Page 1

4

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄДНАНТ!СНІ

ом 12б

СТИК;VВАНПЯ пл ОРБІТІ

(484lI)

10 серпня 1978 рону здійснено стикузання автоматичного вантажного т-ран<:портного корабля .,Прогресс-З., запущеного 8 серпня, з орбітальним пlлотованим комплексом .Салют-6.­ сСоюз--29 •. Вантажний корабель доставив на пілотоваиий комплекс

П'ЯТНИЦЯ

11

обладнання,

СЕРПНЯ р.

1978 2

Ціва .,

реження І ,контролюва л и

-~_~-~~

____________

__________ ___________ ______

J-~-~_~

~_~

чать

про

те,

що

вони

з

чес­

то

справи

райоиу

у

гІршІ .

господарств з

доведеиим

зав­

діИНЯМ. НайБІльше вІдста­ вання в радгоспІ .Авангард.

ваються дальшого пlдвищеи­ ня продуктивностІ худоби

- 990 центиерІв, .ПухІв­ CЬKOMY~ 908, .ЛІткІвсь­ кому. 416, Імені КІрова

вІдним

перІодом

минулого

року.

Особливо це помІтно на молочнотоварннх фермах радгоспІв • Плоскlвський~ , .ЗаплавниЙ., .Жердівсь­

кнЙ.,

.Великодимерськнй.,

.ГоголlвськиЙ.. НайвагомІ­ шої прибавки добився ~o­ лектнв тварининкІв радгос· пу .ВеликоднмерськнЙ. 3133 центнери. У радгоспІ .ЗаплавинЙ. вона становить

центнерІв, .ЖердlвськнЙ. -

у радгоспІ цент­

2600

2228

нерІв.

ПершІсть му

у соцІалІстично­

змаганнІ

господарств

.1. ра­

йону по надоях молока кожної фуражної корови продовжує

утримувати

ор­

дена Жовтневої . Революції радгосп .ПлоскlвськнЙ~. За сІм минулих місяцІв тут одержалolf його по 3445 кІло­ грамІв. Утрнмаиня худобн в літнІх таборах і годІвля її зеленими високоякісними кормами

замІсть

дозволнли

випасания

одержувати

про­

тягом усього липия по 1617 кІлограмІв молока вІд кожної корови. В цІлому за мІсяць

цей

показннк

стаио­

вить 504 кІлограмн. На кож­ иl сто гектарІв сlльськогос­ поlltарськнх угІдь у госпо­

дарствІ внробнJIИ за сІм мІ­ сяцІв по лока,

центнерІв мо­

1558

що

на

92

БІльше, ніж за

центнерн

цей 'Іас то­

рІк.

Зиачно

пІдвищили надої

молока на корову порІвняно з вlдповlдннм перІодом мн­ нулого року працівники мо­ лочнотоварннх ферм радгос­

пІв .ЗаплавннЙ. 139 кІ­ л.ограмІв, ІменІ КІрова .ВеликодимерськиЙ. 125,

-121,

ІменІ Докучаєва-ll0

кІлограмІв. ристали

Проте

сповна

ливостей І

не

ие

вико­

наявниХ мож­

справилися з

поставлеиими завдаинями тварииникн радгоспІв .Ру­ санівськиЙ. , .ЛІтківськнЙ., сБобрицькиЙ., икі одержали

за

сІм

місяців

нннlшнього

року відповідио на і

кІлограмів молока вІд

112

кожної

корови менше

відповІдиого лого

267, 228

перІодУ

проти

мину­

початку

року

иа держав­

НИЙ приймальннй пуикт тіль­ ки першосортне молоко. На жаль, цього ие можна сказа­

ти про радгоспи .Великоди­ .БобрицькиЙ., мерський., .ABaвrapд. та ІменІ КІрова, де

якостІ

дукції

внробництва про­

приділяється

маЛD

-

нннІшнього року

внробиицтва

м'яса,

на

держав­

ннй приймальиий пуикт від­ правлено по райоиу иа 397,8 центнера

м'яса

138527 тисяч 8861 тисячу

штук,

іцо

на

штук БІльше, нІж за цей час торІк. Основ­

иа прибавка припадає на Ки­ ївське виробниче об'єднаиня птахофабрик чІ штук. на

приймальиий

тися­ державний

11372 пУнкт

надІ­

йшло на 8355,4 'І:исячl штук Jl8Цlo більше проти цього пе­ рІоду минулого року.

Переступивши руБІж семи мІсяців, колектнви ферм І птахофабрик ють

ие

темпІв

змагаЩlЯ

соких

досягиеиня

показиикlв у

ви­

праці.

Попереду йдуть майстри ма­ шиниого доїиня радгоспу .ПлоскlвськнЙ. О. І. Воло· ха, К. І. Цапко, Є. С. Стро· кач, Є. М. Кривець, К. Г. Купріянчук та В. В. Каба · нець, якІ одержаJIИ більше 4000 кІлограмів молока вІд кожної корови. По валовому виробннцтву найвнщий по­ казник у майстра машиино­ го доїння радгоспу .Жердів,

ський. О. П. Носко 1227 центнерІв. Серед правофлан­ говнх

соціалlстнчного

-

гання

оператори

пу .КалитянськнЙ~ l. мекІ 50,річчя СРСР А. Д _ Верпе­ ка, А. А. ВеТК8Jlова, Н. Ф. Буйвол, Т. І. Заморей, які одержали по 830 І більше грамів добовнх прнростlв свиней, що иа вІдгодівлІ.

Високих показникІв ся

пташницl

хозаводу

ІменІ Нірова. Номбайном СН- 5 .Нива. намо-

добиJlИ·

держпnемпта­

.Рудня~

О.

П.

423 тонни хліба БОБКО'

чук І

lишl.

Вони

одержали

з початку року по яєць

вІд

160-180

кожної

курки­

несучкн.

ОкриленІ

рішеннями

JlИП­

невого ( 1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, доповІддю Гене­

рального

секретаря

ЦК

КПРС, Голови Президії Вер­ ховної Радн СРСР- товарн­ ша . Л. І. Брежнєва .Про дальшнй розвнток сlльсько, го господарства СРСР., пра­ цlвникн ферм І птахофабрик трудяться з новим пІднесен­ ням, високопродуктивно 1 ка

Іх праця

майБУТНіХ

-

запору­

успіхів ,

ДЯЧЕНКО

ЛеонІд Мнколайович радгоспу імені Док у чаєва . Автом!-

шофери

Микола Федорович -

шинами ГАЗ-53Б перевез л и 3 початну жнив імені Донучаєва . Ном- по 500 тонн добірного зерна.

комбайнери радгоспу

~ iW ... WiSU&t 8Wr~ t~~~QIIIiiq,

.,..

ЗВЕДЕННЯ

ПЕРЕМОЖЦІВ ВИЗНАЧЕНО

мІської інформацlЙНО­ обчисmoвальної станції державної статистики про хІд продажу овочІв rееподаРС7.8МВ райС)ну

СТ8ИОМ на

7

'айонний оперативний штаб пі дбив підсумки соціа­

серпня

., ..

~

~'g

c::~ «заворицькнЙ. стребухІвськиЙ. іменІ Щорса еГоголівський. сНрасилівськиЙ. .ВеликодимерськиЙ. сР у саН і ВСЬ};ИЙ. .Л і тків с ькиЙ. «Бобриць};иЙ. «ПлоскlвськиЙ. .Зоря» .ЖеРД і всьниЙ.

Переможцем

150

ного

карів

lЗ7.4 lЗ7.2

80 24,7 20,9 19,9 15.4 15 ,1 lЗ.4

12,6 9,6

змагання

визнаио

екіпаж

-

радгоспу

автотранспорту

жат­

молод і жний

«Требухів­

на

жни­

вах-78 присуджено шоферу радгосп у «Гогол І вський » :

комсомоль­

СЬКО'МОЛОДіЖНИЙ екіпаж ра;!госпу «Великодимер­ ський. у снладі механізато-

В.

556

рів В. Безсмертного І В. Нарпова , які комбайном СН-4 з навісною жаткою ЖВН-6 скосили з початку

В. Стась к у , яний перевіз тонн зерна .

Перем ожцям вручено чер­ воні

вимпели

Номпартії конкому,

жнив зернові на площі понад

зоо гектарів . Серед збиральних

попереду й~е

сIoКИЙ» у складі КОМбайнера А. Григорч у ка іпом і чнина В. Прудкого. Номбайном СН-5 « Нива » вони намоло­ тили 478 тонн хліба . Перше місце серед водіїв

соціалістич­ серед

району

номсомольсько

та перевезенн і хл і ба в гос­ подарствах район у за ста­ ном иа 6 серпня 1978 року.

На! .." rocn<JlIapCTi

жlв

.'Іlстичного змагання серед жаткарів, комбайнерів і во­ діїв автомашин на збираннІ

року (в процеятах до плану)

1978

міськкому

України, райкому

райви­ проф­

спілки прац і вників сlльсько­ го госп о дарства і М і сьнному

ЛНСМУ.

екіпа-

ЗВЕДЕННЯ мlськоі Інформаційио-обчислювальиоі станції держави ої статистНRИ про хІд заготІвлІ кормів

для громадської худобк у господарствах району ставом иа 7 серпня 1978 року (В процентах до плану) З.rотоалеко

е о

Hu..

.Авангард.

• Русанівський.

..

=:с

>-

; u

!І!

.'" 3

u'"

. '"

87

80 61

54 44 27

100 100 74 100 144 97 100 115 44 100 115 93 100 83 90 77 48

~<'CllexaТlCТII

Зі­

ко, А. А. Сироватка, Л. А. Репетунова, Н. Ф. Петрн­

Мнкола Митрофановнч,

Мнкола Васильовнч, БОБКО

ненко, М. П. Полька, Г. П.

Ювеико, М. В. Олешко, а також пташннцl Київської птахофабрикн Т. І. Власен­

КЕУШ

JIОТИли з початку жнив

зма­

радгос­

бай нами СН-5 .Нива. намолотили 3 початку жнив відповідно ЗЗ2 І З80 т о нн хлІба. Ден­ ний ,вироБ І ток на комбайн вони дове л и до 40-.50 TQ!!H. КОЩІП Борнс С~меНОIiИЧ,

МАРЧЕНКО РОМАНЕНКО Микола Деннсович, Іван Васильович НЕГОДА 1\омбаАнер І пом : '!ник комбайнера paJn'OC1ТY Петро Івановнч «Заплавний » . Номбайном СН-5 ~Нива » намокомбайнер І поМ і QНИК комбайнера радrоспу ЛОТИJlИ за п'ять днів 209 тонн хл і ба.

. послаблю­

соцlал~сти'іИого

за

ТРУДОВОї СЛАВИ

меише.

НепоганІ справи у госпо­ дарствах району з виробии­ цтвом яєць. За сІм . мииу­ ЛИХ місяців їх вироблено

якісно.

увагн.

Щодо

383

центнери. Порlвияио з вІдповІдним перІодом ми­ нулого року за сім місяцІв

року.

Переважна БІльшІсть гос­ подарств райоиу вІдправляє з

-

*" *"

*" КАЛЕНДАР

ие

тю внконують вз"тІ соцlа­ л,,\стичиl зобов'язания, доби­

та птицІ . У БІльшостІ госпо­ дарств зросло внробництво всІх видІв тварниницької продукції порІвияно з вІдпо­

та стик у вання .

ТРЕТЬОГО РОКУ П'ЯТИРІЧКИ!

Хоч в

цІлому по району реалlзова­ ио иа забій на 20 центиерів худоби БІльше, проте майже справилася

причалювання

ВІДМІННО ЗБЕРЕМО УРОЖАВ

господарствах

дещо

половина

життє­

~

НА НОВІ РУБЕЖІ у спішио втlmoють в жит­ тя Історичиl рlшеиия ХХУ з'їзду ленlиської партії пра­ цlвиики ферм І птахофабрик нашого раЙоиу. Пlдсумки семи минулих мІсяцІв свІд­

забезпечення

ВІдповідно до програми польоту космічного ко~шлексу .Салют-6. «Союз-29. .,Прогресс -З~ доставленІ ва н тажІ буд у ть перенесенІ у пр и м і щ е н н я станції, а використане облад­ нання у транспортний корабель. За даНJ!МИ телємєтриqної інформації І доповідями екіпажу, бортовІ системи станції «Салют-6"" кораб л я «Союз-29. І тра,нс­ портного корабля «Прогресс-З. ф у нкцІон у ють нормально . Са­ мопочуття Володимнра НоваЛЬОНJ{а І Олександра IBaHQeHKOBa добре. (ТАРС).

РОНУ

__

для

ПІд час виконання ма,неврlв на орб ~ тl е"іпаж пІлотованого комплекеу товаришІ Нова льонок та Іванче н к о в вели спосте­

п;;

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕП КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ УКРАІНИ МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ . ~~_-

матерІали

риментів, а також пошт у .

Itои.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 11 КВІТНЯ

1937

апаратур у ,

дІяльностІ екІпажу і проведення на у кових досліджень та експе­

ііІ

.

.... "'~

"'-~

ЗО

41

Племптахоза"ВоД

4:РУДНЯ. 4:Заворицьк.иЙ. сПлосківсьниЙ. 4:ТребуХіВСЬКИЙ. ІменІ МІчуріна ІменІ Юрова сЗапла,вниЙ.

сНрасилlвськиЙ.

• Гоголівський.

. ІменІ

Щорса

.Жердів<:ькиЙ. Імені Докучаєва 4:БобрицькиЙ.

«Великодимерський. 4:ЗОРЯ. .Л1ткІвськиЙ. 4:ПухівськиЙ. Ниївське об'єднання птахофабрик Броварське пІдсобне господарство

19 10 8 7 7 7 5 5

20 27 60 17 13 ІЗ З

9 18 85 88

Ударними темпами на «ТребухіВСЬkfJЇ!» МашевськиЙ. господарства

жнивах у радгоспі

відзначаєгься

ЩОДНЯ він

40--50

водій М. п:

перевозить на тік

тонн зерна.

На фото: М. П. МашевськиЙ. Фото М. Семниorа.


ДО ~-РІЧЧЯ руху

МАРШРУТОМ

труда­

ЗА

КОМУНІСТИЧНВ

СТІ\ВJIEННЯ до ПРАЦ,UІ

Естафета звитяжних

воІ звwrяги проходить У місті і район.! «Естафета ударникІв і колективів f(()МУ8іс~И'ЧноІ праці.. Во­ на ІВСТaJНовлєна обла·спою гіІ імеНі вО-рІЧЧя Радян­ радою п.рофспілок, обко­ ської України. Цей ко­

мом

.комсомолу

і

редак­

цією газети «Київська правда. з нагодн 20"ріЧ­ чя руху за комунІстичне стазлення до працІ.

Броварчанам lІІередала

естафету

оператор

шинного

доїння

сШпитьн.івс~иЙ. Свmошинського ударии.к

працІ

ма­

радгоспу

Києво­ ра.Йону

:комунІстиЧіНОЇ

А. П. Сологуб.

У

шшом.у районі маршрут узяв свій початок з ком­ ~омольсько - молодІжного !Колек~иву майстрів ма­ шиН'Ноro доІння молочно­ товарно! ферми ордена ЖовтневоІ Ре.вОЛЮЦі! ,рад­ roспу сПлоскtвськиЙ.

му

_ _ _ __

трьох

років

ки до першо!

801

ОФІЦІННИН ВІДДІЛ

п'nиpі"l­

ВldЬШЕ Т~РБОТИ

річницІ но-

КОНС1'итуціІ срср.

Проходже.ння

маршрутом

естафетwr

трудою!

ПРО .IlЮДЕіі

с.па­

ного року, Dр8ЦЮЄ без ре­ .ви ,ви,лилося в демож:тpt.o кламаЦІй. цІю визначних ДОСll1'llеllЬ лектив очолює ветеран Порошковики передали у праці, демонстрацІIО пІдприємства кавалер ор" естафе-ту творцям хол о­ вірностІ трудящих Ідеям дена Жовтневої Револю­ дильних камер з дерева­ парт!І Ле.н,Іна. ції Г. П. Мироненко. обробного .комБLнату, які А. ВІТАЛЕИКО. Шихтув-аЛl,ницІ Бнесли також ,випускають про­ На фото: голова робі1'­ веЛИJ{ИЙ вклад у підви­ дукЦіЮ з держа.внlUI Зна­ щення якості фрикцІйних ком якостІ. Зара.з «Еста­ кому ,радrooпу «ПJЮCJC~ П. І. ПOl'OllLnl дисків для ·номбаЙнів фета уда.рНИКів .1 ·коnекти­ ський. etтафету 6риrа­ «Колос., «Нива., автобу­ BLB \КомунІстично! пра­ переДАв шнхтувалы8lь за­ сІв «ЛА31> і пІдготовки ці. У ткаль Гоголівсь­ днру Ух до атестацІї на почес­ ко! стрічкотнацькоІ фаб­ воду 'оорошково! мєтanур­ ний п'ятикутник. Бригада рики, колентНБ яко! :юбо­ riX Г. П. МироlleIDIО. фото С. ПРRе'І)'ІПС~ працює в рахунок HacTVn- в' ЯЗЗlвся ВИКOlНаm а·ролра-

H8IQC)Дa8НO ва черговому засіданн!

uж закnaд~в 1 клуБІв у радгоспах «Жердlв­ ськllЙ., «ВеликодимерсьниЙ., С30РЯ., «Бо6-

рицьКИЙ •. Як _Ідзначалося на цьому засІданнІ, у на­ . .ВИХ вище гocnoдapcTBax приміщення со­ ~ЬНО-КУJlьтурноrо і побутового призначен8J1 утримуються в незадовІЛьному станІ. У rуртожитку радгоспу .ЖердІВСькиЙ., на­ ОРИклад, кухня не обладнана, вІдсутнІ газовІ

плити, не пliJ;ведена вода і каналізацІя.

півріЧний

:робmщтва іді

Тlваринники

дУшу 8

,план

молока.

ського пункту

му стані, відсутні душовІ і сушилки, умиваль­

НИКИ. 3 дня побудови (1970 р.) примІщення ЖQДНого разу lІІе ремонтувалося. Пот.ребуюrь капітального ремонту будинок культури І рентгенкабіиет дІльничної лl:карнІ. Не Rр8ЩИЙ стан справ і в радгоспІ «Боб­

ви­

рицьк.ий., де в гу.ртожи'l'КУ мало столІв, тум­ (Soor<Ж, РУШ·ИНlків. Не видІлені примІщення для лєsіиськоl l<імнати, сушилки, душової. ДирекціJl радгоспу С30РЯ. не приділяє на­ ле!ИНо! у.аrи, ремонт.у гуртожитка і забезпе­ чевию дитячого садка м'яким І твердим Інвен­ тарем. Для 1rop дітей не обладнано майдан­

вкладають

улюблену справу.

уrnерджують

ци,пи

.комунІстичноІ

прин­

мо­

!ралі.

Передовики rocno,дapcTBa пам' Я'rній !про сво!

шення ту

1

сільськoro зробили в

чика.

У рішекиl, прнйнятомувикоикомом район­ ,коl Ради на,родних депутатів, зобов'язано всІх директорів радгоспів і птахофабрик за­ -ершити ремонт житловоrо фонду, закладІв культури, охорони здоров'я, придбати необ­ х1.днИЙ твердий і м'який інвентар до 1 верес­ ня нинішнього року. До 20 серпня 1978 року 8 належний санІтарний стан необхІдно

книзі зanи,си трудові звер­

передали естафе­

. .працівникам

нращим

промислов,остt

міста.

УІ

ІІІРИЙНЯЛИ ударники ·ному­

JНістичної ди

праЦі з брига­

шихтувальниць

Одразу

РЕЗЕРВ

п'ятьма груз о­

виками ПО'ІІовнилась хлІб­ на колона ноЛІ'ОСПУ іме­ ІНІ Куйбишева Миргород­ сьного району на Полтав­ щинІ, хоч власного транс­

порту у

стало

господарствІ

БІльше.

машини

не

ВивІльнити

для

перевезень

TepwroplI

привести

цеху

зерна

ном:

вдалося

таким

грузовики,

чи­

1ЦО були

зайнятІ на доставці в по­ ле

запчастин

та

продо­

вольства, замінили легко­ вими автомобілями І ав­

тобусами,

присланими

з

райцентру.

промислових пЬдnриємств, органІзацLй і установ вІд­

на приймаЛЬНі додатково БЛИЗЬ­

господарства

ко тисячі тонн ХJlіба. Ви­

десятки службових авто­ бусів, спецІальних і лег-

користали цей резерв і в Інших районах Полтав­

пра'вили

в

кових машин. За рахунок

щини.

цього в районі для транс-

ласті для транспортуван­ ня зерна вивІльнено тися­

портування

РозумІючи складність жнивної ситуації, шефи з

ляють пункти

вІльнили

урожаю

в5

машин і щодоби Е

!LE

РЕПЕР'!!

:

ви­

вантажних '!!

BIдnpaBе!'!!!

В

цІлому по об­

rocnoJta'pcbKI

чу вантажних автомоБІлІв. (РАТАУ).

за­

органи.

!!

! .91!!

ІІ!!!!І

: '!! !!

соціально-культурних

клад!в у селах району. 3а недостатню роботу по створенню мате­ рlaльио-.побутових умов для робітників, якІ проживають в туртожит.ках І радгоспних квартнрах, директорІв радгоспІв .Жердівсь­ КИЙ., • Великодимерський. , с Боб,рицький" ТТ. Тов~топ'ята В. Л., Басюка І. О., Полоза М. К попереджено. Про недолІки, виявленІ пІд час перевІрки матерІально-побутових умов роБІтникІв в гур­ тожитках у радгоспах «Жерд!вський~, «Вели­ кодимерський., повІдомлено вищІ партІйні 1

фрикцІйних диснів заво· ду порошнової ме-талур-

ДОДАТКОВИИ

дошкІльних закладІв перооу­

1

вав в аитисам.lтарному станІ. Гу.proжиroк на вІддІлку ІменІ ЛенІна в рад­ I'()Спl сВеJUtКодимеJ)СЬКИЙ. протягом кІлькох останніх РОКИ! утримується в антисанітарно­

Моло­

ділом

Тут

протікав Н'ріВЛЯ і обсипається шту:катурка. Т8l'иторlя rуртожитку, фельдшерсько-акушер­

(бригадир А. І. Малюга, rрупкомсорг Є. М. Кри­ rвeць). Ця бригада однІєю 3 перших у районі зав·ер­ шила

раЙ1!и­

_кому було ро3глянуто питання .Про сані­ 'Nрний стаи 1 утримання гуртожиткІв, дитя­

'!!

ЕРЕ"!!!

:

'!!!

.. - - - - ВАЖЛИВА

Rомоомольоьае .ж.~~

Глушко),

НА ОСНОВНИХ ділян­

JfaX

ЗМАГАННЯ 154 НАЗИВАЄ ПЕРЕМОЖЦІВ

ху

народногосподарсько­

ro

1

району

працюють

~омсомольсько - молодіж­ !них колективи. Серед них розгорнуто дійове соціа­ лІстичне змагання за гід­

варисІльбуд. А. І. Гринчук, ди

рІвник І. П.

но

вони

·прохюдило

ilIерництво

вО-річчя

трудове У

су­

другому

виробили

продукції

понад план на CY~IY

3400

зекономИJUf IКварталі .нинішнього ро­ карбованців, !Ку, який номсомольці і сировини і електроенергії !Молодь нашого рай()ну ви­ на 2500 карбованцІ!!. Ударно пр·ацює у ювІ­ !рішили зробити ударним Іна честь ХІ ВсесвІтнього лейному для ЛенІ.нського рОЦІ комсо­ фестивалю !Молоді і сту­ комсомолу ко­ ~eHTIB, що проходив У мольсько-молодІжний по виготовленню столиці Куби Гавані лектив пІд девізом «3а аН'І'иlмпе­ верхнього чоловІчого одя­ райпобуткомбінату, іРІал~С'Тичну солІдарнІсть, гу який Биконав план по об­ мир і дружбуІ •. Вносячи значний вклад сягу реалізації побутових у виконання і перевико­ ·послуг на 121 процент.

народногосподар­

Добре

ських планІв і соцІалІс­ тичних зобов'язань тре­

другому

нання

працювали

моторного

пІдприємства

ВЛКСМ. Ос;обливо успіш­

зустріч

(керІвник гр у пком­ Л. Фlлоне.нко), брига­

сорг

в рахунок вересня 1978 року. 3а ДРУГИЙ І\вартал

ау

будІвельних

конструкцІй тресту <Вро­

виробництва в радгос­ пах d птахофабриках, усорганІзаціях

'laHOBaX

арматурного це­

заводу

у

цеху

авта­

(ке­

09034

Груша, груп­

комсорг А. Литовченко). У сферІ побутового об­ слуговування

ми

визна.но

переможця­

комсомольсь­

ко-молодlжні по

колективи

виготовленню

верхньо­

го чоло,вічого одягу рай­ побуткомбінату (керІвник М.

А.

Поровчук,

комсорг М. і колектив рай вузла ник Н.

груп­

Мельниченко) телефонІсток зв' язку (керІв­ Є. Якимен'КО,

групкомсорг Т. Голоско). Серед комсомольськомолодІжних колективів, що працюють у сільсько­ му господарствІ, пере­ можцями

визна·но

колек­

тив доярок ферми.N9 1 радгоспу .ПлоскlвськиЙ. (керІвник А. І. Малюга, арма1'УРНОГО це­ тього року ДеСЯТОЇ п' яти­ лективи дослідно-експеримен­ групкомсорг Є. Нривець). річки, комсомольсько-мо­ ху лодІжнІ

нолективи

дома­

гаються найвищої про­ дуктивностІ прац.I, полІп­

кварталі

комсо­

мольсько-молодіжнІ

ко­

тального заводу будІвель­ них конструкцій тресту «БроварисільБУД1>, брига­

шення якості роботи і ди моторного цеху авто­ Го­ ефективностІ виробни­ підприємства 09034, стрічкоткаць­ цтва. Ударно, по-стаханов­ голІвської ськи праЦІовали комсо­ кої фабрики, ферми М 1 lМольці і молодь заводІв радгоспу «ПлоскlвськиЙ". Постановою бюро мІськ­ порошкової металургії, пластмас, радгоспу «Пло­ кому комсомолу перемож­ у соціалІстичному СК1ВСЬКИЙ., пОбуткомбІна­ цями ту, комБLнату Г.ромадсьно­

то

харчування,

ГоголІв­

ської стрічкоткацької фаб­ рики ,

автопІдприємства

ОЕЮ34. Так, :молоді шки бригади М

5

заводу

lМеталургії

Q

змаганні за дострокове І високоякісне виконання плану

другого

визнано

комсомольсько-

молодіжні

виробнич­ цеху

N2 2

порошкової

працюють

уже

бригади зав·оду

кварталу

М

ко л ективи

2

цеху М

порошкової

5

мета­

лургії (керівник Г. Д. 3а­ гура, групкомсорг А.

Цим колективам вруче­ но перехІднІ вимпели ЦН ВЛКСМ «3а комуніс­ тичне

цІ.

і

ставлення

зане~ено

до

в

пра­

Ннигу

Трудової Слави мІської комсомольської органІза­ ціІ . 3а'раз комсомольськомолодІжнІ

колективи

роз­

ЛАНКА КОМПЛЕКСУ ХЛІБОЗБИРАННЯ Із трантороого На хлібних ланах райо­ ВИПУСТИ8 ну кипить дружна робота. парку машину, не перевіЩоб

не,

надолужити

хлІборобИ

ними

прогая­

присхЬре­

темпами

весь

ведуть

комплекс

збирання

.арожаю.

Ще

готуючись

ДО зби­

ральної кам.панІУ, кері·вни­ ки господарств мали за­

здалегІдь

подбати

неухильне

правил безпеки. ли

радгоспІ С30РЯ., де на- І автом06ілІ, що транс­ чальником команди д~ ·портують зерно, обладна­

ровlльоої про тужини

викоиання усІх

проти.пожежноl Але, як показа­

результати

нашоУ

ривши П ГОТОВНОСТі до роботи. 30всім па-іншому поставилися до цієІ важливоУ державної справи у

перевірки

рейдовоУ бригади,

повІдальнІстю до

поставили-

виконання

одмів!

з

важливих ланок комплек-

су хлібозбирання.

протипожежної

працює

В.

еГогоЛІвський..

другому

віддІлку

скиртування

РЕНД-ПЕРЕВІРКА

з

5ЕЗПЕКИ

• _____ilililiill~iiiiiiiiiii ДОХ. Своєчз<:uо

обновле-

На плакати

закликають лю-

йде дей берегти хліб від вог-

соломи. До ню.

повною

баlЦуЖіС-

тю. Щита протипожежних засобів як слід не обладнано, немав місця для куріння, скирти соломи не поООорюванl. До речі.

молочують

валки

аж

два

метри

машина.

СЛlД

Хоч

жнива

жаються

шення,

вже

од.нак

і

набли..

до

завер­

трудІвни­

кам сІльського господар­ ства, членам добровІЛь­ них

протипожежних

д.ру­

жин і пІонерських постІв ні на хвилину не можна залишатись

Ім

заспокоєни­

трооа

інадал!

ГУЗIR,

начальник

сять комбайнів. УсІ забез­ пильно стояти на сторожІ печені необхідними засо­ всенарод,ного багатства_ бами пожежогасіння. По­ врожаю 1978 року. льовий стан механІзато­ Рейдова бригада: рів обладнаний за всіма

ВJfЩИМИ, безпеки. Тут же пІд час

нІж передбачено нормати- ремонту вами.

за­

пожежогасіикя.

вІдзначити , що і тут до­ пуст.или деяку байдужІсть не ВСЮДИ ПООборювали узбіЧЧя дорІг, мало при­ дІлили уваги обновленню наочної агІтації.

де­ ми.

скиртоправи укладають їх правиламп п·ротипожеж.ної

на

необхідними

-

ПРОТИПОЖЕЖНОІ

виконан.ня проткnожежНа пшекпчному полі за них заходів тут постави- inатовським методом 06-

лися

усіма

ловний поря- :чожежна

-

Наша рейдова ВИЯI!ИЛ& но иаечиу агітацІю. Всю­ багато недолІків у радгос- ди - барвистІ лозунги І

пі

,ні

М. собами

карупа. Тут і в полі, іl На жнивкому полІ чергує

на току

не всюди з належиою відся

Непогано органІзовано протипожежне забезп~ чення і у радгоспі еРу­ санlвськиЙ~. На полІ першої бригади обмолочують пшеничні валки сІм ком­ баЙнів. Усі вони, а також

технІки

пожежна

черг~'Є

машина.

Хлібні

Д.

протипо.жежного вlддl­ леиня райвідділу внут· рішніх справ, майор;

Один із механІзаторlв, масиви оба~S1'1 дорlr за­ який тут працює, М. І. здалегідь пооборюванl,

В. ДЕНИСЕНКО, стар­ ший Інженер управлІн­ ня пожежної охорони

кІв десятоУ п'ятирІЧки до вО-рІЧного ювІлею Ле·

трактора МТ3-50 18ТОМО- ЛИ'lки з написами «Кури­

Київської області, капі­ таи; М. СОЛОВЕИ. го­

нінського

Mlcrь тракторноrо. А вог- реТ4!JlhИОЇ

горнули наполегливу бо­ ротьбу за виконання пла­ нових

завдань

трьох

ро­

комсомолу .

В. РОГАЧ. зав. віддіnом комсомоль­ ських органІзацій міськ­ кому ЛКСМУ.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

3інчекко, обладиав свого всюди

встановлено

БІльним іскрогасником з~ ти заборонеио!.. иегасник

у

нього

та6-

Шд

час

перевірки

ви­

8ИJl8И8-

ся порожнІм. У цІм, ави- явлено. лише в t)ДНОМУ із

чайно, велика вина меха- тракторів нІка

М.

протікан.ия

Hlr-

П. ЛебеДІ!, якd ропу.

П' .'I'IUЩ..

11

nова райради добро­ вільного протнпожежио­ го товарнства; А. КО­

ЗАК, цІї

працІвник

газети

Т•••

e8J)1DL8

1878

року

редак­

«Нове Жп'fo

о


ТВАРННИНУТВО-УДАРИНИ ФРОНТ .....,

:аж,цС7• • • РОВО2'.8' ТВА.Р. . . . . . . . .Ж. аА.

-

r

На них рівнятися

Завдання радгоспів і птаХОфабрик

1978

на серпень

:l.8r8 ~0.7

.кжсацжв

~-

ДОІРКИ

року

і

" .;$

Перетворюючи 8 життя накреслення XXV липневого (1978 р.) Пленуму

каЗВ8

11.(11)11(.,

І; '~;

rОCllOД8)1СТ8

з'ізду КП РС, ЦК КПРС

про

збільшення

продажу державІ

а:І ' "

Волоха

виробництва та

тваринницької

соціалІстичнІ зобо­

в'язання.

\

На серпень

1978 року перед радгоспами і

, птахофабриками району поставлено таке зав­ дання:

виробити

тонн молока, при умові одер­

8560

Телятницею Марія СуботовСЬf(а працює HedaeHO. Та її трудові досягнення вагО.чі. Вона вже OTpи~tЦЄ в :д кожного закріпленого за нею ТI',tяти понад fl()O-9nO

І жання середньодобового надою Аого на коро­

ву по

10,7 кІлограма, 2000 тоин 200 тисяч штук ЯЄЦЬ;

Аонlв

продати

РЯДКОМ

РОБОЧЕ МІСЦЕ­

Вони

І{олектив сЗаплавниЙ.

на

липневому (1978 р.) Пле­ нумІ ЦІ{ І{ПРС завдання перейти до Інтенсив· них методІв

ведення

ринництва,

доярки

під­

годин .

чо'Жири

мають

дні

вихІдний.

ДоІНИІІ по'шнається о шост!й . годині ранку . Перш за все доярки го­ тують апаратуру. Уважно перевІряють пульсатори ,

здІйснення

nlєІ мети всІ нашІ можли·

востl І резерви. Такий ДО­ свlд ми уже маємо. Ще в кІнцІ минулого

Адже вІд

Іх спраВ~ОСТі

залежить

нашеї ферми

освоювати

Тва­

на

сІм

. Через кожиl

його иа сучасиу високо­ ефективну галузь, вико­

РОКУ- працІвники молочиотоварної

потрІбнІ.

середньому

тва·

перетворити

для

не

вання

корІв.

дlвницl

ПRО­

ПОВ!lе

На

ридою-

це

'Іру­

витрачають

де­

сять-п' ятнадцять хвилин.

мислову технологІЮ !Ін· рабництва молока. Було введено в дІю два новІ корІвники для безприв'ЯЗ­

Промислова

технодогІя

вироБНИцтва

.

.,. ... •.. ..• •.•

ее.

ЛИПНЕВОГО

стилцІ, яку У визначе­ ннй час прибирають буль­ дозером. А для доїння обладнано спецlальннй до· їльний зал, де встановлено доїльну установку сТандем •. Працювати тут зручно І легко. Робочи й день триває в

радгоспу всІм серцем

поставлене

І

РІШЕНЬ

рини утримуються

ДОlnЬНИЙ ЗАЛ

почали

грам:в щодобового nрирост/{. Півчина неоднораЗОflО виходила nеРf:/.lОжцем СОЦ.1,магання серед тваРUliliиків За .~ IlМСl>Кого в~'дділка Р'1дгосnц імені Кірова. На фото: теЛЯТНИljЯ М. СУБОТОВСЬКА. ФОТО М, Семиноrа,

8200 тоин молока, 2000 18 мІльйонів 700 тисяч штук яєць. ЗА

ристати

міль­

19

1І.ержавl

тоин м'яса,

схвалює

м'яса,

молока

пе-

Мико.1а€нко

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

місяця всІ вони одерж у -, люди гордІсть радгос­ ють вагомі прибавки . Ре· пу. В міру своїх сил І зультати

в

господарювання

нинішньому

році

знань

свід-

усім

вони

ДОПО~1агають

тваринникам

освою­

чать, що тваринники добилися ще вищих показник:в. Адже кожен день для них ударний, За

вати здобутий досвід ін­ rенсифікації важливої галузі. Як переконалися, вН­

року

мислоній основі

сім

місяцІв

працівники

одержали

рови

нинішньогс

по

молока,

грамів

від

фер :.IИ

кожної

проти

від -

мину-

центмолока в доїльному затрачається трохи

БІльше

позитивні

дає

однієї

людино-го-

Помітно

знижуєть-

ся, . 1 собіва,ртіст ьпродукції .

ДосвІдченІ

штати,

тіль­

результс:ти .

підвищилася

для

ведеться ре ­ корівника

безппив'язного

доїльний

установкою

за:!

«Тандем,.,

із

значив шл~хи дальшого розвитну с : льського г о с·

корів" нема звичних моло­ копроводІв,

терІв,

За

гноєтранспор­

Інших

кожною дояркою за­

крІплено

механІзмів.

корІв.

125

Що-

почуття в!дповідаЛЬН f)сті за доручену справу . Такі

Лисенко

г. ПАВЛЮК. зоотехнік.

...

о

" *!

с_

И"llІ

r()~nl'.I'pe'fI

.....

о

~i..

х

«nлосківськи!'!. «Тре6ухівськиА» імені

Кірова

«ABIIHrapn» імені

Шореа

ЛлемптаХОЗ8воJt

«РУllНЯ» «Гоголівськн!'!. сЛітківськнй» «Пухівськн!'!» «ЖеРJtівськиli» «ЗавориuькиА» «Зоря» «Красилівський» «Бобриuькиli» «Русанlвськи!'!» імені Міqуріиа «ЗаПЛIІВИИ!'!»

«Великоnимерськи!'!':t імені nOKyqaEBa Київське об'Є.D.НIИИIІ птахофабрик Раllгосп-комбіНIТ «Калитянськи!'!»

ІменІ 5O·piqqll СРСР

3445 3035 2565 2564 2538 2177 2060 2037 200У

[931 1870 1867 1800 1794 1781 1762 1718 1591 1455

,

';

і: :11

..

..= ""

~

~

-! ~ ...

"S. ....

~

'0і",~

о

=

і ·~i ;

+1 е! - [8 + 64 +125 + і6 - 25

-- 835 -228 +104 + 70 - 63 - 85 -112 -267

.,.. '5

+139 +121 +110

t~

.... ~c

97.5 27,4 73.2 85.0 92,6 88,9 91.5 90,0 0,4 96.8 91.2 94,5 90,0 86,2 91,5 89,1 85,3 84,0 88,0

., !=

,,15

~~-t",,,,,, ="=

.... с·-

"8

о: о!

~

:11

>оо

'іі ~ >. ~ ";.5 : ~ с

o~ ,~

t- ;

.. :с

О"

~-~ g .. :;

==""

+I~g

ССІ "' .~

1558

+92 -6 +18 -104 -6

73 20 187 182 41

'88 ..

"'- .. а: . '~ 17З

233 З21 108і

706 669 825 115 827 710 753 804 748 779 549 564 628 475

::І

"

.

+ 5 -8 -94 +46 +5С)

-12 + 8 +28 -44 -105 -8 +77 +87 +25

:

:с '<

-"

89 29 [9 17 23 33 25 45 3З

42 20 41 25 55

~ >. 10

~ >

t:

.~ ~5 "' .. '" "о

H~~

-2 -20 -1 -27

до

О

>,. ...... g

.jI>-

::~

с>

q

97,7 [08.4 210.4

88

-5

150

114

+І[

-ІЗ

141

+1

-

238.2 105,1 97.6 85.4 82,2 22,0 86,1 80,3 84,9 79.7 77,5 70.4 85.4 85,8 75.7 82,4

889

3506

&>8 857 8::':8 697 ( '7

3403 ~ . \).) 3·:03 3393 3341 33 8

812 ~-t'l

795 739 8Z0

755 81-3 814 838 827

3,jGO

Н9

3 .~d ;

82&

3':'::6 3:51

&63

3217

і81

3::47 3:47

83\ .81

7~6

З2:,3

'8іО

3(1:1

818

3:'16 3182

81З

З!ЕО З' 12

752

757

1.47

75.3 і81 іі3 і96 ї4б

3107

3102

(<< Требv.хі ВСI,КIIЇ1»)

3' 01

Щ()1'1l'а)

30\10 :1084

757

3079

559 718

іїб

3()Б9

(і'1еllі Шореа)

(імені

7Е4

:""" 1

739 683

3055 3()51 3023 30'.:3 3014 2973 29,'1 ;' 2918

П_

87,!

35 ~9

дячок О . А. (<<AR<JHrap.'l»І Розгонова 3, д. ('..\RaHrap!l») КОРНУС В , € . !«,'\Rзнгар.1») Якvша Г_

&5

З"6

7їб

743 :;47 598 ~39

.49 ?5!)

:25 ;84

2896

К:рова)

П.1а 4У

міс.иі.

..

~

~

882

3' :0

ПТДШlіИЦl

~ <:І О

3 о'" ~= і

3102 339; 3584

9С"

:3:3!9 3317 3 ;~ 6

с

2 .... " .." "" . " ьі§ +1,;; JEс. >. "';о >

$,72

зо!о 29R~

їі .~

"'''" 0= =>. .,,,,

3G6З

;-узь Н . Б. (i~1eHi Кірова) Коваленко У . М. (.Авангар.1»)

t:

"'>-

+17 + 2 -7 -39 -6 -2 -5 -11 + 7 + 6 5 + 9 + 5 -1

9

854 833

З:j'2~

Гннп М Н, (i\Н~l1i Шnрсаl РаД'Іенко Н. 1\\. (<<АнаНI' ар.1») ЮХllменко О. д , (<<П .10l'кіНl'Ь . 11fр) Малинко Н В. (l'1еl1і Кірова)

Продано 8 ""nи~Н1!Ж

..' >., ., .~ ; .'":11" '-. .. = :11

.. >.

Г,

і94

3688 3635 36::;2

3',59 3·!38

(<<Плоск іВСЬКI1,~" )

(імені

9\3

(ї21

З~О2 зm

І. (<<П.'''СК'ВL'ЬКI1Й'')

Клименко Г ,

об'ІИСJJюваJJЬНО! станцlУ ~ержавноl статистики) о

(<<П,10скіВСЬКI1Й»)

Міщенко Г. І. ("Л~анга)JД»І Барбон Н. Ф . (імені KipOB~) Жеребець .11, В , (<<Тре n vхі8\' ЬКIIЙ")

виробництва І продажу ~ерж ••1 продуктів тваринництва господарствами району ставом на 1 серпи" 1878 року (за J(8ИИМН мІськоУ Інформаційно·

..

Н. В.

Лесик Ф .

i:~27

3870 3863

(~п.1щ'кі8сы1l1й>>))

€. 3

Могильна

ПЛАНУ

ВИКОНАННЯ

З912 З893

Цибаньова М. Ф. (<<П ,1 0скіВl'ЬХИЙ») Лещенко К. І . ( 1~1 eHi Шорсз І

Ган- подарства. Хочеться зроредбачає спецІалІзацію Остапівна Туренок, ' на Андріївна Литовченко, бити все, щоб усп!шно .працl тваринникІв. НинІ ного утримания тварин, Натерина Миколаївна Го- Биконати його рІшення. споруджеио ДоїльниА зал. 11 наших доярок один ос­ Ганна [BaHil1Ha Впевнена, що цим праг­ доУ­ Борова, Подобається ця новинка. новниА обов'язок Шматок ДОПОМ<lгають мо· нєнням живуть І ппац!в' перш за все, своєю прос­ ти корІв . Саме на цьому ЛОДИ1\1 тваринникам удос- ники нашої молочното­ зосереджують в('ю тотою. У примішеннl, вони коналювати профеСіЙНУ варної ферми, всІ радян­ розрахованому на 250 свою увагу, вдосконалю­ майстерніСТЬ, виховувати ськl люди. юТІ майстернІсть.

995 943 679 962 736

4002 3932 3922

Воробйова М. М. (<<П.l..,скіВСЬКI1Й») Мельннчук Н, В , (<<11 lnl'кіВl'ЬКИ(I») Булавенко Т . М. (<<П ,l(1('кіВl' ЬКI11"t »)

Пленум ЦН НПРС ви-

своєї справи оператори машинного доїння О lьга

г.

819 948 927 945

4і5З 4іЗ7 40го

Норгелене О . М. ( " ГОГn ,1івсьхий ,» Лесик 1". І . (і'1 с ні Щорса) JJисак Н. М. (<<.-\Ba!lГ~p.1») Ліфанова Ю, П , (.Tpe6y ~. iBChKllIi.)

vтри­

мання 250 корів. споруд­

жується

майстри

про-

дуктивність тварин. як!('ть вироб.1еної п;юдуtшії . Зваживши на це, нинІ у господа рстві конструкція

К.

9s6

4287 4178

Скок М. Г. (<<П.lОск ;всЬ:,ИЇІ ») Д!Jендар г. П , ("П.lОскіВСЬ~l1Й~) Цесюк К. І. ( ~ П ,lосківсь!,иі\») І"ришко В. М. (<<П.lоск і ВСЬХI1;і») Гурська Н. В. (<<Гі_1щ:ківсь:;иіі») Вова Л, С. ( <<Тре()ух іВСЬКI II,") Касяи г . М. ("П .l(')l' Х;Вl'ЬhНЙ») Дужик г. с. (<< :\ванга р.1»; Сидниченко Н Г, ('П.1Оск і ВСЬКIІЙ') Тнхонова Л . д . (<<П.10сківсь,иЙ . ) Павленко О. М , (ЛПЗ сРу.1НЯ») Іванчук Н . В . (.Тр~бухі8СЬКI1Й:О) Ненько 1". д . (ППЗ « Ррня.)

1718 кілограм!в Значно легшою стала пра­ 139 к іло- ця даярок. скоротилися

більше

дини.

Какуи

РОбництво молока на про­ ки

г. С.

Собаченко К. О.

що на

пов і дного періоду лого року. Для одержання нера залІ

ко-

(<<ПЛОСКіВСЬКИ!'!.У

Паннк Г. Ю. (<:П,10t:к;всь~ltй») Мельничук 1". Х. (<< П .l0 скі ВСЬКІІЙ») Сіра М. В. (сп"осківсы1й>>)) Топіха п. М. ( сПлоt:к івt:ький») Журибіда С. Ф. (<<1 ребухівсы111й>>)) Мнроновська Т. С. (<<ПJJОСl(іВСЬt\ИЇl:t) Міщенко Є . П. (<<П,lО~ківt:ЬКI1Ї1») C iK OPCbK~ М. В. (.п.10сківсы jj>>)) Маринич Є. Ф, (<<Плосківсь~нй») Недашківська 3. В. (<<П,~nскі,н' ... !,· і,.) ЮХllменко К. д. ("Плоск і вський») Васюра В. С. (імеНІ Щ " р , з,

.., •.•

.е.

І,

Цапко К. І. (сПлосківський») Строкач Є. С. (сП_~осківський») Кривеuь Є. М. (сПлс)сківський») Купр[янчук К. Г, (<<Плосківськнй») Кабанець В . В. (сПлосківський») Остапчук А. М. (імені Шор,а) Лесик В. М. (.,ПЛQсківськиЙ,.) Топіха Г. Я. (<<Плосків,ький») Юхнмчук О. В. (сПлосківський») Носко О. П . (сЖерівський») Лнсенко П. М. (СП ,10ск ів,ький:о) Макортецька Є.М. (<<ПлосківськиАj Какун г. Т. (<<Плосківський:о) Карпенко К. Г. (<<П.l0скі6СЬКНЙ») Максименюк З, І. (<<П.10сківсь~иЙ»)

продукціі,

працІвники ферм господарств нашого району успішно виконують взятl

О.

" - .....

:

• ,."

-О'

.. =

ПТ8шннul ,

о'

3іненко О. Полька М . Ювенко Г.

[40

r.

9і.6

Криченко У . О , (ЛІВ «Рудня») Липатіна І . І . (КИЇRl' ькаl Журахівська О. д. IКI1ів\'пка.) Ковпак Г. І. (КllіНl' ькзl Куценко Т. 3. (ПП1 -РУ.'lня:о) Вакуленко Т С. (KHЇIil:bKal СКЛЯРЧУІІ В , В. /ПП3 сР} .lНЯ») Пономаренко Н. С. (f1П1 СРУJНЯ») Га ..1ла М , К , (БР"R~Р,hКI1Й ППР) Бобко К. К. (БtJ1 .'lачіНl' hКЗ) Музира М . В . /Б"ГIІЗН;R\'hКЗ) РІзаненко М. І , (nРnRарськиА ППР) Музира о . М. (Богданівська)

107 .З

95,0

n

(ЛПЗ «Ррнч») П, (П[13 СРУД ііЯ:О .' П. (ППЗ СРУЗНЯ»j Вла.ен"о Т. І, (КиїRL' ька) 3іненко Л д, (ПІВ «Рудня») Снроватка д. д. (KlliBCbK~) Репетунова Л , д . (КИJВ\'hка) Олешко М , В. (ПІВ _РУ :JНЯ » ) Марченко Л. (Бrонаrt'ЬКИі\ ППР) Петричук Н Ф. (КніА!'ЬК&І Бабич Л. д. (ОР')ВИРtЬКИЙ пнр) Рулобаба С. В (Ш11 .. Рони»)

107.1 55.9 152.2 69.5 108.9 125,[ 126,1 231.0 97,8 124,2

! :,;,,~ ~ ~.~.~ о.,,, · ..

''''~ПnНР ' 18

'"

189.2 105,1 74.9 95.5 146.5 139,7 106.2

ИЗ'8М

54,7 84,8

79,0

ІіЗ

4~I ';O

169

J4bO

2nl О

іб5

1647 164

І ї!:lї7

162.8

:3290 301::>8

161б

ЗЬ,{!·.)

159

45~0

і569

13.14.7

1568 1,'>62

2Н(1.9

1з;1>: 8

15:1,8

р;','('і

155

44:·'0

150 15,'1 і

~

5,1.4

15;3 ()

152.8 1,'127

1.516 і44,О

21і4 '8 jl\<i7 ЗОI4 ',5 11 <, (j

2Зl\9 '5 ~91{)

113,0 1385.9

14З ,2

Ч;ПО '

141,4 [41 ,0 140,3

3.''>64 3269

ро

о

П'.7ИЦ.,

11

ееРПJl

1978

року

о

НОВ! життя

о

о

3

стор.

О

і5().З

о


. . . -_................------,и о с 2'

r

ад о

..

.. ~ а·. . . .,.----.--. . .........----

о

• • у краlнах соglаЛl8МУ

ВСІМ д06ре вІДОIІО, що І треба відварювати сім-де- вильно !!риго'Ю~леиl.

'1'& 1'ОМ)Су. Отf)УЄИRJI когрибц - . цlJЩИЙ сят:&, хвилин, вl.:1вар 0150дQ неїстівних гри61В же стати ,ПРИЧИНОЮ t-акоУ ПРО.:1укт харчуваню1. Во- в'язково злити. Д.1JЯ бlль- ВіДНОСЯТЬСIІ неотруЙНІ небезпечlfо.Х хвор06и, як ~И багаті на BiTaMll:!Hi шої надійност~ гриби M~·.f{- гриби. а.'1е так!. що мають жав,туха. групи В, містять в!тамl- на вІдварити ще раз. По- дуже неприємний смак Бліду поганку часто

ICTIBjJl

іНИ С ! мінеральНі СОЛ!. тім, віджавши їх. можна І або запах. Це ЖОRЧНИЙ І плутають Із схожими на НаявнJсть

фосфору

е!\страКТИВI:!ИХ н~б.1иЖає їх

м"яса.

й ви!\ористовувати для при- перцевий гриби, смердючl неї шампіньйонами ! си­

речовин готування· до ри(іи,1

Гриби можна вжи- Н

,]Іати у смаженому, BIДBa~

l'еиому, гляді, ТИ,

тушком.ному

солити.

різних

е

ви-

страв.

.

смсрчки

та

к о Ж е н

інші.

Одного

роїжками. Треба пам'ятати, що на нІжцІ блlдоІ

О

пога.нки є поroвщення. а

гри

пластинки 3авжДи

Map~HYBa-

.

консеР8'увати.

3биранн~

нlв

грибів

у

лі-

rфавнло:кожен гриб у ру- проте вживати їх БІльше такого

гриба

буває

що

серед

грибів

зу-

вання

стрічаються !t умовно- ків УСТівні, і неїстівні. і от- три

РУЙНі. До їст:вних належать 'rрубчасті гриби білІ,' пі;:tберезники. підосични-

сморчкІв

пластинчістих

риЖики.

зморш-

ють нешкідливими. Але сл:д запам·ятати. щО ПРИготувания сморчків і зморшків та!\им споссбом стивості

можиа

І,

нарешті,

отруен,ня

дами гри6ів, якІ не є ОТвикли- руЙними. Вони трапляю-

які

кають важкі отруєння. на- ться внаслідок .неправиль-

отрУЙНі

тІльки

Решта

ела-

цих

гри-

опеньки. Мухомори містять сильнодіючу отруту мускарін. Перші оз, на ки отруєння з'являються

через

після

хвилин біВ

30-45

їх

гриБІв. Не можна збирати гри6и в'ялl, червивІ. Неправильне зберІгання со­ ло.них і маринованих гри­

вживання.

Най-

оцинкованому

глиняному

посудІ)

також

обробки, тобто перед вжи~анням їх иеобхі.:1НО net'e-

робки. Перед солінням їх необхідно вимочити у про-

сильну отруту аман:н І аманотоксін, якІ не руй-

рати можна тільки ті гри­ би, про якІ точно вІдомо,

с~!ажити, !іарити, салюи ! т. Д. Умо!о-їстlвнl гри~и -

або відварювати для того. обробці. Ознаки отруєння щоб позбавити гриби со- проявляються через 10ку. що має їдкий смак. ] 2 годин пі,сля вживания.

не збирайте ,невідомі вам гриби. не вжив ай те їх без попередньої 06ро6ки.

грибів потребує іншої об- дої поганки. Вони містять

брати й вимити, а потім точнІй воді

сморчки, зморшки, .У>,НКИ, свиняки смаженням .бо

1

.$

;8і&

-; -;1 -;

колективи, на

пер-

Шість районної Ради ДСТ «Холос., проминули екватор. З кожно~ грою фіНіШ все наближається. і тому кожна з команд прагне якнайкраще висту­ Пj

заключному

ета­

змагань.

Тому й недивно, що ,м.инулий тур приніс кіль­ ка

несподіваних

-;

результа­

Після переконливої tleремоги у ГоголевІ нц господарями поля прик­

t18.

""ііі 7іі 7іі

8i"RiI

СПОРТ

виступають

на

""ііі $І 7іі

стріч вони І розпочали у звичному для себе стилі:

швидкий темп, гострі атаки. але так тривало недовго. На rол, забитий О .. Сlгачовим на початку rри, спортсмени з Вели­ кої Димерки відповІли двома прицільн.ими удара­

самого

почат­

!!у віДМОВИ.'1ИСЬ від актив­ них дій І зосередили СВОЮ увагу на захисті воріт. Це да.'10 ;власних змогу УхнІм суперникам почувати себе повними

Ніколи

системи, яка дає змогу сnостережним пунктам СРСР

і ЧССР nриЙ1lf1Тl1 інформацію під час ІІРОЛЬОТУ супутника над Є, о. На знім/{І, "нер Петр СКОПОВІ обробляє телеметричні оа/і" L'ржані 8 супутника ~/HTepKOCMOC» .

І, РІЗАНЕНКО,

головний лІкар ставцlІ швидкоХ ДОПОМОГR . і

-;

&..

і

__

Фото ЧТК-ТАРС.

iIU iIU iIU

s

ОБСJП'ГОВУЮТЬ?

та. яка

Дніпрі

ні

ра,

воро­

надцять

хвилин

у

воротах

руднянської коман;!и вже побувало три м'ячі, а за­ гальний рахунок матчу4 : 1 на !\ористь госпо;:tа­

рів.

Не приніс гостям за­

спокоєння і гол престижу, красиво забитий їхнім

нападаючим

В.

Білоусом.

Розігралися у останніх матчах треБУХ;ВСЬКі фут­ БОЛіСТИ, які чергову свою перемогу здобули над спортсменами

радгоспу

стрічі, У якій гравЦі команди забили суперни­ кам три «сухих» м·ячі.

Так,

схоже

про

на

те,

тури,сти

«неосяжність.

тричі

посилав

розІграти кубок.присвя­ чений Всесоюзному дню фізкультурника.

М. ХОМИЧ.

Позбавлені

рідного

се-

роди Литви. Результати ЦjЄї«інвентаризаціУ. ви­

вони вже не здатні повер­

явилися справдІ дивовиж­ ними. У міських І сіль­ ських жителів можна зустріти «ручних. пред-

і стають жертвами хижа­ ків. ХомІтет охорони при­

нутися

роди

до лісового

життя

Литви

заборонив

любительське звірів.

приручення

користь

стала новим

архітектурним

символом

цього

Фото АДН- ТАРС.

солі

велика.

жий хлІб. Щоб не ХОДИЛ!!

областІ.

_______________ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І

~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------

21 оо Програма .Час •. (М.). 21.30 К. т. Співає народниll ар­ TH~T СРСР М. Кондра­ .. е­ жури... .Старт', д,ОКУ­ ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ меита .. hнl те .. ефl"hМИ • По 18.00 До Дня будівельника .• Бу­ дівничі столиці )'KpaїH~». ностІ» .Скелі кличут .. » • 19.00 Кінопрограм а про ТРУАІВ12.30 .СуБОТНі. репортаж •. ників села «Людина на 13.00 К. т. Дл. д,lтеА .• Катру­ землі •. (М.). сии кІнозал». 14.00 .MI~To-~e .. y>. Виробниче 19.45 Чемпіонат світу. ве~лу­ I[Y .. hTypl

фlзичиlА ту при )'РСР

м'яч

Завтра команди-фіналісти

пачкою

(РАТАУ). м. СВіТЛОВОДСЬК Ніровоградської

Рці

М.

М.

І ~пор­ Мlиl~трl.

Бака,

Броварському

ремонтнО­ будівельному управ­

лІнню М

те

тюк.

у сітку воріт гоголівських спортсменів. Ще два голи

зберуться на стадіоні се­ ла Великої Димерки, щоб

а

за

рюкзака, все ж... Ось І везе «коробейник. відпочиваючим молоко І св 1-

Справжнім гепаєм цього матчу став О. Зінченко,

який

на

НДР. 92-метрова споруда готелю ~KOHгpec» одна найкрасивіших сучасних будинків Карл-Маркс-Штад­

міста.

кlльк~ !<Ілометрlв до ма­ га зину , працівники Світ­ ЛОВОДСЬКОГО змlшторгу 1 органІзували «коробейну службу •. Магазин на плаву при­ везе кондитерсьКі вироби і фруктову воду, прийме замовлення на іншІ про­ дукти з тим, щоб най­ ближчим рейсом пІдвезти їх. Десятки туристських поселень оослуговує Микола Лук'яненко з своею моторкою. Справа нехит-

турбувати

редовища І вирощеНі в домашніх умовах, а по­ тІм випущені на волю.

всієї

їстІвні.

мое» і геофізичних ракетах ~Вертикаль». Вони такО'Ж брали участь у створенні швидкодіючої телеметричної

що профеСІя ця вlдроджується. Щоправд., продавцІ .всякої всячини» тепер вІддають перевагу водиим дорогам. Втім. як завжди, попит визначає пропонування. Тим-то і поспішає кожного ранку моторка світловодського «коробейника. Миколи Лук'яненка з мlста до тихих днІпровських остров:в. Тепер тут багато туристів. І хоч співаЮТЬ, пlс-

раз')м

таря гостей. За перші п'ят­

Перепис

маltже

&

вони

зби­

за

фауни респуБЛіКИ. Доля їх в основному трагічна.

ставників

а"il

пам'ятайте:

Коробейники

ПРиручєнню­ ЗАБОРОНА звірів провели державнІ інспектори охорони при­

АН ЧССР у співробітництві s об'єднання~ ТЕСЛА розробила і виготовила ряд приладів, призначених для КОJ.tnлексних dос-zіджень атмосфери й іоносфери Землі, які встановлюються на багатьох супутниках ~/HTepKOC­

ЛІДЕРА

t'осподарямина полІ І раз

приручених

7іі

ЯК ВАС

забили В. Овдієнко і ІМИ. Відзначилися гравцІ А. Завідєєв. Здобувши Rоманди В. Роговий і перемогу ~ рахунком В. Сидоренко. 5 : І, команда радгоспу Знову засмутила своїх «ТребуХіВ'СЬКИЙ» після болільникІв ком анд а семи турІв очолює турнІр­ lІлемптахозаводу «Ру.:!­ ну таблицю. набравши 18 ня:'. Після п' яти перемог очок. На другому місцІ IПI;:tряд футБОЛіСТИ з Руд­ після поразки знаходить­ ні терплять ось уже дру­ ся команда племптахоза­ ту поразку. Причому, у воду «Рудня., на третьо­ трl з спортсменами ра.:!му радгоспу «Велико· rocny «ХраСИЛіВСЬКИЙ~ димерський •. а

:;"Wnii ; -; -; -;

СПОРТ

рої поразки зазнали. від «Гоголівський». Очевидкоман;:tи радгоспу «Вели­ на перевага ГОСПО.::lарів '}lодимерський» бобрицькі була особливо помітна футболісти. Хоча цю зу­ у другій половині зу­

рудняни

термічній що

сиро- Умовно-їстівні гриби теж І При цьому спостерlгають-

ЗМІНА

пити

при

перед можуть викликати отру- ся сильні болІ в животі. солінням єння, якщо вони непра- слабкість. блювання, втра-

7іі 7іі 7іі

Футбольмl

нуються

Отже,

-

СПОРТ

що

.::10 двох д!б

ного простору в ~иPHиx цілях велику роботу ведуть

учені ЧССР. Група спеціалістів Геофізичного інституту

БІльш тяжкі отруєння ВИ- може стати причиною захворюsaиня .

попередньої

Відповідно до npoгpa~и співробітництва соц/аМсти ... них країн у галузі дослідження і використання /Сос~іч­

чи

юшкають гриби групи 6.1і-

без

гриби

читати в усІх пам' ятках про збирання грибів.

умовно-їстівних

.в~ивати

Ці

до-

сушіння. Через лежать бліда поганка. му- ного або невмілого при­ тижні ці гриби ста- хомори та несправжнІ готування УМQВН'О-їстівних

шампіньйони. лисич!\и. бів.

-

рожевІ-

-

ки. маслюки, МОХОВИІШ та знешкоджує деякі види

і

швидко

ре- сиrь, щоо зіпсувати всю викликаються різними ви-

в !\орз"Ину кладуть. Тоб- комендується. страву. т-о, завЖ.::lИ слід пам' ятаІнший спосіб приготуДо грибів,

ТИ,

вони

кп а Д ут ь блІдо! Про характернІ ознаки поганки можна про-

~ciM грибни!\ам треба ви:конувати одне важливе

Ne

шляпцl

кольору

шампlньйо-

ють, а потім темнішають).

сіадоров'я - цi!\aI~e. корисн~ для уко' р з и н У заняття. Але ~и беруть, але не кожен 200 грамів на день

на

БІлого

справжніх

12

С)'БОТА,

СЕРПНІ'

ПРОГРАМА

сходинках

цт

СИ.llИ

та

муж·

t

8.55 .)'мl .. 1 руки •. 9.25 .Д... .a~, бат.ки •. 9.55 • Рух без небезпекн'. 10.25 Музична програма _Раи06·.АнаИИ8 .0Ае~агруито­ .. • 11.00 • По музеях І .и~та.очни" 20.15 H.3~ Д ... АlтеА. ХУАОжнlА те .. е­ залах.. Ви~та.ка т.орl. 20.30 ФI .. hМ .Броизо.иЙ птах·. ~КУЛhптора Б. Kopo .. ho.a 21.30 1 серІ •. І ЖИ.ОПИ~Ц8 К. ІстомІна. 1&.35 • Пlснl IOHO~TI.. Аито .. огі·я 11.25 Сhогодиl ~СОlOзниА МО"ОАіЖНОі пІсні. АеИh фlЗКУЛhтурника. 8и­ 16.00 К. т. .Те ... ~лужба хоро­ ~туп голо.и КомІтету по фІзичнІй КУЛhтурl І ~пор­ 18.30 .ЗаАчеията, вперед •. ту при РадІ MiHI~Tpi. n"JlhK08a вистава. СРСР С. Па ... о.а. кова

аш»

шого

11.40

12.00

«ПI,А

ми

нашими

ХУАожніА

17.20

СnОРТИ.НИ­

прапорами..

концерт.

телефlЛhМ

-

А".

•.

К.

т. пkиl.

••.

14.00 •. 14.45 •. 15.20 .КраЙ наш.. Кlиопрогр.· 16.15 О. Глазуио.. ФрагмеllТIІ з 6алету .РаАМОИАа'. 16.30.)' ~BITI тваРИIІ'. 17.20 МУ"hтфіЛhМ _к_м·.н. квітка». 18.00 Кубок СРСР з футбо .. у: .Шахтар. .Дииамо, (КиТ.). фІн.... 8 перер.1 19.45 ДокументаЛhниl телефlЛhМ .Be~Ha • Я~нlіІ По".нl •. 19.55 ХУАожніА телефl"hМ .Со­ бака на ~іиl •. І, 2 с.рlі. (21.00 Програма .Час'). ма.

~TopIHKa"

піснею

по

переАа.

_3

життlО».

ПРОГРАМА )'Т К. Т. Новинн. Програма Ао 8се~0IOЗНОГО

Аня

фlаУ"hтуринка.

~туп

голо.и

8и·

Комітету

ка­

•.

Редактор Є. ФІЩЯИ.

раААНС.КОУ

Кол!ктнв

18.05 К. Т. .Сатиричииll 06' ..,· 18.30 TaHUlOlOTh С. Ко.. и.ано.а І Т. Попе~ку. 1'.00 К. т. IнформацlАиа про­ грама • ВістІ •. I9.ЗО ДО 60·рlчч. ВЛКСМ .Ком~OM''''h~hKa традицl ... 20.35 .)'краТна жнн.у.'. 20.45 • На А"браиlч, АlтиІ •.

цівників

Аонної

МУЕ

] ранта

ничноі

медичних

пра-

центрально1

ра­

І тнмчасову роботу ПОТРІБНІ: мулярІ, слюсарі-сантеxиl­ ки,

ся

За довідками звертати­ ся на a;:tpecy: м. Бровари,

вулиця (nіЛя

лікарні Ганни ІллІвни БЛОХИ

ПОСТІЯНУ РОБОТУ

рід­

3

/.

СемиполкlВСhКОЇ про

з

сумом

смерть

лікарні.

ла­

уча~ницl

Великої Вітчизняно1 ві Ани Ганни іллІвни БЛОХИ І висловлює глибоке спІв .. чуття сІм 'і І БЛИ3hКИМ по­ кіАної.

колектив Се­ ~epeAHhoY глибоке

висловлює

співчуття

Анректору

В. Г. Блосі коі втрати

• -

шкОлИ

ПРИВОАУ

тяж­

смерті

lІого

АРУЖИНИ

вантажиики,

ГАННИ

За довІдками звертатис" у вІдділ надрІв заводу. (хати до зупинки сРМЗ. автобусами М 120, М 41. .'ІЬ 4, М 2; елентричною - до станції Бровари, да­ ом

іЛЛІВНИ.

----------------Виконком Семиполкlв~ькоУ

токарІ, копIЮВ8nЬВВЦЯ.

120,

РИНКУ

лікарні

повІдомляє

школи

сmocарl,

ом

Колектив дільничної

ПеАагогlчниА 'миполківської

ПОТРІБНІ:

заступннк ГОJlОВВОГО буxrалтера,

-

Ре~jОНТНИ~!~,

старого

борантки

маJlЯРИ,

,'Іі

Одинаки забезпечують­ гуртожитком І пропис­

кою.

діЛЬ_

І ВИСЛОВЛЮЄ співчуття ним покіАноі.

штукатури,

столяри.

лікарні глибоко су­ ПРИВОДУ смерТі лабо­ Семиполківської

теслярІ,

газоелектрозварники,

Ремонтно,меХ8НIЧВОМУ заводу

НА

НОВИНН.

22.З5 По

Концерт

і

Вечірня казка. (М.). «Клуб кіноподорожеЙ ХУАожній фільм .Тренер'.

настрою».

ТИ.-,

АітеА .Хлоп"икн иаРОА хорошиА ІЗ.ОО Програма .з.,..оро.· IЗ.45 Тираж .Спортлото'. .КОАО читання .МузичниЙ абонемент

10.00 10.15

вання на баіідарках ное. (Югославія).

пошта-.

4

Київського облрембудтресту на постІйну

4.

сільської

депутатів

Ради

народних

висловлює

глибо.

ке співчуття Аиректору шко­ ли В. Г. БлосІ приводу

передчасної

смертІ

lІого

дружини

ГАННИ

АДМlиtстрацlя.

по

іЛЛІВНИ.

!

,~~~~#g~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~#~"'~#~~#~'~~~~~'~'~'~~ ~~~~~#~~~~#~~~

J

.н[)ВАЯ ЖИЗНЬ»

~OM"Y lястичеСkО~

- орг.н Бро.арского гор""". ПlРТА. ~КР.ИRЬІ. ГОРО4СКОТО R pa~O.B"TO

І

НАША АЛРЕС;А; 255020,

І

ТЕЛЕФuни: реАІктора - 19·3·82; sасуупнкка редактора - 19·.-47;

al4JIo.i.la"~Moro секретар .. аlадlлу сІльського ГОС:ПОАВРСТВ8, кореспов-

-

19-3·18; - 19·4·67.

.

І

ГазеТІ виходить

У. ВІВТОРОК . серllеду, n ЯТНИЦЮ І су оуу

Советов lаРОААЬІа аепут,то. Кие8СКО~ области. М. БРОВАРИ, аент, "lсцеlOТО радlОМОlЛеННІ Вlддlтв промисловостІ, Обсяг 0,5 форматv Га!!!т, lІоІ00АІІ1 .8 УКР.ННСКОМ .3h1K~ ІУ" КИТ.Сh.. /54 . ".еовоТ РО4іоТ., фотокореспондент. газети .ПРОRЛ.' ,,~~#~,~~~~~~,~~~~~~,~~~~~~~~,~~~,~~,~~~~~~.~~~~~~,~~,~~~~~~~~,~~~,~

lил.екс 619~,

БроваРСЬКІ

.ll.рукаРНI

Київського облупра.ління в справах

вклаsниuтв,

ПОJlіrрафіІ І книжкової торгівлі, вул.

Київська,

154.

Зам.

3800-11.000.

125 номер 1978 рік  

125 номер 1978 рік

Advertisement