Page 1

:18-------------~---------- ltN.I-ITAPI 88Х

1(.-AJH, IJI.HARTECI! - - - - - .

.

ОРГАН

SРОІАРС.КОГО мrськоrо комtт!тУ хомУ н 1 сти 11 но 1 nА,,,.,,_ ~••;•Ін в. МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАА НАР~АНИХ АЕП~ТАТІВ КИІІСЬКОІ O&JJACTI

І-Г-аае1І__:_а_ви-х-од-.,..,--,-17_к_аі_тв_.в___t9_З_7__ро-ку_•_М_t_24__(63-72-,-.---:с-е_р_е._д_а_,___4_c:_e_p_n__.--я--:__-19=-8~,~.·.,). . .-рt-::-:-ку--.-Ц-і-...'7/-%-ко . . . .~.-_. 11 >".

У .м.lсьииом.l Ko.м.napmil

Y~tpalн.u

На рівень зрослих '

·т · п'ятницю відбулося черrове

ІSас.1дання бюро міськкому па.:ртt~. &но розглянуJІо питаннJІ ttpo Хід вихонаl'ІНJІ nостано:еи зборі:е ~кти· -ву міської партійно~ організацlІ

в1д 11 вересня 1981 року, на .~t:ко­ М'У. ЙШЛОС.І! про ВТіЛ~НН.R В ЖИ'rТ.ІІ ріmе1(ь. XXVI з'ІзJІУ ·КПРС, 1'10· с.таJІов nартії та

ypJUY ·

з

питаиь

борооrьби іЗ ЗЛОЧИННіС'rЮ . 'ra. 3МlЦ· иеиия соціалістичноУ законності. Бrоrю також обговориJІо іlШІе ;ПИ· таНЮІ ! - про ,роботу . зa.J<JI&Al:В J!уJП>тури

району

по·

комунісtич­

иому JІІkхованню трудящих :в с•іт­

.11 .

рЩ.rе.нь

хомуністів

остаЩІьоrо

фор~

ОскіJІьки ці питани.І! ммоть важ-

uве-. сусnільно-nол і ТИ"!Не

значеи...

ни. 10 й розглядались В()ИИ . ·~· · бlчло і . 3 глибоким аналізом. PQj3·

rлянУвщИ хід· :еико~ння 1t~cor~нoВи зборі• активу, бюро мt~ьк!t!)МУ

tхеиі

Докучаєва,

сь:кий•.

сГОГОJ!lВСЬКИЙ•,

робооrою

.

ре:вірці

ки: не

з.~~;Нkнюю'tь коиоrроJ!Ь аа роб6То!О !'ОІ~І'.Мс~>ких cy.D;lв, rр,о14 ад~Ь}(ИХ пуиитl:! . ~орорп-p~aorto".li:.o;X'y, грома.-с"ьюа комісій. Рейди !!О ne-

. збережеимя

·органами n:rщводитьс~t:

nевна

ро·

'бота п6 . дальщому здоск~иаnеІЦUР :М6ра)):ЬН0f(!) ВИХОВЗJ!И'Яс. 'r!3Уд!'ЩИ

кіста 1 райQиу, :mtцнеик:ІС'. n:pa11o-nорядку, ,.збереженню соціа.JІіСТИЧ·

· rюr·

масності. . · " nозити.:ений ·дос!tІ 'fattor p<Jбott~ є в . колективах заво.аів несtаи,11артного комунаJІьного

обJІаіНІИ·

І~цщький•. . с:Sоб:риц:~.хий•. 1меR1 Док:vча~ва. cK:pacи.JttJe:&nl• .. · В цИх г.6еnо)!арстиах I!&J''til1rt, . nреф· cir1JIK0:!1, к6мсо'М:О.)!ЬСЬJ(! . nрцt:еии­

с6ц:е:n:асИ66тt,

авю-

:n:o.aaJOfl.

иаJ!ежноІ ,ІІ6ПМ!оtи

ttраціиJІИ!(ам · куnтури.

транспороrу, виУзиі . ЗU!даиu . tra· ,.,... ·

.Ві*"'. ·.· 1 ._•t•ок"' .. n. e-inen · .sам_а· ,.,vm-s .. ,.. ..,. е.м •...•""". ·""'·.и . иеrа_ tи.в.ktJ . JmJ!И_ US ..•ів·. ·VV'>R:· ~;;. ··~··,}., Ро~r.J!ж,даЖічК друrе . ПИта.пt. и• х6о,д!'иац1JО · ЩQTU: ~1х .К'У~ бJо:ро міеьхком;у- ПliPtiY ві,.зна!ІИЛ:о мкo;~Jttиtx ~:кпа~:в .. ~tйоиу,

.1-"'ДНИХ .су,Іtі.І про.ІОД.І!ТЬСJІ

ptдJto.

CTl\OpeJЦUІ иоиих творчих ·копекти-

, рад~t:исЬ;КИми

СЗоJ)JІ•.

окр-емих щбах t б'УJІИИКІХ иуJ!Ь'fУРИ "айону сJІабо п:ро:води­ orьe~t: робота rю 3RJIY"eН1DO 1 ryy~т­ ки ху.о;ожньоІ са.иоді~t:зn.иості .rr:paцluИІdв масових с1.1n.ськоrое.пе­ .о;арських профееій. особ~во пра­ цюю<tо'! ммод!. Ttxe спиовище :в pa)!rt!lcпax сЗамtввиІ•. сЗа:во­

·ки

nрофспіJ:ІИови-

сК:r>асШІ·

в ctм'r, шкоJІі, ?рудо:еому колехтив~ .. Погане становище із !бережениЬt соц1~JІ1;стичноr :емеJ{6стІ f!a заиодах. :аорошКо:еоУ меоrа.лурriY, мастмас, ммомза:во.ді, • ра.о;rоспах tме~І. Щорса,. сТребухі:всь:кий•. сКрасиJІів(:ьQй•. Відп~: :вЦ(и1 орrаии 1 органІзапJУ cJra~

па:ртlї ВіІЗНаЧИЛО, ЩО П1фТ1ЙИИ:r.,:И,

. ,орг_аиізаціQ:и.

-р.ень аа дне•

!Іе88ДО:!іJІЬRОЮ :!ИХОВКОЮ

баfат6 п6зйтнвн6rо, що з'.ІІ!иnо6.я а -poбo.rt 3ако!Jадіі иуЛм·ури райо.lil'{ В :ХОДі .n:tдrotOBKИ .11.0 60:р1ЧЧJІ

комсомоль~ькими.

вимог

пах сЖер..:хtвсьюd_ •· сзu,а~.

~t:кt :еих.!ПОWІі

викорисtанню · rрома.{Іськоrо

краІии.

>КНИВА-82:

:n:oю.nr. Є :вит;:uси ЗJІО'І!'КПtJеТі еер~ иеnовноJІі'тиtх.

•.

упорено

СРСР.

Це,

~ne ,110 torQ. щ6 ІХ :мамріат.~а б&sа .· •ик~ІІсtо:вуtт~ eJtaбO, ос66J!и~ У .ИХіД!(і .рі. Це І пер.

З()Крема,

щу че,ту eorocysт:i.CІt: ии:к():рисt&'ИИ.ІІ

буJЖфіІ куJ'!ЬтуjJи

JІерІІttиІемпТ&·

вів, П})о:еед;енu ОГJІЯД!:! xy»;OЖRJtQI xtJзa•o.-r ·сРуРJІ•, .e!.JI Jt1Т()1t,

саиад1.1~пьаості. . З.р~па ldJ!ь!detь У'!~Сl!Икtв :ІСУ.Ц~ЬОІ ·саМ~д!АJІЬІfсі-

~~·•· 3аІФрИ'І1І, ~~. ~tpta.

ДІг комnлека

Се­

РуСUСІа,

•= ·

ЖІІ8аар1 »&дr001У . cro· а СК-5 •Ноа• 130

er.t,. :n:l.ЦJ(JUeJІ Іх вихсиа.всІ>кий. pt~ PIND .tt~~la11U_ _каес•И. аа· ВЄК!!.. З:м!Цннmсь tа;кож мате~- хо.Щв- у баrамх ._.J(JЩ(I% К'У.JІЬТ'У'•

raJI:tJCJ.ICIIЙ~

u~иа база зax~,tJ~J!Y~~н: •... ЦІ '/Jti '~ !~~-.·..о . ще Ф~~ри t~:юr!и в. nеt:иій Jrtili JJI!3ЬIOm. Час;~-() В()D"'lфОХОдtrть зросоrаиюо иультурнІ'rо рІ.вн~t: ei.n- формапьио, у кatrt!tryctмx saJ!ax. ських оrру.цівників, що . дtmoмarae: н:е.мсtа'r!!ьо впро.МиtуІОтье1! а

.Ja&Q~· . . . з.ерва.

:tna;o~.'

nроІ!іе.цеи!u!~ ·-

0.

....

Рtпьинх РобІт.

·

'!QDt KOIOUW · іеР-

На

'! госnодаре'!'ИJ _·ай.

l'то ·s жаt011, на обмо.Ьо. QJifJ:

•·

У rocJІo- Т1 нлКіJ

даретві вже скошено аер- вів.

.

-

11

коибай·

.

""" . торrозельноrо мащиіобуnу!Іа~- у,~щному вихо:яаИИІО Ииробннчих . пра~tтичиу дiJ!JJЬRitть ПJ)Ol'J'eC)JBВ:l вя імев:і XXVI з'Із,Іtу ~ПРС. меіс~ 1tМи!в 1 .. соцtuіс'tичиих . 3обов~JІ· фО:рми J меtоди J'обоТИ. MaJro rгроtоп~їзда оМ 814, ·радгоспів сРуса· · за.ю... · водитьс~t:, оrемаtиЧв:их вечорів. дис-

но.вl на. площі 963 · гектіl· Добре тру.цятьСІt: u. ри, ·обмолочено вал.ки ва .транспортувавнl аерна но643 гектарах. Усnішно на воГо врожаю шість -:pan·

~о.цюції

pt.

ІІІlв~ький•. ордена Жо:вtв:еиоr :Ре-

сПлоснівсь:кий•.

орде:rа

ПУ.т1И,· обrовоJ)еиь

CJitд вt.тtзначити в Ц!mr!Y nJIIИI

.тиdрів

жиквах. працюють

радяи-

сьхих пись.меив:икІв. · кпасикlв еві·

ПопередУ в

жатка-

· coЩtJU•

госпвих

~кя.х

шоферів,

сер~

Петро Петрович

_.;.

етичному змагавнJ йд11'ь БутеНко. АвтомашииоІ) Трудового Чер:воного Прапора ·:роботу куnьоrу:рв:о-осві'rІІіХ заМ!· оrовоІ JiioreJ)aтypи. По:еіJ!ЬВ:ИМИ темОлександрович r АЗ-5ЗБ Bl·H перевіа І ра,дгGспу,-комбінату · сКаJІитяи:- Дів JІадrо~пів сПпоскі:всьиий•, пами впроваджУютьс~t: в житт~t: но- .. МШ\ола :Кучер . а помічником початку жнив по~а.д 23Q сЬкий• ім~н'l 50-річч~t: СРСР. · ст.рееухівський•. сПух:іJський•. · ві обряди в районі, все ще залиОлександром Юрійовичем тони XJI.Jбa. Поряд 3 rим · бюро мtськкQМУ ПоJІ!mпипось ?акож бібJІ!отечие шається . мамефекоrивною робота партП зазн·ачило, що багато пу.нк·

тів пос'!'анови викоиуют:ься .ще не ва .наJІежнtі>му рівні. У : місті' і

районі громадський nорядок м:іr 6и дотриІ\Іуватися краще. Вима-

rae:. значного

nоліпчrення

ие J'd'Оральному ·в,иховаиию

робота в

.пективах фабрики верхнього

ко-

дІИ·

'!'JІчоrо т,оикотажу, автобазі М 3., СПМК-509, радгоспах сБеJІИКоди- ., херський•. сГоголівський•. сЖер. д1вєький•. ,Імені Докуч~є:ва. По· 81JІЬно розв язуються nитанНJІ ОР· rаи1зац11 охорони торrовеJ!ЬНИХ то-

~К; особливо. в районі.

обсJІУГОиуваниtr . сіm.ськоrо

nеии~t:. 43405 чиоrач1.в юrь бібmотеки :району.

насе_- багаоrьох

нарахову·

заиладІи

культури

по

атеІстИ"lному вихованню трудів· ників cena. Це, наприклад, сто­

Поряд з позитивним буJІо и!.,цмічено, що :в· poбort . райониоrо

· Цурканом.

сується сІл ~аворичl, Троєщина, :КняжичІ, Велика Димерка.

вtд.ціпу куnьтури, куJІьтурно-ос:віт· .· . ПрацІвники клубів 1 бібліотек .И1Х Закладів немае ·системи 1 ці· мало· бувають серед людей безnо­ JІесЩ:Sямованостl в роз:в'язаИRJ: nи- середньо на

тань комув:істичноrо. виховання :Р.Удящих в св1тJІ1 аим:оr XXVI з Ізлу КПРС. Рай:від.ц1JІ ·куJІЬтури, райком n;рофспі.пки працівників

виробничих

місЦях:

тракторних парках, тваринниць­ ютх фермах; шшьових сrенах. Не в- nовній· ,мІрІ використовується сила слова художньоІ літератури,

f:)(~т:ва, що веде до частих зривів. органи. не надають нал~жноr допо· ні лишається культурне обслуго­ 'Іерrувань і · надання додаоrкових моги працівникам культури в ор- вуваіІня трудящих.

аlдnусток навіт~ тим робі?никам IJ'a СJІужбовцям, які не брап учаcrt ·в чергуваннях.

ганізаціХ діяJtЬиості клубІв, будинРозглЯнувши Ці питання, бюро ків · купьтури бібліотек несвоє- міськкому RомпартіІ УкраІни yxчасн0 ремонтУють заклаДи куль· валила вІдповіднІ постанови, нетури, не виявляють напежноІ уваги ухильне виконання яких . полlп­

ухИляютьси від суспільно-корисно'!

У незадовільному стані

працt, зловживають спиртнІЩИ на·

зміЦненню Іх матеріальноУ

бази.

·

радгос·

оrься заклади купьтури в

зиаходя-

шить становище на цих важJІивих ділянках

ництва.

комуністичного

будів­

на

ІУспІ.mНо завершиJІи ее- ціаJІісоrичиому

.. 81оІаrани1

заrапьв:і

адQбутки

Друге місце зайняв 3а· r'отівеJtЬиий цех, де иачаJtЬиико:м працює Р. М. Рибакоиа. Серед взутт~:вих . м;айстерень а .най-

ють проJІУкцію з рахунок 1983 І'Оку. З иайбІпьшим випередженням оrрудя­ ться заготtвеJІьвики . В. Я. Долгінська, О .. І. Дробо­

· ІІІеькоrо

Слідом

аа

обмопотом

валків · йде скиртуваІ!1UІ соломи, rілощt ·очищають­ ся

від

pem·

пожнивиих

Серед комбайнерів лІ· ток. Ланка орачів добро• дирує Іван Петрович Ко­ .11кісно готує rрунт до еі:в.­ ноичук, ЯІ<JіЙ разом 3 nо­ би озимих

мічником tИ1!:ом Андрfє vt :видав

а

бункера

С. КРАСН:ООК.

комбай·

і<-И..,

двсиеnер.

ПРОСУШУЮТЬ ЗЕРНО Хл!6оро6и радгоспу роботою ЗАВ-20 позмtи· сЗаворицький• дбають но стежать маши:аісти про те, щоб у засіки f.y. Іван l:ваиович КулеІІ"К 1 ло

заснnано

зерно

високоянісне Василь

нового

врожаю.

Для цього .вони з початку жнив

запустили

комплеt'с

Івановнч

Мlнеи·

ко.

Незабаром

трудііНИКИ

госnодарства

приступJІя·~

ЗАВ-20. ВідтодІ все. зерно, яке надходить 3 поля

до збирання врожаю ози­ мого жита· та інших сіЛіо­

ється, просушується. ТІк працює весь свІтловий

тур.

на тік, відразу ж оЧищаЗа

ськоrосподарських

безперебІйною

О.

купь­

ФЕДОРЕНКО.

·Іиформаційно-обчислювальиого . цеНтру держстатu:стпи

(Перша rрафа -

ra.-

· імені пп з

ва

1

серПRJІ ц. р.

скош€но зернових

нудьтур у n-роцектах дtJ плаву, IIJtY•

обмолочено в процентах до скошеного).

r.

М. НАУМЕНКО, ruoaa lllc:JIUICOІІJ.

160

· 8JO Хі~ абнр8ВІІІt: врожаю раннІх зернових у господарствах райову

,«Заплавний• «Пухівс:Ький• сБобрицький• «Літкtвський• тю. взуття . nеревиконали бІJ!Ьшою вІддаче~ трудя· . туи, . Є. І. Борищполь, сЗаворицький• ва· 12,7 тис. крб. · тьс~t: колективи ательє .Л. І. Даниленко та фре·. . ІменІ Кірова Працюючи . Під девізом .м 1 1 .N.! 5, якими заві- зерувальииця с. Rpi. , сВе.пикодимерсьюrй•

•60-р!ччю. утворення . дують Б .. А. Потський та вець:. СРСР - · 60 ударних М. Г . .Денисов. . tшщф:~•, першість у со· Найва;rоиtший внесок у

понад

fJВЕДЕННЯ

вн.:>-

мимkІt:Чну виробничу про- виборов колехtи:в роз- сяоrь ttравофJІаиrові під· rраму праЦівники . фабри-. крійвого цеху, JІким ке- ttриємсоrза. Вже більще ии сРемвзу-ття~. · Додаr· рує О. П. Носенко. десяти із них випуска,

площі

гектарі.в.

день.

ВипередЖають правофлангові · :ково до nJI.aнy вони реа.пізували nродукції більш Jl8 на 1ОО тисяч карбованців. У тему чис.пt. завдання по .індпощит-

а!

сіJІьського ;rосподарсоrва. а<:е ще кіно для мобілізаці У трудяіцих ма смбо ·здійснюю"tь , · керlвкицтво 1 боротьбу за виконання планів 1

:Міський конmоJІь ·За· діЯJІЬв:істю пlдвідом· соціалістичних зобов'язань. UІТІб ·добровільних народних дРУ· чиХ· _закJІЦІ.в куnьтУІ>н на місцях. . у селах Тарасівна, Заворичі, жии не внявляє напежно'! · актив- В багатьох організацtвх району Мокр.ець, Берющя, Богданівна, кос~ І керівництві днд · Підпри. n:а:ртійиі, проф~пілкові, радянсЬкІ ПІдлІсея все ще на низькому рІв­

На низькому рівНІ ведетьс.І! робета по боротьбі з особами, що

КомбаІt-Іом СК-4 вони скосили зерно­

ДокучаЄва о~: Рудня•

І •ТребfХJ,вс:окийІ

·

98,5 89,7 88,0 80.0 76,9 ·, 75,0 74,2 74.1 70,9 67,2

24,6 43,3 31.1 61.0 20.4 59,0 36,2 62,8 37,7 66,8·

«Зоря•

·

імені Щорса «Нрасилів~ь.кий• сАвангард• « Русанівський• !:менІ МІчуріна «ЖердІвський• «ГогОJІ!вський• сПлосківський~ По райоu

66,4 65,4 62,7 60,0. 56,0 51,7 50.3 46,7 45,9 65,1

21.5

~3.2

64,0 65,1 23,8 64,5 54.5

6еІ,8

...

74,9 46,8


+

4 (ttpMJ 19@2 . року

життя

------~------~~-:--~~~~--~~~--~--.---~~------~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~и ~ .-

Ім ~~ !;....,ASІtWJ..III~~

наймаnодшого підприємства міста.'

-

'l8iltІt ТІІУАfЩі міста 1 patiJJo"!,~4'.1" 1

Корпуси завод1. а з ними і ноnентив

УТІІfІНІ!!І!~,..fааІt.,..,. . Ce.!itnL·1зpocтanи, мІцніnи за рони ....,.ІІі (\'11· стмчнмх" "etft~Jiflt'1 У llftrИttичR IJ: ·· . -\ тмрічни. Нині це. підприємстВІ h .-~

Іtмrмаах reтyJOTІt наступному юaintcai .

роно відоме в республіці. його 'продун~

ГіІНУ fYtЩtlll. -8nnr."..._. 1183nІІЇІІІМ8 ... KtJІIKTHI ~OIIPCІtKtrt SUIAY

• ціІа....аи&ІU.Іt. j ціІІУЮtЬ НС\, ~СІГЗТЬОХ бу· ДОІІХ. Завод мас WИРО!ІУ-.:lіерспdнтиву

аІІОfІіІнІtвмх 6yal~~~~~_кi,J!Rк'Jf' . JІ:tвитну.

2 1!. ;~• ·;~ 1'~- :'~ 0 ,. ~ С'·~" т · ··'Vt .6; ... ~

р

. , ..:·,

Т

них

Ь

· .

і ..

· · r .

. ,..

;· ,. ~.

.• . · .

,

-·•

..

· · ·'

·

спец!алІзується

на

ви-

·

одночасно

Р~ЦІ.~О)[. . облицювмьн~І'().' та тo8apJtoro про·

сушіння

білизни,

~kовних

Л.n.цо ·у

пJІа'Иі

nоказнюtІв

п:дrtриємства таю цифри. 1981 roцl при

ШЧ,!+У для .одягу . . д? . , IOІtU:a п,'Jtтир~чkи. нlffi : .' .

тисяча

6.35!

кtарбо.аанцlа вмnустили тоаарІІої продуІ:ції на

7.0· '1В racJІ•' то на "'• 1882. рік n.1aw ста~::о-

. ІІІІт• 11.895 тисяч кар· .... _ і д 1"о..,...а~ в.

о

a::v ро·

Серед них

етІл бал-

_

"' . . Інше.

годюшюА виготовив

·'

На сьо-

день завод б:льш ніж

3.5 · ·.тисячІ штук карІі • й 400 ·нз.в, ма же дра-

бик.

и

n~лька

ед: в

треба

ку в:н досягне 2- мl~ь-

с~азати і про подаль-

nо-.цно з цп~ зб.льФІ:fТЬСІІ . · кІ:льк:сть прсіqІСJОчих . У 1985 роцІ

ємства. План<>м капІтальtІоrq буд:8ництва иа 1981 р:к nередбачено осв:>rти 2.187 ти-

Ар~;~ кар~ова.нщв .. ~:д-

в.G~а сІігне за двІ ТИ' сячl . чоловік . Перед6ачtно. що ;\О кінця

ШИЙ розвиток

Підп ри·

сяч карбованців 1\аПlталовкладень 1 пустипро~уктив- · tw . нові потужtюстl,

п'мwрічии

Hlt'rь n·рацІ

зросте у по~ІюmнІ :!1 1981 роКО)( майже иа 191 nроцеит.

_ ·

ионний карниз та пс , лиtта '•ля ванної кім· нати _ А

успішно

нити вИрОбництво,

ст ему обл:ку,

.

• 06

р~д ддпомІжн.их єкr:c. ля досягнення проектних nотужноcreA ааВ{)Ду в одинад·

І·

складає

.

Заготівля

бутках · алю~Іінієвого ваго~ий вести . . .tкnад МО.'Ю;{ИХ. <<ЯКЩО малювати

ЦІ оDерації

неле~ко. По-

1

люди .

Це

бригади

А.

Шеле­

І. Фандпкова, кожорг А. Гу·

;9'" rероіа:мі (J_ зr в

звІтності· і т. д. І здружи·rи кол ек- . чимало

сюJі

·ста

.~.;~~g·==~-~~.""~·§§.•~..~~§§§g§§§§~§:...§=§§§§~~~§~§§~:§~~

насамперед си-

розпо-

пуgальниюв,' р:зальнинІв. ·. і нших

ві·

~;;rJO. tи;іи· додаtко,во налаrо, . Npo .:tииам!ку. росту . дuТ.И: ві!пуск 9 вирсбlв . рМО'l'и свІдчать

д:яльност!.

в;r, ·'заводчан

~Іенший .nвадцfІтн 'Ш€СТІ! . . ·І ІіЮ\1 .

в:сtи ·саме про цей пер!од життя цеху. Але ,' хоча зараз ще не вистачає. ф}JеЗеруваJrьниt;tв, штам-

ріа. дверей, . ц:дв~С11!1Х..: >.(лІt одягу, решІтку для декоративних

середній

тр:бно було ЧІі не докор:нно зм!-

nуску ~люмИttевих-!Юfr----іІ~АЮ оєвоіти- ще crpytщi_A у вигляді віrчотири види вирJбів: рни, ВlТражів, _ та~бу_- • кар_ц~~:з круг.1ий. гачок

. сfел,ь, ·

начал,ьнина

року цеховІ п~редали заго.·

-і складання ...

. раци .

· Доречно сказа~И; що на завод! Д,!ЮТЬ 19 КО~СО~!О.'!ЬСЬ'!\О·~ІО.'ІОД!Ж. kих ко.1ентив!в, п·я·ть з них - у

у ко:іеитив П,РИ·

: найваж.іив:ше . ти в~:~. . . . ·-poh)" · ·· · Мож~а ~ було· 'б

!fниІшньоrо

ді'!

-тівельну дільницю з метою )нтен· .. сказано Gara'r·o. В.1асне,' 'у всіх зда-

нов.ого

сифікації її

в:-коннuй . J _.

було

Звичайно, все досягнуто v пов· сякденн:й nраці, героя:-.1и якої є

приходо:11

.'1981

·

не

на . t~еnра вил ьн!

ЧИ ТО ТрудОВОЇ ДИСЦИПЛіН!! , ЧИ нор~1 соЦіал і стичного співжиття

виробниЦтв')

-.йшли. нові труднощІ. З листопада

-

снарги

близьт-ю ·зо років, ·то в цеху 'В і Н

кадрова)

стабідІзувалос~..

TPP&O·dnoчнQiO q1ct~· ~QЮ: ;ra. nе~носва к:~ПатІіа . Драбина. Д<J.-кІцця

змагання.

В. }{. Гончаров~ становище MgJ:jщe . ~Іехано-ск.1ца.1ьнт.1у.

··а· с · . ~о· ·р-~ · и· U е · · -н т· · tч. . ....., '·'··'"*·· ·,:·1 .. ~.··· бу~18еаІtнІі,~ . кt;Інс.т~щк ~ tщ~ие n!t!ІІf-и~ вмство ka ~краТНІ, яке

етичного

жодної

якщо

З

.

.· ~ІІОА ,, . &Jl.!'Щ!Иlєв• .JІ~аJІевий

(основнqю . з . них . з.а~

снІJІьіш в!н УІ очолює ,

розг,орта.н.ня. фціалі-

·На основІ . такої ж серйоз· ностІ, чесності, принциповостІ і добропорядності вих-овуються ро­ бітники. Тому й·, не проходять тут :,JIOIO будь-яного поРушення

лишалась

.•Р. О.·. ·'~ .~ ....... . .~.;1. 0·. 1ifo.IJ. е...... Ь. Cst . . . . ... . ~ . ·

причин

Ін:ц:аті'!ви,.

тривалий час . ЛИХО~ІаН·И,10. І к6.1И

• 1f V ... :R:;VA't . .. "І

",

разом з інши:-.ш. А.1е з рjз-

-:-;1

..,.о

nот ·

._ .

П ОЧИНАВ СВОЕ;; •ЖИТТЯ Цей цех . довоr уЧаст! . Щ ДаЄ _npocTJP. д.'ІЯ

[!.

,;

.. ·. ·. ·

рооспtик:в · вузьких сnец:альностеи,

Пzpe~l. і'.1нщо

ще не перевелися любитl!лі пра-­ цюв.ати JЩШе заради , :каRбованЦfІ,

.;,_ лцс:ти-подя.ки пІдnрнєІІtств, орrанізацlіІ-замовни.кІв

на адресу У.ОЛ\!КТиву заводу алюіУ'Jнієвнх будІ.вельних конструкцІй. Оссблі!}ю вясоRу оцінnу роботі броварських спеціалістів дали керІв­ І>ш;и 'і'рн::fу . <<l!івден:>ахІдбуд>> і . дирекція будівництва Ниївськоrо

можна · вг.евнсно -С15аза!»· .що. ~•о-

лектив цеху моно;uтнии.. .r.1f!G9кo.

· ф:лІалу ЦентралЬноГо ·музею В. І, Леніна •. Основні завдання по зби~ · ранню І монта~;у коцструнцій .вИконав механо - складальний цех за­ . .. г.оду, :п;иfі: оіюліоє спіщіа.іJІ.~т СЕОєї сцрави •. ентузІаст і працелюб · CGJІoдrifrшp 1\остпР:тJ!ноІіич .І:ончароз . І розп~відь Ця Про Болектнв І . реа.1ь- • . . I;,C}.J'. .

усв!дом.1ює . nосr<!-Зден: ,цє ред ЩІМ

працює · ·

завдання і саі\ювl;щано над їх виконанням. Це не· ·s.иcom слова,

·а

нІсть .. Якщо nотрібно 1 того в:~.\:аrають Інrер_еси виробІн_,..;,rЕа,

.

.:..

складальни.хи • идуть на заrопве;Іь"' .1.-х поn.тр с- т;· й ..- с: то т• :JЬJ.і.И ;з механону дІльницю. lia Ці же д::.ьн,;;;,і. сУ :J"д" •r ьн J го "' так ч:тно ·r ;\tансимально вправаДжується ма-.1 а '·с<'ов'"·,с.в. С "ою">_д:·... ;-І"У. •Jс·ось1 у р~·?: ЧЄ:"ан'->ац'я

у ' Першу

;. 0 ;:;._,с;~ву;о~ься

~.;:;~

ш;ють

чергу·

ви-

міЖІ>Перац'йн!

яні на 80 nроценті-в з·~ен.-··

обсяг роботи

електр-;н<Ї-

вантажувачам 30 процент'в ,і,резерувальних робіт переклаД н; ка

.

е

.

преси. Запроваджується нашвавтоматична ~ Jt.НJЯ оорuбки _ заrо;овон, що до.,во,~ить уобн.и в.дразу

6 - 8 отворІв заr.нсть одного, ~р~чо:о.~у 8 зюо;~внах будь-яни.~. :"б"·

~ИТlВ, байду,ке -.при_ ~ер,"~альrоризонтё.1 ьно ..Іу

ІіО~ІУ ч~ розташ_уванн.. Т

,

м.сце·

..

п

"

J "

n

..

цалюн,

'V

~:.;ві сенретар парт.організац:ї п:д-.

приє:uстzа Л.

r.

До.1нн : н.

Маб)'ТЬ, тому на заводі

. rолова

цехно~ІУ

Ю.

Шев-

чун, старший інженер-технолог l\'1 Пос·идІ· н СТ " РШІrи" '·Іайстер l ' . а . . а . .• А. Годованець, ~1ехан:n В. Махи·

нич. До · речі, останюи

Існує

ладнав . ЦО.10ВИНУ

переоб-

устаткування.

незапере'sне твердж~ння: ~не:~шє 11: люц пр :r чнн, щоб цех не ви~онав плану». Це вже характер. ха-

Не заради матеріальних доходів (він не офор~1ляє свої рацпропозиц:п. Са~1 iJ:e в исло вл юється так:

роб:тннчою з:-vJ!ною; 1 допа~юга підшеф ни :v~ школі, дитсад.ку. і ви-

яку б ділянку роботи не доручили.

раr;тер сs:до~шй, зр! .1 ий . Ту т не т:льни tшро6нич! показнини, а 11 все те. чи~1 живе колектив поза

<<Хочу 11сюди по.1егшувати працю». А про інженера·технолога Галину Іванівну Ігнатьєву кажуть, що rй во:rа всюдІІ справиться.

rотов.1єння наочної а.тітації (трсбп

Всі названі складові постуnаЛD•

віддати на .1ежне - художній рі- - ного руху спрююван! на підвиве·.",, ь І !ІІаи·.·стерн -і с'Гь вис·n онання '1"1' ЩеННЯ. Я!\ОСТ 1 продунц і"1. 30 npo•

Сиеrема контроаю зв F!кіс'І'/0 · npo;tyкц:J по6у.=~авана на загальних п~JіЖUІfІах машииобу;tіІІІО.r'Ь внробннцтаа.

nat:Іt ІІ'ятнр:чцl необj[Ідно tвести !І ексnлуатац1ю блок допом:жн.их цехів. з виробниЧ(!JО nлощею 13 ,8 ТИ"

епер нем~є проблеми загот~вок . Але роб:тнини -~дуть да.11. !:Jаnриклад, зараз сво1ми силами оу дують склад. Тсбто: механоскладальний ~ поспйном~ по-

від~r:ІіН:). 1 чис.1енні спортивні ЗJІагання (лише останнім часа:~-1 проведені турніри з шахів . шашок. футболу, настільного rен:су). Та й більшість робіт no будівництву

центів виробів виnуснається першою категорією. Готуються виро· би на присвоєння державного Знака якості. Є, звичайно, 1 nроблеми, зонрема герметичності ви-

щ& у нииlШlІІоОМУ році

ріІІ,

сиф:нацlІ виробництва.

урочний час.

спортуваm~я

rtрнмиfІ

зазначити,

с~~:чІ

квадратних

цех

мет-

фарбування,

ПІдвищення

ІНТЄІІ-

І завдяки

д:а, прибудову до бло-

ться: вагомих успіхів. Досить ска-

розробпвстьсІІІ комnлексна система

ку цехІв та Ін. А для скорlшоrо осІЮЄння

рахунок 1983 року. УдвІчІ зросла продуктивність праці.

у

.nрофlлю,

системи прац

ка

e'l'al

підnриєм·

уараалінНІІ якістю про-

в!дхо-

резервів

рекламацІй 1 претензій 1\lk .ме о~ержуаапи. Зараз

цех переплавки

шуку

потужностей треба за.:І:t"кцН. Впроаадимо ії. ~~;~~~:ннятрет~!б:~~ 1983

роцІ.

611 аа.водІ

в•ко

opra!fiзo-

()4 бр~rаАи, які

І!J)~ют•

енаким

за

nporpe-

П!JtрІtдНИМ МС·

!одом. ВзагапІ ul~ao фермою охоnлено 713 "'OJI08iK, ще СТІІІ&ІИ!'ІІ те.-4 npoц.ettтa усієї кl,1ЬкостІ

працюючих .

Мі е:tкн~tА нар~~:д тру· mьса 29 колективів.

·

о

Шнроку

· аааодІ

'Uill

nІдтримку

no-

ОАержав . «Плюс один nро­

цtІТ•. Ror'o nlдxo!lиn.w 6})ИГІДИ. 8е.лику ува~у прид1.1ксмо орrаJІІзад!І .BJJ· po6JIИJ.lтaa товарІв на·.

4

J)o~кoro

сnоживаІІ:Ня

..

Зараз Іх осJQЄно два. wаІ.,еиув~І(Н.ІІ: , карниз

дРУГУ

коJіЬС)J)овоrо

кольорового НІІ,

друrу

т,

лінію

без-

зусиллям всІх і кожного добиваєзати,

що нинІ

цех

працює уже в

ф~.11алу

:-vІу ;;;є ю

винанані

в поза-

І ще одне, що, на мою ду~1ку..

найваж.1ивіше.

рядну

ден.ного

Тут

не

н:ко.1и

сходить

з

по-

питан-

ня вщовання. Зноьу звернемося до прикладів. Як відомо, добрими

Виконанню планів І вихованню колективу сп1рияє впровадження

вихователями на виробниЦтв! стали ради бригад. У бригад! Анаtо~

Із застосуванням коефІцІєнта тру-

сій Мамчпч. І о~ь за

за єдиним нарядом

готовлеН1fх

.

лія

Шелеста

очолює

раду

весь

Олен-

· ас,_

конструкцІй,

виробів.

їх цеху п ід силу.

'

На

тран·

Розв'язати

-

А. УСЕНИО.

фото:· передова брнrада це•

ху, яку -о~люа Анатолій Шелест {третІй праворуч). Колектив успішно працює під девізом: ~меншим складом - більше продукціі».

Фото М. Семинога.

анодуван­

л!нію

різан­

U 31f.IIKiB; друrу ПІЧ otlptllкк ,. "'моrtкlза­ цlІ А Інше. Поруч з п.ромисло­ внм бУдl.виицтаом с.nо­ руджувtтІtмуться об'· єкти соцкультпобуту. БудутЬ зв~денl з&· водська Ідальня на 320 nосаднови:t мІсць, ,tІІТJІЧИ~

280

садок-ясла

на

мlсцІt, nіонерський

табІр з nрофІлактор1єм, m~tpoиo

вестиметься

житлове бу)!!вництво.

с. МлхІіовськии, ppellfOp

••воАJ.

на · фото:

заrмьиіІй "}Івrляд дКМЧРl'О

в1в ГОСІІІНВО прІІЙJUІВ аерІІІВХ ІІашокіD.

дітей - роб ітників заводу. Учора

Фото П! rолованл.

,


НОВЕ

ЖИТТЯ

*

-~ серпня 1982 року

~ стор,

&ОРОТЬ&У ОЧОВЮЮТЬ КОМУНІСТИ Заспуженим авторитетом у

Пере;t колективом заводу на рік поставлено відповідаль­ не завдання збільшити вдвІчі

1982

увагу

приДІляє

у

дящих таких високих якостей, як моральна надійнІсть особи, робіТ·

J

нича

совість,

почуття

господаря,

пол!тИ'Чног<>

тивно J!Пливають на ефективнІсть

1 якість nрацІ. Нині ІІа пІдnриєм· все

ширше

розгортається

перед'ювІлейне змагання, І бороть­ бу за дострокове виконання со­ ЦіалІстичних зобов'язань другого року одинадцятоІ n'ятирічg очо­ лили

1\ОМУНіС!И.

Так, 'На

бригада

комуністом,

токарів,

очолюва·

членом

партбюро

свою

справу

учасників

Це дозволяє

при

підбиттІ

нів змагання врахувати ховної роботи. У

ЦЬЩІУ

ЗБіТНО;\1У

році

в

ньому

у велин:й

змін,

тих

-

д:.'Іьннць ,

розділів,

де

тобто

до

можна

кретну

з1юдиться

колективу, здорової

мірі

краще.

Про

то:~1у,

Яскрав1ш трудящих тичне

ство·

стало

го

з'І1агання

Г.

Я.

по

праву

го,

·

сприяють чІтке дотримання техн<>ЛО· г!чню( режи·мІв ліній, часу витримни виробів у ваннах та на лінії анодування . До!'уіоглися · тут 1 nовної вза­ Є:'!!Озамінностl · роб!тниRІВ. Внеона ква­ ліфІкацІя, велиний стаж nрактично!

хороше

завданвя т::инву

працівники

захистшш

Виконати їх сьогодн і шнє

комуністів,

усього

вс .1·аку

доз·

б єза ва­

nродовжують

НИІІІ

дружною сІм'єю множувати його довІ здобутки. Взяти хоча б

при· тру·

цех

азербайд·

жанець

Так,

моитинк А. М . МІрзо· єв. Та й у праці вІн­ но1іатор. Яого фото nрикрашало

заводську

гальванозахисних

по·

Цошку

нрить.

тут

норазово вІн виходив кращим у змаганні

Працюють

росІяни І украІнці, б!· лоруси, узбеки, азер ­ байджанці. І загаль­ ниt.ш зусиллями добп· ваються

хороших

ре·

зультатІв. Неодноразо­ во цех був nризером соцІалістичного зма­

гацня, а в· травнІ заfІ­

пошани,

неод­

,!1

nрофесІєю. Білоруска Л. О. Клименко трудиться в цеху не так давно.але вже

завоювапа

пова·

ІУ чоловІк О. В. Нлименко також пра·

ry.

цює

!!.а

ром

·

заводі

Інжене­

няв перше мІсце серед основних цехів . Гальваніном почав

Сім'У . вручено ключІ від дв6кімнатноr квар-

працювати

тири.

на

nІдпри·

ємствІ узбек Е. Т. Юл.дашев, пІзнІше став майстром. Тут же

закінчив

без

відриву

вІд виробниц.тва Ниїв­ сьний пол!технічни~ Інститут. А комунІсти цеху обрали своїм ва·

ІІорму,альником.

·

Одним

словом,

з

кожним роком робіт· инча багатонацІоналІ>· на сІм'я' . збільшується. мужніє. А це зап9·

рука

ХІ В.

майбутніх

успі·

А. СЕРЕДА.

В

усіх

:\Іайже

роб і тників

з

ЗО

службо в ц:в ,

Пленуму

ЦК

бу динні в

ристичними

Мета

оздоров.1ення

заводу

матеріа­ (1982 р.)

КПРС.

ударно

визнано

районІ.

потрудився

rотівпі сіна в •ЛіткІвсьюdІ•. мок

зроблено

чення

Він на

за­

радгоспі Цей знІ­ пІсля

передовикам

вр у·

Чер­

воного прапо~ міськко­ му ЛКСМУ. . перед­ ньому пnam бриrаДир

кормодобувникІв

Петро

Онищук.

Фото

М.

дітей.

О. ШОСТАК,

ку праці•, заявили робітпвюі. · Кормодобувний загін

у

путівками

Не забули і про сІ · ~Іе ::J.ний в:дr.очинок,

-

кращим

відпочинку

п:д час своїх відпус­ ток скорнсталися 28 чо.1овік. Профсп:лко­ вий ко:~tітет орг:~нізо­ вував поїздки у .:Іен)н· град. Полтаву, Моск­ ву, у Карпати та Інші міс11я країни.

..продовольча програма це і наша справа, в яку внесемо вагому част ­

пlдПJ?ИЄмства

Задо­

повернулися

П опул ярнkтю на п:дщж~:нстві корасту· ються подор аІі\і . Ту·

ВаЖЛИ·

цехах

в

28 заводчан.

називають

обговорюваJJИся ли траnневоrо

вже

роЦі у са· побува .ТІо

в олс нюш

праву

спюсар-рс·

прнді:Іяє

НІ!НіШНЬО:VІУ натор:ях та

бойоІИМ

вважається

подарували

Сеащноrа.

.

ми

людь:vш,

тім

яr;і

стали

добрими

по·

друзями .

Серед них з гордістю зга­ і іІІЄНа

уславлених

праці роб і тників ін·дустріального

Але

завжди

ливе

почуття

чуваю

ників.

до

якесь

особ­

nоваги

від·

ж Гайвороні . Там обоє стали комуністами. А :ко· ли через сІмейнІ обста­ вини Харитонови змушені були переїхати в Брова· ри,

цій

справ!

при:-.Ііром,

як

потрібнІ відданість

Ножній ·людинІ, хоч трохи знайомій з промисловим виробнІщтво:~І; доб-

то :· І

свого

тут

не

завкому.

змінили

правила

оооє

трудовлаштувалися

вому заводі будівельних

інстру~Іенталь­

Адже у

~Іенш,

в

нашо;о міста.

вати на радіозавод у тому

на но­

алюм і нієвих конструкцій.

Завод тоді ще будував. ся

І

давав

уже

першу

продукцію. Не ,1е гкий час становлення. Шн пере· віряв кожного, чого вік вартий. Ті, ному виявилася непосильною взята. ноша, залишали завод. Анатолій Анатол.ійович:

ре в!дощі тонкощІ І ТРУд· nрийшов у цех

п:д почнш;у

т ру дящих.

основно-

технології.

уr;агу

O)Ji'UJC;uцi ї

Дружною сім'єю ж

дорога

сталеварам) воля І відвага, і любов .

профсп;лни

~олова

по

На ~ює щастя журналІ­ стсьІ;І

(не

nлані

Л. ЖИІ\'ІАНОВА, інженер відділу праці і ааробіт­ ноУ плати.

його

ко-

nepшoNtY

За вr; о:ІІ

Саме так, nо-комуністичному, став. Jtяться до працІ передовини робітни ­ чого класу, нашІ маяки .

застуn~иком

підви­

заво ду .

бригади - виnускати якомога бі .'Іьше продукцІї з першого пред'явлення.

знання обладнав-

заиер·

Л . ДОЛИНІН, секретар партбюро заводу.

Г.орбаненна.

знання

·нині

-

боти є д1>ужба, розуміння один одно-

Гальваники борються за nрисвоєн-

патріо­

на відкритих пар· в цехах, групах,

проект зобов'яза?.ь. з честю головне

вим фактором його з.1агодженої ро­

першого nред'явлення.

ня їм nочесного звання «Бригада но· мун:стичної праці~. УспІшній роботІ

виррбництва

їх

дую

Спюсар-І.нструментальнин 0.1ЄК· сандр СтеnановиЧ Бездомов кращий за професією. його ім ' я двічІ заносилось на заводську Дошку По­ шани. На трудовому календарі Оле!\· сандра Стеnановича. жовтень 1982 року

НО.'ІеКТИВ

творчос1і

достроково

ЗВАННЯ

ус­

щується. Адже тіИних зборах

експлуатації

Однією з кращих бригад

завадчани

багато зустрічей з Цінави­

:мав :ви

них тижнів», виконує nлан на 1 о 2 105 процент і В за ВИСОКО!.. nродуНТИВ· ності nрацІ. Всю nродукцІю здає з

колективу

шити виро-бничу прuгра~ІУ року, прийняття на честь ювілею підви­ щених соціалістичних зобов'язань.

До недавнього часу рІвень іДео-

ня І nравил його

НАЙВИЩЕ

робота кер і вни­

політико-ви ,

проявом

заво ду

відділах

досягнення

що

прагнення

І дієвість

громад­

і

д:ядьністю

сприяла

атмосфе­

сnрияє

господарською

ось що визначає передового робітника, передову бригаду. Бригада гальвани.нІв .\натол!я Минолайовича Бірси була організована у вереснІ 1980 року. Не раз цей колентив виступав з цінними ін!цІативами. Так, nідтримавши nочин моск· вич!в «60-рІччю СРСР 60 удар-

вони

і

то дину.

Така ці л еспрюювана парпйної орган.зацн по

воляють бригаді працювати рійно, творчо, янісно.

завод,

під­

своєчасно

ефшпивно впл:rвати на к ожн у кон­

nередовин!·в розповідають рад і о· газета, стІнна преса. Члени редко­ легій нагороджуються грамотами, відзначаються в наказах.

-

вали

партор­ ДО НИЗО· бригад,

пішно справи.1ись з п .1ановим зав­ данню.! першого півріччя .

тн ·ще

тажком.

підсум­ стан ви­

1

ГаНі3аЦІЯ ПOliiJIIIШl уІJdГУ вих данок колективу

доліків в орган:зацІї працІ, самонuИтичне ставлення до досягнутого

Робітники різних національностей буду­

ко:vІу­

надає забезnеченню сприятливих умов для висонопродуктивн<>ї ро­ боти, nідвищенню технІчного рів· ня І культури виробництва, змЩ· ненню дисциnліни, створенню справді творчоІ обстановки.

неnримиренність до не-

глибокі

за

хавною

Напzі

діяльностІ,

НОЛЄКТНВІ

руху

-

~~~а

Творчість,

відповідь. у

ністичне ставлення до nраці, к:ль­ кість людей аматорів художньої самодія .1ьності, рівень спортивної роботи, наочної агітації І т. д.

ське визнання заслуг трудівників. Воно викликає бажання працюва­

запалити Інших. Робітникам nри­ таманні внеона особиста вІдnо­ відальність за доручену роботу, ваконавська дисциплІна.

повну ЯКИЙ

цтву

ри

1 вміють

одержати

д<> нуля, якщо не · налагоджена на·

ренню

програму д1юх років n'яти.рІччя. З чого ж складається успІх колек­ тиву? П'ятдесят процентів працю­ ючих у бригад! комуністи. Це <~<валіфіковані робітники, якІ самі

виробничи­

В ці .1ому це rnк.

лежням чином працЯ людей. Тому великого значення партійне бюро

Згуртуванню

Г . І. Бицюрою, завершує сьогоднІ

люблять

виховання

досягнутюш

ана.1ізує~ю.

процент

продуманого 1 чітко організова· ного трудового процесу. Досвід показав, що ефективн!сть Jдейно­

які, в кінцевому результатІ, nози ·

ств!

Щоб ~ІИ

З чого ж nоч.и.нається моральна атмосфера? Вважаємо, з ретельно

тру.

за

ми поназнш;а:нн.

У трудовому колективІ людина проводить найантивнішу частину ЖИТТЯ. І ВІД ТОГО, якою бу де МО· ра.1ьна атмосфера на виробництві, в значній мІрі залежить форму­ вання трудівника як особистості.

основну

вихованню

чався

Црацює він чітко, діловито. За змІну встигає зробити значно б:ль­ ше від товаришів І охоче доnома­ гає молодим робітникам. Портрет комунІста Норобкова занесениИ на заво.,1ську Дошну nошани.

у порівнянні з минулим роком . Во· но вимагало від партбюро, всІх ммуністів підприємства перегля­ ду форм І методів організацІйно · партійної роботи, уnравління ви· робничим процесом. І трудІвинии заводу, активно втІлюючи в жит­ тя рІшення XXVI з'Ізnу НПРС , р;шення листопадового (1981 р.) І травневого ( 1982 r>.) ПленумІІІ ЦН НПРС. уnевнено йдуть на· :!-устріч 60-р!ччю утворення СРСР. організацІя

логІчноІ роботи в колективІ визна­

пресовьго цеху, всього за· воду користується член НПРС, слюсар-ремонтник Г. М. Норобнов.

'f обсяг · промнслового виробництва

Партійна

ко·

· лективІ

одним з

нощі роботи слюсаря-ін - перших. І нове робІтниче стру~Іенtа л ьнина. поповнення згуртовувалось Ось саме за це і любить навколо нього. Тому не свою спеціа.1ьність Ана- випадново йо!І!у доручиJІІІ тол ій

тонов.

жить

Анатол;йовиq,.,Ка!рtt'r. очолювати

І

понад

тим,

що

усе

доро-

нІЗацІю

nартІйну

чот.ирьох

орга·

цехІв.

любов до А тепер він вІдпоВІдає за

неї прищеnив йому бать- роботу виробничого сек· Ію, поrомствений робІт· тора цехового комітету, ник , який віддав нелеr- профспі .1ки. Галина Ти­ ним турботам токаря-Ін- мофІївна стала Інжене~ струментальнина ·, . 9ІJtьще:. ром-технологом пресовоrо соро1.;а рокІв. Нооавжди цеху. в пам ' ят і залишаться пер- Дружина взяла ГО• ші ві,lБідинн батькового ру, жартує Анатоаій заводу. Анатолійович І вже ТО:\ІУ після школи у ви- всерйоз додає: На". борі шляху не було ва- сnравді для мене немае гань. Анатолій успІшно звання вищого від робіт, закінчив машинобудівний ничого. технікум і одержав дип · Тому з такою глибо• лом технІна-технолога ІН· кою nовагою відгукуютм струментального виробки- ся про Харитонова завод, цтва. Разом з HP.;.t nавча· чани, які знають його: За лася 1 його м:rіібутня дру- його працьовитl і точні жина. руни, надійність у труді Після закінчення техні- і дружбі, снроМJJість.

куму вони з Галиною та· кож разом nішли -працю·

А. КВІТНЕВА. На фото: А. Харитонсв.

; , :


'ИОІf

:житт"

І У Т О Ч О І

.U81!P, В СЕРПНІ ,_ - ' . \ ЗАГАЛЬНОСОІ8SІJ!А IINfN>).MA ЦЕНТРАЛЬНО'f'О ТЕЛЕБА•ІЕННЯ

~n:a сом

LМ ІІрограма сЧас•. S.46 Маршрутами с0рJІІІТ8»,

Матері Олеrа Блохіна

рокІв

~же красиві

тому у

спортивному

зал\

університету

Ви

ДержаввОі'о

бавсьІ<ого

І<озачого

•Остак.ні/1

реги•,

ні

сказали

І

~

XOPf.

.,..._

телефІ.t•ІІ

серія,

·

фІ.tЬІІ

десант•.

1О,.ІО Ху.о.оаніА

Шаrrdвна Натерино Захарівно! Для багатьох людей Ви тіJІЬКИ мати утобленого футболіста Олега Блохіна. Це так, Ви дбайлива і мудра мати для своІх синів: Миколи та Олега. А для нас, вихованців Шевченкового унlвсрситету, Ви (насамnеред!). заслужений майстер спорту СРСР Нате­ ряна Захарівна Адаме!Іко. Багаторазова чемnlонnа і рекордсменка країни 3 легкої атлетики. А головне наш добрий тренер, наставник і старший товариш. А ще моя землячка з НиївськоХ зе:.rлІ, з-nlд Бородянки родом.

Тридцять

Концерт

9.IS

ІО.ОО Док.ументальни/1

По

ааІ<ІиЧеtіо

Новинк.

-

I•.Sj) Новини.

-

І.4.50 П'ятирічІ<а с.,.ва ао&• ного. ДокументальнІ фільми еГоризокти енер_rетикн•. сПочуття о~в'азІ<у», І5.55 Фільм дІтJІМ, сЗа~Іт

старого ма/Істра». 17.00 Шахова шкоJІа. 17.30 Творчість юни. х. , .в.и.-ячого JIOPY 11.

мені

серІа.

2

КРв-.ерr Сн.о.зуОі&

(Японія).

І8.00 •Бригада•.

1 теплі слова. Ви сказали, немов просnівали: •доброго ранку!•

І8.30 В

TeJІM&JII!I.

кожному

.,

малювq

сонце.

якусь наrороду ... ) Це хіба борома?

І8.•5 СьогоднІ '1 світІ. Бесіди про а.оІ<оrо ьм І9.3{) Бах-Бузоні. сЧаІ<ока•. 1111•

ц~ ходьба і судьба Хто ж то дійде скоріше до серця

І<Онуе лауреат міанаро,І,Во­ rо І<оикурсу М. ПлеУиьов (фортепіано).

Катерина Захарівно! Радісний день

Починається за!!жди lз доброго

І . ·Je І

·

ранку,

Діянь і змагань, !з трудів

Де-брий день nочинається з

У'fІІВеЯ "! Вае. НедОtІ'!ився, аяе Jl себе 38./ІИШМО Jl Сl'f0і9'1'ШІИИХ

Jl

людей,

( Ще У світ посилають свою ~

;;1аПЛИВеМ

аж

А~ я

успів

те

сино.к Ваш

ТУДИ,

стадіонах

молодому.

ВИ і•е.

мов

тікав

од

(бувало!),

-

чи просто

А його

нозІ. А його Зв.uо: ((J!Ь вuгукнеться

із дому.

й теnер ще біжу. Сам від себе біжу -

и

Як бува забіжу за одвічну межу С?ану дощиком сІрим 1 тихо

~

страх

cep~ti .

веселе

порив,

зухвальство ...

:!t.r -

JІеrкий і nрудкий

-

Вашу юнь повторкв,

· Ті.ІЬНН !!р!звище в нього своє,

перемІг.

уся is .·

тільки

зношенІ

Що не схожий давненько

прокдадни

тоді

недавно

люблю,

у

І н.цІ.юсь, що Ви хе забули

надіслав

.1ист:

nочуває

себе

добре,

'Більш

ЗОРЯНЕ Ох,

-

1

М<>

з!

тобІ

хороше

Ход1· .

НЕБО

мною,

я

таку

місцинку,

з!!'j,дни

все-все

понажу навкру­

Лягаєм<>

під

:верба­

Нраснве "! тебе Ро:v~ане! Може, й красиве,

-

ім'я,

-

rи видно! Ось ходім! · - Ну, якщо в тебе

- в ідповІдає розщу:v~.1иво. Мама казала,

е: така чарівна ка, то ході:v~о,

що

п·овІдаю

І

ось

місцин­ в:д­

-

хлопчику.

ми

йдемо

бе­

регом Десни . Річка й сnравдІ напрочуд гар­ на, особливо надвечір­ ньоУ пори. Доходимо до старих верб, що стоять npя:v~o над водою . Ніжне Ух вІття цілується з кра­ сунею Десною, а у верховіттІ

справжне

пташине царство, ви на всі голоси.

спі­

А от солов'я ні·

-

ВІн на

ми.

то

дідусь

так

на­

звав мене. Добрий він.

А скільки орденів на n!Джану! То дідусь воював. А ще він nо­ nташиному

сnівати

вміє. Як у розвідку хо· див,

то

ришам

навчився знаки

това­

nодавати.

Ро~1ан замовкає. У небі з'явилися першІ

зірки,

вуючи

погляд.

ГОріЛИЦЬ,

nричаро­

Лежюю ВДИВЛЯЮ·

чись у безодню. От І nрийшов остан­ ній місяць лІтечна на-

nіднладає

nід n!дборІ:ддя, каже:

А JІюбиш?

ти

· хІба

не

С.'Іухай,

-

вІд­

-

хлоnчина,

-

а . якби не було неба, що/було б з землею?

показує

- СправдІ, nробач менІ. СnасибІ

додолу

чино, за любов до не­ ба 1 до землі нашої. Нехай зоряне небо завжди буде мирни1V!

А

же лежати на травичцІ.

СТИГЛІ яблуІ.а. ПадG.Тіі­ муть з неба й зірки, прокреслюючи миттє'!!

над тобою! Людям І сnравдІ без зоряного неба не потрІбна зем-

щось

си­

риски-сnалахи.

.1Я.

не·

Слухай,

ще хлоnець

мрІяти,

любить

годинами

виглядаючи

ньому бJ.

'

мо­

в

бездонному

nадати

в

садах

а ти небо любиш?

-

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:о орган Броаарсхоrо rо-­ J:ІОдского комитета КомчуиистическоІІ ов\)ТІІИ ~Іtраиньr. городекого в районного Сов.,тов 118• родиьrх 11еnутатоь КиевскоІІ области. (На y~to fІИНСКОМ ЯЗЬІКе). РедактоD Є. ФЕдЯR. Газета вьrходкт с 17 аnреJІІІ rоди. ztвн вьrхода: вторник, С\)еда, ПІІтннца, суббота, Адрес редакции: r. Броварьr КневсхоІІ

1937

116.11аІ:І'и,

уп.

255020. Киевская, 154.

смт.

Щеса pe.aaкutr:

цього лу

ВУЛ.

м. БРОВАРИ КИІВСЬКА.

заnропонували

ституту

вогнетривів.

рuахтора

Ін­

ротьбі

бами

І<ИІВСЬКОJ

ОБЛАСТІ,

і

з

з

спорту.

61964, 1· \1900

g_

Печаn.

И94ательстА .

кивжвоА

у

ЇХ

За

ро

аЬІсокая.

11

области. vл. Фок 19·.4-~1.

АІІрес типогр8· Броварьr КиевекоА

Киевская,

154. Теле-

. - - - - - _ _ __ .. ·

даними

погоди

s

ІІUОо

тре"}'.

фільм

сСпра8&

служба.

Украін_оькоrа

по

об.1астІ

передбачається з

проясненням ,

тер

пІвнІчниn,

секунду;

20-25, сів

хмарІІа без

б•

ce~ou

4

noro.Іa

опадІа;

ві•

метрів

ва

3-8

температура

вден•

- 10-15

градУ•

вночі

тепла.

Виконком

б~­

народних люе

мІськоТ

деnутатів

щире

чальнику

Paдtt висло•~

сnІвчуттн

ВІ•

. уn­

во.робничо'го

ра~лІнІІя водnканалІзацІІІно­ го господарства О. О. КРа•·

ченку з го

приводу

матері

·

НАТАЛІІ

І

смертІ

Іо­

ПАВЛІВНИ.

Міськвиконком висловл(DаІ спІвчуттR бухrа_..

rлибnке теру

ФЕДЯЯ.

по.nиго~фия

на

сЧас».

ПОГОДА

хв-оро­

rорговпи.

255020, r.

Гонхн

Програма

21.35 ~дожній Румянцева» . 23.15 Довідкова

властивостей .

Редактор

\

•Київщина•.

9-а студія. Вечірня казка. Чемпіонат СРСР

•І.СО

технології

тяжкими

f

Те.1еогляд

роби­

директор Харкlвс:..коrо НДІ ортопедії І трав­ матолоrlІ. (РАТАУ).

Ия1\екс

фин:

)8.30 19.00 20.no 20.15

травмами.

1

sемп

зміни І автоМ&о! виробництва. О. Басистюк,

тизацІя 18.ІЮ Співає

корундових

хірургії

сСунтар

мографІчнІ

вдосконалення

Об-ьем nечагньоА лист. Тираж окаемnАяроА. :Івм 30ї6. Броварская тиnогпафн~ К и~В· скоrо областного vnраАлення оо nелам

фі .1ьм

олонхо».

О. КОРЖ, член-кореспондент АМН СРСР, лауреат Дер­ жавноУ премії СРСР.

мендувала себе як неза­ мінний для медичних ці·

154,

багато

ТА ПЕРЕдАЧІ ТА ОБЛАСТЬ

КИІВ

12.05 Художній фІдьм ls су6тrпрами «З.1очин•. ФІлам І - •Обман», І І 2 серІУ. 16.00 Художиііі телефільм сНа мине 11 року», І серІи. 17.05 Погляд у маіІбутие. Де.

вони

ПІДВІf!ЦеННЯ

лювальної

обхідних властивостей. Нераміка вЖе зареко­

ЦЕНТРАЛЬtmГО

ми.

-

Ре­

Новини.

3АГАЛЬНОСОІ03..JfЛ

8.00 Гімнастика. 8.20 Науково-nоnулнрві ФІ­ 8.45 ХудожиІІі ,.елефІльм •ТІл.,. КИ В МЮ3ИК·ХОЛі». 9.50 Відrукніться, сурмач!! ІG.З 5 Мамина школа. 11.05 Іспанська мова. 11.35 Документальний -rел•

Дослідження ведуться по багатьох наnрямах ар­ мування і комбінування кераміки з іншим-и мате­ ріалами (МеТ1jЛ, nлаСТ?.Іа­ СИ, скловолокно). Усе це розширить мож­ ливості сучасної відRов­

співро­

УкраІнського

- 19-3-'82; І&стуRввка редактора, 8\D.Jlii!Y аартІАного ІІСRТ?ІІ 19-4-47; вІдпоІ!ІдапьІІоrо cex\)eTa\)R, е(ддІnу с\JІьськоrо rocno.napcтв8 19-3·18; хо\)еспон.n"ита місцевого \'8.ІІіО· мовJІеВRІІ 19-3·05; вІда.\JІІв промиСJІовост\, .ІІИСТ!в І масово! робо. Т8 19-4-67. raseтa auo.un. J вІвторQК. cepuy, п'втв~. субоТ)', ТІJІефовв:

виробіВ,

матеріа­

бітники

для

корисних

мінію) подрібніоють, а nотім, зваложивши до стану в'язкоУ кашиц!, за­ лив~юt:ь у гіnсові форми. Після випалювання rотt>­ вІ вироби набувають не­

На!'І'Ита.

255020,

штучного

НА

з

nротези

виготовлення

орга­

-

закінченні

ПРОГРАМА

основ­

кераміки,

конструкцій

тельно очищений в.Ід до­ мішок корунд (окис алю-

В. УС,

Рома.не,

виявились

СьогоднІ

заnа-

тканиною

По

ДРУГА

тканиною.

Сnосіб скоRструювання» суглобів і кісток з

хлоn­

матеріалу

nористої

процесів. Не­ міцно зростається

живою

22.20

інститутів вогнетри­ вів і монокристалів кон­ струюють імnлан_танти з литого і нристалічного корун;tу. Особливо цінБи­ ми

фІл•м колос».

Студія сКиївнаукфІльм:о. ВечірнІ мелодії. KoнQ.ept.

ми

нізму.

Романе,

тобІ,

них

уково-популярний «Такий. важкиА

протезуванні

тьсJІІ

з

угору . - А гроза звід· ки береться, яку я так люб.'Ію?

елект­

;1ат.римує

чається відторгнення «внутрішніх nротезІв•, не.~ІЗє wебезnеки виник­

раміка

nальце:v~

характе­

повністю асим!.'!юються, nроростають кістковою

навко.lо

19.50 Концерт майстрів мистецтв УРСР. 20.45 На добрані• діти! 21.00 Програма сЧае». 2L3.5 ВnерІІJе на екрані УТ ••·

них трубчатих к~сток , люДИRИ. Сnівробітники нашого Інституту в спів· дружностІ з сnеціалІста­

Нов!

фільм сСаіт Рибака•. СтудІІІ

Натана

сУкркінохрdніка•.

nіддає­

«кістки• не за­ знають корозії, на. них не діють хімічно акти : ні речовини. Отже, виклю-

нення

кументальниІІ

того

виготовлених

такогq

•'Іювальних

Без сонця, дощу? Со­ нечко де живе? Там,

шого

серnень. Буде вІн три­ вожити rерце . Будуть

тканиною.

-

в

-

стин»

штучні

Я Землю люблю, в-она на..>r~ хліб дає. А що не<>о?

хто не перес.п!ває, каже малий Роман. У нього велика лю­ бов до всього живого.

ПОЛіСЬНОГО

живою

-

nовІдає

!нвал!-

100

17.10 Пісні О. БІлаmа, 17.45 Екран пошани VІІJНІJкоrо тедебаченнІІ. 18.15 ЧемnІонат СРСР s боксу. 19.00 АктуальР-а камера. 19.30 Вперше на екрані УТ _.о.

до

тазостегнового суглоба. ВченІ Грузії створили ці­ лий набір «запасних ча­

від металів і сnеціальних цементів, що застосову­ ва.lися раніше, б!ологіч· Н<> інертний І тому як­ найкраще сум!щається з

перевертається

-

працю­

'lllt'•

П'ята

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

кера:v~іки

вання довговічний 1 м:ц­ ний матеріал, на відміну

живіт,

руни потІм

як

не

mІ<олирІа.

до аа.

За рубежем 1 у нас в країні уже з'явилися nо­ в!.до~Ілення про усnішне застосування корундової

;t!в вилінувана у нас останнім часом :1авдякн вживленню керамічних дисків. Використовува­ ний д.1я таного nротезу­

ЕТЮД

заріз на Десні!

nочав

лугів,

І6.-ІО Длн

в-nливовІ

чудовою

с

місто•, •Сула

ри~

му.

вати.

про :мене.

не

... І ос-ь ... - ріка туе~­

І6.ІО ТелефІ.оьмв

ультразвук і майже не затримує рентгенівськj npo:v~eнi, що ц~нно для життєздатності організ­

ке­ Від·

гірник.

клініку

!

рооnірністю,

хр€6-

. Зовсім

мінерал

До

світІ.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

суnерни­

руйнівному

кислот

І

р:к.

минув

може

•.

УІ<РЛІНСІ>КМ'е

І8 ; 00 Новини.

Інтерес

а.1мазом.

ризується

хрящо­

між

з

ж цей

медичн!А

ця~Іи було замінено ра:v~ічними дисками.

ві

і

чати

що

хірурги .

вnерше у

ІОЦо про себе сказать?

І що Вас по-синівськи любив

~ поезія що? 8е змагання хІба'? f І. (Не за місце високе ....

тЬся

встановили,

nрактицІ

на хлоnця-спортсмена,

В8Г.!І'ІЮІ.

матодогїі

ось

Що зарядку роблю,

Ось я лінь перемІг . Та людина в!.;t роду

алюм:нію

могли

а не Ваше.

духу

го ~южливості рухатись. У науково-дослідному Ін• ститут! ортоnедії І трав­

у

ПРОГРАМА

неї безnерервно зростає. НасаJІ<mеред nриваблює високий запас П міцно­ сті. · За твердістю окис

у nацієнта у зв ' я3Ку з в:Еовою деформацією хребта ущем:~ені корінці н.ервів. Доnомогти йому

'(А як же інакше?)

Ми словідуєм -рух. Проnовідуєм біг Не для букви змагання

я

по нозі.

матерІ · в

лей матерІал.

ЛІтнього шахтаря Р. М. Фарахава nривезли в Харків з далекого Ура­ лу. Гострий біль у хреб­ ті фактично позбавив йо­

по

C>JJe!'a JІЮбJІЮ за сnортивний

За

заnлачу·.

Ось

-

у

...

Біжу на удачу!

для

біжить по футбольній

І м'.R'tl забимє в красивому герці.

нуж,.н,

!1.

Вt.д нещирого, злого

81t!

.

стезі

я бігав колись,

1з лекцій

КерамІка ЗМІЦНІОЄ... хребет

Олег

У стсжрат перемножив на всіх

І

-

Сьогодні

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ

-

. ~ гrимлять стадіони менІ -

1 -~

На зиlмиу: міст Ержебет 'Іерез Дунай. (Фотох-роніка ТАРС - РЛ ТЛУ).

:колонах.

Бороданху.

· І :...Ми у згадну nІрнем.

..

18.50 Художній тиеф/.ІІЬІІ ~ реги». 2 серія. '21.00 Програма с Час•. 21.35 Концерт учнів М~ кого хореографічного }1ІІІІІf• ща. п·о закінченні !2.50

нарадУ?

1 пІсень,

добрих

19.00

мІськкомунrосnу

цІ

Г.

П

чодовіка.

Ін11екс

М.

І

11\100

"РИВОду

Друк

11\\!64,

Обсяг

Тир•ж

з

Со!)С>-

смерті

високвІ,

пруконаняІІ

arxvпr.

nрнмірни•і• :!ам. ЗОїб.

Брокарська npvкapRя КяІвського обласного VІJРЗRління у СІІ'РІ888

еил.авниаrв .

торгІвлІ.

nrнtir nяthiТ

дnреса

І ttпяжкоааІ

прvкарRІ:

255020,

м. Бравзон КиТоськоТ областf, вуJІ, Київська, 1fi4. Телефов 1~

124 номер 1982 рік  

124 номер 1982 рік