Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАF1ТЕСЯt -- ._ - - -- - - - -

•.,.#,-.... -,"" - - - - - - - - - - - - - -"""" -"",,. A4f

!

~I!!~~

---

-

125 (4439)

ВІВТОРОК

"к аЛСIКl1 ВlтчиаНl1

9 СЕРПНЯ

продажу зерна державі.

р.

1977 Ціна 2

Від колгоспів і радгоспів області на хлібопрИЙМam.R1 пункти надійшла 61 тисяча тонн зерна, ЩО бlJJf,.1Пе IІlд встановленого завдання. Всі господарства аа6езпе'lИnU

кьп.

~~

себе насінням, ведуть Пlдготовку

ВИХОДИТЬ

17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

eprАИ

під сІвбу озимих

rpYHTY

культур, оранку зябу і заготівлю кормІв. З достроковим виконанням соціалІстичних зобов'яз8ВЬ по продажу зерна державІ трудящих ІваИО-ФраккlвськоІ

ГАЗЕТА З

~

Розгорнувши змагання за втІлення в ЖНТТJI рІшеНь ХХV з'їзду КПРС І rlltНY зустріч 60-Рl'1ЧЯ Великого Жовтня, трудівникн сільського господарства Івано-Фран. кІвсько! області виконали СОЦіалістнчнІ зобов'язання по

області поздоровили ЦК Компартії УкраІни І Рада МінІ. стрІв УРСР. (РАТАУ).

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТlІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІвСЬКОІ ОБЛАСТІ

у .місь""омі Компартії

ф

Y"paiHll ви"он"омі l

районної Ради депутатів трудЯЩUХ1

Наташа

раЙ"ОА4Ї nрофсnіл"и робітни"ів сільсь"ого

..

.місь"комі ЛКСМ У

господарства і

Рi.:ti'OGПів

птахофабри,н

1

справиJtКся

з

району

бітників сІльського

плана-

з по"!атку року вона надоїnа Bj,Д кожно! корови

понад

ЩОДН".

На фсою.

И. CTaetOl

Фо:то

М. CAarntl'{'B,

господарства,

міськкому

Переможцем

у соціалістичному

З:l1атанН1

серед птахофабрик району по виробництву і продажу державі ЯЄЦЬ визнано колектив

tt~ продажу державі молона винонано на 122 п.'роценти, м'яса 110. яєць - 103,4 про-

КнївськоІ птахофабрнки (директор А. І. Вер· БОВИКОВ, секретар партійної організації І. І.

lteнTa. Обговоривши підсумки соЦіалістичного З:\1аrання: колективів радгоспІв і птахофабрик

Штиволока, голова робітко.\IУ М. С. Снідаруи, секретар комсомольської організації В. М. Матковський).

району за збільшення виробництва І продажу державі продукцІї тваринництва за перше И'1вріччя і другий квартал цього року, бюро

Птахофабрика виконала зобов'язання по ви' робництву ЯЄЦЬ на 107 процентів; здано їх державі на 6688 тисяч штук БІльше, ніж за

йонноІ Ради

несучку одержано

міськкому НомпаРТії України, депутатів

виконком ра-

трудящих,

райком

арофсПіЛ,КИ робітникІв сільського господарства. міськком ЛНСМУ прийняли вІдповідну

постанову в

цьому питаннІ.

Переможцем серед радгоспів

відповідний період минулого року. На курку-

119,2 яйця,

що

на

2,2

яйця більше досягнутого рІвня минулого РОНУ і на три штуки більше взятого зобов·язання.

у сОЦіалІстичному змаганн1 по виробництву 1 продажу Імолока державі 'Визнано колектив радгоспу сЛlткtвськнЙ. (директор В. М. Сімчук, секретар парторгаНіЗацП В. Г. Цасюк, голова

Нолективу Ниївської птаХОфаБРИRИ вручити перехідний Червоний прапор міськкому

p~iТ1<OMY М. И. Ведмеденко, секретар комсомольсьної Qрганіза.цlї М. ко Лазорко). Радгосп виконав квартальне зобов'язання

Переможцем у соціалістичному З:vIаганнl серед господарств району за зБІльшення заготівель І внесення органічних добрив визнати

110 продажу державі молока на 112,8 процен~IJ. перший сорт якого становить

ТА. Продано ЙОГО за пІвріччя на

97,3 процен695 тонн біль-

партії, райвиконко:vIУ,

райкому

профспілни

робітників сільського господарства, міСЬНКОМУ

ЛН:СМ України.

колектив радгоспу «ПлоскlвськиЙ. (директор П. Ф. Волоха, секретар партійної організації П. В. Онищенко, голова роБIТКО:vIУ П. І. Пого·

ше. ніЖ за 'ВІдповідний період минулого рову. Середньодобовий надІй молока від корови

рілнй, секретар Н. Г. Малюга).

ва

Радгосп виконав річне завдання тівлl і внесенню органічних добрив но на 104,9 і 118,9 процента.

липня становив 12,8 кілограма, що на кілограма більше минулого року. Нолективу радгоспу вручити перехІдний

1

1.4

Червоний прапор місЬккому Номпартії Укра![ИИ, lІИКОНКОМУ районної Ради депутатів труJtЯЩИХ. райкому ПРофсПіЛКИ працівників сільсьното господарства. міськкому ЛНСМ УкраІни.

Переможцем

у соцІалІстичному

ееред радгоспІв по вирОбництву

і

змаганнІ

продажу

м:я:са державі ВИJнано колектив радгоспу імесекретар партійної орга'нlзації В. І. Глушак. голова

R1 Кірова (директор О. М. Чижик,

!робіткому І. М. Степаненко, секретар комсо-

МРЛЬСЬКОї організації В. А. Пасіченко). Радгосп виконав квартальне зобов'я;>ання ІІО продажу державі м'яса і понад встановле:няй план продав його ще 80 тонн. М'яса продано на

44 тонни більше досягнутого рівня 1976 року. Середньодобовий ПРИРіСТ на відr.о)tіВЛі велиної рогатої худоби становить 830 rpaMIB, що на 26 грамів більше проти В:ДПОвіДНОГ0 перІоду минулого року.

Kl~

2800

лоrІ>аМів МОЛОо' ка. У ці дНі 80" на отримує ЙОГО по 16 КілorраМіВ

ЛНСМ України.

ми і соцІалІстичними зобов'язаннями по продажу державі продукції тваринництва в пер!Цому півріччІ. Народногосподарсь,ний план

радrоспУ

сГоrоm:еськ и й ••

Нолективу радгоспу ВрУ'Іити переХідний Червоний щ)апор міСьккому HoмnapTiї України, райвинонному, райному профСПіЛКИ ро-

успішно

народногосподарськими

~a..

BtpeдOBa

доярка

ПРО підсумки соціалістичного 3магання колективів раДГОСПів і птаХОфабрик району за другий квартал 1977 року 1І.І11О'ІНВШИСЬ У Всесоюзне соціа.11стичне llмarаин" за дострокове виконання завдань ,apyroro року десятої П'ЯТИlрічки, нолентиви

-

сюк

КО~ІСОМОЛЬСЬКОЇ

організації

по заговідповід-

Нолективу радгоспу вручити перехІдний Червоний прапор міськкому партії, райвиконному, райко:vrу профспІлки робітників сільського господарства, міськкому ЛНСМ Украї

ни.

ТРИЧІ ПЕРЕМОЖЦІ Бригада штампувальникІв, якою я керую, свою виробничу програму зобов'язалася завер­ ШИТИ до 20 грудня. UЦоб бути господарем слова, робіТНИКИ з великим ентузіазмом включи­ лися у соціалістичне змагання

пІд девізом «П'ятиріЧЦі ефек­ тивності і якості роБІтничу гараНТіЮ.. Спочатку важкувато було, довелося освоїти ви"обни­ цтво цілого ряду нових деталей до

різноман;тного

торговельно­

го обладнання згідно стандар­ тів, розроблених за комплекс­ ною

тю

системою

управ.1іння

продукції.

всякденна

шення

якіс­

Наполеглива

боротьба

за

ефективностІ

по­

пол і п­

шІсть.

Є

що

підсумками

за

цьовиті. Усі м'я. Живемо

праці.

1\!И

добилися

у

квітнІ У змаганні сере.:! бригад підприємства завоювали перше місце. Здобута перемо­ га завжди підба,1ЬОРЮЄ лю;!еЙ. Усі як О,1ИН дали слово ~liЦHO ТРИ:l1атися на завойованих ру­ бежах. І з тих п:р не В~JСТ:VПИ­ ли наза,':! ні кроку. У травні і червні знову здобували пер-

«Плосківський», «Гоголівський»-, «ABaнraplt»», які успішно справились із взятими зобов'язання~!И по виробництву і про-

дажу державі молока.

Бюро міСЬККО:\1У Номпартії України, ВИКОНKO~I районної Ради депутатів трудящих. райКО:\1 ПРОфСПіЛКИ роб;тників сільського господарства, МіСЬККОМ ЛНСМ України висловили

TBep;:lY впевненість. що трудIВl: .. КИ рЗДI спів І птахофабрик району докладуть всІх зусиль

Висока

року від за.lізничнnго пзсз. жирського ВОКЗ2.1У через ueHTp

служать

ДЛЯ

виконуюtь

інших, змінні

120-125 процеНТ і в. - штампувальники

В:ктор Филимонович Іщук, Га­ лина Оленсандрівна Закревсь­ ка. Віктор Миколайович Лу­ к'яненко, Над~я Тимофіївна Литовченко, Надія Петрівна 1\lихайленко та Інші. УСі ТРУ­ Д!l~IОСЯ

з

єдиним

прагненням:

до славного ювілею Радянської вла,:rи п:дійти з найкрашими

виробничими подарунками.

В. ЯКОВЕНКО, бригаднр заготівеJtь'Ноrо цеху заводу .Торгмаш •.

"из велнким за.10Rо:nенням .. зустр~, ·' ;Р).1IВIІ11КИ ПІ.1зеМНОІ маГІCTpa.ll ЗВІСТКУ про те. шо напере·

.10.1НІ

НИНІ

ПР1lСВОЄНО

..

бl~ЬШ

ЯК

проходить через

Дt;LАІu1

на них

міста до дніпра прnмчз.1И пі.1 земмю перші ГО,lvбі еКСl1рrси.

п·ятирічки.

року

які

Напере;lO.:lні Жовтневого свята /.1 Р ЄЗНі \І Пn.10.1n\l

траса

зобов'язань другого

тих,

шинсько·Броварському напрямі зв'ЯЗУЄ 6і.~окам·яниЙ Хрешат,ик 3

1960

для успішного виконання завдань та ссщіалі-

стичних

честь

як одна сі­ спільними інтере­

25 -

прикладом

систематично

Відзначено хорошу роботу колектиВів рад-

roCniB

імена

дОбрим

Cepe;:r

texhiko-еКОIIО~I: ч­

иам

Принаг:дно хоче.ТЬСЯ на­

звати

цтва на кожному робочому Mi~ ці з місяця в МіСЯць стала при­ носити відраДНі результати. показників

rадат1'І:.

лИпня

сами бригади, цеху і цілого підприємства. У ТіМ, що наш завод другий квартал підряд займає друге м!сце' у районі, є частка й нашої caMDj!innaHoї

норми

Найкращих

nlдCTaB1'I:

теж присудять призо1Se JI!ісце. Виробничу nporpaMY виконали на 104,4 процента з дотриман­ НЯ1\! усіх інших YMO~ змаrаиня. Люд!! у нас друЖНі і пра­

виробни­

них

всі

каибlЛЬШ

-.

20-К1ломе;рова

ШБf1.1КCJГО І

на-

Всесоюзного дня

НllІ\З

КНІНСЬКОМУ

ім'я В

заmзнич-

метрополітену

І.

Леніна. В

колективах ~lетрпБУJі~uів. екс пл

дійного виду міського транспnрту І атauіЙНl1ків пройшли мітинги Киів v СВЯТО' І

У

_

(РАТАУ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .К • • • • • • • • • • • а •••••••••••••••••••••

знає~о праЦі

про і

результати

праці

~lИНУ лий день. У господарстві Дружно праЦIO"'~10

,

Пn~lіч­

НеСПРИЯТЛИВі погодні умо­ !ІН ускладнюють роботу зби­ ральних агрегаТіВ. Тож тре­ ба добре володіти технікою,

нико~~ ВаСИ.1ем Миколайови­ че~1 МазіЄ~I. ;j Ш)'!"fК\ ФН!1!; комбаlїНО~1 СК5 «Нива» з

В:І1іЛО

подр:бнювачеill

маневрувати

нею,

ста­

ранно вивчати й використо­ вувати все нове, надбане манстрами.

Првний

хлібів за умов

маюп,

госпу

tlorotta Проrrе

свої му

досвІд

збирання

складних погодних ТI)~Jl~НИJ{И

рад­

Імені UЦopca. ТорІк теж не балувала. \ІИ

з ·честю

завдання. році

У

прагнемо

~:;ити здrGутки.

виконали

нинішньо­ ПРИl\lНО­

соло~ш

на,,10-

лотили 376 тонн добірного зерна. Вo;:rій автоса:,юскида З/Л·555 Волo;:rи~1ИР Івано· вич Кравченко своєчасно І без втрат доставив ЙОГО на радгоспний тік. Так же ~.1агоджено тру­ дптс.ся го

pnKY

на

жнивах екіпаж

Остапчука.

Таким

же

байном.

і

з

як

нюаачем

хліборобів

намічених

КО'1ПлеКСНО~IУ

нин:шньо­

жнив .

розгорн} лося

Серед

ко:\!байнера ВОЛОД11МИ ра Нарповича Маляренка і по­

строк'В

м:чника МИКО.1И Се:\1еновича

~6ираJlЬНИХ

з\lагання

і

336 та

радгос­

пу ч і тко спланували і ваються послідовного нання

доби­ !'ико­

3'аХОдів

по

проведенню

~Іеханlзатор:в СОl!:алістичне

з;J

CKopr

п і двищення

робіт.

ствооено ЖНИF-ар.~.

Нам доставляють гарячі еві­

що дирекція

ОРl'анізація

J.1Я

данки. сб;ди. вечеРl. Стра~и

тонн хлІба. Успішній роботі

паРТійна

у\IОВИ

намо­

жнив

сприяє те,

ХОРОШі

за

подр і б­

вони

лотили з початку

~.

скnаді

наш,

соломи

ном·

своєї

товарищів

:енря

якосrі

UЦopaHKY

висококалорійні. ОІвчні. .]0 послуг ~Іеханізатор і в сві­ жі газети. журнали. П ().І]И· тися

~lOжна

в пересувній .:!у­

шовій установці . У пплі Нd.lвго.:!жено т е х нічне обслугову B~ ння ar ре гатів Для цього BI!,:r:.lt'HO ав ТО:'>lехан:чну

пересувну

~І аи

.'n

стерню 3 необхіДНИ\1 наННЯ~1 НЕ'П"'.1~Jr;I\ Hh вилп.

yr~ B~

ШRII .lk·n

\10

]\lex~ ні32 гори. ':!1іки

радгоспу

ІЗ.! пра

Rci

уважно

роli; т озна-

ЙО)!ИЛIfСЯ З постановою ЦН НПРС «Про ДОСвід роботи Іпатове ької районної парТіЙ­ ної оргзнізації Ставропо.1Ь­ СЬКОГО краю на збиранні вро­ жаю 1'177 року,. і постано­

вою

НН НО\1Партії України,

в якій розг.1ЯН~·ТО про хід з:1ирання

питання врnжаю

ранніх зернових культур і Х.lібоз?г()Ті~F.1Ь V респуб,lіЦk

Ці

ваЖЛиві

KY~leHi'

х.lіборnб,,:'I. піхІв

пі

на

парТійнІ

ДОПn\I,гають

;ІО' на\!,

доl'iИВilТИСЯ

'ус­

завершаШ.Нn:\IV

ета­

борnн,би

за

Rе.nикиЙ

хлі.:5

ЮRlм'iJного ~OKY. М. ІІАМНУХА, комБЗЙнеll·


На почаТКI{ цього року в нашій газе­ ті була наДllукована інформація про діяльність вулнчних комітетів JliTKЇB' ськоІ ciJlЬcь~oї Ради, зокрема про коиї·

тет, як!{й очолює депутат В. Н. Шлях· тнченко. Про ті успіхи, яких досяг цей вуличний КОМітет за пеnше піВDіччя ни·

нішнього року, піде наша розповідь.

БЮРОКР АТИЧНІ ПЕРЕПОНИ слухається

питання

«Про

укла,:хення

lн,?;изl­

.:\уальних умов по вирощуванню кормового бу­ ряка в ра;:!ГОСпі «лjтк:вський~ жителя:-.1И ву­

.1иці Т. Г. Шевченка», і прово;:{яться загальні збори жителів вулиці. на яких Іде мова про ;:!ОПО;<'ІОГУ

ранні

радгоспу

овочів.

знають

в

загот:влі

Лю;:rи,

справжню

що

ц:ну

кормів

виросли ЇЇ,

і

І

біля

тому

зби­

земл!,

вуличний

ЗА КРАСУ РІАНОГО СЕЛА На берегах тихоплинної красуні Десни. не-

ком:тет. всі жителі вулиц: намагаються зро-

рає в пам'ят! свою істор:ю село Л:тки. Хто не

Л:Jгра;<,І овочів. ЖО;Іна зернина х.lіборобської

Л~. щО стало немов писанка. Чепурні доброт-

пенсіонери і домогосподарки, а члени вулич-

!Наче

присJtухаючи~ь до її

плюскоту,

переби-

був би тут хоча б кілька Раків, не вп:знає ее-

НІ бу;хинни літківчан потопають у розкішних

са;хах, що приту.1ИЛИСЯ біля п.1ечеЙ вічнозеле-

них БОРів. У всіх цих З:lІінах, які сталися за

останній п~рlод, є частка праці бойових поМічнинів викон"ому 11 вуличних ком:тет;в і, насампере;х. комітету ВУЛИЦі Т. Г. Шевченка, очолюваного В. Н. ШляхтичеНКО~І.

За 12 років ;:tіяльності він нагромцив ве-

бити все можливе, щоб не пропав жоден кі-

праці. Щоразу на цей заклик

В:;ІГУКУЮТЬСЯ

ного ком:тету сам: поназують приклц у праці. У мину.10~ІУ році пенсіонери С.

Ф. К

КостеЕКО.

М. І.

І.

Гапон,

Масич

;:!ОПО~lагали

Шевченка взя.'!и активну участь

у про;:!ажу

радо спу у вирощуванні буряк:в, загот:влі грубих і соковитпх корМі,В. У 1976 році жителі вулиці i~leHi Т. Г.

ликий пранr.ичний досвід. До складу вулична-

;:{ержаві ЛИШJ<ів Сі.'!ЬСЬКОГССПО;Іарської продукції 1. зокре~Іа, Mo,;rOHa. ТгКі ГРО;\Iа;ІЯНИ, як

нріплено по 20- 25 бу;:tинкІв. з госпо;:!арями

O~Ie,;rb'!\'K ПРО;Іа.'!И б:.lьше 500 кілогра~!ів, а

го КО;\Іітету обрано яких

11 чоловік. 3а нюш за-

1 прово;хиться робота.

вуличного

Ножен з членів

відпсві;хає за якусь окре-

Ko:vriTeTY

му дlляю;у роботи. Так, М. В. Юрченко ві;:!nові;tає за прове;хення виховної роботи з мо-

.'І0;І;tЮ, П. М. Кравчу,к

дВОРіВ,

БУДИНkIВ,

-

вулиці.

за санітарний стан Він же

А.

:\1. Марченко,

А. П. Савченко.

1\1. І. Недссєн -

М.

Ф.

86'0 к!лограм!в молока в;:І.

корови. За с:}! ~Іісяців нинішнього РОНУ на ра-

ХУН,КУ жите.1ів вулиці А. П. Шестопала. М. Ф. Не;::ІОСЄК. М. Ф. О;\lельчук вже є вІдпові;ІНО по

1381, 921, 700 кілогра~!:в про;:!аного держа-

;<,Іобілізує

ві молока. І ця справа не обійшлася без уча-

jfштел;в ВУJІИЩ на виконання робіт по б,;rаго; устрою.

сті член;в ВУЛИЧНОГО KO~liTeTY. якІ провели значну роз'яснюючу роботу сере;:{ жител:в.

РОЗГЛЯ.:taються важливі питання

йонної

На кожному зас ;:{анні вуличного

КЮІІтету

покращення

б.1агоустрою вулиці, допомоги ра;хгоспу в про-

Вз'ІТИ звітування депутатів Рад депутаТів

роБІт,

питання

шеннюlИ

дотри~!ання

НОР;\І

соріалі-

нюш

жителями

вулиці

ВУ.1ИЦі

по

проведенню

тарнаї очистки

благоустрою

та

сан;-

вулиЦі Т. Г. Шевченка».

на

якому було вирішено до 15 квітня 1977 року привести в порядон двори, пофарбувати ЧIl

вибор.

цями чи ознаЙО~I.lення жите.llв вулиці з рі-

'Ве;Іенні сі.1ьс&Когоспо;:tарських

етичного співжиття. У березні цього року слухалося питання .Про заВ;Іання жите.1ів

сІльської. ра-

трудящих пере;х

виконко~ту і

В!lщестоячих

Ради,

а

також

партійних

і

рішен'

ра;rянсьних

включитися

та

в

праве-

озелененню

села.

За перше піВРіЧЧЯ- 1977 року на вулиЦі Т. Г. Шевченка було поставлено 1050. ві;\реlI10HToBaHo 570, пофарбовано 50S, поб:лено 1400 поган них метрів штахетника, посаджено 200 дере,в. З ІНіЦіативи членів вуличного KO~IiTeTY

.

В. М. Більського і М. В.

Юрченка Blдpe~ICH-

товані та огоро;хжені гро.~fадські КОЛО;Іязі. На

сього;хнішній день на вулиці біля 20 БУ;jинків висять таблички «ДВіР зразкового ПОРЯ'дКУ», а на початну і в кінцІ вуЛИЦі «Нраща вуЛИЦЯ». На заСі;:!аннІ вуличного КО;<,Іітету БУ.10

прийнято рішення реКО~ІеН;Іувати загаЛЬНИ:\1 зборам громадян села присвоїти високе звани Д еревця, О . М . Г реся, П . п. ня б удинкам С. М. Набана. Е. К Настенка.

Поря;:! з проведенням робіт по благоустрою, члени вуличного комітету слідкують і за ;\0триманням громадського порядку. пове;:тінкою І навчанням дітей, організацією їх ;\озвілля. Так, комітет представив на засі;\ання викон· ному сільської Ради матеріали на жителя вулиці М. Драника. який ухилявся

від

HaBЄ,leH-

ня належного санітарного стану біля своєї садиби. Після розмови з НИ;\І на ВИКОНКО~lі, неоБХі;:tнl роботи були виконані. На засі;Іаннях ж розглянчо і б

вуличного ном тету уло тако J пове;Іінку М. В Бlлерна і М. І. Нетреби. як! погано поводилися у сім'ї, порушували

спо-

НіЙ с сі;ХіВ.

з цих справ у

тетів. Ви,конко~! Літківської сільськоУ Ради ;rепу-

вуличного

голови цих ГРО:\Іадських саМО;:!іЯЛЬНИХ

гаюзацій

ві;:tві;\ують

ЙС~І.1ЯТЬСЯ

зі

СВОЇ}!И

заняття,

на

права:\!И

і

яких

ор-

зна-

обов'язка~IИ,

вивчають кер.вні матеР:8.1И, об:\lінюються ;Іосві;\С:1! роботи. Часто засідання вуличних КО:\lітетів ві;\відують голова виконкому М. М. Прокопенхо. се!іретар вИr~ОНКОМУ Н. А. Ha~leнюк. Ч.1еШl ВИКОНКО~ІУ. ВНКОНКО:\І сільсЬ};ої Рци пост;ііно залучає ВУЛІ!чНj комІтети до Підотовки

питань

на

заС:;jання

вих аннаму

Ра;:!и. Покращенню роботи ВУЛИЧНИХ

І

коміте-

тів сприяють і ЇХ зв:ти пере;! житеЛR:\IИ вулиць і села. У січні вуличний Ko~!iTeT вулИТ.\-1 Т. Г. lUєвченка звіТ\'вав на загальних зборі1Х гро~;а;\ян села про свою рсботу за 1976

рік і ді;ШБСЯ ШІана;l1И на 1977. З перших же ДІ1в 1977 року почалася активна робота за виконання

КО;\Ш.1енсного

плану

благоустрою

рі;:ТНОГО се.1а.

,,1іТ!:івчани сього;:!ні стали !ніціатора~1И всіх ;jобгих починань. що здійснюються у раtlОНі 277 ВУЛИЧНЮІИ НО:lf!теТ8:1IИ. Іх органІзаторська робота не раз в!;\значалася винонКО~Іа.\1И районної і сіЛЬСЬКОї Рад депутатів тр\·дящпх. а члени KO:lliTeTY нагороджувалися " ПР~'"l'Я~IИ П очеСНЮlIl ГРЮlотами l' ГРОШОВ!{'IИ "С." • . Зараз ву.1ИЧНИЙ KO:lI:TeT працює на;І тим, щоб 60-рlччя Велиного Жовтня жителі села зустр:ли з НОВИМ\! трудовими успІхами у пра-

ці.

3

честю

виконали

всі

народно·господар-

ські плани і соцІалістичні зобов'язання 11РУГОф"

го року п'ятиріЧКlJ Є ективносТl і ЯКОСТі.

Зовсім не випаДІ<ОВIІМ є той факт, що нож-

ного року на засІданні

;:{И депутатів трудюцих ЛЮДИ

ву не повеЗJIО.

похилого віКУ з проханням ;:tопомогти придбати паливо на зиму. Сере,:х ни.х ветерян праЦі нинІ пенсіонер У. О. Вмкова, Ч.'1ен КПРС з 1924 року І. Г. Єременко, учаснин Ве.тrиної Вітчизняної війЮі О. І. Компанеиь. інвалі;х війни першої групи Г. П. Потапенко та багато інШИХ. І завжди ВИКОНКОМ

Пропущене одие М".О, сказав лісничий, nе-реюро нувши ;:tекілька раз віДНО' шення із райвиконкому. А проте ХО;І1мте зІ ми(')ю. Він прив:в нас до дирек· тора Киї,всько'ГО ліСНИЦТ1І& М. К Ночури. який ТОГО ,:[КЯ був у Семиполках. Дирехтору не сподобалася. форм. звертання, і він повер7іУ1

сільської Ради nепутаТІв

комітету

АТ НЕБР В. ,

старший Інструктор виконкому район·

но. Ради депутатІв трудящих.

-

-

rpy_ 1в

відношення.

;уJ'lщих ;хопомагає Ум. Ось нин:шньому

!Юці

ще

ні ми звернулися в СемиПО.1ківсьрє лісництво. - До-бре, бу;хе паливо. ві.1!ІОВ:В лісничий Г. Е. ЩуРЄВСЬКИЙ. Приїжджайте у червні. Дочекалися...

ПриУж.джаЙте

-

навес-

КиІв!

11

сказав на прошання.

Директор М. К. Ночур! С:8 у машину і п(')їхав. Залиши.'1ись ми о;хні. Що ж р06И. ти? Як пояснити це лю.:t~м. котрі так чекають теп.тrа? Вісім разів зверталися вСе·

місяця.

миполнівсьr;е ліСНицтм і так

Приїхали. Марно. - Завітайте 19 липня. - сказав лісничий. Але і наступното разу нічого не ;:tооилися, так як не було бухгалтера на р060Ті. котрий повинен би був оф{)р-

нічого не ;І06илися. 3рмуМlло: іСнують закони лісу ПЛІ'! директора Ниївського лlСниЦІва 1\1. К Ночури та лісиичого із Семиполок Г. Е. Щуревського. Але ж t й інші закони закони людсько%

миТИ виписку.

моралі.

бухгалтера,

Ноли заста.1И

зна;хобився

.па-

В. ДЖЕЖЕЛІR.

пірець. із раЙвинонкому. До-

голова виконкому

ли листа.

трудящих.

ве.1ОСЬ Ухати ТУ.:ІИ. ОФОРМИЗдавалося

ської

б, усе

Ради

сіль.

депуrат1в

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ПОРУШУЮТЬ ПРАВИЛА

се.1і не обхо;:!иться без участі вуличних KO~Ii-

ЖО;Іна

рік

активно

вже буде гаразд. Так ні' Приїхали 26 липия. І зис.

а;хже кскують

-

і са~lогоноварlННЮІ

грома;хян

по благоустрою

прих(')дять

На початку жни'в трудівни­ КИ полі!! нашого району склали пожежний мініму:-.1,

татів тру;\ящих повсякчас дбає про покращення рсботи ВУЛИЧНИХ коМітеТів. ДвічІ на

села

Іі(')жн~г(') року

органів. організацію культурного в:~починку ~roлоді чи боротьбу з ПИЯЦТВО~І. пар:llої;rство~!

поб:.1ИТИ паркани. ВУЛИЧНИЙ КО:\Іlтет звернувся із закликом до вс:х вуличних KO~I:TeTiB. дення роб;т

.10 Заворицької сіЛЬСЬІ<ОЇ Ра-

Bi;:t

шост! сіл закриті. Не ~! юнаЦЬКі ;:!обровільнl ПРО'И1ftl­ жежні участь

того, як вони ви­ правила nожежноХ

що

в

пеяких

що може зав;:{ати

них полях членlз ЮДПД 18 Жер;хівської та СВіТИ.lН.К' сьної восьмирІчних, Семи

гос­

ПОЛКівСЬКОЇ сереД1іЬОУ 1Ш11J! та Інших. У цих Місцевостях в;дсутня на Х.тr;6них маси!!х наочна агітація . Нерівнина~f та спеціалі·

ве­

ликої шкоди.

Особливо шення

помітно

правил

на

пору­

стам

скиртуван­

агрономи

названих

господарств

треба негайно усунути зrада ні недоліни, чітко ВИНОИУІ&. ТИ правила пожежноl безпе­ ки. Словом. запози'Чпти дое· від і зробити в своїх селах

Ні соломи. Трапляються ви­ пцки загорання скирт. Чо­ МУ так'? Та. мабуть, ТОМУ, що ГО.l0,вні

~ill

час жнив не видно на ХЛ16

по;харствах порушують їх. OfipeMI агрегати виходять у поле без іскро- та вогнегас­ ників.

ontpt

ц;У «Ліс-урожай». Так

безпеки, залежить ;ХО.'1Я х.1і­ ба та СО.10~1И. При перевірці БИЯ!!ШЮСЬ.

;:!ружини беруt. у конкурсІ по

радгоспів

.ВеликодимерськиЙ~, «Жер­ дівсь кий» , • ГОГОЛ.іВСЬІ<ИЙ •. «Зоря» та імені Донучаєва

так,

як

це' налагоджено

І

радгоспах «РусанlаськиЙ». .ГОГОЛівськиЙ.. сПлоскі,. ський», «Пух:вськиЙ •. cJli'fo ківський" . держплемltтах()з~. во;хl «Рудня».

після очищеннJ'I площ ві'.'1 па­

жнивних решток не поспі­ шають оборати скирти. що є грубим порушенням правил пожежноУ безпеки. Прикро також, що пІд час літніх канікул щколи у біль-

С. ТРОХИМЕНRО. старший інспектор дер.· пожиаг ляду.

ГОРИЗОНТИ "АГРОІІІФОРМУ" До створення ,м'жнародної автоматизованої системи науково-технічної інформації по сільському і лісовому господарству

ції л.;кв;nузати _дуБЛЮВіИIІ. "'" в доборі, обробці І поширеи· ні інформації. сАГРОіНфОРМ. иадси.nат"

приступили

ме

країни _ члени РЕВ. Завдання «Агроінформу. - так названо іновуІ систе·_ му на основ м жнарод ного подІлу. праці 1 коопера·

своїм

нали

і

абонентам

l>1'иr1-

копії потрібних ~

матеріалів,

(5~блl0графlчиl

відомості.

(ТАРС)

e~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~е~~~~~~~~~е~~~е~~~е~~~~е~~~~~~~sи~

ЯКІСТЬ: ВІД ПРОЕКТУ ДО

ВПРОВАДЖЕННЯ

.союз~. Якось, розпочавши монтаж нового будинку поліп­ шеного типу. будівельники пе­ реконалися,

що

констру,щія ПЛОЩ8::\ОК

незначна

ре­

міжповерхових і

схо::\ових

маршів

дала б чималу економію буді­ вельних матеріалів, забезпечи­ ла б снорочення стронів монта­ жу

і

зниження

трудових

за­

трат. Бригадир Д. Я. Дзядевич зробив начерки креслень

1 звер­

нувся з НИ'l\Ш безпосередньо до а-вторІв проекту.

ДіловІ творчІ стосунки зв'я.: зують

нолекти ви

бцівельної

комплексно!

бригци

Яковича Дзядевича

2

стор.

Дмитра

з

ДБК-І

Головний проект амт будинку М. І. Нульчинський і його коле·

лlстичного

ги з ЦікавіСТЮ

-

пропозиціУ

поставились до

бригадира.

Через

кІль,ка днів 'Вони новІ розрахунки.

Пі;хготували І незабаром май,даНЧИІ<. де

І'!кого стало:

ЗМ'.ІгаНЯI(

деll1.!МС

.ВідМінна ЯХlеn

від проекту до будИ1UCУ.

На фото: вгорі ГОЛ&sиd архітектор проекту М. І Ky.r.a.-

чинський (праворуч)

1 бгига.llL)

на БУ;Іlвельний брига;Іа споруджувала черговий

Д. Я. Д3Jlдевич уточнюють сж.

будинок, почали надходити В;ІО­

-

сконаленl конструкції. Саме тоді і народилася ідея занріПИТИ творчу співдружність буді,веЛЬНИRLв і проектанТІІВ. Було розроблено УМОВИ соціа-

ремІ проектні :вирішеннІ'!

lииау

будинки. споруджені

брИ'1'&.­

дою д. Я. Дзядевича В

paAoxt

КоМСОМОЛЬСl>Кого масИ'Ву l'rL Ь єва.

(ФотЩРОЗіКll РАТАУ).

«ГОЛОВ!(!{ЇR~1іськбуду» І ~!аЙ-1 стерні ,;'{Q 4 іНСТИТУТУ «Київ­ проект».

Не

ві;:!разу

ВИНИК

цей

НОВЕ ЖИТТЯ

Вівторок,

9

серпиа

1977

року

о


ТВАРИННИКИ! ДОСЯГНЕМО НАМІЧЕНИХ РУБЕЖІВ!

!

- -...... зА......В...... дА''-'Н-Н-я.......Р-А-дг'''''''О'''''''С''''''''ПІ''''"В""'І""'П-ТА-х-о-"ф-"АБ-Р-И-К---~ РАПОНУ НА СЕРПЕНЬ 1977 РОКУ Вихоиуючи рішеИВJl XXV з'УздУ КПРС 1 ссщіалlсТ1lЧВ1 аоБОВ'J[88ИИЯ, взятІ тварнииихамн КJJY.вCЬKOY о6JIаСтl ва дpyrнй рІк п'ятирічвк, працlвникн ферм кашОГО райову

,1Іобuися зиачного

зБІльшення

вирОБИJЩтва

ПРО~'J'lв

тваРИИВИЦтва. Так, за сім мІсяцІв вапове виробництво мопока порівняно з відповІдним періОДОм мииулого року зросло ка 61869 центнерів, м'яса одержав0 на 100 ге.тарІв сlльськогосподарсltКИХ угlдь на 3 центнерк бl.nьше, валовий збір явць перевищив торІшнІй показивк ка 13 мільйоНів 279 тисяч штук. Набагато більше продано тваркниицько! продукцІІ державІ.

У серпнІ перед тваринниками р&йоиу стоІть не менш

відповідальне завдания. Радгоспи І птахофабрики повки-

иі вирОбити 8864 тонни молока, 2040 тони м'яса, 17,4 м1о11ьйоиа штук явцї>, довести середньодобовий кадій мо.пока 11;0 11,3 кіnограма ка корову (або 350 хіJlограмів н иісяць) , забезпечити

процеНТів його товаркостІ.

95

Продати держаВі иаJIежить:

м'яеа

-

2040

тонн, яєць

МОJЖока

-

-

токи,

8400

Мільйои1в штук.

17

ВИКОНУЮТЬ ЗАВААННЯ Втілюючи в життя tсrоричні

наа<реслення XXV з'їзду КПРС, тваринники першо! бритади радгоспу «Русанівський. успJ.urно виконують завдання дру-

\ \

j [ \ ~

гого року

десятої

п'ятирічки.

Так, за сім місяЦів о;tержано Від НОЖНОЇ норови ПО 2084 ні лограми молока, що значно більше планового. Глибоко усвІдомлюючи веJПI'ку вІдповІДальнІсть за вино нан­ ня

поставленого

жовтневим

(1976 р.) Пленумом ЦК КПРС \ завдання БІльше, значно , більше виробляти nродунтlв \ тваринництва праці,ВНIrnИ \[ ва.шф брит8>;tИ бачать СВій пря­ ) мий обов'язок у тому. щоб зро( бити в 1977 році значний нрок ) У збільшенні виробництва МОЛОI\Іа.

ПР Л •• Я Як

1

БС! односельці

Нині

то РАДІСТЬ

-

За

пал­

минулі

сім

всіх

о;tержали вІ 1 кожно! корови

науковий

JlнИЙ пройшла наша пержава

що значно БІльше проти Вlд­ пові;хнаго періоду МКНУ.'lого рону. Попере;ху у соцІалі­ стичному змаганнІ йде до-яр­

38 шість ;J;есятиліть, наміче­

ка Галина Іванівна Міщенно_

во

Вl;х кожної корови своєї

схвалюю

проект

по

J(.eис.титyuії СРСР. цей г ли-

60КИЙ

ІСТОРИЧНИЙ,

JlOKYMeHT. ":І ньому відоора­ жеи~ той великий шлях.

перспентиви

р~зви"ну

дальшого

сусп\.1Іьства.

На

(ОНltчні

1

ВИ;J;НО наше cь~­ БУ;J;инки-красею.

вулиці.

побутові

~П,CJJIа.

торговельні

заклади,

":І ній

t>б.'18.ДнанІ JJабораторі~.

чудова

":І.'Яl'а

}(ласи-каб,нети, lS~бліотека.

3313

!-

'Тут десятни різних ~a

все

ко~rбаЙнів.

це ми

глибоко

13

що

вона.

як

записано

праці

жаВі уже при плані

в

етитуції СРСР, сПОЄ;:tнУЮЧВ матеріалЬНІ і моральні сти­ сприяє

праці

в

тваринники

дарства

перетворенню

першу

життєву

Основного

J<ОР'О1'JИ МО.,ок&

по

-

взяли

твариннини

J<Раїии. Надоїти

---

нашого

му з

Закону

соціалІстич­

них зобав'язань

-

ниНІШНЬому

вІд ножної

роЦі

вийти по

rосподарства !І нинІшньому ЮJ!ілейному році. ЯН же ми додержуємо С,'10-

в

1978

На фото:

виростити

1

сло-

мільйон

200

но

приросту

живої

заВ,1ання

",аги

1\'1.

доярха.

доярки,

,

'і ~

"~ с

~о(

:І;

1і о.

е-

~~

;:""

+12 і +224

:;

...

:t

3463 2971 ~563

імеІІі Ш"рсз сАlllиrар"'. імені Кір"'! «!Іітківський~ Л.ІІємпт ахозаво~

.. Ру"н".

с1"6r"лівський:,

.. русані вський:о с3аВОРИЦЬJ(иА~ «ЬобриuькиЙ. .. r!уХі!lСЬКИЙ:О сКраСI1.11іВСОКI1Й:'

4'З1ln.~~~НJoIА'...

імені llt'1j(УЧЗ~М Киї9СI>К~ 8и!'tJf\wиqе

6fi'ннання

Н

..

:

-gg.l

1= , ... " сН'і. ІІІ

9,~

1466 179

+ 15

92,0 87,4

1М3

+ 91 +210

1867 1861 1837 1579 1470 1345

~

,,~

~ :11

:.~

92,3

2440 2265 2265 2182 2143 2048 1933 18~5

..

~

-і33 +ЗОб

1905

сВє",ккn.1име\'l 'ьК1ІЙ~

..

24~

19CJб

"30pl~ сЖе.р 1і !lCbICKA~ імє"і. Мічуріна

е

11І-

і

.~ 'і '"

+2іО

+ 10 +449 + 9З + 199 + 46 +190& +IЗ5 + ЗО

+208 +173 + 79 + 4 + 59

83 , Б

91,8 91.8 89,4 9і.4

90.0 91.4 88,9 3.9 90.5 92.\ 94 О ~M

84.9 87.8 86,4

425 215 g19 919 701 677 884 722 792 69 776 745 768 ~"57

487 '541 4М

о(

\

~

\ ~

, ~

\

" "о. ;: ~

~~

-

+IЗ7

З5

+ 61 +69 +101 + 66

26 56 56 ЗО

+IЗ2

29

+ 75 + 48 + 67

25 32 20 56

+ 95

nтахофзб'

РИ1(

р 3 'r(J("J'! KOM6iH~T .. І( а ~IНЯНСЬJo,иJ\"

імені

о

.."

"'" " :а

+10 4 -8 +61 -9 -11 -11 +10 -17 + 4

93.5

+

+

З6Ї.5

87,6 93

-

9

139 -15

6

-і8 + Є

+

7 ..... 8

+2

-6 -1

-28 -18

127

+ 11

14С!

-

1

ІЗ2.2

...."" :а

81ВТОI'ОК,

9 ееl'UИJl' 1977 року

'" еЕ

164,8 29.1 168.5

~,

88.3 98,8 98.8 94.8 92.0 81,1 99,1 88.5

137.9 112, І 112.1 1('8.8 147.3 90.4 97,3 152,7 806 3G53 86.1 127.2 88,4 955 87.9 8СІ.9 \ 95.1 133,4 ~ 783 177.5 76.3 76.6 72,7 92,4 68,3

!

84,7

82,0

Семинога.

с)

4426 4312 4061 3981 3951 3878

Строкач Г. А. (<<Плосківський») Сегедевко М. Я. (<<Плосківський»} Сіра В. М. (<< П.10сЮвсьКИ/і») Микодаєнко О. Р. (<<П.10сківськи/і») Носко О. П. (<<Жердівський») Васюра В. С. (Ї)lені Щорса) 11исенко П. М. (<<П.10сківськиЙ») Волоха

О.

І.

(<<П.~nе

........

оо

38ЕО

.

зg45

_.- -

)

""'""оа: .... ~.~!i:

"":f

11І:::_

884 894 853 890 837 1047 873 739 1

.1есик Ф. І. (<<П.10t Сааай О. А. O:lleHi 1..,и!- ~ ~)

S,,,O

~,3

Міщенко Г. І. (<<Авангар,р) Гончаренко Н . П. (i~leHi Щорса) Божок Г. М. (<<дїrківськиit»)

3707 3639 3590 3536 3513

837 831 878 902 952

«(

Сікорська М. В. плосківсыі.и))) Ка кун К. Г. (<<П:lосківський»)

ПТАШНИЦJ

~

~

ІЗО.7

78.4

Ь()-річчя СРСР

І ~

l!і ....

~ "' ::r" :: " +1 ~" =--и +182 75 8 40 + З8 44 - ЗІ 209 ~ 188 +143 26 +143 26 + 62 72 +149 27 +104 З6 :r "

""і!

Кривець Є. ~I. (<<П:Jосківськиn

птиц!.

':IIi~

.s

господарстJO

~~~ .. _

ЛИСАЧ, сількор.

Продан" IJ n"ОIl~итах .10 П.1ану 9 місяціВ

..".. ..""... -" ..'" . " " "... e-'t ,," ,,"''' . ·1~ ..ti~" -."".! ; о

':11"

: ~ ::~ ...

е-

сr!Jlt:JС:j(і!с}'киА:~ сТJjебух; 8СЬХНЙ.

"

~ ~ .. о:

::

М.

х

~

..

назви

•-

пQ

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИРОбниuтва І продажу державІ продуктів тваринницт аа rосподарствами району за станом на 1 серпия 1977 року (за даними Micb~OЇ ІнформацІйно­ обчис.,юваJlЬИОЇ стаиції державиої статистики)

Фото

ДОЯРКИ

змагання.

перевиконала

Г. А . СТРОКАЧ.

На них ріВНЯТИСЯ!

держави

даного

ріЗНОГО в:ку. Кожна З них знач-

О. СаРаНА,

15&1

центнери.

~~~~~~~~#~'~#~.~~~#~'~

За пі;J,сумками семи м:сяцll!. попереду йдуть пташниці М. М. Бобно. К В. Домалевська, М. Г. Туровська. Г. П. Соснов­ ська, Н. І. Зозуля, Н. І. Чечко та Інші. як! доглядають курчат

року і на рІк ранІше досяг­ ти оосягів ПРО;J,ажу д~ржавІ мОлока і м'яса, встаr'(')вле­ них на кінець п'ятир!чки.

нашого

Радянської дотримати

ціалІстичного

закуп­

нах молока на рІвень

кілограмів тане зобов'язання

3700

добре відома в нашому районІ доярка рцгоспу СПlІосківський" Ганна Антонівна Строкач. Вона протягом багатьох літ у ЧИСllf nраВОфllангових .соціалkтичного змагання. У першому піврічЧі ц~oгo року Ганна Антонівна також посІІІа перше МісцІ' серед доярок ра­ йону. ВисокІ показники має во"а і за сІм мlcяuів роботи. На кожну корову надоєно 4312 KlllorpaMia МОlІока. валовий надІй становить 894

тисяч курчат. Щом;сяця попов­ нюються ряди передовиків со­

обла­

сті підвищених

році

честю

ва і

госпо­

вагомий

ка;\IИ ферм Ки'!ВСЬКОї

бригадир.

Колентив семиполківсы\ої птахофабрини наполег ливо бо­ реться за те. щоб у юв:лейно­

дер-

тонн молока тонн.

ВНОСЯТЬ

по від

ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ ПРИРОСТИ КУРЧАТ

внлад у виконання працівНИ­

по­

требу НОЖНОЇ радянсько! лю­ р:иии.. Па:ІКО підтримуємо

nnoeKT

1547 1430

~jісяців молока

С. ТОПlХА,

праці до­

продав

ВіД по­

центнер. Трудівниці винонали вже майже 70 процентів річно­ го зООов'язання.

Готуючи гідну зустр!ч 60рfччю Великого Жовтня,

статті проекту нової Кон­

t.IУЛИ,

радгосп

за

кожно! корови. Валовий надій по їх групах становить 821

Ковален­

гоне вої та інших. Завдяки їхнІй ВИСОКОПРОДУКТИ~'F!ій

8дlftiні КомунІстичній партії. За П велину турботу про рмвиток села. ЩІ!РО в;:tячНі нашІй рцянськіЙ пержавl за те.

одержали за сІм Hi"oгpa~liB

ярок Надії ЕмануїлlllНИ Рад­ ченко. Ніни Мансимlвни Ли­ сак. Зінаїди АндрІївни Роз­

машин.

одержали

2345

кІлограмІв молока. Ра­

~ують результати

вони

друг по роботі доярки Ніна Олексіївна Соловей та Галина Федорівна Литовченко. Вони

вІд неї по по­ рОботи доярна

Мю·:олаївна

груп

Не набагато відстають

rpy-

НО. Вона одержа:Іа від нож­ ної норо ви своєї групи по

ШОГО радгоспу «Авангард •. ГордіСТЮ СПОВНЮЄТЬСЯ серце. ,ранторів,

своїх

СіМ 1ІІісяців по 2547 кілограМіВ молока. Валовий надІй по гру­ пах становить 923 центнери.

B!;J;cTae

багато назнинах

СВ;Т.,і ..добре

А заЙ;J;іТь на подвІр'Я

ки Катерина Федос\ївна Ющен­ ко та НадіЯ Григорівна Твер­ дЮК. ВІд кожної із 37 корів

2487 кілограмІв молока,

пи вона одержала по 3590 кілогра~lів МО.'lока. Валовий надІй по ГРУПі за це.й час сяrає 888 центнеріВ. Не на­

rrpиt(Jlа:::1і се.'1ища Калити пе­

рекоиливо rо;:хення.

докладають

викона.ння взятих

зобов'язань. Високої продук­ тивності худоои дооили~я дояр­

МісЯItіВ

новоУ

lКе

тваринники

сил для

, ~

ПтаШНlщі. вазви

господарств

ДИТ1!Иf'~ПКО Н. С. (<<Рудня») Острищенко Р. С. (I\r:ЇBCbKa) ЕаКУ.1енко Т. С. (І\ИЇБська) І\уценко Т. 3. ( « Рудня») ~Іузара ~I . В. (Боrданівська) Сироват"а А. А. (І\иївська) В.1асенко Т. І. (Київська)

ПОНО~lаренко Г . Я. (<< Р} J.НЯ»)

llовпак Г. І. (I\ИЇВСЬ!іа)

Репетунова .1. О. (Київська) Бо~ко К. Н. (Бошнівська) 3іненко О. П. (<<РПНЯ») Носрен!\о С. П. (І\иївська) 3інеНІ\О 3. А. ("РУJ.RЯ») .

БОРОJ.авко В. С. (Ііиївrька)

163,0 1 tiO,3 160,2 158,0 157,3 156,8 156,3 155,2 153,7 153.6 153,0 152,0 151.4 151,3 150,6

138,3 2333,9 2347,2 138,2 3С42,7

2863,9 1412,0 323,6 2933,4 3102,9 3399,7 277,3 2431,3 3555,4 2102,1

,...,.....,...,..."....,..."...,..:-~~~4"I.,."..".:I'"~..-,...,,....,....,.,~

НОВЕ ЖИТТЯ

3

стор.

~


в:гсж,цА.

М.l ..... А..РО,ц ... ж

"'А.

тв_и

МІСЯЧНИК РАДЯНСЬКО-ІНДІЙСЬКОї ДРУЖБИ У

нашій

{)rвся

країнІ

місячник

почина·

бив

радянсько·

індІйської ;:tружби. В1и при· свячений ЗО-річчю незалеж­ ностІ IH;:t1ї І покликаний прo.;tемонструвати

міЦність

носин мІж СРСР І Індією на­ л~чує рівно стільки ж рок;в, скільки Історія незалежного

державного Існування цlєї RО,1ИШНЬОЇ англІйської коло­ НП . РЦЯНСЬКИЙ Союз no;:taB руку дружби молодій держа' ві П!в;:tенної Азії відразу ж

свіТ

-

ху. нє

країною

відтодІ всебічне друж· співробітництво між

СРСР ва.10

І

Ін;:tіЄЮ

міЦніти

не

І

переста­

розвиватися.

Наша країна подала ІндІ! чималу ДОПС:\lОгу І пі;:l· ТРИМКУ, ню

сприяючи

незалежностІ

подола н·

СРСР

минулого.

бере

Тепер

участь

у

.лИШКО~f ших

ПРО:\IИСЛОВИХ

важливих

з

80

та

ІН­

наро;:!ногоспо­

необхідних

нам

ос-

т.

Документальні

ціаJlістичннх

фільми

МіНіСТр

60·Й

8

т.

Великої

член

нинішнього

проект

СТИТУI\ії СРСР.. т. ./І.ша БІографі.. 1961·А.. Програма .Час..

20.00 К.

КОН-

стю

ДніПРЩlеТРО8СLh.ОГО

До.ументальпиЙ кають ДОР0( Н>.

тепер.

кс,л!!

на-

III'ОI'РАМА

ОО ДОkум~~нтаJI"'lі

r

фїJlt.МН.

фіJlЬ"

санн.,. ДА. дітей.

Т.

..,/1

Габбе .

«Крнштале·

"Р.8НЧО~>. 8н«,в •. 18.00 МузнчниА фіJlЬМ .napdA 1~.30 І 'JOfфіJl.М .llро ~ошеН8

ОБЛ АСТЬ

KalOK'. )l\енНІ

та правила руху>.

• Нас .. е-

мистецтв>.

11

ПіДJl.убнurо.

тор..

11.00 К. т. !Іовини. 11.15 І. Марушко. Ю. Чорl. .Розмаринка •. Вистава дли дітей . 12.15 Художні~ телефІльм "На бистр"ні..

!З.45 ,С~рипкн передача.

І

лези..

11.00

К.

т . • Клуб

citOTitOMlI;iH:t. 22.45.у.р.іна ",ннву".

"lноподорожеА..

14.ОО документальні фІльми. 14.41\ 1<. т . • Тв"рчість С. ВУРІуна'. 15.3О 1<. т. БагаruсеріАннй художнІ. телефільм

Літературна

про

J(ешку

дли

І

ді,,;;

І", о

ІІРОГР"МА

ДРЕС.

.1'03"О1І'АI

дрvзl...

18.0О НОВ"КИ.

К<СТРУ

18.00 Екран

молодих.

.По.lст~

про

п"рші жнива.. Реклама. ОГОЛОW~"НR.

18.30

бере

19.00 К. т. IІІформаціАна програм • • ВІ· стІ..

участь

першиА

І<омпартії Литви

вічус.

П.

нкретар

П.

19.40

спорт.

(М.).

держа.но';

фі ..... и

Манн ••

ЦК .

21.05 1<. 21.30

(М.).

т.

І рає

РРФСР

народннА

В. І<ли.,ов. (М.).

Баl атоарійний худОА<ніи с8нзеОJlьннІАі фронт

фіJl"М

4 і 5 серіТ . (~.).

«КІш·

про

2n.I.~ К. т. Вечірня ка1ка. (М . ). 2О.3О Доку",н,а,,~ний філ"м .Томас

грншк •. ,'

21.00 Прп. рама сЧаr:t. 21.3О Д""",нтал.ні фільми. 21.55 1<. т. 11 ре., '.ра теле"иста.и

Московської Ф' ар .. онії . ( М.) . 1<. т. Докуме",ал.ні

..

16.30 • Поезія.. М. Vпени.. 18.15 К. т. Мільтфі.lЬМ сПравнла ие 17.00 Кінофестиваль .ЛенінськиЙ альдл. мене>. бом •. ТелефіЛЬМ .Рес"уБJlіцl llО'! IR.20 К. т . • Польова пошта ПОД8ИГУ>. трібен мир.. IR!'iO К. т. Тираж .СІLОРТЛОТО'. !7.15 Для дІтей . • Хатинка,вертинка.. 19.00 К. т. До бu- річчя В .. ИКОІО ж,о.т· 17.45 .Обговорю • .,о проект l<uнстнтуцlТ ни. Радинс.ка Лнтва . )І п,репачl СРСР..

ОБЛАСТЬ

15.40 Д,,") .. еНlальниЙ фіJlЬМ .Орlєнтир .асу •. 16.30 Хр,,,,,,ніА телефільм .Ли>а бо.· тис. щасти ие бачити>. 18.45 .Закон нашооо життя •. 19.00 К. т. Ко"ц,рт снмфонl"но,о ор·

16.45 1<. т. «На)ка СЬШОАні.. 16.00 .Рубежі десятоУ п·ятнрlчки •• За· І 17.15 К. т . • Відгу~нlт~ся, сур .. ачl!.. поріlна

НА

22.45

Якщо вам потрІБНо провести будь,якl ~еМЛJl·

кІв з освітою

тІв ТРУДИЩИХ, 'ІВ ие ПРОХОДИТЬ на мІсцІ намl-

чених роБІт підземнІ кабеЛЬНі ліні!

ЗВ'изку і

кому вонн належать.

На замІських дІлянках траси пІдземних лІ­ нІй зв'язку позначенІ замірними стовпчиками І попереджувальними знанами.

ВідПОВІДНО .Правил охорони лlнlй зв'яз· KY~, затверджених постановою Ради МіністрІ!! СРСР вІд 22 липня 1969 р. М 567, на ВИКО­

артист теле· діє».

нання роБІт

в охороннІй

зоні

бельних ліній міжмІського

пІдземних

зв'JlЗКУ

ка­

потрlбио

Чернігlвськоr областІ. 10, телефон 2·14·73, виробнича дІльниця .N9 9.

}{ОI\lСОМОЛl, ська,

!

І

:

НЯ.\! в УЧIІЛIІЩі ВЧИТИСЯ в ШкоЛІ ро6іТНІІ'ІОї молоді.

: І

:

!

закінченні училища можна

110

~CT) (11.ТИ

.10

_

оргмв 6ро •• рскnго горко... 11

раАонвого

Єо"етов Дf'ПУТ8ТОВ ~РV4ЯUlИI('. КИЄНСКClЙ оБЛ8СТ.. ra';\fI'J8 8bIX()BHl 118 Vk~'аингк()" MHtlKft

НАША АДРЕСА. 25.'1{)20.

М. БРОВАРИ. аvл КиfRса.К8 1М.

t

* t

і

Наше ПіДI1РI1Є,\II:It:lо НОСИТЬ В1lс()ке званн;]

: і! •

Вступни;.ам необхідно подати такІ ДОКУnlенти: 1. 3анву Hd іМ'я диреfiтора.

:

ство KO~I:> ністичної ПР<Jці», нагороджено го Чсрв()нnго Ilрапора

:

і

2.

"П~;ІПРИЄ~І opдeHO~1 Tp}';JoRO

3 Сil:ДОЦТUО С!60 атестат про ОСвІТУ. 4. ХарактеР11СТИКУ з школи. 5 ДовіДI\У з місця проживання.

:

7. CBi;JOUTBO про народження. 8. 6 фотокарток РОЗ~lіром З Х 4 см.

f

6.

І

f

АlJтс6іОІ'J)<1фіlО.

: • :

Медичну ДОВі;JКУ (форма

: : :

і

.NQ 286).

Документи подаються особисто до учбовоІ частини проф. •

училища

і : :

до

серпня

28

1977

Наша адрес<!: nиїв·15. АУЛ КОРПУС 57 l'{аТI1 трамваєм N9

ленка» або тролейб)сом ом

20

дельнаl>.

• : : : : :

року.

Січневого ПОRстання. 25.

З() до зупинки "Вул. Нопи· до зупинки 4ВУЛ. lT та·

j.................................................................. ДиреКцІя ПРОФУЧИJlища.

~.t

I~~~~O=~;-;~H~~ НАСЕЛЕННЯ ПРОПОНУЄ МЕШКАНЦЯМ МІСТА й РАИUНУ ЦІНАМИ

У КОСМЕТ~~~о~~ВІК~~~:Е~lО~:р~г:банно.пraльно

l\lY комБІнатІ на житловому масиві ~]iCTa): грим обличчя - простий 1 складниА.

~

фарбувания брІв

в.Й,

завивка вій, приклеювання вій І тренування повІк, оформлеиия брІв,

гll [єнічний масаж обличчя І шиі,

гіlієиlчна чистка обличчя,

маска із поживи ого крему,

накладаиня

тонального

креМУ'ПУДРIf,

знебарвлення пушкового волосся на об.mччl. ПОСЛУГИ РЕМПОБУТТЕХНІКИ (~]. вул. Шолом·АлеЙхема. Телефон 18-1·99): фарбування марок,

1

МАП.~

холодильникІв

1

пральних

Бровари, м.ашин

усіх

ВlІготовлення ключів (плоских) до двеnних замкІв,

доставка еt.1адної ПОJУТОВОЇ техніки у ремонт 1 з ре· моиту

за

заявками.

Днрекцlя.

~

ІІ,JІІ:ФОІІИ . lІ'lІ_К IОР8

-

IY·j·II~; ._<, '''ННК8 реД.'ІІ)РИ

8IДflоиі1l.8~ЬНОГО сєкрет~ря. вl.n.nlnу сIЛЬ('ЬkОГО I'ОСIЮДИР<"18S 4еит& .. ,cц~"oгo ~tlС'Ofюі Dоtliоrи

І

13 УЧИЛl1щl є їдалыl •. хороший спортзал .

ТЕЛЕБАqЕННЯ~

І

: •

l:Ol\J.

:

І

І

*

вечlрнього

~-~--~~~~~~~~~~#'~~~~~~~~#,~~~~~~##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##~~~~~~~~~~~,##~~~

Комм.уннстическоА партии ~Kl>aHtlbI. I'Оl10Il.СКШО

: : :

вчанн}! І беЗ.10ганно працюють на П:ДПРИЄ~lrТВі. в ПЕ'ршу чергу заGезпечуютьсн ГУРТUЖІПКОМ і київською пропис-

: : : :

.Ni 4. \ ~..",.-"~...,...,..~....",-'~--------------~---..---------~_ ....... ~

~~:НUВАЯ ЖИЗНЬ.

і

вl.ЦIМННЯ техні"уму чи ІНСТИТУТу легН()і ПРОШIС.l0востl. ВИП:>СКflI1КИ училища, нні усп;шно закінчать КУРС на·

: : : :

\ ВУЛ.l

одержати пнсьмове ПОГОДJlCеННJI за адресами:

*!і

Приііннтl до училища забезпечуються стипендІєю вІ;:! зо ДО 5() крСі на місяць. Ті. хто закіНЧИВ 8 класів, можуть одночасно з навчан·

"11. встановлена нри' \

СОЮЗНИХ

і

класів.

піJ~rJИС~IС:ТJjі .

3а пошкодження кабельних лІній МІЖМІСЬКО.) го зв'язку Указом Президlr B~PXOBHOЇ Ради \

ЗВ'ЯЗКУ

.................. и

• :

Без дозволу ВИНОНІЮМу з в:дмlткою в ОР.1е·

СТРАЛЕИ

ПРИСТУПНО.

ціt:l взуттєвої ПРО~1Исловостl - розкрійни"ів, заГОТіВНИ· І\ів, Зі.ТЯil,ЧIIJ\ів. ВИПУСКНИКИ забезпечуються роб(ною на

рІ вир06ничоІ дІльниЦІ І виклину представни· \ ка пІдприємства, яне обслуговує кабельну лІ- \ нlю міжмlсьного зв'язку, liиконання робіт в \ ) охороннІй зонІ кабельноУ лlніІ заБОРОIІЯЄТЬСЯ. \

ТЕХНІЧНИИ ВУЗОЛ

8 -10

ЗА ПРЕНСКУР АНТНИМИ

М. }{озелець,

УРСР вІд 15 грудня 1969 мінальна вlдповlдаЛhнlсть.

С.

11

-"""'='

Професійне У'lилище готує sисококваЛlфlкоааних фахІв·

: :

Ф'ль",конц,рт.

(ТВСМ !), телефон 25·90·64.

RI. роБОТИ, з'ясуйте У внконкоМI Ради депута·

Заступник peдa~Topa

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ НА 1977·1978 НАВЧАЛЬНИй РІК і Приймаються юнаки І дlвчата віком від 15 до 18 ро· і

~-;;~-;;·;Е-;;;~~~;іп;~;;~Т-;~.,-;~;:з~ ~;:~~ ~~е;ч;н;а: 1;-----~~ ~ ОРГАНІЗАЦІ й УСТАНОВ І НАСЕЛЕнию , ~"

9: 2.

В. }{ОВАЛЬ.

}!{СВТНЕВОї СОЦІАЛІСТИЧНОї FЕВОЛЮЦlї

I8.4~ .LiJlbCb~Ol vСlluдарськиА тиж.: день •. 19.00 К. т. Інфор .. аціЙна програма« Ві. сті ••

19 ОО Док) мент •., ... , Ф ·.1І.ми. (М.). 19.25 1<; т. .JI, .. ;,,,,~·P"; ч"танни •• , Народна І 19.5О К. т . • МУЗИЧМІІА кіоск •. (М.). 119.30 К. т . • М'}Ilнародне )l(НТТ.'. артист_а СРСР А. К. Тарас".а. : ~O.15 1<. т. Вечірня '~3Ka. (М.). ~O.IJO В"ступ І(раснu,рсь~шо ансамблю 22.35 1<. т. Романсн М. Гліики. О. Дар· . ~О.ЗО К. т. І<онцерт. (М.). та,щю СиUіру. го"ижського. П. ЧаАК08С •• О'0 ~1.Ju ьагаroсерійниА художніil теле- 20.30 К. т. До.у",·нтальні фІльми «Ви· 8ИКОНУЮТЬ К. і Р. Лісіuіан. фjль . . . ВIП80льннА фР"НJ _їta. оздп. у fupax», сСн,нал 30ПРОГРАМА ут І, 2 І 3 с,р:ї, (1О":.е,,аві.). (М.). БОВ·'JУ". ,~.OO Музичннй фі.lЬМ .Композитор І СЕРЕД". 10 СЕРПНЯ 20.45 1<. т. «ІІа добрані., діти! •• Алексі Мачав.ріані.. ПРОГРАМА ЦТ 21.0О IІРОірама .Чис •. (М,). 10.20 МІжнародНІ';; турнір з класично'( 9.30 К. т. Театр юного Г.l.дача. 21.JU .Юно.,іrOl'ИС І'ЗД'НС"UЇ епохн'. боротьби на прнз Імені І . М. А. Кузиецов. • ВеликиА КОИСIІ.ра· Худо",ній філ.м • Ьроненосець 21.00 21.ЗО .МаЙстри

JlI'РШП\IУ т.\н,й гра Йш.l:l з

і

::

Риза нов. 8нста ••

16.35

із сіТhИ. Отж",

B~YттЄBOГO ОБ'ЄДНАННЯ «КИїВ» ім. 50·ріЧЧR ВЕЛИКОї

і

';;.А / ·..·~~~~;iJТ BQK8J1bHo·iHCTP} ансам:Одю «ІвеРіЯ».

~'я­

BopOTaг~

ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ПРИ ГОЛОВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

:

ка на радіаторІ. із циклу .Важ·

мента.llЬНОІО

3'lушував

і

!

А. КРАСИКОВ, оглядач ТАРС.

22.45

7

hо~анди гo~тeii вий'!ати м'яч~

зі

ГnГПО,l:\РСТВn.

~ ('віХО'I, і на пе­ РІ'РВУ О IІI'РНlIКИ llіШ.1И при рах) НІ;У 2: 2.

Радянського Сою:)" І ПОЧllllають мlСЯЧIІИК

-

рази

·..............••............................ _

зR~ чать

tI .. овт-

матчі

,Jій

відзначився

П"РІ'llіIlН!!\1

()"І!ОВО­

ШШ!ІІХ !\t)аїп про

своєї дружби.

АраМdтнчноrо театру ~OгO. 20.45 .На .LIобра"і~. діти!>. І 21.ОО npOrpaMd .Чис •. (М.). ~1.30 Лродов ... енн. виставн' .С~у",бо, .нА роман..

18.30

~

ilШП і!

, 11.0\1 К. Т. Новнни. ' 11.15 К. т. І pd. заслужений артнст росіАСIa .. ЩО! )'РСР 8. Сt'ч~іtl. ім. М. І ·орь. 18.20. щод;"ннк <uці.лістнчного зм.·

19.30

Pi~

ве.'І!і';IІХ

'] IIRal)lIl'I,I,U~IY

ni;J;Гo~

здг(\дженість

О~о5.1ИВО

тири

знтрі.lася

СІ1ПР 1'(""'на'l!!

І\ШР ••

роди Інд ; ї

''?/~П/lI~,

Н"

в

та

~Іатчу ву·

фізичну

~rI!f;o:ra П'JНО\lареНI\О. Він 'I~­

рцгоспу

.1Q,1I3X

« ;r;:,р"іRrI>Пlіі »,

напруже·

Б

на

товку

чів.

гічного T~XHi"Y\lY, uійці ЯІ,ого тру ~яп,гя

кращу

студентів і прове.1И ще

ін~устріа:rьно-педаго-

СЬКІ)ГО

ЦІ слова IІО!ііСького мінІ­ стра 3 особливою а:пуа:Iыl-­

~('!.:. !~:!.f1.___

п РиГ"АI\\А

сказав: в ІН.1ії

ЯВИ,lа

ніх .1aHOK госпцарів ПО.1J!, які ПОСИ.Ш.'!!! тиск на ворота

Фrтбо:rьна 60\lnH~a CTY~!HT­ СЬКОГО загону «!\O.lOC» l\иів-

оборони

Ра" рух

б\';:І:ВНIІЦТВО СВ:ТУ бе! ГО.l0Д~' Й експлуатсщ!ї. Сl1іту, .1е вс! ЛЮJІІ рівнІ І де торже­ ств\'Є

Друга ПО.1овина

ГОСПОДАРІ

IНДіііськогn

втілити

ПОУ)ЖЮlкІв

10

.Об.080РЮ.МО

Індією,

ГОНl;П (нброєнь.

накреслення

'1,'

ПЕРЕМQгm1

ві.1llО­

І

рnзрядку

прnти

праПlеНIІЯ

про

К. т. Е. БрагінськиА, Е. .С.,у ... бов"іІ ромаи..

СРСР мІнІстр

мир,

носТІ,

Р

встанов­

СТlІчнlй революц:ї. R рцян­ ській дійсностІ. А нинІ H~C об'єднує сп:Л!,на боротьба за

Фото В. Бендика.

СПО

на мітингу

JIІПЛО:lfаТIІЧIlИХ

МіЖ

а'

cMaKCHMh.o:t.

1<.

рі чниці

НА РІЧЦІ.

пього

черпав своє наТХllеНIІЯ у Вс­ ЛІІІ(Ш Жовтневій соцlалі­

ГРОМИ­

уго.1

по-

НСМОЖ­

уже

ЗО'ріЧЧЯ

Джаг.:\жlван • ВИЗВОЛhНllit

пl;щреСЛЄI!О,

нових

яке

син

i~

со-

БАМу •.

погасити

уряду,

розвиток

краІН.

П.IS К. т. «Адреси молодих>. 1~.00 Новини. 18.15 1<. т . • Веселl HOT~H'. &В.ЗО К. т . • Трудо ••,А рнтм Передача 3. 19.00 К. т. • Вокал і.. •

Н.48

ряд

СУСП:Лf,СТНО

яснраве

рону, виступаючи

С'вячени\1И :)Н'!\!Еннlй ;Іаті

14.50 С. Зал",·lн . • Сол"на пап~.. 15.45 К. т. ХудожнlіІ фІльм дл. д1теА

ЛЮ,:\ське

(Hapo;:ltla

А.

рсвоЛlО'

ПРОСУНУ.lа

І ось тепер.

в;зиту, з Індії побу­

А.

уряду

ЛІІВО».

по­

заl-:ОР,JОНН1IХ

СРСР

на­

Джавахар­

.ра.1ЯНС!Jка

прийшла

за.lежнс,сті ІндіУ. збігся з ЮН:!lfЙНIІ\1И :ЗС!ХО.1а\II1, прн'

О.зо за», К. т. Фільм-вистава.. g~~.P~~T~U~~KHA. .ГроК.

вав

ІндІї

запалила

лум·я.

народу.

результатІ У нвітНі в

першого

набагато

вперед

І

приурочений .1О ЗО·р'ЧЧЯ не·

9 СЕРПНЯ

що

ЦlЯ

спlвроб:тництво 8 економіч' ній, науново,теХНіЧНіЙ та іН­ ших га.1УЗЯХ. l\Іісячник ра­ ДЯНСЬКО'~lІдійської доужби,

про мир, дружбу І співроб і т­ l'ІИ'Цтво. Цей документ пІд-

14.00

на

В ЯКЕ:.!

сано

пі;:!писання 9 РО1іУ Договору

ВІВТОРОК,

І\УРС

вождь

лал Неру, в свою чергу. ПІІ­

рону. О.:\ночасно було пІдпи­

това­

глава

сав,

що радянсько·:н;:tійські в:д­ носини повинні Й ;:ІалІ грун­ туватися на договорі 1971

рів. Важливою віхою в лІтопи­ су радянсьно·індіііськнх ві;:!­

наснн було серпня 1971

ник.

цих

зазнала

часу

незалежної

Але їх чекало гі рке роз­ чарування. НовІ керІвники Індії заявили. що продовжу·

ко, було знову

1І0БI. Індія розплачується по­ ставка~fИ 8 Ра.lЯНСЬКНЙ

Союз

років,

свого

Ціональ'но-ни:звольного руху Ін'дінського народу МахаТ\1а Гаиді. Ного учень І сорат­

лення

справ

,дарських об'єктів на індій­ ській територі'і. Ця ДОПО~lОга І пІдтримка не обумовлюється нІЯКИ:ІШ ПО.1IТИЧНИ:l1Н У:\lОваЮI і Ha;:ta-

ється на взаЄ~lОвигіднlй

дував

3 наго.:\н

Cb~:OГO

прое'{­

ТУБанні та БУ.11вництвl

Д.1Я ВСЬОго свІту не раз на,га-

партія).

ватимуть

ню тяжної спа;:!щини колонІ-

6.'1ЬНОГО

H~~oT СОЦlалІстично! револю­

ЦlI. Про значення цієї подіУ

дружби І співроб:ТНllцпа :з РЦЯНСЬНИ:lf СОЮ:ЗО~І. бо цРіі КУРС відповІдає коnjнюш Н'І­ ц:ональюш Інтересам Індііі­

зМіцнен­ й

взає·

усіх

разки і дО ВЛЦІІ Джаната парті

ро­

1947

протягом

тридцяти

з'явилась на

серпня

15

І

дружнІх

Противники дружби з Ра­ дянсьним Союзом ЯК у са­ мій Індії, так І за Ії межами. не приховували надій на по­ гіршення радянсько·ін;\Ш­ сьних відносин пІсля того, як на парла~lеНТСЬЮIХ 811бо' рах у березні цього року партіЯ ІндійСI>КИЙ нац:ональ­ ний конгрес, що прюшла

уз братерства і солІдарностІ, янІ зв'язують оБИДВі країни. Історія дипломаТl!ЧНИХ B1;:t-

як тІльки вона

пІдсумки

мовlдноснн наших країн за весь попереднІй перІод І П:;:І­ ніс їх на якісно новий, ви­ щий ступІнь.

раДIOМО8Л~ННЯ фnнж()ре-('Іюнд~нrз

19·j ІМ; -

Rlllдlлl.

-

Iq 4·47:

KnpPCnOH-

прnмисл"востl

ІЧ ~ "і

І

г •.•~,. ни ,оди..

~

Оl'iсяг n.5 фnnматv r;:j<tPT~ .II['1~UII~a

,

~.я~I::~~ОКі ~:~~~:.

\

,

~,,~,~~~~~~~~~~~~~~#~,~~~,~~~~~~~~~,~~"~'~~~~~~#~~~~~~~,~,,~~~~~~~~~~~~

~KC 61964. Броварська друкарка Київського облуправліииа • справаА вида.вИИUТ8, поліграфії і книжкової торГlВЩ вул, КИllкька, 154.

3a~l. 4288-10.940,

#125 1977  
Advertisement