Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАIfТЕСНІ

РІк 8ИАания ХУІІІ

СТЯХЯНОВ[UЬ

СЕРЕДА

1955 ЦІна

Вміщене у минулому номері газети «Стахановець» зведення

гається з підготовкою д() знамен-

про lIадої МО.10ка на КО.'lгоспних фермах У першій декаді жовтня

н()ї події в житті паІУГЇЇ і всього

радянського народу-ХХ з'їзду КПРС, а у нас в республіці також з підготовкою д() ХІХ з'їзду КП України.

Шдготовка до

38

Жовтня, ХХ з'їзду

Ц'!'ва з новою силою розгортаєть­ ся соціа.qістичне змагання. Значна кількість доярок зобов'ЯЗУЄТЬ­ ся надоїти в н()вому господар­ ському році в тваРИШІИцтві по 2500-4000 кілограмів молоltа

роковин Жовт-

trOBi

ють прольоти цехів.

Кірова, Кірова,

п'я'1':ОЇ

пах

не

використовується

живе

ня плану

пі~ищені соціа.лістичні зо-

зяблевої

оранки.

с. Мокрець, неприпустимо п()да­ лися вниз, у порівнянні з верес­ нем. Вкрай погано почав ГОСПI)­

дарський рік в тваринництві за­

керівництвом партійної організа-

ворицький колгосп lм:. Кірова, де

ціі ссщіа.лістичне змагання за гідну зустріч Великого Жовтня, ХХ з'їздУ КПРС і ХІХ з'їзду КП України, достроково виконали ветановлений району річний план заготівель і закупок молока. У сІІішно проходить здача овочів

за по

який виконує норми на

175-200

днів надоєно вСІЬОго лиm:е літри молока на корову. Факти свіДt{ать про те, ЩО ОК­ ремі парторганізації послабили керівництво соціалістичним зма­ ганняи. Щоб зробити змагання більш дійовим, потрібно в дні

10 24

ніше, ніж торік, виконали річний

rанізувати взаємоперевірку взя­

план поставо&

тих зобов'язань

кар-

топлі. Гідний подарунок матері-Вітчизні принес.ли комсоммьцї і мо.-,;ь колгоспу «БільПІОВИК»,

кожною

брига­

дою, шшltOю і забезпечити в ході перевір&и успішне завершення комплексу сільськогосподарськ.их робіт, виконання всіх нa.mих

гектарів. Квіти прикраша­

процентів .

Фото І. Бондаренка, Н. Цидільковського і

Перший теплопровід у Ма"іівці

М . Начинкіна.

....- - -

Декада туркменської літератури

ТОВИХ двох

потреб тисяч

дістануть

більше

квартир.

В найближчий час гарячу воду

від мартенівських печей, нагрі­ вальких колодязів, прокатних ета­ нів та інших теплових установок

цього З3ВО,ll;У одержать всі бага­ топоверхові жилі будинки, Ш&о­ ли, лікарні, їдальні міста і завод­ ського селища. Це даtТЬ можли­

вість економити за рік

до

120

літератури і мистецтва. лу художнього театру. В його реЧисленні глядачі за.повнили пертуарі також «Ревізор» Гоголя

зал філіалу Великого театру СРСР, де відбулось ур()чисте від­ криття декади. Звучать Державні гімни СРСР і Туркменської рер. Перед початком спектаклю турк­

менських гостей сердечно вітала від імені столичної художньої

громадськості делегація провідних

майстрів мистецтв. В перший день декадн на сце­ ні філіалу Великого театру вис-

Газифікація Харкова У Харкові вже газифіковано 16 тисяч 700 квартир--майже в 2,5 раза більше, ніж було в довоєнний час .

тупили

артисти

туркменсЬ&оГО

Державного театру опери та ба­

лету. В їх •виконанні моск.вичі Пp()C.JIуха.ли найбільДl популярну

в республіці

оперу

«Шасенем

і

і «О1'е.'ІЛО)} Шекспіра.

На сцені театру імені Вахтан­ гова йдуть спектаклі російського драматичног() театру імені Пуш­ кіна. Цей КО.'Іектив почав декаду

постановкою п'єси «Джахан» К. Сейтлієва. АІУІ'ИСТИ привезли в Москву ще. комедію Г. Мухта­ рова

«Веселий

гість»

туркменські майс.три мистецтв у

залі імені Чайковського.

зичні колективи Туркменії-Дер­

И0 автопоїло&, підвести до ферм

з'їзду Комуністичної

водопровід на 250 Погонних ме'Трів, ооладнати і радіофікувати на фермах чотири Червоних кутки.

дянського Союзу, ХІХ з'їзду КП У країни новими трудовими пере­ могами в кожному підприємстві і

П. Чайковського і балет «Алдар глядачами столиці

Їх патріотичний приклад підхо-

колгоспі.

ЦЬКИХ

приміщень,

встановити І ної революції, підготовку до ХХ партії Ра­

ВИКОНАНО РІЧНИЙ ПЛАН ЗАГОТІВЕЛЬ І ЗАКУПОК МОЛОКА еільськогосп()дарської

пр()дукцїї,

вже спорудження кільця газопро­ воду

високого

трудящі

району,

трудящих

союзної

М. С. ХРУЩОБ і П'єтро Ненні разом uоооідали і зроБИJlИ ЩЮ­ ГУ.lЯНRУ по берегу моря.

завод

ні також опери «Євгеній Онєгін»

націона.льниЙ

ансамбль

танцю, солісти.

Палкий

прийом,

виявлений

талановитим

пас.ланцям Туркменії, є яскравим

Косе» К. Корчмарьова.

свідченням розквіту ЇХ

націо-

Колектив туркменського дер-І Ha~ЬHOЇ формою і соціа.лістичноі

жавного

драма.тичного

театру

ЗМlСТОМ

культури.

Українського

філіалу

'l'()рговельної

Все­

па.лати.

Прання білизни в машині триває протягом 6-7 ХВWIин. Вже ви­ пущено

500

Демобіnlзованl ВОїНИ ЙДУТЬ на роботу в промисповІсть І

масовий

випуск пральних машин за зраз­

Великої Жовтневої с()ціалістичної революції, ХХ з'їзду КПРС і ХІХ з'їзду КП України; достроково виконали річний план поставок і продажу молока державі на 104 проценти. Здача молока державі триває.

трального ItoMiTeтy КПРС М. С. ХРУЩОЕ прийняв генераJЩIОГО сек­ ретаря Італійсь&ої соціалістичної партії, депутата парламенту Іта­ лії, віце-голову Всесвітньої Ради Миру П'єтро Ненні і мав з ни.\[ тривалу дружню розмову по загальних проблемах міжнародного становища і боротьби За мир.

механічний

міськмісцевпрому освоів ком

.....--~ ялт~~~~О~в~;.· ~;A~g~~~~~ ~:~!НO e~&~~~~ Цен-

ПРОК.'Іа­

жавний оркестр народних інстру­ ментів,

Для побутових потреб

р()3горнувши соціалістичне змагання за гідну зустріч 38-х рок()вин

---~

тис&у,

дається нова розподільна сітка.

Київський

Виконуючи історичIri- рішення партії і уряду по збільшенню виробництва

Харків. Будівники зобов'язались до нового р()Ку дати місту при­ родний газ. У Харкові закінчено

В кон­

церті взяли участ'Ь найкращі му­

ли взяте зобов'язання до 15 жовтняутеШIИТИ 5 тваринни-

Шд час декади будуть показа-

п'єсу

З цікавою і різноманітною програмою виступили 14 жовтня

Гаріб», написану А. Шапошнико­ вим і д . Овезовим .

і

А. П. Чехова «Три сестри».

Шир()ко розгортається газифі­ обов'язків перед державою. кація міста у зв'ЯЗ&У з будівни­ Ознаменуємо 38-і роковини цтвом газопр()воду Шебелінка Великої Ж()втневої соціалістич­

.!Рожин. Вони успішно викона-

.

15

заводу.

--------.-----------~

державі, а баrато &олгоспів ра- підготовки до жовтневих свят ор- тисяч тонн твердого па.лива. закупок

цеху

Ряд

під

і

займають площу в

в редукторному

і мистецтва в Москві У Макіївці закінчилось будів­ ництво першого теплопроводу від 14 ЖОВТПЯ в Мос&ві почався імені Сталіна почав свої виступи кмгоспів, як показує зведення металургійного заводу імені Кіро­ огляд досягнень &УJI'Ь~ури народу спекта&лем «Сім'я Аллана) про ющої молока за першу дева до жилих ква.рталів. Гарячу каду, зокрема ім . Будьонного, Туркменії--,1І.екада туркменської Г. Мухтарова в приміщенні Філіа­ воду та опаJlення для інших пооу­

беруть

розгорнувши

з нім к у:

дання на 160-170 процентів. 3. Багато робітників Харківського турбінного заводу імені Юрова виконують змінні завдання на 150 і більше процентів. Н а з нім ку: слюсар,складальник комсомолець І. Макаренко (в центрі).

села Заворичі, імені села Велика Димерка,

КПРС і ХІХ

план

Н а

2. Колектив Київського заводу імені Лепсе в дні передз'їздівського змагання систематично перевиконує план. Ви.дано пона1!- план запасних частин до тракторів і КО':fбайнів на ':fіЛ~йони карбованців . Н а з НІМ К у: ШЛІфувальник І. п. Шинкаренко за роботою. ВІН виконує змІННІ зав­

Всі строки минули, а колгоспи ім. КагаН()вича, с. Рудня, імені

за гідну Великого

працівники

МТС,

пування . Зелені насадження на території заводу

мо відстають у завершенні ком­ ПЛ6КСУ осінніх польових робіт.

бов'язання. Виконуючи історичні рішення па.ртії і уряду по збільшенню виробництва сільсь&огосподарської ПРОДУІЩії, колгоспники і пра-

цівники

на кисневе дуття. В чавуноливарному і сталеливарному цехах стали до ладу нові 17-тонні форму­ вальні машини . В ковальсько-пресових цехах кожна третя деталь виготовляється способом штам­

г(), що ряд К()ЛГОСІІів неприпусти­

п~ятирічgи. Робітники, інженер-І тягло, щоб прискорити виконан­ но-технічні

І. Включившись У переДЗ'IЗДlвське змагаиия, машинобудівники Ново·Краматорського заводу імені Сталіна активно впроваджують прогресивні методи праці. Всі мартенівські печі переведено

на к()рову. Не можна, проте, не бачити то­

і ряд інших не завершили ще копання і кагатування кар­ топлі, що загрожує великим втра­ ту в Броварах, наш кмектив до-, там вр()жаю: У багатьох кмгос­ виконав'

ХІХ з'їзду КП України

показують, що між доярками та

з'їзду КП України, повідомляють трудівники будівельн()го к()мбінастроково

палко любимої Батьківщини!

коп.

15

іншими працівниками тваринни­

нЯ, ХХ з'їзду КПРС і ХІХ з'їзду КП України викликає все більше і більше політичне і вироониче rn):несения серед трудящих і нашого району. Широко розгорнулося бойове с()ціа.лістичне змагання по підприємс'гвах і кол госпах за успішне виконання і перевиконання виробничих планів. Включившись у всенародне со-

ціалістичне змагання зустріч 38 р()к()вин

р.

На честь ХХ з'їзду КПРС

ГІДНО ЗУСТРІНЕМО 38 РОКОВИНИ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

тневої соціа.лістичноїреволюЦЇЇ. Свято Жовтня в цьому р()ці збі-

Ще більш зміцнимо могутність

жовтня

КиІвськоl області

пили комсомольці і молодь коЛ­ госпів ім. Жданова, с. Красилів­ ка, ім. Ста.ліна, с. Русанів, і ря­ д.у інших сіл.

новими трудовими успіхами.

19

Орган Броварського раАонного комітету КомуністичноJ партіІ УкраІни та раАонноІ Ради депутатів ТРУДЯЩИХ

Щільно згуртованими навколо рідної Комуністичної партії трудящі нашої країни йдуть назустріч 38 роковинам Вели&ої Ж()в-

Ознаменуємо 38-і роковини Великої Жовтневої революції

125 (1263)

пра.льних машин.

Машини ДJlя прибирання торфу

clnbCbKe

господарство

Місцеві. ~артійні, радянс~кі і І Ki~ЬKa c~ солдатів і сержантів, господарсьКІ органи ОдеСЬКОІ об-

лаL'Ті провадять

велику

з'гідно з ІХ бажанням,

направля-

роботу І ються на роботу в вугіль.ні шз:х ти

по прзцеВ:Іаштуванию воїнів Ра- Донбасу, у рибну ПР?МИСЛОВІСТЬ

_._

. .

ДЯНСЬКОІ АРМll, ЩО демоБІЛіЗУЮТЬ-

Далекого Сходу,

Архангельська

в ЛІспромгоспи

в нові радгоспи

ся в запас. Лише з однієї частини районів освоо~ня цілинних зеОдеського

військового

округу

мелЬ,.

Кузнецький завод Міністерства

електростанцій

(Пензенська

об­

ласть) випускає велику серію машин «УМПФ-4» дЛЯ прибиран­ ня фрезерного торфу. Кожна з них заміняє ручну працю 25 чо­ ловік. І1ідприємство вже в цьому

роцї дасть більше шин.

400

таких ма­

ВсесоюзнІ змагання сІльських велосипедистІв У Полтаві закінчилися всесо­ юзні змагання сільських фізкуль­ турників ~ велосипедного спорту. У результаті триденної спортив­

ної боротьби перше місце завою-

ва.ли.

велосипедисти

Федерації,

друге

-

Російської спортсмени

Естонської РСР. Команді України присуджено третє місце. (За повідомленнями ТАРС і РАТАУ).


СТАХАНО'ввць

2

СереІІа,

БІЛЬШЕ І КРАЩЕ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО КОМУНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ Близько

300

(ХІІ РАЙОННА КОМСОМОЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ) делегатів запов- ними Кl)рів нІ) 3050-2500 кіло- паність райкому ві/(

пили приміщення райl)ННОГО кі­ нотеатру. Вони представляють 31 оо комсомольців, які об'єднані в 86 первинних комсомодьсыtхx організацій колгоспів, МТС, про­

грамів молока, учасники

ItOнфе­

і

ренції зустріли це Пl)віжомлення гучними оплесками на ажресу всіх передовиків змагання. Великий кубок Першого фести­ валю молоді Київщини на столі

багато

президії КОНфереНЦЇї був прекрас­

передовиків виробництва, відмін-

ною ілюстрацією до рооділу звіт­ ної доповіді. про певні успіхи у виховній роботі. В багатьох клу­ бах, гуртках ХУЖI)ЖНЬОЇ саlщ~і­ ял ьності, низових СПОР1'ивних ко­ лективах комсомольці почали ві­ дігравати провіоо роль.

мисл~вих

установ.

підприємств, шкіл

Серед делегатів

ників навчання.

Учасники КОНференції уважно вислухали звітні доповіді рай­

кому ЛКСМУ (допові)(ач--секретар райкому ЛКСМУ т. Білокінь П.), ревізійної комісії (доповідач­ голова ревізійної

&Омісіі

Цимер­

Багато

-

назвав ' )(оповідач

ман І.). Слід відзначити на.леж­

цифр, прізвищ передовиків і та­

не--звіт райкому був насичений значною кількістю повчальних цифр, фактів, які характеризують діяльність районної КОМСОмольської організації за час ві,ll;

ких,

19

жовтня

1955

року

На будівельному комбінаті

деяких кl)м­

сомольських орга,нізацій.

- Н,-говорить секретар ком­ сомольської організації ведИJЩ~И­ мерської середньої школи О. Ге­ расимеНКО,-за рік бачила пер­ шого секретаря райкому т. Біло­ Itоня в школі тільки один раз, а другий секретар т. Бl)ндар і на-

не появлявся. Секретар КІ)МСОМОЛЬ,СЬКОЇ орга­ нізації колгоспу ім. .1 ені па, с. ЖеРАОва, Г. Кудря зазнаЧИ.lа у своєму виступі: у нашому селі погано працює клуб, а влітку йо­ го Зl)всім засипали зерном. Немає

1JiTb

у нас ніякого СПОР1'ивного іивен­ таря. Для керівництва ГУР1'ком ------~ ють, зазначив у своєму висту­ комсомольської політосвіти нам пі сеКР6Тар ItOмсомольської ор­ виділили голову колгоспу т. Ли­ ганізації колгоспу «Більшовик» сенка, ме з його вини ще і )(~i 1-го жовтня колектив робітни­ техніки, механізуємо трудомісткі В. Лисенко.-Була у )(оповіді не почалося навчання. Був у нас ків та інженерно-технічних пра­ процеси робіт. 3ростає творча іні­ минулої КОНференції у жовтні критика і самокритика, але гли- т. Білокінь ~ічі в селі, але ні- цівників будівельного комбінату ціатива трудівників комбінату. тресту «Укрзаготбу)(» виконав Робітники-новатори тт. 3ацепін І., 1954 року. Наведемо деякі з них. бокого аналізу ,1{Їяльності кра- чого після того не змінилося. щих наших комсо)(ольських' ор­ Делегат ItOмсомольської органі­ п'ятий п'ятирічний план. Вироб­ Москальчук А., старший Mai~Tep 3а рік прийнято )(0 лав ком­ ганізацій, причину, чому о&ремі зації )(еревообробного комбінату ниче завдання по ва.ловіЙ ПРОЦ&­ Петренко В. внеCJIИ ря)( цінних сомолу 758 юнаків і ~івчат, в комсомольські організа.ції працю- т. 3еленський критикував райком ціі ваР1'істю в 9 мільйонів 610 раціоналізаторських пропозицін,' тому числі 230 МОJIО)(ИХ колгосп­ ють незажовільно--у звіті не комсомолу за недостатнюува.гу тисяч карбованців перевиконано що значно поліпшило і полегши­ ників. Більш чисельними стали молоді підприємств.-Хоч наш на 13 тисяч. ПрибутItИ комбіна­ ло технологію виробництва. Тільбуло. комсомо.1ьські організаціі по кол-

госпах ес. Дітки, Плоске, Семиполки, Красилівка.

3росла авангар)Ща роль комсомольців на виробництві. 330 активпу участь у соціалістичному змаганні по вивезенню мінеральних

що

ще

погано

Надпланова продукція

Скажу,-проДОВЖУЄ т. Ли-

комбінат, говорить т. 3єлен­ ту становлять за цей час 571 ти­ ський,-міститься в Броварах, сячу карбованців. ceHKO,--за комсомольців нашого колгоспу. Працюють вони )(обре, але )(уже слабо зв' язані 3 нами' Борючись за здійснення зав­ за 9 місяців виробили 17600 тру­ керівники райкому фізкультури і жань, поставлених липневим Пле­ )(однів, що становить в сере)(­ спорту, ДТСААФ - тт. Нхно, IlYMOM ЦК КПРС, трудівники ком­ ньому на кожного комсомольця­ Барило. бінату на чолі з партійною орга­ колгоспника по 290 тру)(о)(нів. 3 великою увагою вислухали нізацією борються за гі)(ну зустріч Ми пишаємося .вихованцями на­ учасники КОНференції вист}'п ко­ 38 роковин Великої Жовтневої шої комсомольсыtoї організації муніста, голову о)(ного З пере)(о­ соціалістичн(}ї революції, ХХ з'їзтакими, як ланкова Ніна Дов­ вих колгоспів району ім. Каліні­ ~y КПРС і ХІХ з'їзду КП Украї­ годько, що виростила пона)( 80 на, с. Літки, т. Музиченка Ф. Він ни. Нарощуємо темпи ВИГ()ll'овлен-

і місцевих добрив на поля раіонній комсомольській організації вручений перехідний Червоний прапор обкому ЛКСМУ та обласного управління сільського гос- центнерів КУКУРУ)(ЗИ з кожного пода рства.

<4------

працю­

гектара, і рядом інших ланкових,

1-го жовтня підведені були доярок, свинарок, їздових, ЩО ус­ підсумки господарського року в пішно виконують взяті sобов'я­

відзначив ріст активності комсо­ мольців у колгоспному виробни­ цтві і поставив разом з тим пи­ тання про посилення виховної ро­ боти cepe~ молоді, особливо ан­ тирелігійної пропага.щи.

НЯ

устаткування,

столярних

***

видів худоби по колгоспах. У

досягненні

цих успіхів у значний BltJla)(

Мl)лоді, і ми б хотіли залозичити їх ,ll;освід, але райком комсомолу

тваринництві внесли комсомольці, 'зо&рема колгоспів ім. Сталіна, с. Русанів, ім. Калініна, с. Літки, «Більшовик», с. Рожни, ім. Маленкова, с. СвіТИЛЬН6, ім. Леніна, с. Плоске, і ряду інших. Вони виступають

не допоміг нам у щому. Лію це говорили у своїх виступах і РЯЖ інших желегатів. 80ни крити&ували райком комс 0молу, його бюро і секретарів ТТ. Білоконя і Бондаря за те, що вони глибоко не вникали у &И'rl'Я

соціалістичного

кожної первинної комсомольської .. б ..

заспівувачами змагання серед свинарок,

молодих

птахарок,

в

доярок, кормодо-

бувних бригадах і ланках по ви-

оргаНІзаціЇ, часто о ХО)(ИЛИ наи-

й

за)(ОВІJl'Ьною 1. ~..aтвepдила звіт ревізі ної КОМІСll.

ної ролі комсомольців на вироб­ ництві, комуністичному ВИХован-

КОНференція закликала всю мо­

рощенню високих урожаїв куку- як хто 3 комсомольців вчиться, лодь району взяти активну рудзи, каР1'оплі, овочів і РЯ)(У ін- що читає, яку участь бере у гро- участь у всенародному соціаліс­

ших КУ,llьтур. Коли )l,оповідач на- мадсько-політичному житті. тичному змаганні на честь ХХ звав імена комсомолок )l,оярок - І тому-то, - зазначив у з'їзжу КПРС і ХІХ з'їзду КП Ук­ Маріі Соловеи, Марії Пильтяй, своєму виступі делегат І. Кошкін, раїни. Марії Мищенко, Катерини Литов-

-у звітній жоповіді не було все-

ченко, які у змаганні з кращою

бічного аналізу

дояркою району Домною Юрч~нко добилися того, що на)(оїли за рік від кожної 3 закріплених за

комсомольських організацій. ЛКСМУ, ревізійної комісії, деле­ На конференції наведеш були гатів на обласну комсомольську факти, які свіжчать про відір- І КОНференцію.

СКЛАД РАНКОМУ ЛКСМУ Атласов В. І., Білокінь П. П., Бондар П. Я., Бондар Г. А., Бarач Н. І., Вербівська Г. В., Ге­ расименко О. І., Грищенко А. А., Гудков І. З., Дробаха І. Л., Д~ ценко І. І., ЗаболотниА І. М., Ів­ ченко У. Ф., Кравченко €. І., Кудря Г. К., Крук В. С., Козю­ ба О. Ф., Кошкін І. М., Лисен­ ко В. В., М03гова С. Н., Оста­ пець М. С., OHOliкo П. К., ПоJlOТ­ няк В. Р., Печура О. Ф., Пи.ІЬ­ тяА Л. Д., Половко Г. Т., Ратуш­ ний М. К., Селюк М. С., Сліпцр-

роботи

о&ре)(их

Таємним ofолосуванням ренція

обрала

склад

конфе­ райкому

ва А. Ф., Сокуреико М. Д., Сош­ СКЛАД РЕВІЗІЯНОІ КОМІСІІ ко Р. А., Сахно д. Г., Сатирен­ РАНКОМУ ЛКСМУ ко М. М., Сачко У. С., Таран Бова Т. О., ГорохІвська Ф. Г., В. В., Ткаченко В. М., Фесюк Косих О. М., Деиисеико Г. В., Си­ М. К., Черненко О. Х., Шкуро­ З0неико Ф. С., Poroaa Л. В., P~ падська Н. М., Юрченко І. Т., гач О. В. Якименко Л. Ю. КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ

РАНКОМУ ЛКСМУ Бабич В. І., Герасименко К. Д., Гуленко В. П., KoaJlOBCbKa В .. П., МалІІренко €. М., Немировець І. І., Ореш ко Т. С., Орел П. К., Пав.lЮК К. Ф.

нові

директор комбіиату, М. Коетяниіі,

секретар

парторгаиізаціі,

Г. Любар, головний іижеиер,

О. Артемов, голова комітету профспілки.

н а

з нім к у:

цех залізобе­

тонних виробів будівельиого КОМбіиату в момент розванта­ ження з стендів панелів для бу­ дівництва елеватора в Одесі. В центрі бригадир бетонників т. Зайцев О., робітники тт. Коа­ лов О. і Лось В., які система­ тично виконують виробничі нор­ ми на 110-115 процентів.

досягнення

Фото. М. Страя.

~.4

Передплата газет і журналів Першими по нашому селу по­ чали номрічну підписку на га­ зети і ж.урнали &oJI'rоспники сіль­

госпартілі ім. Леніна. 3 ,ll;ОПОИО­ гою керівників ItOлгоспу, партій­ ної організації та агітаторів про­ тягом ,ll;ВОХ днів листоноша М. Без­ смертна оформила підписку на 19 екземплярів центральних газет і журналів, 60 екземплярів район­

нівки.

. госпу

О)(ним З' перших по ItOл-

ім. Ан,ІІ;Реєва оформив нову

підписку на газети

«Радянська

Україна», «Стахановець» і жур­ нал «ЖивІЛНОВО)(СТВО» працівник ферми Бобко І.

Працівники віД,ll;ілення зв'язку У прийнятому рішенні визнадокла,ll;аІОТЬ зусилля, щоб )(0 38 чені чергові зав~ння КОМСОМОJlЬроковин Велик.ої Жовтневої со­ ської організації району і ново­ ціалістичної революції завершити обраного райкому ЛКСМУ по Ааль­ шому організаційному зміцненню ної газети «Ста.хановець». Прий­ новорічну підпи~&у на газети ~ ' кожної первинної ItOмсомольської нята підписка ві)( ряду пе)(агогів журнали. Є. Шварц, середньої школи, в тому числі організаціі, посиленню авзш'ЗРД­ завідуючий сільським від­

• '!І!'."ИВІ·ШІ· питання ВНУТРІ'сш'лк"v- ню молоді. в......... ЕОЇ роботи, мало цікавились тим,

у виробництво

І. Трофимов,

ви­

робів, збірного залізобетону та ря~у інших ви}tЇв ПРОJJ;}'Кції ~ля будівництва млинів, елеваторів і

тваринництві. Трудівники сіль- зання. Нещодавно наша комсо­ житлових бу)(Ин&ів, В тому чис­ ського госпо)(арстварайону, очо- мольська організація звернулася лі по замовленнях )(ЛЯ районів лювані партійною організацією, з З3ltJIИком )(0 всіх КОМСОІОЛьців цілинних земель. На КОНференції також висту­ добилися певних успіхів у пі)(- і моло)(ї району активно вltЛю­ Шукаючи шляхи збільшеиня пили тт. Соловеіі А.,-Сатирен­ вищенні ющоїв молока - від читися у боротьбу за у~пішну випуску продукції, впрова.)(жуємо

1204 кілограмів на корову у підготов&у тваринництва ,1;0 зими. ко М., Пильтяй М., ГУАКОВ І., 1954 господарському році у тва- Можу доповісти конференції, що Атласов В., Усті нова В., НИЗ.ІІє­ ва 3., Парубоча Н.-представник ринництві до 1653 кілограмів у ми вже виконали взяті на себе обкому ЛКСМУ і сек­ 1955; у збільшенні виробництва зобов'язання. Райком комеомолу, Київського ретар райко)(у КП України свинини-від 6,4 цeRТHepa на який схвалив нашу ініціативу не М. Ратушний. кожні 100 гектарія ріллі у ми- спромігся ще перевірити, хто нулому році ДО 12,1 центнера у унаС,llідував наш прикла)(. Ми цьому році. 3росло також пого- знаємо, що в інших селах )(обре ХІІ районна комсомольська конВСІ'х I'НIIlИХ' . ференція визнала ЛІ'в'я І' проду"'тивш'сть .. оргаНІЗОвано культурне ,ll;ООВlJIЛЯ ЛКСМУ . роБІЛУ. райкому

ки за час від січня по вересень ними внесено 7 таких пропози­ цій, що дають 22 тисяч.і ка.рбованців економії за рік.

ДЕЛЕГАТИ НА ОБЛАСНУ КОМСОМОЛЬСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ Атласов В. І., Балясна Л. К., БIJIOкІнь П. П., Бондар П. Я., Земка Г. А., Лиёенко В. В., MeJlbНJI1Iенко К. Д., ПИ.lьтяй М. З., Онойко П. К.

віж Семиног М. і Олексієнко Л. на газети «Прав~ УкраинЬІ», «Учи­ тельська газета» «Стахано­ вець».

Щодня збільшується кількість

діленням зв'язку.

Літок

***

ЩО 33 останні два дні оформлена пі,ll;­ писка на 120 екземплярів газет і

3

повідомляюТь.,

підписчиків по всіх інших кол-

журналів. Стільки ж

госпах

по с. Гоголеву.

сс. В.-Дим:ерки

і Бог)(а-

оформлено

---<4.~---

Пленум райкому_ ЛJ<СМ У По закінченні ХІІ районної комсомольсыtoї конференції віж­ бувся пленум новообраного рай­

кому ЛКСМУ.

Мl)лоді та

піонерів

затвер,ll;жено

т. Кравченко Є. І.

3авідуючим

сектором

обліку

та статистики райкому ЛКСМУ за­

Першим секретарем райкому тверджено т. ШКУРOn3АСЬку Н. М. ЛКСМУ обрано т. БоКАаря П. Я. Інструктором ранкому ЛКСМУ Другим

секретарем

райкому

ЛКСМУ обрано т. Черненко О. Х. Членами бюро райкому ЛКСМУ

обрані тт. БОНllар П. Я.,. БОНАар Г. А., Біnонінь П. О., Нpraeченко

Є. І., Поnотняк В. Р., Сачко У. С., Черненко О. Х.

по зоні Брова.рської МТС затвеpjl.-

жено т. Якименко Л. Ю.

..

Інструктором райкому ЛКСМУ по зоні Бобрицької МТС затвер)(­ жено т. Герасименко О. І.

***

Відбулося засі~ння ревізійної 3авідуючий вімілом райкому комісії. Головою обрано т. Горо­ ЛКСМУ ПО роботі серед шкільної хlвську Ф. Г.


СереКаі,

жовтня

19

. 1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

з

УСПІШНО ВИВЕРШИТИ КОМПЛЕКС ОСІННІХ ПОЛЬОВИХ РОБІТІ

СіЛЬКОРівсь~11 11 рейд по колгоспах

Закінчуємо польові Завершена найбільш TPYAGMil~T­ ка Gёіння ПGльова РGбота-ко­ пання картоплі нг. 271 гектарі. Серед семи рільничих бригад, які зМага.тІИСЯ, першість посіла брига­ да комуніста Петра Мельниченка. Вона на 1О днів раніше інш'Их за­ кінчила збирання на площі 45 гектарів. На одній із дільниць в 5 гектарів вона/добилася найвищого врожаю в колгоспі-по 300 цент­ нерів картоплі сорту «елла». В стислі строки вибрала картоплю і бригада, .яку очолює комуніст Іван Кравчеико. Учора закінчили &опання картоплі всі інші l\ригаДIІ.

МТС. Трактористи Петро Пl1трен­ ко, Володимир Заглинсь:rшіі і Ми­ &ола Горбаш .lU!OMa маш~ПIІ~~1І ви­

копали картоплю на

130

гекта­

рах.

На окремих 1J.il.}щr~.~,

GсобдИl'О

там, де працюва.ВI картоплекопа­

чі, провадимо RОНТР(lJlЬНЗ зби­ рання каРТОПJlі, .1уеТJlВJlIИ І,інні граблі і КУЛЬТОВ·j/! .1.)11. Виконавши JJilll ПI)~Т;lВО& дер­

жаві і натуроплати ЗІІ роботи МТС, продовжуємо кагатування ка.ртоплі. Уже заКJlадено на зимо­

відібра.ні клубні. виконанню

цього

за.вдання СПРИЯJlО дійове соціаліс­ тичне

змагання між бригадами,

ланка.ии, колгоспниками. Щоден­ на стінна газета «Щорсівець» си­ стематично висвітлювала. хід зма­ гання, нещадно &артала ледарів і бракоробів, сигнаJlізувала. про недоліки. Часто, напримад, на. площі бригади Григорія Петреика. заJlишалися не вкритими невели­

кі купи вибра.ної картоплі. Вона зеленіJlа.. В брига.ді І. Касяна іно­ ді викопана

Силос уже згнив. Довелося вики­

RЯчна,-запевняють

робити? Одержав

із силосною

один

дру-

гого керівники к()лгоспу ім. ltiрова. ці розмови чути щовечора під час роздачі нарядів. І висновки з цього начебто правильні роблять-негайно закінчити осінні роботи. Аде це тільки на сховах, факти сщчать про інше. Побува.ли ми на площах 2 і 1 бригад. До 50 гектарів картоплі

шину .

машиною

каprопля

залишалася в полі на ніч не зіб­ раною. Виступи газет

ВПJIИвали

-недоліки негайно усувалися.

Колгоспники зобов' язуються до 25 жовтня успішно виверlПИ­ ти весь комплекс осінніх пOJlЬО­ ВИХ робіт. М. Касян, заступннк голови колгоспу.

Колгосп ім. Щорса, с. Княжичі.

виконуємо

своє ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

масою

попало

гектарах,

порожні. Заглянули ми

й

в тваринни­

цькі приміщення. Ремонт ще й не розпочинали, і худоба мерзне. Хотіли ми поговорити

в день

В колгоспі занедбана масово­ політична робота. Секретар пар­ тійної організації т. ФОфa.ROВ вже близько місяця реалізовує ,ll;есь на стороні КОJlГОСПні фрукти. Нещода.вно обраний голова колгоспу т. Монастирський пови­

ся з роботою ті декілька жінок, Незадовільно провади'l'ЬСЯ в КОЛ­ щО працююri, в ці дні на полі? госпі заготівля силосу. План ви­

Звичайно ні. Про масовий вИХЇ,ll; конаний лише на яких-небудь

к()лгоспників на каvrоплекопання 25 процентів, хоч є що силосува­

брига.дир не подбав. Не СТВОРИJlИ ти, зокрема стебда ку&урудзи і тут відповідних ~TMOB і для робіт- величезна кількість отави. Нкість нен вжити рішучих захо.~ів, щоб ників та службовців, які при- силосу погана., бо заклада.ли ЙОГО швидко виправити становище.

їхали на доп()могу колгоспу.

недосвідчені в цій справі люди,

а ніхто їх роботу

..

Рейдова бригада:

не перевіряв.

Не краще оргаюзоваю роботи НещодаВЕІО відк.риЛи одну яму, і на збиранні кукурудзи. На с у -,. де було закладено ком-

маси

N. Сокоп, Т. Иисіпь, М. Со­

90 тонн зеленої

неподрібненої

бопев, В. НаАточіЙ.

конюшини.

Останні вісті 3 колгоспів

І. Гриwио. Колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка.

насінна картопля

ся в тимчасові кагати. Так було і в минулому році і значна кіль­ кість каprоплі загинула. По цьо­ му шляху йдуть керівники арті­

картоплю

за&лада.ють

в

Бобрицької МТС рапортувала про

на силос.

тракторна бригада

Г.

Косяка з

с. Літки.

левої оранки на

108

Копгосп

процентів.

*** Пеніна.

ім.

У спішно

Комбайнер

А. Козюба вже скосив комбайном «С.-6»

О. Борщ.

дострокове виконання пла.ну зяб­

кукурудзи.

І

88

гектарів зеленої маси С. Поживіп.

с. Семиполки.

ЗВЕДЕННЯ

про хід сільськогосподарських робіт в колгоспах раlону за станом на 15 жовтня 1955 р. (в процентах до плану)

Назвн сіЛІ колгоспів

Викопаио

каРТОllлl

Виорано І ва акб

зенфікува.ти труби, але цього не зробили. Щороку не виконуlOТЬ план посадки картоплі колгоспи імені Кірова, с. В.-Димерка, «Червона У&раїна», с. Гоголів, з-за неста­ чі насіння, а колгосп ім. Жда.но­ ва, с. Красилівка, щовесни про­ сить допомоги в держави. Основ­ ною

Назви сіл і колгоспів

Викопано картоплі

Внорано на зяб

86,3 84,3 77,3 75,0 72,0 72,9 71,2 68,4 65,2 64,6 59,1 48,0 90.2 82,1 86,0

77,4 66,5 62,0 72,5 76,9 54,0 77,1 55,2 83,3 68,3 83,0 56,9 71,3 72,1 71,7

причиною

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 97,2 94,3 92,9 92,0 91,8 88,4 88,4 88,2

107,6 75,7 65,0 61,0 55,5 52,9 79,0 96,5 78,9 80,7 91,1 83,3 99,3 73,7 93,3

Пухівка, ім. Ватутіна 3азим'Я, «Шлях Ілліча:. Бобрик,ім. Сталіна Троєщина, ім. Ворошилова Калита, ім. Сталіна В.-Димерка, ім. Леніна Семиполки, ім. Леніна Жердова, ім. Леніна Мокрець, ім. Будьонного В.-Димерка, ім. Кірова 3аворичі, ім. Кірова Рудня, ім. Кагановнча

По Броварській мтс По Бобрицькій мтс ПО РАНО"У

.?======================* Громадській

худобі-теплу

*======================. ситу зимівлю

цього

є

несвоє­

часне кагатування картоплі. Во­ на кладеться на зимове зберіган­ ня мокрою,

Літки, ім. Калініна Рожни, «Більшовнк» Світильне, ім. Маленкова Требухів, ім. Хрущова Гоголів, «Червона Україна» Русанів, ім. Сталіна Плоске, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Шевченка Гоголів, ім. Молотова Княжнчі, ім. Щорса В.-Димерка, ім. Димитрова Погреби, ім. Кірова Кулаж енці, «30РЯ:' Богданівка, ім. Андреєва Красилівка, ім. Жданова

примороженою і, до

того, в недостатній кількості. Міністерство сільсьr.ого fOC1l0дарства встановило агротехнічну норму засипки насінної

карт()п­ лі. Разом із страховим фондом на кожний гектар треба мати 3-3,5 тонни. В тих же кол'госпах «Чер­ вона Україна» та ім. Кірова в балансах засипки насіння сіль­ ськогосподарсь&их

культур

на

рік, надісланих в МТС, зменшено цю норму до 2,8 тонни на. гектар. Висновки напрошу­ ються самі по собі-правління цих колгоспів уже за.здалегі)(ь зорієн­

1955

тувалися на заниження плану по­

садки картоплі або на зменшен­ ня кількості рослнн на &ожному гектарі. Нк перше, так і друге може привести до зменшення ва­

лового збору картоплі в наступ­ ному році.

Не краще справа і з сортооб­ міном.Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР та ЦК КПРС колгоспи нашого району мають вирощувати щороку 3000 тонн ранньої картоплі. Для цього по­ трібно ма,ти скороспілі сорти на­

гектарах.

600.

Троєщина,

рої гнилі. Необхідно було проди­

М. Нетреба. При завданm

кагатування з

дні ме­ брига.ди підняли завданні

с.

не перебрана, із землею зсипаєть­

рання

Несучи І На оранці відзначився тр.акторИст

Сьогодні усі рільничі і корм()­

Добре працюють в ці ханізатори тракторної П. Пархоменка, які вже 579 гектарів зябу при

пах ім. Кірова.· на цей же час є лише 5 ЩlОцентів, ім. Леніна-9, а в красилівському ім. Жданова тільки 2,8 процента потрібної кількості насіння. В колгоспі ім. Ворошилова,

провадиться на полях а.ртілі з6и­

Капініна.

добувна брига,l1'l завершують ко­

..шня.

Димитрова,

50 гек­ КПРС і ХІХ з'їзду КП України І тарів він виорав 90. Шдняття зя, бу триває.

Копгосп ім.

трудову вахту на честь ХХ з'їзду

і фура.ж­

'{аким розрах.тнком, щоб не пізні­ ше 1 листопада вся &аprопля бу­ ла закладена на зимове збері-

ім.

старі кагати. В "них торік части­ на картоплі зіпсува,лась від мок­

М. Васюк та М. Нишеико.

180

Нкщо колгосп

В колгоспі ім. Леніна, с. В.-Ди­

-по 200 центнерів на &ожному з 5 гектарів одержали ла.нки

ПОСИJlИЛИ темпи

17900.

мер&&,

ної картоплі. Найвищий врожай

пати картоплю на

дюь вкрай незадовільно. За ста­ ном на 15 жовтня закладено на на.сінняз плану 96000 тонн

лі і тепер.

с. 3аворичі.

успішно проводить

насінної

Відомо,

і щебеню.

да А. СИДОренка. Вона своєчасно і без втрат зібрала картоплю на

80

чи­

яке велике значення Незрооу-· мав своєчасне, якісне кагатуван­ міло, чому стебла кукурудзи за­ ня насінної картоплі. Тимчасом кладають у необлицьовані ями, в більшості колгоспів зони Бро­ в. той час, як облицьовані стоять варської МТС цЯ робота прохо­

мало піску

скосити на силос стебла ку&у­ рудзи з 25 гектарів, а людей для оБСЛУЖУВIІННЯ комбайна не прис­ лали. Довелося самому їх шукати, організувати транспоvr. Нарешті приступили до роботи, але вия­ вилося, що тільки на 3-х гектарах зібрані качани кукурудзи. Довелося зупинити К()~lбаЙн».

У переджовтневому соціаліс­ тичному змаганні на копанні картоплі першість посіла БРRГа­

кагатування

картоплю

нути його. В інlПИХ ямах разом

розпорядження

ристів, що орали.

І дійсно, чи можуть справити-

сідньому полі ми зустріли

наСіННу

Тут же нам розповіли механі­ перевірки з керівНИ&ахИ колгос­ с. В.-}lимеркз, уже повністю за­ затори, про інший факт. На пл()- пу, та. ,ll;а.ремно. Голова правлін­ кагатував на зимове зберігання щі бригади т. Антоненка при()ра­ ня того дня не був в селі. За­ добре відібра.ну насінну &артоп­ но більше 30 тонн стебел куку­ ступник голови правління, брига­ лю, колгосп ім. Щорса, с. Кня­ рудзи, бо неякісно зібрали їх. дири, агІЮном і не появилися 15 жичі, 60 процентів потрібної Чимало зламаних, але не вивезе­ жовтня в полі. Бригадир т. Горба­ кількості, то в окремих колгоспах них качанів там пригорнуто зем­ тенко дійшов навіть до того, що з ~ини агрономів, правлінь кол­ лею. Вважаємо, що вина в цьому задиши в на декілька днів брига­ госпів ця справа зволікається. не тільки бригадира, а й тракто- ду і випасає свою власну корову. Так, у великодимерських колгос­

T}"l'

тонн. Особ­

1200

ливу увагу приділяємо насінному фощу-ка.гатуємо тільки добре У спішному

бай нера Максима Андруха. Він, хвидюючись, питає: «Що мені

ще пе вибрано. На 6 гектарах вона викопана машиною, але 4 дні лежить не зібра.на., псується. Серед поля декілька днів нерухомо стоїть картоплекопач. Бригадир 2 бригади М. Горбатенко безпорадно розводить руками: що зробиш-не встигаємо збирати подала нам Брова~ыіІ)її картоплю, тому й зупинили ма-

Дійову допомогу тракторна бригада

ве зберігання

Рідко буває така чу~ова осінь, як нині: суха, тепла, со-

-

роботи

Закагатувати

Швидко виправити становище

Киівська область. Виконуючи рішення вересневого Пленуму ЦК КПРС, колгоспннки сіль· госп артілі «Шлях до комунізму», Бориспільського району, внконали план розвитку поголів'Я і під­ вищення продуктивності худобн. В колгоспі нараховується 1615 голів великої рогатої худоби, з них-500 дійних корів. На 15 вересня надоєно по 2200 літрів молока на фуражну корову при плані 1650 літрів. Колгоспники ремонтують і будують нові тварннницькі приміщення, підвісні до· роги, обладнують кормоцех, створюють півторарічний запас кормів.

Н а кормоцех.

з нім к а х: І. Колгоспне стадо великої рогатої худоби. На другому плані зліва-новий Регулювання кормопідготовчоro агрегату в кормоцеху. (Прескліше РАТАУ). Фото С. Михайлової.

2.

сіння. Однак і досі з колгоспу ім. Хрущова, с. Требухів, не за­ брано в порядку сортообміну єди­ ний, який є в районі, ранній сорт картоплі «бородянський'». Залишилося ,ll;уже мало часу до морозів. Необхідно вжити всіх за­ ходів, щоб не пізніш як до 25 жовтня

закінчити

кагатування

насінної каlЛ'оплі і сортообмін. О. Стебакова, заступник

нома

головного

Броварської

по овочах,

агро­

МТС


СТАХАНОВЕЦЬ

Листи Із столицІ РадянськоУ УкраУни

На ній ми бачимо видатного ра­ дянського мікробіолога і епідеміо­

лога Данила

Кириловича

.'Іотного із синами.

Серед

Забо-

них

і

З

того часу

Д. К. Заболотний не спинявся навіть

перед

самопожертвуванням

на благо свого народу, в ім'я рооквіту вітчизняної науки. Вивча­

ви про те, щоб двинути :! місця

граді.

Поряд з фотографією, яка при­ вертає особливу увагу ві,ll;ві,!(ува­

чів музею, експонуlO'l'ЬСЯ золота медаль, якою д. К. Заболотний був нагороджений на міжнародній протичумній КОНференції в Мук­ дені, дві іменні ме,ll;алі, піднесені ному пастерівськими інститутами

Парижа і Туніса, а також до&у­ менти, які свідчать про те, що він вніс неоціненний вклад у

скарбниці вітчизняної науки. Перші

наукові

дослідження

Д. К. Заболотний здійснив під ке­ рівництвом видатного російського біолога І . І. Мєчнікова на ство----~

ці в галузі запобігання і ліку­ вання тифів, дизентерії, малярії та інших заразних хвороб.

Від студента-революціонера д() вченого із світовим ім'ям-такий плодотворний ЖИ'I'l'євий ШЛЯХ

Д. К. Заболотн<il'о. Ного наукова спадщина, ім'я його безмірно близьке і дороге радянс'ьким ' лю­ дям. Цими днями, у зв'язку. з 25-річчям З дня смерті Д. К. 3а... болотного, встановлено мармуро­ ву меморіальну дошку на фаса­ ді буДlПlltу М 28 по Великій Жи­ томирській вулиці в Києві, де вчений жив у 1928-1929 рр., коли він був дійсним членом Академії наук СРСР і президеR'I'ОМ

керівником якого він був багато років, відкрито постійну вистав­

ку йо'Го науКОВИХ щаць.

...

К. ЄвгеН08. (Кор. РАТАУ).

----

I(ОНСУЛЬТАЦlЯ на допомогу І nогвардlАщнни в роки громадян­

ська

ПOJIітика

першочергового

розвитку важкої промисnовостl . Соціаnістична індустрlаnізацlя:.19 жовтня о 17 годині 20 хв. по другlй програмі (на хвипях 1734 м,

ської віАни:.-20 ЖОВТНЯ О

18 го­ дині ЗО хвиnин по станціях І про­ грами (на хвипях 1271 м, 1987 м, 1068 м, 779 м, 31 м, 41 м, 50 м.). 'КОНСУЛЬТАЦІЯ на допомогу вивчаючим діалектичннй і істо-

М. Сепюк, колгоспник.

с. В.-Димерка.

Вlвцеферма без освІтлення Ще п'ять років

тому побуду­

вали в нашому колгоспі ім. Моло­

това, с. Гоголів, вівцеферму, але досі вона не має електроосвітлен­ ня, хоч всі інші тваринницькі приміщення електрифіковані. На два відділення ферми ВИ,!l;ілили 'l'iльки один ліхтар, та і той не­ справний. Хочу, до речі, нагадати прав­ лінню ко.лгоспу, що протипожеж­ ного інвентаря поблизу ферми не­

має. Слід про це подумати. І. Проскурко, колгоспник.

КОНКРЕТНІ ЗАПИТАННЯ Правпінню копгоспу «3оря, С. КупаженцІ. Коли буде органі­ зовано підвіз учнів з се.'1а до Сві­ тильнівської школи, де вони вчаться? Адже рішенн){ по цьому питанню було прийнято на збо­

ЛитвиненІСО, Собопь.

оргаНІзатор

Нотатки

11

лося,

полохливо

ревах,

наче

пурпурового

тремтнть

лоскутики ко.'!:,ору

на

де­

казкової

тканини.

Задовго до холодів наближення осені відчу.ли птахи. Одними з перших відлеті.'!и в теп.'!і краї найбільші наші птахи-чорногу­ зи. Ще 22-23 серпня зник.'!и в ірій зозулі та іволги. Трохи піз­ ніше полетіли з своїх бо.'!іт біль­

шість дупелів і кулчків . Покину­ ли свої тихі заводі і малі крячки. В останній декаді вересня зник· ли

від

нас

веселі

щебетухи-лас­

тівки. Трохи раніше по.'!етіли в теплий край і ЇХ близькі родичі­ стрижні. Ці птички цікаві тим, що не 8міють по·справжньому ні хо­ дити, ні сидіти. Іх ніжки настіль­ ки мало розвинуті, що коли стри­ жу ав'язати криnа, 1'0 він ледве­ .'!едве пересувається по землі. Все життя цієї пташки проходить в

повітрі-тут вона

знаходить собі

їжу, ловлячи комах, на льоту п'Є

воду . Лише спить стриж в гнізді. В останні дні, піCJIЯ першнх

. ------

-----.,

Іригаційні роботи в Китаї у Китайській Народній Респуб­ ліці за минулі 6 років в результа­ ті пшроких іригаційних робіт в басейні ріки Хуанхе, а також бу_· дівництва зрошувальних систем і каналів в іНІІіих районах країни площа' зрошувальних земель зрос­

ла біл'ьщ як на

мільйони га.

4

Широко розгорнуті зрошуваль­ ні роботи в провінцЦ Чженцзян.

в

більше і більше трудящих селян, тор сільського. господарства oxo~переконуючись

у перевагах

ко-

чи-

ликів. В мовчазній

тиші .'!ісу чути стукіт дятлів, що поча.'!и свою ко-

рисну роботу-видовбування відховаються

влаштовуються на

проходить

значно

кожним роком в сільському

Тепер у країні є більше

торні стаюW. Тепер у країні є

лективних

5600

господарств

і

ко-

това-

риств по спільному обробітку землі (ТСОЗ'ів), що об'єднують по-

220

МТС, які мають

тракторів.. (в 15-ти сильні).

16

тисяч

перерахунку

на

Електрифікація польських сіл Будівництво і введення в екс-І ле десятиріччя елеКТР~Фіковано плуатацію нових електростанцій понад 14 тисяч 200 СІЛ, тобто

У народній Польщі дозволяє в ~айже 30 процентів усіх сіл крааб

ІНи.

Jrеглий вам їздовий Л. Толочко, що проживає в Свиноїдах і, до речі, в колгоспі не Пр&ЦЮЄ, буде

До війни в Польщі електрик,у мали лише 1200 сіл. За мику-

450

розпоряджатися конем,

ах

пров~дити

.

До кінця цього року електричсіл, кооперативів і держгос­

пів.

який на­

ФестиваJlЬ радянських фІльмів вАлбаніТ лежить ветпУНКТУ, наче власним? В Албанії з нагоди місячника цього місяЦЯ'. Будуть ПО.&аЗані Поясніть, разом з тим, куди діває Толочко ті гроші, які одержує за албано-радянської дружби почав- фільми; «С&лдат Іван БровкіН», ся фестиваль радянських ХУ,!І;ОЖ-

П. Онопрієнко, Т. Носок.

5

годині ранку.

Птахи більшу частину свого життя проводять в повітрі. А це д.'!я людинн має важ.'!иве зна­ чення, бо птахн ведуть неустанну боротьбу з комахами. З'їдають їх

птахи велнку кількість. Деякі птиці потребують на деиь більшу кількість харчів, ніж важать самі.

Відомо, скільки зла приносять

людині комахи . Взагалі, вони ду-

численні

і

становлять

три

чверті всіх видів живих істот, що

иасе.1ЯЮТЬ земну кулю. Якби, на­

Цікаво відзначити, що осінній прик.'!ад, людині вдалося знищити

відліт

процеНТІВ

не світло одержа.ть ще близько

В цей час птахи, що від.'!етіли же

в теп.'!і краї ,

3

26

господарстві Румунії все більДІУ роль відіграlO'l'Ь машинно-тра.к­

ніх

і

документальних

Фестиваль триватиме

«Приборкувачка тигрів», «Овод»

фільмів. та інші. до

(ТАРС).

кінця

Крім дрібних птахів, що жив· ляться комахами, є і хижаки. Во­

нових місцях.

орної землі країни.

лективної праці, поступово пере-

прилітає о

пнск синнць, щнглів,

якою

лює тепер маиже

ходять від індивідуального ведення господарства ДО громадського.

терни й

жів, що маидрують веселими го· мінкими стаЙкамн. Синнці зараз багато працюють. Вони досліджують гілки дерев, визбируючи на них яйця мете-

за

сел

Глибокі перетворення ВіДбува-1 над 360 тисяч ?O~ с~ля~ських

на зиму. Все частіше чути харак-

приморозків, помітно пожвавились птахи, що нікуди не відлітають

корн,

де збудовано ряд нових і рекон­ струйовано багато вже діючих зрошувальних СП'QРУД. В усіх ок-' ругах провінції намічено будів­ ництво невеликих сільських гід­ роелектростанцій. Підготовка до будівництва зро­ шувальних систем і каналів роз­ ГОРНУ,1а.ся в інших провінціях Китаю.

ються В румунському селі. Все господарств. СОЦІалІСТИЧНИИ сек­

одие літо знищує б.'!изько мільйо­ на шкідливих комах . А корольок за цей же час знищує більше чо· тирьох мі.'!ьЙонів комашинок. Си­

різні жучки і черви.

До весни наступного року тут бу­

ру мун с ьк О му

голланд, що розташований в Бал­ тійському морі. Чорноголова ржанка, щО ЗИМУЄ в Африці, переліт в 3000 кіломет­ рів робить без відпочинку. Якщо, припустимо, що ця птичка зали­ шає африканський берег о 7 го· дині вечора, то на Нову Землю

мерлої

виставки.

Фото Юнайтед Прес Фото.

-с;)­

ПТАХИ-НАШІ ДРУЗІ ні. Все дошкульнішою стає нічна прохолода. З дерев спадає ЇХ літ­ ній наряд. Листя, що ще залиши­

понати

Камен­

електрИфІка.ЦlЮ польських СІЛ.

~porpaMI.

натуралІста

Наступила друга половина осе­

радянські

Платонов,

~ироких. ма.сшт

Жовтня дnя ДОJlі народІв Росlї:.-

розгрому воєнної Інтервенції і бі-22 жовтня по

з 11 і м к у:

в с. Літиах т. Микапу А. Доки під­

1309 м, 49 мі 55 м.). рнчннй матерlаnlзм «Боротьба ЛЕКЦІЯ на допомогу вивчаю- двох Інапрямів в фl.lософії:.-21 чим історію КПРС «Комуністнчна жовтня по 11 програмІ. роб(YJ'У конем на стороні? . .. БЕСІДА «Значення Великого паРТlя-натхнеиник І

Н а

ків.

***ветпунктом 3аві"уючому

марксистсько-ленІнську теорІю вивчаючим пonlтекономlю «Ленін-

місцях, де живе заступник голови і ряд інших осіб. Ніхто не проти того, щоб в хаті т. Лебединця і всіх інших осіб була елеltтрика, радіо, але треба подбати за всіх колгоспни-

Нот,

бесІди І лекцlУ на допомогу вивчаючим

ра­

ський і Петров оглядають екс­

рах.

СЛУХАЙТЕ ПО РАДІО

працівники

тих POO~OB у хатах не сталCl світ­

Амдемії наук УРСР. В інституті міКJ)6біології і епідемі()логії імені Д. К. Заболотного, засновником і

побували

ліше і радіо не залунало. Замі­ нили кілька стовпів і BiД)l~MOH­

:Медична наука багато чим зо­ бов'язана Д. К. Заболотному, який установив роль гризунів у поши­ ренні чуми, виробив протичумку

Широко відомі й()го наукові пра­

ній

інженери

боротьбу з цією страшною хворобою на просьбу китайського уряду з Росіі виїхала наукова екс-

для врятування кожної людини.

зва­

дянського суднобудування.

гатьох б}'динків колгоспників сільгоспартіJІЇ ім. Кірова, але від

культуру збудника носноі хвороби.

сироватку, організував перші в Росіі протичумні лабораторії.

і

рюваЛЬНОl техніки. Недавно на

електрифікацію і радіофікацію ба­

Майже півстолі'М'я тому в ки'І'аї спалахну ла епідемія чуми. На

цієї смерто­

відкрито

виставку суднобудівної

Понад рік вже точаться розмо­

ючи шляхи боротьби з холерою, напри:к.лад, він протягом місяця вводив у свій організм убиту тува.'1И електролінію тільки в тих

Вдень і вночі його можна було ба­ чити в бараках з хворими. І ось під час обходу одного з бараків він виявив серед трупів малень­ кого ледве живого хлопчика. Да­ нило Кирилович вилікував чорно­ окого Ван-Гуя, який втратив батьків, відвіз в Росію, усиновив і виховав . Тепер Ван-Гуй Забо­ лотний живе і працює в Ленін­

року

1955

Англія. В Лондоні

Тільки розмови ...

Ван-Гун 3або.'ІОТНИИ, чия біографія являє собою справді глибо,ко хви.lІОЮЧИИ документ.

педиція на чолі з д. К . Заболотним . Багато сил віддав учений

жовтня

~ЧИ"'АЧІD,

реній ним першЩ у Росії бактеріологічній станції.

19

DПОО(['ll'IИІNQШUX

Хвилюючі документи Під склом однієї з вітрин КиЇвського історичного музею­ потьм'яніла від часу фотографія.

СереАа.

повіль,

абсолютно всіх шкідливих комах,

ніше, ніж весняний, коли птахи то врожаї наших полів, городів, під впливом могутиіх інстинктів саД.ів збі.'!ьшились би в кілька швидко повертаються иа місця, де раЗІВ. . . родились і вирос.'!н. Птахи надзви-

Наукою

розроблеНІ

числеННІ

ниця лазурівка, що живиться пе· реважно яйцями метеликів, збн· рає їх за рік до шести з полови­

ною мільйонів.

нн

теж

ству.

тів. До того ж деякі з НИХ літа-

хаНІЧНІ,

ХІМІЧНІ,

пролітає за одну годииу по 320 кі.'!ометрів. За одну ніч вона яри.'!ітає із Єгнпта до острова Гель-

Спостереженнями вчених під­ тверджено, що навіть така неве­ лика пташка, ІІК горихвістка за

Так, один

знищує

користь,

зни­

до

пуда

хом'як

за

літо

зерна.

Дякуючи птахам, щороку лише на Україні зберігаються від зни­ щення тисячі і тисячі пудів аерна.

От чому наш оБОВ'язок неустан· но захищати птахів. Вчителі і батьки мають завжди виховувати в дітей любовне став­ .'!ення до наших кри.'!атих друзів. Добре б було, коли б в кожному піонерському загоні організували­ ся групи «Друзів птахів:.. Робота в них цікава і, разом з тим, гро­ мадсько,корисна .

чайно витривалі під час перельо-І СПО~Об~ бо~О!hб.и з комах~ми~м~­ ють дуже швидко. Так, невелика голубогруда птичка варакуша

приносять

щуючи по.'!ьових гризунів, що ду­ же шкодять сільському господар­

С. Онищенко, старший науковий співробіт­ ник Української зональної .'!абораторії Всесоюзного на­ уково-дослідного інституту

бактеРІОЛОГІЧНІ.

І все ж без ~опомоги птахів роби­ ти . це ЛЮДИНІ було б дуже важко.

мисnивського

с.

Заворичі.

Адреса редаціl: с. Бровари, І(иlвськоl облас:ті, ВУ". l(иlВCЬJ[а, МІ

промислу.

Повідь У США

16

жовтня

в семи північно­

східних штаmx США-Ньк,·Ноpl. ку,

Нью-Джерсі,

Пенсільванії

Нью-Гемпmірі, Род-АйлеllДЇ, Мас­ сачузетсі і Коннектікуті-п()ча­ лась tильна дові,!l;Ь, викликана розливом бага.тьох рік після дво­ денних злив. Тисячі людей зали­

шились без притул&у. Є. жертви. Важливі залізничні колії і авто­ стради розмиті, рух по них фак­

тично припинився. Деякі міста опинились ізольовaJlИМИ. Матері­ альна шкода, заПО,!l;іяна повіддю, оБЧИСJНOється сотнями мільйонів доларів. В деяких затоплених містах в штаті Коннек.тікут рі­ вень води перевИIUУЄ 4 метри.

(ТАРС). Редактор

С. ПОГРЕБІВСЬКИR. Книш Клавдія Олексаидрівна, яка живе в с. Світильне, порушує справу про роз.'!учення з чолов~ ком Проценком Іваном Терентійо вичем, що проживає там же.

Справа слухатиметься в народ­ ному суді 2-ї ді.'!ьниці Броварсько­ го району.

138.

БроваРСЬКІ раАовва друкаРВJI І(иівськоro обnасиого управлiвu куnьтури.

ЗІ".

3271-2508.

125 номер 1955 рік  
125 номер 1955 рік  

125 номер 1955 рік

Advertisement