Page 1

ПРОJJетарl всІх краін, еднайтеся!

oprAH

БРОВАРСЬКОГО І

МІСЬКОІ

FaвeTa ••хОAJI.....

Кlіт••

17

РАЯОННОІ

1937

НАРОДНИХ

РАД

Nt 125 (5056) ф

РОКУ ф

Ну льтарміlці В ПолІ В.'Іітку КУ.'Іьтосвіти1м 38КJI8Д8M, ваС8мперед

вах

з.раз

8Rступас

перед

підrотовки

KJJY'

ЖНIIВА-80:

страми чиt'ання,

3

TaBЦJOвanьннм і

BOKa.iIbflBM

Зa.nlською,

І.

Ш .. а!Ько,

В.

ГаJlНЦЬКОЮ,

..

ТРУДОВО.

шевською. Колектвв цlєІ аr1ТКУJlьтбрвrадв

тий І бажаннй

r1CTb

-

вається

ше

ське:Й..

Ма·

'Іас·

І

к!лька

у

змаганн!

paRb-наставникlв

значно

яяли

врожаю

вироБІтку

процентІв. вІд

на

З початку

комбайна

на

810

ВсІм учасникам конкур­

В. ДЕСНЯНСЬКИЦ.

Ініціатива

хлІба

штукатурів Бригада

доведене

у радгоспі працею

Хом енець.

Хл!бороби

господ'lР-

ства; як І завжди. стараР.-

ськl

механІзми

но на праЦі

вІн

його

21-22

!

CI.1bcbKorOCnOAJip-

працюють

тонни

доб!рноrJ СО.10МУ.

ГАЗ-5ЗА вІн перевозить щодня по 18 - 20 тонн

залась

безперебІй-

бlтку викоиує процент!в.

240

Сумл!нно

на

220--

трудяться

косовицІ ранн!х

кола

1І'і

Перед

Гаврилович

зернов1'Х Житинl'І

ють

плоті

цятьсJl

ЗаспІвувачами . соцlа .п;· стичного змагання серед збиральних екіпажІв виступають комбайнер Ая=!·

тол!й Іванович ГРИГОРЧVl<мytь хл!бороби роздlЛЬІ його помІчник Іван В,,- ним способом.' На тІк надсильович Вегера. Комбяй- ходить сухе зерно. ' ПІсля НОМ СН-6 сКолос. вони пІдбору ВМКІВ СП'ецlально наМО.'ІО'іУють за &єиь ао етвореа1 Jt&DИ ~и,рrУІО:rь

Як показує дЬсв!д, вчас·

спорудженні

РБ)';

не лущення стерн! пlдаищує врожайнІсть зернових на 2 - 3 центнери з КОЖ,

З почесним п' ЯТИКУТНИRОМ

ного гектара.

жнивах­ 1 якІсть.

.

20 зразкІв продукці'і ЛІтк!вськоІ фабрики ху­ ,10Ж!r1Х вироБІв випускі!.Є­ ться ' з держави им Знаком ЯКОСТ! . ШІсть з них було атестовано на почесний п'ятикутник у иинlшньо~ му ропІ. Це по три ма­ .rrюнки скатерок І дитячих

ку. крате використовувзти автотранспорт. легше орган!зувати технІчне 06С.'IУГОВУВаНня машин у І пол!. Н. КОЛЬЦОВА, грома.цсьJtВЙ коресповAЄIIТ.

на

Ю. ФАКТОРОВИЧ, будівкому ІІРОф­ сп1JПQ1 Дариицькоrо

ЩоденнІ норми вироБІтку ЛИВІСТЬ труд!вникам R'l· мехаи!затори виконують ' шого радгоспу концентруна 150-200 процентів вати R одних руках теХil!-

.

на

roJlOlJa

по 150 гектарІв. мет?д збирання дає МОЖ­

Що в нас примlтногона жнивах? Майже 80 про· центів зерновнх збират!!,

вироБІтку

гуртожитку на 243 місця по вулицІ Нутузова . !Зона зобов'язалися виконати всІ оздоблюваЛЬНІ роботи до Дня буд!вельника.

збирально - транспортний ЖРС-4.9 -в агрегатах з р!ше упораються ХЛlборnтракторами ЮМЗ-6 вони би з жнивами. тим меншІ ! Хл!бороби скосили зерно- поклали у валки хл!б на втрати зерна. Іпатовський

обмолотили ух на б!льшlй

яорми

об'єкти. ють, зд&ють лише з від. мінною оцію<Ою. Зараз штукатури тру­

заг и працює по-удаРИО\lУ.

частинІ площ.

про

1980

процентІв. УсІ на яких працю­

жнивами провели взаЄМI)- ! Микола Іванович Соло;)- Обидва цІ фактори взаl':' перевІрки. І ось нинІ ВЄСп ко. НавІсними жаткам" мозв'язанl . Адже чим СК3-

вІ на площІ 300 гектарlз . п.10щl

плану

року до Дня Радянськ()ї Нонституції. Колектив висококвалІ­ фікованих майстрІв впев. нено йде до намІченої ме.. ТІі. Вони щодня викону­

зас!в.

Головне на

ре­

уц­

150-160

Отже,

вlдремон- культур механІзатори М,і- це швидкІсть

Гу.

рапортувати

завершення

швидко зв!льняються. Ро­ боти на жнивному полІ ведуться в єдиному КОМІІ­ ле'ксl, без великого раз· риву мІж косовицею, об­ мо.,отом, скиртуванням соломи. Одночасно готу­ ються площІ пІд HaCTYII~ ний

з

штукатурів

раВ.'І1ННЯ . виступила іні. Цlатором боротьби за д~ строкове ВІіконання річ­ Horo плану. Вона зобов'я­

М.

збиранн! врожаю, є частка В. М. Хоменця, якого ви ба­

зерна. значно перевиконуючи доведен! завданнІ'!. На транспортуваннІ зерна в!д комбайн!в на rlK зразки високопродуктиr.ної прац! показує шофер Олекс!й Семенович Ач· дрlЙчук. АвтоматИНr)1n

но пІдготувалися до жнив. технІку.

В.

автомашина

чите на знІмку.

БІльше

тували

НайретельнІше

хорошою

водІЙ

весь час знаходиться у полі БІля ком-

140-

жнив

тІк

НЕН!

баЙн!в. У тому. що

ЩоденнІ

на

сАвангард»

вlдзна чається

Фото М. CellНDlOra,

гектар!в.

а

-

никІв . перемогу здобув по" рошкlвець М. НаваЛЬНИЙ't

треба зІбрати хл!б на пло- Х,1Iба . Денн! норми виро-

щІ

.

мІсце,

третє. ' Серед фрезеруваль~ '

перевезеннІ

хлІба.

виконує

ХВИJІююча І водночас Ba1~ка пора. За к!лька дн\с

питан·

перше

Г. Васюк та С. Друзін

п.ам'Jlтнl · сувеНlj)И.

врожаю

Давно вІдкв!тувало ж"{-

ПОК.'Іадених на RВX 38вдань. ОкреМі :І ІІВХ розцl7 нюють .'ІІтиій сеЗ0Н ик каи1куJIИ. Да.пекИЙ. наЬрнк­ .'Іад, від потреб Jlюдей кпуб у Бервiщl. здeftl.JlЬшого він просто-напросто закрllТ1lЙ. . ХВВJIюв також пнтанн.ldдвес:еRВJI ріви. 8aO'l_01 ar1тацП. Естетичний 8IR'JJJl" П не радує зір в бага·

чима;10

СУ,котрlпосіли приз('\вf мІсця, вручено грамоти it

перевиконує

трудиться

за­

тел та Л. Лапишенко заft­

прі1.­

сВеликодимер­

то, виколосилася пшениЦЯ. Шелестить на В!ТРI ячмІнь .. На буйну Зілень лягла жовтизна. В робот! хлІборобІв радгоспу «ТребухlвськиЙ. настала по;>а, яка вІнчає нашу р!чну працю жнива. Радісна,

ВНСТУПИ агітпоІзда

років

молодих роБІТНИКіВ вже на початку трудової бlО­ графІУ пІзнають всІ TOFIкощІ обробки металу. Не дявно. що .Й на цей раз переважна більш!сть учас· нинІв конкурсу були з с!м'ї металургІв. І ось результат:. токар! А . Дя:.-;

Вінець хліБОРОБсько}' праці

овоч1винків. На жаль, не всІ КJJYбн усвlдомJIIOЮn 1І8ЖJIИвість

І фер~.

Як тон

монтно-будlвельного

забезпеqy­

цьому

мІста. тому,

зерна ,

90 . тонн зерна.

районного Буднику КУJlЬтури. До його CJUlaAY ВХО­ дять .'Іектори lIJiCЬKOI оргаи1заціІ товарнства сЗнан­ IJЯ., працівникн Topr18JI1 й побуту, агіткульт­ брнгада. До сільських трудівВВКіВ виlжджають і працівникн центральнОІ бlбJl10те'lноl системи. ТІль· ки цими днями аr1rnоІзд побував у радгоспах .Авангард.,· (tЗвплаВRRЙ.. сзаворвцыснй.. сКраси· лlвський.. Кожеи йоro iliakт 38JIИШав ВАПні відгу· ви в серцп мехаи138торів, водІІв, будівєльннкtв,

токарів

підприємств

дали господар!. Це ще раз засвІдчило про те, Щ~ на заводІ добре налагод­ жений процес піДГОТОВКИ кадр!в. Завдяки високІй проф~ сlйяlй майстерностІ вете­

абере_о х.Jlіба швидко

продуктивностІ

збираннІ

І

промислових

Дарницького

150

уваrи

рувальник!в

«roronIB-

баря

перевІз

центр, що діє при ра·

прirд1JJJDOТЬ

радrоспу

І'ригоровича

ЗІбраного

йонному Буднику культури. Крім традвцlйвRx інди' вlдуальних 'ІН групових КОRСУJlЬтацlй все ширше входять в життя ПОК830ві тематнчн1 ВЄ'lОРВ, усвl журнали. Важливе місце відводиться і пракТRЧВіЙ допомозі в питаlПlJlХ добору репертуарів, дlJlльвості

Маао

курс . професІйної май­ стериост! .молодих фрезе­

3віти і вибори в ком­

МИКОJIИ

норми

В органlзаціІ всівІ ИУJlЬтурво-масовоl роботи ак· тивну Д.опомогу працlВВВК8М сільських З8RJIадів

селах.

Сl'lец.!апlзація

дa~

• l!to

заВОДі

металургlї

О.'Іексlй СемеиоВJl'l шофер радгоспу «ТребухІвський •. Автомашиною Г АЗ~53А щодня пере­ возить по 20-22 тонни добірного

вати транспортом).

ню; зокрема, в радroсиі сБоБРвЦькd •. НеобхІдно налагодJIТII справу тц, щоб тlсво спів­ робlтнвчаJIИ всі, від Koro залежить орl'8ld3aці. від­ ПО'ІНнку сІльських Tpyд1~B yhfrКy. ~8ІПе·ПРR чіткій взавмодіі працtвввкtв КYJlЬтocвiтв1X ИJUl8)dв та дирекцій, партUtивx оprаи1a8ЦUt' roeподарств' аба· гаqyватиметьс8, ДУХ8В8В1 еві! DP'ч.t!lRИl1Jl uв1B

сомоп!

на

Іменl60'рlЧЧЯ РаДЯIJСЬКО'і УкраІни проходив кон­

слави

радгоспу

На

ударному

т'е, CJI1д зазна'ІНТИ, що нерідко на перешкоді вико­ иапню П.'Іаи1в . стають KeplBRIIКВ господарств, ХО'l, З,гІдно Із договірними зоБОВ'Jlзаннямв, повНR,В1 по­

тьох

aorOBoPY •

завдання. Bcboro вІн перевіз бl.'Іьше 100 тонн хлІба. . ФЕДОРІВСЬКИП О.'Іексlй ЯКОВН'І шофер радгоспу <l:ЗаворицькиЙ •. П(')­

цівники впроваджують у 2КНТТJI · цікаві зподи. ПPQ'

Своєрlднвм уроком служать І

Нещодавно

ПрофспlПКОВ8 МlИТТЯ: перевіряється вико­

нанн" копективноrо

справи

порошково!

деннІ норми вироБІтку виконують на 140-160 процентІв. АНДРІПЧУК

с_ову роботу. спілыDlи ЗУСНЛЛJlМН культосвітнІ пра·

rypTKiB.

За ІнІ­

гектарів. . СР:МИНОГ Іван Якович,

номбайнери

ТІ на належиому рІвнІ організуватн культурно-ма·

культури подає методВ'IИJIЙ

професlАноf

МИКО.'Іа ВасИJIЬOВН'І­

УспІху У роботІ ItJJYбиих закладІв сприяла про­ ведена иещодавно . Іх цеИТР8JIlзація. Bcьoro, таким Чииом, в райои1 створеио 8 систем_ До жердІвс-,кої системи, наПРИКJlад, BXOДJIТЬ КJJYбн кількох иасеJlе­ них пунктів ШдJl1СCJI,Тараctвки,Мих8Й.'ІIВЮI. Кожен з них поодниці, зрозумі.'ІО, ие мас можливос­

(наПРНКJlад,

рівень

Є..Р.l\10ЛЕЦ~Q

мо"

Tpyд1ВJUlJCiB ТрОєЩВRськоrо, По.

необхідну допомоry

високої

150

r.oP.,t,

~КИ~. Цікаво пройшов вечір вшануваlПlJl вдів . у ~ITO'IКax, свогник. Д.'Ія TBapJllНDUdB у foro.'IeRi, rематн'lНИЙ Be'l1p сЛенів Іде по П.'Іавет1~ в 'Рожlв­ ці, свято першого снопа в ' Пух1вці І Требухові.

давати

високиА

цІ. Жаткою ЖF'C-4,9 в агрегатІ з трактором МТЗ-80 щодня кладе у валки хлІб на площІ 32-35 reKTaplB при нормІ 16 ref(TapIB. З початку tЮfив вІн скосив , хлІба на · П.'ІОщ! біль-

rрt'бськоro відділків, IrpOлекомплексу. ВИПРОбуваивмв формами в оргаНlзаціl вІдпо· 'lИJfку CT~ тематН'lи1 вечори, y~ журнали, c8Or,

.

-

ВИСОЦЬКИП Микола АндріАовН'І­ механlза тор радгоспу «ПухІвськиЙ •. На косовицІ зернових культур доби­

кOJIек­

В.

" своє!

Календар

тнв.мн, з Н. Запорежець, В, Бартош, В. Щиro.'Іе:w,

Q.

Майстри

і бе .. втрат!

оди.,.

3

року ф ЦіНіІ 2 КОП.

с~киli»,

сt'JIЬ'Іаиами із RОВЩО прorpaмою сПо~ід аа вро­ жай ...., Рlзножаирові виступи ~aPJICUJJk .....

сцени. Односельчанн зважДв . JIЦ1 зустрічам і

1980

Розрахунки требух!вськи~ хпіборобів

цІативою штукатурІв

вище .аr1тбригадн Плоскlвського, fOrO.'IiBCbKOro бу· ДИНків культури, ЗазимськоfO клубу. Перша з ВВХ, дО речі, успІшно . захищала чес", району на оБJlас­ fJOMY огляді-конкурсі аr1тбрвrаJ(під "назвOJO сП~е ИІІвами., а

серпня

6

Передовики змаrання показують прикпад на МІНИ­

відповідальноІ _ жиивно! кампаиt~ п1дrотувала иову І\онцертну програму. TBOP'lO ' ирацюють уже araoЦaRl

Над

Середа,

СЬОГОАНІ В НОМЕРІ:

бам, додалося турбот. У ЦР.Й Ч8С дО RВX . вимоги особ.1Jиві. Цеитр ваrи lхиьоl роботи, ЗВJl1lайво ж, необхІдно виносити за клубні стіни. Заслyrовув уваrи досвід, иапРИКJIад, будИRJdв культури П.'Іоского, Гоголева, Требухова. Вшану· ванм передовикІв виробввцтва, СімейнвхдиваСТіЙ­ - всІ ці зустрічі тут прагвуть проводити безпосе­ редньо на внробничих дlJIJПlКП иа тракторному стані 'ІН овочевІй пnаитацll. Такі зподи стають для трудІвників села справжнІм CBJlТOM, і, безперечио, немав потреби говорити, аха велика роль ·Іх У тру· довому і патрІотичному вихованні молодІ. головна турбота КУ.'Іьтосвlтнlх працівників сьо­ roдНi жнива. 17 аr1Тбрнгад райоиу стаJIИ актив­ ними помІчникамн хліборобів у битві 38 урожай ии· нішнього року. Це вонн зранку поспішають дО КОМ­ байнерІв, аби поздоровити з успіХами, а потім розповісти про досвід передовика 'В сБJIИскавцІ. чи сКмендарі трудовоl СЛ$ВИ., підготовлених разом 3 партІйннмн активістами, покритикувати недl)ай­ линих. Ім, жниваРJlМ, ПРНСВJI'ІУЮТЬ своІ виступн учасlЦlНИ художньо! самодіяльностІ. Згідно з роз­ роб,lеJIИМИ заходами, КОжиа arіткультбригада до

sесиа

КОМ У НІС ТИЧ Н О І ПАР Т І J У КР А Т Н Ні Д Е ПУТ А Т І В К И І В С Ь КО І О Б ЛА СТІ

КОМІТЕТУ

MICbKoro

j

блуз.

Зараз нолектив підпри­ ємства

готує

аrестаційноУ

на

розгляд

ком!сії зраз­

ки ' ще однІєї ж!ночої блу­ зи та комплект білизни: наВОЛОЧRУ

.....

І

пlдодlЯЛЬНИК4

В. ПРИТИСК, fOJlО8IIJIЙ інженер фаб-­

.


*

2 стор.

сеРПЮI

6

1980 р,оку

НОВЕ

ЄАНІСТЬ

СЛОВА

І

АІЛА

трьохсот

І соціалістичними зобо­ в'язаннями першого пів­

пра­

:цlвників цехів і ВідділІв заводу порошково! мета­ лургії імені 60-річчя РЗ­

річчя.

План по

перевірки

:колективного

перше го

виконання договору

півріччя

карбованціВ. У рахуно){ ·карбованців. прийнятих зобов'язань ви­ Про виконання зобов'я­

за

нинішньо­ на

було

обговорено

лізацїі

хід

накреслень

реа·

колдо­

говору.

Про виконання них зобов'язань страції

і

взає'l!'­ адМі.Ю­

колективу

тру­

дящих по здійсненню 8~i­ робничих планІв, у.цОСКО­ наленню органІзації ви­ робництва і праці, вира­ .вадженню нової техніки.

поліпшенню

якостІ

про­

дукції, розвитку соціалІ­ стичного змагання, зм\ц­ ненню виро!5ничої І тру­ дової

дисципЛіни

учаСНIі­

ків конференції проін­ формував головний інжР.­

нер заводу А.

Н.

Гайду­

ченко.

-

якості

ганізацію

праці">,

заводу

вершили

на

110-ї

1

тру-

успіШНо

трудову

честь

ор-

виробництва

дисцишrіну дящі

високу

за­

вахту

річниці

з

дня народження В .. І. Ле­

ніна

і

успішно

лись з

справи­

державним планом

за

ред

такою

дією' у юнака і

шому

но

пІвріччІ

зекономле­

тисяч

1159

годин

кІламт­

електроенергН,

1695 тонн умовного па­ лива. 12 тонн ч()рних мо;!­ талІв. Але з в1Іни будІ­ вельних організацій Re виконаний план по кап!­ тальному будівництву. Так, за пІвріччя при зав­ данні 2 мІльйони 400 ти­ сяч карбованцІв ОСВОЄl() лише 1 мільйон 855 ти­ сяч карбованцІв капіталь­ них

вкладень.

У авангардІ соцlалlС1'ичнnго змагання йдуть цехи М 5, М 4, М 10.

ний перехідний Червоний прапор МІнІстерства чор­ ,,ої

металургП

СРСР!

ЦК ПРОфСПіЛКИ робітник!в металургійної промислl')­ востІ. У вІдповідь на рішення червневого (1980 р.) Пле-

вив

перед

лежить

детально

лізувати

ного комітету і на

Н;;­

проаН.l­

діяльність ·кож­

мобілізації

бюро п(}

членів

виконання

Спіл.іИ

народногос­

подарських планів і соці­ аліСтичних зобов' язань завершального

року

дec~­

громадському

дотримання

мо.lьця:;іи

участь

ви:vrог

КОМ('О·

Статуту

ВЛХСМ. Готуючись до ціЄї роз­ мови, члени бюро і пра­ цівники апарату м!ськк;)­ му

ЛКСМУ

ном вели

звітів у

перед

І

почат­

виборів про­

первинних

:комсо-

МО.1ЬСЬКИХ орг.ан!заЦіЯХ перевірки. Виявлено іІілий ряд недолl:кІв У діяль­ ності комсомольців про­ l\ШСЛОВИХ і сільськогоспо­ дарськнх підприємств, за­

к.lадів,

установ

Бровар­

щини. Як показали ре­ зультати перевірок, окре­

мі комітети ЛКСМУ не врахували недоліків, про які

йшлося

на

головних

зборах у минvлому ропі. Чи

не

найсерйознішим

при

шиноремонтного

радгоспів

кий"

та

заво­

«Бобриць­

«Жердівсьний'"

Важливими

аспектам!!,

на ян! секретарям комі'Гl>­

тів

комсомолу

с:1ід

звернути

підготовцІ І

про

вно­

плутанину

ду,

лову

роз:vrОБУ

документи

цій

ді,

життl,

своєчас­

оформленні документації. Це ж саме стосується І КО:l1СОМОЛЬСЬКИХ ()рганіз,.­

тої п'ятирічки, повести Дl­

. молоді

не

пер

завдання.

є

ції,

реалізацІя

що

при

допо"!;­

юнака\ІИ

статутних

вl!­

ведення

Документ;;­

сптна

ч:тенськнх

внесків. ки

бюро

увагу

звІтної

дівчатами

мог,

І

на

Останн! місцях

перевір­ показали,

сам.е ці питання

частіше

най­

говоритимуть

на

своїх зборах КО:l!сомольцl радгоспу «ГогоЛІвський!> (секретар ко м І тет у ЛНСМУ В. Шур\'бур 1). якщо з січня 1980 року організацІя не інфОРМУВ:і­ ла

про

сплату

внесків?

нього бюро

У

членсью~х

квІтнІ

року

нинІш­

на

засіданчl

міськкому

комсом;)­

лу В. Шурубура звітузав про роботу комІтету

ЛКСМУ. ТодІ члени бюро вказували

на

це

з

упущен­

ня, але :комсомольський таких упущень є незаД:-J­ актив радгоспу «ГогоЛі~· ві.lьішЙ облік члені.в ський" певних висновкІв так І не зробив. оо ВЛНСl\І. Взяти, приміром, Ш'г­ Звітно-виборНі збори ківський цех М 6 КиїР­ головнІ збори pOK~'.

ського швейного виробни­ чого об'єднання «Юність •.

DCT8.HHi:l1

часом

"ідприємства

з

цьo!"~

ЗШЬJШJIО~

вцтку

обслуго­

трудящих,

виховної

роз­

та

куль­

турно-масової роботи !ІР­ легатів нонференц1ї Пj)О­ Інформував голова заВО11ського KOMtTeTY профспl;r­ ки М. Л. Ларін. ВІн, зо­ крема,

зазнячив,

першому пlвр;ччl дІ

проведена

ночасної

що

виплата

рокІв

у

на зав;)­ од­

винагороди

вислугу

:1а

на

142

тисячІ карбованців. Ви­ конана угода по охорпнІ праці. У більшоСТІ цехІв полІпшено

умови

для

ро­

бітників. Проте у цеху за­ лІзних порошкІв вони з~­ лишаються незадовIЛЬНІ-{­ ми. У першому піврІчч! на заводІ було OJ'ганlз')­ ваио

дІєтичне

харчування

для 90 роБІТНИКіВ ra служБОВціВ. У санаторІях країни

поправляли

здоров'я 89 пансІонатах,

своє

чоловl,Jt, ОУ будинн,'!х

відпочинку

та

туристич-

06лц­

косаркою

ній

школІ

різними

доручен:..,

СТОПРОЦЗНТ:іУ

комсомольцІв.

ці

питання

ГУ

слід

у

першу

звернути

На чер­

увагу

комітетам ЛКСМУ :>аво­ добу дівногО комБІна rv (секретар комітету П. СН­ гетій), радгоспІв сЗоря'l> (секретар комІтету А. Кваша), «Гоголівський,,>

(ceKpeT~p комітету В. Шу­ рубура).

Серцевиною у по6vдоы зві тно-виборних збор~ в повинна стати доповІдь секретаря комсомольської органlзапlї. Вона не по­ винна бути .простим пере­ .1lном проведених зяходlВ.

ОСНОВНИЙ

наголос

треба

зробити на ана.ттI:'\1 р()бnТИ комІтету ЛКСМУ, член:в

пехових оргаНlзацJlі І ко'!­ сомольських груп за ЗВ\'Г­ ний період, чітко визначи­

ти завдання на майбутнІй рік. Саме на

таких

робнича

на

цих,

а

також

питаннях

як

дІяльніСТЬ,

но-полІтичне

B:~­

ідей­

виховання,

навчання трудівників У вищих І середніх cneCItальних закладах, вечірнІх школах, шефська, куль­ турно-масова,

ватажки радгоспу-комбіна­ ту «Калитянський'> IMe~o!i

5'0-річчя

СРСР,

заводІв

ПОРОШКQВОЇ металургії !менІ 60-рlччя Радянської України, пластмас, p~дгоспу імені Юро ва. ЗвІти І ви60РИ, cJr,,вам, важливий е-нзамен

-

.

~ТІіЛіо і методів дІяльнос­ ті

комІтетів

комсомолу.

на

Фото ДесИJIИСЬКОТ().

спорrу

102 дІтей працІвникІв пІдприємства. Тіль:ки аа півріччя

на спортивну

та

культурно-масову роботу було видІлено з профспl,'­ кового бюджету 39,5 ти­ сячІ карбованців. У . обговореннІ допові­ дей взяли участь пред­ стаl1НИКИ цехів заводу: слюсар В.' А. Довгань, шліфувальник В. Ф. Без­ углий, слюсар-ремонтник М. О. Іщенко та Інші. КОНференцІя ,пройшла у дІловій обстановці. Про­ позиції

трудящих

конкретний були

носили

характер

спрямовані

дальше праці

на

поліпшення

і по­

умов

заводчан.

А. ЗГ}"РСЬКИИ, делегат конференцІї вІд цеху М 4.

КОМСОМОЛЬСЬКИИ

з ОЦІНКОЮ «ДОБРЕ» З о.цlнкою «добре. бу­ кімнати, аДМ!JtістратнвнОо дІвельники пересувно'і ме­ побутовий комплекс, тан, ханізованої колони М 7 цювальнІ та спортивні тресту сБро.варнсільбуд» майданчики, клуб-їдальздалн в експлуатацію піо­ ня. нерськнй

табір

заводу

пластмас.

Через кіЛька днів у ма­ льовничому ваоського

куточку

лісу

на

бро­

урочис­

тій ЛіНійці буде піднято червоний прапор, який стане символом третьої табірної зміни. 120 хлоп­ чиків

та

_.

дівчаток

ді­

тей трудівників піДПРd­ ємства будуть повн')­ правни~и господарями но­ вобудови. До їх послуг

-

чудОВі

світлі

спальчі

У

-.

стадіУ завершення будівництво літньо!'о

кінотеатру, спального

ших тут

які працюють на обмолоті валків. За один день ро­ боти вони наМОЛ\JТИЛИ

Як відзначали у своїх виступах чл~нн штабу, найБІльш організовано

258,3

включилися у збирання хлІба молоді механlзатори радгоспу «ВеликодимерськиЙ">. У цьому го::подарстві створено 14 молодіжних об'єднань жаткарів, комбайнеріВ і во-

Ударна праця молодих вироБНИЧІшкІв у перші дні "жнив свідчення хо­ рошої підготовчої роботи, яку провів комІтет ЛКСМУ, готуючись :.1() найвідПОвідальнішого Іс-

дlїB,

центнера зерна і вибороли першість по радгоспу.

питу В завершальному ро-

Відзначаються

члени

-

молодlж-

комсомольсь:к о

ці

п'ятирічки.

можна

Цього

сказати

про

не

комі­

ного колективу комбайнер М. Кузьмик і по~~lчник Л. Гарбуза. Жатко!О ЖВН-6 при денному завданні 25 гектарів вони

тети комсомолу радгосп'в Імені Докучаєва та плем­ птахозаводу «Рудня,>. Члени ко~~сомольсько-м,)­ лодlжних колективІв цих

поклали

господарств

зерновІ

на площІ дозволило нlза торам місце

у

вални

на

по-справжньо­

гектарІв. Це молодим мехазайняти дpy~e

му не в,ключилися у ЖНИ­ ва. а комітети ЛКСМУ слабо контролюють робо­

першому

27

етапі

ту Jl!ОЛОДИХ механІзаторІв.

соціалістичного змагання серед трудівників радгоспу. зайнятих на жнивах. А перше місце завоюва.'1И члени комсомольсь-

З кожним днем жнива набирають темпІв, І тому кожному ю~акові І дів чині. якІ зайняті на збирarі­ нІ зернових. треба по-кла­

ву В. Сторожук 1 Л. Косенко. Вони понлали ХЛІб у Ві'!.'1ки на площІ 35 ге\<тарів, перевиконявши ден· не завдання на 8 гектарів. Доброго с;rюва заслуг,,вують і члени молодіжного об'єднання М. Ярм{)-

успішного проведення цієї важливої кампанії. Це дасть з~огу спраВИТІі­ ся Із зобов'язаннями 1980 рону і гІдно зустрІти ХХУ! з'їзд КПРС. М. ГРИШКО, Інструктор ~IICЬKKOМy ЛКСМ України.

KO-МОЛ()дIЖНого

нолеКГIJ- \ дати маУ.симум зусиль для

ДЛЯ rpOMaACbl<OЇ худоби ТрудІвники радгоспу члени цього .ТребуХівськнЙ. доклада- об'єднання, де

трудового бригади-

ЮТЬ макснмум зусиль ДJIЯ

С.

ром

успІшного виконання взя-

рук,

ТНХ

В.

зобов'язань

по

загu-

комуніст

а

Бонда­

групкомсоргом

Кравець,

заготовля­

тlВлl кормів для громад-

ють по 1 О -11 тони цlН-

СЬКОго

ного

тварниництва.

Разом

з

дорослими

ударною працею Відзначають кожен 'День завер·

шального

року

корму.

Аl1ТИВНУ допомогу ТРУдівникам радгоспу нада- І ють учні '. Требухівської _.

десятої середньої школи

В.

Кор- І

п'ятирІчки І молоді вироб-

нійно та М. Крисько. які І

ниЧ'Ники

справляються

господарства.

Особливої похвали заслу- нормами говує

комсомольсько-мn-

лодіжний працює

в'яного

колектив; який

на

заготівлІ

тра-

борошна. Щодня

процентів.

зможуть

ському

на

• 110-1151

Із змінними

Р. КОВБАСИНСЬКА, секретар :комІтету

ЛКСМ}".

ін­

поправлл­

профілакторії.

О. КУЗЬМЕНКО,

заступник

начаЛЬНИRа

виробничо - те хи1чното. відділу ПМК-7.

СВІДЧИТЬ ПРЕСА

Втеча

TOBCTeHK~,

раІив відбулося перше засІдання штабу по проведенню жнив 1980 року.

та

ти своє здоров'я у заво~­

та В.

одного

приміщень. Взимку відпочиватимуть р"­

ників

ТЕЛЕТАИП

}" м1СЬКИОм1 ЛКСМ Ук- ленко

ще корпусу

бітники та службовці· п!Д~ приємства. 240 виробнич­

Перші здобутки

спортивна

робота, 1 зосереджують свою увагу комсомольські

В.

займаються

видами

трави

мою.

сменів-розрядників. У ди­ тячій КЖ!lцькій спортив-

бюро, кожного юнака тч дівчини. А. ТЕСЛЯ, завІдуючий віддІлом Тому від рівня їх прове­ КОМСОlV!ольських оргаиl­ дення в значній мІрІ за­ запІй м І.с Ь к к О. м У JІежатимуть настрій, ба­ ЛКСМ }"кpatвR. жання Щ~Щ~ iJ,Вчат у

1

СПОРТ1(омплексу «MeTaJtyprJo тренуються три майстри спорту Mi'RHapolIHoro класу, три май­ стри спорту СРСР 1 близько трьохсот спорт­

щодня

BtH

скотує

ба,зl

меТОДІВ

випадають з поля

зору RОМСОМ()ЛЬСЬКИХ 1'1'\тажків. Про Я:КУ ж дис­ ципліну

вування

явку

по­

сять

турно-побутового

подбати про

важливою

їхні

ви­

робництва, поліпшенню житлових умов та куль­

комсомольських

Однак

комсомольці

надан­

вирІшенні завдань lоці'!­ л!стичного будіВНИцтв'і. Готуючись до зВіТу на зборах, ком 1 тет а м ЛКСМУ необхідно пере­ вірити виконання особиr.­ тих комплексних планів І

но знялися з обліку і те­

органlзація~и

конкретні

вс..!

молопі.

працІ.

пІльг передовикам

1

ЖИТТЯ:

чимало

охоронІ

пе­

житті кожно! о дівчини поста­

Т-16,

наним

ню

місяцІв

кілька

Олlмпlади-80

Пп

КПРС.

ще

ром

рік

ті перевершено на 439 ти­ сяч карбованціВ. У пер­

зацій ПРОХОДИТНМУТЬ нanередодні ХХУІ з'їз~у

ф::»){­

У

сінажу

••

з державним Знак()м якос­

СТИJlЮ

ЛКСМ~Т

равочна

Працюю­ заготLвлl тракто­

площі 7 гектарІв замість 5 за 1l{)Р­

року підготовка до проведения звітно-вибор­ них зборів була особливою, адже звітн груп, цеховнх і первнИНJIX комсомольськнх орган:­

цей

ський,,>_ чи на

На

ЗВІТИ І ВИБОРИ У ці днІ міська КОМСОМОJlьська оргаи1зацlя вступав у відповідальний період 1 серпня розпочалася звітно-виборна кампанія. Цього

міСЬККОМ

їдалень

бітників та СЛУЖОбвцlВ Ц" УПТJавлІння виробництвом.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ

Враховуючи

чотирьох

та численних буфеТІВ, пІонерського табору сЖу­

тисяч карбованцІВ. План по випуску товар' в

Екзамен

тор,

механіза тор і а

конl'рОлюР.

247

го соціалістичного зма­ гання пІдприємств чорнnї металургії нам присудже­

та

роботу

-

~ращи~

КС-2,

гаючись під девІзом ~П'ятирічці ефективносг!

що,

ра!дгоспу «Літків.!

яка

з

антивІзувалась спортивно-масова .робота.

За пІдсумками Всесоюзне·

розповів,

завкому,

один

значно

завдання

продукції

зма­

Він

вич ДoвroДЬKo

зань адмІнtстрацП І зав­ KO:l1Y по залученню· ро­

понад

товарної

пІдпри­

ємстві відбулася конфе­ ренція трудящих. на .якіЦ

1'риroрНt IBa~

них базах 311. Постійно працює ~­ ЛОВ0-побутова комісІя

І{В

путцено

року.

Нещодавно

про­

дукції ви;roнано на 101,4 процента, ПО'· ід план Ії реалізовано на 348 тисяч

ДЯНСЬКОї України взяли участь у за!lЛЮЧНій части­ ні·

валовій

нуму ЦК КПРС про скли­ кання ХХУІ з'їзду КПРС, колектив заводу зобов'я­ зався додатково до прий­ нятих ранІше зобов'язань випустити й реалІзувати продунцlї на 50 тисяч

-=====-

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: ПЕРЕВІРКА ВИКОНАНИJI колдоrовор}" Близь:ко

ЖИТТЯ

3 "раю rr в Ізраїлі стали

все частіШИМIf

випадки ухиляння мо­

.10ді від військової ПОВИА­ ності. Не бажаючи покидати рідний дім, юнаки призоа­ ного

віку

вдаються

до під­

.10ЖНИХ До,кументів про стан

здоров'я та інших махіна­ цій. За даними ізраїльськоiJ газети «Гаарец», за К,рупні взятки розміром від доларів і бі.lьше лікарі дають

ні

призовникам

10,10 ви­

фіктив­

дов.ідки. Деякі. оссБЛИ~1)

скандальні

випадки

ВЗЯТІ)\{.

ництва, ста_1И відомі гро­ мадськосТІ 1 навіть послу~ .жили

приводом

для

судово­

го розслідування. Однак, ухилення призовників ві.іІ служби в ізраїльській apMiD приймають все більші мас­ штаби .

Мілітаристський курс Тель-Авіву викл-икає сере.'! молоді бажання буд-яким чином ухилитися від призо­ ву в СО.1дати. Не сприя~ зміцненню <пвтріотичншt почуттів» і економічнз полі­ тика уряду, яку більшісr& населення, як повідомляют," газети, опінює негативно. іЗ країні зростає інф.1ЯЦ:Я; безробіття, закривається ЧIН мало підприємств. зроста· ють піни. Згідно статистики, за останні трн неповні рою~ вартість життя в Ізраї.~r

зросла на 440 пропентів. Дорого обходиться Hapo~ ду Підпорядкування еН;ОНО4 міки країни виключно да потреб військової машини.

В середньому на кожного жителя Ізраїлю приходить­ ся по тисячі доларів· вій­ ськових ВИД1!тків на рік.

ЯК повідомляє

америка:і"

с'ький журнал <Тайм'>,' що­ \lісяця IСраіну залишають ие \!енше двох

тисяч

чоловік.

В осно,вному ие Mo_~oдi л>()­ lj:И. Вони їдуть В Європу. за океан, аби ПО!l8лі 8i:t сумнозвісної «обітованої» землі.

Д. ЗЕЛЕНІН,

(ТАРС}.


НОВЕ

б серпня

ЖИТТЯ

р"днам постанавн ЦН КПРС «Пра даnьш .. 1і ра38нтан спецllnіЗlціі і нанцеНТРlці1 сlnьсьнаrаспадарсьного

31

Досзlд роботи на комп­ "ексl nо'Казав. що масаж

J'!имеиl нетелей сприяє швидкому звиканню їх ДО доїння апаратами. Масаж

8нроБННЦТ81 на базІ Мlжгосподарсьно' КООПВРlціТ та IГРОПРОМНСnО80' Інтвграціі»

Шляхом rIеl'еТ!<JРЮЮЧИ в жит:я

рішення

ХХV

з'їзду

ІШРС, липневогО (1978 рону) Пленуму ЦН КПРС, У радгоспІ «Гоголl"сь­ кий .. БУ,10 створено на бl!­ зі ОДНIЄУ з них ферм

молочнотовар

комплекс

по

.

1200

вить щ()

теж

нІж

карб()ванцlв, нижче,

н()возбудоваНИ)l

примІщеннях.

ОсобливІстю

технолvгії

та організації проведенчя роздою І оцінки корlВ­ первІсток

є

те.

що

вени

роздою та оцінЦІ корІд­ первІсток. ВІн розташn ваний порІвняно недале 'Ка від спецгоспу «Требу­

проводяться в умовах безприв'язного УТРИ~fання

хlвськиtt..

І

дорогами

з

цІя роздою та оцІнки ко­ рІв-первІсток по їх про­ ДУ'J{тивностl за. скорочену

має

зв'язо1'

твердим

по­

криттям з усІма господар­

ствами

району.

Створення лє}\су

цього

провели

ре}\онструкцП

робничих

комп­

ш.1ЯХОМ

старих

ви­

riриміщень.

Це

дало св6У вІдчутнІ резу ль­

тати. Так. до ції на ФеР~fl

peKOHCTp~­ працюва:т() тваринникІв. Вони до­

46

ГJ!яда.1И 600 корІв. Нині ж 30 працІвникІв обсл:?­

говують

бівартІсть

.1!IСЯ за

МnЛОН/1

на

ВартІсть

35

одно­

твариномІсця

3

Со­

зни'3Н­

цей час

процентІв. го

голІв.

1200

стано-

Основне

призначення

-

f\Qмплексу

•••

це органІза­

лактацІю. Також передба­ ченопІдвищити якість м:}­ тvчного поголІв'я. в райо­ нІ проводити вибраков~и по продуктивностІ та цІ­ .1еспрямоване формування

ник, шість приміщень для

пл!вкою. Кожна з них РМ­ рахова!'!а lIJ!Я одночас'R~Ї годІМ!' 150 ТJ'!ариg. На

тва,рин

з

«<сто­

-

ловими. та доїльно MJлочними бланами. У нож­ ному З них вмІщається ПО голІв. Дал! знахо­

перІод

фІксуються

300

сток.

сантиметрІв

трестом

вІд

рІвня

по­

лу в проході. ДІє вентиля­ цІя.

д().

ГJ1ЯД І полИt! сільськогоспода.рсьних культv n на ·вСlх

площах.

~ ДощІ, що випали в червні липні, 1'02'

тацП.

цlю тварин на придатнІсть ло машинного доїння І стІйкість їх до рІЗНИХ з~­

ладнанІ

доїльними

..1енсу

5-6

мІсяцІв тІльно­

хворювань

три

в

мислової'

умовах

прv­

технології

ви­

новкамн кожній

їх у

«Тандем... На з них працюють

стІ проводять зооветспє­ цlал!сти радroс;пу в спец­ госп! «ТребухІвський.;

оператори.

З кожним примІщенням

Жива

для утримання нетелей .1 }\орlв на роздої з'єднан! «<столовІ .. , покритІ саНПРОПУСIi- двІ

.

робництва МОJ!(жа При в'їзді на комплекс

розташованІ

ЛітнІ ки

кані'КУЛИ!

приносять

цьому

Скl.1!Ь­

вони

в roспо-

десять ДQЩУ-

Вже

вдруге трудІвики поли'!Qють

овочевІ

плантаЦІї

та

площі, зайняті під корма­ вИМИ культурами. СумлІнною працею ві.д-

значається

мото рис т

ніК Петро Васильович Не- перебіЙНОЮ

роботою

дашновськиЙ. попов ни· ли запаси вологи, проте

установок До цІєї P::J-

не

забезпечи.1И

всюди

щувальних «Волжанна ...

JIO'

боти залучен! такрж учнІ

повної потреБИ в ніЙ рос- старших К.'Іасlв місце'ВОЇ .1!RИ І зво.'10Ження грунту тноли. Серед них - Ан;;,­ на' оптимальну rлибину. Значне пlДl'!юцення темп~ратури,

.,ке

сталося

в

толlЙ мир

Шусть та ІншІ.

останНі дні, збільшило ви­ паровування

вологИ

з

пv­

верхнІ грунту. Тому фор.

мування

врожаю

на

зро-

шуваних'

зеМJ!ЯХ тепер значною мІрою за.лежиrь від органІзованого прове-

Губський, Ханичнv,

ВОЛОД!!­ ВІнтор

Вже

На знІмну: (зліва напра­ во) Інженер-гідротехн:" П. В. НедашновськиЙ. мо­ торист О. П. КулІнІч. автора.

Наймісткіmий елеватор ВОРОШИJJОllrpц.

Н о вІ

хлібнІ траси з'явились нз

карТі областІ.

Вони з'єд­

нали господарства кількох СУС\ДНlХ районІв в ,сели­ ще Новоайдар в експлуатацІю

де здано один 8

найбільших V респуБЛІЦі елеваторІв. ЄмкІсть най мІстнішого сховища обла­

пуnьт дистанційного уп­ равління, що дає МОЖЛП' вІсть ШВИДКО 1 без затрат ручноУпраці здІйснювати

всІ

технологічнІ

операцІї

по прийманню та обробцІ зерна, причому 1'Іологостl.

у розпал

буд-якої

жнив новий

елеватор, яний

оБСJjУГОВУ­

ють лише шІсть 'ІОЛОJ'!lк. щогодини ПРИЙ~lатиме 120 зерна. тонн хлІба. Серцевина підприє:м (РАТАУ). ства авто:vtатизований

сті

-

143

тисячі

тонн

420

третю

«Першо­ «Жовтне­ на

те­

школи М

2

часнину,

ци­

БУЛі,

редиски,

а також пололи

бу­

ряки

і

напусту,

пшеницю.

дІти подали

господарству

антивну

до·

при

становити

кІлограмів.

ся

вже

в

умови не пише для праці, а і для ВіДnОЧИННУ. Тут проводяться чинку,

вечори відпо­

спортивно-масова

робота 'пlд девІзом: «Олім­ п!t;СЬ1\ИЙ рІк не тІльки д.'!я ОЛ!МПіЙцIВ">. МалІ ол!мпlйсьнl ігри, здача норм ГПО, дружнІ зустрі­ чі

спортивних

KO~iaHД

га­

борів «Першотравневий .. І «}Ковтневий» з футболу

м

депутату

1.

урочиста лінійка, присвя­ чена пам'яті загиблих ге­ роїв 8 роки Великої ВІт­ чизняної вІйни. На цю лі­ нійну був запрошений учасник

няної сович лись

Вели~ої

ЧИМаЛО цІкавого партизансьного

вперше ну

в

привела

дитсаДО1\,

::Іами

на

свого

очах

сина

а потім ДJ!Я себе

.

бадьорІсть. Щодня пlдбrt­ ваються підсvмки робо rи за день. ПереможцІ соці­

ну, про оборон~' с. Руса­ нова в грІзний 1а41 р1.к.

алістичного

змагання

одержують

внмпе.1И.

Ор­

ганізації праЦі і вІдпочин­

ку багато уваги, знань І вмІння приділяли началь­

нин зміни Н.· Г. Косенно зампо.літ М. А. Вакало­

!

ва.

доньку,

несподІвано помІчає, що

речним

І

незапе­

дитини

стає

А

Непогано цікаво

ївсьних

шкІл

нано роботи -на суму БIJ!Ь­

ше 5 тисяч карбованЦ!з. ДІти. загартованІ. загорі­

характеру ди­ тини, ї'і поведІнки ве­ личезну роль Вlдlграli'

вихователь,

той

яному

осере­

вона

пе­

ребуває. Почуття това­ риськості. доброзичли­ взаємовиручни,

розум!ння обов'язну формуються тільки У дитячому садну. Так вважає Онсана ІванІв­ на Діденно. вихова­ тельна

No 2.

дитячого

Дитина,

садка

позбав­

лена таких рис, ніноли не відчує пnвноти жит· ТЯ, не виручить Із біди

Лі, життєрадісні і задо­ волені, поверну.'!ИСЬ в свої рІдні домІвки.

О. ОВЧАРЕНКО,

пу

КОМСОмолЬСЬ­

органl:nщіі

pa~гoc­

гра;о.уів,

Окремі

первістки

приходили

І

дивитися.

ПО,1'lива.riи

до

ви­

':оких .показнинlв. На,при­ С;.lад, від КОРJВИ Фа­ ра-727 надоєно за першу лактацію 6756 І!ілограм;а молока, Пулl-6037 5284 кІлограми. Нині nН­ ремІ

первістки

1ексі

;rають

;а добу по

на

в

HO~!;J-

середньому

кім"

20-26

:-ра,мІв молока.

Висо!\их покззнинlв у праці добиваються опера­ тори машинного дОїння

Софія Павлівна Старо­ войт, Ольга Олександріз­ на Венг.10вська, Софі_~ Федорівна Лисенко. Ольг~

l\Iихай-лівна Прnскуірко.

1'0-

Економічний аналіз боти

І!омплексу

по!\азав,

що чистий доход від ·І!ОЖ­

ної голови становить

137

f\зрбованців. Колектив нашого КОМ!l­ .1ексу зобов'язався в ни­ НіШНЬОМУ роЦІ роздоїти -1 передати

ГОСПСІдарств'~м

району 1600 Kdpib-перВі­ СТО!\ І добитися cepeДHЬ~­ го

надою

за

перші

на

кожиу

\llсяці

5000

не менше

з

них

лантащї

кІлограмів.

Д. БЕЗСМЕРТНИИ, начальник

комплексу_

На м.ісці Оалок­ голуОа нива Не маючи. ні озер, нІ крупних річок, бєлгоро_щі компенсують Ma.l0BO.lHicib території об.1асті ШТУЧНИМ!! озерами. Іх створюють на місці численних г.lибоких балок. Число таких ВО.lОЙМ ДОСЯГ.l0 п'ятисот. А зага.1Ь­ на площа uих водойм, чет­ верта ,частина s:!ких з6у.l')­ вана у нинішній п·ятирічці. майже 9 тис. гектаР··Б. Найбільш крупні водойми закріплені за СТБореничи тут «степовими» рибгоспа­ ми. В нинішньому році н,и зоООв'яза.1ИСЯ вироС'I'ИТИ і ВИЛО8ИТ!! 50 ТИС. ЦНТ. риби по 15 ант. в середньому 3 гектара rолубих нив.

-

'1"-

-

Решта' озер

ВИКnРИ~ТG8V­

ETbCs:!

JIЛЯ зрошення земель, де вирошуються овочі. КЗ;J­ ТОnЛs:!. багаторічні трави

...

Тепер

кожне

штучне

озе:JО

приносить JIОХОДИ_' Іх будіВ­

ництво окупо,вується за з4 роки. Штучні водойми створю­ ються СИ.1ЗМИ сnеціа.'1і3'ова­ них Dрганіззцій пересу"­ них мехколон. s:!Ki ОСНЗЩ~!lі зеМ,1ерийною технікою і

їх.

Робили це залюбки, бо на очах їх става.ЛОСЯ

без цього нІ виховате­ ,1Я, ні вчителя бути не може, та й не потРіб­ но. І зрозумІло, діти вІдчувають це. Вони довіряють вихователь­ цІ свої маленькі таєм­ ниці, а часом прихо­ дять

І

вмощуються

на

любов'ю до дітей

3

садочку М 2 вона пра­ цює 15 рокІв. Зараз

!lИВО:

вихователька

кий корінь. ДІти самІ прибира­ ють у паві.'!ьЙонl, снла­

би до мами. - Збирається на заслужений вІДПОЧИНОJ< Оксана Іванівна,- БІд­

дають

кається

веде

.10дшо-середню

мо­

групу.

ЯнІ вони рІзнІ, цІ ді·

ти! І неПОСИ;Іа АндрІй, І допитливий Сашно. і лагідний Альоша. І но­ веньна Оленна ...

А

КОЛJl

годинами

КоломІєць

може

дати жуків ків_ І діти

розгля­

та метели­ поважають

це його захоплення. Все це розповІла мені Оксана ІванІвна. Велику увагу вихо­ вательна приділяє тру­ довому вихованню дІ­ тей. ПІд розлогими яб­ лунями У двор! дитсаn· ка крихІтні дlля•

t

3

нинки

нрихlтної виростав

зер­

солод­

іграшки.

Завідуюча

дитсад-

ком О. З. Михайленко розповІла, що Онсана Іванівна щедро ділить­ ся своїм багатим дос­

колінах,

Як ж

за·

няття.

На моє запитання. чому вона обрала саме профеСіЮ виховате.1!Ь· !іН.

жінка

вІдповіла

просто: «Люблю дІ­ тей'>. Це справдІ ваго­ мий аргумент. Адже

-

на

у

свою

людина.

Тримаючись н()жного

віднриті

щоб

занохана

справу

лу

проводить

завідуюча.

нІ­

її місце прийшла така

відом роботи з м()лоди­ часто

горнуться,

хочеться,

ми

колегами,

ав-

тосамоскидзми,

(ТАРС).

чи не з'явилися сходи. ПО,їОли

коровч­

рОздоєні

4РусанівськИЙ».

рячки, салат, цибуля. огірки. ці овочІ діти самі посадили, щодня

допома­

стор.

.«Авангард,> становить 3415 кілограмів, «Гог')­ .1IвськиЙ. 3342, «Боб­ рицьний» 3056 кlЛ:!­

таборах

праЦі І відпочинку «Пер­ шотравневий.. І ~Жовтне· вий... Всього ними ВИКО­

ночки. ТуТ ростуть бу­

гає їм вІднайти влас­ не «Я", відповІсти на всі дитячі «чому... У

уже сам повчає

в

КИ­

страж­

громадян.

вихо­

муванн!

вості.

ких

попрацювали,

вІдпочили учні

власного

сама

вІд

Оксана ІванІвна вже ,11т виховує малень­

згодом

маму: ~A Онсана- Іва­ нІвна сказала так ... " ДІти наЙТОНШИЙ барометр сІм 'У, найчут­ лиВішнй камеРТI)Н ко­ лективу. Тому у фор­

в

35

авторитетом

вателька.

ДОК,

товариша,

датиме егоїзму.

сльо·

за.'!ишає

ЧИ

найбі.'1ЬШИМ для

дяти­

з

про заго­

дІю

кої

уявити, ян мама, яка

Пан~­ дІзна­

ПРИНОСЯТЬ завжди радість,

ВОДИТЬСЯ вирІшувати їй як завідуючій фермою

Неважко розгублена

,ВІтчиз­

війни Петро Тупий. УчнІ

секретар

знову

06ласної

Ради народних депутаті!. Запам'яталась юним:

никІв. про справи, якІ до­

діТИ

якостях, проДук­

загартувалися

учням про роботу тварин­

це.

ла 0-(-

3

пІ

T~HiCTЬ перв!сток за першу лантацІю в радгос-

в таБІр. Шсля смачного оБІду вІдпочивають. В Н­ берах створенІ хороші

за

першої

і теХНО.'Іогlчних Так, наприклад.

в полі,

їм

Попрацювавши

ПРОВОДИТЬ­

За перІод робо'JIИ комn­ в радгоспи район\' передано 1956 koplb-пI'Р­ вІстон. Кожна з них пере· вlрена по продуктивност!

повертаються

вдячна

АдмІнtстрацtя «Русанl FСЬКИЙ"

гnспn:

господарствах по

оезультатах

Цікаво пройшов веч!р зустрІчІ з Героєм С()цІа­ л\стичної Праці М. З. ПИJ.1ЬТЯЙ. Вона розповІла

помогу. радгоспу

п,роводять

у J!lИlі~~"JВ - І Відпочили,

діТі1!"І!

в

розташован!

малюк

Г. ПОЛЯКОВА.

Фото

повинна

ває в таборах працІ І І;! Ід­

дення паливу сільсьногос­ З цІєю метою

нет еля

Піс,'ІЯ закІнчення ШНОJіИ бlльш!сть учнІв вІдпочи­

подарських кульТур.

дарствІ дІє

маса

не менше

радості, нових вlДКl'иттtв!

ОлексІй Павлович Нуn:­ Iнженер-гІ,ttpотєх- ніч, який стежить за без-

повІдає

рІв-первісток

пе­

УСТil­

ра·

clJlb-

їх

дарств, які проводять Йо· ГО на основІ записІв пр) продуктивність худоби. Вони оглядають тварин. проводять контрольний vдlЙ. Юнцева оцІнка кі)­

на комп.ленс нете,11. Вlдб!р

об-

та

ВідБІр

господарства,

Ванн

нартоцлі

ну.

ріодично надходять

селен­

- в"'льних установок забезпе"

ни мають вчасно чити висоноянlснИЙ

виробництву

lенсної оцІнки корІв пере

ського

господар­

У ці.'!ОМУ

Во

радгvсп!в по про­

мисловому

дарствІ багатьом припала до душі. Чимало учнш, ЯR! щойно закІнчили 9 ю!асІв київської шно.1'И .N2 21, вирІшили в май­ бутньому працювати в сільському господарстві.

рад-

мІсяців лаli­ корІв - пеРВі­

ЗгІдно з графі1<ОМ, з'l­ твердженнм Дарницьким

Нелегка, але почесна праця в сільському rocnJ-

'Кий.. І еРДЕСЬ .

2-3 3600

кор­

блоки.

у

з:-

мІнеральних добавок. По­ ли у боксах переважно дерев'янl, піднятІ на 15

допомогою

доїльнІ

прискорити

дають

зооветспеціалісти

за

І

корІв

яКі

10бу менше 10 кілограМ!R '.ІО.'10ка. вибрановуються. ПІсля прпведення KO:liТl­

тягом тації

.'Ію,

зеМJ!ерvбства

первІстки,

Норов;'

на щ()р!чну перевІрку про­

вополоцької

Ж

триразове.

оів на роздої встанов,леяl автопоїлки І год!вниц~ д.Л"!

з БІлорусії. ШколярІ пра­ цюваJ!И на збираннІ щан,

ваного

1ексl

управлІнням

ствах,

кІлограмІв по·

l"і!!НЯНО з ТВАринами, яким не прvводили його. Доїння корІв на комп-

молока

стада

150

му на

90

середнь,)­

даємо господарствам райо­

дають

риторії радгоспу «<Руса­ нівський .. , приймають уч­ нів ниїБСЬКИХ шніл N2 57, N2 92, N2 21 І N2 48, Но­

госпу«

На.тІlвавтом:'1-

першІ в

мороздавача КТУ-10. Комплекс розрахований

вий">,

зрошу·

за

лактації

~!іщення, ПРОфlлактор!й, кормоцех і інші необхІДНі будІвлІ. У приміщеннях ДІІЯ утрима,ння нетe:rей І но­

змІну табори травнеl'!ИЙ. І

працівників

само­

тичними прив'язями. Кор­ ми в «<столових~ І на Brt гу.,ьних майданчиках роз­

дяться два родю'ІЬНИХ ПРІ'­

починну.

у

вони

під­

церв!сток

йонним

ПОВНИМ

Відповідальна пора ни·

годlJ'!Л!

танож

продуктивност

днів

утримання

сприяє

вищенню

З двох сторІн до цього примІщення приєднані

навантаженням

нІ

вимені

спеЦlаПlзаЦl1

значно

у

року ~

1980

мамину

за теп· долоню,

ранку

шaюTь

до

поспі­

дитячого

_садна малюни. Тут їх­ нІй другий дім, тут че· нають

на

розваги І рашки,

них

цІнаві

улюблені

тут

ченає

іг­ Ух

дЬбра вихователька OKcaH~ ІванІвна ДІден­ ко. н. АМАЛІЯ.

r


4

*

стор.

НОВЕ

серпня 1980 року

6

ЖИТТЯ

--------------~ ДІМ. СІМ'Я.

СУСПІЛЬСТВО.

му.дрість.

ІКа)ІРФJ1~lli ШJ)m~ ІВ1~Ill ШUJlllillllШ~

що· коли ється,

дІє,

у нашій країнІ CTBOP~Еі всі умови для рnзквlту сім'ї. Пості йНО З!10СТ1Є матеріальний добробvт ча· роду. поліпшуються житло-

переростанця почуття лю­ бові в дружнІй потяг. Дружній потяг це, очевидно. новий фунда· '\Тент любовІ, що прихо­

во-побутовІ

:щть

КУЛЬТІ'РН:

умови життя. Однак ф~нти. частих розлvчен~ свlд-

чать:

створення

альноУ

основи

на

зміНу

першо'llУ

.1юдянlша основа Ю)ХI!ННIІ.

ВИбору ще не 0знач~є. що проблема мlпної сІм'ї ви1РІш~на сама п" соБІ. H~pIДKO через 5-1 О :років подружнього життя .відносини між '!оловіуО~'

Звичайно. ст"орювати цей ЄП;Jав неймоВірно важко, а Інколи й не~·fОЖЛИВО. Але Іншого шляху. ма­ ,'jYTb. НЕ':І'lає, І потрІбно qибирати: або свІдомий

і дружиною гІршають. н,,·

розвиток

ПОРОЗУ:l!іння.

гу.

~TЬ, часто призводять д')

безпідставних

сynереч(ж.

Ькремl

жІнки у хвилинv,

невда'!,

нескІнченно

жачись,

схожІ

!Крівлю,

CK;JP,

дірявv

яку

стихійне

ня за течІєю.

Безперечно,

сповнене несподіРd­

!

любити.

:під силу продовжити ЖVТ·

дини.

тя коханню, відсунути н,=, минуче при певному зб!гу обставин його Зl'асання. Можливо, окремІ ду7>l' :кп здадуться декому сі-

ІТодlяти на любов-почуття. Добре ставлення TYnбота, чуйність. увага, по­ вага ВП.1ивають на по­ чут:гя близької людин~:

перечливими.

допомагають

вода.

але

хочу

КОВУЄТЬСЯ

не

через

яке

посидити чи зупинити Ао­ го згасання. ЩасливІ подружжя пІд· тверджують. що мІцнІсть

Як же зберегти любов? Цього можна досягти, lІІерш за все, добившись

шлюБІв пементують дІти. Задовольняючи Інстинк­ тивні потреби в материн-

рано

гу.

Мелеют реки на стеПНЬJ:l( просторах, Они текут, отчаявшись давно,

Печальнь:е, как

значній мІрі зале-' жить І Від УМіння жІнки постійно пІдтримувати п)ЧVТТЯ закоханості в себе. Тут не може Існувати дрІбниць. Чоловікові МЗ~ все .подобатися в дружн· ні: її моральні перекон~ння, зовнІшність, зачlск~. поведінка.

Велика

цт

не­

грама.

для

дІтей

сНерм­

зал

телесту­

лучнІ друзІ». Коицертинй дІІ сОрля».

17.05 17.50

сСправи

московського

комсомолу».

18.20

МультфІльм

ЮТЬ

18.45 19.00

стров

БУАУ'

собt дІм».

Сьогодиl

у

С81тl.

Життя науки. Академl. Молда8ськоl РСР. Фанта,lя на ,теми пІсень

наук

19:45

радянських

19.55

бо».

21.00

композиторІв.

ТелефІльм

2

сЧас».

.Розколоте

серІя •.

не·

пІснею Валентина Пар­

мистецтво

}~a

І Е,1еонора Маринюк. І ось

колектив

так

понад

І

бандурне

кинкурсі у ВіднІ. Тоді й став вІдомий теп~р

хо..1I,fепко,

Юо1ія разом

ГаМ08а виступає

двадцять

років

тріо банду рис т О R «Дніпрянка~, лауреат міжнародного

конкур-

су. КолеКТRВ цей СТВ')­ рив талановитий музи­ zraHT В. А. Набачон. Разом спІвачки навча­ лися в консерваторІІ, яку

успішно

заверши-

ли. ВсІм Ум запам'ят~· JJИСЯ . першІ поїздки по

ЗахІднІй УкраїнІ.

лауреаТО:'.1

міжнародного

конкур­

су. А ОСЬ зовсім недав" но за вагомий вклзд

спІвачок

у

розвиток

бандурного.

мистецтва

В. Пархоменко. Ю. Г'імовІй

та

присвоєно

ня

'<.:.

Марииюк

високе

народнцх

змн­

артистІв

УкраїнськоІ РСР. «ДнІпрянку. знають 1 люблять шанувальни­ ни українсьно'і народ-

слухали дури

угорці

і

бан-

нІмцІ,

19.ЗО Огл_д

те~нlчноТ

І

:Ю.45 сНа

21.00

добранІч,

сЧас ••

21.З5 ФІльм

закlнчеинl

ПРОГРАМА

-

одних поми­

про

погана неякіснІ

важка

робота

адреса

t теnефони:

м. Бровари,

вуя. КиТвська,

154.

реПІТОР

lacт.

Новини. Док. фlл"м. соцlмlстичннх

Фільм

киТвських школ.· 3 абсолlOТНОЮ чемпІон­ кою свІту 3 худnжн~оr rlM. настнки І. ДеРlOгlною. 18,45 СьогоднІ. f С81тl. рІв

сЯ назИ8аlO це 8бнвст­ вам.. Вступне СЛ080 полІ­ тичного ОГЛЯJl;ача В. Дунае­

19.00

ОБЛАСТЬ

сНІхто

ие

ва.

19.55. ТелефІльм

-РоЗКOJIоте бо». 3 серІ •• .Час». ЕрмІтаж.

21.00 21.85 22.05 22.20

котІв

Д,,"lnко_а служба. П'ятниця. 8 СЕРПНЯ ПРОГРАМА цт

ПРОГРАМА Новннн.

,0.00

сКраси.тrІв­

по

Х:і­

мlсцевого раАlомоиевв. 19-3-18;

BOCтl.

роботи

надто старІ, то раз свІдчить про

20

ри.

n

РО сІм'ю, сlмеіінl сто.. сунки

ти багато.

тати головне: у вІдносl'­ нах між чоловlRОМ 1 жІн­

кою

не

Звертатися

ше

такту,

ареПСо100

м. Бровари, вуло J(ИЇвcьatа, 11М. друк НQOIIIIЙ. O~

БУ~11

ЯкнаМІл!>­

прагнення

по­

щадити саМО,1юбсrво одного,

одне

вирішувати

кОН:­

фЛіктнІ ситуації без втру­ чання стороннІх. Знайтг, ще ГІппократ сказав, що "'Ідеальне сІмейне життя можливе тІльки мІж с ІІІ· пою жІнкою І глухим '10ловіко'М~.

За

щастя

ротися

потрІбно

ножногv

ДНЯ,

б(')­

кож­

НО'! хвилини. А раз ві;'!.; чувши його, не заспокою­ ватися.

Л. ФРОЛОВА, завідуюча мІським в1А­ ділом ЗАГСу. сЩ.,яхамн

10.10 І

Грнгорlя

СкО<і

вароди»-.

Iб.СО Н08ИНН.

16.10

ХХУІ З'У'ДО81 КПРСгІдну зустрІч. У переJl;ачl бе­ ре участь секрет-ар Сніж­ ИJlНСЬКОГО м1ськкому КОМ"

партlТ

України

менков

18.45

сЗ8

М.

(Донецька

папуro.

В. Кузь­ обл.).

ЛSlЛЬК08а

811-

става.

17.50 18.00

Концерт.

ФутБOJl: единамо. (Ки'lв) сШомберкl. (Бнt9М.

Польща).

19.45 Дктуальна камера. 20.15 Муз. фІльм .Мснолоr •• 20.45 _ На добранІч. дІти!. 21.00 .Час». 21.35 В. Собко. еСтадІон» . Те. левистава. У пеРІР81 Ііа_ 8ИНИ.

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

19.00 20.00 20.15

Клуб ІІІ во подорожей. ВечlРНА казка. Виступає VкраТнськнА на­ роднкА хор ІменІ Г. Верьоа. КИ • .

не-

21.20 21.40

ДовІДКО8а служба. ФI","м .Тобаго змlнlО.

КУРСО •.

3аступникреД8ктора В. ДОВГИЧ.

року.

на

3,

адресу:

м. Бровари,

вул.

відділ кадрів. Адміністрація.

На житловому масивІ М. Бровари ВІДКРИВА€ТЬСЯ НОВИА МАГАЗИН «КООПЕРАТОР»

спожив~ому това.

ристзу терміново потрібні лродаВIIl.

КВІТНЕВА.

aI.uI.IIls

повинно

дріб' лзконостІ.

мнс-

1980

1

19-4-87.

можна· ГvВОРИ­

Зазначимо, ЩО

сімейне життя не склада" ється без протиріч 1 су­ перечок. Необхідно пам'к­

УТ

серпня

Ремонтників,

снопа,

aapтl.нo"

це ще невис".~

кий рІвень вашої культу­

Броварському міському

.tul..

по­

преміальна.

А наступного ДІНІ бандуристки побували в хлІборобів Пухlвки, Тр~бухова. вІтали пІс­ нями трудівнинів !з

риаlТОР&'

не

виннІ обходити такІ дріб­ ниці а60 ви для цього

5-6 розряду на баштовий кран марки КБК-160.2 дЛЯ будівництва' житлового будин­ ку в м. Броварах. Оl1Jlата праці - відряднn­

та ..... Бо линула пІсня

А.

вистачає

вас

Броварському ремонтно-будівельному управлінню .Ni 4 Киівського облрембудтресту ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН КРАНІВНИК

ТУЖЛИ13у

успіхІв

не

просто

роботи

Дирекція.

села чули мрlйлиljJ' «Де ти, моя стежино., жартІвливу сОчерt.'Т

їм

вам

чи

з

постачання гарячої води буде припинено з"5

anл,)-·

дували слухачІ за п:>­ даровану радість зу­ стрічІ з пІснею. І, зда­ валось. в усІх куточках

святом· першого

досяt'Тlf, ПРОЯВИТJІ

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА У зв"язку з капітальним .ремонтом котеЛЬ)lf промвузла N2 1 і теплот.рас житлового масивІ.',

твариннинами

зичили добра.

Сьогоднl у c,вITt. Концерт майстрl8

що

часу

теЦТ8.

сЧас ••

біла

можна лише

повернення

те.

телебаЧI!НIІ.

18.1 n ЗустрІч

умиратн».

23.25

10реСПОНАент

5роварсьащ дpyкapНJI J(иівсьхoro 06JmOJLiграфВидuу.

1

реат мlжнародного коикур· су А. Бахчl"в (фортепlаио).

По

.житт. 1904-47; .IДП08IJ1;8ЛЬНIІI сеаретар. Blu/.. dЛ"С.lIJro reсlltJ&арс:па. касово!

дружини

14.30 14.50

телефІльми. ВечІрня KalKa. Телеогляд сКиТвщина •. Фlльм,концерт сг ра 8 В. Бистряков •.

21.00

.1Я

НОВИНИ.

19.ЗО док.

концерта­

10-8-1:;

поведІнка покупки,

Гімнастнка. Творчість юних. 9.З5 ТелефІльм -Розколоте не­ бо». 2 серІ •. 10.40 Концерт. По закІнченнІ -

20.00 20.15 21.00

ми перед овочІвниками

ТЕЛЕФОНИ:

255020,

званнй

8.40 9.06

Звертатися на адресу': м. Бровари. вул. Боровського,

Hawa

тан

ностІ: дІтей,

но.ини.

НА

вІд серця до серця.

з

через

душевний' спокій сlм·ї. Нерідко на, ЧО.10віка qeкають ДOMa~HI неприє;,,-

дІти!.,

нячнІ

виступило

буватися

худож­

сДон·Кlхот..

Всього зумІвши

що саме їм належить тур-

ньоі творчостІ учнІв проф­ техучнлищ Львівськ01 об­

моя,

нашого району. ІІього разу трІо бандуристок

якраз

І ще вІд

ластІ.

гуде.,

Як щири{( І давнІх друзів. зустрІчають улю6лених митцІв тоу­ дІвники полІв І Ферм

-

«гусками.

краТн. 16.10 сТвоя земля. ровеснику •• 16.50 cTeatp-дlт.м •• 15.40 Виступ заелуженого ан­ 17.40 сСпlваЕ PellaT I~p.гIMOB •• самблю народного танцю 18.00 .ГарячиА цех ресnyБЛlкн •. ТуркменськаТ РСР. «Запорlжстмь» І мен J 18.10 МОСК8а І москвичІ. С. ОрджонІкІдзе. ДIТАМ про звlр.т. 18.30 сОлlмпійцl • lІаш!!м, ,11,80- 16.40 11.10 Поезl •. рІ •• 17.50 Грають €. СорокІна І лау­ 19.00 Актуальна # камера.

«Хата

ли в пам'ятІ гастролІ в далеку Африку ...

НареченІ-ле­ як не прик­

лок хотілося б зас;,терегти жІнок. Не сліrт забувати.

ПРОГРАМА УТ Новини. сАлl·баба І розБIЙВІІКН., Лялькова внстпа. 16.00 Новиии.

дугом

залишР.'­

стають

кра-

перевантаження.

21.З5 Футбол, сЛокомотив. сСпартак». В перер.1 СьогоднІ у СІІlтl.

японпі І французи жителІ мІст і с1л БІль­ ше 45 країн свІту. Созгадки

виростають

здебільшого

зустрічатиме чоловіка з роботи доброю уСМіІІn<ОЮ

Княжич ... Щиро

сріблястІ

бу·

ІІе тільки з «гидких

ро,

з РожІвки, хлІборобами

ної ПіснІ в кожному ку­ точку нашої рідної кр::­ їни. З ХВЮІЮВе.чням

сере;!

могло б

сивІ лебедІ. БІдки часто,

робити

у виРішеннІ кожно'! .СПj'8ви СОЮЗНИКvМ І добрим помічником чоловіка. і, погодьтеся, буде набагато приємнІше, якщо дружина

радгоспу

У ХЛІБОРОБІВ БРОВАРЩИНИ

ж

королев?~

нІж

каченят~

все: вчитися й працювати, ростити І виховува:и діт~й, прати І куховарити. Безперечно. зробивши

ський.,

ТРІО БАНДУРИСТОК «ДНІПРЯНКА» В ГОСТЯХ артисткам

ти...

'10

сучасною,

чому

немає

менше.

встигати

надІЛяє

коро.1еви в: але Ух значно

Якщо ж ти внявила бажання бути розумною,

. 8.00

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ представляти

віка.

їх,

БІль·

Мабуть, це не зовсІм та.<:

10.00 10.15

10.З5 Народна творчість. По .а­ кінченнl новнни. Новини. СІльськІ будиl. КlНО1Іро­

Фільм

батька,

-

ознакою любов!); ВсІ, ма-

14.30 14.50

15.50

жінок

достойного чоло-

жін-

СЕРПНЯ

ПРОГРАМА

дІтям

ува;-8

8.00 сЧас». 8.40 ГІмнастнка. 9.05 'Вlдгукнlтьс.. сурмачl! 9.30 ТелефІльм СРОІколоте бо». І серІ •.

НевдовзІ

впо­

жа.'1Ь, у

принцеси,

зберег"и

і смачною вечерею (д') ре"!і, бажання смачно г;)­ тувати страву також є

повннна приділятися

7

сІм'ю,

освІченою,

Ж~НЩИНЬІ, КОТОРЬІ:ІІ Стать матерями БЬІЛО не дано. Щ АСТЯ подружжя v

ЧЕТВЕР,

довелося.

розлучитися,

ніж боротися за своє щас­

повинна

ЕКРАНАХ

Чи не з дитинства зв'язали свою долю з

краще

собі _

вірщІв Расул ГаМЗIІТОЗ:

(ФотохронІка РАТАУ).

легше

неврозами, губить у них жІночість, молодІсть, крз­ су. Старе прислІв'я диву­ ється: «ВсІ нареченІ­

Зустрівшись Із труднощами, деякі з них визнають

такої

жінки в одному з

у

зогнищІ сімейного щастя.

тя, за те, щоб

нрасномовно пер~дав стан

енер!'і!

вогонь

бить свою красу. Ось як

І НА ГОЛУБИХ

Ф070 М. Тура.

уміння,

близь­

людини.

додому? Якщо ви вважаf.­

ратис.я 3 домащнlми спра­

.,

за

з психологІєю

колн

працІ,

трудІвницям

порядок. Т

тримки,

жІнки; які не рахують­

кожний член сІм'ї M;JE; свої обов'язки, жІнкам-

організації

дому

на пороЗІ. ведуть себе

такт, витримку. А чи не забули ви поЦІлувати чо­ ловіка (чи дружину) п\с­

підтримувати

народжувати,

Народний ансамбль танцю «Буревісник~ Палааv культури харківського трактор'ного заводу імені С.· Орджонікідзе виступив перед киянами і ГОСТЯМJI <толиці України під час Олімпіади-ВО. В його репертуз­ ~i хореографічні сюїти і композиції, а також танці ІіІародів нашої країни. На знімку: фрагмент сюїти «Україно моя трудов:н.

жінок бага-

ревантажень

хвороб. Нрім цього, жІнка, позбаВ'Лена можливостІ

втримати.

ще раз пІдкреслити. Щ1 rоловну роль V збережен, ні Сі,мейного вогнища при:рода відведа жінці.

:ВО забирає·у

ак, не у КОЖНОl жІн<rи 8истачає терпІння. ви-

дитин:~.

паТОЛf)і.;ЧНl'Х

можна

з

господаРС't­

то часу. Але при хорощН.\

замІж.

виходом

домашнє

шості жінок подвійН'~й робочий день: на вир05ництвl І вдома. ІІе при­ зводить до постІйних :r~­

появи

тІ

кої

траурІ.

В

строки

вІДТЯГУR1-

йому прямо Неправи.'lЬНО ся

починають приводити себе

прагне

рlзних

чім впливам. Але є ще й, так би мовити. люБJВ­ ста.В.1ення до близької лю­

у

ра-.

сумує­

дружжя

БездітніШ,1юби СПРИЯЮТЬ

Пlдпоряд­

вийшла

перед

квартира

ж

той Факт. що молоде по-

появі

пряжим зовнlш­

ки

вся

якщо

вами. На

задоволення.

по­

нон

тече

'!8СТО

ІІе

пояснюєтьсn

свого

дати готового рецепту. по­ як

то тепер не 060В'Я~КОВО стежити за собою •. Тіль­

для

неможливо

ради.

виховати не менше ДВ')': ~TPЬOX дітей. ТІльни не-

\lОтивvючи це бажаННI1Ч пожити. так би МОВИТ>!.

пот)'!­

'!уття

4'Якщо

ти

СКОВЗ<lI{­

брз:-rе· Я HP :випадково звертаюся ff;:)сажперед до ж!нок. адже У значній. Мірі саме ЇМ .рервно

крізь

на

др~'жньога

або

кою своєму зознlшньому виглядовІ. Хоча оиремі СХИJlьнl думати Інакше:

я

гласить,

ЗАГАЛЬНОВІДома, що

кожної сІм'ї-народити 1\

освіченістю

найстійкІШІ!, нdй­

вІльного

виника·

r

:Jапнлу. І, МОЖЛИВО. сплав .'тюбовних І дDужнlх тя­

M~Teгl·" жінь -

що

ств! ! батькізстзl, дитина визначає ГРОJllilДЯНСЬКИЙ зжlст щ.1юбу. обов'язок

яка

ц-ружина усміх;!­

весь дІм

або Як збереrти кохання - - - - - - -

І

іИ., І все це вик.тrадаЄТЬСIІ

буть, пам'ятають иа}'оXlИУ

сНовая еарского

ЖИ3RЬ8

Адміністрація.

'16.

-

.ргаll

roPO.llCKRГO

Газет. 8ИХО.IUIТlo IV BI8Т8j)Oк.

оаАвнно",

сереJIY. п'ВТIІIЩIІ та суботу.

1{0ММУRИ~ТRq~ксА

п.ртки

раииы.

І

Св вето!!

"'родсксго

н'р"'дны

КиеВСК81 облаетв.

2

5110'

КОІІ Атета

Ук·

деПуТатов

do,Iocв ФоРматv АІ• Тираж

lВJ1elc

11.800.

Зам.

61964.

4213.

#125 1980  
#125 1980  
Advertisement