Page 1

ПРОЛВТАРІ ВСІХ /(I'AlJi. ЄJ1.JіАRТ/!СЯI

СТЯХА~О8(UЬ Орган Броварського районного КО)(.ітету І'омуністичної партії )'країпи та районної Ради депутатів трудвщих lіИЇВСЬRОї області

н! 125 (14і8) ~ -''СеРЄАа, 11 ЖОВТНЯ 1956 р. ЦІна 15 коп. 11

ЗА

30 ЦЕНТНЕРІВ СВИНИНИ НА 100 ГЕКТАРІВ ОРНОЇ ЗЕМЛІ Горік на раионніІі

наІJзді

пе-

[)сдовиків CiДЬCЬJ;Ol о І'осподарс'~в:\

;іядали свиней

Ja

всіма вимогами

зоотехнії.

ВИС1' УПlШ голова КО.'ІГоспу iYCHr По колгоспах району відбува­ Ворошилова, с. Троєщина, Ів:ш ються виробничі наради праців­ Степанович КовбасинськиЙ. Він ників ферм, присвячені підсумкам сказав:

господарського

Наша партійна організація,

-

КОЛГОСПНИКИ

щоб у

1956

прагнуть до

того,

році хоч по деяких

року

у

тваринни-

Ц1'ві. Учасники наради викрива­ ють недоліки, які приведи до то­

го, що район не виконав

взяте

показниках порівнятися з пере- зобов'язання по виробництву сви­ ДОl!иr.аяи. Ми знзємо, ЩО ПО вро- нини. Замість 25 центнерів на жайносrі, надоях, молока нам кожні 1оо гектарів орної землі, важкувато за один рі& нзз,цогна- маємо 20-ріст проти попере,цньо­ ти літ&іВ'Іан, в руках яких пе- го року тільки на 7,9 центнера. рехцний Червоний прапор райо- Підрахувавши свої можливості, ну. Але щодо виробництва свинини зобов'язуємося порівнятися з ними. В\lНИ беруться вироби1'И по 45 центнерів свинини на кожні 100 гектарів орної землі, і таке ж завдання ставимо і МИ

тваринни&и з ініціативи первин­ них партійних організацій і правлінь колгоспів приймають нові зобов'язання виробити у новом)' господарському році у тваринництві по 30 центнерів

перед собою. Щ~ведені пі.I;СУМКИ господарського року У тваринництві. Сьо·

свинини на кожні 100 гектарів орної землі. Троєщанці, літків­ чани, рожнівці, зазимчани, руса­

І'одні

нівці,

в «Стахановці»

вміщено

тваринники

зведення про виробництво свини-

колгоспів

ни по колго~пах району. Вцрадно відзначити, що троєщанці додержа.'ІИ слово виробили по 46 центнерів свинини на кожні 100 гектарів орної землі і посіли перше місце в районі. JIітківчани вітають своїх ~р}'зів зі славною перемогою у змаганні. Від 10 центнерів свинини на 100 гектарів орної землі у 1954 -1955 господарському році у тваринництві до 36,4 центнера

зобов'язання.

у минулому

-

такий крок впе-

ред зробили трудівники

зазим-

ського колгоспу «Шлях Ілліча». У 3,5 раза збільшилось виробниц-

беруть

ряду більш

інших високі

Все, що потрібно для успішно­ го виконання взятого зобов'язан­ ня: корми для свиней, приміщен­ ня у нас є в кожному колгос­ пі. Але у багатьох місцях це все ще не приведено у порядок, не підготовлено до зими. У колгоспах сс. Семиподки, Заворичі, Кали·rа та деяких інших не завер­ шено збирання картоплі, значна частина як~ї призначена на корм сииням.

Не завершено

ремонт

свиноферм.

Чі'r&а робота на фермах, стан худоби у значній мірі залежать

свинини у мокрецькому кол­ під того, наскільки сумлінно ви­ госпі ім. Будьонного . конують свої обов'язки зоовет­ Керівникам всіх чотирьох кол­ спеціалісти. Багато ПОRчального госпів с. В.-Димерка, завіnючим щодо цього є в роботі т. Семено­ СВИНОфермами цих артілей та ва з троєщанського колгоспу всіх інших, що посідають остан­ ім. Ворошилова, який багато ува­ ні місця у зведенні, треба буде ги приділяє добору і вихованню поїхати і повчитися у передови­ Ka,ll;piB тваринників. Повчитися б ків, як треба боротися за різке у т, Семеном таким зоотехнікам, тво

піднесення виробництва свинини. як т. Бігун з колгоспу імені Не зайве бу,це зазначити, що у Кірова, с. Заворичі, і з виробни­ троєщанців, наприклад, набагато цтвом продуктів тваринництва, більше було труднощів на шляху в тому числі свинини, справи по до виконання взятого зобов'язан- колгоспах району були б набаганя, ніж по РЯ,ll;у інших колгоспів, то кращі. що відстали у минулому госпоУ новому господарському році

дарському році. Успіх вирішили в тваринництві район наш може ЛЮДИ, які зі знанням справи, на- і повинен дати не менш 30 цент­ полегливо боролися за раціо- нерів свинини на кожні 100 гек­ пальне використання кормів, дог-

••

тарів орної землі.

•••

ім.

*

Колгоспники і колгоспниці, робітники МТС і радгоспів,

спеЦіаЛІСТИ сільського

господарства

Російської Федерації добилися значних успіхів

у збільшенні виробництва зерна і па 10 жовтня ц. р, здали і продали державі 2 мідьярди 4 міль­

йони пудів хліба, або на 319 мільйонів пудіJ більше, ніж передбачено державним планом, і

580 мільйонів 1955 рік.

на

пудів

більше, ніж за весь

Особливо важливу роль у піднесенні зерново­

го виробництва ві,ll;іграло освоєння перелогових земель. У колгоспах

республіки освоєно

цілинних і і радгоспах.

мільйона гектарів но­

14,9

вих земель.

Колгоспи і радгоспи областей, країв і авто­ номних республік РРФСР, які освоюють цілинні та перелогові землі, здали і продали державі в

1 мільяр,в; 223 мільйони пудів зерна, а в 1953 році, тобто ,ll;оосвоення цілинних і перелогових земель, вони здавали державі хлі­ ба лише 497 мільйонів пудів. За минулий ГQсподарсь&ий рік у колгоспах цьому році

республіки надоєно

молока на кожну

Москва сьогодні.

(Прескліше РАТАУ), Фото Н. Рахманова.

корову

1630 кілограмів, або на 521 кілограм більше проти 1953-1954 господарського року. Значно зросло виробництво свинини . .якщо за 1954-1955 рік у колгоспах було знято з ві,в;­ годівлі 1 мільйон 902 тисячі голів свиней, то за минулий господарський

мільйони

886

рік відгодовано

тисяч голів свиней і на

1

На основі збільшення валових зборів сіль­ СЬКОГОСПО,ll;арських культур і підвищення про­ дуктивності тваринництва в цьому році зросли прибутки колгоспів і колгоспників, значно під­ вищилась вартість колгоспного трудодня , особ­

3

жовт­

ливо в грошовому вираженні.

2 мільйони 730 1 мільйона 630 тисяч голів

ня ц. р. стоїть на відгодівлі

тисяч голів проти

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів Союзу РСР надіслали привітання колгоспникам

на цю дату в минулому році.

і колгоспницям, працівникам МТС і радгоспів,

Посіви КУКУРУ,ll;зи в цьому році досягли 12,5 мільйона гектарів, або збільшились проти 1953 року майже в 15 раз. За цей період зна'ІНО розширено також посіви найцінніших технічних культур

-

льону-довгунця, цукрових

Закінчили збирати на зерно а"!колоїдний люпин на 33 гектарах. Комбайнер Я. Пильтяй скосив також 25 гектарів кормового люпину на зерно. Г. Таран. с. В,-Димерка, КОЛГОСП ім. СТАЛІНА, с. РУСАНІВ, одержав групу те­ цт ХОJlмоroРСl>хоі породи з Дми-

сіл

І.

с.

ЛІТКИ.

* *

Дружно

Доценко.

проходить

Вид на місто з висотного

будинку на площі ПовстаН!fЯ.

спеціалістам сільського ГОСПОДарства, партійним і радянським працівникам, всім трудящим об­ ластей, країв і автономних республік Російської

Фе",ерацїї, в якому поз",оровили Тру,l;івників рес­

буряків,

публіки з ВИ,ll;атпими успіхами збільшення виробництва зерна.

соняшника.

в боротьбі за

І\ОJlГОСПR І радгоспи МосковеькоІ областІ викопали зобов'язання по виробництву JlОЛОRа І збl.'1ЬШИЛИ виробництво Інших продуктІв сІльського господарства Кою'оспи, працівни&И МТС і ра,ll;госпів Мос­ ковсь&ої області, натхнені історичними рішен­

нями хх з'їз,цу КПРС, ,l;оби.'ІИСЯ збільшення виробництва молока та інших ПРО,ll;уктів сіль­ ського

господарства.

В минулому госпо,царсыtмуy році колгоспи області одержали молока в середньому на коро­ ву по 2712 кілограмів, або на 212 кілограмів більше від спочатку прийняrих соціалістичних зо­ бов'язань. В ра,ll;госпах області удій на корову становив у середньому

255

3446

кілограмів, або на

&ілограмів більше, ніж було одержано в

минулому році.

Колгоспи області успішно борються З3 вико­ нання взятих на 1956 рі& зобов'язань по збіль­ шенню виробництва м'яса в 2 рази, в тому чис­ лі свинини в 3 рази порівняно з 1955 pQItOM.

Казахську РСР затверджено учасником Всесоюзно}' сlJlьськогосподарськоТ в~ставии 1951 року Головний комітет

Всесоюзної

Виконуючи постанову ЦК КПРС і Ради Мініс­ трів СРСР «Про збільшення виробництва і заго­ тівель картоплі й овочів», колгоспи і радгоспи облас'rі в цьому році збільшили виробництво r.,арrоплі проти минулого року в два з полови­ ною рази і овочів майже в півтора раза.

Збі.'1ьшення виробництва продуктів ництва, а також

ником Виставки

1957

учас­

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів

Союзу РСР На)\іслали привітання Московському обкомові КПРС і облвиконкомові, в якому поз­ доровили всіх трудівників області 3 успіхами у збільшенні виробництва продуктів сіЛЬСЬRОГО I'ОСПО,ll;арства.

Нові експонати історичного музею Украіни У зв'язку святкування

з підготовкою 40-річчя

,1;0

Великої

Жовтневої соціалістичної револю­ ції Державний історичний музей понатами.

року і

ня цілинних земель і виконання зобов'язань

по

здачі

,цержаві

овочів і зернових

ки колгоспів і оплату ТРУ,ll;ОДНЯ колгоспників.

на мандаті є напис,

зробдений

рукою В. І. Леніна: «Немедленно направить в Компрод. Пред. СНК

Ульянов (Ленин)>>.

виставки УРСР поповнюється новими екс­

затвердив Казахську РСР

картоплі,

тварин­

культур дало змогу значно підвищити прибут­

Понад 25 експонатів передав музеєві кадровий робітник м. Киє­ персональний пенсіо­ ШЕВЧЕНКА., тровського раАону, Московської присудив їй диплом ВСГВ пер­ ва, нині закагатувала області, з яким змагаємось. шого ступеня за успішне освоєн­ нер Г. І. Чумак, який в роки ре­

Першою зібрала і картоплю бригада, якою керує Г. Царик. Вона також ви копала кормовІ буряки на 26 гектарах.

*• •

*

RОJlГОСПИ І радгоспи РосіАсько1 РадянськоJ Федеративної СоцlаJlістичиої РеспублІки здаJlИ І продаJlИ державі 2 міJlЬЯРДИ пудів хліба

сілЬСЬКОГОСПО,J;арської

••

Останні вісті а колгоспів КОЛГОСП

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

Цінні матеріали для поповнен­ ня експозиції одержав музей від

М.

І.

Потапова

командира

-

колишнього

бронепоїзда

М

2

«Смерть Директории», Десятки експонатів, зв'язаних 3 історією

волюції був чденом Української громадянської війни на У країні, секції при Петроградському Ко­ надійшли в музей від трудящих

мітеті РКП(б). Серед них - по­ передплата на газети і ~урнали мільярда пудів хліба. на 1957 рік. На вчораШНІЙ день жовклий від часу мандат, вида­ передплачено понад 370 екземп­ 39 керівних працівників рес­ ний на його ім'я Тимчасовим ро­ лярlв центральних, респ~блlкан­ бітничо-селянським урядом Украї­ с~ких, обласних і раЙОН~ОI ~азет. публіки, сотні передовиків сіль­ ни в гру,цні 1918 року. Тоді на ВlДзначаЮТЬСJl в оргаНІзацІІ пе­ редплати громадський уповнова­ ського господарства нагороджені допомогу російським пролетарям

В ці дні для збирання нових історичних документів до 40-річ­ чя Великої Жовтневоїсоціаліс-· тичної революції в міста і села

робітники і селяни Украіни на­

республіки виїхала група науко­

правили в Москву 20 вагонів цукру. Супроводити вантаж було ,l;оручено Г. І. Чумаку. В кутку

вих співробітнихів музею.

жений Г. Пищай, листоношІ €. Юрченко та М. Слюсар. Плануємо закІнчити рІчну пе­ редплату протягом 7-10 днІв. М. Щербина.

золотими

і срjtjними

медалями

ВСГВ, а також, ціННDИ премія­

D.

міст Донбасу, Харкова, Одеси та інших.

(За повідомленнями ТАРС t РАТАУ)\


І

СТАХАНОВfЦЬ

Середа,

17

жовтня

1956

рону.

Критичні зауваження і пропозиції комуністів •- •

Ко.ноеп ім. Ворошилова, е. Троєщина

ЗВІТНО ВИБОРНІ ПДРТЗБОРИ

М. Нрутько. Нинішнього ри­

ку ми двічі садили кукурудзу,

а врожай у нас незадовільний.

ЗалІзнична етанцlя

Кажуть, що це наслідок пово­

ьобрик

,ll;і, а на мою думку, це не так.

Не приділено

було належної

уваги

високоякісного

добору

насіння.

у нас в селі нІ' організова­ на

боротьба

з

пияцтвом.

Більш рішучу боротьбу з цим

ЗJIом повинна повести сільра­

)l;а, яку очолює комуніст т. Ні­ ltішин.

Партійна організація і прав­

ління колгоспу

повинні на­

решті вирішити питання

про

будівництво клубу. У осінньо­ зимовийчас нам ні,и:е пров 0)!;Ити масову роботу.

І. НОНАратовець. Комуністи

як комуністи

працюють над

пі)l;вищенням свого іАейного рівня. Комуністи тт. Осьмак і КИСИJrенко не ві)l;ві)l;уваJШ за­ няття в гурт&у партіііної ос­

віти, і їм на це не було В&3зано.

Г. Пень. Се&ретар парторга­

нізації т. Сорока і бюро в ці­ лому не організували система­

тичної перевірки ходу соціа­ лістичного змагання між ріль­ ничими брига)l;ами. А між тим у нас було прийнято рішення організовувати взаємоперевір­ ки виконання взятих зобов'я­ зань

по періодах

\~ільсько­

вона

В.

Драний.

приділити

С.1ід

уваги

бідьшс

політехніза­

ції. В гаражі колгоспу

імені

Леніна багато деталей від ав­

томашин, які артілі не потріб­ ні, а школі RОНИ ДУЖІ' при б у пригояі.

фактичнО

Раікоитора зв'язку

не працює. Се&ретар парторга­

нізації, якого оберемо, пови­ нен посилити роботу по &ому­ ністичному вихованню

моло­

)l;і.

С. Горбенко. В організаціі

І. Товстенко. Наша первин­ на

парторганізація

ПОВИНН<l

Ново·Санджарського району, налічує

ДЕ.'нні перцплати газет і жур­

вже прочитано для колгоспників близько

ті. е в~а)l;КИ,

що ком),ніст

начальник стаиції т. Карасьов

Березюк

не

ставить

про

Новообраному се&ретарю та

Первинна

І. Семічев. По кожному пи­ танню, яке обговорюєко на

Назв3.1И,

-

говорить він,

кандидатуру Григорія

Грін-

ченка. Я проти того, щоб йогО обрали членом комітету. Комсо­ молець повинен бути приклаХом )l;ЛЯ молоді, першим покічнИltOм комуністів у боротьбі за вико­ нання завдань партії і урщу. А яки! приклад показує Грінченко? Він вчиться заочно у сі.пьсьхо­ господарському технікумі, а пра­

присвячених

39

річниці

'І'ований концерт.

П. Лукашенко, секретаі)

секретар

парторганізаціі.

с. Літки.

План проведення Жовтневих СБЯТ Бюро парторганізації колгоспу «Більшовик»

затвердило

пла!!

партор;'аи:ззції.

с. Бобрик .

Обговорено -підсумки роботи На зб(lрах комсомольської орІ'анізацїї КОЛfОСПУ ім. Маленкова, де бу:rо присутніх пона,ll;

чо-

очна агітація, присвячена закін- но Ш,ll;СУМКИ соціалістичного змз­

ти роботу місцев&ому

Оновлюється також Дошка поша-

шення не &онкретні. Всі наші &омсомольці вико­ нують норми виробіт&у, але вони неАостатньо залучені ,8;0

проф­

а&тивної участі у грома)l;СЬRO­

це.

підготовки і проведения Жовтне­

ченню

КОМП.1ексу

сільськогоспо-

ням працівників

тваринництва. Л

пере­ Ш)l;Ігнати трудо,,:ні до мінімуму»,

інші і того не роБJlЯТЬ.

Не можна обійти і таке. Серц агітаторів, чденів ред&олегії щомічниками партійної організації )l;енної стінної газети, в клубних у розгортанні соціалістичного гуртках художньої сако,и:іяльності змагання сеРЄ4 &олгоспників, майже немає випус&ників серед-

-

бути активники по­

зокрема молоді. Грінченка не обрали Ао &омітету. Фа&т повчальний. Не тільки серед леспілкової молоді с. Тре­ бухів, але і серед комсомольців, що на обліку у колгоспній ком­ сокольсь&ій організаціі, є TaIti

ньої

школи.

Все

це

факти,

які свідчать, що у деяких з них

слабо розвинутий потяг до активної участі у громадському житті ріжного села. Такого немає в тих селах, де партійні організаціі систематич-

юнаки і дівчата, я&і цураються но піклуються про комуністичне

роботи в брига.. ах,

Редько,

доярок

комсомолка

картоплеводів ланки

М. ГУАКОВ, член КПРс.

с. Світильне.

:~ивають таких «білоруч&з)(и». му б не запитати, наприкла..:, ко- їх виступах на зборах зазначили, Дуже прикро, що такі «біло- муніста т. Буряка А., який ря~ що ранком комсомолу не на.. ав ручки» часто зустрічаються се- рок.ів на керівній роботі у селі і ї)( практичної )l;ОПОМОГИ.

глибоко усвідомлює своє основне

ilавдання

.

В. Мехед,

клад,

що

&омсокольцїв

молодих

член бюро парторганіЗ<luіі.

Голосування

показало,

Серед

ни і фотовітрина передовиків со- комсомольсько-молодіжні цізлістичного змагання. lt. Моргун і К. Книш.

колгоспі, чого це його дочка Ніна комсомолка, що закінчила ш&олу, цурається постійної роботи в колгоспі. Ніна Буряк, до речі, ще не обміняла комсомольський квиток, хоч майже всі комсомольці вже давно обміняли. Звітно-виборні збори по&3зали, що тут на низькому рівні організаційна робота. На обліку, напри-

більшість

гання.

дарських робіт, новим зобов'язан- перше місце посіла

ред випус&ників школи. Не прищепили ЇJi, ВИ,ll;НО, там любові ":0 праці, зо&рема сіЛЬСЬКОГОСПО,ll;арськоі. Не звертала на це ув аги і КОМСОМОЛЬСЬ&3 організація. І ось наслі~ок: близько 20 випускни&ів середньої школи до цього часу не поринули 3 головою у колгоспну роботу. O~Hi з них ловлювалися «за», інші «проти». виходять «,ІІ;опомогти батькам

важна

100

вих свят. Оновлюється в селі на- ,1[овік неспілкової молоді, пі,ll;веде-

с. Рожни.

:іакінчилося обговорення звіт- КУЛЬТУР1fИЙ, ~опоможе пожвавити ної доповіді комітету комсомОдЬ- комсомольську роботу. А те, що ської організаціі требухівського він не працює у колгоспі, то це колгоспу ім. Хрущова. Збори, на не так важ.'[иво. Незабаром У льо­ ЯКИХ бузо присутніх понад 70 го· бу,ll;е посада про ..апатиие ком:сомо.lьціR, приступили до ви- квитки на кіносеанси в К.1убі. сування кандидатур для таємноВиступ Віри Бабич ви&ликав 1'0 голосування по виборах нового пожвавлення 8 залі. O)l;Hi LИС-

-

:rекцій,

Правuьно сказала т. Анто­ нова, що партійна організація _ало )l;опохагала їй, я& голові місцевкому. Нам елі..: постави­

• • комсомольською оргаНlзаЦl€Ю

-

чолові&.

зробив

ви&онання цих рішеиь. І це з)(ебільшого току, що самі рі­

служуванню робітників.

вдень працює на радіовузлі, а ве­ чорами вчиться У 8 класі cepeJНЬОЇ школи сільської МОЛО,J;і.

16

сь&огосподарських робіт»

агроном колгоспу М. Шульга. Си-

і комсомольці посі,ll;ають аван­ гар,l;ну роль на виробництві.

виправити

Антон Рогач

до я&ої ВХОДИ'ІЬ зараз

групи,

Затверджено щан роботи лекто­ лами гуртків художньої самоді­ рію. Передбачено прочитати цикл яльності ,ll;ля присутніх був Q.IIаш­

муніста. А між тим ми знає­

ганням.

колгоспний еле&тромонтер, що

товано склад ле&торсы\їi

Б. БабицькиЙ. У звіті секре­ таря парторганізацїї т. Ха­ лецького не було аналізу ви­ робничої роботи кожного ко­

політичній роботі. У нашій дальнійшій роботі елі. БУJJ:е

Слова попросив

імені

сільсыwоo

П. Набан,

мо, що не всі наші комуністи

колгоспі

партійних зборах, приймаємо рішення, але не перевірявмо

Про партійне керівництво

-

керівника

революції.

рівництві соціалістичним зма­

\~Kдaдy комітету.

хало звіт

Великої Жовтневої соціаJ[істичної

РаIПРОJ[коибlИа.т, Броварн

нашої парторганізації т. Крас­

читав книги і журнали.

нашої

в

лекторію І. Крошко. Доукомплек- лоді у завершенні компле&су сіль-

Сталося це тому, що секретар

збори, ке обговорили ри.. най­

молодіжний вечір відбувся

ціі колгоспу ім. Калініна заслу- Сталіна. Доповідь «Завдання мо­

тоі занепала за останній час.

В. МожеnевськиЙ. Секретар

Ко м СО м ол ьс ь ко-

Новообране бюро парторганіза-

тична робота в нашоку коле&­

важливіших питань виробничої роботи.

щенням свого ідейного і куль­ турного рівия. Він pi)l;KO коли

Звіт керівника лекторської групи

Про.артlль ім. 8 березня, с. Літки

иощок малоініціативний в роботі, не працюв на.. пі)l;ВИ­

у первинних партІйних І КОІСОІОJlЬСЬКИХ органІзацІях

Масово-полі-

нерегулярно скликав партійні

проведено

*-------------

-------------*

ку не працюв.

парторганізаціі т. Гончаренко

лекц:й і

«Більшовик:., які працюють на збираниі буряків, на тему: «Еко, номічний і географіЧН~А огляд Полтавської області:.. (Прескліше РАТАУ). Фото П. Кекало .

ДТСААФ при райконторі зв'яз­

його заступнику слі,!; глибше ВНИ&3ТИ в усі )l;ілянки роботи залізничної станції.

80

На фото: вчителька Мало·Перещепинської середньої школи К. І. Фесенко проводить бесіду серед колгоспників сільгоспартілі

організація

В. Нарпенко.

чоловік. У цьому році

14

більше зо бесід.

вщань.

спілки так, щоб він багато більше уваги при~і.пяв розгор­ танню соціалістичного змаган­ ня, культурно-побутовому об­

господарських робіт. Новообране бюро повинно виправити цей недолік у ке­

Полтавська область. Лекторська- група с. Мала Перещепина,

бути більш активною у прове­

налів по району на 1957 рік. соціалістичного змагання у Слі..: приділити особливу уваІ'У нас ще багато шаблону. ПО­ організації пере..:плати Н,а казнИКИ виконання о&ремих' сіЛЬСЬКОГОСПО,ll;арсь&і ВИ)l;ання. ви)l;iв робіт, що оголошуються, Нинішнього року ми не освої­ чаCfО не ві)І;пові)l;ають )l;ійснос­ ли віщущені лам тиражі цих

організацією.

ти у колгоспі або зняти з об­

за тим,

КQМСОМОЛЬСЬКОЇ

і

це питання перед партійною

Аіку в нашій парторганізаціі .

А. Вансович. Бюро партор­

робот:.

організації,

т.

Іх треба зобов'язати працюва­

ганізації не стежило

бана

нас занед­

не викоНув рішень партзборів, а секретар парторганізаціі

тт. Єреденко і Доридор на об­ ліку в нашій парторганізаціі, а працюють ,и:есь на стороні.

Rолrоеп "Червона УкраІна" , е. Гоrолlв

11

М. Меnьник.

Середня школа, с. В.-Димерка

на фермах. вихования молоді.

У Требухові

-

перебуває

ряд

Критичне зауваження цілком вірне, але не в цьому тільки справа. Бюро партійної організа­ ції не вникало у роботу комсо­ мольської організації, не нада­ ваЛ0 їіі допомоги навіть тоді, ко­ ли про це говорилося на зборах Навесні, наприклад, комсомольці вирішили утворити дві молодіжні лаН&Jr, але рішення залишилося комсомоль- на папері, бо правління колгос­

ців, які ,ll;авно працюють в МТС. пу не пі,ll;тримало іх ініціативу. Не за виробничим принципом укомплектовані комсомольські організації в бригадах. До комсомольської організаціі садової брига,ll;И зараховані комсомольці з інших брига~ і навіть трактористи, причіШІювачі. Комсомольці критикували за це комітет, вказали, що плутанина з обліком заважала росту активності бригадних комсомольських організацій. Якби комітет &оисомольсь&ої організації був щільно зв'язаний 3 кожною Gригадою, знав їх повсякден-

Бюро партійної організації про­ іішло повз цей факт, не П')ДУМ/J­ ло Ha,ll; тим, що у колгоспі, де 15 впробничих бl'llі'3,!:, у тому ЧИС.,і 2 ropO,ll;Hi, є JrиШе одна ланкова І:ОМ:Сt'i)t()лка, а, серед тварnнни&ів маііже :JOвсіх немзР, комсомодьців.

НulІ(lобраппй

КОМСО.llОЛЬСЬКIІМ

Ko.uiTeT ПРllС'l УПИВ до робоги. 3а на&азом, який йому дали комсо~JO.'lьці, він повинен eHeDl'ЇЇ1HO взятися за усунення викрн'Гих неДО:lікіь. З:Ш(lРУf.ОIO ИО!'О успіш­ ної роБJТИ У RомуніСТИЧRОМ} ВІ­ хованні молоді буде корінне по­

Вони шу&ають ..:ля себе яке-не­ цЯ ві)І;пові,ll;зльна ..:ілянка партій.. будь кістечко аа канцелярським ної роботи тривалий час була не життя і роботу, він би давно ліпшення партійного керіDНИЦ.\Іолка Віра Бабич , столом, хай навіть таке, я& про­ зане,ll;бана. виправив це. тва. В. Часнинов, - Я не згодна, - с&азала во­ ..:авати &витки на &іносеанси в Самоусунулася партійна орга-І Само по собі вини&ав питання інструктор райкому КП ·пере)l;ОВИ­ нізація і віА того, як кожен КО- про керівництво комсомольською Україии по зоні на, - що Грінченка не слід оби­ клубі. 1tоисокольці рати .:{О K()MiTrTY. Він хлопе!lЬ ки виробництва цілком вірно нз- муніст виховує своіх ІІітеі. Чо- організацією. Комсомольці у сво-. Броварської МТС.

цювати в колгоспі не хоче. Виступила після того коксо­


СереАа,

жовтня

17

1956

3

СТАХА"О8fЦЬ

року.

• • По виробництву свинини РІВНЯТИСЯ на тро€щаНЦІВ * * * * * Багаті приплоди поросят

Взяли зобов'язання-виконали Торік У перших числах листо­

l1ада

в

иас

відбулася

"арада

працівииків ферм, иа якіА об­ говорюва~и підсумки роБОТ" за

пеРfUиА

ського

місяць

року

господар­

в тваР.lІнництві.

Тоді, урахувавши своі мо_ли­

вості, дали слово замість 35, як раніше зобов'язалися, одер­ жати по 45 центнерів свинини на 100 гектарів орної аемлі.

З чого виходкли при цьому?

3

наявності мІцної

кормової

базн, достатньої кількостІ свн­ ней .

ПравлІння

артілІ

зразу

склало план-графІк вІдгодІвлІ, в

якому

передбачили,

одержимо

від

колн

свнноматок

по­

росят, аlлькн їх треба буде поставити на вІдгодівлю І вит­ ратнти для цього кормів. Особливу

м'яснІй

увагу

придІлили

відгодІвлІ

тварин. Іх

ділили на двІ групи. У першу групу входна молодняк вІд двомісячного вІку, а в другу свинІ старшого вІку. Утри­ мувалн їх в стан ках також

окремими групами, по 20-30 в КОЖІІОМУ. Так твар им І году­ вали, але вже в Інших стан­ ках. Практика показала, що

ще

поїдають

"ор ми,

3а високі показники в роботі в тваринництві до 20,7 центнера вже другий рік є учасником Все- на кожні 100 гектарів орної земсоюзної сільськогосподарської лі в 1955-1956 році.

швидше

набирають у вазі . Таке

плануваиня,

що

вихо­

виставки свинар ка нашої артілі Василина ГHaT~BHa Топіха. Позаторік невтомна

ТРУ-

секретар парторганізаціі . Колгосп ім . Ватутіна,

женню

І

дівниця

28,5

с. Пухівка .

з

поросяти

від

кріплених

З3 нею свиноматок і

вони,

роботою

знаючи

свинарок,

строки

зняття

вІдгодІвлІ тварии, сліпували за приростом ваги кожиої сви-

1'1.

Запровадивши м'ясну

годІвлю,

ми

одержали

в

борються

цнт на

1956 Троєщина, ім . Ворошилова Рожни, «Більшовик:. Літки, ім. Калін:на Зазим'я. «Шлях Ілліча:. Русанів, ім . Сталіна

роцІ

39,3 38,0

Мокрець, ім . Будьонного Бобрик, ім . Сталіна Кулаженці, «Зоря:. Плоске, ім. Сталіна Требухів, ім. Хрущова Погреби, ім. Кірова

24,~

23.8 22.3 21.7 20,7 20.Z 20,0 20,0 18,1 17.4 16,4 15,3 14.5 13,8 12.5 12,0 10,7 9,4 8,0 5,3 21,7 18,2 20,0

Пух : вка. ім. Ватутіна Гоголів, «Червона Україна. Заворичі, ім. Кірова Гогuлів, ім. Молотова Жердова. ім. Леніна Світильне. ім. МаленУ.ова В"Димерка, ім'. Леніна Калита. ім. Сталіна Богданівка. ім. Андрєєва Семиполки. ім . Леніна Красилівка. ім. Жданова Княжичі. ім. Щорса Рудня , ім. Кагановича В"Димерка, ім. Димитрова В " Димерка, ім. Кірова В"Димерка, ім . Шевченка по Бобрицькій МТС По БроварськІ А МТС ПО РАНОН)'

ні виробництва свинини. .яКЩО, наПРИКJlа,;, у 1953-1954 гос­ П!',ltарському році в тваринництві о~ержали по 8,7 центнера на 100 гектарів орної землі, у 1954 - 1955 році - по 14,0 центне­

У

році

минулому

в

ра·

господарському

Тетяна

відгодувала

пона:!

100 свиней. забезпечивши що· добовий приріст кожної тва­ ринн 650-700 грамів . Н а з нім к у: свннарка Т. Ф. Марче"ко. Фото М.

----

Горбатенка.

Одержимо 1100 центнеріВ 3а перспекl'ИВНИ!( планом роз­ витку

rpOMaACbKoro

І'осподарства,

наша арті.'1Ь в МИНУ,llОМУ

свиноматок. Від кожної з них

свиномато& по

30,2

по-

І. Топіха, секретар

колгоспу.

них поросят від 2 до 5 місяців, які закупила у нас «Плсмзагот­ живконтора». 3а перевиконання взятого зобов'язання я одержа.'!а

Колгосп ім. Сталіна.

в ,;о,;аткову опла'rу

с. Русанів.

17

Від кожної

•••65 з

правління

свиномато&

поросят ПО

2

кілограмів кожне. Крім цього,

мені

91

колгоспу

нарахувало

кілограм свинини. Біль­

шу половину її вже одержала. Вступаючи у новий госп'одар­ поросяти. Ще кращих ре­ зультатів у роботі добилися пе­ ський рік в тваривництві, зобо­ редові свинар ки. Оксана Микал в'язуюся одержати по 25 поро­ виростила ві,; кожної з закріпле­ сят ві,; кожної з <'акріплених за Свого слова них свиноматок по 19,9 порося­ мною свиноматок. будь-що дотримаю. ти, Ганна Конончук по 22,1. К. Терпюк, Високий вихід поросят дав колгосп о,;ержав в сере,;ньому по

17,4

можливість збільшити виробниц­

свннарка .

Колгосп ім. Леніна,

тво свинини з 10,8 центнера в 1954-1955 господарському році

с. В . -Димерка.

госпо­

нини. Фактично одержа,llИ центнерів, що становить по центнера на

100

912 22,3

гектарів орноі

r:емлі.

О,;нак зобов'язання

по відго­

дівлі в цілому по колгоспу не ви­

конали. І тільки тому, що непра­ по за·

10,8 11.0

вильно розробили заходи

12,7 9.0

зобов'язання,

безпеченню

10.4

виконання не

взятого

врахували,

скільки потрібно О,ll;ержати поро­

14,5 7,0 4,9 120 10,3 8,5 7,3 40 9,0 10,0 50 14,0

сят ві,; свиноматок. У цьому році ,;али слово виробити 1100 цeHT~ нерів свинини по 30 центне­ рів на 1ОО гектарів орної землі. Створюємо ,;ля цього ві,;пові,;ну базу. На зиму залишаємо на від­ годівлю 500 поросят весняного опоросу і 400 осіннього. І.

Карпець, зоотехнік .

Колгосп ім. Хрущова.

10,0 12,1

вирощення

10

,ll;арському році в тваринництві мала виробити 864 центнери сви­

У змагачні

за

високу

продуктивність худоби серед свинарок

колгоспу «Більшовик~. с. Рожни. Іванівна Дсвгодько . Від кожної з ток одержала по 23,3 поросяти. Н а

з н

r м ку :

Сl!инарка

ве­

ликої кількості поросят. Це ві­ діграє значну роль в збі.'!ьшенні

переможцем ВИЙШ.'а Пелагія закріплених за нею свинома ­

10

П. І . Довгодько за роботою .

с . Требухів.

Фото М . Горбатенка .

виробництві свинини цих ко.'l- рів орної землі, а не дотримали ,;івлі свиней, а досі госпія, їх керівникам, однак, його керівники семиполківського нічого не зробили.

гектарів орної землі. Тут є треба закинути докір про те, що майстри своєї справи, вони не дотримали даного слова

організували

10

росяти.

Вели­ та

тваринництві

Федорівна

справжні що

преміював її

діоприймачем «Аккорд:..

АНАЛІЗУЮЧИ ААНІ ПРО ВИХІД СВИНИНИ 100

і

кою срібною медаллю

10.0 31 .0 8.5 13.0 12,1 16,6 12.4 14,0

36.4 33.3 30,1 24.4

працюючи

ної з

сільськогосподар ­

Головний комітет виставки иа ­

26.0 37,1 35,0

460

господарському

році в тваринництві,

Всесоюзної

городив

ОJlерж.во еви­ ННнИ 8 Ц8Т П8 100 га ('рноl зе.,1І1 в 19541955 роцІ

8 1955-

25

Тетяна Федорівна Марченхо свинарка колгоспу імені Калініна. с. Літки, учасник

ської виставки. За високі по­ казники у uідгодівлі свиней

ДанІ про ВИРОбництво СВИНИНИ по колrоспах району 8

минулому

поросят і ного дотримала. В О,ll;ержала по 23 поросят замість минулому госпо.~арськом:у році в 20, як брала зобов·язання. Біль­ тваринництві Васltлина Гнатівна шість з них були відгодовані . 3а о,;ержала в середньому ві,; кож­ літо ВИРОСТИJIа також 40 п.'!емін­

-

О. Коваль, зав:дуючнй фермою. Колгосп ім. Ворошнлова, с. Троєщина.

ни

поросят додаткової

у

30

ток, заАмаютьсSl і вІдгодІвлею. Це зменшуе затрати працІ і, отже, здешевлюе ВНРОбнИцтво свнннии. Тепер маємо 40 разо­ вих свиноматок, Slкі після опо­ росу вlдгодуемо, і виділSlЄМО 150 поросят O(JHHbOfO опоросу.

НЮ га орно(

* * *

за-

ня, вона дала слово ВИРОСТИТИ по

доглядають основних свинома­

зеllJll

з

оплати. Беручи нове зобов'язан­ на племінній фермі, я доглядала

, по Іншому органІзували вІдго­ дІвлю свинеА. Свинар ки, які

Назвн сіл і колгоспів

кожної

ми­

за те, щоб у нинішньому тва­ ринницькому роцІ ще БІльше виробити свинини. Зараз ми

Вllро6. срини­

по

одержаJIа

землІ. ПрацІвники ферм

виростила

вІд­

нулому господарському роцІ в тваринництвІ по 46 центнерІв свиннни на 100 гектарІв орної

при такому спосоБІ свинІ кра-

Колгоспи зони діяльності на­ шоі МТС за останні роки ,;оби­ дися ,;еяких успіхів у збільшен­

М. Галицький,

дитьз ІІаявності кормової ба­ зи, кІлькості свииеА, запоБІгло перевитратІ кормів, переванта:

колгоспу ім. Jlеніна. Причина в

Все це призвело

практично ';0 того, що

тому, що тут не виконали плану не виконано зобов'язання по ви­

зобов ·яза.'lИСЯ одержати по 45 розвитку свинопоголів'я, доп ус- робництву свинини В цілому ПJ центнерів свинини на 100 гекта- тили загибе.'!ь молодняка, а той, МТС. Слі,; визнати, що значна

-

рів орної землі, а цього не добилися. Слід нагадати, що в цих Певного Аосві,1(У у відгодіВ.'Іі артілях такі або й кращі умови збільшення виробництва свиней набув колгосп ім. Сталіна, ,;ЛЯ виробництва м·яса.

що залишився, майже весь про,;али. 3начна вина в цьому зоотехніка колгоспу т. Бухмана, який мало цікавиться розвитком

доля ВИНИ в цьому 6 і МТС, бо прогле,;іли ря" недоліків в робо­ ті окрехих колгоспів і не вжили своєчасно захо,;ів, щоб іх усуну­

клад, з мокрецькою аР'lіллю iMenї Будьонного. В артілі ім. Маленкова ві.~лучених від свинома'l'ОК поросят завжди }(ОВОДЯТЬ майже до

що в нас вирощується молодняка весняно-літнього та ранньо­ осіннього опоросів по 30 голів на кожні 100 гектарів орної землі.

тваринництва, зо- ти. с. Русанів . Тут для цього ство­ свинини, як і в троєщанському громадського колгоспі ім. Ворошилова. крема свинарства. Колгоспи зони МТС мають всі ра, то у минулому тваринницько­ рили спеціальну ланку, до скла­ Більш як потроів торік виробЛише на 2,9 центнера свини- можливості ,;ля того, щоб нинішду якої входить шість кращи.'{ му році по 21,7 центнера. Безумовно, ріст є. На перший свинарок, ставлять на відгодів­ ництво продукціі у порівнянні з ни більше проти 1954-1955 нього року значно збільшити вигосподарським роробництво свинини, одержати 11 ПОГЛЯ'; здавалось би результати лю молодняк у 4-6-місячному 1954-1955 вже не такі іі низькі, коли б не віці ранньовесняного та серпне­ ком, одержавши по 30,1 центне- року одержав колгосп ім. Ма.'!ен- не менш як по 30 центнерів на хоч БУЛIІ 100 гектарів' орної землі. Про це бачити, як попрацювали передо­ во-вересневого опоросів, а зні­ ра на 100 гектарів орної землі, кова, е. Світильне, порівнятися, напри- красномовно сві,J;ЧИТЬ той факт, ві у цій справі колгоспи району, мають з відгодівлі свиней у 7- мокрецький .ltо.'lгосп ім. Будьон- можливості зокрема ім. Ворошилова, с. Троє­ 9-місячном:у віці. щина, та «Шлях Ілліча», с. 3а­ Багато цінного є в роботі кол­ с. Рожни, зим'я, які перевиконали взяті госпу «Більшовик», по 39,3 зобов'язання по виробництву сви­ який одержав торік центнера свинини на 100 гекта­ нини. Тут створена Одним з кращих по ві,;го,;ів­ рів орної землі . база, є значно лі свиней зони МТС в ltолгосп міцна кормова ім. Калініна, с. Jlітки, який о,;ер- більше проти плану свиней, які жав минулого господарського ро- ставляться на відго,;івлю. ку ПО 38 центнерів свинини на Говорячи про певні успіхи у

ного. роси гі,;ні ку, і

Раніше тут ПРОХОДИ.'lи опосвиноматок в різні, не видля господарства пори роце дуже відбивалося на

відгодівлі. Коли ж у 1955 році виснаження, бо погано годують. Необхідно тілыtи добре доглянути

запровадили зимові, ранньовесня- Керівники ко.поспу такої думки, цей МОЛО)(НJlК, не ,;опустити від­ ні та серпнево-вересневі опороси, що ,;авати молодняку перегон мо- xo,J;y його взимку. то справа швидко пішла впере,;. лока, картоплю

невигідно . Тут

Давали слово о,;ержати по 30 вже рік Be,;yrb розмови про бу­ центнерів свинини на 100 гекта- дівництво площадки J{ЛJl відго

Н. Ганма, головннй зоотехнік

Бобрицької МТС.


СеР8Аа,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

а редакцlйноl

___ .

жовтня

' 1956

року.

Коротко

пошти

*

17

про важливе

*=с-======;;

Делегація ПО!fЬСЬКИХ журналіс­ тів на чолі 3 заступником редак­

тора газети «Громада-Рольніt: Польські» Владіславом Млотець­ ІШМ, яка перебувала на Україні у зв'язку 3 місячником ПОJІЬСЬКО­

радянської Jl;ружби, відвідала кодгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Гості 0знайом:идися з організа­ цією робіт на

ницьких

полях, у тварин­

фермах

сільгоепартілі.

і майстернях А. Проценко.

* * *

Гостюю ча в Києві

на :занро-

шення Київської міської Ради де­ Ще рік TO\lY, коли настава.1а осінь або приходила

весна, то

дорогою від контори колгоспу ім. Хрущова до сільської Ради, с. Требухів, не можна було ні пройти, ні проїхати. Тепер ця в~ли­ ця Зdбрукована, Добре також впорядкована і дорога ТреБУХIВ­ fiРОН1іРИ.

Н а з

11

народу польському народові.

Фото Польського

містра Уліха, першого секретаря міського комітету СЄПН Папєра та інших побувада в колгоспі

Вона обсаджена тополями. фруктовими деревами, смо­

родиною.

Польська Народна Республіка. Площа КОНСТlІтуції в Варшаві. На другому плані Палац культури і наУКІІ, дар радянського

путатів трудящих делегація м. Лешщіга в складі обер-бурго­

({ Червона

і м К у: на одній з ділянок дороги Требухів-Бровари. Фото В. Шміловича.

Центрального фотоагентства.

Від'їзд міністра закордонних справ СРСР

У країна), с. Гоголів. Г. Васиnенко.

Д. Т. Шепlnова з Нью-Йорка

жоптня міністр закордон- тання, що зачіпають пробле!1Ш них справ СРСР Д. Т. mспіДОЕ свободи і не3а.'Іежності народів

14

у ч о Р а В Жердові

Зробимо наше село ще красивІшим робимо ин нічого, щоб

«В Оглаві! ЧИ ПО знаку,

BO,ll;y Bi,ll;'

Колгоспники

вести з доріг. Чому? Неспромож­ кому той Оглав білохатниЙ?». Так починається Шевченкова ні, 11 .(опомогти нам ніхто не хо­ ІІоема «Сотник». Давньонаро,ll;НИЙ че. вираз

«чи ПО знаку»

Сказано

розшифро­

Кіидратенко,

57

абсолютно правильно.

хом ,11;0 колгоспу ~.чсрвона fKpaї­ на». Приємно ра"У6 'І'С, щО дерев­

ця біля пам'ятників, ських могилах ються.

на брат­

,IІюБQВНІ.' догляда­

••

.ІІограмів.

Bi,ll;OMO.

дерев, ТИМ більше, зараз на них

,JКСТЯ починав осипатися. Старий колгоспник Юхим Приходько го­

ку

ди про матеріальну відповідаль­ А у нас цього ще малувато.

Відьше

зарівнює ями.

дідки, а причин

іх

СИН

цять років живуть вони з Михай­ от

дітей

немає,

не

щас­

тить.

Він уж~ прийшов з роботи і сів

біля

вікна з газетою.

тав, а

Наче

насправді прислухався,

сvсідчина

дівчина

Г. Ме"ве"IНКО,

виводила:

. «Кут, куй, ковалі То великі, то малі.

учитель.

3

Ориною

не

чи­ як

годииі». Швачко,

агітатор.

11

*

ві методу переговорів. Це особли­ співробітницrва між наРО,l;ами. во вірно, коли мова йде про пи(ТАРС).

До наступного приУзду в СРСР Прем'єр-МІнІстра

С.1ІІД&ІИ иашихвиетупlВ

дфганlстану Мухаммеда Дауда

еБула крамииця, і ие стало її»

-

під таким

заголовком

в

наче

ие переживає

Минуло три дні. Увечері Ми­ хайло прийшов веселий, як ніко­

ли. Наступного дня те саме. Чо­ ловік, мов ожив. І на роботі став як не той. Пішов заготовлять грунт під парники і виконав нор­

му на 250 процеи1'ЇВ. А ще через день на 300 процентів. І того ж вечора Михайло купив в сіль­ мазі дитяче ліжко; поставив ,йо­ го в хаті на видному місці. А Орина поклала зверху маленькі виши-гі подушки. Сусіди тільки дивувалися і не наважувалися за­

питувати нічого. А старого коваля Минуло три тижні. Знову Ори­ Посадили на коня, на жде чоловіка. І от він прихо­ А сгарую ковалицю дить. Тільки не сам, а удвох. Посадили на телицю, Хто ж це з ним? Та це той, що А малеиьких ковалят для нього було куплено ліжко. Посадили на телят. На ранок жінка вже була за­ В поле поскакаЛIІ. клопотана не тільки господарс­ Жита нажали, тпом, а й хлопцем. Треба, щоб Поставили в КОПКІІ він був ие голодний і одягнений, Та ВДЦРИЛІІ гопки -Гоп-гоп-гоп!». І як і людські діти. .\ сусідки запитували: Коли потемніло, дівчина закри· - Де ж це ви спіймали таке чада до CBO€Ї подруги: грать в величеньке? Завтра вийдеш крем'яхи? - А ви що, теж хотіли б собі -- Якщо батько пустить! мати? Михайло закрив вікно і почав - Та ні, у нас є свої. щось думать, схилившись на стіл. - А в нас теж свое.

надію, що

показав неспроможність повній рівноправності всіх заін­ політики 3 позиції сили. Красно­ тересованих сторін суецьке Пі мовні факти житт~ переконують тання БУ,ll;е розв'язане до кінця у в тому, що в наш час БУ,ll;ь-які відповцності з- високими принци­ міЖН:'РI),ІІ;ні спори' можуть успіш­ пами ООН, в інтересах загально­ миру і зміцнення ділового но розв'язуватись тільки на осно­ го

газе­

.як уже повідомлялось, М. О. Будганін і М. С. Хрущов під ча,~

3ІОДУ році.

свого перебування в Афганістані у грудні

1955

віJl;відати

СРСР у

1956

Згодом буда ДОСЯГНУТ<1 догово-

року запросили Bi,~

реність про те, що Прем'єр-Мі­ імені Радянського уряду Прем'ЄР· ністр Афганістану Мухаммед Правліиня Бобрицького сіль­ Міністра АфганЇС'гану його Висо­ ського споживчого товариства кість Мухаммеда Дауда відвідати Дауд з особами, які його супрово­ повідомило редакціЮ, що недав­ прибуде в СРСР 11) в зручний ,ll;ля нього час Радян­ дитимуть, зин.

но на хуторі побудованиІ ларьок, в який завезено значну кількість різних товарів.

няв це запрошення

________________

збиралися додому. Одна дівчина закричала: - Федь, "а ои там, мабуть, твій

кий Федя все ріс та ріс.

батько прийшов!

дуже зміНИВСІ!. його, як кращого городника, послали в Москву на виставку. А коли приїхав, то правління призначило бригадиром. Тепер бригада зайняла вже перше місце. Одне тільки турбуваЛ0 Михайла це те, що він тепер мало бачить Федю. Коли йде з дому, Tot:! спить, а коли приходить уже в постелі. А коли хлопець захворів, чоловік і жінка й від ліжка не відходили. МихаЙ.'1О три дні не ходив навіть на роботу, передоручив усе обліковцю. А сам аж почорнів і схуд. Федько виздоровів, почав сміятись знову. І от прийшов час ві'ддати Федю до школи. Орина зводила його до вчительки, а наступного дня сказала, щоб сам ішов - дорогу ж бо тепер знає. В обід Федько прийшов засмученИй. - Хлопці кажуть, що я не той, не ваш зовсім, - А ти їх не слухajй! Хай балакають. Наступного дня Михайло сам пішов до школи. Він став за кущем бузку і ДИВИlК:я, як діти

Федора привезли здоровим з м;с­ та, мені Роман казав. Діти почали сперечатися. Тіль­ ки Федя мовчав, він не знав ко­ му й вірщ'и. Михайло теж стояв і слухав, що буде далі. Аж тут до гурту підбігла старшоклаСIІИ­ ця, та, що коли була малою, лю­ била сп;вать: сКуй, куй, ковалі То великі, то малі». Оця сусідська дівчина помирила дітей. Вона сказала: - Ні, дядько Миха~іло і справді Федорів батько. - Ну от. А чого ти раніш не сказала? Тепер все ясно. Михайло вийшов з-за куща. Федір підбіг до нього: - Тату, татку! А мені сьогодні «п'ять» за читання! - Ну от і добре, сину. -- А ти, тату, хочеш, щоб ми всі гуртом прийшли на екскурсію? - Добре, добре, сину. Михайло і усиновленИІЙ ним Федя направились додому, де іх чекала радісиа Орина. •• 'льєнко, робітник. с. Вигурівщина.

-

1956

ро.у.

(ТАРС).

і висловив

Відтоді в селі пішли поголоски і пересуди. Розійшлись по хатах ріЗНі чутки і замовкли. А малень-

І от минуло три роки. Михайло

жовтня

ський Союз. Мухамме,; Дау,ll; прий­

~I===============L

розмовляв,

нувата? Хіба воиа із-за цього?

Идучи вулицею, Орина раз у раз пог.лядала на дітей, що гралися під тином в крем'яхи. Ій аж сльо­ зи підступили до очей. Тринад­ а

красивішим.

сердився на неї. А чим вона ви­

(Нарис)

дом,

бажання зробити наше село ще

не чіпаємо, Не

================-.

11 •.

ті еСтахаповець» від 24 серпня ц. р. був уміщений лист про те, ,l;оба забру,ll;НЮЄ. ,що на хуторі Тарасівка, Жердів­ Все це не так то й важко впо­ ськоі сільради, не працює мага­

рмд. От наша бригада. Що вона жеННJI повееи пробудити в усіх МИ, ЯК-ТО кажуть, ),суваємо нас­

Даний розвиток суецького пи-

по телебачеиню

Колгосп ім. Леніна.

Добре діло зроблено в Гоголе­ ві споруджують ставп. Але

рядкувати, треба лише взятися Иіс.ячник AepeBOHaca,l;шляхами в нас не все га­ гуртом.

робить?

ДИВИЛИСІІ

.я хочу висловити

на основі методу переговорів прlf

тання

18 кі­

••

фільм еРим об

ність тих, хто псув lІасадженНJI.

IIОРИТЬ, наПРИК4ад:

...... 3

-

питання. .як відомо, рішення Ради Безпеки, що вцображає цю частину переговорів, прийняте одностайно.

Ради Безпеки ООН:

53 колгоспники 3-ої рільничої бригади у червоному кут- \

відповідними постановами сільра­

МИ. Тим-то ставок 'нз оБОJlоні ху­

Лялька

та інші мирного врегулювання суецького

ку заяву про підсумки діяльності

корів 77 кілограмів молока, а дОllрка МаріІІ Голомозенко

вІд кuрови

Є. Міхаловський

особи. На просьбу представників преси міністр закордонних справ СРСР зробив перед відльотом та-

Краща ДОllрка колгоспу Мот­ pOlla МакареНI\О надоїла від 12

Все це добре. Але вигляд села,

як

Бреус підняв

за зміиу 5,5 гектара Зllбу при нормІ 3,8.

з

знову-таки до кінця справа не залежить не лише від доведена: їх не обсадили дерева­

постійний представник Польщі в внесла серйозний вкла,; у справу

ООН

Тракторист Микола трактором с:Беларусь»

Серед старих ,;ерев видно і МО­ паличок. Це раз. А потім іще й до,;енькі. Іх чимало є навколо дікарні, біля ш&оли, понад шля­

провади­

ІІІ

І всім впадають в око біді ха­ садити дуб, вербу чи яблуню, ти, вікові в'язи по Київському треба подбати, щоб дерево вирос­ ло. Для цього потрібно його захи­ шляху, густі сади. огорожею

вруч­

ли кагатування.

- Наш Гоголів відомий бага­ мав. Хочу ще сказати про дерево­ тьом. Скільки людей бачи.1И НОнасадження. Відомо, що мало по­ 1'0 от тільки за цей рік!

спеціальною

гектарів, успішно

підсумки роботи Ради Безпеки. В

США Г. М. Зарубін, постійниіі тій мірі, в якій Рада Безпеки ві­ представник СРСР в Організації ,ll;образила реЗУ.lьтати переговорів Об'єднаних Націй А. О. Соболєв, заінтересованих сторін, вона

ну копати картоплю на площі

а відвести ВО){У ніхто й не по.. у­

щати

підова проводжали посол СРСР в

Дмитро

закінчили

на ба~'Ь- та їх державного суверенітету. В

ківщину. На аеродромі Д. Т. Ше- цьому розумінні ,ll;уже повчальні

рільничої

бригади, JlКОЮ керуе

вується в сучаснііі мові словами Хто не вірить, хай приїде в Гого­ лів і подивиться на баюру біля «чи знайомий, чи відомий». І от сьогодні ми можемо ска­ чайної. lї засипали ,ll;есятки раз, :l3ТИ:

З-ої

виле'гів 3 Нью-Лорка

Який там він йому батько!

'I

АмериканськІ ПРОМИСJlовцl про по}"здку по Радянському Со юзу у Копенгаген проїздом 3 Моск­

ви В Нью-Иорк прибула американських

зробили

ГРУШі

промисловців, ЩU

П()ЇJДКУ

в Ра,ll;ЯНСЬКИЙ

Союз як туристи.

У розмові 3 кореСПОН,ІІ;ентом га­ зети «Політікен» керівник ці6Ї групи Д. Макдей, заявив, що по­ їздка була цікавою і повча.1ЬНОЮ. Таку ж оцінку дав поїздці один

з її учасників ГОУЛ!l: Морхед. .я відвцав багато фабрик і за­ водів, сказав Г. Морхед, і lilQНИ справили на мене добре вражен­

ня. Це буда поїздка.

чудова

Російські

незабутня люди друж­

ньо настроєні до нас. Моя думка про Радянський Союз дуже :Нlінилася

на краще.

(ТАРС). Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

------------------------------------------------Адреса редакції: с. Бровари. Київської області, вул. Київська, Н! 138.

----------------~---------------------------------------

Броварська районна друкарня Київського обласного упраВЛЇИНIІ культури.

3ам.

3893-2420

125 номер 1956 рік  

125 номер 1956 рік

125 номер 1956 рік  

125 номер 1956 рік

Advertisement