Page 1

У ПІ\М'ЯТІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

,_,...:::=~;е;;;;;:;;:;:::::===::::=е

НІ\РОДНІЙ 8

м

125 (4030)

СУБОТА

серnня в Ульяновську в му­

10

зеї сім'ї Ульянових 11обував nів­ торамільйонний

відвідувач.

Цей

СЕРПНЯ

будинок, де минуло раннє дитин­

1974

ство Володимира Ілліча, є 'іасти­ ною Ленінського меморіального комnлексу.

У

реставрації

в

році

1970

ньому

відкрився

докумен­

ексnозицію,

яка

розnові­

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

дає про основні етаnи життя і nе-

дагогічної

діяльності

лайовича і Марі"і

коn.

nісля

музей. Тут розгорнуто тальну

р.

2

Ціна

Іллі

Мико­

Олександрівни

Ульянових.

Рабсількорівська естафета: <<За

ОРГАН В"РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

(ТАРС).

Брати nринлал з переловинів! *

хліб

1974

року!>>

Прес-конференція «Урожай-74» радгоепі

J'

койського

валки

вели:кий

«Оби.lЬНЬІЙ»

району

Джан-~ :1ень

Кримеької

о~~~-

зерна, iJyJи

гоrподарrтнют.

.'Іаrті нідбулась чергона прrс-F;rнІ-

ІІувають

фrренція

ра.:н,ної

«Урожай-І 4 >>.

ки

спеціаліrти

члени

партбюро

Ііерівнн-

У

:шкріп.1ші за

Нині нони ПСІН'­

розпоряджrнві

,;иепетчсрської

Ц~Іп­ r·.ІУЖt~ІІ

господарства,

на с1еваторі. ЯІ\що раніше в гос­

'Іісщ•вкощ·

подарстнах чаr"rина :ІІашин з рі:J­

і

профспілки відпові.~и на запитав-

· них причин простоюна.·ш, тn ТІ'респуб,, 1 іканrькr•Ї ІІ<'Р вони І,пt>ративно ІІ<!,'\ОІ.lаЮТ!.-

НrІІоганиіі урожай вироrтн:ш ня учасників \ цього рrно :ІіТІtівrJ,кі х:Іібороби. робсількорівської

ГОРЄЛКО

Микола

Іларіонович,

ЛЕВЧЕНКО Михайло Петрович г;о:v~баіінер і по:vrічник комбайнера радгоспу <<Жердів­ ськнй>>. З початку жнив намолотили 280 тонн зерна. що­ деннІІІ'і на\ІО.lСJт їх агрегату становит 1 , 25-27 тонн. СОЛОБЕН Степан Федорович

-

тр;ІІПО)mrт радгоспу <<Русанівський>>.

І\і

Працюючи на ·оран­

1·р~·нту під о:1ІІ\1і культурн наступного

rю !JІІІІ

наробітJ{_\·

на

117- 120

рону, виконує

процентів.

КВАША

Дмитро Кіндратович шофер р;,дгоспу <<РусанівськиЙ>>. З почат:ку жнив перевіз із поля на тік 375 тонн зерна ново.го врожаю. За деНІ, 11ін

;(ОП<іІ1.1яє

11ід комбайна

30-40

тонн

хліба.

ГАИДЕМСЬКИИ: Степан Антонович Богданінської птахофабри:ки. На транспортуванні

1110фер хліба від :комбайнів на тік щоденно виконує норми виро­

<ііш.У на ;_юо процентів.

:~авдю;и :иагоджrній роботі '>Іеханіаа·гпрів радгоспу маЙЖ(' увесь Х.1ІІІ СІ\ошено на :.1ваа. Виняток \ r·тановлятJ, хіІ•а що 12 гек·гарів

збирання Х;1ібів у rтінгазетах, бо- дає \ІожливістІ, повністю ник.ло-

!

пільської реалбази радгоспи і

тонни

:зерна

озимих

і

ярих

птахофабрики вже здали

1664

:культур.

Попереду у виконанні першої заповіді перед державою йдуть радгоспи <<Требухівський>> і <<Русанівський>>, я:кі здали най­

більше хліба нового врожаю. Перший засипав у державні засі­ Іш 273 тонни зерна, другий на 10 тонн менше. 203 тоннн відправлено з радгоспу <<ЗорЯ>>.

Щоб прис:корити ви:конання плану хлібоздачі, багатьом гос­

подарствам необхідно посилити

темпи обмолоту

хлібів, очи­

щення зерна, сушіння і ·здачу його на приймальні пун:кти. Це стосуєтьс!' в першу чергу радгоспів <<Великодимерсьний», <<За­

ворицькни>>,

«Жердівсь:кий>>,

Пухі·всь:кого

племптахорепроду:к­

жита, що ще

у rвnєму рощорядженні J\ореспонденти НІ' тільки сачі р;щії, 1н·rулярно :1опові;щють об­ від~ІіюІо працюва.1и на жнивах, а етrшон 1 :у H<t токах. ТаІ;І' опера­ й опrративно висвітлювали хі,\ тивне керівництво транспорто'І

:1овсім ,1оетигло. йових листках, у виnусках усно- чити простої

Hf'

Віr·ім агрегатін :1айнятn на об- го

п

рес-кон

3окре\Іа, :1 :тято 1169 тонн ячменю, намо- ствах

Ф

району. На

· "б раних гектара шд1

о ного агрега-

том валків намолочено

Не в 1·д~та " 6 и" Микола Іва•. В1'д ·и"ого І'омбаи·нович воробеи •

на на радІ·оспний

·

пости

впt>ршr

на допомогу

·

РОЗПОВІЛИ тод

·

·

В

хліборобам Полтав-

пункті. їх члени r·ьJ;ої об.ТІасті. Водії

пресІ

...

оргашзацн

прn

НОВИН

переве:н·ння

поділятьен

дпrвідом перевезення зерна за нnвим методом і там.

\11':н.>р-

Робсількорівська естафета три­

Григорович Мичак. Вони за час яке

жнив намолотили відповідно і 153 ТОННИ Зерна,

припада6 70 процентів за167 гальнорайонного обсягу переве-

Добре потрудилися цього року тракторист Микола Павлович Дов­ годько та його напарник жатІ;ар Петрп Пrтрпвич ЛпвгnдІ,І:t•. Вони на

площі

Надпланові Борючись

за

достронове

електротова ри ви-І ше уваги випускові висо:коякіс­

:конання державних завдань чет-

них

розпочинаєтьс н

грунту

до

нnвогn

пі,(rnтовка

rі.lЬСІ,коrnспо-

року.

нашогn

господар-

усіх :Jуси.'!ь,

щоб

уро­

Г. СЕНЧУК, інженер-диспетчер радгос­

пу <<ЛіТІ{іВСЬКИЙ>>.

широ:кого

вжит:ку.

в'ятої іr'ятиріч:ки, колектив за-

пі виробів виконано на

103 про­

:ково

най:кращих

д?..

плану

за

8

серnня ~

в~нцІв. Досягненню

ХІВ сприял~

господарств

О"'

~:>:: о..,

s~ Радгоспи <<Плосківський>> імені Кірова імені 'Щорса «Красилівський»

15,2 13,4 13,0 10,5

коле:к­

бо- висо:кої

та шженер-

проду:ктивності

.

праці

Ви:коиуючи рішення Rомуністичної партії та Радянського уряду, останнім часом на підприємстві стали приділяти біль-

Л. ПАСІЧНИК, начальник планово-економічного відділу заводу електротехнічних виробів.

<<Калитянський>> <<Русанівський» «ВеликодимсрСЬКІІЙ»

району року

"' ~

с:.

о

!;; "'

~~: tl g :3'"'"' :r-

"

15,3 14,0 13,{) 10,8

суперництві

техні:ко-е:кономічних

по:казують передою бригади по складанню .. ~вІтильниюв Натери­ ни ТимофІІВНІ;І Миронен:ко ~~ Жанни Макаршни Патри:кеєвоІ.

1974

'g:s:=

трудово!'.іу

цих усш- тив с:кладального цеху. Зраз:ки

П<;>вся:кдеJ:Іна

ротьба роб1тниюв

:t:»

lfii1BII

у

но-технічних працівни:ків за nіднищення проду:ктивності праці. Запланований по:казни.к зріс проти плану на 3,5 процента.

"'10:• ,., ~є о о "'"'"' "' g~ ~ ~~g"'О "'"' .8"' о.,"' "'0: "';

.'""'-

РІзномаютноІ

центи.

прод?':кцн на 280 тисяч :карб~- по:казни:ків добивається

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ уnравління сільського госnодарства райвиконкому про надій молока господарствами

товарів

158 вертого, визначального року де-~ Семимісячний план по цій гру­

Жнива наб.'Іижаютьrя ,\n свого воду еле:ктротехнічних виробів успішногn завrршення, а на пu­ за сім місяців вип~стив д~щат_~ .1ях

М. ТУРОВСЬКИИ,

кор. РАТАУ. IIUA'AVA"НU.U/.UA.PJY/AYЛ'N'Л7DТU'.Н.Н/НЛJI'YD"A Ula !UN'AV.NН7AV07U'/.иnro

жай Чf'твертогn року п 'ятирічюf.

Фото Л. Самсонова. РАТАУ).

ТРПРР їх автмrоїзди вирушаютІ.

на

понад 220 тонн добірного зерна. методами, які застосовувалися ва6. Досвід, набутий У дні жнив, Успішно nрацюють комбайнери IJAHime. у минулі роки всі маши- буде застосований на збиранні Микола Якимович Сусла та Іван ни автопідприємства 1107 4, на рису та інших пізніх культур.

ства дnкладуть

(Фотохроніка

створено

Джанкойсько~ІУ еа~ваторі і х.lібо-

тік надшшло на, розкрили йnго переваги пере,\

вчаrнп і fірз втрат зібра·rи

будинки.

Це нововведення далп 'ІnжшІ­

у нинішні жнива робсількорів-

сью

249 тонн nриймальному

"·'ер·на.

Трудівники

житлові

дістав q

дарського

На фото: нові багатоповерхові

них

СІ. ЛЬКОРІ.ВСЬ!'И"

' · · 229 тонн· жита. · r 'u· ·' вість набагато підвищити продл;постш, члени нких придшя.тн "- тивніrть кожногn авто'.Іnбі.ля. Основна увага приділяється, гато vваги організації cor(ia;lic- Т ·"' ' ак, наприклад, водш автnпоІзда, безnеречно, вчасно'І!у і без втрат тичнnго з\Іаrання, попу,1яризації комуніст І. Савкін пrревіз 2600, оfімолоту ячменю, якого в госпо- досвіду нередовикін, ,їnfіивалиеь М \\' " • Очолю~ а .. нлемпарськии, якии :вшга~'.1 ",,рств 1• 6.20 ге"'тарІ·в. .. . " усунення недоліків. 215(J 'ГЬСЯ :З НІ)'М, ТІ1НН 3Cj)Ha. та

гrиарів.

Донецька область. Упорядковується і J:осте вгор& місто гірників Торез. Останнім часом тут ведеться бу івництво ев'яти- і чотир1/адцятиповерхових будинків.

машІін, ТО'ІНО :\•І-

поrО,\ИІІНnгn графіІ\а.

ереющ

.lО'Іено ТаКОЖ 206 ТОНН ПШеНИЦі СХВаЛеН!ІЯ ,'ОСВІ"д

t•левіітор по декілька десят•:ків тонн зерна.

ПО МІСТАХ РАДЯНСЬКО! УКРАІНИ

(<Комсомольського трямувати

В результаті на ІШІТТJІ проііи, ... «у рожаио 7J ,. )> розвантажrння зерна на l'.lPBilH1JІI 445 rf'ктарів площ проводились і в інших господар- витрачається лише 5-7 хви.·,иІІ.

скошеного х.1іІ:а вжr> обмолочено.

тора та племптахозаводу <<Рудня>>, я:кі по:ки що відправили на

економіст районного управління сільського господарства.

.журна.тrу,

\/Оіrоті ва;rків. Пона,\ дві третини прожектора>>.

скоси.ш :зернові

Т. НАДЖЕНКО,

Роа'їзні .lііІіііні ;1иrпетчери, що

Н'ВІінь, озю1і житn та пшениця. :JOI\pe\la відзначено, що rільські )JitiOI'J,

змагання механізаторІв комбайнер

У господарствах району нарощуються темпи обмолоту хлі­ ІJів. Посилилась і хлібоздача. На приймальні пуНRти Борис­

z<:Ja ся н інші гnепnдарl'.тва.

великиіі х.тІіІj І !І і 1 pm:y! ». Бу.1о

'~~~~~~~-~~~і~~~~~~·-- ~ Іван Миронович Вельгоша. Із 87,5

ХЛІБ- ДЕРЖАВІ

естафrти

t На ~130 гектарах доріднn врnди.1а

-0,1 -0,8 +О,Б

~

.,>-,0> о-

ь

::є

. ~ g .... "'"'

о.-

о-

:<>

~;;

...

-~::J2 о:<> с.

+І ~

+0,5 +0,4 +1,4 +0,7

оо

<<ЖердіВСЬІШЙ>> <<Гоголівський>> «Зоря>> «Бобрицький>> <<Л ітківський» <<Заворицький» <<Заплав.ний>> <<ТребухівськиІ"І»

f-o'>

Птахофабрики

Се\fилолківська Племптахозаво.1

94 93 89

Пухі&ський ППР Богданівська

«РуднЯ>>

10,3 10,3

11,0 10,6

-0,2

10,1 10,0 9,6 9,4 9,3 9,0 8,3 7,6 18,3

10,3 11,0 10,3 10,0 10,0 9,5 10,0 8,5 18,5

- -0,3

11.2 9,8 9,6 8,0

+О, І

-0,1

-0,2 +0,2 -Oj1 +1,3 -0,1

-2,0 --0,2 +9,3

92 93 92 94 95 95 94 89 55

12,()

-О,Рі

-О,.З

92

10,2 10,0 9,5

-1;2 -1,1

+0,4

89 90 82

-0,3

+3.1 -0,5 +0,8 -0,4 --0,4

100 92


серпня -День

11

... ~ -· -·-- ----~--- ·-·- -· ··---------- -·-

будіве.льника

Напередодні Дня будівельнн-

ка кореспондент

РАТАУ

голови

стрівся з заступником Ради

Міністрів

зу-

Української

БУДУВАТИ КРАІЦЕ, ШВИДШЕ, ду

майже всі

тужності

заплановані

легної,

м'ясо-моло чної

по­

харчової

і

промислово сті.

Тільни за рахунок

державних

на Донецькому металургійном у заводі імеН1 В. І. Леніна, фаб рики обгрудкування потужн.І~тю 2.;\50 тисяч тонн

Більш як сто передових буді­ вельникі-в республіки удостоєні високого 3Вання Героя Соціалі­ стичної Праці, багато тисяч -

здано в експлуатацію окатишів н а Північному г!рни- нагороджено орденами . і меда. , . . .'Іями, понад 800 будІВельни10.466 тисяч квадратних мет рів чо-збаrачуІщльном;у комбінаtі в кам присвоєно почесне звання " . . жи тла . ПР.9_sив_ио_::~__нщпоюст_І_!~~і! В нинішній п'ятирічці збудо- Нривому Розі, по виробництву . Заслужений будів ельник Ук ра­ 1 запитань. ван о так і у нінальні спору ди, ЯІ\ синтетичного CJ.Mialiy на Равен- їнс~кої РСР.

-~(;f:->.:_ ~. ~~~ -~~~ріаиоакм

і по-

Запитання. Радянськ і буді­ вельники розв'язують важливІ :Jавдання по створенню матері­ ально-технічної бази комунізму.

Ск аж іть, будь ласка, якими до­ :.:яrненням и

відзн а ч ено

працю

будікельня кі в у нин ішній п 'яти ­ річц і ню! у

і в четверто му в п зна чаль­ році.

Відповідь.

Завдяки

невтом­

ній т урботі партії і у ряду на­ ше І<апітальне будівницт во пе­ ретворилося у високомеханізо­ ва н у індус т ріал ьну галузь, про­ довжує

швидно

ноштів

«950/900»

розв и ватися .

Втілюючи в життя рішення з ' їзду КПРС, будівельни­

XXIV

І-іІІ республіки ввели в дію ве­ лнн у кількість виробничих по­ тужностей , житлової площі і ,,б'єктіu соціально-культурного п ризн а ч е нн я. Тіл ьки в .1 973 ро­ ці зда но в ек сплу ат а цію 583

наНважливіші об'єкти і комп­ ленсІІ. Серед них найпотуж­ ніши й в Європі товстол исто вий ст ан <<3600 >> не, ждановсьному :\Іета лур гійному ;Jаводі << А зо вс:та .l ь >>, потужні енергоблоки

Вуглегірсьної , Кура х івської, Запоріз І,к ої і Криворізької ДРЕС . дев'ять гідроа грегатів н а Нані в-ській ГЕС. Стали до ла-

Пленум Центрального Номітет у НПРС. Колективи будівельних

організацій

Ук раїнсЬ1юї

РСР

вживають заходів, спрямованих на те , щоб будувати більше, швидше,

кращ е .

;J

меншими

за ­

тратами. Ви зна чальною тенден­ цією є зведення великих про­ мислових вузл ів і підnриємств. Зосередження коштів на вели-

ПРАЦ Я ТВОРЧА 7 НАТХНЕННА ~~е\~~~~~~\~а~т~і~міо~~в~~=~~ ти

~>:омп.1екс одновального

енерго­

блока потужніс тю 800 ти сяч кіловат на Слов'янській ДРЕС , найбі.1ьш у обертову піч на Ба­ .lанлїівському цементно-шифер­ но;.Іv ко,Іб і наті, 380-метрову те­

.lевежу

1.:1

Ниєві і багато інших.

Змагаю ч ись за гідну- зустр іч свого свята, будівельникн рес ­

публіки перевиконали піврічний

пл ан по обсягу капіталовк ла­ д е ш, і будівельно- монтажни х робіт на с п орудженні ком п ­ лекс у найбільшої в світі до~Іен­ ної печі .N'9 9 на Нриворізь кому метал ург ійню1у гаводі імені

Л еніна, тиащ,Іюї фабрики на 2.916 верста ті в н а Донецькому бавовняно:v~у комбінаті . У склад­ них ум овах діючого виробни­ цт ва

ус п і шно

струкц і ю

проuедено

восьмої

Дніпровському

рекон­

домни

на

металургійному

заводі імені Дзержинс ького. Тепер а г регат виробляє ·за рік на пі вм і льйона тонн чавуну більше . Се ред об'єнтів , які вво­ дяться

СИ

ЦЬОГО

-

року ,

КО !\ШЛе К ­

за готівел ьного

с т а н а

сt.ко;-.1 у хімі чн ому номбінаті ім ен і 50-річчя СРСР та інші. Запитання. М асштаби будів­ ництва , темпи будівельно-мон­ тажних

робіт

великою

мі рою

залежать від рівня механізації ,

забезпеченн я

будматеріалами.

Яка, хоч би в зага,1ьних рисах, база нашої бу дівельної і-нду­ стрії? Що вирІшує високі тем­ пи будівельно-монтажних ро­ біт? Відповідь. У респ ублі ці ба га ­ то

осн аще н их

найновішою

те х­

н'кою пі дп риє мств, які габезпе­ чують будівельні органі ~~СІції ме­ тапсвими і зал ізобетонн ими кон струнц ія :>сJІІ ,

цементом ,

:tе r­

лою , склом , щебенем та іншнми матеріала:vІІІ. Багато з нн х під­ щнrє,·:ств Gулн абудовані у и ід­ п овідності з Директивами по п'ятирічн ому план у, затвердже­

нн:vш

XXIV

з' ї :здо м КПРС.

За роки Радянсьної владн ВІІ­

ріс

біl гатомільйо нниіі

:1<tгін

бу­

ді ІJеm,ни ків .

яному під с ил у ро зв' яаув а т п б~·дь-які за ндання .

.

проектн і

потужності.

Зараз в республіці втілюють-

Бу дІвельники аюи вно ВJ:'Л~-. 1 ся в життя деСf!'І'КИ генераль· чились У Всесоюзне . сощаЛІ~ них планів п ромислони х вузлів, ст~чне зм агання . « ВСІ _пускою до яких входять сотні nідпри­ об єкти и екс;rшуатацІю І д~строково!» -- шд таким !\еюзам борються вони за усшшне

5,7

:;а вершення

ярди.

чет~ерто~о.

визна-

ємств. Зq.гальна вартість їх --мільярда карбованців , з яких уже ос воєно понад 2 міл ь­

чаль1ю~о року п ятирІ;·ки . Допомагає ІМ. н цьому_ досВІд _передо-

вих

будІВельниКІв

кра ІНи .

У

Дальший техн і ч ний у

буді вни цт ві

прогрес

визначаєт ься

біл ьш раціон альними проектни-

1973_ роц І за методом М . А. ми рішеннями будинкі в і спо­ ЗлобІна працювали 882 брига- руд, підвищенням їх експлуата­ ДІІ, а в ц ьому 1.400. ц і йних якостей, впровадженням

Справд і всенародними ст али ударні будови дев'ята домен на пі LJ н а < <Нриворіжсталі»,

п р·огре синної техноло.гії , даль­ шою :11е ханізац ією трудом істки х проц есів, зас тосуванням нових ,

Запорізь·ка ДРЕ С , к а нали Дніпро ---· Донбас і Пі вн і-чноІ<ри м-

економічних, мі цніших і дешев­ ш их матеріалів, поліпшенн ям

зрошувальн а с истема і багато інших . В їх ст воренн я вкладе-

житл овому будівництв і бачено перехід на нові,

но п ра цю не тільки

трудящих

шен і проекти ква ртир.

' Rе.1ІІчезнн й вп ли н

на розви

том -

с І,~-;иі1, Дніп рогес-2,

Каховська

Рад.янсьної Ук раїни. а й усіх и СІрод ів н а шої багатонаціональної БатІ,к івщи н и.

тон

буд і вництва

справив

-

в республіці

г рудневий

умов праці на

виробнИІ~тві. У

Користу ючись нагодою , хоч у сердечн о поздоровити буді·вель­ ників. їх сім'ї з чудовим с·в я -

Дне!'vІ будівельника , щи­

ро побажати їм великих успіхі в в їх пра н і і щастя у житті.

р. )

(1973

перед­ поліл­

(РАТАУ).

У спіхи окрилюють J.

ІІНІІІІІ!'І.І

І' І;.Іа .l а<·и

КІІ.lе·КТИВ У

тради ці я

евщ;

професійне

в юtи

·гру ;(овими

нинішньому

КІІ

ВЖІ'

;І устрічати

найбі.1ь ш ий ІН'

ІЦНИ \1 і :! перших на підп риє ІІ­

ііудіведьни­

пві за п очинюt :татноrо ні ;І ­

ЯІ;­

вк .1а ;1 у ;(о("ГРО1;о­ народногоспи ­

.~арського п:шну на четве)Ітиіі , ви:тачаль ний рік н'нтирічки, вони

широко

ціадістичне .~ і .1ьн иц ь,

роз г ор ну,ш

з магання

і\риг;ц

со ­

еере:1

та ОКJІ емих

\ІИ

у

другому

з

усіх тrхні ко­

-

а

в:Іаснюш

еи .lа­

на 108 нроценті н . Ви­

робіток на одного працюючого

Дар нІІUЬКО\ІУ ремо н тно- буд іве.lь ­ ІІ О~І У у nр ав:Іінні. Вона вийш .1 а пе ­

р t> мож нсч у С ОJІі а.1 іСТІІЧІЮМ У З ~Іа­ І ' З ІІ ІІ і 3 <1 .1руг 11й к ва рта .1 і н аго ­ ро д ж е на н срсх і .:~, н им ЧервонИ '·! ІІjJ<І Іюро ~І упра в л інн я . :Зараз б риг~ца бy.:J.yt

п і д'їз ні

ш .lЯ ХІ І до мо:ючнотовар 11 ої фср\111, т оку і 24 - квартирногu буд ІІНК У у радгоспі

« Плосківський ».

За сп і вувача \ІИ у з маганн і тут ст а .1 11 \І<І ШІНtіст а в тог рейде ра ко ~І­ ..:о " о.1еuь Ан атол ій П ат.1і 11 ( зн і -

чок 1\райн і й з.1 ів а ) , \tОТори ст к от - 'Яр\Іо.lеІІІ\О\І

Д.4б9А МІІ кола

J;a ше

Шеве.1ь

( з ні-

край н ій справа). Вони н е л и -

\JOK

в і :t ;Іі Н І ІО

р у ть

тру .'J.ЯТЬСИ,

а кт ІІІJІІ У

уч ас ть

ал е

у

Й

бt: -

гро~І~дсь -

І\0 \І У ж ІІ тт і копектн ву.

В~рто п і дз н а чи т н та:ю;к високо ­ про .'\)'!\ ПІГНІ У

Пf.1<ІШО

Ш.1ЯХОВ ІІ КіВ

Вас н .1я Дечидсн ка , О.1ьгн Міще н· ко, :\\ар ії Б а би ч , К а тери н и Т ка ­ 'І С ІШО . Ра з о .11 з ниш1 добро с овіс· но

труд ит ьс я

трактор І Іст

« П ,lоск і l!СЬІШЙ >>

І оа н

р ад г оспу

К акv н;

я ко ­

го з и бачИте р азом з Григоріє м

в

це н тр і .

на

<'Тановить І о:~,8 процента . О:І­ ночас но зросла і rередш,омі ­

Він

~·ячна ;{аробітна

облад н ав

трактор

:І\І\.Т3 .50 допо ;І і л:,нимн п р11строями І

ВІ ІІ(()р Н ~ТОВУЕ

ук.1а д анн 1

НОГО

ЯК

Кран

1·.

Ярч о.1с 11к а

\Іожна

з уст ріпІ т аІ\ОЖ у ра д гос п ах << Кр а ­ с н.1іu ський >> , << Тр ебух ів сью І Й >> , П у ­ лі всь:;о" у ІІ .1l'\ІП Тахорспродукторі та H<J Tl' JJHTopiЇ <IBTOI\ OclOH II

,N'g

0901,

цьо п ІІПІЇІ

шо в Бров арах . Т ут п р а І\О.'І ектнв

б.1 а го ус т ро ює

н овобу:юв 11 .

Текст і

фот о В. Бенднка .

Досягнуті

ус піхн

ШТУРМ УРЕНГОЮ Бур іння п ершої екс п лу а т а ­ цій н ої с в ердловини по чалос я на н а йбіл ьшому в сн іті ро дови­

щі

природного газу

-

Ур е н ­

У селищі Тиндин с І,к о м у (Амурс ьк а область), де н ік оли ще

не

зів ,

л у н а ли

в ідRрито

с ир е ни

. т е пло в о ­

в і дділ ок

в ої експлуатації

тим часо­

з ал і зниці .

У

гойс ьному, ро:m1шон а ному у За хідном у Сибіру, б іля са мого Пол ярного кол а. Ця под і я від­

н еда лекому м айбут ньому с ели­ ще ста н е найбільшим залізнич­

криває

ним вузлом Бай кало - Амурс ьк ої

нову с то рію{у

ні родовища

в

освоєн­

його проми сло­

<< М а лим

ву ро з р об ку. (РАТА У) .

.,

2

магі с тралі .

стор.

О

БАМОМ>>

бу дів ел ьники

н а зи ва ют ь

180 -кілом етрову

о

кі лометров ій дільниці курсу­ ють по їзди . За лізниця п рацює на велику БАМ, доставляючи що~І і ся ця И СІ опорн і nункти бу­ дови бли з ько 60 тисяч тонн рі зн их в ант аж ів.

( РАТАУ ).

НОВЕ ЖИТТЯ

о

на

пі.ІРЯ. ІУ.

ІІ ершо ч у н і вр і•Ічі на пр а ­

виі-і

ф.l i\Hl'

('ОЦі<t.1іСТИ'ІН ОІ'І t

:JчаrаннJІ

внйш .ш

:Іе ктив и

1\О\ІІ!.'Іt'І(СНИХ

кnмуні ста

таІ\ОЖ

Мю;п;ш

КtІ­

брига , t

о кри :І и.lи

І'ан д ра

а

ІваІІОRИ 'Іа

Сінгур інпко г,,

Федо ровича

Ни рка

:!

Б е хівсько r о fіу ;(івr;Іьи о го ааго­

ну

.\& 6, щ о на Жито\Іирщині. :Ja ,'\ОСТроковР введен ня в

дію

Васид ьІ;і вrького

ра,

а

також

е.'!евато­

д осягне ння

виrо­

ІШХ ноказвик і в у с оціа.1 і r тич­ нn~ІУ :нщганні за ;(руrий tшар та.l

1\ОМКТ ИВУ

по сті йнодію •ІІ J ­

поїада .\~

будівел ь ного

ro

серед

fі уд івельних

тресту

'2

організацііІ

« Укрелеватор\І;шн буд »

при суджено перше мі с це з вру­

ченню• перrхідного Червоного прапора . йШли

Одночасно

п ерРМОЖ ЦШІИ

\ІІі

ни ­

ее р ед іі у­

д і ве.'!ЬНИХ орган і зацій міста , на м

Й Ш .lИ на Щ!' вищ і рубежі у ~о­

ці алі стичному з маган ні . Семи­ місячнІ' завдання по генн і дря­

Червоний прапор >Jіськко\tУ Компартії України і виконко­ мів міської та районної Ра ·І

:ІУ ПР\)РКРИ.1И

;~еп утат і в трудящих.

На

204

1'И СЯЧі

Іі ЩJбонанців, а власними r ила­ \tИ

.._.

схов ищ

вітк у БАМ - Б інда. з пу ском якої зв ' я з ують проведення основних робіт н а центра ль ні й д і льниЦі Бай к ало-Аму рс ької ма гі с тралі . Ал е вон а д і є в же те пе р . По 76-

J.

н с р ейшов

ііриг:ц н о г о

;( О<' Я ГІІ !'ННЯ . ~: :шпні ВОНИ ВИ ­

на

127

ш•ррважно

~~ltla.Jttt.ii БАМ" /J.it.;

А. ~~:10ііі на

\1Р'І'ІЦ

ііу дівельниRів на юші тру дов і

11 р;щюючи ПОЧАВСЯ

В 1\і ­

н о капітадовкладею, 27 4 1 ти­ сячу карбованці в пр и птtні 25 -l.:t тисячі 1\арбованців.

11р 11

боrд юр .

Бри rа :tу

юата.

:rо\І У за перше півріччя ІН' ВоІ-;­

ве рхньщ1у :щ і \Іку

М.

і 'І' ­

П рщі

ІіО\1бікормnвоrо :щвО,\У та О с1ек,

рr зу.'!Ьтати

щнщентів,

Грнrор і t?>І кращих у

бУ .Ііне.% НИЮІ

Со ц іалі стич н о ї

радні

економічних показників. Обс иг будінедьно- монтажних робі т по ген підряду виконано на 1 1О

Бригад~. очо:Ію вашІ Яр~І\>.І~н-коч , о :,на :J

роя

Русад ьчу ка

рt•виконаt1о

СПОРУДЖУЄ БРИГАДА ЯРМОЛЕННА

'ІО С Іі овного

робітників . І ЦР принеrmІ від­ кварн.1і. ;{ І• ржавн и й план ПР­

ФОТОРЕПОРТАЖ

\!ІtНТ аЖ ­

Но:І ЩИ\1Іt-

111l Васи.1ьовича Сірс1ша, якиіі

;!робити

виконання

і\ риrади

І\ожомодьця

но­

свя то

році

Пр агн уч и

НИt;ів

уе пі ха\ІИ . ~·

1ІОТ РУ .~И.1И СЯ ІІ (' ООJl ИВО зав ­

;нгrо.

liO MII .ll'I\ C H oЇ

ІЩ'\ів ,

та наші

ти сяч .

елеваторів, зерно­

комбі корм ових з а ­ будівельн иІ\и

д ійшла

і

нерехідниіі

А н ещодавнn з стодиці

шої Батьківщини

на с порудже нні

1\лал и чима,lо

присуджено

Москви

надзвич айно

на­

на­

ра,~ і сиа

звістка про присудже ння ІН'РР ­

до-

хідного Червоного прапора Міністерства сільського будів­

стара нь , вм ін­

ництва СРСР та ЦК профсnіл­

ня і майстерно сті, щоб зводи ­

ки працівників будівництва та

ти ці об 'вкти

промбудматері:ші в. Ось з таки­

і

надійно .

Так,

швидко, міцно на прик.'Іад ,

у

''· ВасИльRові Київської об.'шс­ ті на рік ран іш е строку ;ща :Іи

ми трудовими пер е могами і :J у­

стр іч ає

наш

1\Од ектив Де ш,

fіУ:Ііве.чьника . О.

в екс n луатацію потужни й еле ­

СТРОКОВ ,

ІЗатор . Н а цій новобудові nrоfі­

секретар партійної орга­

ливо

нізації ПДБП -2.

відзначи вся Субота,

комRтив

10

серпня

1974

року

о


3 МЕНШИМИ

ПОВІДОМЛЯЄ

ЗАТРАТАМИ!

ВИМОГЛИВІСТЬ І КОНТрОЛЬ

ЗАКЛАДЕНО БУДИНОК Росте

житловий

Пролягають

.1овий будинок для працівни­

масив.

вдалину

ків шиноремонтного

широкі

заводу.

с трічки нових магістралей. здіймаються у голубу бла­ кить поверхи житлових б~·­

Очолює колектив будівель­ ників виконроб В . В. Гри­ ца к. Хлопчиною після закін­

динків . З початку д~в'ятої п ' яти­ річки у ноt:і. благоустроєн і квартири переселилися сотн і

чення

до серця

с імей. Д з вінними голосами ~1алюків наповнилися два но­ них дитячих садки. Гостинно розчинили свої двері нові магазини. Вдягаються у асфалн і прикратаються зеленню

:vюлоденьних

зупинках

школи

при­

припала

юнакові

романтика будівельних май­ данчиків , бо вступив до ін­ женерно-будівельного інсти­ туту. Нелегко було поєдну­ вати роботу і навчання. Але і важко не було , бо ще ні­ кого ніколи не обтяжувала улюблена справа. Робітнича :vІайстерність.

дерен

нові вулиці. Нові автобусні ~Іаршрути . нові павільйони на

середньої

йшов у 1965 році на будів­ ництво нашого міста Володи­ 'ІІИР Васильович . І, мабуть,

...

І скільки б не вели пере­ .1ік , завжди неодмінно буде­ ;wо додавати слово: <<НОВИЙ>> . Та й не дивно . адже Бро­

помножена знання,

на

теоретичні

спорудженням 70-квартирно­ го будинку. На все життя з апам'ятається Володимиру Васильовичу цей красень. Будинок

з

поліпшеним

пла­

містяться дуже

повеТJсі

два

для

Це

рок. Не забули і про чолові­ ків, і малят . Біля будинку буде простора автостояниа.

молодіють.

ж

Грицак за роботою; панора­ ма будівництва нового бу­

жита. Особливо стараІННо попрацювали тра:кторист Василь Нощій, який косив хліб прич!п-

лом . Отже, втрати будуть немя­ нучими . Потрібно одночасно з обмолотом вестн з ними бо­

ною жаткою <<ЖРС-4,9>>, та комбайнер Іван Іванович Олек-

ротьбу. Видно.

сієнко.

но

з

-

обмолотом

гребни

на

полі

залиша­

у радгоспі формальпідійшли до організації

хлібі в І контролю за якістю

збирання

справи не дуже втішиі. За дванадцять днів чотирма комбайнами (в тому числі одна <<Нива») механізатори підібрали на

врожаю. Нонтралерів хоч і при­ значено. але на хлібному полі ми не зас тали нікого з них. Нам сказали. що головний

другому ню на

контролер цього дня поїхав до район:ного центра в я.кихось

в!.дділку

вални

навантаження

ячме-

для

одного

Звідси

вже

справах. А де ж були інші? Не приділено тут належноУ уваги і організації соціалістич­ ного змагання. Голова робітко­ му профспілки Ф. Ф. Проко­

пенно повідомив , що Червоний прапор біля контори радгоспу піднято на честь комбайнера Б. С . Нощія, але там не бу­ ло вказано, яких же показників і коли добився механізатор, удостоєний такої честі. Пере­ хідних вимпелів переможцям змагання не вручають , нален­ дарі трудової слави і щоденні

в!дпра~шено

бюлетені не випускаються. От-

тонн зерна на держМІІНі приймальні пункти. А решту зерна, хоч й небагато, не -

же, гласності змагання немає . Номбайнери навіть не знають своїх зобов ' язань по намолоту

має де Дівати.

зерна.

40

тонн пшени-

nІ.двищеною ·вологістю за-

сипали на 100 тонн

Прикрасилась стрункимн рядамн каштанів вулиця Га­

не

після

ці з

ся!

ніяк

ються нескошені стебла. бага­ то колосків з коротким стеб­

--=- 350

ooro

оновлюють­

аж

гектарів пшениці, 80

65

Фото автора.

аргумент

ярі зернО'Ві ячменю. 130

дей.

динку .

Цей

можна вважати правильним. Бо

сити на звал майже . всі rоимі і

очищається. Три зерноочисні машини працюють у дві зміни. тут є необхідна кільність лю-

В. В.

у видолинках . от їх і не можуть повністю підібрати комбайни , заспон і йливо го­ варить головний агроном рад­ госпу Андрій Якимович Хар­ лан . Після підбирання вал­ ків пустимо сюди гребки і збере:\ю загублене.

механізатори

таких обставин сно-

зерно доставляється на центральний тіх 1 там

П_ ГОЛОВАНЬ,

t(e

вари

все

ше зерна. Намолочене

А діти бавитимуться на впо­ рядкованих майданчиках.

дала право керувати

за

Це

господа­

На фото: виконроб

І

зуміли

агрегата. Намолот теж невисокий. При нормі 19 тонн лише два .комбайнери Олексій Дмитрович Міщеюю та Борис Семенович Нощій по два раз и видали з своїх бункерів біль-

роз­

магазини.

зручно

роботи.

1 лежать

135 гентарах і nшениці - · на 37. В середньому внх.о дить no 14 гектарів за .день.

конробській діяльності моло­ дого інженера! першому

Жнива у радгоспі «Заплавний:t поча.лися давно, більше трьох тижнів тому. Несприятлина nогода не дозволяла вес'JИ їх комплексно, стримувала і косовицю 1 обмолот. Тіль·ки останн!ми днями стало можливим більш нормально цровод:ити ці

А ось

.ну·ванням квартир , та й зов­ ні 'привабливий його nри­ крашати:vІуть лоджії. А го­ ловне він перший у ви­

На

посилити

РЕПДОВА

-

горище комори і nід навіс. А на

Всі ці фа.кти свідчать про те,

що на збиранні врожаю у <<Заплавному>> панує самоnлив . А

току цросто неб& лежит~;> понад

він, я.к

200

тонн хлІба. Наша рейдова бригада nобувала на пол! перШого в!.дділка.

не приводив до добра. Дирекція радгоспу, nартійна органіаація і робіт.ком проф­

де працювали збиральні агрегати. Чотири комбайни з .nідби-

спілки зобов'язані вжити невід­ кладних заходів для усунення

приємний затишок.

рачами тільки вчора переїхали сюди з дру.гого відділка піс-

наявних недоліків. Насамперед треба подбати про бо·ротьбу з

Недавно сюди, на ріг ву­ .1иць Гагаріна та Ниївської . прийшли будівельники із пе­ рес:v·вної механізованої коло­ ни М Цей будівельний підрозділ з тресту <<Бровари­ с ільбуд >> почав зводити жит-

ля великого дощу. Механізатори за пtв.дня підібрали валки пшениці на великій nлощі, нам.олотивши по 10-12 тонн зерна. Однак ми побачили й те , що на стерні після прохоІ'У ком-

втратами зерна , добитися діє­ вості і гласності змагання, створити необхідну виробничу атмосферу. Все це дозволить швидше ліквідувати великий розрив між косовицею і обмо­ лотом хлібів, я.кі лежать у

гаріна. А коли місто огорта­ є ться вечірніми сутіниами . спалахують сотні штучних сонць е лектричних сві­

-

тильників, чезні

які,

торшери .

ніби

вели­

с творюютt,

7.

байн!в

J,ЕСЯТІШ рі :ших піі't-;І:тів - 1 КПРС М . Сохненко (ПМІН\), твариннищ,к і t\nмн .lекеи, ку.%- А . Кптенко (ПМК-9) та інші. турно-пnі'tУ'І'nві і жит.1nві ЩJИ~ІіПрuвофлан_говими соціалістич­ щrння ---- "Спору джуюп. І,о .1ективи ного змагання визнано багато ііудівr.1ьних nргані~;щш треету бригад. Сt>ред них кодективи,

,, Броварисі:н,ііу ;р> .

На

кожній

. tі.lІ, нині, в t•nжнііі бриг;ці lt)'.l<t ро:~горнут11 :1~1аrання 3а гі.lНУ ;; у(· тріч Дня і'tУ ;Іівельника. При пі . ~ііитті підrуш;ів сnціа-

ПРАВОФЛАНГОВІ ЗМАГАННЯ підкріплює

юя·rі

нереrувної

мrханізованої

можець

-

t;о.nони

піднято червоний прапор треr ·гу. П!'рехідний Червоний

.\1 8

нраппр а а.1ишrнн за П<'JНІІою діт,­

шщrю ШШ- :~ (наЧад ьник Е. Гrр­ Іtойг ), я І; ій присуджено першу грnшnву

премію.

Jpyra

грошова

нремія ПРИСУ ,'lЖl'На другій дііlЬНИ­ Іtі СПМК-50~ (начадьниІ; КО\ІУ­ ніе т В . ЦибудьсJ, кий). Персхі д ний 'Іервоний

вимпел

:т лишено

у

ііригаді В . Гаврилюка а ПМК-24 .

Пре'ІІійовано такnж оригал А. Ко­ нnнка

:1 ПМК-3.

Відзначено хорошу роботу r;о­ . Іективу ПМК-9 , а також ;~і:н.­ ниць, які очолюють В. Ннкифо­ JЮВ (СПМК-3), комуніст .1 . Яцу­ ра (ПМК-7) , В . СРменяrtа і ч.ТJРН

о

rтоятІ, дnсвідчrні

та

щн•зидія проф­

rпі ,жи нагородИЛ!J знако\L « Перl'­

:;обо­

в 'яз ання . На 'ІРС'І' h п е р е ,Іожця

яких

рсепубліканського комітРТУ

що переважна fіі.'ІІ,шіrть ко .l е кти­ ,lідn\І

чо.1і

\!айстри rвnєї с прави, КО\Іуністи М. Рибак і ~І. Опанасенко (ПМК-7), О. Чуланов і В . Кухарєва (ПМК-9), О. Гуд:~J, (ПМК8) та інші . Кол е гія Міністерства сі.lьсt,кого і'tудівництва УРСР

:1іетичного З\Іагання встановлено, вів

на

соцімrістичного

:J'ІІагаюІ;І

L9 7-! ро кр тесляра ПМК-8 Юрченка, а :знако\І « Відмін­

Ю.

ник

соціадістичногn

:з:~~аганюr

УРСР » - електро:~ варника ІЗ. Шевченка. Гра~Іота'ІІи чено

~щшиніста

ПМК-З відзна­

Ркекаватора

СПМК-509

] . Пияrтра, бригадира П~Ш-2 :! R. ГавридюІ;а , r· лю с аря

ПМК-:~ В. Капішона. Тес .1яра ПМR-8 ] . О .тrешка :занРrенn на Дошку пnшани Міністерства сі.тrh­ rІ, кнгn буд івництва ~7 РСІ' .

Грамnтами

Держііуду

рl'rпуіJ :Іі­

ки нагороджені кращі fіу д івеЛІ,ни­

ки М. Ганжа (ПМК-7) , Ф. Пппп­ вич,

Г.1ушr{о

1.

та

.1 .

]{иІ; а

БА TЬKIBilJHHA БУДУЄ Вся наша краіна являє собою веJІВчезннй будівель­ ний майданчик, на якому мІльйонІв чоловік, жен

двадцять

грмютами

нагороджені

виробничnгn

управ.lін­

ня « Київсільбу;р>. Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський

кореспондент.

невимолоче­

колоски. Площа тут нерівна. вал.ки

-

старший

інженер-інспектор управління

подарства ,

держ­

районного

сільського

В.

гос­

Бевднк.

П. Теплюк nрацівники редакції газети <<Нове жит­ тя>>

трактористі;в

колгосnу

імені

бітон на кожен з трьох тракто­ рів перевищив гектари, що в пі-вт.ора рази більше передба­ ченого нормою. Годинна про­ ду.ктивність одного агрегата до­ сягла гектара. Рекорд не прийшов сам собі. Трактористи В. Ф. Лук'я­

43

*

Наша будівельна Індустрія оснащується

новими

маши­

2,03

намн І механізмами, засто­ совує найпрогресивніші тех­

нології. В жоднІй краіві сві­ ту немає таких

пІдприємств

по повнозбірному

домобуду­

я.к у нашІй.

посІдає

Радяи-

перше

місце в свІтІ по виробництву цементу, збірного залІзобе­ nнломатерІалІв .

*

*

БатькІвщина дбає про кадри

*

пості й н о будІвельнн­ висококваліфІ­

·

no

нов . І. І. Нужель. І. Д. Скори­ на, В . Е. Семигук, І. Г. Моги­ левський на чолі зі своїм лан­ ковим

старанно

підготувалися

до :роботи. Ножен трактор «Т-150Н» в агрегат! з плугамн ПЛН-6-35 обслу.говувало два механізатори. За нермом цієї потужної

машини

трактористи

кованих спеціалісТів готують

мінялися через 6 годин. Під час перезмін.ки проводили тех­ нічний догля;д, ·заnравляли агре­

інженерно-будІвельних та

гати пальним і мас.тильними ма­

26

пrнnани,

господарство

*

Пl')Н',lОВИХ ВИJІООНИЧНИ­ КіВ :1анеrені на ,1nшку попнtнн, Книгу

ка

карбованцІв.

внкІв.

у

хо­

Рейдова бригада :

Смоленчук

Свердлова Ох'І'ирсьного району Сумсьиої області . За 20 годин 45 хвилин робочого часу меха­ нізатори 5 серnня зорали грунт на площі 129,3 гектара. Виро­

но-монтажннх робІт намічено виконати на 51,3 мільярда

тону,

траnлялися

гекта­

Великого успіху на оранці грунту під озимі добилася лан­

країни становить 104,2 міль­ ярда карбованцІв. БудІ~ель­

ський Союз

які на

400

Рекорд охтирських орачів

грома­

му році п'ятирічки загаль­ ний обсяг капітальних вкла­

ванню,

сільтехнагляду

й граблями,

і нікого

рах.

-

тобто ко­

валках більш як на

косами

ні

У четвертому, визначально­

день у народне

-

Г.

десять

п'ятий

но-

місцях

ніколи

незрізані «гриви», а то й прос­ то неnідібрані вал.ки. Але на полі не було видно ,роб!'І'ників з

деінде

дянин СРСР.

(ПМК-8).

fJaraTo

сьогоднІ

багато

в окремих

ду скотували б і підбирали загублене. Та і в купах соломи

(Мовою статистики)

трудяться

залишається

лос.кі.в,

відомо.

НннІ

понад 90 факультетІв інших вузів. техніків- будівеJІЬНИКІв -- близько 400 навчальних

теріалами . Очолював ланку П. С. Голубченко. Сумсьиий обласний комітет партії і обJІвиконком тепло по­

закладів.

здоровили охтирських

архітектурних

Інститутів

(РАТАУ).

І

трудовою

орачів

перемогою.

(РАТАУ).

з

Закарпатська область. На Вино­ градівському консервному заводі почалася переробка зеленого го­ rюшку . За сезон тут буде випу­ щено близько 500 тисяч умовних банок консервів. На фото: бригадир зміни ком­

сомолка Магдалина ЧЕРНИЧКО оглядає г отову продукцію. Фото Л. Ковгана . (Фотохро.ніка РАТАУ) .

Субота, 10 серпня 1974 рок~ _ _ _О:_____ н_о_в_Е_ _ЖИТТ _ _я___....:О=---------------0;;..·_з_с-п....;.р_. .....;О;....._ _


І Свято здор()_В_'_Я_і-~0-ЛОАОСm( Сьогодні

вся

країн<-t

Колонка коментатора

Відставка

від­

Р. Ніксона

значає Всесоюзний день Фі'З­ культурника. Спортсмени і фізнультурники Броварщини зустрічають це свято здоро­ в'я і молодості новими успі­

tkтаннічи ,(Н:ВІИ різке

хюш і досягнеННЯ'VІИ у VI літній Спартакіаді Київщи­ ни, присвяченій ЗО-річчю ви­ зволення України від ні­

ної

у

:J:vrаганнях

з

-

у травні цього

Чемпіона:vш

вагових

статІ

майстри

ІОхта. ге

виступила

не

тим.

що

працює

ний тренер, то з лети!ш вони є в чих

спортивних

ДСТ ється

~шх

у

готов ці

значкістів

ГПО,

спортсменів.-розрядників, громадських тренерів, по будівиицтну найпростішнх спортивних споруд.

До Дня фізкультурника підготовлено один майстер спорту СРСР,

в

11 кандидатін

у :vrайстри спорту,

63

спорт-

ГПО,

значністів

комплексу

спортсмени

5482

ма-

союІх розрядів. Це значно більше, ніж за відлов~дний період минулого року. Учас-

нико">! чемпіонату СРСР :1 бігу на 3000 метрів з перешкода:vш став майстер між-

редньої

ШКО!ІН

Ьdшсnнша

>-'.'-'

Нро.вченко. Ці успіхи досягнуті у ході Спартакlади у колективах фі~шультури \Ііста і рdй:ону. ~rіськвно

і

.10спорту. І не випадково, · що три колективи фізкут,-

райнно.

тури

Урочисто пройшли спарта-

кіади в колективах фізкультури

шиноремонтного,

монтно-'V!еханічного

ДСТ

<<Авангард>>

І'lї.

ре-

пластмас. холодильникіu

с

заводів,

лідера,vrн

в

тресту <<Броварнсільбуд», автопідприє.мства 09034, Калитянського радгоспу-комбі-

нату імені 50-річчя СРСР. середніх шкіл місьної .No 7 та Требухівської.

майстер спорту Валентин Цибульсьний, учасник пераюсті України, чемпіонкою

ня спо.ртаківців, які в спартакіаді обло.сноr ради свого товариства вибороли друге

ганннх.

:иви фізкуль~ури міс;а і ~аиону взяли шдвищею соц І алістичні зобов'язання у під-

республіки серед шко.ІЯрів з :шжного спортv учениця з Погребської ее-

місце. ~·спішно спартакіад,

~.:а···

Р.аднІ~_l'ЬЮJі'!. Сою~~». 2~.-"'"і~ --- К. т.1. l'T,':H~.--: 2J.O._) Ночс .1.1

«Сrt·.']НІ.вІrнн щоденник». !1 1 ІІ~!і. fJ]H)['j)(.l!\1.] пере,1{JЧ.

,, Програма_ УТ , . IJ..... rІовннн. 11 .. >0 --- О. ХчЄ'.1І:ІК, \\. ІlІатршJ. «дощ .1ив. не:v~ов ] ВІ.J.-

Jl<1>> В нетана Ростовського_ театру юно. го г.1я:tача. (Донецьк)._ l1.:IO _ Наша

12 СЕРПНЯ ЦТ

9.00 --- Програма передач. 9.05 - К. т. Гімнастика. 9.20 Новини. 9.30 і\. т. Програма мультфі.1ьмів. 10.00 І<. т. «У" світі тварин». 11.00 К:. т.

оркестр

.\\іністерства оборони СРСР. lo.lO Програма пере"·""· \.).!5 Прем'єра .1ОК\'ментального те.1ефі~1ьму «Амовцt». tВо~1гоград). 1;).4:ї «:\r\узичний ,ка~ .:Jl'Іiдar». lt).li)-K. т. «Ваш сад». 16.4;)

К. т. Хv·дожні:ї фі.'ІЬ\1 «Х.1оnчаки острова .Ліві-в». \8.\Ю Новини. 18.1.:--)

сЕ·рії).

концерт».

«Зустрічнніt п.1ан Дніпропетоб~1асті в ~1Е». 19.1.~ --

«Паризькі

2\.liO

«Чао>.

-

художнього

могікани».

Інформаційна

(l

і

програ­

21.:30 --- І\. т. «Наша

ві.\

B.lil.lll

!(І' j'І'JІІІЇІІ :: іl\ІІ'но.1ітичного

я1:

І'.Іовшt­

ІІІ'Оfі.швиіі ІНЦ

:ційrшованиіі

наіівищич

І\ОІІ­

:JаКІІНІІ,!<Ш­ ІІІ'іІ\ ЯІ\Ї

адре:.

афіШ<-J. \7.2:-J

«ПОl~J;Я'». r..:н». 1~_;30 -~

«ЧеСТЬ JЗM~.lO.J.y».

18~00

в.- БрОВЧРНК~). «Обжин: ~>І.їЬ:\-1:-кош~е-рг . ~/v\у:-іИЧНІ

1\3\НШ-І:..:І;». ІJ.О1І , ~нформацшн.з. про«Ві~.·:·і». lJ.З,o ~ ~ «~нив_а 1 -ра\І<l у.1а1)]ІІJі\ ф 1 юt-п;. ~Досв~д :- Jмаrання ко:_1Gа і! І-!срів). (Хар~ш). 1JA-.> -- Тво~ЧІІІІ П11рrре; компо.нпор~ А._ По~ома\Н.'ІІК<-'. 2П.4.1 -- «На доор~ІІІЧ. дІти!» 21.00 Прогр:tма <<_Час». (М). 21.~ «Н~ ..1анах 1!успуб . 1ІКИ». 2l.З:J _- l(Ін?.~ L'Т.J)!Чh:ІІ !'l'JЮІчного _rюдвиг~ Худо~ в в~ ф:.Ju\11 «Добр.о~о.1ЬЦІ». 23.-о,) -- Вечrрн1 новІНІІІ. Пртрама пе!~ед.ач. - Програ_ма на ~иtв 1 обл~сть _Ік ..~)ІJ -;-· Наш.~. афtша .. 18.0.> Д~1я

_·trтен.

Х~·до;.t..:ІІІІІ

~елефtль~.

«Пр!'Ігоди

І_І_са ІJинІJІЯ:». (l 1 2 с.~РІІ). 19.30 \І ll!тpa~'l'. «Циганськни барон». Ви-

ІІУt'К

Oдcct)J\.·Iy)'r!

Тl·а_тру

муІІ_І_~ІІю·~--

В Пl']JL'JJHІ ІнформацІІІННІІ «ДенІ..> 3Q ДlН:_':\1>>

l

В. КОТЛЯР. голова міського комітету фізичної культури і спорту. Фотомонтаж В. Бендика.

виступають у об:Іасної ради

ко- 1 !Інф.рогра_ 1 ,

ВІ!

ВІВТОРОК, 13 СЕРПНЯ Програма ЦТ .!_І)(_І Програм3 Ін=рс>дач. Ч.О.) -.-- К. т. ГJ\1ІІ<:ІСТІІК:І. 9.2_0 -- Нони1111. У.,ю -«Ч~ршJ~.УТ31\ІН Ю~f-~ІХ». 10 ..00 -- БагатоL'-~'J1!!111~~11 ХУ~'l.ОЖНІІІ Т~ЛЄфІ.:ІЬІ\1,.. «Паj~НЗЬКІ._\10!1Ка_нн» . (1 L't'Р.І_Я). 19_:);) І\. т. <~К Іуб IOHOПJJ_topO_?K1l~ІP> 1;).10 _- Про1 Р~.ма :rІrpe_'J.aЧ. J._'·''', Док)ментальІІІІІІ ф,,,,~м ~~J\н'НІ Котовського». t:;.зs -~"«На~ІІ,<-І R~.1ІІІ_t~І «_.UJoc_c ~-нту~1астш;- .. , ll1 .. IO J,. _т. Х.у дОЖНІІІ фtльм <

«ВІ-~.l<1ТІІ . ШB3JHOHJ;> ... 10.00 - . Н_ови.ни. 18.1.> . , f\ Те.·Іефі.Іhм «ПІСНІ ~-'.1ьt~їr». lK .. J~J ""Гlо.'Іьоuа пошта «ПодвІtry)>. ЕІ.ОІJ --- Концерт вока--:'ьно-інстр)':-

ру

_ВІІ.СТ<JВ(l

!ІІІ­

!\ІІІІL'П'НТВ

...

~;;:

Одl'СІ.;ко 1 - 0 теат-

:~

трудівниками лзнів . (ДоІн'ІН>К). 22.:-ю __ Вечірні новини Пnor·p;:вfa rrrpl':t<JЧ. ·

Програма на Київ і область 1:~.00 Наша афіша. 18.05 _ Для .'.!.ін' І,!. .'<_удожній. тс.1 Є"фільм «Пригоди ІІса llІJВ.UHІ». (:3 і 4 серії). 19.00 _ Те-

кар я-.

11уск

Ін~1)~рма_~І_m-rа П]ю~рама «Час». 21.4;) «J (нповІдІ нро Тtатр:<>. __ . Програма УТ . 11 '·> ІІовJІНИ. 12.10 -- Пор<:Jди ..'11-

12.30 -

В.

Ор~1ов.

«Що

таке

:І~,q~і:а.м «Ск.:тяні двері». 19.30 _ ЕвРІП!,'l. «\\сдея». Вистава Сvмського мутчнu-драматичного теат 1 ;v імені .~. ІЦепкіна. 21.4;) _ Інфоrм ІrlіІЇниіr 811 _ «День

:~а

.-~не~'>.

Ч.'ТІ'НіВ

ВИІ'ЛОВИ.'І:ІІ'!І

-.·~,,

::,1

1')','\НЧ!І

:1

ІLЬІІГfІ,

ро:JГ.'ІJЦ оііВИІІ)'!ІаЧі'НІ,

ЩНІТИ

!IJІІ'­

~ft;l,t'll'Гil ІН• І')'Ті 1\ув ІІРРt>,1аний ;(о сенату,

,'{руrої

шлати

амrрИІ;.ан­

І'І,І\ОГІІ КІ•нrреІ'У. Тим чаrо\1 Іtі.'ІІ>­ кіеп прихи.lІ,ників Ніксона в І'І'­ наті (,у.l:І таІ;а нrвr.1ика, що аю·-

JIIIJ(a ІН' І, І\ а

IТJII'I'il

\!f1Ж.1ИВОІ'ТЇ

RІНІУВ:\.Л,НІJГО

В)їочи

І(rо

ІН'

ВИJ\,;ІІОЧі\.'1<1

ВІІНРІ'І'НІІН

ііочу

оііrтавину,

оІІ­

f\рахо­

ВИРІН:У.

IIJH':JИ,'\t'IIT

вирішив ra\r r!l.larти :з сt<Ін• t·вої

~- такііІ nfіt·тановні вt•:JИІ\ИЙ ін­

~1~~!таль1юго а/!са\1О.:ІЮ ~Дrєло» (ТбІ.11~1 ~- 19._30 "-· т_. ЧсVІпю~Іат_ СРСР ~ футоо.1а. «С~_аrтак» «Аrарат». 21.1:)

-~

ЇЇ

повноважІ'ннн.

.ч1.1ьок. ]tJ ..)O _ Наша афіша. 16.;)5 «!\а ГОЛОНrtІІ'І: НОІІ]>ЯМКЗХ п'ятнріч· """· .'J,оменниіі t(eX Криворізького ме· та.1ургіііно1·о 3аноду .імені В. І. Лені· Ііа. І,'~ніпропстровсЬк). 17.30 __ «Сонсч· ко». «Дітям нро таємниці моря». (9л.t•са). ІІ-<.00 «Дорога до .liOдeit». 1\.іНО!Іі!JНІС. 1~.30 -- «Крим курорТНИЙ». ІЧ.ОО - !ІJформаціііна про!·рамJ «Біс· ті'>. !~.:~о Вnерше на п·.'1еекрані. Хv.~ожн:іі фі.1ь~1 «Якби у мене буЛа оушнІІІ(Н>' 2П .. t.) __ «На добраніч, діГІJ'•:-_ :!1.1.~' -- Програма «Час>> (.\1\) . :! І А_.~ «П!с u і д"1 я вас». Зустріч май-

стрІв

шіt"ГІ,

УІ't,ІІго Ишла еа\ІІ'

ному міському стадіоні. День фізкультурника спортс;vrени Броварщини ура-

наші земляки. У визначальному році дев'ятої п'ятирічки всі колек-

fіагзтосеріііІ;оrо

Ч.'ІІ'ІІіІ: і!'ІІ'JІІ'-

ічпіч\Іrнт, а сІІрав;t

І:идів спорту. Фінальна часТІІНа спартакіади БроварщиІІІ! пройде на реконструйова-

чисто відзначають на спорІ·ивних 'VІайданчи.но.х, у з:vra-

-

І

сnартакіа-

~~-~~~----...,.~~..,~~---...--~-,--.-

:\1а

'lill'l'ИIIil

І!ІІ'Іі!ТИ l(f'Їf ІТJ1і1Цl'І' '!І'j)~•:J 1\і.'І\.І:<! ;(нів, І !І сррпня. І нІlщо ,; Гіі.н,­

;{і Броварщини після восьми

Сьогодні особливо хочеться від:шачити досяrнен-

1

2

--

:1аrюдів порошкової металур-

народного класу І. Кабанов, че'V!піоном області з городків

Пре\І·~-ра

ІІІ'ПJІіі·

>>.

II:: .::ti'<' ІІJІІ',\''Т<ІВІІІІІ;ів )їhl' вн­ ріши.lа І~ І!ІІ!!І'JІІ\11!1,ЮІ)' !ІІІ/)Н,'\І;)'

Vl'V"ii!''ia·

ни, які внесли вагомий вклад в успішний виступ :Jбірних команд :J ручного І!'ячо.. нажної атлетики, ве~

спартакіад ро.йрад ДСТ «Спартак •>. <<Авангард». <· Н11-

лос>>,

~ """'"am ctl'д'7

якими стали білоцерківці, спортсмени з Василькова та

н~.1ефі.'ІЬМУ

В ).І'Н!\11\ Ві,'{І!ІІІІІІ'НІ!\1\

T:t.

туршша VI літня Спартакіu-. да Київщини фінішувала. Визначилися переможці,

показовий

1:

!ІІІВІІ!ІІІІ,

І'Ї,!іlЮТ!, ІІJІІІВЇ;(ІІі ІІ'ІІ"!ІІ В ,'(І'JІЖ<І­ Ні, ВЕ.І'"Чі1!ІІЧІ1 і І!ІІІ'Т Iljii':НI,'\t'li­

ручного

«НеJвнчаііІІиіі

.. 1-І)'.'Іа

ІІІ-~ІНІІІ)'В<І'ІІ'ІІІ, ІІРІІТ\1

:~t'яча та багатоборства комплексу ГПО. Напередодні Дня фізкуль-

Окрсмніі

І!ІІ­

'НІЧ Оj)Гіtні1\! І;раЇІІИ ,f,.'IH j)о:!Г.'ІН,()'

4377

Програма

що

іІІфІІjі\ІіlІtі~І ІІІ'

гр,·,·оч

оrени - першорозрядник и.

ровської

ІІІІТ<ІІІНі

1 У;(очпнства,

ли другі місця збірні коман-

дітеіІ.

раНіШІ'

Ііа, ш:иіі о:шачає

Спартакіаді Київщини і посі-

-- Д ..1я \1).30

!111\1

ЧІ'НТ)'.

400

виступили

O!!)Іi.lii:ІІ­

:Ja ;{ІІПІІЧІІГІІІІІ Та!; :m;І!ІІІІ'ІІ ЇІІІІЇ'І­

у двадцятикілометровому пробігові Гребінка Біла

ПОНЕДІЛОК,

і\у.1а

,(ІІііНВіl:!іlІ'\,

на Бурисбаєва, першоро:1рядників Анатолія Сергієнка, Арте:~ш Максимовича та Василя Мудрого перемогла

Броварщнни з

ІІІ'РІ'.'\НІІ­

)I')'IH'l!Шl \'. /Jii:І'liii<I

дата в 'У! айстри спорту Серха-

Успішно

,,~·ІІН'РГ!'ЙТ'•

.(ана

ІІІІІЇЧІІІ'ІІТ

Церква.

i:J ,'{І'ШІК[J<lТІІ 1 І­

11.\Н<ІК,

рнt:а нс:,J\ІІІ'ІІ

на

ЙОГІІ

ІІІ'І'аі'і-І;вартиру

ііог" :Jаява щю ТР,

:!наЧІІ<!

цього

рів та Іван Вітер з спортив­

І-й

.'tНЯ\111,

компенсу­

бігу

ви­

ІІа.lf,()ТІІЧ

В ГІІТІ':ІЇ

окре­

з

,'(11

що

Hilllil

В\.J,'ІhНОНІ

ної ходьби на 20 кілометрів вибороли звання призерів. Команда у складі майстра спорту СРСР :vrіжнародного класу Івана Кабанова, канд11

Грає

:І на

:уrетрів з бар'єрами здобув майстер спорту СРСР Ва­ си.lь Коровкін. Нандидат у :v1айстри спорту Микола Да­ виденко з бігу на 5 кіломет­

ди

ІІІІІ\ у :т'я:н;у JJjJИXИ.l\,HИKiR

Звання чемпіона

Спартакіади

І'І;анда.І,

штат­

в

ІІІ',Щ;-

:Jalll'[\1''1)'-

ІІJІИЧІ'ТНіІ'ТІ,

:m•.І Hl'l!

ltf.0\1)'

Загальна

досягненнями

видах.

:!ВіІІІЇЇЇ

;(tІ

ІІJн':НІ.{І'НТ

,-,Y.l!,-}11;)'

чи

Ва­

школах,

частково

І'l!р;ІВі.

Інrрної ка\ІІJанії в І ~Jn рІІІ(і. Пи­

легкої ат­ обох дитя­

«Спартак>>.

невдача

з

жоден

\!11;1;-

ІІ!'ІІГіИІ'ТІ•Ї

)' Till\

У Вашінгтnні в І!І'JІЇІІ,l

лентина Рибачек та Віталій Гордієнко. Ко:vrанда велосипедистів посіла шосте мrсце, а легко­ атлети. на жаль, cьo:vre. Ко­ лв такі показники :J вело спорту можна було б ви­ ви.ду

ЧіlІ')'

ІІІІ'і П<l]ll'll

і!І'

--

III(ЇIIliil

ІfіІ\І'ІJ!Іа

!'ВОЇ\ І;ІІІІІ;)'рt•JПіП

кіади її готували громадські тренери Віталій Гордієнко та Во.1одшшр Мироненко. Призерамв Спартакіада з

t')'l\l'-

!J;],{BIIt·:

І'І\а:тти

l'l'il.l<l

f'.

l'l!j)tІii

рола третє місце. До Спарта­

правдати

І'ІІЇ.ІІІJНІ

];;ІВ

дру­

виду спорту стали

!\І'j)іБНі сфt•ри, а

ІfІ,ІJГО

команда стрільців, яка 'вибо­

цього

рІЩіІІ.ІІІ.ІИ

УtїГР]ІГІ.'іЇІ'І,!lіfj

мкце.

Непогано

ті.ІІ.\,'Іі

!;ІJ;]j

Микола

зайняли

}!!;і

ш

У командному заліку

наші. вагавики

Спо.lУЧЕ'НІІ\

ji('ЧIJI\,

І;раЇІ!)',

спорту СРСР Микола Оле­ фір та Володюшр Грязнов, цризерами майстер спор­ ту СРСР Анатолій Дуда і першорозрядник

в

ІІрИІЩ(ІІ)\ .(.'ІН :Jil!li'\\.1!!:\

року.

у своїх

категоріях

оfіrтанrнн;н

!Ш.

першо­

го ниду програми Спартакіа­ дв області з важкої атле­ тики

нов1·

внутріпо.ІіТІРІ-

!ІІтатuх А\Іершш, ш;е ІІРИ:JВР.ІІJ 1: решті-решт .111 ві,'{с·іа в r; 11 І'. ІІінова :J ШІL'І а г.Іави .11'/1<~: а·

}Jецько-фашистсь:ких загарб­ ників. Вони вдало взяли старт

І'Та:юся

:загострення

ТРРРС'

Н!і у

t'ЮІИХ

Спо:І І''Іf'НИХ

Штатах, т;н; і за руІіРЖІ'ІІ І111І\.'ІІІ­ Еа.1ІІ ~аяви .lі,'{ерів

них груп І'РІІату

111inx ПЩJТІІІ­

'\1.

'Іенсфі.'ца і

Х. Сt:отта :J ІІі!іцннкою пі,'\ТJІИІІУ­ І·:ати

:нншішш,опn.lітичний

J;ypc

)'J!JI.l)', j)o:J]10fi.1!'HIIЙ ІІі,'( Ча І' IIPJH'·

fіуваншІ

1'.

Ніксона

ВіІ(І'-ІІJJР:зидРнт : Іt;ий :з:РІінив Р. І'Т)'

що

г:ІаВИ

при

в.l<ці.

Джt>pa.lt,;(

Фnщ,

Нікеона на по-

,'\l']JЖilB\1,

ПЇ,'{ТВf'j)ДИБ,

І\Ріі ІО'JН' за.шшитьr·н ІІІ':зчін­

нюІ.

А.

КРАСИКОВ,

оглядач

Заступник

ТАРС.

редактора

С. ПРИСТУПКО.

125 номер 1974 рік  

125 номер 1974 рік

125 номер 1974 рік  

125 номер 1974 рік

Advertisement