

відхо:дів

чатку

му

ремонті

в

солідно-

дитячого

сад­

N9 5

ка ління

«Ялинка>> управ­ виробничо-техноло­

гічного забезпечення І комплектації (УВТЗІ-\)

пневмомолотком

було б

виконати

куди швидше. поклали

кінця :аІ:

можна

роботу

Потім вони

a:re

паркет.

роботу

паркет

не

не

до

закінчи­

полакували.

назріла не вчора. Протя­ гом кількох останніх ро­

за:і естетично не оформи­ .lн. Тому тут уже більше

ків

чотирьох місяців не прово­ дяться музичнІ та інші

тут

дрібні Тому

велися

лише

ремонтні всім

важливість

монт.

очевидна

документації.

затвердженої

1985-го.

роботи.

бу ла на

на

початку

крупний

Отут

ре­

будівельній

дільниці та деяким іншим

заняття,

Як

ранки.

відомо.

у

дитячому

за:юrаді не бажані mідлоги, які покриті лінолеумом

без утепленої основи. То­ му

було

прийняте

пра-

рігання

картопля

непридатною.

вано

в

погребі

і

при

зими.

окремих

наприклад.

дитячих

температура

спеціалістами УВТЗН

практично не встановлено.

чому в різних приміщен­ нях однієї й тієї буДів­

лі різкий nерепад темпе­ •ратур. До л.агодж.ення опалювальної

туватися

б

цієї

продумати

до

і

до

програми.

кінця

організації

матеріального

чення

підго­

належно

реалізації

питання

і

всі

робіт

забезпе

...

«Як

дбаєш.

єш».-

так

прогнозує

ма­

1

резуль

тат будь-яких зусиль

муд­

ре народне прислів'я. Під­ твердилось разу:

з

трачено

су.

воно

кІнця

багато

і

багато робіт

методи

на­

організації

судити

з

то­

го. як у вестибюлі влаш­ тували підлогу. Спочатку її

опорядили

приклеївши

плиткою.

останню

на

старий

лінолеум. Той лі­

нолеум

потім

рез

що

йшлася

здувся.

nлитку. не

в

Наявні

сьогодні

-

яка

одну

че­

обі­

сотню

нарбованців, викинули. Після цього була влашто вана мозаїчна підлога. Інший характерний епі­ зод. Більше місяця дrзос

і

в

дитя­

коридорах

абсолютно для

не­

експлуат~

сиrтеми

не

пристуnиJІи, і н,айближчиіМ часом здійснювати його

не обіцяють. Усе це відсутність е·:еми

у

свідчить про порядку і си·

веденні

ремонт­

них робіт. про неоргані:зо­ ваність майстрів і брига­ дирів будівельної Дільни­ ці. відсутність вимогли­ вості .. нонтролю 1 нідповl­ да.'ІЬнО<:1і

за

ремонтні

ро­

боти з боку керівників УВТЗН та старшого вп­ конроба будівешноі діль­

ції. До лагодження цих піД­

нипі П. І. Скиби. Нещодавно відбулося

лог

розширене

недавно

ступили. ки

все·таки

Цементні

знову

стари:-.1.

при­

стяж­

прикривають

а

деіНІДе

новюс~

лінолеумом без осн< 1\НІ. Нерівники УВТЗН знову nроnонують

і гратися. менті ...

дітям сидіти

по суті,

на це­

Забули в УВТЗН і про належний ремонт nогреба дитячого закладу. Спору­ джений минулої осені по­ гріб використову.вати для зберігання свіжих і засо­ :Іених

пІд

ною

хоча

влашту

підлоги

придатні

Go

лаги.

де­

починання

від

кімнатах

робітників вручну довtіа­ ли в залі дитсадка бетон дерев'яні

на

вання дерев' я них піДлог ВіДМОВИЛИСЯ взагалі.

ча·

темпи

можна

хороше

праЦі,

а

підлоги

закінчилося:

ви­

швидшими.

Про

цьому

лютого

коштів.

замінити

рев'яні. Однак. як з'ясу­ валося. в УВТЗН всі дошки вологі. хоча часу просушити їх. nри бажан­ ні. бу ло достатньо. На

чих

матеріалів.

кращою.

рішення:

лінолеумні

цього

якість ремонту бажає бу­

ти

вильне

овочів

неможливо,

І.

Скибу

та

бурульки. влітку

а

звідти

вес­ те-

зобов'язано

терміново поліпшити ор­ ганізацію Робіт. закін<;нтн

ремонт

до

Секретарю хової

15

серпнн.

партбюро

пе­

парторганізапії

6,._

ді,вельної

М.

П.

Д]льниІЦі

Напчатову поставлена

ви­

мога підвищити рівень організаторської та масо­ во-nолітичної роботи в но­ лентиві.

зі стелі зимою звисали

крижані

засідання

партбюро цехової rтартор­ ганізаuії будіrзельноі ділh­ ниці. Старшого виконроGа

П.

В. ІВАНИШИН, громадський дент.

складає 12.4 процента при зав~анні 21 ,4.

рення

му

півріччі

46

«nередова

нія боротьби рення

лі-

за

присна­

-

технічно­

науково

го про.гресу пролягає через

праЦІОІІ\ала

комісія по тоІВарах народ­ ного сrтожИ'Вання. План по їх випу.ску перенри.то на

науков-D-'те:>енічного

прогресу,

Більш ;пліДно у першо­

ви­

ЗА ПІВРІЧЧЯ

на червневій нараді у ЦН НПРС з питань приско­

наУJКу».

У

виробниІЦІтво

ІВІПІрова,джено 286 тем, економічний ефе..кт :від них оклСІІВ 7,14 мільйона кар­

відходів,

що теж більше плану. Економічний ефект стано­ вить 46 тисяч нарбован­ нів.

Батато ють

уваги

приділя­

партія та уряд поліп­ якості продукu.ії. випуокається. При

шенню що

річно:~r.\'

tt:ІаІІ і

тисв­

182,2

чі карбонатщів внпуск то­ варн·ої ІІрtцу.кuії, я'Ка пLд­ лягала

атестації.

склав

піврі·ччя лише 40 СЯ'! карбованців.. або

:Ja

ти­

22

проценти.

Допустили

забоІргова-

ність колективи :заводів порошкової металургії. світлотехнічного. пласт­ мас.

експерю1енталь

нестан:дартного

нального

Не

Не:1важаючи на r(e, є і не:дол і 'КИ. Знизили рівень виробництв.а проти мину­ лого року овітлотехнічний та шиноремонтний :заводи.

Не справилися і:з завдан­ НЯІМ.И 4.5 ,року п'ятиріч'Ки по

кому­

обладнання .

виконано

nJІанове

виготовленню

товарііВ

нової

металургії,

нієвих

алюмі­

бусІІіІ\3ельних

кон­

струкфіі.

Прискорення соціально­ еконо:-.Іі чного справа

-

розвиТіКу

загальнонародна,

загальнопартійна. Ножний кол 1екти·в повинен з_робити

все

належне.

безпечити ста:ння

·того.

привести

що(,

·краще в

що

дію

за­

вш;орн­ він

всі

:vraє,

рез.ер-

.колектwви

ви піДвищення ефективно­ сті виробни.uтва, на кож­

виробничого деревооброб­ н·ого об'єднання, фабрики

ви:шачити, де з найменши­

нарцдного

споживання,

названих .

крі:м

верхнього таж у,

дитячого

три'Ко·

експериментального

:Jаво·;(у

нестандартного

~~~· ;1а:rьного

дослідно-експери:v~ен­

тального.

нато

ІJіІВ, ДО КіНІІЯ п'ятиріЧКИ обсяг випуску товарііВ до­ сяnне 110 :v~ільйонів кар­ боІВанців.

Усп1шно програма

ко­

обладнання.

нііі

виробничій

ми

вн·гратами,

зовсі~r

без

промислових

підприємств

з

організація­

науновwми

м·и. Адже, як зазначалося

а

то

них,

одержати ефект.

ви,конувалась співробітництва

ділянцІ й

можна

найбільший

П.

ГОНТАРЄ~,

завідуючий промисЛОІІР· транспортним відДілом міськкому Компартії Україин.

360РІІ ВЕТЕРІНІВ RАРТІЇ У мі•ськко.мі Номпартії Унраїни відбулися черго­ ві збори ветеранів на

Я!КИХ

партії,

виступив

го-

місьюшнонкому

В. М. Зволь. Ві1н розповів про роботу тру~ови.х ко­ лективів міста в сщишІ'д­ цятLй п'я:тирічці, про пер­ опективу його ро:звитку.

Зшвіtдуючи.й організацій­ ним

німілом

місьююму

Номпартії У:країни О. М. Іщенко юще:нтував увагу присутніх

на

я'КІі

п.о·ставJІеН'і

nеред

всі­

нqди

з

честю

нестимуть

ма Н!Омунісrами, в тому числі і перед .ветеранаrми партії, на період пЦдготов­

з.ваннІЯ

ки до XXVII з'їз,цу НПРС. Зокрема ві:н наголоси.в на тому. що свій багатий практиЧІНий досві,J: ветера­ ни партії повинні викори­

їх боротьбі за успішне .ви­

стати у пі:Д·гото•Іщі і про­ ВЄІЦен:ні звітно,виборних зборів, вихованні молодо­ го ПОПО:ВНІЄJ!ІНЯ ПарТіЙЦів на славн:их традиціях бLй­ ціІв ленінської гвардії.

Із зап8ВІНенням, що зав-

Зffі!Даннях,

ному:н!ста,

lllliPY

в

своїх сил допомагатимуть партійним організаціям у конання

наро\W{огослодар­

СЬІких nланіJВ Г'і.дну зустріч

і

завдань, з'їзду

XXVII

НПРС на зборах вистуJІИ­ ли

ветерани

партії

П.

М.

Ферієрі, Т. Н. Хавро, І. С. Я~убовський та ін­ ші.

Ю. ЛИПКАНЬ. м.

Бровари.

гру­

повітря

знижувалася до 6-12 градусів тепла. За вест,

час

про­

:запланова­

використання

ло.ва

блема опалення дит­ садка. В УВТЗН не мо­ жуть <<РОЗМОРОЗИТИ>> ЇЇ теж багато років. Тому

пах

БАЙДУЖІСТЬ УВТЗН

підйом­

Багат·о раків тут н.е вирішується і пwтання дрібного ремонту дитячих меблів ( СІГіІльчиків. шаф, ліжок тощо). Але найболючіша про­

в

службам

влашто­

нИІка.

мину лої

МАРНОТРАТСТВО!

Не

стала

ююус.ку

5.6 процента. додатноІВо 'вироблено тонарів на 2 бованців при защданнL ~Іільііони 982 тисячі кар­ 4,47 мільйона. За півріччя було впро­ бованнів. А :1 оочатку ро­ Ваго:v~ий внесок зробили Іваджено 26 :заходів. спря­ ку більше пл:шу їх да.но мованих на раціональне на ЗО мільііонів карбов:ан­ коле.ктИІВи заводів порООJ­ процснті'в них 53.

кольорових

че вода. Через це засипа­ на торі.к у погріб на збе­

-

п'ятирічки

по

дукції з державним Зна­ ном якості. Цей поназниІК

робництв.а». За цей час їх використано 54 .проценти при зав,данні 46. а з по­

ГОСТРИЙ СИГНАЛ ПОТРЕБА

за

<<Раціональне

за.вд.сшня

коресnон­

СЛУЖБА

8

01

ХАЛАТНІСТЬ-ЦЕ ЗЛОЧИН Вечірню тишу міста ро­ ІН€ зірвали

тривожні

голоси

зміг

жежну

nопередити охорону

через

по­ віЩ­

:ки

mідприємств,

цій з

організа­

належною

уІІагою

сирен. Нолона черtВоних а!ВІІ'юмашин на ІВеЛИJ!{Lй

СУІ11НіСТh на новобудові те­

ставляться

лефону.

ШВИ!ДКОСТі ПІромчала ПО ОД­

д.ум:ка

канці сусіЩінього будин-ку аж тод:і, ноли вогонь БИір!Ва:вся з ватон<Nmа. На !Всю будову в наявності

тання, там і результати цих зусиль помітні.

ІПОЖJежа.

був один !Вогнегасник, та і

Ній

з вулиць.

Зупинились

црохожі,

не

майну ла

тривожна

в одного JІ'Р()­

11рапилась

Дійсно,

новобудова

.спеціалізованої

ба.зи

пересУJВ­

ної механ~ізованої .ІWлони N'g 2 тресту <<Теплицьтех­ монтаж>> була опооита ди­ мом. Го.рів вагончик бу-

той

несправний.

Звичайно, після втру­ чання органів Держпожеж­ нагляду

пущену

хІВилини

але

гу воnню.

Але

доро­

і за корот-

ІКИЙ час віtн встиг зробиши свою руйнівну poбorry одІНе з приміщень буді­ вельнИІкі:в ним

для

стало

непридат­

користуtВання.

Чи можна бу ло униЮІу­ ти цього лиха? Звичайно, але при одній умові ЯІКЩО б на новобудові слідкували за станом ІlіРО­

протипожеЖІНу

безпеку новобудрви при­ 'Ве,J:ено в належний стан.

діІВеЛМІИІків. Пожежншки, ЯІКі прибулІ-І СЮДИ, Ш'ВИЩНО і злагоджено, за лічені перешшили

Це зробили меш­

Відповідальні особи за до­ нуrі

до

халатнІсть п,ри.тяг­

відповідальності,

втраченого

не

повер­

неш. і збитки, завдані вог­ нем. залишаються збитка­ ми.

ІН!rоЛИ ВИНИН!Н€НІНЯ жеж

ПQЯСНЮЮ~Ь

ПО­

Н€ЗНаН­

до

цього

пи­

Зокрема, добре налагод­ жена робота по збе·режоо­ ню соціа~іст.ич.Іrої власно­ сті від пожеж в мостоза­ rон<і N'Q 112, в постійно діюч01му бу діІв-ельному но­ їщді N'g 2, шляхово-буді­ вельному уnравлінні

N'g 50. Однак цього не ·о.кажеш про будівельні трести « БроварИІСільбу д» та <<Брооарипромжитло­ бу,д». Нерівники трестів, n)двідомчих

инх

їм

ОtРганізацій

таюrrь

уrваги

на

будіВ€JІЬ­

не звер­ протипо­

жежний стан підпо,рядко­ ваних об'єктів, незважаю­ чи

на

неодноразоВ€

нага­

дуІВання з боку працівни­ дей правил шротипожеж­ <~<ів Держав11ого оощежно­ ної безпеки. для тото, го нагляд.у. Вони очевид­ халат­ щоб ліНІВіДуБати тану до­ і.ІО забувають, що .роговартісну <<неграмот­ ність в цьому питанні ме­ ність», праці:внИІКи Дер­ жує зі злочинністю. Адже

іН:ЯУІ

певної

кате:rорії

лю­

'!1ИJКJЖеЖJної безпеки. І на­ rrопе.реди­ жавного пожежного нагля­ пожежу легше віть при ВИІникненні їУ І якщо періодич:но перевіря­ ти, ніж оогасити. можна було погасити во­ ду сл~дкувати ва щ:ютипо­ гонь о:дразу ж, я~и ють промислові пі:д,n:риєм­ тежним станом постійно, об'єкт був забезІ1'€ч.ений с:тва, новобудови., навчаль­ ТО Не Й'r.ИМJТЬ З ДИМОМ ні заtІUІади, лі:ка;рні, дитя­ іВсім необхідним для по­ будmJ- тисячі карбованців народ­ жежогасі!ння. Однак буді­ чі садки, житлові ног.о добра. вельники ні про перше, ки. Вони пропонують за­ В. КАЧОР, ні про друге не дбали. ходи, ЯІКі ПОТрі6Н'О ВЖИ:ТИ, інспектор ДержnожежВнаслідок цього сторож, щоб запобігти можлиіВо.му нагляду. f,І\КИЙ був на буДі·ВНИЦТВЇ, лихаві. І там, де нерівни-


сНО&Е

ЖИТТЯ•

'""='"'""-=--======ТВАРИННИЦТВО-УДАРНИЙ ФРОНТ========

ПОЛІТИЧНА БЕСІДА

ЗНЕДОЛЕНІ

• Знайомтесь:

на

; аератори

З ,.ІМПЕРІІ ДОБРА"

знІмку

машинвого

;~їння корів радгоспу Іме­

ні 60-річчя СРСР Галина Сом, НадіЯ Шеремет, Лі­ дія

Нестеренко.

Дівчата

добре опанували ку спеціальність,

гаються

нелег­ дома­

значних

успіхів

У працІ. Фо'Го М . Семннога.

ЯІк в•ідомо. наш радгосn

І:о.!ен.l 6О1річчя СРСР спе ­ ціалізується

на

ваннІі нетелей нення

НИ:\ІИ

г.олі:в' я

ких

вирощу ­

для

nопов­

маточного

корів

по­

тваринниць­

JIOMПJiet>t ' !! l

і

фер~І

радгосnІ.в раіі <•І І.\· . Зобов'я­ :J.а,вшись

впр о ,.'1 овж

року

реаJІ і ЗУ'ІJЗТИ 2800 МОЛОДИХ нетелей 6-:о.!Іс.нчно ї тіль­ ності , ра :,1.ГОСП за сім МІІ­ сяців

прu.:1,ав

подарствам На

гос­

тварини.

тваринницькому

~омплежІ цюю

іншюо~

1592

де я пра­

N2 1,

оператором.

утриму­

ється нині понад

4400

го-

го ві'ИУ, .потім

передаємо

на комплекс N2 2 для вирощуванни Іх на нете­ лей У цьому році їх пере­ дано 216З голови сеР€д­ ньою вагою 280 нілогра­

но

мdІВ . Скажу,

не

що доглядати теличон дУЖе нопітна, від ·

повtдальна справа . Опера­ wру треба бути особливо уважним,

старанно

вwно­

•нуовати свої обов'язки, ви­ моги годі·влі .тварин . І опе­

щоб не допустити

звичною

для

справою

тваринників

псковсьного

Ново­

району.

лену

аптеку»

вили

на службу

вони

<<Зс

поста­

виробни­

цтву.

Важливий

"

підвищення

~ ті худоби

резерв

Д.іІЯ

продунтивнос­

побачили в JІі­

нувальних

дарах

телятницІ

в

відходу

що

допуснається

ЗАВЕРШУЄ'ГЬСЯ носо.виця

ранніх

nраt~юють

ле4іІсі більше

трудів­ на

позичати

комп ­

років. Ім

nрацьовито­

грунт

і

насІння

бовий

К.ОЖНОЇ

при:рlст живої ваги

ГОЛОЕІ'И

грамІіВ,

ПО

845

а з початку

року

кла­

лятниці

на

нормою .

них хвороб.

луці. · Готують

стали

за

ветлlнарем

го­

мол-

слабних . ЦілющІ

їх

-

нінсьний полин -

ПОРАДИ

8

настій

снладеним

госпу Т. І. Гужвинсьною. Спочатну напувають всіх телят з метою профілак­ тики. а потім тільки

Доброю підмогою в цьо ­ му

найближчій

трави.

звіробій, щавель. самі те -

Результати такого ліку­ вання: в цьому двІ тисячі голів на

ну

дванадцятиденного

не

було

жодного

ві­

ви-

СПЕЦtАЛІСТА

МИ

та своєчасному

б.Lrny

груtІИ'У

рових

oбpo­

після

непа­

Після гороху ГРУ\НТ об­ робляю'ГЬ п.ове:рхневи.м опособом

на глибину

сантИ>'\1етрів

8-

д.ис.кови­

абробітном

аr­

регатом з нільчастошпоро­ вих ·Н'О'f!Нів ЗНКШ-Q 1 гол-

Особливу увагу сліД ПРИ!діЛИ'І'И обр.обіrrну площ після нукур~· д а и, що зби­ раєrгься H <l силос . Для

В

НінЦі

М0.10ЧНQ-.ВОС­

ІН'ОІВОЇ стигло сті з ерна, тоб­

'1'0

незадовго

до

на'Стання

необхідності

шарах

сантим-етрів

боронування

лапчастими

rборонами БІГ-З при а'Гани

сів.

12

і більше

ликих

граду­

Боронування

ефетИ'Вніше стерігає'Тl>Ся та

най­

після

неве­

ноли

спо­

опадів,

ростання

куті

масове поява

n:ро­ одно­

річних бур ' янів .

На полях , засмічених багаторічни•ми тра:вами , f<УJІЬІТи:вації .парів. особли­

•ю nри посушливій nогодІ у серпні, замінюють за­ стосуванням гербіцидів раундап.

300

утал,

та lнщнх.

лоmрел-

змагання.

донладемо

того.

щоб

ними. в

старань

І до

порівнятися

разом

з і

з

nередоо.и­ с·вою

част­

вююнання

Продоrвол.ьчої програми .

Л. ПРУДКА, оператор.

частих борін БІГ-ЗА. За обJХ>блени:ми nлощами до­ глЯІЦають,

nуснаючи

УСМН-5.4 агрегаті з нами на

при

ну льтИВ'Сітори

аоо

КОС-4 в

зубовнми глибину лише

піс.'Ія

сантим•етріІВ .

далиці .

стерньоmах

та сноJХ)тити сrрони під­ ГО'Товни грунту, слід за­

сrосувати поверхневий об­ робітон на глибину 6-8

дощів або масОtВОrо про ­ росташm бур'янів та па­ Після

оІrгималь.них строків сів­ би озимих . Щоб мати нра­ щу ~ІЮЛОГОЗабезnечІЄНіСТЬ

5-6

боро­

по­

передни,нІ:в І після багатu­ ,річних трав застосовують оранку на глибнау вLд

падну же

падежу.

кормах

ножної

nриріст

Поверхневий абробітон пlсля нунурудзи здійсню­ ється бороною БРТ-7 або дисноои.м

пІд

нутом

лущильником

45

градусів до

на.п:ря~:~шу рядні.в сліди з насту!Іlною

у два куль­

тих ваги

набагато

збільшився. досягши 800 і більше грамів за добу. ДосвІд

госпу чали ших

тваринників

кол -

імені Енгельса оо­ застосовуватt<. в ін господарствах райо­

ну .

ЯІІ<ихІ

<< Зайвими»

сти.

інженери

Втрата

з

реального

ові·ту

Перелік

пороків,

gкоренюшся

у

я~>і .в

виробни- щоб пе ре конатися. що су ­

буржу а з ний сnосіб жит­ •т.я. можна бу ло б І про­ довжити. Але й наведених фа.ктів досить для того.

цтво <<Невдах життя>> ·

часний каnіталjзм безОдна форма незабе зпе - на.д.ійно хворий і ніяні за­

чеІюсті існування люди- соби << СОціальної терю'tії•, ни тягне за собою іншу · до нних нині посилено В США . найбагатшій ь;раї- В·.1аються ноононсерватив­ ні .напіталістичного сві•ту.

ні політики . йо:~-~у не до-

справжньому

ном є

млн.

35,5

чоловін б.

по-

wють,

а

більше ооловини з них хроtНdчно голодують. Атмосфера нестійкостІ основ життя породжує У багатьох << З аІівих>> почу. ття во,рожасті до суспільС'І1Ва, з·аражає їх без.дуШН'істю та 6айд.ужістю, жорстаністю 1 цинізмом. Це, з<JВИЯІВЛЯЄТЬСЯ В

))(},З-

маху організооаної і <<Немслююваної» злочинності, У . великому поширенні а:о.!оральності . За офіційними

у США в ні

дани.ми.

році J<ож-

1004

хвилини

чинилося

ІВбИІВство, ножні

nоиа'Г·а.J?ТЬ

Пустим

кожні

зву-

заклики мастнтих

1

буржуазних Ідеолm·ів здійснити << моральне nере­ ІВихованІНя•. вп.рова.дити «нову мораль• . Занлинати біізкесменів відмовитися 1Ві 1Д прибуткової торгівл-і нарнотинами І ПОJ1Ногра­ фією _ та:на ж безна'дііі­ на сnрава, ян пере~rонува­ ТІ

І вовк:а стати вегетаріан-

Іtt'> І І

Суспільств о . я·не несnроможн е з абезпечити нор:vtальні людсьні умовн жит:тя авоїм

не має

громадянам,

НІіяког.о

ного права

де·нлараuн

мо.раль­

повчати

6 хвилин народи . І тому

ЗІ'Валтування.

58 с.енунд -

сенущц

допуснати

глибоно

ти

св'іт !VІарення і фанrrазій.

ло на нон•вейєр

28

-

вчені.

дей. по•р.оджує У них почуття песиміз:\Іу · << nерм анентноrо циніз му » щодо сусrrільсrва , яке постави-

аmомобіля, бур'яНі·В,

овне зру> ' · тяжJ; ~ . захворю-

ци.х лю- глиб ооо

Ворошиловградська

НаЯШіОСТі

І важ,ковил\;ковнd

дедалІ

і

роботи

область.

КОВАЛЕНКО, кор. РАТАУ.

інші

галасливі

америнансьних

nограбуван- буржуа.аних nолітиків про

48

секунд

-

<<•nра'Ва людини». << Свобод\'

н.аmа1д з залодіянням ті- ос.оби» . <<гуманізм >> не лесних ушнюджень. ножні сцриймаю'Гься v саіті інанвин:радення

-

ножні

8 ее-

нраJдіЖН•а.

Сус-

ше.

НlУНд н:радіжJ<а із зломом, ножні 4 секунди nро·сто

я.н верх

лицемірства .

В. ПАЗЕНОК,

донтор наук.

філософських (РАТАУ)

не

розриву

У США плата за всі види медич­

більше З-4 годин. Вирощу'8ання озимої

иого обслуговування два

пшениці за інтенсивною технологією значно пі:~ви­ щує агротехн'іЧRі вюІоги ЩОДО ПіДГОТОВІНИ ПОJІЯ ДО ·сі.вби. Тому nідготовленим сл'ід БІВажати IIOJI.e, по­ якоrо·

п

особи,

'Щ)аБІмує психі!КУ

ножні

можна

терна риса сучасного ка­ піnшізму . Широних масш­ та бів на Заході набу ла

н уванНJя

безробітних?

ня,

О.

Розгул злочинності далеоо не єдина харан­

частіше стають кваліфіно- rвання. нарешті . смерть •вані робітними, спеціалі- таною є ціна СЛJХ)би ·ВТек-

крема· .

При

тварини

верхня

попередників.

проводЯІТЬ

МІі

ПРИ

ГРУНТ ПІД 03ИМІ

Особливої уваги оотре­ бують площі чистих та зайня:тих парів, на я<ких ознма пшениця буде виро­ щуваrгися за ІН"ГеНси.вною технологією . Для збере­ ження вологи у верхніх грунту

гра ­

роботі

одночасно з сіІВбою

грунту. Для ць'ого слід на

ХОtдіІВ ПО ДОГЛяду за 'пара­

690

у

ц,іалістнчного

році на малодня­

!І'у.ру

майбутН'ЬОму озимому по­ лі здійснити комплекс за­

кожної

служать Jlіравvфлангові r.о­

Добре п:рацюють танож Л~да Феодосіївна Герман,

нас.тупним

~аJрі достатнє звСJІЛоже!Uія

Прикла·дом

су•.

щи.льниt<а.ми в два сліди з

оптимальних стронів сіІвби забезпечи-rи в посівному

по

-

внестИ

першого

З23 телич­

ва,ги

усnішне

«Оператор

на

граМіВ, а ЗІПО­

819

ну

них

нуль-

живої

ГО.'ІОВИ

!(!С1ІМИ

одержанни шн.:u коянісного кор.'VІу збирають цю куль­

.пері<>'д

N2 2

ниця:м

3ВаНІ-tЯ

Олен­

п~редали

cтy по нrнІпленсу . Труд.Ів­ ІІРІІСВОЄНО

Он­

ки . У минулому місяці за­ безпечили щодобовий при­

мЬв.

ми борооами БДТ-7 та лу­

ма

НО\111Ле~«:

ча•рку рану

ку . Для одержання дружозимих

і

липня забе зшечили

що•дv­

чacrrJ<oвo

Валентина

виростили

ра»І

15 ~Іільйонів повністю або серед ".юлоді.

сандрівна Харченно. ВоНІИ

ріст

сходів

сюта І

ші :tНІІ являють собою США . янІ претендують на роль << мора.1Ьного л\!Де-

За я'кою ширмою сховати

Семенівна

дали н.е одній молодій твари·нниці . У1~родовж

п:ід урожай насту.ruюго ро-

ту р необхідно

Натер:ина

сті. Свій досвід вони пеj)€·

зернових

,нультур у господарсmах нашого ра'Йону. Хлібороби готують

тварин-

падежу молодняна від різ

Збирають

на виробни-

ниці,

ловним

донладають

ними. щоб уникнути на · віть найнижчого . такого.

оман, гірний

ЦІалізується

2-6-мі­

Ці операто­

ДQСВідченІ

силь

гельса.

спе­

вlку .

рецептом,

районі кошоспу ІменІ Ен­ Господаретно

-

ри

закріnле­

теличок

сячн<Jго

цтві яловичини, на його фермах відгадовують 16 тисяч телят. Багато зу­

природи

найбільшою

З50

ними

nі.'ІЬСТІВО << ТСУГальноrо на сильс11Ва•. в нІЮму оожен третій гр о ~щдянин щоро­ ·ку стає жеJУГВОЮ злочин­ них д:ій, ось що в на­

наркоманія. Особливу три .. во·rу ВИІКЛИІНає у проrрс­ ного соособу ЖИ.'ГІ'Я. А сивної громадсьrІюсті r.<)принривати дедалі важче . ширен.ня << білої чу~ 1 11 ,,

АОПОМІГ ТЕЛЯТАМ ЗВІРОБІЙ

АДРЕСИ ДОСВІДУ Збирання цілющих трав

стало

За

по 574 грами. що знач ­ ратори нашої бри1гади, ЯІ(у очолює Софія Єгорів-· но більше плану . Це най­ показнии npИQJo­ на Бабич, роблять все. вищий

·теличок. В.ІДзначається в л:ІІВ молодняка велw.кої ро­ роботі ланна в снлаДl Оль­ Трохимової, гатої худоби. Ми вИІрощу­ ги Єго,р!івни ємо з тел.ичок 20-д.€нного Віри МиколаУвни Мельни­ віІку телиць до 15-міся.чно- чеНІно та НІн.и Степан!:в.Іm

8

ГресІЬ.

жи:гтя .

У на:ту IJ!PO це <<з агальне блаl'ОіЦ,еtНсmо• мало хто вірить . ОДІНак вона поширюється по світу всіма можливими з ас обам в li\.eoлогічноrо буму. щоб приFерити деградацію бу ржу аз-

правофлангових

на

етична Америка . Вона, мовмв, створила своїм гра.м·а.цяна.м всІ умови для щаслИІВОго

• Рівняємось

Найпошир еніший 'ІоІіф сучаснGї бурж у азної \ДЄQ логії т.вердиrгь. що H!Uil <<іМІnе.рlєю добра» . <<еталоном моралі» є юшіталі-

швидше,

ніж

зросІ'ає раза в

ціни на багато

іН·

ших пос.л:уг. Ліжко за .добу в звичай­

ній лікарНі ноштує близько

парів.

200

до­

(З газет) .

виріВ'Н·ян·а.

пос і·вний шар розроблений до дрібногруднового ста­ ну.

має

,вол о ги

достатні для

запаси

одержанн•я

сходів і в грунт внесено до-с::та-rньо добрив .віДпо­ ні:дно до агрмехнологІч ­ ;них картон . Тому наtЙІВаж ­ лиІВішою умовою своєчас­ ної та ВИСОНОЯ'Кіон:ої ПіД­ ГОТОоВІКИ nоля до сІіВби є проІВедення .всІх робіт п.о абиранню попередніх нультуJР, обробіТ'Ку гpyнnrr та внес енню добри:в в єди­ ному н: хнологічному ЦИJ<­

лІ .

У правильній органІза­ ці.ї .кu:wплексу робіт на ОЗИ\.vЮМУ ПОЛі ВИ:Н.ЯТІWІВО важли·ва

роль

агрономам . основні

положення

нялась температура?

Мал . М. Литвина .

зо­

НРГ-З,6 або нальних сИІСтем зе-млероб­ ДО 20-22 саНІТИ­ швацією з нот­ стrва , реJ<омендаЦjІї науJ<о­ метрів з негайною 1\уль­ Ч НУ -4 в агрегаті тивацією аоо засто~ван­ ками або боронами БІГ-З . вих установ та власний В умовах нинішнього мсвід, вони повинні твQр­ ням пристроїв ПВР-2.З. треб а піді­ чо п\.дійти ПВР-З,5 д~Ія ви}J'І.внюван­ ІІІОНу 'ГІЮрчо до підrоТОtаІш до ;nе,редпоrівного І .кожного поля до сівби. ня та уЩіЛЬІНІЄННЯ грунту . ити ОбробіТ­ Обов 'я:зновим е.пементам ПіСЛЯІПОСіВНОГО :В. КОВАЛЬЧУК, цієІ технології є nоГІеред­ ·КУ . Для зб€J)€же.ння воло­ головний агроном рай­ нє лущення сrерні на ги передлос!:вна культива­ сіпьгоспуправлІнщr. 6-8 сантиметр1в . ція проводиться лише

Донторе, подивіться, на. скільки доларів під­

-

належить

Враховуючи

(Фотохроніна РАТАУ) .

16-18

СУВОРА,

ТА

Минула зима справді бу. ла у ЄвІЮПі суворою. Ал е НІе за·на·~ТО. НещодавІЮ вийшла• у світ

книга

швейцар -

СЬКІОГО ісrорика Кр-іс-rіа:и.а ПФістера., у якій зафіксова· ні спос'rе!І)еження за ІUюім.аТОІ\!

з

l!J.оойцаріЇ,

І!>::!!>

РОКУ.

ПОЧНІНаЮЧН

Автор

дослід·

НЕ ДУЖЕ жує , що до ХХ стол,іття зи­ ми бу .1·и 'І'ривалішнмн й ЛІ"' '11ішн>м•и . Найсильніші мо,_.., зи

відаІJІачено

у

XVII ': -...

ЛіЇТт•і . Ті.'!ЬКН З 1677 ДО 1<: · року Цюрі;хсьне озеr>о ' v! мерзало кожної третьої з• : МИ ,

-

а

НИНіШНЬОГО

пнwе

дВі'JІ .

C1'0JJ1TTII


*

стор.

4

серпня

7

«НОВЕ

роІ{у

1985

ЖИТТЯ»

-==========РАДИТЬ НОСМЕТОЛОГ========

;111

ВУГРОВИЙ ВИСИП Це тяжке :1ах•ворювання зустрічається

переважно

в людеїt \JОЛодого віку. Звичайно вугровий висип ~~· яв:ІНЄТЬСН В період статевого до:Jр.івання. а зникн,;ти він \юже лише

в 30..::__35 років, пі:шіше.

а то й

Вугровий

найчастіше

стає

висип

ре;зульта­

"ТО.\J неr1равн:rьної діяльно­ сті :!а.: ю:І внутрішньої с·ек­ рt•ції

та

КИІ!!КОВО -Ш ."ІУНКJ­

Е(JГО тр;шту в :tк J;t eii. що :VI аю гь ;юtрн~· rюристу ІІJКір~·'J :> рні rrрс>бочкн. гніі:шРrЮІ,

що

:1

кrн: рtrІе

н­

вrr.їися. р:І;ШНІІ't'Ні !ЮрИ, l!l " на:!сttот ь tl Іhipi Hl1l'.ї>t:tY arre.1ьcин : JBtJЇ кірки, :Jав;Іа­ к;ть :vтc:r rц i багато страж­ ;Іань. !Іри цьо11У врата­ ється Не ТЇ.l!,КИ lJб.lHЧЧJI, але

іі

;; еіі.

шкі.ра

Jl ід

інф'екції вання.

с1rинн.

гру­

ВП.'ІИВО:VІ

ГНіііНОЇ

внникає

нагни­

внаслідnк

чого чор·

ні пробочки :Jапа.1юються і ІJереХОДЯ ":Ь В ГНіЙНИЧЮ\. Слі;.1и від :І;шалених в~т­

рів у виг.1я;~і рубців за:ш­ шаютьсн ІІС:Ц_ОВГО, іНКО . ІИ на все життн, погано lІі;l­ даються усуненню навіть СПСІІіСІ.ІіСТЗ \ІН. JІікув.аНііН еуr·ровнх н<tснпів нсрі,!КО

BO:IItt\i Тру;ІІО­ Hll\1iii':Jf: IICili OJ il'J'.l!ІIIO­ Tr : ~1\' ttо'ІttІІати :rit;\·t(e :І сtхнорюваннн t:ІJ­

!Ірtі!!Оії!'ТІ, ! ІІі

j

t:l;. "В:JІH

·т ріОН~;

HKLJ .І [ :J t·a р<1ІІіІІІЕ' ре-

тєлІ )Н:)

після

~tашка>>. Для очищення шкіри :щ:vJість '1-!ила мож­

на

корасту:ватися

кvхонною сіллю

с ипати кістю

/I!;:J~rJ

;~'' .'І~І:[,'ІІііі С .їН

IH: _.!UI'E-'

'. ,,)."!Іf 1 і 1 І.Н

пит­

Ват-

неве.1икою кіль­ C(l·.li (якщо бе:J ми­

T<J

ла,

\ЮЖН'а

:-.~ін

. 1еГКИ:VН1

ПОТі~1

сальних

8

круГОВИ\ІИ

і со.1і за:нrш­

\JОжна

проводити

Іивні

денно.

лені

і

видав.1юєати

гнійнІ

нер·і";(І\0

вугрі,

llpИ:JBOJHTh

а

Адр~са бінету в

це

вулн!lя динок НИЙ>>.

ут­

ВОрЄІ!ІІЯ На сб.1ИЧЧі ВЄ'ЛИ­ ·КИХ п;іНнН'ІКів. Якщо гніїrннчюt y;r;e СJ'явилися, краще п~свнніі час не в.:-.~н­ ватrrсн. У таннх ВІІ'Па:І"Rх шкіру вранtlі і uве'ІЦJі >Ю;Jі!Іа

І ІJ)ОТ/ІІJаТІІ

fi;J

\1 \ttj;·Jj)HH\1

ПрІІ t'rJ г:-, і ІІТ

50

ГІ '' ' ·.r :в

11

ня

11 11 ;: 11 11 ;: 11

111 ;(у­

;щсіб:

-t'iltiІHY .t .\JittrJiiтc :1 такою }Іі ,,і.ІІ,І;іп t<t нас.тоііки ка­ .l ~ІІ;tу .lІІ. .~одаїrгс н'нтr,

нr~:-.~у

ІІі!.ІІ<НІ!jJІІtJГО

ти

і

віджати.

До

екстракту

1

1: 11 11

шнІри

но-

K UEO -.li01lJH:Нa

ва

.1ІІСТЯ

ll.ll овоче-

11 11

:шіробою,

р о ~tаш-

11

ВО;(НЮ,

11 11 І\

;{О

Ю •НС'НС.:ТеН

Е.ІІ\1 ЧИ фр_v!ПОВІ!:І-1 CCJII0\1, ~~ настоє'\1

ю1.

водою

ІШVІ

чн

~,;н.: кv

наносять

тонкrt:\І

шаре;~ на :ЗО хвнлнн.

А. РАЧИТЕЛЬНА,

ВОJ "

косметолог.

:: 11

І:

11

ЛІТО З ОСІННЮ

~: ІІ ІІ

ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ рах

СсрпеІІЬ :\3Bl'Pl11YЄ літо. ГуСТЇІІІаІОТІ>

JfeiiO.\JiTIIO vtа>НИ,

ін:ко:rи

_,rуються

І'анюr

.:10

вrнІи

сере;щнн

стають

ту­

утрн­

Крюtу

УкраІНІ

;~ня.

ttрохо ; rо;щі­

І;

11

ТеІl.lіІІІИ"\1

11(\IІJTLl")l

ШКферні

11ИК.їОІІН

фронти,

.ІrоВ:Jюють

t.:fJJtbHi

Та

;tТ-

які

:Jу­

гро : Jи,

град.

:!ЛНВИ.

Перші дні ссрпня про­ довжили що традинію. А rюагалі кільні-сть опадів у серпні

'1-!енша.

ніж

в

ін­

ших Лі'ТНіХ :VІіСЯІІ,ЯХ, ЩО полснюється послаблення.:-.~ грозової дія:Іьності . По­ рівняно

з

липне:-.~

анижується

середньо'І1і­

сячна тe:vшreparrypa

А що

tra

t;_ Горбачевського.

УИ ЗНАЄТЕ ... першим художнім фільмом, створеним иа Київській кінофабриЦі, був <<Ванька і Месник>> (1928 р.). Сценарій Д. Nly-

М. Литвниенко

ЩО•••

811,

року

режисер

... режисер Д. Бертов по­ ставив 1930 року перший су>>.

К. Осмяловська

на Україні звуковий фільм «Симфонія Донба­ В картині було по.ка­

зано боротьбу

робітників

ка вис"Іупив l. Паторжнн­ ськнй, в ролі Наталки ну

nартію

Міснчна кількість у Закарлатсt,кіВ,

ІІ

~:

нор\ІИ . І\ опадів .'Jьві-в­

о•tіКуЄТЬСЯ

бі.1І,ШОЮ

Вольге-

(вокаль­

виконувала

О.

(<Пісні

рій

1

ремоНТ\'

особн

із

середrІr.,ою

освітою.

секретар-друкарка.

!Ірийміі­

У школі підвищують нваліфію.щію ІХІдіо· спеціалісти по кольоровому те.1е6аченню . Строк навчання 6 місяців .

Адреса

Згідно

шно.1в:

Ниїв-30,

вул.

ЛенІна.

ДО ВІдОМА ЖИТЕЛІВ БРОВАРСЬКОГО РАИОНУ розrюрядження

ФІ.

Адміністрація.

раіівиюжкому

від

21.0:>.1985 р. :1а ,N'g 118 Броварська rоспроG­

·рахункова ді:rьн.иц.я тpet-·-ry <<0б.111<Jбутрсмбуд• з 1 червня 198.5 року проводить роботи ло об· стеженню,

ре'\юІгrу і утеп.Існню

дv.~ювих

та

вентиляційних каналів, а також вицробуJJаІІі'Н.Я та ре'І-!онт внутріllшІх електричних м~р~~Анти про обеrеження вважаються дшс.ннми

тільки

БрОJВарсмюІ гооn:ро:Ірахунно<ВОї дільни­

ці.

Адреса Браварської госпрозрахуІtкової д.іль· ниці: м. Б.рова.ри, вул. Нутузова, 2. тел.

в ковбасний цех:

над ІІ

1. Слюсар-сантех.нLк 4 розря.ду. 2 . Еле:ктрин 4 розрЯ;Ду. 3. Уч~ниці формувальнИІ~ь ковбасних

ви­

робіІВ.

4. Учениці в'язальниць новбасних виробів. Адміністрація.

РайсіJІЬгосптехніцl по-;рlбні на роботу: завідуючі

ни;ки,

складами,

комірники,

машиrніст .назлавого

заrвrосп.

нрана,

картотеч­

бухгалтер,

Адмlвlстрацl.я.

постановка О. Мішу- ~~

марОІ<•>. Працювали над нею піонери кольорового кіно режисер М. Екк,

ська іскра>> (1957 р., сце- Іі нарІй 0. Гончара, режн- 11

рtиа, В. Вронського, опе- 11 -------------~.--------. О. Мішурlн, О. 11 Адміністрdція, партійна, профспілкова органІІ' ) жн зації радгоспу «Пухівсьннй• глибоно сумують з ерасимов кінокартина сери О.

Кульчиць­

та

худо Я !І «Партизан- ;І

Маслюков

і

М. ІІ

Маєвська, головний опера- 11

кий і .Г. Александров, Ін­ женер Д. Золотннцькнй.

... першими

обслуговуванню

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ратори

М.

ДТСААФ

Комбінату райспоживспілки

фільм на УкраіНі було створено 1939 р. Це екранізація повІсті М. Го­ голя <<Сорочинський яр­

оператори

:1

8-10 класів. Початок занять вересень. Навчання денне. Bt' · чірнс, змінне. Строк навчання 10 місяців.

Дніпром>> (1956 р., сцена-І\

кольоровий

неділі.

апарат,• рн.

стенографістка,

аа

1 11 Іі 11 11 :: 11 11 11 11 Довженка: 11

П.

крім

з 9.00 до 17.00

кrгьсн особи з освітою

нор\Іу, в СуJ1ськііі. Пол­ т~ ЕJській. Черкасьнііі, Днінропетровській, Во­ рошиловградській, Харків-

ім.

щодня .

5-02-27. 19-5-83.

l'І..Кііі, Івано-Франківській, ТІ"'рнопі .lьськіrї об:tастях

фільм-rюнцерт

... перший

І. Кавалерідзе здійснив першу в радяІJСькому кі­ но екрані:Jацію класичної української опери «На­ таJша Подтавка>> М . Ли­ сенка. В 'ролі Макогонен­

xи та Л. Лукова, режисер А. Лундін.

-

.мут).

Донбасу за Індустріаліза­ цію країни.

... 1936

nовіт­

~r ов ітря в ~н,'Н\аХ

сtюртиІJІ1і

радіоелектроніки

110

Приймаються

менр я . У nів'Нічних, східних · сь:кhй областях обласrгях та в Нарпатах нюю,_ ніж зв~_чайко. на бли;зьнаприІК!нц1 серпня :-.~ожли­ решп територн ві перші заморозІШ в по­ кою до нор:о.~и. вітрі. І тільни на південМ. КУ ЛЬ БІДА, Інженер-синоптик. ному у:Jбережжі та в го-

в::.ІІІrtі? Фотоетюд

дещо

І\ 11

11 бачає т ься на Україні .:~о- ~~ сить теп:ІН·\1 :1 сере;tньо- 11 .\1іl'НЧНОЮ Т('і1ІІ.ератур<JЮ 11 Р<.~;~янсьКL>Го О >к>:Іу. rrepe;~-

творчості.

Почиток занять серrrень, вересень. Стр()J{ навчання rrpи денній формі 9 ;;1іl'нців. при змінній і вечірній 18 ,місяців.

\ІіСЯІ!С:-.1 :ІіТа. ЯК сІ

fJHC.:IIi fJtJ- !LЄ бро в 19-16. 19.'ї2, l'H. Цьогор іч не :rіто Щt'.l­ 1962 роках . lll' lf<l ВІJ.ІІJГ\. 0;~!\fl ;Ja ІЦ­ Цt,"горічпиіі ceprrcнf,, 'ІіІУJ на Уt;раїн\· rrept'\ti- :1а ДаННШІ Гі;ІJН J ~етrн.:нтру

школа

радіомеханік

11 на ~~ нан- 11

вндає.ться

.

<<Просrrект Червонпх Jюзаків». Адміністрація.

радіотелевізійної

І:

с.:ерпень

ву:ІИ

навчання

ОГОЛОШУЄ НАБІР ПА НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЯМИ:

температура І\

ІІІНШІ, ШІ!ІіJ;ІаЮТЬ

1

Київська

утрн:-.~ається на рівні ЛІІІІ-

невої_: !н•ці

донументІв

·

З процент- І\

П l" Pl'IO\CO~!

освіти,

v

вступу

сами .N"QM 72. 85, 93. 94, тролейбусом N2 18

дріж.:tж1~. 1\

гvстuї ОJетанн)

тех;;і•шої

до зупинки

;1

а

рс:\ВЄСТІІ

пр·авом

Адреса учІмпща: 252073, Ниїв 73. Курс­ нівський пров.. 4, тел. 435-22 J8. Іхатн трамванми .MN2 11, 12, 19, автобv­

І В не:JбИТІІЙ :: 11

(І О гра .11ів

середньої

год.

бі.1- ІІ

бі:юк до;tати чаііну лпжку .1ЮJ0НІІОГО COJ;y): дріЖ:!'•іН)-

диrrл,Jм

і

9.00 до 20.00.· у cyfioтv -

(в_ незбитий ;: 11

сrrирту),

одержують

(форма М 28у), 6 фотокарток розміром 3х4

бІЛОК Д О,lО!ТИ чанну ЛОЖКу

ка\Іфорного

училища

спеціальності

корнетуються

см) . Прийом

ва (незбити.й білок нане- ІІ сений в три шари). білко- 11

в?·НЮІфорна

стипев

70 нрб.

Д:1я вс:тупv в учrrлище потрібна подат1І: заяву, документ про освіту, свідоцтво про народження (копію) або паспорт, характери­ стику зі школи, довідки з місця прожи­ вання та з місця роботи батьків, медичну

11

ну

;нирної

також

виплачується

'

секції.

ЛОНО(\_' ВОДІL і ЧаІ'іну ЛОЖгл ще рину.

набуття

дін.lЬІюсті.

:

о.1ер-

устат­

У•Ін:Інще має від~tіtшу ~1uтеріаJІЬІІО техшч ­ Іrу {ia:Jy. ІІр:щюють гуртюІ художньої ca~Jt)·

11 ІІ

;:tо.:~ати

складальник

взуттєвого

й технікуми по::Jа конкурсом. Час ;;<Jраховується у виробнн•mі1 стаж.

писні і такі :-.~аски: біЛІШ- І\

жир­

C.liJUJ{O:V1y

ІІа

і

J!.1Я

Гагарін:~. 26. бу­ по-буту << Ювілеіі-

r·ріНіІ-іітс

а

1:

VІiCU.i, ВідфІ:ІЬ'Грува-

жаноrи

,lOJГO ЛИСТЯ бере:НІ. К~" .lЬ­ баби. Трн l'TOclOBi лuжrш су:-.~іші rrодрібнсних рос ЛИН :Ji\Ri-ipiтr, Ю1ІІ.ЯТ!\ІІ\1 так. щ ~1б одсржатtІ K<tttt t: 1[!0, і !0-l:J хвилин ;;;[

\lfJ,I:II;l

на

ОСІ3ітою

розмірі

Випускники

канJJ(у . :Jа:111ііте І\ ГOpl.l!I{JI,

сеj)€дньою

про

на- ІІ

шкіркою.

:J

із

дія в

ст.·оюва_ти 5-7 дн _ів у тем- ~І

трсян;1и . бі:юї .Іілії, Jt:rн­ ного насіння. кропнви. ХВСЇ ЯЛИНІ! і СОСНИ, \10.10-

Ct!ИpTlJ:vl.

ра:ю:н

ІІІ"!'~К.lЛІІКОЮ

ної ткіри. Пригстуfіте сучіш і : ! рп­

ca:tiЦH.'JO­

atJt'.lhCИH

взуття,

Приймаються юнаки і дівчата з восьмиріч­ ною освітою (із спеціальностей розкрійни­ ки та заготовники верху в~уття з освітою 8-10 к.1асів) . Строк навчання для осіб з восьмирічною освітою 3 роки, із середньою 1 рік. Учні за6ез11ечуються безnлатно двора.;зовим Jсарч,уваннлм і одягом. В -період проходже1r · ня виробничої практики на підnриємстві I:-.t виплачується 50 процентів заробітну. Учням

І

і:1 шпрусовнх

ЧИ

О;~сржану

\Іаска:-.~и.

\\'яти.

за

протирають

.ї ()с ьйон

тріть

нос:-.~еп1чн:.~го ка­ нашо~ІУ місті ·-

:v~ашкн.

шкіру

.Ї<І .\10Н

внсипн

ДсlН

Для

:~ву:шлись.

pO:JCO.'I0:\1, ХЛібНИ\1 КВа<.: О \1, .1И\10ННИ:\1 ЧИ апс:ІЬ<.:ИНОВИ:УІ COKO:V1, '110:tочною CIJ!)()Bi\TKrHO. Д:ІЯ вечірнь с го очищення шкіри \JUmHa IIOpt'!iO:vll'HДyBa-

А ось тзкі \Іаски :Уrожна

. ка\Іфорrrого

_\" :-,J~J-

1О - 15 хви:rин до у 'УІ иван-

нори

СГірІЮВИ:V1

:ri

поре!<С\tен;(увати

ОО}JІННІ,

таюtіі

!1

настоєм

ха. кульбаби.

щ ~J-5

J'~10Bi1X

.1ікувальнюІІІ

:заrrа­

ДО

того,

чи

пошиттю

слюсар-ремонтник

кування.

11

функвію

пі;tсушуючнмн

взуття,

бою, :шстю1 бере:ш. лову- І

за:ю.з.

:J

15

авІро·

с око :-.~

ре зу .1ьтатн .

личчя

На жа:1ь, у багатьох :vю­ ..1о;rих :rюдеrі є rюгана :звичка

при­

В нооtетнчних кабіне­ тах rІроводнть ч ис1ку об­

що­

дуальному

хви.'!ИН

11 змийте прохожцною во- ;: дою. 11 При жирІНій і пористій 11 шкірі ввечері і вранні ко- 11 рисно протирати обличчя 11

органі:J\1l.

вугрові

кашишо на Іі

обличчя, через

же вапшо. 1 шtу c:Ii;t :1вер татнея в коо1етнчнніі ка­ бuнет, де лікування і ваше терпіння 11рин~суть пози­

те на обличчі до висихан­ ня і з:-.~ийте прохщю;rною водою. Таку чистку облич­ чя

в

,10:-.ІаШНіХ

·кувати

: pyxa."vJИ на\1И.'ІІПИ жирні пори с ті ді:rянки обличчя. Піну з мила

речовин

нор~а.1і:зують

скористати .­

ся ПІІТН О!<J СО,10Ю :! бур.ОЮ),

EШJ,

B 'J;!J~)

чи

ний тюнюн, :1~1очений у воді, с.1ід на'ш"1иrи і по­

XCJ."IІЦ­

!J,IIil

дрібною

н(жJ содою з бурою.

гострих

ІІ

ня). Нанесіть

'Прав. копчених виробів. солод.ощів, виробів :J бо­ рошна. не~tалу користь приносить трива:rе прніі­ мання по.1івіта:-.~інів, очи­ щеної сірки. С.1ід юшаіі­ більше вживати oBtJ'I ів. ІКИСЛО:\10.10ЧНИХ !Рродукrів. Спорт, гі:-.~настнк<t. :Jага.rrь­ не зміцнення орган і:н1у. розу~ше чергуваннн rrpal(i і відІІочинку. пер~буванюr на свіжо:-.~у повітрі, всцні Іtрсце.:~ури rrоліпшать uб­

.У'І1ИВ3'Н­ прСJІтира·ти

'УІИ .:._ <<Старт>>, «Аркти­ ка». <<Налсндула>>, «Утро:~> (прозорий). БИО-4, «Ро­

ДВОІІІ)(іЦІ ' ІПІІ!І

{"\i ..

вживання

\

ні (не ;~ово;щчи до ки.пін- ІІ

При вугроІВих висиnах велине значення :-.~ає діє­ та. Потрібно об'І1ежити

із

дезинфікуючи'УІи лосьйона­

B I ІJ:)f()

ііеі LfC!.Іiir~~.\1

Hd.!Jii}!

Ввечері,

ня. шкіру слLД

]'(Jj)ii 1 !0}(J

І;І І ІJ,'ІІJІ"НJ"ТІ І

одним

;jе:шнфі• куючих Нре'І1ів: <<Ульrбка>>, <<Лотос», <<На­ ленду Ла», «ЛИ\ІОННЬІЙ>>.

r : :с.Іп

!IlJIO HO;!' JitJ . І ;~ОДС!ВаІ fо ІН\1 ClO.l .']IJ[·r· lJII Г\ " ЧІ! .їІІ . Іі:\ іІ ­ ! ІІJГС> L"\.'1,".'· (:2 ·чаііІіі .r"·, J,.I,"/J ШКірі! Іf.Н. TrJ

З\tастити

І ) 1 JІІ І іlсt1 н.

,\ \JИHd.iJjj } j Ві:~ра : І .\'

злегка

Київське середнє професійно-технічне училище М 12 ОГОЛОШУЄ ПРИFЮМ УЧНІВ на 1985-1986 навчальний ріІ<. Учюшще готує нваюфікованих робітників із спеціальностей: розкрійник верху взутт:с~, заготовник верху взуття, майстер по індиві­

тор М. Чорний).

широкоек-

ранними фільмами на Ук­ раїні були стрічки студії

11

Заступник редактора А. УСЕНКО.

ІІ ІІ ІІ ІІ

приводу передчасної смерті заступнина директора радгоспу по господарській частині

Володимира Федотовича КЛИМАСЯ

І внеловлюють глибоне співчуття рідним і близь­

ним

покІйного.

Колентне дослідно-експериментального заводУ глибоно суму.: з приводу передчасної смертІ за­ ступника дмрентора радгоспу «Пухівсьннн .. Володимира Федотовича КЛИМАСЯ І висловлю.: глибоке співчуття сім'ї і близьним покІйного.

~нонля жизнь:. ---орган Броварсtюго горо декоІ'О комитета Коммунистической nартин УкраинЬІ,

АДРЕСА РЕДАНЦІї: 255020, Ниївська обnасть, м. Бровари, вуn. Ниівсьиа, 154. Індекс 61285. Телефони: редантора - 1-03-76, заступнина редактора, відділу партійного ЖИТТR Друк офсетИІИй. Обсяг 1 таrов киевеной оІ'ілаІС'І'И!. (На унраи:нском язЬІке). 1-04-61; відповідального секретаря, віддІлу сІльського господарства 1-02-92; друкований аркуш. Тираж Редактор Е. ФЕДЯИ. кореспондента місцевого радІомовленнR 1-02·79; вІддІлІв промисловості, листів 1;3.560 nримірників. Газета вьІХОдИ'І' с 17 аnреля 1937 rода. 1 масової роботи - 1·04-81. дни вьrхюда: вторнюt, ореда:, nятннца, суббота . _ _ _......._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _з_а_м_о_·в.л_е_н_ .н_я_м_з_в_8_1_._ r<moдch-oГO

и

районного

Советов

народнЬІХ

деnу-

Броuарська дР><mрнл :КИІВСЬІ«>rо обл&с•НОГО упрамlиия у Ащ>еоа

друкарні:

250020,

:nраввх видавнищ'ІІЇІ, попіІ'раф!І І ~тижковоr торАвпІ.

:киrвська обJJ&Сть,

м.

Бровари,

вуп.

киrвська,

·164.

125 номер 1985 рік  

125 номер 1985 рік