Page 1

ЗАВТРА

І

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНА/1ТЕСЯІ ~ .м 125 (4232)

СУБОТА

7

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

-

СЕРПНЯ р.

1976 2

Ціна

коп.

ЗАСНОВАНА В

РОЦІ

1935

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

7 6 mНИ88· :ВИСОКА ЯКІСТЬ! У ДАРВІ ТЕМПИ,

W

"

КОВШУН Василь Максимович,

БУЛАВКА

\

Володимир Іванович -

~

Віктор Миколайович,

~

ДЯЧЕНКО

СМИК Федір Федорович

комсомольсько-молодіжний екіпаж, комбайнер і помічник комбайнера радгоспу <<Гоголівсь­ кий>>. З початку жнив підібрали валки коло­ сових на площі 160 гектарів, при цьому 278 тонн зерна.

намолотившп

-

номбайнер і помічник комбайнера племптахозаводу <<РудНЯ>>. В несприятливих погодних умовах намолотили понад 1 ОО тонн зерна, норми виробітку винонують на 120 процентів.

ШМАТКО Павло Максимович,

ШЕВЧУК Микола Дмитрович, ШИМКО Федір Федорович комбайнер і помічник номбайнера племптахо­ заводу <<РуднЯ>>. Обмолочуючи валки номбай­ ном <<СН-4>> з подрібнювачем соломи, вино­ нують денні завдання на 110-120 процентів.

ШМАТКО Андрій Павлович комбайнер

і

помічнии

-

. .Ліда КУРИНА працює в ПМК-8 тресту «Броварисільбуд» уже

номбайнера

«Зоря>>. Підібрали зернові на площі

68,3

тара і намолотили

Система­

195

ВІСІМ рокІв. Вона поставила трудові автографи на багатьох новобу­

радгоспу

тонн зерна.

довах восьмої та дев'ятої п'ятирічок. Зараз трудиться на споруд­

гек·

жею-Іі де~'ятипо~ерхов~го ~итлового будинку в Броварах. Ударни­ ця комунІстично! працt, Лtда Курина виробничі завдання системаТ!L'tно виконує на І /0-115 процентів. Фото П. Го.1ованя.

тично перевиконують норми виробітку.

ПОТРІБЕН ДІЄВИЙ КОНТРОЛЬ Тривала дощова погода зав­ дала немало клопоту і непри­

ємностей хліборобам радгоспу імені Мічуріна. Працювати Ум

доводиться у

важких умовах,

втюристовуючи кожну сприятливу годину для збrІрання врожаю зернових. - Озимих і ярих у нас уже скошено на звал більше тисячі гектарів,

обмолочено

валки

з

.

Повідомляє

ня

ня переможцем у змаганні вийшов Микола Іванович Влезько, яний намолотив за неповний робочий день <<Нивою» 32 тонни зерна ячменю. Та

ноли

взяти

виробіток

<fl:ж~. ?д­

повідального

працівнина

рад­

усієї ланки комбайнів, зайня- госпу, який би контролював тих на підбиранні валків, то якість збирання і м:іг вжити він дуже низький. Причина оперативних заходів до їх не­ часті поломки машин, мало- допущення. Тут був лише один

солсми,

продуктивне

На

її

вже

майже

наше

зібрано

на

прохання

нии комплексного загону,

і

300

впо-

гек-

началь-

збирального

головний інженер

Іван

їх

ви:користання.

член

Ось і зараз у таборі, хоч закінчився обід, стоять чотири

:комбАЙни. Всі

чи більшій

мірі,

ремонту.

полі, де машин -

групи

народного

:контро­

лю, об'їждчи:к Ми:кола Григо­ рович Демиденко, але він без-

вони, у меншій

порадно

nотребують

ляв, що

розвів

рунами:

мов­

можу вдіяти?

Ланка носарів працювала за

решта збип'ять ном-

засилати

не

полагоджено.

можна:

тече,

а

дах

не

земляна

мокра, бо ночасно втрачаються хщб 1 цш­ підлога й без того тільки два дні тому її змазали ний норм для худоби. Нас здивувала і обурила та- глиною. ка безгосподарність. На nолі у Нраще становище на тону цей час не було жодноrо від­ Першотравневого відділка, :ку­

площі 376 гектарів, каже директор господарства Володимир Юхимович Лисенко. Слідом ведеться скиртування

ряд:ковано тарах.

НАГОРОДА

і в другу зміну. На }~ьому ж току є великий иритии навіс, але зерно в нього для зберіган­

реидова

вич Нагорний. Четвертого серп-,полові повно зерна.

ВПСОНА

Іванович Герасименна по1<азав, ян діють окремі лан:ки цього

А на ральних

нільна нілометрів звідси, непо­ далін від руднянеького шля­

нах на

ство. Номбайнер Григорій Пав-

ділянЦі,

лович

nосів вів-са У протилежному кін­

ди

надходить

зерно.

з

Після

поля

насінне

первинної

оброб­

ки" йоrо зразу засиаають у су­ хии добротний с:клад .

У жнивному комплексі ливі

всі

треба

ланки,

одночасно.

говує на увагу

досвід

очищають

його

Отже,

скиртувальни:ків, дня

важ­

рухати

роботи

які віД

заслу­

кожного

nожнивних

залишків 50 гектарів поля. Правда, ця площа могла бути значно більшою, якби чотири комбайни з подрібнювачами со-

великого механізаторського но- байнів піДбирали валки яч- ху. Нали ми під'їхали, то n'ять ле:ктиву. Чи зробили тут не- меню в суміші з nшеницею, ми жато:к <<ЖРС-4,9>>, за:кінчивши ломи працювали окремою ланобхідні nоnравки в розрахун- побачили справжнє бракороб- :косовицю пшениЦі на велиній :кою. Ча::тини звільненого поля

жнив,

особливості

я:ких заходів

нинішніх

вживають

Теплюк

тільки

виїхав

саме

переїжджали

на

для прискорення збирання і сюди і робив перше ноло, але Ці поля. На скошеній площі, з недопущення втрат врожаю? про яність обмолоту не турбу- :краю в :край укритій валками, З дошки по:казників, що сто- вався. У :копицях соломи була У багатьох місцях виднілися їть у польовому рального загону,

таборі збидізнаємось

половина необмолочених нолосків. Між іншим, цей майже

пропущені <<rриви», а між вал­ ками на стерні лежало чимало

про передови:ків жнив. Другого новий :ком5айн <<Нива>> механі- загублених нолос:ків. серпня, наприклад, комбайнер затор своєІJасно не підготував Незважаючи на примхливу Нирило

з

Сергійович

помічникGм

новичем

Василенко

Дмитром

Малієм

Пимо-

обмолотили

валки ячменю з 18,2 гентара і намолотили 33,1 тонни зерна.

до

роботи,

він ще

і

з

зовсім

почат:ку

не

жнив

дощову погоду, намолочене зер­

використову-

но в господарстві

несвоєчасно

вався.

приводиться в порядок. Два то­

За сусіднім номбайном <<СН4» з подрібнювачем соломи

ни погано підготовлені до робо­ ти, особливо на Ленінському

Наступного дня агрегати пра- стелився широкий слід соломи. відділ:ку. Тут скупчено вже май­ цювали лише де'Кіль:ка годин, Вона губилася з соломотряса же 700 тонн зерна, а очищено і найкращого виробітку досяг номбайнер Микола Ніндрато-

через велиний отвір.. Нали ми лише незначну частину. Дер­ перевірили, то виявили у тій жаві здано по:ки що трохи біль­ ~~-~~-~----~~·~~ ше 40 тонн. З трьох зерноо'ІИС­ них машин працює одна, інші

!

нес.пр.авні. Не вистачає лю.~ей. На першій зміНі повинно бути десять робітників, щоб забез­ печити обслуговування всіх механізмів, фантично ж їх є тільки п'ять. Не більше буде

механізатори

На жаль,

вже

оранку

попередників

ще

то.

злущили.

стерньових

не розпоча-

Кожною хвилиною робочого ча­ дорожать хлібороби радгоспу сТребухівськиА». Повним ходом скиртується солома. Більш як пів­ тора дес11тка скирт височіє на полях

господарства.

І

зразу

ж

готується грунт під урожай на­ ступного року. Трудову вахту пов· ний світловий день несуть орачі.

Більше

140

пожнивноі

гектарів

зробили

оранки,

перевиконаннІІм

вони

працюючи

норм.

Фото

М.

Семиноrа.

з

поїзда N2 2 бригадир теслярів Федір Петрович Дорогий. Працює майже шість років. Спочатку був теслярам,

а

потім

він

був

вису­

нутий на посаду бригадира. Очо. люваний ним колектив брав участь в будівництві великого зерноелеватора на 50 тисяч тонн

у Василькові, зерноелеватора пер­ шої черги на 18 тисяч тонн у міс­ ті Бурині Сумської області.

За сумлінне

обов'язків, працю,

виконання

своїх

високоnродуктивну

наставиицтво

Президія

Верховноі Ради Української РСР

в переддень Дня будівельника нагородила Ф. П. Дорогого По­ чесною Грамотою.

ПJДТРНМУС!МОf. \:1 Колектив водіїв вантажної ко­ автопідnриємства 09034 на

лони

мітингу,

що

відбувся

вчора,

об-

Нерівники і спеціалісти радгоспу вишукують додаткові

говорив і nідтримав ініціативу бригад І. Т. Ярошенка та В. М.

поліпшення

кавтранс>>

можливості

для прискорення і збирання врожаю.

Зокрема, включено

комбайнування байни.

на

пряме

жита два ком"

згодом механізатори

реобладнають для цього

агрегати.

й

neіНШі

Носачова

ристання

підсушування

валків

викори-

стовуються бокові граблі.

Од-

мобілізувати

наявні сили і

їх

на жнива всі

здійснювати за

винористанням

оперативне

керівництво і контроль . Більше а:кТИВ,!!ОСТі мусять проявити

партінна

та

профспілкова

орга-

ніаації, краще дбати про дієвість соЦіалістичного змагання на

жнивах,

негайне

усунення

недоліків.

Г. СМОЛЕНЧУК

вщомо, про

на;

.. передовІ

сво1

П. ТЕПЛЮК газети

вико­

nлани

Р.?.ботах. водн

в

лисп

секретаря

~ПРС. ~- І. Бр~жнєва.

ВІР:_nОВІДІ, опубЛІкованому

т?_ва~~ш

Л.

І.

схвалив. ІХНІи почин.

,Як

_1юзnо~І~и на

ІМ я

Ц!<

У лисТІ­ <<Прав­

Брежнєв

.

,

На МІТингу були взятІ зобов я­

зання:

виконати

план

nереве­

зень цукрових бурякІв. . нового урожаю до Дня авто~обІлІста, на зекономленому

nаливІ

nеревезти

nонад завданн~ 8 тисяч тон_н цrкрових буряКІв, довести коефІ­ щєнт

використання

роботах до

90,

u,юватимуть

за

парк:у на

а причешв

цих

-

до

70 процентів. Автомобілісти прастар-

_

ший інженер - інспектор держсільтехнагляду районного управління сільськаго господарства: М. ТОПОЛЕННО завідуючий током Ленінського відділреспондент 'НИТТЯ>>.

поліnшенню

автотрансnорту на сіль­

с~когосnодарськ~х

нан цього ще недосить. Потріб- дои», но

з управління <<Північ­

по

Для перевертання й І Генерального

Рейдова бригада:

су

Пошаною і авторитетом корис­ тується у трудівників Броварсь­ кого nостійнодіючого будівельного

-

:ко-

<<Нове

методом

бригад-

ного nідряду. Бригадири М. Я. Навроцький та Б. Д. Жуковський вирішили виконати свої виробничі програми відповідно на 140 і 150 відсотків. їхній почин nідтримали товариші по роботі. В.

ГОНЧАРЕНІ(U,

начальник відділу ексnлуатації автопідприємства 09034.


НАШІ ІНТЕРВ'Ю

Сnільний девіз Наnеgедодкі свята 6удівеn•ииків карєспондент «Нового життя»

А. БОРМІСЬКА

3YCTplnatA

ІІ rаІІовним ІнІІенера• віддІяу капітаnь­

ноrо буАіаницmа ~IIOAJ пороwкоІІІі метаnургІі, головою постійної комісії будівництаа міської Ради депутатів трудящих Петром Пиnи­

rювичем ІВАНЕНКОМ і nап~а~ІІІІа розповісти про діяnьність депу­ татІв у ІІріwеюtІ нapoJUjorocnaдaP'-•кмx завдань десятої п'ятирічки. Завтра зодчі вашоІ краІвв вІДзначатимуть своє

традиційне сввто. Тому, rа­ даю, Петре ПІШІШоввчу, що перше ваше CJJoвo буде про

РОСТУТЬ ВГОРУ ПОВЕРХИ Не по днях, а по Г()динах рос­

туть угору поверхи 144-квартир­ ного житлового будинку на вули­

грівальної

мере­

Ж!.

У

-

минулій

ці Марії оіlагунової. Зводить його

розповідає

найкраща

ма,

комсомольсько-моло­

едектричної

111

-

ми

n' ятирічці, 1. 1. ьуш­

бригадир стали

працювати

за

процеюів. l'оловну таємо

на

Адже

оумємо

високу з

увагу звер­ якість

роооrи.

роuітничою

га­

ранлєю.

фото ВІ'ОРІ ви бачите корпус l!а­

uу динку,

гатоквартирного ва

-

керІвника

Ьуwму,

а

внизу

оригади

-

спра­ І.

1.

передових

методом Миколи Злобіна. 1 це оrдшельників М. О. LІнищенка, відРадні результати: ПР\1- О. І. І утника, Т. С. Науменка, ·rажного управління ;N2 3 тресту дало ІР. В. Lтоnярчука, М. О. Афана­ «І'оловкиївміськбуд», .якою ке­ дУктивність праці зросла на 4U І. І1асєку. на ударну сьєва та рує делегат XXV з'їзду КПРС, процентів. Ставши Фоторепортаж П. ГОЛОВАНЯ. l'ерой Соціалістичної Праці Іван вахту дес.атої n· .ятирічки, наш ко­ дооитися ще Іванович Вушма. Будинок цієї лектив старається серії відповідає усім вимогам су­ вищих показників. Зараз працює­ часного Д()Мобудівництва. Проек­ мо в три зміни. Першою зміною Юрій Ноеипович том передбачено усі комунальні керує майстер другою Вододимир вигоди. Досить сказати, що висо­ Нарчук, та стелі на 20 сантиметрів вища Насильович Титаренко, третьою Олександрович Афа­ від попереднього стандарту, - Микола насьбв. У сі вони комсомоль­ збільшено площі квартир. Монтаж корпусу будинку ве­ ці. Трудяться з великим енту­ діжна

бригада

будівельно-мон­

r.

деться

двома

потужними

крана­

зіазмом.

Заспівувачем

ми в десятій п'ятирічці. За «Основними напрямами роз­ витку

результати вже рчевидні. На

1

будіве.пьвиків, Іх досвrиеи­ ИR і мани. Грандіозні завдання стоять перед будівельника­

змагання

народного

ства СРСР

господар­

1976-1980

на

роки~ капіталовкладення у нинішньому п'ятиріччі ста­

новитимуть 630 мільярдів карбованців, що більше проти минулого на 25 про­ центів.

У

Звітній доповіді на XXV з'їзді нашо'і партії Ге­ неральний секретар ЦН НПРС тов. Л. І. Брежнєв сказав: «Будувати швидко, економно і на сучасній тех­ нічній основі ось екладо­

-

Ві високої

ефективності

в

капітальному будівництві~. Цей девіз став сnільним і для

депутатів,

членів

по­

стійної комісіУ будівНІщтва. Велика програма ку

народного

розвит­

господарства

вимагає введення в дію но­ вих промислових підпри­ ємств, реконструкці'і і мо­ дернізаЦії діючих. У nершо­

щування ностей

виробничих потуж­ беруть активну

участь будівельники. У Ра­ дянському Союзі близько 10 мільйонів будівельників і монтажників. Ножний п'ят­ надцятий трудівник нашої країни працює у сфері бу­ дівництва. Значний вклад у розвиток міста Бровари внесли наші будівельні ор­ ганізаціІ. 9 із них ведуть будівництво у місті, 11 на селі.

Ростуть із року в рік асиг­ нування

на

спорудження

но­

вих і реконструкцію діючих підприємств, будуються нові

ЖИТЛОВі буДИНКИ, ШКОЛИ, ДИ­ ТЯЧі

садки,

лікувальні

за­

клади. Якщо за 1971-1975 роки обсяг капіталовкладень з усіх джерел фінансування

••••••••••••••••••••••••

Як символ тру дової звитяги Колектив

госпроврахункової процента.

будівельно-монтажної дільниці тресту промислових підприємств

«Укоопспілка»

хоч і невеликий,

але завзятий. У нинішньому році він уже ВдРУГе серед будівельних організацій міста виходить переможцем у С()Ціалістичному змаганні. Напередодні свого традицшного свята усі будівельники зібралися на урочисті збори, щоб підсумувати свої трудові досягнення. - Натхнені історичними рі-

шеннями

XXV з'їзду

КПРС,

-

відзначив

П. М.

начальник дільниці Бабійчу~, наші буді-

вельники самовіддано потрудилися над виконанням

підвищених

Продуктивність праці тії, виконкому міської Ради де­ трудящих та міської зросла за цей час nроти завдан­ путатів н.я більш .як на 7 nроцентів. ради профспілок, побажати нових У досягнення цих успіхів особ­ трудових перемог і якнайкращих ливо великий внесок зробили на­ успіхів в особистому житті. ші кращі трудівники, а саме: 3а дорученням колективу із ланки штукатурів fанни Дмит­ словом подяки виступила удар­ рівни Бойко і Віри Вікторівви ниця комуністичної праці Раїса Правдивець, ланка мулярів Олек­ Спиридонівна Петренко. сія Петровича Шкловця, ланки - У першому році нової п'я­ малярів Ольги Лківни Московко тирічки ми вже вдруrе одержує­ та Євдокії Михайлівни Саченко, мо перехідний Червоний праnор, механізатори Іван Павлович сказала вона. Тож докла­ Дріжчаний, Володимир Олександ­ демо усіх зусиль, щоб і на­ рович Майдан, Григорій Федоро­ вич Гуливець, Перш

за

щиро nривітати,

все,

-

дозвольте

звернувся до

соціалістичних зобов'язань пер- присутніх член бюро міськкому шого року десятої n'ятирічки. Компартії України, голова місь­ Семимісячний план будівельномонтажних робіт по генпідряду

кого комітету народного контро­ лю І. Ф. Дворник, з Днем бу­

виконали на 116,7 процента, а власними силами на 110,1

дівельпика і вручити перехідний Червоний nрапор міськкому пар-

2

стор.

о

-

по будІвництву, яку ви очо­ .пюєте? - Треба сказати, що За­ нон про Статус депутатів Рад депутатів трудящих, прийнятий Верховною Ра­ даю СРСР в 1972 році, за­ кріпив і розширив права де­ як

nовноважних

представників

равлінні вами,

народу

в

державними

покладає

на

ливі державні

уп­

спра­

нас

важ­

і громадські

обов'язки.

Постійна комісія по будів­ ництву міської Ради депута­ тів трудящих розділена на три групи,

які

очолюють до­

свідчені інженери: начальник

групи

УНБ

облвиконкому

своїх руках і впевнено крок)"Ва­

М. М. Михайлов, начальник РБУ-4 А. О. Бойно, голов­ ний архітектор міста Ю. п. Сєрков. З першого ж дня діяльності комісія нзяла пІд неослабний контропь най­ важливІші об'єкти: kІио­ театр, вузол зв'язку, ліRар­

ти в перших рядах соціалістич­

ню, поліклініки,

ного

ни, вулицю Бульварну, Дес­ нянський водопровіД, очисні й кавалізаційні споруди ...

далі цей прапор як символ тру­

Іван Григорович дової Цехмістренко та багато інших.

-

по місту становив понад 85 мільйонів карбованців, то в новій п'ятирічці ця цифра зросте вдвічі. Яка ро.пь у вирlmеВВі цих завдань вІдводитьсв: де­ путатам, постійвій кolllcli

путатів

звитяги

міцно

тримати

у

змагання.

На закінчення урочистих збо­ рів оголошено накав про винесен­

ня подяк і занесення кращих ви­ робничників на Дошку пошани. А. КОЗАК.

НОВЕ ЖИТТЯ

о

три дитсад-

Зрозуміло, комісії

силу однаково

- Мину.по бі.пьше року з дм останніх виборів. ОТ­ же, можна підбити 1 підсум­ ки? -

На засіданні комісії було розглянуто, наприклад, ХіД будівництва кінотеатру,

районноrо

не ПіД

ретельно сте­

вузла

зв'язку.

Вивчивши представлені ма­ теріали і заслухавши керІв­ ників організацій, які спо­ руджують Ці об'єкти, М. І. Саву, І. М. Іллюшу, замов­ ників І. Д. Дітківського і В. А. Ящука, депутати зро­ били висновки. Виконком

міськради вжив

необХідвих

заходів по поліnшенню 1 прискоренню будівельних робіт. Таким чином, вирі­ шено ряд питань, піднятих комісією. Замовники вузла зв'Я3ку відкрили фінавсу­ вання в Держбанку, значно

поліnшили роботу субпід­ ряднини НБУ-521, БМУ-58. Бракувало панелей пере­ крить,

паспортів

жування

му і другому випадках наро­

виступила ланка Петра Євтихійо­ ми за добовим графіком. Пара­ вича Романчука. Рівняючись на лельно з цим провод.ятьс.я опоря­ правофлангових, усі зміни вико­ джувальні роботи і монтаж обі- нують завдання на 150-165

перед ті, які потребують по­ силеної уваги.

на

опоряд­

кінотеатру,

матері­

алів і іН. Тепер

Ці необхід­

Ні матеріали є.

На одному із своїх засі­ дань комісія проаналізувала можливості будівельних ор­ ганізаЦій міста на рівні ви­

мог десятої п'ятирічки. Вия­ вилось, що вони не

зможуть

освоїти всі виділені каnіта­ ловкладення. Запроnоновано ВИКОНКОМОВі МіСЬКради депу­ трудящих звернутися в Міністерство промислових ТаТіВ

nідприємств УРСР

з

про­

ханням організувати в місті трест-майданчик чи додатно­

ві будівельні управління. Мінпромбуду повідь цро

ня

одержана

те,

що

це

Із від­

питан­

вирішуватиметься.

Члени комісії тивну участь у

беруть ак­ роботі се­

сій,

виступають

винонкомів,

співдоповідачами (протягом року на сесіях було заслуха­ но Іх виступів з важливих

5

питань). Тан, деnутат М. Михайлов

rоворив

!Vt.

про те,

що відДіли каnітального бу­ дівництва міністерств і ві­ домств

не

можуть

охопити

всіх питань, пов'язаних із будівництвом на місцях об' єктів соціально-ку ль тур­ і житлового призна­ чення. Найбільш доцільним

ного

є створення служби єдиного замовника житлово - цивіль­ них об'єктів ПрИ ВИКОНКОМі міської Ради. Звичайно, го питання

ного дня. про

вирішення

--

цьо­

справа не

од­

Але, турбуючись

безумовне

винонання

завдань десятої

п'ятирічки,

nотрібно

неухильно

підви­

щувати ефективність капі­ таловкладень. Практика по­ казує, що служба єдиного замовника сприяє

цьому.

Ростуть Бровари вгору і вшир. Стають до ладу нові підприємства,

школи,

житло­

ві будинки. І в усьому цьо­ му є частка праці муляра ПМН-8 В. М. Поліщука, кранівниці заводу залізо­

бетонних

виробів

Гутник,

О.

М.

електрозварника

СПМН-503 Г. М. Охріменка, кранівниці

заводу

будівель­

них конструкцій Н. В. Скво­ рок,

тесляра заводу електро­

технічних виробів В. Ф. Ну­ ликова, маляра РБУ-4 Я. Ю. Дишлюк,

маляра-штунатура

ПМН-7 К В. Ридван. Вони не лише самовіддано працю­ ють, а й проводять велику депутатську роботу, з честю виправдують

високе

звання

ного об'Е:иrа. Тому не виnус­

народного обранця. Із свя­ том вас, невтомні трудівни­

каємо

ки.

жити

за

сnорудженням

з

Субота,

nоля

7

кож­

зору насам-

серпив

1976

року


УДОСТОЄНІУРЯДОВИХ НАГОРОДЕ:=:=:=:=:=:=:=::==:=:=::=:=:=:=:=:=:=І рАНОК кожного дня зустрічає Олексія Ми­ хайловича Волкова гомоном заводська! прохідної. Ось

Правофланговий

уже одинадцять років поспі­ шає він через неї на завод

крокує

до

цеху

і

говельного обладнання, де працює його бригада. З Олексієм Михайловичем ми зустрілись в цеху. І було приємно елостерігати за спокійними рухами цього невисокого на зріст чолові­ ка. Видно, що тут він знайшов своє покликання. Під час перерви розгово­ рились. Він зніяковіло по­ сміхнувся: про що розпові­ дати? А йому було що зга­

своєму

віку

голод

і холод,

боровся з радісно зу­

Спогадами полинув у рід­

не село. Десь там, у Пен­ зенській області, пройшло його дитинство. Бігав разом сусідськими

по

вулицях

ча

до

і застосувати знан­

ня на практиці. Та не дове­ лось мріям хлопця здійсни­ тись. Розпочалась війна.

зом

з

день

і

хлопчаки

ніч,

Шістнадця­ працювали

не думаючи

про

відпочинок. Випус к а л и зброю для фронту, долома­ гали Червоній Армії громи­ ти фашистських окупантів.

живспілки

подвір'я

виїжджає

давця

план

назива-

тьох

звання

колективу

Ось,

-

наполегливій

роки тому.

На

на

керує

праЦі

високого врожаю

чотири

Гордяться робіт­

Радянській

Україні.

Як

вилась

ще

-

одна

знак

працювати

ще

користання

І не може Олексій Михай­

рив.

лович уявити себе без зав~ ду. Иого руки невтомні в

роботі.

Вони щоденно

поспішає

внесенні

вкла­

до

свого

рідне

день

на суму тинно

роби

товарів

карбованців.

зустрічали

Бобрика,

нас

і

Гос­

хлібо­

Заварич

та

ін­

ших СіЛ.

у

Г.

та

уряду,

укосів

І(аховсьІ<оі

спорудженого

зрошувааьноі

користовується

вовнА

І<ана.ІІу

системи

зонти,

радгоспу Волоха.

ви­

вксокопродуІ<­

тивннА бетоноуuадuьинА І<ОМП-'еІ<с. За його допомогою вже об.анцьовано ОДИН З бсжів І<ана.ау ДОВЖИНОІІІ \200 метрів. Нове устаткуваннІІ обс.ІІуговує­ тьсІІ

І<ОJІектнвом ді.11ьниці «Укрводбуду•.

На

фото:

новий

.Ni 6

БМУ-96

бетоноук.11адальннА

КОМП.ІІеКС у роботі. , Фото В. Москаленка. (ФотохронІка

РАТАУ).

відnустку, куnив телевізор, став членом житлово-буді­ вельного кооnеративу, вніс nлату за квартиру ... Всюди він здійснив юридично значимі дії, в усіх виnадках незримо був nрисутній закон, у відnовід­ ності з яким громадянин і діяв. Людина зустрічається із законом і тоді, коли здійснює правоnорушення,

жує

за

що

одер­

країни nраво і громадян­ ський обов'язок кожної люди­ ни. Радянське законодавство широке і різноманітне. Але во­ но не механічна сукуnність, а внутрішньо єдина, логічно

струнка система актів. Знаючи nринциnи її nобудови, основні закони, кожний громадянин без юридичної освіти зможе знайти

при

законодавстві,

необхідності

nо­

трібний закон і зрозуміти його

зміст. У даному огляді ставлено жуть

книги,

які

nред­

доnомо­

читачам орієнтуватись

у

вчення

про соціалістичну законність став В. І. Ленін. Він розробив його основні принципи, вказав шляхи і методи їх втілення у життя. У соціалістичній закон­ ності В. І. Ленін бачив одне з

nокарання.

Роль закону в житті будь­ якого суспільства завжди була велика. Знати закони своєї

орієнтуватись у

Основоположником

знати

найважливіших

знарядь

бо­

ротьби за революційну пере­ будову суспільства на соціалі­ стичних

засадах,

вважав

іх

необхідною умовою успішного будівництва комунізму. Ленін­ ські праці, які містять поло­ ження про соціалістичну за­ конність, зібрані у збірнику

«Про соціалістичну законність:. (Москва, 1961).

Часто буває, що люди пере­ дають одне одному якесь май­ но

назавжди

користування,

чи

в

тимчасове

позичають

гро­

ші тощо. Відносини, пов'язані з цим, визначаються сnеціаль­ ними нормами. Це норми ци­ вільного права. Воно регулює майнові та грошові відносини між підприємствами, організа­ ціями і установами, відноси-

о

ни щодо винахідництва, автор­ ського права тощо. Необхідні відомості по радянському ци­ вільному праву, які будуть ім корисні в житті і суспільній діяльності, читачі знайдуть в

посібнику О. С. Іоффе сЩо по­ винен

знати

кожен

дянське право»

про

грома­

(Москва,

1973).

Книга В. М. Хінчука «Зако­ нодавство про житлові, дач­ ні і гаражні кооперативи»

(Москва, 1975) знайомить чи­ тачів з порядком організації цих кооперативів. У ній роз­ повідається про nрава кооnе­ ративних організацііі та пра­ ва і обов'язки пайщиків і чле­ нів їхніх сімей, а також про особливості регулюван н я

діяльності вів.

різних

кооперати­

У

державні

пенсії».

Одруження, народження і виховання дітей. Із створен-

НОВЕ ЖИТТЯ

о

мінеральних

господарстві

будуть

на

-

є

встановлені

для навантаження

слова.

по

6

добрив.

склад для

механізми

туків.

Ця

пожива вноситься під ту чи ін­ шу культуру ІЗіДПОВіДНО ДО складеної картограми і реко­ мендаЦій щодо їх використан­ ня. Такі картограми і рекомен­

го.ворить

ром

директор

-

органі'І.НІ."-ІМИ

ної

в грунт мі­ у поєднанні

дасть

підвищити

це

проводитиметься

в

умо­

вах господарства, оскільки за­ кінчено будівництво комплекс­

Петро Федосійович Збільшення вироб­

хімлабораторії

по

рільни­

цтву і твар:шющтву. Зараз ве­ деться її обладнання. Підготов­

можли­

врожайність

лені

сільськогосnодарськ и х

ві,Іщовідні

кадри

-

два

чис-

лаборанти, які навчалися на двомісячних курсах при облас­ ній хімлабораторії.

лі по 40,9 центнера озимої пшениЦі, по 193 центнери ово­ чів, більш ніж по 500 цент­

Регулярне обстеження зе· мельних угідь і розробка кар­ тограм та рекомендацій в умо­

нерів

вах радгоспу по внесенню міне­ ральних добрив і вапнистих ма­

зернових.

в

зеленої маси

на силос і понад

35,3

то му

кукурудзи

центне­

1100

рів кормових буряків з гектара.

тер!аліе

У середньому в радгоспі що­ року, крім органічних, вноа:пь-

тукосумішей та інші заходи да­

ся 1 О центнерів мінеральних добрив на кожен гектар. Вимо-

ліпшиоnд

ги

часу

впинно

ставлять

завдання

підвищувати

дуть

ням сі ..!'ї між колишніми дру­ зями,

котрі

дружиною,

стали

чоловіком

виникають

і

нові

відносіши, що урегульовані nравом, законами. Немає лю­ дей, які б залишилися байду­ жими до цих nитань. Ось чо­ му найбільш тривалою, най­ більш хвилюючою з усіх дис­ кусій,

що

шій країні, обговорення

проводились

у

на­

було всенародне перед прийняттям

загальносоюзного закону нов законодавства Союзу

«Ос­ РСР

у

грунт,

можливість

ства,

не­

а

ність

врожай­

не

культуру й

лише

врожай­

сільськогосподар­

культур.

А.

Г АВРИJІЕНКО.

про лікарсько-трудову ексnер­ тизу» (.Москва, 1976) доnомо­ же розібратнея в питаннях, що виносяться на розгляд комісій но ексnертизі. Тобто щодо тимчасовоі непрацездатності або тривалої чн постійної втрати працездатності. rіагато горя і зла несе в со­ бі nияцтво. Боротьба з алко­ голізмом є складною nробле­ мою. Ії неможливо здійснити короткочасною кампанією. На викорінення

явища силля

цього

наnравлені парТІЇ,

негативного

сnільні

державного

зу­ апа­

рату і сусnільства. У боротьбі алкогодізмом важливу роль відіграє і карне nраво. Ось

:J

У доступній для читача фор­ мі з'ясовується суть нового за­ конодавства про шлюб і сім'ю в книзі В. Тадевосяна

«Сім'я

селення»

і союзних республік про шлюб і сім'ю»

(Москва,

і

1968).

закон»

(Москва,

Автор, доктор юридич­ них наук, розповідає про nоря­ док і умови одруження, роз­ лучення, сnлати аліментів, а

про це і пише ський у своїй

(Москва,

1973)

зіб­

ня тих сімейних відносин, що виникають при усиновленні та здійсненні опіки.

рані відnовіді на nитання, що виникають у громадян. Ці та багато інших книг, що стосу­ ються закону, читачі зможуть взяти і nрочитати у Бровар­ ській міській бібліотеці-філіалі. С. КОРОСТОВА,

Інший автор, А. М. Кузнє­ цов у брошурі «Законодавство

старший бібліотекар місь­ кої бібліотеки-філіалу.

також

Субота,

про

7

правове

серпив

регулюван­

1976

року

о

по­

землероб­

підвищити

всіх

ських

приготування

Ю. М. Ткачев­ книзі «Карно· правовt заходи боротьби з ПИЯЦТВОМ» (Москва, 1973). У довідниках «600 заnитань і відповідей по радянському законодавству» (1\.иїв, 1974), «Юридичний довідник для на­

1974).

Видавництво Верховної Ра­ ди СРСР видало в минулому році окремою брошурою з усі­ ма змінами і доповненнями «Закон Союзу Радянських Со­ ціалістичних Ресnублік про

по

зберігання мінеральних добрав на 2000 тонн. Тут незабаром

пар­

БІБЛІОГРАФІЧНИИ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ нашому законодавстві, свої права і обов'язки.

даного

кожен гектар було дано

з

ЗНАТИ І nОВАЖАТИ ЗАКОН

про

дотримати

центнерів

НіСТь. В першому роЦі десятої п'ятирічки трудівники радгоспу

заяву

і

Тільки весною під час сівби на

обслуговуван­

ництва і внесення неральних добрив

вість

Р-5

центне­

500

на силос

- Постанова ЦК КПРС і Київська об­ Ради Міністрів Союзу РСР від­ дації розробля є Незаба­ криває перед нами нові гори­ ласна хімлабораторія.

з

ПОЛЯНСЬКА.

Херсонська об.11асть. Д.11я об.ІІнцюван­

ня

щоб

і вдосконален­

спрямованим

кукурудзи

центнерів кормових буря­ ків з гектара. Вони все роблять,

та

ознайомилися

по 43

1160

дальше поліпшення агрохіміч­ ного обслуговування колгоспів і радгоспів та змІЦнення мате­ ріально-технічної бази, хіміза­ Ції сільського господарства.

підприємство.

реалізували

295

рів

при

важлнвим документом

тН

радгоспі <<Пухівський>> лише за один

грунт

Інтересом

цим

цеху,

В. ТЕПЛЮК, студентка КДУ.

комсомолку

чевих культур, по

ня колгоспів і радгоспів». Вони з

до свого колективу. Бо ма­ нить його своїм веселим го­ моном

в

зібрати

центнери зерноВ1:1х, в. тому чис.: Лі ПО 48 центнерІВ ОЗИМОl nшениці. по 215 центнерів ово­

доб­

втрат

зберіганні

ню агрохімічного

багатства ріДної так кожного дня він

:.:інеральних

скороченню їх

транспортуванні,

і свою часточку в не­

вичерпні краіни. І

зобов'язалися

дії

РСР <<Про заходи по дальшому підвищенню ефективності ви­

краще,

ще з більшою віддачею сил.

дають

програму

трудівники ордена Революції радгос пу

«Плосківський>> Постанову ЦН КПРС і Ради Міністрів Союзу

<<Переможець соціалістично­ го змагання». І це зобов'я­ зує

бойову

сприйняли Жовтневоі

До нагород Волкова доба-

культур. Торік ztбрали по

nодав

І.

Добрива- основа

комуніс­

центнера

громадянин

О.

Семиноrа.

••

всіх

Радянська людина щодня зустрічається із законом, nо­ стійно nеребуває nід його охо­ роною і вnливом. Наnриклад,

фото:

ВІТРОВ. Фото М.

ники, що їх продукція ко­ ристується попитом по всій

успішно.

наприклад,

на

тичної праці, яке здобула у

Справи у нас ідуть доб­ розповідає Н. Г. Степа­

ре, нець.

якою

пе­

норми

процентів.

20-30

Яків Якович Васько. І це зрозуміло. Адже бригада Волкова носить почесне

господарств району.

-

ревиконує

достро­

виконали

«Нива•. При якості обмо­

механізатор

процентів.

сувальників,

Надію Григорівну Степанець хлібороби й тваринники бага­

автолав­

гостями

універмагу

байном високій .ІІОТУ

У соціалістичному змаган­ ні цей колектив завжди на передньому краї. Весь час перемагає бригаду пре­

ють шофера автолавки та про­

райспо­

ка зеленого кольору. За кер­ мом її шофер Валентин Павлович Христинченко. Бажаними

127

нагороджу­

справляється

ров. 144 тонни зерна НаМОJІОТИВ ВіН КОМ•

нагоро­

виконати

п'ятиріч:ку виконали за 4 роки і 5 місяЦів. За трудову

БАЖАНІ ГОСТІ Щоранку з

місяць

І до людей вміє підійти, і добру пораду дати, і в робо­ Ті порядок любить. У його бригаді 18 чоловік. Пра­ цюють всі добросовісно, зла­ годжено. Тому і план зав­ жди перевиконують. Дев'яту

ровесниками

пішов на завод. тилітні

жди

валків радгоспу «ЖердІвськнА• Олек­ сандр Іванович Віт·

Десяту п'ятирічку теж

вирішили

машинобуду­ бригадою фа­ нерувальників. Багато робо­ ти в бригадира, однак зав­

Олексій ра­

своїми

неодноразово

урядовою

трудиться

обмолоті

комбайнер

ково. І вже видно вагомі ре­ зультати. Тільки за останній

торговельного вання, керує

Увірвалась непрошено в мир­ не життя, обпекла вогнем

людські серця .

високою

дою.

зберігаються у Волкових як найцінНіший скарб. З 1965 ро:ку Олексій Ми­ хайлович працює на заводі

школи. А коли піДріс, вирі­ шив піти до ремісничої шко­ ли. Мріяв швидше закінчити навчання

стати

.вали грамотами, іменними подарунками. І зараз вони

хлопчаками

сільських

час

ті. Сльози радості злились з сльозами горя, бо не доче­ кались Перемоги двоє його братів. Країна почала загоювати воєнні рани. Повернувся до мирного життя і Олексій Волков. Приїхав у Бровари на будкомбінат. За хорошу роботу Олексія Михайлови­

стрічав перемоги.

із

хлопчаків

більшим святом у його жит­

дати. Прожив трохи більше, ніж півстоліття, і бачив на пережив війну, труднощами і

для

поруч батьків, братів, щоб боронити рідну Батьківщи­ ну. У вересні 1943 року Олексій пішов на фронт. Він бив ворога під Дніпропет­ ровськом, у складі Третього Українського фронту про­ йшов Румунію, Югославію, Угорщину, визволяючи зем­ лю братніх народів від ярма фашизму. І коли настав День Перемогд, він був най­

тор­

Ударно

на

перемогу Олексій Михайло­ вич Волков удостоївся орде­ на Трудового Червоного Прапора. Вся бригада від щирого серця вітала його з

І всі думками линули на фронт, на передову. Настав

торговельного мащинобуду­ вання. Заводським садом він швидко

••

3

стор.

о


ВІТРИАО''

''

ДІТЯМ

Володимир Д.[М'JІ НЕ НКО

Журналіст Володимир Дем' яненко

Зайчиха Вела зайчат зайчиха З городу до лісна й зустріла- ян на лихо­ Дорогою Шарна. Побачивши собаку, ~алята з переляку

автор прозових книг

-

про піонерів-героїв

Великої Вітчизняної вшни «Нескорені шахтарчата» і «Шахтарські сини полків» - часто виступає з віршами для дітей. Вони друкувалися у колективному збірнику «Світанок», у календарі «Дванадцять місяців», в експериментальній «Читанці» для першого класу, в журна­ лах «Піонерія», «Барвінок», «Перець», перекладені на мови

Схожий на хліОороОа ТіJІЬКИ

Рано-вранці

як

вибирається угору,

3

ПОЛЯ Тишу внrаняють

косовицю.

Свіжу воду комбайнерам я підвожу. вона ІМ до вподоби. всі її і кажуть:

Хвалять

Прохлипала Ніла,

хmбороба.

Також

знову й знову о­

Чи тому,

що роздалнея мої плечі

внrорілі

брови'!>>.

НЕДІЛЯ,

8

-

уміла.

ПРОГРАМА

ЦТ

фІльми.

танцюєм і співаєм•.

ля• з Героєм Соціаліtтичноі Праці, почесним головою колгос~ Пу «Нове життя• Молдавськоі

РСР Б. В. Глушко. 12.00 К. т. еМузичний кіоск•.

12.30 13.30 14.00

«Сільська година•. к. т. «Поезія н. БараташвілІ•. 1(. т. Прем'єра художнього теле-

14.50

«Пригоди в Африці•. (США). К. т. Документальний телефільм «Як риба у воді•.

фільму

«Годованець•

15.05 К. т. Сьогодні -

із

циклу

День будівель-

ника. Виступ мініс:тра будІвництва СРСР г. Караваєва.

15.20 К. т. І(онцерт для 16.20 16.50 17.20 18.00 18.15 18.55 19.15

студі'і

«Романси БалакІрєва•. Новини. 1(. т. Мультфільми «Королівські заІІці•, «Осінні пригоди•. К. т. «Радянський Союз очима К.

зарубіжних

т.

гостей».

Одноактний

балет

сІспан-

ськІ мініатюри•. Вистава Новосибірського державного акадетеатру

опери

та

бале-

1(. т. сІ(луб кіноподорожей•. Програма «Час•. 1(. т. «Ваша думка•. Передача, присвячена

100-річчю з дня ство-

рення фортепіанного циклу П. І. Чайковського сПори року•. По закінченнІ новини.

ПРОГРАМА

10.00 «Слава

рукам

хвоста.

А клишоногий педмедик­ забудько Вудити рибу

21.00 21.30 22.55 16.30

(Львів).

(М.).

(М.). 1~.55 сМолодість театру». Вистава Державного академічного театру Імені €. Вахтангова. (М.).

ПОНЕДІЛОК, 9 СЕРПНЯ ІіІ'ОГРАМА

9.00 Новини. 9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 К. т. Мультфільми 10.00 11.00 14.15 14.55 15.20 16.05 17.15 1/j.OU 18.15 18.30 19.15 20.00 21.00 21.30

ЦТ

«Королівські

зайці•, «ОєіннІ пригоди». сОчевидне неймовірне». 1(. т. «Клуб кіноподорожей•. «Твій труд твоя висота•. Докумептальні фІльми «Блиск антрациту•, «Підйом», «Щоб JІЮДИ

сказали

спасибі•.

еМи знайомимося з природою•. 1(. т. «Творчість О. Гріна•.

ХудожиНІ телефільм «ІІакет•. «Х..ооці справжні•. Ноаини. 1(.

т.

«У

кожному

для

маJІюнку

Програма

«Час•.

соціалістичного

ону

державного

1340 гсуькоr~. б І 14 · 25 "к льськ опр і1 •· · · т. « ал тра•.

театру

«

М

Ім.

1(. т.

Прем'єра телевистави сМаленькі комедіУ•.

М.

і

олод сть

краіни•. Репортаж з Центрального

виставочного

Передача 1· 14.55 Художній фільм

щасливІ•.

павІльйоиу.

«Вони

будуть

16.05 «Слава солдатська•. (Харків). 17.05 «Здрастуй, поле•. Артисти Севастопольського театру Чорноморського - Леніна•. трудівникам колгоспу флоту «Пам'ять 18.00 Екран молодих. сІнтерклуб•. 19.00 Інформаційна програма «Вісті•. 19.30 Концерт артистів Одеського те-

КІрова.

По закінчен-

20.45 21.00

атру музкомедІі. (Одеса).

сНа добраніч, діти!» Програма еЧ ас». (М.).

хідник».

накресленJІями

життя•.

Тележурнал

(Харків).

сюіта». сВина-

5.15 5.45

ддя д.ітей

сІ()лька, Васько та Інші•.

шляхи

Іі

підвищення

якості про-

дФуіІщ ». «добрий льм-концерт день, с:ябри•. Реклама. Огодошення. н а VII в сесоюзних студентських Іграх. Вільна боротьба.

19.30 Інформаційна програма «Вісті•. 20.00 Документальний фільм «Твои дорога».

сВечІрнк музична пошта•. сНа добранІч, діти!•

воно

21.00 21.30

1(.

так

Тараса

Шевченка•.

(М.).

к.

т. «Музичний кіоск•. 1(. т. Телевізійний документаль­ ний фІдьм «Один день у Таврі­ ді•. (М.). Художній фІдьм «Право на стри­ бок». (М.). Інформаційний випуск «День за

По

концерт

народного

радянського

1(. т.

8.35

громадського

-

закінченнІ

харчування.

новини.

УТ

колаів).

«РубежІ

деснтоі

15.55

Для дітей. юннатика•.

(Львів).

17.15 17.45

. 18.00 18.30 19.00

п'итирІчки•.

тедефІяьм

колек­

дл11

концерт•.

«Соціалістичний спосіб добробут народу». У

сДнІ

тя•. (Харків). Фільм-концерт

.8анах

нашого

еСтруни

Вперше

на

серця».

респубоІІіки•.

Рек.8ама. Концерт.

програма

піано, а також

Іхати автобусами ММ 41, 120, 2 Адміністрація. ~~

ДО ВІДОМА БАТЬКІВ

восьмирічна

школа-інтернат

в'язання,

У

1-8

Почато"' " занять -

ресня.

Заяви

вихованці

утриманні

знаходяться

(забезпечуються

риразовим харчуванням, навчальним приладдям).

на

повному

посиленим

чоти­

одягом, взуттям, підручниками,

УЧІіі під наглядом досвідчених лІкарів і середнього медичного персоналу проходять комплекс лікувально-про­ філактичних та оздоровчих заходів, спрямованих на по­ ліпшення стану здоров'я і попередження дальшої актИІІі­

Ласкаво просимо в нашу школу! Дирекція школи-інтернату.

• ~ , .. " " " " " " .. " ............ " •

t

ДНТ.ІІ'ІОЇ

!•

та

( з 1 ве- \

приймаються

щоденно З 9 ДО 21 ГОДИНИ. Адміністрація

дітей,

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ маси на 1976-1977 навчаJІЬннй рік.

школі-інтернаті

державному

ПО :класу крою

для

зації ревма тич ного процесу.

алетвої студії і на курси

ручного шиття.

в

(

у

ху-

та форте-

до

«Людина

Заступник редактора С. ПРИСТУПКО.

«Вісті».

ОГОЛОШУЄ

б

фільм (М.).

хворих на ревматизм,

дітей

ДОДАТКОВИR ПРИНОМ баяна, акордеона

Художній футлярі•.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІR ПЕРЕСУВНІR MEXAHISOBAНIR КОЛОНІ .N9 503

Броварська

Т (( ОрГМЗШ»

дії

1(. т. еВиставка БуратІно•. (М.). 1(. т. Концерт радянськоі пісні. 1(. т. Поезія Н. БараташвІдІ.

Оголошення.

ІнформацІАна

дл11

ЦТ

те-

автомобіль•,

~!!111~

Будинок куJІЬтурн

..

«Білий

«ЧИП».

до зупинки .rР~з~.

,.., ... , __ ..., .......... _ ... __ _

до музнчноІ сту

лефільмів

до­

шидовrрц).

житти і передачі

екрані

«Моя

короткометражних

(Воро-

Телефон М 19-3-20.

дожній фіоІІьм с Приваловські мільйони•. І серія.

заводу

жит­

Програма

ва роботу терміново потрібні: СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКИ 11, ІІІ, lV розрядів; ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ lV, V, VI розрядів. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. ~еталургів, 4.

лєтов.

т.

18.40 19.10 21.00 21.30

«Ман,ІІ.рівки Гнатика­ (Дніпропетровськ).

Тележурнал

сНа

17.45

театру.

Художній телефільм ля•. І серія.

~

1(. т. Художній телефіJІЬІІІ дітей с ВесеоІІІ Історіі». 1(. т. «Сnартакіада юних•. Новини.

к.

16.35

Екран моJІодих. сJнтерклуб•. «Огляд резервів екоІІомІі•. (Ми-

16.30

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Співають солісти Тбіліського оперного

Новини.

15.25

бере участь президент АкадемІі педагогічних наук СРСР в. Сто­

9.35

15.55

законодав-

«Об'єктив•. «Ставовдении

сМаленький

ня•.

ра•.

артис­

Теяенарис

Музичний

19.30 «У годину дозвілля•. 20.15 Документаяьні телефільми. 20.45 «На добраніч, діти!• 21.00 Програма «Час•. (М.). 21.30 Художній фільм «Незабута nic-

«Час».

ПРОГРАМА

11.45 12.00 12.45

та УРСР М. Оrренича. Документальні фільми «Ритм•, «Парадокс mвид.кІс:ноrо коивеАє­ ра•, к. т. сЦІ місткі частки с:е­ Основи

по гримала.

Художній фільм еОперацін «Коб-

10.20

вистава.

т.

помчалася

до річки, віДрами порожніми

швидко мчиться.

Програма

вимила.

Потім знов

От і спробуй пригоститься,

-

тиву».

«Партійне

17.30 сУкраїна жнивує•. (Донецьк). 17 .45 Програма величних звершень. Бесіда «XXV з'Узд КПРС про

20.15 20.45

4.45

трохи

<<Молоко».

Дзвінко гавкнув з-під воріт І зітхнув машині вслід:

кунди•.

XXV з'іздУ

Документальний фільм сНа зем-

лі І'оздольнянсьІІай•. 17.00 Художній телефільм

18·00 18 .30 18·45

4.10

Прочитав наш пес Шарко

Як

водичку

і дахи від пилу

сфері

1(.

~о;~~';;АМА УТ

КПРС.

Швидке молоко

хмарна

вилила

Вечірні

1.00

«Час•.

К. т. Концерт артистів ЛенІнградеького державного академічного театру опери та балету

ні -

16.40

зма-

гання•.

С.

Чорна

На м~ині:

-

Після дощу

Зранку умивається.

ра•.

новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Документальні фільми «Арсень­ єв•, «Найважливіше найголов­ ніше•. Кінокомедія «Троє невинних•. (ЧССР). 1(. т. «Умілі руки•. (М.). 1(. Т. сСлужу РадЯНС:ЬКОІІу Сою­

подивиться

Колобок розчервонілий Утікає від лисиці.

Мамі усміхається: - Теж не хоче буть брудним­

т. сАну, дівчата!» Конкурс молодих робітниць, зайнятих у

0.00

9.00 9 10 9.30

нок. «Щоденник

ім.

(М.).

Художній фільм «ОперацІк «Коб­

ВІВТОРОК, 10 СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦТ Новини . к т Гімнастика. 1(. т. «Хочу буть робітником•. концерт учасник.Ів дитячоі ху­ дожньоі само.в.ІияьностІ. 1(. т. «Маленькі комедІі». Теде­

7.30 8.00 8.15

Програма

.вудкою.

днем•.

6.15

«Пісня далека й близька». Ведучий - композитор І. Луче-

16.1() За

д

-

1(. т.

12.10 Для дітей. л. Гарабін. сПашчин

Вистава Ростовського-ІІа-

23.05

сонце•.

11.05 Новини. 11 .20 Фільм-концерт «Балетна б 12.00 Екран молодих. «Шта

тора Артеменка•.

дітей

21.30

-

лапою

ства.

11.00 Сьогодні - День будівельника. 11.10 Концерт для будівельників. 11.40 Телефільм сБудні і свята Вікхвіст•.

20.30 21.00

(М.). 18.55 «У світі тварин•.

УТ

будівничим!•.

(М.).

До підніжжя терикону Сонце котиться червоне. Погукав Юраснк Нілу: - йди швиденько

Стежить Пилипко за ним,

(М.).

1~.25 М. Горький. сІ(азки про Італію».

«Укртелефільм•.

1(. т. «Міжнародна панорама». 1(. т. Прем'єра фільму-концерту

мічного ту.

20.00 21.00 21.30

будівельни-

ків. 1(. т. «Сонячне коло•. Телефільм

УНІ'.

Дивний колоОон

Слуха відгук вдалині: Так промовило, чи ні?

не

15.15 «Подвиг». 15.45 1(. т. «Кінопанорама•. 17.15 «Київська панорама».

поливати.

Росу позбирало.

9.00 Новини. 11.30 1(. т. Музична програма «Ран- 17.00 . 1 й кова пошта» (М.). 9· 10 к · т. г Імнастика для д те · 12.00 «Театр юна..) глядача». еТом 18.30 ~·~g "кБудильсн;Ук». Рад СоюКенті». Телевистава. (М.). 19.00 1 · · т. " жу янському 14.00 «Рух Сіез небезпеки». (М.). зу!» (М.). 11.00 ':(.'•;. Музичний телефільм еМи 14.30 «Екран збирає друзів». СРСР !0.00 «Творчість 11.15 Зустріч юнкорів телестудіі сОр-

осінь Кущі застигли жовтим валом, Шипшина мовби у намисті, І жабенятком проскакало Дорогою опале листя.

Встало сонце і мерщій По лугах помчало І з травинок і кущів

щодня

плеча.

Не вгадати відразущо в чому відбилась: Чи то очі в ріці, чи ріка у очах.

Охайне сонечко

Заєць, я~ холод великий настав, З шубою разом змінити

дія

.тальні

рікою схилилась,

допомагати

Нашу клумбу

нозі.

Вперше на екрані УТ. Кінокоме­ «Троє невинних». (ЧССР). 23.00 Вечірні новини. ПРОІ'РАМА НА ОБЛАСТЬ 10.00 1(. т. «Д.ІІя вас, батьки». (М.). ІU.ЗU 1(. т. «Шахова школа». (М.). 11.00 До Дня будівельника. Докумен-

СЕРПНЯ

над

Світ лоруся ва кіска спадає

питає тато.

-

Дощику

Бусол про те, ЩО СТОЇТЬ В ОКуЗі Днями на лівій чи правій

Бачив я медові сни.

21.30

дівча

з-хати.

Ти куди?

Хто про що заоvває

Щоб до самої весни

стали

Синьооке

Два-а. два-а! Потім очі закрива -

-

Просить жалібно ведмідь: Окуляри підберіть,

-

п мов колосся

-

-

У лісовій аптеці

До люстерка заrлядаю

Скаже раз воно, удруге, Аж надметься від натуги ...

От послухайте -

Маленькою плакати

<<І чому вони так мовлять? ці.JІнй вечір

Що в чому відОилося?

Взувсь Юрко у чобітки, Взяв відерця и миттю

У ставочну жабеня Все вигукує:

Ага, Терешкова,

-

- Дуже схожий Ти на справжнього, Андрійку

Дощик стукає в шибки.

й мати синові урок Задала на певний строк.

- А вчора збиралася В космос летіти.

Холоднесенька,

Вчила жаба жабенятко Рахувати по порядку Та й розсердилась: маля «Два» ніяк не вимовля.

Не виходить і подібне Отаке було нездібне.

-

- Ну й плакса!­ Юрасик На неі сердитий.

То комбайни починають

~о погодився і тато В ній вугілля добувати.

Помічник

Важкий урок

геть мотори

Справжній він у нас rірниR: Вчора вранці у пісRУ Шахту вик001ав таку,

з

твори

Подрипала руку Юркова сестричка І зразу сльозинкп Побігли по личку.

суниця,

Иде Юркові шостий рік,

- Та ні, ми для гербарію Капусту прихопили.

Капусточку мерщій

Вип рандалася

соне'ІКО рожеве,

поетичні

Маленький шахтар

Здогнать не маю сили?!

Сховали у нущі.

народів братніх республік.

Пропонуємо нашим юним читачам В. Дем'яненка, написані останнім часом.

Ти де, вухаста, бр-родиш?Почав Шарко гарчать. З екскурсіІ, з городу Веду оце зайчат, Хотіла схитрувати Стара зайчиха·мати. ~аленью захотіли Побачить рідний край ... Для чого, ж га, незр-рілий Зр-ривати ур-рожай? Чи думала: постар-рів я -

-

' ._ -<"оІ<"о#<"-.?.?..:-- _ _ , _ , . ,

:

t•

Заводу -А-•зобетонинх ......."

виробів

Б

1- «

!• І

НтАресПтуОС«ТІроRНваУрвсРОJUtUБОудТУ• : Т

Н

• І • • адресу: ;j

р БЕН

ЕРМІ ОВО ПОТ І

"!!!!

~

'!!!!

11е 111е:

Броварській міській друкарні

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

СТАРШИ 0 БУХГАЛТЕР. • КАСИР. n •: (t Звертатися на АдміністраціР. • ~ М. Бровари, вул. ~еталур- t .. ~ • Гів, 4. S : Адміністрація. t У СПРАВАХ ОБ'ЯВ • S дО ГАЗЕТИ дЗВОНІТЬ •• . . . . . . . . мм.................... ПО ТЕJІЕФОНУ 19-3-18.

#125 1976  
Advertisement