Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

У мІськкомІ Компартії України, виконкомІ .NЬ

--районної Ради народиих депутатів,

123 (4847)

райкомІ профспілки працівиикlв сlN>СЬКОГ~ - - г~~o.~apCTB~_i мІськкомі комсомолу

СУБОТА,

4:

ПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАННSI

СЕРПНЯ

1979 р. Ціна 2 коп.

Бюро ~liCЬKKO~IY Компартії ~rкраїни, виконком районної Гци народних депутатів, ранком проф­ спілки працівників сі:IЬСЬКОГО господарства і бюро MiCЬKKO~[Y ко~[сомолу підве.1И підсумки со­ ціа.lістичного змагання серед комбайнерів і во­ діїв КОШІ.1ексних збиральних загонів на збиран­ ні зернових 1!J79 року. Перше місце серед комбайнерів здобув пере­ можець соціалістичного змагання 1978 року

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО MICbKOr:O КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАйОННО! РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

комбайнер радгоспу «Требухівський» Анатолій Іванович Григорчук, який комбайном СК-6 «Ко­

ЗБОРИ ПАРТАНТИВУ ОБЛАСТІ 2 серпия в Будинку полJтичної працівннкн, керІвники ІдеологІчних освіти КНЇвських міськкому і об­ установ, обласних органІзацІй І вому Компартії України вІдбулнея установ, адмінорганів, ідеологlч· збори партійного актнву області, ний актив. які обговорили завдання обласнnї Збори вІдкрив другий секретар партІйної органІзації по виконан· обкому Компартії України Г. І. ню постанови ЦК КПРС ~ПР'J РЕВЕНКО. Учасннки зборів однu, дальше поліпшення ідеологІчної. стайно, з велнким піднесенням об· політико-виховної роботи~. В їх пали почесну президІю в складІ роботІ взяли участь члени І кандв ПолІтбюро ЦК КПРС иа чолІ з дати в члени обкому партії, члеНІ! Генеральннм секретарем ЦК ревІзІйної комісії обласної партій КПРС, Головою Президії Верхов · иої органІзації, секретарІ, відпов! ·. ної Ради СРСР товаришем Л. 1. БреЖНf:ВНМ. дальнІ працівники міськкомів, рай комlв партІї, голови І заступннки З доповіддю на зборах ВИСТУПИI1 roJIIB міськвиконкомІв, редактори секретар обкому Компартії Украї· 08Jr.асиих, міськрайонних І район· ни Л. І. ПАВЛЕНКО. них газет, секретарІ мІськкомІв. Учасннки зборів аКТИRНО обг() · райкомів комсомолу, профспілковІ ворювалн доповідь І прийняли від-

467 тонн зерна. Серед водіїв перше місце виборов ВОДІИ рад­ госпу «Бобрицький» Олексій Семенович Дзюбен­

лос» намолотив

повІдну. постанову, в якій визна· чит.' конкретні завдання по даль· шому поліпшенню ідеологічної, по­ літнко,виховної роботн.

Учасникн

зборів

під

но. Автомашиною ЗIЛ-130 еін перевіз

родних .,rпутатів.

МіСh};ИЙ K()~liTeT партії та виконком районноі Гци народних депутатів

чих успіхів у праці на благо

f

.ЖНИВА-79.:

гектарові

ребуває ни

ДОЩІВ

них

Жарка суха погода ни­ нІшнього лІта внесла ЗОВ­ сім незначне коректування

в урожайність озимої пше­ ницІ на 150-гектарному зрошуваному полІ в кол­

госпІ «3аПОВіТ Ілліча:!> Ца­ ричанського району на на

елеватор

відправили

ЗвІдси

хлІбороби

останні

тонни

зерна нового врожаю.

Не

встигли

ви­

вести

комбайнери

Із

загінок

агрегати.

як радlс·на звІстка облеті­ ла

господарство:

кожен

гектар на зрошеннІ дав по

51

центнеру

-

Цей

одинокий.

зерна.

приклад

--

непо­

говорить за­

--

культур

проценти

34

віДВЕ.'дено

під

обному КомпартН України.

цілу

зрошуване

рахунок

по­

богарних

земель. які прилягають до різних водойм і зро­

шувальних кана,lів. Для цього тут було приведено в

ловного

управлІння

по

таткування І насосні стан­

зрошуваних

сіль­

ського господарства УРСР А. В. Атаманенко. -- Що· дня

ми

одержуємо

анало­

гічнІ повідомлення з ба­ гатьох господарств. На­ приклад. у тій же Дніп­ ропетровській області в J\олгоспl «YKpaїHa~ на зрошуваному полі одер­ жано по 60 центнерів озимих, в Херсонській у колгоспІ ІменІ Юрова­

По

63 1(111 -

т

:!!!!! r :

5ЕЗЕЗ2!_

у

центнери. в ОдесьУ нолгоcnl ІменІ

дію

все

пересувне

ус­

ції. розбірні трубопрово­ ди . В роботу додатково включено бі,lьше тисячі дощувальних машин. У ціЛI)МУ по республіці вже ПОJ,ИТО майже 300 тисяч гектарів посівів. на бога­ рі.

Площі. ться

би

від

тіт

які

вивільняю­

озимих,

же

~.

землеро­

засівають

втогними посівами

по­

кормо­

ПЕРШІСТЬ ЗДОБУЛА «ВАТРА» Все­ ,lа фарбува,1ьна д іль ниця,

За пІдсумками союзного ного

соціалістич­

змагання

серед

ленко.

а

Л.

В . Ніко­

--

друге

колек­

склада,lЬНОГО цеху . підпрнємств МінІстер­ тив ства електротехиічної яким керує Л. Т. Медвє­ промисловості СРСР дєва. Найкращими брига· заводу визнано колектив виробничого дами по виготовленню об'єднання . «Ватра» у бригаду другому кварталі вибо­ розсіювачів світла д() на­ св і тильників ров перше мІсце . Ця стільних

радісна звІстка окрилн­ ла на нові звершення усіх праці1Jню,ів нашо­ го світлотехнічного за­ воду. Адже у загальні

торшерів. Я!{QЮ Iі (:РУЄ Д. Ю. Лебідь, та бригаду штампувальників. яку очолює В. Г. Майло.

3 перших днів серпня трудовІ здобуткн вони соціалістичне змагання також зробили свІй на­ розгорнулося з новою си­ лежннй внесок, значно лою . Працівники заводу перекривши

завдання

основних технІко

-

номічних показинків. початку

четвертого

з

еко­

3

ро­

ку десятої п'ятирІчки реалізували понад план

продукції на карбованцІв.

67

тисяч

докладають

змагання

вих культур , які вже роз­

мІстились більш ян на тисячах гектарів. (РАТАУ) .

і визначено переможців. Серед основних підрозді­ лІв перше мІсце завоюва-

усіх

щоб своєчасно ти

замовлення

лення

БАМу та дов

старань ,

виконува­ на

виготов­

світильник;в

олімПlИСЬКОГО

Д.1Я

комплексу,

Інших

новобу'

країни .

Ж. УЛЯНИЦЬКА,

Учора пІдбито підсумки соціалістичного

200

яку очолює

старший Інженер,нор­ мувальник вІдд І л У працІ І зароБІтної пла­ ти,

стадію

завершальну

/

зерновІ .

го­

Міністерства

=

ст

з

начальника

земель

органІзацІйно-партій­

----т РУАова вахта

ступник

використанню

ФІНО М. Семинога.

ної роботи ЦК Компартії України М. Ф. ШЕВЧЕН­ КО.

Багато господарств Нримської, Херсонської, Черкаської . Полтавської та інших областей значно

за

зерна.

ної роботи ЦК КПРС В. К. ЛАВРОВ, перший за­ ступню, завідуючого вІддІлом

вологи .

РОЗШИРИ.1И

свого

На знімку: М. М . СУСЛА.

У роботІ пленуму обкому КомпартІї Українн взя­ ли участь Інструктор вІддІлу органІзацІйно-партій­

добу: кожен гектар уві­ брав у себе близько пів­ тори тисячі нубометрів

ле

(і'lнкера

тонн

Пленум затвердив завІдуючим вІддІлом пропаган­ ди І агІтації обкому Компартії УкраїНН В. П. МЕД­ ВЕДЕНКА.

площ

працювали

соціалі· з,чагаНf(і.

ко ..чбаЙна він ВІІ· дав уже понад 250

з посади ' завідуЮчого вІдділом пропаганди І агітації

Умови нинішнього літа диитували землеробам. зайнятим на поливі, дуже напружений ритм. Майже 19 тисяч дощувальних машин

СТИ'IНО,ЧI/

З

ГЕ.'ктарів с!льськогоспо­

дарсьиих

КОМ·

Іlраці 110кааує при·

мільйо­

2

ЖНlIвах

клад

приділяємо

майже

на

байнер радгОСI11і "ЛіткіВСhкий» М/І· КО . М МаКС/Нt()ви'/ С!lсла. Ветер а н

велику увагу. Цього року пі;! штучними дощами пе­

ШТУЧНИХ

ДнІпропетровщинІ.

ми

любимої

J-'rJарно трцдllТЬ ­ ся

Пленум затверднв редактором обласної газетн «Київська правда. В. Т. ЗАРУДУ, звlЛЬНИRШИ його

Нутузова по 50 цент­ нерів . Тому поливному

ВІДДАЧА

нашої

Батьк іВ ЩИНІ!.

~~

та в члени бюро обкому Компартії Українн в зв'яз­ ку з переходом на іншу роботу.

ше полlпшения ІдеологІчної, полІтико-виховної ро­ боти., затвердив постанову зборІв партlЙНОf:> активу' області .Про завдання партійних організацІй обла-

...

ПОЗДОРОВИ.'Іи

рr'.lОГОЮ, побажали щастя, здоров' я і нових твор-

Розглянуто організаційнІ питання. Пленум увІль­ нив М. А. ЛУШНИЧЕНКА від обов'язкІв кандида­

. На пленумІ внступнли перший секретар ІрпІнсь­ КОГО мІськкому партії Н. О. ТОВСТЕНКО, перший секретар Яготииського райкому . партії В. П. ПА, РА~НЮК, слюсар-складальник фастівського заво­ ду .ЧервоииЙ Жовтен&» В. В. КУЛЕВСЬКИй, за­ вІдуючий вІддІлом народної освіти виконкому об­ ласиоJ Ради народиих депутатІв Ю. І. ВИГОВСЬ­ КИй, секретар парткому Борнспільського об'єд· наиого авІазагону В. А. ПЕТРОВ. Плеиум схвалив заходи обкому КомпартІї Украї­ ни по виконаиню постановн ЦК КПРС «Про даль­

сердечно

передовиків змагання з досягнутою трудовою пе­

стІ по виконанню постанови ЦК КПРС «Про да .'ІЬ­ ше полІпшення ІдеологІчної, політико-внховної ро­ боти».

ВЕНКО.

тонн

rO;loBa райкощ' ПРОфспішш працівників сіль­ ського господарства В. М. Мемрук вручив пере­ ~ІОЖЦЮІ соціалістичного змагання перехідні Чер­ воні ВЮlПе ;lИ і привітальні листи міськкому І\ом­ партії ~'KpaїHII і ВИКОНКО~ІУ районної Ради на­

бурхливі

сплески одностайно прийняли вІ· тальнl лнсти ЦК КПРС, Гене· ральному секретареві ЦК КПРС, Голові Прєзидії Верховної Ра~и СРСР товаришеві Л. І. Брежнєву та ЦК Компартії Українн. В роботі зборів партійного акти· ву області взяли участь Інструк, тор відділу організаційно · партій· ної роботи ЦК КПРС В. К. ЛАВ· РОВ, перший заступник завІдую· чого віддІлом організацІйно пар­ тІйної роботи ПК Компартії Ук · раїни М. Ф. ШЕВЧЕНКО.

ІІІ пленум обкому Компартії України Цього ж дня відбувся ІІІ пленум обкому Компар­ тlІ України, який розглянув заходи по виконанню постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшения Ідеологічної, політико-виховної роботИ». З повІдомленням у пьому питаннІ виступив дру­ гий секретар обкому Компартії Українн Г. І. РЕ­

580

зерна.

Жнива ПИ Л И

У

у радгоспІ всту­

завершальну

ста­

нович

Бартоломей

HOM~

байном СК6 «Нолос. на.

36 тонн хлІба. дію. Зернові ИУЛЬТУРИ молотив заЛИШИ ,10СЯ обмолотит" БІльш нІж по 260 тонн зерна на на 200 гектарах з 900. намолоченого Хлібозбирання проводить­ рахунку комбайнерІв Ми­ ся пря~шм КО~lбайнуван­ ноли Маркіяновича Пам. ням. Для прискорення пухи та Василя Михайло. жнив на допомогу нашим вича Лимаренка . механізаторам ПРИЙШЛІІ КО~1баі1нєри сусіднього радгоспу «Требухі в с ький». Чимало РilДГОСПУ жнивах

мехаН!Зilторів показують

приклади

на

Площі, якІ

звільняють­

СЯ вІд пожнивних решток, швидко

зорюються

ваються

сумішшю

ви~и

І

гороху.

І

засl. вІвса,

Готуємося

І до наступної посівноУ. І. ПЛЮТА,

високо-

продуктивної І якісної ро ­ сенретар парткому рад­

боти

комбай­ госпу іменІ Щорса. Івас . Нняжичі.

Позавчора

нер радгоспу

Віктор

ПОПЕРЕДУ'"

КОВБАСНИИ Працюючи ним

з

підвище­

ентузіазмом.

колен­

тив промкомбінату рай­ споживспілки семимісяч­ ний план по випусну І реаліз а ції товарів народ­ ного

шив У

СПОЖИВС1.ння

на

завер­

процента.

109.8

соціалістичному

ганні

ЗМіІ­

серед

підрозділів

підприємства

переможцем

вийшов ц ех ковба с них ви­ робів (м аііс тер М. Г. Нравченко) , який вироб­ ниче

134

завдання

виконав

проценти.

перемоги

цього

на центральній промномбінату

на

На честь

червоний

ЦЕХ прапор трудово!

славн.

На

110

Щербак В ІндивІдуально­ му

цтвІ

трудовому

суперни.

переможцями

ви­

іішли закрійник А. М. Матюшкевич, швачки Г. Г. Барбон, Л. О. Гав­ риленко та багато Інших ударникІв працІ.

КОЛЕ.'КТИВУ

садиБІ піднято

процентІв спра­

вився зІ своїм завданням колектив швейного цеху, яким керує майстер В. г.

директор

комуністично!

Ю. АПАЄВ, промкомБІ­

нату РСС,


*

2 стор.

серпня

4

року

1979

НОВЕ

ЖИТТЯ

!~! КОМУНІСТИ НА ЧОЛІ ЗМАГАННЯ Для го

трудІвникІв фабрики верхньс­

дитячого

особливий.

трикотажу

НИН!ШНIЙ

Міжнароцний

8

зальниць справилася проrрамою п'ЯТИРІчки.

рі.:

рІк дити­

У

Цівники пl~приемств! взяли ВИСОh! соціа.лісrичяі зобов'язання І зараз наполегливо трудяться над їх здІйсненням. Висока професійна маСІстерн!сть

робітниць, постійний

пошу\(

бов'язання. ничниця

реалІзували

проду!(­

ції на суму 441 тнсяч! карбованців. За цей перІод замовнихам вІдправле­ но 147 тисяч штук виробів з дер­ ~авним Знаком якостІ. Це склада!'.: 40,3 процента до загальноІ кІлькості продукціІ,

яку

випускає

лога

з

І

і

зараз

передовою

пІдприємст­

ЗАВТР А

цlаJ!ыtltx

робітннцею

НПРС Н.

у

3а;кІнчила

за!!­

ва

да.пь.·

UIиі розвв'І'ОК заJlізиИ'ЦІО­ ro траисlКlРТУ та по.,іп­

!Ф .. 1(lС"

рІзних рІалів.

будівельних

мате­

А тепер, Євrене Павловичу, розкажІть,

-

члена

8D

пе­ шої країни.

ет.н­

ти,

що

У

нашому

тивl трудяться хорошl,і дисциплінованІ люди, до­ свllІченІ залІзничники. Во­ нн завжди своєчасно І

З.JllSIl1l'lllИИR ., ВIIRОllанн" завдань десятої п'ятирlч­

робо'!'l формують І роз­ формовують поїзди, пода­ ють вагони пІд наванта­

JI.

h'JI. Прагнучи

зробити

с.вlЙ гlДНifЙ IiKJjan у вико­ наНЮI рІшень ХХУ з'У:щу КПРС, наш колектщ! з

ножним роком' добl1!!аєть­

с" значного поліпшення ~~бот~. услlшн~ виконує державнІ заВД<}}fНЯ І со­ ЦlаJlістичнl зобов'язання. Тах, у минулому році, лом вlдrуннуl3Ш~СЬ на по·

nl-

СТ!НОІ3у

ЦИ

НІТРС

трудову

«Про

спІвдружнІсть

Rолективів морянІв, залІз­ ничнинlв. автомоБІлістів і

1 . рІчковикІв У /ІенІнград­ ському

транспортному

вузлі 1>, свою

ми

спр"мували

увагу

н!

комплекс­

не вирІшення питань пІд­ вищения ефеНТИ8ностІ ви­ робництва і полІпшення

якості роботи усІх служб. У

нинішньому

ли

роцІ

впроваджувати

лений

ЦИ НПРС

поча­ схва­

доевІд

роботи колеНПІвіа підпри­ ємств Мосновської заліз­ ниці по прискореliНЮ пе· ревезеlfНЯ !lзнтажів ва ра­

ХУНОН збільшення Baг~ 1 довжини поїздів. І це да­ ло

вІдрадні

завцання

по

результаlИ: СТаТЦЧНОМУ

Н!l3аНТаженню

на

винонали

проценти; замІсть тонни за планом за­

103

30.9

CfpeltHbo-

l!аНТ!ЖУ!laЛИ

в

му

31,8

на

!!аГОН

тонни.

Треба відзначити. що у

ки

чином,

на

неви­

питаннях,

намІ­

чають

заходи

щодо

без

найменшого

ження

І

лlс?ичнІ конати

зобов'язання

успІшно

та

кущ.. тур и

Укра­

ви­

централізованим

ПОР"ДКО1lf, металу,

гічного

зо)(рема,

sугlлля,

лІсу,

теХІІО.'ІО­

обладяаИНJII

ванціlі.

прийшла

Звичайоо,

брану

рики

по

пLдвщценню

сонопродуктивну

наших

залах

3а активну

лузеіі

працю~

об'єднань Трудові

З,'Ііт

трудових

mК(JЛярів. наВИЧIiИ, на­

буті у виробничих бри .. гадах,

ГОСП6,l\арі

яностІ

нашим

землякам

вІдальну вахту старші стрІлочники 'l\Іикола Іва­ нович Циба та Василь Іванович Гаровий, прийо­ мо-здавачІ Галина Иузь­ мІвна Иирзун та Раїса Петрівна Лепеха. опера­ тор Любов Пилипівна СІ­ рин та багато Інших. Впродовж ків досягнуто

останнІх

ФОТОІНФОРМАЦІЯ

рядження

чи

в

'!'''

масових

прОфе­

1 серп­

ста,

у Ко.тІгоспах і рц­

ся

механізатори,

стри

май­

машинноrо доіННі:,

овочівники,

лісоводи,

садоводи,

автомобілісти. (РАТАУ).

Пропускн.

ПI>Jllтену досягл. 500 тисяч

спроможнfсть

пасажирl_ на

ленмl гостІ столицІ гl4НО оцІнили

с:толичноrо

M~TPO­

.. обу. Пражаки, 'Інс­

комфорт пl.!. .... ниХ експресІ •.

сукиl, плаща або пальт{). то тут ДОВОДИТЬСЯ переби­ рати все підряд. У продав· ців вІдділу неможливо нІ­ чого

запитати,

воин

на

навчанни

таєшся. Сюди просто 1Іе хочеться аахо,!l;ИТИ. Але ж він необх Іди и й.. .ци­

qастиною

ПО8СЯКlI,енноrо

життя.

мільАонного

.. Іс,,!! н. ВЛТ •• І. Н.

знІмку:

пI4~,,,ниll

_ес>нS ...ль

8танцlТ

cMYSIA_,

ста

колн

такого

до

ннх

змІсту

звеР­

ре­

дакцІ", одержала вІд меш­ Щilщlв міста О. С. Ci!\f' чук, А. Я. Кияиец., В, Є.

СмириовоІ, Л. М. Сом та Інших. . Прокомеитувати його ми попросили дирек­ тора унІвермагу В. М. Нешту. Віи розповів, що зараз в унlJlермазl проводит.ся велика робота пополіп­ шеиню обслуговуваИИJI по­ купцІв. У кожному відді­ лІ на видних IWIlсцях бу­ дуть вивішеиl розмІри то­ варів. щоб ПОКУПЦЯМ бу­ ЛD зручніше орієнтувати­ с. у них. З lлипия вве­ депо систему бездефект. ної працІ працівникІв П)'Jfлавка. Зараз праЦЮIІ­ мо під ЛОЗУlJfОМ «Жодно­ го браКОjlаИQГО ТОВіІРУ на р"БОЧQМУ місцІ. ВсІ nI

НацІональна ВItННЯ B~TH

_омпанІ.

пасажирськог" ШВИ4кlсТІІ

,11,11 300

311лllWИЦЬ

турБОПОУ311а І{IЛ8l1етрlв

францlі .ТГ8·ОО2" н'

"рпаел.

8I1npn(jv-

ЗД'ТНОГІІ

!)озви­

мо,

TAPC~PATAf).

ми

ДYMa~

дозволsть значно "ід­

ц.ти

ГО4ljИУ.

(фОТОХРОIІІl{а

ПОВОВ8едеННR,

рівен"

культури і

~.iCTЬ о~еJ1Уfовуваиня».

-

ВиБІр професії

одна

з найважливІших подій ~ житті

молодої

Закінчивши

жен

людин~.

школу.

юнан

ко,

дівчина

1

П!r

виннІ обрати собі профе­ сІю до душІ, щоб вІддава, ти в майбутньому в<;:і СИ·

ли

й енергію

улюбленіЙ

справІ.

Иомунlстична

t

партІя

Радянсьний уряд придІля­ ють велнку увагу YMOBa~ працІ І побуту трудівни. кІв села. На допомогу працівюtнам сlльськоrо приходять,

все нові, більш ДОСlюналl машинн,

стема

поліпшується си,

їх

техн!чного

об­

слуговування, механізова­ но багато видІв ручної працІ. значно ПIДВНЩИ, лась середня зароБІтна плата трудівнинам сіль~

сьногосподаРСЬНQГО

Щlроб,

ництва.

Молодь,

що

бажає

одержати середню освіту І спеціальність механіза" тора,

запрошує

на

на,

вчання ЗгурІвське сільсь. ке професійно-технічне

училище .)\"9 4 Яготинсь. кого району. Училище го­ тує

трантористlв-машиніс-

тІв

широкого

ffрофlлю,

трактористІв

класу, по

сер,

ДJlт.и,

невfll,'ЕМНОЮ

рону

ЗустрІчаючи своє тра­ диційне свято, заJІіз»иtЩи-

масиаl

архІтектурну аоскпиалl",ь Іитер'«рl. стаицl. І "еР8Х041 •. МеТРІ>

по­

Михаі%"

житловому

с?ало

п'отреба

нинІшнього

СЛІДАМИ НЕОПУБЛПЮВАНИХ ЛИСТІВ

Але коли ж наведуть порядок у вІдділІ готово-' ГО жіночого одщ'у? Щоб знайтн потрlбиий розмІр

ро­

да.']е!{у

паТі на та Олена лІвна Сисюк.

проде­

красиво.

їхати за придбанням КВИТ­ ків у Ииїв, їх мощна зq,вжди замовити 1 прид­ бати у нашій касІ попе­ реднього продажу. За сІм мІсяців

респуб.'1ік

мон~трували в ході кон­

"'На

танож знач­

відпадає

ших

p()ц~.

1980

3апроmУ6МО

в чудовий уиівермаг, де ми постІйно прндбавмо не, обхідні товари. ВсІ вlмl­ ли мають вільиий доступ покупцІв, а JlКЩО його ие· має, то речІ викладенІ

ЧехословаЧЧИНА.

по.

А. ГАВРИЛЕНКО.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЛІПШИТЬСЯ

ІЩХ успіхів І в поліпшен­ ні обслуговування паса­ жирІв. Зараз для тих. нотрl збираються у від­

дорож.

вручено

госаодарства

ви-

відпо­

було

реплетеw. для продажу в

та іхні ровесники з ін­

зльоту

удо-

дуже

KOMЇTet!\

рики Почесною грамотою. Ирім того.

госпах 3апорізької обла­ сті. У цей день змагали­

де

органІзаторами чІтної ро­ боти змІн зарекомендува­ Jlи себе черговІ по станції

несуть

підгоroвц! ~

респуб.,:.канські

П6рі,ж,жя,

сто\ших звання майстрІв формування поїздів Во" JlоДимира Семеновича Дя­ ченна І Федора ТИХОНLJ вича Дешка. Відмінними

лінно

участь У

профСПіЛОК нагородили колектнв фаб­

ня на підприємствах мі­

в

комунІст Пилип Григоро­ ВИЧ Ионопля та Галина ВасилІвна Иозачук. Сум­

продук­

і МІністерство торгіЗЛI YPCP~a г~­

Палацу ку.'! Ь тур и «Жовтневий» міста 3а­

працю

складачів.

якості

праведеннІ республlкаliськоrо ярмар.­ ку МІністерство легкої ПРОМНСЛОВОС1і

сій, які пройшли

в

розвантаження.

самовІддану,

таних

ц~ї.

Х)'рсів

розгорнута

Перш за все хочеться вІ;!­ значити

укладеция

iIoгoвo~IB визнання тіє'і велико:f роботи: яку проводить колектив фаб­

ка,

представників

коякісно .. Адже вІд нашоІ ритмІчності в робот! за­ лежать успІхи трудови1С колентивів мІста 1 села.

на

роцІ

1980

числі з державним Знаком якостІ! більш ян на чотири мільйони карбо­

ЇНИ підтверджує вистав­

.в:ругиЙ Всесоюзний

висо­

договори

в

дитячих виробіВ нових структур І пе·

JOІШХ землеробів

даль­

ними

дукці!. ТІльки в цьому роцІ 9 ВИР~J­ бам вже присвоєно державний 3н:зН' якостІ, а ще шІсть підготовлено на атестацІю.

поліпшенню

технічної

рІшених

ярмарку

чесний диплом за розро6ну колеf:ці'Е

увагу

Високий рівень агро­

головннм

з

замоани.nам

РУКАМИ ЮНИХ

YBary,

ЗО.середжують

ЦЬО;l-ІУ

СJ;!оєІ продукції на. загальну СУМ,! дев'ять міль!!"·онів карбованців, в таму

промисловості.

обслужили близько нинІшньому Роц1 l'Iначио вже lIмlпшено роботу траис­ 20 тисяч пасажирІв. В цю портниНів. аВТ('jМ('jБIJllетI8 справу зробцли належний 1 експедиційного пlдпри­ вклад цашl білетиl каси­ єметва по .И!lе:JЕ!ННЮ ван­ ри Га»на Григорівна Ир»­ та.жlв з залlsничного ЩІ­ нун, Віра Гаврилівна Ло­ двір'я

І

уклала

поста.вку

колен-

цп Gроuри Dl...eIlll0-3.~AJtOI ОРlена Зlенlва аа­ JUJIIЦI Є. П. дорофєв· ВА роаIlОМСТИ, ..е­ со. реfiJlИЬ 8ро..реЬКі

-

Фабри>на

школу

на

про­

лику

полІпшення органІ­ будь ласка, про кращих шого працівиикlв пІдприємства. заціі працІ з таким роз­ - Залlзничнии транс­ рахунком, щоб державний порт це найпункту­ план четвертого року де­ альнІший транспорт на­ сятої питирІчки 1 соцlа­

иародиогоепо­

начальнка

все

Десята п'ятирІчка оголошена п'JI­ !'ирічкою яності. Тему одночасно із збільшенням випуску дитячого ОДЯГ" комунІсти фабрики придІЛяють ве­

С. Мазій. Цим вона заВДА­

Яннайсуворl­ ше дотримання графІна руху )lарсьиих ваитаЖІ' І паса· роБОТIІ і рознладу закон для кож­ жирІв. НапередD....1 тра­ поїЗДіВ працІвника. І менІ .цqfЙ"ого СВ.Т. н8Щ ко­ ного повІдоми­ реаондент А. Коа,к ПО­ дуже приємно

щеНИJl ЙОГО робот"

ревезенню

вкладає

представила

ВСЕСОЮЗНИй ДЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИКА

-

у деСЯ'llй И'.'lирі'fцl J(омунlствчна вартІ. та Радянський уряд постави­ .1Ін перед труд18ИВQМИ стале_вх магlстраJIей ду­ же вlдповідаn;ьне аа.данСПРJlмо.еве

середню

інститут легкої

ГОСПОДАРІ СТАЛЕВИХ МАГІСТРАЛЕЙ 8J1,

рика

Щ>Jiад 70 зра,З.l\ів моделей дитячоrо одягу. прасивІ вироби броварсм:их 'майстр:,в зацікавили представник!в торгових ціДПРИЄ~IСТВ республІки.

ПіИR~ТЛЬ(),ВУIj

1Ювн!стю оволодІла спеціаЛЬНІСтю. За сум,,:нне ставлення до виробничих обов'язнів дирекцІя, партІйна і проф­ спілкosа організаціІ фабрикн ре­ ~омеидували Олену яа навчання в

тянтинlвни •

в'я-

вона

працювати на фабрику. На сьогодНіШ· :\Іій день вчорашн!! випускниця вже

ництва Т. н:. Миронець. !Іка !І!ДItРИJl.l перед дівчиною всІ секрети майстер­ ності. І в тому, що зараз її внхован­ ІШ домагаються високих результатlа у праці, є частка праці й Тамари Иос­

за

С'ІВО торгівлі УкраІнської РСР. Фаб­

Любев Михайлівна І'Олева фа6РИЧ!іоt номісії по якостІ, а також lIо6рнй наставник молодІ. СВіЙ бага­ тий дос.ід вона передала комсомол­ ці Олені Болбот, яка минулого рону

професІєю

кандидат

маШИli

еить це !Іова з душею, своє вміння і старання.

трудитьrя

опанувала

члеа

Шатрова.

в,,,061, комірцІ, дейки І кишеиі, .кl прикрашають дитячий ОДJlГ. І рз­

вироб­

змІнних

се5е

Михз,йлівна

40

чує своїй наставницІ, ветерану вироб­

,'Іад, в'язальниця В. С. Павлюк, f:fiY нещодавно комунІсти фабрики приЙ· няли у члени ИПРС, працюючи на

нормою, однією 3 перших серед

наполегливо

Любов

Дніпропетров.

сьну відбувся республlнанський опто­ вий ярмар<ж, який провели МінІстер­ СТВ0 легкеї ПРО:VlИсловості і МінlСІер­

АІіІ"JIl'tO~~

спеціалыtст •• В меІ С"J1а~иа t 1)IДKI~­ на кетельниця. За допомогою спе­

справляється.

швеї-мотористки

ництвІ веДУТIt· досвІдчені виробнични­ l<и, переважна бlль.шlст}' ЯНИХ Ю)­ муністи і комсомольці .. Так, наприн­

ДВОХ

МОЛОда

eJteГ~1i.()ro

зареКlІ'меиJIYUJЩ

ИnРС

дань.

СьогоднІ перед у трудовому супер­

замІсть

честю

ними

Швидко

аерстатах

з

красивого,

О.\lЯГУ

секр!:'­

на рідному підприємствІ. 150-180 процеНТів-такий процент виконання

во.

чотирьох

року

Багато теплих слів говорять !lOДP~'­ ги по роБОТі на адресу швеї-моторист­ ки комуніста О. М. Дешко. Без від­ риву в:д виробництва вона закінчила веч;рню школу роБІтничо! МОЛ(),JІ, республі кансы;йй технологІчний тех­ нікум, здобула освіту технІка-техно­

Працюючн 8 випеРедженням гра­ фіка, броварськІ майстри по пошиттю дитячих обнов лише з початну H(j· року

нинішнього

трудівниця запевнила тО\,ариші •• що високо нестиме звання KOMYH!eT~, трудитиметься над тим, щоб достро­ ково виконати свої соціал!стичиl зо­

невинористаннх резеР!lів, дійове соці­ алістичне змагання все це сприяє успішному виконанню завдань.

ніш нього

червні

ня

тар мlсьного комітету партП 'РУЧИI; червону ннижечку з силуетом В. т. Лен!на іншій в'язальницl О. О. Вла­ совій. Одержуючи партійний КВІЦОІС.

ни вони прагнуть повніше забезпечи­ ти маленьких громадян Ираїни Рад Rрасивим і зручним одягом. Пр-l-

Мещодз,U{) у міс.ті

Hea.~ M.IeTP~ P!'OIO~

вироБНИ'!е!О

3

третього

водіїв,

операторІв

вирощуванцю

УчнІ

птицІ.

забезпечуються

щомІсячною

в розмірі ні 20 товним

стипендією

крб. (сІмей" крб.). безкош.

10

триразовнм

хар­

чуванням, форменним гом

та

тям.

од\{­

спецодягом,

взут­

При училищі є гур,

тожитак.

Час

навчання в

му

училищІ

ся

у

УчнІ,

виро(liничий

янІ

вчання ють

нашо.;

зараховуєть,

стаж.

закІнчили

на.

вІдмІнне,

ма-о

на

право

на

середцього

вступ

або

навчальнего

закладу

обов'язкового

ДО

вищого без

ТРУДОВОГО

стажу.

Ласкаво

запрошуємо

молодь

Броварщини

нашого

училища

вчання.

Наша

ЯГОТИНСЬКИЙ Згурівка,

вул.

до

на

на­

адреСіі:

район,

смт.

Леніна,

S.

СПТ}'-4.

І. СТРЕЛЬЧЕННQ, майстер виробничого на. вчаВWI.

.


'НОВЄ

ЖИТТЯ

НА ДОПОМОГУ ДОПОВIJ1АЧАМ,

Тема «На магістральних напрямах П'Я1:нріЧIШ». (До піДСУМl\ів виконання Державного плану економічного і со­

подарських науково-дослідних тутів респубаіки. «Радянська на>,>, липня.

Т11

Про роботу

підрядних

МіНістерств,

обl\омів партії, оБЛВИКОНКОМіВ по за­ ~езпеченню винонання планів будів­ ництва

і

введення в дію

виробничих потужностей

19~9

році.

пусr;ових

і об'юів у

«Радянсьна

Унраїна»,

липня. У Центральному Номітеті Номпар­ тІї України. Про роботу партійних

19 .. 9, 19

організацій

.hИїВСЬНОї

області

по

зміцненню кормової бази тваринни­ цтва. «Правда», «Сельская жизнь»,

У Центральному HO~1ITeTi Номпар­

т!ї України. Про ініціативу вчених с!льсьr;огосподарських науково-дос­ лідних інститутів республіr;и. «Ра­

Погребняк Я. новаторів.

1979,' 25

липня.

П. Досягти рубежів

1979,

«Робітнича газета>},

липня. Павленко Л. На вирІшальному на­ ПРЯМі. «Ниївська правда», 1979, 27

19

липня.

. Про пlдсу~ши виконання Держав­

ного плану

економічного І

соціально­

го розвитку СРСР у першому півріч­

чі 1979 1979, 21 Про

р.

«Радянська

Україна»,

липня.

виконання

еСіономі чного

і

Держав­

соціально­

го розвитку Української РСР у пер­ шому півріччі 1979 р. «Радянська Україна,>, 1979, 25 липня. .

В ответе за трудовую ДИСЦИПЛІІНУ.

«Правда», 1979, 26 липня. ГласнІсть, повторення досвіду

-

РЕ'довинів, творчий пошук складові ефеКТИВНОСТі З~1агання

пе­ таІ,і тру­

дівників ордена Леніна радгоспу «Бортничі» у боротьбі за виконання соціалістичних зобов'язань. «.hиїв­ ська правда», 1979, 18 липня.

Зима не за горами. «Радянська Унраїна», 1979. 11 липня. Нак ПОВЬІСИТЬ качество. «Правда,>, 1979, 26 червня. Набирать теМПЬІ раБОТЬІ. «Прав­

1979. 22

Да,),

липня.

Озиме поле. «Радянська YKpaїHa~, 1979, 20 липня. О ЧЕ'м говорят итоги полугодия. .Правда УкраИНЬІ», 1979, 26 липня. Порядок на производстве. «Прав­ да'>, 1979, 6 липня. Працювати без відстаючих. «Ра­ дянська Україна», 1979, 26 липня. ПРИМІРНА ТЕМАТИКА

ПО.тІIТІНФОРМАЦШ країнн

Про хід виконаflня в нолективі по­ станови ЦН НПРС «Про дальше по­ ліпшення

ідеологічної,

роботи».

шення

Про

ідеологічної,

по.']і тиr;о-ви­

дальше

по.']іп­

ПО.'Іітико-вихов­

ної роботи. Постанова ЦН НПІ?С від 26 R!іітня 1979 р. К, Політвидав УкраїНf!, 1979. Матеріали зборіВ п&ртійного активу респуБЛіКИ. «Під праПQРОМ ленінізму», 1979. ,N'g 12. Про дальший розвиток вищої шко­ ли

і

піДвищенн.а

спецІалістів.

якості

«Радянська

підготовки

Україна», НОМУ­

1979, 12. 17 липня. «Прапор НіЗМу:» , 1979, 24 липня. ;

,

МОЛОДІ Н0мсомольці

Гоголів-

стрі чноткаЦЬКQ'j

фабрини не праЦЮЮТі>. а

лише добре й змістовно

віДПОЧНRають

До було

цього Y~10B

спорто~!,

ХОЧ

УРСР у першому півріччі 1979 р.). «Радянська Укра,їна>}, 1979, 25 липня; «Правда УкраИНЬІ,>, 1979, 26 липня. Повніше використовувати резерви.

часу Д.1Я У

деНIfХ' професором Ін­ ституту Фізіології рос­ J1И,Н АН УРСР дoкr~­ ром

СЬІЩХ

лік.

«Ра,;.{янська Україна>'>,

ня

і

впровадження

передового

ду

у львіВському об'єднанні

досві­

<І: Елект­

тут не 3dНЯ1Ь

нолекти.в;

чимало Ф1ЗКУЛЬТУРНJшів. Номсомольці 8ИС1 упили З ініціативою обладнати б:ля фабрики зрззнrrвиї! воаейбольний маиданчик. Ії з ентузіазмом під-

всі

в

РИ4

кристалах,

в

са­

мому хОл.оді, а в гост­ пеРеТВОРЮЄТЬСЯ

низьюй

якІ при

температурі

Вflутріклітинна

рідина.

лять Qболонку

клітини

Нові ж

речовини

роб­

настІльки водопрони'к­ ною, що волога нейт­ ралізує

JU<i

дію

кристалів,

утворилися.

Результати

жеflЬ

мають !lеличезне

Добросовісно трудиться столяром У радгоспі ~Літкі8ський» Олексій Андрійович Руденко. Вже не один деся­ ток років він nРll,иножує трудові здобутки рідного гос­ подарства. И ого груди nрикрашаЮТIJ нагороди, як за війну,

так

і за

.мирну

ДОСЛіА-

учеflих-біологів

тичне

прак­

значення

для

сіщ,с~коrосподарськога

виробflицтва,

для

працю.

а

селеКЦЇЙflОЇ

також

робо­

-НИВІ-ДОБІРНЕ НАСІННЯти.

На фото: О. А. РУДЕНКО.

Фото М. Семинога.

. - - - - - - - - СІ.тІЬСЬКОГОСПОДАРСЬК~Ц ОГЛЯД i*E==E=~= 3а.1ИШи.10СЯ зовсі~1

неба- КЗС-20Ш в радгоспі т3,к і са, ярої

гаl'О часу до початк~' сівби не пущено в роботу. ОЗШIИХ ІіУ.1ЬТУР. них ПОГО:\НИХ

року

3а СІ"1ЦY~IOB

о:\ержано

менший

Вже

вrрати.'lО

набагато ра:\госпі

врожа.Й

ОЗЮIИХ

зернових крьтур

схожість і

цього насіння ОЗЮІОЇ

пшениці в

імені

ПО.10вина

ДОIi}ча6IЩ"

насіння

в порі в- ВIІЯВИ.'10СЯ

ВИКИ,

тимофііВІИ

й);е :і-під комбайнів сирим

озимцх

у

змолоченому

повно.

воросі

недогонів,

СИРИJli рещток .1'Jободи, щириці, зе~ .'lецах

чдеників

молодих

непридатним в рослин редьки дикої. ЯКЩО

сипки

сушильні кзс, а.lе

хо.аn

К)'.1ЬТ)'Р

день

<l:Під

прапором

за.'Іїзничнина).

1979,

13.

с. ром ленінізм),>},

,N'g

(До

19

ленінізму»,

с. 61-62. трудівників сталевих магі­ (5 серпня Всесоюзний

54.

«Агитатор,>,

42-43; «Під прапо­ 1979, М 11, с. 52-

Досвід правофлангових назбиран­ ні врожаю усіМ. «:Київська прав­ да», 1979. 1, 4. в, 10, 11, 15, 1820, 22, 26. 27 липня. ТурБО1'а про хлі1і майбутній у на­ шому нолгоспі, радгоспі, бригаді, «Ниївська правда., 1971:1, 26 Лf!ПНЯ. Потоково-цеховій системі у МОЛGЧ­ скотарстві

-

широке

впровад­

насіння

о зим и Х

56440

ЦНТ.,

на

серпня ЙОГО засипано ли- дарие

1 ше

43945

ЦЮ., або

77

комплекси типу через безгоспо-

сrаВ.'Іення

баrаторі\lНИХ 'l'рав мо.жна 6)');е просушити

ци~ і підгоroвити до зберігаННJI.

про- скщцних установок не вц-

центів, в т. ч. жита 50 КОРИСТОВУЮТЬ процентів. значенням. ПРИКРО, щО в ряді госУ радгоспі

по:\арств

ДО

не

&о.но може

втратити

cxo~

їх за

при- жість. У г-оспо~аротвах залиши.. «Велихо.ди~ ЛООІ в:асіння ярих зерно. ..

не поспішають з мерський» у овій час бу- ІИХ 8ід уражаю 1978 ро...

підготовкою насіння. Так, ло заКУП.1Jено комплекси Н. Тре5а Йог.о переЧИС1\И" в радгоспі імені Докучаєва, 3АВ-20, К3С-20Ш. Оу- ТИ, і засипаl'И під УР03lай

центральній дослідній стан- шильна установка ції осі~!еніння

тварин

за ТР\! ~980

року.

На

зел$.НИЙ

ще роки б}'ла розкомплеSіова- ~OPM ~ля Іикористання во..

ження. «Радянська Україна., 1979, 19 липня. Досвід органІзації трудового супер­

30Bci~I не

ліЛЬGькего району. «.hиївська прав­ да,>, 1979. 18 липня. До металобрухту по-господарсьному. «Агитатар,>, 1979, ,N'9 13, С. 32-33. Моральна деградація буржуазного суспільства. «СОВ2тсная Hy.'JbTypa», 1979. 10 липня. Про досвід виховної роботи в кол­ госпі «НраСНЬІЙ MaJ'!K» Горьновської області. «Труд», 1979, 7 лицня. Від маСОБоге до всенародного. (11 серпня - ВСЕ'союзний день фіз­

jIасіння озимих радгоспи Вище норм стащарту по н.п~, навіть кормову капу.. «ве.1JllliодlІмерсыilй>>,' «3а- ВІмогості насіННіІ озимих в e'l'Y, о:ш»е жито. Ярі ж зврВОРІІЦЬJ\ІІЙ», «.lіТІіі в с ь- радгоспах «Бобрицькиil», ~OBi u:еоб4ідно зберегти на

ництва у радгоснl «БGртнцчі'> Борис­

_,

1979. Ng 13,

с.

55-57.

МОЛО.:1і

Заняття

допоможуть

мо·

бадьорості.

JlОГИХ верб, крислатих лип. 3 трьох еіоків воно оточеl1е річками: Трубе­ жем, Гнїздною І Пілщmю. Після осушення заплав ріЧок у селt створено два водних канали, які мають чуДове

ПРИТЗДІТЬ У ЗАВОРИЧІ купа+

зелені садків,

роз-

водне

дзеркало.

Один з нцх проходить че­ рез центр села. В затри­ маних

дент.

Заворичі

Тільки почади

возах

водиться

B~

.'Іика кількість риби. в есновному карась. Отже є з чого зварити рибаль­ ську юшку. Приїздіть до нас відпочивати!

П. р'{ИГАЛО.

до н,\ і тепер не бце працю- мни, ,1;0 CHiry,

вати

Із

засипаного

ОЗЮІІІХ перевірено

сівну

придатність

24960 цнт., або

«30РЯ»,

ріпиqю, літню редьку, тур ..

«Rрасцлівськиl!:», ІМЛУ

насіння «ТребухіВСЬ!іИЙ». на

по- нашого

району

РадI'О~ПИ

готують

1980

Cyte

мають до.- пшениць,

року.

нааіння жита

дише сві:\ сушки насіння за до- по мо.4іJШВОGті

ОЗЮIИ! тритикале

засипати в

57 про- помого.ю устано!!ок ТТ-10, fi~~!ф)щі фОНДИ. Добре зро­ ТТ-І00, П-150 1 ВПГ-400, впг -600. В районі 6 сім уста н о. в о К К3С-40Щ, R3С-20Ш. Та з усього цьонасіння го арсена ;1У rехніЧIІИJk за~

центів. А Яliа ж Яliісl'Ь решти насіння? Це ПОКИ що неві:\очо. Чого ж вичіЮ'Юl'Ь у рцгоспах? до сівби

зар3,з мож"

без додаТКОВИ4 ВКіЩ- ~a сj,ати озими/!: ріпак, су..

засипати день.

!іИЙ», «3аплавниЙ».

ОЗЮIIlХ

ви-

приступа.1JИ

цієї роботи.

С.1або

.-11

Г. МЕДВF:/ШНКО, ГРО~Іадсьnнй кореспон­

ться в

не

Рубежі стралей

серпня).

нра ще працювати, до­

Село

таїться

1979, .1\'9 13,

липня.

крила Батьківщини. Дня Повітряного флоту СРСР -

Фальтували.

:\адуть

тка­

ни.н:l

не відібрати їх від насіння КУДЬТY.DНИХ РОС.'Іин на .. сінli,g ярого ячменю, вііса. і особ.'lИВО ярої вики, зла~

1979, 5

I\IOrYTHi

Відведену площу ого родили, вирівняли, заас· спорто~!

Но­

радгоспі «Ве.1JИliодимерський». А це ж насінні госпо:\арства другої груш,!! Вони мають 3Вр.нооqИСНQ~

«Труд)'>,

робничники.

,10:\і

І.

з'ясувалося,

нянні 3 МIІНУШО1И РОliЮIИ, а.1е достатній Д.1Я забезпечення В.1асних потреб насінням. Однак з П.1ану за-

рон».

МР,

трю!али

ЩJ,УК О.

що загроза живій

1979, 10

Будівництву високі 'Темпи якість. (До Дня будівельника 12 серпня). «Агітатор», 1979, ,N'g 13, с. 39-41: «Під прапором ленінізму,>, 1979, .J\'g 13, с. 58-60. Працювати без відстаючих.« Ра­ дянська Україна,>, 1979, 26 липня. Про систему вивчення, узагальнен­

. сlльськогосподар­

дашею,

«Правда УкраИНЬІ", 1979, 26 липня; «Труд», 1979. 24 липня; «Ниївська правда>'>, 1979, 24 липня. Робочому часу господарський

РЕД А В .ц І Й.~ оЇ п О:ІВ ти

~A ІНІЦІАТИSОЮ

сьСіОЇ

СіУ

ку.чьтурниr;а). «Під праnором .'Іенін;з­ ' •.,

І.

з

ну еt;ономічного і соціального розвит-

HGMY

З liиr~lIЬ політичного життl'І

ховної

у ході дослідів і експериментів, прове­

липня.

підсумни

ного плану

ки.

Інсти­ Украї­

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА БЕСІД Впровадження у нашому колект·и­ ві ;.{освіду, схваленого ЦН НПРС і ЦН Номпарт!ї України. Трудовий рапорт України. (Про піДСУМІШ виконання Державного пла­

1979, 15 червня; «Правда УкраИНЬІ», ... Ниївська правда», 1979, 16 червня.

Дянсьr;а Україна»,

иува.ли вчені республі­

країни Мистецтво, народжене революцією. (до 60-річчя радянського кіно). «Со­ ветсная культура~, 1979, 6 липня, с. 6; 17 липня, с. 3; 20 липня, с. 4. I\IoaoAicTb, сила, мужність. (Про сьому літню Спартаніаду народів СРСР). З питань міжнародного життц Перші кроки нового жит·тя В Ніка­ рагуа. «Правда,>, 1979, 25 липня. Нац!она.'Іьні відносини і боротьба ідей. «Правда>,>, 1979, 26 липня.

УРСР.

I\1iHicTpiB

найсильніші

НИМ орr~нічними речо­ винами, що їх запропо­

З питань КУ.11ЬТУРИОГО жиt'fЯ

Цe~!pa.'I.ЬHOMY НОМітеТі Номпар­

УI\Ра!НИ І Раді

H~TЬ

1979, 25

ЛІТЕРАТУРА

.. У

пробництво

:морози не с:трашні схо­ дам пшениці, обробле­

Про ініціативу вчених сільськогос­

ціального РОЗБИТНУ СРСР, Україн­ ської РСР, об,lзсті, району та 1\0.'1еl\­ тиву У l-J\lY півріччі 1979 р.).

З сто,р.

ВСЕПОГОЛНА nШЕНКЦН

з питань економічноrо життя країнк Впевнена хода П'ятирічкД, .Прав­ да>,>, 1979, 21, 22 липня; .Радянська Унраїна», 1979, 25 липня; «Правда УкраИНЬІ>'>, 1979, 26 липня.

СЕРПНЯ

8

1

Наука

ПОЛIТfНФОРМАТОРАМ І АГІТАТОРАМ

ЄДИНИП ДЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ В ОБЛАСТІ-

*

4 серпня 1979 l'ОІ<У

радо спц

собів працює

дише

би.1И радгоспи імені Щорса, імені ~fiчуріна, «Жердівсь­ кий», частково «Гог.О.'Іів­ єький», імені l\iрова, які в

1978 році засица.1JИ

цер\)­

од ІІа х:ідні фонди ОЗЮIИХ під уро­

«3авориць);ий», «.1iThiBCbКИЙ», «П.10Сliівс ь К и Іі», «3аП.1авниІі». В заГРОЗ.1Ивочу стані насіння озюlИХ шршої групи в радоспі

устаНОВlі'а в paiIF о G n і жай 19М року: радго.сп «Гого.1іВСЬhI1И». . . іЩj:lі Щорм (1570 цн,!,.), Ск.lцні У~ІОВИ підri'J1'ОВ~ р'ацоrп іщні Мічуріна ки насіння ОЗЮ!ИХ в цьому (281 О цнт., в т. ч. жита році, але 6 всі ~IОЖ.1иво~ті 1130 !ІНТ.), «ЖердіВGЬ­

«РуваніВСЬhИЙ». ПО,lОВИНfI насінної ПЦІениці «По.1іська-70» першої репро:п'!щіі вже втратило схожість. 3 цідвищеною Во.10гістю насіння 03ЮlИХ Пlпениць сортів «ахтирчаНliа» першої реПРОДУliціі, «одеСЬІіа-51 », «полісыа-70» другої ре-

ЩТИ євоє В.1асне н!сіння, IiИЙ~ (500 цнт.), раДГОСІІ ті.1ЬКИ треба ПРИliлае,и «Го.голівськиЙ» (500 цнт.), ст~рання. !t.'Іе~ЩТ~tорадгосп «Руд_ ПОРЯД 3 пі:\FОТОВIiGЮ на- НЯ» (3()О ЦНТ.), іщні Кіро­ сіння озичих до посів)' не- ва (550 цнт.). Пе ве.'ЩІ;ИИ гаііно треІіа готувати на- резерв пеРШОК.1аснnго ваго­ сіння ярих зеРНОjЩХ КУі!Ь- витого насіf!НЯ під пожай тур, багаторіЧI1ИХ трав. ~ l~.so PfJItY. . ІІЬО)ІУ році 3:J.значену pe~' ~. КАДАЦЦЕВА,'

про:\укції. ТЮІ чаСО)І 1')'- боту не можна відклаСfИ на шарку зеРНООЧIlСНОГО су- ociHHbO-ЗЮІОВИЙ періО;J;, бо шильного КО,! п .1 екс У насіння ярого ячменю, вів..

иа'Ц.'ЦtНIН\ Брgварсько~ районноУ державної наcl..и~І 1вспекції.


4 СТО,р.

...

4 серпня 1979 року

НОВЕ

СРСР ВПЕРШЕ після тридця­ Параска

Федорівна

Лотоцька

Ухала

батьківщину

на

при· ":І

долю. через

І вже по багато років

жала

вона

листа

війні, одер­

цювали обоє у шахті, піз­ ніше в Нанаді і нарешті

доч·

у Сполучених Штатах Америки. П. Ф. Потоцьк3.

від

~972 році. Увесь цей ча~

ки. Тільки через багато рокї,в Папаска ФедоріВЕЗ

'l!Юна

могла

жила

мріями

IІІ:l!ваннЯlМИ

стріч з

на

і

спо­

таку

зу­

рідними

місцями.

найдорожчою

-

людиною

ненькою.

... Проня

:ки-но

~y

Потоцька тіль­

ззкі.нчила

1 мала

семиріч­

неповних

16

ро-

розпов;сти,

що

налагодила

ії,

Р:ДНЮІИ

як і сотні інших юнаків і дівчат, привезли до Нюрн­

і

листування

кожного

з трепеТО~f

лист;в

з

в

з

разу

серці чекалз.

омріяної

і

доро-

берга. Страшна бу ла це дорога. Чим далі віддаля­ лася Проня від рідних

гої України.

Цим

ннм і жила. діти. росла і

ПідростаЛIl мр:я В;ДВі­

мІсць, тим сильнішою рос·

дати Батьківщину. здійснилася через цять рок'в. Тільки

ла у серці болісна туга за

чекан-

ВаНІ трид­ через

тридцять років вона змогла

обняти посив:лу в:д горя неньку, а батька так і из побачила він загинуа на фронті.

ЗУСТРІЧ

ВА. РІДИІЙ ЗЕМЛІ Вітчизною, І ніколи не П::J­ кидала ЇЇ. Працювала v фермера ПО 16 годин на добу. Робота була ваЖІ,ОіО

лерІвська армія просува­ лася вглиб країни, сіючи за собою смерть і тлін.

і виснажливоіО. А в 1(0роткі дівочі сни ПРИХ.Jдили тополі з України,

НавікИ врізався пам'ять страшний

їй у

шепотіли

1942

рік. Фашисти хазяйнува­ пи у Броварах, нишпори­ ли по будинках, вивозил~ молодь

JIЕЖОЇ

у

неволю,

Німеччини.

переховувалася а

коли

дому, Довго

до

ДЗ'

Згодом

схопили

поБИlвалася

рівна

сестри,

повернулася

її

до­

німцІ ... за

Параска

зустріла

роботящого доля

дo-~­

НОЮ мати, Марія Юхимів­ !На, та нічого не могла ді­ знатися про дальшу її

недоспівану

ська хата у білосніжній піняві вишень, солов 'їні ночі, ласкаві руки ~laTepi.

Прона

у

їй

пісню юності, К.lикали до­ дому, снилися ЇЙ батьків­

Федо­

хорошого,

хлопця,

закинула

у

якои

неволю

з

Польщі. Вони ОДРУЖИ.1Й­ СЯ. У пошуках роботи,

._----

притулку

чатку у

ОПИНИ.1ИСЯ

Бельгії,

спо­

де

пра-

На полях Броварщинй у розпалі жни.ва. Праців­

варі виступ жіночого кального ансамблю.

чить.

ники

честь

що

!Ію;:tи

можуть

спокійно жити і працюва­ ти. 6уіН впевненилlИ v завтраШНЬО~IУ дні. Щ\!' під час першої поїздкч

побувала

на

Виставці

сягнень

народного

;:щрства,

що

не

в

до­

hиєві.

Ме-.

вразив ТРУДОВИЙ геро-'

їзм радянських людей. які відБУДУЕали ЗРУЙНОВlне

гітлер;вцями

господарство,

кий

час

за

досягли

корот-:

небува- І

у

світан'КОВИЙ

сю­

край fї

дитинства.

Не

тільки

лися

з

попелу

};иїв

і

Бровари,

невп;з.нанними,

ЩИШ[, -

відро;щ­ красеі1Ь

а

стаЛІ!

ще

кра­

по;:t;лилась свої­

:-vш враженнями від поба­ ченого П. Ф. Потоцька.­ Навіть ли

за

від

роки,

часу

що

мого

мину­ першо­

го в:дв:дання Радянсько­ го Союзу, сталися раЗЮ'11 З)llни. Значно зріс добро­ бут .'lюдеЙ. Бровари вбра­ лис я в асфальт і бетон, робітники мають чепурні, добротні будинки, автомО­ б:лі. Щасливе і безхмар­

не дитинство У їхніх ді­ тей. Громадяни hраїIІИ Рад

КОРИСТУЮТЬСЯ

успішне проведення

тури

ринників.

дянський Союз на

побор­

вс-ій

Непомітно

дні

ни

Та

промайнула .

в

наШії[j

З<J.1IЧUИЛИ

незабутні

ВО- І

враження .•

Ножен день. прожитич І тут, KO)f\Ha зустріЧ, ствеР.1- І жували. що бути

громад}!· і

-

НИНО~І СРСР ке щастя.

це ве.1И- t~ І

вернутися в Радянський' Союз, жити на Батькізщині, та невб.lаганаа до­ ля, жорстока війна заки­ нули ~leHe далеко від рід­

них місць, з болем говорила жінка. В її очах я

завжди

прочитала

3.0

заклик

.

всіх людей планети: <!Бе­ режіть мир на зеМЛі!». Н. ГАМАЛIИ.

права-

ків

ча А. в

О.

році

П.

Ляшенко.

Олена

керівництво

що

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ ПОНЕДІЛОК,

СЕРПНЯ

6

ПРОГРАМА

ЦТ

10.З5 .Очеuидне неймовІрне.. 14.50 Док. телефІльми. 15.40 Телефільм .Фліппер'. І І 2 серії.

~~'.~ ~~~цe~~~'

17.30.СпортивниА

18.15 18.45 19.05

П'Атирічка.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

клас..

Рік

четвертиА.

.

.Сьогоднl У свІті.. Виступ естр.дно-симфоНlЧ· ного оркестру ЦТ І ВР і ансамб ю радянської пісні

.•

19.30.ПОКИ б'ЄТЬСА серце •. Вистава.

21.00

і

..

10.45 .П'ять хвилин на РОЗДУми_, Молодіжна програма. 12.15 Концерт. 15.05.Мапа'. Вистава. 16.00 КіНОІІрограма. 17.30 «Вахта врожаю>. 17.50 Л. Бетховен. ,ШотлаНДСLкі піснІ.. . 18.00 Док. те,,"фільм .• Море наше Ладозьке.. 18.30 Екран молодих. .Інтерклуб.. 19.00 -Актуальна камера.. 21.00 .Час.. 21.3.5 «Образ .... Муз. фІльм.

«Час..

18.15.Таланту

19.0( .с"уж) зу!'. 20.00 Вечірня 20.15 Кубок

невгасима».

і

танці

.Лист

з

легкої ІтаЛІЇ.

народів юності'.

СЕРПНЯ

ПРОГРАМА ЦТ «Поки б'ється серце». Вистава. .по Сибіру І Далекому Сходу Кінопрограма. Телефільм .Фліппер І серії.

9.05

14.50 •. 15.40 4 17.40 Д<lК. телефільм

•. 3

.Шахма-

ТОВО'.

1~.00 .Життя

18.45 19.00

дитини.

Міжнародного

Телевізійний

.Москвичка'.

10.15 !0.45 І

[.4.,

ПРОГРАМА Концерт. Кіноогляд Телефільм

року

клу5

УТ

.Резонанс'. .Виліт затр"-

.Хатинка-вертинка'.

.Депутати

і

життя..

ЛікарІ них

одного з

Аналіз ки,

та

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. - орган Броварского горкома Советов

партин

Н"РОдНblХ

Газета

УкраинЬІ.

депутатов

ВblХОДИ1

на

городекого

КиевскоА

украинском

н

рай >иног<>

І

"бласти.

-..,~.,.....,.....,....,

20.51)20.

м

Я3Ь1ке.

вул.

Друк

• -". -. ..

НАША АЛРЄ:::А: БРОВАРИ.

154. Обсяг 2

Київська.

високий.

балету

І

Ім.

А.

мати

Ма.,-

розміром

ву

.

Нопели фі.1h"

AKi~

про

.....

людина,

дів,

81.1-

Всесвітня

меди-

полоси

секрет.а р

МІсцевого ро(\оти.

формату

_~..,.,...."..~~...,..~~.,....,#"

прове­

проти

ку­

організацІя

охорони здоров' я занепокоєна різким збільшенням

по­

в

вживання

багатьох

Так, з року

алкоголю

країнах.

до

1950

рі чне

1976

споживання

алкоголю в світу зросло

країнах ЗО-500

25 на

процентів,

ПРИЧО:\IУ

на

зо процентів у Португа­ лії і на 500 - у Захід­ ній Німеччині.

міста елен­ який

У США збитки від ме­ психічних і со­ випромІ­ дичних,

чутний який

вухо;',! вІдля­

нинішнього

ціальних наслідків ВіЮІ­ вання алкоголю оціню­

ються ларів

в 4З на

працюватимуть

мільярди

до­

рік.

(ТАРС). Редактор Є.

ТЕЛЕФОНІ!: редаиора -.19.382; заступника редактора - 19-4-47: І

""СОВОІ

ході

Н_

ФЕДЯJI •

~~..,.",......,...".......,......,.~..,...,....,.,....,..."""."...........,...."...~.J'.,....,.,.....,.~..,.........,,..,,,....,,.

ВІДПОВіда~ь ЮГ0 дена

не

СВІДЧИТЬ

вивчення

Він

кінця

які

в

ка:lшанії

року У магазинах з'явиться перша тисяча прила-

музику.

.Щаслива

ледве

До

менто­ яні

нагадує сірнико-

людини звук, кує комаріВ.

•.

не щастить'_

ВО.l0кнами,

СТАТИСТИКА

спадковістю.

коробку.

нює

19.СО «Київ місто MO€>. Вечірня казка. Міжнародна панорама.

20.00 20.15 21.00 21.40

просоченими

ЛЮІ

дення ріння.

КОМАРІВ

Док. телефільм ,ЗмІна п~уроку

нені

товаРИСТВО1\!

вели-ке

Вчені польського Вроцлава створили тронний прилад,

ви­

Ці цигарки продаються Датським онкологічним

ЩО ВІДЛЯКУЄ

Концерт.

з

із

~Іають

спалахують.

медиq­

ПРИЛАД.

•.

-

для

які

4: Нор­

випускав

гляд звичайних, та за­ мість тютюну вони заПО'Iі­ роз­

відбитків,

фірма

ініціатив»

цигарки,

захворювань,

в' язаних

ПРПГРАМА НА ОБЛАСТЬ

17.55 18.40

дикс

штату

індійські

може

різних

"ибаєва. «На добраніч. діти!. .Час>. Телефільм ,Читав Анатолій Паламаренко

ра­

куль·

ТЮТЮНУ

Датська

знайшли також

значають

ВсесоюзниА

методист

будинку

ЦИГАРКИ.

різницю у відбитках паль­ ців хворих на рак.

вам Киргизького театру опе-

20.45 21.00 21.35

тури.

серця мож­

коледжів

Пенджаб

зліт представників трудови~ об'єднань школярів.

~~~,.,.,.,.~..I"..,..,...."...,.,.,,...,.......,.....,._~.,,.,....,..~...,,...,..,..J/I"o...,...,_..,~~~

КоммунистическоА

про

;кни-

на визначати по відбитках пальців.

18.00 Концерт ліричної пІснІ. [8.30.Павлиські казки •. 18.50 Музичний внтракт. 19.00 «Актуальна камера •. 19.30 Мультфільми для діте!!. 20.00 Творча зустріч з колекти-

чинається

муеться,.

16.00 16.40

Репортаж

ри

-

•.

21.00 21.35 До

17.15

науки..

«СьогоднІ у світІ.. Чемпіонат СРСР з фугболу: «Спартак. .Динамо (Москва). .Час..

Радянському Союказка. Європи з Передача з

атлетики.

21.00 .Пісні СРСР.. 21.40 Фільм

сила

7

ВІВТОРОК,

йонного

cTBeN-

психічні

1 хвороби

лади

значення

УТ

задо­

ВІДБИТКАХ

жують,

НЕМОДРУК_

вико-

М. ГОРБАЧ, старший

ПАЛЬЦІВ

Учні,

жнив,

нанню Х.l;БОРО{jа~1И соціа­ лістичних зобов'язань 1979 року.

калейдоскоп ІндійСькі лікарІ

парти і столи. Мине кіль­ на днів і ремонт буде за­ нінчено. Л_

проведенню

ЩО НЕ МІСТЯТЬ

ПО

які проходили практику у школі, відремонтуваЛlі

Фотоетюд М_ Семинога.

плеНУ~Іів нашої партіУ, вони сприяють успішному

Зарубіжний

школи!

теслярІв.

досягненсільського рішення

від звича йної електрично~ батарейки.

АНДР!ЇВІВ

нати і кабінети у світлі, пастельні тони. Задоволе­ не

слухають

передовик: в

Пропагуючи

ДІАГНОСТИКА

Жабінець. МаЛЯРі В Д. Балагура, З. В. Ханенко, Л. О. Демченко та інші пофарбували класнІ Ki:ll-

роботою

З

Pd-

господарства

ня передовиків господарства,

ди Плосківського БУДИНКУ J;УЛЬТУРИ. Великий енту­ зіаст своєї справи керів­ ник агіткультбригади

равління. якою керує БР~1-

гадир

Лише

ЇХНЬО:lI,)'

місцях механізаторів. ово­ чівників, тваРИНllиків. Незмінним успіхом ко­ ристуються і виступи агі­ таЦійно-художньої брига­

бууп-

дівельно-монтажного

на

виступів без­ на робочих

12

посередньо

В.

школі NQ 2. Тут працюе бригада досвІдчених пра­ ц~вників БроваРСЬJ:ОГО

ро­

зав;дую­

Ващенко.

цьому

Повним ходом іде ре­ монт у місьюи середнііІ

ПРОГРАМА

його

виконання

жнив, I{О~lбайнеРів братів Петра та Івана Семиногіd. Агітаційно - х у Д о ж н ! бригади з початку nоку С11'ЙСНН 1 И vже 132 висту­ пи. Добре працюют!> культаРМіЙці клубних за­ клад'в сіл Р.Усанова, На­ лити, Гого"ева, !{расиліз­ ки, БогданіВки та інших.

сільського

очолює

хід

вшанували

не­

клубу, ЯКУ уже кілька

о.

йону і свого радгоспу_ Нещодавно культарміЙlIІ

З:Vlінним успіхом у ГЛЯД'l· чів. Далеко за межа:vш рідного села BiAO:lla агі­ таційно-художня бригClДЗ

воленням

держрозрахункового

CbKOFO

господарст­

3азимського

Л.

соціалістичних зобов' іі­ зань працівниками сіл;,­

xv-

користуються

Так би хотілося П')-! рахунку

-

висвіТ.1ЮЄ

агітбригад. До їх входять працівни­

сільського

керівник

Висоцька п'д час виступі'"

тва­

16

ДИ:Jектор.

агіткульт:5ригци

ва, інтелігенція, школярі. Виступи культармійців

землі.

перебуваНШІ

країНі.

к!!

го

механізаторіd

У районі працює ДОЖНіх скла;:tу

го будинку КУЛЬТУРИ. йо-

року бажаними

овочівників,

техніки.

Добпе об.~аднана наоч­ на агітац:я у ку льтармій­ ців Димерського сільсько­

ЖНИВ­

району,

жнив

композиторів.

1978

ної кампанії Вони стали

лого розквіту науки, кул:,­ і

по­

літіНфОР:lJaторами надСІ­ ють допомогу партійНЮI організація'М району у мо­ білізації трудівників на

у стадії завершення

ПрилетІла бджІлка.

та

пєреДОВИІ{іВ

во­ На

комбайнеDів І. Я. Топіхи, А. Б. Ада:Vlенка, водіЯ В. І. Б'гуна вони майстер­ но виконали українськ! п'сні та пісні радянськюс

P<J.-

Нультармійці

З' агітаторами

у

ник миру

тягнуло

тирічки.

гостями

ною,

так

'

народне

і

сільського господар­ ства району розгорнули фронт боротьби за уро­ жай четвертого року п'я­ зом

госпl'­

ГраН;:t:ОЗН! плани радян­ ських людей на l\fайl'iутн<о. І віриться. ЩО ВОЕИ ста­ нуть д:Йс-н'стю. адже Ра­

ди. ,ІйВ, як чорні фашистсь:,1 полчища обрушилися Юі нашу землю. Рвалися снз­ ряди, горіли будинки, гіт­

ми, гарантованими найгу­ манн:шою у СВІТІ Нонсти­ туцією СРСР. А це зна­

Вдруге Параска Фед'J­ р;вна П·lИЇХС1.:та в СРСР нещодавно, бо не МОГ.lа не приїхати, бо росла в cenHi туга за Батьківщи­ бо

НУ ЛЬ Т АРМІИЦІ НА ЖНИВАХ

ГОСТВЇ====

ЗАРТВZ.;RИИ"Х

'!'ирі'Чної РОЗ!JУКИ

8

ЖИТТЯ

-----------------------------------------------------------------------------

•.

ВIЛДІ.'у

раДІОмовлення

сlльськоп»

господарства,

- 19 З-18: вІдділів ~ 19 4-67.

промисловості,

фотокореспондента

А2 .

- "'-.1--

Газета RИХ<>ДИТЬ .

кореспон-

_...",...,..~~~~~~~..,.~~"..".."..,.

-II.!Д;С 619б4. Броварська друкарня Київського облуправління В справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. ,Київська. 154,

У

в[второк,

п'ятницю

.... _&'".,~..."..,.~ __

І

єe~eдy. суботу.

-.....,. .. __ . .

Зам. 4448-11.20_О.

і

#123 1979  
#123 1979  
Advertisement