Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯІ

РІ!( ВНДАІІІІR .м

29-11•

125 (281!)

ВІВ'І'ОРОК

22 жовтня

1888 Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОНИОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Впевнена

хода

повідомленні

у

говориться

плану,

Центрального Статистичного Управління при Раді Міністрів СРСР, працівники промисло­

По ма­ довище .в Крим,у. гі.страль.но·~~У трубооr ово­ паливо піш­ ду б.1акит.че побутових 1 про­ ло для

мнс .lових потреб Сі·мферо­ поля, С СІВЗСТОІПОЛЯ, Євnа­ торії та Інших мdст. У 'leредІПуоковий пеіР!од в~тупнло ПролетарсЬІКе родоДніn:рооеrгровської вище забе·ЗІПечить ооласті, яке

При-

газом ПІі·~[]jриє.:оства цні'!l·ров'я.

3а.'ПТ­ Пос~вч! агрегати :Ііол я . В .реооубпt­ шають ці в осноВНСІ:\tу заве'Ршен3 осін.ню сІвб;у. Ози,мі ку;tь­ ту.ри розмdіщено на площі

ко З·3а XJ..'VIЗOp :виr.тtящає соо­

бпизько 10 мL'Іьйооdв геь;­ таJІLВ, більш я.к три чвер-rі.

усі х·

в областях, з'я·вюшся друж-

ви.добу.вається

~а11ку

n'ятирІ'іЮІ

з:ц-ано

в

но-

~.к·апл уаотацІю де•в'ять

нІв .роЗПlоч.ал и осіннє під­

Зб"довано .'ІИН. На дonoNюr>y

зих ро.довнщ.

J

нілометри нових трув 5опроводів . 24 області

353

прИ!Йшли

робам

.

при-

користуватися

рос­

хлІбо-

льотчюш.

інших

ПЩЖИ!В.'ІЮЮТЬ

.пов!.т.ря.

З:

шм часо:\t буде газифіно·

КОМСОМОЛЬСЬКІ У

~фооюграІЦсьну. ВУГІЛЛЯ ЗАХІДНОJ На вІс\·:11 1копійо'К знизи­ ш в нннLш.ньому році за­ · рати н а видобуванн я од­ Іієї ТОНіНИ вугІлля шахта­ >1 комбінату « УкрахІд­ Ця, здавалося І)Ті.lл я~ . і,

незначна

сума

шогу за де·в'ят ь

tде ржати

майже

да л а

~11сяцІ·В

600

ТІІ-

:яч карбованців над1!1лано­

ю ї економії .

ЛугансЬl\оrо

молоді

ордена ЛенІна тепловозо­ !мені зав~ будівІІ.Щ'о

ЖовТН90Ї

КОЧЕГАРКИ

.

ТЕПЛОВОЗИ

Jано і останню об.1асть-

ДІісне

революції rа­ потсжу lf.a

свято:

ск:щдалЬного цеху номсо­ .'Іокомоrrиви. мо.lьсЬІІ<і

1500

металевоr(}

тон.н

бруХ'Ту з ібрала молодь

І

заводсьна

вигот овила

з

нього в подару.нок 50"річ­

чю ВЛНСМ п'ята

теnло-

возів.

(РАТАУ).

r.

траRТ .ор.

гуде

наІJІоєний

ПуХ4(иЙ

гр~нт.

'@СТКМИ

дощами.

стrимує

не агрегата, nовний рООJГін.

ториста

Петра

-

тр~ІК­

дають

Бу.ря,ко.ва площа }:ясніє виби,ральни.цями. Вс.л і.,ц за жінки. йдут ь агрегаwм

' , Во.ни очища-ють від зе .Іfлі . апець.ку:в&ті, мов пороси,та. норені, в.і,црІ.зають rи•t­ зсипають

ку ,

; Вся

їх

у

ку:u и.

ла.нка 'п-рацює злагод­

жооо ,

рит:\Мчно.

- Не . жа.1іє1ю сил, · ­ ро3По'Ві;цає .'Іанкова Ганна

Є.1исе і'Jrна .

веІЦе

траюоj:. ИСТ

свій

n.

А.

.

о т о р

Е п о р

т А ж

та- було

картоплІ

нООІан.ня

• · а 1 цl на збираИІН1, бо це зай в1 на}(.jІа,щнІ

;в~'І'рати, як

.

корнстали комбай.ни, 1 щt ·. · тв1. минуJlо:Го тldk!iя за'!Uнчи­

ово

ли кооати бульби. СумлІн·

ння.

Музпря та І. Я. Теmлюка,

3101$<}в'я-

Ли норми виробІтку. Нро·

.,

. ·. ·.

еиня .ІІИі значно перевинонуза·

.нo~~t;t~e- жай неnоганий, зокрема в

на. Доярки lr:' С. Тепо~Иt>н рільничій бри.гаді М. Т. та М. Г. ТЕ!'ttЛюк уЖе на- Теплнжа, де на кожному

ДОЇJJИ вtд КОЖНОУ -р1~ З 90 reJtTapiв ВИЙШЛО ПО ЛЄНQЇ за ними К<>.JаІІи 1Їо 105 ценТІНеrів бульб. -'" 2600 кіщ>rрамLв молока. Пташющі К Г. Романенu 1 х КО та а.

·

лі

На пере6ираІН.Н1 картоопрацює

в

·

нас

лере-пуё,nаємо

154-1.40 Яєць. Н~~о 'Пере- 25 - 30 тонн ··бульб

довикlв

вс!-- де.нь.

рівняються

зроблено

для карт0111л1.

за,клаща·и.ня міцноІ оснаtи

ІТІіц вроВЦІІ озиNинн. ·жи-

то

по

за

Завтра1ІііСJІ.язамра ВП'ОрЯідІІWВЗ!НІНЯ

заіКІ:нчимо

твари.нники.

ЧИІМало

три

ИЛЬІІ<О одер- « І\СП-15•. Через НОЖНИЙ

жали в~~ нурки-весУ'fКи по з них

700

·тон.н, як 1

llЛа!НУВЗЛИ, заклали насІн­

них бульб на зИІМове збе­

1 nwенІЩю nоd*ли в рІіrаІfіня. 660 тонн товар­

ної н.аJ'l'ОІПJІІі цра.дали дер­ Найближчими дня­ ж·ав!. му пОС'1ви вх~ять добре ми вИJВе,земо ще 150 їх і ТМ\И.'VІ чином виконаємо планує.мо нщ~ущеНІ1,

кращі а.гротехн1чн1 сrроки. в\ДбlрнИ!М нас·Lнн11.'11. в зи-

агрегат

підживИІти

Toatxa.

соЛО!Ці!ИJ<С ня і очищення норе.нів ІJРІУчну (фorro злі­ ва). На передньому плані

г·~

_таа·=·

зань · з'явнли~

рІчницю

Фоторе«ІОJ"'NЖ В. По­

-

соц1ал1.с:тнчних

ДQЛЯ

За агрегато.VІ організо­ вано nровадиться збир.ан-

лотнЯІ<а.

процесо:\

ЛенІна, трущо..-..tіС'МИМ

. ~- авl ПJРОвщцжувати ручноУ прз п=в~

У боротьбІ ·~

м1не.rальними сгої договірн;І Зобо.2'я.зання

добривами.

комб~~а роботою За nильнує І. І. ТоJІІ.ха,

Працюємо

_1

пр~~.и Ч<1W

.ян

наІПру­

ланнова Г. Є. Во.11оха.

І.

nраmуть

ГОQІІ~рстао

На фото : (СІПраВа) ВІПЄВ· нено

в ооіНІНьому ко1Іf!Плекс

на

в~ '1Ч'Jid п• цро- но, з ловним на•пруж~· Дцtу' .... Sf il. ·rr.~· М'Я- НЯМ 1ІіР8.ЦЮВаЛ~ КОЛеІІ\ТИВИ І . .кць.. П · ·. Q ці arperarrJ.'В, особлmю :М. Ф. са

Вели.коrо Жавтня.

норми .

в_

крема . j

радгоспі

51

на

чать про леtШІ ~. :ю-

і!іоренепло.дів, і ТООІлі лід з.яб, очистити площі rі.ц;но зуатрі;ти

· Т<

нож значно збl.лwm'rrи :в Т.а ще й дощі заважали настуnи! два рокв аироб- .Але ми вирішили не за

чити збиранюt ОвочІв, нар-

ПJ!.вт.оrи-двІ

fQАЖеиня

боrда.к1вцІ

швидше і без ·втра-т заRін­

Андрійо­

іІt{Ча Тооіху та ком6айче-. {Івановича Толі­ ра івана ху. Все ж 1ІІОНИ не !ЮРЯ1' Ь­ погоди. Що­ ся 11рим.хам де.нно

•·

«ПлоокІзськІ:ІІЙ•.

ЛJИПІИІНяємо

1

весь ко­ врожаю турбує оргаи4ле.ктив. Партій.на зац1'я І дирtжція ГІЮПодар­ роз­ ства вмІло зrобили ст.ановюу сил . ВирІшальнІ дІлян~<и ачолили комуніс­ ти. Вони й,цуть в авангар­ ді СоцІ.ЗІЛІ.іСТИЧИОГО ЗМа'fаН­ НЯ, мобІ.Лі:Зовують зусилля Rкн-ай~ трудівцwюІ.в, щоб

чує й:ого екіІпаж

~сщни:-.1 газом, а найб,lИЖ-

1'рудоове

Плохий

С.

О.

Не

Уже теае.р ГO'Pff.ИOCJI ЩАвищили б соб~вартістІ пов до цьоrо, ~о . })ооrін. zщр001л1. Нраще ПооереАЩ ~ - свlд- НИІЙ фАтловНіЙ день- ви

ження nанує

Ця обставина дуже зас·~ ІУ.-

'

ВисОІІ\е

змаrания

НІЩІ'ВО

входить в ової права.

Шв~rд1\ііс ть дає •ВЗflти

nб:.rrастя,х

0311';\ІИ.Ну

зОбОв 'ІЯЗ~'ІВа'-'lИСJІ.

лістичне

~в тварнн.ющт.ва.

Люд'ЯМ. Та чекати на кра­ ще не доводиться. Осtн ь

· нату.ж.но

цІІІві•льної авІації. В Юроваrрадські.й , О.десЬіКіІ.А та

JеопублЩ1 мають можли-~ д~як.:'Их исть

молО>Дих

ЖИВ.JІення

230,

Бо&ю,

!Jнші.

честь 100-рІЧчя з дня на- польових робіІl' .найб!льn

коре.нів

СОJІОДіІ\ИХ

збираєм<О 3аМість

і

плаІНтаНа б)"рЯJювій є. Вол<>хи Ції .lаІ!іІnової

ла­

Радя:нсьаюму Союзі. З по- ні ~ходи . 'Гру.дівни,ки

мех,анl~.мам,

І

погоду

гапара

І

плани

виконати

завдання n•ятирІ'ІНоrо пла- · громЩАЖУJвати мІсцеві дvб · ну. Включившись у СQцІа- pJ.ma.

З ІПОВПОЮ ·аіМаЧеJО. Адже он Я:КИіЙ у.рожай uрости­ ли. По 450 цмтне174В з

.мжи'llіа це. Надої:длива обличчя. одя.r. 3/!!О:щжує Важко працювати в таІКу

На долю У·краіjнн при- П зайнЯ'То лшеннцею. Після рясних дощіІв, ща ПЗІД·ає майже третина га-

1;у, що

ково

ВІДдачею

HJA поле.м nовис важ­ кий кошл.,.тий ту.ман. Рід­

зобов'ЯІЗалися достро-

які

3 повною

РЕСПУБЛІКИ

виробІ11~у :тракто

гаряче ристи ІЮМун!Jст Ф. "І. ~иль rrтахофабрІІНи оnрИЙИ6І'В Заf(ЛИІ< хл16оро- ко, а також · В. Д. У до бів ХмельницькоУ обл·астl, веНІко, О. І. Теплюк, І'. В

(ТАРС)

ОЗИМЕ ПОЛЕ

в

ІНІЦІаТОрІВ

розрахунку на рік.

ріЧНОГО ЗоООІВ'ЯЗ>аНІНЯ .

.

. . .

Нолектив Воццан.івськоr норми

Львівсько-Воли.нсьного ба­ 395 тисяч тонн сейну B!J{ бІльше Щ:у'ІГ!·ЛЛЯ. Це

майже

За принладом

За дев'ять місяців було впроваджено в на­ родне господарство 1,8 мільйона винаходів і да.1о що пропозицій, раціоналізаторських більш як 1,4 мільярда карбованців економії в

ра­ надлла,новому На Захlдно­ хунку Шах'ТарІіІІ ~',краІнсьн.ої ночега-ркк -

пройшли

во жля

лізацїі продукції та нагромадженнях.

»'ШrРдnши

~о·слідно-про.мисло-

ювілей

При успішному виконанні план у лромис.-10вістю в цілому, ІJідзначається в повідомленні ЦСУ СРСР, є підприємства, які не виконали завда нь дев'ятJt місяців по виробництву і реа­

Ш(]) rP дДШШ~ІЬІlШm В

c.t а в пий

nроцентів.

15

введено ву е>І<сплуа.т а ц!ю ро­ Задорнян·сЬІке г азове

зус mрі нем, о

nро,J.укції. Прибуток промисловості за 9 міся­ ців зріс порівняно з від.повідни:о.1 періодом ми­ ІІулого року в лорівняних цінах більш як на

процента.

НА ГОЛУБИХ ТР АСАХ

Гілио

Продуктивність праці в. промисловості по­ рівняно з дев'ятьма місяцями минулого року зросла на 5 процентів. Знижено собівартість

вості перевиконали план дев'яти місяців і ІІІ кварталу по обсягу реалізації і по виробницт­ ву більшості найважл·ивіших видів промисло­ вої продукції. Порівняно з відповідним періо­ дом минулого року приріст промислового ви­ 8,2 становив робництва за дев'ять місяців

КОР .

,...:-.с-~•---#-оС'4'-

Всі союзні республіки перевиконали план дев'яти місяців як ло обсягу реалізації, так і по виробництву більшості найважливіших ви­ :І.ів промислової продукції.

Змагаючись за дострокове виконання п'яти­ річного

. ' п я.тир1чки

2

р.

І11д весь ярий tи:J:ИН під-

пере;д

державою .

З,а;кінчуємо 3ДЗІВІЗ.ТИ П!З-

готоал.яємо зяб. Ного вже ні овочі -

·

· liamy<:ry, сто· Ц

МQРКВу.

Є ).4-QQ гемтарІ.<в. :У ці АНі

ЛО1Ві бJ'PSlШ

на оранці nрацюють в дв1

У колаІНні кормових буря­

зм.1Fін три ГУ'сеничні 11рак- кі:в ве-лин;у тори,

в

одну

З.'V!l!ну

-

можлишіоть , що дасть 3акінчитн швидко вість

роботу. На під.нят,ті зябу 1 знІІІчно

пе ревикон у ють

доломоту на­

дає

ко.ле.Іпив учина:-.1 те,'ІІІВ і уч.н і·в школи.

Я. ВОРОНЕНКО, головІf'МА аrроиом.


ЗА ГЛИБОКИЙ АНАЛІЗ, ДІЛОВИТІСТЬ, КОНКРЕТНІСТЬ

Звіти і вибори в парторганізаціях

ПАРТІйНІ

ОРГАНІЗАЦІІ

району

ВСТ~И.1И В ПОЛООУ :11а•СОВИХ ЗВіТіВ

1

Внбо•

рLв. ЗроЗУІ:І1іЛ'О, що це ваЖІлива ·ІЩЦІ•я в ЖІfТТі НОЖІНОЇ ПартіЙЦОЇ qрганLзацИ.

Ад­

же від того, наа~тши оргСІ'ніаовано,

по­

ділово:v~у ПfОЙДУТЬ ЗВі"fНО-ВИборні збори, кого ко:v~уні·сти оберуть в авої нерівні органи,

буде

залежати

на•стушна

дІя.'ІЬ­

н1сть первинних органLзацLй, пІДвищен­ ня їх ролі в розв'-язанні партійно,полі­ тнчних і ГООПОДаjрсІ:ІКІІХ ПИТаНЬ.

В нинішІНьому році звітно;виборнІ збо­ ри .проходять в QбстановцІ велиwго по­ літичного 1 ТJ'ОJ'дового пі•днесення, вии.rІи­ ианоrо nІдг.отовиою д<> зна:v~енного юві­

лею 100-рlччя В. І. Леніна.

з

дня

народження

Переrnорення в життя . величІНих рі­ шень ХХІІІ з'їіЗДУ ІtПРС і ХХІІІ з'їзду НП У·краї:юt, вmrона:нНІЯ за•вдаІНь n'яти­ річки .вимаrають дальшого

підвищення

боєздатнс~сті первинних <ШІІРТі•йни.х орга­ нізаціІЙ, аІКтивного за.пучення до їх дІ­ яльнос:rІ кожного ч.лена і .кандидата лар­ т.ії. nіщвищен.ня віІдпов}Дальност.і ко:v~у­

ністів тільки

за та

свої ор.гаІНіщщії. ЗвіСJІО, що паІ})Тійна організація може

розрахОІВувати на УІОПіх, яиа постайчо тримає ;в центрі своєї уваги кожного Ію­

МІУJНі•ста, ДООО:І1&rає йо:м,у, контролює Ію­

орга~нізацІ.ях rайону, Jюка•зали. що но- І на внк:окому оргашtзаційно~ і і~ейно­ муністи, керуючись рШІенн.ІВUІ партlІ, ВІfХСІ!НО.Му р&ні, при lОО,процентній мибоно підходять до анадLзу дtaлhl!tOOТl явЦІ· иомуіfіет.Ь: Саме та·к nройшли збо­ парторгаWзацій, ставлмь підвищені ви:v~оги до своїх виборних орланів, всебічна обговорюють практичні заходи, опрямова~ні на далоше пЬдне.сення органі заційно,шІІр111йн-ої та Ьдейно.qуолІтичної J:O-

ри в лщрторrаІн~за.ціях РоЖІн:Янсьного тоrфопі:д;приє.мства, ГоголівсЬІної стріч­ ково-ткацької фабрики, рибколгосп, д~рукаJ: ні, Центральної дослідної станції ло штучно,:v~у ооі•мені.нню тва.рин.

боти. На виооко:v~у органLз!ІІцій.но.му рівні, лри хорошій активності комуністів віодбу.1ися, напрюмЗІд, зві:тно·виборні збори у віддмиовій партіЙІНій ор·ганізації ра.дrоопу <<ТребуJІ1tвсІ:ІИий•. ·де секре-

Проте ми вже маєм:о факти, що в де­ яких партійних орга:ні·заці·ях до звітно­ виборних зборів готувалися незадоаі.1ь­ но. С.1 аб1юю, .ненон.К'реТ\Ною, без глибо­ кого ана.1ізу була звітна ~опові·дь сек­

нLзац'ійно-партійної

геЛІ>ного заІВоду т. Єв11уше:нка. Тому й не винанк,ала вона високої активності в кохІ}1НістіJВ, ~о речі, деяRі з них не бупи присутн·іми без поважних .причин на

ності

таJем т. Нулик На 1шоооому ,рі:!ШІ про-

йшли та!кож звітно-виборні збори в цехаІВих nарт~йних організащіях за:водів пласт·:v~ас, порошкової металургії, в багатьох радгоапах і mахофабриках. О~н.ак

Звіmно-виборні збори, що пройшли в партійних групах і цехових партійних

зві•т.но-вибарна ка:wпа.нія допо-

могла .виявити і численні •Недол.і'ии в роботі парторганЮ.афй. FЧзкій к:ритиці, наnrиклщц, піддали комуністи роботу сеиретаря парторганізації відділка N~ 2 радтоспу «Бобрицькrnй• т. Федоровськаго, секретаря nаа>торган~зації другого вІ•ддіш;а радrос.пу <<Зоrя• т. Нестеренка, Я!ІШ:vІ за безд•іялнн·~сть, носер.йооне виконання своїх обав'яокіІВ не виявлено бі.'Іьше довір'я і не обрано секретарями партdйних орга:нізафіІ.

Зараз

го діяльність.

ві-дбуваються

в

райОІНі

за'СІіда.нні нещоща·вно обговорн.'Іо питання

кіраще rо11уваІТИ збори, заздале.г.1дь пові­ Д.О.:\Іляти J\о:v~уні•оТіІВ п•ро· день, :v~.ісце і по­ чаток збо:рів, залучати ко:v~уні•стів до ак­ ти.в.ної участі в їх .пLдготовці.

першість :vІОЛОЧНО­

ТОВарНОЇ фер:vІИ •ІЮГО від.цlлна.

За'ЗИМСЬ­ Тtут вже

.кожної

нілограмів

Завдання полягає в то:v~у, щоб на звіт­ но-;виборних ЗбОІРаХ ко:v~уністи глибоко проана.1їзувалн ста.н опра·в органі:зації, Пред'·РJВИ.1И ВИСОf\і ВИ!:ІЮГІІ не ТіЛЬІІ\И ДО обраних ншш иерівннх органів, а й до ножного иомуніста, зокрема, поцік.ави­ лись, як він прщює на виробництві, бе­ ре

коро­ Ще

результатtв доои­ лися lllereдoвi дояр.ии !'ан­ на Петрівна ЯІ\уша, Кате­ рина А!ІЩрНвна Яновенко та і,нші.

Тепер хмоба роз;:v~іще­ на в приміщеннях. <.;тво­ рені всі у,мови, щоб і в осlІJШ мі:сяці надої мо.'Іо­ ка не знижуJвалис.я. Внио­ ристовуючи порівняно теплі дні, на~tвні•сть під­ кор:v~у,

пасаЕJ:\10 дин

на

по

корів

ви­

~еІІ.ільиа

го­

природних

в

сприяло

нJсть,

!{Оро.ви

ИJ!.1оrра.мі·в

8

ііа-

мо-

л ока.

О. ЮРЧЕНКО, головний 3ООтехиік.

у

чення. Семипо.1ківсьиий гастороно:v~ «Дружба~ один з нращих магазинів райспоживспілки. Завідуюча цим магазином Валентина Бондарчуи нещодавно на­ городжена почесною грамотою райспоживспілки.

На фото: В. Бондарчук.

НАМАГАЮЧИСЬ

ІJИ:vІати

постійtюму страху

и

ники всіх

на•пря:11ів

віруючих

покорі,

церков­

иористуються

ною для У·Сіх їх зброєю

-

а то й сам господь бог. В далекі

часи,

кошІ суооіль·ство пере-бувало на низькій стадії розвитку, і пі·зніше, коли церков

до

своїх

пита.н.ня

орrа­

виховної робоrи,

широ.ко

юювітлена в зв'язК'у з ЦИ\1 ви­ rобнича ДіЯ:.1ЬНЇ:СТЬ ПЇ!ДІJІрИЕШ•СТВа ЧИ ГОС­ подщрств.а,

питаІНІНЯ

рос11у

ЦІії, ідео~11огІчної роботи, вЧІання, в.нуrгрі;па•рті;йної груп

.народного

парторга.ніза­

па·ртій•юго на­ роботи, дія.1І>­ контролю

тощ.;

Шнрт<е відобr аження повинне бути Ті, кож роботи Рад, профапілон, ко:vІ·СО:vІО:1~.­ сьюІх і інших громадсоких орга.нізацій. Се""ретарнм партійних організацій с..1ід пюІ'ятати, що успіх партійІних звіт­ но-виборних зборі•в у велИJкій МІірі зале­ жа.ти:v~е ві1д хат а!Ктеру і Зі:vІі•сту доповіді. Бе,зпе-речно, тіль;ки та доповідь ютличе ссr1равжню

ділону

аІктивн.іоть ко:v~~уністів,

з·:v~іото•:vІ ?шої бу.де глибокий аяа.1із ді­ яю,ІНості па;рторrанізації, фор:-.1 і мето­ дів її роботи. в я:кій буде жwва дуr.м;а, ді,'Іові

пропозиції,

монритиі!\а. досягти

гостра

ЗроЗJ'і:VІіло,

лише

при

критина

що

і

са­

цьо·го можна

у:v~ові,

ко.1и

звітна

дапов~дь буще плодо:v~ колентивної дУ:ІІ­ ки. а не тіt'ІЬКИ много ceh'Peтar я. Том1у до пtідготовки ~опоІВіді і проек­ ту рішення збоtр·іІв необхіДно залучити актив партОjрга;нd,за:ції, доручити ко~1у­ нLста,:v~ узагалuнити досвід і роз·робитн пропозиції по оиремих питаннях орга.пі­

защій.но-ІПартійної

та

tдеологічної

rобо­

ти, керівницnва, rоапода:рсь.кої діяJІІ>­ ності. Не :-.1енш важлива і вlдпов•ідальна частиша зборів .вибори кері'В!юго

сІ\ладу. ВідІПО!ВLдно до вююг Статуту НПРС необх•ііЦно забезпечити вільне ді­ .1ове обговоре,Jшя ножної иандида11ури. Потрібно, щоб секрета'{:Я:vІИ і їх заСТ'У'П­ нн!\.а'\ш, ч.1еню1и бюро паІртко:v~1в і пе•р­ ви.:1них парторга•нізацШ були обранl по­

літично зрі.1і, найбіпьш досВІідче.нl ко­ муІНі·сти, яні :-.І а ють орга.нізаторські зд.іб­ но.сті.

Звітно-виборна ка·;~панія серйозний екзамен для КС>ЖJНОї па.~=тійної орга­ ні,зації.

М. ОЛЕКСІЄНКО, інструктор оргвідділу райкому КП УК(УсіЇНИ.

.

винопанІ

П рибавw~лютьея еоковиті

1\0p:via·:viH.

матеріальне

За

гато·вані

зібj:ані

або

Иа

заохо-

і

зана-

З доеаіДу переко.на.1и­ ся, яку ве.1пчезну прибав­

·

иу

:v~олока

лі•сля

ідеологічну

перевез·ені Тому нинішнього року на

яке явище, як відо:vІо, пlдпоря:дковане об'єктивнюІ за•кона"''· пізнавши які, су­ спілІ,с,т•во :уm·ра·в.1яє ПJиродою, при:-.1ушує П служити свої:v~ i·нrepe·ca:vi. Отже, церковнІІ'Ни, .причетні до тих чи Нtших «ЧУІІ{ес•, не м.ожуть пояснити їх ПІОХ9'д!ЖЄІІШЯ загальновіtЦО':vІИ:vІИ закона­

той час. Але рушниця у церковників за.'!иши.1ась, і збe}:Jrarrи ії в чохлі вони не

:v~и? Ні, мож)~ть. І навіть широно ВІІ'1ю­ ростовують. Ці__ за~кони. Але хіба вони

Р<ЖІв таму, lЮІШ. ·.М$о~·ве 1ііfіе1:'ять. кц.аюrеюr . .ьь~ · ···.. ~ .. ~--.:~ ..- ·~~ю· о~асдутюв,;~ 1 р'анlщ ГОJІОМіНІі.~• ~а,Єть, ~· 1J -~.... ...-.. ...... , ~ ся :переб~аин.І'І: бцга ·ва __зеt.J;Щ, .яі!j ! ра" та~, ~~. ~ковим: · Як

нІш, н~; ЩJІ'~()~ • . ~ичай-

двадцяти

.птахофаб\рнна

ла

60

геюарів

ти

їх.

Середній

посія­

нор:v~ових

по собівартості 6 ІІJроцен- буряків. ЗаІ;інчує:v~о копа­ від зібраних

тем.к

-

гентарах

:vІЗ:vІИ.

ська

ВЗИ:vІИУ

забезпечені

СОКО'ВИТИ:vІИ

1\Ор­

Д. ЕРЕМЕНКО,

врожай

керуючий

відділком.

посущи.ні (срі6.1о швидко в:биває :v~інро­ організ1ІИ), нуди ще (для бі.1ьшої гаран­ тії) кла!Цуть і срібний хрест. Ось rан J

мержують

ФСБЯТУ .воду•.

все дуже просто,

Як

бачимо.

при'VІітивно.

А як «ССІЕ\ІООНОВ.1ЮЮТІ>СЯ>> ков.ні куполи, хрести? Теж гою лю:цей, заінтересованих

іно:ни, цср­ за ДОІПО:І1о­ у ІПідтри­

ни:ни. Тому що вона не ,псується. Чо:v~у

~1анпі ві,rи в <<Чу;деса божі>>. Да•:>.Іо слово

не

одному

п:::.:єп,~я.

чо:v~у

довго

залишається

сі.1ьснко:-.1у

авященникові,

яюІй

чистою? На це .питання nroпQнyє:v~-o від- у своє:11у що.де.нни,ку записав: <<СЬОГf)ДНі повісти еа~ JІ!р)І'ІО"ЩМ; .,арqвівщи дУ~· .уіЗЩ~ прос.тІІіЙ і дешевий рецоот д.1я же прост.пй' · ·· · · оневле:ння. Не дуже теtvша ікона сВІіТ.1і-

~ ЧИС'J.У, , •.

- · ·"- ..~ воду, взя-. щає, яюцо ·П нrлЬІка раз протерти цибу-

ту взющу· .в. . ~ 1Цt1Jьио :ЛеЮ т ІІЮ1".kм помастити ОJІією». От і виїї закридте; .cP!1t;.· ·,а· !а··; :.-~~; JЩJta ~acwtь. Що-. все це чистісі.нЬІКе дурисвіт­

буде· <щет()ІО, ~~~d~ ~святоюі ~ розраховане на неу'Ц'ТВQ. А.1е як!Цб :J, цьqrф4і(~А наІЮВ!Uf!"И Оновлеюtя МІОЖе відбуватись

:tiiOJIY f. Щ~еву вwrя- рооtсриють- eвQJo ~ю ;. твОрення <<ЧУ­ посуІДиіІу (.не ."_~,~11-а ~ З(jeptraгают.ьюя балачки'І1~.~-ЧУіЦеса .. як дее•J. ·з~~ , ні--~ - ~qдІ вірую­ ти. в теп.J19МУ. ·. · ~ .. ;,;,~: . · ·. tilje че. рез. кільна nро ті. що ва!Ащлн а-~; ЄQН'rел1є, чим. ·:все :~.·.:· JO:IO·~·. · . xro тво­ дшв ВОід~ зЩ.md',:JІІРРТУХие. «ора.н, 4Жifl1tя ~·:;.' .т•~:tfl.. md lrt· pwrll!lie • ...-а.· С' · '<'urе'·один заВесь ЦІІff'ет: ;---' а.~- ·Jtf!бPe звають. бито буваЮТf> ..У аа,ш[ .;_~Щ•і'ОІ1НІОВОrо сІб віJл .··. 4fa. -~~ .. священноtJ)}"ЖИ'tеJІl' ;- •~ ,в тому~ порlвнJІН'О з. -rим~'1..що,:~я·.сотнl · Сп~·~н. як же вини­ що ІПР.И, зберk'&JІні ІІ<ідИ \як, до· ре'І'і, l. збираються. Тому

на

близько 400 цеІ!ІТІнерів. Orrжe, ху.доба і птиця бу­ дуть вдосталь

продава.1и

НЕ ЧУДО, А ШКОДА втруча.ння потойбічних сн.1. Проте будь­

норови

буряків.

новної оплати,

ате.їст.к.:ві

об-

даюп,

пої,да.ння

СТаІНОВИТЬ 400 ЦеНПІСfЇВ. Високий в)Jожай і :v~оркви

до фер:v~и корені, · 1фі:\І ос- зашлаві Трубежа Налитян-

тів буряків

рооку трудящих, для яких доступ до нарш, знань був зовсі:vІ занритий, ця зб:роя не давас1а осічки. А тепер, у в1к кое:v~ос.у, юбернетики, на.йгра.нД'іозніших звершень в усіх гаnузях на•JІКІІ й техш\.ки, людей не за.ля:кати рооі.гійни:v~и <<ЧУІІ{е<:ами•. Як кажуть, не

ryx

все

і

І рі.в з ге.Іпара НаІЮП.)'іВа.1и

С'Піль­

релігійни:v~н

<<чу.цеса·:о.tи>>, що їх нібито роблять святі,

прІfбрала

за

і впорядкованих. В роботі І че.нко, а поті:ІІ і інші лан­ вз.я.1и участь на·віть пен- ют. По 350-400 цсппне·

Щоб ПІрИСИОІРИТИ ЗбІІ­ ран.ня буряніrв, запровадили !індивідуальну ві:дряд-

одер­

жуЄ:І1о щодоби від кожної

перш

було зайнято 30 гектарів. Першюш занінчи:ш І\О- вони. Буря!Кн усі заІ;ага­ у свій час усе зробили. пати буrяки на закріп.1е-~ Т(JВані. механізатоrи і робітники них п.1ощах ланІ\"и В. Н. М. ОСНАЧ, рільничих бригад. щоб ви- Нрисьно та Ф. Ф. На.1енбриrадиJ'. роотити високий врожай. краще забезпечити худобу СОКОВІІТИ'\'ІИ

підвищенню

чи

добр.аження

під кор:vІQJШ:vІІІ бурянюш сіонери.

луках.

середньо:v~у

житті,

і.нших.

На першщ1у відділку •ра,дгос.пу <<Т\ребухівrькиИ>>

мових бурЯікі:в і стільки ж 1f\O:viY, КJ:i:vi того, на ножний літр :v~о.rюка :.IOU гра:\tІів конциормів. Усе це

У

для

Буряни

Разом з тим і підгодовує­ СІ.ІQ: даємо по 2 •11!1 'ІОГJ: а ми січ·ки, 5 иі.:югра:v~ів кор­

доїв.

гро:v1адському

nрнwладо:v1

Тож в період пЩrоювки і про·веден­ ня звітноевиборних •партtйних зборів не­ обхідно всебі·чно розглянути все коло питаю,. зв'язаних з внуТІр~ш»І•:vІ ЖИ1ТЯ:vІ па.рторг.анізації. До пЬдгатовки звітно-

вищих

нотного

уча-сть

служип,

по :,шuо

молоІf\а.

Бюро райио:v~у НП У.країни на своє:v~у

пущення недолі.ків, які мали місце. Секре­ тарів партійних оj:ганізацій зобов'язано

Юрова

віД

Не на високому орга,нізафйному рІв­ ні пройшли зmтно-:виборні збори в парт­ орга.нізацІях райапожшюпі.лки. Деякі ко­ МІу,ністи вели себе на зоорах непристой­ но, заважали норма.1ьній j:оботі. Подібні фа.Іюи ~шли мі10це і на звіню-виборних зборах в Пухі·вснкому радгос•пі. Все це с•відюпь про низЬІкий ідейний рі­ венІ,, порупІеІння статутних ви:v~о·г ко­ м:r~ні•стами, недо'J'Іриwання елементарної диоципліни ними.

ВИННИХ па'Р'Тійних Qрга,нізащіях. В прий­ нятому рішенні наJКреслено ря~ органі­ заційних заходів, опрнмованих <На не,до­

1\ОЛеl\'ТИВ

більше, LНіж

зборах.

про ХіД ЗВі'ТНО-<ВОООqmої 1\а::vІПаІНіЇ В •пеr­

змаганІt! серІ:Щ твариНІНИІ>іІв радгос­

надоїли

Залісокого це­

ганізаціЯХ. ЗдебіЛоШОГО ВОНИ ПроХОДЯТЬ

ціалі,стично:v~у

ви

па•р"Горганізації

виборні збори в первинних паrтійних ор-

Уже тривалпІ'і чзс у со·

тримає

ретаJ: я

звітно-

По вісім kілоrрамів від kорови пу .ісvн~·ні

виборних збоJ:іІВ в .ІЮЖ1Ній парті.йній ор­ гаІНі•зації слdд залучити всі,х Ію:vІуністів {ЮЗП~і.1ІІВWИ обов'ЯЗКИ М!іЖ НИ:vІІІ Та ВИ3НаЧИВШИ, Х'ТО за ЩО ВЇ'ДПО'Відає. До­ ПОВі'ДЬ, нк .пра•вило, повинна бути затвер­ джена на засі1данні партійшого бюро чи па·ртнюtу. В ній повин.ні знайти своє ві­

продУ'КТІВ) тр$ ДqдерЖу'В&'І'Н мементарних. гіrівні"tВНХ у;мов: ~захищати. вlД :v!liК'poopraнl.liJмlii; 'ІІіІі

і

бєз

Ііn'ручаиня людини. Наприилад, од.н21

рОбіт ху дожнина Голові аа довго проле­

жала у піДвалі. Rми П звідти витягли, IJQ~i фарби ожили, кариtНа з;міни­ ЛВСІ>. (Jyima,JJЬiito Ііа очах. Для на.ївних ~~'lf.JIO,' длfІ здравоМислячих резулt,­ та;r..:.ц'ІІ' Є'{)[НЯЧноrо промlйіня. Tautii'X .Прm~щці:в іонує безліч. Нови

П ШВИДКО jюзнла-· неспросrоіtно ~Чать про те, ЩО будь­

Про~·,_,~ь. .рокlз ісНує обря~ дають. рт це}жовн~и - и,· бep_y"J.'t, воду sке ·.сбоже чудо•- · .· f'ЮЯ'СНЮЄТься

цішю:ІІ не ~noяiCнJOOtьcJi 6с:8Им. rrr.tfчщн,W. . . ·.есвнv.нм ~;. що є JІе, ЧІQІ tшuим ·як пере'ВаJІЩ"Q ВЗJtМІКУ, оокіЛьки п.rи· низь-· црИродни.:\tИ прИЧИна:11и. А вір'а о.кре~шх Щоб. ~ розМJратНС"я v ~ «ЧУ" Di!!pe1К.JmtO. ~~ ма.1'11 1 .за•-иза.ний з и1й т~~t погано розвиваються Jfioдeit а. peлlirimn ·чудеса,· ян і иолнсJ,, део, .з'ВС:увмо зрцуJЩQ. таК~ чудо в ·p«r У•~: ~-Вам як- про силу, що мdн~айlЗИfІ; Зіберіігають У'ї :В закупа- затуманює- І:х.ню свlдомl'І:~ть, зав.дає '\10· ЗУІМІнні церкви. ,За · ~ю.си ·І.. :мlфQ- ~. ~ -.rщurrи ЗJІИХ ~ов. не­ JЮІ'ііІІними уол~и·ІИ> ·~·сяви'""'/1Ні'Є'· ~~~~·.і_т. }JI. AJJe:JІe вся­

суВере.ВU. заіІіоВМі ~~,v~'71J'6i1C': 'lte-~:J&~·WТ~fllctь.· 't'іЛЮ{И евя­ ИЮЄться

ними.

але

мОЖJіивё ·цаслІJtон l.Цemia, тІJІЬІm свJІТа

-

тверДІІТь церков-

реній (бо з ·ІЮвітря моту1ь пооас.тk рос-

лнНJІі

.~РН

1

иіироорrанІ.зми), чистій

посудині' в ХоЛОді. Щоб вода довше за-

ЛИШСІ\,1ася чистою, її тrи:v~ають у срібній

rальної шіrоди. ІПоро.дmує песиміз:-.1, без· си"щ і. невір'я- у 'ІJ..<'Іа:сні сили, вІдвертає

їх вt.д корионої дtялЬІНості.

я. МАЛКІН.


••

Іх

покликав

на подвиr

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КВИТОК Велика Вітчизняна війна nроти гітлерівських з'агар6ників була суворим і тяжким виnJУОбуванням для нашої Радянської

Gатьківщини . 1418 днів і ночей точилася жорстока битва з ворогом . В умовах величезних труднощів і нестатків, які ви­ nали на долю радянських людей, вони nоказали величезну

витримку, самовідданість і мужність. Радянський Союз виніс на своїх nлечах всі тяготи війни і вийшов з неї ще могутні· шим. Наші доблесні Збройні Сили з честю виконали свою історичну місію, врятували народи €вроnи від коричневої На заклик Комуністичної nар'Тії весь радянський народ nід·

ставка творі в художників Житомира,

Києва,

Чернігова та

в nерших рядах

ність і героїзм, г·отовність віддати життя в ім'я nеремог· и над ворогом, який nосягнув на священні завоювання Жовтня. •

Черкас,

присвяч е ~tа п'ятдесятиріччю Л е ні~t­ сько го

І

захисників Батьківщини йшли комуністи і комсомольці. Юнаки і дівчата виявили небачені в історії стійкість, муж­

В стол иці Українu відбул ас ь вu ­

Безсмертні nодвиги Миколи Гастелло, Зої Космодем ' янськОJ, Олександра Матросова, Лізи Чайкіної, Лялі Убийвовк, Олек­ сандра Чекаліна, Віктора Таяаліхіна, гер'ОЇВ сМолодоі гвар­ дії:., сnартизанської Іскри» і сотень тисяч інших за'!_ждИ бу:

1\ОМСО .І!ОЛу.

На фото : скульmура С. А~tдреіі­

Так вирішив

Нижче розnовідаетьсй про героїзм і мужність комсомольців,

Фотd Ю. Мосе~tж~tиІm.

які nрийняли корчаrінську естафету в 40-і JУОКИ, про їх відда­

(Фотохро~tіка РАТАУ)·

ність своему народові, nартії, рідній Вітчизні.

------------------------------------~~~~~~~-------

Вірність військовому обов'язку Нерівний

бій,

який

мог ло бути у фашистів від­ ро­ даність своєм:у нар:щові, любов

почався

на світанку 22 червня 1941 ку, поблизу села Скоморохи на Сокальщині, тривав тринадцять діб. Трина•дцять діб купка бій­ ці:в-принордонників

д..vвання:'.І тіна

ІІатиск

воро­

га, якІІй в багато раз перева­ жав с ил11 застав11. У прикор­ доннІІнів буЛІІ Ті.'ІЬКИ ГВИНТіВІ\И та

ли

кулем:ети.

JJ

бій

а

гітлерівці

артилерію.

броне:vІашннн, бів

регулщті

лопатінців

юшу­

міноУІети,

озброєні частини.

було

те,

соц-іалістичної Батьківщини. З ко;nним днем ,ріділи ряди

до

з у­

Ал е чого

.у не

І

З Поста;н.овн ЗЗ<ВІДІІ'НН•Я

UK

ВеJич

..

дянсьІюго Союзу Ні·на Онілова. В її по.1ьовій сумці знайшли не­ великий

щоденнин. «Не треба д уvІаТІІ про смерть. - писала Ніна, ·- тоді ду;nе легко боротись. Треба зрозу:\Іі­ ти, ;Ja що ти віддаєш своє жит­

~IO.lO;J.i » .

Клятва ленінградців

под;вигу

У дні оборони Севастополя смертю хоробрих полягла нуле­ УІетниця-номсоУІолна , Герой Ра­

ВІІХ О<Ва 1 Н'НЯ

Коли

гітлеріІJські

полчища

близько підс т упили до Ленін­ гра-да. ком-сс м:ольці міста . з іб­ равшись на ~Іітннг у Таврійсь­

; :

борешся за своє життя , за nра­ їну , і тоді буде дуже легко. Подвиг і слава самі прийдуп до

ли . У тяжкі дні блокади комсо­ мольці міст-а Леніна, допоУІага­ ючи па-ртії організувати обqро­

тебе! .. >> Ці хвилюючі cлoJJa ризують

сьної

моральні

:11олоді ,

тією.

хараюе­

риси

вихованої

радян­

пар­

8 •

ІJони

ділянки такої

справи,

в

яку б не внладали свою енергію .

великого

воїнія . ••• na •• • •••" •• •• •• • • ••~~~о

Все

!

дянського народу-

проти німець­

но-фашис'ГСьких загарбникІв. Невгасима любов до Батьків­ rцини породила величезний ен­ тузіазм.

надихала· її син. Lв і

дусі

безмежної

відданості

Комуністичну Сnілку Молоді

вЩрахуваиня ництв.о

ношті-в

танкових

на будІв­

нолон,

авІае<.:­

кадри-лій, бронепоїз-діlв. артиле­ рІйськИХ батарей все це бу­ ло справою честі радянської мо­ лоді.

до­

Вітчизни,

. : :

Вітчизні

S

Вс.есоюзну Леи.Інську

: :

нагороджено

орденом Леніна.

НІ КРОКУ Нf\.31\Д В Курсьній області бІля села Др у гхо

Ніно.1ьського є

на лощина. називається

невели­

Ще й зара з

вона Ка­

<<П.л а цдар~ю:-.1

гамлика >> .

... 9

лютого

1943

рок у .

На

одній з ділянок фронту гітлерів­ ці відновили наступ. Відділення р у шннць,

якю1

:>.Іашин у ,

перед

са~ш~1

онопом підбив др у гий танк. В цю мить його тяжно поранила. Переборюючи біль, він піднявся

на лікоть і вивів з ладу хідну гармату.

від{:туплю ні

крон у назад.

тичну nартію

встуnило

nона)!.

n'ять мільйонів чоловік. З них

і

:

: 1

Ука з ом

Президії

сво єно З ІJЮІІІЯ Героя Радянсько­ го Союз у.

два мільйони вихованці кінського комсомолу.

у вл кем

5

встуnило

Jle-

nонад

мільйонів молодих воїнів.

~ -~

боець у роки війни був кому-

ністом або комсомольцем.

1<

Мільйон юнаків І дівчат налічували фронтові комсо-

І

мольські бригади фабрик і за·

во.ІІ.ів.

Більш як мільйон комсо- · 1< Із 11.525 воїнів, удостоємольців Радянської України них в роки війни звання Героя

1<

воювали в рядах діючої армії.

і

лу німецько-фашистських загарбикків діяло nонад мільйон

молу.

озброєних партизанів

них

І

Верховної

Р а ди СРСР Григорію Сергійа­ внч у Нага :vтин у носмерпю при-

s t

к .1я­

нуся своєю !{ров · ю. Сержант Н: а га.~tЛІІК >> . І під цією нлятвою на:vІа л юь а в п ' ятинутну зірку .

. . . . -За роки війни в Комуніс- Майже кожен друrий І

і

і і

само­

Чотири рази б у в пор<:~нений в цьо~1у бою Григорій Нагамлик. Одна ·рана виявилася смертель­ ною. У х•вилину короткочасної передишки відважний воїн сво­ єю кров'ю написав у комсомоль­ сьному І;шпку : << Вм:ру, але не

- .......·--rо"іЮ;~-:;~···ц;;·;;;;· 1 * · 1< •

На фото : Я. І. ЧАГfК.А біля фраг.нента ~tовою nа .ІІ'ятника. Фото Ю. Шаповала. (Фотохропіка РАТАУ).

живим .

.•........................................................................................·

головн у

~аціоналістів.

залишився

••• аа ••• • •• аа •• r~a •• • • •••• •••• аа аа •••• •• •••••• •• а

ІЮ~·Іан;:~ував Гршорій К а га·:~<І.lИК, діста л о нака з відби·тн наст уп ворогів на правоУІу фланзі. Н.а оноп, внр1пнй бійцют, рушн .1и ворожі тан.юt . ІІострі­ .10?.1 з р у шниці Кагам:лш підбив

'Jолочівського райо~tу, які за ,•ину. ш від рук украї~tських буржуазюІХ

повернеться

перемоги

меччини і за велику роботу по вихованню рцянської мояоді

в

протитанковнх

Львівський ,'скульптор, заслужений діяч МІJстецтв УРСР Я. І. Чай­ ~а заверtuує роботу ~tад мону,иентО.ІІ кщtсо.нольця.ІІ села Трудово ч

АЛЯ

Трудовий героїзм молоді ·В тилу ввійшов яс.кра.вою сторін­ кою в історію Великої ВІтчизня­ ної війни, був гІднИІМ вкладом у велику визвольну боротьбу ра­

За видатні заслуги nеред Батьківщиною в роки Великої Вітчизняної віЙІІИ Радянського Союзу nроти гітлерівської Ні·

додер;nа ­

ну, показали зра.;зки ініціативи й організованості, стійкості, м у 11t· ності і благородства. Не було таної

с.1ова.ми

с ,~ •• •• , . ~ац-:~аа •

: :

Потрібно буде ми нров свою І< рапля за н:раплщо віддамо за рідний Ленінград!>> клятви

і

ники у фонд оборони

діб! Потрібно б у де ми візьУІе­ мо у свої дужі руки зброю і бу­

своєї

не

на. Геr ой той, хто розум.но і хоробро вмер, наблизивши годи ­ ну перемоги . Але двІчі герой той, хто зумІв перемогти ворога

'-Іи

ра-дянськнх

:-.ю від верстатів дві, три, п ' ять

І

дооовІдачені:

чок на вели.ІИ патріотиЧІНі ~іла., Ще в перші дні вІйни народив­ с я почин комсомольців сПра­ цювати за себе і за това•риша, який пішов на фронт». Боротьба за економію, неділь­

кому палаці поклялися : << П о трібно буде -- '\ІІІ не піде­

дем:о без страху бити фашисті-в!

ЗЗІПита-ння

<< Ні крон у на-зад! Стояти на см:ерть!>> Лист зустр~в па л кий відгун у серцях воїнів. які бились під Москвою. Сам:е в ці дні слова по .1ітруна Н.ТІочн о ва <<Велина Росія, а відступати нікуди . По­ з аду Моснва! >> ста л и девізо?.І

.

тя. Янщо для кра с и подвигу , слави це дуже погано. ТІль­ ни той подвиг красивий, який людина робить в Ім:·я народу І Батьківщини. Думай про те, що

в І а тІ. Так, дехто

хисники Москви!

рогі друзі, Куту з ова :

,......,.,..........,.~"_.,....,.,...,...".,.,.,.

. ВмерТи окопі, 8.Jie не піти- з ганьбою. не тільки самому не rііти,

з відкрити~

І перед лицем цtєt зрослої небе з пеки ми говоримо ва:м. до­

КПРС «Про 50-']) : ччя ВЛКСМ

К0<~1 )1НіСТИ~НоОГО

. ,....,...".....,.....,..,.,..,.,.....,......,.,...,........

звернулись

с туп.

ге­

Сяухали: Про поведінку ком-

до · шов .

неч

-

яr,ність у виступ ~; o:'vlcopгa. Він про смерть і сказав, що Батьківщина вн­ магає ві,д :нас смерті в ім'я :пере· моrи . Він. звичайно, не точно вословився . Батьківщина вима· гає від нас перемоги, а не смер­

ПрИЙНЯЛИ КОМ<СОМОЛІ:Щі :

м:олодь Москви

.

уваною стій­ Ось вже близьк-о двох міся­ к істю прикордонників, гітлерів­ ців фашистські банди рвуться ці прори .111 під бу,'\ИНОІ; заста­ до серця нашої країни лю­ ви тунель і підірвали її . Лопа ­ би:-.юї. рі-дної Москви. Не тінці з агин у .1и , але п :>двиг їх рахуючись ні з якими втратами, безсУІертний. озвірілий ворог почав новий на­

Безсмертна слава вихованців Ленінського комсомолу

генераJ.І·Ма­

.1Истом: існують поважні ' ПриЧИни зали<<Дорогі наші товариші! Любі шення вогньової позиЦії? наші брати! Славні героїчні заВідповідь: З усіх виправда-

роїв Вітчизняної війни, які грудьми стали на захист Батьківщини від загрози фашистського nоневолення. ,

j

свої

-

захисників столиці

напівз руйнованим будиюом майорі.в червоний пра11юр .

~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~'~'''~~~~~

дивІзії

У ті тяжкі дні юмсомольці 1 зро(іити так. щоб .1 сусід · не пІ• живим з поля боя, на те й вій­

паси. Але . героїчна зас1'аtва продовжувала битись, і на-д 11

РозСІютовані

РЗІЗ

столицю нашої Батьківщини Моснву .

но~Іан­

О.

ще

комсомол

. йора .Гуртрєва. Ось яке рішення багато говорив тут

псі.дрозділи, фашисти почали но- сомольців у бою. ВИЙ «·ВИрішальний >> на<:ту-п на УхваЛJІЛи: .Краще

захисюшів застави. У бійців ле бу.'ю ні води. ні їжі. ні ме­ Лопа­ дика:~>Іенті'В, кінчалися б:>єпри­

під

лейтенанта

сtри:І'І У' вала

до

підрозділів

Позаду Москва ·... Поповнивши

рtдне

Наприкінці вересня 1942 ро­ них причин тІльJш одна б у де ку, в найтяжчі дні боїв лід Ста­ братись до уваги см:ерть . лінградом , коли ворог оточив НЗІПрикінцІ зборів для довід· наші частини ·З т.рьох .бокі 1 В і ки слово взяв ко:-.tандІfР роти . притиснув до Волги, відбулись ВІн сказав: комсомольські збори одного з - Я повинен внести дею-;у

дуть яскравим, полум'яним прикладом для радянсько• молодІ.

че~tка «'Слава героям».

МІСТО

5 листопада 1943 року одним гранати. МолодИй танкіст по· з перших ввірвався в Ки'Uв на пряму;вав до своєї машини, але свсє:11 у бойовому танку комсо­ в цей ча с недабитий гітлерІвещ :о.~олець Никифор Шолуденко. випустив у героя автоматн;у Танк виа:кочив на Хрещатик. чергу . Ось і площа Калініна. І раптом Бойовим друзям, якІ підбіг · він помітив групу фашистів, якІ ЛІІ, Шо.lуде<НJю встиг сказати стріляли по наших бійця-х. Шо­ це хороша с\Іерть л уденко розмахнувся і одну за «Нічого одною кинув у гущу ворогів Киї-в наш!>>

чуми фашизму.

нявся на священну війну з загарбниками.

За

1<

На кінець

1943

них месників. З них тів

-

комсомольці

року в ти-

народ-

60

nроцеи-

і

молодь.

Радянського

Союзу,

7.000 -

комсомольці і вихованці комсо­

1<

СРСР

У ЦІЄІ жінки див~tа доля- В 1941 році, захопивши украї~tське місто РасJо.мишль, гіт.t ерівські за гарбтІ­ ки википили на вулицю всіх вихо­

ванців duтячого будипку.

nux

бул и

ки Rаля ДііJен1W.

Серед

се.микл асниці-колtсо.Іюл­

JlpytuкoвcьJo;a і Ната ля Д івчата

стали партизаІt­

ськими зв' язкови.ІІU, а поті.Іt і роз­

відницюtи. Багато патріотичних вчинків на їх рахуно:у. Але вороги схоnили ю~tих патріоток, довго катували, а

поті.и розстрілями в лісі. Од~tа з дівчаток Валя чудом зали­ шuлася живою. Лікарі повер~tули її. до боротьби. Після війни Валентина Пруш­ ІСDвська закінчила в Радомишлі се­ ред~tю ~uІ(()лу, поті.м Львівський політехнічний інститут, Зараз ко­

.чую·стка живе з дочмю в Ростові­ на-Дону і працює .11айстром діль­ НІЩі /ja

одно.му

з

підприємств

міста.

Вона підтримує зв'язки з бойо ­ вими друзями, до неі приїздила делегація радомишльських школя­ рів.

Із 12.880.000 орденами

-

наrородже­

і

3.500.000

медаякми КОМСОМОЛЬ·

............................................................,.. ,......................... ців .

.......:

На фото: В. J. ПРУШК.ОВСЬК.А та її дочка Люд.t~uла переглядають пошту.

Фото С. Гендельмана. (Фотохро~tіка РАТАУ)·


ШІІІІІІІІІОІНІІІІОІІОПUПІІІІШІІІІІІППШПППІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІППІІІІПІІППІПП

тему,

в

яких

авто.ри

запитують,

ІFропорціональ.нИЙ ніс. f'Ився,

чат.а,

радять­

місцевому

лtкарю-кос.метико­

знавцю. Він уважно лазнайо.мився з по­ рушеними питаннw.v~и, про:бле.ма·ми й охо­ че погодився відповІсти на них. Нижче дру.куе'\1о його ~онсультацію.

Репортаж

Неабиякий інтерес до косметики,

На старті-

нау,ки,

дя.ть саме

диr е.ктора

пронвля.rю

з якими

я загравав,

ся

школи

то:v~у,

ге:

що

геть

уоя

робочо'\! у столі -,гора

метич:юї JУітератури.

нос­

Гортаю першу-ліп-

у

сj1п

вання

З'\1агання

з

лег­

.оолейоола,

гімнастиІКи та

JІа•стільного тені·оу. Ось і останній фІніш. Найп"ращоrо успіху до­ мLrоя М. Пу:з.1й учень 10 .класу, який зайНЮІ

nерш! мІсця з біГJУ на

==== ~AJIT

шу: <<Нраса

ядра.

Серещ дівчат перші місця з стрибків у довжину та

сотщів

І1Р&'\10Та.МИ,

ка."ащци 8-б та сІ:в,

ЯКі

В

10-б

ПО;ЦЯІК\У

нях і бажає

у

нопра'В'я!

за

змаган­

дальших ус~

опу,акають

вшюнали

вимоги

6рал9 них

С!ПОІІJТНВ­

«1\\нстецтво

пудярннА

•с ...ІІ:UА~ .... к~

(Львів). (Од~са).

Перша програма

~олодших

ЩодеfІник.

(М.).

школярtв.

17.15 -: сПроблеми управлшня». (Хар·

«Герой

17.45

Мvльтиnлікаційний

на

фільм.

Радянської

в.чади•.

-

І

ІІІІІ

С.1ухачам

(Бесіда

18оІІІІІІІ ІІІІІІ

НАША АДРЕСА:

11.

вуJІ. Киівська, ТЕЛЕФОНИ:

"І.nІа

ЛОЖНІІ

ТШV!аІ1НОГО

полтавської

-

ЛОЖКИ

За­

тичних умовах. Найефективнішим вия­ вився метод і·'\1•ені Других Півнів. Иого слід здійснювати пере·д заходом сонця

т•а п!·сдя дРУІГИх •піІвні•в. Причому, тут

в~ликої

правди».

21.-45

-

свячений

Художні/і

НонсулЬІТації про застосування решти к•осм•е;ТИЧІНИХ засобів ванн, пршпарон, ко'\1пребв тощо читайте в на.ступно­ му HO'\tepi.

Микола Г АБРІИЧУК.

Наvково-nо­

До· 50-річчя

орли молоді•. Концерт. «В одесьІ\ИХ кіномитців». На ХІХ О.оімліаді. (М.).

шк~л

перша).

8

50-річчю

фільм.

ВЛКСМ.

«Час,

23

Тt>левізіІІні

llllllrltllllll

11

І

1

17.30-

-Ііа

ХІХ

Олімnіаді.

Друга ІІ.:Ю

чя

-

•На

ВЛКСМ.

зійний

(М.)

10.15-

«Здоров'я». Науково·nоnулярна nерt>дача. (М.). 10.30- На ХІХ Олімпіаді. (М.). 11.35 Шкільний ~кран. Історія. •Культура стародавнього €гипту.. 12.10 Тел~візіІІні вісті. li.25 -.Наша афіша. 16.30 •Три· надцять безсм"j)ТНИХ». ТелевізіАннА карне.

11881• 111111111111111

3-82, sаступикка ре.-ктора,

818111

з'їзду

+ ПАПІ КАЛЕНДАР

комrомол

(М.)

17.00 -

nлікаційtші!

nрпевичений

сСніЖІіа фільм.

Художній

•два

каnітани•.

Каверіна .

t<ОрО.Чt'ва•.

.на

•етвер І

-

~

Телефон

-

за

4-57.

професію.

таних родин

йшли

поnулярність

-

.яскра.ві

оценічні

у:т.верджу1в.ав

На'РОідИІВоя П. Садовсь­ кий 23 ЖО'В'ТНЯ 1818 рону

ви.Н'рнваІВ болячни нoro сусrпільного

в '\1. Лі.вна.х ОрловськоУ губернt'і. З чо:тирнадцяти

вистуnав

.почав ,виступати

на

сце:ні, опочат,ку на провів-

образи,

.реалі•стичні

традиції стецтва.

p()JJ{iB

ви­

Дrруг великого Щепкі­ на, його учень і постдов­ ник, Садовсь.:иий ст:ворив

О,дна

знамени­

при­ і

знання.

ті r осійськ.і актори Садов­ ські. Родооачальнико'\1 цієї амторської сі•м'ї був Проо Мих.айлович Садов­ ський (Єр'\1іЛОВ).

російського ми­ Тала,навитий ін­

терщ:етатор

і

пропаган­

дист т:ворі:в Островського і Гого,ТJЯ, П. Садовсь'Кий

тоУ

на

.1ю,дини,

ГJ~:VІ·аніз~1

і

cy•Jacладу,

захист

прос­

ут.верджував

життєву

прав­

ду.

Редантор Є. ФЕДЯй. ,

................................................... .,., ...............................

і

і і

! і !

Шановні товариші колгоспники і колгосnниЦІ! Працівники радгосnів і сnеціалісти сільського господарства!

ПОСПІШАПТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ на

!

! ! !

! ! ! ! і

!

! ! і і

1969 ріІ!{ газети «Сельская жизнь» і «Сільські вісті» та журнали: Передплатна ціна

«Хлібороб України» «Тваринництво України» «Механізація сільського госnодарства»

«Агрохимия»

«Вісник сільськогосnодар<еької

на рік:

З крб. 2 К•рб.

коп. КОП.

З крб. 60 ко·п. 12 крб. ОО коn.

6

науки»

60 40

крб. ОО коп.

«СіЛьське будівницrво» З крб. бО кол . «Агротехнические советЬІ колхозам и совхозам»

(га.зеrасплакат)

«Сельская новь» «Сельский механизатор» «Молочное и мисное скотоводство» «Ветеринария» «~ИВОТНОВОДСТВО» «Земледелие» «Защита р·астений» «ЗерновЬІе и масличиЬІе культурЬІ» «Кукуруза» «Картофель и овощи»·

«Сахарная свекла»

«Свиноводство» «3коиомика сельского хозяйства» « Птицеводство» «Химия в сельском хозяйстве» «Учет и финансЬІ в колхозах

І :крб. 92 1\ОП. З к>рб. ОО коп. І ІКф•б. 80 коп. 2 ІКр>б. 40 КОП. З ІКрб. 6() ІКО,П. З 1Крб. бО КО•П. 3 ІЮрб. 60 КОП. З крб. ОО коп. З ;!(jрб. 00 КО•П. 2 к:рб. 40 кол. 2 крб. 40 коп. 2 :крб. 40 коп. 2 .крu. 40 коп. З оЮрб. 60 КОІП. З крб. ОО ксm. 4 крб. 80 коп.

и совхозах» З .крб. ОО •шп . а ТаІКОЖ і•нші Сі.lЬСЬКОГОСШQДар•СЬКІЇ журна,ш. tici .вони •ВИСІв.іт,тюють нов1ши ві·-гчиз•ня.ної та зарубіж·

ної ·сі.1ЬіСЬІкогоопоцаор,ської цро нау~аво обгр•унтова.ні

ВІН

ЗЗІКЛа(.1,3іХ.

Районне агентство «Союздруку».

19.20 -

111181

t

1111',

fit964. суботу.

3·18, в!д­

4614-6477.

РАйОННИй ВУЗОЛ ЗВ'ЯЗКУ ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН,

ді-rи!»

.............................. За;\1.

з

романом

добраніч.

ІНДЕКС

обдвру'Ван.ня,

ління В ЛОКОJІіННЯ Пе,ре­ дають свою улюблену ак­

торсЬІюу

розкrилося

йоrо

«Час,. ' yne·

Газета ІИХОАИТІt у вівторок,

................................................................................................................ 154.

Мульти·

(2 серія).

Фільм-оnера

20.30 -

тут повністю

І·СТОрія МИСТеЦ'І'Ва ЗfіаЄ ІНе.мало родин, які з пОко­

Кінофестиваль,

ВЛКСМ.

фільм.

народження

СТВаХ, .в установасх, ко.1Г.СJапах, рщ]!rо•с:пах та У'Ібо­

крок».

11.45 -

18.00 -

50·річчю

ред!• В.

«Наука

ціальній, а З.ГQДО'\1 у тру­ пі Ма.лоrо теат~у. Саме

До 150-річчя з дня

Те,qеві·

рівняєм

(Ленінград).

журнал

П. М. САДОВСЬКИЙ

внробtнщтву•.

(М.)

програма

4-87, ІІ,І.nовІда.лІtІІОrо секретар• АІлу cl.n~oc•кoro rосподар.:тва 4·47.

броварська друкарІ.и, Київської області, вул. Київська,

lfa фото: один з '<ращих дозуваль­ ІШКів комбінату о.:о.нсо,чолець АІик.о­ ла ВОЛКОВ. Фото Ю, Олійника. (Фотохроніка РАТА.У).

наvки, розповідають СІfСТС'\1И вецешІЯ гос· подар•СJ1ВЗ•, ІПРО :пере,до·вай досвіц боротЬ>бІІ за ефектиІВІне ВИКІОіf!Іtотан•н>я кож:ного гектара зе\1.11 і rехr.Ііки, про на•у•кову органі<за.І.ІJію і ол.1ал· п~а. Ц'l, П>Їі.J.ІВИЩе'Н·~Я ЇЇ П,рСІД')lЮПІВНОСТЇ, екоН>О\'ІіЮ1 і i1<[J· rа!ІJ•jзації >ВИІр.обни:цJlва. Пере,з.плаJІУ приймаJЮть а.генmстІВа «Союзt.J:рук», ;вузли Та ВІЇІ,СЩІ:леН!НІЯ З!В'ІЯІЗКу, ЛІFСТОНОШЇ, а ТаКОЖ ГрО\ІЗ,J.СЬЮЇ рОІЗІІЮВ>СЮ.J.ЖІу•Ва,Чі •ПР€'СИ >На ПЇt.J.ІПрИЄ\1-

ІІІІІІІfІІІІІІІІІІІ.ІІІ . . . . . . ІІІІІІІІІІІІІІJ

11

вІд•/ токореспон,І{еита

(оартІІІиоrо життв, оромж:лоаостІ, масоаоі роАетиt І •о-

ХХІІІ

Рапорт піонерії Л~нінграда на честь 50-річ

ЖОВТНЯ

новини.

Рішення

17.00 -

у дії . .::-/ нас на Закутrі». (Львів). Ддя дітей. «Дзвіночок». (Черні в·

ці). 17.45 На ХІХ О.оімІІіаді. Щоден· ник. (А\.) 18.00 Для школярів. «Квант». 1-Іауково-nі:шава.'lьІІа програма. 18.30 Те· левізійні вісті. 18.50 «Краса людська». Т~левізійнніі аЛІ,манах. (Львів). 19.30 ІІа ХІХ Олімпіа;;і. (Ч.) 2n.:ю Інформа­ ційна програма •'Іас». (.\\.) 21.15 Твор· ч.нй nортрrт компо1нтора О. Білаша. 22.00

уперед!•

П гр ша програма 10.05 -

(Донецьк). КПРС

і\Об· nри­

серія).

СЕРЕДА,

є

невеличке <<а.1е~. На відміну вLд жінок, чолооLка:v~ сл·Ьд починати дуття з лівої щоки і нІнчати пра,вою, а саме: ліву праву, ліву щаву! (А не праву ліву, nраву лtву).

154.

редактора

соусу,

зозулястої породи.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• орни Броирскоrо районного комhтета 1\П YкjtJiинw и раІІонноrо Coae-ra JІ;епутатов труJUІutихсІІ Кнеа~коА областн.

&РОВАРИ,

ни­

ко.тю.rотових 3'\1Щ>щак. У ріЗІНі. пори до­ би, в рLзн! пори раку, в різних клі:.Jа­

ді­

Документал•ннй фільм. 20.30 •На раніч, діти!» 20,.40 К.інофеспІва ..1ь,

Те·

(.'•\.) 19.00 - На ХІХ Олімnіаді. (М.) 20.00 -- До .50-річчя ВЛКСМ. •Безсмертя». Те· левізійний фільм. (Луганськ). 20.30 11

об.1иччя

т!•в на пред.мет лі:ІІ'відації чоловічих нав­

Наша афіша. 18.00 Екран сту­ ,~ента-заочника. Другий курс. ФізІ!~<а. «Пl~рІШІЙ -принциn термоднна~ІіІ\Н». (Дві .1~кції). Внща ~аТt~І\НІТІІКа. «Днференціаль· ні рівняння». 19.40 «Крила Жовтня• .

Олімnіаді.

основ маркснзму·ленінізму. Полt~~кономІя соціалізму. «В. І. Ленін. «ЧерговІ завдан·

ня

зморшки,

кор­

на

радить жін~<ам вирі,внювати з допомогою ІПовітряних ванн шляхо'\1 почергового на­ дування то правої щоки, то лівої, то

<<Ша­ вига­

-

цінних

Нжи­

ВІПЛИ'Ває

З'\1оршІш біля рота косметична науна

22.15 -. 2:3.00 -

годину» .

17.55

На ХІХ

18.30 -

Щоб вго­

Друга програма

Тf>левізійні новшн1. (,\1.) 10.1:) . На ХІХ О,1імніаді. (.\1.). 11.15 Телевпtй· ні вісті. 11.25 «ТрактористІ!». Художній фільм. 16.40 Наша афіша. 16.45 Для

І<ів).

та в цебер1ку!

негативно

буде

30,500

мів.

летень­

чя. М·аску реко'\1ендується накладати на нІч. ВранЦі ж, .перед тим, як іти на роботу, при бажанні, '\1ож.на змити.

17.53 -

10.03 -

.ч<'візійні вісті. 18.15 -

~ашу,

нолотіть розчинку та нанесіть на облич­

що пи­

Рятуйте

філ~.ом.

•Ми

B.'JKCM.

22 ЖОВТІНІ

і

ки

Тож правИ.'Іщю •вчинило чоло­

<<С:тідкуйте за собою)) ... тей посиротить!~

викладач фІзкультури.

~Іскорка•. (Донецьк). економіки». <Наука

у

хрону і к.rуто авареного жовтна від кур­

'ВЧИНИВСЯ ПіСЛЯ ТОГО, ЯіК Я, •КУ!ПУ,!9ЧИ ту­ алетне мило Д.ТJЯ жінJІш, не врахував її те.м•пераменту, кольору очей І ступеня жи.рност! волосся. А це все с.>ід врахо­ ву•в<ни вичитада ·вона з брошури

В. ЛЕВЧЕНКО,

дошкілuників

-

яке

вирівнюються

рошна,

няє. Ти зовсі~1. каже, .не nід.готовлений до оі'\1ейного житт.R у ,вLк космосу і кос­ метики. Найбільший вибух скандалу

ної класифfu.ацїі 29, ГПО -76 та БГПО-61 учень.

ВІВТОРОК,

тут все

ше до реда.Іщії товариш з Ліrок. новна rедакція! Рятуй жІнка

прапор

з

І

Ближче до діла. Посдухаймо.

3'\tагань.

У З>Ма•Г<ІН!НЯХ участь 137 учнів,

(в!д­

віцтво, вдаривши .JІихом об землю та на .повний голос: «Годі, ми теж люди! Ми теж хочемо йти в ноnу! •

nІйdв у спорті! Переможці зма•гання М. Пузій, Л. Норн!.йіJіо та Н. Са'lо­ неНіно

там

ЖіНІкам журнали <<Советокая жен­ щина• і <<Ра.дянсьска жінка•. <<Нрестьян­ правої, то лtвої. ЧоловLкам? У спецліте­ на• і <<Жіночий календар)), А чолові­ ратурі й натяну не~1·ає на це. Идучи на­ 'кам? А ви довол~11ву!іітесь... <<Перця­ зустріч· широкій чоловічій громаді, я МИ» та «Нрокодиламu». Нічого собі рів­ .проробив де:кіль~анадцять експери'\1ен­

кла­

Дирек.тор школи І. О. Осадчий, іВручаючи а.Щзна­ учость

решта

чоловlнам.

довани:\ш. Тобто, норм~ьними.

а

КОМ'!ІЛеІЮСНО>МУ

аrолошує

поради жіщт.м,

-

ОДЯГ НОСИТИ ТОВСТУЛЯМ і ХУДЮЛЯМ, вдавати себе середньоаtифметично

ми.

акти.ВІНу

чи

ком­

тваринни­

.

Нілька рецептів д.1я іПриготувр.ння ма­ сок. Змішайте ложку меду, куряче яй­ це і наперсток дрібно посіченого час­ нику. Масу нанесіть на лице. Через го­ дину 25 х:ви.ш~н 46 секунд з:vшйте. Нти­ ратися бажано рушнико'\1. Таку ма.сн:у слі:д робити тричі на день протягом ДВОХ м.і.СІSЩі1В. Дру,гий рецоот. Він сю1адаєть•ся з ложки сметани, ложки миндального бо­

запамо.rочливу граЦію«ЮнфLгу,>ацію. Тут ,про зачі-ски і у.амluіки, JI•PO те, якии

залlІКу заІЙ'няли перші міс­ ця.- перех~нИ>'\1И кубка­

ки,

=====

:щоров'я•. Від першої сто­

д•1Я них, усе про них: як зробити лице ела·СТИЧИИМ і МО.'ІОДІІМ, ·СВіЖИМ Та ру·М'Я­ НИМ, Я!< роЗfЇВНЯ'ТИ ЗМорШКИ, ЯК ДО ОД­ руЖеННЯ берегти с.трунку-,с.'\1ерекову фі~ гуру, які впр3ІВИ винону.вати, аби мати

Л. Солодка та В. Кор­ нLйко; з бLгу на 500 мет­ рів Г. Оксюта, 800 метрі·в В. Чушш; што.в­ ха'!ИІя щtра-Л. Коrнійко. УчаснИІКи змага.нь, що заіtняли .перші місця, на­ гоrQДІЖенl

!

Ось <<ДопLяд за шкірою•.

-

те.ніс.у

-

чоо.ного)

Перші місця з бігу на 60 метр~в завоювали Н: Сапоненко та П. Сом; настільноrо

мас­

набуває легковажно~заграв.ального...

всі сто лорцій. Ось друг.а книга: <<Нк зі смаком одягатися•. Дев'яносто сі,м від­

бі11у на 100 метрів зайня­ ла Н. Сом.

з

rонн

ба чаюсь, це жіноче. Набуває, значить, вдУ~1ливо·в!дповідального вигляду.

rініІіи до останньої немає жодного слова про те, як зрОбитися К!расавчиком. Дідь­ ка лисого! Зате Я'К стати кра,сунею -

:vІетrіІВ, по ст.рибках у дов­ штовха-нню

сала,

щкі,ра,

1QQ

на

цькі ферми відправлено

печінку, з•ведіть до міІНd.му'\1у: 320-330 rраиів на добу і ні г.рама більше. Знайт,е j1Н>іІверса·лЬІне цrавило: краще десять ·раз недої,сти, ніж дев'ять раз пе­ репиrи. Ноо:v~етич.ні м.аСJ\И і ванни, ком­ преси і .rьрИІПаорки посLдають в чоловічій ноометиЦ'І. чільне м.ісце. За допомогою цих уні·версальних засобів освіжається

культурникам ШJНоли М. Пузію, С. Ос.нач, Л. Кор­ нійко. Чі:'!1Rо й організовано

та

року

ву.гле.в.одів .Dіл­ а коли •вуглевод

-

потраnить

ІЮ ложкою його

жину

косметичні

муму звести вживанни ка'\1 і жира:v1 водя,

Пра.во підняти npaaop надаєтЬІСя нращи'\1 фіз­

баоое'Гбола,

Чернігівський

бінат хлібопродук­ тів М 2. До кінця

то де '\1ожна і в які

з чаго .виготовляти

перемоги.

кої атлетики,

відши­

Виношена пІд серцем! Відповідаю. на­ саМ1!Іеред, дбайте, товариші чолові•КИ, про СВОЇ фігури, суворо ДОТрИ!NІуйте rе­ ЖИМУ харчува•ння. Товсти'\1 слід до '\1іні­

косметична

сюди.

На моє:v~у

по поза.нласнd!й роботі Г. А. Ме•лЬІниченко га~яче ві:тає уча~ниІІ~Lв, бажає Ї'\1

проходять

зовсіІм

жіть, чим зразу натиратися, а чим 111е зразу і лоакільки брати на палець. Дру­

ліrrерату.ра жін<Оча. Що є зві:дки пе­ рей'\1ати досвід! Не ві'рите ось дивіть­

іГОТОВНіСТЬ

учаснинtв до змагань. За­ СТ)~пниІК

Сто десять тонн І(ОJ,tбікор.ну з від­ ходів tщробництва щодня виготовляє

ки та яким бо~ом їх одівати?» Пенсіо­ нер П. з Русанова ставить питання r у­ чо.повіка, що досяг косметичного рtвня ба: <<Ді;rодусь чи не діждусь, коли в!д­ н;.інки. Bи'\tora урІвноважити красу. L:а­ ~риються чодовічі консультаціУ!!! Ми теж мі посудіть: чому це жінкам бути красу­ люди. Доош терпі,ти таке воп!юще не­ НЯІ'\1и, з УJМа-розуму зво,циrrи чолоІІ'і!ні·в, nодобство?!• а чоловіка'\! плентатись на задвірках'(! Словом, усе ясно. Пробле•ма, що тур­ RрасунЯІ'\1И ходять і ІЗ ума-ро•зу.му зво­ бує сучасника, актуальна і злободенна.

присвячена 50-річчю ВЛНСМ та почаmу Олі.'\1пійсь:н:их і·гор у Мехіно. Рівно о 1О раш~ з.да.но Про

ми­

штанях.

«Друзі! це вже з Нулажинець. Куnив <<Молоді·сть~. <<Мета'\1орфозу», «С.вежесть» і бархатний крем. То ска­

фі:зіоно'\1ічної

-

цим

Отже, прояви ці в наші дні нЬЯІІW. .не дивина, а об'єктивна вимога культурного

У Требухі•всм\Іій серед­ ній школі відбулась внутрішкільна с.nарта•к1ада,

рапорт

за

ще в часи попередніх цивілізацій, ЯІКщо такі приживалясь к.оли-небудь на планеті.

юнь

чоловіцтво

Але я з широких

часи 111р1щює той аптекаrськИЙ магазин, щоб придбати собі бандаж?~

геолого-археолого-антrополого­

неандертолого -фізіолого

у

на, і якщо :-.ю~на,

* • •

дани'\1и

ходив

лись. То ска·жіть по сеь:рету, що '\1ею ·Робити. Носити широкі штани? Тан во­ ни ж вийшли з .моди! Іще: в :v~ене, доро­ га редакц~.я. другий СТУ!Пінь ожирLння. С-а'\1! знаєtе, жінки нема, роки йдуть ... .Дак чи не З.'\1огли б порадити, чи :\!ОЖ­

матуми і <<рятуйте• кричать. ВідповЩь на листи редакція попроси­ дати

ДОІІШ

Иоли ж звj1зив, ноги стали криві, і дів·

ся, журяться, благають, ставлять у.1ьти­

ла

+

Автор з Погреб!в пише: <<У мене не­

ОСТАННІМ часом у чоловічоУ полови­ .нн з'явився підвищений Інтерес до косме­ тики. Нскраtвим овtдчеНІням цього є за­ гущений пот~к листів до .r·едакд!ї на цю

що з 23 по 27 жовтня включно прозадиться п.ри· іrом ІІІ'О'31.1.0ір0Ві'ІІІІХ тмеі'ра;м з авяточ 51 .Р:ічннці Ве.шкого ЖОІВfГ,ня по пільговому тарифу ( 1,5 ко· пійки за е.1.ОІВО заІ\Іість З коІпійок), з 28 по 29 жовтня прийоІМ телет.ра\І ,по звнчаЙІІЮ\ІУ та•рн· фу зі строком вручення.

Не гаран11ується, що те.lе>ГІ[JаІ\ІН, по:да;:Іі піс.1я жо·вrн•я, бущуть своєчасно ,в;ручені ац·ресату. Не забудьте поздоровити своїх рідних, близь­ ких та знайомих!

29

125 номер 1968 рік  

125 номер 1968 рік

125 номер 1968 рік  

125 номер 1968 рік

Advertisement