Page 1

Газета ВИХОДІІТЬ квІтня 1937 року

з

СЕРЕДА,

17

Л ИСТОПАДА

6

але

з

кожним

днем усе впев­

звІсно, не може не тривожити кожного з нас, найсер­ ісnит

доведеться

усе

ж

складати

тваринни­

кам району. Чому саме їм? Та тому, що на сьогодні окремі госnодарства ще фактично не готові до nрове­ дення зимІвлІ: достатньої кІлькості кормів не заго­ товлено, тваринницькі примІщення не Відремонтовано , організація роботи не витримує нІякої критики.

Прикладів можна навести більше , ніж удосталь. Де­

сятки їх прозвучало на черговому засіданні конт­ рольного ком ітету районної Ради народних депута тів, на якому ішла мова про готовнІсть до зимівлі

худоби в <<Зоря•. не

радгоспах

Інакше

як

«Літківський• .

катастрофІчним

<<Пухівський•,

становище

тут

назвеш.

Судіть самі: проти

минулого року сіна .у <<Літків

300

ському• заготовлено менше на

тонн ,

-

силосу

на 4.800 тонн, кондкормів є в наявності лише десята частина від потрібної кількості.

У

<<Пухівському•

ються зимувати. соковитих ·93, треби. Не

витримує

взагалі не зрозуміло,

я к збира­

Грубих кормів тут заготовлено 70, ко.нцкормів 73 проц~нти до nо­ критнии

і

якість nідготовки

у << Літківському • снлав менше,

рости

національному

Ви ходячи з положень

1

резолюЦії Форум у інтелІ­ генцїі України, у с відом­

молодняка у

люючи

с вою в еr. ину від­ повідальність п еред р ід­ ною землею за особисту с вою участь у підготовці

1

проведення

грудня пре ­

зидентських

вибо рів

референдуму ,

який

та

має

ви значИти і сторичн у до­ лю України, ми, учасни­ ки зборів інтелігенції

Броварів району,

і Броварсько го вино с имо тані

ухвали:

1.

За ч ас. що зал ишив­

ся до референдуму , орга­ нІзувати збори і1Ітеліг е н­ ції на місцях : на заво­ дах,

у

лах.

організ аціях

радгоспах ,

шко­

і

уста­

Уповноважити

ників

п ровести

тел!rенціІ на підприємствах , ЦіЯХ,

учас­

збори

ІН­

мІсцях, н а в організа­

установах,

населе­

них пунктах району з ме-

Яка Гасло борги!• ють

усіх

•ВІддамо

селу

місцевою

владою колишніх

ном·партійних

приміщень

організація:\f .

Збори Броварщини

інтелігенції в.провадити

4.

у

питання

1

традицію

їх

щорічн'о,

їх

важлив им

подіям

у

проводити

присвячуючи п ол ітичним

житті

нашого

народу .

5.

Вимагати

і

від

райо нної

родни х

зувати

депутатів

роботу

місь­

Рад

на­

антиві­

виборчих

комі с ій

по

передвиборній

агітації

за

незалетніст ь

України.

така

тopгiDJJI,

будІІНків

дла

дуже

полюбля-

спеціалістів

сьогодні

депутати

струкцІю об' єктів. - Василю Івановичу, прошу більш докладно

рІвНІВ.

От

тlлькн

зрушень

у

пол1пmнев1 умов життя та праці селянам ще че-

кати і чекати . І все ж ... Як повІдомив нашому ко· ре~понденту

ління

голова

прав­

райспоживспІлки

В.

І.

му

році

ГУЗЕНКО,

в

колектив

цьо­

витра­

мільйон карбован­ капіталовкладень на

1

спорудженни

ІШМ

року.

нада•ння

дитячим

про­

референДумі

1991

турбота,

кардинальних

тив ців

пер ед про

господарсь­

способом

золадів

розповІсти

та

про

рекон­

вашІ

но­

вобудови.

-

Цими днями у Гре­ бельках . вІдкрито новий магазин сПродтовари• площею 60 квадратних м етрів. У Мокреці гото­ вий до здачІ сучасний за­ клад чими

торгівлІ продоволь­ І nромисловими то­

варами .

.

тру днощl

Однак Із

2,2

«П ухІвськом у•

при-

315~350 гра­

-

Нерівників радгоспів і головних спеціалістів зобо­ н'язано в найкорОіШі строки виправити становище , а спеЦіалІстам АПН « Десна » надат11 їм допомогу . . Але якщо бути до к ін ця чесним . надолужити про­ гаяне навряд чи вдасться . Еати до зими сани,

Бо запізно, очевидно, готу­

коли ще й дерево для них не - зру­

бано. Саме в такій с итуацІї й опинилися в Лlтках .. Світильному , ПухівЦі, де дочекалися « білих мух», у що вони так і не налетять.

В. НЕБРАТ.

Мал. Б. ГОРБА ЧЕВСЬКОГО . .lІІІІІІІІІІІІІІІІJІt.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ І І t І ІІІ І

.-

учасникІв зборів ІнтелІгеw-tії Броварів Броварського району до у сіх громадян Броварщннн.

незалежності

Поставити

3.

на

fiBEPHEHHB

Акту

Броварів

мадської худоби незадовіЛьною і оголосив їм д6гани.

ДорогІ

на

грудня

кої

новах.

2.

1

що

СередньодобовІ

та

тою роз'яснення значення

України

Новобудови

боту головних зоотехніків названих радгоспів т.т. Те­ личка, Силеніна, !lохила по орган ізації зимівЛі гро­

відродженнІ•

голошення

.

мів, що теж не може задовольняти ніного. Тому-то контрольний номітет Цілком справедливо визнав ро­

Броварщипи

nідтвердження

кілограма,

4,3

ніж на цю дату торік.

~Україна. НезалежнІсть. Роль Інтелігенції у

ROII .

необхідних умов . Не секрет же. що умов цих на фермах явно бракує: кімнати відпочинну в належний порядок не приведенІ, гарячого харчування не органі­ зовано , спецодяго~ і мийними засобами тварининии не забезпечені . · Усе с казане вище ланни одного ланцюга і по­ мІтно позначаються на продунтивності громадсьної худоби. При мі ром, 25 жовтня надій на одну корову

Резолюція зборtв Інтелігенції

:5

згаданих радгосnів можуть образитися: ~за віщо нас звинувачують у бездушностІ?•. Та хоча б за таке байдуже ставлення до тваринникІв , до створення Ім

душі сподіваю чись .

нІякої

Ціна

байдужостІ взятися над9ям та nривісам? Директориt

неніше вступає в свої права. І хоч за прогнозами си­ ноптиків вона обЩяє бути суворою та холодною, що , йозніший

124 (8231)

r•

ремонту тваринницьких примІщень. Безвідnовідаль­ ність нерlвнинІв 1 посадових осіб далася-таки взнани, а тому не дивно, що станом на 22 ~овтня ц. р. на стійлове утримання не було переведено близько 5 ти­ сяч голів худоби. Де ж при такій бездушності та

А .,білі мухи" налетіли... хоч і nоволі,

м

рІІОNНОЇ Рад народних деnутатів Киїасьної ОСІІІІСТі

Громадсьио-nоІІітична rа1ета &роварсьних місьиот

Зима,

РОІ(У

1991

виникли

пІдведенням

земляки!

минули

1 грудни відбудеться Всеукраікський референ­ дум,

JІКИЙ

визначить

до­

лю України . Ваш голос на референдумІ буде ви­ рІшувати не тІльки пи­ тання української держав­ ності, але 1 нашого май­

бутнього .

коли

на

наших

очах

вІковІчне прагнення укра­ Інського народу до свого внзволе·нНJІ вІд Імперсь­ кого

ярма

перетворюєть­

ся у реальність. Прнйиит­ тя 24 серпня 1991 року

Акту про незалежність України, який має бутИ

пІдтверджений референдумІ,

ськ1 від

вибори

нами на презндент­

вимагають

кожного

громадІПІнна

якнайсвІдомІmоІ участІ у вирІшеннІ свовІ долІ. Демократичні процеси на Украіні, на щастя, об-

й

вІддача

тистояння,

нальної мали

приміщенні, лt, с я. буде

яке -звільни­ розташовано

го-с подарський магазин . Закінчується будІ вницт­

так

і

націо­

обмеженостІ,

місце

в

інших

які ре­

гІонах колишнього СРСР. Політика ВерховноІ Ради України останнІм "!асом показує , зумно,

що

наша

молода

будується

виважено,

стрІчав

упертиА

хоч

опір

зу­

з

до всіх громадо мІста 1 району підтримати нашу Верховну Раду, tнтеліrен­ цІю у їх прагненні від­ новиu

свою

справдІ

не­

залеЖну І вільну держа­ ву. Давайте Зробимо єди­ ний І вірвий вибір : під­ твердвмо Акт проголо­ шення

Слава Украіні!

алкогольних напоїв пром­ комбtнату . Тут же непо­

далік,

на

до

требухівській

пос луг

бровар­

чан і гостей міста буде спеціалізований магазин ~гарячі ковбаси• .

800

нІлограмів со­

гу налагодити безвlдход· не виробнwцтво і не на­ носити шкоди енологІІ : До нового літнього се­

лодкої продукції за змі­ ну виготовлятиме новий нондитерсьний цех у Бро­ варах . Борошняними ви­ робами торгуватимуть ма­ газини райспоживспілки як . У містІ, так і в насе­ лених пунктах райо-ну . І , нарештІ , наші пра­

зону

цівники

во

ком-nлексу

ри

по

із

заготконто­

забив анню

аакритим

ним

ЦИІ<ЛОМ,

ху доби

технол'Огlч­ ЩО

плану ємо

дає

змо­

розшири­

ти і вдвічі •Підвищити по­ туЖІВість цеху по вироб­

ИИЦТ'ВУ квасу у цеху без-

М 234 ВІД 15. 10. 1991 Р. сПРО УТВОРЕ НЯ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІС ІН ПО ВИ ОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАІНИ• ТА ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІН сПРО ОБРАННЯ ГОЛІВ, ІХ ЗАСТУПНИКІВ ТА СЕКРЕТАРІВ . ВИБОРЧИХ КОМІСІЯ• (Продовження. Початок у

35.

теж

стануть

но­

воселами . Для них буду­ ємо два котеджі у Літ­ ках і три в Броварах.

.NV.NV 121, 122, 123). .NV 535

РОЖІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛ ЬНИЦЯ Голова дІльннчкоІ виборчої комісії -

БІЛІНСЬНИй М икола Іванович , голо вний зоотехнік радгоспу << Придеснянс ькнй• ра дою трудового ко­ лект иву

радгоспу .

Заступник голови дІльничної виборчої комісії НАБИШ АнатолІй Вас ильович. по мічник бригадира радгоспу сПридес нянський » радою трудового ко­ дентиву

радгоспу.

Секретар дільничної виборчої комІ<:ії АНУЛІНІНА Тетяна Опанасі вна . і нспектор в іддІлу кадрів радгоспу сПридеснянс ький» радою т рудо­ вого

колективу · радгоспу.

Члени дІльничної виборчо! комІсІї: БАРЛАНИЦЬНА Валентина Іва нівна . бухгал те р

незалежностІ.

Хай живе самостійиа соборна УкраІнська дер­ жава!

До

ПРО ПРИИНЯТІ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

РАИОННОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАfсІВ

ро­

боку Імперського центру. ВІд іменІ учасникІв зборів ми звертаємось

трасі,

с юди елеитроенергlї . А у

ПОВІІОМDЕННІ

авантюристич­

шляхи політичного міжнаціонального про­

держава

Доля надала нам унІ­ кальну можливість жити і працювати в Історичний час,

НІ

1

як

радгоспу лектив у

с Придеснянсьний •

-

радо ю

трудового

но­

радгосп у .

ЗАХАРЧЕННО Лариса Леон іді вна , вишивальниця JНтківсьного фі ліалу виробничо-художнього об' єднан­

ня ім . Т . Г. ІІlевче нка жІно чою радою с . Ро жн и. НЕСТЕРЕННО Анатоліn Івано в ич, тракторист рад­ госпу «Придеснянський» радою трудов ого ко лекти­ ву

радгоспу.

СИДОРЕННО Іван Минолайович, т ракторист рад­ госпу «Придес нянський » радою т рудового коле кти­ ву

радго с nу .

ХА ВРО Іван Трохимович , бригади р овочевої брига· ди

радгоспу

колективу

сПридеснян сьний»

ШНАРУПА госпу тиву

36.

-

радою

трудов ого

радгоспу .

Анатолій

Ва-силь ови ч.

-

«Придеснянський »

ра дою

бухгалтер трудового

радгоспу.

РОЖНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Голова дІльничної виборчої комісІї

СЕННІНОВ

Л еонід

ветеранl·в вІйни

та

Семенович , праці

с.

nенс Іон ер

.NV 536

--

радою

Рожн и.

Заступник голови дільиичиоІ виборчої комісІІ МАНАРЕННО Микола Васильович, пенсіонер -

дою

рад­

но л е к­

ветеран і в

.Секретар

НОРОЛЕННО

в ій ни

та

праці

ра­

с. · Рожни.

дільничної виборчої комісІї

Тетяна

-

Василівна ,

ського фельдшерсько-акушерського жін очою радою с . Рожни .

...,..

сан ітарна пункту

РожнІв­

N'9 2 -


2

стор.

листопада

8 6

р.

1991

ХОМЕНЧУН Петро Олексійович, бригадир радгоспу <<Зоря~> радою трудового колективу радгоспу. Секретар дільинчноІ внборчоі комісіі НРИВЕЦЬ Ольга Григорівна. завідуюча Нулажин­ сьним сільським клубом жІночою радою с. Сві·

ПовіАОІМ (Початок

на

І·й

тильне.

стор.).

Члени дІльничної виборчої комісії: БОРОВИН Тетяна <<При;rРсніlнсьІшй» -

Іванівна, робітниця радго<:пу радою трудового колективу рад­

госпу.

!ВАШ НО сьного

том

Петро

Васильович,

-

радіовузла

дільниЦі

електромонтер ЛІтків­

громадським

Сибір,

Хо:v~енка,

вуличним

Пушкіна с.

номіте­

Рожни.

НОЗА ЧЕН НО· Людмила Миколаївна, бухгалтер рад­

госпу ву

'' Придесняйський» -

радою трудоного колекти­

радгоспу.

-'1

.\ЗУР Наталія Василівна. завідуюча Рожнівським Ф<'.lІ.;rшерсько-акушерськмм пунктом NQ 2 -· жіночnю ра:tою с. Рожни.

r І. \СТУШЕННО Микита :\1ихайлович. пенсіонер j><І.tою ветеранів війни та праЦі с. Рожни. ФІ'\ ТОВЕННО

Євгенія

Янівна.

Рожнів­

тру до вим

колекти-

ДІЛЬНИЦЯ

.N9 537

Голова дільничної виборчої комісії НАЗАРЕННО Валерій Гнатович. начальник реалізації держплемптахозаводу «Рудня»

відділу радою

~щ·І

ШК0.1И,

37.

РУДИЯНСЬКА

трудового

-

ВИБОРЧА

колективу

.

держплемптахозаводу.

Заступник голови дільничної виборчої комісії ПОДИМА Василь Юрійович, вчитель Руднянеької середньої школи трудовим колентиво:vІ школи.

Секретар дільничної виборчої комісії НОВАЛІВСЬНА Надія Іванівна. бухгалтер держплем­

птахозаводу

<<Рудня»

радо10

-

держплемптахозаводу.

Члени

дІльничної

НУХАРЧУН Віктор еької середньої школи

трудового

виборчої

Анатолійович,

-

.

колективу

комісії: вчитель

Руднян­

трудовим колективом школи.

МОСНАЛЕННО Марія Петрівна, завідуюча дитячим садком села Рудня колективом дитячого садка. НАГОРНА Ніна Петрівна, завідуюча відділом над­ рів держплемптахозаводу

«Рудня»

жіночою радою

-

держплемптахозаводу.

РУ ДОБА БА сьного тиву

Юр1й

будинку

ГригорОjJИЧ,

культури

ра,1ою

-

держплем,nтахозаводу

СНОРОБАГ АТЬНО

Руднян

трудового

«Рудня».

Галина

держплемштахозаводу

диреюор

Пантеліївна.

«Рудня:~>

колек­

лаборант

жін_очою

радою

де ржплемптахозаtюду.

РУСАНІВСЬКА

38.

ВИБОРЧА

ДІЛЬНИЦЯ

.N9 538

-

ГОРИй Василь Степанович. вчитель РусаНівської се­ ПЕТРЕНhО санівсь;.;•)Ї

трудовим колективом школи. дільничної виборчої коміс.ії -

-

Світлана

середньої

Володимирівна.

школи

Ру­

колективом

школи.

Члени

дільничної

Енборчої

комісії:

ГУЛИй Григорій Андрійови'-1., водій радгоспу <<Ру­

сан:всьний»

нолективом

-

авто.парну

радгоспу.

1\,АНАРЕННО Василь Минолайович, робітнии буді·

всльної

бригади

радгоспу

тивам будівельної бригади~

«Русанівсьний»

колен­

-

НЕС~ ЕРЕННО Софія Нирилівна. медсестра Руса­ н.всьної медамбулаторії но.1ентивом медамбулато­ р_ї

та

дільничної

пи.г: ЬТЯй

лінарні.

Галина

Федорі.вна.

РусаНівсьної дільничної лінарні

ничної

лінарНі

та

старша

:УІ едеест ра

нолентивом діль­

-

медам6улаторії.

САПРИЮНА Галина Федорівна. завідуюча апте­ "ою с. Русанів нолентивом :vІедамбулаторії та діль­

ничної

лінарні.

СОЛОВЕй Галина Іванівна. техн:н штучного осіме­

н:ння радгосnу <~<Русанівсьний»

.'\1'2

З

радгоспу.

-

нолективо!VІ ферми

лективу

птахорадгоспу.

Секретар

·пу <<Семиполнівський» --·

шноли

-

трудовим

тиву

ШНО.1И.

СИЛНО Лідія

госnу «Зоря» Члени

дільни~ної виборчої комісії

r·риторівна.

-

бухгалтер автоnарну

дільничної

виборчої

комісії:

ГУЦЕНТОК Арнадій Ісаанович. пенсіонер -

радою

ветеранів війни та nраЦі с. Світильне.

ОНУЧЕННО

Нівсьиої

рад·

радою трудового нолентиву радгоспу.

Лариса

середньої

Іванівна. вчительна Світйльтрудови:v~ нолентиво!VІ

ПИЦАН

Ніна

Мансимівна,

буХІгалтер

сьної сільсьної Ради народних депутатів радою

с.

Світильне.

ПРОНОПЕННО

Петро

Дмитрович,

Світильнів­

жіночою

пенсіонер

радою ветеранів війни та праці с. Світильне.

-

САДОВСЬНА Віра Степанівна. начальник війсьно­

во-облікового столу Світильнівської народних депутатів

сільсьної

Ради

- жіночою радою с. Світильне. СИЛЕНІН Оленезндр Михайлович. головний зоотех­ нік радгоспу <<Зоря» радою трудового колентиву радгоспу.

40. СВІТИЛЬНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N!! 540 Голово'! дільничноі внборчоі комісіІ СТРИГУН Вінтор Васильович. винонроб paдrocny

~Зоря>> -

радою трудового ко:н'ктив:у

БОйНО Володимир Савелійович. пу

«СемиполківськийІ>

-·-

радо10

водій nтахорадгос·

трудового

ко.1ективу

nтахарадгоспу.

ГОРБАНЬ Надія ІваНівна, госпу <<Семиполківський» --

нухар їдальні птахарад­ Жіночою радою с. Се·

миполки.

МИШНО Валентина Федорівна, старший діловод військовому обліку Семиполнівської сільської Ра· народних деnутатів --- жіночою радою с. Семи.

по ди

радою тру дового колентиву радгоспу.

Заступник .rоловн дільничної вНборчоі комtсtІ -

систем

-

колектинІНІ

ТРЕБУХІНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ ,N'q 544

лективу

радгоспу.

МАЛІй с.

Валентина

Миколаївна.

товарознавець

радгоспробноопу

жіночою

На-

радою

Семиполни.

СЕМИПОЛКІНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

.N9 542

Голова дільничної виборчої комісії ГУ ЛЬНО Анатолій Миколайович. інженер госпу

«Семиполківський»

радою

--

птахорад·

трудового

колен­

птахорадгоспу.

Заступник голови дільиично'і виборчої комісІї НОСЕННО Ніна Василівна. завідуюча навчальною частиною Семиполнівської середньої школи жіно­ чою радою с. Семиполки. Секретар дільничноі виборчої комісії ОСТАПЕЦЬ Марія Петрівна, бухгалтер nтахорадгuс­ пу <<Семиполнівський» радою трудового колективу nтахорадгоспу.

Члени дільничної виборчоі комісії: БАТИНА }{атерина Михайлівна. головний бухгал­ тер Семиполківської сільсьної Ради народних депута­ тів жінv·юю радою с. Семиполни. БОГ АТИ Р Надія Дмитрівна, завторг Налитянсьно­ го радгоспробноопу жіночою радою с. Семиполни. ДВОРНИН Іван Іванович. водій птахорадгоспу <>СемиполківськИЙ>> радою трудnвого колективу птахорадгоспу.

НОЗЮН Петро rьної нетдільниЦі

Ананійович, нетлінар СемиполніВ· громадсьним вуличним коміте­ том вулиць Ниївське шосе та Миру с. Семиполни. НУНШИН Василь Михайл.ович, ветлікар птахарад­

госпу

-

<<Семиполківський»

радою трудnвого

-

ко.r~ек·

птахорадгоспу.

птахорадгосnу.

ТРЕБУХІНСЬКА ВИБОРЧА

· 43.

ДІЛЬНИЦЯ

.N9 543

Голова дільничної виборчої комІсіі ЗІНЧЕННО Минала _Іванович, голова профспілисвого комітету радгоспу ім. 60-річчя СРСР радою тру· дового колективу раДгоспу. Заступник голови дільничної виборчої комісІї ОСНА Ч Любов Олександрівна. вчителька Требухівсь· ної середньої школи трудовим колективом школи.

Секретар дільничної виборчої КQмісії · НОВВАСИНСЬНА Раїса Іванівна, завідуюча відділом

r:адрів радГоспу ім. 60-річчя СРСР го

колентиву

радою трудово­

радгоспу.

Члени дільничної виборчоі комісії: Г АЛИЦЬНА Надія Миколаївна, бухгалтер радгоспу

,

ім.

60-річчя

СРСР

радою

-

трудового

колектину

радгоспу.

ГРИГОРЧУН Анатолій госпу ім. 60-річчя СРСР тиву

Іванович, - радою

механізатор рад­ трудового нолек­

радгоспу.

ДІДУСЬ кого

-

жіночою

радою

с.

Требухів.

Члени дільничної виборчої комісії: БІЛОУС Ніна Борисівна. продавець - жіночою радою с. Требухів. НОМАР Василь Іванович, вчитель Требухінської

-

середньої школи

ЛАЗАРЕНКО ІJОТРхнік дового

ім.

трудовим

радгоспу

колективу

ОНИЩУН 60-річчя

колективом

Володимир ім.

шко.1и.

Данилович,

60-річчя

інженер-гід­

--

СРСР

радою тру­

радгосnу.

Микола СРСР

Володимирович. водій радго<:пу радою трудоного ко:ІРктиву

-

радгоспу.

ім.

ПОЛЬОВА Марія Федnрівна. бригадир 60-річчя СРСР -- радою · трудового

радгоспу ко:Іt>ктиву

радгоспу.

ПОСТОЛ ім.

60-річчя

Марія

Мико.1аївна.

СРСР

-

радпю

робітниця

радгосву

трудового

ко.1vктину

радгоспу.

СЕНАТОРОВА Любов Мансимівна, робітниця тнчого садка жіночою радою с. Требухів.

СУРОВИЦЬНИй Сергій сервного цеху радгоспу ім. трудового

колективу

ди

Іванович. начальник кnн­ 60-річчя СРСР -- радою

радгоспу.

ТИМЧ.ЕННО ІОнерина Стеnанівна. робітниця кафе «Промінь» с. Требухів - жіночою радою с. Требу­ хів.

rюлкц.

шноли

шноли.

зрошувальних

Голова дільничної виборчої комісії ВИСОЦЬКИй Микnла Микnлайович. начальник цеху радгоспу їм. 60-річчя СРСР радnю трудnнnгп ко­

птахорадгоспу.

колентином

Заступник голови дільничної внбор·чої комісії ГЕРАСИЛ.ІЕННО Минала Іванович. електрик Світиль­ нівсьнnї середньої шноли трудовим нолентивом Секретар

кемісії

БАРАН Михайло Семенович, робітник птахарад­ госпу «Семиполківський» радою трудового колек·

колектwву

ШКО.111.

управління

44.

птахарадгоспу.

ГОНЧАРF:ННО Олена Василівна. вчительна Світиль­ сРредньої

виборчої

НЕСТЕРЕНКО Наталія Миколаївна, ветлікар птахорадгоспу- <<Семиполк\всь.кий» -- радою трудового

Fолова дільничної виборчої комісії -

нівсJ,кої

дільничної

ВАСИЛF:ННО Іван Іванович. землевпорядник -- гро· мадським вуличним комітетом вулиць КИЇвське шосе 1 а Миру с. Семипол ки. Члени дільничної внборчоі комісІї: АНАТІЄННО Іван Іваноьич, робітнии птахорадго<:·

тиву

39. СВІТИЛЬНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N9 539

кого

Требухінської дільниЦі зрошувальних систем. ЯРНО Віра Миколаївна. завідуюча магазином <<Тех­ ніка>> с. ТрРбухів жінnчою радnю с. Требухів.

татів

птахорадгоспу.

Заступник голови дільничної виборчої комісії ХМАРСЬКИй Григорій Андрійович. ветлікар nтахо­ радгоспу <<Семиполнівський• радою трудового ко­

тиву

вчителька

тру.дови!VІ

-

· СУБІН Володимир Миколайович, дирентор Требу­

хівськщ:о будинку культури громадським вуличним комітетом вул. Червоноармійської с. Требухів. ХАРЧЕННО Василь Петрович, механік Броварсь­

тиву

42.

Заступник голови дільничної виборчої комісії

ОДИНRЦЬ НадІя ВалентиНівна, домагосподарна радою Бро11арської. міськрайонної орган,ізацІї Народ­ ного руху України. ОНСЮТА Василь Васильович. водій Броварського упран.1іння зрошувальних систем колективом Тре­ бухінської дільниЦі зрошувальних сист~.

Голова дільничної виборчої комісії РОМАСЬ Григорій Миколайович. nnf'paтop птахорад­ rоспу <<Семиполківський» радою трудпного ко.1ек·

-

ЗОЗУЛЯ Володимир Павлович. бригадир радго-спу •Русанівський» нолективом контори радгоспу.

.N2 124 ( 8231)

ЗаСТ3fПНИК голови дільничної виборчої комісії РОГ АЧ Антон Васильович. інженер радгосnу ім. 60·• річчя СРСР радою трудового колективу радгосІІу. Секретар дільничної виборчої комісії ШЕВЕЛЬ Віра Олексіївна. діловод по військоному обліку Требухінської сільської РІІди народних дІ'ІІу­

СЕМИПОЛКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N9 541

41.

ЛИТJ'ІНського

Голова дільничної виборчої комісії

редньої школи Секретар

.1ажинським фельдшерсько-акушерським пунктом -· адою ветеранів війни та праці с. Світильне. СИЗОНЕНКО Петро Симонович, пенсіонер ра· дою ветеранів війни та праці с. Світильне. ТИЩЕННО Галина ІІетрінна. робітниця радгоспу «Зnря» -- радою трудового колектину радгоспу. ІІІИННАРЕННО Варвара Інанівна. nродавець Го· голівського радrосвробкоову жіночщо радоtо ct>.~a Снітильнf'.

-

вчителька

ської неповної середньої школи

Члени дільничної виборчої комісіі: ГИРА Ольга Іванівна, робітниця радгоспу «Зоря» - жіночою радою с. Світильне. НОТ Петро Фролович. пенсіонер радою ветера· нів війни та праці с. Світильне. ОПАНАСІ<:ННО Натерина Арестівна, завідуюча Н~·­

ж и т т я»

с:Н О В Е

Олександр

управління

Требухінської

Миколайович,

зрошувальних

дільниЦі

НОВАЛЕНКО Ольга ім. 60-річчя СРСР -

водій

-

систем

зрошувальних

Броварсь­ колективом

систем.

Миколаївна, насир радою трудового

НОВАЛЬ нолентивом

Микола

Максимович.

управління

Требухівсьної

Інженер-електрин

зрошунадьних

ДільниЦі

систем

-

зрошувальних

<:истем.

ОВДІЄНІ\0 Вячеслав уnравління

Іванович, воДіЙ

зрошувальних

Требухінської дільниЦі

сИстем

зро111Увальних

-

'Броварського колект"Пвом

сист,'м.

кої середньої

-

школи

трудовим

ко.1ектином

шко:Іи.

ТРЕБУХІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 545 Голова дільничної внборчоІ комісії RАБИЧ Пантелій Романович. пенсіонер зборами t>Иборців хутора ПереможЕ>цf>. . Заступник голови дільничної виборчої комrсн ЕАБИЧ Михайло АнтоновИч, електрослюсар Ниїнсь­ ного заводу <<Вулкан>> зборами виборЦів. хутора.

45.

Переможець.

Секретар дільничної виборчої комІсн БЕДRНОН Надія ДмитріІJНа, завідуюча н"1убом тора

Переможець

-

зборами

виборців

хутора

ху­

ПерР­

можець.

Члени дільничної виборчої комісії: НОЗАН Ганна Семенівна. пенсіонер виборців хутпра Переможець.

МАНСЮХ

іМ.

6()-річчя

Ганна

Миколаївна.

СРСР

бухгалтер

зборами

ниборІtін

зборамн

радrо<:ІІУ llt'

хуто[}а

реможець.

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 546 Голова дільничної виборчої комісії 3-БАННО Василь Минолайович, заступник директора

46.

радгоспу госпу.

<< Боорицьний » .

колективом

контори

ра;1

Заступник голови дільничної виборчої комісії БОБНО Микола Тимофійони'!, вnдій Броварськоr11 району електромереж зборами виборців ну.1. Гого· :Іінської с. llІевченново. Секретар дільничної виборчої комісії СИДОРЕНКО Ольга Петрінна. техно:юr консервного :Jаводу

радгоспу

сервного

<< Бобрицькнй » -

ко:Іектином

кон­

заноду.

Члени дільничної виборчої комісії: ГЕРАСИМЕНКО Любов Федорівна, інженер-мікро біолог консервного заводу радгоспу « Бобрицький >> нn.1ектином

консервного

ЛАНЧ F.HHO ківської

Майя

заводу.

Миколаївна,

середньої

шноли

-

вчителька

трудовим

Шевчен­

колект~м

школи.

ІІРИЄМНИЦЬНЛ Надія Іванівна, оператор котельні головного матеріа:Іьного силаду Південно-Західної :залізниЦі ст. Бобрик трудовим нолективом складу.

П РОЦF:ННО кого

Надія

Вінторівна,

радгоспробкоопу

-

продавець

консервного

трудовим

Бобриць-

радrоспробкоопу. РУСАВСЬНИй Іван Іванович, кабельнии залізнич­ ної станції трудовим колективом станції. СИДОРЕННО Григорій Васильович. завідуючий консервним заводом радгоспу « Бобрицький >> ко.'lентивом

радгосnу нолективу

радгоспу.

Броварсьного

ЦАХЛО Григорій Степанович. пасічник радгоспу ім. 60-річчя СРСР радою Броварської міськрайон­ ної організації Народного руху України. ЧУНЯ}{ Оленсій Петрович. слюсар радго<:пу ім. 50річчя СРСР радою Броварськnї місьнрайонної організації Народного руху України. ШТАНУН Раїса Павлівна. медсестра Требухінсь­

колективом

заводу.

СНОРОБАГ АТЬНО О.1енсандра Ігорівна, ДіЛовод по військовому обліку Шевченківської сільської Ради народних деnутатів радою ветеранів війни та пра­ ці с. Шевченково. ТІТОВА Ніна Нарпівна. бухгалтер радгоспу <<Боб­ рицький~>

-

кплективом

нонтори

радгоспу.

Голова

виконкому Є. ТОМІН

Керуючий справамн виконкому

В.

КАЛІНІЧЕНКО.


«НО

ЖИТТЯ»

Е

8

Точка

8 6

листопада

199t

р.

3

зору

Як перебороти

3авжди винен

інертність?

3оотехнІк На фермах брицькиА • голів

2:181

худоби.

радгоспу

«Бо­ утримується

великої

І

ї1

нагодувати

Як на

високоnоживни­

тесля.

зварник

недоробив .же

сьогоднІ,

виконати

рннникам

решті

тельно

виконувати

'- ·в · язии.

У

він а

мо­

на

ферму.

тварннникtв .

кам ця

Іх

в

здобут­

рено

господарстві

м і цну

hвtflt

Сnеціалісти подарства

вчали

і

роСати nили

у

нашого

кр 'n и лн

туди ,

досвід

Заку­

І

корів.

ними

що

згодовували

сумлінну

ма:;м)?

Доки

коровам

удо-

мм ,..олока від кожно1 ко­ рови. Восени зеленої маси з меншилося і продуктив­ n~1осківських

1рівн яла ся

корів

fіобрнцькнми.

Тваринницька

галузь

проеідttа в госnодарс твІ . Вона да< щороку 800- 9110 rнсяч карбованців nрибут­ ків . На жаль, розвинати її дуже важкu . Адже 417 гектарів •· осп

сілt:.госпуrіль

ніддаи

11ід

альні 1 ород н . вttрощуютс

овочі .

А

танні

nід

культурами,

змt нt•Jено .

Як

не

дбают ь 11ро зміцне ння кор­ мової баз и дирекц ія і игро· номічна служба господар­ ства.

все

сnонн~

ня .

о.Іtно

не

виріwитн

Я t<

це

ЗаВЖДИ,

JК.нttних

можуть

nитан-

ВИСОК ОПО·

l(f}p~itt

не

виtта-

одне .

lu tc

Т Бари нники

роІ>.нІ'ur ь дJін

ч нм ё:І .lО

необхі л во І" tt ТfJ

їх

А по

nрацІ,

11е р сб орюват и

nриr· не

11 і хи .

Бо

жить

в ід

дуже

про­ зале­

f:arctтo .

нам

чим

І

nр а ­

далі

стае

вижче.

Н едаре мно зоОlf'!( Нік:в не

цrовuв

з·tt

жоден

nponpa ..

І..'nецїальн· ст ю

nенсіУ .

По ві;Jте ,

немож ~1иво.

·rруднощі . ~tнтку

ус~

н сtс ,

сn еuіаліrт ; в,

цюви ,·и

то

сnе­

\."ІІі л ьнимн

виборювати

саме

u : д ни х

радrос·

згурту нати

щоб

.1уснллммн

до

бa ­

це

аж

П;1Ос­

Адже

невдачі

вс І роз·

t1

тваринницької

• · ал у з І

s

JІершу

·rя•· ар~м

ч еrч· .v.

лягають,

на

r~лечі

.1 оотехн!ків.

Керівники шкіл озна­ ЙО'VІИЩІ ся :1 ЛЄ'.1аГОГіЧНИМИ і.1ЄЯ'ІІИ вчите.lів школи. нетрадиц11tвюш форТVІами проведення дали

і

r· о J1 оаний

госnу

БАЛИЦЬКИЯ. J Оо те'<н : к

урОt\И

М е ні ти.1о

днем

ІІа

-.ю.lьсьr;ої

СЬНИЙ

КО:vtСО'ІІОЛЬ -

білет.

Розірваний

i:-J

н ан пі .1 ,

здертою

.lИ СТЯ'\1

Що ж,

прикм е та

вчорашні

ще

Р-і.Jимемо,

r;o

КЛ е НіВ .

часу

uіІіНості

тоnчуть

довго чому

яні

а налізу­

так

швид ·

nідвал и­

здавал ися

вчора н е nорушними. одн іє ю і з можливих по відей може стат и

йомство

з

с правами .

раз

-

сьогод­

ногами.

розвалились

ни .

лежав

n ри с иn аном у

ЖCflT И:vt

Ми

фото ­

докум е в т

троту а рі,

Ні

на -

Н3

гра фі r. JО, ІІа

но~~оІСо­ я

tце

Але від­ зна­

кримінальними над

працюють

якими

·

особисто на

за­

харківсьн і

Пощастило

ньою

з

ТО:\!у,

сnравж­

'ІІайстерн:стю

ле.=~а­

_ навіть

вра зила

'!ІОВИ

-

ВИС' <? Ка

її

це

найглибші

іНШИ'VІ .

у чнів .

тинній

уран

система­

що

не

вс е

за­

л еж ить від здіб н остей і бажання учн і в учитися.

Все залежить .1я.

від

того. до

своє ї

від учите­ як

свого

роботи

він

ста­

nредмета .

взагалі .

всіх

цікав ою

роз -

емоційній

пози­

настроr.­

н ості .

Високу ли уроки но , О. Г. ших.

всіх

оцінку одержа­ І. :vt. Пристуn ­ Дмитрук та ін ­

але.

на

жаль .

не

nедагогів .

ІІі е ля обговорення уро ­ І<ів відбувся брейн- ринr. або інтелектуал:,на рщ ­ минка.

яку

nровела

Шnіл

ві;tновіли

на

і <<круг­ nроблем

уnравлінсьної

діяльності.

Дир ектори

їх

нини

ніх

та

розnовіли .

шнолах

у

14ісці .

створені

СШ N9 класи. замало. ма

а

в

у

учня.

в.=~аr.ться

nоки

що

виростити

ін­

ху

телігентних . високоосві­ чених. .:~уховно баг а тих лю~ей. Найстрашніше. що в

таких

шого

школ ах

стають

тання

.=~іти.

Це

неnокоїть

від

і

пи ­

nе,lаго­

до

цього.

школи

за ві ду ючий ЛО'ІІ

В.

говорив

'11і сь ки'І1

На рО.:\НОЇ

М.

Троценко .

І

навча л ьни'ІІ

:-Jа к лада '\1

б

й са -

яним

ііого

в

діяль -

осе-

с постеріГатиметь­

ж

б i .lbWt'.

так н

ВіЖ

у

ДТСААФ

во вuст вореної організації

тимуться

Іtto

на

в

орга­

освіти.

това ·

риств а .

рахун он

жен

ньому

шк і л

вивіш ­

навч а льному

:Заплановаві ди

у

по

і

Н.

за хо ­

досвіДО'\1 .

об"v1 і ну

зали -

році .

інші

но

від

ти .

А

ГРИЩУК.

раз

мож е

стати

громадянин

лоді

Це був п ерший семінар

аж

fІ іяи

не

документа

віднесеш

до

категорії осіб , якІ виїж­ джають у службових сnравах за кордон. ТричІ судимий, без освіти. без nрофесії, без серйозної nідготовни в будь-якtй легальній справі .

Ця знахІдка обшуку круто характер

яке

під час змінила

розслідування,

велося

донині

охоронними

тільки

у

право­

органамн

справІ

рекети­

незаконну

н ал ьного

важ но

діяльність

номсомольських

nорти

які для

праЦів­

за

хабарі

службові виїзду

за

пас­ иор­

ти,

чим

керувались

Відальні

вІДло ­

товариш і,

тверджуючи

за­

директором

фірми раніше судимого Єфросиніна. Але як би то не було, а пустили щуку в річку. Єфросинін зміркував, що непоганий бізнес можна зробити на оформленні бажаючим службових закордонних паспортів. Обстаяовна

складалася яинайсприят­ ливіша. З одного боку, зросла кількість людей, які

прагнуть

регулярно

було ВВІР

nроводип-І пот рібних

віку.

місця

оскі ль ки

но -

незалеж ­

робо ­

серед

мо ­

сІюст~рігаються

П е рш ий

службовий

ьордонний ли

<< для

ни

за

реднини,

nлату із

які

<< стину в али »

за мовника ми

Слідст вом

nоси:1ений

Тру ДО ВИХ

ін терес

КОЛt'КТИВаХ

цt•втр<ІмИ .

документів. лол егшував

н овояв.1еним

центри

і

службовий

проходження

контролю,

грав

дистам.

елементам.

ляючи

Паспорт рекетира при­ вів СЛіДСТВО ДО фірМИ

делегації,

<<Студсервіс•.

масовій

яка

була

за

окремих

кордон

rрупи,

паспорта

а

просто

то

осіб.

й

При

міграції

руку

контрабан ­

а то й nросто злочинним

людям.

ви ­

мит ного

на

разом

госnо:Іа р обшуну з

виготов ·

лювачами

вивіз

такій

щу

nа рт ію

легІ(о

і

велику

валюту . ·

На зад

у

занінчення

Поль­ золота

nривсз -

nер­

організаЦій

на

ново ·

товариства.

лосади

винних

голів

nер­

організаЦій

трапляли

по­ без­

виnадкові

ініці атив ні люди . натрі булн здатн і будь-яку доб­ РУ

t:npaвy

ско :vшро~е­

тувати своєю безіНіЦіа­ тиввісrю та байдужістю.

По - моєму, ~ ів

у

нас

є.

СМІЛИВІШе

се ред

резерв

кад­

Просто

тре­

залучати

молоді

за nасу ,

Від

до

роботи т»х.

хто

і

це.

я

ставив

за

рою

окреслити

:t ем и .

що

їх

є

~-і_ в. ІІ,

трудових зум і є мо

заЦінавити

молодь

оборонно-масовою

роботою

пев-ен,

створене

nравить

нрила >> ,

відnовідатиме

тим

внео­

~авдан ­

тн .

ТИ ­

про­

стис­

кільце , кордон.

М. МАКАРЕНКО.

Цінник обкому комс омо­ лу. Слідство у розпалі . Так . комсомол nішов з ПОЛіТИЧН ОЇ НІстю

ареНИ,

себе .

Не в останню чергу

тому,

що

де ри

молодіжні

різних

шляху

нон

до

кар ' єри,

к : льк ох

н а­

вж е лов : .=~о:vtляв . що в аналог ічн ш сnрав і помі­ щена н С І ЗО вагітна жін­ ка . нолишній комсомол ь­

фу ннціонер .

За­

n рацююч а

з

пра -

часто

від-

:v~оральні с ть,

nри с то й н іс ть .

Один

« nрикриттям»

иицтва

музею

будів· зам овив

будматеріали.

інший

ліДкл адав

гарнен ьку

сомолку

у

· лрохо­

нри:vJ.; нальних не

<< nарашутис-

і

вони

-: т арших

уривати

вчились

товар ишів .

комсомолу,

і

Та к

за

що,

рахунком.

не

до

начальника .. : молодіжні лі­

Жити

шматки

ком ­

лостіль

сьогодні

сnравах,

них

на

сходи­

в~асного

благоnол у ччя

собі

лІ­

рангів

вищих

1"И>>.

УНРІНФОРМ

ЛОВ·

диснредитувавши

ТіЛЬКИ В << LТу д Се J:; в'с: >>. іІрац і вн ики місьnої про­ куратури ведуть розс лі­

п ар і коли шній

«РОЗ

словна

nатріотичним

у

н ею у

ново ­

товариство

яні

ський

1\ОЛе кти­

nеребороти

.:~ять

а рештован а

вва­

нерів­

Зможе'І1о

дери,

в

я

інертністq

Оформлення закордон­ них службових ласпортів за хабарі мало мі с це не

ще

nроб­

Найсерйозні­

перешко.=~ о ю.

стол ичного Колишні

.:~ува н ня

ті

доведеться

вирішувати .

його шунають з доломо­ могою << Ін тер nолу » .

nря мах .

роз­

н ов і сти і про створевня ноної оборонно -масової організації. і якоюсь мі­

лід

уте кти

про все

мету

ням, що їх ставить перед Ціє ю оборонвою організа ­ ЦіЕю нин і шщ: ваше жнт­

іс торії. Що Єфросиніна.

навноло

за

до

сnраву Після

в ідчувши, ян

дос­

JІ юдь­

знаннн.

привабливої стосується він,

і

з

Роз:v1ірковуючи

ни.:~ ал и

то

мають

ним

яn онс ького

судового

яні

спілкування

цесу можна буде назвати й інших <<героїв » Цієї не­

встиг

nасnортів .

ян

вавколо

виробництва. :Кримін аль ну п е rедано до с уду.

фірму

установлено

ласnорт

телевізори

кається

елізодів одержання хабарів за оформлення Звичайно,

ли

nевну

15

репродажу.

комсомольські

за

Налринла.:~ . вилученого при

<< nотрібним»

Ці ­

зроста-

1 и, сягнувши тис ячі кар­ бова нців. З ' яви л ися посе­

фірми буквально взяли в облогу ВВІР, відправ­

дон

nля ­

Потім

швидно

їзд .

-

деше ­

нільна

ноньяну . стали

їздити за кордон, при­ дбават и дефіцити для nе­ З другого

вІдда ­

nочину>>

-

венько

шон

ласnорт

аа ­

фуниЦІонуван­

за ­

здобуття тех нічни х с nеЦі­ ал ьностей, то саме визо­ Ні ланки могл и б стати в МИ

ч ерез .:нодей .

ланои

По-третє. Навіть неоз­ броєним оком nомітна надрова nроблема. Саме це чи не найголовніше, бо вс і ми були свідками ,

нинів

місцях

nідnрщ:м с твах ,

ч.-. еном

керівнинів

низових

створено го

жаю .

зак.:1 адах

становищі.

но­

товариствІ

майбутньому

винних

формува-

ІІри чому

скру тн о'ІІу

в

шою

ні за ціях .

1

ня

nервинні

все

О'І С Тв. яr;і з.=~ебільшого т а н са'ІІо перебувають у

колишніх

що

ви зов и х

ЗВЗЧВО

на

нuно

віритьс я.

орга н ізації .

nі.:~nри-

зараз у

мн.

але

ча с тіше .:~ово.=~иться вирі · шув ат и с в ої npoб.le'VIи :!а ба :ю вих

Зрозуміло, восr5ореному

nрогнозувати .

громадської

се ре.=~

ни .

здаєт ься.

скJtадатимуть

о.:~на ;! вайскладиі­ - еконо'І1іч-на. Тепер

них ших

nо­

створення

О с нону

ві.:І.:Іі ­

н.ічно'ІІу илубі товариства сnрияння оборони Украї­

дем обі :tізувавс я з лав Ра­ .:~ян с ьr;о ї Ар~ії , Офіцерів

ТО'ІІУ

О('В.іТИ

на­

спортнвно-тех­

мостійного везале жного оборонвого товариства Україви. Зв ич айно. сьо­ годні було б 11ередчасним

редків

і

в

оборовво-масової

вості

сьогод­

nредстав­

оа

ся

нішньої

від­

зареєструв а ло

нас лі.=~нів

nроблеми

вчатися

мо­

право

р~їни

бу.:~е.

.:\<ІЛt>ко.

її

матимуть

зроблено . 10 жо втн я ц. р. Міністерство юстиції ·ук­

де мократизму

Про

що

свого

nродуманою

гів. бі .lьшість яких nоста­ вила еобі за '11f'TY nро­ водити диферевu ! ~цію н а­ вчання. Та до nажаних ще

ЗМіНу янась

займалася

узакони.1о

з.:~ебі ль­

nо середні'ІІИ

об.:~арован і

l

в

нійськово п ат рfuтичною t-оботою серед васелення і насамперед мо:юді. Перший крок на Ш J ІЯ·

r і'І1 назії. адже зорієвтованій на

середнього

б

Іюдвоуас

.li -

'11істі

оргавізаЦія ,

t.ередника

nр оrі'ІІвазичні Цього. зв ичайво. Назріла nробле­

відкриття

завдання

11\Об На nрийшла

різнялася

.'5

ueю чи шнолі. не

н ова

закла.=~ах

сnецкласи .

на

армії сувtо­ України лотрt>бу­

ють ТОГО. ДТСААФ

навчан­

ня .

багатьох

Нові

ренної

уnравлін­

ня. диференціація

може

стоїть

Ціональної

nроводиться

де!VІонратизація

не

не

оборонній галузі , а також nроцес формування на­

їх ­

:КращІ

ники

ро­

сільсьиа

мального

і

ро­

знижува­

зводячи

життя

стояти

засту л­

як

лодь.

та

Але

сучасної

кожним

помітно

лася,

тер'ІІіноло гії.

ЦіІ<аво nрой шов лий стіл>> з

мето­

.:~ист О. В . Рог. ТаІ<у ори­ гін а льну фор'ІІу роботи заnроnонував 'ІІіський ме­ то.=~набінет . Предст авники

ро Харк : в с ького обко:\!у комсомолу . Важно сназа­

власника

ник і в,

службовий

духовно'ІІу уч нів.

же

оформляли

закордонний

з нання.

віднрнта за рішенням бю­

криr>іі­

офіЦе ри міліЦії, які nро­ нодили обшук на кварти­ рі ре нетира, були досить ад ив ован і. коли знайшл и

су :\!Ні­

ласnорт на його ім'я. Ад­

уловноваже них

Але

л.ише

за­

сфери

бітнича

сту­

учнІвська .

колишнього ДТСААФ . По-друге . нині помітно бранує коштів для нор­

колишнього

з

ЗакордовІвй паспорт за... дві DJlJІmкн

:vJолод ін;ві фуннц іонери_ Внажа Еться . що опер­ розшуку

в

без

спр ияв

нультуj.:а

гичІНої лраuі . це той рі ­ вень роботи. яний є сnра­ вою nрофесійної че с ті учительни . А відтак nере­ кон ала с я.

it

не

:~{);н · <Jче нню

отже

ре зуJ,ьт а т

а

лицар­

nрекрасну

урон.

. І ав

Шо­

роз nові.=~ала

ув'язнену

Т ; ІІ\ИЙ

всі

з ри'І1о

бача-ть

турніри .

цар і вну .

що

фрески

яні

fJрИЄ:\!НО

ти

здивувати.

с ь ні

в~· -

nере­

скоро

чимось

про

вчител ька.

nро с то

рів. НевдовзІ стало ясно , що необхідно розслідува­

н едавнІ

та .

моr; _

не'ІІожливо

nі двищи­

Зда ло ся ,

сприймають

гога . ЛЮ.:І'ІІила Іванівна л юбить .=~ ітей. Без цього

ЗНаН НЯ

не

цював.

літератури,

зустрі.1ася

разу

ла голосу , не зробила за­ уваження . бо увесь клас ллі.=~но і натхненно nра­ дев ятинласники

яні nроводила Л. І . Коле ­ ліані .

жодного

уроках

праІJоохоронні органи. На .паві nідсудних досить оnиняться

на

ловіддю лрu Шота Руста­ велі і його <<Вwrязя в тигровш шкурі ». Вона

лощас­

.Пюд'ІІила Іванівна з ача­

осіннім

с .1ани

ткн у в ~· я

'VІОЛОДіlИХ

nобувати

рувала

Аnеї

у

відві ­

к:tа сах .

українсьної

рад­

« Бобриц ~ кнй•

П ОХМУРИМ

:-Jсtвять.

с т а рших

виться

М.

.N9 8 ,

середній школі

ВЧАТЬСІ ••• АН РЕКТОРИ

.=~ати

нашого

ц іалістів .

f3

щоб

трудн ощfв .

днрс•пор пу

кош т Ів

rо4..' ІІО діі. ІJства .

розrюд :л ити

за­

у

зі

nедагогічної

У

що

ч а..: .

напрацьовано

тання

гуртувалася

нанівець

l((( ;l.otЩIOJ .

І.

би

навіть ІІіІіІменшІ проя­ ви інщіативи з боку ак­ тивістів оборонно-масо­ вої роботи.

ком

1\\1\,і,О\

Фото

базі якої проходив семінар. Про нього і роз­ повіли директор школи О. І. Шелест та його заступинки Л. М. Теплюк та В. І. Удовиченко.

індивіду ­

задият і

•ормовнми

з начно

рад­

На них люди з дебільшого

нлощі.

n . Іа!ї\1

tto•taT J>o lllt\

нІсть, і роботу з кадрами, і питання диферен­ ціації навчання. Цікавий досвід у даному пи­

За­

сталь зtлені корми. одержували по ІМ - 22 кілогра­

ність

ІІ•ІІtн· .ІJ,Jіа

це питання дедалі ускладнюється, адже ВКJІЮ­ чає в себе і адміністративно-господарську дІяль­

ви­

запозичал и

за

доярку.

гос­

nлос ків чан . них

.• ІІІ'ІІі\

Семінар керівників шкіл, який нещодавно пройшов у місті, був присвячений пробле!Іfам управлінської діяльності . У нинішніх умовах

племзаводі

ї здили

ІІа

базу

для худоби, тоді А моло­ ка виробляється багато. Як. наприк л ад, у ~ Плоск ! І:Jськнй».

в•tІІІ<·.tt.цt

.'-1~ 1U Нін<~ Ів<~нівна Г АИДАМАКА .

ство­

кормову

За

поступово

житті

СРСР

с прияє ефективна пра­ кормозаr· отівельннків .

Якщо

своє

немає.

яких

дентська ,

немало nроблем на шля­ ху становлення. По-nер­ ше , у найкоротші строки має nройти саморозлуси

в

З вичайно. не завжди yc за J1ежнть від сумлінно­

n :x сті

припинило

скотилося на рейки формалІзму та бюрократизму, і роль його

обо-

будь-яку погоду . і 11 будень поспі ­

в свято шають вони

ДТСААФ на­

товариство

ре­

свої

що

багато рокІв, відколи воно було створене,

т~а­

щодня

тому.

ісиуваІІНіІ,

щос ь

завтра,

слід

у

колишнє

щодня

ми кормами. ТодІ буде мо­ локо Іі м'ясо. Якщо слю­ сар,

мене, нічоrо

дивного

рогатої

треба

8 1fl 124 (8231)

В гро.иадсь"их організаціях

Чи

стор.

на

nов ннні

тільки

кор . Харків .

по

І

у

Л ()

п а ртії.

лаві

в еликим лідсуд­

знаходитися

вони .

В. ФОМЕНКО, УКРІНФОРМ .


4

ётор. 8 6 листоnада 1991 р.

сН О В Е

БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЗАВОДУ

.

терміново просить заявки

Тел.

на

БРОВАРСЬКИЯ

сТОРГМАШ»

nідприємства

проведення

міста дати

новорічних

ранків

97-4-78.

БРОВАРСЬКОМУ

РАНВУЗОЛ

розря­

4, 5

За довідками звертатися по тел.

Наша адреса: вул. Лісова, 4.

м.

Бровари,

зменшиться,

Кількість

якщо

державного

ви

ваших

звернетесь

до

малоrп

Промвузол,

Щоб Сто

Дopororo дЕН КА

lJ.ля ділових контак­

ПІДПРИЄМСТВУ

таємо

з

муляри;

економічних

струк·

тур.

РАДГОСПУ сПУХІВСЬКИR:. на постійну роботу потрібні:

' - інженер-механік по експлуатації машин­

но-тракторного парку (з забезпеченням квар· тирою); ветлікар;

праці

відрядна.

ЛІТЮВСЬЮЯ

5-04-67.

БРОВАРСЬКОМУ КОМБІНАТУ ГРОМАД·

СЬІ(ОГО ХАРЧУВАН НЯ терміново потрібні на роботу:

бухгалтер в кафе «Ровесник» оклад крб.; начаJІЬник кондитерської дільниці _:._ оклад 330 крб;

300 -

центрального

складу

-

ок­

лад 300 крб.; ~ кухонні nрацівники та кухарі шкільних 1далень-- оклад 260--217 крб.

Адреса комбінату: м. Бровари, вул. 50-річ·

'ІЯ ВЛКСМ, сНоввІІ

ІНа

•-..

2.

...о. общеетвенво-волІИІІЧаскав

уирвввскем· ІІзіІке).

Vчpqвтuff -

СоІе7ЬІ

.lKI

Іtроварскне

rородс:хой

в

rазета.

райоинwй

ІІВІМ!.•мх Аеnутатов l(кевекоА _!І!}л~сти. · РеАвІtтор А. ВМОШИНSНІ{О. tama аwаодит с 11 аврела 1937 ~а IW:I!I~~ ІТОРНИІt. срІАІ, 'nятииІ/,8, с)1160та,

СКАКУНІВ

Усе,

що

Вам

в

в

серцІ

день

краще

довrі

-

бажаємо.

завтра

І

завжди.

ДІТИ

ТА

сталевих і залізобетонних

.

РедакцІ.JІ •Нового жвтrя• повідомляє саоіх ЧИ· тачів, що у зв'язку з досягненням необхlдвоі кlJІЬ­ кості тиражу на 1992 рік передплата на мlськ­ райониу газету з 4 грудни припинена. Д.якуемо за пlдтрнмку газети! КОЛЕКТИВ РЕДАКЦП.

·

Колектив інсnекції держстраху Брва•рсько.го -ра./!он.'І' ви­ сломює щире сnі·вчуття nрацівн•н.ку ·іНсіІІекції ЛЕБЕДИН­ ЦЮ

Миколі

Aoro

сестри

Ха•ритоновичу Теткнн

Адміні<:трац.;я, кому

rлибоко

rазнну

колектив

сумують

у

з

nриооду

передчасної

смерті

ХаритонІвни.

уn.ра.вліt<НІЯ зв'язку

зі

торrівлі смертю

міськвикон·.

nро.ІІJавця

ма­

Nt 2

СТРОКАЧ Ольrн Михай.ІІвни ВІ!СJЮВлюють ЩІІрі сnіІІІчутtя сім'ї nокіАної.

Колекrкв

відуІОЧіІІ рІ!СіІ!>И·і

ра·АвІПrоакому

райоІmИМ

у

зв'язк~

вІІСЛомюt

ЗАГСом

зі

ЩІІре

КАШУБСЬКІА

співчуття

Світла•t<і

за·

Бо·

смертю її матері 8Іри МихаАпІвни,

місяць.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вули­ ця І(расовського, 22, nромкомбінат Бровар­ ської PGC. Тел. 4-02-48. АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

Редактор А.

Київська область, м. 6роаарн, вул. Киівська,

255020, -

4-03-76;

Ві,ІІ,ПОВІДаJІЬНОГО І

ДВОРНІR,

ПЕРЕДПЛАТА ЗАВЕРШЕНА

nотрібні слюсарі технологічного обладнан­ ня 5, 6 розрядів. Середній заробіток 500-600

промнс.wовостІ

І.

голова nрезидії райради УТМР.

4·23-26;

5-\ 1-89, 92-498.

під час полювання. І нехай вам щастить!

ПРОМКОМБІНАТУ БРОВАРСЬКОІ РАFІСПОЖИВСПІЛКИ

4-04·81;

2

О листопада 1991 року на Броварщині розпочи­ нається і u с1чня 1992 року закінчиться полюван­ ІІJІ на хутрового звіра зайця, лисицю, єнота. Дні ПОJІЮВаиия субота Й ИеДіJІJІ. Шановні мисливці! Будьте обережні із зброєю

Звертатися за адресою: м. Бровари, вули­ ця Порошкова, 2 (Промвузол, в приміщенні БМУ-5). І хати автобусами N!!N!! 1, 330, мар­ шрутними таксі N!!N!! 10, 11 до БЗБК.

-

ОЛЕЧКА.·

НУ, ЗАЄЦЬ, ПОСТРИВАП! ..

Для висококваліфікованих спеціалістів на­ дається житло, ділянки під індивідуальне будівництво з частковим забезпеченням будівельними матеріалами.

ЖІІТТІІ

ВНУЧКА

Адміністрація.

водій на автомашину ГАЗ-53; працівники у. відділ постачання; зварювальники З, 4, 5 розрядів; охоронники 2 чоловіки. Зарплата за домовленістю.

редактора

Аппу

Звертатися за адресою: м. Бровари,· вули­

пилоправи;

Тf'.tефони:

любих і

роки

ЦJt Щолковська, І. Телефони

слюсарі З, 4, 5 розрядів; електрики З, 4, 5 розрядів; -столяри-теслярі З, 4, 5 розрядів;

карбованців за

наших

Кирнповича

маємо,

народження

жити

ДОЧКИ,

водії 1-2 класів, автослюсарі, інженер по постачаннІ<>. інженер·програміст. ·

відпочинку

-

\

збупося!

народження

Воподнмира

-

монтажники конструкцій;

не

на роботу потрібні:

Адміністрація.

ШВЕЯНІЯ

Іще

БРОВАРСЬКІR АВТОБАЗІ ~

Звертатися на адресу: м. Бровари, вулиця Київська, 170, відділ кадрів, телефон 5-04-96.

ФАБРИЦІ КВШО «ЮНІСТЬ» терміново потрібні на роботу: інженер-техно­

лог, інженер-економіст. Заробітна плата за місяць 400-500 крб. Прийняrі забезпечуються місцем в гурто­ житку і пропискою. Наша адреса: Київська область, Броварський район, с. Літки, вулиця Леніна, 40. Адміністрація.

що

з ювІ.ІеАиим днем

Середньомісячний

на постійну роботу потрібні:

За довідками звертатися за адресою: село

все,

ВАШІ

МАЛОМУ ПІД·ЦРИЄМСТВУ сДЕРЕВООБРОБІ<А»

Пухівка, радгосп «Пухівський», тел.

вІ·

неудач! зrорІли дотла. тужить до ста піт довелося,

СьоrоднІ,

житок, два. дитячих садки, базу на Десні.

-

ДАВИ·

теппотою

Без спІз, без rоря, без бІди, НехаІІ здоров'•· щастя будуть

заробіток складає 500-600 карбованців. Для працівниl{ів промбази паралельно буду­ еться житловий будинок по вул.· 50-річчя влксм. Підприємство . має благоустроєний гурто­

трактористи;

телятниці; -скотарі; - ветсанітар.

всІ

Бажаємо

будівельні;

майстер-наладчик; слюсарі-наладчики;

вантажник

тата А маму Василівну.

слюсарі-сантехніки.

Оплата

дІдуся

•ить-ие

збудетьск

Поздоровпяємо

електрики;

слюсарі

пюбоrо сердечиою

3

МАТИ. ДРУЖИНА, СИН. ЗЯТІ, НЕВІСТКА І ОНУКИ.

газоелектрозварювальники;

Довідки по телефонах: 4-21-49; 5-43-89. Мале державне підприємство БРОТЕП до­

-

Щоб Щоб

Хай

арматурники;

роботи.

тата.

иароджеиик.

теслярі;

Роботи виконуються кваліфікованими спе­

нових

рІдноrо

Тихоновича

монтажники;

ціалістами в стислі сроки.

роботі

иакувапн.

Наш рІ.ІІ.ИИЙ тато, любий ЧО.ІІОВІК, Наш щирий, найдорожчий в свІтІ, Хай буде довrнм твій безхмаринА вІк Ясним І щедрим, наче сонце в світі. Бажаєм здоров'•· щвстк іІ тепла,

бетонувальники; формувальники;

рекламні проспекти; товарні ярлики, цінники; художньо-оформлюаальні

в

щасливих

ЧСІ.ІоаІка.

JІ.Нем

ціальностей:

приємства;

помагає

літ

ВоJІодимира

для роботи в ПМК-24 необхідні робітники на будівництво власної промбази у Броварах по вул. Кутузова (район ДБК) з таких спе­

тів вам терміново потрібні: _", візитні картки, бланки ділових листів; - товарний знак (емблема) вашого під­

-

:SапашнІ

Адміністрація.

вашого успіху вже теnер і в безперечнQ є фірмовий стиль

вашого підприємства.

завжди іс\іти

Ваш шл11х життєвий устелкли. І щоб 3\ІзупІ навеснІ

12.

«БРОВАРИ СІЛЬБУД»

Запорукою майбутньому

ОНУКИ.

Спинити час нІхто не в змо31, І rрає ліс, І квІтне сад. На вашІм сонячнім поро31 3'АВИЛОСЬ МУДІJ.ИХ 70,

Па.ТJітурна майстерня.

ОРЕНДНОМУ

дІТИ.

Колектив виробиичоrо управ.ІІИRА водоnровІдно-каналІзацІА­ ноrо rосподарства щиро вІтає 3 ювІлеєм своrо працІвник; ЩЕРБИНУ Дмитра Демидовича, якому ВНПОВННЛОСА 70 poli:l'f.

кількості.

Оплата готівкою і переказом. Адреса: м. Бровари, вул. Мічуріна,

ЧОЛОВІК.

ПОБУТКОМБІНАТ

приймає від населення і організацій на переллітання книги, журнали в необмеж~ній

проблем

nідприємства

Хай дол11 иамІтнть Вам рокІв баrато, Відпустнтr. 3доров'к і щастк, добра, Хай повинтr.ск ласкою ріднак хата, А баrато в ній буде .1юдськоrо тепла.

92-4-33.

МАТИ,

. БРОВАРСЬКИМ

УВАГИ НОВОСТВОРЕНИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Ви nереживаєте важкий період становлен­

НаАдороJКчу І иаАрІJІ.НІшу длА нас МарІю ВасилІвну НЕ­ СТЕРЕНКО щиро вІтаємо 3 ювІлейним днем иароджеииІІ. Радо 3Нчимо ТА довrовІ'Іиоrо •нтт• при мІцному 3доров'Т, rариому иастроТ, душевиому сіtокоТ, у щастІ А достатку.

ОРЕНДНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БУД­ ДЕТАЛЬ» терміново nотрібні слюсарі 4-6 розрядів. Середній заробіток 700-1000 крб.

Адміністрація.

розвитку.

ЗВ'ЯЗКУ

·ВИРОБНИЧОМУ УП-

Середній заробіток 500-600 крб. Звертатися на адресу: м. Бровари, вулиця Карбишева, 8. Тел. 5-35-36.

і

124 (-8231)

доводить до відома усІх абонентІв м. Брова­ рів, що в період до І січнsr 1992 року у зв'яз­ ку з каnітальним ремонто~,, АТС-5 можливе погіршення телефонного зв'язку. Вибачте.

постійну роботу електромонтер З, ду по ремонту і обслуговуванню.

ня

··~

8

АдмінІстрацІя .

РАВЛІННЮ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗА­ ЦІННОГО ГОСПОДАРСТВА потрібен на

ДО

~ И""Т ТЯ.-.

застуnинка

рtдактора,

секретарА

соціальних вІuІлу

вІЦІJІу

- 4•21·84; ІІААІ.WІІ: питан~о -' 4-Q2-92; JІИсТІІ І ра,ІІ,ІоІнформацtt 5-11-81.

ВІ~аварсЬІtІ AP)'ttiPitlt kиііІеькоrо об.аас:хоrо ynpaUiJUІи у справах

внАавництt,

(4J!Іо(ЬіІt0

по.~~Іrрафії

масовоТ

І

154.

сусnІ.wьио-nо.wІтк•ноrе

tОСВОА&рtтва роботи

книжховоr

ЛАреса APYJtapвi: К.івська об.1Іасtь, м. іроаарв, ауа. К.іаеьu. 164.

-

-

4·04•81;

roprlмl.

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс

61285.

Друк

офсетний.

Обсяг

І АР)'·

кований

аркуш.

Тираж

18,675

nримірників.

Замовлення

Nt 4282.

#124 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you