Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАІ'ІТЕСЯІ

ВИДАНІ.іЯ ЗІ·А

PlK

.Ni 125 (3123) ЧЕТВЕР

2-2 жовтня р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА

Ціна

РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ О:ВЛАСТІ

PAROHHOI

Святу Жовтня

КОІП.

2

mpy дов і дарунkи

Тільки-но пролунали на всю неосяжну Батьківщипу полум'яні Заклики ЦК КПРС до 53-J річвиці Великоі Жовтиевоі соціалістичиоі революцtУ. В вих скоJЩевтровава перспектива найближчих завдань, зроблево пІдсумок про щасливе сьоrодеини, вира-

лективи Троєщниськоrо лозодеревокомбінату і Літківськоі фабрики художвlх внробtв. Завдавня п'ятирІчки по ввробвицтву сільськоrосподарськоJ продукдІї виконали трудіввики Пухlвськоrо племnтахорепродУКтора, по виробвицтву 1 продажу державІ мо-

Баrато зусиль докладають працівники рільвицтва, щоб найшвидше завершити осlвиl збиральвl роботи. Закінчили копанни картоплІ радrоспи «Жердlвський», <<Бобрицький», «ЛІтківський», <<ПлоскІвський», «Русавtвськвй» та іншІ. ОвочШинки на поввий

Прославляючи Великий Жовтень, f.втернаціовальну єднІсть народів, безсмертне вчевия В. І. ЛевІва,

Нині колективи пІдприємств, будов, радrоспlв 1 nтахофабрик стають ва переджовтиеву трудову вах-

ським трудівникам прийшли колективи промислових пІдприємств. Активно допомаrають в збиранні сіль-

соцІалІстичне змаrавия приносить рясвl плоди. Roлектвв заводу торrовельиоrо машвиобудуваини ли-

дартиоrо комуиальноrо обладнання, мебльовоі фабрики, фабрики верхньоrо дитячоrо трикотаЖу та

жена чітка проrрама дій не тільки для радJІВських людей, а й всьоrо проrресвввоrо людства.

лока І м'яса робf.твики радrоспу · «ПлоскІвський» та імевІ КІрова. ·

партія закликає радянських людей првмиожуваТІІ матеріальні І духовнІ баrатства, домаrатисн ще

більшої ефективності циплІиу.

ту. Вови ·працюють nід девІзом: «Великому Жовтню rІдиу зустріч». з кожвим днем це широке

1 ощадливості, кріпвтв дне-

І це закономірно. Адже лише мобілізувавши всі

дання завершальиоrо року п'ятирічки, вчасно впоратиси з польовими роботами, щоб rlдно зустріти роковини Великоrо Жовтня f. наступвий XXIV з'Jзд

міста і району борються

промислових

в1драпортуван

про

дострокове

ввко-

тонн молока

ноrо плану доповіли· робітинки заводу електротехнІчних виробів. Уже справилися з п'ятирf.чкою ко-

"

і

забезпечать

під-

промислових

Обов'язок партійних орrавІзацій, керівників· під-

спілкових і комсомольських орrаиізацій розrортати ,.. ще ширше передз Іздlвське змаrаини, домаrатись

редиьодобовоrо приросту свиней і nрОдадуть державІ в завершальному році п'ятирічки понад план ..са. Робітиики тварRНИИЦьких ферм рад240 тони м • .. rоспу " лПло-· .. вський~ понад план виробл-ь 250 о.;АІ. п&

нання п'ятирічки. За нИм про завершення п'ятиріч·

колективів

приємств, дирекцій радrоспІв і nтахофабрик, проф-

ще

за те, щоб рІ'ШІІЙ план

праця і

1

і до кf.нця року понад план продадуть Іх державі 4 мільйови штук. Тваривники радrоспу імені КІрова забезпечать одержавви 570-600 rрамів ее-

підприємств

випуску продукціі виконати достроково - до 25 rрудня. Ставши Jj:a передз'Jздlвську трудову вахту, колектив заводу торrовельноrо машни об у дування · нещодавно

Спільна

заводів нестав-

приємств с льських трудІвивків пІдпорядкована одвІй меті успішному викоиаJіНЮ соціалістичвих зобов'язань останиьоrо року п'ятирічки і розrортавню змаrаини за rідиу зустрtч XXIV з'їзду КПРС.

фабрики виконають Річивй п.паи виробиицтва яєць

За прикладом передових підnриємств краінк і наколективи

f.ишІ.

Великі трудові дарунки роконивам Жовтня rотують сільські трудlвники. Птаmииці КиJвськоJ птахо-

КПРС.

області

ськоrосподарської продукціі робітники пластмас, торrовельноrо машинобудування,

, 1 ше понад п ятир чие завдаивя випустить продукці·і на три мільйови карбованців, робітники заводу електротехнІчних виробів на мільй.ои карбоваиців. .

свої сищt, творчу еверrію, можна досяrтв більшоrо, піднятися ва вищу ступІнь. Сьоrодні це означає ··для наших трудівників району - успішно виконати зав-

шоі

хІд збирають капусту, столовІ буряки, моркву 1 поспішають з вродажею іх державІ. На допомоrу сіль-

підвищення йоrо ефективностt, виховувати У кожноrо працівника почуття внсокоJ відповідальності за дорученуобсправу, за н виконаивя підвищевих соціаліс• б об тичних з

ов язань.

ам належить ще

аrато зр

в-

надій на корову по

ти, щоб виконати завданНя п'ятирічки, вчасно впо-

кілоrрамі.в, на сто rектарів сільrоспуrідь одержать по 1050 центнерів.

ратнсь із комплексом осінніх польових робіт та закласти міцну основу під майбутній урожай.

3700

ПІПІІПШІПІІІІІШІІІПІППІПІІОПUІОІQІІUІ~ІІJІПІІІПОШОІІІІІІІШІІІОІОІПОПІDОПІІІІІІІППDІоmmопоппПШПІІІШШІШІПІІІІІІПWІШІІІПІІІІІІІІІПООUОІПDІІОD

~

П'ЯТИРJЧКJ1-;10СТРОКОВО ТРУДІВНИКИ

ПОЛLВ

І

ФЕР,М

.ПУХІВСЬКОГО

ВСЕСОЮаниіІ: а'Іад АРХІТЕКТОРІВ 21

жовтня у Великому Кремлівському палаці

.ПЛЕМПТАХОРАДГООПУ, БОРЮЧИСЬ ЗА ВИКОНАН-

відкрився V всесоюзний

ЧЕСТЬ сТОРІЧЧЯ з дня НАРОДЖЕННЯ ,в. І. ЛЕНІ-

Йffi'o

НЯ

ООЦІАШСТИЧНИХ

НА,

ТА

ІІJПР,с,

ГОТУЮЧИ

УСПІШНО

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ,

·ГІДНУ. ЗУС'ІШІЧ

. ЗАВЕРШИЛИ

ВЗЯТИХ НА

XXIV З'ІЗДУ

ПРОДУКЦІІ.

.ЗА

СТАНОМ

19

Демічева, І. В.· Капітонова, Ф. Д. Кулакова.

ОрЛов.

1970

року

==================================·

19

жовтня

1970

t

картопJІі

року

(в nроцентах до nлану)

.,".,__ """' ·-., о

Назви

господарств

ооо мо

Р а :Д ІГ о с

« Завор1щьний» « Русанівсьни:й» <<Жердіжьний» «ЗаІПЛа.ВНИЙ>> «<Кра.силі:в-сьнИІЙ»

«Плос.нівсьиий» <<Л.ітніосьний» «Зоря» « БобрІіІЦЬІШй» << Ве:шнодимерсьний)) <<Требухівський» « Гоголів,ський>> імені Щорса

.n

о

100 100 100 100 96,0 100 100 95 100 85,0 75,3 100 72,3 100 100 72 66,1 100 98,0 94,8 97,0 89,1 94,0 93,3 91,6 00,3

92,3 .80,0 76,3 41,1 89,2 87,4 63,3 65,4 85,0 93,0 44,9 38,7 89,4

П т а х о ф а б р и к и:

Богданlвсьна Ка литянська Пухівсьний п. п. р. РУІДНЯНСЬКИІЙ п ..п. з.

Семиполкі·всьна

100 1 ОО 100 100 100

100 .1 ОО 100 85,7 83,3

60,0 67,6 68,5 66,7 50,0

!Вістю

nідбило

під­

проми;сло­

державноrо

план>у

за

реал~защЬї л·роду.кції і

ВИІПус­

ну більшості виробів :викона­ ли і перевИІКонали всі nро­ :мислові міні-стерства і всі союзні рес•пуІблLни. Пор1вня­ но .з в~дповідним · періодом •МИНУЛОІГО року nрирі,с·т ІПро­

мислового виробництва ста­ новить 8,.3 процента. Щоб оцінити цей nонаsзнин сліід

нагЗІДати,

що

нарО;Дн<JІГосnода рсьиому

плані Назви

СРСР

вНІНонанкя

Ідев'ІЯть м:іс.fщів завершаль­ ноrо рану n'нтирічни. План дев'яти м~ся:ців ло обсягу

в

на

ріІк

1970

ІЧено в роЗМІірі 6,3 nроцента. Особливо значно зросли ті

Р а д ІГ о с п и: «'Велинодимерсьиий» «Требух.lвсьниІЙ)) «РУ'СаИ11:віСЬІКИЙ» <<ПлоскіВСЬІНИЙ» «Красилівсьний» імені Щорса «Гоголівсмшй» «Лі:'11кіВСЬКИІЙ» «3аворищький» «З Ор Я» «.БобрицькИІЙ» «3шлавний» «Жерді.В<:ЬКНІЙ»

82,4 78,5 70,.9 65,6 57,2 54,4 52,8 48,1 44,4 44,3

39,5 35,7 22,6

50,4 65,0 97,8 39,7 49,2 23,9 33,8 28,2 25,7 26,7 •5,.5 42,0 14,0

55,3 55,1 20,1 .40,7 37,8 67,5 28,9 25,5 43,6 52,6 17,0 24,7 13,8

П т а х о ф а б р и .и и:

Пухівсьний п. ІІІ. р. Калитянс~>на Боrща.нівсьиа Руднянсьний .n. п. з. Семи.полнівсьна

141,5 125,4 109,8

88,4 84,2 46,6 75,2 47,7

Ідів кіловат-rОіДИН еле]ітро­ енерг.!і, 262 М.ЇЛЬІЙОНИ ТОНН

нафти, 146 мільямів кубо­ метрі:в таJЗу, 465 Мільйонів тонн ВУІГілл.я, 86,2 мільйона сталі, 40 мільйонів тонн тонн

457

мінеральних

\ИВа.дратних

машин і

r.

тохі.мічна

госпо­

хімічна і наф­

промисловість,

яна

збільшила .вИІПусн продукції на 12 nроцен'Dі·В, машинобу­ дування та металообробна, ще

зростання

становить

лрощентLв. На 13 nроцен­ тів підвищилась і!Иробництво ·товарів нулЬІТУрно-лобутовоrо

11

ІІІри-значення і rослQІДарсьного

вжитку. Леrка ! харчова про­ мИІСлові,сть збІльшили вироб­ НИІЦтво на 7 процентів. Ось иілЬІна даних про ви­ робництво

видів мtооці.в

СВООЇ

ряду

продуGЩії. .кра,їна

іН!д'УСТРі•Ї:

важливих

За

дєв'ять

одержала

515

від

МіЛЬЯР·

у

лоrо року зросла на 7,2 nроцента. За рахунон піідви­

,го

-

праці

промисловості nорівняно з в~дповііднИІМ ,nеріодом мину­

го

народноса

рLзних

д.

Продутивність

одержано

нашого

метрів

тнанин, 91 О мілЬІйонів штун тринотажних виробів, 497 м.ільйон1в пар шкіряноrо БІЗУТ'ТЯ, 3 МіЛЬ/ЙОНИ ХОЛОДИІJІЬ· Hlfi}Qi•в, 4 мільйони пральних

!ГЗІЛУІ~ нашої ін,ду:стрії, яні вирішальною мірою вНІЗнача­ ють техні•ЧНИЙ nрогрес усьо­

~а.рс·тва. Це

добрив,

тис~ч тонн ХІімічних во­

локон, 666 тисятч авто•мобі­ лів, 341 тисячу транторів, 6 мільярдів 438 мільйонів

nрирі·СТ

промислової продукції визна­

господарств

I:Qo:

и:

ЦСУ с·у·мни

приросту,

о

., "' ""' """' =.,

(Кор. ТАРС).

СА.t\ЖЕНВІ КРОКИ

rосподарствами району за станом на

довго' не стихаюЧими

оплесками. 3і звітною доповіддю виступив Г. М.

3'ізд відкрив перший секрета·р правління Спіл-

ЗВЕДЕННЯ

жовтня

І. В. Капітонов оголосив

КПРС і Ради Міністрів СРСР. Присутні зустріли

лєпіна, Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, П. Н.

про хід продажу овочів, капусти

(в процентах до плану)

орденом

від Центрального Комітету

привітання бурхливими,

на

ЗВЕДЕННЯ району за ставом на

привітання з'їздові

ше, М. В. Підгорного, М. А. Суслова, О. М. Ше~

голову .ви р аіІви.конІКому т. То-встенко С. І. Не.щсщавно було пі1две,дено під­ вру.чив коле,кти:ву •перехідии'й Чер­ су·мкц со;ціалісти.чІюго ЗІмаганн.я 910 Постановою бюро .райжому КП вонИІй п-рапор. Це .на•с радує ·і зобо­ ,paJJJГQcп:в і nта•Jюфабри.к райо'!у та викон.кому райо-нної •в'ІSЮЗJ"Є. Будемо працювати ще за трет:·й кварта,1. Першість по .У.краї.ни виробницт·вv і про,rа•ж:у держdві Ра.:~.и депутатів тру,діЯЩИJt ра.д,гос­ краще, що•б утримати прапор і по м'яса завоював .раtд!ГООП «Заво· ІПУ «За•вор:иІ!lоький» прJІJСущжено пе­ .насл~д·ках ЗІмаrанІН.я за четвертий Червоний пра,пор. 13 'квартал. РИ·tІіІ•КИЙ», ви•конавши пла.н· на ре.х•:,дний М. РУДАС, 150 процен•тів, ЗІ!lано ху.д:оби вищо·ї жо,втня на за.гальних зборах ІІІра­ секретар •Парторганізаціі. шодованості 93 проден·ти, одержа- !!І.івни·к'і·в радІГоспу заступнwк го.ло-

про хlд польових робіт у rосподарствах

СРСР

зидію .з'їзду у складі Політбюро ЦК КПРС.

в ложаХі товаришів О. М. Косигіна, А . .н: Пель-

~ \

архітекторів

Леніна. Делегати одностайно обрали почесну преСекрета'Р ЦК КПРС

З ОБ О В' Я З УЄ n.риросту

родження Спілки

і на·у-

Теш1о зустріли делегати і гості з'їзду появу

~~!!~~~::_.,.,,.,~--"'-~---. . :.- ,. ,. ; добового гра-мів.

учені, інже-

художники, письменники, громадські діячі.

1 МІЛЬйОН ШТУН яєць, 100 ЦEHTHERLB М'ЯСА, 1000 ЦЕНТНЕРІВ ОВОЧІВ. РОЗРОБЛЕНІ ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ ЛЛАНІіВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НА ПЕРШИй

но

ку діяльності радянських а~рхітекторів :- наго-

ково-дослідних інститутів, партійні працівники,

НА

ЦЕNJ'Аіннця РОНУ БУДЕ ПРОДАНО:

НАС

-

глибоку подяку партії і урядові за високу- оціп-

.всіх со-

ІНери-ІОw.~ї.велЬІІШКи, ке:рівники ІJ!І}Оехтних

10 жовтня ПЛАН ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ КАРТОПЛІ ВИІЮНАНО НА 1.17,7 ПРОЦЕНТА, ОВОЧІВ НА 102,7, М'ЯСА - НА 143,.5, ЯЄЦЬ - НА 162,5 ПРО-

ЦЕ

беруть участь nредставники

юзних республік, численні гості

П'ЯТИРІЧНИй

ПЛАН ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ ПТ,А.ХІ:ВНИЧОІ І РОС-

ЛИННИЦЬКОУ

pooOil'i

ки архітекторів СРСР Г. М. Орлов. Він висловив

з'їзд архітектО'{)ів. В

щення

продУІКтивності

88

праці

nроцеНІrів усьо­

приросту

про.мислової

ІІІрОІд~ИІЦЇ'Ї. Винонано план •собі·вартості промислової nрQдуИІцИ. На~дпланова еІНО­ номія становить близьно 700 мілнйонів .карбованцІв. При­ буток nромислових ІІІід· прием.ств nорівняно з вЇі.ЩІІо­ ві1дним

перІодом

роІКу зріс на

1.5

минулого

процентів.

у,СІnішне винонання дев'я­ тимісячного плану промисло­ віс·тю є результатом соціаліс­ тичноrо ЗІМаrання лрацdвниrні.в промисловос·тl за дострокове ви.иона.ннrя планів поточноrо .року і п'ІЯтир1чни в цілому,

ва гі•дН!у зу:стрі.ч КПРС.

.з'~зду (ТАРС).

XXIV


~·----------~~~~----~~-~~~~~-#~-----~------~

Сьоzодні на ко.м.со.м.о.льсько-.м.о.лодіжній

~

н .:,~і!~~~~і. ~~-а~~~Е.!~~~·•ш~ . j •..,

ВМУ-39, .ІІ'К У'С'JІішно виконати комплекс З<lівер-

об'є.кті є пуск в дію га;зо·вого опаУІення. Бе·з ньо- ~

шальних робіт на ооор-удженні ра•йонної лікарні .

го будівельники . не зможуть проводити опо·ряджу-

\ вадьні ро·боти . Та з ЦІІІМ на будові порядо•к: че- \ реr з три-чотири дні те1пло прийде на до· помогу лю- \ ДЯ• М. \

П<Ідrбати Про швид•ке завершення будівництва -

'

це зна чить зосере<дити увшгу на найголовніших ПИТаННЯХ СЬО<ГОІДНЇШНЬ<tГ· О ДrНЯ. До ЦЬОГО Й 1J. ра.г,-

нуть ро•бітники управління та субпідрядних ор:га-

Змагаючись

за

гідну

- Зар шз у нас на пеj}шому пла.ні - бла.го}'Істрій території . Завозимо чо.рнозем, а,сфальтуєІМо

ного і і1нших корпуоів ззонні і всер,единj. По·стелена підлога на трьох nоверхах, закінчується її

дороги,

клащка

зустріч

велетень

освоєнням

випуску

нових

ви­

можна

споруджувати

п'яти­

На фото: вгорі (зліва направо) заступник начальника відділу тех­ ВИ

Fl,

контролю

начальник

технологічного ЛОДОВ,

П.

старший

зварюванню Л.

І.

Г. КОШО­

по

ГРИШИН, го­

КИFІ

-

-

М. І . ВО­

ДОЛАЗЬКИFІ випробовує кран, зліва ~ на передньому плані ав­

токран «АБК-6». Фото А. Коз ака .

у нашо·му

мі ,

не:має, мабуть, такої орrаніІЗащії, яку б не турбу­ вала доля новобудови, яка в тій чи іншій мірі не

Ц(Жольних плит. Перших rНе вистачає 50 штук, д· руtrих - 180. Ві,щповідає за іх постачання Вро-

часто прихQІДять школярі, а в минулу субот}· , •НаІІІриклаrд, тут праrцю. вало 20 чолові• к із заводу

У чеrrвертому квартаuІі лікарня має бути здана в

цівники райлікарні. Лра·ктично, на спорудженні ~ ·новооудови трудять·ся комсо:м.ольці .веіх nідпри- ~ емств .міста . Крім то,го, в ц~й rарлчий час до 220 ~

благоустрою -

никі·в. І~х ·вщцілить ВМУ-39.

бетонних стовпів і

допома.гала рІ)бітникшм 3В'ОДИТИ

лікар·ню .

Сюди

·пороrnковоІ металур•гії, 15 т·ор:nмашівців, 42 пра- ~

в роботі по

пр;щююrчих ПРИ'Є\1\Н3JЄТІ>с.я

це рівно3Наrчно зірвати план вве-

ще 60 апор·яджу·валь- ~

~

На всіх ді~янкш люди трудятнся старанно , не ~

слово докору і віrд бригадирі·в,

оглядають .перед виходом

нову машину. Внизу

нижньому.

важлwво зрО<бити в наrйкО<ротші строки, до на·стання мо.ро·зів. Частково поставили огорожу. Затри-

Ге·орrrі:й Павло. виrч мовчав , tбо не · вперше

ловний інженер заводу О . П. ТРО­ ФІМОВ , бригадир Д. С. КОВТУН та випробувач М. І. ВОДОЛАЗЬ­

на

Приємн~ було дізнатись, що

rдення в дію лікарні. ·- ?!

І. Я. ХО­

технолог

Все це

-

експлуатщію. Доп}"стити затрим:ку

конструкторсько­

відділу

виконроб

Рижий .

вар·ськиrЙ заводОІбуді·вний кО!Мбінат . - Чому ж вони досі не завооені? - ЗЛіПИтую. - Адже для нашОІГо :міста це (}б'ект :М 1.

поверхові будинки.

нічного

ро3'повідь

Па,вл01виrч

мує від•сутність матеріалів -

дів продукції. Дітищем їх нова­ торської думки є потужний авто­ кран «АБК-6». Він стане добрим помічником особливо для сільсь­ ких будівельників. З його допомо­

гою

так ро•зпочав

-

ВМУ-39 Геор:г1й

з'їзду КПРС, колектив кон­ структорів Броварського ремонтно­ механічного заводу плідно працює над

іВ комплексі ~

ведутьrся малярні ро•боти, оrблицьовУ'вання г.олов- '

XXIV

Броварський

У ІІІРИІМіщеннях поштук.атурено .

ні!3ацій.

nокладаючи рук, аJби до новоrго · року важливий ~ об'єкт здати в дію. 3 rордіетю розпо, відає Гео·рr гій

чув

і від рQбітників.

Лавло' вич пр· о те· сляр·ів Пет.ра Ма·каровича Гаврил­

« Ду,мали «вибити» необхідні матеріали через ви-

ка, Волщимира Андрrі·Йо'вича Полатовського, бе­

щестоячІ тстанrції, та з у<еього видно, що це не в:да· стьrся. Можлwв·о , їх доставлять тоді, коли

то·н}'Іваль•ни:цю Ма,рію Миколаївну Овчинник, їх бригадира Д:мwтра Іва:но·вича Гаnона. Ім тепер

у за•водооуді·вників «ІЗМ'ово.рить» noчy'f'l'я обов ' яз,ку, - yrroл<rc зwсnокоює •сеtбе виконрОІб.- І станеть·ся так, що для нас це буде зш!Jlьзно» .

чи не на·Иважrче. Взяти ХОІЧ би ту сwму на<еоrсну ста•нцію. Не т. реrба поЯJснювати, чи ле·гко ко·пати,

Не менш ' ВажUІивою діляНІК· ою насосноі стаІЩіі, бо буду€Ться

стмчи у воді. Та люди прщю•ють до~ б· росовісно, самовідщано, }'1СІПіrшно епраООSІ'ЮТІ>ОЯ з виробничи­

є .с· поруджеrНІНЯ В(}На в наtдто

· складІних умовах . Д·о недавнього часу

ми завданнЯІми . У важких буд. ня· х ТІюриться ко­ рисне і .красиве. Уже за,ра: з .видно: rарними, зруч­

копати і

викаrчувати пі:)wрунтові води до'водилося вручну.

ними будуть приміщення так потрібІНоі

Тооер тут працює еtкека• ватО'р, і є надія, що не'за­ баро•м станц,ія бУІДе готова.

б•ровар­

А . . БО РИМСЬКА .

Журнал "Під прапором ленінізму" Пона~ <580 тосяч n:раrц :.вrн.иІк:·в ·нашої

,іщеолоr і"DНИХ 1 ре•спу•бліки одержують ж·ур· нал ЦК КП Ук· раїн·и «П іrд Іrrprarпoporм ленін іЗrму» . В·:.н став ІПО·Стійнwм суm}'"І'ни·ком ІІІроrпаrа·н~и:еті•в, леtкто·р і:в, · rпол•іті,нфо·р·мато;р·і.в, а,гіта!fор і·в .

статті та .к,о:н.сультаrІ.ІіИ :3а нав.чал.ьн.ою ;nporp.arмoю. АІrітатоrра.м, Іпол ітінфорtматораtм і ле.кторам «Під праrпо:ром ленІіtн,івІМу» допомо·же гот у вати.с.к що бе•с:1д і лекц:rй, ·забез111еrчи11ь їх .ма-rе·ріалами >ПРО життя республrі.кн, ,к.раїни., tпро важл·иві

ноrго .гос подар•ства, . наУ'КИ і техн і ки. На йо:го стор :.н~ах ВИ·СТуtпаютІ парт ійн і , ,раа.~.янсЬІк·і та госпо1дар ОІ>К•і ІП'р.а.цівrники, в::цо.мі ІJТи:сьменни r~и, rпуб.л іцисти, ІІІровідні ,вчен·і, д і я·

чі •мистецтв. Тут можна лро·чита ·

ти -rа•кож [' ОСТрий · фейле-rон, rnaм· То.й, •ХТО rпере,щплатить журнал ІМ і~.на.родні ІПО\.'І.ії. r В•і.дrкрита в жур- флет, уrривок ·з .нового худrа•жн,ьо на 1971 р· іІк, ІЗ>Наrі\де ·на ,його 'СТО - rналі ,«,Заочна. школ.а пол іті•нфор- .го твору, :з.найти mотр:бау :до · •J):· нках rбarnaтo ІІJ,іJ<ЗВОГО, •К<ОрИ<:ІЮГО. ІМаторао>> ІЗ.НаЙОМИТЬ ІЗ tМеТ.ОІДИ·К·ОЮ в:,_т:ку. Для ІІІроп.а.г ан.r:.и{;ті·в і· слухачів ІІІол:: тиrttної :р'Оіботи ;в rм.асах. Жу·рна~1 : виrJЮідrить \!Іів:ч і на м :· теоретичнrИ•Х rсе.м іrна.рів, лені,Н>СІ:d{ИХ Журнал rшироко .висвітлює ак· ся,ць уІК·раїнською рос і й,ською нароІдІни.х щкіл •ВІМіщу·в.атимуться туальн•і' п•робле.м.и ·роз.в.итку Н·а·род- ІМ ова.ми .

Ш\ІІІІШІШШІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІПІПІІІІІІІІІШІІІІІШІПІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІШІІІІІІІІUШІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІШШUШІІІІПІІПІІІШІІІШШІПІІІШІІІІІІІІІІІІШІШІППІІІІШІІІІІІІПІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІП куратурі

ЯК НАРОДЖУІОТЬСЯ СКАРГИ Комуністична

партія

і Радя!І·

ський уряд постійно проявляють турботу про дотримання соціалі·

стичної за1юнності, ленінських принципів у роботі з листами тр удящих, вимагають від всіх партійних і радянських органів, міністерств і відомств приділяти цій важливій справі неослабну

В Постанов• від

29

серпня

1967

рок у «Про поліпш е ння роботи по ро з гл яду ЛІІстів і організації при­

тр удящих >>

ЦК

КПРС ука­

:нш, що л исти тр удящих є однією і з важливих форм зміцнення і ро з ширення з в'я з ків партії з на­ родом, участі населення в управ­ "1іІІні

скарг

і

заяв

трудящих ,

боротьбі

з проявами бюрократизму і тяга­ нини.

:Qщн:а:к о·к1реrмі rкер;,вники зацій

і

установ

орган і ­

допускають

держ а вними

справами,

за·

с обом висл о влення громадс ь кої д умк н, джерел ом інформац і ї про життя країни . Верхо в н а Рада СРСР 26 черв­ ня 1968 року прнйняла Закон про з атвердження УІ\азу Президії Верховної Р а ди СРСР від 12 1\віпІя 1968 року «Про порядок ро :1гляду пропо з ицій, заяв і скарг гром а дян» . Цей закон зобов'я з ує всі д е ржавні і громадські орга· нн з~б е:течувати необхідні умо­ вн для здійснення наданого і гарантованого громадянам СРСР з• в ертаНІІІЯ з .про!І'ОІзиціями, мн і скаргами у буд ь -які ції . Ра,д.ян-ські, громадсІ:d{і а ,J..м іr н :стра1ції пL;щриемств, пів і птахофабрик нашого

О

2 стор.

О

таннях .

Так, наприклад , мешканець ее · ла Шевченкове Ф . А . Коливай в 1965 році пішов на пенсію і одер­ жував щомісячно 45 карбоваfщів 80 копійок . Узнавши з Постанови

Ради ·міністріа СРСР від

того

л ю·

26

року про те, що

1964

цівники

сільського

йонний

пра­

господарства,

відділ

печення,

соціального

писав

скарги

у

ви­

з робити

с~р.ав~д.1ивиі'1

свого

законного

вида в

і 100 процентів пенсії, гр . Коли · вай в 1967 році влаштувався сто­ рожем в радгоспі «БобрицькнїІ>> і протягом двох років одержував

С . Т . Марченка 26 карбованців, бригадира рільничої бригади В. А.

зарплату

лежиого

пенсію.

В кінці минуло;о року

реві з ор

бованці,

головного

траноn о.ртни, м : и

на'І'ла ,r • ними,

працювали в радгоспі на вивезен­

за.ява ­ інстан·

ру радгоспу т. Хомичу К. С. утримувати з гр. Коливая що­ місяця по 55 карбованців , як пе­ реплачену пенсію. Протягом п'яти

органи,

місяців з його заробітку ся відрахування.

ра.r:ГОС· району

тривалого

Коливай часу

протягом у

ра·

но

Агроном із

Б. М. Антонов скаргою

НОВЕ

правил

ра·

Можете скаржитися , відповіли йому . - - Н ам дала

директор

Щербак. З н е ї іі

стерство торгівлі УРСР, редакцію

республіканського

звер­

о

журналу

«Пе·

рець», прокуратуру Укр а їнської РСР. Коті ж була проведена пе­ рев.і р•ка rска·р,rи покуІпц,я, факти, на .ве~дені в н і й, п ідтве.р~дили·ся.

Подібні порушення правил тор­ гівлі в торговельній мережі раїю­ ну непоодинокі і викликають справедливі нарікання спожнв а ­ •Іів. Необх'і~дно в :.д~з.нач.нти , що є немало і таких фактів , коли окре· мі громадяни

самі являючись по-

Четвер,

22

рушниками нор~І поведішш , Пи ­ шуть різноманітні скарги , відрІ!· вають від роботи баг а тьох пра · дівників державного ап а рату.

Так, мешканець села За з нм ' я М . Ф . Троценко протягом рок у звертається. із скаргами в рі з ві інстанції,

жовтня

в

ЯКІІХ

звин у вач ує

а д­

М ·і н і стра;н'.ю Літкі всько·Ї д ільнично ї .1 ікарн і ·в тому, що йоrго ІН•:бито н еза :кон н о ви.nисали .з ціє І лікарні. Скарги гр. Троценка

перевіря­

лися працівниками Міністерства охорони зщоров'ІЯ УРСР, Київ· ського обласного відділу охоровн здоров'я,

іншими

ПрІІЙШ JІІІ ДО

Троценко

м а гає

комісіями,

ОДНОГО

ВИСНОВк у :

лікарняний листок

незаконно.

К .l•ад і в :м ожна

І •І е м­ такс

І, звісна річ, гр. Баклай почав Іnисати ·Скар•rи, зверну.вся у М і ні·

до директора

ЖИТТЯ

порушення

питайте ,

радгоспу. Однак т. Гузенко зали­ шив її без належно1 уваги . Про ·

Q

грубе

магазину Л. А .

господарству.

нувся

2 · щіткіІ,

Баклай сказ ав , що

розпорядження

ні добрив і робили приписки кі· лометражу, чим нанесли збитки

робили ­

звертався

-

ви·

писаними на автомашини раЇІ­ об'єднання «Сіль госптехніка>>, які

додається

житися.

товарно·

облпрофради, порушивши закон . дав вказівку головному бухга.пе ­

Пенсіонер

це

зоотехніка

за

- Будь - ласка, вщповідає продавець. -Ідіть вибивайте чек .

дянської торгівлі і він буд е скар-.

Ливарчука 48 карбованців з а те , ЩО ВОНИ нібИ Т О не ЗДіЙСНИЛИ ІІЗ · контролю

в

універмазі на житловому масиві. ___, У вас можна купити холо­ дил ь ник? з апитав він продавця В . П . Плахтія.

Громадянин

шшю,

яким зобов'я з ав бухгалтерію ви· рахувати із з а робітної плати аг· ронома Б. М. Антонова 832 кар­

холодильник

н е велика «нагрузочка>>:

права.

року

на·

сито, аптечний ящик і інший шир­ пот.р~б. :Ваьоrго на 32 карбован,ц і і .15 копійок.

Або вз яти хоча б такнЇІ випа­ док. Директор радгоспу «Заво­ рицьІШЇІ>> В . Г. Г у зенко в квітні нинішнього

придбати

Але до холодильника

докір працівникам раивщд1лу соц­ забезпечення. Ніхто з них н е по­ бував у бухгалтерії р а дгосп у, не подумав, СІ<ільки •Іасу з мар­ нув а в пенсіонер, що б добитися

які вийшли на пенсію , можуть продовжувати працювати в сіль· ському господарстві і за ними повністю з берігається заробіток

і

вирішив

воле не.

Варто

і

втрутнТІІ­

Якось бро.варчан.ин ІВ . О. Бапмай

забез ­

інші

Київської області

району довелося

ся в цю справу і припинити неза­ конні дії директора радгоспу .

щестоячі організації, і лише піс· ля втручання · районної прокура­ тури його скарга на порушення закону головним бухгалтером була ро:з>глІfшута і лрохан.ня за:д·о ·

при­

крІ недоліки і помилки у цих пи­

у nа г у .

іі о м у

під керівництвом партійних орга · нri:3aru,i,й m·роводят:ь rпевну ро6оту по виконанню рішень партії і уряду по поліпшенню розгляду

шого

Подібних

які гр .

ви ­

nрн­

на .ве·с-rи багато.

ще з упинюсь на такому.

1\о­

жеи керівник підприємства, ор­ ганізації, службова особа :ю · бов'язані суворо дотримуватис ь правил прийому трудящих, па м 'я­ т а ти, що у визначені дні і год нІІІІ прийому вони повинні бути на своєму службовому місці, ч у йво і уважно прислухатися до скарг громаІд;ЯН·, .роЗrГЛіЯІд;ати їх 'В перш у чергу,

своєчасно

реагувати

ІІ а

них. Це сприятиме усуненню у мов і причин , що породжуют ь рі з но­ манітні скарги і нарікання лю · дей. Нам потрібно повести ріш у ­ 'ІУ боротьбу з найменшими пор у ­ шеннями соціалістичної з аконно­ сті, бюрократизмом і тяганиною.

І. ШЕПТУН, помічник прокурора Бровар ­ ського району, молодший радник юстиції.

1970 року


Рішення

Пленумів ЦК КПРС

липневих

ЦК КП України- в життя!

І

За дев'ять мібІЩLв нащоїли від ножно·ї норови по 2514 нілогра.МІів молона, а рін занін­ чимо 3100 кілограмами. М'я;са є 260 тонн, бу­ де 265. Яєць на Н!урну-несучну за дев'ять міощів одержано 155 шту;н, валовий вихід їх становить 8 мільйонів штук, буде 9 м:ільйонів.

ТРУДОМ ВІДПОВІДАЄМО Нолеюив Налитянеької птахофабрики га·

ряче схвалив ініщіюиву білодернівських хлібо-

них племінних ЯЕЩЬ іншим птахогосподарствам обла,сті буде продано більше 2 мільйонів штук. у наступно:vrу ро.ці трудівники птахофабрики

за які боремося.

боротІ!імуться за ще вищі поюJіЗНИJІШ

не т.іль-

Найголовніше завr,цання на даному ета:nі У•С:пlшно закі.нчити осінні<й комплекс польових робіт. Нартошлю викопали в строк і янісно. Хоч літо було малосприятливе, а все ж ми одержали на кожному з 240 гентарів по 92 центнери бульб. Виконали річний план прода-

.rш в птахівництві, тва.ринниrцтвl·, а ІЙ в рослиннищтві. Плануемо виростити на кожному гектарі 18 центнерів :зернових, 160 центнерів- овочів, 120-•картоплі. Щоб добитися Т3JКИХ показ.ників, зараз закл3іда.єrмо міцну основу під настуrпний врожай. Жито і пшениця посіяні в

жу держа.ві картоплі, відвантаживши її, як пе-

кра<щі строки, які<СНО·, добірним наrсІнням. Ози-

закла:дку на ·зwмове •Зберігання насінної картоплі. ,Не,погано вродили й овочі. При плані 250

l\ІИ добривами. Заготовляємо зяб ПІІД весь ярии t;лин. Проводимо сортообмін нартоrплі. Завозимо 200 тонн високоврожайних сортів.

редбачено, 900 тонн. До 25 жо:втня закінчимо

,

мина накущуєть.ся. її піщживиаvю . мінеральни,: ~

тонн продали 300 тонн. У найближчJ дні про-

~

В. КУДРЕНКО,

тонн.

250

====~=ПОГЛ.В.Д

Потрібно прода:ти державі 5500 тисяч штун яє•ць, продамо _ шість мМьйонів. Іннубащій-

родlв, нні взяли но.в'і софалістичні зобов'язання на честь XXIV з'їзду НПРС і перший рік нової п'ятирічни. Ми також намітили рубежі,

~да·мо ще

П'ятирічка радгоспу

~

директор птахофабрики.

ІІІІІІІШІІІІІІUІІІШІІШІІUUUUUШ/ 'JІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІUПІППІUІІІПІШШІІІІІІІШІШІUІІШІ

На зборах

~

РАДГОСПНИИ ПРАПОР--к ТРОGЩИНЦІВ

предста:вни-

І<!іrв відділК!і:в радгоспу імені Кірова підведені підсумки роботи колекти­ ну

гоаподарства

и:вартали

за

рах

три

ювілейного

ку. З доповіддю ВІНІступив

радгоспу,

зrвав передовиків соціаліс­ ·г.ичного

ро­

дирекюр

засл у же НrИ й

працінни'К сільського гос­ ~подарс11ва Українськ ої

за

кварталі

тю в:шюнати соціалkтич­ ні зобов'язання, взяті на ювілейний рік.

ше різ·ке підвищення про­ д)Іік:тивності тв ар Иlt!H и­ ЦТВа, ЗНІИЖЄІННЯ ЙОГО СО­ бі<вар·юсті. Доповідач на-

нен був нинішнього року про­ дати 973 тонни. Немала пито­ ма вага і ранніх овочів при­ падала на відділок.

Працівники

закритого

грун­

ту своєчасно посіяли і посади­ ли овочі у теплицях під полі­ етиленовою плівкою, сумлінно доглядали. І коли б не буря, що зруйнувала частину теп­ лиць, ми мали б високі показ­ ники. Та навіть при цих обста­ винах

ми

перевиконали

ня: nри плані ранніх огірків

завдан­

центнерів виростили

587 ми

875. Найвищий урожай зібрали на-ші майстри. Галина Анто­ ні.вна Павленко, наnриклад, одержала на кожному з n'яти­ сот

квадратних

метрів

теnлиці

по 10,4 кілограма огірків, а всього 5230 кілограмів. Ган­ ІІа Трохимівна Якубовська, Не­ ля Федорівна Дяченко, Тетяна Василівна Духно та Єлизавета Іванівна Восковщук зібрали по 8,1 кілограма, або 8 тонн 320 кілограмів.

Овочі

у

відкритому

ми вирощували на

79

грунті

гектарах.

Бригада комуністки деnутата райради деnутатів трудящих Марії Миколаївни Онашко уміло організувала роботу. Го­ ловне ~ була ліквідована зне­

осібка. Кожна робітниця знала свою ділянку,

ній

виконувала

роботу від садіння

на

овочів,

догляду за ними аж до збиран­

ня врожаю. Тому й не дивно, що більшість робітниць та­ ких, як Ганна Семенівна Дя­ чеко, Галина Дмитрівна Бон­ даренко, ланкова Марія Заха­ рі.вна Яковенко і багато інших мали високі показники на

G

Четвер,

22

жовтня

збиранні огірків, виконуючи по дві і більше норми щодня. Це дало можливість успішно за­ вершити річний план продажу огірків.

Ми широко запроваджували безрозсадний спосіб вирощу­ вання

пізньої капусти

гектарах

з

наявних

на

18

в

ре­

20,

но від погодних умов вирощу•вати високі врожа.ї

в

змаганні се­

молочно-товарних

ЦІ>ого

(бригадир

С.

Продовжує

'І!римати пер­

Погребська

В. Негода.

три

центнери

складних

неральних добрив.

мі­

Досвідчений

механізатор Микола Ілліч Товстенко n'ять разів прово­ див міжрядний обробіток, Qід­ живив

рослини

мінеральнИМи

добривами. Застосовували оtрх­ тохімікати nроти хвороб і шкідників. Врожай одержано неnоганий

нерів

~

більше

каnусти

цент­

300

виходить

з

гек­

тара.

Наші овочівники, за nрикла­ дом праці·вників сільського гос­ nодарст•ва Білоцерківсь к о г о району, вирішили відзначити nідготовку до XXIV з'їзду КПРС своїм трудовим внес­ ком. Валовий nлан продажу державі

овочів

успішно

вико­

нано -з відділка надійшло в торговельні організації та на буртмайданчики 973 тонни ово­ •Іів. У настуnному році вони

зо­

бов'язалися виростити на кож­ ному гектарі по 160 центнерів овочів. До цього вже зараз го­ туємося. Більша половина від­ веденої площі виорана на зяб. На двадцяти гектарах створю­

ємо nідвищений агрофон -під зяб внесли по 120 тонн гною. Заготовляємо посівний мате­ ріал, приступаємо до очистки котлованів у парниках.

М. ЗОЗУЛЯ, керуючий

1970 року

відділком.

амер~ансь но ї

""'!"'!!""!!!""!""'!!!!!І!!!І!!!!!!!!!І!!!І!!!!!!І!!І!!!!'!!""!!!!!!!!И'!!!"!'!!!І!!!!!!!!"!'!!!І!~1 міни:ть понад 1 ОО

наJбагаJто rt~двwщить

-

НА .ШННІЧНІ:й околиці Хер<сона розкинулос.я неве­ лике селИІще. Тут розташова­ на Південно-Українська ма­ шинновипробна станція. Сющцною і відповіІДаль­ ною є робота випробуваJчів техніни,

.при•зна:ченої

колгоспних

і

радгоспних

!Полів, для комплексної меха­ н.і:зац.ії тваринницьких ферм.

Але порівняно. молодий

-

лектив

стаНІДію

ко­

створено

у 1951 році у,спішно пе­ реборює трущнощі, висrіликані специфіною роботи. За ро.ни

шин,

по

І фірми. За Попередюми даниіМИ, ращя:нсьнИІй ном:байн за-

сять тонн

і

М. ІВАНИЦЬКИП.

робниц-rва

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

нової

ництво понад серед

200

я.ких

нови:х ма­ дощуваль­

ний агрегат ДДА-100-М, ку­ курусдзоrзбира.льні комбайни

<<Хсрсонець,З>> і <<Херсонець7 », риrсозбира.льні комбайни, тра·ктор

для

обробі1шу

вино­

rграrдних плантацій, пла:нтажні плуги та багато інших.

Важливо,

що

1104 учні, лікарня на 100 лі­

трак­

торна бр,игада, її очолює

tдля

про:сапних

жок. Р01зmиритнся житлове :будівництво, бУІде прокладено до­ ріг 12 кілометр.ів з т.вердим <nокриттям ... Таtюі плани .великодимерчан.

Кухти:к).

свого і:сну.вання станція ре­ :коменщувала в серійне .вироб­

посліду

<кація .села, виросте школа на

відділка

зультаті чого маємо велику економію. Перед оранкою внес­ ли на кожний гектар по де­ nташиного

Лукич, -

!Культур. Крім тоrго, поп01внить·ся автоnа;рк до 70 авто·маmин, а кіль·кість тракторів у фізичному о•бчислеtнні іJбільшить•ся до 77 mту;к. Р<t'ЗО'М з тим велика уваІГа бу:де звернута на поліпшення ІКульт·урно-uшбутових умов на•селення: проІДОВ'ЖИТЬІся га:шфі­

шkть

Р адгоопrн.ий перехідний Червоний прапор рішен-

Павло

Першkть

лект,ив

Підведені підсумки змагання між відділками радгоспу і бригадами.

ш~ш:t[! wш~шш~ оотшт~ ~®~~~~~ОО~[ІО

ц~>ого відділ-

ферм завоював Погреб­ ський колектшв (з·оотех­ нік В. Ткаченкю), серед рілІ>нrичих бригад ко­

працюва~ти так, щоб з чес­

відповів

ка ·(бригадир О. Коваль). ред

завер­

шального року п'ятирічки

даль­

Колектив Димитрівського відділка радгоспу «Красилів­ ський» із загальнорадгоспного плану 3300 тонн овочів пови­

'На бригада

Ве:зу;мо~вно. Для цьо:rо, -

-

буде проведено велике 6УІДівництво. Як уrже скооа:в, СІПОРУ­ щимо тооличний коrмбінат rна nлощі 11 гектар>ів, ю:rнсервний <занод ло іВИІгото:вле·нню :мі~ЬІЙон умовних банок овочевих кон­ :сервів, ~а.Jіто1ІJІесховИ!Ще на дві тислчі Т()НІН, nоливну систе­ 'МУ на .п:нох тисЯіЧах rе·кта,рів. Це дасть мо,жливість не·залеж­

ІВ'ИЗІН ан а свиновідгодівель-

Збори вирішили: у чет­ вертому

Викюнуючи ріше:ншя липневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП Українн, готуючи гідну зустріч XXIV з'їзду КПРС, кіров­ ці розгортають соціаліс­ змаrа-н:ня

їх по­

ЗАВТРА===:===:=:

В рішеннях липн~вwх Пленумів ЦК КПРС та ЦК КП України на~міче:ні :ве·ликі заходи по даJІьmому зміцненню сіль­ снкого го·сподарrства. Виходячи з цьо:rо, складається nерспек­ тивний іПЛан р·озвитку .всіх rа<Л}"зей вироб.ництва в paщro·cni «rВеликодІІІМерrський» на на<С'fУІІІНе n'ятиріччя. - Лк аростатwме виро:бництво рослиннИІЦнкої і твариНІни­ цької прадукrції? з таким запитанням звернулися ми до .го·ловноІГо еко·ноrмkта рад:r01спу Павла Лукича Кузьмика. - Спеrціалі<зуючись, раrд.гО<СІІІ у настуІІІному п'ятиріччі ·З'більшить щорічне вир.о6ництво овочів до 4 тисяч тонн nро­ ти 2,5 тисячі Те'ІІер. Це буде :Jдійснено за ра<Хуно:к nідвищен­ ня вр·ожа:йно·сті і роr:=~ширення теnлlfЧ'Ноrо господ<Іір•ства, яке ~ста:новитиме шість ге.ктарів зимових теплиць під склом і rп' Я'ТЬ - n~д поліетИленовою плvвкою. Зrбіщmимо виробництво rкартоплі до 9200 тоНІн за рахунОІК ~еJІІкого ро<Зширення nлощ і nідвИІІЦення врожайності. Виро:блятим~мо фруктів і ягід 820 ТОНН, МОЛОІі-а - 'ДО 4 ТИІСЛЧ ТОНН. - Але ж для та<кого 3більшення виробнИІЦтва про~дукції потрі:бна відповідна база.

.'ням дирекції і робіткому присуджено Троєщинсь­ кому відділку. Кращою

дах.

РСР О. Чижик.

тичне

змагання,

каз·ники, ,підК!реслиrв важ­ ливість поширення пере­ дового досвіду на всіх відділках, в усіх брига­

на збо­

3"

випробувачі

тинність праці, в.арт,і:еть

збира•чіs,

прощук­

знизить собі­

проду:нції.

Вишроrбовj"Є'Ться

кО<мпле.нс

а['рега:тіtв

у:же

прохцдять

ви­

rпробушання на Пі.вденно,Ун­ раТrнсьнLй МВС. Напри.нла:д, .колі<сний дощувальний тру­ боrпровd!д з шириною захвату в 450 метрів. ТЗІНих ще не було ні в нашій, ні в світо­ вій практиці. З іноrземних

НОВІ МАШИНИ НА ПОЛЯ І ФЕРМИ машин

для

абробітну

механі'зованого

сащів,

сортування

збирання,

·та

улано.вІНи

ФРJ"К'Тів, нові розсадD-<Саідиль­ ні машини. Інтерес являють враrзки

пневматичного

зна­

РЯ:ДдLЯ для механtзації о,ування

винограду,

обрj­

створені

ІКонстру.нтора.ми Бол.гар і ї, Угорщини і Радянсьного Со­ юзу.

ЦLкава новинка чена·Є і тва­ ринни.к.і,в: неза-баром вони одержаJть нову нлітнову ба­ тарею для утримання нурей­ несj"чок вання

і

комплекс

ДЛJЯ

j"статІНу­

а·втома:тично·го

pe-

машин

являє

інтерес

дощу­

ва.mка а:м·еринансьної фірми <<Валлей», для .ви:нориста.ння на

невелИІних

-

іМасивах

зрошуваних

ра:дянсьний

до­

щувач КОЛЇ'СНИЙ ДК-60. При нонструюв.анm нових ,дощу,вальних

а,грегатів

вра­

ховано найновіШі досягнення rіриrгаційної наj'іlіи і техніни. Вони ро:зраховані на заби­ рання ВОДИ ЯК З Віід'НРИТИХ нашал.і>в, тан і з закритих во­ <допроrводів.

У доповіді на липневому Пленумі ЦІК Н:ПРС тов.ариш Л. І. Бреmнев говорив, що

не тільки перевіряють, випро­ бо:вують зра:з:ки машин, але й самі беру:ть антивну участь в їх удоrсконаленні. Наш.ри­

nташнИІнах.

•сьогQдні еі.льсьне ство нраrіни сто.ї·ть

Липневий Пленум ЦН НПРС вюшав на необхід­

обх;ідніrстю техні•чного пере­ оснащення на базі сучасної

ніс·ть

і!Іередової

~{лад,

ліорації ЗЕJМель. Зокреrма, в~дзнача,лося, що на У.країні

в

хо:ді

випробування

комбайна <<Херсонець-7>> спе­ ціалісти

станції

зробили

по­

rry лювання

мінронлімату

далЬІШого

бачено· ввести

•торам

мель.

удО<с.конали:ти

Н~д чим

як

он­

та:к і машину

же

тепер

в

пра­

цюють виrпробува•чі? Яні ма­ шини порено:мендують хлібо­ робам і тваринникам? Дирен­ тор станції А. С. Локтіонов пові:домляє,

бовуєтнся

що

64

тепер

зра:зни

тарів

нових

Во,дночас випробовується два зра:зни .вітчизняний, ро·з­ роблений у кон:стр,укторсько­ му бюро <<.Россельмаш», і ви-

НОВЕ

нових

400

тисяч гек­

зрошу:ваних

Нонстр:унто·ри

вальної

техніни

та

бу:ва<чі наполегли,во ва·ріанти найбільш них,

зручних

і

її

зе­

дощу­ вИІІПро­

шукають ефектив­

еіНОНОй\Іічних

машин, Я!Ні б відловідали су­ ча:сннм

вимо.гам.

Юлька зра:знів радянських заруІ!Jіжних дощувальних

вИІІПро­

ра:дянсьших і ·зарубіжних ма­ шин. Серед них багато ці.ка­ вих і, на дуrмну спеціа,лі•ст.і·в, !Персшжти:в:них. ТакНІм є, на­ пршклад, комбайн для зби­ рання тома<тів робо·ти ду­ же труІДомі<ст.кої і' коnіт:кої.

ме­

у настj'Іпній п',я:тирі•ч:ці перед­

над 20 зауважень і пропози­ фй, яrні дсшо.могли конструн­ ре:v~і вузли, цілому.

розвитну

в

·техніки

господар­ перед не­

і

техноло­

гії виробниІЦ)тва. Знайомство з роботою Південно-Унраїн­ сьно:ї МВС, колектив якої поклина.нИІЙ В'іІДLгравати важ­ ливу роль у винонаннl цього ві;дпо.в.іrдального ;за'вдання, дає наочне

уявлення

розв'rяз(Ується

про

те,

проблема

ян

пе­

реоснащення, яні но,ві чудо­ ві ма:шини приЦд'У'fЬ за<втра на наші поля і фер<ми.

Н. ПРОБИИГОЛОВА, нор. РАТАУ. м. Херсон.

==========================~

ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ КАПУСТИ

Овочівники радгоспу «Руса­ нівський» докладають всіх зу­ силь, щоб швидше закінчити збирання городини. На копан­ ні

моркви,

щодня

буряків

десятки

зайнято

робітників

і

Добрий видався врожай капусти. З кожного гектара в середньому виходить 250 цент­ нерів, а пізня дає і 300. План продажу її державі буде знач­ но перевиконаний.

Ф. БОЧКОВСЬКИИ,

робітниць.

ЖИТТЯ

о

rоаоввий аrроном.

О

З стор.

О


ЩАСТИ ВАМ, НОВОБРАНЦІ

Переможці кросу

Осіння пора... Вона приносить радість і роз­ луки, зустрічі і прощання. Майбутній солдат ви­ рушає на армійсt>ку службу. Пого виряджають в дорогу

батьки

та

друзі-ровесники.

Падолист. Вітер розвіває золотаві листки КJІе­ нів та осокорів і посилає їх до ніг новобранцеві.

то

йому

буде

перше

місце

в

.N'Q 1

Перемотцем .серед

на

На могильних плитах.

:завСІІдів

ХОЛОіДИЛЬНИІН1ів,

трикотажу.

Тьt же так красива! Кудри зеленеют. Бусьt, как рубиньt, Как заря краснеют. - Что ж, тебе, подружка, Правду расскажу я: Сераю кукушкой

електро-

Век одна векую.

Кто взглянет на бусьt

Останнім ча~о.м збільшил.ась к іо.1ью:•с.ть випа•,щкі·в .заХІвtАрюв.аІН•НЯ д'тей ТІРИ.хофітіею. Тож бшrЮ{а.м не·обхіщІю зн:аrrи, ч111м ІВНІК'.Ішкається

LІjЯіМИ

ВНІКJJ.ИІК·аЮТЬ у JLIQДIПHI\

кришаТІьая.

3аХо!Юі!J'Ю&а.н­

ЯІкщо

НЯ трихофітіею або, ·як йог-о ще на­ зиваю'Гь, с;ГІри:г}'1чий лиша.й. Ці

,І(ОВГИМИ

Qдиш з .вкд~ nрибкіІВ паора.зитує на 11iJ!'i і ВІОЛОССЇ Л<ЮДНІІІИ ЗІН"tрО­ поф:ЛІЬІН.і 11рихофіrгони. Ішші зу;стрі­

не

вжити

лом

зафа.же.ІШІJя оточуючих.

НаІЙШвИІдJше

моЖІн.а

за;р.а­

ЧН•СТ'И'Т И В.аІН'ІІІУ і Т·аЗИ С.ПеціаЛ·ЬІНИМ МІШОЧИ'М заюо6ом «.Пгіена.» або і!ІРО­ ти~рати р·оз·чином П·р.аvишої соди з МИЛО•М.

Наlд'Г·О

&а.жлwво

дотрИ<М'У,ватись

СаІНІЇ.тщр.НО-ІГЇJГЇоен•іЧІНИХ

ІІІІраІВ.И.Л

У

ПЄІР'J'Іка:рнях. Зовс.Ьм 1Не ІРЄІК·оме.нJІіу­ еться JІІі:тя:м, а :таІКож .rорослим М~Н1Я~И ГОЛОВІН1 і уtбо,ри, ОідІЯ•ГЗТИ Чу­

за­

Жі берети, шапки, хустки. Треба позбуться цієї нездорової звички. Грибки дуже ст'ійкі·, ІГинуть тіл1ьки після довготермінової обробки ви­ сокою температурою або міцними дезинфікуючими речовинами. Ось чому при виявленні в сім'ї чи

У та­

ких людей на щкірі утворюються АіЛ'ЯІІІІКи синюваrrої шюЦри, ~а ту-

чаютьая я.к 'У ЛІОДJІ1ни, таІК і в тва­ РНІЛ- зоофільн1і трихофітони. Хіво­

дитячому закладі захворювань в обов' язково му порядку проводить­ ся обробка всіх речей в дезин­ фікуючій камері.

Порад• JZi~•P•

роба., <ВИІІМИ~а,н.а шн'Г:рооофJІЛьнІі<МН ЩИІТЬІСІЯ. ІВ·олоооя на. лотилищ 1 Людям, які доглядають тварин, ТІрИІХ·Оф1rгОНЗ;МИ., у;ра.жає .ЛІІІШе Бе\РХ- Т~М'Ї .ЗІД~бііJ]ЬІШОГО облаІМ!УЄ'ТЬС.Я, На треба уважно слідкувати, щоб на ні ша•ри шкі1ри. ХІІ}ороба пqюхо- цих М'ЇJС!ІІЯІХ ди:ть лег.ко і <ИІа:щ"'аmЬІСя по.ве.рх- юраІІІЛИІНІКіИ.. невою на в4щміну від гн-ійни•чкової СІБеJРбл.ячка•.

xw-

роби, ВИКіJІІІІК!І!ІЮЇ ЗОофЇ.Л<ЬІН.ИіМ іlРИбком.

ЗІа.лишаютьая чорні шкірі останніх не було облисілих Хворих .не;rюкоїть :діляно.к, ,які лущатwя, білих і си­ нюватих кіро1к. При .пі~до.зрі на Зоофільні тряхофітони мт•ра·п­ хворобу хворих тварин слід ізо­ ЛІЯЮТЬ діО ~ІІqДІІІН.И В.ЇІЦ XBOI)JHX ТВа- лювати і викликати ветеринара.

рmн I\JO'PІDB, телят, .коней, ОІВе'ць, антропофільними свНІне-й, мишей та 1 На.йч.астіше вІід

Якщо підозра підтвердиться, то приміщення, де перебувала хвора

М'У В9-JІОССЯ aJ6o щ~ірЯІ!ІJL JJУСОЧКИ з'ІЯІВЛІЯЮТЬІСЯ МІЇі<ЩЯ З Л'УЩЄ!НІНІЯІМ і ХІІЮіРОЇ лІОДин·и ІІJІО11j).аІ!tіШЮТь ·на вІІІІа'д!ІJНіІіоЯІМ шерсті. Лусочки ·і во­

тварина, дезинфікується, а гній і підстилка спалюються. Тварин в районі виявлення зоофільної трихофітії беруть під особливий

бр-иі!ви, мочал:ки, тази д.J!JЯ миття Так~ хІВорі сrают.ь теnер д~же.рЄІJІО~І

ветеринарний нагляд, а тваринни­ ки повинні негайно звернутися до лікаря-дерматолога. Доярки, телятниці, евипарки не

1вІ1!дРув.а€"ГІЬСя ПJри ООЗідОСля:дІИНІХ К'О'І'ів і ооба•к. На бе'З•посе:редньом'У КQ.НТаІКті, ,111 ри я.ко- pk'!IHRX .,r,JІЛ•ЯІНІка.х шкіІ)Jи <ЦИХ TBa<JJИH

ШК'~ру 1~д~о,роооі. Г!\}ИібКИ МОЖ!УТЬ ЛОСИІІІІКИ, ,Я!КІі 1ВЇ!дJПа.даІЮТь, бУІ,ЩУЧИ ІrеІJJеі.!."·ЗІВатик:.я і Чефе:з 1 р 1 ізномшн.ітні за,р,а·жен.і nриЦкоа,ми, ІІЮТ.рап.ІІІЯЮТІ> n<р~д~мети: гоJЮВІН·і )'~бори, греб~н.ці, ІИІ ІIDК·i!JJ'Y ЛІІQДІІІНИ t зщр.ажають її. ГО.Л•О&И ТОЩО.

ЗаІра<ЖеІНІІІІЯ іЇІНІШИ.Х.

ЯG\'що r.риООк nотраІ!hЛІЯЄ .на волосая на. ГОJІІОІВі з'ІЯ·ВІЛ·яються маJН~Н·ЬІКЇ осе;ре!дJКИ <ПОЧфВQІНІЇІ/ЮЇ ШЮ~JЩ я~а почИІНае лущwrИІСь. Во-

ІІІроя·ВІЛІЯІЄ себе не 31раеу, а через 7-f/J ІдІІVЇІВ. На ШКL'Р'Ї об.лиІЧЧЯ, рук, Ні~, СІПИіНИ ВИНИІКаІЮТЬ 'le!IJIBOН•i, де­ що ·вІІІІ•j'1К.Л'і дИІ<Жи. Вони бооиочі і

лосс.я л.шма<>тьая, ~а1бу!вае, та~ би МОІВИ'ТИ, Іrі:ЩОТіJJИЖе<НОГО ВИГЛІЯІду. ЗіВІ!lдіСИ й н.а,зва ХІВІОІ)Jоби - С11РИГУчий лишай. Л')'ІЩЄі!ІІІІІЯ ІІDКі!рИ ООіJЖЙ-

ПоселІІВІШИІС.ь

на

ШКІЇfР<і,

повинні забувати, що обслугову­ вати тварин необхі;що у спеціаль­ ному одязі халатах або ком­ бінезонах, косинках. Додому по­ вертатись у цьому одязі не слід. Після роботи руки треба мити з

nрибак

ВІС.J'1І.\ІЇІЛЬ іВІСЇІЯІНі Ідрібнmми О'І'ІВОjJ.зІМИ, 3 Я.КИХ mри. 'І!•аІдЗІВІЛЮВоаІ!ІІ!ІJі в.ИідJЇ~Я­

милом.

ється nн<ій. Волосоя іІі.а у<ражених

день

Не

рідше

спецодяг

разу

на

тиж­

намочується

у

qJПІЇ!д!стриЖен·і» місця. Ні сооробіІІІІНоя, фор:мою ТІрІІІХофітИ, ІІІІВИІдко в•илі­

розчині лугу (столова ложка на літр води) і кип'ятиться nротягом десяти хвилин. Потім його пе­ руть в воді з милом, .сушать і

нІі б<ші хво.ри.й не в:Щч}'Іває, том~ т,рихоф:<т·ію .В.ІІІЯ•ВЛІЯЮ'Гь л·іІКщр<і, я·к ПІрЗІВ:И~О, .ПЇід Ча 1 С ОІГЛЯІд'У. ПСJІВЕф'ХІнев.а 'І'Jрихофі11іІЯ ШКіі!J)и, !le nоК!ІJИТО•Ї ІВОІJЮСІСЯlМ, ха!ІJаІКтеризуєтІЬС·я винИІКІнеІІJ~mм ІНа обличчі,

рого трихофітією, і тих, хто спіл­ ~вав,с,я з НИІМ, бе.руть на ди.с­ ІІТансерн·иІЙ облі•к. Н. ДОРОШ,

маєтьсІЯ за nерхОІТь. Серед ВІСіеї МаІСИ ІВ.ОІlJІООСЯ ІВа:Ж.КО ПОМ'Ї1"1\1ТИ

nруідІЯJС,

Р'У:КаІХ

м-:ЩЯJх JВІШмає. ТеМІпЄІРаГГ'УІРа тіла

mЇ!дJвищоуєгЬІСя. дІІІТИНа, ;ЗЗфЗІЖЄІНа ТіЄЮ ЧИ .ЇІНШОЮ

nрасують. Кожному слід nам'ята­ ти і те, що всіх членів сім'ї хво­

ковуетьс,я, .я•ющо вчасно 3Бе,РІН'УТИ­ оя .за медИІЧІною 1 доnомогою. Тому •в,а;ЖЛИІВО ІlJІРИ І!.ЄІрШОМ'У ПІЇ\r~~'UНІІІ·і НІЗ. т1р~хофіrгііІ0 ~ЄІГа•ЙІНо з.вер.Н'У'J'И.Сu д~ л~аря. Щаб nоnе,ре~ди.т.и ne за­ х\ВоІjJІІ<J'в.аІJІІЯ, ТІреба .наса•МІПЄІJ)ЄІД до­

лікар-nаразитолог.

рожево-чеtрІВОіІІИХ т·рИІМj'Ів.а'ГИСь Іmра1вил особІІ'Стої гі-

----------------------------------------------------Вандиши повиннІ буmи nokapaнi наглЯІдом турецької АНКАРА. Турецький су,д nер­ !Вати ,під і Іх дальшу Трабзон •служІби беЗіП.екИ, ·вир!ІШує ІМ!:ні·стерство відхилив вИІмщу ,державносо долю прокурора 1npo ІВІ~да·чу •Ордера юс·тиіфї Туреччини. Своє бl.льше н.іІЖ Ідивне рі­ на арешт двох бацдитів, я1<іі 15 .nрИІйняв всуmереч ЖО'ООНЯ ВЧИНИЛИ .збрОЙНИІЙ НаІІІад шення ,суд фактам, які на еніша•ж радянсЬІкого nа:сажи:р­ загально-lВ.і,домим рас:~>но.го л~така «АН-<24•. ЗараІЗ виклИІка.ли 'гн~в і обурення і міжнародзлочинЦі продовжують rперебу- щянського народу

шої інстанщ1ї в м1с'І'1

ної грома:д,ськості. Бандити, яН1і вбили Надію Курченко, nора­ нили .командира і штур.мана, по­

ставили ,п.!:д ІЗаJГрозу [!асажирів літака, :rюв!дати ,пер€1д

радянським

Ідом за ·свої злочини зшслуженої

життя

46

повиннL від­

!\ари.

J

ТЕЛЕФОНИ:

віцілів

'....

t

редактора

ІНДЕКС 619&4. Газета виходить

трудящnхся КиевекоА области.

-

\9-3-82,

заст.

(пар.тіІ!ного життя, промислс;~востІ,

реда~:гора,

мвсово1

ро-

І

боти),

фотокоресnондента

ретаря-

19-3-18,

віддІлу

У вівторок, четвер І суботу.

-:- 19-4-67,

с1льськ.

відповідального сек­

госnодарства-

.........................................................................................................................

Б·JІов.а·рсь;ка д~рукарня, Киї5ЬКJОЇ ,області, вул. Київська, 154. Телефон -

10.05 -

ЖОВТНЯ

22

Перша

Новини. (М). фільм «Фур кат».

дожній

10.10 -

19-4-•57.

19-4-47. ~

Зам. 4352-7030.

Ху­

(М). 11.45«Юні музиканти». (Кишинів). 12.15 Телевізійні вісті. 15.15 Наша афі­ ша. 15.20 На доnомогу школі. Ху­ дожній фільм «Батьки і діти». 17.00 - Назустріч XXIV з'їзду КПРr:: «Автомобільний транспорт і техніч­ ний nрогрес». 17.4{) - Телевізійні

18.00 -

вісті.

«На шкільних широ­ тах». (Київ-Дніnроnетровськ). Ленінський університет мільйонів.

-

19.00 -

(М).

18.30

Тележурнал «02». ( Воро­ Міжнародна ви. «Київ-70». 20.00 Художній

19.45 -

шиловrрад).

ставка

21.40 22.00 -

фільм

«По.единок». Програ 'І! а «Час». (У відеозаnису). Пер­ ша симфонія Бетховена. (НДР). Телевізійні вісті. Романси радянських комnозиторів на слова Ле­ сі Українки. (У заnису). (Львів). Друга програма Наша афіша. Но­ ВИНІ!. (М). років Самар­ канду». Теленарис. (М). Те­ лефільм сСагиш». (М). Нови­ ни. (М). Для школярів. «Краю рідний•. (Архангельськ).

-

22.55 -

17.00 -

17.15 -

«2500

18.05 -

-

Телефільм

П'ЯТНИЦЯ, Перша

11.00 -

22.45

17.05 -

17.45 18.00 -

18.30

19.30 -

«Кроки•.

такль. В nерерві добраніч, діти!».

-

nередача

23

ЖОВТНЯ

Сnек­ «На

«Шкільний екран•. для учнів різноманітністh творчості Панаса Мирного. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Наша афіша. Теле­ візійні вісті. Програма пере­

вісті.

17.35 -

17.40 -

18.00 -

кольорове

телебачення

для

дітей. «Веселе містечко». (.'Л). «За здоров'я людини». Програма «Час». (М). Худож­ ній фільм «Чоловіки у відрядженні».

18.30 -

19.00

19.30 -

21.00 -

Кольорове телебачення. Чем­ nіонат СРСР з хокея: «Сnартак» «Динамо» (Москва). 21.45 «Совре­ менник». (Сезон n'ятнадцятий). (М). 23.00 - Вечірні МЕ'лодії. (М). 23.50 Телевізійні вісті. Друга програма Новини. (М). школярів. «Край рідний». гельськ). Художній «Поєдинок». (М). (М). Наша афіша.

10.05 -

10.15 -

10.45 -

12.25 -

17.00 -

Для (Архан­ фільм Новини.

17.05 17.15 - «Самоцвіти». Тележурнал. _ (М). 17.50 - Сторінки nіонерського літоnису. 18.30 - «По. тенціал Сибіру». (М). 19.00 Доку­ Новини.

(М).

ментальний кінонарис «Товариш Сер го». 19.30 - Кольорове ·телебачення. Чемпіонат СРСР з хокея: «Сnартак» - «Динамо» (Москва). 20.А5 - «На добраніч,

діти!».

Редактор

11.10 _

t

18.05 -

даЧ.

----·---- ....-....................__...._..,._...,.__...,._.____........ .

І

9

Українська література класу. «Жанрова

програма

Телевізійні

11.35 -

Телефільм.

програма

.,._..,._._

Є. ФЕДНП.

........................................_..........__...,._....' •

БРОВАІРСЬЮй ІН У.БАТОР 0-ПТАХІВНИЧШ СТАНЦІІ

.,_._.".._,

І

інк)'Іб.атор.н.о-nта- !І

Хі 1 ВНІИ<Ча

.. .. .. .. ..

Адміністрація. ---~....,._..,...__

БР()ВАРСЬКОМУ

tl .

.. _...,.._........

АІВТОТР.АНОПОРТНОМУ

ПЩПРИ6МСТВУ

.N'2 09034

... 1.~ НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: ~ft.cfцiї І та 11 Ікл.а.сів для роботи н.а а,втобусах іток 160 ІКР'б.,

,~оІІІдуктора -

серещній Ізароб:'ГОІК

л.!.н,~йн.і ко•нтро.лери, автоІслюоарі в·сіх роІЗРЯІдJі:в. За довідками звертатися на відділ кадрів.

80

"'Р'б.,

адресу:

вул.

середній

Металургів,

22,

НОВОСТВОРЕНОМУ УПРАІВЛІННЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОІ ~ОМПЛБКТАЦІІ (УПТК) ТРЕСТУ І«БРОВА.РИСІЛЬБУ д» ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: інженери у віддjл реалізації, інженери у відділ технологічної комплектації, вантажники такеJшжники

-

зарплата 120 крб., зарплата 120 крб.

ОДИНАКИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУР,ТОЖИТКОМ. Адреса: вул. ,'Vlет.алу.ргів, 4,, в.і1дділ ка~дрі.в УПТК.

..,.

............................_............................................

(ТАР.С).

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:. - орган Броварского районного комитета КП УкраинЬІ и районного Совета деnутатов

м. ..ул. Київська,

ЧЕТВЕР,

су­

і ·зазнати

.............,............................................................................................................................

~і НАШАБРОВАРИ АДРЕСА: ' 154. і

~Е.,. Р ~н

мочаЛІКЗІМи, ,р•уш­

зити,с.ь г1 ри6ка:ми у ВаІНІН•ій ,кіІМ.на­ ТІі. Щоб цього не сталос.я, т·реба

Х0ІдJі1 В, ТО заХВО'j)ЮІВ.аІІІІНІЯ МОЖе 11РИ­ вати МІ:ЮЯІ!\іЯІМ·И .і ІРО•К.аІМИ, набуваю­ чи ;ХІрОНі"ІНОЇ фЩJ•МИІ, •і Х!ВО'РИЙ, ТЗ • Іщм чином, ста.є .nостLЙІНим джере­

nри6ки заІВ(L',ають ,щітя1м баr.ато не­ приемностей, через хворобу їх не допу,акають в дИ'ГІя~і ІЯІСЛ·а і садки, ТИ.ЖІНЯІММ. Л•ЇІКуіВЗ(ГИСЬ.

авоєчаюоо

ді.~'Я .нІіnт:~в,

нш.:аІМИ.

Грибки трихофітони, про які зl(жрема йдетьоя в цій ,ро.зnовьд-і,

це за.х.во,рюв.анн:я і як поnередиrrи д:те.й ВІіІд 33Іра<ЖеННtЯ ІНИМ.

трихофІтонами

осталась ... Н. РУДЕНКО.

опять

~J\lІ.ПНЖНUЙ

гіени. Не реtКОІМеІІІДується ,Jюросту­ ваІти.сь ЧУ<ЖИ:М 1 Н JlрВбЇІІІКаІМН, ІНО•Ж;НИ­

п.тrяІМ, оточе.них обhlІІка,ми дріобнень­ ких пуюtрці<в. Цей ріановид за­ ХІВОІ!JЮВ.)і~ІІІІЯ шротіІКає Ін.айлегше, Оt,:JJН<аІК ХВQІріЙ Д.И'ГИ!НІЇ ЗЗІВ<Ж\Z.",И .ЗаГр·О­ ЖуЄ ,небеЗІПеtКа рОЗІП<JІВІСІОІдіЖеіІі<НЯ nри.Ок~в на ІЮJюс.оя та ніпіі. Hirri VYJК .rnpи дWМ'У в11р·а.tЬають блиск, на,буІВають ·брУІдJно-сі<рого відтtн.ку,

Зараження

Я

громадський кореспондент.

Трихофіmія

фо,р•ми

-

Ласкою согреет

І. ХАРІЦ,

wсь.мирі•чної ШКQЛН.

(rли.бОІК•оЇ) •Н.Ііф'ІІ'ВІНОЇ

солдати.

И не станет грусти, И печаль развеет. Я ль не наряжалась Той весною ранней В белую КОСЬІНКу С легким сарафаном?!. Все вокруг смеялось, Пело, расцветало, Только я встреttала, А кого не знала. Птицьt пролетали, Вновь куда-то .мчались. Со своей печалью

Тайну мне поведай.

технічниJС виробів, шиноремантного, автопідІПриє,м.стша 0903-l, фа,брИІки верхнього дитячого

Рож1нівської

сплять

Валентина ЗАХАРОВА.

Что грустишь, рябинка, Опустила ветки? Хоть одной-единой

дистющн

1000 метр.і1В ста:в іПрафвник за:воду порошкавоі

спорт.смені.в

Міцно

РЯБИНКА

ІМеталУJргИ Микола Онашко. йо,го час 2 хв. 30 ,секунд. Найдовшу диста.нцію 3000 .метрів Михайло 1\оломі.є,ць ·з завоtдУ ;порошкової ме­ та.лургії пощолав за 9 хв. 9 секуНІд. Дуже прш~ро, що не всі колективи фізІ\ультури брали участь у зма,га.ннях. Не зрозуміло, чому не було на бі:гових доріжнах

дороги,

Очі у старої. Це війну прокляту Проклинає мати. Стали в ряд берези.

Та не чуло серце,

Т. ,майструк, другою

юна.ків

В матері журбою, Загорілись гнівом

Заридала мати

ЗІМа·

себе плосІків­

талург.И).

вигаnтовані рідною матір'ю та мереживами ри· бальських сіток. Щасливої вам служби, новобран· ці.

в ШКОІЛІУ· ТІМ ДОВ.QДІ\"ГЬІСЯ

зайняли

була Н. Барабаш -її час 1 хв. 42,2 сек., тре­ ·тьою В. Але~сеЄІва (,завод ,порошкової ме­

ренку, Миколі Кабишу, Анатолію Лисенко, Мико­ JІі Онопрієнку, Миколі Половку.

Ольга БАТЮК, У'Че;н•ищя

і

ця .середньої школи

згадка

який з честю збирається поповнити ряди солда­ тів. Золоті сіті вкрай переповнились червоним жаром зірок та ріжком ясного місяця. Зорі тре­ петали в сітях, бажаючи щасливої дороги Рожнів­ ським новобранцям Павлу Вересу, Миколі Мака·

юнакам

кросу

Добре зарекомеНІДу.ва.ли

Яtк же проходили .змжанн.я? Першими стар­ тували дівчата на lдИстанфї 500 .метрі.в. З ча­ сом 1 хв. 40,4 ·сек. прИІйшла .до фінішу учени­

Вечір ... На блакитно-сірому небі з'явились пер­ ші жаринки зірок-чарівниць. Сьогодні затягували рибалки золоті мережива сіток на щастя юнака,

Зоряним килимом nрОJJЯжуть

Заридала мати.

ці і пластмасівці.

собі на пам'ять пожовкле кленове листя поруч з

-

порошкової ІМеталУJргШ 1(інструІRтор фіЗІRу.льту­ ведення

цять років, ніколи не здавався йому таким рід­ ним і дорогим, як сьогодні. Адже на два роки розлучається він з рідним селом, батьками. Бере родинною фотографією про домівку. ·

на б~гові диетанцШ 500, 1000, 3000 метрів. Хочеться відмі·тити, що опартсмени завму

Вічним сном солдати. На могилі сина

ганнях.

Налилося серце

Сплять під небом синім

ри т. Біленко В.) ,серйозно nоставилися до nро­

Цей день чимось особливий для майбутнього во­ їна. І цей падолист, який він бачив усі вісімнад­

Кулею про6ите.

Сплять солдати

.за1Кінчилися районні .змагаІННЯ 1З .легкоатле­ тичного .кросу ·серед збірних ,команд зава.ців, фабрик, радгоапЬв. НожнИІЙ :колектив фtзкуль­ тури повинен 'був ·виста:вити сво1їХ спортсменів

_.

ФАБРИЦІ і помічники верстатників, електрики, 'зноробочі, водій на авт вантажувач, оклад 120 крб., слюсарі V- VI ядів по ремонту деревооброблювального обладнання.

Адреса фа:брики: .вул. до кінцево·ї зупнн<ки.

Іхат·и автобу.сом

.N'Q 41

.................................................................... Адміністрація.

125 номер 1970 рік  

125 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you