Page 1

єднайтесt~!

всіх

СУБОТА,

СЕРПНЯ

4

РОКУ

1990

Ціна З ROD.

124 (8033)

Орrан &ро•арсьноrо 81CitHH081• Номnарт1J Унраінм. м1сьної ,. районної Рад народИІІІ депраТІв НмІвсьноf обnасТІ

приловчився, щоб

ЖІІИВА-90

ЩЕ ДЕНЬ-ДРУГИFІ­ }авершиться збиранн~ ~нових

у

радгосп1

«Русанівський~>. роби

цього

здавна

Хлібо-

господарства·

елавляться

наполегливістю, працювати. Не

нятком

немало і сам дає них

nроnозицій.

до Русанова, ще здалеку побачив, як вміло скирту-

своєю

і нинішні жнива.

І,

частенько

ІQ_ТЬ дощі, збИрають урожай.

збива­

вони успішно вирощений

На. тік надійшло уже понад 2500 тонн зерна. Урожайність зернових, за

словами

директора

радгоспу

В.

чепка.

становить

центнер

з

окремих ла

М.

Дмитри­

41

гектара.

А

площах,. де

посіяна

на

бу­

пшениця

«донський напівкарлик~>, хлібороби збирали по 50-60 центнерів з гек­ ,Іара. Що й казати, щед­ ро

зародила

русанівська

Звичайно, такий бага­ тий колос сам по собі не вродить. Він виплеканий стараннями багатьох лю­ дей. З-поміж них мені хо­ тілося

б

сказати

слово

на

адресу

го

агронома

С.

хороше головно-

Ф.

Мар­

ченка, грамотного, сміли­ вого і творчого спеціа­

ліста. І добре, nідтримує В. риченко,

що його М. Дмит­

який,

до

речі,

черзі.

кращих

го

дає ко.

nоряд

nолем

ють.

зі

жнивним

механізатори

Пізніше

за­

му

сі­

Василь Ми­

хайлович мені «Сіємо на корм

nодумалося:

осінь

буде

Вміють вати

на

ше

заради

все

красного

nохвали,

півці

її

і

не

Ноли

поле,

І тут додати

можу.

ми

на

Яка є,

приїхали

якому

у

стояла

гарна

на погода. працювали зупинок.

соняч-

Номбайни майже без

Дехто

nерв

-

n'wrь.

і

шо­

трактористу,

який відвозить солому,­ по чотири. Зацікавлені і nісля жнив хліб:· частину

гроші,

а

-

частину

навіть

ти

На

току

теж

-

вистачає,

В. М. Люди,

-

працюють, мога

прагнуть

НЗС, ка,

їм

а й нова

яка

на

мішковину, такади

а

в

т1в,

Відрадно і те. що по­ РУ.:Ч з досвідченими хлі­ боробами у «Русанів­ ському• трудиться бага­ то молоді. Серед них

Нузьмівн~

НА

ОБЛІНУ­

КОЖНА Що

й

примхлине нинішнє літо. Часті дощі особливо до­

кучають жниварям. Хлі­ бороби виростили дорід­ ний урожай, та покласти його

у

комори

не

так

просто. Тож на рахунку механізаторів, без пере­ більшення можна сказати, н~ те

що

кожна

а ІІаrожна ~{оли

година,

хвилина. завітав

торовичем відправив за

Завзято

працює

доставлена

смачна

шити

за. складачами

вантажників

прямо в склад. Понад три­

Віктора

вича своїм

Матвєєва, який зі nомічником Воло-

Миколайо­

Харитоновичем

Фурманом комбайном «Нива• намолотив 240 зерна.

жнив­

ста

зерно,

І

хоч

сонце

ховалося

року

тут,

у

не

доІJусти-

ти його втрат.

Адже ка­

жуть у народі: не той хліб, що у nолі, а той, що в коморі. Тому я по-

розумінні,

запровадже-

но

метод

груповий

рання

зернових

На nшеничному

50

гектарів

обмолот

зби­

культур.

полі

в

закінчувався

валків.

Першим

у загінці йшов степовий корабель «Дон-1500•. за кермом якого був досвід­ чений механізатор Петро Миколайович Затула. Використовуючи кожну погожу

годину,

він

зом з Олександром

ра­

Вік-

Старанно водії на

працюють nеревезенні

зерна

від

Більше

1ООО

комбайнів.

тонн

його

доставили на тік А. М. Білогуб, О. М. Болілий,

В. І. Грицаєнко, О. Г. Дзюбенко. Іх вправність ~безпечує безперебійну роботу збиральних агре­ гатів. Цього дня не бу ло . до­ щу, а тому комбайни пра­ цювали на підбирапні валків до nізнього вечо-

зберігаєть-

завідуюча

.,

R НА у нас і є

бував точку,

на де

радгоспному

понад

15

років

хазяйнує С. О. Шимко. Він раніше був тут слю­

плівка,

сарем,

а

відуючим

нині

працює

за­

складом.

Не любить Степан Олек­ сійович хвалитися, однак мушу

сказати,

що

госпо­

дарство своє тримає він у порядку,

всьому.

Зокрема

дбайливо і вчас­

но підготував

дає

склад

лад.

до

прийому зерна. Територія току заасфальтована, за-

з

·

модернізагосподар­

вантажу

пере- н~ватися складна і вщпо­ праця

тих же

нині за дотримаS'НЯМ яких погодних умов несуть норм вивантаження ре- свою нелегку вахту, не тельно слідкуватимуть: може н~ радувати нача~­

потрібно ника. Задоволений Олексій стаІЩію Овксентій.ович . 1 ~исципл~ною пращвниюв,

та

що

її

1х кваш-

Євгенія фік!"-цією. Адже є. в колек­

колегИ/ тив~ ветерани, яю вже 30

змШу по- роюв не зраджують обра­ винятково ній професії. Це складачі

уважними. Чіткість. оле- поїздів Ф. Т. Дешко та ративність, компетеh'Тність ~· С. Дячен~о. З великою

ось складові ритмічної вщповіда~ьюстю, ставлять­

-

ничників. Високої дУМКИ говий по станцв Б. І. Боб­ про колектив 1 комерцІй- ко. оператоРи І. М. Голі­

проте

ний ревізор І{иївського відділка Південно-Західної залізниці nетро миноЛайович Передерій: - Це в мене найблагополу'!ніша дільннщ1 . Cneціалісти nідібралися грамотні, закони nоважають.

зберіга­

зерно

-

Особливо

для насіння

тепличниці, які прийшли сюди на допомогу. У склад

А.

А.

брати урожай і зберегти його до зернІПІи. П. RYДIR.

ки вантажів Н. І. Прищеп~ та Р. П. Леnеха, товарні касири Л. В. Балашова і Г. Ю. Баклан. А от білет­ ним касирам О. М. Сисюк,

наврочи- дячують пасажири.

Та хіба всіх перел1- говорить О. О. Янко. І я розумію, що кожний член бригади, ко­ :мv довіряє. на кого по­

-

чнш!

це nрямий результат пере- нладається

Бі­

начальн1fк

ходу на внутрівиробничий станці.ї, може бути в цьо­ гоепрозрахунок. Ось він, мv спискv кращих трудів-

ленко.

Словом, у господарст­ ві все спрямовано на те. щоб· в кращі строки зі­

Хоч би не

ти, посміХається начальник стаІЩії Олексій Овксентійович Янко. - А .mnцo серйозно. то наші нинішні усІІіхи -

перечищають горох

зерно

кова та М. І. Циба. Вправ­ ністю відзначаються і приймальники - здавальни­

з вини nерсоналу--ніяких В. А. Степанен~о та В. Г. надзвичайних сИтуацій. Лопатіній найбшьше зав-

на

пересушують на сонці і ре­

завозить

Звичайно,

не вирішаться.

всю півдобову внині бути

О. R. Гутевич роботою меха­

горнути

та пшеницЮ

додаткових

А тим часом приймаль· ничників

Щузрмівн.а

Хоча

якою

зерно,

транспортери. тельно

.

роботи броварських заліз- ся до сво1х об~~ язнІв чер­

в коморі воно ється надійніше.

шають

чотири

проблеми заліз-

Зрозуміло,

ТОКУ

накриваємо

Слюсар слідкує за

у

старому при­

підпри- цією складного

вчасно.

током

не забувають.

Відповідно

ства всі

порожні вагони повернути на

Л. І. Яременко,-бо дощі

нас

снгна­

набагато по­

носять у відомість відпо- складач~в поїздів, які і відного nідприємства. Від- вдень і вночі за будь-

правляється на сушіння. - Треба поспішати,­ говорить

руху.

дають у товарну касу, за- вщальна

нізмів, а робітниці М. Л. Стовбуха, О. Г. Федоров­ ська, С. М. Волкова, О. І. Волощук, Л. Т. Циба, М. П. Степченко поспі­

за.

повному

уже

сучасна

ники-здавальники продов- Не такий зараз час. Од­ жують працювати з доку- нак вже _те, що майже ментами. Оповіщення про вдвічі бшьше. стада. оці­

ся тут. А вологий хліб від­

не поле радгоспу «Боб­ рицький•, уже вечоріло. обрій, гул мото~ів ком­ байнів, тракторів, авто­ машин не затихав. Цього

тонн

по- пецІ

допомогою нинішньому

цих.

ємств.

БАБЕНRО.

безперебійно, зерно пере­ чищається і завозиться

по­

з

ЗП!Vl «зайнялисю> · бригади

горами.

в

вечеря.

докумен- розміститься

на кожно- маршрутно-релейна

лин, як вагонамн з Лlсом но для ДОНу та чавуном для

брати одне поле пщениці та овес. Тож обжинки

давно

·нЕЛЕГКО

екі­

паж

димиром

них вже

Переборюючи примхи погоди, багато зусиль до­ кладають робітники рад­ госпу, щоб вчасно просу­

тонн

і

на

Ялтиховим тиждень на

радгоспний тік 350 добірного зерна ..

тонн

на

чекала ле

ГОДИНА

говорити

хоч

Ц~ба. струнція станції. Так, під- '

розмітку нрей- лізація, яка

яю

прибуття

ра,

коопе-

жати с~вш вантаж. Отже, рукцlІ буде nодовжено не проишло й десяти _хви· дІючі шляхи 1 побудова­

радгосnі

метена. Машини працюють

гаражного

1х так, щоб ад- сажирів, касирів. Нрім ресату ~~ло зручно одер- того, в nроцесі ренонет­

вийшли на фініШІfУ nряму. Хлі­ боробам залишилося зі­

І.

та

1 подадуть

« Русанівський•

за

лод1

ративу. Що стосується по-

д~ох маневрових локомоти- мІщеннІ ма rимемо змогу ~ів скомп~~ують вагони nоліпшити умови для na-

ози­

тановки.

не

обгоночну дІВ~ицтво квартир для мо-

зробила

lЗдІв,

Зараз

у

і

кілька них проблем. Так, укладе­

~

~права

ес·

мий ріпак. Думаємо зробити ще дві такі ус­ Жнива

бу­

більше.

дою нуди його подати леrшить роботу чергового для розвантаження. Тепер по станції, сприятиме без­

два

просушується

звану

му вагонІ

сітку, кінці

тисячі

Але

прийнято Н? договір з МЖН на бу·

В?джувальних

гарно

встановили

93

ПереВlрила . цшісюсть готовлено майданчин для І nломб. Зпдно супро- спорудження корпусу, де

установ­

металеву

так

.

Євгені.я

сушить зерно. Місцеві умільці зробили естака­ ду з брусків, зверху nо­ клали

-

карбованці.

924

Першим ного зустрічає ліпшепня умов роботи костарший приймальник- лективу, то вже в цьому з~авальнин в~нтажів році розпочнеться рекон- 1

лише

диво

через

колlю.

яко­

не

тут

який

на

ти і nросушити хліб. Шдмогою у цьому ділі служать

який

хвилин і було

nеречисти­

теплогенератори.

Хамбір,

ний,

робо­

розпові­

швидше

Нрасивська,

ції перетнув ще о;:\ин поЄ у нас г~оші 1 на ви. їзд.:. ha цей раз товар- рішення назрших соціаль­

Дмитричен­ які тут

безкоштовно.

намолотив найбільше зер­ на серед всіх екіпажів. . Сергій Вірич, нещодав­ ні випускники місцевої школи Олександр Соло­ вей і Віктор Воліваць-

і « Нолоси• підбирали «білоцерківську• пшени­ цю.

За

зокрема,

Володимир

«Ниви•

всього

nорядку: комбай­ сім карбованців,

феру

за

заслуговують,

таку і nишу. відняти. ні

нічого

:руса­

трьом

їх

преміІ.

місце,

тим.~ що одержать

слівця

хоча

заради nравди.

про ні

це не

Нестроєвий (а

помічнику

.

партко­

кращим

такому неру -

землі~>. про

Я.

дев'ять)

«На

хазяйну-

В.

екіпажам

знахідка.

люди

Нажу

а

як

секретар

вручає

скаже: nожняв-

ні культури. Гектарів двісті уже посіяли~>. А

мені

дня

_:_

бітна nлата. Нині вона становить у нас 224 карбованці 52 копійки. Чи· стий прибуток, ось хоча б

з·являється нова світлова ває й стрічка це кордон стан-

що

як

їх можемо розподіляти на свій розсуд (прерогатива ради бригади). Дивіться, як зросла середня за ро­

де якраз чергує Патерина у березні

Данилівна

взято nідбирають валки комбайнери та їхні nо­ мічники. Примітив і те,

солому,

БЕЗ

Ел.ектричк~ до столиці Ущ~аши, по1зд «СумиНюв», товарні состави в оондва боки... Відстукали по рейках, висадили ласажирів і знову, зовсім ненадовго, на станції Вровари тиша. А на пульті,

ПРЯМУ сандр Михайлович Соло­ вей та багато інших.

люди

День за.лізнuІІнuка

-

РОБОТА

комбайнерів.

Звичайно, в такій про­ дуктивній роботі вони ще й зацікавлені. Яким чином? Скажімо, кожно­

ють

чи

земля,

Добре nрацюют.r. і водії Іван Юхимович Міщенко, комуністи Григорій Андрійович Гулий, Олек-

по

ФІНІШНУ

не

дИВлячись на те, що ритм

роботи

І це не чиясь вигадка чи вказівка це їхня ініціатива, їхнє розуміння і ставлення до хліба.

обіДають

Завтра

ВНЙШЛИ НА

вмінням стали ви­

рук.

кий. -Вони жнивують на- • - • -. .• - • • • • • • • - • • • • • • • • • •

рівні із бувалими ком­ байнерами. І це не може не радувати. А в Петра Ананійовича Рябого це ювілейні жнива трид­ цяті. Він теж в числі

часу,

... Під'їжджаючи

Номбайнери, трактористи, шофери трудяться, не

покладаючи

корне-

виси-

nати зерно у кузов машини з бункера на ходу. Це значно nрискорює роботу. Чи ось така деталь. Номбайпери і помічники, щоб не гаяти

І

особовий щомісячний ра- никlв. хунон, де як на долоні всі друзі! нашІ nоказники. а тааож

контрольні суми,

що 1dИ

Із

святом

вас,

Н. ЧЕМЕРИЧЕНRО..


стор.

2

серпня

8 4

р.

·1990

Як

Н О В Е

.в. алі?

жити

Така проблема

Ж И Т Т Я»

постає перед людьми, які

Наш сучасник

повериупися

з ув'язнення. Знову їм приходить на допомогу міліція. У роботі міліції є та­ ний важливий наnрямок ДіЯЛЬНОСТі,

людям,

жуть

ні

у

тих,

там

ДОПОМОГа nовернулися

народі.

хто

«Ні

вже

не

раз

у

від­

Мало хто задумується над долею цих людей. Во­

муться

У

СИЛу

ними.

як? Як страус в пісок. «Моя

голову хата з

ному

зле,

тулок

а

навіть виходячи з прагма­

у

ське

вони

стати

сковзнувся.

лідвестися нлади

Тут тих,

втратив

-

принцип,

важливий дотримує­

життя

«На

волІ•,

пач:

як жити далі?

на

допомогу

І тут

nриходять

міськвідділу~

спільно

телями

з

вихова­

гуртожитнlв

магають

допо­

відновити стосун­

ки з сім'ями, адаптувати­ сл

до

це

Нелегкі їхні nерші

боту,

людсь­

якого

Ю\

Не залишають вони своІх

законІ.

людини

минулим,

nідопічних і тоді, коли ті влаштуються на ро­

про

ставлення

з

вирі­

ставати

nрацівники

ку подобу. До них інший підхід, базується він на

Гуманне

не

крони

тобто Пода­ nlд­

не

назавжди

На роботу ніде не хо­ чуть брати. Охоплює роз­

дитини?

йдеться

хто

мо­

чим не лри­

-

Інакше

неможлива. і найболючі­

порвати

чину.

допомогти

для

великому

шлях. що привів до зЛо­

небезnечними

для сусnільства. для кожноnо з нас. ти руку тому, хто

цьому

які

шили

без

знову

працевла­

ше відЧувають самотність

нlноли

жуть

як

ставлення.

дно, бо вони, по-перше, люди (таких серед них допомоги

соціальнІ.

реабілітація Найглибше люди,

ло-друге,

на:.

світі: роботу, житло, люд­

тичних міркувань, доnо­ могти цим людям необхі­

більшість),

й

діяльності,

Вже не кажучи про гу· манний принцип доnо·. тому,

Ум

штування осіб, котрі по­ вернулися з ув'язнення. Ім потрібно знайти при­

Але

нраю~.

можи

що

Далеко не всі знають про таний напрямок у l1

необхіДНОСТі з

те,

а

права

·

но. може, й правда адже своїх проблем дово· спілкуємося

блага,

життя,

в першу чергу, вирішу­ вати питання політичного, економічного характеру, тоді швидше · вирlщувати­

...

Лі.

янісь

лежить, працюючи по 1415 годин на добу. Радян­ ська міліція не страйкує, бо розуміє, що потрібно.

бував різні строки пока­ рання. Нолись, можливо, вони мали сім'ю, а те, пер

чи

соціальні

громадян,

кола,

Особливо

платні

захищаючи

ув'язнення. Зде­ у них, як ка­

двора~.

не в боротьбі за nід­

вищення

ЯН

які

з місць більшого

те,

у

сучасному

суспІль­

стві. У нашому місті жи­ ве

і

працює

дей:

ться міліція. З року в Рік у боротьбі Із злочин­ ністю відзначаються сот­ ні nрацівнинlв органів внутрішніх сnрав. Зваж·

багато лю­

яні nовернулися

нормального

рили

життя,

до

ство­

сім'ї, виховують

. тей.

ді-

Зробити Ум це. доnо­

могли

сnільно

nрацівники

з

мlлlцfІ

трудовими

лективами.

Баба Юля

Микола Івано­

вич Дроботун. начаJіьник міськвідділу внутрішніх справ. багато міг би роз­ nовісти про

долі

му

довелося

ти

чашу

тих,

сповна

сnокути

і

ко­

випи­

стати

на вірний шлях. Поруч з ними були каnітан мілі­ цlІ В. Накуша та ма­

йор

В.

<.:.

Т; Нуртова.

робота

не

дуже

Ця

впадає

в

очі людям. Ходять пра. ЦіВНИКИ МіЛіЦіЇ ДО кер!В· ників

установ.

штовують, місця

у

працевла­

«вибивають•

гуртожитках,

ра­

зом з дільничними Інсnек­ торами турбуються про те, ЩОб у ПіДОПіЧНИХ Ьу· ли найсприятливіші умо­ ви життя. Нерідко таких людей потрібно захисти­ ти віД колишнього кримі­

ногенного ді

в

оточення.

цю

справу

І

то·

втручає­

ться ПіДПОЛКОВНИК МіЛіЦ!І М. І. Дроботун, дає від· повідні

вказівки

карному

розшуку, іншим службам. І все ж, незважаючи на те, що міліЦія знімає про­ які виникають

тиріччя,

МіЖ

КОЛИШНіМИ

ув'ЯЗНе­

НИМИ 1 сусnільством, тре­ тина так званого скримl­ ногенного знову

контингенту•

скоює

А

що,

коли

хто nоруч, вами, бу ли ми ДО ТНХ,

злочиn хто

злочини.

віДбув

хоче

всі,

nокарання,

nовернутися

нормального

життя.

б

rобто ми ·з не байдужи­ ХТО за СВіЙ до

людського

Хоче,

та

не

знає

ян. Вnевнений, що коли б усі, хто поруч, були не­ байдужими, екологічне здоров'я нашого сусnіль­ ства було б набагато кра­ щим.

ко-

В.

ПАВЛЕНКО.

НОСЬ я почула, що грошима. А до того, від Юлія Петрівна Ми· війни, як спаmіли німці кал, жителька нашоУ Пу­ село, по людях жили. Гархівки, відзначатиме своє на хата, світла, хоч і не90-річчл. Звичайно, сьо­ величка, але захотілося годні ЖИВУ'fЬ люди, які синові більшу мати, коли перейшли і за стопітній своєю сім'єю обзавівся. рубіж. Але ж небагатьом Та не під сипу йому те судилося й такий вік пр<>­ будівництво було. Недовжити. Тож і завітала в го­ го пожив у великій хаті. сті до Юлії Петрівни. Онук залишився, єдиний. Виросла вона в багато­ Уже відслужив, працює. дітній сім'ї: чотири сестри Ноли води принесе, дрівнарубає. старший і два брати. Батьки гра­ цит мотні, інтелігентні. Вчилk син у Москві живе з дружиною своІх дітей писати. чита­ . ти. У хаті були киигІf, р АДІЛА синам мати, журнали. Батько був ко­

я

3 участю з арубtжних naptІUІ.e'pltJ Дві д:фірми ф л

mве.ц· малагоджуnальмІ

роботи,

завдяJrи

експлуатаційній

ль а- аваль• 1 nідготує наших спец1.аліс- та еколОГічній надійності.

ька •

республіканська

tмпекс• -

забезпечити

сУкр- тіs у навчальному центрі

допоможуть у Illвeцli, на три роки еамаленьких

жителів Ниєва та

об-

б

езпечить заnчастинами.

-

готові

ШведсьJrІ парrнери nоставити

таких ліній

десятки

і для Інших

ласті, а потім й ІнШих областей еколоrічио чи-

Перші поставки устаткування nочнуться у ве-

облас-rей республіки, говорить генеральний

ванням.

через

Соколенко.

ди­ дитячим харчу. реснl нинішнього року. А ректор «Укрімnексу• с. І.

Вtсім

видів .молочноІ ництву дитячого харчував- годні розумніше не купу-

продукції, виготовленої за вітчизняною технолог!-

цех по

вироб-

_

Однак сьо-

ня вийде на проектну по- вати готові комплекси за туЖ'Ність 38 тонн го- валюту, а скорж:та'fися

одне

випуска­

вод. Це rшївсьtшми

розроблена вченими «Ла­

-

товоІ

продукціІ

стого

молока

По

50 тонн

на

добу. над­

.різні кисломолочні 1 сиР­ ні суміші. Фасуватимуться

ходитиме на завод з 15 ферм ЯготинськоГо 1 Бо­ рисnільського районів. Rу.півпя цеху дитячого харчування обійдеться в

вони

15

душка~. геролакт, вершки,

і

в

одноразові

скляночки.

на

nакети

Антисептич­

упаковка

nротягом

трьох діб захm:тить

про·

дукти від nсування. Дитя­ че

харчування

доставля­

тиме на молочні кухні мІ­

ста та області з~одсЬJrий автотранспорт.

ЛініЙ,

виділив які

на

уряд

nотерnіли

дітям,

від

аваріІ

Чорнобильській

. АЕС.

Виконавцем урядового за­ стало

дитячого

для

фірма

«Аль­

вагромаджува ч

різного

під·

великих для

для

Jia. Мати Батько вдруге,

ресnублі­

ЯКі

переробляти

кансЬке

В рещубліці

таких

спеціалісти

не

вmtад­

1

охолоджен:t~я

на сАJІьфа·Лаваль•.

роблюване

молока, nр013еде шеф·м.он­

вання

:;аж устаткування

том

1 nytJrO·

на

нею

«Запоріжсталь•.

як

Пів-

переключитись

на

сЗІ.то.вому

виnуск

продУк­

поnи·

А. ПРОЖОrІНА,

ринку

кор. УНРІНФОРМ.

.------------------------

жити

1942

у мене квар­ тирував, а в тебе батько nомирав. Ось і nриіз­ дили вночі по нього. Щ

Е ЗОВСІМ

·

н~!tавно

до. оселі Юлі1 Пет-

рівни,

як кажуть,

не

за­

чинялися двері. З чотирнадцяти літ вона

Іфав-

-

чиня. На навчання ходила /

на-

в

вав. А потім телевізори лагодив, сам навчився. Все село кликало. «А що вже добрі, _ хвалиться Юлія Петрівна. _ Старший, самому вже сімдесят

бl

-

"'

ля швеn-

Одягу ж го­ тового тоді не було, .все доводилося шити. У вІйну машина згоріла. Але зна­ йшли~я майстри і зробили д~рев яний верстат. Та

двічі т1льки не було тоді з чого 'посил- шити, хіба що з полотна ки присилає, поздоровлен- чи латок яких.

році на рік приІжджає

- Ще й зараз для се­ бе шию, говорить ба­ генералом був. буся,. а людям уже заміж, народнла двох си­ ві жив, не Уздив, де боюся брати. Бачити станів. І жити б та жити. Чо­ Де тільки ловіка хорошого мала, бригадиром працював, за­

тільки не

жив.

Помер

ла погано.

кілька років тому. У ж~-

На Юліr Петрівні тqв-

На стіні портрети батька, чоловіка, синів, пи з війни на човні. Тоді, на столі великий фоу 1942 році, велика була тоальбом. вода. - А де ж ікони? -за-

річного віку нічого не ба­ чу. маленькою чашку розбила, 1 нусочок ії по-

внх тільки вдвох Із ее- сті лінзи окулярів. пу. N:Je війна принесла строю залишилися. Друга _ Мені ж операцію 1 горе в кожен дім. Моло­ на Донбасі. А майже всі робили, катаракта одного 1 дою стала вдовою. Молод­ ми довгожителі•. ока. а на друге ще з три- І ступником

ри

син

голови

колгос­

інвалід, а

пораненим

стар­

привез­

Відвезла його у Брова­ питала, до лікаря,

а

там

саме

на 1 nлощі п'ятьох вішали. Злякалася мати. nід ліж­ ком

перележала

ку. А вранці забрали ...

до

і

ран­

лікаря

ни обгороджена могила. - Там чотири жінки поховані, снаряд у погреб поnав, коли ховалися від німців, говорить жінка. - І мені б там бути. Иликали до себе, а я за

оглядаючи

хату.

1

пав в око. Ось тан з одним пише зрячим

Нема. Ото мої БогJ;І. сукенок

-

оком

а

перешила,

скільни

вся-

вказала на фотографН, кої всячини. -їм молюся. ними живу. _ А зараз тільки чи-

-

Я ж колись була. активі- таю

етна,

комсомолка.

ком

у церковному

дити

до

телевізор

дивлюся

батько Син' з Москви

теж. Та і говорили нам тоді, що Бога немає. Ми і вірили. . А до революції з бать-

«Огонек;

присилає. Такий він зараз цікавий став, _ говорить Юлія Петрівна. - Хоч 1 нелегке життя а вмирати

хорі не хочеться.

·

співали. Потім з церкви _ То як, до ста дожи­ нлуб зробили. І стали хо- вете? _ запитую на проклубу.

драмгурток

Вчителі

·

організували, щання.

- його учасники. Юлія Петрівна граНа подвір'ї прибрано. ла головні ролі. Уже син Нвіти. Невеличка хатина в інституті вчився, а вона ЮліІ Петрівни сховалася все в «артистках• була. А ЗАРАЗ би ходила до за великим цегляним бу­ церкви, та немає 'ії. динком невістки. У хаті чисто, затишно і сонячна. Сумно самій у хаті. Дуже У великих вазонах -- теж радіє, ноли односельчани заходять до хати. Зраділа квіти. - Це ми з Льонею, мо­ 1 -моєму приходу. І все лодшим сином, розпові­ говорила й говорила, боядає, у 1951 році збу­ чись, що я ї'і переб'ю, не ця дували. Старший син, той, вислухаю. Як багато що в Москві, допомагав жінка знає і все-все, не-

вря­ а вся сім'я

вати майже дві третини своІх моделей до деся­ ти щомісяця. Час від розробки до випуску но­ винок скорочено більш

І ДЕШЕВО, І КРАСИВО Елегантною

новинкою

як

удвічі.

порадував жінок на почат­ ку

весняного

лектив

сезону

ко­

l(ніпропетровсько­

rо швейного об'єднання Іхені Володарського. Тут

ПО ВОДІ НА МОТОЦИКЛІ

налагодили випуск модних

иурток-вітрівок, якJстю

не

які

за

поступаються

кращим зарубіжним зраз­ нам, а за ціною значно дешевmL Шдприємство,

устатку­

користуєtься

бабуся

Юлія Петрівна поверну­ ня. Ось і на 90-річчя прилася в своє село, вийшпа їжджав. Брат теж у Моск-

2

чимало

підприємств,

Ви­ цІІ.

в

німці стратили його.

змо­

від

госпроз.рахуикове деннинА машинобудіВний об'­ завод та Інші, які в рам­ єднання сУнрімпекс•. По­ ках конверсtУ моrли б

го

залишився

а

А

пам'ятала: - Лікар

- Ой ні, дитино. Стіль­ ни горя пережито. Серце почало боліти. Добре, що хоч плакати вмію, то лег­ ше трохи. Але й сліз менша є.

Чи виплакала всі?!

Зараз жити можна,

не те

що колись. Хотілося б ... І. nрощаючись, баба Юля привітно усміхнулася, Усміхайтесь і їй, лю­ ди! В. ХОЛОШВІП. На Фото: Ю. П. Микал

за mвеіною машиною.

·не­

ратуру. Вже є попередня згода сторІн. Слово за нашими машинобудівника­

ми.

молодою вмерла. ж, одружившис.ь

Жердовl.

пам'я­

молокозаводів

господарств,

жуть

цехіВ

харчування,

фа-ЛаваЛЬ'> постаnить ци­ ково зупинили свій вибір rостродеф1цитиоУ стерни

ство-·

приємство по виробництву устаткування

одному

будинку, УЛИ З ОДНОГО KO'f-

Іх ДО 5 'l'OHH М()JІОка На до­ кра1ни в бу, а також доУльну апа­

допомоги

мовлення

t

зовнішньоторговельне

Rрім восьми технолог!· Ч·НИХ

мільйонів доларів.

рамках

пропозицією фірми

екологічно чи­ рити у нас сnільне щодня

молодший

тувалася.

"ЧОРНОБИЛЬ" тиме сnоруджУJВаний у СТОЛИЦІ НОВИЙ молокоза·

поле, жили в

Десну втекла. там

За програмою єю і рецептами,

діти

Біля двору Юлії Петрів­

стим

рік

'

приходила.

пили в комуну, в Жердо­ чальником поштового від- лі .. а ночами ві була вона. Обробляли ділення довгий час працю- ної машини.

шого

ІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUUІІІІІІІ818ІІDІІІІІІІІ

зважаючи на вік,

тає. Rоли підходила до двору, ніяк не могла зга­ дати. чому я сюди раніше

пішки у Бровари. І до 85 хороші діти були. років приймала від людей 1 обоє. Старший замовлення. Днями в nо­

- комсо­ Розумні мольцями. Перш.fми всту­ інженер, муністом,

ший

с

.Ni 124 ( 803'3)

8

рекон-

сВодомірка• названо

так

гідромотоцикл,

який легко вміщується у звичайному туристсьно­ му рюкзаку. Маневрений і швидкісний апарат на під­

--

струйоване два рони тому

водних крипах

з допок<rоа

на робота випускника Ми­ колаївського кораблебу" дівного інституту Андрія

французько!

фІрми сНлекиер Іна•. те­ пер щороКf ІЮЖе «ВОВJJЮ-

диплом­

Падаря

не має анало­

-

гів.

Оригінальний апарат створено на базі надувних люк, підвісного мотора

сСуnутник~

у

дві

нін­

ських сили і легких під­ водних нрил. Важить «ВО­

домірна• трохи більше

16

кілограмів, розвиває швид­

кість до на годину.

кілометрів Якщо зняти з

25

гідромотцикла

двигун,

трубчасті перетворити надувними

а

конструкцП в

палиці

камерами

з на

нижніх кінцях. вийдуть надувні лижі. При необ­ хідності їх легко пере­

робити у рибальський ппо­ тик.

(УНРІНФОР,М),


«НОВЕ

ЖИТТЯ»

4 серпня

8

1990 р.

:3 ку, а

1984-І'О 1 року випуску.

Головному лікарю ра­ йону І. П. Сонуру запропо­

станфя одержує ще дві са·

нІтарнІ

носилковІ

стовують

шину приймальному відді­

шини . ральна

А в цілому цент­ районна лікарня

укомплектована

J.

ров'я О.

портом

повідомляє.

роботу

автома­

подає

веденні

постій­

допомогу

ре~1онту

у

станції

обласних

автома-

j

лишиться

посада

лі­

статиста.

Населення міста стано­ вить 88 тисяч. сільське

і

Непроста то справа

і вирощувати

овочі

у

-· ститн, спеціалісти теп- раторії

вчасно

лабо-

звешко-

І лицях. Це, можна сказа- джують шкідників, ти, свого роду наука. І без біолабораторії, без спеціалістів, икl тут працюють, ніяк не можна обійтися. Ім доводиться

тисяч.

збуд­

ників хвороби біометода­ ми. Займається цією ва­ ЖJІИвою справою і · лабо­ рант Надія Анатоліївна Німенська, ику ви бачи­

"Шуба"

женнt

побігає новий ізоляційний матеріал, запропонований

у

ру

цент­

науково-технічних

по­

конвейєрну

·лінІю'.

Вона

розрахована

на

ектного

лу

ції. на

в

таку

}І:,Іває

на

того,

сnо­

('УКРІНФОРМ).

споруд-

енергія

нещасних

універ­

чому

сальна

для

вигІдна

гії.

Вона

праці

енер­

поліпшує

умови

виробництві,

обійтися

без неї

у

ті.

якщо

нею

Але,

правильно водитись,

ви­

форма

на

з

вона

стає

небезпечною. Нещасні випадки

не

побу­

1 недбало

не­

лю­

або

Виявити

струм

для

Такі

людина

цього

року були в Броварсько­ му, Бориспільському, Пе­ реяслав - Хмельницькому та Інших районах облас­ ті. Rрім

повітряних

дається

енергія

також

льних лініях,

дені

в

які

землі.

по

тя. му,

що

не

має

органів

вона

жає на

кабе~

nроходження

Пошкод­

робіт панні

особливо при ко­ льохів. Це є при­

1

чиною

рерв

тривалих

у

подачі

пе­

електро­

енергії до споживачів, і навіть може призвести до

чут-

енергії І

раптово,

коли

включаеться

струму

то­

кольору.

струм в

вра­ люди­

ланцюг

струму.

Проходження го

в

невидима,

запаху

пере­

ження їх трапляються при виконанні земляних

може,

немає

Підступна особливІсть

електричної

ліній,

прокла­

не

неї

Електричний

електрична

п'ять

у

-

фі­

--

13

ав­

електрично­

через

тіло

лю­

дини може викликати опіки

в

місцях

зуnинку

дотику, дихання,

судоми, навІть

смерть.

Запам'ятайте, що смер­ тельню небезnечно льки доторкатись,

nідходити

б

стів

у

лікувальні

:~аклади

Медпрацівники

1989 року випуску: 'У АЗ452 - 2, 1989 року; ГАЗ-24 1, 1989 року; У АЗ-469 ·- 1. 1989 року; РАФ 1. 1987 року; 'У АЗ-452 2. 1986 ро-

проводять

цяє

і

рони.

на

Сnравді.

загальна

l

вартlсть-

Важливо також ВJ1рІши­ ти

питання

подовження

радіуса ХВИЛІ «Лен• ДЛЯ радіофікації автотраt~спор­ ту. що працює в сільській місцевості.

Адміністрації радгоспів згідно з договорами бу­ дуть доплачувати по 1 ставці фельдшера і шофе­

ал­

(28

ра

рік)

тис. карбованців на

для

забезпечення ці­

лодобової роботи пунктів швидкої медичної допо­

моги

nрацівники

в

сільській

місце­

старий

чоловік,

У

ДО ре­ міста

кати

-

ПИПІе В JІИСТі дакціі мешканець

П.

Р.

Бабич.

Прожив

-

75 І

років, ветеран війни праці, маю 16 нагород.

Нещодавно хворів.

раптово

за-

Температура

-

38,7,

морозить,

в

гуде,

неначе

паровозі.

Явна

в

ангіна

в

голові

гострій

такому б

стані

швидку

та, ВиріШИВ,

МОЖJІИВО

лікарні,

хочу

з лікарем. підійшов сказав,

що

він

Якщо раптом nотрапила nід

охорону

пошкодження подзвонити

і

мІсця

термІново

черговому

спетчеру РЕМ фону 5-44-41.

по

ди·

теле­

П

поклав

обірваних

травмуються

дро­

дІти.

не ті­ але й

nижче 8

слід заборонити залізати на дахи бу динкlв, де про­ ходить

електропровід.

оnори

повітряних

електропередач,

ти зміїв, nочки та

кривати

маторних Вчителі

винні

запуска­

розбивати Ізолятори,

двері

лам­ від­

трансфор­

nідстанцій. та

батьки

nровоДити

нювальну

на

ліній

роботу

nо­

роз' яс­ серед

школярів, вихователі ди­ тячих садків застері­ гати дІтей дошкільного віку в~ ураження елект­ ричним

струмом.

Думаю, бути

ні!

Звідки

рою,

потерпlлопо

лікар

лопатою

рекусити

його

з

В

Ізольованими

вольт

терnілого

від

ючи штангою або Ізолюю­ чими кліщами на відпові· дну

напругу.

nотерnіло­

го від дії напруги, перевірити

хання разі ти

ди­

1 серцебиття. їх

відсутності

штvчне

дихання

В

роби­ і

ма­

саж сёрця та негайно ви­ струмо­

кликати

швидку

чого

самому

не

потраnити під наnругу. В установках до 1000 вольт

медичного

вати

частин,

гоцінних для

взявшись

за

ЯКЩО ВіН

йо­

суХИЙ.

Користуючись сухою дерев'яною палкою, дош­

кою або Іншими ми nредметами, дріт,

подібни­ ·можна до

якого

доторкнувся nотерnілий. 'У деяких виnадках мож­ на nерерубати дріт соки-

·------------·-----------------------------------------------

медичну

доставити найближ­ закладу.

Ні в якому разі не мо­ жна потерnілого закоnу­

потерпІлого можна вІдтя­ гнути від струмаведучих

відкинути

треба

наявнІсть

nеки,

ОДЯГ,

по­

чих частин треба в дІе­ лектричних рукавицях, ді·

допомогу або nотерпілого до

го

nонад

струмоведу·

Відділивши

від

І

руч­

відділяти

ведучих частин. При цьо· му вжити заходів без­ щоб

або пе­

інструмен­

установках

1 ООО

цент-

лікарні

з сухою де­

ручкою

ками.

якої доторкнувся потер­ пілий. Якщо це неможли­ во, необхідно вІддІлити

бездуш­

районноУ

рев'яною том

до

прнд1JІИТН

така

Головний

ральної

му. Це робиться кільІЮ­ ма способами. Більш діє­

установки,

не

співчуття~>.

травмато-

них якомога відключити ту

людиною

зобов'яза­

ність? Ні пор·адн тобі, ні

від дії електричного стру­

вий з швидше

це

тричі

і півхвилини хворій люди­

ліКар,

звільнити

Як

ти

а

все-таки

ний.

телефону

людина напругу,

будь

травматолог,

телефонну

необхідно

частину

Дуже часто при дотор­ до

то

і

До

черговий

-1 О метрів до лежачогс на землі обірваного дро­ ту. Якщо виявлено обір­ вані дроти, необхідно ор­ ганізувати

ВО:

порадитися

лог

тів

нрові.

ливість виділити ставку фельдшера для проведен­

ня передрейсових оглядів водіїв центральної район­ ної лікарні,

в

nриведе вання

землю. до

Це

лише

втрати

доро­

його вряту­

хвилин.

ДорослІ та дІти! Пам'­ ятайте 1 виконуйте пра­ вила техніки електробез­ пеки.

м.

На станції швидкої ме­ дичної допомоги феJ1ьдшерську для

сивоrоловко,

заступник

начальника

Броварського енергонагляду.

РЕМ

виділити бритаду

перевезення

хворих.

виконання маніпуляцій вдома, особливо алкого­ .1Jічним хворим.

· До 1 січня 1991 року ввести в обов'язки лікарям станції

проведення

пертизи

щодо

екс­

алкогольно­

го сп'яніння 24-ї години.

з 20-ї

до

Завідуючому оргметод­ кабінетом центральної ра­

йонної лікарні женко

Т.

уточнити

О.

Бо­

питання

про вн~сення у звіт про роботу станції швидкої медичної допомоги робіт. які зв'язані з обслугову­ ванням

екстрених

ків (перевезення консультантів.

цикли­

хuорих. ек~трена

доставка крові тощо}.

Комісія ІJровела збори в

колективі станції, якЩі по­ ·годився

з

висновками

по

питаннях .

Cfl/B'IYTTR

НІ

трубку. Так стало після цього боляче на душі.

викJІИ­

допомогу,

на необхідна більш тяж­ ким хворим. На ранок стан здоров'я погіршив­ ся. Дзвоню в приймальне відділення центральної

формі.

канні

перевезення

і

}{рім цього, знайти мож­

основних

вості.

НОРА ДИ,

НІ

~пиш~ть

теритqрІю

мільйона карбованців.

1.4

станції

огляд

передати

приміщення пожежної охо­

когольне сп'яніння пацієн­ тів. доставлених органами внутрішніх справ (за 1989 рік оглянуто 1786 чоло­ вік).

нам~

для

автома­

допомоги

спективі (кінець 1991 ро­ ку) виконком міської Ра­ ди народних депутатів обі­

та.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО

робІт.

вже

в

спецІальних

обрива­

ремонтних випадки

електричний

цього

ІW'!'ЬСЯ дроти електро- І раДІОЛІНІЙ, або ПрИ ВИКО·

наннІ

Ось

виконанням

10).

дьми трапляються під час бурі чи ожеледицІ. коли

провпсають

випадків.

перед

земляних робіт необхідно одержати дозвіл на їх проведення в районІ елек­ тричних мереж (м. Бро­ вари, вулиця Вокзальна,

по­

дужє з

сировини. кварцевий

пісок, вагнетривку глину І технІчний глинозем.

Е ЛЕКТРИЧНА найбільш і

«вой­

теплоізоляції

требує дорог.ої Досить мати

третину

при

електрич­

також

для

-

матеріа­

різних комунІкаЦій. Тех­ нологІя проста І не по­

агрегати.

користання

а

ви­

плит

газових

печей.

локу~>

об­

одягне­

енергоресурсів,

звичайні

Крім

для

<<шубу»,

майже

менше

ніж

піч

цегли.

для

них

теплоІзоля­

Скажімо,

палювання

жорстких

конструкційного

науково-дослІдно­

Інституту

спеціалістів

спеціалі­

спеЦіа­

льну пуск

ленню

перевезення

Насамперед. зменшити кількість допоміжних при­ міщень на станції, звіль­ нити дві кімнати для при­ йому хворих. А в пер-

Виїзди. здійснені до 5 хвилин. - 47,99 процен­ та. до 15 хвилин 29.9. до години 17,7 процен·

томашин, з них: РАФ-3,

економиться

І

і

році ви­

1990

психіатричнІ лlнарні.

має сім бригад

автотранспорт

будІвельний матеріал, ос­ кільки вона не потребує товстих стін. Розробники

слуг «ТехвІом» спільно 3 ученими Всесоюзного про­ го

печІ

мІстІ

не охоп­

місцевість.

ліалах на селі. СанІтарний

Мілька.

сконетруювали

ниївського

госпрозрахуннового

О.

сільську

Станція

печі

для

Втратам тепла в енер­ гоємному устаткуванні за­

спеціалістами

Фото

кілометрів,

але хвиля .<<Лен» лює

ль тур.

допу-

50

всі машини радіофіковані,

уражають огірки, помlдо- роботою, вміло використо­ ри 1 значно зменшують вує на практиці набуті врожайність овочевих ку- знании і досвід.

А щоб цього не

Радіус обслуго­

-

вування

вести боротьбу із шкід- те на знімку. Вона доб­ никами, хворобами, що ре справляється з своєю

(

одна

шин. Так. у

ділено нові агрегати (дви­ гун У АЗ-452. коробка фонди передач ГАЗ-51). на ремонт агрегатів (дви­ гуни У АЗ-452/469 -- 4 шт і задній міст У АЗ-452 3 шт.) У 1989 роЦі працівни­ ки станції обслужили 36165 викликів, з яких 23941 - лІкарі та 7534 - фельдшерська бригада; 3701 - · перевезення хво­ рих в обласні клінІчну І

каря. Не зайнята і посада

80

призначенням. За минулий рік

ЛО ТРЕБУ&

ме­

нуть до роботи два молоді спеціалісти. вакантною за­

І

виділити

П:Сввдва~~

Бровар­

І

І

швидкої

допомоги

ської ЦРЛ розмІщена в барачному приміщенні І займає 11 кімнат. Якщо з 1 серпня цього року ста­

І !

новано

лІкувальних

Станція

І

прямим

що

швид1юї

установ.

І

за

З метою подання стан­ ції допомоги передбачено здійснити кІлька заходів.

про-

медичної допомоги Вро· варської центральної лі карні аналізувала комісін спеціалістів обласного від­ ділу охорони здоров· я 1

дичної

не

становило 5 процентІв ос­ новної роботи .

проценти.

Облздороввідділ но

Нині

автотранс­

102

на

1 --

Авраменко. ВіІІ.

зокрема.

·

124 (803'3)

СТанції ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ виконують не властиву їм роботу, транспорт викори­

1985

НА КОРЕСПОНДІ<:НЦІЮ <<Швидка» потребує ДОПОМОГИ» («Нове ЖИТТЯІ>, М 94) відгукнувся заві­ дуючий Київським облас­ ним відділом охорони здо­

стор. 81П

по

І.

П.

Сокур,

якому

~уло

надіслано цього JІИста, по-

відомив факт лення

вим

редакцП,

що

неуважного

став-

до

хворого

черго­

лікарем-травматq.ло­

гом обговорювався в ~о­ лективl травматологічно­ го відділення. Лікарі су­ воро попереджені. Адмі­ ністрація райлікарнІ ви-

бачилась перед п: Р. Ба­ бичем.


8 4

І стор.

серпня

сН О В Е

р.

1990

ЖИТТЯ:.

.Ni 124 (803'3)

8

На .меЖі здо11uну

НУ Й ЧАЙОR!

СОННЧНІ

8/TAHHR

Партійна, профспілкова та

трудовий

органі­

колектив

шко­

с. Рожни щиро вітають ювІляра

Скільки нували

б

у

не

переко­

цілющих

тивостях

влас­

грузинеького

чи

індійського чаю, справж­ Ні знавці чаю украІнсько­ го ніколи не проміняють

його на інший напій. І річ не в звичці. а в дій­ сно цілющій силі різно­ трав' я цілого букету культурних

рослин,

і

дикорослих

які

кожна

сама

по собі вже цілитель.

шина.

з

якої

автома­

почали

вантажувати

мусь

ви­

мішки

з

-

Л!J.ура

про

Полісся,

ми

сьогодні

в'язуємо

цей раз черга

ти співробітниці Інститу· ту клітинної біології і ген­ ної інженерії АН УРСР

Л.

М.

два

Авакян.

пакетики

пакет

І

взяла

1

ромашки

украІнського

чаю

<<Вінок Полісся•. Чай як чай. З різно­ трав'я. Тут тобі і звіро­ бій, і малина, чебрець. материнка. фіалка, м'ята, і

СОСНОВі

Загалом виною

тів.

же

десятки

Тож

не

пропонується

з

він

поло­

як

Скажіть. будь ласка, хі­ ба довго треба торгува­ ти, незважаючи на ціни до двох карбованців, та­ кими благодійними трава­ ми та їх наборами, про­ понованими як укра'іцсь­ кий чай? Ви правильно розмірковуєте

втрималась

черга

не

так

тут

й

що,

дивного.

чого.

страшно

-

явилося

потім.

н~

-

незрозуміле ви­

Згдена

anme"•

вапоІ, ввrотов.певі з

-

карськвх

росJІІІІІ,

седативнІ

призведе

організм,

сприятиме

копиченню

Іх

у

ку

20.00

Час.

ТеІJевІзійна

Взагалі набір трав з таким рівнем забрудне­

питання.

Михайлович

Дмит­

ствердив

стурбованість.

чай,

в

тію його, стався

з якої

нам

-

ності,

ник

. Цей

усякому разі,

ді­

тонізую­

. додала

директора

пар­

він

як

резудьтати

застуn­

чаю.

Щоб і

було

зрозумі­

неспецlалlсту,

зауважив Д. М. Гродзин­ сьний. то рівні радіо­ активності у наборі трав можна · кваліфікувати як

••••n•••н

Але

ких

сильно

тому,

у

20.40 20.55

не не­

та­

22.15

забруднених

«ча І•,

компонен­

який

оперативом свідчить

як

про

те,

пред-

уваги

що

перцевої,

плодів

хмелю

10.20 1·0.50 ' 11.20

11.40 12.10 12.20 13.55 15.15

викори­

В.

16.00 17.00 17 .зо 18.00

ЛІСОВИR.

......w•ІWІ••nш•••••••••••••••••••••••••••""-u•u~•••

19.30 20.00 20.40 20.45 21.00

1

день по

Чай

см.янЦі.

столову ло­

:Ni 3:

жку суміші кореня з реневищем валеріани

ко­ лі­

пу,

склянкою

нВстоюють.

нарсьноі, листя м'яти пер­ цевоІ і бобівника трилист­

реневищем

валеріани

лі­

nроціджують і n'ють

по

ного,

півсклянки

на

бобівни­

ка трилист.ного або ток

конюшини

взятих

у

2:1:1:2, ною

кві­ лучноІ,

співвідношенні

заварюють силян­

окропу,

настоюють

хвилин, проціджують і п'ють як чай по півсмян­ ки 2 рази на день (вран­

30

шенні

заварюють

3:3:4,

склянною

співвідно­

окропу.

настою­

ють 20 хв., проціджують і П'ЮТЬ ПО ПІВСКЛЯНКИ 2 рази на день (вранці 1 на ніч).

Чай

чайні

:Ni 4: 2-3

ложки

суміші

(порівну)

ня

алтея

солодни

пнрію

лікарської, кропиви nлодів

ного

трави

фенхелю

й

кмину

заварюють

ропу,

цукром лим,

звичайного

настоюють

п'ють,

звичай­

склянкою

лодження,

і

собачої

n'ятилоnатевої,

до

он·

охо-

проціджують

підсолоджуючи або

медом,

повільно

3

теn­

рази на

хелю ють

звичайного

силявкою

стоюють ють

і

заварю­

окропу,

n'ють

nівсклянки

теплим зранку

ніч (при метеоризмі змах

і

1

суміші

ренецищем нарськоІ,

з

валеріани

квіток

10

на

спа­

.&Jif&&PIIB

й

пло­

ансамблю

хв., проціджують

ложці

сто­

1

2- З рази

еЛІкарські

коі

М.

українськQЇ

доросли­

,

8.15 19.45 0.00 0.40 1.20

радянсь­

енциклопедії

П. Бажана,

заступник

•донецькі Іскорки•. Прем'єра документального фільму сТаємничий дІагноз•. сУкркІнохронІ­

пічної

ка•.

листами

-

формувальники залізобетонних струкц ій; - слюсарі - ремонтники; -- оператори бетонозмішувальних

те­

солдатська.

Село І люди. '11 Знам'ян­ ському районІ на КІрово. градщинІ. Телесnортарена. Із

..

камера.

суб­

компресорники;

nрограма.

ВечіриІІІ вІсник. І:JадвечІр'я. Передача для старшого

віку.

машиністи мостових кранів; шляхові робітники; машиніст автогрейдера; машиніст котка; токарі - верстатники.

За довідками звертатися у відділ кадрів ДБК по вулиці Кутузова, 131. Тел. 4-05-25.

ПРОГРАМА ЦТ

доиум'ентального фільму сНаскад•. cl жартома. І всерйоз•. Муль.тфІпьмн. сА далІ що?.. •. До,кумен­ тальниА фІльм. Ігри доброІ волІ. Д:jюдо. Відеоканал сРадянська РосІЯ•. Ігри доброt волІ. Хокей. ПІвфІнал. Стрибки у во-

И~анета.

'МІжнародна

Адмініст~ція, партійний та профспілковий комітети і весь колектив роварського об'єднання сСільгоспхімія• ВИСJІОВ· люють щире співчуття рідним і близьким з приводу передчасної ~смерті БУРОВА

ЧОЛОВІКа

,,

імені

Л.

Бакрадзе.

ми ·живережисера

сСерце•.

еЛісами nриходить осІнь•.

Художній телеф\ль'ІtІ. Пре. м'єра ВРчірня Час

(із

обласною

увраuів.ва

Адреса

у

.ар)'ІІарвІ:

справах

~r-

ОлексавАра

АнАрІАоввqа,

Адміністрація, партійна організація та Броварського заводу будівельних

мом

сповіщають

про

раптову

смерть

профспілковнА

КО·

конструкцій

су-

працівника

з

заводу

казка. сурдоnереюtадuмt.

Ігри доброІ волі. Басщ>т. бол. Жінки. ПІвфінал сКуд-куд-куди'!, або Вро. вІнціАна комедія з буфо · наRою, nаn-музикою і І"' мінісценцІ.:ю•.

ВИСJІОВJІЮЮТЬ

щирі

MRKOJIИ Микитови'Іа співчуття рідним та близьким

покіf-

ного.

Колектив Броварського тубдиспансеру висломює щире ~півчуття гьловному лікарю ЖУКОВІЯ Bif.i Федорівні 3 приводу ТЯЖКОЇ втрати смерті її матер.

-

Адміністрація, партійна, профспілкова і комсомольська організації Броварського шиноремонтного заводу внсловЛЮЮТЬ ЩИре СПіВ'ІУТТЯ робіТНИЦі заводу СвнрндеНКО Тетяні Іваювні з приводу смерті її батька СВИРИДЕНКЛ Івана Петровича.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

р.).

1990

БЕРЧАКЛ

мі тет

і

в якому Фільми

Івановича.

спичлкл

Колаж. Світ. мо.

Во.аоА.имира

Адміністрація і весь кмектив заводу алюмінієвих будівельних конструкцій ВИСJІоВJІюють щире співчуття бухгалтеру Берчак Світлані Василівні 3 приводу передчасної смерті її

А)(.РЕСА РЕдАКЦІІ: 255020, К.іва.u об.tасть, 11. Бровари, ву.1. Київська, 154. те..ефоІІи: ~,~~актора - 4-01-76; ІІUТJІІииц ре,ІІа&тора, вІ~.ІУ вартІІвоrо :ІКВnи - 4-84-61; вl,r,noвiAU•JІoro секретари, вІ.u;І.ІУ ШJоСІоІ[СJІ'О rоспо.ІІарства - 4-21-!6; вІ.u;І.8у вр-ис.wо~т\ І совіа.8ьних питав• - 4-ot-92; вІ.u;І.8у .8ис:тІв І масовоr роботи - 4-84-81; a/uiJІy ра,ІІІо­ ІвформацІІ IHJ-81, ~ім•коrо

уста-

столяри;

·

До 500-рІччя украУнського козацтва. сХортиця через вІки•. Реклама. На добранІч, дІтиІ ВІзити до лІкаря. Рецеn­ ти- гімнастики таАдзІ. ВІдеомлин. Музично-роз-

людей

кон·

новок;

ХудожнІй фільм титрами сРІдия~.

Актуальна

електрозварК>вальники; маляри-штукатури;

леглядачів .

Служба

начальника управління тех­ комплектації; монтажники залізобетонних конструк-

І~іЙ;

наша дума, наша пІсня ... Новини. Для АІтеА. Канал ед•. ПоезІя А. Вознесенського. Ви нам nиcanh. Музична за

від-

цілу;

програма.

17 20 7.25

кип'я­

ни• (КиІв, Головна редак­

лі­

16.20

заварюють окропу,

(ЕІІЦІІКJІопе.цвчний

ція

3.30

звичайного,

день.

ко­

0.00 11.00

сnіввідношенні

і n'ють теnлим по

на

ромашки

сНоваІІ жнsиь• орrан Броварского городuого комитеrа Коммуии~ическоА партни УкраІІкІІ, rород­ схого н районвого Советов вародиwх девутатов І(нев­ с:коА обла~н. (На уараинсвом изwке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО Гааета ВЬІХОАІІТ с 17 апрели 19іІ7 го.аа. Дик вwхода: вторинх, с:реда, ПІІТВІЩа, су66ота. ІІ.рснІарСІtК&

тять

відвик

кореня

цювальноrо

нарис.

квіток

лікарськоі:,

у

головний будівельник ДБК:; начальник виробничо - технічного

гІмнастика. дитячого так-

Концерт

'11

кореневиш

повзучого,

СКЛЯІІНОЮ

ловій

:Ni 5: столову ло­

(днтJІЧІІЙ):

фенхелю

по

кишок).

Чай жку

на­

хв .. процідж.У­

15

22.50

ніч).

лікарського

ромашки

дів

на

голої:,

2:2:2:1:1.

кореня

валеріани

Інфор­

8.25 9.20 9.40

машки лікарської, плодів кмину звичайного і фен­

(порівну)

кореневищем

РитмІчна

ДБК: по вироб­

ництву;

nрогра.

чайні ложки суміші коре­

взятих

з

вранці.

Прем'єра

м'яти· перцевоІ, квіток ро­

суміші

неділю

8.00

і

:Ni 6

Чай :Ni 2 (при серце­ биттях): столову ложку

листя

У

2

Чай

кюреня з кореневищем ва­

лікарськоі,

потрібні на роботу:

На зарядку, ставаІІІ еМкагая лєта.. Концерт-

(вранці

сБІЛОЦЕРЮВЖИТЛОБУД»

зас:упник начальника

7.00 7.15

день

ці і на ніч)_

леріани

рази

2

ПБО

Пр,.,.

х~..

·20

ко­

у

БРОВАРСЬКОМУ ДБК

T<'.l('

Новини.

важальна

22.20

окро-

з

взяти

1.15

лікарськоІ і плодів кми­ ну звичайного, взятих у співвідношенні 2:3:5, за­ варюють

чудо>. серІІ.

2

Володимира

передача

сrовувати його для на­ стою і відвару. Побере­ жіть. сввє здоров'я.

кореня

листя

Шоу

Оголошення

Бокс

ма.

Подивіться, шанов-ні наші читачі, на пачки «Вінка Полісся• і не зважайте на поради ко­ як

t;~~;;;;~;;;;;;;;~~;і;і;і;і~;і;і;і;і;і;і;і~~~

ПР<'·

волІ.

мацІІІно-музична

з

звичайного, карськоІ.

2.48

9.20

про це не слід розписувати.

операторів,

слу,\і6Іl

телефільм.

Ігр,u добро! ФІнал. сЗвичаАне фІ.'ІЬМ. 1 І

9.00

контролю. І це неминуче перенесеться і на іНШі nродукти... Чим таке ста­ вами? . особливо

Фігурне

ПРОГРАМА УТ

не

нам

ТемІркаио.

волі.

някова

належної

загрожує

сповнення всіх надій і споді-

артис-

Думки про вІчне. Недіnь ив моральна nроnовідь. •На знак nротесту•. Х\

0.30

дозиметричному

новище

Ю.

катання.

ліки(!),

nриділяється

СРСР

дожttІА м'єра.

мов­

страшного

здоров'я, оа.дь•орос·rі, довгого віку, щастя без

Зуст-

народним

новин.

в

ж наявність

з ювілейним днем народжен-

ДОЛОТ Надію Карпівну.

вим.

ставляється невідомим ко­

ні. Зазначений чай «Ві­ нок Полісся• містить це­ зію-134 0,94. 10-6, це­ зію-137 0,67 . 10-6, це-

-

нічого

тів

да­

кілограм.

ляв,

має.

а

Із

том

одне

харчування

Чайковський.

річ

лікарські

радіонуклідами

Для

зію-144- 0,17.10-6 кю­ рі на кілограм. А загаль­ на обчислена активність становить 1,8. 10-6 кюрі

що

жінок

рама.

науковці

систематично

вживаються,

ме­

tНаводжу

ще

Деякі

раціоні

дослідЖень

українського спеціалістів

якому ра­

використову-

виникає

твердять,

інституту

показав

в

відходів.

рослини

Михайлович

Гродзинський

ні

можна

Тут

могильнику.

Дмитро

не

1!.50

вати. його слід вилучи­ ти. Киянам. гостям столи­ ці. жителям області радя­ мо обов'язково у санстан­

який у цей час nе­

мою

ні

зі

дирек­

ВІТАННЯ

Альма.

тивних

ний напій

Гродзин­

лікарні.

11.30

І

Чай :Ni 1: столову лож­ суміші листя м'яти

світу•.

нах.

важливих

органах людини. Тому да­

ІІ8ІОТЬ

светеми

·Зранк' раненько. На службі Вітчизні. Ранкова розважальна програма.

38СТОСОВуJОТЬС!Я пр& збуд­

]Щ!ввІ -нервово! та безсоввІ.

гімнастика.

чий і лікувальний засіб, вЖИвати не можна.

М.

нашого

мир­

сСпортлото •. :·

ІО.:ю .оНавколо

на­

m-

властивостІ

Тираж

доброt

ро

.ло

вірніше,

чаю,

до включення значної кі­ лькості рідіонуклідів в

Ритмічна

Ігри

-

ребував у

скажете. а

просто

настою,

18.00

тора,

на

Тут

Див-не,

або

як

здоров'я,

ранкІв,

Спорт для всіх.

Мій

Поїхала

го.

Ну

7.00 7.15 7.45 8.00 9.00 10.00

17.00

тат мене вразив.

дов­

1

не­

організму.

Полісся•

міцного

сонячних

ПРОГРАМА ЦТ

ціях перевірити цей «чай• і передати йо~о для захоронення як радіоак­

резуль­

за-.

гальнозміцнюючий, аро­ матизований, вітамінізова· ний напій.

які вкрай для

бадьорості,

СЕРПНЯ

5

значна

елементів.

від

довгого віку, ща-

трансуранових

безпечні ка

Може,

Але

ному

два

це­ що

Бажаємо їй

ІІІПІІІПІІ/ПІ

НЕ.LJ..І,ІЯ

наяв­

13.20 14.05 15.05 15.40 15.45

інше.

випадково

ПЛОДИ

аронії.

цезію.

Врешті, споживання «Він­

по­

компонен­

і

яблуні,

по

страшніша

кількість

згад­

О. Д. Коломієць, мо­ жна кваліфікувати не як чай, а як радіоактивні вІДходи, які nідлягають захороненню у сд~ціаль­

ПОЧКИ,

шипшини,

активність ще

ТАРАСЮК

з 50-річчям

народження.

Прем'єра мультфільм:-·. •Пропала совість•. Ігри добро! волі. Волей· бол. Чоловіки. Фінал Здоров'я. Педагогіка для всіх. Твор<tІсть народів світу Хвилини noeзif. Сільська година. Пано-

щось

ського

На

Микитівну

висо­

в наборі присутня

радіоактивним

забрудненням.

директора шкоJПІ.

до­

ність у комп6нентах зію-1.44. Це значить,

а його

найперш

з

перевищують

Неприпустимо

ка А

Мігра­

Можливо.

ка

з ним до Д.

за здоров'ям. Стала до неІ в числі інших і ма·

зів.

перевірити

Не знаю, що мене підштовхнуло до цього,­

розnовідає

що

nустимі у ~100-1000 ра­

-

миттєво

черга.

такі.

чо­

украІнський чай, а заод­ но й ромашку, що їх при­ дбала мати, на... радіоак­ тивне забрудн~ння. Тим більше, що в інституті такі МОЖЛИВОСТі Є.

травами і їх наборами, то вишикувалась

Лаура

Авакян

захотіла

нів.на.

Тож не випадково. ко­ ли червневого дня на Сін­ ному ринку міста Києва Припаркувалась

Згадувана нами

Мігранівна

вцавввцтв,

поліrрафії

....... •· а,.••,.,

і

ккІІ:.коаоі

вул. ьr-п,

то_рrІмі.

114.

Індекс

61285.

Друк офсетний. Обсяг І дру­ кованd

аркуш.

Тираж

примірники.

Замомекия

Nt 3365.

15.884

#124 1990  
#124 1990  
Advertisement