Page 1

Космічний салют Великому Жовтню ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

"ІК ВИДАННЯ ЗО-РІ.

.N!r 124 (6270) ВІВТОРОК

21 ЖОВТНЯ

1989 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

Важливий •

УСПІХ космонавтики Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР сердечно поздоровили космонавтів Шоніна Г. С., Кубасова В. М., Філіпченка

А. В., Волкова В. М., Горбатка В. В., Шаталова В. О. і Єлисєєва О. С., а також учених, конструк­ торів, інженерів, техніків і роБІт­ ників, усі колективи й організацІї, якІ браJlИ участь в успІшному здІйсненнІ польоту космічних ко­ раблів «Союз-6», «Союз-7,. і "Союз-8», з виконанням цього важливого і

почесного

*

*

тії 'KO,MYlJ1kTiB. Святкуючи славну Р;ЧНІЩЮ, "tPYдящі республіки ,звертають 'наЙIШ­ щі і 11 а йсВ'; Т.1:щі помисли і, ПОЧУТ­ усі.Х

изши,х

пере'мог,

пра,пором

до

т,ворuя

Комун:стнчноі партії і Радянської дер·жа,в!! В. І. Лені'на. Неск:,нчен­ Н!lМ потоком Їlш.1И ІВ .ці All,i жи­ телі fQCTi столиці України до па,м'ятника

,ВОЖДЮ,

що

8ИСОЧНТЬ

У це'нт'рі Киева. РаИIКО~f

17

,

жовтня до пам ЯТИН­

ка В. І. Л€н:ну ,прийшли .керіВН'I-

ПОАВИГУ КН

КО~IУНістичної

партії 'і

Того ж дня кер:'вники Кому ніс­ ти,ч'ної партії У,к,раї'ни і уряду Іреоn.убліки по.клали ві'нки на мо· ГИ.1И

Неві\домого

СОJJiдата,

командування'м ~країнк'ыго

Іві,й,ська

фронту

взаємне

та

питань

по

опрацюванню

вання вим

системи польотом

космічних

керування

групо­

одночасно

трьох

кораблів;

наукове

а

об'єктів

також дослідження її

ри

з

ки

метою

використання

них

у

ВОЛОДИМИР Олександрович ШАТАЛОВ

дослідження

лоземному

космічному

участю трьох

тру,д,ящих

Д,я,нської УIКlра,ї,ни

від

'німецько­

,в.Щкрн,в

'член

Політбюро

l'іrrлє.рі'ВіСЬКИХ

окупантів

,Вlшану.вали

вста,ван -

,ВЇ\$(ритим.

Op~ecтp

ви,конує

зу ,Ї yK,paї.нcыкої РСР.

спо­

Одіноста,йно обирається почес,на црезидія урочистого засі1дання IС'Клад~ Політбюро ЦК КПРС.

у

Пі,д з,вуки маршу знатні .1IОДИ нашо'ї республіки вносят.ь 'в зал прапор Y'Kp,aї'HCЬiКDЇ РСР і ,пам'ят­ ЮfЙ прапор ЦК КПРС, Президії 18е,рховної Рщн СРСР, Ра;щ l"\і·

да­

ністрі,в СРСР

навко­

просторі

кораблів;

разом ІЗ представниками

і ,вої'нів Ра'дJЯНIСЬІКОЇ АрмН, при· ·св.ячене 125-річ"lЮ ,ви.зволення Ра­

державн,і гі,мни Ра·дяIfCI:ІКОГО Сою­

методи­

в

Верховної Ради У'країнської РСР

ся

господарстві;

Комплексні

У'рочисте

Доповідь

з

і

ВЦРПС.

«і25-річчя

IВИ3lВО.1еНIlЯ

Раця'н(ької ,У,к,раїни в!д ,н:,мецько,

випробу­

вання різних способів зварювання

фашистських ваl!'а'рбнИ'Кїв» зробll'В товариНІ П. Ю. Шелест, тепло зу­

в умовах космічного вакууму і не­

,стр:н,утий IПРИСУТllіми.

вагомості; слідження

медико-біологічні та

іншІ

Допові,да'ч

до­

монавтами сягненням

на

з сімома кос­

борту є

нашої науки

новим і

до­

техніки.

,дома,дно

розповів

про боротьбу укра,їнського народу rrpoTII .ітдеріIОСЬ/КИХ загарбників, про брате.РіСЬКУ ,допо,могу, яку по­ дали йому ,всі 'радянські на'роди

експерименти.

Політ групи з трьох радянських космічних кораблів

nepxoBHoї Ра,ди СРСР, Герой Со­

'ком а нtдир

у ,визволенні в'ї,д фаши,стської оку­ пації і ,відбудо,ві з,руйнова,ного

Георгііі Степанович ШОНІН

ворогом госпо,дарства,. То'8. Ше­ лест ГО80Ри.в про успіхи, Jl.О'Сягну­

(ТАРС).

ті в раЗВИl1КУ економ~ки, на,YJ(И і "ультури ,республіки ІВ піCJLЯ­ воєнний ІП€Р:ОД, про змагання тру­

партН'зан,ського

з'єд­

на,ння, чле'н ЦІ( 'КіП У.країни, де­ путат Вер,ховної Ради СРСР, дві­ чі Герой Ра'!{ЯJ!СЬКОГО Союзу О. Ф. Федоров, 'ректор Дніпропет,ровсь­ кого ,медич,ного 'інсти1'УТУ, депутат

Верховної Ради УРСР, l3ас.-,уже­ най діЯ'Ч 1}{ау,кН УРСР, доктор ме­ днчних ,наук, проф€cор

І. І. ,к'ри­

жановська.

У 'виступах п.ромоlЩUВ звуча.~а roр,д:сть за 'НаIШУ раДlЯ,НСI>КУ .Бarrь­ кііВ.щину, за _раНіЩіозні успіхи., до­ сягн,уті труoШlЩИ'МИ респуб.л,іа<н в багатонац:онаЛJ;Ній сім'ї 'народів6pal1:m п;,д ІПРОВQДОМ сла,ВI/ІОЇ пар­ тії Леніна, за \доблесних захнсни­ к;,в ВіТЧIf3НН, ,як'і .відстояли її честь, свободу і, 'ІІеза.лежн'ість у боротьбі з фашиcrcькими ОК')'пан­ тами.

Ур.ОЧlfCте за,оі.да'Ння отолошуєть­

Землі,

одержаних

народному

'в і'дJбул ось

,п,р,ооутні

атмосфе­

опрацювання

культУІРИ

засіідан,ня Центрального КОМ'ітету Ко,му,н.істичної шартЕ Україн", і

н,ям С'вітлу ш,ам',ять ,герої,в, які по­ лягли в боротыбi ,3 фаши'змом.

стереження і фотографування гео­

лого-географічних

17 жовтня в Жовтневому па.lі1ці

з y~paїHCblKOЇ \З€млі.

піло­

тованих космічних систем; опрацю­

чехо­

лите.1і,в РаДЯIІСЬКОЇ України.

іви'l'Н а н'н і

кораблів

на орбіті з метою розв'язання ря­ ду

ц,іа.'lїСТИ-Ч'НОЇ Пра,ш ІВ. М. Кавуи, перший ceкpt!Ta·p ЦК КОМООМО.'1У У.к,раїни О . С. IКа,"то, 'Колишній

'ра:ДЯНСI>КИХ,

РОВИВ П'рисутніх 'і ,в ї-х особ.і весь YKpa-ї.нськи·Й 'на'j>ОД :з іСВЯТОМ 25·річ­ ЧЯ IВИlЗlВOJJен·ня РаД,Я'НQЬКОЇ УI"раї­ ни ,ВЩ н.і'м€цько-фашист.ських за­ га.рбннк,і,в . .промовець ,палко ,в:тав 'воїні,в доблесних збройних сил, !Колишніх партизан і, п\дпіЛblНИ­ 'Ків, ,я'кі брали активн~ учаlСТЬ у

навігації;

маневрування

ПОЯВУ ,в ,Пlрезидії засіда'Н'I1IЯ кеР!іВ· ників КомуНі'Стичної партії q уря­ ду ,України, дел€,гації MiHicrep· СТіва оборони СРСР.

,моги,л

'ністр'і'В УРСР .він сеРі;J.ечно поздо­

перевірку

засобів

брига,дн шахти N9 5-6 iM€Hi димитрова тресту J«Че.рвоно

ФаlШИСТСIxКИХ за"арбникіIВ. Оп,~есками ЗУСТр'іли присутні

до

'М)"ІІісТИЧIІОЇ партії Укра,їни, Пре­ 'ЗИ.;IJLї Ве,рховної Ради і Ради Мі­

ручного

к. С. Москаленко, брига.ди,р комп­ .1ексної

армtЙсЬ/ювугі.'м:я» Донецької облас­ ті, ,делутат Ве'рховної Ради УРСР, Герой Соціал,істичної Пра,u,i К. А. Се,в€рино'в, ,КОМЗlНДУЮЧН'Й війська­ \lИ Червоноrrpа,пор,нorо ,КИ,Ї,ВСЬКО­ .го ІВ:'Й'СЬКОВОГО округу, генерал­ полковник В. Г. .l(ули,ков, а.ктн.в­ <ний учаонИІК 'бої,в за ,виз'воления Радя,нсЬІКОЇ У~раїни, брнгадир розмітчи~ів GміJIIЯНСЬКОГО 'маши­ нобуді,в'НОГО l3аlВОДУ Чер.каСI>КОЇ області, lКаlВалер ТрЬОХ opдeнd'B Слави, Герой СоціалiJCТИ"lноі Пра­ ці М. К. Величко, голова 1К0.лrocпу і,ме,ні ХХІІ з'їзду КПРС Бершад­ cыкгоo району ВіН'ННlЦькоі облас­ ті, ЧЛ€Н ЦК КПРС, чл"ен Превидії

кож

словаl~ЬКИХ і :по.l,!;сыихx воїнів, по­ ховани,х у КИЕ1В1і, .про.1іг шлях ТІІ­ 'сяч 1'ру,д,ящих 'міста-ге,роя, я,кі ,від­ да.ли да'нину шани пам"яті ,визво·

ЦК КПРС, пе,рший секрета,р ЦК ,КП Уікраїни П. Ю . Шелест. Від імені ЦеНl'раДblllОГО Комітету Ко·

керування, орієнтації і стабілізації орбіті

во·

рожі ПО.1чища ІІа vк'раї'НСЬ'Кій землі. дО ЩІІХ ()ВЯЩ€<НIІI1Х ,Micl~b. а та·

Вступним словом урочисте зае:·

космічних кораблів «Союз,., даль­

на

Р. ІЮ••

чверть СТОІіТТН

дан,ня

стем та удосконаленої конструкцїі

корабля

Першого

ГРО\lнаи

У процесі польоту було викона­ но такі основні завдання: перевір­ ку і випробування бортових си­

автономних

Ге·

роя Рад:янського Союзу, генера.13 армії М. Ф. Ватуг:на, пі;!. чиім

завдання.

систем

видат,

ного радянського .полководця

*

опрацювання

УРЯ!lУ

У,к,ра,їнн, .перші се!<ретарі оБКО~lів партії і голови об_1ВИКО}lко~ів . До П:lдніжжя Ш\lМ'ЯТНИК3 ставиться КОШИК 'з ювіта,ми. На широкій чер­ вонолазуровій стрічці .зОЛОТО~1 го­ рять слова: ,<~Великому вождю І в'чителю 1'РYlДjящих В. І. Л€н;ну ,B~Д ЦК КП ,України, ПреJидії ВС'РХОВIІОї Ра.ди УРСР 'і Ради .\\і­ нїстр;в УРСР».

ЯК уже повідомлялось, космічні кораблі "Союз-6,., «Союз-7» і «Союз-8,. зробили посадку в зада­ ному районі Радянського Союзу. Посадку було здійснено з високою точністю.

ше

2

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Український народ, всі на,роди· брати багатоиаu,іона.1ыїї раtдяН­ ської В:ТЧWЗНИ В;:LЗ'начають ,ве.ll1ке С8ЯТО. Чверть століття TO~IY земля ,нашої ре :публ,іки була пов· н:.стю очищ€на ві'Д ,ні:l1еЦЬКО'фа­ ШИСТСhКИХ за,гарбник.ів. Ця неза­ бутня дата ЗОЛОТИІ~І!І літерами 'lІа­ .віки ,Вlпи.сана 'В Ikто'ріЮ нашої со· ціалістичної ,БаТІІкі,вщини, яка за,вжщи пам'ятатиме беЗОlертні подвиги своїх с}\'нів і дочок, здійс­ нен,і ,".ід ,ПРОВОДОМ .1ен:иськоі пар­

тя ДО .1ЮДННИ, Іяка стала

ЦІва

Учасннків У'рочистого за~~дан'ІІЯ 'ві,тали

lВої,н"

Ра,дя,нської

Армії,

!FредстЗJВНИКИ KOM'CQlМOJJY і молоді, пі оне р.и.

Із заключною ,промовою висту­ ШLВ товариш П. Ю. Шелест.

Тов. П. Ю. Шew'I&Т по.відомив, що

на

ад,ресу

урочнстого засідан­

ня .НЩ'J,іЙш.щ числен,"і /8іта.льні те­ леграми L листи з республ,ік, країв і област€,й Раід:ЯНс.ького

Союзу, ві,д наши.х ДРУ3'ів з IКраїн соці,аліпИ"lНОЇ cnіВДРУ'ж,ності. Від ім€и.і Центрального Ко,мітету КП

України, ПР€'зИ!l!.ії Верховноі Ради і Ради МіНістрів УРСР, в.щ J'Mell'i У'часник:,в урочнстогС> зас.ідання в;'" ,паvlКО ДЯікува,в всі,м, хто наді­ слав ПРІІІві,ан,н,я.

в€ликим

3

прийнято

піід:несен,ням

Івітальний

було

лист Цент­

ралЬ/номlУ Ком ЇіТетові ,Ком'унїстич­ ної партИ Радя;}!сько.го СОЮЗУ, Пр.езидії Верховної Ради СРСР 'ї Ради Мін.істрі'В СРСР. Урочисте засї,да'Н,ня ОІГолошуєть­ оо захритим . .присутні з lІІі'Д,"есен­ НЯ'М опівають лартіІй.ииЙ riMH J«1I нтер,націонал».

для учаlСни~іlВ у'роч.истого засі­

.дящих УРСР за успішне .ВIІІКО'ІІан­ 'ня р;ше'нь ХХIіІІ :з'їfl\ду КПРС і ХХІІІ \З'ї.з,ду КП У.кра,їни, за,в,д,аI}!Ь

дання було

п' ятнріlЧКИ, за lГ,ї,дну ЗУC1'J>'іч сто­

в ,цей ,же ДЄ'НЬ ЦК КЛ У4<!ра.їнн, Презид~я tВep'XOBHOЇ Ради. і Рада Мініст.рЬв УРСР lВJIаштували при­ йом з ;}!а·годи 251>іччя .вИ3ІВолення рамнсыкїї УlКраї'ни iJ!IiIд lІімецько, фашиC'l1CIJКИХ lЗц-ар.6ни;к.ЇіВ. (РАТАУ).

річчя з щня на,рО,Дже-ння В. І. Ле­ ніна. На урочисто,му за,еї,данні виету­ ПИ.1И

Ізаступ'ни'к JII,іністра

оборони

СРСР, Маршал Радя'нськото СОIO­ ЗlУ, Герой Ра'щя'Н~ЬКОГО Союзу

mmulllDllПlШlllllllllПlП

дано С8Ятковwй lКон­

Ц€PT.

*

* *

1111111111111111111111 11111111:1"1:1,'

у ПОЛЬОТІ "НОСМОС-303" 18

жовтня

кому Союзі

Анатолііі Васильович ФІЛІПЧЕНКО

1969

po~ 'В РаIlI.ЯНСЬ­

npOlвe~HO

ч€ргови,й

запу,(Ж 'Штучного IСУ'lІУ1'ника Землі

Владислав N\иколаАович

ВІктор Васильович

ВОЛКОВ

rOP6ATKO

«Коомос-303».

На б<>рту СУЛУТНRКа I&Становле-

но

наукову

апаратуру,

'ну ,дл.я I'PO-До.вжЄ'Н;}!я

noрнзнач=­

досліджень

1К0с.мічного простору ВЇ!Zi.IIозї,дно до проrра,ми, оголошеної ТАРС \6 березн:я 1962 po.t<.y.


8АК.л:ик:и цк КПРС дО

р:lу• •ці Веа.воі JВов'Ж'иево!і ооц:lаJZіо'Ж'.уио!і ревоа:ЕОці!і

&2

І. Хай живе 52-а річниця Великої Жовтневої соціа-

впровадження у виробництво досягнень науки і техні-

2. Хай живе Великий Жовтень, який відкрив нову епоху всесвітньої історії епоху загального револю-

нічними знаннями! 23. Працівники народного господарства! Наполегливо

лістичної революції!

ки! Наполегливо оволодівайте

цій~ог~ оновлення світу, переходу від капіталізму до

підвищуйте технічний рівень

СОЦlаJJlЗМУ!

комплексну механізацію

Хай живе марксизм-ленінізм - вічно живе інтернаціональне вчення, провідна зірка трудящих усіх країн ~ БОРОТ.ЬБі проти імперіаліЗ~IУ, за перемогу соціалізму

і

автоматизацію!

Всіляко

жуйте суспільну власність!

4. Хай живе у віках ім'я Володимира Ілліча Леніна геніального проДовжувача революційного вчення Маркса і Енгельса, заСНовника Комуністичної партії, керів-

25. Колгоспники, працівники радгоспів, спеціалісти сільського господарства! Боріться за успішне виконаНЮI завдань п'ятирічки! Новими трудовими успіхами зустрі-

Ника першої в світі переможної пролетарськоі револю-

нем о третій Всесоюзний з'їзд колгоспників!

ції, творця соцІалістичної держави, вождя міжнародного робітничого класу! 5. Слава великому радянському народові - доблес-

26. Працівники сільського і водного господарства' Активніше втілюйте в життя програму меліорації земель, хімізації І комплексної механІзації сільського гос-

ному будівникові комунізму, мужньому борцю за мир,

27. Трудівннкн сільського господарства, органlЗОRан()

РадКОМУ-

завершимо сільськогосподарський рік, закладемо міцну основу майбутнього врожаю! 28. Працівники народного господарства! Шдвищуйте культуру вироБНИІ(тва, ширше впроваджуйте наукову організацію праці і передовий досвід! Боріться за повне використання кожної робочої хвилини, за економію сировини і матеріалів!

актив-

актив-

9. Хай мІцнів І процвітає союз роБІтничого класу і

і

слуговування!

непорушна єдність народІв СРСР! 11. Хай живе Комуністична партІя Радянського Сою-

31.

му шляху до перемоги комунізму!

Діячі літератури і мистеl(тва, працівники культу-

ри! Високо Ilесіть прапор Ilартійності радянського ми-

12. Трудящі Радянського Союзу! Тісніше згуртовуй-

стецтва, віддавайте всі сили і здібності вихованню бу-

Хай живе велике і непорушне єднання партії і народу!

32. Працівники освіти! Всіляко удосконалюйте народну освіту! Беріть активну участь в комуністичному ви-

тесь під леніНСЬКИ~1 прапором Комуністичної партії! Хай живуть РаДl1 депутатів трудящих

13.

-

дівників комунізму!

справді

хованні трудящих!

народнІ органи влади! Хай розвивається і міцніє радянська соціалістична демократІя, зростає активність ТРУДЯЩИХ в управлінні

33. ПрацIВН}IКИ охорони здоров'я і фізичної культури! Удосконалюйте медичне обслуговування населення! Розвивайте масовиА фізкультурний рух в країні!

14. Кай живуть радянські профспілки _ школа управ-

34. Комуністи! З честю виконуйте передову роль у

справами краіни!

лlння І господарювання, школа комунізму! 15. Хай живе Ленінський комсомол _ вірний поміч-

"есуть загрозу загальноєвропейській безпецІ та мирові!

51. НаРОД}1 європейських країн! Посилюйте боротьбу ~a створення ефективної системи колективної безпеки в ЕвропІ, за РОЗВИfОК співробітництва і взаєморозумін­

праці І громадському житті, будьте активними оргашзатораМ}1 мас у боротьбі за втілення в життя рішень

ник і резерв Комуністичної партії, передовий загін молодих будівників комунізму! 16. Хай живуть радянські жінки _ активні будівники

ня між народами!

ХХІІІ з'їзду КПРС, за дострокове виконання п'ятиріч· ного плану! 35. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте марк-

комуністичного суспільства!

систсько-ленінською теорією, висотами науки і техніки!

rотовими відбити будь-яку агресію! Хай живуть героїч-

дlвниками комунізму! 36. Шонери і школярІ!

17. Радянські воїни! Добивайтесь НQВИХ успіхів у бойовій і полі1ичній підготовці, будьте пильними і завжди ні Збройні Сили Радянського Союзу! 18. Трудящі Радянського Союзу!

капіталуt Братерський привіт мужньому B'ЄTHaMCЬKO~y на­ родові, який веде героїчну боротьбу проти агреСIІ аме­ риканського імперіалізму, за свободу незалежність своєї батьківщини! 49. Народи світу! Рішуче вимагайте від Сполучених Штатів Америки негайного припинення агресивної вій­ ни проти волелюбного в'єтнамського народу, повного та беззастережного виведення з Південного В'єтнаму всіх військ США та їх сателітів! 50. Народи країн Європи! Народи світу! Боріться проти реваншизму і неофашизму в ФРН, проти допус­ ку до ядерної зброї західнонімецьких мілітаристів, які

48.

Всіляко підвищуйте культуру обслугову-

вання населення, повніше і краще задовольняйте запити радянських людей!

3У, яка впевнено веде радянський народ по ленінсько-

52. Народи свІту! Добивайтесь припинення агресії Ізраїлю на Близькому Сході, негайного виведення Із­ раїльських військ з окупованих арабських територій! Хай міцніє і розвивається солідарність радянського народу з народами арабських країн! 53. Народи світу! Вимагайте заборони усіх видів ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї! Боріться за загальне і повне роззброєння, за зміцнення міжнарод­ ної безпеки!

Будьте вірними революційним ідеалам, активними буПалко

любіть

Радянську

Батьківщину, добре вчіfЬСЯ, поважайте працю! Готуйтеся стати аКТI\ВНИМИ борцями за справу Леніна, за

Вище політичну

пильність! Всіляко зміцнюйте згуртованість, дисципліну

комунізм! 37. Браfерський привіт комуністичним і робітничим партіям - бойовому марксистсько-ленінському авангар-

й організованість!

19. Трудящі Радянського Союзу! Вище прапор со ці а-

.ліСfИЧНОГО змагання за дострокове виконання п'ятиріч-

54.

проти імперіалізму, за утвердження мрії людства - комунізму!

ніна!

38.

20. Слава ударникам і колективам комуністичної пра-

на

землі світлої

Хай міцніє єдність і згуртованість комуністІв усьо-

ма - історичне завоювання міжнародного робітничого класу, вирішальна сила" антиімперіалістичній боротьбі!

зовнішня

політика Радян-

боротьбі проти реакції І війни! 55. Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Республік

го світу на основі марксизму-ленінізмуl Вище прапор пролетарського інтернаціоналізму! 39. Братерський привіт народам соціалістичних країн! Хай розвивається і міцніє світова соціалістична систе-

ці! Слава передовикам і новаторам виробництва! 21. Робітники і робітниці, інженери і технікиl Всіляко підвищуйте ефективність виробництва! Боріться за краЩе використання виробничих фОl!дів, за скорочення строків освоєння проектних потужностей!

Хай живе ленінська

ського Союзу - політика миру і дружби народів, згуртуваиня всіх антиімперіаліСfИЧНИХ миролюбних сил У

дові робітничого класу і всіх трудящих, стійким борцям

ки!, Новими досягненнями в комуністичному будівнидтві зустрінемо ІОО-річчя з дня народження В. І. Ле-

клаСОВІ капіта­

тівнях! Свободу в'язням

30. Працівники торгівлі і комунально-побутового об-

процвітає братерська дружба

робітничому

Пролетарі всіх країн, еднайтеся! Братерський привіт мужнім борцям проти капіта­ лістичного і колоніального рабства, за свободу народlр за соціалізм, які мучаться в тюрмах і фашистських ка

ки! Активно боріться за прискорення темпів науковотехнічного прогресу!

соціалістичної держави!

Братерський привіт

46. 47.

29. РаДЯНСl.oкі вчені, конструктори, інженери і техні-

КОЛІ'ОСПНОГО селянства, соціально-політична й ідейна єдність суспільства - непорушна основа Радянської Хай вічно живе

42.

лістичних країн, який самовіддано бореться проти мо­ нополістичного капіталу, за політичні і соціально-ею номіЧНі права трудящих, за торжество соціалістичних ідеалів! 43. Палкий привіт народам, які скинули кайдани ко­ лоніального гніту, борються за зміцнення суверенітету, за прогресивний шлях соціального розвитку! 44. Палкий привіт народам колоніальних і залежних країн, які борються проти імперіалізму та расизму, за СВОбоду і національну незалежність! 45. Народи соціалістичннх країн, пролетарі і всі де­ мо~ратичні сили в країнах капіталу, народи, які визво­ лилися, і пригноблені народи, об'єднуйтеся у спільній боротьбі проти імперіалізму, за мир, національну неза­ лежність, демократію і соціалізм!

подарства!

свободу і щастя трудящих!

10.

41. Трудящі всіх країн! Активніше вступайте у вели­ ку і благородну боротьбу за мир, демократію, націо­ нальну незалежність і соціалізм!

по-

І КОМУНІзму!

Хай живе героїчний роБІтничий клас Країни провідиа творча сила в боротьбі за побудову Jjізму в СРСР! 7. Хай живе героїчне колгоспне селянство иий будівник комунізму! 8. Хай живе радянська народна інтелігенція НИй будівник комуністичного суспільства!

ворогів соцІалізму! Вище прапор пролетарського інтернаціоналізму!

виробництва! Здійснюйте

ліпшуйте якість продукції, знижуйте її собівартість! 24. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за кому ністичне ставлення до праці, свято бережіть та прим НО-

3.

6.

40. Трудящі соціалістичних країн! Боріться за зміц­ нення дружби і єдності, за дальший розвиток братер­ ських взаємовідносин! Будьте пильними до підступів

сучасними науково-тех-

твердиня дружби і щастя народів нашої краї-

-

ни, надійний оплот миру і прогресу! 56. Шд прапором марксизму-ленінізму, під керівництвом Комуністичної партії - вперед до нових перемог у боротьбі за торжество комунізму в нашій країнІ!

.

57. Хай живе людства!

комунізм -

..

світле

майбутнє всього

_..

22. Трудящі Радянського Союзу! Неухильно пlдвиЦ u Н' Н Р д С щуйте продуктивніс'l'Ь праці, боріться за якнайшвидше ентральнuu ОАllтет ОМУНlстUЧНОI парти а ннсьного оюзу omпшmwIIIIIUШ. . .nПUIIIШIШШUUnПIDIШIIШІІIШIШПIПDПIIIIШIПІППUlIППIШШIПОIDIШllllhUПШIШIUDIППlUUlIUlIПnDIШПUlIПШIПIDШIШll1DOl

Іх прізвища в районній "Золотій книзі трудової слави" За оеобливі заслуги в розви;т.wy сІльського і'ОCJIlодарства, І1Іl,днесенні його ,про,д,унТИВНОСТі, підвищеНІні рентабельно­ ст1, вирощуванні ВИСОІЮГО врожаю зерна. овочів, картоплі, збільшенні виробнИЦ'l1ва nродукт.ів \'l1ваРИНlНИЦ'l1ва рішенням раЙIЮМіУ НП У~(ра']jни та IВНlIШНіНlOlМУ райради депутатів 'l'рудящих зане'сено до Ірайонної «Золотої ,Нlниги ТРУ;:\ОІвОі

~~ «ГОГОJl1іIНС~",Й» в~еИ~і~:ш~~працює ~:~~~:~enі загот,і'вєль~

ЮllЙ цех. Звщси IвіДlПравлено сотні тонн продуюції в TOprOBeJlbHY .ме­

L

режу,

~

чи'ма.1ИIЙ прибуток.

, \

кож добився ,вiJдJраДIІІИХ результа­

~

ДОЯРІіУ радгоспу «РусаН~ВСЬІіИЙ»

-

Героя СоцLаЛі,СТИЧ­

цої Праці Марію Захарівну пильтяй. лаНl(Q!ВУ ОВОЧ'!ВНИЦЬНОї бри:гади .ра.дгоспу «Зоря»

-

Ге­

роя СоціаЛl!стиtrної Прац! Н8Ітерину TepeH'I1lї'BHY Дяченко.

,

j

Занесено ~o Ірайонної «Золотої НІОLГИ трудової слави» (посмертно):

першого

зачинателя

нолгооnного !рУХУ,

,ІіОЛИШНЬОГО

~

~HTopa радгоспу «ЛЇI'l1ківсьний» ФQДора Степановича

~

знченка.

~

«Червона 'УіНіра'іна» села ГогоJИЬВ Михайла

двадц~тип'я,титисячнина,

НОЛИШНЬОГО голову

ди-

'НОЛГОСПУ

" " . " . , . , . .:"..1''':--04'"''''''''' #~.,...,...,

~

Осінні,й 3бі,г 1П0льових робі'!' ви­

ва,нні каРТОПЛіі, 6у.ряків. Во'Ни пе­ ребралн, зоwрема, 450 тонн бульб.

2 C'lор.

цювали !дев'ять дні'в на упо,рядку­

роб.іТНИ'КН

Дирекці,я радгоспу за сумлінн) роботу lВинесла 'всій групі робіт­

маши,нобу-

никіlВ по,дяку і на~ОРQДила Почес-

*

'нашого раіЙону:

СРІБНОЮ МЕДАЛЛЮ І ГРОШОВОЮ ПРЕМІЄЮ В СУМІ

100

і не

.ме'Нше 30 ти,ся,ч карбованц:,в при­ бутку. Це результат ста,ранноі ро­

БОТIІ ДО'СIJI;,дlченого майстра Ф. В ТИ\lКа., робітникі'в і робіт,ниць МИ КО.1Н HaYMellJКa, АНДlрія Проскур­ 'І\Н, О.lЬПІ ТИ'1ІІКО, Ганни Хан. цеху заготовив

і не-

-наступного

року.

М. АНДРІЯЧУК.

..,..

ду,ва.н,ня. 30 ЧОЛОJlік, очолені Ми­ колою Степановичем Скибою, пра­

магає ба,гато 'робочих 'РУ;К, Яd{И;Х в радгос.пі «Бобрицький» обмаль.

одержить

,підГОТОВJIяти тару до

Іс.а.новича Ин-

Спасибі за допомогу торговельного

рад,госп

~

~"'47" ОС" .,.w>".~ ~..,.

На допомогу іЦРИЙШЛИ

>П()lмідор:'в

огі,р.к!,в

Зараз у цеху завершується ви­ робничий 'Сезон. Робітники почали

lVly-

аа ДООЯІ1НeRНЯ уопlхilв у lВ~оБНИЦ'11Ві IDРОДУНТ~В оіл~ького гос­ [ЮДарства 1'а продажу Іх ДE!jРЖ8JВі у 1968 роЦі ГОЛОВНИЙ Номl­ 'тет ВИСТ8JВII(и ~ОСЯГНень ,народного ['ООПОД8ІРст.ва СРСР нагоро­ ДНІВ lВЄЛику груцу учаюнИЮв ВИОТ8lВНИ 1969 року. Зонрема, нагороджено ДР!ЩЬВНИJнЬв радгоспів 1 птахофабрик

ті'В. За .попередні'ми Іпідрахунками,

обх~J.НУ .кількість солоних огірків та ItbMi\J.o'piB ідЛя ра.дгоспноі Їі ;:l.а.1Ь1Ні.

нарського.

*

одержало

У цьому році КО.leJКТИВ цеху та­

І(олекти,в

,першого організатора стахаНОВСIJНОГО руху в районі П'я,тисотенницю колгоспу і,мені Пе'l1РОВСЬКОГО села Вели­ на Димерна ЄВДС'НіЮ йосипііВНУ Безсмертну.

за,воду

господарство

~ ІВ:.;!. 'реалізації ,засолених

СЛ.JIвю>:

\ \

а

МВДВJlі-учасниивм вистввии

'ною граlМОroю. ОсоБJП!lВО

хорошr

попрацювали М. С, Скиба, М. О. СамоЙле.Н'I{О,

К.

В. А. Семенеєв,

г П.

.. Ромасенко, М, Мовчан,

П, Т. ЗаХ8Jрче'нко, В. О. Лиховод. секретар

*

В. МЕМРУК, парторгаНізації.

НОВЕ

ЖИТТЯ

Слyroвlву ГалИІНУ

КАРБОВАНЦІВ

р'!оси,Пі,ВНУ

птаІШІИіЦЮ

-

Ру'днянсьного

плеМJПТахооаводу.

Чижика Оленсан:дра Ми"'аіЙЛOlВИіЧа-директора Ра.дІГоспу і.мен[

Юрооа,.

БРОНЗОВОЮ МЕДАЛЛЮ І ГРОШОВОЮ ПРЕМІЄЮ В СУМІ 50 КАРБОВАНЦІВ

Білокрнннцьку П8jРaJCilювію ТимофlУ.вну

зоотехніка Зазим­

-

СЬilЮГО вїддlЛJ\а lРЗі.дгосnу iLмeН'Ї Юро;ва. Бlrун Христину Тимофіі1В1НУ ланlЮ!В'У радгоспу «Плоств­ сьниЙ».

Волоху Пет,ра ФеQДооЬйовиЧ'а

д~opa радгоспу сПлос­

-

НJ/ВСЬНИЙ».

Демченка Ми,НОJliУ ВОЛОДИМИРОіВича

д~eтopa

-

РудНІЯІН­

Сbl!{l()ГО ллемптахозamoду.

Кравченко Нarrє!рину Кузьмівну

rrenличющю pa,дrocлУ .іме­

-

ні Щорса.

KOB8.JIЬOBa ШНТQPа ОлеIroaНДPО1Вича

lКеруючого lВ1дідіЛilЮМ

-

радгоспу «ВелИlЮдимерськиЙ •.

Пономаренка Миколу ОлеКСalщровича ра,дгоопу імені :Шрооа.

-

ПаитеJJеймонову щру НапітоНILвн.у Ні Н/і'РОва. Свиmевськоrо Iro,ря АнаlН.іЙовича

овинщрку P~OMY іме­

-

іГоловнQlГО 'ВетлінalpЯ

пташника

НиІ.вСЬНОЇ

птахофабрики.

Стрельченко Марію П8іВЛЇlВlНУ

-

овинщр~ РЗ!дГоспу імен! Кї­

IРСІВ,а.

Шеверун Олександру Федорівну

-

пташницю

ПУXlїiОСЬНОТО

племПТaJXо,реПРОДYlНтора.

*

.

Вівторок,

21

жовтив

1969

року_

*


НАКАЗ ВОЇНАМ·ЗЕМЛЯКАМ

ТВАРИННИУТВУ­ ТЕПА У І СИТУ ЗИМІВАЮ

Між людьми буду жить, молодий і крилатий, Підійматись в роботі, неначе в боях. Буду ниву я жать і

Крива надоїв пішла вгору

! \ \ \

солдатом

~

БYlдпвеJIЬНJ1IКИ

ківщину,

віді

~

500 т()нн. 'ЗИ)f),вати-

Наша xy~o()a

-

,

з наста'ння" осінніх хо.лодів ме не тільки 'в теплих П'j)Юlі·

к,орови пеlреве~е'І1і на стіііловр

УТРI~Мll'ННЯ . ~x B~eHЬ

щеннях, а .lе і буде <ситою,

ВИJПаса- говофить

' го.l0ВНИЙ

зоотеХllік

.,остатню l\ількі<сТЬ С\JКОВИТИХ 'IЩJ<м1в.

, ~ ~

жита і .пше.ниці.

!Центи

до

П.1ану,

а

со.,:юми

ня і,х 'ІІа ПОСDвах 'ві,вса к'рива до зав~ання.

BOH~

є

вивідати

життя

Час

Бук-ети 'па~учих I\ві1'1в на,віяли

як СЩ'-

-

наші

н,іх СО.1Д'ЗТ.

- Стійте Ifвердо на СВОЇ'Х бо.­ ЙОВИХ по', стах, ІПИЛЬНО охороняйте мирну ,працю радянських людей,

рід,них 'краях.

'дружини іме­ Р. ЦВІЛІИ,

Найщиріші IJщбажання висло.ви-

учителька.

старших друзів.

стежина. ПР()\МИНУТИ її щ)осто ' нія!\ не~IОЖ­ ливо. Че;рсз те і 'були частими lJ'осrями у 'Ilогребськііі: школі під час с'воєі IВ~JПУ<С'[1I;И '~ОЛИШlIі ,ВИ­ 'хов' а 'lщі Микола Улеще,нь:о, FBaH Є'р , е 'д'СНІ;О та O,leKCa.HiJJP Би!\{)В.

l!Іе'редані

, ,

__

~~:~~::::0~8_K~::~::~# ,#~~~::::E~::_. ~ •

солдати, - IОказа'в Улещенко. Б3ігато мо'р'сьь:их ~paiiB відвідав Доводи.lо.сь

ред Яlпо.нських

бути

се­

М()РJliК~В, 'вивчати

JIy.

праllЮЄ не х у

шир,в,житку

за' во·

іЩУ холодильників. .авою роботу ві,н

уміло поєд'нlУЄ з ,ІІа вча.Н,НЮІ в ;нсти' щуті, беоре а.КТlивну учас-гь

у

іСІ:;КО.му

грома;!·

житті.

Кому,нісТlИ приємства

високе нику

дов>і,р'я

мо­

вир,обнич,

і

прийнядн

;ЙОЮ

неЩОАавно

Ікандидатом

ни

під·

вня'ви.1И

у

чде·

кпрс.

На фото: С. Лу­ чицькиіі.

Фото .в. ПО.l0тняка.

їх Ізвичаї. «Вз8JГалі морське .жит­ тя

І дешевше

Н3ірод Ра:.\О зу­

tтрічає нас, стеле квітами дОРо.­ гу, ІПО ЛК~Й іЩ1Охо.дять раДЯНІСь'кі

Єреденко.

Стані,с.1ЗВ чицыийй майстром

ЛQДому

Ю)lецЬ'кии

-

~

lI'aJo.Ї,B ПFшла вгору. Якщо ра- 'фуражира)[ на з,беРlгання.

Швидше

а

~e вони служать.

З ).Н'я переве'деllНЯ 1\0рі'В Н:J. 1406 T(}lfH, а,бо 124 проценти

стій.тІове утримання і ВlFпасан-

Н' еЗРІВНЯННОІ" жать йо.го однополчани,

кість, м}"Ж'ність, 'ВИТРИlма'нtcть на­ ших охоронців, з:л'е , бaJГато дечо.­ го. С'каl3aЛИ на' м .про. трудо.ві будиі і ilIоб}'Т 'ЖИ'l1елvв тієі Імісце<воеті,

~ маеа оо ЮIИН И. Для 'випасу ху- Т'а,л, сіна )[:lЄМО понад 900 ~ .,оби Іпо,сіяно ~o 1оо гек;тарів 1'01111, що становить 102 IІІРо.-

~~

ти :працю .

чар~вну ні.ж.ні'Сть на наших муж­

Розповів lВін про те,

ДОІПитливі, ц1ка;ві дитячі очі, серйозність ста:ршокласник~в ви­ ,маil'али ТЄіплоі r.3}1стрічі, щедро.ї 'розмови. Солдати 'розпо.відали не тілЬ!ки ІПРО 'міцну 'дружбу, стій­

-

ють на Іп()с~вах ,ві'&са, якого рцгоС'пу Сергій Му'сіиович Ді_ ПСlсіяно. на ,зе.1ениЙ І\ОРМ 60 жеIВСМ\ИЙ. - Для ,неї ми за­

,ге!\тарі.в. Площа [I)Озбита 'на гото'вили ділянки. За вівсом Illi'~e зелена грубих

)ІІІ

:\ух 'наШІІХ

Приваб.'ІИва шltі.'1ьна

готовий. Вї,lрю[онrо.ва,ні 250 тонн ~IO.'IO'I\a, а ,10 кі,нця

РИННJщькі 'lljНfміщення .

-

вирішить все. А поки що. розпо­

го.тують до 'здачі 'НОВИЙ чоти- жаіВі, рцгоС'п .продовжує ца­

!

Музиь:о.ю

ХЛ()іП'цrв .

всієї зеМ.'Іі. Це так цікаво!

НИИ ;пла'н продажу '~fоло!\а ~ep-

та,кож телятнИІ;И та Ї'нші 'І'ва- року буде ;цано. ще

-

ли -сощати Ш~ОЛJI'Pам: дооре вчи­ тись, УClпішно набути ' серед'ню о.овіту, заЙ'\Іатись СП()lРТО~, люби­

хочеться сходити кожну стежи- зга~ують рідне село, чарівну Дес­ - с'ь:азали .піонери ну Країни Рад. І не тільки Бать- ну і на я'кусь мить бувають в ні Олега К(}шоoorо.

РИlрядний lКорі'В'ник на 200 го- вати ПРО~у"lщію. ДодаИіОIВО до .11в. Через :'ГРИ-ЧОТИРИ дні 'Він з авдання ГОІоподарство 'Пр,о.~а.l0 буде

солдат-~r'УGикант,

Би!\о.в.

краси, простору, мужності, сил, земл,яки Кршвченко і Оксютенко. веш{чі мо.я любима Вітчизна. Як Всі вони часто. '3!Jирають'ся разом,

с'Гїйла,

мо.нтажники

-

я

підноси.'dО 'мораль,ний

(М . СТЕЛЬМАХ).

Галина Orрока' ч, Ольга Фесюк та Галина ,Миколаєнко. Вони про.хо~и. Ра'Зо)l з ЦИМ викона­ ЩІЦІІЯ надоюють 'Il0 10-11 ли б-агато інших ' робіт, щоб 'кі,lОО1рам,ів молока Івід ' ко'рови. 'l1варина'м 'було затишно.. Зараз Дострок'ово Івиконавши 'річдвері,

сказа,в

стояти

· Б атьювщина...

надЬІШИJШЬСЯ

не

11М }).

Біля серця TBoro, Батьківщино моя!

Багато. старань до.клали бу­ л(}ка 'Bi~ кор(}ви, то. зара·з 111) 'кіЛОІ1рама. Ще більше діве,:IЬ'НИКИ рцгос'Пу «,плоскі'в­ 8,5 сЬ'кий » , щоб .1О'бре [foі~готувати о.~ержують МО.'Іока IBi~ закріп­ ш~ре~ові доярки к,орівники дО І ЗИМИ. Вони ~ik лених ·~opi:B ремонтували

О'Н ос,ОІб~ННЬIЙ,

мені

под~бається,

3ІваННЯ')1

гор"жусь

ра.Jijf}~СЬКОГо.

моряюа .

Скрізь дово.дилось бути, але, як Хочеться коротенько. розпо.- більш ніж вдвічі. В окремі дні 'зву,чить в Іпісні: «,Воздух РОДИНЬІ, вісти про користь, яку має рад- при по.вному навантаженні пс­

госп «Красилівський» від ново- рсбираl1И по 180 і більше тонн Значне міоце в КНИЖНОВИХ ІДЕйНИй рІвень роботи БІБ­ ДОYlКОМlПлеКТYlВalJiНRМ наших 6іб­ введення організації СОРТУ- ь:артоплі. Тільь:и ІІа навантажен­ ліотеки в значній мірі залежить ліо.тек тв<>рами В. І. Лені,на. В фомах бі6ліO'l'ек району займає

вально-навантажува.l!ЬНо.го

ту каРТОП.тІі. Відомо,

пунк- ні картоплі з бункерів

що і мину- транспорт економія

на

у

авто­ від якості

кожній

.10ГО року в нас бу.ТJИ каРТОП.тІе- то.нні становить 61 копійку, а за сортувальні пункти «КСП-15», всю картоп.тІЮ більше 2500

але вони праЦІОва.ТJИ розділно карбованців. І це за один рік. і мали меншу продуктивність. . При добре організова~ій робо.тІ

.

вся

викопана

комбаинами

за

В цьому роЦІ спору~или со р: день картопля перебирається на

тувально о-

навантажувал"нии І сортувально

пункт, якии спри.яв перев.еденню му

-

навантажува.ТJЬНО­

пункті і відправляється

за

з~ирання картопш на ПОТІК. Ра- призначенням: товарна _ на НІше кожним пункто.м «КСП-.15» про~аж де'ржа:ві, насінна - на перебирали 30 тонн карто.П.11, а зимове зберігання в кагати, фу_ тепер двома спареними по ражна _ худобі. 135-140 то.нн, тобто продукМ. ГОРИНЯ, тивність кожного пункту

ЗРОС.'Іа

головннй економіст.

Нlниmкових

Адже lIQ)аlвильне вання, особливо

мтич'ною л

ЛИlві,сть вання

I'Tep.arI1Y'p ою,

УІОпішно

ЗaJВlдаНIJШ

перевиконанням норм

дає мож­

здійс'Нювати

кому,ністичного

трудящих,

вольнити

вихо'

краще

різноманітні

задо·

запити

читачІв. залежно від їх фаху, ос­ ВіТИ, а також тих, хто на.вчаеть'

ся в системі па,ртіЙ\ної та ком­ сомольІсыоїї оовіти. Саме із цих за,вда.нь і вихо­

ДЯТЬ бібліотеки Ми ' перш за все

Бро:варщини. дбаємо, щоб

нашІ фоцди були у,комплектовані першоджерелами класиків маРК'СИ3lму-ле.нlJніI3iМУ з мансимаЛЕ>НОЮ ПОIВlНiJCтю.

Звичайно. придбати виходить з

3

фОlliДїв.

їх ком,плекту­ су,с,п,ільно-по­

дІРУКУ.

ми

все, що

Ma€MO

не

змоги, а ТОіМ'У відБИlраємо най­ більш но'ні ВИlДа'НlНЯ. ті. яких 'раніше не було в бібліотеках . ОсоблИІВУ j'lВaгy придІляємо ПQПOlВненню фоНlДі.в бlбл.іorrек с.У'ОпіЛЬНО1ПОJJlітиqиою лІтерату­ рою . Для кожної бібліотеки своєчасно добираємо матеріали

з'їздів та Пленумів постанОІВИ

альну рі

до

та

літературу. IlЗідходжен,ня

матично ними

ур.я>ду

працюють

ЦИ

ИПРС ,

і'НШу

акту­

Бібліотека­ к'Ниг

з

систе­

пер.іо.дич­

виданнями.

ИНИЖКQlВИіЙ фОНД сільсьних бібліотек зараз достатньо y'KO:vJ' плекто,ваниlЙ творами класиків маРlOCизм'у-леніні'зму та літера­ ~Ylрою про їх життя і діЯЛЬіність. Q;:IjHaJК МИ слі,Дк>УЄМО також і за тим. щоб вчаоно ПІридбати і ви­

КОРИІСТОІВІУ'вати всі бібліографіч­ lНі посібники по ПРОlпаганді цієї літератури.

Сумпінно працюють цього року на полях радгоспу «Великоди­ мерський» комбайнер Григорій Демидович Гриwко та тракторист Дмитро Андрійович Демченко. Вони щодня викопують картоппю на 2-2,2 гектара при нормі 1,4. На фото: Г· Д. ГРИШКО та Д. А. ДЕМЧЕНКО. Фото М. Семиногз .

*

Вівторок,

21

жовтня

1969 року.

lІІершу чергу було снладено кар­ тотеку НaJЯlВіно.сті праць Ілліча

література,

ХОВaJННЮ

яка

присвячена

радянських

ви­

людей,

особлИІВО МОЛQДі в дусі любовІ її Збройних чwном, виявили дублетнІ фон­ до Батьківщини. ди і оргаН'іGУ'Вали пере>р03ПOlділ Сил, що розкриває героїчні под­ їх між сільськими б.іблІотенами, ~иги нашоro HapQДY в роки гро­ ПОЩ)ВНИlВШИ їх недостаючими ма'дЯНСЬКОЇ і Ве.тmmюї ВіТЧи.зня­ томами. Реш'\1У ToMLB. яних не ної воєн, слаlвні традиції Радян­

та літератyJРИ про нього. Та'ким

ДОС'l1а'Вало

на міоці,

замовляли

через облбі6wолектор. В резуль­ таті немає ЖQДНОї сільської біблlотени, Яlка не мала б усіх

СЬікої Армйї,

ГajДaJМИ.

книгами,

КОМПЛЕКТУЄМО ~OOOO~~@rnJ~

~НТejpНаЦІ()ll!аль­

наУ'ИОІВО-ЛОПУJ!ЯlPНИIМИ

х;}"дож.нlми

т.ворами,

меМУ<і!Рами.

Наші читачі мають змо.гу по· знайомитись з книг.ами серії «стра>ницы истории Сооетской РОДИНЬІ», «Життя видатних лю­ :цей», «Героическое прошлое на­ шей ро,:tины) та і'ншими.

В

@)@[ІОШ!ОО

її

,ні з.в'язкИ з арміями соціа:лl­ стНЧ'них країн. Ці т~и в фон­ дах бі,бліотен прещставлені опо­

останні роки значно

ПОПИТ

На

зрІс

на економІчну літературу .

ннижкових

те;к району ця стаJВле.на

не

полицях

бlбліо­

літера'l'ура предлише

ви>Даннями

томів із 4-го та 5-го ВИ::\!1НЬ TBO-jР,іЗНИХ ТИПіВ. але й роора,хо.ваptB В. І. Лені:на. на на всі групи читачі'в .

Антивну пропаганду СУСПіль-1

Бібліотеки мають

достатню

но-політично~ .l'ітератури бібліо-

liільність літератури

на

те'ки про'во~,ять шляхом широно·

МОГУ

парТl1йної

го розкриття книжно вих фондів в умовах відкритою ДО'СТУ'ПУ, ОІрrа,нізації p~д'Y тематичних по-

та НОМСОМОЛЬСI>КОЇ ос.в1ти. СEJlред них К'ниги З іст<>р;ії ИПРС. мар.к­ си:с11сыо-лені'нськGїї філооофії,

ЛИЦЬ,

к'нижно'Вих виставо~\, шля-

політиЧІНОЇ економії. а також лі­

ХОМ дифереНЦіЙНОГО підхощу ДО 'кожного читача. Працюючи з МОЛОД(ЦЮ, ми домагаємося, щоб кожний з читачів прочитав бlографію В . І. Леніна та виlвчив

тера11ура ПІРО державний і полl­ тичний устрій нашої країни. В бібліотеках для пропа,га:ндис.тLв і слухачів є комплекти газет. журналі'в. !Інших пе.ріодиЧ'них

працю

«3аВідCliНlНЯ

спілон

моло-

слухачам

шкіл

допо­

IІщца'Нь .

Ді», а щоб це стало МОЖЛИlВИМ, Бі'6лїоте.чні працLвlНИНИ Бро­ п~идба~и велику кільнІсть при- варщини ДОКЛCliдають усіх зу-

МlРНl~юв цих книг.

.

оиль щоб до 10U-річчя

з дня

Дшt кращого вивчення леюн,' . В райО'Нній БІБліотеці нині є cы'оїї опадщини ми ведемо кар- 'НCliродmення В. І. ЛеІОна У'КОМП~a КОМПЛeG\ТИ повних зібрань тотек,у «Ленин и теперь ЖИlВее леКТYlвати біб.miо'теки суспільно­ ТlВорlв Mapoca-ЕНlгельоа. а їх Д<>ПОМalГЗЄ пол1тичною лdrгературою: т.вора­ окремих творів-432 примlрии­ всех ЖИІВЬІХ». Вона ки . Творів Володимира Ілліча читачам позна,йомитись Із тим, ми кла:сиЮ'в ма!рНСИі3му-ленініз­ Леніна маємо 5-го видання три що у нас є, а нам .ви~вити IІ1'РО- му, про нашу рЩну па'РТ~Ю, про ИОМ[1лекти, 4,го вісім КО'МП­ галИ/ни В НІНІИЖlковому фонді'. УlOпl.хи бу\Ц·ІІВ>НИЦ11Ва комунізму л eKrrЬв, 3-то.мника 5 ком.плек­ Иотна біблІотека з наз;вз:ною в наші;Й ltpaїHЇ. тІ'в . ПlPа­ Г. КАСІЧ, Вже п!рОТЯlГОМ кількох р<ЖіВ Ікар;тотекою системати'tно зав. раНОIDIОЮ бібmотекою. ми сиотема:тИоЧ.но працюємо над цює проmгом КЇЛЬ1ЮХ poк.~B.

*

НОВЕ

ЖИТТЯ

*

*

з стор.

*


у спІхи юних спортсменІв

БЕСІДИ НА МІЖНАРОДНІ ТЕ1VfИ

КїЛblка д.нів тому 'в ШевчеН'КіВ-, Дмитро

Зміни на Рейні?

ській середній

тики.

даIlЧИКУ,

г:\нь.

яку досягнута

у кО'рен иlв'с Я, lПотурання ,неонацизмові і ір()зпалювання напруженості

в ц ентрі Є'зропи, який )1Пеорто ПРОВ()ІДИЛИ 'в життя ЛJредстав'Ники ХДС ка.нц.1СРIІ AДI~ Haye-p, Ерхард, К!ї'зіIlГеор. РеЗ}'льтати Івиборів .1'0' бун­ дестагу, я"і ві,:('БУJШСЬ налРИf\інці Iвс>ре.СIІЯ, 1П00казали, що серед .на­ Сl'леllliЯ Захід'ної Юм'еччини lЗ'ростає )'сзідомлеIНН'Я небе;щffitи полі­

ІДолі

прапором

"ращим

,на

.1а три мандати бундестагу) і безсумнівний успіх соціад-демократн

(СДПН 3alВоювали 22 нО'вих міщя) ще ,не 0зна'чаю'l'Ь істO'fНИХ зміп

Попович прийшла на Літківську 4

швейну фабрику. Тут вона добре

метри

вається 'МОЖЛltвkть IJ1рО'ведення нової П'ОІЛітики. Щоо IвикористаТIІ цю можливkть, потрібна активна бо:ротwа ;~е'М()Іl\'ратичних сил ~pи­

ваншистів, ilLредста'вника прашого tКiPила х.дСДСС Штрауса . Не можна не.дооці'нювати 'rа:кож впливу IнеонщIfcтсыі;її Іпа'ртії НДП, яка, хоч і не зуміла пробитися ІВ 6Y,HJIe'CTarI', !Проте зібрала 1 міль­

и()н

400 ТИСЯЧ голосів -

у два 'з лишком 'ра'зи більше, ніж на

минулих 'в ибораос .

КомпарТlїЯ, інші ~erМОКlратиqні ()Іртанjзщ1Ї і ОО'ЄДН(l!ННЯ лівих сил ВШlf(llгають тtшер, щоб новий УРJЩ ФР,Н lНе'гай'но підписав договір про нet\>озповсюдже.нн'я ядерної оорої, ого.лосИ'в не,'l'iис'ною 3 самого ЛО"l'аТlКУ мюнх'ен'ську угоду і ви~нав .існуючі, 'К'О'РДОНИ в ЄівРОlIlі, 'Вi~­ МСlВи'вся від «ДОКТРІІНИ ХаЛl,штейна» і IВі,:І. IПретензій на одноособ()lве lІІ'редстаВНИЦ'l'!tо Вlсіх .нїі!Щliв, прийняв 1J]j)0ІП03И1Цію уряду НДР про

мирне оп~зіснування обох 'німоецьких :держав, :вніїС КОНСТР~1КТИlШий ВКwЩJ, у під'ГО'l'ОВКУ НЗJради з пИ'Тз,.нь Є'ВРОІПейської OO:mеки, роопус­ тив НДП.

l\Jе'р~внИ'ки СІУц'і<WI-дєомократичноі lJlа:ртіі у своїх lIеред'вибо'рних ПРОМОовах О'бїЦ'яли 'втілити ІВ ,жИ'Ття деякі з ЦИХ :вимог і 'lIасаМlперц Iпі,JJпИ'сати ДОIІ'0'8WР про неоро':шовсюджен'Ня ядерної зб-рої. Лї,J;ери ,віль­ них 1,J,0000oropaTiB заявдяли про неО'БХії!,.J,'ність відмови від «ДОК'І1РИ.ffJ1

Хальштейна» і ЦИІМ сами)! !Від претензій ФРН .на IIIраво предета'в­ ЛІОи 'всю Юмеч'чину.

Проте 'не 'можна 'забу,вати, що і1Іере,illвиборні обіцянки лишають­

шиття.

фіЛІ, " І([В О

222;) -

ПіВГОДIІIІИ

22 4:; -

(М)

СЕРЕДА,

22

П

ВІ вто РОК, 21 жовтня Периlа програма _

І

про

. 1

історичного мате ріалізму» , (М) -Телефільм «С"lще fiOlliHypa».

р і ") - (М) 2О.30

-

(\

19 оо се-

Програма .Час»

\М) 21 15 'МУ"1'lІІиіі КРУГОЗІР' 22 15 - «Якщо народився на ВОЛЗІ» «Ііиродна щ>тистки УРСР Л C~TOCO' ва». (Одеса). 2300 - Т~левізіllllі оЇ<'ті

н~:~гаафПі::ра~)аоо

18 55

_

с"аржився

ІІа

начальника

тран­

правляється водії

-

пальним

вимушені

на

заводі

випрошувати

беIt.зин у тих, ХТО приїжджає на завод

за ПРОДУlщією.

ВідповіДІ> на цей .IJИСТ надіС;Jав нам

секретар

парткому

Є~CTBa т. Мархотко . перевірці

підпри­

Факти

підтвердились.

при Адмі-

ністрація заводу, пише він, вжи­ заходів щодо

правки

організаціі

автомашин

20 45-

браніч . діти'» 'Гlllиа» . (1 серія) .

І

НАША АДРЕСА: м

БРОВАРИ

, вул .. КlІївська, 154.

11

І,-

Художній

\855 онов

Наша афіша 19 ОО _ .6apCYКlI»

НОВИНИ .

програма

(М)

10 15 -

1740 _ Телевізійні вісті 18 оо _ шко.1ярів , .BiT~p маllдрівок» 18 ЗО __ ЛСlІіllСЬКІІЙ уніНС\lСНТСТ

- 19-3-82,

ТЕЛЕФОI-\И , редактора вІддІлів (партійного життя.

заст. промисловостІ.

ХОМИЧ,

раз,

-

теж

мур-мур,

а

в

.."......,r~WJIr

~

~

.По

Д.1Я

(.1\\')

В.

НЕБРАТ,

роса,

не

-

барися

за ді­

він що

раю

-

щодня

четвер,

бо

в

не

не

комарики.

віддав

п · ятницю,..

у

мало

помер.

Був

би

у

зайця

лисячий

-

все'дно не був би ли­ сячий хист.

Буде Петро Маруською, лиш своєю.. .

напоготові приходьте

з зі

випивкою та закускою.

Богомолиться, словом, уміло: рятуючи

душу,

Безпечно -не аж а

занедбав

грались

помічали

поки

вона

жінкою

каже

тіло.

молодята

будня й свята,

мались...

Бився з

-

грошенята.

гребінкою,

вилами.

Був домочок, та пішов у ди­ мочок , бо так вихований сино­ чок.

Бабусі-цокотусі не свербить і в.. . вусі. Борне ДЯЧЕНКО.

кушту­

Редактор Є. ФЕДЯН.

квас.

..

сонце та

мовляв.

""~4'"_

~

___ ... ..,. ...

У В А Г АІ

~~..,..."....."...,.

-,_ .,..."......,.

__

~~

У В А Г А!

ШАНОБоЮ ТОВАРИШІ!

ПОСШШААТЕ

~~

~

~

ПЕРЕДПЛАТИТИ

~

ГАЗЕТУ "ПРАВДА» та ПАРПАНІ ЖУРНАЛИ ПеРEЩJЛлаllна «Правда» «Агитатор»

7 2

-

ціна ІІа рік: крб. 20 коп. крб. 40 коп .

\

\

~

орган Цеит-

~

рального Комітету Комуністичної партії України на украінській та російській

~

\ ~

~

мовах «вопросы истории КПСС»

2 6

«КОММУІІИСТ»

3 крб. 24 коп.

«Комуніст України» иа укр. і рос. мовах

"Молодой коммунист»

2 крб. 40 коп. 2 крб. 40 коп.

"Партийная жизнь»

3 крб. ОО коп.

«Политическое самообразование» "ПроблемЬІ мира и социализма»

!

крб. 40 коп. крб. ОО коп.

~

,

2 крб. 40 коп. 2 крб. 40 коп.

Пере,J,п.1ату п,рий.мають агентства «С{)ю3tД,ру~», іВУЗЛИ та

\

жувачі преси на піДlllриєм<:твах, в уста,новах, колгоопах, рад-

'~

~

1І:,JJ.J,і:leННЯ зв ' я'зку, .1,иостоноші, а також гpoM,aдJCbКol РОJПовсюд-

госпах та учбових закладах.

Районне aГ~HTCTBO «Союздруку».

\

~ ,,,......,.....,..,.,.~.,.~.,..,:.,,~ tA,~""""""""""""''''''''''~'''''''4'"~~~..,.'' ]

Врова'рськш д"укарні

'"

терміново

І

ПОТРІБНІ МОЧЕГАРИ. А:\рееа. вул . Київська,

3вертаТИl>Я v

з

9 "'0 17

154. год.

Правл іння та місцевий профспілки висловлюють

співчуття члену правління

KOMi~eT глибокІ!'

6pobaP-1

ської райспоживспілки Іванько IПОЛіНі Григорірні з приводу передІ часної смерТі її чоловіка

ІВАНЬКА Івана Івановича

Другаафіша програма .~=~=========~~~::::::::::::::~І ~,17 5;' «-к lІаша \818.,000 "-.;:\. млУЛ~Тn-II~~

І"ІЛЬМ

\lЦІ,ЧIІН

дІМ»

€CKй

- «ЗаЧЗРОDЗIІIІЙ ПрО"""IІН» ТСЛСфIЛ~М Л Л~- 20 ЗО - • І lа до б раl\1Ч. ' ДІТІІ». ,?О Тt'леспt'ктакль - 4-,, -

«НОВАЯ жизнь. - оргаи 6роварскосо районного ---- трудящихся

пускав сльо­ щаблі

Блискавично вибирай - в пекло підеш чи у рай? В пеклі горілку пий од пуза щороку

фільм

. футбол " СРСР ІІі» ВС~СОЮЗlІнjі Пl' Р"КЛIІК сіЛЬС~КIІХ І ПіВllіЧllЗ ІрлаНДІЯ В пеРСРВI -- теле- кл у(іі\\ (Одеса) 2() 3:; _ Програма в іЗ,ійні вісті . 21 15 - КО\щерт "~aM~~ .Час» (М) 21 15 _ « lll л ях до МУ1\01 МУЗІІ"\І (Дl\1пропеТРОАСЬК) ~I 4~ 1ИI<\!» 22 15 _ «1'[1(.69» 23 І;) _ Те.Старт-б9» 22.15 - Програм," Украl1l - Л~llізійні вісті І СЬКОГО кольорового теJl ~бачеIlIlЯ, В е2315

деньок,

«Під прапором леllінізму»

з

програма

-

долає

Борисе,

\ -«Лсніll і Укра іна» «Ре\\ОЛЮI\іilний \ рух на з а хіДlІоукраіllСЬЮIХ з~млях, \

комитета кп оу кра и н ЬІ и раАониогоб Совета депутатов

-

-анІ

за

l(ЯХ» .ЛеніН у ПраЗІ» . (~) 19 00- ТС:lсфіл~м ~CC i>цe I)Оllівура». (2 сеПрограма «Час» (.1\\,) 19 2J _ -: П,'р- рія) (М) 2О 03 _ .11:1 сіЛl,ськ ій сце-

Друга

3 110-

ХВIІ.1ИНlI

2

Шевченківської школн.

безпосередньо

міл~. Співа ~ « Чайка)!» . КОflЦ:РТ . аtlсз~6J1Ю йuнів «EI\OHOMitIHi З31\ОlНt СОLtі ал ізму ЗапорізькоJ'О Палацу Пt ОН~Рtв . (Jal~o- т а їх ВІІКОР"СПШІІЯ R ПРЗJ{тиці ком у ріжжя), 18 ЗО .По .л СIІІIІСI,IШХ МІС- HICТlI'IIIOГO б\·діВI\ІЩТіIlI». (М). 19 оо -

шість сніту

паль­

одні жалі.

ЧЕТВЕР. 23 жовтня

10 оо -

«r,ез"ме~lg":" (М) .1 О

у небо

словом,

нанизу

тепер

за­

20 ЗО - .На до(\раніч , діти!» (ЧаСТИІІа друга) . 20 30 - .На до - ХУДОЖНІЙ фіЛьм .Тнша» (2 серія) ...... "11"'" .I .............. ' •• I..... ' ...........~................................................... ".................................

такль.

І

В Арзумано~ /l\УЗ\1'1І1 11 Й телеспектаКЛІ,

витримаш задании шш

Борг , не

flатимеш

стародаВllІ,ОГО Єгипт)'». 1210 - Ху: Тел е візіЙІІі ві сті 1225 ХУДОЖllій дожніll фільм .Тиша». (І С('ІНЯ), 1(; 2~ фільм .Тиша» (2 серія). І Н 5fi _ ІІа. - lІаша афіша, 1630 - .р.ОК)'МСНТ~Л~' ша афіша 17,00 _ Новини (М.) 1720

1715 -

та попав...

спортної ді.1ьниці Ю. Ф. Гонча­ ло берися . Борися! ренка, який брутально ставиться Бога. словом, не вини до підлег.1ИХ, погано дбає про їх слабіш од сатани. побут. Чсрез його безгосподар­ Бачу, мовляв, по очах, ність частина автомашин не за­ є... голова на плечах.

Перwа

.Норд-3С" бор~ться МУЛЬТфІЛЬМ «П,се IlЬ17 оо - HO\l~IIII. (,'.\)

М.

зухваль­

Борода у Налістрата еконо­ у листі до редакції водій за­ мить ... . грошенята . воду пластмас П. А. Чикаловець БІ<8 лобом об мур, та ніХТО

жовтня

ннуково,популярного фі "~му Доку- 'ІіІ' - ТелсвізіАні ністі

меttтальниll фільм «Дагестанська ба лада». 19 ЗО -- Дж світ» Рід - Телесп «Десять е кД нів, що ПОТРЯСЛИ

зу,

еРШ,а , ~p. . , О Д _ ленінських місцях» «Ленін у Празі » ~ 11 оо - ТелевlЗІИНl ВІСТІ. 11.1 - о (М) 10 45 - ЗУСТI)іЧ з народним тса- f кум ентальн"й фільм . «Дагрстанська тром Палацу КУдhТури Владимирсь-

lІиА теленарис (Львів) 1650 ка мишеняти»

ядра. Най11 МР.Т-

Були б удатні косарики, якби

Був самовпевненим

Був

I~ оо 110"'11І11 (М) , \о І~-=-.МЗРW: б а лади» 11 35 . - _ ШКlЛЬНIІІІ eKPa:~ КОІ'О хімзаводу (М . ) 11 45 _ ДЛЯ Р)ТЗ МІІ I1'ЯТIlРIЧКIІ» ІМ) 104.> - Те Історія дл я УЧНІВ,) класу. .кулыІ школярін .ЖаtiВОРОIIOК». (М. ) 121;)-

л еаге llТСТВО .ПіО ll ерія» (СВСРДЛО ВСІ,К) 11 1<> - Т ел ,'ві ·,іilНI lІі,'П 11 25 -КІІЮ!lітопис СТО:lітгя Х У ДОЖllій фІЛЬМ ,Жовтень» 11; 5:; - l1аша афІша 17оо - НОВ"І\И (М.) 17 І;) - ТелефI Л ~М 1740 - Tl'J1eB i~irllli Bi~Ti. 18 ОО - Тел еф і m,м для ді гей « Ос"'.ь. доІІ\ІІК і ГРllбll» . 18 зu - ЛеН\НС I,КІІЙ \ ві верситет Мlлurюнш lСіО РНЧННі\ ~a· т сріалізм «I ДNl ліствчнс та матеlнад іСТIІЧll С РОlУМ ; I\IІЯ історі;' Предмет

-

Вона подолала П:ШНІ,У на висоті 120 сантиметрів . 3~laгання заl\:"'­ чились. Прапор змагань опущенu,

не

чок

надруковано

не

.. исге-

ограма

змагання у сек-

НОВИЙ сnовник-жартівник

Балакали,

ХОЧ ..ІИСТ

на 3З1воді . Ю . Ф. ГончареНltа неправильні дії попереджено.

llііі

вдається

UIIUUIIIIIUlUIIUПIIIIIIПIIDUШ коли ще зустрітися для... бала­ хвіст

ПЯД ~Іожна БУ'де СУДИТИ тільки за НІ/ГО )JJі.ла)!и. Н. ЛОш . (ТАРС).

ХудожТсле-

Серед

цем .

Фото А. Ruзака .

.'Іа

l(iно" ітопис столітгя . фі.1Ь" 'Жовтень» .

1

сантиметрів-досяг УЧf!llЬ

10

деСЯТIII\ЛаснИІ, учні

Б цем,

ся о' біЦЯlIJками. Ті , с,а' мі Іві,льні демократи ,I1РOlГЯГОМ 11 Р()lків З деяки­ ми перервами брали участь 'В }1рядах ХДСІIХСС і ділять 3 ними ві,:(­ повідальніс'l' Ь за згубний курс, Я"ИЙ ВОНИ ПРОВОДИЛИ. ПРU НОВИЙ

204;) -

довжину:

ШКО:ТИ.

персміг

си­

На фото: К. М. ПОПОВИЧ під час

в

сантиметри. Вона

чемпіонкою

c1'a.la

lПї,:('кре,сдює у С'!tOlїЙ заЯіВlі JIIравд )шl'Я НiL'fецької I\'О'М1уніСТlfЧНОЇ пар­ І стематично виконує змінні норми тії, - Bi-е-рше lIIісдя jiJвщщятиріЧ!llJГО па'Ну'ваIННЯ ХДС/ХСС ві,:І.Iilри­ на 1ЗО -140 процентів.

l\'раі~ня роеа)J\!ц'і'я не склада ,збро-ї і ~aє 1Н3.МІlр іІІовернути IВтр.ачені п()зиціі. Про це ,еIlі~ЧIIТЬ ,заява лі,:І.ера боннських lrfіЛ1ітаристів і ре­

Ії

тсі

3акінчува-

ВII~I РСІ,ОРДОМ ШІ;О:ІИ:

24

опанувала професією швачки і юнаlіів стапа в ряди передових трудів! ниць. В дні ленінської трудової

у співвідношенні ПО,lітичних СИ.l в ФРН . «А.lе в той же час,-ЯК ~ вахти Материна Миколаївна

ТИ IВПдИВУ великого капіталу і IIIравих сил Іна 'НОІВИ'Й ~"ряд» .

секунди

секунд.

13

дистан-

метрів.

Незважаючи на несприятливу 13 секунд. ПОГОДУ, десятикласниця Ніна Кїну стрибках у висоту серед того дратснко показа.lа ХОРОШИЙ ре- дівчат перемогла .1Іідія hовшун .

J1ij)(щен­ 1I

Івиборах (вона втрати­

1О 1;,lJ(')'

секунди.

12,5

В 'гaїFYl3'i IВІНУ'I1РЇlщнЬ'ОЇ Іполітики паptГія ХДС .захищала насампс­ Десять років минуло 3 ред антереси іКащіталkтични'Х іМ'ОоН'()lполіЙ. «Л ре<Jульта-гі два,J,I(JlllІ­ ,часу, як Материна Миколаївна ЗУ.ll,тат у стрибках pi'!lHoro Iпа'ну'ВаШiJI ХДС, - 'визнає заXJі\Ц,ноніМeJЦЬКИ'Й ЖУ'РНd:1 « ItlНl ­ Не,вда'Ча tIщJТ'и Юзінгера-Шl'рауса

на

Павло І\ОМП<lнець. Ного реЗУ.1I,та'l' І темп. Віктор досяг Фінішу

німецького .н1liРОДУ і миру

70

14,5

.tIИСЬ в цей час

рів

СИ.lІ,lІіШИ~1 став УЧІ ' ВІ,

в (;'зропі.

гель», - !Найменша reу'опідьна ГР}lП'а збerрегла 'за СО' бою ті'в нововиробленого I ба'гаТС1'1В<l ... »

Надія Теп­

перемогла

зма- результати:

спортсмена~І

метрів

Першими на старт виходлть 1О класу Ва.1еріЙ ПРИХОДЬКО. учаснИlШ бігу на 1ОО метрів . На старті учаСНIІКИ бігу на кїл ыаa юнаків показали однак\!- 800 метрів. CTpiМl:O 1:llдається виіі РР;:У.1Ьтат 12,8 секунди. впере~ Віктор ПОlІuмареНl:О. Пере~toжця виявив фіна.l : най- Жодному з учасників забігу не

(, 3~ri'Ha ,караулу» Ів Бонні сама ло ,собі є СВ~ДЧіШНЯМ банкрут­

для

вона

маи- ціях сто і чотириста

угорі!

ства рerваншистсЬ'"ого ІКУРСУ пере"ройки європейсь"их кордонів, що

кіл

СПОРТИВНОМУ

люк,

Олені .1ІУI, ашен"о та Ва.lерію торі для штовхання Приходьку_ Червоний прапор ~:ращого резудьтату

пра'вління і\etржавою.

ТНІ\И )1Ї'літаристсмtих

Чудово виступила

виши-

Право підняти прапор на- хвилина

дається

між соціал-демО'~раТIІЧНОЮ іІІартією 1 партією ,вільних демократі'в <ВДП), то To~i Івперше за ~ва;IiЦЯ'ГЬ Фоюів і,снування боннської рес­ пу.БЛI;іIШ цій Іпа'ртії 'вели"ог,о жаilIіталу довetде'l'ЬСЯ 'Вfддати оразди

змагань

перед

5

сантиметрів .

aT:Je- 20

після закінчення

учасники

куваяис[, на

лера ФРН, а ,на ДНГlFЙ ;ІіеIНЬ 'мін!С'ІІРИ но'вого уряду будуть Jl)риве­ ,з;eJні до присяги. Я"що кеоріВ'ництву XoДCjtXoc 'в останню хвилину

IJ]PO

Відразу

занять

Кулинич, який у остан­

відбу.71ась ,ній спробі стрибнув на

осіння спартаltіада з .1егкої

21 ж~втня за'хіднонімецький бу,!щоста,г має обрати нового іIШЩ­

не вдасться 'РOtЗтроїти уряпову коаліцію, УІгода

шкоді

ІНДЕКС 61964.

Газета ВИХОДІІТЬ у вІвторок,

Киевской о =========" ласт". четвер і суботу. редактора, !БОТИ), Фотокореспондента -. 19-4-67. відповідального секмасової ро-. ретаря - 19-3-18, ВІДДІЛУ СІЛЬСЬК. господарства-19-4-47.

··Б.~~~~~·:~ка':;;~~~;~::'·~'~;~~:~;'~~'~;;і:";~~:1~~~I;~~~~:";~~I.;:I~:;~~I':t·:~~~.'~;:·· .. ·;;~:.··3~·;~:~;i~.·'····

Дирекція партійна і профспілкова оргаиізації 6pOBap~bKOГO зміш · торгу З ГЛ~БОКИМ сумом повідомляють про смерть члена КПРС, пра цівника

торгу

ІВАНЬКА Івана

Івановича

і висловлюють співчуття сім'ї покійного.

~::::::::::::::::::::::::::::-:~І КОЛ .n n" ТIIВ Броварс'кого раЙУllівермаг" ВІІСЛОВЛЮ€ ГЛl[60"С спіD'IУТТЯ ~ J

старшому

ноі смерті

продавцю

іі чоловіка

Іванько

ПоліІІі

Григорівні

З

приводу

\lер е дчас­

ІВАНЬКА

:.___________1.8.а.на_l.вlllаи.о.в.и.ча•.____________

124 номер 1969 рік  

124 номер 1969 рік

124 номер 1969 рік  

124 номер 1969 рік

Advertisement