Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАИТЕСЯІ

ШЛЯХ ДО ПІДВИWЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИUТВА

~

.N!! 124 (4231) П'ЯТНИЦЯ

6 СЕРПНЯ 1976 р. Ціна

Центральний Комітет Н ПР С і Ради Міністрів СРСР прийня­

коп.

2

ки

над

РОЦІ

1935

і

заходи

по

полІ ШІІенню

використання

ро­

меліорованих

зе­

мель». У постана ві відзначається, що відnовіДно до послідовно здійснюваної nрограми дальшого розr: дтку сільського госпо­ дарства меліораЦія земель набула широкого застосування в усіх найважливіших сільсько rосподарських районах країни. За роки дев'ятої п'ятирічки введено в експлуатацію близько 9 млн. гектарів зрошуваних і осушених земель, обводнено nо­

ЗАСНОВАНА В

1976-1980

ли постанову <<Про план меліорадії земель на

млн. гектарів пасави щ, проведено роботи по поліпшен­

43

9

ню природних кормов<rх угідь і орних земель на плоЩі

млн.

гектарів.

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАШИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ж нива•

76:ВИСОКА ЯКІСТЬ! У ДАР НІ ТЕМПИ,

*

комсомольським ЕКІПАЖАМ

lf [F1 ~ дІ! ф) ffi1 ф) п ©JJ!] !А\ ffi1 оо

Молоді широко

ШЕВЧЕНКО

право

Петро Павnович,

ШЕВЧЕНКО Петро Олександрович

--

Незважаючи на несприятливі погодні умови, чують по 30 тонн добірного ·зерна, значно

перевиконують

3

ва» він намолочує

r

пажу

транспортуванні зерна виконують на

тонн

гої

Слова дотримуємо Комаровським. На їх - 153 тонни хліба. байнерів

мину,

транспортники.

вдосталь

nідготували

на­

сіння ярих. Та природа, як це траnляється часто, внРсла ·свої

корективи

у

вора

негативно

зима

наші

плани.

Су­

вплинула

на розвиток рослин. Тому час­ тину

вати.

озимини

довелося

Трудівники

села

nідсі­

nроти­

ставили примхам природи вмін­ ня, наполегливість, організова­

ність.

Іх старання забезпечили

успіх: хлібна нива була виора­ на на

раніше наміченого строку, високому агротехнічному

рівні. Прийшов час, і заколо­ силася вона. Постало нове зав­ дання вчасно і без втрат зібрати врожай. :КОмуністи радгоспу подали приклад високої злагодженості,

ідеологічного забезпечення піху на збиранні врожаю.

ус­

Безперебійну

роботу Так,

ном­

авто­

тично висвітлюється у стів ІІій пресі, про nередовиків розпо­ відають агітатори, nолітінфор· матори. Використовуємо мо­ ральні та матеріальні заохо­ чення на жнивах. На честь пе­ редовиКів біля контори nідні­ маємо червоний прапор.

Хлібороби

нашого

nідвищені

шоиу

роЦі десятоr

зобов'язання

по

42

го

гектара.

-

радгоспу

соціалістичні

зібрати у nер­ п'ятиріч.ни

центнери зерна з кожно­

Лист Леоніда Ілліча Бреж­ Т. ЛУЗАН, нєва до передових механізато­ rолова робітввчоrо коМітету. рів країни, його сердечне звер­ нення до кубанських хліборо­ бів додають механізаторам но­ ву

наснагу.

Навіть погодних

при

несприятливих

умов.ах

відмінних

намолотив

278

Відповіді

Л.

І.

Брежнєва

1 преси

скасили

з

початку

жнив

інструктор міськкому ком­ сомолу.

* *

* * * * * * ЗВЕДЕННЯ

про хід ввконаНJUІ плаву продажу овочів державі

радrоспамн району на 2 серпня 1976 року (в процентах до плану)

«Го rолівський» імені Щорса

«Заворицький» «ТребухіВСЬКИЙ» «ІКраси,лівськи.й» «Великодимерський» «ЛіТКіВСЬКИЙ>> «РусаНіВСЬКИЙ» «Бо6рицький» «ПЛОСКіВСЬКИЙ» «ЗорЯ» <<ЖердіВСЬRИЙ»

95 80 73,6 60,1 21,5 17,5 16,4 16,3 14,2 12,5 9,7 5,7

на

запитання

кореспондента

баrатьох краін.

більше 200 гентарів хлібів. Денний виробіток на їх агре­ гат становить 25-30 гектарів nри нормі 16,8. Добре трудить­ ся на обмолоті зерна нового врожаю комбайнер Анатолій Сергійович Сірамаха з nоміч­ нином Григорієм Петровичем

дії багатьох факторів, nише болгарська «.Земеделс.ко зна­ ме». Однак безперечним є те,

го Союзу в цьому мирному на­ сту !Іі. Без левінської мирної політики, без могутності СРСР nроцес розрядки був би не­

що вирішальвв ~

внлад

можливим.

скл и:кання

со ціалістичні

роnі

була результатом

внесли

взаємо­

в

Ії

країни, очолювані великим Ра­ дянським Союзом. Народи сВіту з почуттям

землях.

гірських пасовищ.

На меліора~ію

земель

та

їх

сільськогосподарсьне

освоєння

(включаючи будівництво об'єктів невиробничого призІІачення) в:.сІділено на 1976-1980 рони державні капітальні вкладення в обсязі 33.667 млн. карбованЦів, у тому числі на будівельно­ монтажні роботи 26.331 млн. карбованЦів. Центральний Комітет КПРС і Рада Міні.стрів СР СР висло .ви­ ли в,1евненість у тому, що місцеві партійні, радянські, сіль­ ськогосподарські і водогосподарські органи, нерівники колгос­ nів і радгоспів, тру дівники сіл докладуть усіх сил до усnішно­

го виконання встановлених на десяту п'ятирічку завдань меліораЦії

земель до

поліnшення

викор~-~:стання

по

створеного

в

країні фонду меліорованих земель і до значно ro збільшення виробництва сільсьногосподарської продунції на цих землях. (ТАРС).

UK

В Компартії Украіни і Ра.. і Мівістрів Українськоі РСР Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР nрийняли постанову ~Про заходи по збільшенню вироб­ ництва

зерна

о.зимих

культур

у

колгоспах

і

радгоспах

рес­

публіки в 1977 році». У постанові відзначається, що в кол­ госпах 1 державних господарствах за останні роки створені значно краЩі

можливості для вира щування високих

урожаїв

сорти інтенсивного ть

В. РОГАЧ,

СОФІЯ. Нарада з питань в.дячності віДзначають аван­ дашом. Комбайном «СК-4» з навісною жаткою «ЖВН-6» во­ безпеки і сnівробітни ~тва в Єв­ гардну роль RПР С, Радянсько­ ни

цих

біну цього екіпажу.

Отже, наступні n'ять днів пере­

•Правдw• продовжують привертати пильну уваrу rромадсько­ сті

на

хідний вимпел прикрашатиме ка­

МОГУТНІЙ ІМПУЛЬС У БОРОТЬБІ ЗА МИР

ус·

nіхів добиваються на жнивах комбайнер Микола Володими­ рович Кузін із своїм помічни­ ком Миколою Павловичем Бар­

культур

Міні::терству міліорації і водноrо господарства СРСР, мі­ ністерству сільського господарства СР СР, ~ Союзсільгосптех­ ніці>> і Радам Міністрів сою зних республік запропоновано за­ без!Іечити в 1976-1980 роках введення в експлуатаЦію за ра­ хунок державних капітальних вкладень 4,17 млн. гектарів зрошуваних земель, 4,71 млн. гектарів осушених земель, об­ воднення 37,64 млн. гектарів пустельних, напівпустельних і

озимих культур. Збільшилось виробни~тво органічних та зрос­ ли поставки мінеральних добрив, хімічних засобів для бороть­ би з шкідниками і хворобами рослин, гос uодарства о де ржують більше тракторів, досконаліших грунтаобробних та посівних машин і знарядь. Завдяки досягненням вітчизняної селекції в сільськогосподарське виробни ~тво надійшли високоврожайні

Іларіон

Іванович Смалюк автомашиною Г АЗ-93 nеревіз 136 тонн до­ бірного зерна. Ще кращі по­ казники у водія Валерія Олек­ сійовича Гірченна. На його рахунку 193 тонни. Змагання жниварів система­

взяли

п'ятиденки

тонн зерна з площі 1ОО гектарів і завоював першість у змаганні.

рахунку

забезпечують

комсомольсько­

молодіжний екіпаж Володимира Булавки з радгоспу «Гоголівсь­ кий». Значно перевиконуючи ден­ ні завдання, він на кінець дру­

хліба.

радгоспі «Жердівський>> поча­ лася ще торік восени гос­ подарство вчасно nосіяла ози­

виявився

сільськогоспо­

намолотивши

зерна. Иому вручено

перехідний вимпел міськкому ЛКСМ Украіни. Войо·вим суперником цього екі­

ГІРЧЕНКО Ваnерій Олексійович -водії автомашин « АЗ-9 3 » радгоспу «Жердівський ». Змінні

Боротьба за нинішній хліб у

тонн

107

330

40-45 нормі 37

тонн. За першу п' ятиденку ви­ йшов nереможцем,

СМАЛІОН Іnаріон Іванович,

початку жнив перевезли

по

тонн зерна за день при

лотили комбайном «Нива» 153 тонни зерна нового врожаю, щодня добиваються найвищого змінного виробітку.

3

комсомольсько-мо­

кий» переможець змагання минулого року. Ком байном «Ни­

--

При несприятливих погодних умовах з початку жнив намо­

процентів.

захопив

лодіжний екіпаж Анатолія fри­ горчука з радгоспу «Требухівсь­

комбайнер і помічник комбайнера радгоспу «ЖердівськиИ».

110-115

за

комсо­

перших же днів жнив лідер­

ство

КОМАРОВСЬКИй

на

змагання

кращим

ня.

СІРОМАХА Анатоnій Сергійович,

норми виробітку

розгорнули

дарств борються нині за це зван­

намоло­

норму виробітку.

Григорій Петрович

ськогосподарсьJНХ

механізатори радгоспів

назива тися

на

меліораЦії земель, високоефективне використання зрошуваних і осушених земель і все.мірне nідвищення врожайності сіль­

мольсько-молодіжним збиральним екіпажем району. Двадцять вісім таких агрегатів з десяти госпо­

комбайнер і помічник комбайнера радгоспу «Русанівський». щодня

впливу несприятливих метеорологічних умов

дарське вирабн :щтво Центральний Комітет КПРС і Рада Міні­ стрів СРСР вважають найважливішим завданням партій них, радянських, сільськогосподарських і водогосподарських органів у 1976-1980 роках дальше проведення в широких масштабах

ПЕРЕХІДНИЙ ВИМПЕЛ

ffi~dilrnшд~~

За 1971-1975 рр. виробництво зерна на меліорованих зем­ лях збільшилось майже в два рази, перевиконано завдання п'ятирічного плаву по державних занупках бавовни сир~ю і рису, значно зросло на цих землях виробництво овочів, кор­ мів та іншої сільськогосподарської продун ~ії. Меліорація зе­ мель набуває дедалі більшого значення у зміЦненні кормової ба~ і тваринництва. На значних площах створено зрошувані сінокоси і nасовища. Розгортаються в широкому масштабі ро­ боти по здійсненню довгочасної програми меліорації земель у Нечорноземній зоні РРФСР. 3 метою значного збільшення виробництва сільськогосподар­ ської проду-нції на зрошуваних І осушених землях і зниження

ХАНОй.

Детально

на

запитання

Л.

виклада­

І. Брежнєва кореспондента

озимої пшениці,

жита та оо амого

яч­

І в той же час у ряДі колгоспів і радгоспів, внаслідок по­ слаблення уваги до вирощування озимих культур, спрощення агротехніки доnускається загибель посівів і пересівання цих площ менш врожайними ярюІ!і культурами.

Надаючи особливего значення збільшенню виробництва зер­ на озимих культур, Центральний Комітет Комnартії України і Рада Міністрів УкраУнської РСР зобов' я зали міні ~терство сільського господарства УРСР, міністерство радгоспів УРСР. мініс:терство харчової nромисловості УРСР, Головnлодвинпром

УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, обкоми і райкоми пар­

тії,

облвиконко.ми і райвиконкоми, керівників

господарств рішуче nосилити увагу

до

і

спеціалістіs

вирощування

озимих

кульгур. Підкреслено необхідність у кожному господарстві глибоко проаналізувати причини низьких урожаїв і загибелі частини о::дмих культур, здійснити необхідні організаційНі і агротехнічні заходи по значному збільшенню виробництва і під­ вищенню якості зерна.

ЦR Компартії України і Рада Міністрів УРСР зобов'язали партійні організаціІ, радянські та сільськогосподарські органи широко розгорнути соціалістичне змагання колгоспників, ро­ бітників радгоспів, спеціалістів, усіх працівників сільського господарства за одержання висоwих урожаїв озимих культур, усnішне виконання завдань другого року десятої п'ятирічки. (РАТАУ).

<<Правдьr», газета <<Нян зан» віДзначає, що шлях до Наради з питань безпеки і співробіт­ ництва в Євроnі був не nро­ стий. Колективно вироблений

країни часто вихваляють <<де­ мократію», але насnравді вони ні в якому разі не хочуть ра­

на нараді

БОНН. Генеральний секре­ тар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв

документ,

зазначає

газета, чітко орієнтує на ослаб­ лення міжнародної наnруже­ ності,

на

розвиток

сnівробітництва

рішНі справи. продовжує

СІІІА,

"МИрного

держав

усякого втручання

в їх

без внут­

Л. І.

Брежнєв,

газета,

засудив

ФРН і ряд інших капі­

талістичних країн

ючи відповіДі

ny

меню.

за їх погро­

зи nіддат~ Італію економічним санкціям, якщо до ІУ уряду

ввійдуть кре<:лив,

комуністи. Він nіД­ що каліталіетичні

хуватися

з

волею

італійського

народу.

дав дуже точне і вірне визна­ чення суті піДсумків наради з

питань цтва,

безnеки

заявив член

і

співробітни­ директорату

Німецького союзу мзру Арно Беріш. Як справедливо відзна­ чив Генеральний

секретар ЦК

КПРС, результатам, досягну­ тим у Хельсінкі, судилося ве­ лиііе життя і нікому не вдасть­ ся похитнуш, затушувати Ух.

(ТАРС).


І ПОКУПЦІ ЗАДОВОЛЕНІ Ударно

працює

рошкової

на... заводі

металурги

по­

Працівники

ветеран

виробництва Михайлович

спікальник Фещенко.

переможцем

соціалістичного

Григорій Ставши зма­

гання у дев' я тій п' ятирічці, він не знижує ударних темпів і за­ раз,

щодня

перевиконує

змінні

давці повсякчас підвищують культуру торгівлі. Тут успішно виконали пів­

завдання. Активну участь бере Григорій Михайлович і в громад­ ській роботі. Він член цехово­ го комітету профспілки, народний

річний

На фото: спікальник Г. М. ФЕ­ ЩЕНКО під час роботи. Фото М. Семиноrа .

е

товарообороту

Г. МЕДВЕДЕНКО .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8

план

майже всі торговельні точки. Додатково продано товарів на 72 тисячі карбованців. Під час жнив колектив рад­ госпробкоопу намагається задовольнити заявки трудів­ ників ланів.

контролер.

Гоголівського

радгоспробкоопу обслуговують населення кількох сіл, зокрема нашого, Руса­ нова, Плоского, Світильнова, Кулажинець. У магазинах є великий вибір товарів. І про­

~

Кращою

серед дільниць

управління

ефеКТИВНІСТЬ nраЦІ КОЛеКТИВУ ~і\~~~:::.::~ в;.::::т,д::т::::т:~

--~іі181-І!ІІІ~~-~

у соціалістичних зобов'язаннях ко- резервом у виконанні народногосподарлективу Дарницького ремонтно-буді- ських планів. Працювати ритмічно, кравельного управління на перший рік де- ще, наполегливіше, цілеспрямованіше сятої п'ятирічки записано: завершити таке завдання У робітнина сьогодні. річну виробничу програм.у до 5 г~удня І соціалістичне змагання набуває нових 1975 року з усіх техюко-економІчних форм, нового, більш вагомого змісту . показників, понад план виконати буді· Дієвість його самими процентами не вельно-монтажних робіт на суму 150 виміряти. Якщо ми говоримо тепер про тисяч карбованців. Заклик передовиків якість, про ефективність, то маємо на виробництва, ударників комуністичної увазі й Ті сощальні функЦії сощалістичпраці працювати ритмічно з nершого ного змагання, які формують свідому, дня десятої п'ятирічки став основою активну особу, людину комуністичної

змагс;.ння між ланками, бригадами, виконробствами, дільницями і службами. Не забарився й yc.nix. Так, готуючи трудові дарунии XXV з'їздові КПРС, будівельниии до дня віДириття з'їзду вино-

праці, комуністичної моралі. А Ці якості найrювніше виявляються у nовсякденній nраЦі , У змаганні за винонання завдань, що стоять nеред нами , планів. Досягти

нали двомісячне завдання.

Сума виконаних

робіт

по генnідряду

бочих місцях. Потім почуте й побачене закріплюється

дієвості змагання насамперед забезпечити його гласність. Вирішуючи це

безплатні путівки в пансіонат с. Коблево, що неподалік Одеси.

Значно

будь-яного заходу має

для иожної

nлан

власними силами та з інших

б

питання, виходимо з того, що в центрі

ро оти

бути

День

людина,

народження

людини.

-

радісна

Ще

фільму.

nоказом

спеЦіального

Чималий ефект приносять і иониурси на иращого за професієЮ . Нещодавно

подія

був проведений ионкурс на иращого му-

радіснішою

ляра, пер~можцем якого став

комуніст

техиіио- трудовий колеитив . Звичайно, роль ро- стає вона. якщо про цей день пам'ята- Михайло Степанович Лобка. Незабаром

nоиазників: б собівартості б 1·тничих збор1· в неоц1·ненна. Але нас , роб . будівельно-монтажних ро іт, ви lTKY будівельників, така форма пропаганди на одного nрацюючого, впровадження результатів з:11агання не завжди влашеиономічних

Значно збагачується багаж практичних методів, нових прийомів праЦі, організа­ Ції виробничих процесів. Знайомство з новиннами передового досвіду відбувається безпосередньо на об ' єктах, на ро-

ЗМАГАННЯМ

досягла 1569 тисяч карбованців, що становить 115 ,7 процента до плану.

перевинонавий

найефек­

1·ивніша форма передачі передового дос­ .віду. Якщо раніше передовий робітник, взявши зобов'язання і виконуючи його, відповіДав лише за себе, то нині він відповідає за свій трудовий колектив, а колектив за кожного робітника. Добре зарекомендувала у нас така форма поширення передового досвіду, як проведення <<Дня бригадира>>, який організовується щокварталу. Бригадир має можливість розширити коло теоре­ тичних знань. І не лише теоретичних.

пансіонат. Нещодавно робітники повернулися з поїздки по Ленінграду, иільиа праЦівників подорожують по Сибіру, а невдовзі ще 20 будівельників одержать

ДОСВІД, НАРОДЖЕНИН

Радують і підсумки nершого nівріччя.

Необхідна найраціональніша,

рядко.ван і також моральні й матеріальні стимули, які тісно переплітаються, доповнюючи один одного у вирішенні основного завдання. Практично в управлінні вирішена проблема забезпечення робітників житлом. Будівельники мають змогу оздоровити дітей у піонерському таборі, відпочити на Десні чи біля Чорного моря . Набагато виграє нагородження правофлангових змагання (замість грошової премії, як було раніше) безплатними туристськими путівками, в

нової техніни і раЦіоналізації, екс номії то вує. На перешкоді матеріалів. Все це дало можливість ли- ність об ' єктів,

стають

·

ють в

колективІ,

·

приВ!тають .

Гадаю,

що

змагатимуться

оточення увагою кожного трудівника, турботою і зумовлює успіх справи, пе-

зварники.

Уже кілька років підряд Дарницьке РВУ працює ритмічно. Доброю підмо­

відд але- ремо гу в масовому соЦіалістичному з ма- гою будівельникам, крім

їх розниданість.

Тому

розгорнутого

ганні. Звідси ж випливає особисте став- соЦіалістичного змагання, стали

вnро­

ше У другому кварталі при nлані 7 ти- великого значення надаємо випускові лення трудівника до роботи, що чи не вадження нової техніии, раЦіоналізатор­ сяч одержати 91,7 тисячі карбованЦів так званих інформаційних матеріалів, де найважливіше для того, щоб боротьба ських про.rюзищй, механізаЦії трудоміприбутку. За досягнуті успіхи У змаганні

Рес-

повідомляються результати роботи бригади, дільниці чи служби: кого ви-

за виконання і перевиконання стала особистою потребою. Вона стала особи-

стких процесів. Великі і ві.цповідальні

ро-

знано переможцем, на основі чого. При

стою потребою для колективів комплекс-

кладені на колектив у другому півріччі :

бітників і службовців сільського госnодарства і заготівель, трест «Укррадгоспрембуд>> nрисудили нам nерше місц.е серед піДnриємств тресту. Серед буд1вельних організацій району перше місце також за нами. Це результати. Завдяки чому їх

підбитті підсумків враховуємо і трудаву дищипліну, і поведінку поза виробництвом. Таким чином, змагання сприяє вихованню людини комуні.стичної nраці, активізує творчу ініЦіативу робітників. Дбаємо про конкретність таких матеріалів, про їх вдале оформлення. Треба

них бригад, очолюваних комуністами Миколою Марковичем Мазуром і Володимиром Георгійовичем Русецьким, які названі перемотцями змагання за піДсумками роботи у першому півріччі . Приклади високої вимогливості і відnовідальності за доручену справу показу-

реконструкція ферм великої рогатої ху­ доби в радгоспі <<Гоголівський>>. введен­ ня в дію зерносховища в <<Авангарді>>, здача клубу на 500 місць у Требухові, об'єкту броварського молокозаводу. Працюючи під девізом << ВіД високої якості роботи кожного - до високої

робітників, широко розгорнутому змаганню? Так. Але сказане не відбиває

стенд. лозунг - дуже потрібна для людини. Тим більша її сила. якщо ця агі-

Бондаря, Михайла Євдокимовича Ташути. Віктора Петровича Шитого, колен-

вельники з м ісяця в місяць нарощують те мли робіт .

публікансt.кий

комітет

профсnілок

досягнуто? Завдяки самовідданій праці

сказати, що наочна агітація

газета,

-

ють

бригади

Григорія

Андрійовича

суті повністю. Візьмемо , приміром. те ж таЦія злободенна, відnовіДає інтере- тивів комуністичної праці , якими кезмагання. Перевірене практикою соЦі- сам колективу. Це - nо-перше . рують Микола Дмитрович Сенчук, Миаліетичне змагання називаємо головним По-друге. Дієвості змагання підпо- хайло Єгорович Борисов.

ефективності праЦі

завдання по-

колективу»,

буді·

Ю. ФАКТОРОВИЧ, голова будкому профспілки Дарницького РВУ .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Вагоме слово новаторів На заводі електротехнічних виробів дирекЦія, nартійна ор­ ганізація. технічний і конструк­ торський відділи намагаються створити умови, за яких не ли­ ше молоді спеЦіалісти з вищою

трьох . Це молоді люди. що вже виробили свій nочерк твор·

чості. ни

навіть

рі,

і

верстатники,

складальники,

не

можуть

слюса­

гальваніни

залишатися

творчої роботи . Що це за умщш?

бе:'!

гальванічному та інших це­

хах планується так, що квалі­ фікаційний ріст робітника, ін­ женера або техніка був невід­ дільний віД технічної твор­ чості.

І по-друге, те, в чому ми

вбачаємо широке поле діяль­ ності молодих спеціалістів і но­ ваторів. це особисті творчі плани.

займатися

дання

ного

майстра

цеху

праЦі

переведено

на

руч­

але хочеть­

що конкретно

яв­

ляють собою творчі плани лю­ дей, иотрі їх задумали і з ус­ піхом винонують зараз nри

впровадженні комплексної стеми управління дукції. Розповім

о

2

які·стю лише

стор.

інструменталь­

Володимира

Петру­

складають штампи, пресові

та

ливарні форми . Молодий кому­ ніст Микола Кузін - тонар. Має п'ятий розряд. Цього до­ мігся наполегливістю, розши­ ренням діапазону творчих за­

творчий В. у

молодих

єднає

пошук,

Гробка

взяв

і

вироб­

згуртовує

раціоналізація. активну

вдосконаленні

си­ nро­ про

о

нологів : верта,

точили ся

відсутність

суперечки

спеціальних

про

мета­

лів для виробництва матриць і рі з ьбових знаків для пресових форм . На прохання начальника цеху М. Д. Країнського та го­

ловного технолога цеху Прудника

по-діловому

Ю. І. відгук­

нулися В. Гробко та В. Петру­ шов. Вони застосували деніль­ на

варіантів

металів

заміни

наявними,

відсутніх

поки

не

зу­

пинились на найнадійніших ТИ· пах сталей. Начальник техніч­ ного відділу В. І. Федоров із захопленням

рить про

-

Всі

і

повагою

гово­

молодих новаторів : вузли

і деталі

штам­

пів , пристроїв та ряд іНШИХ ви­

дів

оснастки,

випущені

у

пер­

шому півріччі 1976 року, з га­ рантією якості. А

замовники

продукцн,

що

виходить з-під рук В. Гробка і трійку

ряду

участь

nристро­

їв за замовленням цехових тех­

механізовану.

Цифри цифрами. ся дізнатися,

з

і

впро­

шова ширші. Він пра­ цює на слюсарній дільниці, де

нич fіИКіВ

чоловік

за

вадженням у виробництво. Зав­

Прибутки від їх вnровадження за цей час становлять десятки

Близько

докумен­

її роз.повсюдженням

Цю

карбованЩв.

технічною

здійсненням контролю

думів.

ної

завоДі

змаган­

виробни­

технічному відділі. Завдання nрацівників цього відділу

заго­

100

на

вогник

новаторів

Володимир Гробка працює в

ворили про них два роки тому.

тисяч

В перше

особисті пла­

цтва.

тацією. По-перше,

виробництво в інструменталь­ ному, механічному, складально­

му,

запалюють

ня серед

і середньою технічною освітою, .а

і

виконують

давно

електричного

пристрою

для

гайко­ розмоту­

вання паперу та кабелів , стосування

для

при.

штампування

гайок згідно з стандартами Мі­ ністерства

елеитротехнічної

промисло.вості. В інструментальному

о

цеху

В.

Петрушова,

доповнюють:

Після шліфувальної об­ робки деталей точні.сть абсо­

-

лютна.

Активно

включається

в

но­

ваторську справу токар М. Ну­

зін. Він впроваджує в мехавіч­ ну обробку нові марки металів.

Не одразу технік В. Гробка, інженер В. Петрушов і токар М. Кузін досягли таких висот, здобули шану і повагу в завод­

ському колективі . вони

заслужили

НОВЕ ЖИТТЯ

Такої честі самовідданою

о

працею. їхні nерші раЦіонал і­ заторські пропоз иЦії, впровад­ жені .в життя, надали наснаги 1

НА

ЧЕСТЬ

3НАМЕННОІ ДАТИ

впевненості в собі. Загін послідовників Володи­ мира Гробка, Володимира Пет­ рушова і Миколи Кузіна не­ впинно збільшується. До них приєднуються робітники різних спеціальностей : слюсарі-інстру­

ментадьники Ники:Рор Небрат, Григорій Білогуб, токар U. Uo· пов, шліфувальник Минала Корнієнко. Під керівництвом технолога Юрін Прудника і на­ ставництвом техНіка В . Гробка та інженера В . Петрушова во­ ни примножують здобутки но­ ваторів .

Контроль здійснює комісія,

членами ревіряє

технічна

яка регулярно разом

партійного виконання

з

бюро nе­ особистих

планів . Вона вирішує, кому по­

трібна допомога , а з кого треба й

запитати.

У всіх особистих творчих планах є такий пункт: кожен іНЖенер, технік, робітник новатор , зобов'язується nідго­ тувати за рік одного

раціоналізатора.

молодого

Важливий

Магазин

сrПолітична

пункт. Але він виконується не повністю. Значну роль у цьо­ му nовинна відіграти комісія з

Миколаєва

-

республіці.

Тут

науново-технічної

довідково-бібліоrрафічнніІ

творчості.

І

тоді ряд послідовників раціона­ лізаторської

думки

серед

мо­

лоді. безперечно, поповниться.

А. УСІКОВ, громадський кореспондент.

П'итНJЩи,

6

серпня

1976

дбати є

з

книга»

каталог

завжди

на

книжкових

оформлено

допомогу

міста

найкращих

суспільно-політичну

магазині тури

один

можна

у

при­

літературу,

новинок,

nрацює

виставку

літера·

тнм,

вивчає

відділ.

хто

У

матеріали XXV з'їзду КПРС, обладна­ но спеціальний стенд з книгамн І бро­ шурами до 60-річчя Великого Жовтня . На фото: біля стенда літератури до 60-річчя Великого Жовтня. (Фотохроніка РАТАУ).

року


:;;;;;::;;;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;:;;;:=:=:;;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;:;;;::::::::::::::::::::::::::::=::ЯR ВИКОНУЄТЕ

ЗУСИЛЛЯ УВІНЧАЮТЬСЯ УСПІХОМ -

Багато хороших

справ

У розnал літа

лять працівники нашої радгосп­

ЛОВИіШИМ ЗаБДаННЯ'VІ НИНі Є ДЛЯ

ної будівельної бригади. Це зерносховищ, токів, ня

автомашин для

обладнан­ перевезення

зеленої маси та зерна і багато іНШОЇ ПОТОЧНОЇ робОТИ. Проте, мабуть, най 5ільша зайнятість на будівництві й ремонті р&:ІННИ цьких ферм і лІтніх оорів для худоби.

У

радгоспі

тва­ та­

<<РусанівськиЙ>>

чотири ферми. ::!а ножною з

них

постійно закріплений

дівельний

загін,

яний

бу­

система­

но.най йо го з честю! стали

девізом

Ці

для

слова

радгосш зх

будівельників. На ремонті телятників двох ферм працюють також наші загони . Перший з них очолює

уже

ВІ' конані.

відремонтовані

Повн істю

підлоги,

а в од­

тично проводить ремонтні робо­ ному телятнику nослана нова, ти, стежить за тим, щоб при­ nолагоджені ворота , nокрівля міщення буліІ затишні і теnлі, дахів . Великнм обсягом роботи

щоб

навіть

оули

у дощову

сприятливі

погоду

умови

для

тваринників. У

середині травня

тварини

з

вважалась побілка nриміщень, оскільки два телятники треба було заново ззовні обмазувата глиняним розчином. Проте і з

усіх ферм переселилися у літ­

ц:1 м

Ні таоори. Для цього заздале­ гІдь потурбувалися про ремонт

ся.

загонів та доїльних агрегатів, заасфальтували доріжки. віДр е­

нам пенсіонери . Наnриклад, Павло Єлксейович Рябий та

монтувал іІ кі мнати

Павло Наумович Рябий, незва­ жаючи на похилий вік, щодня nриходять на роботу . І працю­

відnочинку

для твариннинів. А віДтоді бу­ дівельники

взялися

за

ремонт

Першими прийшли Вони

перевірили,

слюсарі.

прочистили

та промиJІ :-1 вакуумні труби до­ їльних установок , відремонту­ вали зіnсовані автопоїлки, nола­ годили, а в деяних норівнинах замінили трансnортери для ви­

далення гною. приступили

ToAJ,

до роботи

бу дlвельні

заго:нса

нашої бригади. Так, загін, який очолює тесляр Стеnан Сидоро­ вич

Круглий,

ремонт

nе.ршим

nриміщення

nочав

молочно­

товарної ферми Ng 1. Відре­ монтували дерев 'яні підлоги у чотирьох дворядних норівв <і­ нах,

заасфальтували

доріжки,

nолагодили дахи. Нині ааJ{іН­ чують побілку . У загоні пра­ цюють

люди.

в

яких за

ма більше чверті віку будівельної роботи . Це

плечи­

-

стажу тес­

ля рі Василь Панасович Неще­ рет та Гнат Іванович Литовчен­ Не

:-1

червоніють

nеред

друзя­

і будівельники другого

за­

гону, який очолює Микола Оме­ лянович Соловей. Вони зайнятІ на ремонті

1

ф ерми

приміщень

не

nостуnаються

кількості винонаних усіх

n'яти

лотки,

а

робіт.

коріВнинах

монтовані

другої по

Велику

гноєтрансuиртерні в

одному

чотириряд­

ному повністю замінили їх, nо­

лагодили nідлогу. шого

уже

справили­

доnомогу

виробітку.

nодають

А

ворота, дерев ' яну Як і трудівники nер­

загону,

дали слово

Ці

будівельники

nовністю

закінчити

ремонт ферми до 15 серпня . Думаю, що так воно і буде. Бо за час нашої спільної роботи не пригадую випадку , коли б

також

норми

учи \

сіль­

ської ш коли - Раїса Дячен­ ко , Віра Нещерет, Галина Юр­ ченко, Володимир Сахно та інші . Вони nофарбували труби та двері на фермах, ли іНШі роботи.

дування.

ми

Лише

одержали

останнім

від них

бічних метрів лісу та

їхня

доnомога

сприяла

багаторічних трав щоденно ви­ конують

завдання

на

110-

120 процентів. Добре трудить~ ся і екіпаж у складі моторис­

тів Василя Кирухи та Бориса Шаржунова, поливальників Віктора Шульги, Костянтина Полякова та Федора Мичака . Своїм агрегатом « АГРО-5 » во­ ни

п олили

велику площу па­

совищ. Хлопці щодня працю­ ють

з

пер евиконанням

норм

виробітку.

о

великої

рогатої і

худоби,

nриміщення

велика

роном-овочівник

ТОНН ВИСОКОЯКІСНИХ

господарства

ПЛОДіВ,

а

Володимир Васильович Баку­ всього вже здано понад 100 мець. Ще два тижнІ тому тонн огіркіВ. Особливо хороший урожай закінчено обробіток цих nосі­ у четвертій овочів­ вів. Міжряддя механізатори видався розпушили декілька раз , nлан­ тафї оброблено гербіцидами

Jнщькій бри rадІ, якою керує Григорій Ілліч Міщенко . Вона

nроти бур ' янів, nроведено ре­ тельну проnолку в рядках. У·сі посіви тепер мають чистий ви­

раніше почала збирання ог і рків і

І

овочевІ

культури,

nройшов

веJІикого

у

роз­

робітниЦІ з їхніх лано.к.

В

обох

бригадах

що

тому,

зе­

також вибірко ве ЗС1!і рання по­ мідорі в. В і д 200 д о ::>00 кіло­

яс-

грамів с он ави ти х

стала

з Плоского відправ

ма.rазини

в

широк о

му асортименті . Овочів fi <fКИ од ночасно збирають 1 здають ее редню каnусту, цибулю , кабач ки,

-

морк.ву, кріn, тощо

2U-2::>

го

всьо

тонн за день. Підготовлено до роботи за солювальний цех. Незабаром ~ ньому

nерероблятнметься

стандартна

і

теплична

вана

не

городина.

Добре потрудилася роЦІ

в цьом~

бригада,

Ми1<олою

керо·

~асильовичеІV

.Dаландсним . У nл і нкових теп л :щях з сонячним обігрівом во· на виростила й здала держав і

шого

ведеться

дощу ,

к іль ка дні в

лень на плантаціях

їх

в

бл изько НЮ тонн огірків, одер· Ви с о копродуктивно працю- жавши їх по 8 ні лограм ів ють і члени третьої бригади . квадратного метра. ~араз ~ Тут приклад у роботі nоказу­ теллицях зав ершується збиран­ ють ланкові Катерина Дороф іїв­ н я врожаю. на Топіха та Галина Саківна Всі зусилля плоск і вськи:х Миколаєнко, які збирають за овочівників спрямовані на те день по 300-350 кілограм ів щоб з честю винонати високі плодів кожна. Не відстають і соціалістичні зобов ' язання пер·

міщені на богарних землях . Радують зір nлантаціІ огірк і в, помідорів, каnусти та іншої го­ родини. Землю щільно в.нриває розкішна буйнозелена гудина, ніде не бачиш і бур ' янини. І цвіту скрізь багато. Після останнього

відnравила

ляється

торговельну мережу .

Чудові види на врожай пока­ зують

найбільше

1 о родина

nлоща

с вочів здають

року

десятої

n'ятирічки .

А вони да;; ~-~ сл ово одержати на круг по 250 центнеріВ горо· дини,

і

неодмі нно

ИОГО.

дотримають

П. 1~UJ1.1:Ut\.

роз­ для

її утримання. Так, нині робіт­ ники ремонтно-будівельного уп­ равління Ng 2 розпочали будів­ ництво

двох

чотирирядних

рівникі в на фермі

N.! 1.

ко­

Один з

них обіЦяють здати до осені.

В елику

увагу

nриділяємо

очистці приміщень та території ферм від різни х забруднень,

бур ' ЯНі В.

Для ЦЬОГО,

На жнивне поле радгоспу «КрасиJІівськиА• щоднА приУжджає автомашина із смачним ароматним обІ,І.ом . На фото: працівник радгоспної їдальні Галина Іванівна СТРОА роздає обід механізаторам.

nерш НіЖ

Фото

М.

Семиноrа.

робити побілку, провели дезин-1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: фекЦІю . При вході до кожного nриміщення зробили сnеціальні ящики для дезинфікуючих роз­ чинів.

Зусилля

н аших

увінчаються усnіхом. Худобі буде забе3Печена теnла ;шмі.вля.

Ф. ЮРЧЕНКО, майстер будtвельвоІ брига­ ди.

нанню

господар ством

дано на

nлану

паринково­

гектарів площі .

780

продовжуєтьс.я.

Зараз

агрега ти поливають багаторіч­

ні трави, кукурудзу, картоп­ лю, овочі та однорічні трави.

До складу кожного агрега­ ту

три

вх одить

два

мотористи

поливальники.

цюють

добре,

і

У сі пра­

nеревиконуючи

змінні норми

виробітку. По­

ливши

площу,

одну

хлопці

переїжджають на іншу. І так, на їхньому рахунку полито

520 гектарів пасовищ, решта - однорічні трави на зелений корм, картопля, овочі . П. ЖИГАЛО, громадський

кореспон­

6 серпвs 1976 року

не

слід

рі ре зультати

кове

післяжнивних

одержання

корму

пожнивного

для

зе­

тваринницт­

посіви

на

зрошуваних

лях дають змогу

одержат и

зем­ про­

т~гом літа два врожаї з однієї nлощі.

У цьому році склалися добрі nогодні

умови

для

вирощуван­

посіву .

Ось чому дуже важливо як­ найраніше звільнити поле від основної культури і негайно провести сівбу nовторної куль­ тури.

Досв ід

nоказує,

що

заліз­

нення з сівбою цих культур на

8-10

днів призводить до зни­

ження врожаю на 35-50 nро­ центів, при двадцятиденному запізненні недобір урожаю до­

сягає 45-65 процентів. Зниження врожайності ляжнивних

ненні

з

посівів

с івбою

nри

nіс­

обумовлюється

скороченням вегетаційного nе­ ріоду і зменшенням суми ефек­ тивних темnератур. На богар­ них землях, крім того , знач­ ною

втратою

тенсивне

вологи

nоверхні грунту.

о

через

випаровування

Ін­

її

з

В цьому доб-

новЕ житrя

вання,

витрачаючи

nотім, з стиглості,

кормов их

пос івах

культур

або

їх

сум і­

шей, щоб одержувати зелену масу аж до глибокої осені. Так, дл я найранішого достиган­ ня слід висівати гречку, гірчи­ цю білу з раннь остигл ими сор­ тами в і вса, бо ці культури до­ сяга ють

са

укі сної

стиглості

соняшника,

65-й день вівсяна

на

день після сівби. Зеле­ проса,

використовується

на

після сівби,

суміш,

озим ий

вів­

60 -

а вико­ ріпак ­

на

кубометрів

гектар

води ,

а

настанням фізичної поле культивують

одночасно з боронуванням і сі­ ють

nовторну

культуру.

Вегетаційні дять

nри

nоливи

зниженні

прово­

вологості

в активному шарі грунту до 70 nроцентів від найменшої воло­

гоємкості . Це в середньому два поливи

мою

із

зрошувальною

800- 1000

нор­

кубометрів на

гектар.

Обов'язковим знищення

~ри йомом

корки

ПІсля

є

перших

поливів ротаЦійними мотиками або зубовими боронами. При цьому

розnушуван ня

проводять у той час ,

сходів

коли тур­

гор листків nослаблений лини

менше

і рос­

nошкоджуються .

до глибокої осені . Розрахунки показують, що в пі сляжнивних пос івах найбільш

Для прискорення пі сл яжнивних

доцільн о

СЗС- lМ.

з

вирощувати

незначною

культури

витратою

н ас іння.

Це озим ий ріпак, гірчиця біла, просо, овес та їх суміші. Вартість посівного матеріалу на

гектар

проса ,

заnіз­

в

формують менш у вегетаційну масу . Тому їх потрібно загущу­ ват и. Для цього норми висіву збільшують проти весняних по­ сівів на 20- 30 nроцентів. Важ л иво дл я піс ляжнивного вирощування добирати кілька

на маса

розвитку

основними ,

400-500

залишається

для

з

При відсутності вологи в грунті для забезпечення сходів після оранки nроводять поли­

рослини

40- 45

післяжнивного

також кор­

чи виною.

Порівняно

ня кормових культур не тільки на зрошенні , але й на богарі. Післяжнивні nосіви проводять nісля збирання о зимих і ярих культур на зерно. При цьому слід мати на увазі, що чим nІз­ ніще збирають попередню культуру, тим коротший період культур

дає

мовий люпин або суміш його з вівсом

ні

початку сезону воду по­

Полив

зернові,

ва в осінній період . Післяжнив­

тепличних та ранніх овочів .

3

Збираючи

забуиати про вирощування кор­ мових нультур у післяжнивних nосівах . Це забезпечує додат­ леного

Агрегат «КДТ» моториста Володимира Кузнєцова по-стій­

продажу державі

ПІСЛЯЖНИВНІ ПОСІВИ

ВЧЕНІ РАДЯТЬ

ремантни ків

дент.

П'sтВИЦJІ,

радгоспі

приско­

Старанна nраця поливаль­ ників сприяв успішному вико­

Вілзначаються агрегати мо­ тористів Леоніда Акимова та Петра Махна, котрі на пмиві

широки м потоком.

У

незаба

вони nіДуть до споживачі!

реному проведенню робіт по ремонту ферм. З кожним роком у го сnодар­ стві зростає кількість nоголів' я

те-плицях .

мінеральними доб­

вати.

гаряча пора, так би мовити своєрІднІ жнива. На nлантаціях роогортається масове збирання

ДостиганнJ

них метрів пиломатеріалів, а також велику кількість цвяхів, за що дуже вдячні їм . Адже

зернових культур. Це сnрияло

живлюють

ром

настала

під­

часом

вих угідь, овочів, картоплі та

ривами. Робота організована в дві зміни .

несеним настроєм стали працю­

теж

з

100 ку­ 40 кубіч­

но працює на поляві овочів у

них плантацій працює п'ять агрегатів. Одночасно грунт під­

<<Плосківсьннй~

енергійніше,

ріалів не вистачає. Тоді на до­ nомогу приходять шефи із за­ воду торговельного машинобу­

Останнім часом великого значення в радгосnі « 3авори­ цький » набуває полив кормо­

п'ятирічки на полив і радгосп­

прискорюється,

люди

виконува­

ПОЛИВ!

підвищенню врожайно сті. У перШ(}МУ році десятої

городни ки.

плодів

І

Бувають виnади~. коли робо·

хлопці nідвели. Дав слово зроби, взяв зобов'язання ви-

НА

щодня

ла.

ча сила є, а будівельних мате­

В

в і дре­

крав1Шою , ніби аж повеселіша­

гляд.

ширюються

ко.

м

завданням

ють вони, перевиконуючи

ферм.

них збирання врожаю. Для овочівників радгоспу

зайнята nІД о rlpкaN и 80 городини. гектарів . Тут і зайняті теnер - На за пла.ві Трубежа роз­ ос.новнl сили обох овочівни­ Василь Пилиnович Юрченко, столових цьких бригад. На nлантаціях другий Фастах Махмедіно­ міщено 100 гектарів гектарів nlзньоІ nостійно nрацюють 60-70 ро­ вич Ульданов . Основні роботи буряків 1 80 половина .всієї шю­ бlтни ць. У магазини Києва що­ по підготовЦІ приміщень до зи­ каnусти роз Іювlдає аг­ дня віДправляється 16-20 мівлі тва} :-1н тут, можна ска­ щl го ;юди ни , зати,

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

І В ОВОЧІВНИКІВ-ГАРЯЧА ПОРА

села зібралося дуже багато не­ відкладних робіт. Але найгс:>

роб­

будіВництво та ремонт теплиць.

у трудівників

2,6-3,4

озимого

ріпана чи

наприклад,

становить

карбованця, а горохо­

вівсяної сумі ші карбованців.

-

близько

50

Оранку грунту nроводять на глибину 14- 16 сантиметрів. Мінеральні добрива вносять з розрахунку по 45-60 кілогра­ мів діючої речовини фосфату і калію та п о 60- 90 кілограмін аз оту .

о

посівів

слід ширше

вувати

с івалк и

. Звичайно,

nри

ПІСЛЯЖНИВНИХ

використо­

СЗ С-2 , 1

та

в ирощуванні

КОрМОВИХ

КУЛЬ­

тур не слід забувати про необ­

хідність розміщення озимих nід урожай настуnного року по кращих

попередниках.

П. САРНАЦЬКИff,

завіду10'ІВІ зрошеввs

.пабораторlєю

1

по.п.овоrо кор­

мовиробництва

Украінсько­

го науково-дослідиого інсти­ туту землеробства,

старший

В. ПАНАСЮК,

науковий

співро-

бітник.

о

3

стор.

о


r-~~,,~,~,,~,,-~~#---,__-,,--,-#_#1

ПОПЕРЕДЖЕНО

АГРЕСОРА

nравлячі

кола

Зах:дні

~\

країн

держави

подавати

НАТО.

продовжують

ПАР nолітичну ,

еко ­

номічну і воєнну nідтримку , що

Цими ООН

днями

рішуче

Рада

штовхає расистський режим на НОВі ЗЛОЧИНИ. Не ВИ [JаДКОВО На цьому засіданні Ради Безnеки nредставник США утримався від голосування по резолюції

Безnеки

засудила

напад

зброй них сил ПАР на невелич­ ке замбійсьне село Сіалоло. Цей безпричинний напад, вчи­

11

нений

липня.

став,

як

позаблокових

зая­

вив nрезидент Замбії Неннет Наунда, << кульмінаційним мо­ ментом

у

процесі

систематич­

них актів

агресії

расистської

вчинили

проти

суверен­

Rої держави Республіки Замбія 14 агресивних актів , які nризвели

ПОАОРОЖ У КАЗКУ

в

до загибелі

тень

ні

чому

дей,

завдали

що

в

су­

великої

мета

якої

nридушити

-!

любки зустрінуться з багать­ ма

га

відомими казковими nер­

ючи

патріотів

законно

оку паваної

во перед

автостради.

створення

виставки

стали

~

вирішили відтворити в каu­ мені, вирізьбити з дерева и зробити з інших nридатних

~

відкритим

небом

різних казок. І от вже кіль­ ка років ться КИХ .

відвідувачі милую­

витвором

рук людсь-

а КИ рОЗ ВИСТ В ташували своєрідні ексnонати так, щоб здавалося, ніби

ви nотраnили в світ казки .

Додаткових

декорацій

ство-

14.45 15.30

нився nерепочити на пригірМОЖЛИВО,

ОГЛЯНУТИ

казати доброту й веселість ,

і з мечем. Ну, а з якої каз-

nроти -

мудрість

незвичай-

ним частоколом. Оформленцять

сюжет про трид-

трьох

богатирів . На

вході відразу ломічаєш знайомий nерсонаж вченого

кота. лися

Ному

такі

не

заnам'ята-

nушкінські

з nоеми «Руслан

і Людми-

ночью кот ученьиї.

Все ходит по цепи кругом;

з-за

заводит, склзку говорит.

раєт Ь ся за доnомогою чере сушу.

Звичайно,

у

цій картині є трохи домнелу.

А

вовк

там

і

розташувалися

Червона Шаnочка,

Мауглі з nантерою Багірою,

котра йому завжди ставала в nригоді

Ос

·

Ь

І

васи

к теле-

-

снк і гуси-лебеді. Є на вис-

На ЩОСЬ

кожному

·

кроці

НеСПОДІВаН

В

е

основу

родних

чекає

неnавтор

-

створення

nереказів ,

билин

і

легенд,

сучасних

мульт-

ситуацію, а інколи відстуnали від достовірності. Зате

вдало

вибрані лози та від-

творені картини. Вони постійно nеребувають у nошуку. чам

.

ч ас

. .

ВlД Часу ВlДВlДуВапредставляються їхні

нові твори. Народні умільці

дають можливість не просто

nобувати

але

у

світі

nригадати

чудесного,

безтурботну

пору дитинства, і, щоб у по-

дорожуючих згадка про Південний

берег Нриму викли-

кала теnлу nосмішку: є там

ЗОК.

образа.х дівчат-

красунь казкарі бажали

і

голо13-

сана» nідстуnна Баба Яга.

дом.

_,_,.,.,.._..:--_~_.,;о.,...:--

а

кий експонат, як хатинка на курячих ніжках, де <<nропи-

дивний

уволю ласують солодким мев

Соловей-розбій-

nраці,

не, фантазії вкладено в та-

тавці і трійко ведмежат, які

Здавна

нав-

нами краси, не сліnо коnіювали образ героя чи nевну

вирішили зафіксувати момент, коли він вибина

а

царівна-ле-

Майстри, творячи за зако-

вав собі гарне місце. Уміль-

nахи

Багато

фільмів.

Веселий Буратіна облюбу-

ці той

дерев

ник.

Идет направо-песнь

_

вбранні,

інша:

цієї nоляни взято еnізоди з творів віДОМИХ казкаріВ, на-

Златая цепь на дубе том:

Налево

18.45 19.15

стокості, хитрості. Виглядає

не.

У лукоморья дуб зеленьtй;

u

18.15

вихо-

бідь. Окрім nозитивцих nepcoб с ав нажів, як ачимо, nред т лено й тих, .котрих народ вважав уособленням зла, жор-

слова

ла»:

Н днем

·

російському

ки, здогадайтесь, мовляв, бо ж таблички тут немає. Непо. далік від нього, nри дорозІ, що веде до nоляни, nрилаштувався казкар. А вся тери-

сnрияв

Неспішно

дить на галявину дівчина В

мі . Тримає в лівій руці щит

ню

збройної

Намібії. не­

режимів

режимом

ні,

куточок,

де

nрожи-

вають знайОМі нам герої ка-

у

вжити

міжнародному nла­ заходів з метою nо­

якість~,

15.40 16.40 17.10 17.35 18.00 18.15

К. т. Концерт Воронезького дер­ жавного російського народного хору.

науки

мова~.

к. т. Художній фільм для тей сМаленький втікач~ . еМузичний

абонемент~.

18.50 І 9.50 20.10

ді·

21.00 21.30

к . т. «Ми будуємо БАМ~. К.

т.

Багатосерійвий

художній

пітана Немо~. (ФранцІк).

5,

11 .4 5 tlr:~журнал. 11.55 Художній телефільм «Моя 13 .15 :~~·н:с с:р~~·ртожитку•. 16.40 «П'ятирічка ефективності і І7. ІО хор. Співає

к.

т.

к.

т.

22.45

блисІ<аВКОЮ

фІльм В

до-

вко-

сВершии"

-

«Пісня-76~ . «По

се­

неймовірне ~ .

сторінках

гумористичного

художнього

кіножурналу

«Єралаш~.

Програма

«Час~.

к. т. «Бенефіс~ За участю служеної артистки РРФСР Голубкіної . По закінченні

за­

Л.

но­

УТ

з

руці~,

вечІрнІ новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

для дітей. будівельника. репортаж~. (Дніпро­

«Суботній

І 1.00 11.15 12.00

петровськ). Новини. «Катрусии кінозал~.

До 7Q-річчк Першоі революції. «Естафета

( Ворошиловrрад).

російськоі поколінь~.

12.30 Музичний антракт. 12.45 Для школярів. «П'ята трудова~. (Харків). 13.15 КІножурнал . 13.25 Художній фільм «Велика космічна подорож~. 14.25 Телефільм сНекалендарний матч~. 15.25 Ео;традний концерт. 15.45 кают-компанІи. «Глобус~. (Оде­ са). 16.30 к. т. Для школярів. «Пароль -

17.30 Екран молодих. «Справи Всеударноr~. 18.00 союзн()і Реклама. Оголошеинк. 18.30 Концерт. (Харків). 19.00 Інформаційна програма «Вісті~. 17.15 19.30 бКаінчеонпнряо.грама Естонського теле20.20 Фільм-концерт «Срібний кора- 18.00 бе 20.45 сJ:•добранІч, дІтиІ~. 21 . зо ХудожнІй

10

друзями~,

ПРОГРАМА

Фе-

2І .ОО Програма «Час». (М.).

-

з

«Повернення~.

10.05 Музична програма 10.30 Завтра - День

камерний

таллІнський

-

сОчевидне

6 ес-

ІІ.І5 Художній телефільм «Віра

(Одеса).

рія

вини .

мистецтв Української РСР. Передача з Державного центрального кон-' цертного залу сРосІк~. по закінченні - новини. ПРОГРАМА УТ

стІ~.

к . т. Телевізійний мультфільм «Пригоди Незиайка і його дру­ зів~. серія «Незиайко зу­

-

телефільм сТаємничий острів ка-

21 .00 Р~~ограма «Час~ . 21.30 к. т. концерт майстрів

Новини.

стрічається

Росій-

ський романс.

«Мирного

9

і

виробництва~ . «Російська

т. Документальииіі телефільм життя тобі, €вропо~. К. т. Програма « Здоров ' я~. концерт. к. т. еДва способи життя. Циф­ ри і факти•.

1(.

фільми

«Сплав

і не­ сусід­

А. БІРЮНОВ, оглядач ТАРС.

СЕРПНЯ

Документальні

режи­

18.30

«Дружба~.

Документальні та~,

телефільми

«Ял­

«Зергар~.

Вперше

на екрані

телефільм

«Зустріч

УТ.

Художній

сВелнка І маленьІІа циклу «Театральні зу­

роль~. (З стрічі~). з

піснею» .

19.00 к. т. Інформаційна програма сВ\стІ». 19.30 сУкраТна JDІІІвуе». 19.45 Для вас, трудіввики ланів. Співає Марія Пахоменко. 20.45 «На добраніч, діти!~. 21.00 Програма «Час~. (М.). 21.30 €. Габрилович. «Комуніст~. Ви­

16.30 1. Карпенко-Кари\1 сСто тискч~. 17.40 Фільм-балет «Легенда про ко18.25 ~::ф~~ьми. 19.00 спецвипуск тележурналу сХлІстава Харківського драматичного киrвщини». театру імені Т. Г. UJевченка. В 19.15 бороб «ПоезІя~. В. Хлєбников. (М.). перерві вечірні новини. 19.45 К. т. Концерт ліричноУ пісні. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 20.20 к. т. Грає Георгій Безруков. 17.05 Художній телефільм «Очкарик~. ~~·.~~ :~~~~~ ч~~"с;.е~~в~. те.аефільм 17.50 к. т. «Клуб кІиоподорожей~. сЩо ви знаете про Марецьку?~. (М.). 22.55 ІнформацііІний випуск сДень за 18.50 Р. Шуман. Друга симфоніІІ до мажор. (М.). днем~. 19.30 к. т. Телевистава «Фіалки~. сv~~М·Рlм~ЕР~ня (М.). 20.55 к. т. Співає народна артвето 9.30 к. т. •ТворчІсть юних". РРФСР 3. Долуханова. (М.). 10.00 вас, бат~tки~ . письменника 10.30 «Для Художній телефільм сТаємничиіІ 21.30 Сторінки творчості Бориса Лавреньова. (М.). острів капітана немо~. 5, 6 се22.15 Художній телефільм «Кола рІТ. Брюньйон~. 12.15 к. т. Музична програма «Ранко- 22.55 Інформаційний випуск «День за 12.45 =~Ілпь~та;ороших товарів~. 13.15 &Ів~. 1(. т. «Розповіді про хуДОЖНJ&І. Крамськой. Передача І. 13.40 к. т. •Слово - ученомр. ЗаступRІІіr редактора 13.55 К. т. «Це ви можете~ . Конкурс днем~.

Світлава НОВБАСА.

по-

Фото автора.

____

расистських

класти край їх ганебній людській nолітиЦі щодо ніх країн Африки.

:~:~g ~ов:-н:.вартові природи~.

навКОЛИШНЮ місцевість богатир на конl·. Вt" н одягнутий як воїн: у кольчузі й UJOЛo-

торія огороджена

5

П ' ЯТНИЦЯ,

і наЦіо­

мів являє собою nостійну за­ грозу для миру і безnеки неза­ лежних африканських держав . Позиція Радянського Союзу ДобИВаТИСЯ ПОВНОЇ іЗОЛЯЦії ЦИХ

ПРОГРАМА ЦТ к. т. Художній телефільм сТаємничніІ острів капітана Немо~. 3, 4 серІТ.

14.20 «Плюс к. т.

рювати не довелося: сама nрирода доnомогла. Ось зупику ЧИ,

континенті

14.55

10.15

по­

визволення.

І характерно , що в ролі nо­ кровителів раси стів виступають

· п раЦlВНИКИ

така

Як nоказує остання злочин­ на акція ПАР, існування на

ПАР, і Зімбабве (Південна Ро­ дезія), расисти ПАР активlзують свої розбійницькі вилазки.

'' '~

матеріалів фігурки героїв із

розвитком

що

дня Африки до миру

посиленням

боротьби

народні умільці Ялти. Вони

..

перед

ного міста, неподалік стрім­ кого водосnаду Учан-Су і го­

nід

,..._.,.,;о..:-.,;о...:-...:-_..,

страх

руху за nовне визволення афри­ канського континенту і особли­

прав­

західних держав суnе­ прагненню народів пів­

нального

ін­

на «ПоJї яну казок», розта­ шовану на околиЦі курорт­

Ініціаторами цієї незвичайної

\ \

антольського народу над

зокрема.

підкресли в,

ліТИІW. речить

тервентами не остудила войов­ ничий запал расистів . Відчува­

сонажами . Тож і nосnіша­ ють сюди туристи та гості Великої Ялти. Сюди, тобто

мінкої

дливо

Ції ПАР nроти Народної Рес­ публіки Ангола. Однак nеремо­

чудовий куточок, де вони за­

держав,

Г. Уолтер, який виступив на засіданні Ради Безпеки сnраве­

більш явно ця політика вияви­ ла свою суть під час nідтрима­ ної державами Заходу інтервен-

Не тільки діти, але й до­

установка­

лячих кіл ФРН . Голова 27 -ї сесії Ради Міністрів Організа­ ції африканської Єдності

п_рагнення народів Африки до свободи і незалежності. Най­

рослі прагнуть побачити цей

з ракетними

хідних

Останній напад, безумовно , частина загальної nолітики

расистів,

порушень

ми. Відомі й інші факти доnо­ моги цьому режимові з боку за­

лю­

матеріальної шкоди.

-

дальших

мінці

со-

невинних

країні

по­

разі

держав,

веренітету і територіальної ці­ лісності Замбії Рада Безnеки буде змушена вжити заходів , щоб nокласти край провока­ ціям південно-африканських властей . Вже nісля цього напа­ ду французька преса повідоми­ ла про те, що уряд Франції по­ ставив режимові ПАР два ес­

ПАР >>. І сnравді, як виnливає з поданих РаДі Безnеки доку­ ментів, тіль1ш в цьому році ра­ систи

яка

nереджа€ режим Форстера ,

,_,..:-..,.~...:---.---_...:--..,.,.~

мо.tодих

С. ПРИСТУПКО.

винахідників.

r~~~~~~~~~~~~~~~-~~·~~~~~~u~~~~c~'c'~~~q~~~~~~~~~,•~~~~~~Q#~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~

сНОВА.Я ЖИЗНЬ• .- орган Бровараrого rорв:ома

К:оммунистическоіІ nарТВВ УкраІІиЬІ, ropoдcxoro в районного

Советов депутатов трудящихся КиевекоА об.пас:ти, Газета вЬІходвт на украІUІскок язЬІке.

І

НАША АДРЕСА: 256020,

к. БРОВАРИ,

ву.п. І(иівс:ька, 154.

·~~~.,~~.....::r--sO'~".C-'~:O'~#'C:#.:C'#:D'.CЬ~..OЬ..:"",.-:D'

І

ТЕЛЕФОНИ: редапора - 19-3·82; заступника редактора -

19+47;

відповІда.пьвого с:екретарJІ, віддІ.пу сІ.пьсьв:оrо господарства, кореспон·

дента кісцевоrо радІомоВJІеІІJІІJІ ,... 19-3-18. ві:.цдІ.пів прокис:.повості, касової робоrи, фотокореспондента ,... 19·4·67,

. . OIC:L?"_,.:&?'4~:.C"VI7c

І

Газета виходить

У, sівтарок_. середу,

~~=~~ 5 1 Ф~~';/у газеrи 'сПравда».

~ ,....:-.....,.,.:-gg..,.~,..:-..:'"'.."._",:D""...:-.4"-.;7""""'~,..~,.- -~---- ~<ІА ~ . - • • - - -

-...,.

ІНДЕКС 61064. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв. поліграфіі і книжкової торrіВJІі. вул. Київська. 154.- ~Зам:--г380З~йі.В70.

'

~

1 ~

#124 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you