Page 1

О Р ГА Н

5 р· О В АР С ЬКОГО МІ С Ь. КО ГО КОМ І ТЕТ У КОМ )' Н І СТИ Ч НО І ПАРТ 11 УКР А І Н И, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

fазета виходить з

17

квітнІ

*

року

1937

*

.N9 123 (7616)

П'ятниця, 5, серпня

*

1988 року

Ціна:

",z,

88-ударвий фі. В: і У ,ІЮР.СУГКІ cтpofQf За· ІКіНЧИ'ЛИ жнива · хлі­ бороби РWОСЛУ сПухL&-. с~юrй•. Добре поnрацю·. вав ftO МІі1JІе.Ж:.Н.ий ме хан І­ зований збирапьюtЛ заг.ьн. яний скосив. обмолотив і перевіз зерновІ з площІ

442

гейrари.

ревезено

1170

На· тІк тонн

намолочено 330 тонн зер.нови'Х . . Середня уро­ •жаАнІсть 26,8 цент· Щ!ра з геі(тара. Сл.Jщ 81\Д.­ ЗЯЗІЧ.И/l'И І ВОДrіІя Івана Ми-

ницІ. вІ:вса. жиrrа .

ПоJІІЯ 3 весни були до­ бре домянУ'1'1• стоmnи чи­ С111 і рІв;нЬ. Це дало амогу вестн збttра·JІ~-tя прямкм КОмба.Ц:НУІВЗН R'IW.

лися

пе.ре.можець . мн·нуло.

. жнив

річ.них

'Комбай.нер

хаАпоііича

· 'І',рубу. яиий

Іх рахунку-

тонна зерна: У числі передоаНІК!.В й ек1{1аж у СКЛадІ ВасН'JІя Пеtро.вН'Іа

361

IJ()'Nм

Суu~ими та помW.ННІКа Павла К.}'(Жецова . Ни·ми

сорrrувапи.

О. М. Соловd

Ь

r.

JIЦI'OtDJ

. -

cPJeuda.

1

ентузІазмом

ta.-.

тру дн~ЬСJІ

.

Гpiii'Qpll Сеток. Фото М. Семнноrа.

. ОСТ АННІ ГЕКТАРИ

є сезонне!

почуття,

коли

Євrен

Павлюк.

.провод.

..:..

АЖ

Mlt,

.

....

· жинвному

fiP8161!t ХІІі•

ц..му І турОота npo. "~"· ANJ' nроІІ81811·

'1'8

npoфcni!"MON

ерrамІМЦІf.

- Жнива у нашому rосподарств1 по. · чалнея зІ свята першоrо снопа. --'- роз. повІв секретар .партійноІ . організацІІ ОлексаІfіЦ,р Іванович Темюк. · Хл,ІбО­ .рабІВ при.вІІІёІJ.ІІИ учасники фолЬІМорно- · етнографічного ансам6пю сlІЛ'ьсІ~~<Ого бу·

чить.

С8МНNе-аа8АІМІІІ8,,

ttca,

. nерекемаха•

Доnомогти цриhсtВ, -п9ясн• Ва­

. лен.тин

Миколайович. - Cynepн81ry? . Н~. товаришу. ~ .ми хnіб збираємо.

О.

М.

., ~о ровець,

до

зем·л·І.

вони на переВе­

кот.ну Ж'НІ8J.У .пору. Тому-'І'о

1 розробм·

Ю'І'ЬСЯ умови соцІ.аІJІІсrнчноrо ' змагання. рІзноманітнt надбавки аа переанконання сезонвих

завдань,

за

.перевиконання

денн.нх норм.. Та ІІІСе це ст~. А заро­ біток запІНЩавrЬСІЯ заробf.'ІІСОм. А саме звІД1:Н DOR1111mЯ

npo

престиж.н1сть профе·

с1А. Існує ШІNІХ до ломки багатьох ус.та. пенн.х :.nofUII\Ь. · ВІІн добре вІідомий , спецІа­ пtота.м. Це н6вL, nроrресИв!н.і форми ор·

І все Ж c:raлacJJ оопЬмка. сПолет:ІВ• міст. ПІІЮщ1 нерівні, иа.zрвнчайио забу­

-

ЛЮ!дн

жену .nрацю мехаи.tзаrора; !ІОДІІВ в сое-·

""""

р'янеНІ. зpt;ttOeнt. П01<н ми розмовпялн з Є. Паалюном. сщн nриУхав В. М . Г~рбач. екlfІаж якоrо 'ІВЩ:.UО ут,ркмує друІ'е місце у змаrаннt. ··

по.вєртаmмутrься

зеннІ x.Jll!бa ~ть при десяrrиrод,ин. НОМу робочому . дІН-І Вr1ІЦ т,рЬОХ\ З ЛИШ:КОМ .д'О п'яти з ЛНUJІ(ОМ ·карбованцІв. Все за· конно. Догма!J'1РІН1 розцm:кн. РаМІ<и• фон. ;13 заробіmоІ ·мати. Кому-кому. ІШ не , сlльсЬІ(ИІМ трУ\ФВ!tИІ(а.м, не спщtалlстам а1:домо, з чим можна порlвня.ти наn.ру·

І не анnа.цково. скаоае сек,ре. тар парторrанІзацtІ. Іван Овсійович сНнву• своУми рукамн до rвннтика пе. ребрав. дбаючи цро JtадІІну роботу ком· баАна.

-

ta

·

~-~" осёСІмсте. ІКмN маоаммсаеотІоСІІ lfi8 "'"' · 1611· 3 c-oro n...атну · nepwlcт• . !fТPIIIIV8 емІnамс у c~~~taAI момумІста , . ..,. 88с1АеІіІІ· · ... Дмс}'мІСІ8С.М01'8 І . ІСОМСОМОІІ...... C8t'8N8 Паuеома, ._А ІІАІtІІІ . . ypt'fl ............ ....

.

котою вод,t.І ~теран nрацІ. передовИІК виробіf.~щt~Jа Г; М. Теплюк. П. Т. Цьом·

жець мннулорічяих жннв. комуніст Ва· пентин МІtКОлайоанч Горбач. ВІн же t. .очоJUІВ иопо.ну з шести fСом6айнtв, акі руwИпн в поле. . ·. А 8 тІм. що С8Р8А JІCMMNPI8 nамус АУХ. a,lt8o ТРУА080І"О .J:)'nернмцтеа,

.

вИрішуватиметься продовольча пробпе. ма в х,раІнd. А похн. ли ,розrJОвt.лн з гір-

диику хупьтури. Ух пов'язали стрічками. Права покпасти .nершого снопа , на моги. пу загнбтшt воІіИЬ :У'достоІвся перемо­

...,~

8 r0C11o-

братам. Allfкe ~· т.рмнться помІчником ісомбай.нера і ІхнІй старший брат Олек· сан;зр. Привела сюди х.лопцtв .тrюбов до техніf<Н, poмaJmfi<a хпlборобсі.коІ npa· цt. І тещо в .маМутrн.ьому ця романтн­ ·Ка б.}"Ае' 'о~МрІІІІnена мате,р!ально. зна·

.

nартІІіІ-

nо6аЧМІІ8

І'ЮЛі І ~~ брати-близ­ нюки Вікrор ЮрІА Бобки. ВІктор nрацює n~ а ЮрtА допомагає

8оро6І8. 3і сnра-мІм е~уаІuм- nр&ЦІО• еот• .,. аОмрамІМ урожа• М8ХамІаатер• IIT8XepAN'OCn)' •-.rАаНІ8С.ММА•. · Сnрнм

ІОТ.

сnоча~К)'

~ lllкony 1;ру.:рюrо rарту · прохо.щwrь на

.

Щ8 tNM'IМ . не81'-~)'

ЇХНІ

........ ........

•ІА-. •мм.. - те . ......_ teanPJ'o - • роСSета. Та а ,.._І•·»- 111 ...-.м, ІІІС CIIJIT8,

-

ПрІ-ща

-..м8-)' ІС8М.._арІ 61"" ІСОМ~ A8PCT... •ІамІ- • аrІтNrомчмму. А ОСІt і с-І . .-мІмт..-. JlonoAІ, усм&хменІ, М·

звільнення до мІС'І'а поспІшають, а ПОДНІНТНСJІ, 8К ІСОМбаЙНН ПраЦЮ.

1101'...

ДЄН'Ь .

затори

овес

- ·

цен"Гн~D зерна.

СЕред

водІ.ї>в

першість

mочсt.ТІК,у жн·ив вони дОС'І'а- · вили з .поля на тІ1< тдпо­

вtдно

та

7250

фоонгові

'~ИІКО.Нали

теж

се­

ЗаіІUЗН'ІfЯ.

.

Т. РЕШЕТНЯК,

гол.ова rоспу

3150

Право.

змагання

достроково зонне

цен:r ·

7240

ІіІерІВ зернов~tх.

М. Фаль­ та

кореслон-

~"'!',РИМУЮТЬ Г. Г. Добру· ха та І. П. Коваленно. З

се­

4780. 4390, 3360

ПОВСЯІ't · цро тру

.;tент .

ко. Яftol З ПоЧа·'ЩУ ЖНІ+В. намолоrrипн· а4!1Jіовщно

УАарно труАІІТ~ІІ І сІ-АммА емІnаж • • ІІОАОІ'О ІСОМ)'ІtІста 81МТОРіІ 81МТОро8МЧ8 ХМІІІt• М Та Aoro Ірата ІСОІІС-ОІІІtЦІІ JOpiJІ, АММА не•- aiNt ма СІІJМС6t 8 армІео. 8омм тa­ JIOJIC ама-. ~·м-uм с._ме М8АаМ·

серце завмирало, . як було почую Іх rурк1т на исннвному полІ. ХJЮІЩІ у 8

r:ромаДІСЬІККА

повііІІИ' П . В . Сндорчун. В. М. Борнсполець, П. А.

·1.

І

ХОЛОШВІИ,

Q.

пе.рево­

ви:конания

Лрооку.рка та

ву · парпруnу. яка, тур/).уєт:ься цро те. щоб жпива npoйwh.н органtзовано.

жаєш rюrлядом кожний навантажений зерном автомобІль, що вtд'Іжджає вtд бункера твоrо комбайна, rоворнть

комсомолець

rан!защіУ цра,І.Н денна тур6ота д.івн.ИЮв·

профко:wу рад·

« ГоrОJJі·ВС'І>КНЙ•.

В. М. Д,Ку:нкІ1ІСЬКий ·ОЧОJ1ЮЄ тнмчасо·

- Як мріЯв пІд час службн в армtІ вдихиутн пахощі рІдиоrо поля. переЖн. · ~е· трепетне

·

зонного за~а.ння на зби · _ раІНнІ 'НО&о.rо урожаю до.

'

тн

про

в

Yroixy жни.вноі камІПа · пІІ оnрияла ЧІТ'КІс:rь в Ор­

Фпакr918нх соцtаJJІстн.чного змаr&НЮІ. QІtним з пе.р­ ~нх

вкладали

не,рІв І ,рШн.оробочих.

у наwо.му ·госnодарсmІ на3НВає ноs1 І-мена nраво·

«Жерд18сwсвІ• Jчelllt

IQIIJ JNW'OCIIJ

ldcuaoJ ancoa

еа.ВІІА•. ВвсовоІ pe3JADTJ18110e!l · 8088 доцrn еСJммоn I'OJ'N1 uцt.

u

неменшнм

3

відразу

скирrи·. Це завдання ви­ Іі<о.нувап~ бригада пенсІо­

ЗИІJІИ на. ОКЛІІсд. 500 ТОН:Н доставлено на КалиrNrнсь-

КОЖЕН ЖІНИВНИЙ По.уяар..о!ІQ"' арацJоІОТ• на фІн1ІDІ acJU1J1 оJСІОмбаЬерн Jl. ЧерІІІОВ '18

му

на пе-ревезенНІ зер­

Семенович Хо.11011В1й .. .У цьа;му ,роцЬ. як нІко­ ли, ЗерА:о не залежуВа.ло· ся на току. FІого зразу очища.в . за· 3АJВ1 Пав;ІО І)рнгороенч Ка'Менєв. А

неmю lз JЮМ1Ч1fИ}(ОМ Ми­ колою Пе.т,ровкчем . Мар­

На

Вже 'феТЄ лL~ ПОСИЛ!> ну роботу в радгоспІ ви­ кону.є шестию.пасни.к ОлРr Pjwq!dк. Доросл.І не наХ'В3Л61.'1'ЬСЯ Н'ИМ З8ІВВЯ'І'ИЙ , црац-ьовити.й хлопчина. Шсля обмолоrrу соло·

ІНа доояr І шофер Сергій

Андрій Що.рович Лиrrвн­ чеІJКом.

воУ.

п{!.реg.Із вІ:д ко...'t!байнів 457 тонн. Високих показ·

· · ннЮв

кий комбіІКормовий заво.д. Доnомогли х·.'flбороба'\1 гоСІЮда.рс:rІВа й шко.rщрі . ЯІКl у дІВІ 3Міни п.рацювs· лн на току nijд кер.ШJНИЦ1· · вом ватаЖf(а польовоr

брнтаідИ' МаріІ Федо.р!ВНИ Браrн 1 завІдуючоі rоком OJieJUt СергІївин Щено­

І · ХОРОWІІИ ПіАСJІКВІИ

пе­

пше.

Найвищих показннкІв с~ред ном.банtІер\Ів ДОби.·

·

коn.

3

'

rан1зац1І праці.

ряд, який

·,!tЛЯ

1 зокрема

вІдкриває

nюpчocrt.

орендинА пІд.

широквА

Іrн•ІЦІа.тІИІи .

простір

Лише ·тоді

принц.ио •:к<JOI(IIfo~ по працІ• якнайпов­ нtwе

Ві,;Jrов:!ЩаТНМе

С·ВОЄМу

:ntlCTOВi .

~ rАМАЛІИ.

-ЖНИВУЄМО ми вne.pwe.

головний

.-

не

вІшки.

каже

lіfженер радгос.

ти

n:y ~А:вІангам~

АнатопJй .Кул!баба. -

Дм забезпечення беЗ­ перебІАноУ роботи збира·

170

цього

починається

У С'І1

орrа'НІІізацІія на

про

з

робtт

nрацює . tpaJJrrop Т-150 К. водШ ЯІКоrо за:кtнчує лу· щенн•Я crepнl. На сус!.д­

гetm'apL&..

вання.

Ім

інже.

С'Териі,

ТИВНО ПІДВОДЯТЬСЯ Підсум.

ки роботи жниварІв. Най­ ~е · ц~ся r.~дtан:и:ки бюпетнем о&піку

над,!ІШмо з поля оо.

над

1900

rонн зерна н.о·

у

двІ

зміни.

оргавІвув8ІJ!а ДІІЯ . жнива· рdВ · бе3пJІ1ат,не харчуван­

ЮІ. На nол!! tавас.

·привозять

морозиео.

послwrн

за.

надають

заЯВІ<ами.

Заве!\)Wуючи ЖНИ&а. 101/іІбо,роби дбають І про МЗІМуt1'11111й .урожай. У дру· rому

·Rlнцt

ораНІКЗ

села

J'1)YJ!IТY

ведеться ос.І•Н ·

ДО

н.ьоJ сlвбк. МеханІзатор М. А . Дужик уже пІ.дrо · туаав п~д озимі 279 гек­

зерна. Внсохl ТЗІКОЖ у. М. І. Са.мод!А та М. І. ГаАово·

чне'І'.ЬСSІ

гооподарстеа

.

еоке

А:д,.tІніщрацІя pa,:urocпy

· ТІОНН · 538 пока~ик.и

цоrоnч Іде б<Нрrrу.вання со· .оомк: ІдаJІJ обмолот

Ме·

вдячнІ

. ..

цює

Переви:конав

В агітвагончину

обслуrоау·

очолює

ВОГО 'Щ)ОЖаJО.. Тут ЙОГО с.тара.ються якнайшвидше ОЧИС.'І"ІfІ'К 1 ~есТИ ДО 11.0· трІбнн>Х . конди:ц!А. цропус· нають через К.ЗС-40Ш . Вl~дх:оди зразу ж вLдправ: ЛfІ.ІОО'Ь на переробку на агрега!f А:ВМ, ЯІ<ий пра­

даведене заІ!і!t8ННЯ еодІй О. В. ·Окок. яюrй пе.ревtG

'

яку

На т.іІк

су.М­

го .

вalllld!a. а ще д,алі мехая1-

вагомий

ханІзатори дуже

з~

FІого

ньому ПОЛІ вже · СТОЯТЬ щвL ~врги. за8'І'Ра тут п<>­ лущення

вру·

полі.

не.р П . М. Татарчу.к.

nрацю

М!!JІОН(оном.

комплекс.

не Іх проведення . Ось на одній A\.JIIUIЩ за селом

агреrатІв

Кн тeXІНI"fflDD''

ЗЗ9,АЗ'НН'Я А. В. Фtап.ко з ПDМRІНКОМ Ю. П. Кура· 'ТІОВИМ 1: М. М. · Проко. пець з помtчвиком Л. В.

JОКен

..

Црн­

вtдзначено - вручено ЦОjДЗІрУНО:К CUtoвa,p . І НИІНl вtн про· ,108Жує ,роздІ.льие збнран­ Н'Я ІВівса . . Перпим.н серед ІЮМбаА. не.рІе виконали планові

робочий· день. сnрямована

змаг8іНнЯ .

сезонному

лtІfну

бот.н. <ХоблІіву y'IJary бу­ ЛО зверцу.то на tнформа· ц,UІву m організаторську

саме

пре.мІ'І . за

сткчне

црн

за·

~пеІGалtст

А:цже

Грошrівt

у

те.ран працL. комбай!Н!Р О.'ІЄНІСа.и,д.р РоманоВНІІJ Ьr-;;; · да>І(, ЯКИЙ ·косаркою НПС5Г скосив за десять. днів ' 189 гearrapJв зернових

очолив nевну дt.л.яюqу ро.

хлІ~tв.

:в.н.роб·

чаІ01'ЬІС'Я п,рямо

кап"tввків

зокрема,

турІОту

бПоі< .

механізаторів

Усnіхи

ЯКИІМН

д.1альнdс'І'ь.

внсв!т.

лише

НИ'Чl ООКЗ3НИІКИ, а Й ЗЗ.рО­

льних

кІ!в і шість хосарок своє­ часно вІІZVРе.монтували .

кожен

не

ВІ<Лад вноеяrrь. Ч'Лени лан­

· 6tYe

щоб

не

механі3а·

щоденно

розгорнуто д!.Аове coцiant·

,Гоповне. вапезно. поля·

передбачено.

де

.ІІІОІОО"ЬІ:Я

сезо.н

КІЛа\!t у роботІ показує 'ве-

гає в тому. що план пІ.д­ rотоВІКН ДО зби.РаЮІЯ вро1 жаю і його проведення проrоwаннй до ,!U>I6· инць. Усі вІсім комбай­

flІНИВ,

весь

тора.

норм

теру.

ЧаС

роботи кожного

у

агрега­

перевекона'КІІЯ

eo;vn'Ь жнива у те1101t. ви: СОКіООКісНО ! впrрова.джу · ють ефективнІ форми ро. бО!ГИ як. оргаІ,і.ЗЗЦ!йяоrо, ТЗІК і політн>ЧИоrо харак­

На

працююrrь

Серед

xnc

Роз,робиt.'І'Н ,к.nнкрет.нL

ЗбиральНі

без nеребоІа, жоден ВІІІЙWОО З пащу.

Павпов.ич A.rre цього · року у наших хліборобів особливе тру. дове пІ.д,несенюr . ІМ!І'у пьс йому .дала ; Всесоюз· яа партdйне иоифе.ренц!.SІ. · ДІАІсно, калиттщі цро.

~

скоwують

тарІв

рt.лл,L.

Норми

бkmty вІя ВJІІКонує на

опера.

-

115\Щ>Оцен'Іd!В.

П.

·

І'ІJ)ОмадсЬІКиА дет.

вира~

110

КУДІН,

корес.пон­


2

сН О В Е

сте,інка.

··

АЕВІЗ-

є

-В ВРОВААЖЕННЯ

рез швидкого пере-: ходу

до .принципово

но.

вих технологій для

нІки,

· останніх

поколІнь,

якІ дають найвищу ефек.. тнвнtсть,

не

вивести

стему

еко.

номІку на новІ рубежі.

Ось

чому

важливого

особливо

значення

товарнетва

УРСР.

·

понад

один

мільйон чоловік.

1987

році

. 1075

понад

зицій.

день

ри

В

єucrrи

ДокорІнна

дала

господарства

новІ

форми

. рефо ·Р м а організаційНІ

та

економічні лі.

створювати

тнмчас~і

нові

винаходів та

аалtзаторських

рацtо.

не

.

лективу.

,

дить

У

тацію

нова.

інформа..

~

реможцем

регІо-

суперництвІ

ну. в коло Іх дtяnьностt

квартал.

оргавІзацій

ковикам

входить 1 збирання · заявок вІД nромисловості. та

на

наукових.

подання

та

вnровадниць-

ких пос~уr.

за

виконакн,ям,

госпрозрахунок

самофінансування.

на

вого року.

·

молодняка

в

у

племптахорадrос.

пt

сБоrданівський•. На 115,6 тисячі карбованЦІв не врахоВано буді~tелwсо. монтажних робіт у . роз.

робцt КиІвськоrо \ .цер. жавного проектного 1н..

ституту Ni 5. який виrо­ товляіt документацію на

прове.

спорудження

будинку

шІсть

мtсяцІі

пи б суттєво позначитися на економІчнІй дІяльнQС­ тІ тресту, строках введен•. ня об'єктів. Однак Іх бу. ло

вчасно

валовоІ

начальник

ра радJІВСІоКоrо

договірного

сту

вІддІлу

8Wdцloвepa,

На звІмку: . В. ДЯДЕЧКО. · .

тре.

сБроварисtпьбуд•:

·

ЗМАГ AHHSI

159 тони продукцІІ, план

тисяч карбованців.

тю виконано договірні зо.

звання

пи

пІдnрн'ємствІ

відомими

внутрtшньоrо

ста.

nереможці

соціалtс.

нано

колектив

лізних поJ)ошкtв. З поча<rку

цеху

виз.

за.

року понад

завJtаиня тут виготовлено.

бов'язання. Другим

ni

названо·

у.

ху М 3. Визначено

змагання

· пІДгру. n.1 зміна колектив це• . дІльницІ nерембжцlв

цехів.

Так.

вам

вІдповІдно

.ментальному та

Інстру.

електро.

1

(змІн.

rалантереt.

·

Всю

.

Рябчук, пресувальннкн Л. В. Леоненко та О. М . Костенко, елікальник О. Д. Рябоконь.

В. АТРОЩЕН"О,

свою

Інженер

ня

названо

4

з

органІзацІІ

·соцІалІстичного змаган.

· nершого пред'явлення .

М

за

сJ;іІ.д.

-

ГО удОСТОЄНі пеЧОВИ·Й 1, а.

продукцію вони здають з А цех

пj)исв~­

мtиннк якостІ•. ОстаиКЬQ.

Гаврилюка з ~Xf м.етало.

перші

мІсця присвоєно колекти.

цеху М

ний майстер М. В. Смир. нов) та, бригада С. А.

1 у другІй та третій rpy. пах

nлавильиоt

продукціі.

сКращий

професією•. ЗО

«Колектив· від •. с В•

1 якост1

висококвапlфІкова..

но звання

мІіпtоІ якостІ•. В Іх чис . .

цІй

кращим у · другому кuр.

ним робІт~нкам

присуджено

. .

Фото м. Семввоrа.

32

енергетичному.

на ·4,5 процента, nовнtс.

'

тa.'Jl по

Семи бригщм . за пІд.. сумками квартального

На

успІшно н~се нелеrкr

службу по охороні rроІІа,цСІокоrо поря,цасу.

кошторисио.

по УІ випуску ВИІЦОІ кате. rорІІ якостІ перекрито

· груПі Цехів кращим

Це дозволило

рошвх спів в1,ц ВoafalfAYВ8JIJIJI, товарвmlв по роботі .. ~08011, ІСОМСОІІО.Іец& 3 честJ0 береже 'ІЄСТЬ .М)'ІІ.ЦІІ•

усунено.

лродуJЩІІ на 590 -тисяч карбованців 1 одержати

тичного змагання за ми. нулнй мІсяць. У першій

виготовити понад план за

уже зараз вро c'rapmoro серЖаНТа, мШІцІовера qт. руЛJ>но.постоІІІОІ служби можна DО'І)'ТІІ 'IIDIUo хо •

Г. ЯКОВЕНКО,

·

бі.!Іьше прибутків на 750

..

У ряди працІВІІВКІВ м1Jdц1J раІв~у 8вутр1rр. иtх справ В~Ій · ДЦечко ВЛІівс:JІ ие,цавно • иа. Ііра&ІІеJІІІІІІІ тру,цовоrо кстектвву рцrоеау ІІІеві во.рІЧЧJІ СРСР 1 бІоро аdСІоквому nмсомоJІУ. о.цим

,

культурн у Бобрику. Ці та ІншІ огріхИ мог.

,КРАЩИХ .НАЗВАЛО

якІ вони перейШли з но.

(РАТАУ).·

тури.

санкцій теж обо.

ками. орієнтуватИся в опе. раціях, як[ nРQводять банки та обласний· вІД.

трудовому другий

ма..

nовне

1

ДJIJf

вання документ~іІ на будівництво будИНІfУ. куль.

.

ку всіх будівельних ро. біт, ВМІТИ праЦІОВІіТИ Із замовника.ми. субnідряд. . никамн І проекту~льин.

ne.

А закріпити досягнутІ успіхи допомагає порош.

інжеце р н о.

технІчних І

у

ще~р~я

то8у · ж. радгосnІ (на суму 221 тисячу карбованці!~). Також потребує допрац~­

гОсп.

в'язок ношторнено • до. rовtрноІ . служби. Отже; фахівець пов]«.. нен добре знати специфІ.

соцІалістичного серед · пtдпри.

СРСР знову визнано

вже про.

1

Бузун. На Іх запобігання

помипок при спорудженнІ ферми великоУ рогатоІ худоби у радгоспі·Іме. нІ Кірова · (nроектаит 1- с }' крНДІдtпросtльгосп. проект• ). Цей же копек• . тив допустив nомилки 1 при проектуІіаннІ nримі. ·

взятих · зОбов'.

дення майнових до порушників -

;ємств чориоІ . металурrlt

станрвІіfь

цього

го

раІнн за nІДсумками Все. союзного змагання

Іванівна рахунку

язань необхІдно nосіtлитн знаЧення договору на nідряд. · Контроль ;Ja йо.

КОЛЕКТИВ заводу по.

першорядний Інтерес .для

rttдприємств

виконання

мільйони

23

днсциплtнн

стІ за своєчасне

рошковоt металурrtІ ·Імені .4Ю-Р1,чя Радянсько! Ук.

цtю про перспективні ВИнаходи. · Вивчати науково-

проблеми.

.

році кошторис~

·на

колективІ саме так-ком. петентно. добросовісно трудяться Лідія Іванівна і ·аврнленко та Валентина.

терІа.цьноt вІДnовідально.

·перевірила таку докумен.

розр о б о к.

в'язання яких

1986

в

пІДвищення взаємноІ

орга.

но • договірна . служба тресту сБроварнсіnьбуд•

Госпрозрахункові - центри будуть також nошнрюва-

технІчнІ

проектних

запере'JВі факти.

торів вІД багатьох тУР.­ бот, пов'язаних з впро.

ти комерційну

·

не.

иtзацtй, потребує уточнен. ня і переробки. Ось не.

рахункових цelfl'PiB. Вони

вадженням

вІд

кажучи

розрахункових в1дносии мІж пІдрядними будівель. но • монтажними органі• зацІями 1 замовниками,

кошторис.

також

не

використання

новоІ

припустимо. На жаль, з~ чиа частина кошторисноУ документаціІ, яка надхо.·

nоклада.

звіЛьнити ·

що

ною, часто змінюваною ін.

формацІєю з кошторисно. договірних nитань. У нашому невеличкому .

З метою зміцнення· пла.

ВИЗНа·

до збитків . підрядного ко­

ють у центральній раДі ВТВР на орг.аиІзацtю. широкоІ · мережІ госпроз­ повнниt

визначення

на.

ектах застарілих констру. кцtй 1 обладнання. ,

вевиправданогО підвИІЦен. ня вартості об'єкта. або

пропози.

надІІ

про

ноJ вартQСТі будівництва може nризвести або ·до

. цій . Великі

затрат.

біт. ПрофесtІ кошторисни. . J;Ca не навчаю.ть у жодно. Му вузі чи технІкумі кра. 'Іни. У той же час неточ.

творчІ ' колективи для апровадщення nроектно.

крнструкт.орських І техно­ логІчних роз{-Обок на ос­

ІКОШІ'QрИС

У

помилки:.неrtравильне ви. значення обсягів І роз. цівок, пропуски конструк. тивів, ·· арифметичнІ, не. вірні розрахунки наклад. них витрат 1 лімІтованих

чає тнцеау · ва•ть бу. АіВЄJІМІО - мо.н.тажних ро·

дойми для прискорення реалізаціІ технІчних но­

вовведень. Так. при opra. нІзацtях ВТВР дозволено

nлану­

оц!аІеwн.і результа­

І!Jf,НіКОМ

· 150 заявок на передбачу••

народ~ого ·

в

тивом, затверджений замо.

як

вані . винаходи.

:цок.}Wенrrа

тів дJ;вльиості оргаиІЗацtА. Адже погоджений 1 прий. RІ'і!rий ~им кмеJ<­

і

більш

иоrо

J:ІІQІеденні роз])аху~МсІв за 3,дан1 об'·

чоти.

проnозицій

оформЛялося

ЩЦвищуєп.ся

.....oro·

рацtоналіза.

торських

.цогов!рна служ­

Різко

· буІ,ztвиНЦІ'ІfІа,

Кожний · ·робочий

реєструвалося

-

ба.

карбованцІв .

ступному роЦІ такІ циф. ри становлять ІІідповІ.цио 29 мІльйонІв 938 тисяч карбованців та 1 МІЛЬЙОН 321 тисячу карбованців. НайчастІше · у ко штори. сах зустр\чаюТься .такі

ванні капtтал:ьних ВІСІЛа­ де!fЬ, . J:.feзrtE'ЧE'НHl ОСЗПЄ-! рервіюго фінансування І"JІІ)О'l'Я['ОМ. періОду

вони подапн тисяч пропо­

тисячі

тисяч

все

серпн~ 11~8,8 року.

дtл ЦІноутворення. І, бе. зумовно. встигати зна.йо. митися Із багаточисель.

виявила неврахованих ро. біт на 1 мІльйон 289

!роль. JCOilii'<:\PJtCY RК осноіІ­

винахІДників 1 рацtоналl­ заторів, що об'~днув тІльки в нашій pecnyбnl. цІ, як повІДомив Держ. комстат

rосподарюваиия

rорисно

на.

буває · сьогоднІ дІяльнІсть ВсесоюЗиого

621 ти~ячу карбованцІв І

бІІrіІьw проЩЦноrо значе.н~ н.я у rалузl набуває ко.w­

·5

професія

така

· У резуЛІЬ'.!'а'ІІІ .переведен­ ня бara:n;ox бу,tіІВ~т-иих орrаніGаЦІй на нову .. си­

тех­

ЖИТТЯ»

заводу

металургІі.

порошковоІ

............................................................................................................................. •

'

І

У u'оку з apJIЙIIИ'fJIII Yiruy Преавд1t Верхов. воІ Рцв СРСР про ворадок орrав1заЦ11 1 врове. ІІІТІІІІІ'І8, · ву.ІІІІ'ІІІІІХ аохоюв

,цеВВJІ зборів,

1

ГЛАС·ПІСТЬ

де!ІІов •

етрац1І ldJdcтp ІОmІЦІІ СРСР В. В. Кравцов вt,ц. аовІв на 38ПВТІВВJІ кореевьqевта ТАРС.

.

Зanнramm: 'Івм ІRUJІRalll . жити 1 умовах демократІУ пра. вовоІ держави . Чи треба дово. иеобхідІdеn. apdlurrтв .У1183)' саме тепер?

,

.

·

.

'

ВJ,цаовtдь: П~уд~ азага­

psr.

лІ р.~уеа.ла ~ ду нових законів. Демократиза. .цlя всіх сторін життя наtuого суспІльства,

курс на розши. рення гласностІ. суспІльна ак. тивнІсть громадян, яка зросла­ в новій обстановці, як , показує

практика,

викликали

\

необ~д­

нІсть, щоб таке ~ЖJ;Іиве

для

громадян nраво б~ло додатково

юридично врегульовано. Ви­ конкомами Місцевих Рад були прийнятІ різиого роду нормати. вві акти у внrляді сПримІрннх

nоложень•.

сТим'Jа'.сових

пра.

вил• про порядок організацІІ 1 проведення зборів, мtтивrtв.

вуличних 'походІв. цій та

Інших

демонстра­

масових

заходів.

Однак ці акти не мапи чіткоУ регламентацІt, не . була визна-. чена

вtдповtдапьнІсть за

шення

пору.

порядку.

Хочу звернути уваrу на од. ну обставину. Ми дуже СSагато, преса 1 тому чиспl, roвopИJJJJ про те, що треба вttитися ж,и..

ти в умовах демократtt .. Повто. рюємо 1 nовторювмо форму~у: що

·

законом

не

заборонено

-

те дозволеІЮ. Але дь цього я б усе-таІ<н

додавав:. ми

вчимося

дитн, що правова ясність - . необхІдна умова будь.яких де. мократичних ініцІатив .

Заnитання: Чи ВВВ'ІЗВСJІ при а1дrотовц1 Указу '3арубІжииІ

· яосвія?

ВІ,цпо.ЦЬ: Досвіду в · нас, зрозумІло, .немає. Скажу біл'ь. ше: с(:или

порядку•. назвемо

це так. виявляються часом без.·

·· захисними має

у

перед ,.атовпом. Не­ нас спе·цtа:пьного осна.

щенlІЯ, немає 1 и.авичок пове.

дівки в таких ситу~цtях. Це більше J,fалежить до прероrа.. тнв MB<l І тут потрібне не тільки оснащення. Потрібні й вІдповіднІ правовІ норr,~и.

За останнІ. роки почастіttJапи виnадки rруnовнх оорушеиь гро.· мадського

порядку

та

аитигро..

мадс~Х! проявів. У 198& -

11988 рр. у Москві, ЛенІні'радІ, . Свердповську та деяких · ІJіщих мtc-rax вІДбулось бlпьш як 250 н~икцtоновавих багатолюдних мІ'rингtв. походІВ 1 дем,оистра. цій. Були, як ви знаєте, 1 на.. цtонаntстнчнJ, t екстремІстськІ nрояви ...

ДіSІJІЬність орrанів ' внутрtш.

и.Іх справ що~о

заnобігання

1

л1юt1дац11 масових безnорядкІв та 1нuжих небезпечних rруповнх

антигромадських чнть , що чинне

проявІв св1Д. законодавство

не nовною мІрою гарантує

дІйнІсть

захисту

особового складу

на

Запитання:

...

мІлІцІУ І вну.

трІшнІх військ. При присІкан. нІ протиправних вчинкІв у 1986 - 1988 рр. загинули 6 · 1 ді. стали поранення бІльше тися.

ВІ..цп<»вІдІ.: ном

чі співробітникІв органів вну. трlшнІх справ 1 вtйськовослуж..

бовцІ в. краІвах реалІзацІІ

конституційних положень

пр(> ..

збори і демоистрацІІ регулюють. ся загальнонацtональннми зако•

.

намИ. В них нерІДко містяться досить . розпливчастІ формулю.

вання. · ЯКІ даіоть ЗМОГУ ДОВІЛЬ­

НО Інтерпретувати . 1 фактично звужувати конституцІйні cJU>бo. ди. Тобтр багато практичних nи.

тань у цих краІвах передають.

ся на розгляд . полtцейськнх ор. rанІв. Наприклад, в АигпІІ на. чальник поліц1І може. заборони­ тн будь.якt публічнІ походи на

строк до трьох місяців. У Фран­ цtІ може бути відмовлено в проведенні .менtфест~tй, якщо. на думІtу

полtцІІ,

собІ порушення nорядку.

це таІть у

.

громадського

Широко

практНН'уєть..

ся· превеитивне З/ітримаиня спо.

рушникІв•. а також суворе по"

SІк

. рушення

реrупюєтЬСJІ

«кожен

ФРН

має

за

nраво

нанесення

цІєю розуміють nоходи, корте_ жІ та будь.яке зосередження оеІб на громмських шЗJяхах. МанІфестація може бути прове. дена тtльии·. пІсля повІДомлення властей. Заява про проведення

за'ко.

органІ.

зовувати nублІчн1 збори 1 похо. ди та брати участь у таких,за. ходах• . Такогg nрава не · ма. ють: особи, nозбавленІ цього права за законом, особи. які сприяють ,цІЛям партІІ. оголо. шеноІ · протнконституціАною; nротикщrституційнІ napтti; забо. ронєнІ об'єднання. Закон забо~ роняє учасникам зборів або походу матИ при собІ зброю та ІншІ предмети. що прида-rнt для

·

У

поранення

манІфестацІІ подається в мерію , не ранІше, нІж за 15 1 не пtз. вІше З днІв до дня . маиtфеста..

цІУ. У з.аявt зазначаються прt. звища

,

1 · походІt,

лю.

рядку: якщо про Збори або-, по. ходи не були

своєчасно nовІ.

.домлені компетентнІ, орrани; якщо ме є . місце відхилення 81Д зазначеноІ у nовІДомленні мети

. проведення . або

від

зборІВ · '(И походу

умов,

петен:rннми

зазначених

ком.

органа('fи:

Передбачено

кримІнальи•

та

мІсце

проживання

ор.

проводиться манtфестацt~. В за.

що почали­

явІ зазначаються також мета ма..

ся .. можуть- бути nрипиненІ при наявностІ безпосередньо! не• безnеки для громадського по.

1

ганізаторів манІфестаціІ. За~ ва пtдпнсується не менш ' у трьома організаторами, ян:t ко.. рястуються громадянськими 1 ПОЛІТИЧНИМИ правамн ·1 берут& участь у виборах · за місцем проживання в департамеІf'!'t, де

дям або заподІяння Ім матері. альноУ шкоди. ·

Збори

, по·­

приписів закону. Порядок Проведення манІфе. стац·Ій у ФранцІї визначено де­ кретом.законом. ПІд манlфеста.

право на проведення аdтивrІв, ;Jборів І . демоистрацій на За. хо.цІ?

населення .

У капІталІстичних принциповІ nит.ання

. адмІністративні санкціі за

карання не тІльки через суд, а й nолІцІєю.

.

нІфестаціІ, день

1

час збирання

П учасникІв. передбачуваний маршрут. У, проведеніІІ маніфе.

стацtt може якщо,

на

бути вІДмовлено,

думку

полІцейських

властей, це таІть' у собі пору~ шення

громадського

порядку.

Караються тЮремним ув'яз.

ненням від

15

днІв до

6

міся.

цtв і штрафом від 60 до 20.000 франків особи, які подапн заяву


5

серпня

М. АЯЖЕ КОЛИ

ПО·

1988

кожноrо

nІвтори

обмолотІ

на

у

сяrнення

пта-

хорадгосnІ «СемиполкІв.. ський• добивався ком. сомольсько - молодІжний екІпаж у складі ком-: байнера Григорія ПавикІ­

на

1 помІ:чнИІСа

Почато:к

му

С&ОЛадає

пер памолот в середньо· тон­

ки. що біЛьше :норми.

·НаАвнщого виробІ.тку ДООИJJІЮЯ 20 ЛНОІИІ. Вони, црац.кючи .щ cxn~ сон­ ця до J.11озньоrо смеркаИ1ВІ.

НЗІМОЛОІІ'ІІЛК

. дня.

заВЗJttо. Іх «Нива• хо'І І

·

СОЛОМИ,

nl.:troтoaкa

ве -­

грунту

'

ті •дощі, вітри. Баrато хлІ­ ба ·На значній ПЛОЩІ ПО­ лі,

що

прибило

до зем_

утруднило,

затри.

врожаю .

Про . ЗІUЦ!зеRВЯ иоІ

неsк1с;­

сметаин в маrазнн

Ве.пвхоІ Двмеркн

Аmпося

Номбайнери і Іх помІчни·.

у листі жителя П , М. Пікож.

ки , водії І всі . ті, що при. четні до цієї в!дповідаль­

вів у листІ

мащ>

збирання.

села

Факт. про .який · розп о. до

..

редакцІr

директор

Є. В. Нривошлик. У його

Дмит.ровіw

помІН.Ника

скають во;tіІ,

cmi

вони

дк в ~орозL Це ·

Воло.'

~amtВ більше 540 тон.н m~А4олоченого хліба. Старанний в роботі, сум. лtнно ВИІКОнує обо.в:я.зки

Васи­

·

.

ЧJУ\ЦОВОГО

никІШR.,ого - лІІrа . стовуючи оКожну

суnерництва:

Фелікс ' 1 ·ВасИль на:моло­ тили 38,2 ТОНіІИ. На ком·

·

вИІКо,рибільші

:wенw опри·ятливу го,1ину. семиполківськІ механІза.

сомол~.СЬ«о-молодtокн'І. екІ-

.

·

Долаючи . прw.tхи поrо.1и

цравофоо.нrовІ

:всі ОСНОІІ·НІ

засоби нкнІ

водІА Микола Ворнеович Киd.л:ь; який перt>вІз 540

токR XJ.;Jiбa .

РЕІЮРд

ЗЗВЖ-

-

ди•мир. СазелІйовИч Вой· ко. Floro ЗІЛ-130 чи не найчасrtmе можна побачити на польових путІвцях . З ПОJІ'Я на 11Ік І«У.\1.уніст

Ну~­

го ж дня. RО.1И встанови­ ли

~л одІ

круТИЛО,

вих кульrfІу,р. У госпмар-

тили 'МІВАже 300 т01n1. НаАІЦІЩого , вн]>ОМ11<у на свІА aq>er8'1' добилися то­

Н.ІЩТ8а еіаJ.ажів ГOCflO;taf>­ мету

С'КІfІІ''ГУ.ВЗННЯ

,lеТЬСЯ

треба

QргаfіІЗОвано

сrою аІn'QМащин не ~опу-

л.я ·Жеведя . . ~;іони. на-м.оло­

малодІж­ НОГО ~ажу були вда­ лими. (Ин вийшов пе,ре· можцем Ч)У',.lОІЮГо cynep.

Tatcy

зібрати.

раннІх

чІ днІ завершити збира·н.

. СЬІКого 1

· f<DМСО:МОJІ-ЬСЬКО -

c:I'Вa.

.І якІ

для того, щоб в найближ.

nо.комсомольськи.

боту ек.:оаж у сИпа.ді ко.м­ байкера Фелі.кІса Остров-

жнива дм

.

oзlt.vr.flx

ярих . культуор,-

цюють

ХВ&JІять у господарств~ за внсокоuро~у ро­

rч>аu.ювала натужн<r, але вони не ;tопуска:л.и п. пе·

Тор\ЩНІ

таj:'~'В

·

П. м ПІкож . див.ся. Про це

ЛОДИМИр

рева.н'mЖеНІН'Я.

840

нЬї ' роботи. керІвники господарства все роблять

ренко.

по­

чергово мmяючи один од­ ного, х.1оnц1 т.руд~я

рн ТруодовоУ слави. Бі.1ь· ше л'ІЯ:ти ,разів . цієІ :чеот.і. удостоювався комсомо:Ль..· СЬІКО - '\'ІОЛе,lі.тНМЙ ·екіпаЖ у с<Кла.дJ. Гри.rо.ріf!. Пави" ~<Іна І Сергія · Олійfпu<а . · Таких напружених ·

тори обмолотнпк ' хЛі5 на гентара:х. з 1300 гек­

Мt~оКо­

~~~========================~======= · Мояодці хлопці, пра. ЖодноІ хвилини n:p.o.· і сІвба пожнивіfнх кормо. сіt IJ.PO ННІХ ДJфеИ'І'Ор Во­

рІв у ГОСІ10,.1арст81 не ;.о. Цього

ВасиJІІЬ

лайович Чаюн і nомічник Микола Іів8'Нович Хильно rra Ітn! механ1зат01ри. за n.1ечкма в якнх не о~І жниuа , бІJІЬWИй досв!.д.

· н&мо­

..-:.. таtе тепло вііnwУєть­

42,5 • ~

зернц. що · більше ~ох 1t0рм. Тано.го внС()І(ого ви­ робІ"І'КУ нІ!Хто з комбайне• сягав.

Вони

тр.Иl'•Іаютl\ · р:Sняння

сторінка .

3

ХЛІБ­ .ВСЬ.ОМ·У ,г·оловл

..:.,оорнА. Те­

22-24

П.

ЖИТТЯ»

жнив . як нині. давно не бу.цQ в Семиполках.. . Час..

У перший день ХJJ.Ібн.у н11-ву не­ молот:н.лн 18 тонн .пwени-

,.,_ цІ .

паНfІ

'КСІм.байнер

.1оти•ли понад 420 тонн ni:uetHЩI•JІаАвІицИЙ ВН­ рООі1'<* по господарсіву .

·

Сергія

. ОлІйника. · · виходУ на.

пО'Ставнл~

перед собою J тепе.р.• То­ му І!іСе робиЛs. .lliЯ. до·

ДОЩ,

норми

хлІба

мехаtt.І!Jатори

~ня;

ЙШОВ

сНОВЕ

.

року.

СИ~'ІИ

І

ня. а .потІм обжинки.

зосередженІ

на головному _:_ · як:на.А• WВИ\.ШІе Піровести жни·ва. не ,10:Іiyrc·т!IIJ1f вrr.рат ХЛіба . Для успІшно У роботи ме. · ханІ·заторі;в сіrворені всі уtмови: ·;{обре обла.дІН.а·ний nольовий стан. Tyrr є намет.н , д.уwова. На ВИ!,.1НОтІ в усіх ~екран соцІаліс-

·

справити

ки

Х}UОЖІtЬО1

са:'І!одіяЛ!Ь­

НОСТІ . З концертами ви. стуПала агІткультбр_игада раЙОВІЮГО б~НІtу КуЛЬ·

сумки робот.н ~ .:v~ииулнй

;~е.нь. визна'ЧаІ()ться пере- . честь Яі' госпо;~,а,рс.т-

Jx

ва , таJ< і ·на псльово·:v~ у стан! . пІднІмаються . npano~

тури.

· Свою

молокозаводу

вІдповІдІ редакцІІ сказано,

У ж.н·иварі'в бувають по· лtТІ.нформа:rори. Разом з · цим ·наЕt'і;tуюrІІЬСЯ учасни­

тИчного зма'гання». Регу_ ля-рно п·~fІ!Ііаю'І1ЬСя під· можці. На біля контс.ри

і

маІkте'JЖ1сть

ДіеМОЖ:'І1J)ув8ЛИ

що

Журавель премІІ. щення

якостІ

хора,vоспІ .

.

леm­

'.

у

застосову •.

утво р е н н ю

згущення

без

«У березНІ JІ народила

-

дИТину,

·

.цо

В.

А. .Г АВРИЛЕНRО.

сметани

ЮТЬСЯ НОВІ ВИДИ заква. сок, якІ в . лІтній час

в'язиого кру1Jинок .

всіх ненНоВ у rога,.

метою п Ідви.

виробництвІ .

сприяюrь

·1

також

пІдсумка.

позбавлений

З

й.М!і-ТО.рИ

мотив

за

ми роботи за травень ЗМІНКИЙ майстер Н. І.

с:і.'ІіЬt"ЬКОJ сцени. Лейrrмо­ тив •Іt ~ ryг.ils 1\У JІЬТ.армІА­ ЦіІВ f4,1ИНИІЙ : « Хл·іб-.ВСЬО­

·му ' голева•. -'І'аІКІІЙ

nІДтвер. повІДомив

пише

газети

у

JІИсті

броварчаика

Мвроюок.

-

ROJJB

поІхала на . пlдприємсТJЮ · за щомісячною допомо. rою,

ТО

ЗДИВуваJІаСЯ,

ПО.

у відомостІ

на.

бачивши ввротв

своrо

суму . 23 чому не

прІзвища

карбованці. А. карбоваИцlв?

35

Допоможіть

розібрати.

ся• .

НонсультацІю

на

цей

лист до редакції надіслав юрист м. · А . Броун . Ось що він пише : сПочиваю.

чи з

1

року

для

.терів ,

які мають загаль'­ трудовий стаж не

ний

листопада

менше

1981

працюючих

одного

також для

року.

жінок,

навчаються

ма

з

.

а

котрІ

вІдривом

вІд виробництва. поступо . во

по

районах

вводилася

чувана гляду

відпустка

На

нею

одного

Україні

це

1

ження введено з

КоzввІ Ае& набтІжас :uiCIOpoCSiв Af:p3m.llelf3880,1U' «Плескtвсьіснй• до

. ___.... .........

І

до­

ро.

поло. листо.

пада 1982 року , виплата стацовнть 35 карбованців на місяць. Тому, якщо у В . М ироніон є трудовнА

ne.

стаж

не менше року. Ій повинні виплачувати що.

ремоасвоrо аuершевна иапру•еноІ камианtІ. На eR8pТ)'8'8JIIfi : сс;а.а~JІІІ щ.ачвоІ apoдy1mnlllonl .,ца A01181'8n'ІoU механІзатор Стеаак МврОноІІІІч Волосяаха.

·

опла.

По до.

за . дитиною до

сягнення

ку.

краtни

частково

. місяЦя цІв.• . .

ФОто М. ·. СемвїіОrа~

по

35

карбован .

~Їі Е р ,Е Б --у··-~д····-·о·· .~·в······А·-·-··--;;;0:~~~:;~;;:;::;-~;;~;~~:;;,:.;-:;; ·

. з неточними або· неповними ві.

гів або одному

домостями.

рань,

· орган

що

вІднQсно

ввело

умов

в

оману

. проведен.

ня манІфестаціІ, а також будь. яка особа. яка закликає до · ІІ проведення . до

подання

заяви

чи пІсля П заборони. Так само караються особи, якІ брали участь в органІзацІІ иезаявле. ноt або заборонено! манl~ста. цІІ.

.

·

цих пока.

Закон чро · громадський ІJ.РРЯдок 1986 р. УІJОвноважує на.

.

·

групу. До неї увійшЛи п . 8

пред~

ня .

Відповідно До цього

Указу,·

пра~;~ та Інтересів ГромаДЯн прн

·встановлено. щ·о поруш.ення .Ло-

правних .робіт на строк до од. н. ого рок.у, або і.d'І'рафу до двох

тури, НДБ. МВС , на'Іl!ого . мift! . стерства, товаришІ .· 3 ВЦРПС. ЦК ВЛНСМ, звичайно ж, уче-

рядку організації- а!JЬ· , прове. дення зборів, мІтингІв, вулич.

н1. Інститут радянського за ко-

них походІв і демонстраці_Q тяг.,

тисяч карбовІшцlв . Указом · визначено

не адміністративну в1Jщов1да~ь-. ..-:дання адміністративного прот о .

чальника полІцlІ в тому разі,

якщо він' має достатнІ підстави

заходІв .

вважати, що. збори, похід або

нодавства . МінІстерства юстиції . .нІсть у виглядІ , , попередженн:а

кІв, визначити місце проведен.

говорив. Думаю, це буде ціка.

'демонстрацІя можУть стати nричиною серйозних · безпоряд.

С С · б · р Р вивчав зару !жну прак. тику, Про яку я так докладно

порядок, заважати ву. личному руху 1 . порушувати за. ·. коноданеіво про громадський

чних краін, просто немає міс. ця про неУ розповІДати. Так Що не кабінетний

плІд цей Указ.

страцlІ проходити че~ ~азиа •. НрІм того, не можна скинути з чені ним місця. qсоби, ЯКІ по:. ·

закон.

можуть

бути

рахунку і фактор .:часу. Ми з

Вами говорили про драматичні,

випадках. якщо за обставинами

заходІв буде визнано І:Іедостат. нім , передбачається вlдповІдаль.

нІсть у вигляді адмІністратив.

ного арешту на строк до п'ят.

· надцяти .дІб.

За ті ж дії , вчинені повторно

сьІІий

пІддані тюремІІому ~·яанеиию

несnодівані для н~с подІУ. Про.

протяrом року пІсля вжиття за.

порядок. Для проведення збо.

штрафу до 500 фунтІв сtерлІИ. .. Ьурхливо, вони . суuроводятьс.я rІв чи одному Із цих покарань. . і - ~егативними явищами. Зако.

ня або вчиненІ органІзатором зборів ; мітингу, вуличного .по.

рів, вуличного походу

на строк до трьох місяців :або .

цеси демократІУ

розви~ються

затримання

'kолу ·про правопорушення і роз 1

ходів адміністративного стяrнен.

при винесенні постанови

зати порушника. який не є жи. телем цІєУ місцевостІ, залиши. ти П. Витрати, . пов 'язані з ви.

ионанням цього розпорядження суддІ. стягаються у ·встановле.

ному законом порядку.

Указом вносяться вІдповІдні . ·

змІни І

доповнення в · коде)(С

РРФСР про · ад~ІністратІІВнІ правопорущення 1 Hpимfna1ft'>.

давчий

дання поnередНЬОго nовtдомлен.

кратичних засад,

ня ·або на порушення відомос.

теА, що містяться в ньому, під. даюТься тюрем~ому ув'язнен.. ню до З мk:яцІв І штрафу .в розмІрІ до 500 фунтІв стерлІн.

lieQP& ,. ~ . . -. . Уа-? -J

~=· У ряді місць, зо.

крема в· Мое•ІІІ t ЛеиінrрадІ . дtІUUІ стнмчасовt nравила•. якІ пЩАавались критицІ публІчно. В с:ІчнІ було створено робочу

81ДП-;)в1ДЬ: У союзних респу.

блІках . буде· прийнято

свої

нормативнІ акти. в ни,х:- буде да. но більш детальну регламеН1а. цІіо,. Я пошлюся тільки н~ Укцз През~ІУ ВерховІ{оУ РаД'И РСІ-.

ністративний

арешт

до n'я:rиадцяти діб.

на строк

За . порушен.ня встановлеtІого

Порядку організаціІ а~ црове. дення Зборів. мітингІв. вуЛ~чинх походів .1 демонстрацІй, вчи. нене органІзатором зборІв, мІ.

n.po

накладення адмІністративного стягнення суддя вправі зобов 'я.

або де. Особи, які беруть участь у не. нодавеЦь просто не міг чекати . . ходу, демонстраціУ, передбачає. моистрацій організатори nовин. . законн~х ~~~. ~оходах і ма. Запитання: А па вІдповtда• . · ть~я наКладення Ш:!:_рафу в роз. нІ подати поперецє повІдом. нІфестацІ.яХ; можуть бути . :щ- ..пьІdсть передбачаєтьсs респуб. м_ІрІ до однІєї тис~чі карбован. лення в nолІцейський участок , · триманІ конетебелем без ор.це . цІв або виправнІ роботИ · на. 1 не менше нІж за 6 ДІіів ·до Jr 'ра І підданІ штрафУ, розмІром ·.и.кавсьввм радаІІСJ>КВМ зак~- · строк від одного до двох МІся. ПроведеННЯ. Особи, ЯКІ Opraнt. ДО 200· фуНТІВ crepлlнrtJI. ' . =~~:::r.r.в::IП'~:;u:.~ ' ЦІВ З утримуванням дВадЩ!ТИ . Зовують збори, · маніфестацІt, Запита~: 8JroJO : бу.иа про. .ІІІІЧІDІХ походів 1 демонсtрацІй? процентів •заробітку, або адм1походи та демоистраціІ без по.

порядок

поруШника, скла.

1:1бо штрафу в розмірі до трьох. гляду народним суддею таких сот карбованців. У вкнІf!'нови"· ..справ. Встановлено також , що·

.

учащrІікІв зборІв; ветановііти маршрут, ·яким. має йти проце.

рушили

строк д'о шести місяців або ви. ·

, . ставники · резндц t:РХ.QІІних Рад Союзу і РРФСР, прокура.

.ма·сових

сІя, а також заборонити д~мон.

"-ласності, порушувати громад-

стя rнен.

nроведеннІ ·

демонстр~ях при

ІfІРушуватн меж чужоІ прнватноІ

адміністративного

ня , за такі ж д1У. встановлюється

кримінальна відnовідальність у виглядІ позбавлення вол і на

ВеликобрнтанІІ

умовІ. що вони не будуть по..

дів

а так ож з метою . забезпечеиня громадського поря)Ц{у, ·охорони

во нашн_м- ,читачам. Багаrо· щQ· . справи, з урахуванням особ~ · ІІідназала , практика СО[\Іалістн. _порушника. застосування цих

Громадяни І

·

ня зборів. Іх максИмальну три. валість. максималІJиу кІлькІсть

мають право брати участь у пу. блічних зборах. маНlфестацtях. походах

·

ний кодекс РРФСР.

Життя. зрозуміло, може вне.

сти своУ корективи 1 в заkоно. '

акт ... Але тепер, по. годьтеся, го.nовне .полягає в то.

МУ. ЩОб реалізувати ВСТЩІОВлені юридичнІ норми з метою розвитку і ут~рджеиня

демо.

ІнІціативи

.

І

самоді.яльноетІ мас. Дуже баrа.

ю залежить вІд місцевих влас. тей. Ради народних депутатів повинні зробити все для реалІ. заціУ номго закону


.

сторінка.

4

сК О В Е

·

Ж И ТТ. Я•

5

. &іЛОЦЕРКІВСЬКЕ СЕРЕДИ€

на

1988-1989 иавІІu.;ниА рік з строком навчанни 1 рік ·на базі. 10 класів за 'сnёціа.вьиосТSІІІи:

1. Електромонтажник по ОС.f!ітлен~ю, освіт­

лювальних силових мережах 1 електрооб~ад-

' . 2: Монтажник по пр:владах і ~пар~т~х ав·

:НаННЮ,

.

З. Монтажник раДіоелектронної. а~аратури і при.тt·а)J.ів (приймаються юнаки •·І ;дІвчата). посвідчення

аа

упраа.пІния

трообладнання.

елек-

. иих

на 6asi 8

. курсрм:.·

· · ,; : ··::.'·І.J.нцf,сuнки.

,,

-~.·

.

.

·

сом.

гінал).

'

.

Ті,

.

ro

сНовая жизнь•

..,...

хто . І.

.

орган

городекого и

районного

Дни

.

.

Вровар~оrо

комwrеТ'а -.номм.унш:тиче~коІ

татов КИевской области.

закІН!tИВ

· па.р1'нІt

СоІМІТ9В

.

. :ат.арник.

депу.

(На украиисJСОМ :ІІЗЬІке).

PeдawroP А. ВОЛОШИНЕНКО; · газета. вwхоДИІS' с 1'1 апр8ІUІ 1~7 rода.

вwх(І~:

.

УкраинЬІ,

народиwх

сQеда,.

пят-.qа,

·

училище,

ropoACKO·

·суббота.

',

· '·

.

-

.цокументи:

· (ори-

зі школи.

· стання, 34. 1:е.іJефон учнлиіца': ·290-45-05: · Початок. навчання 1 вересня 1988 ·раку.

карбованцІВ.

заробіт~у.

випускники 38·

1 Документи подаються особисто до иав•аль· щіі . частини nрофтехучилища Jto J8 серони 1988 року в приАNальну комісію взуnєвоrо об'еднання за . адресою: вул. С(чневого пов•

10

В період практики· ·учні одер~у10ть 100 про­

~.

питанІt

Наша. адреса: м. Киів--15, вул. Січневого ровстання, 34. 1хати трамваєм: N't.N't 27, 35 до зуnинки ;«,Вул.- Кутузова• абQ тролейбусом Nl 20 до зупинки сВул. Цитадельна». ·

АДРЕсА РЕААІ<ЦІf: ..... омм:

т

255020, · Кміаака

JМNІИТОра -

·

працевлаштування

·звертатиси

вул. Київська,

139,

)rп~и\uо. ааро6начо-техиічиоrо aaбesne·

~.-на та uмuптаІііі (fBT3K) на роботу

поrрІ6ні:· .. . . . . . ~~ ко~стру108а!ІК• та віrро6ІJицт.ва

· .. · , .

ропрН_!ІОдІd, засоба.в автоматики,

·

ревноа апаратурк

АО ·кеі)

-

· ..

( в т.

•·

t1

·

механічної -частини

.

інженери-конструктори;

інЖе!fЄрИ-те.хиопоги;

елект-

1»а.діоелект-' .

·

·

.

ТеХНІІСИ·ІЮКСТрукторн,

-а також:

-

машиніст башт<>воrо крана; вод;іі;

.... --

електрогазо3варники;

слюсарі~сантехнІки;

.

муляри;

.

тFлярн.

. .

Одинакам •надається гуртожиток. . Звертатися за · адресою: м. Б_ровари, вул • Горького, 1 (мікрорайон· зуІІИнки сПекарни») •

_А.tміІІІетрацІ•. _ '

. ДО )'ВАГИ· ОРГАНІ3АЦ)Я,

.

5, Довідку ·.з місця проживання. · 6. Довідку· про стан сім'ї. 7: Медичну довідку (форма Nt·. 286) • 8. Свідоцтво про народжен·ни {оригінал). 9. 6 фотокарток (ЗХ4 см.). · ,

роботою· на

підприємстві. Прийив:rі . до учи.дища, хто за·.· КіНЧИВ 8 КЛаСіВ, ·ЗабезпеJІуІОТЬСЯ З{ірПЛ8ТОЮ . В

центів

.

4." ,Хара~тер_нстіrку

чиків- взуття.

70

..

· ВступннаІо~еобхІд.~о по.цаrи такІ 1. Заяву· на ім'~ директора.· · 2. Автобіографію. ·

розкрійників, заrотівельникІв, затяж­

-

,.

З. Свідоцтво або атестат про освіту

Професійно-техніч~е )'ЧІІЛИІІ:f.е г~ту~ високо­ кваліфікованих фахІвцІВ взутт~оІ ~роwнсдо­

класів

.· ':~

Після закінчення училища

ПриАмаються ІQнаки .та дівuта вікО~ від · до 18 років з освітою за 8-.10 класІв. . •

nісля

.

учuища.

о.ез~е'Іуються · .,Оботою на підприємстві.

.

. 15

прибнраяьииці.

знакою. KOfUICТYЮ~cJJ nІ.4ьrами ~· зарахоау-. юtьси до :.Ма~ІJалі'иоrо з~•ду аоза кокку~-

НА 1988~89 НАІЧАЛЬН.Н~ .РІК

від 40 до: 50' к~рбованців,

зупинки сВул.

..~ЖУ'f~ ·ІtіУаRТ.Н,:.дО.,. ТЄІНікуму ІІИ ·~ІJСТНТУТУ . легко і П~МНСЛОВО_!=Т,і.~. \ .. . • , В~пу~кннін, ·~! О#Іержал• ди~лом · !І . вад:

6Е3 ЕН3І.ЕНІВ

розі>.іірі

·Nt 1· до

. · ' ДирекціІ

· ..

·'

УЧ_Н/8

~абезпечуютьс'

· .·:.

Тел~фо~~ .:~~30, 5-85-31, 5-85-32;

А .. Горди~ьJСОrо:..

.

ОГО Л·D U1 УЄ

Вицускники

. ··

ПQЧато,..• иJ(Т:Іі ~ 1 вересня 1988 року; ·:учu~': 256400, м. Бі.ІJІ ЦерІ(Ва І(Иївськоі ~асf~~·:JІул. Гордниськоrо. 94. ;:.,...

І хати ~-тfо'п~бусох

виробнкчоrо об'е,uаІUUІ сКміа» ІмемІ ЦО.рІ~ч• . ' ВеликоТ Жовтиевоі · сі»ціuіtти•Іtоі реаол•Іdі

--

. ·.

~:

.

вантажники;

аа .адресу: м. Бровари, . ; ~ідділ кадрів.

учи.іІища аабеЗіїеЧУJМtU ро~-·

.

Іt88_р9кt~·.

то-

'.· · ..

. . .Адреса

ПРОФЕСІRНО..ТЕХИІЧ..НЕ ~ЧИДИЩЕ ,· при rоловиоNу ІІІАарвемtтаІ аsуттеаоrо

вості

·

. ·.··. а~рківши,Р»~сt· . ••n>траиспортних . вад.nрием· ствах м. X.taa> ~-.: міст• Біла ЦерІ(аL ~· · ,·JlpJtЙ:O~ :С:Щ~: ·,j:' :документів - .з·\ І nипtІи

Для вступу необхt.цІіо во.аата такі АО~у-.вти:

НАБІР

~ ·~ ·qpr~.,.atЩlJ. ор.цеиа Трудо8()rо Чераоноrо П~.~ 'Т~ сЕлеКТрОІоІО~ТІЖ·І», виробки'' _:~a:ro . ·· · !)б'=а~.ня .сУкрпобутрадіотехні~а.»; .. тре~ту ··~«П · .· еве.Рrс>~втоматика», в/о. ·сБІа.о·

, :.

яkі закінчИJін 8 і 10 uac~-.. у віці ві.ц 14 років

'

· ·

ахеціальністю на. під.прнеметвах t · • ·..

·.'fOIO· •

1 дІвчата,

.

продавці ,квасу:

.

· , :.,., ~~·. •авчання в учил~щі , Зарахову~и • трудовий ста•<· '· · .

.

. : ·•

·

&роаареькоrе · мІе.к·

·

варів;

.. · :... )~r~JJВ,иA

кінчення уЧилища одер~уюrь спецІальнІСть

·

.

~іЧиоі. освіти.·

Учні з строком· навЧаJПР,І З роп. ПІСЛ!f за­

і ст.арuіі.

ву­

пу в технікуми і .вузи системи nрофееійао-тех •

..

до

У.прц.а!иніо- нрrІалІ'

виконкому на. постіАну роботу потрібні:· · продавці промислових і' ррdдовольчих

Особам, які виявИли нахил до іJед.агогічної

- електромонтажник .во·оевtтлеИИJО; ОСВІТ· лювальиих силових мере~ах ~~ ер~.хтроо_б· ладнанню, .. . .. . . - моитажник зв'язку no монтажу о~л!Ід· нання:, · · · ·~. . ' ·\ . - слюсар-монтажник. .ел~вар~ик. атестат про середІJю OC81ty... • В учJtлище приАkают~я: .·.юнаки

закінчили

діяльності, вида,єтьсЯ ~а~равЛе_ння. ·~я .всту- .·

·

u.Ct.:. > .

встановленими для

щкіл, які

і технікумів за· спорідненою. спеціальністю після сКJіаДання вступних іспитів поза кон-

радіомехаиік по ~обспуговуваиию і ре· моиту радіот.елевізійно1 ащ.рату~ (nрнйІІа-

.

пільгами,

середніх.

м. Бровари, вул: Чкалова,

13, :rеnефон ·5-32-39; БМУ-35 -'- м. Бровари, вул. І(иівська, ·292, тел. 5:03~77 і ПМК-15містиn.си 111 ·домобудівному . комбінаті, тел. 4-22-26. · .....

. зів

pou \ ·

З строком на••-- ~ ~ роІЦІ

з

шкалу з золотою медаллЮ. Випускники училища приАмаютьси

автоматИчного управління ·на б~зі ЕОМ. 3 строком ваманн ·2.

різчик по дереву~

-

випускни~ів

ти каладочиї роб9ти, ексмуатувати системи

#._

кадрів: СБ.МУ-6 -

)СЧбщtнх ,ЗакЛадів без вступних екзаменів,

до вузів

_

ві.ц_fл. КІ\дрів тресту на адресу: м. Бровари, вул. Кнівсь~а. ·290-а, теЛефон 5-31-52, відділи

Учні, акі закінчили училище з ві,uнакоіО,

рювальних приладах. 1 автоматиЦІ.

. . · .' . · .

обладиані учбові ка­

маютЬ право ·на вступ до середніх спеціаль-

.-

в

Трест маЄ. два дитячі дошкільні ~аклади, базу відпочнику на Чорному морі. Середньо­ місячинА заробіток - 220-:-250 карбованців. З питань працевлаштування зверта.тися у

ки художньої самодіяльності, техніЧвої творІJОСТі, спорти.sиі секції. . .

tt · uасів:

ліжко-місцем

сового комбінату при тресті.

тивиі зали, стрілецький тир. Працюють гурт·

8. Наладчик КВПіА на баsі ЕОМ• :. g. Е~ектромоитер . cinьc.Uoi · емктрифіка· ·~і~~~ ·. . . 3 строком навч~ІІJІ 1,5 рожу 1!4 6asi 1О класІв · 10. Наладчик КВІ'ііА з )'~Іннам виконува­

забезпечуютьси

Юнаки і Дівчата, які не мають спеціально­ сті, можуть .набути іі на курсах учбово-кур-

УЧил.ище має добре

6. Оператор ЕОМ. . 7. flриладИСТ, CJIIOC~ ПО КОИТ~ЛЬНО·ВНМІ·

ються за направленням),

Одинокі

.

·

гуртожитку, сіме.ні після року роботи при• "

бі~ти, майстерні, гуртожиток, кінозал, спор-·

на бuі

.

столярІв.

манні,. учням з середньою освітою ~иплачу­ ється стипендія· в розмірі ЗО крб. та доплата з підпрвемства до тарифної ставки 1 розряду.

·

nC?. обслуговуванню

Електромонтер

муларів, мулирів-штукатур ів, плиточJІиків-об.sІицювальників, теслярів будівельних,

Амаються на облік· дли одержанни кімнат .в сімейних гуртожитках. · · . .

тран-

спортними засобами категорії ,еС».

· 5.

..

ЗАПРОЩ)'S ИА ПОСТІRН)'. РОБОТ)':

Учні із незакінченою серед.ньою освітою з.нахоДяться . на повному державному· утри~

4. Слюса.р по ремонту .fАВТQМ<?бtл:Ів,. ~ одер­

жанням

.

бітної плати на · підприємстві. · Тим, хто потребує, надається гуртожит~.

.

.

року.

cnopyAaeнu •ит.tа, об'ектів соц,уа~tт·

nобуту •. nромИслоаоеті

Під 41ас виробничої практики додатково до стипендіі ви~ачуЄться 50 процентів 1 від за ро-

томатичного контролю, регулювання .1 управ· ління.

.u•·

· 1. Заяву. . 2. Атестат про зак-інчення 8 аС$о · 10 класів · (оригінал). З. Характеристику З школи абО · з місця роботи. . 4. Медичну доіїдку (форма 086 у) .. 5. Три фотокартки (Зх~ см).

.. ·ІІІІІ.ІІ. ІІІІІІ Jflll

1988

ТРЕСТ с6'РОВАР.ИПРОМ.ЖИТЛОБ)'Д»

JtУДИ ПІТИ ВЧИТИСЯ? ПРОФЕСІRНО-ТЄХНІЧНЕ ' УЧИVІИЩЕ М 15

' cep~u

ПРО.СПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ! Пропонуємо путівки для оздоровлення у піонерському таборі сКосм:ос:. (в ра·

. дітей йоні

nіонерського

табору «Журавочка:.

.

(на

·

серпень· місяць).

Звертатиск у профспілковий комітет заво· ду алюмінієвих .будівельних конструкцій.

Ухати автобусами

зуПІtНКІf. Тел.

.N't.N't

І, З, ·330 до кінцевої

5-10-49.

Броварському вобу'ткомбіиату · QA РОБОТ)' TEPMJ·HOBO ПОТРІSНІ: водії З чоловіка. Оплата праці - відрядио-преміальна в ..,. . жах 200 карбованців. · ·

1

Звертатиси на адресу: м ..~J)роварн, вулицІ

5О. років ВЛКСМ,

7, побуткомбінат. Відділ

кадрів.

Редактор л. волоwи·ненко:

о6Іасть, · 11. .&роuрм, •У•· КаJ8СІtка,. 154.

4-83·71; аастуnнима ра,.аитора, ~1-ІІУ ......-ІАноrо ...тт~~, ar,.nO.IA~toиoro секретар~~ .- 4-04-tt; •ІМІІІу сІІІьсьмоrо rocllfAitpcTN -. 4-23-21: оІ~ау nромІІСІІ~тІ 1. сочІРІtНІІХ nитам. 4-02• 8І,мІау ~истІо t масо881 poeCrrll - 4-04-tt; кop8CROtfA8HTa МІСЦ88оr0 раАІОМ8іuІ8МІUІJ . . . . 1-IJ:.It. .

.

.._ ДрfІІ

jU)yІCCJu11118

іІ.SМ

1128&.

офсетUJІІ". аркуш.

Odc:Rir

J

ТІІРаІ8

. ИРJ&мірШІкіІі.

. _ ...,~..... м ~?·' ~

#123 1988  
#123 1988  
Advertisement