Page 1

ПРОJl,єmарі 8сtж "раі""

Декада російської літератури і мистецтва на Украіні

Рік видання 28-й

вд",аі!,mєся!

.Ni 123 (2662) ЧЕТВЕР ~.

12 1967 2

і

з

расіЙської

р.

.~iTepa1'YPH

ДЕПУТАТІВ ТР)'ДjIЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

••

СЕСІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР 10 ЖОВТІІЯ.

(ТАРС).

сесі!!

Верх.овнаї

порядок

денНІ'Й

Сьо,годні РаЩI

в

Кре~лі

срс.р

Cb:J,\lo>ra

скликання.

За.т,верджена

сесії:

1. Про прО'еКТIІ ДержавнО'го плану 'РО'ЗВІІТКУ народ­ НО'ГО' гаспюдарства СРСР на 1968 рік і планів розвитку на.родноro господарства СРСР ,на 1969 і 1970 РО'КИ. 2. ПРО' ДержЗ/вний бюджет СРСР на 1968 рік і ПрО' викО'наНIiЯ Держав'нО'го бюджету СРСР за 1966 рік. 3. ПРО' проект полО'·ження про постіЙ,Нlі Ko~iciї Ра'ди СО'юзу і Ради Національностей Верховної Ра.ди СРСР. 4. Про затверджен,ня Указів Президії Верховної Ради СРСР. 5. Про о'брання ВеРХО&НОІ'а суду СРСР. 6. Пра про-ект закон\ СРСР «Пра загальний війська­ ІНІЙ

обов'язок».

Об 11 гадині у Be.1IIKOVlY Кремлівсько"у палаці від­ булася спільне засідан,ня РаДIІ Союзу і Ради Націо­ нальностей. У .южах гпаВI! ДllПлаУ.аТИЧІIІІХ пр~дсгаIИlIІЦТВ, 3і;реДl1това.ні в СРСР. раДЩІські ТІ. На балконі 'Іltслен,ні гості .

інозе\ll'і

журналіс-

111.

Тепло Jустріли присутні керівників К()"уніСТJlЧНОЇ партії і РадянськогО' уряду. З дапавіддю про ДержаВhИЙ план развитку нарад­ нага господаРСl'ва СРСР на 1968 рік і Пllа·ни розвитку народ,нага господарства СРСР ,на 1969 і 1970 роки ви­ ступиз rOJloBa Держплану СРСР М. К. БаЙбаков. ДоповіД2:Ч lІідкре~лнв, ЩО за перші два роки п'яти­ ~,ічки eKOHO:l1iKa країни розвивалась і розвивається

відповід,на до Диреl ПіВ ХХІІІ

з'їзду партії. УопіШНQ,

зокрема. виканується нарадногосподарський план ни­ нішнього, юаілейного року РаДЯJlСЬКОЇ держ ЗІВИ. ПО' ба­ гатьох основних паказниках цей план буде перевltКо­ нанО'.

ГОЛі>~НИЙ .1ягає

в

підсумок,

відзначив

TO~I\', ща завдяки

тов.

здійснеиню

Байбаков,

по­

економ,ічної па­

,1іТIІКИ, вироблеиаї паРl'ією після ЖОВ'ГНСJ.юго Плену­ \lУ ЦК КПРС (1964 р.) на, основі підlвищення рівня господарськогО' керівництва соціалістич,ни", буді'вницт­ вом, народне госп од apc'tB а наqрало за ці роки даль­ шага

могутнього

розвwгку.

те-мпи економічногО' розвитку країни. ЯІКЩО рр. середньарі'JiНИЙ темп приросту націо­ нального доходу ста"овив 5,7 П1роцеНlта, то за 19661967 рр. він ста,нови гиме 7,2 процента,. ВідповіднО' зра­ LЛІІ те\\Пи зроста'ння продукції ПРОМИCJlо'Вості і сільсь­ Е

по.нЗ.1

\lі.1ьііоні,в TOНlH сталі. б і .1ЬШ як 85 :І1ільйонів 42 мільііаllll танн мінераЛЬНIІХ доб­ ~IIB. ПРО:l1ИС.lавість ВИПУСПІТЬ UЛllЗЬКО 805 ГJl" аIJТО\IО­ білів і 444 тис. тракторів. Рішення березневого (1965 р.) і травневого (1966 р.) Плен/)'м,і.в ЦК КПРС, скава,в да.lі допавідач, ст,ворили сприятливі умови для піднесення сільського гооподарсгва. Обсяг йаго валової продукції Ь 1968 році збільшиться парівн~ию з ачікуваЛЬНИ\l а,БСЯГО\l цbOJГO року на 7,4 пр.оцеН'І'а. На,м'іqається дальще зміц.не!ІІНЯ ма'l'еріально-техніч­ ної бази сільського гocnода.рства. В 1968 році сільське господа'рс1"ВО одержить 307 тне . TpaКТIQ.piB, 165 тис. в,штажних автомобіЛDВ, сіЛЬСЬКОГОСflO'дарських машин - на 1,8 мільярда карбованців, 15 ТІІС. екскаваторів, 11 ТІІС. бульдо~ері8 та БЗJГато іншаї техніки. Поставка мі­ J;еральних добрив досягне 35,2 ~Іільйона ТСІНН . Швидки­ ~':I те:,lПа~и НЗJрощуються потужності па виробництву

107

TL'HH прокату, понад

1\0РМОВlІХ

білків

СПIlНIfВШИСЬ на ПИТЗlННЯХ п,ідвищен.ня добробуту на­

роду, дооовідац повіДО'lнm, що серед:ньомі>сяцна заробіт­ на П.1зта робіrnиюів і служООвuів ДОСЯІ1Не у 1968 році 108,6 крб. і збілЬіШИТЬСЯ порilВoН,ЯНО з 1967 р. на 6 проц., а за п'ятиріччя вона збільшиться на 20,5 проц. і стаlна­ ВlІтиме у 1970 р . 115,2 кар,бованця проти 114,7 ка'рбо­ ваноця за роораХ)lнками до Директив. Д.оповідач патім сп"нився на розділах н&радногос­ подарськог(} П,lан'У, які передбачають дальще ПOOlі,п­ шення

нар.оДIЮЇ освіти,

на душу .населен­

ш' і роздрібного това.рооООроту. Що теж дуже важли­ ІЮ прискорились темпи під!вищеН>ня ПРОДУК'І'И1вності нраці .

Швидке

зрастання

суспільного

виробництва

було'

доброю асновою для дальшого поліПШ~II>НЯ добробуту i!a~дy . РіЕень йаго життя підвищується швидше, ніж

це передбачаJ10СЬ у рішеннях

ХХІІІ З'їзду партії.

За

рр. середньоріч,ний приріст p-еа,lЬНИХ дО'хо­ дів населе~IНЯ стаНОВУ.ТИ':І1е 5,9 процента, а не 5,3 про­ цента, як 111\\lічалрся з'їздом.

1966-1967

Гаворячи пра проекти плану ІІа 1968 рік і плані,в РОЗВJlТКУ ~apo'д,Hoгa господарства на 1969 і 1970 роки, доповідач Підкреслив, ща позитивні підсумки перших двох років п'ятирічки, які були результатом вели'кої політичної і о>рга,нізЗ/торськО'ї роботи партії, трудо.юга ентузіазму народу, дали змогу передба>ЧИТИ високі тем­

ІЧІ розвитку еконо\!і,ки і зростаіННЯ рівня життя наРQlДУ. Відповідна да директив ХХІІІ з'їзду па'Рl'ії ЦК КПРС і Рада ЯііІ,;сгрів СРСР ПРИЙ,НН_1It рішен/І'Я здійс­ нити ряд нових вели'ких заход,ів по щенню даброб) ту ра'ДЯНСЬКIІХ людей,

J:l'ВIШ

(1967 р.) Пленумом ЦК КПРС. 6 \Іілья!,дів

зростання

рівня

карбованців.

ЖІІТТН

народу

ЗІІачне

-- ГО.10вна 1969-1970

ПРlІс'ко'рення особлнвість

нла,ну на 1968 рі'к і планів на рр . Доповідач відзначив, щО' приріст ПРО~IИс.ло>вога ви­ .г,обllllцтва у 1968 раці .на~lічено в раЗ~і'рі 8,1 процен'та . В Il:J1a~IY ж за п'ятиріччя випуск ПРО\1НСЛі>ва,ї продук­ ції зросте ІІа 53 проценти замість 47-50 працен ri'B,

ЯI(і наміЧ:J.l0СЯ

ДиреКТІfВЮШ

ХХІІ І

побутового

печення,

оБСЛУГОВ)'1!aJIIIЯ

населенкя,

розвитак

охорони здорOlВ'Я, соціального

розширення

ЖИТЛОlВого

roрабудіВfroго

llOбува.ll1

і

і\l ен і

забез­

будівництва.

По11ЇМ з доповіддю про Державний бюджет СРСР 1968 рік і п·ро виконанНоЯ Державного бюджету за 1966 рік ви'ступив мін,істр фінансів СРС? В_ Ф. Гар­ на

)

123,8

З'ЇЗДУ

КПРс.

ІІа П.lощі, д е висо­ \lОН\

кад!!

були ' гаСТЯ\IИ

РРФСР.

~·РЯ.1У

Украї'I!-

СЕ>каї РСР, Київського аБКО\lУ КП ~'KpaїHII і оБЛВIІКОНКО\I\·.

Усталиці . Радя'нськоі

:--'країни та в інших \!іс­ тах з

відБУЛIІСЬ

~ частю

концерти

ху)'ажніх

ка­

.1~ктивів і \Іайстрів теl(ТВ РРФСР .

КО-

\III(~­

(РАТАУ).

Назустріч 50-річчю Великого Жовтня

ВДУМЛИВІ Д~ працюють у ЮElілейному роц'і ра­

цеху М. Г. Лижову

ЦjіонаЛізатори

дорна

пластмас. віСіМ

зроБИТИ

заводу

Тільки

Мі(;ЯцїВ

за

подано

ращпро.позицlй, зав­ дяки ЇХ впров,щженню

ЗЗіВОД тисяч

зеі\ОНОМИТЬ карбоваНЦіВ.

Важко щ:віть

ТИ

пульс

ДОЗВОЛИЛО

стрував

УЯВИ­

без

Варто було,

вої

н'и

на-

А. }{У'знецову незна.чнl змі­

елек Г:Jосхеми

грівача

ПI.ДпРИЄМСТВО

як

ча,с

ка .>боваНЦ>llВ . А май,::тру А.

6725

дюшеву

Фе­

і

зас1'УПНИrи.у

начаЛl:lнина

ливарного

~1Y

на'вого заво.1\' . В дні

піЛПРИЕ.~IСТВО

ший

ГАЗЕТ

50-

За

влади

дасть

біларуський

ту

пер­

П.lа),отворну

по

раїюні

Н!lжньааlна­

ву

ВНСОТУ

ва

буроваї

Це

перша на ЧукаПlі уста­ Іювка глибокаго розві­

.1іВНlщтва

і

в

50-річчям

з

:щя

зв'язку

гаро,дже,iQ

«Знак

Д~'Ba.1bHaгa буріння. Про­ ектна ВІІНІІ

вико­

госпадар­

з

ВИХО.1\·

СРСР від 9 ЖQlВТНЯ 1967 р. аб.1асну гавету «Деснянська правда» на­

спору­

ВIІШКlI.

З3'ода:!І ,

на

першого IЮ\lера J'каЗО\l Гlрезидіі Верхавнаї РаДІ!

40-\lетра­

ажурна

області,

Їх

ськога і КУ ,ll,тур н ога бу­

ЧУКОТКИ

ПіДJlя.1ась

да

ТРУДЯЩІІХ

Чернігівської ~юбі.1ізац і ї

НАФТА

рабо­

камуністична,~!у

вн>хован,ню

паліе­

Тllлен.

~'

ШАРАПОВ, громадський

НАГОРОДЖЕННЯ

пол іеТИJ1е­

Радянськаї

ШlВщдко­

рост:у ПіДПРИЄМСТІва.

кореспондент_

,\-\ІНСЬк. Завершено спарудж,ення першаї чер­ ги Нов'ополацького xi'l-

річчя

скатер­

допома,гають

І.

---

пJд

l\apOOBa,нцilВ .

БІЛОРУСЬКИЙ ПОЛІЕТИЛЕН

ком бі'н Зlту

роз­

л,итивну учaJCТЬ У ,раціоналізато.рсь K,j Й с.праві беруть В. }{оря­ "і'н, М. Фесик, І. То­ кар, М. Jщенко , С. Ми­ рошниченно та ба.гато ІНших. Іхні прооозицlї

зеконо­

мило за короткий

плlв!ш

тисяq

06і­

екструде>ра,

для

полJетилено­

ті. Ш~ зпровадження у виробництво цієї пропозиції за,вод "ає е>l\ономію близько 4

електрослю-

сарю зробити

стіл

різ у вання

заВОДСЬЮIХ

приклад,

зекономити

иарбов а н Ц і. Слюсар І. Дудка змай­

ум1льц.іь- ра,ц'іо,на л І а а­

торІв.

ексТіРУ­

2494

[;'0

праці

вду.МЛIl!ШХ

охолодження

\'О-'lовки

зійної лінії по виго­ товленню труб, як це

90

карбованців . Переважна ча-стИ>на

..................____....____

чеСГI,

~ Kpaї11II з Рас·ією , \lі ГІІНГ ТРУ.1, я­ ЩІІХ \lіста і с і .1 району. Б:.1Я пі.1,lІіжжя \ЮНУ\lен­ та паК.lа.1('I!О квіТІ! ви урядавої делегації

ка ПО.lіТІІЧ'IІОГО плаката, пач ався фе~ТІ!ва.,ь філь­ \lів. ствсреllИХ на сту­ діях РосіЙСl>КОЇ Федера­ ції . Вечари др у жби з учас­ тю пасланц і в братньої реопубліки відбулись у Донецька:o.lУ театр,і опе­ ри та балету, в канцерт­ наму залі ім . Глінки в Запоріжжі, в Чеj>'НІВЦЯХ та інших містах. 9 жовтня \,часники Де­

дllрСЕ>каї западини ВИРОС­ _10 се.1l1ще нафтаIJиків

на Фіна1lСУВа.ння народнага госпадарства і соціаль­

ІІа

ІІЯ

вистав­

ющаткзх 123,5 мільярда карбовмгців. Парівняно з Шlн,ішні\1 роком доходи бюджету збільшуються на 8.3 \Іільярда карбованців, а видатки -- на 9 ;\rі.1ьярдів

ІЮ-КУЛЬТУРНИХ захадів. Так. наприкла'д, на lfapo.1~e госпадарство передбачена 50.1 мільярда карбоваНЦІВ. ІІа соціа..льно-ку.1ЬТУРін>і заходи 45.7 мільярда карба­ в;].нці,в, на О'борану -- 16,7 мільярда кар50ва.нці,в і на ) правлrнн я - 1.5 ~I і.~ьяр.,а карбаванuів. (ТАРС)

\Iellf

відбу,вся

Bi.1KplI _~aCb

ОР.1('-Н()\І

Пошани».

* * *

глибина свер;J,ЛО­ три кі.10:o.lегри .

За П.юдотворну роба­ ту па КО~lу,ністична~IУ

--

(РАТАУ).

трудяш их

внхованню

~~~D8----~--

,\1ика_1аївської ~JClбілізаціj Їх нання

за~дань

ськога

та

50-річчям

ду

області, на вика­ ГО~ПОlар­

КУЛЬТУРНОГО'

буд;вництва

З

і

з

в

ЗЗ'язку

дня

ВІІХО­

Ha\lepa

пе.ршаго

~ ' каЗО~l ПреЗIІ.1ії Верхов­

НС 'Ї

Ра'дll

СРСР

жовтня 1967 ласну газету

від

10

раку об­ « Південна

правда»

на,гароджена

r [J .1e!la\1

«Трудового Чер­ Прапора».

воиого

ВІ!­

робниuтво засобів вироUницт.ва (група «А .. ) збільшить­ ся на 55 і засобі,в снажива>Ння (група «Б») на 49 проц. В зв'язку з ПРИЙНЯТIІ:І1И рішеliНЯ\lИ по підвищен,ню житт€.ва'га рівня на,ро,ду, що знаlЧНО збільшує купівель­ ну С!l>РО~ОЖНість на.селення, у ПJlані на 1968 рік перед­ бачено дальше прискарення темпів зростання ви~об­ НlІцтва предметів споживання та перевищення їх над 1емпа'ми зростання вироБНИЦ1іВа засобі,в виробництва: 1е~пи приросту групи «Б» ста.новитимуть 8,6 ІІроцеНО'l'а, а ГРУШІ «А» 7,9 процента. У 1968 році буде вироблено 650 м, ільярд~в кілозат­ годин електраенергії. видоб~то 309 ~1ільЙа.нів тонн наф­ ТІІ і більше як 173 \lіЛЬЯРДIІ куба~етрів газу, вироблена

1ас т і

~IiCTi

1-(' 1968 рік

бюджету на.праВ.1ЯЄТЬ­

,'Іеніна, зуст­

т рихсотр[ччя вазз'єднан­

мідьярда карбованців, ІІа

Вllдаткі,в

І.

чить

нання

Він певіДО\lll!!, ща ДержЗІВНИИ бюджеї

.:я

В.

заводу,

Дніпрогесі

Па.lаці ку.ll>ТУРИ е_1еі<Т­ J)О:\lсханічнага заваду 13

бузов.

падається па' доходах у

ІІа

р і чаЛl/СЯ з \lе т а.lурга'\l11 У Переас.1аВ-Х\lе.1ЬНIIl[ЬКО~IУ l(иіВСЕ>каї об-

да,lьша\lУ пФдви­ сх,валених верес­

у поданих планах передбачено повну реаJ1іза.ц.ію ЩІХ ріше-н:" на що ті.11>КИ У 1968 році буде витрачена

понад

добавок_

РІ' і науки.

Зросли

реаJ1ЬНИХ дохоців

сrимулюючих

капіталы{li вкла,дення в народне господарс11ВО за п'ятиріччя становитимуть 303,2 м-ільярда карбова,нціВ. аи(} на 43,2 проц. більше, н;ж у попередній п'ятирічці . ~. 1968 році n галузі матеріального /впро6н:щтва перед­ бачається направити 34,4 МіЛЬЯ'рда карбов.шців центра­ лізованих ка'піТ1lJ\ЬНИХ вкладень, або на 8,5 проц. біJ1Ь­ ше, ніж буде ви,конано .в цьому РОЦІС Вшці темпи зро­ стання кanіталыlихx вкладень ІЮрЕЩбal'lається по' наіЙ­ важлнзіших галузях важкої п,ром ИCJЮВОС ті , га>JIYЗЯХ прощиславості, безпосеред,ньо зв'язаних 3 виробни.цт­ BO~I TOBap~B народ·наго crJОЖИIВЗ/Нн.я, і В сільське госпа­ дарство. Зростає житлове і комунальне буд.івництво, GУ,lіВНtщтва аб'єктів освіти, OXOPOIНII здоров'я, культу­

1901-1965

КОГО' госпадарства,

і

відб) _lаСі>

ЗапоріЗЬ!Юго \10·

.1eKfIIB\·

ТеП.lа З) стрі'! ТРУ.ІН­ щНХ Харкава з паслаll­ ЦЯ\lIl братньогО' POCiїICb­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

МОСКВА,

p('r\ с­

~I »стецтв а.

коп.

кого народу

віДКРИ,lась третя

се.1ах

ве.1ИКIL\\

пjХ О'~1 ПРОХОДJlТЬ Декада

ЖОВТНЯ Ціна

\Іістах

ПУбліки

пу

,'\\еханізаТСРIІ Р;\ но,' · «KpaclI.liDCbKIIЇI» і

вдень

і

вночі

Гlрава.1ЯТl,

зяблеву аранку. Прагн\­ 'ІІІ впраlВllrII'СЬ з цією ра­ ботою дострокава. всі ,вани

змінні

перевиконують

норми.

На фата: агрегат трак­ тариста Віо{тора Прохо­ ровича Головатого на ора,нці грунту .

Фота А. Козака,


\---~~'##'--"-'_#_----~~_#~~#_'-----'-~---~#~_#_~-'-'--~'---~-"'-"'--~'-~

~ Сторінка гро.мадського відділу військово-патріотичного виховання;

~~~~~~~~,##,~~~~~,~,~~~,~,~#,#~,~a За

\,чаtl'ь У

I11И грі

Всесоюз­

вї"йськово:спортивній

«Зарніца» В

\lУ

~lИнуло­

навчально~у

д,ружина дійців»

Заворицької

редньої

жена

році

"Молодогвар­

школи

нагород­

Почесною

тою

ЦК

гpa~o­

ВЛКСМ.

У грі взяли інші

се­

,,ЗАРНІЦА" і почати підготовку ІОН­ ар~\ійці'в до осі'НJiЬОЇ грн на місцевості по спе­ ціа'.lЬ,НОС гях.

участь і

загони

нашого

У

«Зарніці»

участь

три

пи: молодша си), середня

Наказо~ КО~8іадуючого Всесоюзною військово­

класів.

грою

«Зар­

Нlіца» Героя Радянсько­ го Союзу ~аршала ар­ тилерії В. Казакова вво­ диться у дію нове ПО1-

.~оження про гру «Зар­ ніца» на 1967-68 нав­ ча.1ЬНИЙ рік. Вона ilРИсвячується 50-річчю >Ковтня, Радянських Збройних ського

Сил

і

Ленін­

KO~CO!\!O.~y.

Згідно про гру,

з в

ПоложеlfНЯМ школах слід

сформува,ти

нові

ЗfclГОНИ

беруть

ві,кові

району. Вона всюди ви­ КЛИікала ве~икий 1нтерес і ВИООІКУ aKTHBHkTb.

спортивною

B~~~~,~,~~~~,~~~~~g,,#~~

гру­

(3-4 кла(5-6) і учні 7-8

старша

ДВА

школах керує штаб ба­ тадьйону в ск.lаді 7-9 '!О.10вік, створений при

рект()р

ШК:МИ,

два

зборів

два

куха­

рі і три відді.1ен'Ня по вісім чоловік в кожно­ му.

Підготовкою і проведенням «Зарніци» у

старшок.1асники,

надруковано

прав­

кожного

Фі-

Друзі

у

червні

ЗаJl завмер. В СJ.lюті під~есені

юнарм І и Ц і.

1968

Кожний ПРИСУТ1аій тут наче бачить тисячі відо\IИХ і liевіДО\I!ІХ ~lОгил радянських солдаті,в на П,lанеті. ста­ РI!Х і згорблених ~laTepiB. які і досі чекають своїх ді-

1ей з грізної борні, що вже ніколи не переС1УП,lЯТЬ свій рід,lШЙ поріг.

ОДИН за QДНИМ виходять з шеренг піонери дають букt>ти квітів до стеаду

житті

~!Олодих

ро­

~exa­

pe\lOHTHO-

нічного заводу Во.~оди­ \lИра КосltнкіJiа та Ми­ ЮОllИ Грабовського неза­ баРО\1

відбудеться

нач,на

-

подія

виз­ вони

стануть воїнами Радян­ ської Ap~liї. До цього

Проводячи

IІрО

декаду

па!\!'яrгі

хлопці аКТIІВНО готують­ ся, в,ідзна'lаючи ниніш­ ні

в

дні

НОВИ\ІИ

успіхами

праці.

В

армію

всебічно

молодь іде

добре підготов.

леною,

за:гартованою.

В цьому Їм допо~ага­ ють старші товариші, демобіJJі,завані ВОЇ'НИ.

Майсгер своєї справи Ми,кола Пліско за зго­ дою дирекції взяв учне~1 свого

ка

СИlна-ДОПРIf(30~Н'И­

ВОЛОДlВшра,

їюго

на,вча€

\1 айстерності

матувати

НІІ.

пере­

ХОВа!Н'НЯ,

воІн

ЙОГО

Цікавий збір прове..'іИ у'ші 8-А класу. Він був при­ свячений світліїі па\\'яті героїв-молодогва,РJЛйців, 25річчю цієї патріотичної підпільної орга:нізації. До цієі .'і.аТIІ ~ чні старан.но готуваЛIІСЬ: розучували пісні, ВІІГО­

є

ТОВIlЮI СТt'НД

ту,рбуються

по\югу

і

в

сто

в

їх

та..nьним

С.

Щепшін та МIІКО.lа КО-

ЗМО'll

вою з

до­

ГУСАРУК,

В

робітники птахофаб­

Bi'I}!!OfO захисника Бать­

РИ'КИ Михайло Данило­ вич Бобко і його дружи­ на ОлексаН1J.ра Гнатіlвна одержа"lИ листа з в'ій­

добро,го здоров'я, успі­ хів у праці на благо любимої Вітчизни».

ськової частини, де с.1У­

мився

Уlанди,р

по

і його заступник

політичній

ча<:ТІ~ні

і колектив

фабрики.

бойовій і політичній під­ готовці і успішно нав­ ча·є і виховує підлеглих. сумл-інно

ставиться

до

служби. Він є взірцем скро'мності і ПОlряднос~і, ві'рності своєму військо­ ВО!\!У обов'язку.

Ваш Федір з свої~и підлег.1И!\!И на честь 50річчя Великого >КОВТНЯ взяв ня -

високе зобов'язан­ до 7 листопада

цього JЮку вивести св'ій підрозділ .3 число від­ мінних. Є всі підстави вважа­ ти, шо ці зобов'язaJННЯ він

виконає.

Сердеч,но Ва)1

підписа}!И

шого

господарства

дечно

дя,кують

дуван'ню

вої,на

за

вірного

за виховаиня

снна,

ВИХОВШННЯ

захисника

аЛlісти'Чн.ої

сер­

К()Іман-

Радянської

А,рмії, ООlці­

Ба.тьк:івщинн.

Наш колектив, у тому

числі Михайло ДШНИЛО­ вич і Олекса:ндра Г,на­ Ti~Ha Бобко, ста'в на вахту на честь 50-рі'Ччя ВеЛИІІ<l()lГО >КОВТНЯ, ВЗЯІ!Ісоціалістичне

30-

бов'язання

до

цього

знаменного

свята

внко­

нати і перевиконати воі пла:ни виробництва сіль­ сыro1осподарськоїї про­ дукції і продажу її дер­ жаві.

Бажаємо вам, дорогі воі.ни, великих успіхів v БОІйов.ій поліТl\'ЧІній підгоroвці».

Л. інспектор

дякуємо

директора

ра .'\1ихaJЙ.l0вича Бобка та весь колектив робіт­ ників і службовців на­

ши

НОРМИ

Пере~!Ожці

В

8-10

жук

них

Г.

заліку

одержали

та

Петро

нагороджеНі

третьо­

КО\lа,jЦІЮ\IУ

кросу Лю-

ба Со.1GlзеЙ, Марія

го і юнацького розрядів. перемогу

к.1асу, десятн-

класники.

учасгь

Уlfн>ів ЧасТІша з

дев'ятого юнаків

Бо­

Маркуця

гpa\!OTa~!II.

ПРИ€МНИЦЬКИЙ, викладач

ді,в-

фізичного виховання.

ТИЖДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЗАГИБЛИХ ГЕРОїВ

у

військову частину було в,іДПР3івлено відпов~дь

фабрики т. Остапця та секренuря паРТОРГ3il~і­ зац-ії т. Карпуся. «БатьКrO' і мати Федо­

мандиром Радя:нської Армії. особисто добився високих результаітів у

Плака'т ХУДОЖНIfКЬВ Ю. Мохора і О. Терентьє­ па «І в труді, і в спорті». (Фотохроніка РАТАУ)

взяло

125

виконала

пта·хо­

Невдовзі

за

ко­

чата серед

цим ЛИСТО~І ознайо­

«Шановний Михайло ДЩНИЛОВІІЧ і ОлеКС3lадра rHa'J1ЇBHa! Команду,вання і весь особовий ОКЛaJД нашої прославле.НQlї тричі орденоносної Шепетів­ CbKO-Гр'ОзнеrlСЬКОЇ части­ ни раді повідомити Вам про те. шо Ваш син Фе­ дір Михайлович Бобко, МОЛОІДШИМ

класу.

5.

приовячений

HЬO'~y

понад класів.

Вам

ПІІШУТЬ:

будучи

\lолодогвардіЙuів. Учні В-А

ювілею Радянської вла­ ди, відбу'вся у Русанівській сеР~д1ній школі.

Бажає)1О

ОЛuїИ Михайлів!!и

Крос уРусанові

корес­

"СПАСИБІ ЗА ХОРОШОГО СИНА"

жить ЇХ син Федір. КО­

моuюдогвардійuів.

бібліотеки

жи rтн- і діяльності

Крос,

З

районної

Міська середня школа ом!

пондент.

ківщини.

к.rfя'J1ви

співробітнико'\! музею «Молода гвардія» в :l!істі Крас­ Іюдоні. З ї'і розповіді ми взнали багато нового і ціка­

.ли ТОВІ СЛУЖИТЬСН?

Недавно Богдавівської

сло·ва

Севрюк, яка в свій час ПР3іцюваJlа старшим наУКОВI!\І

командири

громадськнй

Олексій

звучать

Великий і'нтерес ВИКЛИlкала розповідь за8ідуючої чи­

На­

взаєм'ну армії.

плаК;НI!.

діяльність членів організації «Молода гвардія». Урочи­

про підлеглих, про вій­ сывуy дружбу, товаришува,ння

і

Хо­

па\\'яті приклади, наве­ дені Петро!\! про те, як

е.1еКТРОДВIІ'ГУ­

Спеціалісти

ПРИСВЯЧЕНО

слухають

залишились

піонервожата.

вчо­

доrпрюов.ники.

ДОІВГО

-.: ЧЕРЕПАХА,

« J\lIОАОДІЙ ГВАР ДІІ»

ви­

Петро

УваЖIНО

добудvємо.

Після вступною слова клаоно,го кері,вника Євгеніі Федор,іВIНИ Ті\lа,нович учень О. ФедореН'КQI розповФв про

школою

п,роводить

рашній дос.

яка

доспіваємо!

старша

беруть

Ар~ію,

піонер­

піонерів-героїв.

)ІІІ

демобі.1ізоваН>і воїни. Ці­ каві бесіди про Радян­ спра,вжньою

геро,їв.

Те. що баТЬКІІ не доБУДУFали, --

Активну участь у ВІИ­ ськово.патріотичному ви­

ську

за,гиблих

Зак:,нчи.lа{:ь Л:IН,іЙка. ЗаГОШІ тихо за.1ишають за.1. ІІ'ЇХТО з НИХ ніколи не за,буде клятви, яку ВОІІИ даЛІ!: Те, що ба'тьки не доспі,вали, --

ТЯШіче'd.

}!О,lОді

героїв.

ські і КО\IСО'vlольські групи зустрілись з учасника\lІІ Великої Вітчизшшої війни С. С. Kyцe~, І. Г. Кудряв­ цеви!\!. зібрали ма1еріа.~и про участь у війні ,наших зе~l!яків-броварчан, підготуваJ!И ~laTepia,ll! Д.1Я стеl!дів

лесннl< взяли шефС1180 над ~lОлоди~и робітни­ ками Володнмиро~\ Шев­ ченко,м та Васи.lе.\І Те­

хс'ва,нні

і покла­

ПОРТ1рета~1І!

свободу, незалежність і щастя рід,ноі землі.

ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВОЇНІВ ~.

з

Школа вшановує па,~\'ять тих, хто З8JГИlНУВ У боях за

\ІН

бі гників

руки. Над

\Ю.1ьці ШКОЛИ.

вк.тючаЙтеся в ювілейну військово-спортивну гру «З а,РIНlіца»-2!

року. Для участі в ньо-

дитячі

зало}! пливуть прапори СРСР, РаДЯlнськоі ~'країни. дружини імені Аркадія Гайдара. Два перших несуть КОШ!ШУ.і воїни, комуніС1И, 11 IfН і вчителі М. С. Га.ш­ цький, В. П. Миш ,О, яки'\! асистують кращі КО\ІСО­

золо­

цю», яка навіки при­ кріплюється до прапора п,іонерської дружини.

нал Всесоюзної ГрІ! від­ будеться

всесоюзного

тою !\!едаллю «Пере!\!ож­

для

загону.

а м и.

гри нагородзначком «Зар­

лу нагоjJIClДЖУЮГЬСЯ

програ~IУ

занять

!\!

ніца» і медаллю "За від­ знаку». Загони учас­ ники Всесоюз!Юго фіна­

вересня ц. р.

26

гри_

д и п л о

фі,нал,у жуються

батьки

~'«Пионерской

в

закінчення

етапу

Учасники

комбат .

де» від

-

гони

учнів. З їх Чllсла обира­ ється

після

ВІЧНУ BAl\t1 СЛАВУ СПІВАG НАРОД ...

«Зарні­

Юнар,мійці загоні,в всіх вікових груп, яюі особливо відзначились у грі, на.ГОРОДЖУЮТЬСЯ значком «Зарніца», а за­

КОМСО­

~ольці-шефи,

штаб

чергового

викдада­

чі, п іон ер вож аті, старші п'іонери. KOMCOМiOJlьцi­

СaJIітари,

ци»

у відстав­

В кожній школі ство­ рюється батальйон юн­ аР~lіЙц'ів. Він СКЛIlДаєть­ ся із за'гонів, які фор~у­ ЮТЬСЯ з діВ'Іаток і хлоп­ чиків одного або декіль­ кох K.~aci'B. ~' ск.1аді за­ гону ЗІ Ч();llOвік: ко­ ~андир, ком:сар, редак­ тор «Бойового лнстка»,

донесення

Го.l0ВflИЙ

ці, учасники Великої Вітчизняної війни, пра­ ців.ники військкоматів і комітетів ДТСААФ, ди­

в одній школі

Підсумки гри на міс­ цях підводять штаби «ЗЩJНlіци». Вони Ж над­ СИ,lають

раді ДРУЖИНИ. Членами штабу можуть бути офі­ цери запасу і

викликані ~IY будуть 5-6 та кращі загони 7-8 кл ас і,в.

«Ніхто не забутий, ніщо не забуте» під таКЮІ девііЗОМ проходив ТИJКдень па\l'яті загиблих героїв у М'іській середній ШКОoJlі .N2 І. Під час

тижня

піQltери

ще

г.1ибше

по:mайо~илися

по кад­

рах, майор у від­ ставці.

І

з

ГаНІна І,ванів,на Дяченко та Федір Олександрович Ку­ лажИlН розповіли і1рО важкі РСІКИ громaJДЯНСЬКОЇ Bi,i'uHII, про те, як і в ці роки КОМ~lfіСТИЧl!а партія, радянський народ турб~вались про дітей. Учні почутІ, яким було їх pi~He !\!істо у перші роки Радянської ВЛдДИ і ЯКИ~І крас.ене!\!

На

воно

стало

закінчеЮIЯ

Піонери

зустрічі

Іванівна

прочита.~а

я КСІЇ .вона

ось

кдасі,в

проведи

.1ініЙку

завжди

... В УРОЧИJCТО~У чекан.н4 застигли

нашому

серці

завжди ...

в

ДИТЯЧИХ

серцях.

Закі,нчуєть{:я переклик. Ведуча дає КО;\Iа.нду: В пам'ять героїв, Шо в серці живуть, С:ТР~НІ!Ю, віддати піонерський салют, Схилити прапор дружини! Звучать урочисті слова peKBi€Ma Р. Рождєственсько-

на тему

«Слава вам, хоробрі!». А біля братсь~ої могили загиб­ дих ооїні'в, що У міському парку імені Т. Г. Шев'Чоока, відбулася урочиста піонерська лінійка «Славу ЇХ не­ суть в століття БаТЬКіі'вщина і народ:..

в

Так співають в піснях піонери про героїв, i~leHa ЯКІІХ

50 po~iB.

>Ковте-нята третіх

загону ЙСІГО імені відповідають Злітали ворож,ії дзоти, Ішли під укіс поїзди ... Ві,н

Ганна

імені:

Поміг піонер Валя Котик.

тепер.

свої вірші про рідну партію, у рядах

зже близько

ПіОI:!ер-герой Володя Дубінін! відповідають піонери загонv його

Слава про вірного сИ'на країни йде із за,гону в загін. Хай тисячі юних ростуть, ЯК Дубіні'н. І будуть таювlИ, як він. Ведуча проголошує: - Геро,й Радянського Союз\' R:мя Котик!

герої'ІОНИМ минулим нашої країни. В загонах побува.1И учасники Be.~~fKOЇ Вітчизняної віЙНlI генераД-~lайор у BiДCTa~цi М. д. Божко. Г. І. Дяченко, Н. О. Пєтухава. Ф. О. Кулажин.

го

.

піонерсьюі загони. Почесну варту біля могили несуть кращі з ~ращи~ nіоиери ДРУЖІІІНИ. ПOlЧИ'Нається переклик загОНNI, ЯКІ носять імена піОllерitв-героirв.

д. С. Каценельсону. Він розпов,ідає про славні ді.1а фРОНТОВ!fJ<!ів, зоrкрема наших земляків-брова.рча:н. їх MY)roHiCTb, від,в.агу і героїзм. Слухаючи цю розпо!вї,дь,

Піонер-герой Пa8JlИК Морозов! н.ази,в.ає ведуча. Відповідають піонери загону Імені Павли'ка Мороза·

~IУЖНj.cтю і хоробрістю яких була здобута перемога 'над

-

Слово на.даrється учаснику Великої Віт'Чизняної війни

КОЖ'ному піонеру хочетьс'я зак.1ЯТlI\1

ва:

БОБКО,

-

бути

схожим

героїв,

ВОРОГО'М.

Сла'вен Пll1Вли,к. Морозов,

Л.

Завжди 8INI у наши'Х серцях. Не злякавшись погрози,

С.

Він за правду СТОЯВ до кінця.

на

ТУПАЛОВА, вчителька,

старша

ШМІЛОВИЧ, піонервожата.


ТВАРИННИКИ НА ЮВІЛЕЙНІЙ ВАХТІ стАномll СЬОГОДНІ ДБАТИ ['ІДАНАНІ1ЗАжовтня

про майбутнє молоно Непоганих виробничих ПОКа.3Іників домоглися В ЦЬO~IY році працівники тваlРИННlЩЬКНХ фе р м овочево-молочних

рад-

госпів Броварського ра­ йону. За три кваРТ&IlИ в гооподарствах вироб­ лено на сто reKTapLB

Не кращі справи з за­

~іIВСЬКИЙ» та «Требухівсь­ ІКИЙ», де закладено до по'Греби менше 30 про­ цен 'Гів силосу. Вже за· раз

можна

керіВІНИКИ

С11В,

у"ідь

оргЗ!НізаlЦії

центнері'!!

МО,10ка, а уд'ій на коро­ ву становить 1803 кі­ .юграми.

Особливо

пишаютьс,я

своїми

показника.ми

твари'н,ники радгоспіВ «П.lоскіВСЬК:IЇІ», «Зоря» та

«Б,обрицькнй»,

місяuів

9

де за

значно

більше

ска'за'Ги,

цих

сільськогосп()да р с ь ких

по 416

в'наслідок

поганої

виробництва

стали перед фак­

Kop\l'iB. том

ЗРИВУ

ВИКQlнання

пла lН1В по продажу мо­ лока державі не тільки в ЦЬО:.1у, а і в на'ступ­ ному році.

ПіДСУМКIІ

роботи

усіх керіВІників пів.

ЗаlраlЗ

плосківча/нн надої.ш від кожної фураЖJНОЇ коро­ ВИ по 2193 кілограми молока, або .на 40 кіло­ грамів більше, ніж на

можливос'Гі

цю

ДИ,

ж

дату

минулого

ро­

LоловеА А. Т.

є

по

овочевих

деякі

в ИПlр аlВИТИ

стаІновище. ПОіда'рства,х лях

радгос­

ще В

уоіх гос­ збору

після

культур

на

залишаються є

також

по­

відхо­

дикоросту­

чі трави. Усе це ПОТРlіб­

Менжега

но

раЙОlні

ГIfЧIЮЮ

СоловеА А. А. Ренська Н. М.

по

продуктивно­

і

разом

столових

і

з

кор­

сті корів і друге місце, після радгоспу «Русаві,в­

МОВИХ

СЬКИЙ»,

зервів збільшення за,го­ ті,влі кормів, і від СВОЄ­

ПО

виробництву

~юлока на

сто гектарів

сільськогосподар с ь ких \тідь. За 9 \Іісяці,в цьо­

і'о рок) ту І' вироблено по 533 Щ'НТllери молока на

буряків засилосу­

в 11 КОР ИlCТ З!Н'Н я його залежаТИI:\lе продук­

кс,рів

у

стада

ЗИ\lОВИЙ

період.

сто гекта,рів, а'бо на 28 процентів більше за середньорайuнні ПОК1:іЗ­

І. ПЕТРЕНКО, головний зоотех­ нік Дарницького

НИКІІ.

тресту

М.

Р.

(<<Красил,іIВСЬКИЙ») (<<Русаиі,вський») (i!\leHi К'Їlрова)

2Ь34

Микитченко Г. О. (<<50брицький») Швачко К. М. (Калитянська) Касян Г. М. (<<Плосківськиї!»)

ч,аQНОГО

дійного

.з001

2949 2942 2934 2914 2912 2845 2838 2835 2820 2811 2809 2806 2800 2756 2712 2665 2660 2652 2643 2640

Логвиненко Г. П. (<< ГОГОЛlівський») Герасименко В. Я. (<<ВеЛИКОДИ:\lерський»)

вати. Це ~ один з ре­

Тllівність

'3335 3159 3109 3016

(<<РусаніВСЬКIІЙ»)

ку. Це господарcrгво заЙі:Vlа,є перше мІЇСце в

зібр,ати

З840

Коваленко У. М. (КаЛИТЯlн'Ська) Галицька В Т. (і\lені Кірова) Пиндюра О. М. (імені Юро,ва) Стафієнко О. Г. (<<Русанівський») Селюк А. М. (<<ВеЛИКОДlІмерсI:.КИЙ») Рак Г. Г. (<<РусаніIВСЬКИIЇ!») Барбон Т. І. (імені Кірова) Семенюк О. Ф. (<<Русанівський») Боб ко П. П. (<<Великодимерський») Кравченко К. Г. (імені Щорса) Ряба А. А. ("РусаіНівський» )

заготіВЛlі коршв повин­ ні викликати тривогу в

лока

Так,

що

Кукшин А. Г. Топіха О. П.

(Калитянська) (<<Плосківськнй»)

Ковбасинська О. М. Сергієнко О.

К.

(<<Требухів"ькиїl»)

(імені

Кірова)

Строкач Г. А. (<<Плоск'івський») Юхименко Г. І. (<<плос.-[вський»)

радгоспів.

ГаАова Г. І. (Калитянська) €peдeHKo Т. І. (імег!і Кірова) .!Jебідь Г. А. «<Плосківськиї!») Скоробагатько Г. І. (Руднянський П. п з,)

назви гооподарет&

Гарбуза Г. П. (<<В~,1икодимерський») ПильтяА М. 3. (<<Ру.:а'НllвськиЙ») Грос Г. О. (імені Щорса) Корчага Г. Г. (імені Щорса) Яковенко К. А. (імені Юрова) Мироненко Г. П. (<<ВеликоДимерський» ) €peMeHKo В. І. (<<Ве.~икоднмеРСЬКIІЙ») Дяченко Л. К. (<<Русанівський») Негода М. М. (імені Кірова) Коваленко Т. Б. (<<Требух,івський») Петренко М. П. (імеНlі Щорса) Оксюта О. П. (<<Требухівський»)

господар­

вироблено і продано мо­

державі.

ДОЯРКИ

2602 2598 2589 2576 2574 2559 2548 2546 2527 2526 2499

489 868 537 408 414 429 414 706 430

585 432 668 766 680 368 353 758 396 644 376 678 379 402 690 613 660 397 520 340 555 639 515 589 510 534 371 530 500

За ос r анню декаду вересня середньодобовий іІІадШ рову

вить

1,6

на в

фуражну

радгоспі

ко­

СТЗІ!IJO­

7,9 і<ілограма......-\liа кіЛОГРЗ\1 а 6і.1ьше,

ніж в району.

cep~дlьO\ly

Проте стині

в

по

значній

ча­

госп:)дарства

ви­

робничі покаЗНIІКИ знач­ но Нllжчі рівня \Ншуло­

го року. (юди \І О)lШ а в'ід'нести ра'дгоспи «Літ­ ківськиИ». і.\lені Щорса та

ряд

Їншнх.

За 9 ~Іісяців v рад­ госпі i'~leHi Щорса ви­ роб.lбlO на сто гектарів угідь на 60 центнерів \lОлока \lе'lше. ніж на цю

Нк

дату

державі

на

мннулого

наслідок

140

--

року.

продашо

~1O.10Ka

~Іенще

ТОН!!.

ЗНІ:'ІНО нижче покав­ ників ~ІІІНУЛОГО року по ВllробшИl гву молока iд~ радгосп «J<,раlсиліIВ­ СЬКИЙ»,

де

за

останню

дека,ду вересня доБОIВНЇІ надій на фуражну коро­ ву стаІНОВИТЬ лише 5,1 и:ілorрама. або знизився пр,оти другої декади ве­ ресня на 0,6 кілограма. В ltl,OMY раДГОСll'і сла­ бенькі перспективи по \10лоча'!>ству і на майбутнє. Справа в тому,

ЩО

вереоltя

СТЗ!Н()\І тут

на

З веЛИКИМIІ трудовими успіх.ами підходять до слаВIІОГО 50-рі'ччя Ра­ дянської В.~а:ди робіТIНИКИ :\ІОЛОЧНО'­ т(}варноі ферми Кіровського відділка f,адгоспу «Великодимерський». За 9 м:сяці'в ДОЯРІШ понадоювали від ко­ рови по 2600--3000 кілограмів молока.

заготовлено

= ~.cdlt( 'IQ :.: b:S &: g,=~~

НАЗВИ

ГОСПОДАРСТВ

=C.J:z:Icd

I'Q :. ... "

" Русані,ВСЬЮIЙ» ,<ГіЛОOJ(jі,вський»

646.5 535,3 526,6 480.8 475,1 435,8 419.9 393.6 390,9 357,6 335,6 334,7 289,7 225,9 199,7

Щорса "Зоря» К аЛИТЯlнська «Требух'івськии»

і\Іені

ПОНАД ПЛАН Доярки радгоспу «~pa­ силівський» Ольга Ба­ знр і Віра Духно догля­ дають первіс11ОК. У ц,і дні від кожної

корови

надоюють по 7 КlіЛOlгра,­

мів \Імока. За т,ри квартали ЗД1llilll 14 ТОН,Н над;плаIНОООГО

молока.

Дояркам нарахован.о 197 карбованців у раху­ нок додаткової оплатн.

Г. ТИМЧЕНКО, робкор.

..... 8

" КраlСилі,ВСЬКИИ>' ~Бобрицькнй» "л,ітківськпй» ,< ВеЛИ1юдимерський» Ру~нянський п. П. З. «ГОГОЛlів,ськиї!» +'За:ворицьхий» Се!\lиполкі,вська Богда.н.івська ПуХі'вська Київська 1\1. Кірова Центральна дослідна Всього

(,т.

",О:o~.!:!.

=",1>.

:~~ otо:

...

..

"'Ос:>

~:.

ГузіА К. Г. (Семиполківська) Рог О. Т. (імен,і Кірова) Тнмко Г. М. (<<Бобр:щький») Ворона О. Н. (імені Щорса) Городнича Н. М. «<Бобриuькнй») Гузій 8. Г. (СеМИПJ~Юі,вська)

Левковець М. М. (ічені Кірова) Шелест Г. Л. (КаШl1янська) Павленко Г. П. (<<Крзси.1івськиИ») Постол М. С. (<<ВеЮI'КОдИ\lеРСЬКIІЙ») Топіха Г. І, (<<Русаlнівеький») Васюра К. П. (імені Щорса) Лисенко М. А. (<<Бобрицькиіі») Лесик Ф. І. (<<ПлоскіВСЬКИЇI») Ходос І. Д. (<<60брицький») Погребняк М. С. (і\lені Кірова) Литвин О. А. (<<БоБРIИlЬКlIЇ!») Лесик О. К. «<Плосківськии») Какун Г. Т. «<Плосківський») Юрченко В. О. (<<Бобрицький» ) Дяченко А. П. (<<Русаlнівськии») Лях п. А. (<<ПлоскіIВСЬКИЙ») Крисько М. П. (<<Требухівський» ) Деркач К. Г. (<<Гогол,івськии») Касян К. Ф. (i\leHi Щс'!>са) Дужик Г. С. (Кали ГЯlнська) Чміль Г. В. (<<Вели,кодимеРСt>КlIЙ») Мирошниченко О. 3. (<<ЗаВОРIЩЬJШЇI») Назміева У. К. «<50БРІИlЬКИЙ») Павленко Н. П. (<<КраСllліВСЬКlIЙ») МихаАліцина Д. М. (і\lені Щорс!!) Скором на М. €. (<<З"ря») СоловеА К. Ф. «<РусанівськИіі") КJІИменко К. І. (і\lені Щорса) Лобко Г. І. «<Красилівський») Шевель О. Ф. (<<Г~іГОJIoіIВСЬКНЙ»}

533 347 520 407 599 430 570 584 363 559 617 558 571 344 516 496 566 619 610 469 493 490 323 438 485 483 419 549 455 477 567 566 571 317 472 426 529 577 469

~22!)

/300 5n

2222 2219 2211 Біленко К. О. «<K'pa-СІМ,івський») 2204 Сизоненко Л. В. (<<Зоря») 2200 Жовнодій Г. А. (<<БоБРИЦЬКllі'І») 2200 Несіна Г. І. (<<КраСIІ.1івськиЙ») 2196 Салай О. А. «<Красилівський») 2194 Калі"іченко В. Ф. (<<ЗЗіВОРИUЬКI1ЇI») 2182 Бабич Г. Г. (<<Требу ,іВСЬКIІИ») 2180 Литвиненко Г. М. «<БО'БРИЦЬКI1Ї!») 2180 ГордіЄІІКО Н. Ф. (<<I(РЗСІМіВСЬКlIЇ!») 2179 Біленко М. І. (<<КраСllлівський») 2155 Якубовська 8. Г. «<Краси.lіВСЬКIІЙ») 2137 Куценко r .Р. (i\le:!'i Щорса) 2132 Чуприна М. Ф. «<Гоголівськнй») 2132 Пономаренко Г. д. (РУДНЯlнrLКІІЇI П, п, З,) 2130 Ралько Р. В. (( Гого.',івськиїl,,) :tj25 Зінченко Г. А. «<KpaCII.1iBCbI:pїl») 2122 Колотницька Г. О. «<РУСЗlні,ВСЬКIlі"I») 2121 Соловей М. А. (<<РуС, ніВСЬКИЇI») "117 Ковбасинська В. П. (<<ТребухіВСЬКllі'І») 2114 Божук Н. М. «<Pyca:liBCbK;iїl») 2112 ЛукашеllКО С. О. (<< БоБРІЩЬКlIЇі») 21()9 СIІВОКОllЬ Г. Н. (<<rJrO,1iBCbКl.ЇI») 2109 Мищенко Г. І. (<<Руса,нівськніі») 2103 Божко Г. І. «<Руса liBCbКlIЇl») 2100 Проценко Г. Ю. «<Зоря») 2100 Тзлаш Г. І. (<<Гого.1'ВСЬКIІЇІ») 2097 ('руш ."t\. П. «<ЗОРЯ») 2090 8aXHellKO М. Г. (<<ЗОРЯ») :,Ю90 Стригун М, М. «<ЗJРЯ») 2()90 ме.1ыlченко М. І. «<Требу ,іВСЬКllіl») 2090 Зінченко К. П. «<1'ребухіВСЬКІІіl») 2087 Овчар У. Я. (<<ТребухіВСЬК!lїI») 2081 Литош М. Л. (<<Гого.lіВСЬКІІіі») 2072 ЛитвинеllКО Г. п. (<<Зоря») 2()59

ФО<Го А. Кова,ка.

465 442 537 460 268 491 574 524 490 458 501 529 509

556 424 437 487 506 573 508 529 S80 440 401 547 481 46() 440 430 42() 4:,Ю

548 510 569

456 46()

2148 :2199 1954 1889 1996 1725 IR29 1873 1739 16()1 1737 1568 1506 1842 1684

,

:аТА:lПИИЦZ ПтаШНlщі, назви

плану

господарсгв

виробництва і продажу державі ПРОДУКТі!) тварннннцтва господарствами раАону 3 1 січня по 1 жовтня о

Лузя У. І. (Калитянська) Логвиненко Р. В. «<Зоря») Корн ус В. €. (Калитянська)

2-198 2484 2475 2472 2468 2449 2447 2443 2438 2422 2407 2405 2403 2389 2387 2386 2382 2380 2370 2350 2349 2331 2331 2313 2311 2302 2301 2284 2275 2272 2268 2266 2256 2250 2244 2244 2243 2239 2227

сягнеш!Я.

Виконання

перще

силосу вдвічі менще, ніж у минулому році. Грубими кормами тваРНН:НИЦl'ВО забезпечено l'ільки на 50 процеНl'ів.

На фото: голов'Ний з,)Отех,н,і,к ра,д­ ГС('ПУ С. С. Шматко розповідає дояр­ ка',! Г. Пікож, Н. Ващенко, О. Нас­ тич, Г. Мироненко, Н. Силюк, О. Бобко та Г. Яковенко про ЇХ до-

о:

"'<:

::.1 .... " o.~

"с>

с-=

85,4 88,6 89,8 88,8 86,7 86,7 87,3 86,2 86.2 84.2 91,3 83,9 85.2 86,7 88.0

• ="", ф .... о

0:1=1 ~

.. 8 g,Q.,...j

=..'" aS

I'Q:II=

оо

,І>.

~~

~~~o=.~:

-..е"... "О:> " = ==

"е " t= ~~=.:= ~~ ='~cdI::Q .::~: .::~ orJ.:t.. o~ j:I.,.

:-~=- ~g ~~

I=tfol .. Ао ес сЩ .. t:::.с-=

~ ..tII!1 СІ ~ ~~ о І=і:

t:::IIot~C=l'fill

46,7 75,1 92,3 28.6 43,5 83,9 91,0 29,1 45,0 125,7 105,0 49,2 66,7 33,6 75,2 31,1 83,9 72,5 46,4 73.8 29,3 54,6 166,2 96,8 26,8 71,2 61,3 24,5 59,5 135,9 93,6 32,6 127,7 98,4 89,8 161,0 100,0 142,4 86,6 98,1

79,3

93,6 84,9 154,9 112,9 72,5 142,6 113,7 118.1 63,3 75,6 76,1 99,8 115,3 90,5

80.0 75,0 92,1 79,6 119,0 165,9 207,3 105,7 86,2 68,7

92,8 95,4

Бурда Т. Ф.

Макаренко Ковшун

(Ру днянськиіі П. П. з)

Г.

У.

А.

Г.

Г. Л.

Климась

Г.

С.

Батина Т. К. 3адоя М

І.

П. П. з,)

(ПухіВСЬКIІЙ п/репр) (ПухіВСЬКIІЙ

Климась Т. А.

п/lрепр)

(Пухівський п/репр.) (Се~ШПOJIківська)

(Київська)

Савчук О. І. (Київська) Хилько Бобко Теплюк

Г. Т.

Л. А.

П.

(Богданівська) (БОlгданівська)

П.

(БогдаіН1івська)

Піхтерова Р. Т.

Купрійчук В. М.

Хилько К. В.

(Киї,всь,ка)

(Київська)

(Богданіlвська)

3доровець С. М. Носуленко С. Т.

(Богдаlнівська) (Киї,вська)

ВинограДО8а Г. Т.

(Київська)

Моргунська Н. І. (Київська)

Шаровагова М.

206.5

(Руднянський п П. з,) 205.6

(РуднР.нськиЙ

Шеверун

11 І

ТВАРИН~1~_~~_ !І

~JiJOO

ДОЛРВ.

І'Оlтівлею СОІЮВИТИХ кор­ мі,в і в радгоспах «Літ­

стор І Н КА

К.

(Семиполківська)

Пономаренко А. Ф.

(Семиполківська)

195,4 186.0 175.0 173,0 161,0 158,4 158,4 151,9 151,9 151,9 146,5 141,1 140,0 140,0 138,9 136,9 136,(1 136,0 І 36J O

160319 185082 139610 484000 428000 334000 463077 341000 341000 202097 209097 202097 315200 332400 241221 241221 351300 313000 353000 283900 283900


Бій м.ора.іlі 'Чужій

Педа,гогічні колективи дитя ­ чих са.1юів :\І,: ста Вр:шари rnри­ ді.1ЯЮТЬ багато уваги фізичній'

НЕ ВТЕЧЕШ АЛІМЕНТНИКУ! [К!1~'ВАННЯ П ~i~l 'ї БУ.10

культурі і опорту наЙ:\1QЛОДШИХ

про дітєй та \Іатер·ів , п[ю З~lіцнен'ІІЯ і Є "дl'ЮI З найважливіших завдань

rадя'нської в.1аДIІ ОХ DРОНЯЮ'lИ іilтереси \.атерів та ді ­

І ей, держаgа надає велику ДОПО~lОгу f)dгаТОдіТНIІ:W, ОДІ,·НОЮІ\І та вагіТIlЮI жінкс: \1 . ТО'Ж нанпочесн,іший u(} оз'Я З О;{ наших ГРО~lадян УТРИ\lан.ня і вихова'ння :ti І'('ІЇ . І3 с г . 16 К одексу 3З1КОI~ів про сі)I'Ю, О'піку ,

11!.1ЮU

і

аКТIІ

ГРО)lадя.нськог.J ста'ну Української

rро~адян . ДiТll т,ут слухняно роб:IЯТЬ заl?ЯДКУ, для них орга­ lІіЗОIВУЮТЬСЯ ,різні з~агання. На фОТО: стар гують юні СПОРТОIе;ни. Вихованці дитсад­

ків .\!.Y~ І, дення

2

і

РСР

• СЛІДАМИ нехадрукованих .1 ИСТ 1 В

ЮТЬ

Tal<ii ,

та

розшукувати .

Не так давно прибув з ЖlІтомира у Бровари гр. Оса'дЧУК Борис ГригО'реlВИЧ, 1926 року народжеНIJIЯ. ВІ'ІІ ~Іешкав по вулиці Київській в будинку N~ 60. Лише за

офіцііРни,ми

відомостями

в:ін

був

чолоаік.ом

трьох

жінок та баТЬКD~1 ЧОТИРЬDХ снні,в. Цього «батька» до­ ВОДИТЬСЯ ПРIl\lуш у вати надавати УТРIІ.маJiНЯ CBDЇ:W ді· ТЯ\! .

Так,

в

році

1956

нарсуд Броварсь~ого

району при­

судив з ньО'го а .~іменти на утримання сина Юрія H~ к с ристь матері Лобко Неоніли ПИЛlJПlів , lИ, в 1964 РОЦО1 Соуярський місЬКИЙ НЗlРОДJiИЙ суд Карельської ~PCP прису'J,ИВ алі\1енти на YJРИМЗlння сиаа Геннзд1Я, в році ЖИТО''vIИРСЬКИЙ

1966

місЬКИЙ

наРO\дl'і'1Й

суд ПрIlСУ­

lщв аліменти на утримання Ігоря та Сергія. Щоб ухи ­ mlТlICb від плати алі'меН1'ів , Осадчук перейшов на не­ .lегальне

на\!

ЖІІТТЯ,

~Ііліції .

і

ЙОГО

ЗВllчайно,

д:оводиться

сховатися

РОЗШУКУ'ва'Ти

від

орга­

прааосу .!IДЯ

не сховапься, а халепу на,кликати на себе

ПО;J.ібних випадків 11 раЙ.оні не:wало.

&ьн

Н'Зlкличе.

-

На

кожному

чансьюій

~іЛЬНИЧtlИХ

карнях,

кан.сУЛЬ1'УВЗlВCЯ

рецепт,

.J.УЖЮІ ста.влеННЯ~1 до ПИТЗlННЯ стяrшеlJlНЯ З\}]'іментів по· тураю ГІ, ;J.еЯЮІ\І таКИ\1 «батькам». З цього приводу на­ ве-д,' Лllше ОДІІІІ з ба·гатьох прикладів .

п' радгоспі « КраоеиліВСЬКlIЙ » ПРllчаї.вся злісний . не1i,1 aTIIIIK a.1i~le!ll1iB Стишенко І,ван Федорович. ПІСЛЯ РОЗШУКУ 27 березня ц . р . наРОДНIІЙ • суд надіслав на і\! 'я

бухгалтера

радгоспу

викон·авчlW

лист

про

Сl1ЯГ­

І:ення з С Гllшеllка алі·:llенті'в . Довідавшись Пlро це, «ба­ lенько» через день залишив роботу і зник У невідомо­ му

напря:wку .

Секрета.р

ращгоспу

Га",И;іа

І усак, одер­

ж-авши викона'вчиї! лио(т, не допов.іла про нього ні ди­

гeKT O'p~' ,

.Іа

ні

бухгалтеру

rO",OB:HO:WY

і ци d

са·:wим

сприя­

порушнику. ОргаНIІ м іліції зараз розшукують Сти­

шенка, а сек:ретар Гусак одержа"lа стя,нення. НаШИ\1

наРОДНlІ:ІІ

відповідальності

судо:w

та

.

_

притягнуто д) y-рим'шаЛЬНОI

засуджено

чимало зліоних

неплат­

ІІИК;'В алі~lентів . З ~Іетою посилеиня захисту інтересів дітей та :\Іатерів Презндія Верховн.ої Ради СРСР 21 ,~ІІПНЯ

ц.

р.

прийняла

~.' Kaв

«Про поліпше»ня

порядку

ОП.lа ГlI і стягнеІІНЯ алі"<!ент~в на утриман.ня дітей». УlКаз допускає

у ГРИ\lаиня

виконав'ю\!у

а ,1імеН1'ів

лист~,

а

і

не

по за.Я'ві

лише

СУДОlЮму

110

самого. пдат,ника

аЛІ­

12 годині дня. НеlСва­

Особа,

шО' сплачує

IlОвіДО:llИТlI

а.лі'менти,

cyдo~oгo

ПОВИlнна

викон,авця

про його нове м,ісце роботи

шо розшукувались

ня

~leHe

та ПР~ЖИВ~ННЯ ..

міліц>ії

в

рООOllIІЙ

ПСlвинні

робити

нова

ВІJ;ПОВІДІІІІІ

за­

Весною нинішнього ро.

користь установи.

- HepiДl(O в наших pailrOC'l1ax та пта, хофаоБРlІках з ме­ УХИ.lеиня від сплати a.niMeHTiB БОРЖНИЮI ходять

T~'IO

ІІа не

роботу вряди-годи , пра,цюють абияк . Мовляв, сам га\( і Д!!ТlІні не дам! В таких ВИlIадках а:а"<!і,иіст­

рація та КО.1екти,в господарства повинні с.1,ідкувЗlТИ, шоб ці особи :wал!! не менше 24-·25 виході,в на роботу ЩО~lісячнс та викс ·н\,ва.lll денні виробничі з ЗlВДЗіНll!'Я .

БаЖ<IJIІО б\' .'1О б, абll ' алі\lеНl1НlІків ПРИ'3начаvlИ на пос1 ЇI : l і рО'БОТIІ. Особіl, ШО УХIІ .1ЯЮТЬСЯ від роботи чи не виконують Вllробничих завдань, повинні обговорюва'Тись на зборах та засуджуватись това!риськи:w судом . Стярне-lИtя алі­ ~leHTiB на УТРШlаlННЯ дітей -- це Жflттєве і НЗlдзви"!ЗІЙ­ но важливе питання . Воно не може за,lишатись поза увагою

громадськост;.

.

голова

С. КРАВЧУК. Броварського народного суду.

. . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

п

11 Ш І Т Ь

М.

БІЮвари,

вул. Київська,

154_

~leHe .

понедqлО'к. приймають

ку

відкрltВся рух ПО но­

І

не скоро мене

ПРІІЙД~

машина

Мені

На

чеКa€.

відп овідь

v'

"\'IJ.I- іїювнч : А

-

1111

І, ; '':: не бо.llПЬ, прийдете ...

Оце

відп с'віды 

так

Правда ж, достойна лю­

дини

у

білс:wу

халаті?

Олексій КИРІ€НКО , тракторист, с. .1 іТОЧКIІ .

ДОШі.

А

як

переїзди

Сдідах ,

районної

виграє

!-Іа СЯ

край

сонця

яка, не завершивши 'всіх

років . Ми вдячні деРЖI8-

робі., ПО!далась

ві за такий п()дарУ.НОК.

інше

АJlе,

дорога

жаль бере

редакція,

би

від того, в

якому СТ8ІН,і

будівництв.о. МОВИТИ,

дорогу

перебуває

Д.

в palloН'i

десь на

на

Так

залишил,а

півдорозі.

ти

ПРОКОПЕНКО.

вказівку

даие

обговори­

питання

з

мед­

персоналом і посилити ІІИХОВНУ роботу з ним».

с. Літки.

БУТОНIІ

Повертають важкі

ГОДОВІІ

соняшники,

ЖОВТIІ\1І1

лестять

Уllінчаиі

lІінка\lІі.

ЛІІСТОМ

ЧервоноБОКі нять СТУ

на

Ше­

тополі .

яб.1ука

зе,I .1Ю

ро­

срібля­

рос у.

РОЗРI~вають тишу

приспа'н у

трактори і l(QIсарки.

Р, івно в ПОі,іс лягає вог ­

дзвінкою

багато

А.

білі

лілії.

дано

чекали

місце.

сині:llll.

кривають

КОРОВІІ . ск у буТІ,

p<J'ж,ні'ВlJiі

орган,ізації,

мали

соиця .

с.lіП УЧIІМIІ

.

ТІІ'(О \Ііж І(РУТІІ, бе­ рег і в тече річка . Роз-

Охрімчука та медсестру Шморгун за неуважність і грубість в обслугову­ ванні хворих суворо по­ переджено. Головному лікарю Я. В. Мельнику

і

Кирієнка,

пекучого

зе.1еНИМIІ ,

Лікаря-терапевта ю.

ліТjjiящі

це .

обрій .

ПРО\lеНЮlll , прорізало т) ~I ан, облило шедр і стю росяну трав у. Вllблис­ кує р ос а дорогоці'ННН' \lИ ка 'VI СІН Я \1 11 ЖОВТИ\lIl,

будіве.1Ь11іЙ

магістралJUO .

дороги

про

се.10, по­

він ПОЧllllає Світ.lішає і

Б.1исн) .10

А питати з винних слід

Цієї

питає

О. М.

\10 -

ТУ\lаll

веселкою

ралыюю

не

в .1исті

в

1'\ \lаilі .

гоР!tЗОНТ\ показуєть­

го

наведені

що

K~ чеРЯВIІХ

потолаЮТl>

Поті\! !JіJ.шаТlI .

,10

лікарні.

оселі,

в

все обгорн;' в : .le, piK~.

білі

Цими ДНЯМІ! ми одержа­ ли відповідь від заступ­ ника головного лікаря т . Наливаноrо. «При пе­ ревірці встановлено, пише він, що фаКТІ!,

машини,

Білі

.10'1 НО" \.

затягуються

польоВ'і робот!!. - То як же це? за,перечую .1ікаРЮI . ­ Час збирання картоплі, овочів . Тепер , \lабуть,

никам

роЗ>бивають

ЧЕТВЕР

ка

трава ,

а

сонце ,

що

Вllби.~ось на синь неба, обсипає її теПЛЮIИ про­ \lеНЯ\IІІ .

На

.1узі

Десь

в

Сllllа

вей .

розбрели<:ь

ПОфИРКУЮЧ~1 траву КОНІ .

сада,

ЗОЗУЛЯ .

закува .1а

Зали'вся

піснею

соло­

Ранок!

Петро ЖМІНЬКО , Хутір Зоря.

рос і йської

12 ЖОВТНЯ

Перша

:llІІстеЦ'tва

програма

віс·па­ м'ятаю, Річарде». Но­ вий художній фільм. 16.50 Наша aфWJа . 16.55 - Для д,ітеЙ. сОлі­

торико- піЗ'нава.льна пере­ дача, (Перм). 17.40 -

Фестива.1Ь

вець-малювець» .

ВеликQГО Жов.ня. присвячена

фіЛЬ~lів

сту д!ії

стvдія

Про­

«Х!імічниїІ зв'язок і бу ­ дова ~lіОлеку.l». (Дві лекції) . 19.40 «Весе­ ЛIlЙ \1 ЗJPшрут». Докумен­ талыllйй фі'льм. 20.00 Де-ка.J.а рос,ійської л,іте­

все пам'я­

мистецтва на

ра1 УРІ!

Україні.

22.35 -

Зу<:тріч

:lн'Торів.

23.30 -

те.lебачення).

Д.1Я сту денті,в першого курсу. Ангд.іЙська мова. «Словотворення». Хімія .

дяю

таю, Р·ічарде». Новий х у ­ .:toж,ні.if фільм. Декада росіАської літе­ ратури і

РРФСР .

18:00 -- Програ:wа нав­ чального 1елебаlчен.ня .

те,lебаченн,я.

«Я

21.05 -

телевізіЙ1НИХ

студій

«Мелодії сибіРСЬКDГО краю» . (К;>асноярська

Л ЬВtвщlІН'И , 21.00 Анонс програ:wи Пермсь­ коі

і

\Іистецтва

на

Украіні.

Концерт. П'ЯТНИЦЯ 13 ЖОВТНЯ

К;)\ІП()­

Що ­

Др'уга

програма 16.50 - Д;JЯ школярі.в . «Шукач. і» . (Ле~і·нгра,д) . 17.20 Д.1Я шко.1ярів. «Сllб : РСI>КНЙ тракт». Іс-

Декада раТУРIІ

ро;:,ійської і

)Іистецтва

літ-е­ н.а

~·KpaїH.i. Пр.>грама Пер..\І·

"'0-

Газета .НХОАНТ" у вівторок, четвер та суботу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............................................., . ., _................................................._._ _ . _ _ _ _ _ _~

За~l . 4208-5865.

ратури

на

21.00 -

д

з в о н І

Іl

і

мистецтва

Україні.

Концерт

Дер­

(19211925 рр . )>> . Фізика. «CTp)':W З~lішеняя, е.1ект­ рома'ГНlі,тні хви.1і» . 19.40Літ,ературннй

«Пісня доля \lОЯ» . Музична переда'ча . Друга П(.rограма. 11 .35- « Шк.ільниї! ек­ раш>. ~·Kpaї.HCbKa література

.J.

.1.1Я

Декада раТУРIІ

8

учнів

«Шевч е НКО·

16.50

О ЖНИ к».

-

росіЙської і

.1іте­

\l1Істецтва

на

Україн,і . ~C'HцepT І . Архі­ пової . 21 .20 Краші фі .1Ь\!f1 ра'.J.ЯНСЬКО>ГО к і но Х\,ДОЖН : Й фільм « Ле ­ Т5ІТЬ

Te.1e-візіЙне агентс1'ВО

« Піон.ер і я» . жя). 17.20

театр . В.

Вересаєв « Невига,да­ н'і О'lювіда'шя » . 20.40 -

22.20 -

класу.

тів другого курсу. Анг­ лійська мова . «~'~10BHi ре'lення » . 1С1'Jрія КПРс. «КО\lуніСТИЧllа партія в боротьбі за Відбудову і перебудов\' народного господаРСТІва

жавнО'го російського на­ родного хору i~l. Пят­ ницького. 21 .50 «Наші гості» . (Редакція газеТІ! «Советс·киЙ спорт») .

Х\·

15.55 - Наша афіша. 16.00 Програма УТ.

.НОВАЯ ЖИЗНЬ» ОРГЗІн БРOlварекого райОІВНОГО комитета КП УlОраинЬІ и peAOНlHOГO COBe,J деnyrатов ТРУДіЯЩІШ:И КИeNЖоА области.

154. Телефон - 4-57_

і

УкраїНі.

те.1,ебаче'ННЯ . Для студен­

СЬКОЇ студії телебачення. 20.00 - Естафета НОВІІІІ . (М . ). Декада російської літе­

-=-

Перша програма

деflНИК.

Броваvcька друкарня, К"іаськоі області, ВУЛ. Кнlаська.

Літератури на

Програма Пермсь'кої сту­ дії телебаче-ння . 18.00':'" Програма на.вчаЛЬНIQ;ГО

11.00-ТелевізіЙН·і 1'і. 1[.10 «Я все

3-82, заСТУ'lника peABKТOj>a, віulлів: партійного ЖИТ- 4-67, сlЛ!оСЬКОГОСПОАарського вluілу І ма!1ськоі приймаЛЬНі .Київської праВАМ» 4-47••1J.noaIAuьaoro секретаРІІ, редак­ ції районного раАіОJlОВJlеННIІ та фотокореСПОНАента 3-18. 61964.

трактор

ПРDСТОЮЄ

ги

дИ'вує, що ніхто ніко-

масової роботи та прuмислоаості

ІНДЕКС

\Іене

наших сіл. ;у збіччя доро­

тр актор ЗL\І11 !

ТЕЛЕФОНИ: редактора

ТІІ,

через

коли

. . . . . . . . . . . . . . I ....................~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

НАША АДРЕСА:

що

Сіріє.

поховалисl,

В'ій асфаЛЬТОl!>ій дорозі, шО' з'єднує ЛіТ.КlI З ценТ-

грама,

та,новах на ПОRНО:WУ де.ржа,~но:wу УТРЮlа' IJIні, кошти стя­ на

те , що Я Рl,боча ЛЮДИІна,

апара' У ;>,I, не діє. Сів 1:КУМУЛЯТОР,-

·поруЙіновані

",'ються

CYД~ .

батьків

день, а то і два. Ліка,рі,в не цікавить: хто ти й що ти? Не цікавить і

Юрін

роз-мивають

дорога

Якщо а ареса особи, в користь якої СТЯГ} ються алі­ \~Е'ІІПІ , Нt:'віДD~lа , то утрима,ні гроші в рахУ'НОК а.lімен1іВ перераховуються на депозитний рахунок народного СУДУ . ~' випадках, коли діти переб)'1вають у дитячих ус­ З обох

ця

\' ЛіТl<iівській лі'карні! Тут встаlі<1ВIІДОСЯ ПрЗІВIІ-

Руйнується •••

PF\HOK

до

Копію цього листа ре­ дакція надсилала керів­

17.30 «Кобзар ПРИД'Н inpolB' я». (Диі~ропетровськ). 18.00 - ТелевізіiDні вОСті. 18.30 - «Св'іт сьогодні». (М.). 19.00 - До 5О·рї.ччя

народ:но,го

поtраПIІТИ

13

суду

аліменти згід!но від:wіток в паспорт:і до І'адходжен ­ виконавчо'ГО листа , про що повіДО:W,lЯТИ судового

Вlfкона'ВЦЯ

щоб

З.10М від,повіла жінка . Коли кИ'Нулао(ь до

Прийдете у Отак

день до ,~еDШОЇ ГОдИlIШ :щя, РО'бо'и маю багато .

Ckоlбам:

3 прИ'Воду стягнення ~iMeH~iB,. орга­

п·аспортаlХ

у

ка,же

«поотішила»

відповідає:

в 3-денний

народного

ШІСИ про присудження з них алімеН'f1ів. При виплаl1і :,аробіт,ної плати, п~!!сії, стипендіі aoД~li'HicTPauiї п,ід­ ПРИЄМ('l1В, УСТё:І'НОВ і організацій зобов'яза'ні У1'римува-

111

У

-

що п'ритягувались до крнміналbill<Jl в ІДПОВІДалыltocтJ за злkне ухилення від уплати а,nЬмен'l1iв, а також ти,м, НИ

жінка

за,раз дорога

ментів. строк

E',~eKТPOlКapд~o-

гра,му . Звертаюсь в роотген-кабінет. РівІНС

о

сті·в про ПРIІ~УCClве стягнення &li.MeHTiB. T~ дy.~e при­ кро, що керівники і бухгЗ\}]тери цих DргаlllзаЦlИ бай­

випиоеЗlВWИ

ло :

.1ікаря "а ПР"ЙО:W, т,реба з"<!арнувати цілий божий

Чекаю. Пове-рта€Ться черt'З дві ГС.ЩНІІ. З нею прийшов і Охрі)IЧУК. Ще годин)' чекаю. Ба"! у' ніхто не збирається кли­ кати мене в кабінет . Другий J.eHb I1ропадає ~lapHO! - То ви приймете? Ну, ;.гBailТe! зі

запропонував

зробити

пна

ВltкО'наВЧІІХ ли­

І

зра,н­

сама жіl!"а. - CKQPO прийду. ЗзчекаЙте .

вересня серце

мене

-

ста.ціонар,

ТерanОО'Т Юрій д.НDllІ'іЙо­ ВI!іЧ Охрі,мчук,ОбсліДУ'ва­ вши

заВ'І'ра

Приходжу зраН1КУ. Зараз сХО'ДЖУ

лі­

знову «забараіХЛИЛО», і я зверну'ВСЯ в Ліl1ківську лікз,рню п') Д0l10МОСУ.

вах

знахО'дяться десятки

ПРflйдіть ку .

в об,lасній, С-П'робував і calНaTopHO-KypOPTHOГO лі­ КYlваIJНЯ. Після цього здоров'я по"раща.nо.

П'ятого

ЕС К

НАС НЕ БОЛИТЬ ... ))

У мене важка х,во­ ,роба. Лікувався у Літ­ ківській і Вище-Ду<іе­

віДПРИОlстВ'і, в радгоспах та птахофабриках, в устанО'­ і організаціях

::щагань.

Фото В . По.l0тняка.

ГJВОРІІІ' ЬСЯ про ге. шо не х т о інший як (І ,НЬЮІ зобов'я­ з :ші пік.1),ватнся про своїх неповн:мітніх дітей, п~о іх здоров'я та фізн'fНl!Й розвиток, про ВИХО'Вання Іх у TO:W )' lІаПРЯ~IКУ, який відпоВ'іда€ iHTep~caM держ ЗІВ и. Проте, на жаль, не всі громадя.ни СУ~I,l~Н1Ю викону·

ці ПО'чесні обов'язки. Серед них ~устрічаЮ1'ЬСЯ flкі вважають , шо пік.1У,вЗlННЯ про дітей та вихо· ван'ня це спраlВа інших . Вонн тікають В'ід ді'Тей сві.-за-ачі, TO~IY їх нерідко ДОВОДI1ТЬСЯ переС,l'ідувати

під час П';ю\Зе­

9

ве.10сипе,J:НИХ

(Запор ,і ж­ Дек.ада

жура,в.lі» .

Редактор Є.

(.\\) . ФЕДЯИ.

'~'::2,:gi,~~:~~A~:~f~~~~~:~~,,'~-I! ( · .lЯГУ

і преД:ll~1 і·в

жіНОЧJГО

За \IОВ.1еIlНЯ, ЗJ.ані ;(0 свяга Жовтня .

в

Tya.lery . б\ .1\' ГЬ ВIlI(ОIІ ;1 11 і . -

ЖОБТН і,

АдміНІстрац,ія, па.рТllИна і профСП'ілкова О'рга­ нізації районного Відділу куль гури висловлюють глибоке спі'вчуття співробі1'НИці Герасименко .'1ідії [ванівні з ПРИВОДУ траl'іЧIІОЇ С\іерті її \lа10р і

КАРПЕНКО €BгeHiї Опанасівни .

123 номер 1967 рік  

123 номер 1967 рік

123 номер 1967 рік  

123 номер 1967 рік

Advertisement