Page 1

ПролетарІ всІх краІн, єднайтеся!

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО МІС Ь КО,

Г.lеІ. 8ПОAJIn 8

І

оІ.,..

17

КОМ У НІС

МІСЬКОГО КОМІТЕТУ НАРОДНИХ РАНОННОІ РАД

1937

Ч НО,

ДЕ ПУТ А Т І В

МІ 124 (5055) ф Вівторок,

року ф

l' И

КИ, ВС Ь КО,

вий підсумок.

ні! з 81 краІни всІх КРRтииеитІIІ. Надзвичайно високий рІвень майстер­ ностІ вІдзначав Ух виступи . На Іграх

у Месквl встановлено 74" олІмпІй· СЬ!lI, 36 св!товнх, 39 європейських ренордlВ.

Ігри . ХХІІ ОлІмпІади , якІ пройшли в чеснІй , благороднІй боротьбІ, на­ завжди .ввІйдуть У ліТопис мІжнарод­ ного

олімпІйського

руху

JI'К

');Іна

3

найяс\(равlших ЙОГО ' сторІнок.

Урочисте ЗаКРИТТЯ ОJtlмп1а);lн-80 вІдбулося З серпня в МосквІ на

ЦентраЛЬНQМУ стадІонІ ІменІ В. І. Ле­

нІна.

Але ' спочатку

про те, ЯК прохо-

.цили змагання останнІх трьох ди1в О:tlмпіа);lИ. В ' цІ диl ' буnо р~з1граи() 40 KJ)Mn;IJeKTiB Ме1Х&.1ІfiЙ. 1 С~РПНJI «30.110:ro. 3Iа'ою)аЛІ J<OMaHzta радянських волейботстІв.

'"110-

Серед дзюдоУстlв у вазІ . )lО ~ . граМів першим був ,фраиЦУЗЬКiflf

60-

репь ТьєррІ Рей. . Tp1J золотІ медалІ завоюва;nи иаu:i1 веС'.1Яpt: Володимир Парфенович на байдарцІ-одиночцІ на . днстаиulУ 50а метрІв . ВІн же І СергІй ЧУХРАЙ - на байдарцІ-дВІйцІ, а СергlА По­ стрєхl'н на kahoe-ОДИИОЧ'llI иа тІй же JIисrаНцlї. На kahoe - двlАцl на 5QO метрІв

ни.

перемогли веслярІ

Серед

жІнок.

якІ

З " Уrорши­

ВИСТУDIІJtН

иа

п'ятисотметровlй дистаицlI 'на БRйдаР­ Пl-одиночu~ чемпІонкою стала БІргІт Ф:шер (НДР). наша АнтонІна M~_'1Ь­ никова одержала «бронзу.. В гонцІ байдарок-двІЙОК радянськІ спортсмен­ !іИ завоювали срІбнІ медаnl, З0лотl­ у J{омаиди НДР.

Перемога в особистtй першостІ І ве.1ИКИЙ приз з ВИУЗДКИ У иаУзд­ нипl з Австр!І ЕлІзабет ТоЙрер. «Ср : бло,.

І

«бронза.-

вершникІв

ЮрІя КОВШОВІ

Угрюмова. Того ж дня

І

закІнчи,nнCJI

Естафетн

JIerRoaT.neTIB.

У

наших

ВІктора змагання

4х400 мет­

рІв виграли чоловІча І Жіноча

коман­

дн СРСР. Перемогли нашJ БІгуни І В естафетІ 4 х 1ОО метрІв у "оловІкІв. Тетяна :КазанкІна ФlнlШУllала першою

на дистанulr1500 метрІв. НадІя заренко

одержа.nа

бронзову

0.111-

меда.nь.

Серед чоло!!lкlв на цІй JIИстанцlУ чем·

ПIОНОМ став спортсмен ВеЛRкобрита­ нП Севастьян :Кое. Спортсменки з

НДР перемогли

в

естафетІ

100 дистанul'і -

метрІв . «СрІбло. на цІй у !іоманди СРСР. У марафОНІ пер­ шим був БІгун 3 НДР Вольдемар Цирпlнський , а наш СетиJП(УЛ Джу­ мапазаров був трєтlм. Дис,.анuІю 5000 метрІв першим проБІг Мlрус Іфтер з ЕфІопІХ. З новим свІтовим рекордом ПО);lО­ лав планку на ВИСО!І_ 2зв санти­

метр!в стрибун 3 НДР rep);l !!ес­ сlг. У метаннІ ДИСКУ cepe)l жІнок пе­ ремогла його землячка · ЕвелІн Яаль, Тетяна ЛІсова .заВОЮlаnа бронзову

На кІнець дня

розІграно

202

203.

Великий

2

сеРnНIІ було. вже

комП'nекти

УCnIХ

БОRсерlв

був

медалей

3

супутний

реепуБJtlки .Куба ..

Ум дІсталось шІсть золотих медалей . з одинадuяти. узмаrаИНIІХ борцІв аб­ СО .'1ютноУ категорlУ ('І nЗЮ);lО гору ВЗІІІІ Дlтмар Лоренц (НДР).

ЗавеРШИJIИ

сп1р

CTp1.1Iitw 8

~a.

Пойколая­

нен (ФІнляндІя), «срІбло. ського спортсмена Бориса

У радІО­ Ісаченка.

Серед жІнок чемпІонкою стала :Кете­ ван ЛосабеРlдзе, а срІбна

у

Наталії Бутузової

ди-80.

Звання

команда

...;...

СРСР).

турнІру

чемпІона

ЧССР... у

niII-

Олlмпіа­

завоювала

футБОЛ!СТіВ

срібнІ нагороди. радянські . сменн одержали ' .бронзу •.

І , нарештІ, опІвднІ

3

-

медаль

(обидвІ

Увечері в суботу бу ло пІдбито

сумо!\ Футбольного

НДР

і беа втрат!

ролькова (СРСР).

*

стадіону

зlбралисJ.

ки тисяч москвичІв , гостей

десят­

якІ приїхали на ОлІмпІаду з усІх КУ­ точкІв неосяжної flадянс~і країни, !ноземних

туристІв.

Хвилюючим свІдченням олІмпІйських ідеадll;1 CT~.

трІумфу "скравий

епІлог грандІозного свята молодостІ І спорту. ПІд звуки урочистого маршу про­ Ашов па"рад ол!мпlйulв. Над шеренга­ ми

-

державні

прапори

країн­

учасниць Ігор. прапори МІжнародно­ го І Fiацlональних олімпІйських комі­ тетІв. Демонструючи дружбу спорт­ сменІв усІх чястин свІту , аТJrети йпуть у загальнІй КО.10нl , плlч " о- П-'rlч.

1440

гектаРІВ.

та. ста .'ІИ спортсмени всІх п'яти кон­ тинент!в. Учасники параду БИШИКОВУЮТЬСЯ

працюють

прапори

Греції

-

256

мощІ

прапор американськог.е мІста Лос - Ан­ желеса , nе намІчено провести наступ­

иl

лІтнІ ОлІмпІйськІ Ігри . ВІд ІменІ Мlжнароnного олІмпІй­ ського комІтету лорд ЮлланІн висло­ вив глибоку вдячнІсть Л . І. Брежнєву І народовІ Радянського Союзу . влас ­ тям мІста Москви й ОрганІзацІйному комІтетовІ Ігор. ВІн подякував також учасникам, офІцІйним особам, гляда­ чам,

представникам

ІНформацІї вклад

всІм .

-

в

засоБІв

хто

вІ

високопродуктивноУ показують екІпажі

культури

успІх Ігор.

Лорд

свІй

Юлланlн

оголосив Ігри ХХІІ ОлІмпІади закри­ тими І BIIInoBlnHO до традицІІ заклн ­

. кав

молодь

усІх

краТн

зІбратися

че­

' ре~чотири роки в Лос-Анжелесl на Ігри ХХIJJ ОлІмПІади.

Знову звучить олІмпІйський гlмН. З центральноУ щоглн стаnlОНУ спус­ кається БІле полотнище з п'ятьма к!льпями .

ВісІм

necnopT-

c~eHIB обережно приймають олlмп!й ­ ськи.Й прапор.

Увага бронзово!

присутнl.х чашІ

привернута

до

з .0лІМПIЙСьким

вог­

"ем .. Полум'я в чашІ повІльно гасне, але ' його вІдблиск назавжди зали­ ШИТЬСЯ В серuях усІх, хто брав участь в

Іграх , .був

ХВИJIюючоrо

свідком

торжества.

цього

(ТАРС).

на

пло.цl

170

гектарів . О. СИЗОНЕНКО, сІлькор.

агрегатів ди розширився фРОtlТ жнив У ра;ІГОСпl ІменІ Д'.>-' кучаєва. МехаН і затори перейшли вІл виб і РКОВОГО до масовогО збирання р~п­ н і х зернових культур . Ли­ косар!

1\0~lПлексного

загону

клали

в

у

валки

в п]­

УРJЧИUlі

Нове no" e озиму пшєниuJ() на 56 гектарах _ Усьо го вже скошено 499 гектар і в озимих .

На нІ

роздІльному збир , .н ·

працюють

чотири

!вана

ОвсІйовича

ДжункІвського. який СКО­ сив найБІльшу площу хлі­

бів. Того ж дня

механ!зато.>­

рн розпочали обмолот пJ 11" сохлих валкіВ. У робоrу включилися

ш!сть

само"

хІдних комбайнІв з I!1д1и ра чами. Іх " Кlпажl вже обмолотили хлІб на 2:3·1 гектарах. На т!к надІйшли першІ сотнІ центнер!в зер­ на

нового

врожаю.

В. КАЗЄВА, рсuеrчер

ПОЛЯХ Іван ГUJgНЛОlljl'l. МАР'ГНRO

9tвтotJ 1.8~RЧ механІзатори радгосп у ранн і х зернових культу.р тори

норми

«Азангар,1Х.. На КОС(lвицl ВИКОНУЮТЬ майже по пІв­

щодня .

ГРИГОРЧУК АнатолІй IВIНОIІИ'l, ВЕГЕРА Іван BacHnьoBН'I І(омб г йяер І помічник комбайнера раnгоспу «Тр о бу­

хI.всы\й ••. :Комбайном СН-6 «:Колос. збирають за день прямим комбайнуванн"м по 21 - 22 тонни Х ,11ба . ДеннІ норми вироБІтку виконують на 140 - 150 проиентlв . З початку жннв вони намолотили 111 зерна .

-

шофер радгоспу «ГОГОЛІВСЬКИЙ. . Аsтомашиною Г АЗ -53Б перевозить за день ЛІ:> 37 - 40 тонн побlр­ ного зерна при завданнІ 27 тонн : Всього вІн запи­ сав на свІй рахунок БІльше 100 тонн перевезеного хлІба. ТрудІвники полІв рад­ госпу «ЖердІвський. ВІ\ЛЮЧИЛИСЬ

у

жнива.

На

озброєння взято передо­ вий Іпатовський метод ро­ боти.

Першими

почали

зби­

рати врожай зернових ме " хаНlзатори Олександр

/В1ІНI1ВИЧ оНІ

Вlтров

Михаtt .'тnви'l

І

Григо

Перерва.

Комб::!йнами СН5 .Нива. вони

R ~ МОЛОЧVЮТЬ за

3а передовою •

теХНОЛОГІЄЮ автомашини ЗІЛ-555 " Ві" .'1ерIЙ ОлеRсандрович Гір­ чЕ'нко .

Прац lвнИІ(И нашого гос­ :1Одарства зобов ' язалися в стислІ

кІй

строки

якостІ

при

висо­

зІбрати

І

весь

nel!b vрожай на площІ 824 геІ:­

по 26 тnнн хліба. ПеРШI{\1 зерно нового ВРОжа!'1 перевіз вlп kO:l-lбайна воnlй

тари.

Н. ЦИКУРА. рспеТ'Іер

радrйспу.

1\0.>1-

байни з навісними жатк о" ми ЖВН-6. Приклад у ро­ ботІ показує екіпаж ком­

байн~ра

комсомольсько -молодІжний екІпаЖ радrоспу • Вели­ кодимерський.. На косовицІ хлІБІв На!!lсною · жат­ кою ЖВН-6 вІдзначається виtокою . ПРОДУКТИЕН : С Т Ю працІ . , Щоnеннl норми вироБІтку виконує . на 120-125 процентІв.

СМІЛОВСЬКИЯ Владислав ПанасовlrЧ

З настанням сухо! пог()-

позавчора

КЕУШ Анатотй ІванOJIlІ'І, ТОВСТЕНКО Гриrорlй Bacвm.olВ'l-

тонн

шість

ше

Вони висту'пають за­ змаrаИНR хлІборобІВ

.

господарства

Сум­

На обмолоті­

масової

внІс

гектар І в.

комбайнера Миколи Ан­ дрійовича Кукшина з по­ мІчником ВІктором Осад­ чим, Андрія Семенови'!з Бортуша з Пав.'ІОМ Романком. Петра Васильович .. Кучеренка з Петрг)м Мельничуком. Механlза со­ ри вже обмолотили зерно­ пана.а

зерна при завданнІ 25 тонн. спІвувачами соцІалІстичного

H~

складІ КJмбайнера МИХі!I\­ ла Гавриловича ШУПЛ!Юі та його помі чника сина В!ктора . З перших днІв роботи цей сімейний екі­ паж І10бивається вИСО!f.ОГJ виробlт!.<у . На підбираннІ ваЛКlЗ працює 5 комбайнІв. Зраз­ ки працІ

комбайнер t помІчник ком(іайнеРI радгоспу .Гого­ .'І!вський. . :Комбайном СН-5 .Нива. намо ,1QЧУЮТЬ за день прямим комбайнуванням по 27 - 29 тонн

вже ск()­

культури

лІнною працею вІдзнача· ється екІпаж жаткарІв '!

бать-

кІвщини ОлІмпІад І Радянського Союзу органІзатора Ігор ХХІІ О.'1lмпіади . Виконуються державнІ Гімни цих країн. ПІд ме.'10дію ОлІм ­ пІйського гІмну було пІднято також

части­

ПО-УДІІР­

ХлІборОби зерновІ

на пол!. На флагштоки п!днІмаються нацІональнІ

На

н! площ хлІба полягл.!. Це, звичайно , ускладню" роботу механ!заторlв. Проте І в таких умовах

Трибунн тепло вітали ПОС.1анцlв свІ­ тового спорту. ГеографІЯ нагород

Ол!мпlади-80 надзвичайно широ­ ка. Во .'Іодарями О.1lмпIЙСЬКОГJ «ЗО .10-

.oanroCny «31)-

•.

ря належить зібрати з~р­ новІ культури на плошl

ном у .

с!'б-Jіицl,

ГАЦЕНКО Костянтнн Іпатllоirn, ДЯЧЕНКО ОлексІй Васиm.овВ'І-

У нинIШ;\fЬОМУ роц! ме­ ханІзатораМ

сили

ТРУДОВОЇ слави

Дружно, організовано

серпня назва­

УвечеРІ на трибуНах святково при­ крашеного

Календар

вони

Пройшли особистІ змагання вершни­ кІв з подола~я перешкоп. Чемп',}­ ном ОлІмпІади стали Ян :Ковальчик (Польща), «срІбло. у Миколи :Ко­

АС Т І

J1

а.ере.о Х.1Jіба ЦІВІІДКО

спорт-

но імена волоnарlв останнього, 203-го комплекту олІмпІЙських медалей.

реплетеними

нагороду.

Rомаидl

У чоловІків пере~іг ТомІ

О Б

Жнива·80:

ШІстRaдUТЬ" JIIIbI палав '1 вебl наж стотщею КраІви Рад ОлІмпійський воroиlo. СвІТ У3Нав Імо. нових . еn1МD1йсьК8Х '1емпІ0иІв, але головвим пере­ можцем BceeвlTRЬoгo фестввamo аорту, краси 1 дружби став сам благо­ родинА дух олІмпІзму • . Ігрн У МосквІ n1дYBepДJIJIII, ще мета олІмпійського руху змlциеВИJl

В олІмпІйських стартах ВЗ'ІЛИ участь БІльш як сІм ТRСЯ'l спортсме­

УКР А І Н Н,

JI

5 серпня 1980 року ф Ціна 2 коп.

УРО'ПІсте заКРИТТJI irop ХХІІ Олімпіади в Москві мlжнародноro довІр'. 1 доброt воn1. Це спІвзвучно закnю'ІНОМУ актовІ Наради 3 питааь беапeJCR 1 співробlтввцтва в Європ1, п'ята pl'IНВЦJI JlКoY збlглаСJl 3 ОлlмпlадоJO-8O. ХХІІ Оn1мпllсью Ігри в МосквІ внеслн свій ВКЛllД . У зміцнеиВJI ,,8ЄIIOpc)3YMtвв.& між иародами в цьому Іх голо в­

ПАР Т

радrоспу.

Оперативні дані раАсільrоспуправлlкия пр" НІАОЇ молока в

paArocnax

району

(П~рwа графа - flЗJОЄНО на «аров у на4 серпня ц 1'. Друга пор і внянu 110 цієі дати торік . У кілОграма .о( ) «П .1ОскіВt·ЬКИЙ"

«Треt'iухівський:о імені Кірова «Авангард,. імені Щорса «Пухівський" Племптахоззвод <Рудня. <Зоря,. сЛ іткі вськиЙ.

«Русанівський"

~6.8

-03 «ЗавориuькиА,. 14.2 ~I Я 6:Гоголist"ькнА» 14.1 +0 З «Боt'iрнцькнА»

13.4

+О , Я

:12.2 10.4

+04

І 0.1

-іН

І

імені Мічуріна .ЗЗllЛЗRНИЙ:О .КРЗ(·И J1 івськнА,. " Іені ДnкучаЄll3 ., ВеЛНКОllим.ер . . ' Ж~Р.'lі8СЬКИЙ:О

8,8 -+ 0.:1 8.8 + О І 8cboro 8,5 +0,7 по району

8.4 8.4 8.2 8.0 7.4 7.4 7.0 6.9 5.8

-04' -І 5 -0.2 -1 .0 -1).2 -0.7 +а 1 -2.1 -1.6

8,83 -0,5


*

2 стор.

5 серпня 1980 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

N е Р m 'І- r ь R "'-J '

хрон,їка партійного

заВОД"lан членів і кандида: тів у члени КПРС тру· ДЯТЬСЯ на ГоголІвській стрlчкотнаЦЬRій фабри­

49

цІ_ Ус!м серцем вони схвалюють ініц!ативу­ ПОРОШRОВИR!В по пІдго­ товці гідної зустрІчІ

з'їзду

тичну

лектив, СЯЦЬ

ко­

ляий

мІ­

уже

працює

нок

в

дав

раху­

слово

нати

завдання

БІлІй

пІд

По-ударному ТРУДIlТЬСJl на вахтІ на честь

XXVI MeTRJIYP'

з'Узду КПРС ветеран заводу порошко:юІ гlі імені 60-ріЧЧJl РаДJlнськоl Украlнн Володнмир АндрІйович Данн.1JеЙко. Він токар, змІнні норми виконує на 135-140 процентів. Нещодавно йому присвоєно високе зваНИJl .ВідмІнник икостl., вІн' нагороджений Почесною Ленінською rpамотою. А ще вІн заступник голови цехового комІтету проф­ cпlлки дlльннці І rpомадський lиспектор з охорони праці й технІки безпеки.

план

3-

задають партій­ К Рогач, О . Тол·

пеНіна

та

інші.

Н. КОННОВ А, секретар lІартбюро фабрики. с. Гоголів.

На суботник косами

Партійний

радгоспу

комtnт

пий» надає ваЖJІИВОГО значення зміцненню кормової бази госпо­ дарства. СпІльно з ро­ бlТКО:vrом, номітетом

ЛНСМУ, дою

на

сі .'ІЬСЬКОЮ Ра­

проводиться

робота

ню

по

населення

знач­

залучен­ до

заго­

тІвлІ зеленої маси. Люди проявляють розуміння

свого

мадсь};ого 70 чоловіК

обов'яз};у. вийшло на

суботни};

по

заготlВ.lІі

парткому.

увінчалася

водіїв

автобази

Комуністи­ попереду слюсарно­ цеху двІчІ

початну

див

рону

переможцем

вого

му

вихо­ трудо­

суперництва

ремонтно заводі,

на

механІчно­

у

тому

чис­

лl за пІдсумнами черв­ ня. Робітнини, схва­

люючи НПРС

постанову ЦН «Про соціалІс­ тичне змагання за гІд­ ну зустріч ХХVІ з'їзду НПРС~, ро:!гортають дІяльну

пІдготовку

до

партІйного форуму. В аваигардl соцзма· гання

ного

на

честь

з'Узду,

наступ­

яке

набу­

ває все БІльшого роз­ маху, ідуть номунІсти . Це партійцІ зІ. ста­

жем

-

брати В. А.

У. А. Рубаники. дий член НПРС Шевченко 'та

М. бюро.

та

моло­ В. Г.

ІншІ.

ГЕРАСИМОВ,

робітник,

чJtен

у

3

конномів мІської та район­ ної Рад народних депута­ тів, мІськню~у ЛНСМ Ун­

раїни. роцІ

ВперШе . у

ЦЬОМУ

автобаза

переможцем

вийшла

у

споріднених

змаганні

Підприємств

тресту

«Ниївсільбуд-

транс'>.

3а високі поназни};и у робот! колектив удосто,:;­ ннй перехідного , Червоно-

цІю -

продук­

по 600 тонн висо­

коякісного добу.

цього,

на

кожнІй

піврІччя

бригадного

мето-

підряду прапори, фото

передови-

винонано робіт на 1 мідь- нlв вивішуємо на Дошці йон 561 тисячу карбован- пошани. Поруч із ними графІки виконання плаб 58 7 цlв, а о , процента нlв, соцІалІстичні зобов'явід

Ух

загального

обсягу.

Взяти, примІром, но- зання. лентив, очолюваний М . М. - А якІ за1lдаИИJI сто­ бра- ять перед

колективом "І

ла участь у спорудженнІ · другому пІврІччі? став

І в тому, ЩО

до

ладу не в

кварталі,

а

вІн

Перш за все, нама·

-

четвер-

гаємося

в

мічені строни на об'єктах

лип-

перш за все їх за· у

слуга.

вкластися

МиронівцІ.

ЦернвІ.

у

та

НрlМ

лективу вручив

чий

БілІй

цього,

спо­

Бригада об'єднує бли- руджуватимемо елеватор за зьно 30 чоловІк. Це люди у ЯготинІ, комБІкормовий

борошна

рІзних будІвельних спецІ- завод у Житомирі, прове­ У третьому нварталі альностей, всІ роботи ви- демо реконструнціЮ ном­ передбачено ввести в дІю нонували у комплеНСі. бlнормових заводів у Ка­ два

інші об'єкти . У цІж за пІврІччя було виконано робіт по генпІд­

•10МУ ряду

на

мільйони

4

ВІталІю у

чому

ж

Щоб не втрачати дорого- литІ та Поліському НяїВ­ цінного за

часу,

подовженим

118 добросовісно

,тисяч нарбованців, а власними силами на 2 мІль­ йони 657 тисяч карбован,

чу,

виконую-

оБОВ ' ЯЗІШ

керуючого

трестом І , Є. Журба.

іменІ всього нолентиву запевнив, що водії І надалІ працюватимуть, не покладаючи РУН, щоб гlднимч дарунками

зустрІти

ступний

працювали ської областІ . графіком,

Приклад у роботІ пока..

ставились зують

ГаВРИJtови·

нlв змагання . - ВІталІю

таки

чу, чи впливає на переви-

заnо·

передовики

вироб­

до доруче~юї справи.' На иищва, монтажники Ф. о. ДІльницІ запровадили що- Осипчун, І. Є. Норнійчен­ місячне пІдбиття підсум- ко, Л. О. , Oct-ровськиЙ.

машинІст баштового кра­ Гаврилови- на Р. І. Панасенно, буль­

на-

ХХVІ

вищення

праці

дозерист

М.

С.

Кучеря.

роздІлІв будпоїзда? даєнно. - Звичайно. У коленЗ піднесенням зустріли У тивІ широко розгорнуто ми повІдомлення про

продунтивностl

у

-

впровадженнІ

бригадного

пІдряду.

ПДБП-2 чотири злобlнеь-

трудове суперництво за достронове ВИКонання п'я-

них Героя СоцІалІс­ тичної Працt.. М. В .., Пав­ ленка взяв цей метод на озброєння ще у 1972 роцІ І тепер ,ТУУJ.щться У,.раху­

тирlчни. ПlДСУМНИ - - його постанову ЦН НПРС мІж дІльницями пlдбн- «Про соцІалістичне зма·

них

колективи.

нон

серпня

Один

з

року .

1982

з'їзд У дев'ятІй п'ятирІчцІ по­

снликання XXVI з'їзду партії. Відгукнувшись на

ваємо щокварталу, а серед бригад щомісяця .

Переможцям

перехІднІ ри,

гання ХХVІ

за гІдну зустрІч з'їзду НПРС», ро·

вручаються бітнини та службовці пе­

ЧеРвонІ

грамоти,

прапо- реглянули

вимпели,

ранІше

зобов'язання

НПРС І мІцно утримати І чали, працювати по-злобlн­ премН. Раз у нвартал визавойовану першість. сьни І бригади В. П. Буд- зна чаємо кращих по велянського, М. Н. Федо­ дучих професІях. В. БОРИМСЬКИИ, Іренна, В. B~ Сіренка, якІ Немаловажну роль відlсекретар парторганіза· теж значно випереджають грає І гласнІсть соцlалісції автобази ом 3. трудовий календар. УсІ тичного змагання. Зва-

ВажнІ темно-сині на небі З'ЯВИ .'ІИ­ ся раптово . Ще кІлька хви.'1ин тому над хліб­ ним

ланом

липневе

сонце

щедро

розсІвало

свої

жаркі

lІарт·

променІ,

тепер

над

висла

свинцева

землею

надано

густими

сьогодНІ

дощу.

-

тор

радгоспу

мовив

дирен­

вав

за

врожаю

тур.

У

пережи­

долю

нового

зернових

голосІ

пqсипалося 'туге, доБІр­

НУЛЬ­

не

нерівни­

десяток

янІ

цього

дня

цій

площІ,

дає

заступник

позичати. ян

-

нас

усвІдомлюють,

що

успІх

значній

на

жнивах у

мІрІ

залежати­

ме від органІзованості кожного працІвнина,

йог,О

готовностІ

до

ро-

план

І

взятІ

, вирІшили

десятої

п'ятирІчки

по г~нпідряду у обсязі

ники

НИХ

жниварІв,

маторІв І агІтаторІв до­

нув

увагу

ІдеологічнІ

cBIA'leHI

на

з

в'язалися

,

жицьнl всього

ме­

нещодавно

провели

лентивl збори, на яких роз'яснили .1ІЮДЯМ зав­ дання, ознайомили з

не

на­ не

слово, розхо­

ділом.

зІбрати

кня­

хлІбороби. А валовий зБІр

вперше

зерна

с н л а дат и м е

вивели свої номбайни на 140-гентарну пло­ щу, приступили до но· совицl зернових. Пра­ во почати жнива було

2.900

тонн. АдмІнІстрація,

партійна І профспІлко­ ва органІзації радгоспу,

-

склад

розповІ­

По 33 центнери зер' нових на дев'ятисот­ гентарнlй площі зоба·

кронІв

ханізаторІв,

продовжував

Олек-

у

їхньому

но­

ум6вами соцІалІстично­ го

змагання .

цими но

Листок

умовами

для

з

вивІше­

Зflгального

оз­

найомлення і у лІтньо­ му таборі механізато­ рІв.

НрІм

того, поблизу

двох палаток 1 агІтва­ гончика, де ВіДtIочива· тимуть жниварІ, вста­ новлено

яких

стенди,

вивІшено

на

плак

органlзаторсы<ІI І ма­ сово-полІтично! роботи партІйно! органlзац\'і господарства на період збирально'! Haмnaн1I, а також

CJ(Ла,!Х

І

щитів.

я

на

На

ньому

групи

цІлого

ря­

заходІв, спрямова­ на полІпшення ме·

дичного. побутового, культосвІтнього обслу­ говування

зайнятих

трудlвнинlв,

на

збиранНі

врожаю.

-

Як тільки жнива

наберуть темпІв,':'" го­ ворить

дирентор

рад­

госпу М. С. Адамко­ вич, у таборІ буде постійно' tJергувати медпрацlВНИR. УіКе в суботу зannановано ви­ Узд , на

по.nе

агlткульт­

бригади нашого сіль­ ського Будинку куль­

зазначено,

ІЦО

жниварtв

нонтролюва­

вимоги,

роботу

завІтають

груп

праЦІВ'

яких

і

повинен

дотримуватись

зато'р

І

І це Увага

механl­

водІй,

уникнути

щоб

втр:'!т

не до

зерна.

випадново. збереження

зерна-обов'язо}; ного сумлІнного

кож­ тру­

дІвнина, ·1 княжичани зараиl врахували цей аспект,

готуючись

важливого

до

трудового

іспиту.

... За дини

янусь чверть го·

чорна

хмара

йшла,

І

полем

знову

свої

променІ

Степові

:!8

над

вІдІ­

хлібним розкинуло

сонце.

кораБЛІ один

одиим повІльно, але

впевнено йшли , хліб­ ним ланом. Радіаь світилася ка обличчях мехаю:!аторlв жни­ ва почалися І

тури, а там до жнива', рів

з

було

У ній зазначено всі ті

ської І масово-полІ тич­ ної роботи передбачено ду них

звер­

один

Rращі ~проженторис­ ти,. господарства. Тут' же вмІщено пам'ятку -«Азбуна ,хлібороба~,

працівники Ф.У. Ре­ венко, Г. О. Гончарен­ ко, А. І. ВанІн. Планом органІзатор­

проведення

побу­

Перебуваючи у .пІт­ ньому таБОРі княжиць­

депутатсьних

боти в будь-яних умо­ вах . З цІєю метою ми переглянули

прилавна

товики.

ТИ муть два пости . До їх снладу входять на­ роднІ дозорці, члени

ланом

35

:vrільйонів 475 тисяч кар­ бованців винонаrи до 63-'! річницІ Велиного Жо1;3Тня.

ідеологІчного забезпе­ чення. До неї увІйшли кращІ полІтБІйці госпо­ парства. А очолюють лекторІв, полІтІнфор­

РЕПОРТАЖ

секрета­

Іхнє

правило,

диться

за

вІд табору, починалася битва за хлІб завер­ шального року п' ятирІчкн. Механlзатnри,

у

стерностІ І досвІду шим трудІвникам

А у цей час на полІ,

якийсь

комбайнів пра­

ря партному О. Ф. Гла­ дишно. І хоч зерно­ ві на багатьох дlлян­ J:\ax полеглі, але май­

механіза­

рознинулося

7

цюватимуть

торІв, нидали тривожні погляди на темнІ хма­ ри, які насували, з усіх кІнцІв.

що

~epHO_

-

ка відчувалася стурбо­ в,аність за запізнілі жнива. Члени радгосп­ ного штабу по прове­ денню жнив 1980 ро­ ну, які зібралися у лІт­

ньому таборІ

Федорович,-

чітко

над хлібним

Імені

Щорса М . С. Адамко­ вич, який разом з ме­ ханізаторами

сандр

СОНЦЕ

землю

й

ном­

на­

краплинами.

Бути

-

а

ось­

на

кращим

байнерам М. М. Пам­ пусі, В. М. Лимаренну, М. 3. Пастуху. Мину­ ли ліченІ хвилини, і !І бункери степових ко­ раб.1іВ золотою зливою

тінь,

здавалося,

впаде

на­

конаННJI зввдань соцівлtс· вий, члени бригад В. С. го прапора тресту. його рука успіху? на урочистих зборах ко- Чималий резерв під­ тичне змагання серед пІд- МусІєнко та Л. Л. Гай-

x:vrapE

ось

з

праЦІ{

М

випускати

-

Приймаючи !іагороДУ, те завоювали пr.рехlдниЙ Червоний прапор мІсьнко­ головний Інженер а8Т9ба' -му 1<омпарТії України, ви­ зи С. А. Шварцберг вІд

яна,

Нолентив механічного

випробування

завойованих у працІ.

гро­

нормів. його учаСНИRИ nрацюва.'И на неугlд­ дях, де обношено бли­ ЗЬКО 5 гентарlВ площ. В. ВЕРСТАК, секретар

могою

першому пІвріччі ниніш­ иього рону. Вони вчетв'ер­

"

«Русанlвсь,

перrпе

наша Федоренном. Бригада

І

ців.

ТРУДОВА ПЕРЕМОГ! ВОДllв Великою трудовою пере­

-3

першІ

почав

процентІв. Тон у зма·

ганнІ ці -

до:vr

липня , що значно ранІ­ тому ше намІченого строку, І ні -

До кінця року буде вироблено продукцП понад , п'ят~рlчний план на суму 2 міЛЬЙОНИ 800 тисяч карбованцІв.

5

за

2'

форуму.

щозміни

Церкві.

род,

вонн справляються з нор- КрІм

І<У'

QepBOHI

мами на 108-110 про- дlльАиц1 піднІмаємо на центІв. У цілому Ж тщ~и 'і,ес1'Ь переможцІв червоні

млин у Ниєвl був зданий млина.

сlчня­

.'Іютого 1981 року до партійного віднриття

3араз

сили

праця увІнчалась успІхом:

вико'

nеренривається на

свої

сьному млинономбlнатl, меватори у МиронІвці та

одинадцятої п'яти­

річ};и,

усІ

здавати

п'ятирІч­ ми снон­

иа таких особливо важли­ вих будовах Ниєва і об­ ластІ, як млин на Ниїв­

зобов'я­

результатІ

своєчасно

центрували

роботу з метою пІдвищених

У

точки, аrlТкуточки. Тут 1 проводимо вручення наго,

ПУСRовl оо'єкти ки . Цього рону

Іфиl4няття

зань.

організували

відав головний Інженер ІЩБП-.2 В. Г. БОНДАР_

країни

КПРС.

живши на те, що .ilЮДИ змушені. працювати дале­ но вІд рідного дому, спо. ,чатку створили їм належ­ ні. умови для роботи, вІд­ починку. У спеціальних житлових містечках об· .1Jаднали вагончики, у яких

на це запитаlDUl нашого к~есnондеита відпо-

Партія і уряд за· Rликали будівельників

провели в :vrасово-полl­

соцІаліСТИЧНИХ

ПЕРЕМОЖЦЯМ

Ц"ЇМЛГАНИЯ

"

у соцl8JI1с'l'ИЧRОМУ 3Maгaввl за lІерше 1118рl'1ЧJ1 ввв1швього року серед будlвenьНИКів мІста переможцем вийшов постійно дІючий будіВeJrЬЩ поїзд ом 2. Иому , присудж~но перехІдний Червоний IІрапор MiCЬKK~~ КомlІартlІ УкраІни, викоикомlв місыf!! та раЙОRно! Рад иародних депутатів, міськкому комсомолу. ЗаВДJlКИ чому ДОСJlГНУТО перемоrи -

За почином

ХХVІ

СЛQ80 -

завойована у праці

життя

Номуністи нолеииві

,.

С.

В. НЕБРАТ. Княжичі.


НОВЕ ХУДОБІ

ТЕПЛУ

-

Rолектив

будІ ВeJlьноІ

весною

розпочав Пlдгот(')в­

ку до

наступного

ст!йло­

вого утримання хумоби. В серединІ квітня. коли "се пого!тlв'я перебувало в примІщеннях. буд!вельни­ ки

приступили

до

споруд­

ження ~OBOГO моnо}(("!бл'}' ну на територН перш:')ї фер;o,rи. Будувати цей важл\!'БИЙ об'є}(т ми ДОРУЧИЛИ компле}(сн!1t nанцl з ВОС"­ ми робlтни}(lв пІд кеРIЬ· н-..щтвом Миколи Оме.nя· 'новича СО.іІо!'t'я. ВсІ робо­ ти

вона

ними

виконуваnа

сиоттами,

3 снуля'>. За в}(ри.rrи

провели

починаючи

три МIСЯU! склали ст!­

будІвельники ни,

"лас­

ПРИМlщеНН:і.

опор"джувальн\

операп!У.

20

.1ИПНЯ.

як

І

передбачалось акордним нарядо;o,r, моло}(об.rrо}( бу­ ло здано приймаJtЬНlЙ ко· мІсІї. Добре трудилися на

у СВІТЛІ ~КП.

споруджеН1'lI члени

бло}(у

ко;o,rплексно!

Бми}(у нІ

роль

успІху

в

Міський штаб. ~KOMeo· прожектора.

!ІРовІ в рейд-перевІрку СТВ­ ву житлово-побутових моло,Jd,

яка

меш­

кає в роБІтничих !'УРТО­ ЖИТК8Х міста. у результатІ рейду з'я­ сувалося, що не всІ керlв­ янни пІдприємств 1 орга­

нІзацІЙ створюють для мо· лодих виробничннкlв на­ Jrежн1 побутовІ умови. Це, в першу чергу, стосу­

ЄТЬСЯ

aIIMIH!C'!'PauIY

вз;н:­ р:>­

БІтникІв багатьма суміж­ ними спецlальнОстямн. Прик .rrад СУМ.'Т\нного став.!УеННЯ д~ виконання своІх оБОВ'ЯЗI\!в щжазали тес· :ІЯр Іван Панасович РЯ·

бий. ст(')шrр ЯкІв Андр!Й')· вич Чернюк, муляр МІ'!· хаЙ,10 Прокопович Же­ жель, якІ добивалися на!!· вищої продуктивностІ пра­ цІ.

Встановле~ня І технологlчного 8ання

в

монтаЖ y~TaTНY-

новому

молоко­

проводитимуть

ро·

бітники районного об'є.'t· нання «Сі.rrьгосптехн!ка ... На

тре­

СТУ сБровариnрОмЖИТло­ буд.. У гуртожитку, що розташований по вулиц! RиУвсь}(!й, 290, вяховна .робота з юнаками та дІв­ чатами майже не прова­ диться, наочна агІтація оформлена на низькому

жаль,

!

досІ

вони не

пристynили до роботи, а це ВИК,1икає СеРЙОЗНУ три­ вогу. Прок.rrадати KaHaorrlзацІю ,::0 мо,'токоблоку .ми почали самІ. На першІй фермІ посч-

Раніше ...

:vIендант

цІкавляться

НОМП.'1ексна ланка з тирнадцяти роб!тниць

пр!)­

.

Цілий ряд Істо~них H~­ пол!кlв було виявлено І в

гуртожитку

заводобудl~'

ного комБІнату: наочн'l агІтацІя застаРІла, кІмна­ ти д.'я приготування їжІ перебувають в антисанІ­ тарному ' станІ .. Члени штабу надlслаJІ1f керІвникам

вищезгаданих

пІдприємств

а}(ти

пере­

вІрки, а окремІ матерІаЛІ' використають

lIЛЯ

випуску

• Номсомольського жектора ••

черго-

листка

про-

А. ТЕСЛЯ,

завlltY1O'UIЙ в!ДJV,J10М KOMCOMOJlЬCЬXIIX оргаиl31Щlй мІськкомУ ЛКСМ УкраІни.

нас

нею

ваЛа

ГОД!ВНІщl,

цементнІ "

вересня

ниць.

шІсть

год!в,

нІ.

ринниць}(их

примІшень

з

тиж,

ПОтО'{­

наступний ХХУ! з'їзд пар­

примІщень

вк:тючилася J! ремонту Т13а­

Через

тії,

зробити

сок

У

вагомий

виконання

вне­

мстан!)­

ви иН НПРС І Ради М!­ нІстРlв СРСР . сПро до­ ."Іатков! заходи по забез­ печенню збирання вро­

І

ко~tп.тlексна ланка, що бу­ ."Іува .'1а молvкоб,10к. За ос­ танню декаду липня її ко­

жаю. загот\ве.1Ь сIльсы\·· господарсьних продукrів

.1ектив

проведеННJlI

полагодив

ворота

і дерев'ян! п!длоги в шес­ корІвниках.

ти

-

Наста!! серпень рішальний мІсяць готовці

би ку

ви­ п!д­

у

1980

у

тваринницьких

!! •.

\ХІЦ!

і

усп!шного

зимlВJlі

худ 1:>-

1980/81

перІод

Одеса.

гз­

працює з пІднесенням. Г!)­ туючись г!дно зустрІти

побlлено' 8серединІ І ззо!!· Активно роботу по

але

проведемо

ро­

ДО СТОЛУ ТРУДЯІЦИХ МихолаІв.

Збира я н я

березн"

8

Ізмаї.'!ЬСЬКОГО

мІстилась

перша

пернатих

новосе .1ів

лецькоУ

тисяч

зрошуваної

Одержати

ранню

зони.

продук­

цІю. неззажаючи на ,10ДНУ мсну, допомІг

свід

хо· пО'

друзІ!! з Нраснодар­

ського

-

нраю

ад.'Тер­

ських зем.'Тероб!в. Так, в радгоспІ !мені Нарла Маркса розсаду, висаДЖt~­ ну у в!дкритий грунт, три­ мали п!д плlвковим по·

к·ривом. ,Грунт

збагатили

мlнер'альними добривам!! . застосуза.'И гербіциди. Все це, незважаючи яз несприятливу

погоду," Д'1-

вІдмІнний Господарства

результат. зони вже

.'10

передали

в

ТОРГОВЕ!оІУЬНУ

тисячу

тонн

ра"!­

яьо! ПРОДУІ\ЦІУ більшІ', яlж на цей час торІк. lнгулецькl овочІвники

брой­

району. В його цехах Р03-

о!!очів З в!дкритvго грун­ ту почалося в спец!а.rrlз;)­ ваних господарствах Інгу­

МЕ!режу

О. ПОНОМАРЕНКО, IJlRовроб радгоспУ.

ВеЛИI\ИЙ

,'!ерний комплеl\С став до ,1Вду в но,'!госпі Іме'lі

партія

- 25

курчат.

При

спорудженнІ

пта­

Хівницького гlгацта вико­ ристано досвід, набутий трудівниками !нших КОМ'\'!­

.'1eI\C!B

об.'тастl,

а сучасне

технологІчне устаткуван­ ня дало МОЖ.'1ивість пов­ нІстю механізувати всі трудомІсткІ процеси. ;3 допомогою

автоматики

3

приміщеннях пІдтримуєть­ ся необх!дний мlкроклі­ "ІВТ, режим освітленн;J'!.

До

POI\Y

кінця

комплекс

як . 20(') ;o,r'яса, 'І

ленню не "fенш. тонн дієтичного його

нов~й

поставить ·насе­

річна

npoel\ТHa

тужнІсть

ТУ()­

тонн

500

продукціІ.

(РАТАУ).

ДисциплінованІсть І ВіДПОВідаnьніСть ЛІт(), час вІдпочинку, розпалІ. ТисячІ трудІа­ никІв вирушають у ЦІ ,ані У будин}(и вІдпочинку, пансІонати, до моря. А .тІ, хто люблять ПОЄДНУВ:1-

у

В. П. МОЗОЛЬС!! . "J се'!l Зазим'ї наїхав на грома­ дянина Абдукаримова. З.­

ТОRYm"Й стовп. ЦІ фанти не !\!ожуть не насторожувати. Очевидно, виконкому НВЛИТЯНСЬКОї селищної Ради варто по­ СИ.rrити виховну робо:у серед 5Лвсник!в aBToMoro-

мІсть того, щоб подати потеРПI .ІУОМУ допомогу, вllі утll< З мІсця пригоди. 1 ти приємне з корисним, у тІльки завдяки операти!!­ пер!од вІдпустки знайом­ ним дІям працІвників транспорту ! ЦІлеспрямо­ ляться з визначними м:с­ ДержавтоlнспекцlУ ЗЛО'lif­ ванІше боротися з тими, Цями республ!ки, обира­ нець був затриманий. хто с!дає за кермо трак­ ють ПОПОРОЖІ автомобl­ Багатьох водІїв на зло­ тора, автомоб!.'!Я, мото­ штовха~ оковии, .'1ем. У б!ЛЬШОСТі з них за чин цикла напІдпитку. І\ермом сидять водії. доб­ Добряче хильнувши спирт­ Ще одним аспеl\ТОМ, ре оБІзнанІ з праВИ.'1ами ного, вирІшив покататж:я на який би менІ хотІЛося на мотоциклІ .rЯва-350,> звернути увагу, є ВИКv~ РУХУ, яких намагаються чіТ1\О дотримуватися. Бо­ калитянець С. Є. БеР}(R­ нання правил повед!нки Ф!нал цІєї поїздки на шляхах ни розумІють, що варто ло. дітьми t "піД­ трапитися... ~ .наЙменшому був невтішним. На шляху .,!тками. ВЛ!Т1\у у lllT~1! мотоциклІста звlд}(lлясь з'ЯIІЛЯЄТЬСЯ порушенню одразу ж багато вІль­ стовп, об'їхати ного часу, І тому бать!'!! ВИНИl\не шляхово-транс­ «виник. ЯI\ИЙ СергІй Євгенович не та дорослІ пор.тна пРIiГDда . в резуль­ повиннІ роз'­ яснювати Х,10пчикам і ДіВ­ татІ яко! гинуть чи одер­ зум!в ... жують травми і пасаЖI!­ «Спеціа,1істом по стОв­ чаткам праВliла повед!н­ ри, І перехожІ. пах'> зарекомендував себе ки на вулиці, контрол'О­ ПрикладІв, коли недо­ і земляк Беркала Р. В. вати чітке виконання іх. тримання водІями праВIі.'І Шульга. ВІн також перед Очевидно, немає рації ще про те, безпеки руху призводить за't:3дом випив спиртного раз розповідати д.) СУМНИХ ' насл!дк!в . мож­ І зупинився на мотоциклІ що найменше нехтування Ш.'1ях цими праВЯJlами закІнчу­ на навести чимало. Так, тІльки тодІ, коли заЛlзобе- ється нещодавно броварчанин йому перетнув травмами 1 заги-

БУТИ

МІСТУ

саНІтарного у справі охорони І змщиення здоров'я населениJl важливу роль в1діr-рають заклади побуто~oгo 06слуго!!ування : 6g- о

синський) не придlЛJIIЄ H3~ лежної уваги питаНЮІМ протиепІдемІчного благо­ получчя населення райо­ ну. СеРЙОЗНі порушення

НІ, праЛЬНі, перукарнІ. :3 сан!тарних норм виявлено точки зору <;оцlальноІ, цІ

в перукарнях,

заклади приносять

НИХ

ЛЮД!lМ

по

иеоцlненну користь, ЗВIЛЬ-. 8ЛНСМ, няючи Іх . від нелегких домашнІХ турбот, надаю-

розташоь,,­

вулицях

Юрова,

50

років

В

райо

нІ житлового масиву заво­ Т ~. ,

чн можливІсть БІльше ча- ду.. с оргм~.ш , залІзни'.' су. віддавати громадській HOI CTaHIIII, управлІння виробничо-технІчного

дІяльностІ, улюбленим за- безпечення . І

,няттям. З

Іншого

бокv, цlї

(УВТН),

янщо заклади побутового лок, обслуговування

тримуються жуть

стати

не

сІл

Rняжич,

вони

джерелом

МОВІІ-

. Так, нІ,

СеМІЩО'

бани(),

лицІ

мІкробних

в!дуючоl

грибкових І

зах!!орюваиь.

50

стl'И

ро,

аl'!е

доводиться

статувати

той

кон­

факт,

що

подlбн! випадки трanЛЯЛd­ ся й у населених пунктах Броварщини. Так, бр,,­ варчанин 8. Ходзинськv.1t залишив без нагляду сво­ го трирі чного снна. Хлоп­ чик виБІг на трасу І п·)­ трапив під колеса автомо­ біля ...

Воді! представнишt наймасовішої професії.

Нннl вони перев.:JЗЯТЬ по­ над 80 процентІв ус!х н',­ pcrдногосподарських

вав­

тажів І пасажирів. Сідаю­ чи

щодня

моб!ля,

за

кермо

кожен з

автО­

водіїВ

повинен пам'ятати: І влзс­ не життя, І безпека па­ сажирl.в та пішоходів за­ лежать Еlд його дисциплl­ нованості, чІткого вико­ нання

правил

руху.

М. ГРАБОВИИ, lиепектор дознаваq

ДержавтоІнспекції.

режиму

пlеЛJI

обслуговуваа·

НЯ КJIIЄHTiB Інструмент не ()бробляють, не миють рук.

Незадов!льно ється

перукарня,

утриму· зав!дуm·

чою якоУ працює Р. М. ~огач (район заводу .,Т()рг­ ~аш.). ПримІщення, Н1!­ самперед, цотре6ує ре­ монту, на стІнах І стелІ обсипається штукатурка, повнІстю зруйнована пl;J;­ лога

в

залІ

для

Так само,

ян І в

редньому

випадку,

закладІ

попе­ в

повторно

салонІ-перукар' RОРИСТО!!УЄТЬСЯ

роиlв

(ВИ'Rонуюча

Т.

ВЛRСМ

обов'язки М.

ву·

аа·

ЯJlоцlцн-

TJ

жІнок

в пІдсобних ПРЦМlщеннях.

му

в

розташованому по

ниннення І поширення n:\разитичних,

З ·1·

комллеКТі;­

ІР- прального комБІнату.

протиепlде-

м!чних правил,

бел"ю llітеЙ. Як не прН!(>о

Дотримувати

ЗРАЗКОВИМ

І тепер

кабаЧl\ів.

ПТАХОГРАД у СТЕПУ

ний ремонт усІх тва рич­ fПЩьких примІщень на ."Іругій фермІ. . }{О.'1Е'Ктив будівельників

прохо;хп.

стяжки

огіркІв,

впораємося

успішно.

З стор.

нин! 1'0зраховують з!6Р,I­ ти р-екордний урожай t продати державІ 90 тисяч тонн каrтyсти, помідорів,

.:хень повнІстю заl\lнчим(') ремонт двох коРівник!в І трьох те.rrятник!в на пер­ ш!!! фермІ: а по початку

чо­ ре-

проводила поБІлку. У .:хвох кор!вниках зроблеНJ

чимало,

що

*

року

1980

.110 зими. Роботи У

ще

даю,

'Іонтувала асфаЛЬТОllЗНj пlIlЛОГИ в стl!!лах, бетону­

НавІть ко­

умовами

ферм

ведеться

rocnonl'!.-

гуртож и тк'!

живання І запитами молоді.

темпами

танож пlДГОТ08ка прим!· щень до зими. Ноли ху­ добу яа початку червня було ВИl!едено в л!тнІ та­ бори. тут стали рювати будl!!е.'Тьники.

Н. А. СІ'l'ЄР визнає, що керІвники тресту рIПJ(О

вого

серпня

фермах

на

,'теними

рІвнІ, не обла;з:яано. ЛеНІН­

ЗАБУТІ ГУРТОЖИТКИ

умов

llосягнен­

во,'тодlння

ськоХ кІмнати.

мольського

всІ

ланни.

вІдіграли

мовируч}(;!.

БЛ(')цl

5

І СИТУ ЗИМІВЛЮ

Ремонтні роботи бригади pa;:rrocrтy с Pyc~­ н!вський" ще ранньою

ЖИТТЯ

цьо­

ви­

біЛИЗRа, немає пеЗННфlКуючих за­ соБІв, а якщо Є, то без :зазяачених строкІв Іх прп­ Г.:Jтування.

чаСТина

стеnаЖів

зруйнована,

не

напl1!­

дотриму­

ється ;хлорний режим, чиста БІлизна зберігаєrь­ ся на підлозі.

СанепlДСо'1ужбою ВЖив",, ються суворі заходи ВП.rrи_

ву до вІдПОвідальних пра­ Цівників побуткомбінат\з: накладені

санкції

на

за-

і!lдуючих са.'10нами-n~vкарними Н. А. ГИРWІ, Р. М. Рогач, На З<lсlдан­ нІ мІської протиеп!демlЧ­ ної комІсІї суворо пonе­ редженІ виконуюча об:)­

в'язки ра

головного !нжене­ рaJtrтобуткомбlнатv

В. А. Шевель, ВИКОНУ,(j­ ча обов'язки завідуюче'! салоном-перукарнею по вул. 50 років ВЛRСМ Т. М. Яловщина, завІдУ­ юча пральним комб!нато;o,r

Тому за виконанням зга- на), персонал грубо пору· Подlбн! порущення ви· даних вище правил по- шує протиеп!деМIЧНИЙ })е· явлено в перукарнях, що М 1 Н. Т: Юрченно. ці стІйний контроль Bene са· жим. Тут доrтyскаєтьс!'J поблизу ' залізнично! стаБ­ матеріали РОЗГ.rrядатн­ нlrарно-епlдемlчна

ба району. Так,

служ- '!овторне

наприк-

лад,цими днями працj~· нинами санстанцlУ прове· дена перевІрка закладІв

Фото

В.

ДесRIПIськоro.

побутового обслуговуван· ня. Вона показала. !Це районний комб!нат побуТОИОго обслyrОВУВRЯRЯ (директор В. О. Rовба-

І

кількаразовІ"

цІ!, увтн. на вулицІ Ю­

';икористання білизни при рова, в

Сеmmолхах

1

муться

на

в мІнкомісії

обслуговуваmrl. Rлlєитlв. багатьох Інших. У незадо­ Х,1ча загаЛьновІдомо, що вІльному станІ утриму· !,ожному вІдвІдувачу не­ ються баНЯО-ПРі'!льНI ком­ rJбхІдно видавати тlЛЬКIf бінати. Зокрема, в банІ М 2 брудя~, чистІ простирадла І пе­ комб!нату ньюари. ,На окремих ро­ вІдсутня вентиляцІя, яе­ бочих столах в!дсутRI Jte- має умов цля зберlгаНJtя зинфІкуЮЧl засоби, май. бlзtизни.У роз,gягальнях

засlданяl ад­ ВИКОН1(ому

м!ськрадн.

ХотІлось

би

СПОпlваrl-i­

ся, що виявленІ недоліl\И в найкор()тшl строки бу­ дуть виправленІ.

І. СЕРГІЄНКО, )dкap санеп1дстанцlі.


_4_с_т....;ор_.

_*___5_с_еР:.....ПНlІ

ЗАРУБІЖНІ

1980 року

Н О В Е

Ж И тт Я

--~~----------------~~~----------------------

rOCTI БРОВАРЩИНИ

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

Незабутні враження Jiещодавно

в

нашому районі

гостюв8JIИ

вони життєрадІснІ, почу­ ваю't,ь себе впевнено,

Юрій Васильович І ПоJI1иа Грвгорlвиа Мок­ рицькl, якІ нииl проживають в ABcTpa.irIY. Наш кореспондент· з~·стрlв.ся 3 НИМИ І попро­

якось вІльно. Живучи в

~ іх подl.лнтнся СВОЇМИ враженнями ш)їздку, зустрічІ на рІдній землІ.

стерІгаючи селян, ми

про

трудящІ

- РозкажІть про ваше Спершу иашим чи­ в Австралlї,­ rача~ буде цІкаво дlзиа­ життя rиCJI,' ЯКИМ чииом ви по­ звертаюсь до Полінв Гри­ rраПl~ЛИ в цю далеку roрівни. - Скажу, що життя країну? -. Ми, як І багато на­ було не з легких. У нас початкова освіта. шихспіRвітчизників, в ро­ обох запас знань -. за ки вїйни були вивезені до Весь -

~

-

ПолІною.

ворить кий .. -

го­

Юрій МОRРИЦЬ­ Я познайомився в

.Я -

БаваріУ,

родом

ТерноіІіJiЬШИНИ,

класІв,

4-5

фаШИСТСЬRОї НІмеччини.

з

вона-

якІ

клопоти

про

в

ствах

таRИХ

ГОСП():Іар­

худобу.

оброб.1ЯТИ

землю.

було

Становище наше до Rраю принизли­

вцм,

працювали,

мов

ра­

би; не маючи ніЯRИХ надІй на майбутнє. - В той час. n 1943

-

нового

ВИВЧИ,lИ

ропІ, після пораЗRИ фа­ ШИСТСЬRИХ військ п!д Ста­ лІнградом, бауери, як нам

цює

розповІдали,

стві,

ВИТИСЬ никІв ло

дО

почали

СХіпних

Rраще.

ста­

роБІт­

Менше

принижень.

ста­

знущанr;,.

Коли закінчилася· вій­ на, та частина НІмеччи­ ни, де ми були. ПОТDапила до американців. Про по­ Jlернення

додому

~O бути І мови. еказзли: поїдете 1'10 конт.ранту лію, заробите

-

потім Ось так,

не

мог­

Натомість на 2 рОIШ в АВСТР'l­ грошей. 11

як самі знаєте. не маючи в кп­

:іденІ нІ копійки, ми ОПИ­ нились на пароплавІ, що ЙШОВ в цю далеку країну.

на

текстильній

а я

-

для

-

у

пра­

У вас у сім'! є діТIІ? Так.

син Михайло. роки. ПІсля

23

! Черкаська область. У се­ лі Піщаному Золотонісько­ го

На

де виробляють тару.

знімку:

екскурсію

краєзнавчому

музеl

в

села

Піщаного Золотоніського району проводить голова ради музею І. М. -Проко­

Україицlв в Австра­ проживає чимало. Чи дружите ви, ваша сІм'я, з кимось 3 них?

на пІдприєм­

громадських

брані матеріали про історію

Поки що доходІв з цієї майстернІ дуже мало. Частіше ми допомагаємо йому, нІж він нам.

фаб­

на

села і місцевого колгоспу «Маяк>, про знатних лю­ дей.

-

JI1I

пенко.

(Фотохроніка РАТ АУ). Фото І. BOJI1JКOB8.

-

Так, ми підтримує­ мо з ними добрІ стосунки. У нас чимало знайомих серед українцІв у Мель­ бурнІ. Михайло, наприк­ лад, дружить з україн­

ською дівчиною.

району

засадах працює сільський краєзнавчий / музей. де зі­

лися.

пра­

Слідами наших виступІв

Він доб­

ре володІє українською мовою, як мІж іншим, І багато дІтей в українсь­ ких сім'ях. Ми з Інтере­ сом читаємо газету «ВІс­ ті з України».

НІСТЬ.

ва) -.Ш.хт,р». 21.ОО·.Час».

В. ПРОСЯНОВ.

І

гриби в харчу- прокип'ятити у підсоденlй дуже корисно

прочитати

18.20 .. 19.15 20.00 20_15

розподІляються

на промити у

холодній

воді грибів

з'являються

через

не

УстівнІ І неїстІвНі (отруй- смажити. ~!). В їжу вживаються У числі цереважно

молодІ

плоди

бів

-

слІд

поганки,

не- иликають

подразнення

жодному

підосичникя.

маслюки,

моховики,

ки) І два види дощовиків.

вотl,

нудотою,

слиноте-

сприяє

швидко псуються. Збері_rати їх можна не БІльше однІЄї доби. Соленl і маринованl гриби викорисне

б!.lьше

цІ. Вживання їх в їжу веде до виникнення поодиноких чи групових отруєнь, якІ в БІльшостІ ви-

правити потерпІлого в лІкарню. До прибуття лікаря потерпІЛому, навІть при леГRОМУ отруєнні, не-·

ро- падкІв, особливо у дІтей. обхІдно

подати

плоди.

отруйних грибів У їжу є,

1 8 .ЗО Прапороносці

трудовоУ

СJlави.

·1~.4n Сьоrодні у свІтІ.

19.00 Наша .дреса - РааIlНС'" киА Союз. 19.55 ТелефlJlЬМ ePOIKQ.JIOT8 не­ бо •. І сері •• 21.00 .Час •. 21.35 Концерт авl ..1 Червонопра­ nopHoro 'KaaeMlqHOrO ан­ са .. блю пІснІ І танцю Ра­ дянської сандрова.

Ар"іІ Ім. Алек­ П ~ закІнченнІ

родноrо

хору

Імені

=-

ЗаступИВR редактора В. ДОВГИЧ.

eJIeKTpoKap.

заяву на іМ'lІ директора атестат про середню освіту, міром 3х4 см.

вступником

особисто. За довідками звертатися на адресу: м. Бро­ вари, промвузол, РМЗ. ДирекцІя.

випадку не усу­

вс~юктуванню

. заводу, паспорт, 3 фотокартки роз­

Документи подаються кожним

вживати

також пам'я­

Для роботи в системІ споживчого

от-

товариства райову ПОТ Р І Б Н І:

бухгалтери, заготівельники ПО вторсировинf І закупівл.і худоби, ~омірник продс.кладу бази

навчитися вІдрІзняти істівнІ грнби вІд отруйних, ретельно ВИВЧИТИ правюrа збирання. зберігання гри­

РСС, робlТНИКН цеХІВ ковбасного і беза.,­ когольних напоів ПРОМКОМ6інату РСС, вантажники бази РСС. .

бів і готування страв з них. Особливо перевіряй­ те гриби, зібрані дітьмиl Сушіння, засолювання,

За довідками звертатися у відді.'І кадрів Броварської райспоживспілки вул. Киів. ська, 149. Адміністрація.

долlкар- маринуванtIя, теплова ку-

очистити щлунок і кишеч- же.

отруєння

Виконком Семиполківс"коі сlльс.коУ Р'дl! народннх депутатІв внслоulOtl ибоке спllЧУТТI! rоловl ВИКОН­

ко!"у сіл~ської Р'JlИ

пригио'!з-

В. Г. а' ПРНІОА, Т8Ж­

жl, грузди. вовнянки; ва- гого несерйозне став- склянки). а потІм. меха- отруєння неїстівними, а JТYї, свинухи та ІншІ. В лення населення до зби- нІч но подраЗIiЮЮЧИ паль- також УМРВНО їстІвними

пу ІменІ МІчурІна висловлюють щире спlВЧУТТ8 rОлові ІИКОНКОМУ СеМИnОЛklвсько"і сlльс"ко"і Рааи депутатІв З,гуменному В. Г. ПРИВОJlУ смерті

(3-4 І взимиу. Пам'ятайте. що

варіннІ

речовини. якІ при ють повнІстю

недосвІдчені

перехо- або дІти,

якІ

особи Цю проиЕ'ДУРУ

не знають.

треба по- же бути смертельним!

ВТОРИТИ кілька "азІв. пlс-

дять у воду. Отже, перед чим вІдрІзняються їстІвні ля чого покласти хворого

готуванням їжІ

з

цими гриби

вІд отруйних. То- в постіль

грибами треба спершу Іх му, йдучи

за

(на

живІт)!

грибами, прикласти до ніг грІлку.

ЄФРОСИНJI

Дирекul!!, иартlАн,

цих грибах, особливо в рання ! готування страв цем корІнь язика І глот- або неправильно приго­ шкlрочul їх шапок, є от· з них. Часто гриби збира- ну. викликають блювання. тованими грибами мо-

руйні

смертІ

r.. 3arYMeHHoMY Aoro· м,тері

До групи умовно lстів- З одного боку, зовнІшня ник від їжі.- З цІєю ме- ними про запас неїстІвни­ вих вІдносяться також схожІсть їх з деякими їс- тою хворому дають пити ми грибами може настати

воду

втрати

-

ко!

три види зморшкІв. смор- тІвними грибами. а з дру- пlдсолену

П '.т­

ниц"коrо.

20.00 Вечlрни казК •• 20.15 Док. телефlл"ми. 21.40 ХудожнllІ фlл"м еЧервне­ вІ анІ». 23.10 ДовIАКО.' служба.

РІВ:

:ку. В їжу можна вживати закінчуються смертю. ську допомогу. лlнарна обробка не знилише Mo.lJonl, нечервивІ 1 Причиною попадання Перш за все. негайно щує отрути в грибах. Отиепере~рlлl

8

та з освітою 10 KJIaciB, а також звільнені з л.ав Збройних Сил СРСР. Прийняті на на­ в~ання забез~ечуються учнівською зарплатою ВІД 40 ДО 70 1 БІльше карбованців на місяць • . Д.'ІЯ встynу необхідно подати у відділ кад­

льовl, лугові гриби І спе- стяться в грибах цієї гру- вІдчуттям сдабостl. запа- їх отруйну дію. цlально культивованІ пе- пи (аманІтотоксин у мороченням, інодІ корЩоб запоБІгти отруєн­ чеfнiUі . (шампІНЬЙОНИ) та блІдІй поганці, мускарин чами. Температура зВИ- ню грибами, необхідно

'товуються

5·1

по- ОтруйнІ речовини, що мі- чею. блюванням, поносом. руйних речовин І посилює

інші. - у мухоморах та Ін.), чаJ:iно не пІдвищується. Гриби рекомендується не переходять у відвар І У випаДRах отруєнь переробляти зразу ж пlс- не руйнуються навІть при грибами треба негайно виJUI_ збирання, бо вони тривалій тепловій оброб- кликати лlRаря або вІд-

•.

иужб СЕРЕДА, СЕРПИ" ПРОГРАМА IІ.Т

Строк навчання - 6 місяців (на свердлиль­ ників - 4 місяці, водіїв електрокар ~ 2 мі. сяці). На навч·ання приймаються юнаки та дівча­

безумовно ІстІвних гри- справжнІ опеньки, чеРВ0- шлунково-кншкового трак- вається і не зменшується бів. До цІєї групи нале- ні І пантернІ мухомори, ту, що здеБІльшого ,су- вІд вживання спиртних жать: білІ гриБИ, підбе- чорнильні гриби (гнойови- проводиться боле~r у жи- напоїв.' Навпаки, горілка

резники.

Дові.ll<ова

8.00 .Час •. 8.40 Гlннастнка. 9.05 Концерт юних музиканті. фіНЛRндlі. 10.00 Клуб кlноподорожеl. 11.00 А. Баба .. жанян. Сонат. для скрип"и І фортепіано. По закІнченнІ новини. 14.50 Док. телеФI"ь"и Таллінс", коі сту діі телеб ... еин •. 15.55 Шахова школ •. 18.25 РосlАська мова. 18.55 ТележурнАЛ • Наставниа., 17.25 АрlТ і дуети з опер. 18.05 Вlдrукнlт"си. сур .. ач(f

з."IН'Іеннl

-

Д11В

випадках і пІзнІше. Май- тати, що отруйна дІя гри­ отруйних гри- же всІ грибнІ отрути ви- БІв на організм людини в

бліді

22.45

СямФонІ8

сПишка».

Броварський ремонтно-механічний завод ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ на 1980--1981 навчальний рік: токарі.в, слюсарів, фрезе~увальників, сверд. Л~:1ЬНИКlВ, електрозварниКІВ, електриків, во.

Рекомендується пити хо­

рому

По

ваннІ людей використо- воді протягом 15 хвилин, спеціальні посібники. додний міцний чай. кофе, вуються, в основному, ЯН злити відвар, зняти верхПершІ ознаки отруєння молоко або простоквашу. приправа до страв. ·Всl ню шкірочку з їх шляпок, після вживання отруйних До прибуття лікаря хво­ вони

танцю..

новини.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Народниli артнст СРСР Б Г"нри. .Киlв мІсто мое". ВечІрня каз"а. .Хельсlнкl: п'ят.. "окІв шляху.. До рІчницІ Н.· р.ди за безпеку і спІвро­ БІтництво ЄвропІ.

ШI{НОЮ.

безумовно їстІвні, умовно і ЗНОБУ проварити або пІд- кілька годин. а в деяких їжу. Треба

Г"UУИІІІ.

заННJI».

-

У газетІ .Нове життя> (М 96 за 17 червня ц. р.)

О.

J't 8. 21.40 фІл....

21.35 дОК. ТeJlефlльм еКомп .... CboroJlHI у свІтІ. зитор ШОСТ'''ОВНЧ»І фl .... М ПРОГРАМА УТ 2-1. По lакlН'І~ииl - С ..о­ 18.00 Новинн. rOДHi у світІ. 18.10 Гnсподарс"ки. механІзм: ПРОГРАМА УТ особливості І ПРОблеми. 10.00 Новннн. 18.40 • Екран МОJЩІІ,НХ». еДер­ 10.15 Тел_ФІль.. еЗа cIMe_HHMH обст,винамн.. 2 ceplll. 17.00 Внступ,. Т1Іlо банJtУРИСТОJl 16.00 НОВИИИ. ЛЬ8lвс~коУ ItOHcepBaTOplТ 16.10 Дли .. Ітеl. еСт,ртн н.· Ім. м. В. Лвсенка. .11.111». 17.30 YBara: 011 16.40 Концерт ор"естру кароа­ 18.00 Реклама. ннх ІнструментІв І Т1Іlо бан­ 18.30 .Соняqне аоло •• дурнсток УТ ІР. 19.00 Актуа.... на ",мер •• 1?-.15 .Вахт, врож.ю •. ІВ.ЗО .CnlBae І. Петров.; 17.ЗО Фlл"м-коицерт. еДе MID'I 19.45 А. СалннськиА. еДоВr.... заповlтнн"» . жааннА». Вистава. 18.00 .Зllаll. люби. бережи., 20.45 е Н. аобраніч, дІти!. 18.ЗО Актуал"н. к,мера. 21.00 .Час». 19.00 Футбол. еДин,мо» 21.35 Продовження внстави (МІнськ) .Днн,,,о (КнІв). .Довгожданн... По lакlн­ 20.45 • Н. аобранlч, дITH!. ченнf ИОВИНИ. 21.00 .Час». ПРОГРАМА НА 06ЛАСТЬ 21.35 ТелефІльм еЗапрошенн. 18.45 Концерт Pocllc"Koro на­

4

ди повсюди живуть добре,

НОВИНИ.

14.50 Док. фlл"ми Риs"коl те"е­ сту.аН. 16.00 Фі .. "" еПриrоан Тома ·Соlера •• 17.25 Рідна прнроа •. 17 .45 KOHЦ~PT Дер••вноrо •••. де .. lчноrо хору Л,твl.С~J[оl РСР. 18.15.Гжел... Традицll І CY'lac· 18.45 ChoroДHI у свІтІ. 19.00 Футбол: .Дннамо» (Мос.­

до

була надрукована замІтка ЯкІ вашІ враження «Газова проблема>, в якІй про поїздку по УкраїнІ? ."Земля наших батьків ішлОся про погану органІ­ - Чудові, чудовІ вра­ і дідІв тягне до себе. Хо­ зацІю доставки балонІв з ження, наперебій поча­ чемо ще побувати на зрІдженим газом жителям ли говорити Юрій Васи­ ТернопІльщИНі. Ми немо­ села Гоголева. льович і Поліна rригорlВ­ лодІ вже ЛЮДІ!, І ця по­ Дирекція радгоспу по­ на. Невпізнанно змІни­ їздка для нас значить ду­ вІдомила редакції, що у лися міста І села. І це за же багато. господарствІ немає cneuj· якихось 35 піСлявоєнних Бажаємо радянським алізованої машини для років. Просто не вІрить­ людям нових успіхів У розвезення баЛОНіВ, тому ся! Перед приїздом у працІ, ве.1ИКОГО щастя і їх доставляють лише на Рудню, де ми гостюємо у благополуччя. найвІддаленіший вІддІнашої племінниці Пав.IJИ­ лок радгоспу - М Інтерв'ю провІв ни Романченко. ми побу­ звичайною вантажною ма­ наш кореспондент вали на Вінниччині. Лю­

-

-

14.ЗО Н овннн.

ремонту автомоБІлІв. - І ян йдуть у нього справи? Тут Мокрицькl засмІя­

так-сяк

чоловік

ще

.О·сlнніх анІ в зач.руван­ Телевнстава. По аакlн­

НА».

ченнl

Остерігайтеся отруєнь гРиdами

РАДИТЬ ЛІКАР

ТстівНі

мІй

а

умови

..

АМЬ«='ОНа..

школи він закінчив тех­ нІкум, І тепер у нього є невеличка майстерня по

мову.

Зараз риul,

життя,

всі

йому

Становище наше уск­ ладнювалося 'Ще й тим, що ми не знали англІй­ сько! мови. Згодом призвичаїлися до

є

.ч.с». ГI настнка.

10.20

ма­

Це дуже добре!

хар­

білизни, купала дітей, прибирала в кімнатах.

у-вас

цІ, навчаННIІ і вІдпочинку.

3 Вінниччини. ПРИ~JІИ до

ПQрати

люди

ВІВТОРОК, І СЕРПН" ПРОГРАМА IІ.Т

Вп~р~а, хлопчикнl 9.50 Концерт І творІв Р. Шума. на. Ф. Шуберт., Ф. Мен­

життя, побут побачили, що

харчуються, них

встигли

житло,

спо­

ють все: гарнІ будинки, хороший одяг, вони добре

закІнчити перед вІйною. А на чужинІ було не до того, щоб продовжувати навчання. Нас облягли

Коли \ІН чІ, роботу." Н!меччини. Працювали на найваж­ hac,--!{уПИЛИ два бауери, чих, низькооплачуваних ЯКI:Ж&lИ . поряд в одному роботах. Юрій влаштував­ селІ·.. Вони тримали по де­ ся в органІзації, яка до­ Кілрка десятків голІв ху­ глядала за каналІзацІй­ доби, коней. мали чималі ною СИС.темою, МельБУРRа, земельні .наділи. Ось ми, а я, як сьогоднІ пам'я­ молоді хлопuі і дlRчата з таю, пІшла най~шчкою до укра;їни, І повиннІ були лікаря. Щодня прала гори

РуднІ,

8.00 8.40 9.0/1

21.00

м,терl

ЄГОРІВНИ.

, профспlл"ова opr.HIS.UIY· paaroc. Rapoall.lIX s Aoro

ЄФросин"

ЄГОРІВНИ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -______-u, ___

ЗагубленJ? KPY~·'y печатку для пакетіn paдrocny еТребvх;~-

О. СТРОН,

ськиД, КИlВСЬКОl 0(\:"8стl БР08арського раАону. ВИllанv

JI1Kap 3 гігІєни харчу-

:1''''

ницьки .. трестом (об ,днанн!!) раllrоспі8 по проииCJIОnО·,,'· "•. ~~~;:'"а~:ВУне~?Ас~"о"ю. І картоплІ МІністерства pal1rocnis Пl.р.

ванИЯ саиепlдстанц1і.

,--~---------------------------------------------------

Наша

адреса

і телефони:

реаотор 19-3-82; 8аС7. ре..аатора, 114.11.. n."тtIHoro 19-4-47; вlАповlаальни. секретар. вlААI .. cl.. ~c ...oro rOCnOA8jJCT88. коресп ..... :хент нlrпев .. rо Р'Аlомоаленн, 19-3-18; вlAAlлl1 ПРОМ8ио­ востІ, масовоТ робота 19-4-67. ТЕЛЕФОНИ:

255020,

м. Бровари,

вуя. Киівська,

154.

.ЖИТТ'

-

сНова!! lItи,яь» ерrая 8ро­ sapcK8ro rOpOl1CKCIII"O KOIIRTf>T8 [(ОNМУНИСIИЧf'Сl<оА партии V.· рои"",.

••

__ I'ОАСКОГО •

С еТ08 Квевск".

RЯ D"JlHыx областв.

О8110вве,..

Аепут,тоа

Га.ета сере.а.у.

BHXO.IRТ1t

r

.!втор<!lt.

п·.танцю та IИl1еJ<с.6І964

Зам,

4207.

L~~'or1

#124 1980  
Advertisement