Page 1

ПОДВИГ НА ЗОРЯНИХ тр АСАХ РІК ВИДАННЯ ЗО-РІ.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ І

.NIr 123 (6269) СУБОТА

18 ЖОВТНЯ

р.

1968 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КОМ)'НІСТИЧНОІ ПАРТО УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

ЦІва

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

.,...,.~~.c--...".......".""""""''''\

ПОЛІТ КОСМІЧНОГО

Космічні кораблі

КОРАБЛЯ "СОIOЗ-6" УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО

в

~

КОВ.

2

ПОЛЬОТІ

15 жовтня радянсьні космічні кораблі «Союз-6», «Союз-7» і

16 жовтня 1969 року о 12 52 хвилини московського

годині

«Союз-З» продовжували групо­ вий політ. Сім радянських льот­

часу

чиків-космонавтів

програми

успішно

вико­

після

успішного

польоту

нують програму. Екіпажі опрацю­

рабель

вали техніку пілотування кораб­ лів на орбіті, що необхідно в

екіпажем

майбутньому дпя створення кос­ мічних лабораторій, а також для забезпечення тривапого часу їх

новича і Нубасова

функціонування.

З

колайовича,

здійснили

широке

збпижувапись

до

Самопочуття

ма­

доспіджень рименти

програми

фізичних

проводились

по

експе­

визначенню

вивчались процеси,

На землі

складу

які

ють чітко, політ програмою.

Підписання раДЯНСЬКО-В'єтнамських угод

В результаті переговорів, відбулись останнім часом проходить за Москві 3 партійно-урядовою (ТАРС).

працю­

які і відновлення та у економіки. деУгоди підписали

легацією Демократичної Респуб"іІЩ В'єтнам, 15 жовтня підписано Вперше ;ідійснено угоди про подання Радянським Союзом Демократичній Республіці ;іварювання В' єтнам безоплатної економічної та військової допомоги, надання у космосі нових довгострокових кредитів, На 11 годину московського а також документи в деяких інчасу 16 жовтня кораблі «Со- ших питаннях радянсько-в'єтнамюз-6», «Союз-7» і «Союз-8», ського співробітництва. продовжують

груповий

по-

літ, зробили відповідно 79, 6З і обертів навколо Землі. Екіпаж космічного корабля «Союз-6» у складі підполковни­ ка Г. С. Шон іна І борт-інженера

В. М. Нубасова здійснив рименти

по

проведенню

експе­ зварю­

вальних робіт у космосі.

Метою

цих експериментів

визна­

було

Перед початком зварювання """,андир корабля Шонlн закрив люк лаз у кабіну корабля І на 77 витку розгерметизував ор­

бітальний відсік. Після того,

фтопродукти,

транспортні

~асоби,

комплектне устаткування, чорні і

як

глибокий

зварювання.

Після цього було проведено гер­ метизацію орбітального відсіку, і зразки зварювання борт-інженер переніс у кабіну космонавтів. Проведений експеримент є унікальним і має велике ня для науки і техніки

технології

монтажних робіт у

Одержані результати мають важ­ ливе

значен­ при роз­

зварювально­

космосі.

(ТАРС).

l't1iHiCTpiB

розвитку

її

Як уже повідомлялось, 14 жовтня у Радянському Союзі rолова Ради проведено запуск штучного суСРСР О. М. Косигін і пут/ника 3е'млі «lнтеркосмос-1».

[J,ре.м'єр-мінkТ>р у·ряду ДРВ Фам Ван Донг. Нові угоди знаменують дальше зміцнення братерської дружби радянського і в'єтнамського на­ родів та розширення співробітни­ цтва між Радянським Союзом і Демократичною Республікою

В' єтнам.

3.:\іЙснюЄ'l'ЬС'Я

е'КClПI.':j)И'МI!'НТ

супутнику,

науко'ву

науково-технічне

значення.

ці наукової програми і в наземних спостереженнях беруть участь

також

учені

Болгарії,

Угорщини, Польщі і Румунії. на Вчені СОЦJa.1IlСТИЧНИХ країн

апа'рату- співробітничають у галузі косміч-

ру для якого розроблено

і

ви- них

ДОС.'lіджеНh

готовлено в ряді братніх соціа.lJіс- моменту

тичних країн. Вчені

з

1957

року, 3

запуску першого

штуч­

фахівці ного супутника Землі. В ряді со­

НДР і ЧССР поряд із своїми ра- ціалістичних І\раїн успішно пра: цюють

дянськими . колега)lИ. участь

в усІХ

етапах

Ко.1ективи

бра.1И І займаються

Пlдготовки

вчених,

космічними

яКІ

дос.lід-

женнюш.

ПримlІ'ОЖУЮЧИ т,ру,дош здобутки 'на честь 100-р,;'Ч'Чя з дня народже.ння В. І. Леlніна, ,напо­

кольорові метали, бавовну і тка­

леГ.1WВО ни,н,і

вори.цьки,й».

медикаменти

і

медичне

броєння,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIIID ВІДЗНАКА БУДІВЕЛЬНИКІВ Серед бри,га,ди

Iпраlці'ВНlfКі,в раiдlГООПУ

6УIlli~вельної

«Русаніосьхи,й»

ПОl'руідИВСЯ ІНа 'реМОНl'і 1'вари,нни­ ЦЬХИХ 'mplfміщень і 'ОIЮРУJliженні житлови,х 'БУ,ДоинКі'в для працівни­ lКіlВ lГосподарс11ва, показа.вши зрзз­ !КИ IВИСОКОПРОДу:ІОТИВНОЇ j. ,ВИ'СОіКо­ я,кісної праці.

Нещода'ВlИО госпіlВ

Мін':стерство

УРСР

,на.горOlдИЛО

рад­

передо­

ВОІГО ,робіТНlfКа наr,руДНИМ значком

«В!!Дм,rн,ник

соціалістИІЧ'НОГО

'зма­

гання УРСР».

М. МІЩЕНКО,

голова роБІткому ПРОфСlllлки.

супутника до польоту. У розроб-

Великому ЖОВТНЮ назустріч

нини,

вакуум, борт-інженер Кубасов маляр МIIJXай.Jro /ОлеIroійович Со­ СУ'млін'ІІОЮ увімкнув зварювальну апаратуру. ло'вей ві,д3lначаеться По черзі було здійснено кілька роботою. цЬOU'o ,року ,він .ztобре автоматичного

завершено.

(ТАРС). Відповідно до угоди РадянсьIIІIІIDIIIІIIIIIIIDIIIIDlIПnIlООПnРШIDIIIIIIIПUПIDIIIIПUIПIIПDIПІIПUJIIIППШПППІІІП'ШПІП кий Союз поставить Демократич­ ній Республіці В'єтнам в знач­ ЗВЕДЕННЯ ній кількості продовольство, на­

простору.

у відсіку встановився

корабпя

успішно

С~П~ТНИR ДР~ЖБИ

(ТАРС).

обладнання, хімічні добрива, оз­ боєприпаси та інше чення особливостей зварювання майно і матеріали, необхідні для різних металів в умовах космІч­ зміцнення обороноздатності ДРВ

робці

космонавтІв зустріли

від­

космонавтів від­

мінне. Системи кораблів

видів

міста

космонавтів доб­

космічного

«Союз-6»

(Фотохроніка ТАРС).

буваються у верхніх шарах зем­

Самопочуття

Політ

Чле.ни ек~паж~в ,радянських кос.мічнIIJX кораблj,в «Союз-6», «Союз-7» 'і «Союз-В» (зл.іва на,право): Володимир Шаталов, Шктор Горбатко, Валер!й Кубасов, Анатолій Філіпченко, Оле,кс,:Їі Єлисєев. Влад.IІ,с.~а'в Волков і ГеорU'ій Шонін на території J\10СКЮВСliКОГО l(ре:о.мя. Вер!'се-нь 1969 'року.

ної іОНОСфери.

ного

від

друзі, спортивнІ комісари, журна­

500

потоку космічних променів, а та­

які

захід

лІсти.

рамках

кож

Ми­

ре.

метрів. у

Валерія

приземлився в зада­

на північний Нараганда.

кораблів. «Союз-З»

відстанІ

космонавтів

ному районі території Радянсь­ кого Союзу за 1ЗО кілометрів

допомогою

неврування космічних Нораблі «Союз-7» і

складі

товаришів Шоніна Георгія Степа­

ручних систем керування і бор­ тових навігацІйних засобів ко­ смокавти

ко­ пілотованиі1

«Союз-6»,

у

виконання

космічний

rnра.цюю,ь !робіт'нихи

Вони Іпрагнуть

радгоспу

«::І а­

про хід продажу овочів державі радгоспамн і птахофабриками району за станом на 13 жовтня 1969 року

(в процентах до п~а'ну)

уопliшно ,за,вершити

,весь ІКом,плеКІС сіль!сыкrоооодарсьюtхx робіт і тим ca'MID~1 гідно з,устріти 52-і р'оковини Великого

ЖОВТНЯ. Вірні С'воєму слову, з,аlВоричаlНИ закінчили 'ко­ lПаюf.Я І\:артоллі на 340 гектарах. Зараз вонн за­ КJllЗідак5ть ,насін,Н\Я на зимо,ве збе.рігання. РаЗО}1 з ци,м рад,госп заве,ріШУ€ прода.ж картоплі державі. Зда'llО іІ10Над 800 ТOНlН добіРНИIХ <lульб. Час.Тlfна ,механ'ізатО>рі'В виїхала НИНlі на IlIiЩЮМОГУ 8 сусід­

ній радгосп ~Боб,рI!ІіІІ;ЬКИЙ». Тут пра[J,lOЮТЬ маши­ ністи !Карroплехомба;і"(,ні,в ОлеКІСІІІНlДР ЯЦУ'К, Іван ~иреЄlВ і, т'ра;m'ОРИСТИ Дмитро денисенко та Іван ЛаIВJ\І;чен.ко. Усп'ішно УlПора;1И1СЯ 'Mexa,Hi~aTopH і з оранкою 'На зяб. Пі!д ЯрИIЙ 'клин ювілейного року піIi1iГОТО'В­ лено 7'50 'Гектарів. Особлнво стараlLНО попраіЦЮ­ ,вади ~раlКТОРиcrи ,миха,мо l(осо.'ІаlЛ, Микола Жlyр'ба і Євге,н л,kке,в,ич.

Добре росте озимина ІВ paдroooi, особливо

на

тих 'п.10щах, .це Iме.ха,нЬзатори поклали насіння жита ,і IПШЄlllиці ІВ IlPYHT ііі перші Доні ооінньої сів· би. Щоб забeзlпе'Чити 'Високий урожаіі, зараз п·ро­

вqдит,ься :піJдiЖRвлеIl'НЯ 03ИіМ,ИНИ. Цю ,роботу вико­ нує «крила'1'И,Й хлі<lороб» літак с.ільсьаюroспо­ дарсЬЦ{ої аlВіа.цП. BjH 'BHOCII'ГЬ 'на !Кожен гекта'Р по 3,5 >центнера хлористого !Калію, су,перфосфату та

;іншIIJX lМін~ральннх \добрив. Дано піllЖ.ЖКВУ ІНа 450 геК'Га,рах. Ще \день,два, і ця робота буде закі'нче­ иа .из всіli IІІлощі.

А. ГАВРИЛЕНКО.

Назви

~.!!!

господарств

~i

.."=

.

';;j

...

с:

>.

Q

:оо:

:s:

с:

а.

РАдГОСПИ «Руса,н:,в.ськи,Й» «Велнкоди.мерськиЙ»

«Гого.'1і,вськиЙ» «Л !ткrвськи>Й»

103,1 84,0 82,3 74,9

<!Ікраси.~j,всыий»

66,2

illлоок~вськи.й» «Требуatівськиit»

61,4 61,2 58,'5 4312 38,4 32,8 '27,0 23,0 59,4

імені

Щорса

«За'lЮРИЦЬХИЙ» «З о р я» «БоБРИЦblШЙ»

«ЖеРД,)ВСЬХI\JЙ» «За,плЗJ&НИоЙ» По радгоспах

63,1 72,2 67,6 41,1 35,5 13,0 22,2 18,9 21,9 9,3 14/7

50,7 44,2 39,1 50,7 98,8 69,7 73,0

65,5 БО,8

5і,6

25,1

51,4 16,9 35,4 52,5

12416

345,3

98,4

96,9 92;5 56,4 79,8 60,4

87,7 300,0 14,7 75,4 26,4

92,4 81,7 55,0 79,0

11,6

ПТ АХОФ.AJБРИКИ Семипо.1Ківська ПухіlВСЬІ&ИЙ lМеQlштаХQрепраД,укто,р

Бама н ilВiCbxa l(адитянська

По птахофабриках

ПО району

55,4


19 жовтня - День працівників харчової промuсловості

До народного столу Немає 'Не

такої людини,

НОРИСТYlвалася

яна б

плодами

руи

майже тримільйонної а.рмії пра­ ЦЇіВlнинів Х8іРЧОіВОЇ ЦРОМИС,ЛОВО­ сті RраїIНИ Рад. Тому весь на­ род УІРОЧНСТО відзначає тради­ ційне свято тих, хто випінає хліб, виробляє цу,иор, випуоиає Іюнсерви, Rондитерсьиі вироби та багат,о інших ЦРОДOlвольчих то,в.а,рів, на яні безпереріВНО зро­ стає попит т.рУДівнинІв МIІста і села.

Радянсь'на нині

Унраїна

чверть

у,сіХ

виробляє

харчових

про­

Д)"НТі,В в СРСР, а по деяних ви­ дах (цу,I\ОІР, олія) її частиа дося­

TJ.C 40-60 і

процентів. Ширшим

БQігатшим

стає

ТiJП,ЮІ за роии ІЮПОВНИlВСЯ 800 ми

товарів.

А

ХЗРЧYlван,ня 'ВІшуснає

асортимент.

п'ятирічки він новими назва­

всього

нашої

і,нду,стрія

республіки

близмю

трьох

тисяч

НJ.Ймен~~вань ,ВИСО1ЮЯИіісних про­ ДУЮ1і,в.

ЧУIДОІві

кащри

робітНИИіВ,

ін­

женерів і те:юН'і.I{iЬВ працюють иа

хаlРЧОВИХ ПЬДІ1іриє.мствах УРСР.

Серед них 33 Герої РаДІОI­ CCJHOrO Союзу, 112 Ге,роїв Со­ Ціа'ліСТИЧIНОї ПраЦі, більш ян 5 тисяч ка'ваЛЄlріlВ орденів і ме­ д.алеЙ. lVIи щипаємось новато· рами ВИJроБНИЦllва, ініЦіаторами патріотичних

як

починань,

апараllНИН

ниш,

слюсар

та,кими,

ОлеИісандр 110СИП

Чер­

Грин,кевич,

дYlhЩії, за пLдlвищення продун­ тиВtності прсщі, розширення

становили 432 мІльйони Юllрбо­ .BaHЦjї'B. На ці деРЖЗlвні иошти QПOlРYJджено 35 і реионструйо­ Івано 150 ni,Д)ILриємс'1'В. Зростан­

з,сортименту та поліпшення яко­

'Оті

ВИГОТОВЛЮВC!Jних

вирОбіВ.

І ось реЗУЛЬТaJТ: за дев'ять міся­ ЦjiIB цього року додатиово до плану вироблено 86 тисяч тонн ЦYl~РУ-1пtону, 3,3 тисячі тонн

олН,

ти"ячі тонн кондитер­

13,5

сьних ви,робіlВ, 6,2 МJiльйона УМСІВНИХ башж ~OtHcepBiB та ба­ га'то іншої продунції на за­ галы!lуy суму 183 мільйони кар­ бованЦЇіВ.

Тут слі,д піднреслитн, що під­ вищенню ефеЮИВНОСТі вироб­ ництва, поліпшенню ко·еНОlІоміЧIІИХ сприяє

нова

всіх техні­ понаЗНlшів

система

плануван­

ня і економічного стимулювання,

здійснена

на

воіх

піДприє.МСТlвах

п,ромислових

нашого

цюють C!Jвтоматичні і механізо­ ва'ні Лlі'Н-ії, високопродуитивні машини і агрегати, ос:воюються аП3ірarrи

на

діючі

дифузійні

цу,крових

заводах,

пOtТОКOtві лінії на ХЛібопенарних ПllДПРИЄМ,С"llвах. Вп\рОІвадження нової теХНііни т~льки за ,роки ни­ нішньої п'ятиріЧни дало змогу IВИВlі,льнити для інших_ ВЩJOб­ НИЦ'І'В пон3JД 8 ТИСЯЧ робі'l1нинів, зе~ономИ'Ти для БаТЬ'!{іВЩИНИ 52 мільйони НЗlрБОВaJнцLв. Широно

застосовуються

промисловості різні радіоізотоп-

ні прилади. З допомогою

мир­

Особистим

чесного

'ного атома КОНіТ,І>олюються

1

до

гу люються виробнИЧі

і

сумлі,нного

ста,влення

пра­

това­

враховуеться

готова

ришІв по це:юу, Щільницї, брига­

ВИ:}НіaJЧа,ється

ГУ'С'тина

ді до ріння передовиків.

тощо.

ці

вони

підтягують

своїх

у ці дні всі прагнен'ня і по­ lVШСЛIІ УИіра Ї'НСЬЮІХ ХCliрчовиНі'В ОПірямоваilIі ,на те, щоб гідно зу­ стрі'ти 100-річчя З дня народ­ ження В. І. Лені.на. Все ширше Ірозгортається

змагаНіНЯ

за

до­

3C!JвДЯ!ки ваНіНЮ

розчині.в

піилупартії

і

Радянсьного ~ряду безперервно зростають

напі'J.'l&1lьні

вкладен­

·ня у харчо.ву інду,стрію. Досить

УIЧJаїНі стронове ВИIЮRaННЯ .виробничих оказати, що тільки на 3aJВtOД3'Hb і ПЛaJН~В реалізації про- за три роки п'ятирічии вони

1UІІІІІІІІІІІІІІШІІШІІІІІІІІІІІІІІІШlШUІІІІІІІІІШІІllllІІІІІUШllUU

3а село зразкового правопорядку jJЮЮЧИ на черговій сесії питандо ленін-

ня про 'п~готоВl;У ського ювілею.

~'ча'сншш сесії

ві~значали,

бив у нетверезому стані образив депутата сільської Ради. Неоднор1ЮОВО оБГОВОРЮ'валась і негіі1іна пове;:\інка ра,J;ГОСПНО­ го тракториста Василя Марко­

вича Скиби. Иого

попере~жудо адміні-

що в 'селі проведена значна ро­

вали,

БО'І'а по на·ве~ен,ню порядlКУ

страти,вної

боротьбі 3 антигрома~СЬКИМIІ 'проявами. ПРО1'е є ще окремі громцяни, які стають на шкі~­ ливий шлях, не дорожать че­

Та дар'ма, Скиба про~овжує своє. І кожного разу його пі.д­ во'дить горілка. Нещодавно він так напився, що заблудився в полі. Кінчилось все це тим, що п' яний ~еханізатор пере­ 'В1~рну,вся з трактором і приче­

стю рідного села.

Ось декілька прикладів. ШОфер од,нієї з київських

ба'з Григорій Логвин·о'вич

Нау­

менко в нетверезому стані са­ мовj.ль;но взяв машину,

якою

.приїхав до радгоспного ком,бай­ на. Обдуривши комбайнера, Науменко навантажив на ма­ шину 800 Ікілограмів картоплі, ЯlКУ

Івирішив

!Привлас.нити.

Але був затриманий. Водій по­ збавлений прав на },!правлі:ння машиною

і

ПРИ1'ягається

до

юримінальної віАповїдальності. Вдруге притягаються до від­ ,повtдальності ГРИГОірій Лаза­ р(}вич Лизун, Микола Михай­ лович Ящеll'КО і Петр(} Микола­ йович Х'омич :m те, що у не­ 'l1Верезому стані 'разом з Мико­ лою Мик(}лайовиче~1 Батечком на хуторі «30РЯ» вчинили бій­ ку.

Неодн(}ра,зов(}

про припинення

попереджався

хуліганських

притягували

віЛШ)івіАальнО'сті.

пом.

Не реагують на ПО'переджен­ ня LBaH Ва'сильович Рудя, Ми­ ..ола Григорович Без'СМертний, Іван Ащ~рійович Ц3Jрик і Іван Ан.1ріЙOlВИЧ Еононенк'о, які си­ стематично тероризують свої сім·ї. Г'ро'мад'ськість села по­ кликана вшшнути на дебоши­ рів, закликати їх до порядку. Вуличні коміlfети,

цю

в село

зра'зкового

IПРЮIОПОРЯ,'liКУ

виконати з

че,стю.

Г.

КАРАНДЮК,

,сіЛIJСЬКОЇ

Ради,

.и,ільничниЙ

ділу

*

можливості - перетво­

рити Велику Димерку

але висно,в'кї!в для себе не зро-

2стор

ву'ли­

села.

Ми маємо 'всі .сво'є зобов',Я!зання

дій ВМОДИМИР Павлович Крук,

*

депутати

повинні 3'вертати більше уваги на са.нітарнИЙ стан ·ВУЛИЦIJ, бо­ ротьбу з бур' лнами, розгорнув­ ши зма'гання 'за кращу

П.

і,~спехтор

голова ГУЛ ИП, райві,д­

в,нугріШНіХ справ.

об­

Гори працівники смачні і

кухнІ

поживні

готують

страви.

Торік

тонн виноГРаду, 750 тисяч тонн ОВОЧlів і фруктів.

хар центральної робітничої їдаль­

Р3ідlючи з ДОСЯІ1НУТОГО, МИ В той же час не занри.ваємо очі 'На наші хиби, ПІрогалини, упу­ щення. НезаДОВlільними є, на­

другого відділка.

'вих бу'РЯИі'В, 1,8 мільйона ТОН'Н олійного насіНІНЯ, 720 тисяч

приклад,

темпи

зростання

ня І на другому відділку. Трудів­ ники села задоволені приготуван­ ням страв і обслуговуванням.

На фото: справа- старwнй ку­

-

ні Г. М. ГОРА; внизу

їдальня

про­

дун:тивності п:раці. На поліпшен­ НЯ

цього

основного

спрямовані

тепер

поназнина

всіх lюлентивів завOtДів, фабрик, ком­ біlнаті.в.

Харчовики розуміють,

зу,силля

республіки

lЦO

ЧИМ

добре

успішніше

Іви,нориcroву.ватимуться

вироб­

НИЧlі ПОТУЖНОС:11і, пLдвищувати­ :\1Є'ТЬСЯ ЦрОДj'IR:ТивНість праці, rrим більше Нlраїlна одержить pi3lHOМJ.Hl 'ГНПХ п.РОдYlКТЬВ ХСІ\Рчу­ ва'Н'Ня, тим багатшим стане наш величезний наpqдний стіл. Для

РО3ІВ'язанНіЯ цього

за'вда,ння во­

ни і віддають ов,ій доовід, ТВOtр­ чі сили, знання.

М. САНОВ, міністр харчово! промисло­ вості УРСР.

nuumlumlDШIШIIIШlШІІlDIIППШlIIllIпmllШIIIDIIIDIIШllmlПRШmrппmnmmmllllll~11ІІІ

Ліі

В цей веч1,р в цросroро,му за­ сLльсblИОro Будинку культу­

ри Гоголева ЩтYlО багатолюдно. Сюди на ЧИ'l1ацьку конференцію «Лен~н і Y~pa)jнa», присвячену 100-,рІччю з дня народження ДО,рогого ,ВОЖДЯ, прийшло бага­ то ,робі'ТНИRlї!В радгоспу «Гоголів­ сьюrй», стрічново-тиацьної фаб­ РИИИ, ТРУідав,а інтелігенція.

думку продовжила директор

8-

сенретар

П3іР'fному

ра:дгос­

пу А. СмєхOlВ. Він розповів про те велине політичне і трудове IІІі,Днесення, що Па!НУ'Є в нашій краlї'ні .про

на

честь

ювілею

пе,ретВОірення

йогd

ВОЖ'дя, запові­

Гorоле!Ва,

говорили

ди.ректор

ка серещньо'! шноли

М. Тима­

pilЧ'НіОЇ школи К ПOnРaJВRа. На І радгоспу В. Лазарє.в і вчитель­ яюкра.вих

ПlРИRJЩах

бotротьби

YlНlра'і:НсІ;КИЙ

народ в

РОбі1ТНИIRІв liИШlа, Донбасу та шеНіКО. Вони НЗlвели багато при­ tнших міст 'У'ираїНИ вона пока- IНЛ8!дlв, Я'И під зорею РВіДЯН­

заЛіа,

ffi(

бра'l1НЬОМУ союзі з IN!Ли.ним російсьним

Н3іродом,

Ви:Rонуючи

внаа!івки В. І. Леніна,

зміцню-

СІ;КОЇ влади розквітну.в ГоголІв, ffi(

заможно і ~УЛЬ11У1рно живуть

НИJНIі трудящі села.

ЧИ'ТC!JЦbh'IY ионференЦіЮ

про­

IБalВ у себе ВЛіЩЦУ P~, ЯН боров- вели партійна ОіРгаlнізація рад­

На сцені велиний портрет ся з іноземними інтервентами В. І. Лені:на, рознвіТЛИ черво­ та внутрішньою контрреволюними маІками і голубим небом ~ією. прапори респуБЛlіН-1сестер нашої Про перші роки lJн;дy.стріаліВатьнШвщlШlИ. RонференЦіЮ від­ НРИ\В

ТАКЕ 3ВАННЯ вирішили ви­ по роти депутати Ве.'1икодимер­ СЬ'і\ої сільсыїї Ради, оогово­

добре

ладнана робітнича їдальня. Тут під керівництвом Ганни Минівни

ре­

про,дукЦія,

Нffi!lПИЛПЮМУ

ків працює простора,

стала до ладу нова типова їдаль­

процеси,

Rо,мунJ:стичної

ве­

у

брига,ди,р Л~дія Андрєєва, май­ стер 'Га,ма,ра lIОСІ;о,ва та інші. принладом

«Русанівськиіі»

ня IВНіробничих патуmностей дає нам змогу lЦOIPoнy переробляти понад 40 мільйонів тонн цунро­

міністер­

Сl1ва. ХаlрчOtва іНДУC'l1pія продов­ жує те:юнічlНО Otзброюватись і пе­ реозброювarrись: успішно пра­

6сзпере-рВ1НО

у радгоспі

лика увага приділяється громад­ ському харчуванню. На території першого відділка уже багато ро­

зації і нолективtзаЦії,

ИООіференції

в,ідбуlВ­

ся тематичний концерт

зсшіrнченНfl

худож-

ньої саМIQдіі'ЯlЛЬНOtСТ.і, ПQlI\ім учз-с-

зок.рема !нини

У рі.дному селі, розповів голова

IВИ!КОНіНОМУ сільради

TOCJJlY і оіЛЬСЬRа бібліотена. На

її

ДИ!ВИЛИСЯ

художній

фільм «ЛюдИ!Н'а з рушницею».

І. Ти<\1'}(О.

г. МЕДВЕДЕНКО,

Про перетlВОРення заповітів Іллі,ча в жиТ"l'Я радянським. наро-

редактор радгоспно! багатотиражио! газети «За Віт-

дом,

чвзну»

в

тому

числі

тру.дящими

.

тl'в в життя.

ГолOtвним змістом всіх висту­ пLв на нOtнференЦjії був відомий IвисліlВ В. І. Ленї'на про те, що п.ри є.ДИНіЙ дії uролетарї!в РосП і УНІраїНИ вільна У'Нlраїна мож­ ЛИlва, а без ЄіДнOtст.і дій цих братніх наРОід'і,а про таку віль­ ні,сть не може БУіТИ і мови. Про

«ОТІ»

збагачує

корм

який попов­ кій станції і в радгоспі «Черво­ кормах для на зірка» з відгодівними групами тварин, створено на кафедрі ор­ бичків, дали позитивні результа­ ганічної хімії Одеського техно­ ти. При додаванні препарату в перші М8.іРlVсистсьно-лен,І,НlСьні логічного іцституту імені Ломо­ paЦJЇoH IПрирости !Вати молодняка гур'J'lНИ на УІНlраїНі, їх діяЛl>нdсть, носова. Вого одержано в резуль­ порівняно з контрольними групапро ленінську «І,акру», зро­ таті поєднання карбаміду, про­ ми збільшились майже на 20 стання революційного руХіУ на виділяються з процентів. у,краї'lIi НaJпе.реДQДні буремних стих цукрів, що подій

1905

МYlні,С.1жа,

року розповіла

директор

Препарат «ОТІ», нює вміст білка в

но­ меляси,

середньої

шноли М. Rураліна.

корм(}вого зерна

і

не­

харчової рослинної сировини. До­

На Одеському вітамінному за­

воді за технологією, розробле­ сліди по визначенню ефектив­ ВиаВliтленню наЦіонального пи­ ною вченими, ВИГОТОБ.ТІено пер­ ності «ОТІ», проведені на Одесь­ тання присвятила свій виступ кій обласній сільськогосподарсьшу партію цінного продукту. IВчи.те,ль~а іс:торії О. Стасюк. Цю

Перше місце в області ці обла,сні змагання санітарних :Дру'Жин mДlПРИЄМСТВ, КОЛГОС1Іів і радго'С'пі'В були ПРИDвяче'ні 100річчю :J ДНЯ народження В. І. Леніна. В них взяли }'часть команДИ-IlІе1ремmmці рай,онних змагань. Чееть нашого райо,ну на цих 3'Ма!1аНIfЯ'Х захищали

Д'ружи-

'НИ ШИНОj}еIМОRТНОГО заводу (коМaJЩИР ДРУ'ЖИНИ М· 30ЩУК, началь'ник шта'бу ЦО зав'оду Г. Пи,рО'говський) та 'ра~()ІСIПУ «Гоголівсь'кий» ('комаНДИD Діружини О. До'рош, начальниlК штабу

БВlктеріологічного ураження. Одночасно переJJЇIРJlлась У'КО'мплеКТ'О­ lВанї!сТЬ ДіР<УЖIfН О'ОО'ООвим скла­ дом і опеціальним майном ЦО, а так'ож стройова вип:равка, дИ'СцШІ­ ліна, вм.і'Ння ком'а'ндирів діяти в С'К~Іа'ДНИХ умовах. Сеіред

лружин

промислових

об'єктів перше m-іlOце ПОDіла сані­ тарна дружина Бj}оваРСI>КОГО ши­ норемаНТ,Н()іГО ЗillВОДУ. Вона наго­ роджена пе<рехі~ним кубком шта­ бу ЦО і КlОмітету Чер'воного Х'ре­

ЦО рад- ста столичаої області.

гоепгу Л. Рижик'ов).

,пе'ре,мога -

ре'ЗУQIьтат злагод-

Санітарні дружини діяли у вог- жених і ,вмілих дій КО'МaJЦИ. Важ­ Я','J,ерного, хtміЧ'ного та ко виділити когось з цієі caH~py-

нищах

*

НОВЕ

ЖИТТЯ

*

Четвер,

18

жини Відзначимо ветеранів ци­ іВliЛЬ'Ної оборони Г. Мансурову,

Т. кузым'вкову,' Л. Ковальову, М. ТерещенК'О. Вони брали учас'I'Ь в багать'ох на'В'Чаннях і зма.га·ннях.

Наше Зillвда'IІ1НJI до j}ЮmJl передовиків

підт ЯlГнути мі дружи­

ни раііО'ну, в пе<J)'ШУ чергу

рад­

ГОСП'ні, яюfМ належить ще Чlrnало !Попрацювати над 1П0'л'іпшення,!! с'воєї підгото,вIКИ. Дирешrорам гос-

1П()І~арств та начаЛЬ'никам ЦО слі\,\ більше турбуватись про у'комплектован~'сть ДІРУЖИН

належІНІШ

маЙНі)і)І А. ЄФРЕМОВ, начальник wтабу ЦО району.

!Ковтии

1969

року

*


ЗАВЕРШУВАТИ ЗБИРАННЯ ВРОЖАІО Корми всьому

-

lолова

До GДИНОі мети

ЗН600ложені. Та і агротех.ніка ви­ видаєтьс'я 1Р0бітНИlЦі ОО'зплатно. !рОЩУВ8ІНня &уряItів була низька. Можна нм~ести такий приклад. Вирішили 'по ... С!правжньому зайня­ Ро6'ітниця Ма'рія ЄJ)молаївна Затися цjєю ІСУльтуроЮ. Шд неї від­ лоз,на виростила на гектарі 500 ооли 90 гектаІ!'Ш, в тому числі 'Ц~HTHe'piB буряків, '1'001'0 на 200 70 на 3фОШYlваних i!IJJlощах. Ви- центнер.їв 6ільше, ніж заплановаве~ли на кожний гектар 36 тонн но. Вона од,е,рЖlУЄ безплатно 5 ор,ганічних добрив 1 ,внесли по 15 тонн бурЯіКnВ. МаJ)ія IBaJНiBHa

за.ння взяв на себе к,олектив тва- цеlНТИеорїJВ мін eJpaJIЬ'НИХ , під час O.'lel\CeHKO вирости.:lа і ринників на честь сторіччя з B~гe.тaцiї провели декількара3'Ове гектара 460 цеН'l'нерЇіВ дня ,наj)одtЖе<ння В. І. Лetніна. Бе- поливання. ;t"J

.lIОВНО, ЩО і воно буде У~Ilішно

виконане.

- ЗаСЛУІГа у збільше,нні ви,ро'БНИЦ'І1ва ммока не тіЛl>КИ тваJ)ИНlНИКЇіВ, а і ,рільників, - каже головний агроном Сеpriй ВасИ'льович ДОJl!ГУШИН,

ЗаПРО:БWДИЛИ індивідУальну від,рядність. За .кОЖ'lfO<Ю

робітницею

зда.1а

-

з 1\варин­

ницькими ПРИJМїще'Н'нJI1МИ, пО>від:ає т. КУРіЧр,нко. -

РО3Це дає

-

нам Мf)жливість у БУ'ДЬ-Ю'У пого­ ду беап~ре'бійно доста&lЯ'l'И СЇ'Н'О,

з силос, бу'рЯl;И в КОР'МOIRухню або

А підвClЗИТИ є що.

Поряд з тваРИНIНИЦЬКJL\І мі- за,готовити

Планували

ни С1'ійловий

періО,1

ст'е'ч'ком стоять ва'ги. Сюди одна

1185 ТОНІІ сіна, фактич,но ж 6 авто,ма- 1488 тонн, закладено ДО 8 тисяч

'КОфМодtOбуВlНОЇ бригади заюрі,пили за д'рУ'ГОЮ ШД'lжджають для 'вирощування бур.яків один шини, трактори з ПРИЧelI!ами, на- тонн сил(}сноі маси, є .вдосталь rЄiК11'Wp. У склад'е<нОМУ договорі вантаже-ю БУ'ряками. На ваги ста- СОЛOl.'dи. Йде кагатування БV1ря,ків, між диреюцdєю і JtОЖJНIОЮ рооітни­

'вить автомашину шофер Мих>айло

і насамперед ЦіЄЮ ВИOOllaJЧе,ні взаємні зобов' ЯJЗан­ Опанасович Г'ОJ)об~й, за НИlМ Фекорм(}дооувної бригади, яку (}чоня, ВКaJЗаш'Ї (lIГj)'отеоснічні заходи, д'от Гнатович Олеюсен'ко· За день лює Фед,ір МaJкаровИ'Ч Залозний. !ІІере',щбаЧЄlна матерrаЛМІа заі'lfТetре­ 'ВОНИ перевозЯ'l'Ь з поля по 24вез міцн(}ї KOPМ(}ВQЇ бази немис­ сованість-к.рім заробітної плати, 25 'lI(}НН б}'ряюів. Ві~повідальний лимий був би р'іст ПРОД'У1ЮІ'ИВНQ­ ще і додаткова опла'М. Пла'Нова за КОРМИ, ві'н же і вага'р, Павло сті ХУд'Оби. врожайність .ltстЗ:'новлена 300 Зіновійович Курченко зважу'Є буСПРIIJщі, в минулий стійловий

яких БУ'де 6іЛІ;ше

т,рьох

тисяч

тонн, або по 3 т(}нни на КО'РОВУ. На IнастУ'ПНИЙ pЇtK худоба буде ,к,раще заоо:шече,на

.j roонцентра-

тами. Отже, ви;р0'6нИlЦТВО молою'l. та м'яса і нwдалі зростаТЮlе. М. ІВАНИЦЬКИИ.

пер.іод худоба була НеІIOtгано за-

Оле:ксія Р}'бан'ки і Василя Хомича (Т>рактористи 1'Ва,н Онашко та Ми­ І\ола Чорн(}вол). Вони щодня пе­ Р~ВИlконую1'Ь норми виробітку. Якість роботи 'BiДM~HHa. Беаперерltним

IfЯ бу,льб, ві;ЧВalнтажен,ня ЇХ в ма­

газИlни Києва та на бу!У1'И. Багато вже з'роблено і робить­ ся, щоб у наСТYlПН~IУ році мати 'Високий врожай ,всіх сільськогоt­

пода,ріСЬКИХ КУ'ЛЬТУР. Озимина по­

сія'на своєчасно і л"kно.

ли 'В 'pkT, наюущуються. Шд 'весь ярий кли,н готуємо 3Я1б, на О'Ранці якого ,працює

ЗемЛІ Броварщини меlllУЮТЬ з Бориспіnьським

багаторічnі 1'раlВИ, ви'ко-овес, лю­

За'раз

xy~06a

,випаса6ТІ;СЯ

жито

і

пш~ницю

на

з роботою бригади по захисту сільськогосподар­ ських рослин.

На фото: директор радгоспу «ТребухіВсьний

ДРУlІІні стосунки.

зелений

КОРІМ.

Підтримують ці стосунки і керівники радгос­ пів. Вони часто бувають в господарствах, обмі­

КОМУНІСТІІ

риспільський» А. Ф. ТОЛОННО, директор радгоспу «Бортницький» С. П. ВУНАЛОВИЧ, директор рад­ госпу «Русанівський» М. Л. ХАЗАН

Нещодавно БОРИСПільці побували у радгоспі «Требухівський». Тут вони оглянули винний за­ вод, картоплесортувальний пункт,

в RBallrRp~i-

і директор

радгоспу імені Нірова О. М. ЧИЖИН.

ознайомилися

Фото В. ПО.10ТІІяк,а.

ДО настання

холодів

культур.

сільському бу­ відбулися від­

разу ж за селом був р.а,ніше ви­

криті партійні збори,

гон для худоби, ~e росли будяки.

обговорено

На

шення

доко­

Кожног(}

дня можна чекати негоди. А на по.чях радгоспу «Гоголівський» ще не закінчено збирання пізніх .нещодавно в дюшу ку,'ІЬТУРИ

ге,кта'рах зробили

за;шши­

пось зовсім мало часу.

В~лика робота ПJ)ов~дена по по­ ЛFпшенню природних лукtв. Від­

200

ТР8lКТОРИ.

б~' тракто'рист Микола Гуеак. Шd­ тори 'норми на де'нь - так,і його

І. М. НОВБАСИНСЬНИИ, директор радгоспу «Бо­

на НЮються передовим досвідом, запозичають нове.

1ІІ0Ж'НИВ'НИХ посівах BЇJВca з горо­ ){!(}м, а пrзніше буде 1шкористано

чотири

Сеор'е:\ переДОВИІсів на оранці зя­

керуючий віддіЛКОМ.

районом. Здавна Вlllе скnадаЛОСR так, що мешкан­ ці багатьох сусідніх сіл встановиnи мllІІ собою

пин, lКонюtШИJна, Куlt'У'рудза і т. ін.

питання

осіиніх

на про

Збори приЙня.1И рішення

говою,

ребирання її

та

зувати

Мину~,ого літа за перший укіс зіб­ 3 К'ОЖlНClго гВ'кта'ра це-Н1'нера ВИСОІООвітаМ'lННОГО

продажу

врожай буlВ ,не

буряки,

гу ви

корів.

*

••

ХОРОШОІ

18

радгоспу

населення

седа,

С.'Іід

за­

колекти­

наступного

дня

.ТJЮДИ

,1И інші роботи також робітники стрічково-ткацької фабрики, учні еільських шкіл, працівники рад­

-

госпробкоопу,

ПОГОДИ

кращі строки і без в,рат, заслуга виконували

не,оприятливі всього

Четвер,

заІ,дадання

дружно вийш.rrи в поле. Збирали буряки і картоплю та виконува­

але

місцевоі середньої школи. на

та

пе­

П.'Іану

промислових підприємств.

Вже

'рех1Д'Н! червоні вимпели і грошо­ .в<і , пр~мії. Ві~:}начилися СУМЛЇ'Н,НОЮ 'ро.ботою лаНlк'ові-МIJIХ8JНU lзато'ри Ан­

'д'р'ій Денисович ЛИТOltчЄ'нко, Іван На полях ПЄlj)ШОГО ,відділ,ка рад­ 1II0ГO';~Hi умови нинішнього року, І старанно працював Н(}рми виро­ ~ріГійОО!ич Ха:мбір, Данило І'вано­ гоопу «РуtCанівснкий» за'вершу­ ми о;{е!j)жали непота'ний в'рожай бітк'У вик();нували всі ро.бі'l1НИКИ. 'вич Гулий, К'ОМ1бaJfнер Петро Гри­ ют~я QCЇ'HHi роботи. Вж,е давно авО'чів. За планом, на ко.ж,ному 3 Особливо ста'ра'нно ПО'І1рудились горович Юр'ченко, тракторист-.ма­ потрібно жінюи 3 л~~ок В3ірв~ри Іванівни ши;ні~т Іван АРсентійович Пиль­ зі'брано і реаліЗQва:но врожай огір- 165 гектарів городини Рак, ПеilIаГll Т~охи'Мl~НИ Безпа­ 'Мй. Ка'РТОПЛ'Ю вже lВико.пано на ків і П()lмідО'р~в, після чого ово- зtі1брати ло 118 цЄ'нтнерів продуклої і ПruраеКОВll ІваНІВНИ Юрчен­ ;в-сій площі. чі&ники зос~редили Irci свої сили ціі, ІІІроте попередні пцрахунки ко. ТепВ'р уоі сили рільничі бригана збиранні пізнь'ої гор()Дини показують, що буде набагато більди с'прямували на збирання корЗа ХО1РОШОЇ ПOlгО'ди впоралися моркви, капусти та інших куль- ше. Так, Itрожайнkть однієї тіль­ маємо 65 (! РClботою і картопJIщюыJiJi мєхан,і- мових БУJ)Яків, .!ІКИХ ТУ'р. Тепер з ц.ією рі()tботою вони ки моркви, .якої ми зібрали 17 стараються ~овшН'і ланки. Тут весь ~ac пра­ гeкrrapiB. РQбimники впоралися. Велику ДОПОіі\lОГУ робіт- re.KTaj)tB, становить понад 400 раціоналЬІНО використати кожну цюва'ли П'Я'І'Ь каpтoomезбиральних ни;ка:м подали. КИЇВСНКЇ студенти, центнерів 3 г~ктa'Pa. IПOlГО'ЖУ годину IrnВидше завЄ'Рко:мбаЙ'Нї,в. Всі екшажі постійно шити роботу. 5 ге.кта'рів морюви зібрали учн'і У тому, що городина зібрава в Не<зважаючи

державі

робітника~1

.'Іучити

великий. Справа

За

картоплі,

виконання

ня овочів. Щоб успішно впорати­ ся 3 цим завданням, на допомо­

До цьOlГO зараз готуються, зокре­ ма О'РГ<liні'зоltУЮТЬ водо,постача,нН'я· У мину~і раки в рад,госпі ви­ рощували кормові

швидше

сіна.

її худо­

для

мобілі­

щоб

на насіння, оранку зябу, збиран­

tJОЮ. У на'ст}'ІПНОМУ році на всіх 200 гeК'f'a!pax буце CTВO'P~HO КУЛЬТУРІНе па'СОВИіще

і

робіт.

34,5

Можна було б ще і ота'ву косити, а,!Іе ВИj}іши~и випасати

сили,

закінчити копання

іншими.

ра.но

всі

яких завер­

польових

p.iHH~ полі'lLшення залужй:ли сум,ішшю трав: кО'нюшиною бі­ лою і червонClЮ, вrвсяницею лу­ тимофіївкою

СХО,J,И

пше-ниці і жита піджи,вшlИ міне­ 'ралыимии до'бривами, і ,вони піш­

РаJ,ГОСП «Ве.1ИКОДI\)\lерсь:киЙ»

зе­

РИСТОВУ'Вали .посіви озимИ!Ни­ пшеницю і жwrо, поruiJl.! пrД:J)ОСЛИ

Губська

3\P~3!KOBO ортаlft:JYlвала перебиран­

М. ОПАНАСЕНКОВ,

'ВИКО­

У дJю

автома­

~ящих Га'лина Іваньвна

ти нал~ний старт по вир06ни­ ЦТВУ молока. Особливо ,надої його

Спершу

ПОТОКО)!

шини перевозять карт(}п.1Ю від К'ом{jаЙ'1і~В на сортувальний пункт. Дelпутат райради депутатів тру­

ливість з перших Дlfі,в січня взя­

3ІІЮсли, коли IJ3стУіПИВ

весь

показники.

6еооечена коvма"и, що дало мож­

ле,ний КОН1в'Є'йєр.

народ­

працюють на копанні картоплі ко­ л~ктиви к~",бай,Н'ових агре'гатів

Y~,i корми - г.ру'бі і сокоми ~ОСlJlреДЖРJМО на фу­

ражн(}му дворі поряд

зустріч сторічrчю B.j~ дНЯ

It'О'м'плек,с польових р(}біт. Хороше

БУ'р,яків. бetзпосередньо го коріВIІИКИ.

Вона од~ржує 4 тонни коренів.

...

-

Несучи 'груд,ову вахту на честь ВеЛИКI)ГО Жовтня, готуючи гідну

зався достроково закjн:чити

JllКy вона вщюстила і викопа.lа.

'вит.і

НОРМ

Ж~if'ня В. І. Л'~ніна, КОЛЄJктИ8 від­ Дlіш\а імені ПетР(JIВСь.к(}го зоБOlВ' я­

НЕЩОДА!ВНО радгосп імені 11 '1'ому, що ~НЯЖИЦI7к.і оомл,і супі- 'ЦlШтнер)в з гект;ара. 25 'ПРОЦ~Нlгів ря.ки і записує на особистий ра­ Щ~р.са облетіла радісна звістка: щані, бідні на поживні речовини, б'У'рякі'в 3 на~плаНОВf)ГО врожаю Х}"НОК юожної робі'l'ниці кількість,

тваринники за де'в'Я'l'Ь місяців надюїли 21 О 1 т()Нну молока, продаІно йо"Го деРЖaJві 1921 тонну. По ВИ'р06ництву і продаЖ'У молока fiуло вико.нано річний план. До l;і,нця року виробити понад пла'н 500 ТОІИІ молока і Іf!lpодати держа:ві 450 тон,н-та'ке НGlве 3Сібов'я-

ПЕРЕВИКОНАННЯ

жовтив

нашо.то колективу,

1969

року.

пе:Ре1!ИКОJl'yiвали

В. ГУБАНОВ,

який ІНОІРМИ виробітк,у, Ї'М вручали пе-

керуючий віддlлком.

*

і

НОВЕ

ЖИТТЯ

*

Філії

дожніх виробів тиви

Фабрики

та

ху­

інші колек­

.

В авангарді соціалістичного змагання на польових роботах йдуть комуністи. Вони показу­ ють

приклад.

Завдяки всього

напо.lегливіЙ

колективу

нуто успіху.

швидко

Учора

праці досяг­

~Іеханізатори

радгоспу закінчили копання картоплі на ШІощі 1000 гектарів.

Зібрано і пізні

овочі, за винят­

ком Ki,ТfЬKOX гектарів капусти.

Тепер механізатори прискорю-

ють оранку

зябу. До 25 жовтня

і з цією роботою вони впораються.

М. ГНАТЕНКО.

*

з стор.

*


Не .все гаразд Із дотриманням ГОСТу. Такі пЦnpиєметва, Я'It ре­

збір і вИltОонання мехаНlічний, ХОЛОДИЛЬНИJКIів, елек­ ма'НУ заготів.пі і ві~антаження - тротеХll'ічних виробів, м(}стапої~д м'еталоЄвого Л~. Так, 3'а 9 міся­ Ц'ів заводобу\Цівний к()мбіна.т не оорава веЛИКI()Ї Дe'j}Ж3lВНОЇ ваги. М 814 та ін.ші. 3начну роботу по заГfn'івлі ДОІДIW ЙОГО 106 тонн. Про це дооре пам'ятають керів'ни­ бру'хту провели у'Ч'Ні БРOlвареьких ~и ГОСПQJдарств раЙ'ану. Не справл.яють'ся із завдання­ у Clпішно сщ)3ІВИВС,я з дев'яти­ М 1, М 2, М 3 і Русані'вськоі ,ми по загетівлі брухту районне міооЧ'Ним 3а'вда:ннЯ'М IiJолектив за­ еє'редніх шкіл. Во.ни також здали оо'єднання «ОільгооотеХ'Нbta», Пу­ BO;W ПО'j}ОIIIlКОІвої метаЛf1)гії. Він на метаЛYJPiГїйні за'води понад 100 хilвСЬіІ,'ИЙ IIrЛеwтахорепроД'Y\It'I'OP, Своєчасний

Металевий

плану здачі металевого брухту

брухт-

понад план ~alВ більше

мартенам

1ОО

тонн т()нн бру~ту.

Одна'к є окремі бtpухту. Пе'ре'ВИJКонали плани буд­ KOM'~iHaT М 2, ЗаІВ()ІДИ ремонтно- яюі систематично

пWJpИЄмe'l1Ва, не

Р&Д!ГОС1І «3аворицькИ'Й»,

MOOTho-механічний завод, постій­

нодіючий будівельний поїзд М

вантаженні брухту змішують йо­

го з APO'l'OtМ, троеами, іншими ви­

дами металевих відходів.

Літк.ів­

cыIta швеіна Фабрика тощо.

виконують

2,

вавод06удУвний ко'мбінат IПри від­

А. €ГУПОВ,

~

уповноважений «Вторчормету».

~

'~~~~.I#~~~~~~~~'#~I~~I~'I~~~~~~~~~~"~'~~~~~~~~C#~~~' ~~,##~~~~~~,##~,~~~~~###,~~~~

ЛюбителІ гострого 1 дотеп­ синаша, та що б з нього було, иого слова уже позиайомилися якбн не... мамаша. Апетитно по снідав дядько з частиною цІєї добірки в приємио представити шаиу­ журналі «Україиа» та в иашій Середа і... обіду дожида. вальннкам гумору творця смі­ газеті. Нииі автор А він учащає, а вона запропоиу­ ху, ,нашого земляка, учителя вав редакції иову серію своїх пригощає. за освітою, Бориса Дяченка. У прииагодинок. Отож, дорогі чи­ Аби вдома не сидіти в иього за плечима иелегка лі­ тачі, сподіваємося, пішли що весе­ походеньки по опеньки

Правду кажуть, що смІх справа серйозиа, а иадто у ху­ дожиій творчості. І тому иам

тературиа

-

творчість

довжи­

ІІОЮ У два з лишком років. 3а цей час Б. Дячеико иаписав чимало віршів для дІтей та до­

линки,

які

ми

куватимемо,

періодичио стануть

дру­

вам

У

пригоді, що ви будете вдячиі Борису Федоровичу за його рослих, ліричних І громадсь­ добру усмішку, за подарова­ ких, гумористичиих І «сер· ний иастріЙ. йозиих», зібрав тисячІ перлин иародиої своїх

та

приповідках,

давно у

за

та

захочуть їсти

стіл

один.

примовках

велись діла в сусідів, та збаг­ нув, як роздивнвся, що... аб­

оце иещо­

кає

у

свій, доробок

своєрідинй

сідають

Михайло

-

як

А

віи

згрупував

а

Адам на Єву, звісно, нарі­ кає, але і Єва винного шу­

усміхаючись

оригінальиих

Антагоністи Мартин,

Аби 'lЩоох, а не сам - все було б пополам. Абеткова іс­ тина, та й та розхристана ... Абсолютно точно відав, як

мудрості.

Життелюбио

діти.

словник-жар­

...

солютно

Акула не почула, як її стра· хав Вакула, та й човен ... пере-

помилився.

А кажуть -зледащів, а він шафу ... розтрощив. Артист артистом, хист хис­ том, а зміст змістом!

тівиик «Сміймося щодия ВіД 1І!ернула. Або з'їж. мовляв. до кІнця «А» до «Я», який має вийти окремою киижкою. 1l0дібиої шоколад. або - поверни цілим Аби сам випив пляшку Лу­ праці у иашій художній літе­ назадІ ка станцювали б у двох го­ Арнольд Кваша батьків пака. ратурі ще не було.

Народ Моза-мб:ку ПРОДQ.вжує зброй,ну боротьбу проти португаль­ СblКИХ ,колонізатор:в.

КОНКУРС ПРОДОВЖЕНО «З

фотоапаратом

-

природі,)

під

ТодІ

ства

захисту

На

на-

вати.

В. Л.

кої

вирішено

Другу

учень

журналіст. Броварсь­

середньої І.

-

службовець

присуджу­

одержали

Полотняк Осьмак -

Третю

не

премію

школи

NQ

працівник

холодильників. Фотоконкурс

довжити до березня

цевому в jlдіділе НllLі ЗВ'ЯI3%У, агентст:ві «СОЮЗ.lllруку»,

року.

л'истоноші

та у громадських РОЗПОВСК:ЩЖ)'Івачів газет і журнал;,в на під· приєМ!Ст'вах, в установах, колгоопах, ,раLllJгоспах та учбових зак­ лЗtдах.

Районне агентство «Союздруку». •••

«

••••••••

з

«

•••

t

жовтия

19

••

по

9

иа РИИRу

листопада

1969

року

в м. Броварах

аідбудуться

ПЕРЕДСВ8ТRОВІ

Марія ВОРОБЕЯ, ученнця 10 класу.

про­

1970

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

Продовжується прийом переДПJlати на газетн та журнали на 1970 рІк. Пооrrішаfrrе завчасно офОРМИТИ ,пере,д.плату ,в міс·

З сумом схилила голову, иа росяиу траву упала зів'яла тро· яида останній відблиск казкової весняио! краси. Зараз теж цвітуть трояиди. Та TOAt вони цвіли особливо У 'іх пелюстках була иадія і вІра першого кохання.

заводу

вирішено

...........................

рав іишу.

2.

КалитвянськиЙ.

БМ'У-39 та І. Се­

менець

Редактор є. ФЕДИН.

м'якими, ніби втомлеинми. Одиак иайкращими вони були ввечерІ, коли зиову иаливали­ ся силою, а роси тільки-тільки торкиулись їх. Я підходила до заквітчаиого куща і довго вибирала квітку, щоб зірвати. Зри­ вала иайкращу і приколювала в коси. Надіялась, що квітка ко­ хання розповість йому все. Та мииали дні, а віи иІ про що ие здогадувався, нічого ие помІчав. Того вечора я, як завжди, зірвала иайкращу квІтку. І все ще иадІялась, вірила. Але і тепер иічого ие помітив. Віи виб­

дійшло багато робіТ фотолю­ бителів. Серед них пейзажі. знімки мешканців лісу і ін. Нещсщавно жюрі підбило підсумки конкурсу. Першої премії

Е_2А

На ніч троянди складали щlль~о пелюстки одиу до одио! 1 при мІсячиому сяйвІ горіли полум'ям иа голубому фОИі иеба. Але тІльки иадходив раиок, троянди, вмившись росою, відразу блякли, та чарівиостІ ие втрачали, лише пелюстки робилися

товари­

преЗ1ІДії

(Фотохраон:.ка ТАРС).

зараз, цвіли троянди. Та тодІ цвІли особли·

патись.

ПРИРОДИ.

адресу

1

му з ВИ,3Іволених раЙон':.в ~раїни.

гого пуп'янка і довго красувались під сонцем, ие бажаючи оси­

таким девізом

районного

теж, як

На фото: мітинг ",a~p!OTi'B Фронту виЗ/волення Моза,моб:'к,у в одно·

ТРОЯНДИ

11

во. Ніжні блІдо-рожеві пелюсточкн раио розпурхувались із ту

по рідній

проходив фотоконкурс. органі­ зований в лютому 1969 року rnрєзиДією

ЕТЮД

[l

ОСІННІ

БАЗАРИ

АДМіНістраЦІя ринку запрошує радгоспи. птахофабршш, фільм .Ще Фільм-опера добраніч.

раз про кохання». «Маестро,.. 20 ЗО

Перша

ЖОВТНЯ

ПРО\'рама

ГіМllастика для ВСІХ. (М) НОВИНИ. (М) 10.00 МУЗИ'lНа розважальна 111'01 рам.а (М) 10 ЗО Музичний ТУРllір МІСТ. (Сочі-Орен·

9.00 945 бург).

11

ЗО

lІаша

-

афіша.

II.З5-

Спеціалізація головний напрямок РОЗВИТКУ сільського господарства.

(Харків). 12 ОО .СміШИlІки-весе.'ИIІ­ КИ' 12 ЗО - .и~o знаєш. що вмієш?» «()деса). ІЗ оо НаРОДИIІЙ телеуні­ верситет. (М.) 14 ЗО «ІІа меридіаlІах Украіви.. 15 ОО - «Москва Улан-Батор. Телcnереклик. (М) 16.00 Прuграм!! кольорового телебачен­ ня І Для дітей .Що це було?» Те·

-

..1tспектакль 3. «Майстри

2.

Телетеатр

мініатюр.

мистецтв. (М.) 19 ОО Гелеатлас иародів СРСР. «Татарська АРСРь. (Казань). 19.ЗО «На вогНІІК». (М.) 2045 «Світ соціалізму». 21 15 «Осінні візерунКІІ». Концерт, 21.45 ТелефІЛЬМ «Бу­ дапештські МОТИВИ». 22 15-«Дебют».

11

оо

Перший

-

Друга

курс

більшовиків

першої

студеита-заочника

Історія

КПРС.

напередодні

революціі

в

«Партія

і

в

роки

Росіі •. Англійська

мова «Модальні ДІєслова та іх ек­ віваленти». Нарисна геометрія. .Спо· соби перетворення проекцій». Вища математика.

третього ша.

18 оо

Золотого

.Визначення

ПОРЯДКУ',

-

другого

17.55-

Мультфільм

пІвника» .

програма

гімнастика для ді· теЙ. (М.) 9.15 НовИІ\И. (М.) 9.30Для школярів. «Будильник:>. (М.) 10 оо «Музичний кіоск». (М.) 10.30

-

-«Здоров'я».

Науково,популярна

грама. (М.) 11.00 церт. (Ленінград). СРСР з спортивної стов-ва-Дону).

про·

Для

дітей. Кон­ Чемпіонат гімнастики. (Ро­

11.30 -

14.00 -

Для

юнацтва.

.Всесвіт поруч:>. (М) 14.45 - Про­ грама передач. 14,50 - Мультфільм «Найбільший друг». 15.00 Сьогодні День працівника харчової про· мисловості. (М.) 15.30 Для воїнів Радянської Армії і Флоту. (М) 16 оо Для школярів. «Планета ДОПИТ­ ЛИВИХ». 1640 «Телегачок» . 17 оо Чемпіонат СРСР з спортивноі гім настики. (Ростов-на-Дону) 19.00 Програма кольорового телебачення «Клуб кіномандрівииків». (М) 20 00-

-

-

В

ефірі «Туризм».

«Аукціон •• .Сім днів.

.МОЛОДІСТЬ». (М) 21 15 -

Міжнародна програма. (М.) 22.00 Художній фільм «Випадок із слідчоі практикн» . 23 ЗО «Камертон добро­ го

програма

Екран

ЖОВТНЯ

19

Перша

Ранкова

9.00 -

18

«На

дІти!»

НЕДІЛЯ,

СУБОТА.

20.00-

та

Наша

афі­

«Казка

про

18 ЗО -

Художній

настрою». (Одеса). Друга програма 11,00 Екран студента-заОЧНlІка Другий курс. Англійська мова. «Три ТИПИ умовних речеНl,. Сполучники» . Фізика. «Теплоємність газів». Теоре­ тична механіка. .Умовн рівноваги вільного твердого тіла. Методика роз-

в'язування задач статики». Вища математика. «Іитегрування лінійни, диференціальних рівняиь вищих пс. рядків з сталими коефіцієнтами».

Перша

Наша афіша.

16.25 ліканська

м.

БРОВАРИ,

вул. Кнівська, ТЕЛЕФОНИ: вІдділІв

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» -

АДРЕСА:

комитета

11

154.

=

редактора

-

(партійнаго

життя,

1-9-382.

КП УкраинЬІ трудящихся

16.30

заст.

промисловостІ.

районного Совета КиевскоlІ облаСТІ!.

редактора, масової

ро-

J боти).

ретаря

-

ТелевІзійні

вісті.

18.00 '-

юних заліз­ «Я СИН ро­ бітничого класу СРСР». (Одеса). 19.00 Художній фільм «Перша дівчина». (М.) 20.05 «Творець багатства і кра· си». (Ужгород). 20.20 - За безпеку руху. КінофІльм «Що сказати Тані.? 20.30 - Програма .Час». (М.) 21 15«Клуб композиторів». А Штогаренк~ - Коицерт для скрипки з оркестром 21 50 - До 100-річчя 3 ДНЯ народжен ня В. І. Леніна. Фестиваль театрів Украіни. Б ЛавреllЬОВ «Розлом •. Спектакдь Дніпропе-rровського театру ім. Т. Г. Шевченка. (Дніпропетровськ) В перерві телевізійні вісті. Друга

віддІлу

••••••..,

ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вІвторок. четвер І суботу.

деllутаТО8

19-З-18.

І

ВРОВАРСЬІ<ОМУ ШИНОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ ПОТ Р І Б Н І

-

19-4-67. вІдповідального сексlльськ.

господарства-19-4-47.

~

НАР О Б О Т У:

CJlюсарі,

роБІтники в шиноремонтний цех (чоловІки І жІнки), робітники в цех ізолу (чоловіки і жінки), газоелектрозварники,

старший бухгалтер по обліку матерlаJlів, старший бухгалтер-фlнансист по облІку реалІзації.

Звертатися на адресу: М. Врова,\!и, промвузол, БроваРСI>КИЙ шинореlllОНТНИЙ завод, вЩціл кадрі.в.

Дирекція заводу.

10 ОО -

,ІІ."

,

~~'"

• • • • • • • • • • , . • • • • • • • • • • • • • • • • • • u . . . . . . . . . . . . . . ..

програма

Новини (М.) 10.15- Для ді­ тей. «Чудеса природи». 10 45 Про­ грама кольорового телебачення. Ко­ роткометражні художні фільми .Суд> та «Опік)'н., (М,) 11.15 - Музичний телефільм «Місто і пісня~. (М.) 1220 Теленарис «Командир комуністич, ного полку». (Орел). 12.50 -- Телеві­ зійні вісті. 1825 Наша афіша. 1830 - «Розповіді про робітничий клас». «Лабораторія слюсаря Васнльєва». (Ленінград). 19.00 Л Леонов-«Бар· суки». Телеспектакль. (Частина пер ша). 20.30 сНа добраніч, дітиІ» .

...

АдіМіlністрація ринку.

._t_._._II_._'_~_._II_It_q_O_

Концерт

ХУДОЖНЬОЇ самодІяльностІ ничників. (Харків). 18.30 -

борошио,

ЛаClC8llO просимо вtдвідати передсвятковІ осіниі базари.

ШКОJ\а.

Новини. (М.-) 17.15 Мульт· фільм.-«НаЙ, най, иай, н.л ... » 17.40-

17.00 -

фотокореспоидента

-

-Респуб·

фізико·математичиа

оргаи Броварекого раЙDИИОГО и

На PJDIК1 КОРИСТУЮТЬСІІ mирокнм попитом: м'IІСО, фрук­ ти, ово'l1, .ваРТОПЛІІ, МОJЮ'ІІІ1 продукти, птиця, крупи та ьоп1 сільськогосподарські продукти.

програма

,.... ",........... "..........................." ........................ ,................................................... НАША

торговеЛЬНі пi,ДItриємcmа та прац1ВНИН11в сільського госпо­ Д~PCТBa району взяти актквну учаоть впередсвятковій торгllвл!.

17.55 - Наша афіша. 18.00 - Пер­ шість СРСР з футбола: «Зоря»­ «Шахтар». 19.45 ТелефІльми СПfod' га взимку». «ОсіНІІі етюди». 20.30«На добранІч, .ціти!» ПОНЕДІЛОК, 20 жовтия

~"HM"""~"""""""""M""""""""""""""""~: & БРОВАРСЬКОМУ ПОСТІйНОДІЮЧОМУ І &

БУДІВЕЛЬНОМУ ПОІ3ДУ H~ 2

; & & & & & & & &

t : &

: &

тресту «Укрелеватормлинбуд:. ПОТРІБНІ НА ПОСТІННУ РОБОТУ:

мулярІ, теСJlярl,

бетонники, штукатури, різноробочІ. Одинаки забеЗtпечуються flYртожитком і пропискою. ПДБП-2 платить 30 процентів .колісних. БудіПОЇ'3tд приймає на роботу роБІтникІв всіх спеціаJlьностеіі на непоlloНИЙ робочий .день з оплатою ,праці за фактично від,праоцьований час, виходячи з установлених ОКЛlllдів і відрядних розцінок.

Звертатися вельна, 2·а.

на

адресу:

М. Бровари, вул. Машинобуді·

АдмІністрацІя.

: & & &

; & & &

: : &

: &

: :

. . • ••••••••• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ••••• 8.1 '1'1'''' . . . . . . . . . . . . . 1111 •••••• ., '1.' .. 1I111 . . . . . . . ,.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'CI . . . . . . . . . I. 18.

:

б,роварська друкарня, І<нівськоі облаеті, вул. І<иівська,

.~"""M"""""""""""""H"~""""""H""""""·

154. Телефон -

19·4-57.

Зам.

3234-5173.

123 номер 1969 рік  

123 номер 1969 рік

123 номер 1969 рік  

123 номер 1969 рік

Advertisement