Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ

29-Pl •

.NII 123 (2817) ЧЕТВЕР

17 жовтня

1968 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАРІОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УtСРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

зустріие.іlО слашtий

~ац1и та дирекц1и радгосшв 1 птахофабрик на ра"?"~У Дошку пошани заносяться .передови~и со-

ювілей

цІалІстичного змагання

ф едір

на копаннІ

ВІРИЧ

60JІСДЯ

2, 7

гек:таf а 1при

ня ножноrм·у ·п~прием:ству, оргамізації, }'станові що вони павннні зробити по бла,rоустрою, навецrн­ ню ЧИGТОТИ і ПОРЯ'ДІі'у.

З дня прийняття рluН'.Н·НЯ ~инуло бі·льше

7

!VІ:ся­

ц.ів. Як воно вик•онуєтt>ея, що вже зроб.1ено про це говорили депутати на десят.ій сесії місІ:іlіра;:щ, яна в!дбу.1аоя .недавно. Пrро перші підсуІ~ни вико­ З3JСТj1ПНИІК

Ради депутатів тр~дящих т.

ГО.10ВИ

Оановну роботу ІПО блаогоу1строю веде в мІсті 1\О~І­ бінат но:v~унальних пі•дприЕJУІ'С'11В. його нолеJпи.в чи­ :".tало пощрацював в цьо!V!у наrпря:v~ну. За!V!още.но і за­ асфальтова:но та ві:дремонтовано ряд вулиць. посад­ жено і лос'іяно баrаrто дерев і НвіІТіВ. ВІИ\онані інші роботи по б.1а.rоj'1Строю, наведенню чистоти і поряд­ І-Uу.

Свою ча·стну в цю важливу опrавl}' в.нослть

1\о­

лективи рщцу Пі'дІПриЕJ:vnств. Це занади пороrшко­ вої :\Іета.лурrії і торговельного ма,шинобудування, трест <<І\ИЇ'ВШЛІЯОСІ6у,д», ЦСІНТІральн! ре:vІОНТНQ-,VІеханіЧ­ Ні майстерні, ра.йоб'є~нання << СілІ>гоаптех.нЬна>>. на­ звані підприє:vпства JШІНонали переважну більшість на1мічених на цей ріrн рJбіт rю КОJмпленс.номІу б.lа­ гоустрою мі·ста.

Однак є .в нас багато недолЬнLв, ;,tають VІісце фак­

ти безвід;повідальноrо ота&1€ННЯ до ВИІ!{Она,н.ня дору­

чених завдань. Взяти, надrриwлСІІд. фа,бриіНу верхньо­ го дитячого трикотажу. Вона повинна була відре­ монтувати і пофарбу.вати паркан, зробити ремонт ·тротуа{:ів і освітлення на Вj-.тІІЩі Ст. Ра:зі·на. Проте нічого ІНе зробила. Мало турбуютьrся про благоуст­ рій, ,на.ведення чистоти і порящну на т~риторіях під­ приє"М<СТВ і прилеrглих до них вулиць та визначених VІіСЦЯ.Х Нері'ВНИІ!{И заводу ХОЛОДШІЬНИКіВ, буДі'В€ЛЬНО­ ГО комбіІНа'І'у, заво·добущlвного •номбlнаІту, місЬНІ!(оОrП­ тюргу,' змішторгу, но:v~бінату гrо.м<Щсьного ха~рчува.н­ ня. Ці пLдприєм•ст,ва та орга·н~зацlї зовсім !V!ало або нічого не зробили по ВИІІ{ОНаІшю ви.значеніll'С зав­

.

в~ДЕ\ІІіНІНLи тrюсп.

В

З початку ·сезону

цьому

них

ВІ~копали картол-

Іван Дмитрович, БЕЗСМЕРТНИН Григорій Іванович

-

виІКо.пали

ніір-

~

Василь Корнlйович тра,ктоrист і к:омбайнер ра.дгоапу

11

п.~еНІу~1 ВсесоЮЗ'Н<ОЇ ра­ наrуково-т·ехніrч.них това­

рИС11В Віідбу11ЮЯ

ЖОВ1'НЯ В

9

М~ІВ·і. Серед уч•а:сню\Іі'в вн3Н•ач~ні вчеrн:і, др·едставни­ І<И Н3'\'·КОВО•-!.J.ОСЛЇ,J,ІНИ<Х ЦеНТ­ рі:в,

великих

ПІJЮІМИО.1ОВИХ

ПіЇІ.lП!РИЄ'~!ІС•ТВ,

дерЖа·ВНИХ

Bi-

.J.Or\ICТIB.

З І!ІЯ

допові•д.J.ю про заrвда.н­ На\'КОВО-Те:ХІНіЧІНИХ ТОВа­

рІІІСТВ го

ЗІдійонеіІ·ні тех•нічно­

·,,

про·грес\'

в

го·Dпо,дар:ст.ві

н·а•род,ному

ви.сту<ПІ-flВ

голо­

ва ВРНТТ а!h'!а•де.\tік О. М.

Сюtа,рін.

(ТАРС).

На обласні змагання Вже тарна

другий

JiH

дружина

сані­

шmюре­

монпюго заводу бере уча,сть в районних зма­ ганнях і має хороші по-­ казники. Так, торі.н воrна завоювала друге мі•сце, а в ·нинішньому році пер­ ше.

В

Батато умLння і енергії

донла.1и ліJ\ар Таміла ОлеNсандріІвна Файницьна і фельдшер Лідія Єгорів­ на

Ткаченко.

.lярн.о

Вони

проводи.1и

регу­

заняття,

оанов

ленінLзVІу,

марКІСизму­

якою

ось

уже

третій рік керує Федір Іrванович Беженцев. t.:е­ ред них начальники цехів і дільниць, опеЦіалісти. На :ІІИІнулих під:су,мнових зашяттях всі вони вияви­

ли міцні і глибоні знання про~рамового !V!атеріалу. у~1іло застосовуЮть його В СВОЇЙ ІП'раJЮИЧНlй 'ДіЯЛЬ­ НОСТі.

-

Для rнаших номуніс­ тів не було н~нL!І1ул, розпов!ідає секретар парт­

--

організації

В.

Г.

Буряh.

-Переважна їх бІльшість працювала алі·та•тор~ми та полі·тЬнформа•то:рами. ~а­ раз ву

з новими силами Ц{:ИІСТУІПИЛИ

ДО

зно­

навчан­

дбати неі, без виня11Jі1у, 'І'рудящі. У своїос виступах

На сесії із звітами пrо робату nостійних комісій

:v~.ісьнра,:~,и оо про:v~ИІСловості, транопорту та зв'язку і но~Іушаль:юго гооподарст.ва та побутО/Вого обс.1у­ ювування ви:с11упили голови цих коVІ!•сій тов. Пожи­

віл і тов.

Пиндюра.

штабу цu

заводу.

БІІОРУСЬКИЙ ПАВСАН 3мантовашо устат~уванн.:я .J.OCI,ili.;J;НOЇ )1СТаНОІВКИ .На J\10ГІfдЬОВСЬRОУІУ Jю:vrбінаті син­

тет"НІч:ного

ВО'Л.ОІК'!fа.

На нШ

буцуть. зос·е,р~ж,енrі майже всі ТЄІХІИЮіfІОГі•Ч'Ні r!]рОЦОСИ ВИ­ рО6НИІЦТВа лаІf!.са.ну. Тут роз­ \Іtс11яться

та:кож

сир·ОІВи:нна,

хі~t·іrчна. ·і текстиLlЬІНа лабо­ р•аторі.ї, школи учrні·в•ства· і пер~оf!юго досвіrду.

вариству

ЩЮЙШіІІИ

і ЗЗІ!DЯТ'І\Я

першій

3М'Їеrов:но ·В ГІрупа.х

пропага:нодиот~в А. А. БИR­ коІf!а, В. І. Фігурова, В. Н. ГрИ\СІ!Ока, в щюrблемнDІМу

:vtriнapi, ЯІКІІІМ

керу.є

А.

ceН.

І(р1!1Вен:ко. Нrа ЗіаJВО;д4 СТІВоrре:н О Належ'І!Jі. У•:vtО'ВИ для щюве~ден­ ня заІН:ять. Прим:іщен,нrя доб­ ре о-б.~аtдІІІа!Fі, є JІНаоч:нення, віtщпоВІіІд'На л~·терату:ра.

Одща.к 1не обійшvюая і без прНІЮрнх ІІ<е!.J.О-'Іі•кі.в. Так, на­ п.рІІ:К.'ІаІJ.,

дИІСта

В.

в

груді

Д.

цроnа.ган­

Ше;вченка

на

за.н;ятrтя н·е прибули без по-

ленцій

до 51-ої річющl Велиного Жов11ня.

а дирекції ніно­

-

м·ережі

проведення те­

матичного

н]JнофесІJ"ивалю.

ГолоЮІе до свята

в

•пЩnотовці

-

тРJІІдящих

до­

строІІюве ви~онання вироб­ ничих планів і соціаліс-

тичних зобов'язаІНь на честь 51-<>У річниці Вели­ і\ОГО Жовwя.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

ДруЖно У BIII3!FaJЧffif.ИrЙ час ОJРГанrі­

ре.комендова­

сИщі ШІ!РТ4ІЙІ!Ю-'СІОІЛЇТНJІПЮЇ ос­ віти. Brчиrra14 ШІКОЛИ з ве­

віІдбудову на·роДІНо:го гос­ .подарС"rва краї-ни (19211925 рр.)». Бюро парторга'Ні•зацlї подбало про забезпечення всіх ·слухачів бжжнотами, піщручнин~!VІИ,

унзючнен­

ням, СІJ',ВОрИЛІО 'ВСі УМОВІ! для уСІПІшного навчання. На висо~ому органша­

ційному і методичному р1внІі ·також ІПройшло пе.р­ ше

заняшя

вивченню

в

шно.лl по

осІІОВ

му-ленlніз!V!у,

марксиз­

де

пропа­

гацциетом головний тех­ нолот О. М. Миронов.

В. РОМАНЧЕНКО. З ЗІВО~о.бу:д Ї!ВІН ИЙ

;ко~vбі•нат.

.риJrи

на. перше

.цричин

і

В. Г. нrа В•О

і

<КОі\ІІітет

ПQiBI~Hefl

ро­

ЗІіб.J)аТІЮЯ З CTaiJ!OI~I в·:~1.'Віду­ В3:ННЯ КО\1'\ШІ:~::тів на за.нят.

т.я і зробІІГІІ пев·ні ВІЮ!ЮВКІІ.

В. БОВд,

голова методичної ради кабінету полі·тосвіти

райкому КП

України.

хоч

І

в

Те'М')': «0уІ0Пі•1Ь'СТ­

особИІс"Г.іІсть. Сощі-а.пьн а

структ'}~Р~· суспільства. і ти.п

о~оби•С'Тсюті». Всі прису-гні були З ІКQНСПе>Н:ТаІ\ІИ, ве.111 ЗЗІШІС

лекщіЇ.

ІПропаrаrн~1исти нов

шюіл

ос­

м арІ<ІСІІ.З\tу-ленінізму

ПеІ)JШ:ОГО і 'д•Р'У'ГОіГО ;ро,ку НЗВ· чrаНІІ!jЯ тт. Кова.1енко В. В.

і 3оЗ<}1Л'Я П. К. 0.З'ІІІЗЙОМИ.1И

с.~:у,хач:іІв з ВИІСВ!ЇіТЛИЮІ

планюом рооот.и, \Іа;терІЇ'аЛ ПеаJЦІОЇ

теми.

Цього ж дrня дру·ЖІІІО роо· почалося •на,вчанrнrЯ

КQІ~ЮО~ІОЛЬ'СЬ~ОЇ

в

rу1р·rків

В.

тей»

Г1)ом,ак

т.

~омсо­

Н.

Бі·льський

-

сітці

ІfЮЛ:іТОСІВ•і'f.И.

Леоні~сьrкий

М•ОІЛ» т.т. Р€Ізнdк

паперед­

заrн•я:ття

юtкИІм Ї'нтере<хJІм ІІІІрослуха­ .~и .1екrцdю прапаrгаі!Ідиста, дифектора шкос111 т. Блохи

Пропа:га>ІЩИІСТИ

же!Гнrя чол~ри с.~ухачі. Пар·

14

по

буДІQвах і ус­

читашия

ною л!rгературою. Потім перейшов до викладу те­ ми: <<Партія ,в боротьбі за

НИІМ плано!VІ,

rи.

д.~я ·~их л<еJКJЦJї темі. (),рга;нііЗ<аВ<ано

необ­

З'О'ІІіано З'ІЯІВИЛІІJСЯ ·КОМ\У'НіСТИ Сем·ІПІОJІІКіІВІСЬ'ІЮЇ ІПТаІХофаб­

йомив слуха'Чів з нЗІВчаль­

Т·VЙНІІЙ

прочитали

<<ЗнаннЯ>>

хідно орг~і·зувати на лід­

ПОАІТНАВЧАННЯ

дист Ф. І. Беженц€В озна­

о.авіти на за·В·Оіді порошкової мета.~у:ртіі працюватиме 11 шкіл оанов мар·юсизм,у-лені­ н•:іЗ<'<~'У, діІятим•уть два проб· лем•них се'<Іі:нари, в яких наІВча.rиМ'уться воі камунtс­

них

Г. ПИРОГОВСЬКИИ,

ДЕНЬ

ваЖІни.х

підготов.на.

депутати І. В. Бесєднін, О. Г. ·чайІІ{а, М. Г. Нариж­ ний, голови вулиІч.нwх номітеті•в Є. К Заблоцьюrй, І. В. Щербак та Ьнші rовrорили про найближ·чі зав­ дання сього.днішнього дня: про •підготовку міста до 51-ої річниці ВеЛИІІІОГО Жовтня. До свята тру~дящих ~разковий порядон і чистота шовинrні бути н~ведР-ні на rюжно.>tу пі•,ІJJприємrотві, на вулиці, на сruдибах всіх трудящих. За цю важливу роботу слі.д братися зараз, не можна її ві;!\\нлащати наща,лі.

дящих пі.д ча~с <д.емонеrра-

В нІІІНішньому на.вча.льно­ :vrу роп;і в сист~м.і п !IIJ)riiшoi

Зробити ріJдне !V!і•ато благоУ'строєним, щоб в ньо­ :vtу були порwдон і чистота обов'жюн колективів пЩприєсvuств, орга.ні,защій І установ. Про це повинні

начальник

розпо-

Навчаються всі комуністи

д~нь.

наполеглива

СекретарЯІм партійних ор­

<<Наш

ною

•ведЕ"І'ься

шно-

ганізацій і районному то­

п.rиємствах,

пройшло Пропаган-

ІЩ)(Ж1Р·амою,

!\Лубах,

rпро~ений шлях

тановах

НЯ.

Організов~но перше заняття.

1

Слід в

нашою Ба·ТІ>НіВ'ЩИІною за 51 рік Раедянськ:ої ·влади.

ВеЛИІІЮІ10 lliOB'I\HЯ

ПЕРШИЙ

свій доснід. Санітагна дружИІна за­ воду представлена на об­ ласні змагання. Зараз до

ро.бі11ницю1

бібліотеках,

від.значення Sl..oї річницІ

Ножна партlйна органі-

П'ятнадцять слухачів у шн·олі

по rпідго11овц:і

ла·х, в район.но:vЕу Будин­ ~у куЛІ>ТУ'РИ обла·днатн

зація разом з адміністра-

жо'Втня відбулися пер­ ші зан~т'1'я. Всі rПJро.паган­ дости прийшли на них доб­ ре nЇідІІ'ОrоІтеними. Озн,айо­ ми.rrи с.п:уха"І\ів з навчаль­

передавали

заходи

rЗаняття пройшJи органі;іовано

продемонстру­

вали сандружинниці Г. І. l\Іосурова, Н. Г. Бутенко, П. А. Нова.льова, В. П. НрІmова, Н. А. Шелест, С. А. На.1ашнинова.

при

центнерів.

Добрі знаІl'ня !ПО по,дан­ ню першої дсто:vюги по­ терпілим

під-

тації райкому Компартії ~ УкраІни О. П. Яхно.

<<Літн1всь-

кий>>. Зібра.:ш кар11оплю на 55 гентарах

ди

орга:нlзацLй

ції зуrпинився завї.дуючий вlдztілом пролаганди і агі-

Олексій Корнійович, ЮХИМЕНКО

пленум ВРНТТ

відбулася

леНІНЯ м!1 ата і .КОЛОН TJY·

ЮХИМЕНКО

11

ПИІТ~ню

по

вів секретар ра.йно;wу пар-

тс:ш.1ю на 69 ге;нтарах.

110

партн

тlї В. Г. ЛемпИІЦЬІНИrй. На пн'І'аНІНі свят:rювого офор!VІ-

Но:ІІбайнер і Трі!іЮОрИСТ радгоапу «ВеЛИІНОДИ-

мерсьrкий>>. З почаlЖу сезону

ти

цrове.де.нню овята.

ли про

.

приЕJ!V!ств, аргаJнізацій і ус·та·нов Броварів. llpo

•1 ю н&н~Шкоар!.

врожайності

"

раиооVІl

на:r аrда секретарів партій-

ЛИХОГОД

фабрики.

установи повинні розраФи­

товці і проведенню свята вистаІвни, яні б розшовІда­

\ тру:дтцих.

Петро Григорович коябайнер і тракторИІсти Богд~нівсьної птахо-

:\ІіСЬІ'DЇ

IWмarp.

Но:vппартії У.країни затвердило заходи по п!д.го-

Іван ДІUІИJІовнч,

птиє·~ІС11В, ЖИТЛОВИХ буrДИНКLВ, ку:льтурно-ос•ВіТНіХ і побуто•вюс за~-:.шді·в. пЬДІприє:vютв •торrіrвлі і rроVІад­ смюго харчування, в Броварах розширюєТЬ<Dя ко­ ,І~·,на.1ІJНа мережа. За·га.льна довжина водопроводу

прийняте відпов~дне рішення в ці:й важливій справі. В ньщ1у, зо·к{:еVІа, були визначені 1h10нкре11ні завдан­

ро БроваорсІ:іlіото райному

ТЕПЛЮК

Одночасно з ростом бу,д!•внищтва лро·:~шслових Під­

вapax по благоустрою в пЬ~ютовці до 1 ОО-рі ччf! з дня народження В. І. Леньна юро це ішла !'.шва на УІІ сеюії 1:\<Ііrсьаюї РаJДИ дЕІпутатів т,ру:дящих, яка ві,дбу.1ас.я на ·поча11ку березня цього року. Тоді було

~ л~стичної ревоЛюцІї. J:>ю-

Іванович,

БОБ КО

;tі.1яюп, ЧИ'І'!аЛО rуваги 6Ла!ГС~j'1СТрОЮ рі\дНОГО '\fi<CTa, щоб воно ста-1о МІі·стом зрашювої чистоти і порядку.

. Як видно, багато вже зроблено по благоустрою мІ•ста. Проте ці уопіхи не 'южуть ні в ЯІІ{ЇЙ !V!ipi за­ доволь.нити. Як-і rcaVІe роботи треба вИrнонаоти в J:>j::o-

ВелИІКОЇ Жовтневої ·софа-

Іван Якович,

лею в-ож~я. Іюлектшви піІДІПРиrем•ств. бу.дов і органі­ зафй взяли підвищені зобов'язаІННЯ rП\0 достро~ово­ ~ІУ викон~нню п'ятирічки і багато робмть ДЛrЯ того, щоб уопіш.но їх r:щійснити. Поряд з цим вони прн-

ВJ'.1ІЩІ>,

~

~о:І!оаrинер 1 тракторwст ра~дгоСі!Іу «РУ'са~вський>>. Вшшпують щодн.я ~артSІп.1ю н~ 2,5-

Трудящі Вроварів все ширше роЗDОіРТаІО'І'ь соЦІа­ лістичне зм~га.ння на честь rlOO-plчrчя з rдня народ­ ження В. І. ЛенЬна. ІщучІt ІН<І!ЗіУ'СТJ.l'Ч славному юві­

стаІНовить нині 35 кілометрів, газоrrрово~у близь­ ко 65 кі.:юм~трЬв. Голубий вогник го.rить в :r!o:.!5 1шариrрах тру~дящих номуналюшх будиmйв і бі·льше, ніж 150 індивідуальних бу:диннах. Упорядковано близІ:>ко 32 кілом·етрів і освЬт.:н,но 55 кі.1ОVІ€Трів

\ славного ювілею вождя є ~ СВrЯ'11нуваНІНя 51-ої р!ЧІниці

картоплІ:

ДУДКА М~хайло Ол~ксандрович

. . ~ ".

ЩоО красою засяяло наше місто дороге

t:іШС.ННЯ Д<JПОВ·і'В

р,

коп.

2

Д~.Щ!Щ!. .~tЩ~~~ j ~~~;~тf~~. D~~:~~~~~~;..~:

Гіди о

нання

Ціна

В.

і

Г., «П.р·оме­ О.

Б.,

і

Не­

«Наша Віі,тrчиз·на»-т. Фіал­ ко С. Б., ви-вчоонrя біографії В. І. Ле!fі·н•а т. Врана Р. Т. ПРІЕСТ)ШИЛИ ДО В.ИІВЧеJН­ 'НІЯ

З

КО~11СОМО\1ІЬЦЯ•МІІ

СПіЛ~ОВО!ІО молод1дю Посrа­ Н'()ІВІІ ЦК КПРС «Про 50-.р4rчч,я ВЛКСМ і за:вда:н­ НІЯ

КО:ІІ'УІfІіІОТИЧ!НОГО ВИ•ХОВаН­

Н:Я

.1\10\~ОДі».

fОТУВАЛИСЯ

В ІПарторганізащії рай­ лі~арні (се·кретаr· О. М. Ли'l'вИІНеНJно) до першого

допомоги

дня

тя лройішли, але при низь-

·поm-Іrоанять

готува­

лися заздалегідь. За Кіль­ н-а днів були вИІВ'ішенl апиrсни слухачів, вказано мі·сце п.роведення, тема. На жаль,

з семи гурт­

нів в двох занятт,я не віД­

бу..тшсь. Нері·вник одного з .них П. А. ШостеНІко до занять

готуваrвся,

rприбув

на

СІВОЄЧООНО,

але

ПО­

з'нвилиеь

всі

НИХ

СНіЛЬІІ{И

не

Слу'ХдJЧі, ЗЗНЯТ·ТЯ ВИріШИ­ ЛИ 'П€ренести. Нерівник

іншого роштаІн

гуртна

М.

чергував

А. в

Сі­ цей

день

ІНа

пуннті

В і•НІlІІИІх

кій

I1YJ11Kax

явці

занят­

слухачів.

акіЛ:ь.ни

Б.

швидкої

...

llо-

проп~гандист

М.

ФаІЙницькИІЙ

був

хворий, його груrпа ІНавча­ лась

разом

П.

Кота.

С.

з

групою

БілІ>ш орга­

нізавана

щюйшли перші

заІНяття в

груrпах,

пагаrндиrста•ми М.

де

про­

Нуценно

та В. П. Яковлева. ДуJМаєтьrся, що партію­ му ол1rд обговоrити під·

сумки

на·вчання П€ршого

дня і вжити заходів,

щоб

гуртни працювали я;н слід.

А. СЕРДЕЧНИИ.


ІІШПШШПППІПІППІОПІПІПІІІІUШІШІПІПІІІШІІШІШШОПШІІПІПППІІПІDІІІUПППІDШПІІUОІШUШІІППІІППІІПОВШПІІІПІІІІППІІПІІІІІІПІІППІІШІІІППІІПІПІІJ

Комуністам РОЗПОЧАВСЯ новий на:вчальний рі·К' з систе:vІ! партійної ос•ві·ти. ПартLйні ор­ санІзації нашого району, керуЮчись рl­ шеНІНЯі:'v!ІІ ХХІІІ з'їзду НПРС, на!'ро:Ііа­ ци.1и досві•д організації політичного на­ вчання ко~уністLв і бе:шартійного акти­ ву. Нова систе:vш партійної освіти дала 3~ory лослtдовно здійснювати диферен­ цІйований підхід до вивчення :УІаrксист­ сь~о-лені.нсЬІкої теорії,

актуальних

ріа.lів І до.кументі•в НПРС.

мате­

Вона актив­

но сприяє фор~уванню наукового

світо­

гляду ко:~-Іуністів.

В районі практично розв ' язане зав­ дання по озброєнню кому.нЬс.тів початко­

вою по .1ітич1юю оовітою. За~раз переваж­ па бі.1І,шість ко:~Іуні·стЬв здобуває серед­ ню і вищу по.1і·тичну оевіту. Парті.йні, радюІсІ.Ііі та господаt:ські керівні к·адри підвшцують свій !ІДейно-теоретичний рі-

вень У ·районні:й

школі

партійно ..госпо-

нау;к, добре орієнтуються в :v~:іжна.(:одної і внутрLшньої

міцний ілейний гарт rа.ндисту. Адже

підвищення

овоІ

теоrетичних

і в

~асових фор­

пропага.нди.

На

зуси.lЛЯ на

знань

Однак

він є центральною

комсо~ольської освіти ма~х

району спрямовують

oa:vie

КПРС та овітового революційного руху.

фігурою в системі партійного навчання,

В. ЛЕМПИЦЬКИП, секретар райкому КП Украіни

лроmаІ!'андиста

всі

дивляться,

як

т~в. зміцнення їх ідейного га,рту, вихо- підготовку, високу ку.1ьтуру, правильнші вання почуття рСІІДянського патріотиз:-.Іу підхі,д до .1юдей, вміє стати поrаднико:-.І і пролет.арського інтернаціона.'Іізс.tу, не- і дРУГО:\! своїх с.1ухачів, умітш вихова­ примиримості до проявів ворожої бур- телем і організаторО\'1 :Ііа·с. жуазної ідеолог1І.

Систематичне

~r нас за останні роки виховано вели-

кий заг.Lн

вивчення

людей,

г1дних

високого

зван­

в організації .партійної освітн

ще не все гаразд. Ефективність політич­ ної оовІтн не повні·стю відповідає сучас­ ни~ ВИМОГаN. На·вчаІННЯ ІЮМ)'1НІЇСТі'В В ок.ремих партійних організаціях зводить­ ся

до

зауч~овання

книниювих

Деякі .партійні rетарІ

ще

організації

щеп.lення

ко:v~у.ніста:Іі

(.завОJД холодильників), Та!Тур д. с. (за­ ВОІД <<Торг:ІІаШ>>), Митько п. п. (рад­

ви1'ку, добре розj~:\І!ти й уогr.ішно проводити в життя політику партії. Піі!{вищенню

tдейно-теоретич.ного

організаційного

рівня

госn <<Требухінс~>кий»). Новален•КО Н. В. (СемиІПо .1Н'іІвсь,ка птахофабрика), і бага­

та

то інших.

політичної оевіти

апрняє посиле.ння партtйного :кері-вницт-

ня

•викладаютьоя

поЛі­

у

вЬдриві

сучасних

1від

життя,

соцІа.1ьно-по.1іПLЧ·

мар!~сиз:~Іу­

ле.ні.ніз:vІу.

На ідейно-теоретичний рівень та ефеr:­ тивні·оть

політичної

оаві·ти

серйозні

та rозстановці

негативно

недоліки

в доборі

пропаІ'ан.днстсьІшх кад-

дарського активу, в університеті :УІарк-

&а :УІарh1СИотсьІю-ленLн'СЬіКИ~

пропаІ'андистсІ;к,у роботу внсуну•то знач-

рів. Це насам[Jеір{Щ стосується па.ртійних

сиз:vІу·сlеніні-з:vІу

.полі,пшення добоrу, розстановки і вихо-

ну кількість

організацій БМУ-39 (секретар тов. Нар-

п.1анами.

1вання пропагандистських кадрів.

доведеться

Всього система ШІІРТійної оовіти охоплює 3597 чоловік. Пар'І1ійні організації

Особливе м1·оце у вивче.нні марксистсько-ленінської теорИ належить пропа-

Всі вони :\Іають добру теоретичну лідготовку, міцні знання з основ політичних

та за індивідуальними

навчанням,

навчальному роцІ на

до

них Я'ВІІЩ. Багато слухачів об:v1ежуються тільІІШ читання.~ підручннні•в, ·недостат­

вп.1ивають

У ·нинішньому

сеІ:­ прн­

Lнтересу

ньо вивчають твори класиків

п.

u.

їх

п·ро

тичних знань. Заняття тут проходяп в'яло, на нн:зьІю~у qрганізащійІЮ:\ІУ і .:v'!етодичНОІ:\ІУ ріІВНі. Теоретичні положен­

впевнено о.[:.ієнтуватись у суча.сних поДІіІЯХ, в законо:УІфностях сус.пільноrо роз-

порошкової мета.1 ургії), Бочарова

змогу комуністам

та

недостатньо дбають

без аналізу

дає

на­

у вирішенні практичних завдань.

марксизму- ня пропагандиста. Це такі товариші, як ленініз"'ІУ, г.шбоке заовоен.ня його рево- Фігуров в. І .. ~ривенко о. п. (за•вод люційного духу

істин,

буті з.на.ння не завжди використовуються

на людину, що має глибоку по.1ітичну

ко:\Іуніс-

питаннях політини

номуністЬв, нким

111рацювати

впе.рше

пропаган~д;истами.

болін

І.

І.),

заводу

холодильників

(сек-

ретар то.в. Гребенюк В. М.), ра1дгоспу <<К·расиліВ'ський>> (·оекретаf тов. Dino·

ІіІІІІШІІІІІІІШІІІІШІІШІІПІІІІШІІШШUІІІІІІІІІІІІОІІПІІШПІПІІІІІІІІІОШІППІПІІПІПІОІІІІІІОППІІІІІІІUІОПІІІІІІІІПІІІІПІІШІІШПППІІІІІІППІІІІІІІІОІІІІІІПІІІПІІІІПІІІІ.

Турбота про відпочинок

Профспілкове життя

в gентр1 уваги громадськостІ 3АЮНЧИдОСН ШТО. Ми­

вання. Це цю жінок.

по.1егши.1о пра­ Брім того, ці

продукти

продава.1ися

підбити

rro

органі­

трудівни­

вельній

Пощтив­

приємство має дві бази від­

ня ві,,почиваючих ційсню­

починку.

ва.'Іося

О;tна :J в

них

ро;~­

живописному

кращу

шкільну

комсо­

року

по­

розглянули

пи­

узбережжі

в

роботі

праці:вника:'v'І

сільсІ>кого

lІЮЛЬСІ>КУ організацію під девіза~ <<Шля­

господарства.

хами

ТаJк, наnрrклад, кожна з комсОО'Іоль­ сІших грJш 8-А, 8,Б, 9-А, 9-Б, 1О-го

КО'\іСО:Ііош,ської

ко:~<Ісо·:v~олу аи

з,разу

слави>>,

Р_у1СанівсІ:Jкої ж

розпочав

комітет

сере~д;ньої

зм.агання

шко­

на

кра­

K.laCiB

3

друЖИТЬ

KOMCO:\IQ,lЬCbRO'<MOЛO·

КО:\'!СО\10.1У є боротьба за глибокі і ~іцні

ДіЖНИ:УІИ К'О.'Іе!ПИВЮІІІ ДОЯрОК, бригада­ :ІіІІ механі.заторіВ, ОВОЧЄІВИМІІ .lаН•!іЮІІІ. Це шефс"Гво затверджене на сп!.1ьному засіданні обох ІЮ:VІітетів ко~сояо.1у (рад­

знання. бив ряд

госпу і ШКО.1ІІ). Варто зауважити, що

KOMCOMO.lbCbKY

щу

ГРJ.1ПІУ

На

ЧеСТЬ

50-річчя ВЛНСl\І. ОднІDУІ

з

завдань

To:-v1y

ог.'Іяду

ко:-.Іітет заходів, ЯІкі

..

допо:v~ага 1и

розвивати

до

оеновних

інтерес

на:вч·ання,

шкіс1І>ного

1-1о~оомо.1у пrотято:v~

розровсього

старшок.1асникю1

до

зна,нІ,,

ста·витися

як до найпершого обов'яз­

ку перед оуопі.1І>ствам.

З

ініціативи nО:\Іітету

кож:омо.1у,

такі

с.пі.1Ь'Ні

за­

сіда.ння тут .Іl!рактикуються досить часто.

Виrоблені зобов'язання перевіряються на спільних зборах шкі.1ьних КО:\Ісо:.ю.1ь­ ських гр)1П і відпові~них ї:.І шефсьІшх

!\ОдеКПІВИ

тання

із

фоtцу соціадьно­

оздоровити

і

лцнано

в робітниК!ів

надагодити

рfJботу

.1овна

причина

відувЗІння СофіlвсІ>кого пар­

С·ВОЇ'\1 досвідюІ,

пора•дюш.

ко:vко:v1о.1~.

тако;n на фермах

-

Іх

Штаб <<НП>> школи проводив систе:.Іа­ тично рейди по відві'дуmаІНню і успіш­ ності. Рей,довl бригади відвідували Yt:O· ки й заняття окремих предметних сен­ цій, :v~а.1и змоІ'у ближче познайо:Митись з навчання~ старшокла·сникі'в, їх інте­ rеса"VІи і запитами. Тому серед .КО'МСО·

НАЗУСТРІЧУСПІХ 50-РІЧЧЮ ВЛКСМ

колекпшіІв.

охоче

че.г;ають

ДОЯ,І:КИ, ПО.1ЬОВИХ

вирішує ІНІЦІАТИВА

Це змагання передбачає бо­

ву,

ли

спортwвну

та

громадсЬІКо-корисну

ро-

·

бо1'у.

Ве.1ику увагу комітет комсо~олу при­ ді.lяє вихованню молоді на революцій­ них, бойових і трудових т.радиціях.

В роо~ультаті цього з:'v'Іага•ння в селі :По'Садже.но парк ~моені В. Ко~арова,

У ШІfолі

слави, обладнано на фермі червоний ку­

в якому ведуть ветарани партії і ком­ сомолу. Створено леніІнський зал і кім­ нату рево.1юЦІі:йної, бойової та трудової с.1ави.

Міцна дружба об'еднує школярів з молоддю радгосшу <<РусанЬв·ський». Тут не тіль.юІ сmільнl труАQві вахти і не­ дільники, опортивні змага.Jння і виступ

-

ОВОЧЇ'ВНИіЮІ.

:~~~ольців немає жодного не.в:етигаючого.

за-няття

стана.х

ротьбу за висОН!у уопішнlсть і мі·ЦІНі знання, за вІ:Іконання своїх виробничих зобов'язань, за а.ктивну нульту.рно-масо­

офоr.мляється

кіІмната

І{()~Со:'v'[ольської

ток, а операція <<Зі'рка» допо:'v'!Іогла вета­ Іновити !.мена воіінl'В"односельчан,

які за­

гинули під час Великої Вітчизняної вій­ ни, і спорудити в центрі села обеліск з викарбуваними !І:О.іенами тих зе:УІднюв,

які не поверну.1ися вих дорі.г.

з

да,'ІеюІх

фронто­

на

механізатори,

в

парнwках

-

Ном·со:УІольці цієї шноли. що живуть хуторі Першотра•внево~у. підготува­ художню

са:wоді.яльні·сть

І

вис;тупа­

ють перед роб~ТНИІК'ами свого ВІідділення. Ними керує учениця 10·го нласу JІюба Солооой. Секретар ІЮ~ітету ІЮМСОМОЛУ ШКОЛИ Володимир Рябий вважа•є, що уопіх від кожної оправи буде тодІ, я:нщо в ній проявлять Іініц'іа:тицу всі члени ВЛНСМ. Так і піщ час ·огляду. Тут доручення має кожен

відсут­

ма

минув.

За­

ко~І}1Н3дІІними

ком·сомоле.ць.

Із 110 членів ВЛНСМ 14 ко~со­ :УІО.1ьсьюІх актив:tатів (ч.1ени ко:~-І,ітету l комсорги), 10 ч.'Іешів N.1асш1х бюро, 12 загонових вож:атих, 18 членів редколе-

зручнос­

тями. Тому ддя цього необ­ хідно об'єднати зусилдя та !\ОШТИ Ііі.'ІЬ•КОХ П}ДП'рИЄМСТВ. Заводський комітет проф­ спіл·ки

разом

громадсьІшми ми

працює

а

іншими

органіr.зація­ над

дальши:~~

удосконаленням

відпочинку

органі·зації

трудівників,

,lІіає, щоб вjн був змістов­ ним,

видmення земештої дідян-

Готуючись до славного ко:\І·СО:\Ю.lьсь­ кого юві.1ею, ко:.Іітет !Ю'\ІСО:Ііолу підго­ тував групу .1екторів з історії ВЛНС!\І, які вист:v1пають з .lе>Іщін:-.ш .не т!.льки в піонерських загонах, в І'у.ртку <<Наш Ле­

нінсІ,кий

~Іожна скаозати,

культурним.

В.

орrшні·заціями і облас·ним відд-ідом архітектури прn

Добрю'!.и друзями ! наставниками :vІо­ лоді є Герой Соціалістичної Прці дояр­ .ка 1\1. З. Пильтяй, ДВ'Ічі Герой Радя.нсь­ <юго Союзу льотчик Т. Оси:пов, науко­ вий опівробІ:пшк центрального :v'!•узею Військово-Морського Флоту По.1ях. де­ в'ятиразовий чєшпіон світу Рома~ненко, зна1:ІНЯ:\Ш,

-

Го­

ня ~tайданчика. kІміністра­ І~ія пі;l'Приемства вже про­ тягом двох роІ;ів ставить питання перед районними

від­

допо:-.1агають :ІіО.1оді

СПІJJJТІІВ­

і на заводі.

ність мі•сця д.1я споруджен­

місцях

ві,\

май­

Не можемо ми по-справж­ ньому

Діє у нас і секція ту­ Вона пронеда ту­ по

спортивного

данчика.

ризму.

ТРУДОВОЇ С.lаВИ. враження зашІши­

Життя висуває нові ви­ моги. Період, коли бази відпочинку сrrорпжували і:І тимчасавих бу диаочків,

літальні приміщення з усі­

ну

похщи

відкри­

ВИ·КОрИі'ТаНі. До цього часу на бааі від­ почшшу «Десна» не об­

робітни­

ристські

залишається

тюІ.

раз необх·ідно будувати !\а­

1200

ООЙО!ВОЇ Хороше

Не Ті.1ЬКИ ДдЯ заводу ХО.10а Д.1Я ВСЬОГО ~Іікрорайону. Все ж цt• пи­

не всі

додат·ково

десять

в(Іпочинку

МОЖ.'ІИВОСТі

і

ВІЦі­

кудьтпного розвитку

ЯlКі

ОЦіНИ.lИ

Однак в роботі по орга­ нізації

стимулюван­

МОЖ.'ІИВИ~І

CTa,lO

.1ося

ВИСОКО

при

активній пі:дТ•РИ:\!Ці вчІпе.lів·шредметни­ ків, тут пройшли ол:Ь:vшіади юних фі·ЗИ• ків, хім·~ні.в, м•ате:УІатиків.

діє клуб <<ПромеІтей~.

планування

матеріа.1ьного

комп­

ДИ.1ЬШІІ\ЇВ,

під­

систему

спортивний

Звичайно, тури·стські секціі створено і на інших підприємствах. Спортивні

Вважаю, що назрів час органіщ·ваш міський J\;lyu

ь·у в місті Умані, Биївськоі ГЕС, пї.вденного берега

побувадо 41 О робі'l'Іникі•в. Потурбувався завком

агітбригади <<Русанівчанжа~. але й допо­ м·ога

е!\nномічного

нову

к'в у са,наторіях.

на

Чорнаморському

Те~сІт і фото rрома~д·ськоrо кореопощ:rен.т.а І. Бойка.

на

ки під

.1екс. До речі, це необхідно

.li.

транс­

переходу

приємст.ва

ня,

Сева­

туристів.

Завдяки

комітет

,щвано ще 6 будиночків. 3а червень-вересень на

На фото: В. П. Шевченко.

:швщrькюt

міста-героя

стополя.

ПІJЗИТИВНИЙ ВЮИВ На ОЦО­ роВЛеННЯ і БИХОБа1 ННЯ MIJЛO­

портом.

карбова,нці·в

профспілки

торго­

що переqJезен­

вели свої вихідні дні. Дире,Іщія і :Jаводський

починку на базі «Морська хвиля». Тут ;(одатково збу­

нання п'ятирічного завдання. Слова свого Володи­ мир Петрович дотримує 3 честю. Що.денно НQР:УІИ виробітну переІВершує на 20-30 процентів.

і те,

ЛІІТИ

тання про по.1іпше!UІя від­

монтЬ:УІ автопо~ришок. Він взя.в соціалістичне зо­ бов'язання на вісі,м ~'!Іі{:ЯЦіІВ ранLше закінчити вико­

ним є

мережі.

тут відпочило 56 сімей і близ11ко 500 чоловjк rrро­

чатку

пере:УІОГ.

Одним з передовиків підприємства є робітник Во­ лодимир ПетроІВич Шевченк:>, якИІЙ займається ре­

1На

n·o

в

Ставши на трудову вахту на честь 100-річчя від дня народження В. І. Леніна і 51 річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції, трудівни.ки Броварського шиноремонтного заводу добиваються

о11ляд

харчу­

нижчій ціні, ніж

місці на березі Десни. Тут до послуг відпочиваючих двадцять будиночків, бранд­ вахта на 34 місця. Є 14 весельних човнів. За .'Ііто

ЯН ТІЛЬЮ·І ЦН ЛНСМ України ого­

продуктами

ІVів. А зроб.1ено в цьому на­ прям·КУ немадо. Наше під­

ташована

.1осив

Rри~Іу,

відпочи­

ток. т~пер можна зації відпочинку

нових виробничих

забезпечення

ваючих

підсу~tки роботи

все

про

нула пора масових відпус­

голова

МОЗИР€8,

завкому

проф­

спілки.

Зав·о.д .хо.lщильниІКІіІВ.

гій шкі.1ьних газет, 18 члеш.Ьв ра1д клу­ бі.в <<0.1іМП>>, <<Про:Ііетей», «РовесниК>>, 10 спортсменів-інстру~кт.орів, 9 старост гуртків

і

се1щій.

Решта

-

в

загонах

i·:\t. Дзс.ржинсІ>кого, юних пожежнт{ів. <<НП>>, са·нпоотах, бригаді ~<•КО{:чаrінЦів».

Такий розпоДІі·Л ба;nанню кожнато

доручень ·відповідає члена ВЛНСМ, при­

носІІТь по~іrний уопіх, бо ко~со:vюльсь­ ка організаціJІІ стає дійовою,· а•вторитет­ ною в школі, бере акп11вну учас·ть у житті району. Важливо тан·ож, що цеМ авторитет пекпш,

підтримує

зокре~а

і

,педагогічний

директор

ШІЮ.1Н

Заєць.

U.

но­ С.

В школі все побудовано на самообслу­ говуванні. To:'v'ly Коіh.'Ного літа тут П[ а­ цює ре:'v'ІонтІю-буІДівельна бригада ШhО· лярів, табі·р праці і •вtдпочинку старшо­ клас-ників на базі ра•дгоопу, об'щнс:nа піонерська дружина. На зароблені гро· ші учні відвідали Моокву, Одесу та ін· ші міста. Часто вирушають в турист ські походи по [!дномоу краю. За<апіву­ вача:-.ш всіх справ є ко'Іюомо"1ЬСЬ'!:іі гру· пи 9-Б та 1О-го клас;ів.

Питан.ня про робо11у к·о~ітету КО\1СО молу тут обговорюються на партійчих зборах. ТаІка широ:ка допо~оrа і підтри:н· ка з боку пар'І1ійної орга.ні.зації, педаго· гічного ~олектишу і:НІіЦіатива КОЖНОГО

та дирекції шноли КОМ·СОІМО.1ЬЦЯ ДОПО·

:УІа-гає комітетові комсо:vІолу вирішувап самостійно пита.ння ко:УІ·сомолІ:~ськnтс життя,

ставить І\О:Іі•Со~о.1ьсь·ку цію в ог .1яді в 'ІИС:Ю перших.

оrгані3а

Г. ТИМЧУК. завідуюча відділом шкільної моло;І.і та піонерів райкому ЛКСМУ.


UIIUIUUUIUUIIUIIWШIIIUШIUIIUUUIІНWHDIІІIUШIШIIIDIIWIIUIIUШIUШUШ бров О. В.), Богданtвської птахофабриюІ (•секретар тов. Братусь І. В.) і деяких інших.

Слід пю1'ятати.

що

основною причи­

ною недолікі·в у сис·темі партійної освіти є все ще недостатній рівень нері•вництва лолі·ти·чним навчаюіЯ:>.І членtв ИПРС і безпарт.Ійного аюнву з боку окремих ларійних орrанізацtй, відсутні·сть на­ лежної ВІЮЮГЛИВОСТі ДО 1\0MY.HLCTiB ПО

ня

парткабінеті•в

на

гро:иадсЬІКИх

заса­

дах. Зокрема, на заводах торговельного машинобудування, холодилу,ників, пласт­ :\'J.ас, РМЗ, шиноре:\юнтно:v~у, радгоопах <<Л і 11Ківсь~ий» , <<Великодимерсьний», Ьм . Кірова і СемиІПолк1всЬІкій mах.офаб­ риці.

на­

В новому НСІ.Jвчально:v~у rоці те:v~ати­ ка в усіх .1анка.х систе:v~и ПСJіртійної осві­ ти значно зба•гатитЬІся основами ленІ·нсь­ ної теорії .в галу.З'І економ;lки, політиюІ, .міжнародних •відносин тощо. Навчальна лрогра.ма буде rі·сно поєдну•ватис я з ви­ вченням Прогрюш КПРС, матеріалів

.1ежної турботи про ·вІІКористання систе­ ми 1\ОЖ~О'VІОЛ!>СhКОГО ПОЛ'Ї.'ТІІ'ЧНОГО навчанНЯ ДЛЯ фор~ІуВаННЯ Іh'О\Іj'іНіСТИЧІНОГ.О СВітоr.lя.д'у юнаІКів ·і діІвч<ш .

Д.1Я hiO:.tCO'VIOЛI:;Cb!iliX гуртк Ьв, ШкіЛ і се:-.~Іна·рЬв партійні організації підіб]; али

Готуючис ь до 1ОО-річного юві,1 ею 3 дня народже 111 ня в . І . Леніна, слід поси-

для пропаган.=:~ист.ської роботи ко~Іуніс­ тІв. яні добре пі.дтот.овлені по.1ітично і

опа.дщІrни, оrганізувати глибоне і творче вивчення творів ооновоположник~в \Іарнсию1 у-л.енініз'VІу, вих.ову.в.ати кому-

ності Вl•д РlБня їх освіти, рено:v~ендо'Вано вивчати біографію В. І. Леніна, нариси про історію нашої лаrтії.

Биконанню

статутних

Партійні

вимог.

01рганіза.ції

доwуснають

серйозні недоліІш в керtвниц11ві поліrrич­ ною

освітою

:>.~олоді, 111е проявляють

.11пи пропага-нду •1 енінської теоретичної

ністів і безпартійних на прикладі життя і дія.1 ьност1 В. І. Лені·на.

Слід вJд•:>.Іітити , що ряд парт!й.них ор-

ХХІІІ з'їзду партії ИПРС.

теоретично.

та

Члена:\! ВЛИСМ,

ному

році.

Вони

поНІ.1Иікані

в·сю j'Івагу партійної змlцнен·ня

комендова·ною

оприяти їх ава<нга.рдній

літе~ратуrою.

Недопустимо безв1дповtдально ста<вляться Д€Я>Кі .па·ртtйн.1 оргакt.защії до ст.воре.н-

ЦН

в залеж­

Баrа·то на-лежить попрацювати партІйним організація:-.~ у нинЬшньом;у навчаль-

rСІ.Jнізацій н е пр~lляють належної )'Іваги питання:v1 забезпеч·ення слухачLв необхідн ими посібни~ами, лідручни~а:ми , реполітичною

Плен умів

зосередІІТН

на дальшому удоск.онале.ннl оовіти, постійно дбати про ідейного га'РТУ ко~1уністів, ро.1і у мобі.'Іі3а­

ції Т);уді'ВНИІКі•в !'.tіст·а і села на дuстро­ 1-юве винонаНІня планів п'ятиріЧіtіИ.

11 ОО

і

Перша топлю на

200.

-

га

ще

залишилося

вш;опаної.

не

Несприятливі

погод ні умови майже на ці­

ЩОЛRОВСЬRИR

PAROH

-

лужують

прагнуть

як-

подарст.ва присвоєн•і почесні звання: Засдуженого зооrеХ:нік а РРФСР Зай.цевій Оле ні ИостянтинІвні ·ГО .'Іовному зоотеХІаtку радгоспу << Х .1ет Октябрн>>,

-

Зас .1уженого ветерина1рного рієв-ій ОлеІІ\сащцрі ЯкІ·вні -

лікаря РРФСР Дми т­ голов·ном у ветерннар­

ІЮ.\ІУ лік;1rю радгоспу <<Х лет Оюября ».

РУБЕІЮ РАДГОСПУ << ИРАСНЬІИ ЛУЧ». Го­ тую чи гідну зустріч 100-річчю з д•НЯ народження В. І. Леніна, колеюив ра.дг.оопу намітив на ч етвер­ т нй рік п'ятиріЧІКИ нові рубежі . Труді·ВНИff\И ви­ рішили: за п'ятирічку пі!двищити продуктивність праці на 15 nrоцентІів, .в том у числі по ооновній га.'І)І!Зі овино.в~дГQд'і·влі на 30 проценті•в. Це дас ть :\южливl.сть винонати п'ятирічне за·вдання по .прQІДажу !\\'яса до 7 листопада 1969 року, по здачі :vюлока до 7 листопаща 1970 року, по nродажу ово'Ііі'В до 7 листопада останньо го року п'яти­ річки. Таким чином, до н-інця 1970 року бу~е про­ нано понад .план 32 тися'Іі центнерЬв !\(яса, 750 центнерів :vюлока, 600 тонн овочів.

ВРОЖАй ВНОСИТЬ ПОПРАВКУ. Дпжно зби­ рають картоплю в ко.'lГОС!lІі <<Память Ильича». Ме­ ханізатори щоденно на 20-30 .проценmі;в ш~ревико­ .нують змінні нор:v~и. Середня врожайні<::ть бул ьб становить 15 тон·н з гектара. Це на пl·в тори тонюt більше запланован QІГо .

ЮВІЛЕЮ НАЗУСТРІЧ. Гі:дну зустріч 50-річчю ВЛИСМ готують ко.м·сомольці і :vюдодь Фрнновеької ЕаМJВольно-nрщильної фабрики. Вперещ .вийшли ком­ сомольськ! організації ровничного цеху .виробництва грубої шерст•і, пряднльного вІІJробницма грубої

шерсті і крутилЬІного цех,у. Чотирис.та,м молоди:-.~ ви­

робнични:кам

і С!іІщесяти

ко:м.сомольця.l\1

приовоєно

Часті дощі

робіт, за важ али працювати.

НаСТаІ:fНЯМ

3

Непоганий

вро-

Особ;шво

ратович т~плюк. в соціа.lіс­ ТИЧ'НОМУ ;~)Іаганн·і найкра­

щих успіхів досягаи МиІ\о­ ла Віюорович

·Є РІЧНИй ПЛАН . Добрий тазгін взяли тварин­ ники

дpy.roro

віддіЛіка

.ра.дrоопу

<< БузівсЬІНий~

у

третьо м у році п 'яти річки. Вони вже в•tнонали річ­ ний план :з>дачі молока державі . По 10-11 кіло­ гра.мів молока від КОІрови ІНадоюють щодоби пере­ дові дояркн Антоніна Мефонець, Віра Білоус та Надія Омельчен.но.

МАйЖЕ ЦІЛОРІЧНО надходять в тоr.говель н у .:\І е режу Ииєва свіжі овочі, вироще.ні і зібра•нl ру­ ка :vш робіт ниць радгоопу << По.1я зрош ення» . Річний n.1ан по ба.гатьох культурах овочі в ники гооподарсrва виконали і пе.рооиконали.

СВЯТО ТВАРИННШНВ відбулося в радгоопі << СОВ.1<И ~ . Воно було присвячене врученн ю госІПодар­ ству перехLдно·го Червоного .п.ра.пора райко:-.~у НП У.К'раїни, райвик о н•ко:v~у та раймм;у профоп.ілюt nра­ цівникіів оіл ьс ьно•rо гоопQда ротв а і заготівель . Пrа­ пор вручив с екрета р райкому ИП У1країнн Ге рой СоцІадістичної Пра ці О. О. Са.пухін . ЧУДОВУ БУДІВЛЮ зве ли в селі Шп итьни. fЗ HOBO:v!Y ДВОІПОБ-ерховому бУІдИІН'h"у розташуЄТЬСЯ виnонко:~оІ сільської Ради, прийо:v~на кі:v~~ната деІJу­ татів. Дві кімнати .виділено для проведення Уt:очнс­ тої ре єстрації ш.1юбів, новонароджених .

(З rазети «Шлях до комунізму• ).

Гейко,

GВ­

фросинія Павлівна 1\овба­ синсь·ка і По.1іна Григорів­ на Поріна . Багато

си.1

доt:лааи на

копанні б~'ряків робітники ,1іСООИ.1Ь НОГО цеху (начаш,­ НИК О . Озерчук), служііовці

На другому віддідку (ке­ інших орга·нізацій

руючий Д. Ве:Ісмеортниіі) :Іа­

Зараз заворичани наб.1и­ жаютьсл

до

збирання

картопді.

дякують

завершення

Вони

шефам :Іа

ПОПЕРЕДУ 6РАТИ МАРЧЕН НИ

Багато

хорошого можна

П'ОЧУТИ В І\0;1е/іТІІВі

відділ­

ка М 4 про )Іеханізаторів братів Васи.1я і Петра Мар­

ченків. радгоспі

Вони

першюш в І

ш;інчи~и !\~~ати

1\артоп.lю на

закрш.1енщ

за

ними п.1ощі. Ср1.1інне став­ .1ення до праці , ви со кІ'

no-

і

уста­

нов.

Дирекція радгоспу, пар­ і два картошrекопачі. Ком­ тійна і профспілкова орга­ ііайнtfвий агрегат Івана Си­ нізаціі , виконком сільської Ради провели велику роботу тюr;а виІ;опує щодня карраJ в роб()rі три ком байни

відповідальнос'!'і

успіху.

Пере~·ожцям

за

соціа~

.1істичного Jма гання вруче­

но

перехідний

вюше.1

і

червоний

грошо ву

пре'!ію.

Не відстають ві,І передо­ вих )І еханізаторів

траІ\то­

Бойко.

Ва си.1ь

Свої\!

агрегатом вони що,1е нно ви­

серед

населення

по

залу-

ченню на збирання « друго­

nлані

перебирають картоплю пен-

Федосія Харчею~, Ольга Лось, Софія Наумен­ І\О, на третьом}· Галина Юж.1а, Олександра Коцюба, Марія Таран і багато інших. Вони одними з перших прийшди

на

допомогу.

це їм шана і дяка. Бідьш продуктивне

За

2300

державі

тонн.

Вагато

иа:ртоплі лежип

у тимчасових бу:рт·ах ще не

перебраноі. Це насл ідок то­ го,

що

з

самого

неза<довільно вали

початк у

використову­

сортувальні

пункти .

Щоб ліквЬдувати розрив між копанням і сортуван­ ням,

потрібно

організуваТІІ

роботу « КСП -15 » в нічний час,

залучити

на

раІ!І'ня 1\артоплі

переб и­

якнайбіль­

ше людей. Завезти більше контейнерів, за допомогою яких

можна

прискорити

відва Н'!'аження держа•ві.

1\артоплі

Нема сумніву, що 1\олек­ тив радгоспу при ак·rивній

доnомозі

і,нших

організацій

все зробить для того, щоб як:найшвидше впоратися з картоплею,

зак rнчити

весь

комnлекс польових робіт.

го хліба » . На поле вийшло чпма.1о людей похилого ві­ ку. На другому відділку

тонн картопіІі

4600

про~ано

Г. МЕДВЕДЕНКО, редактор

ної

баrатотнраж­

rазети

«За

Ві т-

чизну».

8 комплексі Проведення

осінніх

по­

льових робі·r вю1агає вели­ кого на·пруження. Адже са­

ви­

ме в ц ей період часто за­

користа·ння к о м б а й н і в, включення в робо·rу картоп­

важає несrrриятлива погода ,

значно зменшується світ.1о­

копують картІJп.lю на r1.1ощі

;1е•копачів nрискорило тем-

півтора, а всього

не декілька днів, і на поді

вий день. Тому-т·о тільк и чітка орган із ація праці, на ­ подегливість, найповніше

її не залишиться. А от пе­ ребирання бульб, здача іх

бажані

державі,

цього ми і nрагнули доби­

2, :1 - 3 гепари при п.lані пи збирання карТ()ПЛі . Мибраш!

65

вже зі­

гепарів. М. ГОРОБІИ,

член

КПРС.

Ра.J.ГОСЛ

кагатування

на

зимове зберігання і досі в стані. При

«3авор ІЩЬКІІЙ ».

загрозливому

Радгосп і мені Щорса успішно закінчує копати картоплю, достроково виконав свої договірні зо­ бов'язання по продажу її, відПІРавивши з господар­ ст.ва понад тонн бул ьб . У цьому немала заслу­ га і комсоl\1Ольця Дмит,ра Андрійчука . Колишній вихованець дитячого будинку став механізатором широlІіого л,рофілю. Він вправно водить тра:ктор,

1000

автомашину,

фабричного управ.ltН'НЯ.

допомогу.

НА ЛЕНІНСЬЮй ТРУДОВІй ВАХТІ . Механіза­ тори рад:rо·опу і.:v~ені Ва'ТутІ·на на лооін•СЬІК'Lй тr у­ давtй вахт.І. Дружно працюють на ноланні ка1ртоплі .комбайнери В. Луценко, С. Иолісничен.ко, М. Заха­ .rов . Вони щодеІІШо пере-винонують зм,І.нні нор:v~и . Се­ редня .врожайн·1·сть бу.'Іьб 135 центне.р1•В з гекта­ _ра проти ма нС'воr урожай.ності 115 це н'Гнерів.

пот рпи­

верстатників,

яІіу очодює Михаіідо Кінд­

ГОСТІ З БАЛАШИХИ. На•сосний завод, фабрику <, Технотrкаrнь>>, шовкот.нацьку фабрику, фір'.1у << Луч» та інші п!tдnриє:vІ.С11ва •ВіДВІІідали дру.зі з сусід­ нього Б алашнхського район.у. Вони ознайо:-.~ились

PAROH

добре

бригада

Гоголівської

жай і в інших механізова- стр ічково-ткацькоі фабриІЩ коапераціі, лікарні та

нер

лася

іх.ні щоденні

них Л:І•нках.

ка~ ПО.lЇ'В ПрИЙШ.'ІІІ Ш('фИ­

ІіО.:lеКТИВ Брова1>ської ме\1льовоі фабршш. Вони від­ сортува.lи 230 тонн будьб .

-

підприємств,

іірьіі.

рист МиІіО•lа ТІ\ач і комбай-

щиро

КИ€80-СВЯТОШИНСЬRИП

ІІОГОЖІІХ

Ми­

-

рів

днів на .1опомогу трудівни­

J!IICOKe ЗВаННЯ У•Да);НИЮіІв КОМУІН1СТІtЧНОЇ ПраЦі.

З СО.ЦіаЛіСТИЧНИІ~1 3Ма.Га•ННЯ•М на честь .'!еНіrНС Ь'ІЮГО ювілею. (3 rазети• с3а КОММУНН)М» ).

стримувади хід

Олексія Кача­

-

на третьому

вщюбничі показники. Поряд з колективом рад­ госпу на копЗJнні бульб ак­ тивно працюють робітники BpoвapcW\oro за~оду порош­ ковоі металургії , киівських

доручену с праву сприяло їх І сіонери

переби.ранням І\арт<fП.1і в радгоспі «Заворицький ».

четвертому

найшвидше зібрати в·рожай, вирощений механізо·ваними ланками. Так, лан·ка Crl'naДей•неки накопує на на кожному гектарі за·кріпленої пло щі по 120 центне-

На-пружене

копанням і

на

процентів

чуття

з

а

відділку нова,

ВІДЧУТНА ДОПОМОГА створи.1ося

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ . У:казом ПрезИІДії Верховної Ради РРФСР за засд·УІГИ в галузі сlльсІ:ІКого гос­

сІ>кого,

декаду затримали робо­

В одному rосподарстві етановище

гектарах.

коли .Івшницького та Баси­ ту. Теп ер гого,'Іівчани надо- дя Проскурки. 130-150 лу

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ~::::::::::::::::::::::::~

У НАШИХ ДРУ3ІВ ПО 3МАГАННЮ

2,5-3

цифра стільки гекта- Високопродуктивно працю­ рі·в садили картоплі у рад­ ють також агрегати Миколи госпі « Гоголівський», дРУ­ lll}~'lьrи та Ваеиля Соболев­

а

коли

диреКІція

радгоеnу

запропону­

ВІfКі>ристання техніки дають

ре·зультати.

тися в радгоепі ський » .

Саме

« Пдосків­

Роботу r\ом·баіінових аг­ регатів налагодили так, щоб вони

працювали

повний

світловий день . Комбайне­ ри: Г. Т. Лях, І. І. 1\ю;ун,

В. Ф. Строкач, Я. І. Стро­ кач;

трактористи :

П.

Л.

Юхимеш;о, С . А. дях, В. Г.

Ш ~вчею;о і В. Г. Дяченкн

вала йому налаІ'QДити робот у сортува.'!ь·н:>го п~"Н кту, він без вагання пішов туди. Ставши .машиністом <<ИОП-15>>, він .все зробив

добросовісно

для Т()ГО, щоб а:11регат пра цював безперебійно весь свlтловиdі день. Один за ОДІНИМ .пtдхад.я.ть навантаже­

готовля.lи, ре~Іонтували свої

ні автосююс.киди, траІІ\'Торні 111ричепи І висИJПають бульби в .ПІрИ!ЙІмальний бj'1НІкер. Нартооля ІВіІДсоро­

машини, а в е сь світловий день копали r;артоплю . Нор­

вується на три фракЦІії. По трапапортерах товарна висИ'!Іається безпосерЕЩНЬ:> в контейнери. Як тіль­ ни він наповнився, їздовий Микола Іванович Бори­ сенко ніньми відтяг~є його і підставляє інший. Трак­ тори<::т Г,ригорій Н mонович Ганжа навантажує конrейнери на автомашини . Спориться робота. Ла<Нка Парасковії Федорі,вни Зал:>зної швидко додатково відбирає з1псовані клуб· ні, бадилля, упорядковує садильну і фуражну ка р­ топлю .

По

60-70

тонн картоплі щодня пеоребнрають на

ми виробітку значно пере­ ВИІ\онували. Це дало мож­ .ІJиві сть усп і шно зак інчтпи 1\О пання

пр одано при плані

сортувально:v~у пункті, а з ІПОЧа'11Іі'У сезону на агr е га­

на6нної т онн.

тисяч тонн.

М. ІВАНИЦЬКИН.

Н а фот о: п е ребирання ка.ртоплl . На 1передн ьому п .1 а ні - хІ аши н~ст Дмитро Мик.олайович АндрІйчук. Фото В. Полотняка.

картоплі на в с і-й

n.:roщi. :\Іпне деІ\ і;Іька днів , і ми її п~реб еремо. Державі

ті т. Андрійчука перебрано її біл ьше

3

стави.'!ись до

своіх оІІu·в 'язків. ВноІfі під­

700 тонн б ульб 1000. Закладено t:артопді

1ООО

Ile припиняли і інші ро­ боти. Під весь ярий клин 1000 гектарів - підготови­ ли зяб . Збирали і вив·озили в магазини Києва та на ба­ зи овочі. Іх у же над·ійшлn З ра,'(ГОСПУ 2000 ТОНН ПJ1И nла•ні 2700. Закінчуємо ко­ пати к ормові б уряки . С е­ реднш

врожай

їх

500

центнерів, а бр игца Б .

Г.

Малюги на тринадцяти гек­ тарах уже накопала по 720 центнерів коренів. Ми пі;~­ раху·вали , що на кожну !\ О­

рову припаде

4

тонни кор­

мових буря~ів. Прист}'Jпили до масовогu збирання капусти. По

200

центнерів

виходить її на

кожному з

50

гектарів.

П. ВОЛОХА, днрt:ктор

радrоспу.


-

Комппекс машин

936

.наз13

по-

рі1в,

машин,

ну.1ьтур,

цей Си­

В СКРУТНУ •сІІrуаUІію ·втра.пн.в на раз C et~teн А6ра'.!овнч . Ох , і С·ІСрутн•)' ! багато

щапра-ЕUа,

-

з<tсту­

зі

За·те ren-ep -на•врЯІд ·чи Те\1ІПЕ'р ;юп-о'.!оже .

-ви•кру ч•ува~ись

А в ідтак Сєнu довQ.J,итьюя

На фото : о1дин з h"уточіІ\ів нового жнтлового :-.tа•сиву в м. Броварах. Фото А. Козака.

ПРОФІЛАКТИКА ДИЗЕНТЕРІЇ віку,

будь-яноГо

людей

,УІражає найбільше але дітей. маленьних воно 3-4 -річнІ діти хворіють

дизентерію

на

у

значно рідше . В теплу по­

рий марить, неприто:~-шіє. дітей !наді у ~tаленьних з'являються суд01роги .

лому або неправильному ди·з ентері•я мо­ лІ~УВСІІННІі хронічну в же перейти форму. Це · ча•стіше буває дітьми.

Хворий на хронічну ди­ зентерію навіть в пеr•іод зали­

стану

поліІПіШЄНІня

шаєтьоя небезпечним для Особливо н.а•вколишніх. небезпечні в ТСІІКИХ випадвlдві•дують 1\ах діти. що дитячІ садни та ясла. Uсь при появі перших чому ну

треба

тн лІ·наре'ві. ті. й Небезпечні :Видужали прантично але

дизентерії,

що ві~

пере­

не

дизенте­

ВИІділя;ти

стали

держуватись

праІВил

осо­

бис•тої гігієни. Насам;перед необхLдно стежити за чис­ тотою рун. З раннього віР.}'КИ

вживанню1

перед

перед

їжі,

мити

ді·тей

п.r ив·чатн

ку

та

оном

після

вбиральні.

Ві!l{Від'ування

Серйозну увагу треба при­ діляти зберіганІню , оброб-

днзе.н­

Інфег;­

с.1ід період В літній знищувати мух. ДОідержу­

ОДНИМ

ХіВ

вода,

ШЛЯ­

МОЖЛІ1ІВИХ

З

ди-зенте-рії

передачІ

треба

Після

того,

охор01няти я-к

Інтереси палиЧІюt. рійні хворого І людей, fЬНІі його оточують, ви~tагають, щоб в-часно звеr,нувся х•ворий і допо~югу медичну по

хв·О[t)ГО

поклали до л'і,нарні, роб­ вби­ дезинфекцію лять рал~:>ні, а та-кож білизни й хворого, посуду і Лііmка предметіІВ д'огляду за хьо­

особ.1иво

вранці.

Та

га:ра•нтійннй го з•нахаб~rв. що , ВІІКОfІ VІЮЧІІ ре~юнт те.1евізорі.в, до•пІІЮ\1В а:в в о6.1 ·іков о деталеї1, ціннІІХ технічні картки вартість

а ПО С\'•Чk•НІІНТВ\' підроб.l'ЯІВ грош і у В.і.Jіді.lі бю.ро \10.1О·д:і· ж-ного 'ГУРИЗ\ІУ «С.,nп•утнию>. Од•на соJlІі;дна ~'станова зверн•v.1ась тоді до С}'І\1ЇСІІІLКа з проха.1mю1 ·по·лаго.диТІІ тс.1с· а:п,аратур·у.

НІ!ІКО·В ІІ.р'ІІІВ.lаСНИІВ 2492 Карбова·Н•Ц,Ї. Ду\ІЗ Є· те . .1Іhректо;р ате<.lЬЄ ТшІІПер пока.ршв З.1о­ ЧІІ'НІц6!? Врят•у-в•ав! За:бра,в з Брова<рQ:В пі:t своє крнльце . Він покрив махінації шахраІі­ майстра і ту·r. Ко.1и в ЖQІв.т.н~ 1966 РОК\'

17

ЖОВТІНІ

Перша програма

1\ін\о­ вісті . .' 1.10 Тt•леві зі йні феетниnлh, nрІІсвяченІJй 3U · рІччю_ ВЛІ\С . І. фІЛІ·''· 'Х Бз ..1 з ~1а про со~1;1ЗПІ». Х_у.1ож•.'~~~

11 .ОО -

1ї.ІО

ті

-

17. :Ю (М.).

-

ІІ аша

афіша.

17.\а-

«МІсто

J?HOC ·

- Щод е нник 17.45 - Для

ХІХ ОлімnіІ\сІ.~ИХ ІГОР­ дітей. «Незвичаина nрІІ ­

года•. •Нові пригоди оn е ра то ра 18.15 МvльтиnлікаціІІні фі.•ь"и. •П'ятирічку ві:іійні вісті. 18.35 ро ково:..

19.00 19.30 -

Ktnca•.

-

Теле·

дост·

[ кономїств за «круглим столом:.. Н а ХІХ Олімnійських іграх . (М.) Першість

(Москва) ланти твої.

з

ф у тбол а.

•Торnедо•

•динамо• (Київ). 21.:\0-. •Та· 22.1 ~ Україно». (ЛьвІв) .

Тел е візійний журнал сСтарт·бS•. На ХІХ Олі"nіІ\ських іграх . (М.).

22.45 -

16.40 крилатих

Наша

афіша .

кораблів» .

16.45 -

(Миколаїв) .

17.00 -

17.30 - Концерт людини•. •За здоров ' я артистів Чернівецької філармонії. (Чернін· всі ведмеді Для дітей . •Не ці) . 18.00 взимку сплять» . ТелевізіАннА фільм. 18.3/J - Щоденник ХІХ ОлімпіАських ігор . (М . ) 18.45 - ТелевізіАні вісті. 19.15 - Програма кольорового телебачення. •Клуб кіноманд­ •Зор_яннА камінь• . рівннків•. (М . ) . 20.15 На ХІХ Олім· Телевізійний нарис . 20.30 Естафета ноnійськи х іграх. {М.). 21.15 -

ПО.l.ІІ-ВІтьс.я ,

б

-

м.

БРОВАРИ,

вул. Київська,

1 or

б\•,де к-ругленька С'\' \1 'а.

с•аче тоді. коли бул-о 'ВІІ:явлеІІю шах-

ПОІС\' ШІІВ ГО \108)' ХН\І.

ЯК ВН•ЙТ И З ка.rаІВаОіЇ су-

вн>Й11ЮВ . І Пішов

І

і

Гардашников

райство з кінескопами,

пош11у , 3аповюІІВ

н.а

п ерек- аз НІі•би в:~д і\Іені <<('уlПІУ'ТШІі<а» і та.кюІ Tt:".lt'aTe.1b€ Кра:дt'НІ ЧІІІНО\1 <<Перерах• у•Ва·В» гроші. «ВІИІ• ахідІ НИК» та•к()Ж іІад .1оба Мо•рЩІІІВ тюІ, я•к ефе.ктнвн.іше реалі'З \'В·атІІ 700 \ІСТкабе.1я. антеонно•го «зе;коно\І,1еного» рі.в

На

1\Іеонш, ніж

ХІХ

о,,імnіЙСuКІІХ

іграх.

12.30 -

(Кр ас нодар).

(.\ \.) .

ч·ує rьоя

В

іt\ІІВ(>МО ». т~ле візійннn ІJарнс . Телt.' ві зі Ані вісті. 16.50 (М.).

17.00 -

<!РТНСТИ

сМайстрІІ

БРСР А.

ІІІРІІ кожній

20.30

слідчий прокуратури, юрист другого класу.

«Вітчизна:. «Прапор:. «Жовтень:. «Всесвіт» «Дніпро» «Радуга:.

Юноn'ро ·

ІНДЕІ(С 61964. Га3еТа ВІІХОАИТ• у вІвторок, •етвер І суботу.

3·82, заступника ре11,актора, вІА·j токореспонАента - 4·67, в/ІІ,повІдального секретарк ТЕЛЕФОНИ: реАактора 4-47. АІ.аІв (партійного •нттк, промисловостІ, масової роботи) І фо· Аілу сІльського госnо11,арства -

-

3-18,

вІА·

... ............................ ..................................... ........................................................154............................. 4-57.

За'.!.

М. ОГОРОДНИК.

39-32-6477.

У В А Г дІ

та гр·омадсько·політичні журнали на

і

•Весільні дзвоиіt» . Телеві­ грама. 21.15 зіІІннІі художній фільм. (2 серія) . 22.15ЕстрадинА концерт. Виступають самодіяль· ні колективи Москви і Московської облас­ ті . (М . ).

154.

і дР

СІВОЇ \ЮЖ.1ІІ'ВОІ<:с і і Нед-ООЦіІНИ•В де-рж•аІВІНі За· -не об~шю·р.а·но •ІІІ ПІі.зно канн. А їх тн жодн-о\І} Га•р·даuІІ' шкову , жо.1•н:о '.! у з.1О· В. ПРИЛ€ПОВ, дюзі.

МІІСТСЦТВ>.

~

н·агщ(rХІа:пай, що З'.!о.жеw

\ЮЖеш. ПамІІ.1ИІвоя в то~у . що переоцінІІП

ТРИВА€ ПЕРЕДПЛАТА на республіканські літературно-художні

Екран сту· Полосін). (Мінськ). 18.00 курс. Англіі!ська дснта-заочника. Другий мова . •Три типи умовних речень•. Теоре· тична механі){а, «Умови рівноваги вільно · розв'·изуваніІя го твердого тіла . Методика 20.15 задаq із статики•. (Дві лекції) .

діти!»

хаІnуІГа-афе-рІІст.

ПО\ІИ1.111(ВІСЯ

•!}ОЗ•ГО·ртаюч.ІІ ЮtП УЧУ діЯЛЬІІіСТЬ, ЩО з.веТЬС.Я:

~-••••••••••••••••••••••••••••••••о-•

€.

добраніч,

стор:~юк'

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

(.'\\.). І :~.оо Тслевізійві Кл і мов

848

ОІдночv

У В А Г А!

""

•Так

в чотирьох nухленьких папках налі-

Зараз

Редантор Є. ФЕдЯЯ.

Тt•лt•візійІІі новиІІІІ. (М.). ІО.J:ї ­ ІUЛ5 ІІи Дітям про звірят. ( Ле нінград). 10.:10 по.1ях країни. (М.). 11.00 - ІІа ХІХ Олі": 12.00 - «ТОбІ. (М.). іграх. niiiCbKIIX

(Народні

шаХІраі'І

п іІдробка\І

.1овиною тиоячі карбов~ІІІЦ.~В. Та оnфа•ва йо­ го ще не закі'І Ічен.а - пр-о:дов•жує ро-сrІІ.

приюшюнІDВ на ц і їІ І недаре\ІНО \ІС\рЩІІВ О!Псрацqї 239 карuованців.

юність'•

са•\Іого

\ЮЖ.1ІІВІОІ

нар;ци

шести юі,нескоп :Ів У шест и те.1еві :ю-

цнтни•ЇІ --

--

в >ІІ'РІ РС'\'ТІЮС11і го.1оВб\· ха ·

Гар;даш1шкова за.явІІ'В їй:

бухгаспе!Jію

ж здав ·п·ід р01б.1е-н-і

Друга прогр~-ч·1

Телефон

1юс.rі

рjв_ Кі·іі еокопи. отже, прІІ·ов.о~в. Това.р .1ефі-

оргаи Броварского раІІонноrо сНОВАЯ ЖИЗНЬ» комитета КП УкраинЬІ н районного Совета депутатов трудящихся І(иев~коІІ области.

Броварсь1tа друкарІ•Я, Київської області, вул. Київська,

рнзаuі<fпюї ко~І іоі ї А. Т·рубкі·Н'\'. Д.1я солід-

з·а два .рокн, прІІІВ.1а>С:НІfВ потц 11рн з по­

бУхr.а,пе-р.ію

••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

НАША АдРЕСА:

К\' -

на. Зга.Іа•ну оу\ІУ нібІf за за\І>ін•у і в:сга:нов-

в «ДІtіІІ{Ю » ЖурІtаJІ ( 1\.\ . ) . 22.15 юш. Співає мо .rю­ гостях у «Погляд<.~». 22.45 (Ужгоро.1.). c». д іжннй аttсзмблІ. «EдC' .'lhRt : й

сНа

за Гардашниковим було виявлено нестачу . десятІІ К!І:неrк.опі:в ·на oy\t y 294 ка.роовашtі. ТемлСІр звІІН\'ІВап~в \' цьомv члена і'н•вент а -

йо-

с:каза·.111

~Іи Т\' Т не .1\'Же

0

Пере-ра.х·~'їпе, \юв·л•яв , на

лен·н· я

НОВИНИ .

•Творець

бара.х."Іять.

ате.1ьє. тоці й ;~.іло б1це . У.ста•нова п е реантеН"! на по.таг.одІІВ рахув.а.1а. Се. чен і те.1е-візор11 заІfrра.цюва.1и . я- кн-й•сь гр іш -

-

Перша програ.ма

.

д::,п.шІ ЮС'Іlі, як

пе-р іод

вста:новн.1а док\'•ч ента.1ьна ревізtі.я, Г;аІрцаш­

-- А осІ. Сєня гоnо,рать. що в. сі кі 11н~ско1111 є. Та •к що іх r, реба дочІРС>.1ИТІІ. Тепt'1р ПІі: діб'ою ба.та·нс. На ге-нІд.1юванн і .1rта,1•Я·\1ІІ, .1а:мпаІ\ІІІ, кабе.1е\І , кі•не.с:к опащ І , б,таІІка: \111 С)1Вор о· ї зві11ності. за-ВІ,:щки все­

зв'язку з цим збільшить­ автобусів на •С Я й число

П'ЯТІ-іІІUЯ. 18 ЖОВТІНІ

місто nраці ». Документальний фІльм .

Те·лев. :;юрн

цq·в!

свою в що ма1ршrуті, був гооnіталісзовалшй. •повнені . палични, Дизентерійні полІіпшить значно чергу на цей _1 нст дирентоr потраІПляючи у зовнішнє а• втопід- існуючий стан обс .1уговузбе­ Брова.рсІ,!\ого середовнще, можуть приємства т. Орєшнн на- ІВаНІНЯ пасажирів» . довгопротягом рігатися

ЧІ:'ТВІ":Р,

С\' Ч\

яку

СІІТН{)·Ї КІІШС'Н'і. За бро•вар. ський

В

2 :\.1~

ГІІРИКИ'Н\"rи,

Ж'ІВа•ЖІКО

ні·бІІ·то за .ч::не·ннх. « ВІІруч.ку» к.1ав до нена-

тільки

Гар.lашннков\· цього іі треба. <<Не К\'Чезате я К\ї \1еюаю!» І він запра•вин каєте з \·-ста-нови не.\Іа.1\: ОУ\І\' - 230 карбован-

О. JІИТВИНЕНКО, завідуючий кабінетом са­ нітарної освіти.

Друга програма

то

\юка-~''І .

рим.

«Про Для діт~'t'1. « Ч ем ІІіrн-rка», 17. :ЗО те , як ~\·\ншко від.крнв СЮТ». Т l•.rн:ві:.ій!Іі Екран стул.снта-]~ОЧІІНКJ. філІ)МІІ. 18.00 « П з рт ія 1\ПРС. Іс торія курс. ПершІІА Uі.rн)uю вш..:ів наnt.'ІН~.l.одні і в роІ.;:н ІІt~ рш о ї революції в Росії (1904 - 1907 рр.)». ІІарІІ с­ на г~..~пмстрін. «С rюсо6н Іlерспюренtrя ГІро­ « 1\а~Н'JНІі ..1сn:ції). 19.40 t•кц іН ». (Дві «Асканія - Нова» . КіtюІІа­ всчпрн». 20.15 «На добраніч. дітІІ!» рІІ..:. 20. :~5 -

Тоож

через ТС, щоб ВІІЙТИ Су:\11\1 ІІіС.1Я ЧерГОВОЇ афери. Хоч бн ЇІ такої. Пра-цюва.в ~-ай~троч

~1у, -

відпов-lдь: тwку Нраси- .діс,1ав с. Мешна.нецЕ, .1іВІЕШ І. Якубовсьh"ий пи­ << Найб.1ижчн~1 час ОО! буде новий автобус­ до редакції, відІІірито сав у листі маршрут Плос•ке що ~о Нрас илі.вни автобу­ ний си не ходять. А на гого­ ДШН. котрий проходити­ черес НрасилІвку. В завжди ся­ ме не .'йвсьний

1 не зv.пиняються бі· .1я села, бо вщЄІрть пере­

ЧСІІ не.:юсІІпав ночей ·на..1 проекта\! ІІОВОІ систе\1ІІ те.1еnерс;дач чи ·нової \Іа.рки те.1еві·3ора?

-

Новий маршрут: Плоске-КрасилІвка-метро

деш. вони

пиди.

Кн•ї·вп,ко.rо телеатс ,1 ьє ~'!! 4, що в Дарниці,

є

водооюстачання .

джерела

не посту-

туй·те, б'є тр-и•воrу, хто • в бога ІВ';'Р уЄ . 3•в'я ­ Ж· ітьюя з ТИ'.!·то, попрооіть того-то ... Не дрі-

Якщо і суш11в і недоснпав,

вати чиатоти дворів, сміт­ UоКі.'ІЬКИ ЯЩИІНіВ. тєвих

C.~tiдa.uu ненадру1rованих~ Jtucmiв

поназа­

;не гайно

до­

ретельшо

рію, треба

тІ.1!,ІШ

на

дити­

захворювання

озна.Jк

ди-зенте­

на

хварювання

ми засобами. При заІ[]ізн!­

з

уберег­ від за­

Для того, щоб ти себе і дитину

КИІІІ' Я'І'і'ННЯ .

терію, а й на інші ційні х.ооробн.

мухи.

дуктЬв вLдіграють

Нерідко хвоJі, вважаю­ не здорови·ми, себе чи лікаря і до звертаються лі·куються са·мі, домашні­

захворюванню

п.rо­

харчових

бруідненні

пrоточн!й

не

залобІтає

Це

за­

у

роль

велину

рсжу

ру

в

Пі-с.1Я

ТІЛ !:ІНИ

не

можна

'І'ра.пляється

що

води ,

Хво­

темлератури.

щення

дизентерії .

Заразитися

підви­

шв~дкого

з

ться

збудююН1Ів

вживанні за­ при т1.1ьки брущнених продунті·в, а й

хвороба починає­

зентерії

людина

них

си­

в

воді, nотІм облити онро­ пом. Молоко, ну.плене на вживати можна базарі,

на

залиша-є

що,

ФР.У1'·

та

вживаються

чатну помити

д'УІН'ТіІВ, дверних ,rучок то­

раз ча•стІше, ніж даросл.! . по-ши,rення Джерело~! інфенцІї є хв ора .1юдн:1а. При тяіН'ному перебігу ди­

що

рому ст ані, !Необхідно спо­

про­

рунами

та.ними

чись

5-6

яюди

Овочі, ти,

гр ош і

Шахраймайстер

•рЯ ·

Варіацію:

ПІроте ·В касv· ці

ФЕРІЛЕТОН

ГІ3Ір.дашников

рідних

до

П•POTH.leЖff\'

11.: С\'\1.

\Іайте, бо гор1пь <<•вас -гаряче .1юб.1ячнй» , 'r.р-ебо:нув шах·рай з ре-шти 284 на•р•я,дів с\·­ у невДомоч \· Ннжче подає.\ІО во·рої звітності, що зн'ИКЛ.ІІ як швед під По.наІвою. •ТРІVдовоі напрю.1•к•у . Я<к корова язи.ко\І з.1ИІЗаІЛа. окоrючени•й ·ва;ріант жнттєво·ї Як .J.і6ІІВ напальнНік фіо.1 і·ї. так робиюІ -н е дія.1.ьносrі цього ·.JІі.жа. ПІіlJ.ЛМ1і Г. Ште\І-6\'fРГ, ,\1. Зшші це •н.ібн ввіч.шва. ін·те.1 :-гент на .110- ЧІІС11і на руку це ТІІ>П ·сУчасного Заре.\Іба. ОстаНІНій · ось Я·І<!і Н· О \ІЄfРИ ві.д: колю­ .1ІПІ-а . На·сп раВІд•і -ж бачилІ в- ав. П;рІІ>б'уlвав на ВИІк.1ик, лагсц11в те>1еВІ · пра.гн е ШаХ'ра-я, яки-й в коіК'ІЮ\І V т·рид•н-ять ро.кі·в , зо,р. а .робоп офоршсl>Я'В ·на чи•стом·v· ктап­ ду.р:н:і-шого од себе. Ма-є радіо-телере- ти1ку пап·е-ру. Для ВІЩИІ\Юсті пи•са1в :п•ід ко­ з 1955-ro трудиться на ниві \Ю:пв :ій, т- обто з . оі•>І•на.:щя rн рокіІВ. Чи\'! же пі•р~>·у. Зразсж та•кої фабрНІКаЦІіЇ: «КвІІтан­ 2.40, з.юІіна бПІЗС- 1.50. цулко так прип е;ре за,та iic•ro ц•я галузь, якій ція . Ре.щтт З к·р·б. 90 коп. 8.02.67 р. ЗаооІГадає- ітщо ПJJІІ С.ВЯТІІВ найкращі \IO.lO.li роки? · Сече11 сvшн:в го.1ОІJІ\' на.д тю1, щоб fia М . Я.» . те Ро :щерезавІшк:ь, Се\Іен Абра-\ЮВІІЧ .10 rо­ LeВ•.1оскона.1 ІП Н •раа• іоте-х'Ні•К\' , га-.1аєт е -

ванню їжі.

дизентерІйні ЯІНа виді-ляє мікроби, неохаЙ!На, 1'0 на її py-h"ax може бути знач­ кІльні·сть їх. Торкаю­ на

ЗОВ.С.іІ \1

ВІІ•КОН')'•Є

приготу­

й

ці про:ду1~11ів

людина,

Якщо

го часу.

захворюДизентерія для небезпечне ван:ня ,

бованt!і.

...

Зате ІВ ли~11і

аб11

П;рlІ'С'ВОЄНІ!Х

На·п·рнклац , по 23 наряд:ах· п01с:т •\ ТІІІ.1 о 120 каірбова;; щіІв, по 10 н•а-ря,дах - 73 кар­

Не знаю, не розу\1 і•ю, не ч ув, не ба­

чr~в

п·р~стан.1НГІ

робіт -не

те-.1еа.паІратури,

НСТіаН•ОВІПІІ

було

мен Абра'.!ович відповідає с:11ідс11вv:

-

(ТАРС).

Пj}ОЇЦе 110\Іер ЧН J!e Щ1lJii_:t<:. ВИЧ· 1 •К)'ЮЧІІ гроші в КІІШС'Н<і б\цпь. Проіі :.:tе -

ли тебе до с11і-н:к11, що хоч ся<дь та n.la". ХОЧ СТОЯЧІ! ре-ви?! О,д·наче >І6ТИ.КІ)'В3>Та ГОЛО· в.а, мора.1лю ЯІКОЇ бро робІfТІІ гроші і т і.lь­ СОЛШИІ'ІЮЮ рЯТ\'Є­ ки Г'рОШі, не ЗдаЄТЬІСЯ ТЬОЯ. Приюцаюч.ись беЗІвш~нюІ .яr.ня '\1, Lе­

вгору і вшир новий ЖИТЛО'ВИЙ І нальними виnодами.

Росте

П'ромвуІЗла в м. Броварах. Тут масІІВ з'яв,,яється •все бі.1ьш ба•г.атоІ\'вартирних п'ятІІІповерхових бу:дин·нів з усі·ма но:,tу-

5-

в

раз порівняно з почат­

Л\:о!щнчн ІІС' цавав нщщ..11ів \' б\·•хга.перію.

пришпигува­

так

вн-

ко:-.І нпн:ішньо :і п'ятирічки .

,в•.1а<е-никі•в

ЧОЖ'ІІа

чинн. А що ж 'ти вь.:ІІПо:в.ісІІ , біІдО.lахо, КОдИ доказами

8

ре•\ІОІнтнн.х

об.1іК'у

а..1•рес

ca:~ю\tV. Сюю.'.!v вuпавіІда.ти .з а скоєні з.lО· перекондивими

на

сІльсьногоспо-

чах.1юва•в де11а .1•Я -~ІІІ і ра..11іо.1а•\Юа\ІИ, в к ; ІІ1-

·В.ІІ11ятував.

виrгорщжував,

пав о я.

праці

затрати

З r;віт,ня 1966 року по квітень 1967 І 'ар­

А.1е з тих .вн-хо;щв ІЧнстюt і неІпогр.ішшнІ . ЗІВИІЧайно. з •добр-ої ру•кн шефа і•\ихай ,lа Юрійо•вича Те\ІІ!l~ра . Я.к \ІФг і де 11і.1ьки \Ііr,

та.'.! до·брий шеф <"ВІfр~·ча-в» Сеню

ЗНІІ:JІІ·

дашІшко>В С. А. очо ..1Ю9ЗІВ Брова.р-ську ф і · л:ію з•га,да•ІНУГ•О а· rе.1ь.є. Вва-жа:в, що тУ r, ни П<'рнферіі, зуст;рі·не багruт-о п,рос11а ч:кіІв і доб · ренько .на:nрі€ Р)ЖІІ. Дещо, ні.де nраІВід.ІІ ді­ ТІ!, ЙО\Іу Вд3!ВЗ\1Ось. Сн~.1ада:в Ф'•КТІИJ.ні HJ· JJЯI.lll, П і дроб.1Я'В ПІіІДоПІІСІІ, пересrав:tЯІВ дата

ра-н·іще.

й

бу.1о

3:1-ІОГУ

даJ:ської продукції

з

600

:\1 3·

робницт·во

виробляються, уже них ,решта мають бути створе-

нІ·в на колгослннх І радго-опних фермах. Весь на-

туацій,

ти

знарядь і ме­

( б.1ИЗІ,ко

легшено працю тварннни-l ханLз·мі:В

спе-

«СИС Те~Іа

дасть

ШИН»

ма­

включає різних тракто­

зби,рання всіх сі.1ьсЬІкогос-

підрахуннюш

ціа .1істів.

шин>> . Ця <<система>>

ЯІНИХ буде повністю мехави.рщцування і н.ізовано

подарсь!\ИХ

За

ус-

«с истемою

називаюп,

допо:vюгою

з

машин,

.1енс

п'ятирічки) .

нннІшньої

с-пецІалісти

тат!\ування

с11ворюється єдиний г;омп-

і

механІзмі.в

цих

бІJ:

СоюзІ

Радянському

У

нІ й виготовленІ до н!нця

на поля і ферми!

1969

1крб. крб. юр.б. •wрб. ·К·рб. крб.

t

рік

Передплатна ціна на рік:

7 6 6 7 6 7

•!

20 ІКОП.

ОО .коп . ОО ІКОП . 20 к-оп . ОО коп. 2() ІКОП .

і •

t

і ~

f

І 1крб . 80 •коп , світ» «Людина З .крб. 60 к-оп. «Наука і суспільство:. І .крб . 80 ·К·ОІГІ. «Радянська жінка» 10 .юр-б. 40 1 кол. «Україна:. 2. ·к•р-б . 40 ,коп. «Ранок» 2 1крб. 40 .коп. «Донбасе:. 2 крб . 40 .коп. «Знання та праця:. Пере..11п .1ату прнй~Іають а·ген,т.с1'ва «СОЮЗ!.'І.РVК» ,

ВУЗ.1И Та Н•і •;uд:і ,lе!ІІНІЯ ЗІВ\51'3К\', ЛІІ'СТО'НОШі, а ІЗІКОЖ грСУ\Іад<: ьюі розп авсюдж•\1вачі пр е>с и на пі:.щ-риєч­

ствах, в ~ 1 ста.новах, колтосnах. ·ра.д·гоопа-х та учбо­ ВІІХ

зак.1ас1ах .

Районне агентство «Союздруку» .

-·-·····-···-· -·-·-·-·-···-· ··-·-,-··

123 номер 1968 рік  
123 номер 1968 рік  

123 номер 1968 рік

Advertisement