Page 1

ПРОЛЕТ АРІ ВСІХ КР А ІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК

ВИДАННЯ ЗІ-'А

.,

.Ni 123 (3121) СУБОТА

17 жовтня

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ІІАРТП УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Гідно

споживчої коо­

І

перації району готуються гід­

но зустріти

XXIV

з'їзд НПРС.

XXIV а'іад ВПРС! ------------------------------------------------нано на

зобов'язання на честь цієї зна­

101

громадському

процент, а по

-

харчуванню

вельного обороту на центів.

менної nодії, вони достроково,

жовтня, винонали п' ятиріч­

ний пnан

обороту на

на 113 процентів. Винонано також п ' ятирічний план заготі-

Виконуючи взяті соціалістичні

1

За дев 'ять

роздрібного товаро-

129

про­

місвців держав­

ний пnан товарообороту вино-

процента. До

101,3

Ви:сОО< е трудове ВНІНЛИІКане

до

з· ·~зду

XXIV

нує

в .кожному

п ідне се н­

Ра:ду€ .колектив

Пі,ДГОТОВКОЮ

КПРС, цеху,

на

лочатку

па­

·за•воду

дJ'іКТ!ШНі•сть

елект ро­

ла·сь у нуто

у;пора лися з

данні закупівлі тонн закуплено

картопnі тонн.

винонан­

господарсько-фінансо­

Ба,гато

Тру:д:вн.ИІки сільського гослад а р ­ врожаю

річки. р а н ня СРСР з 109 На 99

останнього

збиrрання

р<жу

і

нову

си:ст.ему

еко.номічнDго

•старань

до:кла.дають

жнив

.ЗJа;к :rнчуют•Ь

на

техноло-

гії і рафоналі:зафї на багах 1 б тьо ,д ланках вира нИІцтва .

ШІІІІІІІПІШПППІІІІІШІІІІІШІ•

к.ра їни

П іД:В ИЩИ­

п ереходу п ід-

замяки

нової прогресивної

;п'ятиріч­

обсягу виробництва .продук ­ Ції 6 жовтня, а ло реал іза­ ці.ї 13 жовтня.

ства

про­

n'яти ­

і

до того,

вм.іння

щоб

·коле.ктиві

Руднянськото вс е

нее

ширшого

ро·змаху на'бирає переджовтне­ ве С(}Ціалістичне змаrанн•я.

Трудівники

села

прщоодатне

насе·лен ня се­

ла, учні старших класів міс­ цевої школи. На д~помогу нам прийшли шефи робітники

•докладають

Броварс~:>кого

не·стан­

зусиль, щоб швидше

ку, дальше

•СЯ 3 ОСіННіМИ НОЛЬО'ВИМИ ро·бо­

на ння. Вийшли .в поле праців­

Та:МИ.

ники

підвищення нуль­

тури радянської торгівлі.

всій

вИ!Пуснают ь ви-сDкої якості .

ки ще

ІПtзню горо­ •столові

Зараз іде масове

соціалістичне

ГОІСІпної М€Хан;чної

:ма.йстеJ)Іні.

секретар

рів. До цієї роботи

племптах озаводу.

3

нести ·тру-

Н.

залучене

КУПИРО,

парторганізації

ttагородою!

киrвськии ВИКОНІЮМ

ОБЛАGНОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ ЗА Д.()С.НГН.УТ·т УСПІХИ В р,ОЗВИТКУ ГРО1 МАД<СЬКШО ТВАРИННИЦТJЗА ТА ПЩВИЩЕНН.Н ИОГО ПРО-

робітн и-

ро,згор-rають

змагання

збиршння

з нею. Перед у змаганні ве­ дуть робітники з шефсЬКQГО :rіідприє-lІІ'Ства та коле:ктив рад­

за

ДУКТИВНОСТІ НАГОРОДИ.В JЮЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ДИРЕК-

.к ожної змі ни випускати якна:йбі·льше висо.Ію.я:кісної про,ЦУJ!{ІЦії, 1бри.га 1да с.кладальниць. я1ку очол ює Жанна Петрикеє-

ІІІлан да:ти о•світлювально.ї ар-

виробів

ТОРА КАЛИТ.ННСЬКОІ ПТАХОФАБРИКИ В. Д. НУДРЕНКА. ЗА ДОСЯГНУТІ УОПІХИ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКО·:J.~·'ООП - 0ДАРСЬКОГО ВИР·ОБНИЦТВА І ЗОКРЕМА ГРОМАДСЬКОГО

ху . Особливо ві1дзначаються в роботі окла,дачі люмtюс-

більш ніж на один мільйон карбованців, викона'І'И ішан

'11ВАРИННИЦТВА ТА ВИ·ООКУ ИОГО П.РОДУ;КТИ,ВНІСТЬ ВИконком кю.вськоr ОВЛАСНОІ РАДИ ДFJІУТАТІВ ТРУДЯ-

·першого кварталу

·ва, і з~1і н а майстра Галини Савицьної з механічного це-

те, щоб mона,д

й

облад­

це.нтральн о ї контори, С'n еrц іалі.сти та р(}бітни:ки з ін­ ших ділянок виробнищтва. Работа .Йд€ дру·жно, за кіль­ ка дн;в повнkтю ІІ'Пора6.r.юся

кор·мовоі мор:кви, нкої ще за­ ЛИІШИЛ(}С Ь близнко 20 гекта ­

nродук­

RПРС ,

ширщ е

.ріЧний

ЗіІбрано також

гідно зустріти

.з'ї:зд

XXIV

Виконано

дину капусту, КОР'М()ІВі бур·Я'КИ.

ДО'ВУ ІВ<!ХТу ювілейного раку та готуючись

площі.

план пр одажу її державі.

!Центів,

Пр.ощо·вжуючи

дартн ого ·~о·мушальноrо

Наші механізатори вже ·за­ •кінчили <fбирання карт·оплі на

лювальної апаратури Вален ­ тина Сорока, Ва·силь Б ере­ бей, Євг ені я Мельниче нко , лива.рнищя цеху пластм ас Л і ­ дія НосеНІко, робітниця д іл ь­ ниrці гальвані ки Галина Р у­ :денно та батато їх товари­ шів ,по робот.і . Вони виuюну ­ ють н орми на 120-125 про­ ці ю

впорати­

за'Во.ду

вих показників ювілейного ро­

матури

та

п'ятир.ічний

.і нших

1971 .

ЩИХ НАГОРОДИ:В

року

ПОЧЕСНОЮ .ГР.АJМОТОЮ

~

КОЛИШНЬОГО

\

центних світильників, на,до 23 березня. \ ДИРЕКТОРА РАдіГОСПУ « РУСАНLВСЬКИИ » М. Л. ХАЗАНА. ~ Пра.І-Стично з аве ршенІ() з·би ­ стільних ла·мп та Іншої ос·вітГ. АНДРІЄНКО. ' З НАГ,ОРОДОЮ ВАС, ТОВАРИШІ! ~ хлібів. Яrк лов'tдомил.о ЦСУ 14 жовтня, зе рнQві з:•бра.но IUORUIHIUIIIIШUUIIUIIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIIUШIIIIIШIIIПUПDOПUIIIIIUIПIUIWUIIUШIIIIDIIUIIIIUUDIПDIIIDIПIIПШUIUUIDt .мільііоні.в rгекта рі•в п ол і.в . процентах цієї .nлощі хлі ­ НИНІШНЯ п'ятирічка має свої

істотні особливості. І одна з них с1•вба ОЗИ'МИХ зе р­ - прискорений розвиток галузей нових ·КУЛІЬ:Ту р. В .ціЛОМу ПО кра ­ промИ'Словості, які виробляють ЇНі вони роІЗІм :щені на дев'яти де ­ предмети споживання. Це знайшло ся ти.х О З И1МОГО КЛИНУ (3Q,4 м.:ль ­ св оє в ідображення і в роботі хар­ ЙОН З rеюарів ). План Jз и:мої сів ­ чової індустрії, трудів.никІі якої би ВИ'КОН•али ['ОО!Юда•рства Б !ло ­ багато зроб или для того, щоб ус­ русі>ї, К а•з.ахс11ану, Литв и, Л атв:ї пішно втілити в життя рішення та Есто11 іІі . ХХІІІ з'їзду КПРС. План ора·н;ки зябу в ціл-ому по Сьогодні вже можна пі дбити к.раїні в.ипюнано н а 76 п ро цент ів . деякі попередні підсумки розвит­ З яб піщня:rо() на площі 81,7 м ільйо ­ ку харчової. промисловості Ук­ на геuпар : в. Це на к : ш>ка м~іль­ раїнської РСР за 1966-1970 ро~. йо н :•в ге.кт.а рів б'JІІьше , н іж торі.к . Обсяг виробництва в цілому По (ТАР.С ) . н ашом у Міністерству збільшився Іtа 22 проценти. Пон ад річні пла-

жовтня --День працівнинів харчової промисловості

18

б а о6мо.1о-че·но. .Заве·р шу.єть-ая

ДЛШ Шд!ШФІrФ ~illilJllliillФirФ ~~(І)JШ ни

населення

одержало

продо­

водьчих товарів на мільярд кар­ бованців. Зустрічаючи свое традищине свято, 700-тисячна армія харчови­ ків.. республіки успішно виконала де.в'ятимісячну виробничу програ · му завершального року п 'я тиріч­ ки. Додатково до завдання від­ правлено

в

торговельну

мережу

В 'Ід:пов:щ•н'О до прогр·а ми .опів р о ­ б :.т н.и;цтва

с оu.іал:.ст ичних

кра їн

14

з аrпу ск:

штучного

су:rrутни•к а

Землі « Инте ркосмос - 4 » . Сушут·ни•к « Инте рко.с мос-4» ;при ­ ЗІНІаче ни•іі .дл1я прю;:юв·же-н-ня с•rrіл·ь­ них .:ю.сл ісдже нrь ул·ьтр а ф і ол етов.о ­ го і р е н!Гге·ні в.с t>коrю вшпр·о м:.ню ­ ва нь С он,ця т а пр·о·м і нюван·ь Н•а

•вп.1иву цих ви ­ ст руиу ру ве р х ­

ньої ат м осфе·ри Зем .l! . (ТА РС ) .

ф

у

г а луз і .:юсл!;дrже ння і виІ-СОриста н ­ ня ко<:.мі:чно•rо пр остору в мирни х u,:,1я.х жовтн.я в С РСР .пр ове,ж ­

Понад чо го

60

імені

різни х видів дитя­ випу скає

кон сервний

В.

І. Леніна .

завод Недавно

завод освоїв в ипу ск

фрукти­

вих соків і пюре, па ш тетів

м 'я сних

консерв ів

в

алюм і­

н ієвих тубах.

На фото: передова робітни­ ця Лідія Іванівна Щ елкова. За

МІЛЬЯРДИ Бр атс t>к а Ве.lи;кого перший

БРАТСЬКА

ГЕ С

і.ме ні

Жовт ня

-м-:.%яр•д

е.lе·ктрое.не.р•гії

50 -.р:ч чя ВІІРоби .lа

.к :,п.ават - г<щи•н

'пона ::~

п 'ятиріч ­

ний rиа•н. До кінця року ста;н ­ ці,я ,д аст ь

на•р•одноrму

гос по,дар­

стrвгу ще т р·и мілrьяр,ди

го,д ІІН .

З н а•ЧІЮ

к і л оват ­

з.н-и.ж е·но

·со-б і­

ва ртkть електр-о·енергі.ї.

{РАТ АУ ).

свою

багаторічну

дуктивну п рацю стві

вона

тисяч

тонн

цукру,

6

тисяч

5

ти­

високоп оn·

на підприе,и­

нагороджена

орде­

ном «Знак пошани» . Фото І. Павл енка .

( Фотохроні ка

РАТА У ) .

доби

переробляти на шkть тисяч

тонн

с ировини

більше,

сяч тон'н олії та іншої продук­ ції - всього на 180 мільйонів кар­

нулому

датковому

введенню

бованців.

цію трьох

Jаводів

Харчова

ін дустрія

України

-

велике, складне господарство. На ф абрика х, заводах, комбінатах ви­ пуск аються нині продукти майже трьох тисяч найменувань.

п'я т иріччя відпущено понад 900 мільйонів карбо•ванців державних коштів. 'і,Збудова но 61 нове п ід­

харчува нн я

Одеський

106

тонн кондитерських виробів,

Слід відзначити , що підвищення темпів розвитку харчової індуст­ рії нерозр ивно зв 'язане з її тех­ нічним переозброєниям. На це за

НА ОРБІТІ « И НТЕРКОСМОС-4»

но

шефів

ДОПОМОГОЮ

rплем·mахозаводу

Ноаператори Броварщики бо­ ня всіх

У

400

600

рються за достронове

стИІ:vrулювання, впровадже нню

слова .

ним зав данням по загальному

На фініші

Праці

а

р аза. Цьо·го досяг-

планування

ви:конати п'·ятиріч.ку до 19 жов'І\ня . Броварські св і тлода­ Вони

1, 7

п:рню:vrства

!

дотриrмали

вип уск

два з половиною рази,

зання, коле~rтив .пі-.д:приє.м·ст­ ва В'ЗЯВ П і;двищен! вирішив

честю

з

арм а ­ тури та інших виробі'в зр іс у

ко ж­

технічних виробів. П е регля­ нувши раніше взяті зобов'я­

ри з

п'ятирічки

що

е.1е.ктроосв1-глювальної

ній в иробничій дільни ці Бро­ ва:рського

те,

3

кінця року буде продано до­ датково товарів на 1 міnьйон карбованців. При річному зав­

ВАГОМИЙ ДОРОБОК СВІТЛОДАРІВ ня.

коn.

2

аустр1ве:wzо

~©[ru~)Ar!J ~®®[ru~lP~IJ®~Ш~ Працівники

ЦЇ!Н а

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

р.

прие м ст во, реконструйовано і роз­ ширено багато діючих фа брик і заводів. Вп.роваджуються безпе­ рервні процеси виробництва, які да ють

змогу з~нач но підвищувати випуск продукції, економ ити мате­ ріальні і трудові ресурси.

Нині н а харчових підприємствах рес публ іки діють близько 4300 .автоматичних і потоково-меха нізо­ ваних ліні й, з них 1300 встановле­ но за останні роки . Великий еко­ номічний ефект дають переробка цукрових буряків на безперервно діючих дифу з ійних апаратах, впроваджені на хлібозаводах аг­ регати безперер.вного замішування і броді•ння тіста та інші технічні

році, а

ніж

у

ми­

це рівноцінне до­ в

експлуата­

середньої

по­

тужності.

Борючись за підвищення техніч­ ного рівня і економічної ·ефектив­ ності вир обництва, поліпшуючи організацію праці, зміцнюючи си­ ровинну базу, колективи під­ приємств

прагнуть

ЗЗДОВОЛЬНІІТИ

якнайповніше

ПОПИТ

населення.

Для цього необхідно давати не тільки більше продуктів, але й пі д в и щувати їх якість, розширяти асортимент,

поліпшувати

оформ­

лення.

Чимало нагород заслужили тру­ д івники фабрик і заводів, які зма­ гаються за високі виробничі по­ казники, успішне ви конаннЯ своіх

соціалістичних

зобов 'яза иь.

Ряд

підп·риємст-в · відзначено Ленінськи­

ми ювілейними Почесними грамо­ тами . Серед тих, хто удостоївся ціеї високої честі, Донецький булочно-кондитерський комбінат, І(иївський хлібозавод .МІ І , Сали­ вонкі·вський та Ідлінец.,....дукро­ ві зав оди та інші. Готуючи гідну зустріч XXIV з 'їздові І(ПРС, працівники харчо­ вої промисловості прагнуть до­

нововведе ння.

стр оково

Ось один характерний приклад. Уже ви пуск ається цукор з нового врожаю. Завдяки реконструкції підприємст·в, оснащенню їх новою

останнього року п'ятирічки, внес­ ти свій вклад у справу підви щен1ІЯ добробуту радянських людей ­ будівників комун ізму.

технікою потужності цукрової промисловості республіки зн ачно зросли. Підприемства можуть що-

завершити

завдання

М. САНОВ, міністр харчової промнсJІо.~ вості УРСР.


В

ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗА[j!ЯХ РАЙОНУ ---------------------------------------

На вирішальних дІлянках Партійна орга>нізація рай­ шлях·вЯд·ділу невелика. Вона нара•ховує лише 10 чоловік, але комуністи подають велику допомщу цмін'kтрації у вико­

-

раз

СТУJдент-заочник

В бездоганному стані утри­

довика~и

жди

виробництва.

розетавили

КОМУІНістів

ки

в в

Павло

Матюшко.

зразковому

стані,

зна­

поряц·ку.

Партійна організація ро·сте ПС!'ПОВНЮЄТЬСЯ За рахуНОК

і

дівництва.

кращи•х

кому­

та

На Їхніх діл·янках дороги зав­

так, щоб вони трудились на в·сіх вирішальних ділянках бу­

На•приклц,

авто­

мують шляхи ре·монтники май­ стри ~омуністи Олекса.ндр Вез­

штанмсо

Ми

Кабінет партійної роботи діє

дорожного іН!ституту.

нанні плані•в бу;дівнwцтва та експо'Іуатації шляхів і є пере­

виробничщиків, інже­

ніст Григорі.й Кожухівсь·кий працює на бульдозері. Ще взим­ ку він відр~.'tІонтував його свої­ шr руками і те•пер на 120130 процентів вико.нує норму

нерно-те·хнічних

виробіп;у.

жухі•В'ського та інженера Гри­ горія Касяна. Орrанізовано

Тов .

Кожухівський

nраЦ/00 НаЦ ПіІДВИЩеННЯіМ СВОГО

працівник і в .

В цьому раці прийнято канди­ датом в члени КПРС інженера Петра Третяка, в чле•ни ІШРС буЛІІ;J,о·зериста Григорія І\о­

-

за·галь ноосвітнього рівня, на­ вчаєть·ся в 1О кла1сі вечірньої

РІУ3ІІ!очали ми і навчання в си­

шк·оли робітничої молоді. Не від·стає ·від нього і Іва:н Дуд­

нулому році вивчали історію ІЮ·РС, а .в дьо·му політек о­ номію. J\.ом}lНі•сти від~іду праг­

ник.

Колектив

виявив

йому

висо·ке довір'я, обравши голо­ вою .місце•вко.му. І. Дудник чу.йна лю;щна , якщо треба завжд и

допоможе

сте"і партійної освіти.

нуть

високими

ро•боті

-

В ми­

показника)ІИ

зустріти

в

з'ї·ц

XXIV

КПРС. І.

товаришу.

БРУЄНКО,

В минуло·му році він успішно

секретар

за•кінчив сер~ДІНЮ школу, а за-

зації .райшляхвідділу.

лартійної

«Увага,

увага!

Слухайте радіогооетю,

так розпочинає свої пере­

-

дачі редколегія

радіомовлення

Київської птахофабр ики,

Калитянеької птахофабрики партійний комітет створив ка­ бінет організа ційно-партійної роботи. До послуг комуністів і всіх відвідувачіІЗ

є свІЖІ

по різкому піднес енню

Партійний ІіЮІітет nотурбу­ ва~нся також

про обладнаrння

r:aбirreтy. Иого стіни

комуністи

сти, дектори, політінфор:мато­ ри. Вони чаето вwсту•пають по

І. С. Аша.мо•к, Г. іМ. Ворпсец­ к_о, М. С. Сніцарук, П . Ф . Ко­

радіо_rз бесідами про рішення

новал і інші.

липневого Пленуму ЦК КПРС

Радіогазета стала сп•равжнім помічником партійної органі­ ·зації по мобілі зації трудівни­ ків птахофабрики на успішне виконання виробничих планів.

і яипневогq Пленуму ЦК Ком­ партії .. Ук•раїни, про успіхи

розповідають

господарства

виконанню п.ланів

по

ви.робниц-

Т. ІГНАТЕНКО,

тв" і продажу державі яєць і

секретар парторганізації.

мяса.

rJio 1</!АЇНі Р~днііі) КАУЧУК ств о р~но в стол иці Бі.тюру.сії, сіJІь­ я.кої вир обЛІЯЄ с~>ке rооІЮІда•р·ствю

НИЖНЬОКАМСЬКИЯ

На

Ннжн·ьокаІМ.ОЬІІЮМУ

.х ім:•чн.о ·

!ІІУ ко.:~~б 'Ін.аті вююнано ГОJю.вн е зюбо.в '.я.за.ння в .соц ! а.1·:сr ичн о.м у ЗІм.аrан·ні за тЦдн у 3устрі•ч XXIV

.з'ї31ду КПРС.

Пущено

і<омплек;с

по •виробництву і'Зо•преновоrо

.кау ­

чуКJу.

Не:за•баро.м

хl•мкомбін ат

Ч.ВЄ'РТЬ

аnрияти•ме

.велиІКий

за ·

вод.

ЗБИРАННЯ НА ФІНІШНІЯ ПРЯМІ Я

З>~И р а Н Н•Я Сіл ЬС•Ь.КіОГООПО да ре ЬІКИХ к уJюьтур на У.кр.а їнl· в•с.т у па€ в •за ­ ве рш а ,1ЬНИ•Й ета.п . · K ap'ron .~ю . со · НоЯІШНИ>К,

рИС у •К'(}ЛІ'ОСіП а ·Х

І

р а,дrОС ·

пах з:бра но· на хо.жн и х 80- 90 з ста г.е·кт а р ів . Непоганий урv ж а й на Чер·н :•rі вщин і , де накоnують п о 103 ІLентнери булt•б з гектара . Н а 20--25 цен•т·н е р'•в з rе~ктара б і.1•ь•ше, ні•ж тор і І\·, ·збнрают•ь ,J«Jлгосшшк.и

ІН СТИТУТУ

і З•ниженню

ІПе ~~до­

соб:.в·ар·

тості вщіобн.иІцтва Л'Е>НІя ного во.тю!К ­ на .

стан е

шин ний

ЛЬОН?Б-О..ТЮ КНа .

НОВОГО

впро.вщцже.нню

ІШХ меwдів

ЗА

Іюстачальювком ШИІН·, покр ишDІК і rу·мо ·техн:чних ви р·об:•в. Тут і:П О · руі.1/жуєт.ься

р аІдJЯН'С.Іі!ФІ10

Ді•ял ьНЇ•СТЬ

ПРИНЛАДОМ

худож ньо

стенди,

які рr;зnовідають

Колгоспи Молдавії заверши­ ли ·збиранця r.:uttяшнику. Пе­ редові госнодарства зібрали з гектара по 22- 23 центнери насіННЯ, ОЛrЙНDСТЬ

ЯКОГО

GіJІ ЬШОГР досягає

50

зде­

процен­

тів .

стрекочуть

жіночі

гратчастюш .

Тr пе·р під ча с збирання к оши­

Н О.П '.1•ЬІlЩНИ .

ІШ

по :ю в н н і

всіх

•по;с '•в ів .

ІНСТИТУТ ЛУБ'ЯНИХ волокон ІІ І ІІІ

,>НСТ ІІТ•У Т

В Н ННОЇ

ПРО:ІІИС.10ВОСТЇ

об р обк и

О

2

лу,б ' я·н нх

стор.

О

с оняшнику

ІПе р ­

ВОЛОІКОН

провалю-ють с я

виготовляють

В!Ю1 ,

ність

в ручном у

(РАТА~') .

люди

гру.нтом

немала за ­

Б юпереб і йно

дощо­

пр ацювал и

на

n овн у

з

силу .

за;в а нтажували

а.втомаши•ни

екска­

ват орн ики Лу.ка Тр охим ович Березин ець та Ів а н Гри,гор о­ в ич ДоВІГод ьно. Бj льш і.сть

слк:саря-наладчи­

Леоніда

Во · і 7

Булаха.

меІІІіRа нц'і в

села

аІКТ ИІв-но

ни ­

На фабrшку Леонід прийшов п kл я демобілі­ зації із рядів Радя.нської

йшла на рQ;Звантаження бор­

Армії.

Активний

ну

молець,

сумлінний робіт­

ва,

тових

комсо­

заслужкв

автомашин

і

планіров­

вулиць.

· СтарЗJнно працювали водії

Григорій Па:вловwч Яч нин, МИІКола Дмитр ов ич Чирик, Па1вл о Ф едороrшч Бистрин,

зріднився з підприємст-

повагу і

Олеюс-ій Данилович

авторитет товаришів.

Онопрі-

єнно, Степан Федорович Гор-

у ювілейному Ленін(:Ькому році в житті Л . Булаха сталася знаменна подія - комуністи

баха, Мwнола Григорович Хоменко. Ножний і:з них зробив по 12-·15 хо1дон. Не відста вали вLд шофер;ІВ і трантори:сти Аrндрі.й Євдони.мович

к андидатом

у

Литовч.енко та Іван ГрИІГоро-

дову

на

.прий•няли його

вахту

члени

на тру-

вич Мичан.

честь

Хорошу

XXIV з 'їзду КомуністичН()і па.ртії, передовий виробничиик систематично

..

перевиконує своt

змінні завдання,

бере

актІІвну участь у громадському житті.

оправу

вробили

меха.ні'За'!'ори і мешнЗІнцl села. .В u:tень недільнина вони віДре-моwrу:вали майже

5

ЛОІМ·етр!в ШJ:Шх.і•в.

На фоrо: кандидат у члени КПРС Л. БУЛАХ. Фото В. ПолотнІЯ·ка.

кі-

Г. ЛИТОВ~ЕНКО, виконкому сtльради.

голова

hіШІІІІІІІІІІІІІІШUUІШUІІІШmuШUІJІІОJІІОІЩІОІШІІІІІQІІІІІQWDШІІІJJІШІІШІІІІІІІІІІІІІІІІП

на,;б~~~~И'Р~~~~:Них -на~~~~і.:

СЛОВНИК АТЕІСТА

ІПізньосо .nротестант и:з.му . Випин у США :в р езультаті ві.донрем­

р оному розумінні) - це можли­ іВіроопавіда:нь, але 1 мають rвс ! вість ЛЮДИНИ .ПОІВОДИТИСЯ ВlД.ПО­ можлwвості, при бажанні , по­ руючих на чол і з велики:м то·р ІВі,дНО до с воїх переконань про рвати з рел~гією взагалі, в ести rо•вцам Р:у.с.селем. В нашу нра­ добро і ЗЛО З j'!MOBOIO, ЩО Ці а т еїстИЧІну пр01па.га НІду . до.rюма­ їну занес ений пі•сля другої сві­ n е ре.ко.н ання не {:улере чать •гати тим ч.л·енам СУІСJпільс11ва , тово ї війн и. <<Свідки Єгови» , []ри.йнят і:й в даному суспільстlІі яні ще п-еребувають п ід впли­ ·на в ідмін у від а,дв ентистів, які м ор алі . · вом рел.Ьrійного опіу.му, звільни· чекають <<ідругого .приш естя >> У минулом у поняття п р о доб­ тись від гніту марновірст-ва і Хрwста , твемять, що Христос ро і зло бул и , ~н rв ~до.мо, Ті{;НО оабообо.ні:в. Все це дос туnне вже- н езрим о пр ийшов на зем­ зв',лзан і з релігійною ідеояо­ тіль:ки при соціаліGм.і. . лю і веде боротьбу проти сата­ гі єю, що н ас ащж)'Jвалася :в •ма­ Однією з найважливіших га· ни. Про це, ,мСJІвляв, свідчать са.х експлуататорською держа­ ранті й здіІЙІСнення f!Овної св обо· війни, революції . та інші с о­ вою. Та ний зв' лзок поро,диІВ ін­ ди сов істі є Бідон ремлення ціа льні і природні mотрясіння , ш е , сп ецифічне визначення сво­ ІЦе>р.ювИ' віІд держави. У наші й що їх розіГЛЯідають єгов tс11ські бо,ди с01в істі , я ке формулюва­ Н>раї.ні тЗJк е !ВідоІкремлення зз­ т ео логи як <<знам е ння небесн і » . л е ння

в ід а~в.еmистів групи ві­

В дальшому,

повч ають

вон и.

-

[]Очне тьс.я остання би.т.ва ар­ маrгеддон між .воїнс.твом х,ри­ ста і його ворогами, до •Я•НИХ еговісти зараховуюІТь Р ЗJдян­ сьних лщдей (в п ершу че ргу но­ м ун :шів і атеїоетів ) , а танож ус іх, х:то бореться за пр отрес н ауни , у•сьому світі.

л ось ян право гром адя н сповіду­

вати· ту чи і ншу

релітію

або

ІКОНОДС!ІВ!ЧО

занріrпле.не

декр е том

Ращи Народних Номі•са.р.! в << Про

н і.якої. СІВОООіДу СО:Ві•С'І'і, ЦерІНО'В'Ні і релі· Вnерше .вимогу св.ободи со­ гійні тав ар ис тв а» , юшй п і.дпи· .в.іс1'і висунул и представники са в В. І. Ленін у сі"Іні 1918 року. Денрет повні.стю з ві л ьнив буржуазної демократИ XVIIXV,III століть. Проте, будучи трудящих в і~ церновних пут, заінтересованою в збереженні від згубного 'ВІПли ву релігійно ї не .сповід увати

р ешгн

я.н

духовних

придушення

шор

опору

для

ідеол огі-ї .

У Ра.д·ян.ському Союзі релі•гія

труд.ящих

Лі тература, яну ·видають як прИ'Ватна •м ас , буржуазія «·т~ИІМає~ свобо­ ро•зrгля,даєтьс:я << Св і~к и Єго в и>> , журнали «Ст о­ rдУ с01в істі за с імDІМа замками, сmра:ва гр ом щдян. Проте ні:ному рож а бащт И>>, « Інфор,.'\'Іатор>> т а в,даtватИ{; Ь до на­ узанонює умо·ви, за я.них норис­ н е до.з>волено і нш і , пр ойнят і духом людиноне­ с и л ьн ого притягання в лоно нав нсни:ц'І'ва, ча.с.то-гу.сто

·ряс н і­ ють пр овока цій ними н ашщками ІІ:І соціалk~м і ко:v~уні·зм .

<< Сві:дки Е)гов и >> це нтрал і· зо в а н а , к ерована з С ША о р•ган і­

С\' МН і В.Н і

,ді Л[{ И

н аліта .1іСТИЧ Н ОГО

сlз іту. Не-да•вно тазета << Прес с дю lict•:11 epyн >> писа л а , що .деякі чл е· ни ціє ї с е.юи є з.ге нтами Цен т·

підбира нні

соняшнику відпала .

сшрнятли1вим,

ал е

що

раС~ОВО~~АСОВІСТІ (у ши-

нrо б х ід ­

Рошнів·с ького торфопідприєм·

е н тузі.аз:\юм ,

безперебійно,

причепами,

участь у неді л ьнин у по бла­ гоу.строю сел а а•дмі ністращія

них підодіяльники, білиз­ ну та інші речі. В тому, працюють

з

бул ь·дозер і шість автома ­ шин. Не віІдмовилися взяти

Хоч вихlІДІННЙ д с;н ь був н е­

J(ИМ чино~І збереже но урожаю ,

- наван'!'ажув ача ,

тра•ктори

с т в а і бу д.і вель ні о ргані заці ї М і·с та К иєва, на яких пращю­

РОМАНЧЕНКО.

на

м а шини

радгосп у <<Л іт·

і кер і вництво в і д­ 3. В они виділили

екс каватора три

дос ІІТЬ

р а.:~ьного

тиснчі

В.

ді·вочі

r•різь грати в хедер жат"и. Та­ центнер і в

6ЛJІ ІШЙ В ІК ра.Ї•Н Ї н ay,K OВ>O -ДQC,ll,J, ·

і

бот . До с ить сназати, що послу­ ІГ и•:vІИ єго ві·с т і.в н е гребують ні бурж уазн а р оСІ•Від.Іrа , н і вс і·ляні

ли с та

до ХХІ\' :1 ' їщ· ІШРС.

дирекція

ні вrс ьниЛ >> rд і.лrка NQ

J.Н Т О :\НІШІІН .

сус ідів мо.1Давсь"і механізато­ ме тал ево г о

ню· політику Ра дянсьІ(оrо ypnду, про вс l'па р одну підrотов~;у

На пр охання двпута-гів ве­

машини.

дуже дал ека в ід релі гі й ни х тур­

·з

НІі•ІііВ.

ють н аш і однос е л ьч а ни. НІ! ПрИ СЛіІЛІІ бульдо·зе р

у країнс ь ких

ри :замінили відв ідні щити

цтва, про ·зо внішню і внутріш­

пр о

з~щія, фа.юи чн а діяльніс ть ЯІНОЇ

:За nриклад ом

.В: н нwчочини , Х:~~ е:!1ЬІ!.Иttчини т а Тер· Зб и·ра н ня бур•я.к ів заве рше н о н а

oфopм:J e rri

сі:Іь­

вир обни-

В цехах Літківської швrІ1ної фабрики друж­

за .мир ·в

УНРАІНСЬНИХ УМІЛЬЦІВ

ЩJИІіра­

шають

КПРС. Ставши

радіогооети беруть

На ВУЛ ИЦЯХ , біля ГРОМ8іДСЬ7 приміщень , са,д иб робіт­

mrx

ли

ріш~ння партії

ськогос nо дарського

рую!

nоряд он

1npo

ШІ рІ(си:нrу-.lсніні:вrу.

Внраоні

шляхи ,

зразковий

агітатори і поштш­

і :ні-

татrtрам , слухача м шrїіJ основ

но

н а.ве{;ти

ступають

фабри.ки

спеціалі­

можщивість не тільки почитати свіжу га•з ету, а й п о­

мають

Ради депутаті•в трудящих ви­

р ішив в;поряднувати

форматори ,

відста ючих, не про хо дит,, ми­

організації, головні

·;завжди

пропагандиетам

сияь•ович ЛевИіЦький .

Активну участь у випусках

в

відзначення

лн;ку д01пом о.гу в цьом у пода­

чів про насл ідки •роботи І(ехів

подають члени бюро па•ртійної

вечорами

до

послухати бесіди, з якими ви­

і бригад, називає перемож ців і мо недол іків і хиб у .роботі.

Людно буває

Готуючись

цієї знаІМенної дати, винон­ но м РОЖJні,всьної с ільсьної

пітературу з питань

яку

редколегії

плакати .

І кабінеті організаційно-партій­ І ної роботи. Тут відвідувачі

партійного буд івництва, па доnю1огу

ги,

Небагато часу залИ1ІІилося до радlсноrго свята 53 річнИІці Велиного Жовтня.

дивитися цікав у телепередачу ,

очмооє член :&ПР.С Фелікс Ва­ Беяику допомогу

і

історію КПРС, картини, .'!озун­

впоридк-ува.JІв

жу·рна.1и ,

ник швидко колективом

місяця інфо рмує своїх слуха­

тут

га :зе ти

nридбано

ка

Редколегія райгазети надає особливого •значення гласності соціалістичного змагання . Що­

І

У одній •з просторих, світ­ .тrих кімнат будинку контори

слуг а

органі­

АКТИВНИЙ ПОМІЧНИК черговий випуск

Ш.JІЯХИ

ро:зв ід у.вального

(Продовження.

Поч. в Nt.М

з,

уп- ·

2,

4, 5, 6, 7, 14, 59, 60, 62, 65, 66, 68, 76, 82, 96, 104, 107, 110, 118).

новЕ Житrя

Т УJв а ння

правом

зв~;~ено

до м ін і•му.му.

На

ві~м.і ну

своводи

сСJІві.сті

в111 буржуазного

розум іння с.вобQди совісті ма·рк­ си•сти вважають її забезпеч е­ н ою,

я.кщо

Ідержава

га р а нту є :

це р'Ніви, рел ігії. А щоб цього не ста"1ося, щоб служителі культу не

п е р е в ИІЩуrвали

в а ж е нь вал и

і

тим

своїх

самим

не

ш1щди трудящи.м,

п ов.но ·

заrвда ­

держа в а

ІІІрано сп 01відувати бу,дь-ян у р е ­ ліг і ю або н е сповіду,ва.ти н і·яної ;

!(ОНТрОШОЄ Ді,ЯJІЬІНі•СТЬ реЛі[' іЙНИХ ор ган і,за.цlй, стежить , щоб вона

р: ВІнСJІправність

усіх

неСІалеж.н{)

того,

.:н:ннх

в ід

нульту вони нале ж а ть ні в і.дnравляти

умовою.

гром адян

до

якого

н алежать , або не до од н ого ; пр аво р ел ігійний І;у л ьт

що

це

не

n ору ш ує

rро:v~щдський поря,дон і не уще:v~ ­ лює інтерес ів гро м ЗІднн пр аво

);

необм еже ної

не

в ихоrди,ла

за

правил

Гр <Нf ~С ЬІЮГО

р аМІни

і

не

ПОрЯДН у .

Р етулюва.нНЯІм

дє рж а.вою НН:І1И за

вЬдІНос и·н

і · сжрем ИІми

організ аціями ,

в икон а нням

між

р еJІі rій­

нонтр олем

радя.н.с ьн ого

Іюно,давства про кул ьти

атеї•стичної

в·ст а нов ·

n оруш ув ала

за­

займа є­

проп а­ ться Ра,да в оnравах рслігїJ пр и Ращі Мі.ніС'ІіРі·В СРСР, я ка Так им чином, с пр а:вжня сво­ м ає с воїх у.r:ювноваrжених у бQДа саві.с т і мож л ив а лише т о · с оюзни·х і ав:тономних рес публі­ д.і, нали громадян и н е т іл ьки к ах , в у.сіх краях і областях . норИІСтують:ся пр а вом сво.бод и (Далі буде). ган ди.

Субота,

17

жовтня

1970

року.


UK

Рішення пипневих Ппенумів

КПРС

ЦК КП України- в ЖИТТЯ!

І

ПОДОЛАЄМО ВІДСТАВАННЯ Прот.mгом ря:ду років с~мИІІІОJІ1Ківська птахофаб­

1972-1973 роках уже зм'Ожемо прощавати чис­

рика .відставала по виробництву і продажу .моло­

то•порі;дних тварин іншим господарствам. Дл.~ цього .на фер;мі ведеться хороший зоО'fехнічниіі

ка державі. В

1968 році, нашриклад, надій на ко­ становив лише 1842 кіл()грами. Незадовіль­

обл~к.

рову но вела-сь племінна робота, корови були низько­ продуктивні, не ,проводилось нашравлене вирощу­ •вання телиць,

через

лів дійне ста•до

недостатню

ремонт}'Івалось

ньому нара·ховуваЛ()СЬ

327

кількість

логано.

В ел ику п ож ивну

Дирекцією птахоф111брики

вживаються заходи

по створенню міцН()Ї кормової бази з різноманіт­ ним ншбором кормі1в. Торік і нинішнього літа ху­

нете­

Тоді в

доба В Нас добре за•бе'3ПеЧуВаЛаСЬ ЗеЛеНОЮ Мас·ою, було менше досадІІИХ зривів, коли в зеленому

к·орів старше десяти

років. СтЗJдо ж ,з 500 корів у тому році .пооповни­ л·о·ся тіv1ьки 8 нетелЯІМи. Через мізерні надої за­

к01нвейєрі прос•ка·кувало «·вікно ».

робітна плата доярок була низькою. В значній мірі ві.дчувалась пшtнність ·Кащрів доярок, фура­ жирі•в та інших ро,бітниюів тваринництва. Починаючи з 1969 рО'ку, ІНа молочно-товарній фермі почали за·mматись поновленням стада. По­ ЛDnшилась годі'ВЛЯ тварин. Торік було .вибра,ку­

стр}'Іктуру посівних пл>Ощ, щоб збільшити іх. А

вано

120 корів старше десяти

У господар.стві нема МОЖІЛИво•сті

nереглянути

тому коле-ктив рослинників йтиме по шляху різ­

К()ІГО п~двищення .врожайності кормових культу;>.

Для цього етнорепа бригада, лка цілорічно займа­ ється

виробництво.м

ор.rанічних добрив.

Керує

нею комуніст А. О. Заїка. Бригада вже дещо зробила. Шд пос~в (}ЗИМих зернових на площу 150 гектарів внесено •по 5 тоНІІІ органічних доб­ рив. При сnриятливій зимівлі ми &.можемо одер­ жати по 25-30 центнерів зерна з гектара. Резервом 3більшення вЩJобництва молока і

ро.ків, на зміну

яких .поставлено 157 первtсток чорнорябої поро­ ди. І це зразу ж дало результат за минулИй рік середнlй ,надій МО'лока на К()рову збільшився

на

кіло:грамів проти 1968 року. В нинішньому році на .птахофабриці

260

триває поси.пена рІ)бота по поліпшенню стада . До нь·ого

зменше111ня його с()Ібівартості є культурні па·сови­

переведено ще 147 перві:сток, яких .стали догля­ дати досвідчеші майстри тваринництва і вже до­

ща. В ЦЬQіму р·оці закUІ.адаGмо їх 50 ге-ктарів, а В На·СТУ'ПНО'МУ 100. -· Партійна та профс:піJІІКQІВа органіозацн птахо-

билwся певних успіхів у роооті. Так , член КПРС

Фа·брики про•во)і!ять значну орrанізаторсЬJку робо­

Марія Микитівна Бобка за дев' ять місяців надої­ ла по 3778 ,кілогрruмі'в молака на кожну з 20 за­ кріплених пер,вістІж, Галина Мwкитівна Батюк по 3400, Онися Кобзар 2932, Марія Іванів­ Іна Булах 2771, Віра Хри.стИІrченко - 2236

ту. Систематично підводЯ'ГЬ'СЯ підсумки соціаліс­ тичного змата.ння щояр'Ок, перевірка вз·ятих ними

соціаІЛістичних зо;бов' sюань. Пере.мо·жці відзнача­ ють•ся. Так, Д()яріка, яка заЙІняла 'За .мі·сяць ·пеJ}ше ММСЦе, одерЖу€ !ПерехідНИЙ

черВОНИЙ

ВИІМ'ПеЛ і

кілогра·мів. У господар·стві ще залишило•сь 15 О НИ!ЗЬ'КО­ продуrіивних корів . В наіЮлижчі рік-два вони

грошову премію 10 карбІУванців, а доярц і, яка завоювала друге міеце, вручається 'Вимпел і 8 ка}}бованці·в премії.

бу,дуть ПОВ'НЇСТЮ

Йдучи на:зу·стріч XXIV з'і13дУ партії, перетво­ рюю'ЧИ в життя рішеІІІня липневих Пде!І'Умів ЦК КПРС і ЦК КП Украіни, колектив лраці·вників

замінені

ВИСОКОІПр()ДУКТИВНИМИ

т•вариншми. Для цьо·rо у на·с ведеть•ся напра•вле­ не •вирощування телиць.

Протягам кільк·ох років середнь()Ідобо•вий при­ ріст теолwг у гоепО'даР'стві був низь•кий 350-

37О грамів

на кормод~нь.

тваринництва нашо·і птащфа•брики робить усе, що•б ,подмати відставання. За ,прикладом пере:яс ­ ·лавщів, таращанців і києно-с вятошинців добwва­ тимемось Т()ГО, щоб в 1973 році по надоях М'ОЛО­ ка на .корову Шти на тритисячний рубіж.

За дев' ять місящів

цього року бригада по вирощуrванню м·олодняка,

очолювана комуністом С. С. Бойком, одержала по 4 7 О гра.мі,в, а по окреt.\І.ИХ ГР)'Пах 500--

550 грамів на голову.

О, ФЕЩУК,

Але й це 1не межа . йде

директор

на

'площі

.nонад

КОЗУЛЯ,

Іюпано

323.

ся і мах.нув р укою.

трет :й

;.

·р илося

,ще

ду1же

віщ;хілки.

:з збиранням

л' . Н а·

Тут ство·

.з агрозливе

станов и­

&рожаю ~а рто n­

14 ·ЖОВТ•НІЯ з а .З~~~ННЯІМИ,

nю•дани·ми

,ке.руючи,ми

і

аг.ро.нома·

м,и• В Ї да.'І.'•l'КЇІВ, На ІПІ0с1ЯХ дру!іОГО в 'д,J.;,,.ка ще з.адиши,~ось не з :бра­

нисх 4.2 <е.ктари , третього 101 . А-1 е c.т:JJ. .З1разу ж .заува жи т и, що

Д .1я 'uього ·б у.~ и р еа л1ьн і .можли в.ос ·

кола н а.

ті

У чом у .ж .оп.р ава ? Які пр и чини

-

у гооподар·с тв: н ал:•чу ється 18 ;карт оn ле збир а .1ьних ком бай ­ ні•в , і І!l'РИ УІМО В і ·ВИІІ\1QІН аННЯ .Ко Ж · ни·м з н.их норми ·ВИ·роб і тку •мож н2

щоJ;ня зб ирати 25-30 •гекта·рів . А це з н а·чить, що за м:с я.ць з ли:ш ­ н '·м .~1о ж н а ·бу.1о •повністю вп о р а · т пся з ·р оботою . .Ко.1 и .ж в рахув а ·

,ц оби 1 птиці, можна було б

ВНІГО•ТОВИТИ Не ОДНу ТОННУ ПО­ ЖИВНИХ тваринн ицьких кор­ мів.

.Враховуючи це, .вже в ни­ нішньом у

кало­

рl•й н і-стю один це нтнер таких иорм1в прир і внюється до 3,5 центнера

ГОТОВЛ:ЯЄІТЬСЯ

ВОНО

З

нарощуються

'даст ь

rможлив і·сть

мів на

ВідХОІДі•В

підвищити

5,.1

тонни.

жена

на

натах

пр огреси в н а

натах

гі я

створ ені

Певну вигоду дає впровад­

і

діють спеціальні цехи техн іч·

них

фабрик аті•В

або,

прості­

сухих

восьми

м'ясокомбі­

ВИГОТОІВЛеННЯ

рИНЮfХ

н.ям

ше кажуч и, утильцехи. Ось вони і є основними постав­ щи,ка.ми

r.qo

з:vrінний ·виробі:ток сухих нар­

Ви·

м'ясної 1 птахопереробної промислов о ст і . Дл Я цього на багатьох м'ІJІсо- і пта:хономбі· респуJбл і!ки

12

на

м ' я.сОІПТахокомІбі·на,тах,

зерна.

і м' я,соністко ве борошно.

роЦі

ІПо тужності утильцехі в

Високі кормов і я.ності мвє

техноло­

СуХИХ

пром іжного

вання

ТВа­

кормів і з за~стосува н­

шкв ари

обезжирю­

на центрифуз і

ОПН"1100. Це у значній м і­ рі

тваринн их

пl:дв ищує

як і-с ть

і

зб!.ль­

"'ормів . Виш уюн таної продук­

ш ує

ці ї з.а рок и нинішньої п'яти­ р : чни зб ішшшвся тут в 1,3 р аза. І все ж досягнутий р і­

в

вень виробництва ще не задовольняє ПОТреби КОЛГОСП•

ІІЮЛТОСПа;М і раДГОСШаМ ІІІОНаД

Іюго

і

радгоспного

· С Я·Ч

підприємства

зможуть

дати

ТОНН .

Готуючись

цін н ими

XXIV

білковими норма>м и? Н аJс а,м­ перед нарощувати виробв ицт­ во м'ясокі стк ово.г.о борошн а,

гідно

мИІСлов ості

llіідп:риєм ств а.м

н у ючи

і

основні

ІПО •BИJJ YJOKY білкових !!\ОріМО· вих засоб ів. Сам е на це вка­

зу.стріти

з'іЦд RПРС , трудj,вн и­

ки м ' ясної і

:vr'нсної і молочної промис­ ловост.і і п і:двищені завдання

молочної про­ У,кра•їни,

вик о­

перевинонуючи плани,

свої

зроблять .все

в.ід них зале-жне, щоб внести і свіій В1{Л~д у зм іцненн я кор­

: зувалосЯ на липневому ( 1970

мов ої бази т вар и нницт.ва.

р.) Пл ен)'Ім і ЦН: КПРС і лип ­ нев ому Плену:м і ЦН: НП У к­

в. начальник

р а.їни.

волков , Головм'яс-

прому МІністерства м'яс­ ної і молочної промис­

У розр облених ними захо•дах пер едба,чаються збільп отужностей

р І)ці

галуз і

них кормі в, у 1971-64 ти­ сячі, а в 1975 роц і - 95 ти­

Що ж тр еба дл я того, щоб

-встановити

ГО'ЮВОЇ nро,дуІІЩії .

тисяч тонн сухих твар ин­

60

ТІварин-

тв а рин ництв о

цьому

наш ої

11<раще забезп ечув ати громад­ •СЬІ{е

ВИХ іІД

Разрахунки п оказують , щ о

ництва .

і!І.И

скарЖа·т&ся,

ЇС<

ловості УРСР.

діючих

ІН3

що

·р і.дко

б ачать

1J'()..1j .

Н а т·рет ьому

в.:r;:щ:лІІ\'У

в·жи ва ­

ютьоя заходи, щоб подола т и в ! ;х ­ ·ставанJІя і шв и,дше з аrкі.нчити ко ·

.Мо вл•яв , про

Най:г:·рші 'nока;з,ники >Мают ь дру­ що .го&о рити . А починав ,він Dдб·

.Кер:вн·ики р а,дгос.nу, в \.:щі.1кі в та с.пе,ці•а лі·сти на . ПО'ЧаТІК У зб.иран · н,я з;роби.ли ві.;щов :JІ,ні ·розр ахунки. За .нИІми 'В ИХіО.дШ1О, .що к а ртоп..11я з 1040 ІГеtюїарів бу;де ·вико.n ана в кращі ор·оки, ;за хор-ошо ї ,погоди.

в рожаю.

своєю

було,

м исловості не знаходять за­ ст осува:ння . І ті.льни тому,

головний зоотехнік.

ц і ,д,а ні rда.~е.ко не точні . Бо н а :І:РУІГОІМУ ·в :r;ІJД ЇЛІК'у, НаІПрИІКЛ ЩJ., В С\.:: ному 1М і·сці є 40 ге ктар ів ка р ­ .тоnлі, де ще ::ювс:,м не починали ·'tбирання, а на пл.ощі 60 гектарів б і.1ІЯ сел.а, де зараз :пр.а.цюють ком­ ба йни, ще .п:обра. половина не ви ·

го

за

Н:о.ли б воно

З а к',нчує збирання !Перший в ід· ми.р З аха.рчен ко . На .заn ит анн я , п а н н'я ка:рт·оnл: . На допом огу при· діло~.. Tyrr з ЗЗО гект а.р:в уже ви­ скkтЬІки з'брав, невесело усм:,хнув ­ йш.1и :'.Іехан '·з а тори .з ,перш ого й

гий

І в н.ин :шньо·МУ році гого ,тів·с ькі картоn .1ІЯ•р і вклали ·бага то np atli на сад:нні 1картоnлі та догляді по ­ сі·вів, •!Іе'ребороли не м а.1о т рущно­ щ ів у зв',я;:>Jку з неоnриятпиви:ми іЮГОДНИМИ УІМОВаІМ И . Ще З ()',1Ь · ши:~~ наІnруже·нн.я,м ,.:~соводи тьоя їм трудитися на зб ир ан н·і в и рощено ·

ffУ'Ва ння .

то з сировини, одержуваної в рез~льтаті переробки ху­

і бу,ді•вництво нових утильце­

РОЗРАХУНКИ І ПРОРАХУНКИ ють ·кар тоrмю !ООО .гет а р :·в .

що

~-~

що н е на всіх підприєом:ствах є для цього відпов ідне устат­

цінн !.с ть

інтенсивного розвитну і від­ годівлі х удоби і птиці повно­ цінний біл о.к , а та·кож різні вітаміни, фос ф о рно-кальці єв і солі, мі.нроел ементи та інш і норисні р еч о вини. Досить сказати,

сел у

j_

хі:в . Н а жаль , ще й сьогодн і багато відходів м'ясної пр о-

секретар парторганІзації.

€.

!-~р:-.::сл:ві::-=--~

·мають с у хі тваринні корми. J3они .мі·стять нео.бхідний для

шення

птахофабрики.

М. МЕНЖЕГА,

борот~>ба за О,'1ержання прир()ІСТУ 7 50- 800 гра­ мів на д'Обу, Щ()б теющя в 16-18 місяців ма­ ла живу ва'ГУ 40(}-4.2 0 кілограмів. Щдремонтува,вши вл<І.ІСне стадо корів, мц в

.Р адгосп « Гоюл:в·сь:кий» - най· б'льше в :ра•йоні картоn.~.яр еьке гос· 1110\:J:а·рство. Тут що_роюу ви•р·ощу ­

ЦЕХИ КОРМІВ

nри.зве:nи· до тахюго га н ебн·ого ста­ tювища? Причин ба,гато, а.1е го ­ .1овна .з них пог а:на орган :.Запія 1nр ац : , бе.зві,щпов іда .1ьне ·ста·вдення •ок·ремИJ.х ·к ерівни.ків і спеці ад :.стія ,:~о

никон а нн·SІ

с в·оїх

·службових

обов ' я:ЗІК''в .

поч атку

ве р есн·я

ви.ко.п у в а з

з

ра.д.юс.пу

·

ЩQ'І.НЯ б і.'fьше ;д;в•ох rе:кт арів . По· тою а•грегаті в встановлено .н а ле-ж · т :м траІПи ,тас ь ІЮ.1о·м:ка., ,к•ом·б а йн НИЙ ,кОНі>Р·ОЛІЬ, тут пост:йно чергу ­ ЮТЬ члени бюро в :щ,дjл,юо во ї map· п.р ост01яв 1б ідЬІШе трьох 11И•ЖН '•в. - Gnоч атку не буда rаі;д ш ип н.и· т :·йної о·р•г аніtзац '·ї . Коли м и з к'в.- JЮЗІnовіtд.а.є .ко.м.б а йнер ,- до· секрет арем па рткому ·радго сп у В і · К.ири·ЧеНКО :ПрИ · велос я самом у Ідістава ти ·в сусід ­ р ою Да нИ .l'і·ВНОЮ н.ьому р аІдJrюспі. Пот:1м п ро-стою· ї,х а.1'и на ІПоле , вже ,с уте н іло . Але, вав

чере:з

тран.сшо рте р

та

і:нш :

н е~з важаючи .1 ю,д и

частини .

Тра:nляються

п-е-р е бо.ї

в

ро·бот і

через ·віоп:·сутнkт ь заласн и х частин і в і·нши.х .З'би ра льних а•гре rатах. Ко:мба.йнер .В ас иль Соболевськ и й, н а лр и.кл ад,

.ока ржив с я,

що

ще

на

ве.~ и к ий

'nрацюва л и,

холю.д ,

б ! лоьш kть

ко~І бай.нови.х а•грет атів пр01довжу · ва.1.а збир ання . Тут м и заст а.1и і че рrооого члена nартбю р о т. Дах­ на.

Дире,юц'я

не м ає

р.а~го•СІІІУ, ІП а·рті·йн ий

і

р•о,бітн ичи.й rком ітет.и .пов ин.н і .в,ти­

.l.аН'І.ІJЮІГ 'в.

Н а .в ::;uіл•ку :погано дб ают ь про як і с т ь .зб и ра•н н я .

Бі.1•я •к·омб айнів

повинно бути п о ш:.сть Ч>Олов і·к об ­ С .l У•Ііи, а ф а:кт,ично nр а.цює ло два .

т и таких же дійов их і нев ідклад· н их за хQ'І.:'В і на. ін шшх .ві!щділrк ах . На ста .1о ве,,и,ке пюхолоцан.ня, п ід заІГ р озу

за.-ибел і

пост а мен о

і

н а в іт ь

ба ­

40- 50 всі віта~

міни, лимо·нну 'кислоту, жири.

r а то

.це нтне-р.и

.:uе р Жаві . Н а к ат ат а х т е.пе р ле жить ІНі взялися вирощувати цю од но· n онад ЮОО тонн к а рт оп.1і, а ная в ­

ІІ Р'DІду.кщ:.ї. Ацже 1дуже

зіб раної

прІ)ц·ентів б ілка, майже

Загуб.1ен у •картоп.1ю, що виІП ада е ра.зом з бур 'янами та зе.м.1ею, н і· хто не зби·рає . Ти,мч а сом врожа Ї! · ні·сть тут не висо ка асьо го 72 з текrrа ра.

н ез:бр.а ної

.МікроІСкDІпі·чна зелена водарість хлорела мі1стить ~бли.шко

в ~стає не

rі.1:ьки ІКоп а:н ня ~арт оnл і , а й пе ­ р еб ир а ння бульб та .продаж їх

У кодго~пі

« Червоний малк »

Бор івсь·коrо райсну на Хар:кФвщи­

\4 жовтн я в

Не .кращ :. справи і на каrатно·

се ред ині· ,дня ,н а :к а ртопляну ,п.1а·Н ·

ся

та ц :ю

му ·полі цюго відд і лка . Тут є т ри сортувальні .п ункт и, але вони не пр а.~.~:юють, .бо н е м а є п остшного

пра.UіJОюrь,

машин 'ст а . Н а ручно·му ж переби·

сі-м ·~І а.lо лю1деrй. Тому ·пл а н .здачі

ли хдорелу, дала ·прирkт м'я•са на

ранні

не викон уєт ься , на :пункти в!•щпр ав.1ен.о

19-20

Qднак •роЗІра.хунки н е с~о:р:,з ь •п :д ­ кр :·n .1ені ІJ.Ї.1О~І. Ли-ш е на че тве рто ­ '-І У

ві,."Ііlілку усn 'шно сnрав.и.1ися з

м и rnрибули

на

в~дділк і·в,

« Русан і вс ь;кий.» . Уже 'кілЬІка днів та.м працює 8 ІКомбайн:•в. За ·робо·

Т ІІ •Пе рев mк о н а•НН·Я з~1 ' н н и х з авсQа н ь, то і •І tсй п р<ж ·з начно скорот ив · б.

Ко ,ти

·р е ,

четвертого

;~ру•ГОГО

ві,дд і ЛІКа,

&ОНа

бу ­

.13 без.lю,J;ною . Неп орушно й ·С а · \1:1 н о ·с т оя .1и .Jюм:байни, тр ак тори, а І\tеха нізато•рів та обслуІГо·вуючих

>бу;ІІьб

з айнято

,д:у же

м а ло

ні

сортув а .11ЬН і .п ункги

но·вному

•Ма·йже

ї ї .пере бирають

вруч.н у,

де

зай н.ято

не

в ос ­

зов ·

при.й.м альні всього 1761

клітинну рос•'Іину . Досл ідна пар­

тія свиней, я ким у корм Д{)Дава­

•пр'оцентів

білnший, ніж

ро б :т н.ик : в не було. Т і.1ьки в о•дно· .l•IQ.J.eІЙ 20- 25 :чоло.віtк. Роб ітни · с\І У м:·сц·і , б.1ИЖЧе діО ·се.1а., .п а.слася ці• ,далек:а ж,ивуть, юрот е тра нt::· тонну, що ,ста новит ь третину n.ла · тварини на з вичай них ·кормах. на •картоплі чиясь .прив 'язана те ­ llOpT не &ИІді .1 Я•ЄТЬСЯ, Ї.М ДОВ·О:д ИТ~ · н ов•ого завданн.я . На фото: цех :цо ·в иробництву Дорого обх.DІдJя·ться :господа р ст ­ .1 иця. Ли ш е че р ез ІП і вrори-.да і ся за тра'Ч ат и ба г ато 'Ча{:у н а хо · в колго·с•пі « Червоний го,дшІи стал и с-ход ит ис я лщди . Ви· д ін.ня. Том у но рми ви роб ітк у во ни ву ІПрор а•х у•НІКИ 1!іОЮ,1•іВ СЬІКИ.Х ІКері·в ­ хло рели ·Н·И•КJВ. Це •ба,ч и·ть ~оже н. Але те ­ я.в.,1•яєтьоя, .об'Іді в до зб и·р алоьних ·виІ!Ю нуюгь .1 ише н а nоло в и·ну . м алк » . Тут її вирощують щ 01дня Д ивно, що так ий ст а н ч·о.м усь ле·р Н 'ІКОЛИ ·СПОГЛЯІДа ТИ, т:реба Не · В ',JДі:І,ОІК уже •ви:к•о н ав ,n ,1 а н про · агрегаті·в не вивозять, т.о робітни · в се ІП•р а.цез~дат не близшо (.'Іес яти тисяч літрів. щоб по· н е турбу є н і юеруюч ого ·віІдділІКО·М г ай но л іо'І.н і.мати д ажу ,ка ртоn.lі ,:оержа·в!, здавши н n rк.и .змушені ·йти додому, Д. Г. Бе:з·смертн о,г.о, ні агрон·о м а н а с е.1е нн.я села ,. щоб в н а йбл и.ж ч і при·ї~м альні ІПу,нкт и 624 тонни n ої с ти і х.оч трох и зі•І'j)іт и ся. Фото О. Татар ен,к,а.. ПершНІм ;при•йшов і 'почав •пор а­ В. І . .З адо рожІюго, н і· бри.га,ди р ів .дн) в;пора.ти с·я із .зб ир а·нням іКар бу.1 иб. :200 то нн бульб за.кла:де но (Фот очюн :•к а РАТАУ). П. ТЕПЛЮК. тис.я бі,l·Я свог о 'КОМ•б а йна Во.~ оди · О. О. Амана та В. Ков риrу . Лю - тоn .lі. н а н а.сіоиня·. n ост а·влен им за по. а НІІІЯІ\1. .І\1е хані · з•ов а н а ,l а нка м.ико .l И К а ч а но·в а ще 2 ЖОВТНЯ ЗаІКЇНЧИ .l З· .КОЛ ЗІННЯ ка.ртон.1і н а шющ і І ЗО .гект а рів . Тут і врожайн' с ть най•вищ а - .ко · жен .remap ви1дав \ОО Іtе нтнерів .

о

Субота,

17

жовтня

1970

року .

Q

НОВ·Е

ЖИТТЯ

О

3

стор.

О


ERCRY PC.rsr

ЦІ .КАВА

до пізнання

чогось нового, досі н~знаного. Та це й rзрозу~Іі,!J О. глибо­ Адже сучасна ІІJКОла вимагає від нього ких всебічних знань. Мабуть, саме тому на нара­ ді завучів шкі.п хтось подав пропозицію органі­ аувати екскурсію до міста Чернігова. Ідучи на­

архІтектури

... Син білоемігранта графа Ту:.Льева Михайло .потрапчв

він З.'f"СТрі·в лкщей, яні дашомогли йому усвіtдомити власну

.

·

·

.

ТОВЦі НОВОЇ В.ЇІЙ НИ .проти · Н еЇ.

'

Прагнучи шюкутУ'вати с.вою провину, нолишній рези-

тр у- ~~

долюбивою людиною.

ної безпеки про опівробі·тнищтво. Подальшу його долю і

З дапомогою

центр став ~перєщ необхіJДністю, рятуючи своrо резидента від провалу, перепра·вити ЙОrГ О за rКОрдон ...

БОЖКО,

0.

в Jнак п еvемоrи над ворогами. П u,руч іrз старо­ винними будівлями тисячолітньої давності підня­

У цьому фільм.і, нрі.м вже відомRХ героїв , ролі ЯІJ{ИХ виконують Георгій Жжоноrв , МRХайло Ножк і н, Юхим Ко­

вчителька.

му­

На фото: вчителі Броварщини оглядають Jей-садибу Михайла Коцюбинського .

ло вгору свої плечі нове місто з промисловими

раДЯНСЬ КUІ'О За ІІЇі\ІІРИЄМС'І' Вами, побудоваНИМИ ча~у. Ту'І' працює фабрика му~шчних інстру мен-

вия·вила

НQRтррозвідка

чала опер<ІІЦію, вна.сліІдон якої зарУJбіжний розrв ідувальний

їздкою.

Петро І

Тульєва наІШа

кілЬІоох агенrі·в, що діял и у РадянсЬіКому Союзі, і pOIЗdlo,

по-

Всі залишились задоволені цією цікавою

нігів увагу привертає стіна старовинного валу з

роз.криrва,є фільм.

іншими

заповідником,

пам'ятними місцями.

,Комітету держав-

дент при•йІМа€ прооюзищію працівнИJ!tів

Познайомив нас екскурсовод і-з державним ар-

хітектурно-історичним

Тульє.в зрозуміз,

в:.дпQвідальність nеред -батьківщиною.

що не може бути ворогом Росії і брати у.часть у пі.;:~го-

~

Устимівною. Вчителі довго не хотіли покидати свя-

щеню МІСЦЯ, зв лзащ з цією талановитою

контррозвідки

до Радянсмюї rнраїни, як агент іноземної розвЩки. Тут

Вірою \

з дружиною

К 1Н 0

ці-єї операції радянської

Про початок

дужим до, краси саду, Який посадив своїми ру-

ками МихаЙJІО Михайлович

новини

резидента

розпові в фільм <<Помилка резц,дента>>.

письменника

М. 1\'І. Коцюбинського. Ніхто не залишився баfі-

хорошим настроєм ми відбули автобусом до ста­ ровинного міста над чарівницею-Десною. 3устрі,lо воно нас привітно. При в'їзді в Чер­

ще

д ола

буди-

ВІДВІДали

печери,

церкви,

нок-муз~й видатного українського

зустріч побажан ням вчителів, пр е~идія райкому пр'офопілки лрацівникі'в освіти ра,зом з методкабі­ нетом і органіrзувала таку екскурсію. У неділю з

vядом гармат, які подарував місту

,...,..,.~~.,~#..>#.і'..#~.~.....?~...,.~~. "...,...,:!""...,.;J'-....,..."..,:J-."..."..,..."...,.~

тів, камвольно-суконн~й комбінат, комб~nат син~ тет~чних волокон та ІН. Побачил~ м.и 1 чудовоt ~

Неспокійна вдача вчителя. Він весь час праг­ не до розширення свого круго~ору,

І!

rпелян.

і

зуютр і н уть

глЯІдачі

нових персонажів .

Маленька

епі·змичн а роль Коки з фільму «Помилка р езидента» ви­

ро~ла в одну з пров.іtднRХ. Наrродний артист СРСР Рос­ тислав Пл нтт створив складн ий образ зр<4Цнина, валютни­ ка, ЛЮДИНИ З ПОДВіrЙНИІМ ДН ОМ .

Фr0то А. Коз.аtКа.

Вико н ання ролі Во лодимира Боркава неrдавнім випуск­ .вважати Бертоградов им можна ншюм ВДІ,Ку Ан:дрі.єм wдж е до цього молQдиrй акто р знімав-ся лише деvютоrм в еп і~одах . Те, що Верто.rр <11дов за.кі нчив музиrчне учили­ ще та і нстнтут і н озем них мов, дуже ДО.ПОr!VЮГЛО й ому ІJ робот і над цим обра>Зом. Нр:.м тог о. глЯІда'Іі зус трі·нуться у цьому фі л ьм і з в і ­ до,tою естра,д ною спі·ва•'ІІІ\ОЮ Еді·тою П'єхою, я.ка вперш е вист упає

в

ро,'Іі .

драматичній

в!І'роб-

резщце нта >>

<<Доля

кінонартин у

П одивитися

~

нищтва Центра.льної студі ї дитячИІХ та юн ацьких фшьІМіз ласкаво

заJнр ошу є

диренціrя

броварчан

м'і<ського

Ш!І'роко­

вкранного к і·нотеа тру Ім . Т. Г . Шевче нка. #о---~~--~

. . . ---- ". ... ,.

r......:J"~ _..,..

41'

-~.- ·~-

Зустріч дев'ятикласників їх господарі. Наташа Полякова ·з

Зараз важко назвати ім' я то­ го, хто перший

концерту ЛІ)Чатком 1Перед засідання, вLд'було,ся урочисте дню ІПрисвячене Вс~союзному

Того суботнього вечора, на­ свята працівників пере-дО'дні ГІ)СПо:дароства, біля сільсько:го

Шевченківської шкіл. цької Але вона сподобалась всім. Ретельно готувал ись до зустрі­ сценарій чі заворичани. Склали

ровесників в стіни школи.

церт. Жваво сприймалися гля­ ні ді1вчат · Віри Загородньої, Ва­ лентини Абрамової, Зої Пота­ Сотченко . Вікторії ленко та

лів і ферм. В гості до трудівни­ самоді­

-

яльний ·ко·лектив першої взут­ тєвої

естетичну

прwне'се ну

за

Задоволеними залишали шев­ ченківці Заворицьку школу . ~. Тепер до зустрічі в нас,­

спектакль «Нове плаття короля » . 1 9.~5 сНа добра Співає В . Р ека. 20.30 ф ільм Художн ій ніч , діти ! • 20.40 · «Др уз і та роки». (І серія ) .

СУБОТА,

(М. ) .

~ Новини.

...

насо­

·відвідУ'Вати

сПогляд».

прогр ама

14.00 14.30 -

сН а меридіана:>< Украї ни » . дітей. для т ел ебачення Кол ьорове Народний Мультфільми . ' (М.). 15.00 •Бо йо­ тел е ун іn е рсит ет. (М . ) . 16.30 ви ми стежками Л аосу• . (М . ) . 16.45Кл уб люби телів п оез ії « Сон я чні кл ар ­

-

н ети • .

тел ефіл ь м.

Муз ичн ий

17. 15 -

Для ш колярів . «Мандрівники ~ . Літоп ис Новини . (М . ) . 18.05 1956» . (М. ). « Рік півв іку . Т елеф іл ьм 19.00 - Художній фільм ( М.). 21.10« Короткі історії » . Телетеа тр мініатюр Вс есоюз ний конкурс ар ­ (М . ) . 22.00 -

Ранков а (М . ) ., 9.15 -

9.05 -

екскаваторники ,

грейдеристи,

автокраиівНнки, шофери,

тей .

Для школ я рів. 10.00 - Сьогод ні -

працівників

Д е нь

харчо вої про ми словост і . (М . ) . 10.30 Ко нц ерт. за м овлен н я» . ваш е сНа Для. юнацтва . «Т ри д ні (М . ) . 11 .00 н а пи та ння без nідка зки». В і дnовіді І туру ол імпі а ди з фі з ики . (М . ) . 12.00 - « !(луб юних олімпійці в•. (Воро ­ 13.00 - «Н аукова карт а шиловград) . к раїни» . (Наука Тур км ен ії). (М . ). 13.30 (Р ем брандт). портретів • . сПортрет и

телеб f!3_е н ­ Кольорове 14.05 (М . ) . 15.45 н я . «.У св і ті твар ин» . (М . ) . « Природа

16.15 -

люд и» .

і

Для

моло ­

17.40 18.00 -

ді .

тис т ів

Н ов ини . (М.) . 18.00 18.05 - «Труд і вники села». (М . ) . 18.30 __. еМузичн и й кіоск» . (М . ). 19.00 - Художній філ ь м «Ліки від кох ан ­ «Ча с». Програм а ня •. (М . ) . 20.30 с І( ВН - 70». (М ). 2~ .1 .1(М . ) . 21.00 Нов ини . (М . ) . Спі ває В . Р е ка . 23.45 -

естради .

По за кін ч е нні

-

конц ерт.

З аключний

но в ини .

(М. ) .

Друга програма

Е кран

11.00 -

кур с.

П е рши й

ст уде нт а - заоч ник а.

11 .35 -

Вища

Кольорове

телебачення .

« М а тр rщ і

матема тик а.

ними » . над дії ви з нач а~'lьІІнки , та 13 . 20- Н а рис н а мова. 1 2.'15 -Л н глійська

17.00 -кіно.

•Клуб

мандрі в никі в».

прутик • .

(Львів) .

16.50 -

Друга

теслярі, каменярі,

прогр а ма

Др угий студен та - заочник а. Е кр а н Англійська мо ва. <Три курс . 11 .00 С получ н ,•к . реч~нь. у м овн и х типи

Ви­ Умовний спосіб дієслова» . 11 .35 « Інт егрува н ня .пі ній ­ мат е м атика. ща ВИЩІІ Х J1ЇВНЯН Ь ІІИ Х диф е ре нці а .rtЬНИХ коС' фіці є н та мн ». і з с та.'lими п о ря д ків

17.20 -

автослюсарі, електрики,

сантехніки,

бульдозеристи,

«Па ­

різноробочі, машиністи котків.

(Миколаїв

ниви• .

кол ективної

ростки

rазоелектрозварювальІDІКИ,

ЖОВТНЯ

ш кола.

з ико -математична

вісті . Т елев і зійні 17.45 - Київ ) . 18.05 - Тел еа гентство «Піон е рі я•. (Хар ­ - Міжнародна п рограма . к ів). 18.30 (М . ) 19 ОО- Концерт. (Ужгород) . 19.30• І< аховс ький пла цдарм• . (Хе рсон) . 20.00

(І(иї в ) .-с Зеніr• . - Ф утбол : •дин а мо• 20.45 - Програм а еЧ ас•. ( М . ) . 21.15·ЦІ( Плену м у л и п невого Ріш е ння «Татарбунарська у життя! КПР С Художній 22.00 (Одеса) . осі нь». фільм «Ліки в ід коха нн я». (М . ) . 23.3( - Т еле візій ні ві сті .

сім ейні Одинакам нада~т ьоя ['У'РТОЖИТС)ІІ{, безпеч ені ЖИ!тло.м в поряД:ку черги протЯІrом

11 .10 -

вісті .

!! . ОО-Телев і з І йн і

~-·'

................,. ,,. ,'., .•. .•..•..•.•..•..•. •... . ..................,.... ............. •..•..•..•.,.· ··-···•· .. .~ _..._--·- ........................._____............. ·- ........... ........... ,.,

n е р ет воrе НІtН сС n оtо би п rоск ц; І1 . п ло щин за мін а

слюсар!-наІJщдчи.ки,

м. БРОВАРИ

J

вул.

Київська,

ТЕЛЕФОНИ:

'

154.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

І

І

.

редактора

-

-

електрослюсарі,

Пл е н ум п рав ­

апара'11ники,

РРФСР . композ иторів спіл ки лінн я Конце рт р адянської пісн і . (М . ) .

ІІІДЕІ(С

орган Броварского районного

ч етвер І

·

19-3-82,

заст.

реда ктора,

•ідділ ів (партій ного життя , промисловості, м·асової ро-

І

боти ), . фотокореспондента

У вівторок,

трудящихся І(и е вс кой области .

- 19-4-67,

суботу.

відпов іда льного

се к­

рета ря - 19.3-18, відділу сІльськ. господарства- 19-4 -47.

1

-~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8$111··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Брова;р с ь;ка дР'УКа рн я, Киів·ськоі області·, вул . КиївсІ>к а,

154. Телефон

-

19-4-57.

Заr~І.

4258 -

q /1

1-

пре,суваіЛІІнпки,

у·чн і пр ес увальників.

7030.

....... .. ---·· ....................-·---··---·-.................. .....__.

t

І

І

І

t

учні аrпаратників ,

ма с, ві~діл кадрів.

•' •t

~u.v~-Q_)

3ве ртатися на адресу: .м. Бровари, промвуао·л , завод пласт-

61964.

Газета виходить

І<ОМІІтета К П УкраиньІ и район І юІо Сонета депутатоn

'

~ ~ (/ /!!_І -

СЛЮсарІ-<СаІНТеХНІКИ,

І

і НАША АДРЕСА:

''

ТЕ~МІНОВО ПОТРІБНІ:

:· ·-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ГЄ'о м е трі я . проек ц ій :

21.15 -

,

,

слюсарІ-ремонтники,

сДи -· Ф утбол : тає Л енін а» . 19.00 ЦС КА. 20.45 - сН а н а мо» (Мінс ьк) добран і ч , д іти ! » .

,

НА ПОСТІ й НУ РОБОТУ

Ю­

Доку м е н ­ що п а м' я ­

Телеф і л ьм. 18.30 філ ь м «Сток гольм ,

,

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

нофестиваль •Парті я н а ш рульовий •. філь м « Особи сто ві до ми й• . 16.35 - Нови ни . (М. ) . 16.45 - •Р ідні «Н а ш а п'яти ­ н ас n.ів и ». (М . ) . 17.30 18.00 - Новини . (,'.\) . рі чка• . . (М. )..

18.05 -

4,

..._.................................................

Х удожн ій

т а льний

бУІдуть за р01кі в .

2- 3

Звертатися на адресу: м. Брова.ри, вул . Металургі в , ОПМК-4 тресту <<БровариІСілІ>буд>>. У хати автобУІсом N2 41 до кінцевої з у.пи.нки.

11рограма

Д р уга

(М . ).

«П а р т і я

І(ПРС.

І стор ія

6іль ш о виків н аn е редод ні і в роки п е р ­ ш ої революції в Росії ( 1 904 - 1 907рр . ) » .

(Львів) .

сАудито р ія-70».

геодезисти,

еГо . а фіш~ . 16.00 виста п а. Л ял ьков а Республіканська фі ­

Наша

15.55 рі хови й

--,.._

дорожні робітники, трубоукладальники,

програма

Перша

~

асфальтувальники,

р!Я) .

для ді ­ гімнастика Нов ини . (М . ) . 9.30(М . ) 1 . «Будил ьник•

- .................. .........................................................

кранівники баштових кранів,

д?жній фільм «Друзі та роки•. (2 ее-

19

Є. ФЕДЯП.

ПОТРІБНІ НА ПОСТІННУ РОБОТУ:

тодика розв'язування зада ч з ста ти ­ 19. 10-Тел е­ афі ш а . 1 9.05- Наш а ки» . сп ектакл ь •Перший президе нт•. 20.30 - « На добраніч, діти!•. 20.40 - Ху -

ПОН ЕДІЛ ОК,

·•

Редактор

СПЕЦІАЛІЗОВАНІй ПЕРЕСУВНШ МЕХАНІЗОВАНІИ КОЛОНІ N2 4 ТРЕСТУ «БРОВАРИОІЛЬБУД>>

студент.

програма

Перша

програма.

Хабаровської Програм а (М . ) , 10.15 студі ї тел ебачен ня. (Л ен і нград). 11.15 - До Дня працівників хар чової про­ і з сте­ •Люблю мисловості . 12.05 пом розмовляти». Юнона рис. (Кіров.:>. - Кольоров е телебачен­ град), 12.15 ня. Естрадний концерт. (М . ). 13.00 -

Молодіжна

'

«Здо ­

-

9.45

Науково - популярн а

ров'я».

18 ЖОВТНЯ

НЕДІЛЯ

програма

Перша

9.30

ЖОВТНЯ

17

прощання .

В. САПКО.

н~ порозі школи rз привітними зустр іли лосмішками на вустах

12.45 - Фізик а . сТеплоє мні сть газ ів•. Теоретична м еханіка . ·~'мови тан ня навколо фронталі або гор изон-,13.20 р івноваги в іл ьного твердого тіла . Ме­ талі •. 1 8.25- Н аша а фіша. 18.30-Теле -

-

вони на

г ово рили

нокласників.

Обер -

п ереміщення.

плоскопа р а лельн е

учні

серед­

класу Шевченківської

О . ДІДУСЬ,

косо у1tраЇНСІІКОГО Гумору МіІО-

фабрики .

мана була кожна хвилина. І коли все було готово,

їх ча.стіше.

СпО'ВНСІні дотепного сміху і м' я­

Потім всі разом читали вірші, гум оре ски, провели цікаві ігри.

лоду, бажали їм уrСІПіхів у пра-

ці і за;пр ошували

вчаться, допомагають •рад­

госпові .

розучували

митцям

лични:м самодіrЯІJІЬНИМ

дачами ч еські танці у ·виконан­

літні ро·бітники р~д~осrn1шх по­ кіrв за•вітали кияни

ві1д6увся кон­

дароства. ПотіІм

Сюди лос·пі­ rМОЛОДЬ, а Й

пожвавлення. шала не ТіJlЬ'КИ

ло

вечора,

Господарі розповіли гостям про те, як

нові пісні, гуморе ски, ігри. Обду­

9

дуже задоволен і, rарлче апло­ дували і щиро дякували сто­

вишито му

рушнику запрош уь

українському

НhОЇ школи за вітали до своїх од­

були

трудівники

Сільськ і

ГО·СІПО­

nраЦіВІНИКіВ СіЛЬСЬК(}ГО

ланува­

Тр ~бухівськоrо клубу

атюри Степана Олійника вико­ нав Володи1мир Старкевич. Оп~­ і ве·сел ий rлЯ!дачам ~І)бався К'ОНферансьє Микола Грязнов.

сцен•

на

короваєм

в еликим

:!устрічі дев' ятикласників Завори­

проведення

RttИHU на сідьськііі

ідею

висловив

І t • ~

• ~~~~H~~T~A~~-J

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВ ОНІТЬ ПО Т ЕЛЕФОНУ N9 19-3-18.

123 номер 1970 рік  
123 номер 1970 рік  

123 номер 1970 рік

Advertisement