Page 1

з ПОЧЕСНИМ П'ЯТИКУТНИКОМ

ш

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА'Н, ЄДНАНТЕСЯ/

.N9 124 (4644)

На 110 процентІв внконаJIИ план семи мІсяців з обсJltу ва­

СЕРЕДА

яового виробництва робlтннкн цеху холодильинх камер дерево­

обробного комБІнату.

9

високо

....

;;; 2

Членн кол.ектнву

КОnlУНlcтичної праці

СОЦlалістнчного

змагаиня, нарощують

За результатами мннулорічиого обласного соцзмагання за пlдвнщення ефектнвності виробннцтва, якостІ роботи І достро­

р.

кове . виконання народногосподарських планів І\о'лектив цеху нагородженнй почесною вІдзнакою дипломом. У поточному:

коп.

році працlвникн цеху передового виробннчого підроздІлу праг­

;;;;;';;;;;'Пі:і

нуть пlдтверднтн звання одного з

кращих виробиичих І\олек­

тивів Київщини. Без рекламацій трудяться члени бригад В. ОнуфрІєва І М. Васька. Сумліиністю і майстерністю відзна­ чаються верстаТННI\И Д. П. Маловіренко І М. О. Довгопол, столярl І. І. Богуславськнй І М. А. Заєць, штампувальниці М. П. Бабнч і М. А. Кучер, водій електрокара І. Н. Пастушен-

н

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 11 КВІТНЯ 1937 РОКУ

прапор

випуск продукції, яка удостоєна державного Знака якості.

СЕРПНЯ

1978 Ціна 2

иесуть

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

В. КОБИЛКО,

1\0. начальннк цеху

'

холодильних

І\амер.

ВІДМІННО ЗБЕРЕМО УРОЖАЙ ТРЕТЬОГО РОКУ П'ЯТИРІЧКИ!

*

РАЙОННИЙ ШТАБ

вах-78

7

За станом на в

Заспівувачем

ра­

Ао ну скошено зернових 16521 гектар, обмоло­ чено тарах,

на J І382 гек­ зібрано 3 J6 J4

тонн хліба жайності 28 з

при уро­ центнерів

гектара.

Першими завершили косовицю

ранніх

зер­

нових культур жниварі

радгоспу

«Заплавний».

Організовано ведуть косовицю

хлібів

і

обмоло'г

у

iMe~i

радгоспах

Мічуріна,

бrХIВСЬКИЙ».

«Тре­

«Краси­

JIIВСЬКИЙ ».

Добру

держплемптахозаво-

скосили зернові

у

СН-5

ПOJ{J]али

ри

на

данні

у

площі

16

валки

гектарів

сять щаДIІЯ

хліб

гектарів. На підбиранні

зернові

дівники

на

площі

працею

тонну

пп­

зерна.

Тру­

перевиконують

дове­

251

значно

з

, 1I'~W ~®lт®П ©Л]~lтОО \ \

тін

зерна

з

~

ВИСОIiОПРОДУКТИВНО

Василь

Іванович

поля

свій

Трудівник

рахунок

записав

250

тонн

уже

з початну жнив

данні

перевезеного

проте

трудо­

ве напруження на полі і на току не спадає. З добрим настроєм трудівни­ ки йдуть до фінішу. Вони пере­ конаНі,

що

завдання

третього

єтЬСя також е[<іпаж у склаДі комбай­ нера Івана Івановича Бойна І поміч­ ника Миколи Власю[ш. Номбайном

sернових

з

ро­

,

Г АЗ-53В

25-26

Іван Леонтійович -

~

co~_

на

ли з початку !"нив

пе­

конують по

'ЮГО зерна.

ЗВЕДЕННЯ

nержавиої статистики про хід збнрання врожаю озИМИХ і ярих иультур У господарствах району за станом на 7 серпня 1978 року

(в процеН'тах до пла.ну)

Т РА С

МАЙСТРИ ХЛІБНИХ кожна

менш

відповідальний цей І

для

автотранс­

портників. Добре підготувалися до перевезення зерна но­ вого

врожаю

портники Мічуріна.

гасниками.

вогне­

Уl\омплектува­

лопатами,

брезентом

зерна з поля на Ti~. доби-

автосамоскидів. Висона ПРОДУliТивність праці ва­ діїв забезпечує lспіх

~амоснидlВ Г АЗ-53Б J\.ІИ: хайло Мансимович Сидо

дарстві

зайнято в

в

середньому 12

комбайнерів. Шириться

соціалістич­

не змагання на жнивах-78 серед автотраНС'І!ортнинів.

Щоденно Підбиваємо під­ винонання ними імені ' сумки завчасно доведених завдань. Пере­

ладнали їх іскро- І

для

мітлами, накриття

Високої продуктивноСТі праці на транспортуванні

госпо­

щодня

автотранс­

відремонтували автомобі­ лі, наростили нузови, об­ ли

транспортуванні зерна від збиральних комбайнів

радгоспу Вони

можців

заохочуємо

рально і матеріально переду у змаганні

водій

53Б

автомашини

Минола

Ватина.

З

мо­

ПО­ йде

ГАЗ

юхимович

початку

жнив

ваються також ВОДll авто-

тощо.

Перед почат­

рівняно великИЙ. Тому на

ба.

З початку ЖНИВ ножен із водіїв перевіз уже не мен.ш як по дві сотні тонн

добірного

зерна.

швидкісні значній добре

НОРНlєвсьнии,

везли і

241

ні

яю

пере­

відповідно по 254

тонні хліба . Шоден­

норми

виробітну

винонують на

вони

130-140

процентів. Ве.1ИКУ допомогу на транспортуванні зерна но­ вого врожаю подають

нам

водії

спецавтобази

Жулянсьної

Григорій

Оврамович Булах і Воло­ димир ІвановиЧ Дячен­ но. Автом а шин а м и ЗІЛ-555 вони перевезли

доведен!

завдання.

їм

обслуговування.

СпеЦіально створена лан­ ка ремонтників система­ огляди

но

машин,

усуває

Обов'язком

технічні

оператив­

несправностІ. кожного

з·

них є сприяння чіткІй, безаварійній роботі авто­ машин.

Водії автомашин докла­

дають багато зусиль, щоб зібраний урожай зернових В'lасно

і без

вити

на

Цим

живуть

втрат

лише

тотра нспортники, кому

дорога

річного

доста­

радгоспний тІк не

.'

доля

а

ав­

й

ті,

цього­

врожаю.

В. МОСКВИЧ, секретар партійної орrаиlза~ .

0=

е"

.~ ~ ~ 2i1~

~ '<-

о::

","" o::u о"'''

"'

::: "СІ 30

У

мірі допомагає налагоджене тех­

нічне

На! •• roelloAapcТl

«3аплавниЙ. Імені Мічуріна іменІ Докучаєва «3аворицькиЙ. «РусанІвський. «БобрIЩЬКИЙ.

" Тре6ухівськиЙ. '~leHI Щорса « ВеликодимерсьниЙ. « НрасилівськиЙ. (. АВ3Jнгард" « Пухів·ськиЙ. «Літківський. і\Іені Нірова Племптахозавод «Ру~ня;

« Гоголівський" «Жердівський.

Броварське підсобне господарство

«Зоря. «ПлоскIВСЬЮIЙJ> Центральна дослідна станція

.

с>.

.. " ~~ 100

~..:

,

ео

~ ... ~=. ~ ~

~~~

.." .=

:1=3

"....

оо(

Робити

рейси

ренно та IB~H Степанович І тично здійснює

він перевіз з поля' на тік добірного зер­ но:\! жнив з водіями було 327 тонн тік по 235 І на. При завданні 23 тон­ з поля на проведено бесіди. перевозить за 215 тонн хліба. Трудівни­ Шлях 3 хлібного поля ни шофер ки значно перевиконують до радгоспного току по­ день по 40-45 тонн хлі­

хліба

значно перевиконує дове­

мlськоl lиформаційно-обчнслювальиоl станцlі

Семивога.

золота

Автомаши­

тонн ДОбі Р -!

,q~-q~~~~g~~,~#~~~,~qq",~,~

в (І мnела.

період

Водій щодня

300

~eHi завдання.

На фото: під час вручен­

вагу

-

«Рудня..

ною 3ІЛ-555 перевІз з поля на тік

черво­

хвилина. І, мабуть, иіхто не знає так їй ціни, як механізатор. Проте не

ЩОДНЯ.

Василь Іванович

переможцю

Гаряча пора нинІ У сільських ТРУДівникіВ. На

норми

шофер держплемптахозаводу

го .РОКУ він перевіз на рад­ госпний тік понад 556 тонн зерна. Недавно голова рай­ кому профспілки сільського господарства В. М. МЕМ­

ФОТО М.

340 тонн хліба. ТрудІвники ви­

ШВТОРИ-ДВl

КРАСНОКУЦЬКИИ

тор Васильович СТАСЬКО. За станом на 6 серпня цьо­

вручив

ОНИЩЕНКО Петро Андрійович, ВІРИЧ Петро МнхайловичкоМбайнер t ,!ОмІчних комбайнера paдгoc!ТJ' «руса· нівськиЙ •. Номбайном СН-5 «Нива. вонн намолоти­

ревезенні зерна водій рад­ госпу «Гоголівський~ Вік­

змагання перехідний ний вимпел.

~

комбайнера радгоспу Імені ~ МІчуріна. Номбайном СН-5 «Нива. намOJIОТНЛИ з \ \ початку жнив .320 тонн хлІба. Шодн'" вони збира, Ю'ІЬ .ДО 40-4;) тонн зерна при завданні 25 тонн.

'

трудиться

t '

комбайнер І помічник

ворицькиЙ». с Русанів­ СЬКИЙ», «Бобрицький». Добре

тонн перевезеного хлі~

456

Іван Грнгорович, КВАСНЮК

органІзу­

скиртування

Автомашиною

ПАЦЮК

о!ІОМИ в радгоспах «За­

НJI

«ТребухівсьюШ..

щодня транспортує з поля на тік по тонн добірного зерна. Всього вІн записав

на свій рахунон

«Русанівський»

РУК

ники виконують майже ПОП!ВТОРИ норми щодня.

шофер .радгl'СПУ

сількор.

«Требухівсь­

Найкраще

комбайнера деРЖПJfемптаХб­

МАШЕВСЬКИИ Мнкола ПаВJ10ВИЧ -

кожного

еГоголІвський». вали

МІСТЮК Віктор Вікторович-

заводу «РУДНЯJ>. Номбайн{)м СН-5 «Ннва. вони на~ молотили з початку жнив 270 тонн зерна. Трудів­

хлібороби радгоспІв с Плосківський», імені кий»,

Васнль ПантелІйович,

одержують

Кірова,

~

ПОНОМАРЕНКО

~ номбайнер І помічник

урожайність

reKTapa

! ,

\

ку десятої п' яти рі чки по виробиицт­ ву зерна будуть успішно виконані. О. КОВШУН,

відзнача­

тонн хліба при сеЗОННО~IУ зав-

350

~

тонн. Денний вироБІТОК на комбайн тру- ~

\ \ ,

Хоч збирання хліба нового врожаю кінця,

Валеитни Михайлович -

~ дLвники320довели до 55 тонн.

на

хліба. наближається до

~

\

комбайнер І помічник ко~!байнера радгоспу «Нра­ ~ сндівський». НО~lбайном СН-5 4:Нива» на~IОJ[ОТИЛИ

ГАЗ - 53Б Михайло Іванович Скороба­ гатько.

Василь Нестерович, ДЯЧЕНКО

~

ба. Значно перевиконує щоденні до­ ведені заВ.1ання водій автосамоснида

ка­

18-19

МАРЧЕНКО

~

працює

Нраснокуць­

кий. ЯКИЙ автамашиною 3ІЛ-555 пе· ревіз з почаТIiУ жнив 300 тонн хлі­

валків високаю про­

Сумлінною

намолатили

транспортуванні

шофер

дуктивністю праці відзначається екі­ паж у складі комбайнера Василя Пантелійовнча Пономаренка І поміч­ НИl\а Віктора Вікторовича Містюка. Номбайном СН-5 «Ilива» ВОНИ зібра­ ли з початку ЖНИВ 270 тонн хліба. Щоденні норми виробітку механіза­ тори виконують на 120-130 про­ центів.

вани

завдання.

На

зав­

мсханізатори

на

дені

культу­

гектарів. При

195

«Нива»

чат ку жнив

соціалістичному

змаганні на косовиці хлібів виступає екіпаж жатнарів у складі механіза­ торів Миколи Васильовича Роман­ ченка та ВіІПора Гнідого. Намбайном СН-4 з навісною жатною ЖВН-6 во­ ни

~

культури на площі 600 гектарів і обмолотили їх на площі 500 гсктарів.

серп­

господарствах

хлібороби

ду "Рудня». Вони

ПОВІДОМЛЯЄ:

ня

'* '* '* '3 * '* ,, ДОБРИМ НАСТРОЄМ , ~~l!ШШД~~

ПО-УДАРНОМУ ТРУДЯТЬСЯ на жни-

:І'"

:t: ..

=с>. .. о::

~;~~

u~~:є t"I:I~v~

Mu:::o

98 97 93 88 88 87 87 86 84 83 83 80 78 77 73 71

58 76 67 53 69 62 87 69 65 85 69 78 58 74 81 69 50

26 23. 22 36 27 37 34 22 28 24 19 20 38 24 33 30

82 56 63 92 89 89 83 74 73 57 60 48 87 27 45 84 81

69 67 65

82 66 76

17 28 41

64 84

48

37

20

28


ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: ЗВ/ТИ / ВИБОРИ

мих

партії - значна підвищити дянсыхx людей.

вищих

партійних

органІв

бюра

номІтету Иомпартії -У,країни прийня­ ло постанову про проведення звітів І ви­ барів у так! страки : в партійних групах

ro

з 1 серпня по 15 вересня патачнага раку; в цехових парторганізаціях з 1 серпня па 30 вересня; в первинних

па

31

-

з

кананню

жовтня .

Нинішні звітна-вибарнІ збори асобли,ві

ХХУ

з'їзду

!Нога змагання за успішне виканання на­

:креслень партії на десяту п'ятирічку. Визначними документами сучасності

30

(1978 р.) Пленуму ЦИ 1\ПРС, в яких

Пра тягам звІтнага періоду близько працентів первинних партаргаНіЗацій було заслухано на засіданні бюро мІськ­ кому партН з різних питань орган і за­ ційна-партійної, Ідеологічної роботи, ке­

витку

Наприклад, парткам радгоспу «Літ­ ківський» заслухавувався про рабату па

для кажного иомуні-ста, иожнага тру­ дівника стали матеріали липневого.

рівництва

дано всеБІчний нау~овий аналіз паліти­ ни і практичнаї дІяльності партІї у роз­ сільського.

госпадарства ,

його дальшого

визначе­

канкретні

захади

приймають

спрямовані

нові

на , розвитои

па

збільшенню

ших

погаЛlВ я

державі продуктів тваринництва та дo.~ строковому викананню завдань . деСЯТУl па ловага

_

І

радгоспу

Парткоми ,

«ТреБУХlВСЬКИIІ»

збільшенню уражайності збару зерна . Працівники

д і лава

бюро

первинних

радгоспу імені Юрова .

павідь . Вана повинна бути калективним

Бюро міськкаму Иампартії України схвалила ініЦіатИJВУ цих радгоспів, під­

пладам

стали

ви х авання.

справжньаю

Сл і д пам ' ятати ,

органІзацій

не

затверджували

наваго

цеху,

меться

на

вирабництві

клейких плІвак .

Трохи

Історії.

1974

року ЦИ ИПРС І Ра­ да МінІстрl,в СРСР прийняли про

постанову

підвищення

нічного.

рІвня

цтва

тех­

будівни­

магістральних

нафтогазопроводів.

Хі­

легати на

до­

І

уклали

ракт на

варському

об' єднання "СвеАШ".

П ередава бригада кавалера двах арден ів Леніна , комуніста О л ександра Єгоровuча Єрохова з початку IШні ш ньога року вuгатовuла nанад пл ан півмільйона метрів кольарової негативнаї кіноплівки. Шостка

-

сучасне

міста

з

шuракими

nрасnектами,

nарками і скверами. Нага мешканцям стварені всі ума­ ви не тільки для праці, а й для відпочинку.

На знімках: вгорі бригадир О . Є. ЄРОХОВ підводить підсумки рабати брuгадu; внизу новабуда ви на вулиці Кірава у Шостці. .

Фато М. Гриценка.

(Фато.хроніка РАТАУ).

кант­

поставку Бро­ заводу

пластм,зс

Сумська абласть . Невелuке українське Mic:ra Шастка відаме далека за межами нашаї Батьківщuнu. Славу йа ,му nрuнесла nрадукція Шасткuнськага вNрабнuчага

двох

камп­

лексних лІній по ви­ гатовленню плівок з підклеюючим

шаром.

ИОШТОРИС11а тість

су на

всього

варкомплек­

будівництва солІд­ 11,4 мlльйана

карбованців, з них

3,3

мільйона виділяється на будівельно-мантаж­

ні

работи.

обладнання

над

6

Імпортне каштує

мІльйонів .

з у міла,

наша

рубіЖНИМИ рядна

ПМИ-15

па­

Зро­

держава

розраховується

золотом .

з

за­

партнерами

Отже,

генпід­

організаЦія­

справу.

МинулорІчний план капб удівництва виканано аж ... на 9 про­ центів . Навіть зробив-

2

стор.

НОВЕ ЖИТТЯ

ЗДАВАТИ

У ГОРИ в

вилися

до

в

питання

серйозно . А як працю­ у

потаqному

Теж

ро­

незадавільно.

Щомісяця

потрібно

виканувати будІвельно-монтажних раБІт як мінІмум на 200-250 тисяч карбаванцІв, у ЛИ:ПІ~і

ж

освоєно

Вірменії

завер­

тисяч.

да рішень вищестоя­ чих організацій, вони однІ, у генпідрядника

І,нші. ло часу

Невже не узгодити

-

бу­ їх?

Да тага ж генпідряд­ ник зробив річний пла:н

па

кварталах

наростанням

ледве

з не

в арифметичній про­ гресії. Вихадить, на­ прикінцІ

а

же

року

З!!"!!!!!!!2

страж­

-

не

рішення

з

вальниками,

проенту­

доведеться

і починати і

дуже

гаворить

зно­

ламати

заново.

Нкість

-

ар­

узгади­

тому

ду­

низька,

заступник

кладуть

стіни

без

там

то

тут,

вдаваТИСJ!

реробак!

Для

візьмемо.

Па-перше, вони

з

звадяться

арматури.

о

Це

щаб

на

голави

нового

це

-

дитячі

серпня,

ігри.

приміром,

думкою

працівників

інституту, каже го­ лавний і,нженер П іД­

приємства Г. М . ІОВ0курцев.- Заграза зри­ завдання

не

лише

На утримання ав­ стрійських спеціаліс­

тів

уже

витрачена

процентів

40

виділених

для цього каштів. Як­ що. ж мантаж не буде закінчено.

5

в

строк,

жовтня,

нуть

до

лІнії

ладу

пускавого

до

ста­

пізніше

терміну.

А

як свідчать спец : аліс­ ти, фірма «Вальфганг­

Ангер»

лише

наладку

аналогічного нання,

на му

облад­

встановленого

Ново.к уйбишевсько­ заводі,

місяці.

вела

Отже,

цІ можуть штраф .

три

австрій­ накласти:

металу,

спирт­

ба­

купи

лише

ці

факти,

ща

трудо­

цеху.

темпа­

«зарядився»

звести

робіТ­

як

ГенпІдрядник пови­ нен добитися поставак

Якщо

не

задоволенІ

ми, так 1 якістю робіт. - Пого.джуюся З

зварник ПМН-15 серед білого робачаго ДНЯ

ним.

вони

чудаваго дня

все

4

дійсно

не

але ж тіль­ встановлюва­

якісно,

никам

а

генпідрядника.

Хай так, ки треба

впали

прикла­

металу ,

жання

то

пе­

естакади.

заЛізобетону.

однога

до

ТУ" (Москва). Вони не

реальною.

цегляні

декого

По­

ро.змно­

-

стІнку зІ стLнкою, по­ ки інженери вІдділу

Для

ачевидно.,

ГО­

Чаму? «А ми заб~ ли .. . » чуєш у відпов і дь . Не зв'язують

зараз

генпіц­

тресту.

техніка-еканомічнаї, а й політичнаї ваги стає

лавного Інженера рас­ товського філІалу всесоюзного інституту «Діпрапласт. В. С. Долатов. Иваліфjкація бу дІвельників теж низька . Наприк­ лад,

дак у мента­

переданої

жити П . Зараз хадом будіВ­ ництва ц і кавляться технологи «Діпраплас­

ву

робіт

!! !2!

S 2SE:!3'E!E!

ра,

няньки.

коли

сільськогоспа­

ряднам у

швами.

зміцнювати

!І!!!!

цІї ,

рити

квартал,

респ у б­

угідь .

екземпляра

капбудІвництва заводу не проявлять фун,кції

гово­ четвертий

у

рушеннях техналогії. Бо х і ба маж н а будува­ ти якІсна, не маючи під руками належного

датиме якість _ Зрештою, що

про

чверть

дарських

зварними

чали

же

станцій

лІЦі вже зрошується май­

СТРОК

матурою

ву

бага тих

урожаїв . З допамагаю на­

Металеві пластНІНИ ле­ жать косо- криво. По­

ли

аснавний ре­

-

одержання

(ТАРС-РАТАУ) .

В

ми,

організо­

ванаго паблизу вірменсь­ кого села Ч о чкан. На гір­ ське плато її подає нава насосна станц і я. Шт у чне зрошення для ripcbKaL

п ' ятиріч­

'"S!'!!JI!''''!!

лише

А паглянемо на са­ мІ планові цифри. У замовника, відповІдно

ти

Паливна вада прийшла ябл у неві сади наваго

агрокамплексу,

ву, закрJtlИЛИ значну частину опар не болта­

що

поста­

3

,N'q

ду

доручену

~

180

ЗРОШЕННЯ

В. КОВБАСИНСЬКИН, вІддІлом організацІйної "!!!!!~

визнати,

будтресті

камплексу

за

1

па

ПРИХОДИТЬ

мажна

56

збирають

ценгнер:в бульб з гектара . Всьо.га в респ у б­ ліцІ нині має б у ти зі бра­ новрожай «др у гаго хл і­ ба. з плащі , яка переви­ щує 600 тисяч гектарів.

-200

Будівельники не під­ гатували як слІд осно­

черги

жаль, не відчувається, ща буді.вельники прайн я ­ лися вlдпавlдальнlстю

дарств

ши скидки на певні об ' єктивні причини, не

печити

страк . Будь ща! П а винн,з... На

Збирання картоплІ по­ ча л и механізатори Ук р аї­ ни. Вражай вир а щено. не­ поганий , Багата госпо­

ЗАТЯГУЄТЬСЯ? ШЕФ-МОНТАЖ

доводиться

в

ПОЛЯ

мІськкому партії, t"!!!!

ПУСКОВІ

будтресту повинна забе з­ пуск першаї

NQ 3 -

о

в ціламу.

роботи

ють

гер"

дострокавому

гаран­

ВРОЖАН

сосних

по

ств оре н о

рабітничаї

З КАРТОПЛЯНОГО

'

планів третього року

По

тії.

ностІ трудящих

завІдуючий

цІ?

ріалів. Иомпетентні орга.нізації зв' язалися з австрlйсько.ю фІр­ мою «Вольфганг-Ан­

бригади

зерв

ки

НИХ

мате­

ланцюжку

відбудеться

канференцію.

плавок .

те х нологічнаму

Усп ішне проведення звІтно-виборнаї ка:\шан!ї сприятиме дальшому пі~­ вищенню боєздатнастІ первинних парт­ організацІй, піднесенню трудовоІ актив­ шенню

міків зобов ' язано на­ лагодити випуск міц­ ізолюючих

партарганізаціях

температур­

режим

всьому

ХХУІІ звітна-виборна конфереНЦіЯ мlсь­ каї парторганізації. Під час зборів в первинних осередках обиратимуться де-

тексту

спецІалізувати­

ний

зауваження , які висловлювали<:ь пІд час збарі в , ретельно узагальнювались і роз­ роблялись захади по Іх виправленню. Ба , як показала перевірка, в парторга­ н і зац і я х радгаспу «Пухі,вський», заваду буд і вельних виробів подібнІ захади складаються формал~но, не встановле­ на кантролю за ходам Іх виконання . Після завершення звітів І вибарів у

НА ЗАВОДІ пласт­ мас прадовжується бу­ який

поліпшило

Варта тут нагадати, що всі т І критичнІ

первинних

тра.нс­

судна.

кампанІУ

Іх учас­

... ...: ...

дівництво

металургії,

завод

Запроваджене за ре ко­ мендацІєю вчених скле­ пІльне апалення мартенів

по-діловому

ськаї стр!чкаткацької фабрики .

з

ШОСТКА ПРАЦЮЄ, БУДУЄТЬСЯ, ВІДПОЧИВАЄ

активна ,

Гагол і в­

дапавіді на засіданнях парткомІв, ща в сваю чергу негативна відбилось на ході

По мІстах Радянської України

ща

пластмас ,

вибарна кампанія, ак р емі ватажки парт~

району підтримати Іюриснl. пачини, розуміючи те, ща піднесення Сlльськога гасподарства дасть можливість приско­ рити разв'язання головного. завдання

портні

ники глибоко проаналізували участь ко­ муністІв у вирішеннІ виробничих і гро­ м а дських обов'язкІв, вказали наявнІ резерви дальшаго піднесення трудова'! активнасті робітників своїх п І дрозділів.

творчасті, викривати всІ сторо­ ни діяльностІ парторганізації за звіт­ ний перІод, давати принципову ацінку рабати кожнага члена парткаму чи сю­ ра. Як показала минуларІчна звІтна­

приємств-шефів і зобав'язала партій~.і, профСПіЛКОВі, комсамольські о?ган~зацli, нерівників трудових калеКТИВlВ MlCTa і

випустив

рефрижератори,

парторганіза­

тури ЗВітно-вИбарної

рашковаї

д і ловий

зв і тна

цехових

1

пр а йш л и збори в партгрупах заводів па­

шкалою

ща

тан зборам насамперед задає

виправ­

коли проходять зв і ти! вибори

партгрупах

ПершІ

звітна-виборні збори прайшли на висока­ му організаційному та ідейна-політично­ рівні,

шляхи

металу

Знакам

сАмурсталь » (Хабаров­ Сі>КИЙ край). Найвища'! атестації удастаєно дві марки с'Млl, з яких буду­ ють рибальські сейнери,

повинно

відзначених недолІків.

засвідчили,

органІза­

му

вказувати

партІю

державним

якості

рІшення

Воно

н і затарами виробництва І справжніми вихователями трудових колективів.

раз-

залізабетонних канструкцій, Дарниць­ нога РБУ та ПМl{-15 намітили нові зав­ дання па пасиленню шефської допомаги

проекту

зборів.

з

ИПРС, які показали себе вм і лими арга­

цій повиннІ зробити все неабхідне, щаб

та ва­ заваду

Першу

цеховими 1 первинними парторганізац і ями треба рекамендувати палітично зрілих, ініц І ативних членів

цеховими

відбулась

ЯКОСТІ

критикою,

партгрупами,

мова , як втілюються в життя ті заходи, ща приймались на бюро м І ськкому пар­ тії.

худоби, валоваго вирабництва І прадажу

п' яти річки

організацІях

з

ціях , парткоми 1 бюро первинних орга­ нізац і й пок л икані взяти під свІй кант­ роль хід Іх проведення . На всіх зборах абав ' язкова присутнІсть членів парткому чи бюро . Серйозно слід паставитись до питання добару кадрів. До керівництва

допавідало пра работу ефективнасті виробни­ цтва та якасті продукції . Саме тут хо­ четься нагалосити увагу на таму, щаб на звlтно-вибарних зборах у цих та Ін­

сільськогоспа­

підгатовку

Зараз, в

нага камбінату по пІдвищенню

зобов язання,

дарськога виробництва . Трудаві к?лек~ тиви радгоспів «Плосківський", lMeНl Щарса, імені Юрава взяли підви~е~і забав'язання

лення

редньої ланки, а партбюро деревооброб­

партії, трудівники міста і села, разраб­ і

і

про

перспективу,

організаціями, радгоспу «Ирасилівсь­ кий» про діяльність з кадрами се­

схвалюючи 1 підтримуючи дальші пла­ :ни па здійсненню аграрнаї палітики ляють

партгрупами

СТАЛЬ НАНВИЩОІ

б у ти конкретним, чІтко визначати ГОЛОІ!І­ ні напря~!И роботи парторганізації на

економікою .

керівництву

піднесення. Однастайна

незгадувався

позитивного

З1Вітно-вибарних

ИПРС,

за хо дів па здійсненню рІшень ХХУ з ' їз­ ду ИПРС 1 ХХУ з'їзду Иампартії Ук­ раїни.

'rим, ща вони праходять у періад шира­ :каго розмаху всенараднага саціалlстич­

!На основні шляхи і

сл і в

добрОбут ра­

Пленумів партії, підвищення відпові­ дальності кажнага партій ця за даруче­ ну ділянку рабати, за справи всієї ар­ ганізації. Зокрема, прааналІзувати хід виканання арганізаційна-палітичних

вересня

1

рішень

навіть

щаб не вдавались до однобічного. висвІт­ лення діяльностІ комунІстІв . ЮЛЬКЗ

ціях повинна стати конкретна размова пра авангардну раль к омуністів па ви­

--

ilIартійних арганізаціях

відношення

Таж правіднаю тем аю на звітна-ви­ барних збарах у 164 партгрупах, 224 цеха,вих і 145 первинних парторганіза­

мlська­

-

випадках

пІд час обгаварення. Доречно, щоб, го­ туючи допавідь, було дотримано спів­

ВАЖЛИВА КАМПАНІЯ ВАЖЛИВИй І вІдповІдальний періад наступив у життІ партІйних арганізацlй ~ звLти 1 вибори. Згідно Із рішеннями

ДЕНЬ БАТЬКІВЩИНИ

зборів. Ряд серйозних питань 3аJП!ШЗВ­ ся паза увагою комуністів, а в окре­

стане

ясно,

до

чомусь

на

обидві наги . Щаправда, безпосе­ реднІ виконаВЦі робіт

до

Середа,

завжди

9

серпня

винні

в

по-

1978

року

на

четвер­

тий квартал, в най­ ближчі тижні. Патріб­

ва 1 технолагічна дис­ ципліна кульгає на

не

замовленого аж

такаж

кількість

100

збільшити:

робітників

чал а вік

направляє ників).

50

(завод праців­

в. ДОВГИч.

о


rливоно CnИJIю~аJIa '1'!'О'І'Іі tx -- neGRОЮ. Од- .Пз!нуЮ'І'Ь ., RO!М11 "'У. '1'ру~lвнинІ,враДIlОСПУ сЗо- нією 3 roJIОВНИХ причин 'в ножпому будинку. ря. доповІдь Генерально- ВlдставaНJНЯ ЦlєІ галузІ Радісні зміни Вlд6УJIИ­

ДОПОМАГАЮТЬ ПЕНСІОНЕРИ Белину

ro секретаря ЦИ ИПРС. було те, що

вирощуванні та зби­ ранні врожаю багатьох

дальший розвиток сlльсьБагато . Довелося попраноro господарства СРСР. цювати комуністам радна липневому ПлеНУМІ госпу і всьому коленти-

сільсьногосподарсьн и х подають

дlвнинам

тру­

радгоспу

нуму. У них твердження

ві.

господарст­

Бони

допомагають

заготовляти

турботи

НОР­

громадсьної

худо­

би.

Сумлінною

пра­

цею

на

нажу

заЮlаданні

то­

вариші І. Бардаш, І. Цугаєв, Ю. Губсь­ ний та Інші. ПенсІо­ нерки П. Иовшун, , М. Тначенко І М. Иушка

вирощують

буряки

на

У

незважаючи

на похилий

він,

про­

довжують

працювати

рідному

господарстві.

НинІ

вони

зайняті

в

на

підготовці тваринниць­ ких приміщень до зи­ ми.

ДирекцІя в

радгоспу,

'tepry,

свою

приходить

гу

завжди

на

допомо­

пенсі'онерам:

ляє

виді­

автотранспорт

перевезення

дІлянки

готІвлі

провідною

і до­

вагомою. Рад­ одним із най­ постачальників

трудІвники

рішеннях

Пленуму дарства

нашого

госпо-

зобов'язалися

ви­

вміння

нlзаторів

орга-

виробництва,

кій

роками, висо­

рентабельноСТі

госпо­

Ініціативи землеробів І дарства, відкрилася мож­ тваРИНJНинів. Приклад то- ' ливість інтенсивно вести му наш радгосп. По- будівництво і благоустрій рівняно довгий час, не- на .селі, розширювати, зважаючи на спеціаліза- зміцнювати і удосконалю­ цlю по овочівництву, ця вати виробничу базу. галузь у господарстві дяться нові будинки для

-

380-

розвивалася 'повільно. ХЛіборобІв 1 тваринників, Врожаї ов,очевих культур будується середня школа. були низьними, а собівар- Достатон І благополуччя

бригади.

Иожна

з

спеціалізується на щуванні тієї чи

нультури.

них виро­ іншої

Розроблено

умови

соціалістичного

змагання

між

ними.

Львівська область.

Пе­

реможці визначаються нінцІ сезону.

Високих поназників у праці щорону добивають­ ся нолективи бригад, які очолюють номуністи Віра Петрівна Грудій та Пет­ ро Гордійович Иорсун.

шувальних

що

•••• •••

сучасна

держави,

•••

• ••

ее.

З МАРКОЮ КОЛГОСl1НИХ ЗАВОДІВ МИИОЛАrБ.

аграрна політика партії відповідає насущним Ін­ тересам

заводу

трак·

агрегатів

імені

ницького

тарних

XXV з'їзду КПРС. Багато робітників nідnриЄ.llства ють

успішно викону-

взяті

соціалістичні

зобов·язання.

тонн

А

МЕЦЬ, якого ви бачите

хлlбоприй-

з'їзду

делегат

мальні

ВЛКСМ

токар Володимир АДА-

Дону.

Чіткий ритм жнив за-

безпечує ударна праця

на знімку. nрацю..е

двох тисяч збиральних

вже

в рахунок другОI nол~вини 1980 року. До ювl-

ланок 1 загонів. Десят-

ни колгоспІв 1 радгоспІв уже виконали на-

лею Ленінського комсол він зобов'язався

родногосподарські пл а-

ма у

GiИ і здають хліб дер-

У д арною

жавІ в рахунок пlдви-

партія

М. ТОПІХА, секретар партійної ор­ ганізації.

соцІалІстичних

виконати

60

КПРС

Фото О. Гордієвнча.

Пленуму ЦК.

робітники

процеНТів яловичи-

свннини дають у

ровській області

Він-

(ФОТОХРОНІка

сільськогосподарського

Дніпропет-

великі

цтва.

спеціал1-

РАТАУ).

господарські

ські об'єднання. І частка їх у загальному обсязІ виробннцтва м'яса неухильно зростає, Це

спеціалізацію

це

му

-

консервованих

яск-

дає,

того, що курс на на

липнево-

визиачальним

у

розвитку

- Хочу відразу пlднреслити головну особливість нашого об'єднання, - сказав Іван Пилипович. Воно - мlжрайонне. Створено на базі найбільшого в Приднlп-

-

вого заводу,

зервів

РАТАУ

Г.

б

державна комісія у

ників другої

економніше

і

уд в-

переробки

Иолгоспна ІндустрІя об­ об ' єднує 16 ласті, яка консервних заводів, виго­ ТО вить у нинішньому се­ зоні мlльйоні,в умов­

40

них банон

консервів. (РАТАУ).

набагато ми землями захІдно! час-

використову-

СОКОПРОДУКТRвнl

черги Шв- захватні

нічио-Кримського

каиал,у шини гат»,

широко-

З

важливих

зБІльшення

яловичини .

ре­

вироб­

ництва

є в цій справі певний до­ свlд. Тварин віДГОДОВУЄ­ мо близько трьох місяців

У нас

займається тільки відгодів лею худоби. Господарства чотирьох районів поставляють нам однорічних бичків І грубі корми. Решта турбота колективу об'єднання.

і реалІзуємо, як правило, висоними ваговими кон­ дицlями. А це, як відомо,

добре оплачується держа­ вою. Минулого року, на­ приклад. прибуток стано­

БІльше

півмІльйона

карбованцІв. - Іван Пилипович, як

розподіляється цей при­ буток? Чи вигідно госпо­ дарствам

передавати

тва­

рнн об'єднанню? 3вичайно, вигідно. По­ міркуйте самі. Одержа­ ний приріст, як І почат­ кова вага худоби, зарахо­ ВУЄТЬСЯ м'яса

в план заготівель господарствам.

Шістдесят процентів при­ бутку також розподіля­ ється мІж ними. Поки що 40 процентів його відра­ ховується

на

розширення

об'єднання, але з часом ці витрати будуть значно зменшенІ.

А ось ще цІкавІ дані: середньодобовий прирІст ваги великої рогатої ху­ доби в об'єднаннІ стано-

Середа, 9 серпия 1978 року

о

На тринадцяти к ло-

«Дніпро»,

уже вдяг-

«пфре- нувся в залізобетонне об-

«Волжанка».

ара-

лицювання.

Воно

сІ з ош вальнl си- них систем, яні відведуть запобігатиме

_

лягло

фlльтраЦІІ

ствам' _ сказав началь- поливНl земЛl BlД заболоИрlм зрошення, цей 'п авління «Нримка- чування 1 затоплення... . канал забезпечить подан:

О

налбуд». І. М.

гурц

ОВ _

Головний об'єкт другої ня води для жителІв СІм

'ін

черги водної магістралІ ферополя І Севастополя. _ 42-кілометровий з'єд- всього Пі вденного берега

збудоваНІ уна рівні високому пере--

:ae~~~H~M закрити~ труб0- нувальний канал. Він про- Ириму. РАТАУ} Я і це йде найбільш посушливи(Нор. . проводах. к в домо, __________________ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S циплlну.

шестиденний тиждень

рік

майже

900

знизилися

на

три

витрати

карбован­

цІ зменшилася собівар­ тість центнера продукції. Все це сприяє підвищен­ ню рентабельності вІдго­

по вІдгодівлі ве-

l ' зросить і

нів.

дощувальні ма- метрах канал

стеми У пер~данІ господар- ГPYHTo~i BOД~ і . захистять води.

кормів,

Цурканова розповідає

тини півострова

- однієї з иайбіJlЬШИХ лельно велось 1 споруд- на спеціальну поліетилеіриrаційних будов країНИ. ження закритих дренаж- нову плівку, яка надіЙн.?

цьому

кореспондента

ВА.

Цим у значній мірІ визначено і технологію виробництва: об'єднання

На липневому (1978 р . ) Пленумі ЦИ ИПРС під-

зв' язки.

лнкої рогатої худоби І. П. БРО-

відходи його виробництва .

о

комплекс

і

зрошуваних земель при і- вати воду. Для поливу 80 тисяч гектарів колняла в нинішньому роц TVT будуть застосовані ви- госпних і радгоспних ла-

грамів. Це значно вище, ніж у' середньому по об­ ласті. А в нинішньому роцІ ми добилися ще нращих результатів. При

розви-

Губнннського мlжрайон-

ного об'єднання

ОДИН

вив

економічні

прохання

креслювалася невідклад­ на потреба повсюдно здш­ снювати перехід до Інтен­ сивних методІв вирощу­ вання худоби і поставок тварин на м'ясо вагою 400-450 кілограмів. Це

ров'ї Губиниського цукровикористовує

на

директор

(1978 р.) ПлеНУМІ ЦК КПРС,

став

виробничий

степом

крокує й

вив за

внробни-

інтенсивно

Про одну з форм міжгосподарської кооперації і про те, що вона

і концентрацію. як

підкреслоювалося

Особливо

ваються на Дніпропетровщині м1ж-

зовані господарства і міжгосподар-

раве свідчення

продукції.

Перша

Чотири тисячІ гектарів дає можливІсть

,ник у р

особисте n я-

працею вІ'д' тиРІчне зав д ання.

повідають на постанову

липневого

(ТАРС).

Канал

КОМПЛЕКС БІЛЯ ЗАВОДСЬКОї ПРОХІДНОї 1

••• •••

ВИРОLЦування

------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------

Блнзько

.... ,

(Фотохроніка РАТАУ).

НО

огірків І набаЧК1В зійшла з технологічних ліній за­ воду колгоспу імені Мічу­ ріна Братського району. У господарстві створе-

всього

народу.

-----------------ПО ШЛЯХУ СПЕЦІАЛІЗАЦІІ І НОНЦЕНТРАЦІІ

ин

трудяться меліоратори

систем.

Фото В. Песляка.

колентивним пошуком і завжди увінчується хоро­ шими результатами. Ус­ піхи наших овочівнинів переконують1 ,

Ударно

тресту t:Західводбуд». За перше півріччя нинішнього року вони здали в експлуатацію І передали господар­ ствам 7620 гектарів осушених земель на 1114 гекта. рів більU/е, ніж передбачалося планом. На знімку (зліва направо): майстер дільниці БМУ-73 М. Ю. УГЛЯР, старший інженер обласного управління меліорації В. І . ЄРЦОВ і бригадир БМУ-73 Г. І. НА. КОНЕЧНИй уточнюють план робіт по створенню осу..

в

:=:~~~ НА УДАРЦИХ 'БУДОВАХ П'ЯТИРІЧКИ.::;:;;:;::=======-

П'ЯТИРІЧКА НАЗИВАЄ ІМЕНА

за­

XVIII

зобов язань.

ово­

попереднІми

від

зерна надійшло на еле-

щени~

виробництва

лежить

ЗРОСТАЄ ХЛІБ НИИ ПОТІК

і

Для

для

трав,и для сІна тощо.

пункти

Ц!( !(ПРС).

yrlдь~

р.) Ллену!ltf.

чів У гос,подарстві створе­ но чотири спеціальні

пішного подолання намі­ Іх професійний, глибоко продуманий труд супро­ чених рубежі,в. Дякуючи порІвняно з воджується безперервним

пондент.

Батори

(1978

ПО-НО80МУ, на наунов!й основі. Ми зміцнили аг­ рономічну та Інженерну

цією справи, самовідданою працею всіх І кожного. Багато, звичайно, за-

палива,

мІльйони

є

сить таки госп став більших

І. ШВАЧКО, rpoмадськнй корес­

Три

поста'нови липневого

овочів на нові бів і уваги на підготовну, Тепер ця галузь ,навчання І виховання над-

ЦИ ИПРС ми бачимо робити. 10000 тонн ово­ нлюч ДО нових досягнень. чів і 7000 тонн продати Але здобувати їх доведе- їх державІ. Створено ха­ ться вмілою 'організа- роші можливостІ для ус­

певних ді­

Щодня можна зустрІти в будівельній бригаді товаришів І . Чумака. О. Малигі­ на, П. Ячника і Г. Нру­ якІ,

ництво шляхи.

партіІ І держави у нас

висоти.

нормові

лянках .

ка,

нове підбезустанної

госп:в. Це окрилює нас, овочів магазинам міста сільських трудівників, Ииєва. Урожаї піднялися вселяє надІю і впевне- до 200, а по окремих нІсть у тому, що на шля- культурах до 300-400 ху піднесення виробни- центнерів з кожного ген­ цтва БУдуть взяті нові тара. У нинішньому році

сі­

відзна чилися

-

про розвиток сільського гоаподарства, дальший розквіт радгоспів і нол-

~іИ на стійловий період для

галузІ,

сlJlЬськогосподарськнх

Ва& НОВІ РЕИ'" ни fili~;~J~f.~~F.:iji майстерність і досвід.

та іншІ сапали цибу­ лю та помідори в пар­

також

l' в провідній

кроки eJIf~ ароБR'1'И І) JЮ3U'I'I

lemnd

ЦК ИПРС, рішення Пле- ву, щоб перевести вироб- служби, не жаліємо засо­

«Jf{ердівсьний» місцеві пенсІонери. Тан, Є. Дзюба, П. Терлюн, П. Пархоменно, Л. Дзюба , Х. Сидоренно

ниновому

умовах ся

(3

ГОJIОВИ ПрезидІї Верхов- крупноro господарства ХУ ян і на tнших дf.ляннах. ної Ради СРСР тов,ари- намагалися вести стари- Це результат спеціа­ ша Л. І. Брежнєва «Про ми методами. лізац!І і господарювання

допомогу у

нультур

в

«Hoвt

ху мелlорац!1

дівлі, отже, прибутків.

1

одержанню

'

-

А як справи в об'єд· нанні. скажімо, порівия­ но з спорlдненнми спецlа­ лізованимн

господарства­

ми? Адже багато з иих також добнваються иепо­ ганнх результатів

-

Гадаю,

няння

буде

...

таке порІв­ на

нашу

ко­

ристь. В областІ не прос­ то знайти господарство, яке мало б такі самІ по­ Іказники на відгодівлІ ху­ доби. Та це й не дивно. У нас можливості значно ширші. Я маю на увазі можливості і виробничІ, і побутові. В об'єднаннІ, як і на промислових пІд­ приємствах,

чітку

налагоджено

технологічну

НОВК ЖИТТЯ

дис-

з

запроваджено

ловина -

семигодинним

саме тут

робочий

нам для дого-

довування худоби. І ось виникають

~apa­

робочим днем. У нас, немає ніяких проблем з

докси: буряновий жом, перевезений на вІдстань

кадрами. Цікаво.

більше десяти кілометрів, втрачає багато поживних

що

вісімдесят

процентів нолективу об'єднання механІзатори і оператори по вІдгодівлІ худоБИ. Серед них 29 майстрів першого і друго-

го не

класу. для

Иласність

красного

-

якостей, тування дорого. вильніше возити

на

годівлю

слІвця.

ництва

та й транспор­ його обходиться Певен, що пра­ всю худобу під­ остаточну

до

місця

жому.

ЯJ(

IІlд­

вироб­ це

ро­

Майстри першого класу одержують до зарплати двадцятипроцентну, а другого десятипроцентну

биться у нас. Перших результатІв уже досягнуто. Є рlшеи­ ня до 1980 року значно

надбавну . Іншими словами. тут працюють висококваліфіковані спеціалісти, сільський робітничий клас. Ось наочний прик-

розширити наш комплекс. Завдяки цьому тут мож­ на буде відгодовувати од­ ночасно до восьми тисяч голів худоби, значно шир­

лад того, як стираються грані між працею сіль-

ше використовувати Ін­ тенсивні методи відгодlв­

ського трудівника І робlт-

лі.

ника

цьому

промислового

пІд-

приємства. - Іван Пнлиповнч. об'єднання

розвивається.

Яким воно буде в иедалекому маЙбутньому? - Цукровий завод, на базІ якого створено наше підприємство, переробляєза сезон 300 тисяч тонн

І буряків, одержує 240 ти· сяч

тонн

жому

у

А в

пеРliпективі місцІ

виникне

на ае­

ликий агропромисловий комплекс, який об'єдну­ ватиме

завод,

наше

пІд­

приємство і найближчий колгосп. Це дасть змогу відразу розв'язати багато проблем: лІквІдувати втрати при транспортуванні жому 1 меляси.

звІльнити

свlжо- І від

господарства

доставки

нам

грубих

му обчисленні і 10 тисяч тонн меляси. Половина

кормів і, нареШТі, з'я­ виться можливість забез­

цього

печити

поживного

корму

йде за договорами колгоспам і радгоспам. а по-

о

о

цілорічну

зайвя­

ті сть робітників цукрового заводу. (РАТАУ).

з стор.

о

.


:аА

ВАИZВ7Л.lrр:аziJt

ІОНІ ГОСПОДАРІ З Е М І

n

Доброю

традицІєю ста­

J!O в учнів

Плоскlвської

середньої школи щороку під час літніх кан і кул працювати разом з бать­ ками на збиранні зерно­ вих, заготівлі кормів для громадського тва ринн ицт­ ва, проведенні Інших сіль­ ськогосподарських

робіт.

Ось І нинішнього року на полях радгоспу «Плос­ Ківський. працює УЧНів' сьна виробнича бригада, у якій проходять трудове загартування 40 юнаків

1

дівчат

слова дотримують. ки за останній час

лами ' прополото

ня вІдзначити кожен день ударною працею. І свого

60 гекта­

рів капусти І буряків, брано 70 тонн овочів.

зі­

На яких роботах не до­ велося б працювати чле­ нам виробничої бригади Людмилі Міщенко, Люд­ милі Бігун, Надії Міщен­ ко, Наталії Тарасенко. Любові Строкач та їхнім товаришам,

вони

перевиконують

завжди

денні

зав­

дання. Працюючи на об­ робітку капусти , комсо­ мольці щодня прополюва­ ли її по 1,5-2 гектари.

На цій роботі особливо в і дзначилися Оксана Ка­ кун і Раїса Лукашенко.

-

місцевої Ulк()ли.

Ставши на трудо ' вах'!у за гідну ЗУСТІ ; ч 60річчя ВЛНСМ, .Іжо­ мольці взяли зобов'язан­

Тіль­ їх си­

ми

Ножну

роботу.

доручаємо

робничої ворить

пу П. НИ

ч л енам

бригади,

директор

Ф.

яку

проводять

звілля. таються

РИЕНІ ЕАГАТСТВА

СТРИЖІ

керlвнн-. роботу землі.

вони і

на

своє до­

є

виступи пе­

працівниками

полів

лами на

Швидко мине ще OДIfН, останній, рік навчання в школі. І стануть вчоращ­ ні десятикласиини на по­ розі самостіЙного життя, перед вибором професії.

Багато з

них.

ян

попередники

Строкач. ченко,

і

їхні

Володимир

Наталія

Литов­

Микола

Юхимен­

. залишаться

у рідному

адже

саме

тут

вони

зрозуміли справжню кра­ су І цІну хліборобської працІ.

ТhСЯ на

Тут

ікра,

СІмдесят учнів І вчи­ тмІв Троєщинської се­ редньої школи . про~ели екскурсію до міста Ленін­ града. Більше тижня ви­ ':вчали вони Історичн.і мІс­ ця: культурні пам'ятники. місця,

'!я~

зв'язані

І

з

жит­

діяльністю Володи­

мира

Ілліча

гендарне

Леніна .

місто

на

Ле­ НевІ,

крім десmикласників, І лем дивилися школярІ відвідали їх наставники фільм, що розповів про Валентина Іванівна Гри- героїзм І стійкість радян­ щенко, Лариса Агеївна ('1.. J{ИХ людей в час блокаСоловець, керівник гру- ди. пи Леонід Абрамович Jlарни, музеї... ЕрміДовгонос та Олександр таж, Петропавл і вська форІванович Пирогов. теця. Незабутні днІ ексВелике враження на курсії легендарним Леекскурсантів справило нінградом. ЗдивованІ по­ вІдвідання ПіскаріВСЬКО- баченим, вкрай звору ше­ го кладщшща, Пулківських висот. меморіального

ні пережитим, повертали­ ся школярі до рідного се-

комплексу

ла .

захисникам

міста. З хвилюванням. бо-

СЛІДАМИ

мо.

НЕНАДРУКОВАНИХ

23.1 О

Жнтелl е. Пухlвки, хкІ мешкають по вулицІ Іме­ ВJ Героя Радхнського Союзу С. Ф. Мнкала, у JIВCTI до редакцІї ска ржи­ JIВcь на ЇЇ невпорхдкова­

вJCTЬ.

ЧЕТВЕР,

• УЛЦХ

8.55 9,25 10.30

,//ю .Р.занс~кі ,/Іожкарі.. ХудожнlА т~лефlл~м «ДІ алог>. 2 с_рі.. концерт Оренбурзького

pociAC~KOГO

народного

в

на­

стан.

хо-

14.30 Документа"ьнl телефlл~ми про професlilну цію молоді. 'росій'~ка -мова.

орlЕнта-

15.45 16. 15 .Об'октив>. 16.45 Нарнс про

трудовиА колектнв BOCK"ec'Hc~Koro виробничого об'еднанн,

Зараз

прнведена

.nежниЙ

.МінАобрн....

17.15

«Творчість

юних_.

18.00 Новнни.

Нур"кська

твоРЧIСТ~>.

Л"ОГЛЯА.

19.40

РІшення

"нпНевОІО

р.)

Т_-

(1978

Пленуму ЦК кПРС І - у жнття . Виступ секретаря парткому ЛюбеpeЦ~KOГO заводу ім. УхЛ.

TOMCbKoro

14, 10 17.00

налагоджено

Казах-

Імені

І ба-

Аба..

ПРОГРАМА УТ К. т . Новини. .Золотl ЗІрки' України>.

К.

т.

М.

бів

з

дерева .

попитом

у

rуються rшнки»,

ні,

на

шкатулок

з

Особливим

19.00

К.

т.

олімпійською

символікою. Вже відправле­

грама

ru

знімку:

різьбярі

бра­

Сергій і Анатолій БОН­

ДАРЕН КИ ням

за виготовлен­

шкатулок

для

учасни­

ків і гостей «Олімnіади-80».

Фото Ю. ОлlЙннка.

! .

(ФотохрОНіка

...

РАТАУ).

20 .35 20.45

.Украіна жннву". К. т . • На Аобр.нl.,

про­

ім.

К.

Аі­

«На

Аобраиіч,

Програма .Час>. (М.). К. т. Продовження виста­

ХудожніА

НА

т.

СУ

фl"ьм

с.lтl

цl-

.

музики.

Програма

Вперше дожиlй

.Час>.

ХУАожній до

18,45

К.

фl"ьм

запитанн.> •

т.

Г.

нова.

АI .. а

І проб .. _ми>.

20.15 20.30 21.00

«КиУ.ська Музичниll

ський

23.10

ДовlАко.а

«СибіР­

с_рі ••

ПОJlОНСЬ"И •• «Р.­

народних пІсень>, Вечірня казка . (М.). .Київщина>.

Музичний фІльм сувенір>.

«З_М"8,

2

петитор>. Вистав. OAecloкого pociIlC~KOГO АраМА­ тнчного т_атру імені Ів.­

.С ... о:

концерт.

(М.).

«ВУJlИЦА В_чlрн,

те .. ефl .. IоМ

гостинності>. казка.

знімку:

їх

Отже,

землі

птах

гострІ

кігти­

пари

веРТilЮТhСЯ до

стри­

з

старих

і в повітрі

вони

Аф­

гнізд,

-

холодно

мало комах,

не

по с пішають

плодитися.

Якщо

йдуть затяжнІ ховаються в

ж

дощі, гнізда,

відсиджуються . Днів із чотири

можуть

голода­

ти. Річ у тім, що тем­ пература т:ла у стри­ Ж:В непостійна: коли вони в гніздах чекають погожих днів . падає до 20 градусів. Птиця цІпеніє і нерухомо си­ дить. Процеси обміну речовин в цей час уповільнюються . У стрижів не прий­

велика

штуч­

мальки

(Фотохроніка

по

сприят л ива

нято

осетрових риб.

бу, а то 'й більше за­ .'lИшає яйця І увесь

цей

час

Яйця

полює

в

стрижі в

чаються

небі.

вІдзна­

неймовІрною

живучістю:

викинуте

із гнізда. яке пролежа­

ло на холоді дві доби, не

гине

І

може

получно

благо­

розвиватися.

Ним викинуте? Ca~HII ми стрижами! Мало яс­ них

днів,

дувати вах

дощі,

при

виго­

таких

численних

умо­

наща;:r­

годувати

-

цекладка .

І ось вивеЛIlСЯ пта­ шенята, голі, сЛіпі. не­

згдабнІ на вигляд, три грами вагою кожен. Але їсти можуть те, що й обізнані, енергі й ­ но обс:даючи батьків, що

повернулися

.1ювання .

Всі

з

по­

зловлені

!іо~!ахи « запакован і ». наче в ПilКЄТ , н обо, лонку із слини. В ній

-в і д мах

до

200

і

вводять

БаТЬhИ

свою

наполовину

!іО­

1500

паВУКів. в

ГО.10ВУ рот

пта­

шеняти І віддають пра­

нєсене.

За

дувань

вони

ють

ЗО-40

го­

одержу­

близько

тисяч

40

комах на добу . Рос­ туть швидко. У серпні ~Іолоді

стрижі

П()КИ;Jа­

ють гнізда. І зразу ж линуть в небо, туди, де їх чекає «багатий стіл". З цього моменту

вони

поривають

зв' язки з батьками. Зимувати вІдлітають в теплі краї Африни. С. ПЕРЕХРЕСТ, громадеькнй корес­ пондент.

висид­

жуючого партнера. То­ му при поганій погодІ.

ТАРС).

Ероварському заводу залlзобетоиних конст­ рукцІй

Редактор Є. ФІЩЯП.

(М.).

орБІта>. Фі .. IоМ «Спра ••

«строкатих_.

С"УJКб ••

Броварському свІтлотехнІчному

Управлlивю ме«:анlзацlI

заводу

«У крсlльенергомоитаж.

заводобудlвного

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

комБІнату

ва постІйну роботу

штампувальникн,

ПОТРІБНІ:

електрозваринки,

иаЧIiЛЬННК вІддІлу пра­ ЦІ І зарплати 1з досвІдом

роботн, юрист, начальник

перлlтного

цеху,

майстри

формувальних

формувальникн, роБІтники без спецІаль­ з

наступннм

вчаннхм на заводІ нІй професії.

на­

вказа­

Оплата працІ відрядна. СереДНіЙ заробіток 200-240 карбованцІв на

сарl-сантехнlкн, тромонтерн

КВП

І

Одииаки ся

Звертатися за

1

за

ад,ресою:

економістн,

довідка­

м.

Брова­

зобетонних конструкцій, вІддІл надрів. Ухати авто­ бусами М 41, М 120 від станції метро .Дарниця. ДО нlнцевої зупинни.

KOJl_KTII. маАСЬКОГО

ремон­

Інженерн­

конструкторн,

технологи,

За довІдками звертати­ ся на адресу: м. Бровари.

технІки­

ВУЛИЦЯ

Інженерн­

Звертатися у вІддІл Kaдp~B заводу з 8-ЗО

17-00.

Ухати

технічний

завод

авто­

ка

комбінату хаРЧУ

ГJlнбок_

•• ННА

rpo.и_

спlвчутт,

lиспектору віААI .. у кадрі. М. О. Кабано.11І s приводу т,жкоТ втрати смертІ їі брата OJle.,caHApa ОJlеJ[сіАови~а КРИВОШЛИКА.

«Кнївенерго. НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: Інженер по реалlзацlі металопрокату 1 облад­ наннх;

автонавантажувача;

зупинки

•.

•.

УиІверсальнlй базІ

26.

«Біла Діброва. , електрич~

кою- до

.Ялин.

Адмlиістрацlя.

Будннок культури

АдмІнІстрацІя.

матерlально-техиlчного постачання районного енергетичиого управлІния

Богунська.

Іхати автобусами М 120, М 121, М 41 до ЗУПИНКИ,

бусами М 121. М 3 до зупинки .Свlтло­

водІй

вlдрядно-премl.

технІки­

технологи.

дО

Оплата

аль на.

Інженерк­

конструкторн,

пропис­

ри. промвузол, завод залі­

С"0."Ю6

сл~

машинІсти автокраиа АК-75, слюсарl-авторемоитннки І - V розрядІв.

заводу . «Торгмаш.

забезпечують­

гуртожитком

кою.

ми

А,

тресту

ПОТРІБНІ:

rаз~

,елек­

по

автотранспорту

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ

ту обладнаННll, слюсар

місяць.

rp.».

Документальни.

Лядов.

_1-

(М.).

на _крані УТ ху­ фlл~м .Т.к. вона

19.00 19.20 20.05

проблемн>. «ВісІм росlА-

симфоиl.-

«Запрошу"мо яа пісню>. Внступа. вока"lоне трІо Мар_ннчі.. По ,акlнчеииl - к . т. Новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

.Земля,

до запитанн.>. 1 серія. .Супутник кІноглядача>.

концерт

23.05

15.30

випускається

На

ТН!.

21.00 21.30

ОБЛАСТЬ

ськнх

20.15 20.30 21.00

npo-

ІнформаціАн. с Вісті» .

ВІРШі

ака.п.емі"ного театру Янки Купали . ,Україиа жиивує>.

О.

«Срібні

к.

IнформацlАиа

море

пер­

побу­

саЛIКИ і ca~lЦi в різиий час. Ноли погода не­

НіІ;!

кіЛhкість вирощеної

які

сантиметр.

рики

проблемою відтворення рибних запасі.в. створен­ ня керованого· рибного господарства. Щороку R

ностІ

19.50

К. т. Ф. Досто •• ськиЙ. .Дядечків сон» . Вистаllа Білоруського ""єр.аIНОГО

т.

Ску,/lЬП- '

19.30

111.35 «Село: 11.1 ... і

19.55

«ПалІтр.>.

рубе-

«Вісті».

працюють

не

стрижі

Подружні

Жін

-

ститутів

«сон­

ПО,1ьоті беруть R основному

ки чіПЛНЮТhСЯ над'Йно.

спору­

яких

до­

викидають І др у ге. За ними можуть поле­ тіти третє й четверте. Поті~I, ко.1И настануп. яснІ дні, буде нова яй­

колективн о му

динків

які

Ряд науково­ І проектних і н·

цехІв,

ноТ

ПРОГРАМА

17.45

Кlровогр._:

М. Лисенко. ДокументаЛ~l!і . т~лефIЛh-. мн «Краса.а>, «lІа,/l_НТИ-

Кінопрограма

збудовано

призначення

тор

т.

річок,

дом~шок. дослідних

саМОJl.іЯЛhнlстlо

,Покли­

ви 'Д.дечків сон>. По з.­ .,lнченнl новини.

19.00

т.

І

не

на

~IY

не може, тільки безпо­ мічно лазить . Але за наЙ~lенші нерівності карнизів і фасадів бу­

не

птиця

спочатку одне яйце. Негода продовжується

ходити

Qчищати стічнІ води від забруднення І шкідливих

Ka8oro» • фlл~м

ти!»

21.00 21 .30

но Їх першу партію.

На

IАеологlчннх

кання».

20.35 20.45

К.

грама

жах» .

19.30

Д

К.

Вір.,е-

мlст'ах

ди,

да.

18.00

моря

УТ

ПРОфтехос.lти

завдання

вдасться,

ми, щоб набрати по­ трібну висоту. У ЦЬО­

один

впадають у нього. Еколо­ гічний стан Волги І Ура­ лу став предметом особ­ ливої турботи го·сподарни­ ків І вчених. На промис­ лових об'єктах, у великих

мо.чан-

21.00 Програма .Час>. 21 .30 .Ану, дl_чатаl> 23. 10 .Маllстри джазу>. По ,акlнченні новиии.

Внступає

постало

ЯК

ПОГО::lуватися

ків неможливо-І пта­ хи викидають з гніЗ;Jа

-

здав­

.sI1-

гнізда

Художиl.

'ХВИJlИН.

19.00

оркестр

руд

крила

дували ще гнізд. ЛilПКИ устрижів з()всім :l-lнлеНhкі дов­ жина їх становить

ри­

Тільки зберегти, а й при­ множити фауну Каспійсь­

Ле.нlнсь"ого

тут

po~

слід

Із

пе­

шорічки.

сприятли­

нагулу

землею.

КОРОТНУ

ни­

~ІОЛОД '

cTRope-

на було одним з основних занять місцевого населен· ня . За останні десяти рІ ч­ чя в зв' язку Із зростан­ ням ІндустріаЛhНИХ цент­ рів та будівництвом вели­ ких гідротехнічних спо­

ня>.

10 15 К

для

би . ·РибаЛhСТВО

І.

ФонlчннА

виро­

вuготовлення

фlл~м

ніі.

«Матрьошки-nівні­

диплом

Бах. Бранденбурзlo-

киА коиц_рт '"

19,20 До ЬО-рlччя ·KOMCOMOJlY·

надзвичайно УМОВИ

8'JlI""я

-

18.30

т. • ПоезІя>. Аов~ико .

одержав

..

19.05 "~~t.

но

під­

за

і

учаСТh

простяг­

природою

годуються.

коли

пустку.

змахуючи

ному.

но молоді, що дає вІдмін­ ні результати .

малюнку

на ЖУ"ОI~lth •• Музичниll Фl .. ьм трубн> .

К. С.

nлакетки .• иех

кожному

мої». концертннА зал .Дружба>. Гра. ДержавннА сим-

18.30

різьбле­

18.15.У

17.15

т. • Музична ПОШТа>хліборобам>. Художній фі,,~м «ЛюБІ

.На

шкатулки

18.00 Но.ннн.

К.

МузичниА

корис­

перемоги>,

розпис>.

5 серІї.

наречена>.

17.45

населення

.Запорука

«Жостовськ"А

РИМСhКиА,корса-

«Цар_ва

18.00

випуск

фlл"м"

15.10 .Шахова школа>. 15.40 .Читаючи вІрШІ .... 16.10 .Москва І москвичІ>. 16.40 В. Кропн.lн. 'Х,/Іопчик ,І шпагою>. Т_,/І •• ИСТ.8.. 4,

ПРОГРАМА

Внстава.

13.30

лісгосnзагу

МО"Од&.

" т. . OCTOOCIoKII. ·Д'Аечкlв СОН>. lІистава. 12.45 К. т, • Поезіw •. 13.05 .Украін. _ БАМу, Сибlру, ДаJlе.ому С"оду.. . 15.;0 .Кают-компаиlя .Глобус •• 16.40 К. т . • НароднІ та,/lанти>.

К08.

род-Сіверського

про

21 .00 Програма .Час>. 21.30 концерт артистів

lO.OO 10.15 10.30

ПІснІ

10,00 К . Т. Новнни.

лету

Новго­

ц.>.

14.30 ДокументальнІ

19.50 ХудожніЙ телефіл~м .Діа-

ського театру опери

оl'iласть.

ЦТ

8.00 Програма .Час> . R.3S Гімнастнка. 8.,;5 .Спорти.ниll ",/Іас'. 9.40 Художні" т~лефіJl&М .ДІ.лог> . 3 сері •. 10.50 • Нам усім .нстачнт" COII-

Бочкова.

ЛОГ». 3 серія .

цеху

cJlY жба. 11 СЕРПНЯ

~:H!lqt ••

ГЕС ,

18.55 .Народна

Чернігівська

ДовІДК08а

(М . ).

18.30 «І'ОЗJБРОЕНННА

18.15 ~~~~журнал «Хочу в" зна18.25 .На будовах п'ятирІчки>.

сувенірному

людина>.

ПРОГРАМ"

10 СЕРПНЯ

ПРОГРАМА ЦТ Внступ дит,чого ансамб-

ру.

Як повІдомив голова .иконкому Пухlвської сільської Радн народннх депутатІв Д. А. РІзанен­ ко, JlНCT обговорено на за­

виконкому.

філ"м. • Доро;'.

П ' ЯТНИЦЯ,

ЛИСТІВ

сІданнІ

ХУАожнlА

на за

водах якої

вІ

кого

В. МИКОЛАЄНКО.

21.30

самою

над

р і одично

На дві з половиною ти­ кілометрів

се­

птахи

збирають

пластавши

чор­

КОРИСТУЄТhСЯ

нулаСh ріка, у

льоту

ють

ласощі

величезним попитом і внутрішньому ринку. І рубежем . сячі

НЕЗАБУТНІ ДНІ

ВИЛОВ)"

знаменита

яка

полями,

містами,

.'шві зграї вечорами п і днімаються все вище і вище в небо, за ман­ nИВИ~1 світ лом зірок. І там ПРОВОДЯТЬ ніч: у сонній дрімотІ ширя­

виробляю­

вишуканІ

гурма, нів ,

К. ВІТРОВА.

ще.

світового

осетро~их.

Нруж­

стилку ДЛЯ гнізда. На­ віть сплять. Іх писк­

басейну НаспіЙСhКОГО мо­ ря , має найзначніші нере­ стовища риби цінних про­ ~lИслоних порІд . На цю ріку припадає б:ЛhШ як третина

над

й

п'ють .

Ріна Урал, одна з най­ БІльших водних артерій

винищу­

комах .

ляючи

і

ферм.

ко,

основними

вачами

спортивних

майданчиках, ред

СтрижІ це птахи. якІ більшість часу проводять у повітрІ. Отже, вони І ластівки

Надовго запам'я­ їм захоплюючі

поєдинки

сеЛІ,

якнайкра­

ВІКНО В ПРИРОД7

НЕ' ЗМЕНШУЮТЬСЯ

Але школярІ не тlлькн добре працюють . ЦІкаво

го­

во­

-

Так оцінюють ки господарства юних господарів

ви­

радгос­

Волоха.

виконують

-

ОР.JIЖ2'.J'

ОГОЛОШУЄ

ДОДАТКОВИП НАБІР ДО СТУДІЯ по класу

баяна, акордео­

на, фортеПlаио та до

школн

цю,

а

AOMPff,

бального тан­

також

иа

курси

крою та шиттх, курси В'8' з8ИНХ.

Початок занять з

1

ве­

ресня.

вантажники;

бухгалтер по складу. За довідками звертати­ СЯ

на адресу:

вул.

ЗалІз­

нична. 4 (за меблевою фабрикою), телефон

19-7-08.

АдмінІстрацІя •

ПеАагогічниА колектна Світнльнlвськоі восьмнрlчиоі ШКОJlИ висловлює глибоке спІвчуття учительцІ Л. М. Гришко • приводу т,жкої

втрати ГАЛИНИ

'.

смерті ЇТ матері МАкСИМІВНИ.

. .,....оС"~.:r'''~'СО..,.'..,,.ubq##С',.:.., ,....,...,:J">.".~. . ~~~~.:--..:- -- - # # -- - . , -- - -..". -~ _ , - " . ________ - -- - - , -- -- ropKoll8 І НАША АДРЕСА: І ТЕЛЕФОНИ: рщктора - 19-3·82; ::~Тупни;'-Ре.а;К;;;~ _ -;9-4~; 4.г г:З;;~;и~;"ть4.Г4.Г_ pBAo88oro 255020. rocnOJIapCTBa. Советов иародиыx депутатО. КиевскоlІ. оБЛIСТВ. •• БРОВАРИ, ""_ИТІ IІlсцевоrо рaдlомовлеНИА _ 19-3.18', 81мілlв D"ОIlИ~WОВ-тІ n "тницю І суботу. . v _. ~ , Обсяr О 5 формату Газета ВЬІ"одвт И8 А5Ь1ке. l(итвсыt.. роботи, ф1>токореспоидеита - 19-4-67. rазетв ~п J)88.D.& а • ,...,.....,...."..,....".....,.. _____ ..". _.,. __ .,. украинском _ _ _ _ .". , . ____ "...,. _________ .... вул. __,... __ .,...,. __ __154. __ ......,. __118coвof __ __ __ _.". .

,

-.,,...,...,...,...с-

оІі7.......:'''''~~,~<ІІ7.,..:-~~.,.оС''

«НОВАЯ ЖИЗНЬа

-

opraB

БроварсJtого

к.ОММУJистическоА партии УкраинЬІ, гopoAcltoro в

вlАповlДlльиоrо секретарІ!,' вlМIЛJ сІльського

кореспов, І

вІвторок. середу,

1

'Індекс БI964.~БР~~~;I4.Гдр;к;р;;;киr;;;оro Об;у;;;в~НВ;~~сІ1Р;8~~8~.~;Т;:~:Л;Р-;фїіі;а:=.:і-';;;:ЛС;У;К;;і;:;'#15.("'~3;;-з792~іf30О:-

124 номер 1978 рік  
124 номер 1978 рік  

124 номер 1978 рік

Advertisement