Page 1

пРОАЄтарі всіх краін, єднайтесяl

Рік

."-,анн.

Висок)' наrороду вр)'чено

27-1

123 (2507)

}6

13 Ж~ВТIJJI в Києві Jl/і~улИlCЬ УJЮ.'11Ю1'1Ї збори. П·РJreвнченівру­ Че'ННЮ ордена Тру:\ООІОГО .Червоного НJ)alПора КиївсЬ'К{).ху і'IfCтит}'Тові j.IІЖffiIе:рів цИtВЇJIьної а віа.ціі , яким вік Н'&ГОР()lДіЖений за }"ОІІішне ви'кока'кня зwВ\ltаиь семирrчного плану по ЛЇ..JiГотовці вис()кОО()ваJШiфі­ КI)в.1ни~1нжеllерних і ,науковl:!.х. ЮIІДрm J1,'fЯ цивіJЬ.ної авіації. роз­ r'u6KY і ВПР/)ВдJ.'QЖеlfН'Я актуал~них науково-дослцних Робіт з а'віа­

СУБОТА

15 ЖОВТНЯ р.

1966 2

Ціна

коп.

цій'ної тех. нrки.

B~O!Кy }'рядову 'ЮІІГОРОДУ вручив член Політбюро ЦК КІ1РС, член Президі[ Верхnвної Р1ади СРСР, перти'й ceoКlpeтap щі liJJI УК­ раїни ,По Ю. Шелест. Вm паl,lКО поздоровив ~рофесОРС· ь/КО-'ВИ:КlJIа­ ;Іаць'Кия СІклад та cтy~elfriB з на:го,роДою і побажав Ї')! нових }100і­ хів.

ОРГАН БРОВ.'\РСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ КП

ПРЄ'дr'гавники їЖmlтуту, яюі ВИffl'У1пили на У'рочистих зборах, запевнили партію і }'РЯ:Д, що колекти'в ву.зу у Bi~OBiДb на високу с,ці.Н'I,У ЙОі'О праці ще а'ктИ'Вн:іmе ПР8ІЦюватиіМе на,двиконаННЯ)f

УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ

зав.з,ань, поставлЄ'НИ'Х ХХІІІ з'ї:цо.." КШ>С.

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

(РАТАУ).

с===============================

~ партія Випускати

~

~

тільки в.исо!tо-. - таlке завдзіН- ~

поставив .перед собою КО- Е

Jlе1\ТИ>В 3al!Q,n'

еле.ктротех:ніч-:

~ них вирООів. І треба. від;~іти- Е

щя:куємо

за

ТОПО1Кришки,

вtДНОВЛelні

вони

а,8-

катки

дО'бро,я'кісн,:,

ми

Все

г-а'ра'lІтіЙIН'З пр.с.хD.l:н,і,сть іх 811'ще норми», ві!дт)'кн ТЗІКОГо 3/MkTY наl!lJХС1дЯТЬ Іка ЩД'рЕ'су КО ,lективу Б:;хи3Iарс.ы'огоo ШИlно­ p€<MoнrrHoгo за,вОі.:1У. ЛИІСти з ПОД'я,ками,

·н апр НIК.1 ад,

і

&ільше ТОГО, при високїtЙ

... ЯКОС1'і !Він дає

і

!

KЇJIьК'i'CТb. ~

~ Нa!lIРИ1lt.lад, за дев' Я'тии міся.ць "E~ ~ ПОНЦ план випущено світл0-

І

те~ші'lноі про,!y.tції .на 18 ти- ~ снчкарбоващів. Це значить, Е ~o дпдатково MO~Ha. ос:вітити Е оаl'ато

вулиць

МІСТ

3шої .юраї'ни . .плащ

І

С'ІЛ

'11 а-

ло культур- Е

~ нО"по5утових 110ва:р3.ІХ ви,кО'на- ~

~ но 'на

109 процентів. Е У ЦЬО)fУ році ми провели ~

~

цих

,н'аl;}!ісла­

П€'p€!Д.ОВОЇ

3ТОМУ,

.с.прияли

КОЛИ

ми

.~ 'ІІИ'VИ,

В' И'3на ч·ен!ню

ЖІІІМУ

!... прод}"Кція

валова •

Зf}ОС.та майже на

~

~ всі

до комун.Їсти,

3... безпа'ртійніВ.

цьо.го прагнуть комсо~ольці

ПЛЕ<ЖОНОС,

ція

заводу 1{ОСТ&ПД3Рrnого 'КО­

за

свою

ГО (}пода'рс'\1Ва,

катоонпові

ми

НОВИХ

8(Jl:ICO-

ШВИЩ4{()

і

час,

~

та,квмhло

НВ~1'ЗilJ.ають 1Іа

п';>Otтоеl';-l'oр'It,

що

не~ЮlВ ·НОІВІі.

ОлОРИТЬСЯ

у

шини

ВУJllКа1lfіі3атарника

збіw1Ь­

ШИХ

ЇХ

А

результаті

в

това<ри.шhв

по

БИ,Х

8оНІІ них

стають

В. ЗУБРИЦЬКИй,

редактор

стінної

газетн

високу

РG!бот>і ·

сТрикотажник".

буде.м.о

ви-

нц

'HOp)fOBe

буде

П,РИГОТУ­

БРИlга~

стали

lIIepe;gкoBTHeв'Y

:І.'ІЯ

В,СЬОГО

що

коле-кТk-

ви'гот()вити завдання,

п()­

ІЮЩРИ-

ного мїос11Ка з6у~ованопре­ к:расниtЙ тр}'І6ни'й залі'3Обетон­ ний :.tiCT, який ПОРЯД з і'нwи­ )fи БУ,10ваі)fИDпкеався в бла­

ГО'}1С'Трrи се.lа. Це ще O'~I ПО;J;aРУН()К 49-річчю ВeuJИ'КОІГО Жовтня.

l\.'Іад, парово~яний котел, JIIКИ' И

,koteJI>HO-ІЗВаРlOва.льна.

Зараз

ва, ,на місці cl'apo.ro дерев'я­

та П(}НlІ!дплая. Це велпке ,10-

тому

OC'11МfHi

дав'нона централЬ'Нїй' Аорозі, яка з' єднувтьеЯ із шосейним шляхо~ між Троєщин,(}ю і В)­ rкресенською слобіJ1КОЮ Киє­

у

на

наш

вантаж-

н'ііі

а ВТО)fашИ'н і,

НІ'

так

н()ї ПРО,'{У"""Ції на 4,3 щюцен-

............- - - -......--;. І S

соціаl.lістич'не

;))Ja-

ган'ня н'а ЗIIJВfЦЇ тр}'она діль'""'Р'.-Є KO)f"HiCT

ниця, я~()ю Т. А. Ч}1J'рєєв.

"<о

J

Я. РАйХIНШТЕПН,

начальник планового аід-

ДО ЛАДУ

\ ~

Мехзні-3З'тори l(а;JIWJ1Я:НСbtКOЇ 'П'Тах0фа6рИІКИ' 3tмагаютьс:я зз те, щоб до 20 ЖОВ'l':ІІІЯ, як за.К­ л и.к зють тетіїоВІІІі, заl8ершиrrи ОРЗJНlКу 'Н'З 3!Яб. У ПОJllі працю­ ють п':я,ТЬ СВОЇІХ пorrУЖЮlХ г.у­ сеНIAНИХ Тlj)a'К"I"O!pi'В>, а на оо!!' л авн ИtХ зеМtJJя х НIILX трактори

ХL\lельющької НО'Ї

ОТЗІНІЦі,ї.

-

.дJВ.a 60," 0'1'Переяс.тав­

з

л ісо-,мвліо;раТИIВ­

:Щ<J!д,Otби

тbtCЯ не ме.нше

60

ПlїUl!IІ'Ї,має­ reKTap;'Jв рі.1-

.1·і.

Прнкла:д 'у роботі показують tpak:TOplllcrtll'-НШЗIРН!f1КИ

Ми'ха-Йлови,ч Зозуля

Петро

1'з

IBaJj

к)'зыи''l К()ренеВ>ич. ПРІI!J пла­ ні 6,5 ,гектЗ'ра кожен з них виорює за зr-f'~Н!У ло.

тг,;>а·. ГOJЮIIIIиА

8-8,5

гек-

О. ЛAlПИКlН, агроном птахо­

ОВЕPtдловськ_ 13 жOВl'НЯ .першШЙ ce-~peтap цк Польсь­

завод. Це найБІльше ruдпрнємство З усіх 39 заводів

кої ОО'GДн.аIЮЇ рооі'l1НИ'Ч()Ї Ilар­ ті тов. В. TOмyuJКa, Го.'Юв.а Ра­ ,,'UI Мікістрів ПОЛЬСЬІКоі Ha~ P()~-()Ї Рemry16лi!ки товариш Ю. Цrp:wкевич ~ члени Поль­

ВіННlЩЬКОГО

TpeCTY~ За добу

бурякоцукро-

воно пере-

Три роки ТОМУ ЛЮl,мила ШаЙНlИКQва прийшла в окла­ j lаЛI>НИЙ цех за,воJ.У торговельного машmюбудува.няя. Коли оволоді.1а професією штампуlВ ал blfI ИІІ.J. і , ЇЙ доручили

-

Завершуємо opaHky на зяб

1

ВІННИЦЯ . Став до ладу

дав першу продукцію другнА ЩрнасіВСЬКНЙ цукровий

і ..._:~~:.:.:~.:::.......,.... ,.........._,.~~~.~~F.~~~?. .~~:~~. ;ентневідповідальну роботу

ГOТ)'IQTb­

У CBepA.lOBCbKY

ВЕЛЕТЕНЬ СТАВ

Очолює

вони

Мітинг дружби

уже

й леmо.

Bepeoc~ь · ВИlПУЩЄ!НО товар­

JtarOPOAY

K~C­

пондеит.

ваХТу.

в тру­

фабрики.

О. МИХАRЛЕНКО, громадс~кий

її

СІІ гіАНО зустріти 49-і роковн­ ни Великосо Жоатня. М. МІЩЕНКО, го.10в:аро6іllКОІМ'У рг,.1.ГООП')'.

цього кожної

ще один подарунок

73-м передовикам оголошено

ного ЗМUatllllll. У .ідповідь на

nnOOOTa

Б~иСІЗ

UШН •

І. ВоАro.цю вручено IІЇАМі.ниика соц4алlcrrич­

ПРlІСуджеННIІ рад1ОСАУ райониorоперехідl/lOГО Чеprвoнoro прапора виклнкало серед руса­ нівці. нову хвилю соціaJltстич­

ре.

Га'рм:а.ша, реж)н'Т'Ниці ВзлеlfТИ-

~

Г. Костюк, ,В. Божко. Тракто­

ристу :иtачок

ПОДІІКУ з занеСetlИIІМ дові Киижки.

~ ни ПЗВ.1енко та баг.-атьох ~II~

Дирекціll і робі11lИЧИЙ ком'ітет радгоспу сРусаніJICW(ИЙ. підвели попередні підсумки змarаНillЯ на честь 49-х роко­ ВІІІІ Великого Жовтня. Пере­ м01lЩi. .ідзначetlо. 49 передов_і. преміАоаано. Серед них тваринники М. Ві­ рич, ,К. Соловей, О. Семенюк, М. Міщенко, механІзатори А; Литовченко, Г. Хам6ір,

~ ного змаганкя.

~

ро.бі1'НИ­

високоя.кісн,о

MOH"гy:кrrb автоr.ЮКРIfШКИ.

(

t

шин.

Випереджаючи ки

МЗ­

куку-

ТИlCЯЧ

сфеJ)НИХ

за!во­

ви,пускає

10

ВИТИ

s:дiJtOВIiТИ і виroтo­

\- зм,;IІШ з ПО'f0К()6J1'Х л;,ні,й' ахо~~ дить додатково до плZLЧ(у дета р~5ігнИ1ЙВ на 5,6 процента. ., ('~т·ки віДРelЖИlТОІВа.н'ИіХ і но -

ву,

сятнбаJlОlfПі

а •••••..•••••••.•••••.• ,..•• ,....-

РЯДУ

ПРnl},'ІІ"ГИвніс'ТЮ

сягнення

і;ХУтЬ

l'p'YAoв.y

НОВКИ.

З

A~e

і паров~ні ' К011JIИ, ДВО- і де­ )'сгга-

ЯЮІЙ

п}'Ctкати ще більше про;ху,кціі.

со.терозчиIПІИК<'li~И,

ш8Jфні

КР€N'З пон,а:д П:lІЗН lЗОО а:в'Тооок'!}ишQК

продукціЮ

nтmй д1ЛЮlИЦЇ, на місці якої

філь1'РИЗ

на 46 тисяч карбованців, 30'

-----0

мунаш.ного облаДН3!RН'Я. тут і НЗlptО,'{Н:ОГО

за,мов>.1оеН'НЯ

С'іm,.сЬІКОТООПО'Дз,рського

та. ifiрод}'ктивність праці зрос-да на 4,2 процента. Ра-

тр},би

, потреб

та .кож

ЗJ)f

TplIКOТaaкy

~HK& 'н3 ко.'ІIIIШriЙ ЛJIICТопро­

ДЛЯ

за-

раlза

На сьогоднішній день на Г. АНДРІЄНКО ~ l1і ."IПРИ6'fстві є 64 ти,сячі J:a,p- ~ ~~~~~~,~#~~~~~~ 60BaНIЦi.B приtбу'J1~У. 3аРlliЗ з~"сил.'lЯ ро6ітнич()г,1 1(0Jе>КТИВУ СПРЯ)fовані на 'l'і,:І­ н}' З}1стріч реВО;JЮційнorо св яВ смі ТрOOЩlfll'а стала ~o та. .тал ще o;IНa ('JПорна. 800(0'

у всі KЇlI'Цi Ра,дЯНСblК ~ і У к­

відп,равляється прод}1К­

ви,роБIlИ'Ч:НИIКJI да.,и c~oв() на кіЛЬІка д;н:їв раніше 8И1К'ОІНarrи П.ла н ЖОВТJlIЯ і ВI~IJYCТИ'Т\І1 л:ро­ Д'\lIЩ'ЇЇ ДОідзткDtВО до ЗЗІВІдаl!lН!Я

дове IFі:~несення панує на 'всі,х

з гордістю раїни

Високі. зо6ов'яззtlнlЯ 83Я1В колеК:ТИl8 за'вQДjУ H~ честь 49-х роr:Ю!ВИIНI Р Зl.JiЯНСЬІК·о,ї влади.

шилась сере..~Н'я зарО'бітна IП\,та­

вИкfJНWИIf.Й на 103,1 процен­

~ . директор заводу. Е ~".yy••••••••"".,••, ••• ,••,~

місяця

П:IМ'Ора

~_..:--..:-_-------.

;JИТЯ'ЧОГО

НlЩ1'ву»rrя,tрго

~

у

штук.

зірка»,

в'ять ·мїсJЩJв ІШан оо вwJЮЗ­

і

кож.Н'С.:"О

ЮВІЛЕЮ

трикrrrажу і ви шУ.міти'те, я~е велике тру­ HbOJГO

ниці ВеJlНКorо ЖОВТІІІЯ. 3а де­

Jпартія,

по­

!lJИ!:юбу:.l) IЗ'ЗlННЯ. для кі'рово­ гpal.1CI>Ka~o ЗЗВО.!l.У сЧервcr:lа

&,вітаііте на Фа,брику верх-

ПрацЮв.1ти та'к, як 'B-И1JIад'ав

Clві11JlотехніЧіна

~ 112,3 l1'роцен.та.

на

3/Нll!tllю

Яlюість

Н а вахті ТРИliОТ3іКНИКИ

на

а

.. 22,

ТОООРНА-

ззхщ':в

13059 зв­ приt заВtдаа~н,і 113()() ШІ.1lr1РИ€\.\llCТВ'О BIliI<'Oll1j'E

дів

про-

вирООничИ'Х ~ілJtRках пі,'lПРИ­ Є)J'ства. ВОКО виклика;Не на­ бли:женWIМ свята 49-І ,р~ч­

~ 23 flроц6НТИ,

можли'в>ість

peMOHTY~

ТОШІІ!Н

,ре­

<:,-.-------..

іНШlfХ

НА ЧЕСТЬ

ШИНИ рryJ1ЗО· . і 3ерінов.і сіва.1ІКИ' та і'!fші машИlН'И, бровзрочз'НИ ви­ готовили MltНly.1C'!'O місяl1ІЯ б.ШЗbl\О 6 ТИClЯIЧ аIТIМ~Р'НИ'Х ШИН, або майже в шість 'ра­ зів більше заIОО1а:НIIJЯ.

1I'P'lIIК>JIal.1 ••зіlдJlЮв.1ено

.а,ВТClЛСlкрИШQК,

ВУЗ()Л

ряд

каlмер а -

верстатз:х.

а.втопо,к.ри<ш<ж більше,lIJіж за таlКИ'Й час торік. У 'вересні, на,-

ра,ціо­

оІпlтy.lм,а;JIыогоo

СУ~ШlКИ'

реЮ()НСТ'J)!у,йовашю

порі'внюєм{) ~

ра.:.іЄ)fО. Адже

і

та

Тепер

налі:ззu,Н. На за.вСіДЇ у ОВlій час ЮJі'ЙIС'нено ІРЯД заХ()Іді;'В по

шдви-.

~ цьогорічні цифри з 1іИНУЛ(іріч- Е

TeX1lltOl,lOriї

це

дз.1И<

ВСУД

Ко.1еКПliВ . ~юлощиЙ, але ВО:Пі до­ би,вся П6ВГdИ!Х ~'Ліхuв: у оправі ВIPjJОВ<:lд,ЖelНIНlЯ у ВИ'Робництво

.

ЯКІ

lШСOlК~

-

ОЦ':!і!\а роботи 8ИРОб_НИ'чн.~~в П\:J.'Прием<СТвз ве.1и,коІ Х'ІМІІ.

ЯД орга.lJіза:ціЙно-теХ'llі~ИХ Е ~ р.щен.ню ПРОД}1ЮТJlJвності прщі. Е 33101,'І.I'В,

ві,дгуках

rт.Ї(!Ij]jyТ и.м,и

J1 РQZllу!!Щ:'Ї . 8cTa.IIC'B.1€Ha теХIt~ЧlIІЗ НOptма ПРОХ;..1ІНОСllі вїд,нов.1еНIiХ ЗIВrI'()­ ПOlК~И'ШС,к, 21 тис~ча кід()\мет­ рів, а броварські Хіі'м'ЇІ<И доби­ ЛИСЯ Tcr.o, що після P€NOH:TY В()ІНИЛ'РОХО~ЯТЬ 32-34 тиоячі К':'10Метрів.

ли а'~тсtбази MЇJcT з О.ТОТ ОН ОШ і і BarгYT1Ho Черк.асЬ!кої 06лзс­ ЯГОТИlна і Р'ЯІ~ іН/ши.х. В

з

ПРИІКзrгоЧ'них

Л іlllШ ИТIf

~ ти, що свого c..'IOMBtlI ДО11РИ- ~ т,і, аВТОIГОСПQ.:tа'ptC'ТВО

3)f}'G.

їх

на

Жовтня

Вели"ого

ІДУТЬ НАДПЛАНОВІ

зЯн вимагає Е

І Jlкіені вироби HJI 3

49-і ро"овини

зустрінемо

Гідно

виготовлення за,готоlВОК для К'8Ір­

Cl>K()Ї

ПaJpТіінO-YPJl\дOBої

J'а:ці'і, які перебу'в.1IOr1'Ь ІВ 3 ОФщі<WJІ>НИ)! візиroм, ДІа.1И уральський 3а'в{)д кого ~IIJШИll'(}будуванНlЯ

деле­

орср ві;J;ві­ важ­ ~)fe'Hi

каІс'і,в автолаоок. З с:вюїми ооов'Яt:JКами ді'ВЧ'ИlНа спраlВЛЯЄ­

Серго ОРДЖОlfhкідзе. РазOtМ :J НИМИ б}'1JI, член, Поmтбюр() ЦК

ться

nромаtдCЬКОГО

к.прс,

на

СРСР О. М. Косигін.

В!.1мінно.

і!,иrrтя

Вона

активна

під:приєм'ства, уапішно

,учасниця наlвчається

заочному

ві:u.ілі індустріального технікуму. Незабутня подія нещода.вно відбулася в жиnі МOIlIО' дої робі-nшні. KO~IYHi'CТll заводу І1іриЙня.1И її канщ'Идатом у члени КП рс.

На фото: Л . ШаЙн~кова. Фою В. ПОЛОТ2МКа.

Г()лова

Рци MriнicmpiB

На пUпри_тlИ'

вц.БУIliC.JI

баlГатолюдниіі мітинг дVY'3Iби.

3 ~О~~И С'І'УІПИЛИ'

на ~ ~И~

теwю

зуcrpіП}'ті

У'РaлNЗІВ'ївцои О. М. К«)си­ J1Ш і Ю. ІЖі' раmcевич. (ТАРС).


• Зараз у 'НIІІШЮIУ районі ,щ)'О-

ходять з'jз~у

п~рші' піс:JЯ ХХІІІ І\ІПРС' зві'1'Но-виоорн,і

ного комуніста.

На зборах Ч.1!ени Ію,ре. під­ водя.ть п~дср.IІШ зроблеоног() за '}вітний перtод, ГЛИ600СО стан

ПIfI1ЗJННЯ

с.пр.ав,

ц,ійн,ої

і

оргаиїза­

BKX'(iВlHoi роботи, ви­

і в

партійній

ціі МОСТОfюїзда М ШСJI.Я

парторгаН'~Зa[lії ЛЇЦfjКorо

органі1за­

тості

В.

М.

виступі

не

ВИІК()lІ31It(},

Члени

Truc-

ЗtЮГиВtно,

ЮПРС

Jn(IІі3ува,ли

по1,:tіmmому її 06говори~и. В КОЖНfI!d}'

що.

в

віДЧУ1валаІСЯ

ца

в

'"

СПlРwведлИ'Вu

БаТЬІК'іІ!ЩИ"

НІІ, вносить овій ВЮlоЗД У CТlворен­

матеptіа..lмю-т,ехні'ЧlНОЇ наш

ВУ/Є .велИКИЙ

ки УIк>ptаIЇЮl' .8 IJlClВіїЙ СЯ'lIiїlв

ха'роюви'

П'Я1'wptШ:"

програІМУ

ць<хо

ВШаІІІО-

пращі'ВlНIIJК\~В

хЗ\рчової ПРI()I~\І'С:.JI'OII!()Cті. дОбр.иІЙ старт в'зяли

ВщюБНИ'ЧУ

бази'

на род

за'IiнJ

'року

дев'ія;ги' ,М'і­ В'ИlКонано

на

процента. А це Зі~ачиt1'ь,. що

104,5

ДCI,1Ia'l1КlCIBO

до

плаіИУ

ВII1IJYlЩено

ТИIOЯIЧ'і тонн цукру, о.1Н, .~очни'х і К'ОНДlп,ерських

х.1іООбу' 1Шроб:.в

та j,нlШИХ продовOJtЬІЧИХ т,авар,і'в.

'Баtl13<ТQ роби:'Гься для ТО'ГО. щоб ха РЧОіва ПРOlМ'И'СЛOlВїоть У'к'р,а'ї'ни РОЗВWRалЗІСЬ

~РИQКОренwми'

темпа­

ми. ПіlдlrnРИIE!МIСТ1В<а' ОС!~ащУIIOТЬСЯ ДОСКОіНlа,10Ю Т'еХ'ніu<ою, стають до .~ ад \' а,8то-м,а тич.ні, н 31[})В 3ІIПОІм,а­

ТИ"lні, ПaТOlКо,ві і IфllвеЙЄ.ptll!' .1іІнї!', ШИ'РОі~О

впроваджується

ПрOlГре­

сИ!В,н.а теXJНОІЛCll"ія. Тільки за ос­ та'Н'ні JЮКИ (lпару;джено 140 нов.их велиlКИХ ЗЗIВСІ.'tї,в, фаlбрик, .ко'м6ін.а­ тів.

За п',ятир~ччя кап:та.lOвклаl1lен­ IfЯ в хаptч<JIВ'У I1РОМIІIСШ)'Вість рес­ п'уб.1,іIКlf З!ростуть у п,і'ВІ'ГО.р;а, раза і стз~ю,в.иrrИlМ1УТЬ бюtзbКо O~Horo м,:.1Ь1Я,!>да 1{арбоваllЩіlВ'. В ЯIК!!Мй­ IIJIВИ,ДШО\l,\' освоеlll~і

нових

по,туж­

н~стей .....: за.пО'Р:,lказнаltllНо1ГО з6ільшен'ня BlfnYO~y прСI.:ювюлЬ'I'ИІХ ~св,з'pt'IВ. Хatрч,сlВ'У промИ'С.1СlВість наЗИlва­ ють П,Рl()lдО'В,жениям сі.1Ь:СblК'ОГООПО­

дapcыотоo

'ВИ1;юбни,цтва.

Сп'!>а'Вді,

веЛИ'Че3на кі\IJыіcrьb СIllp<JI!ШНИ 'Н21д,­

ходнть

иа

ре,Д:НЬО

з

П!ЇIдJIl!рИ'€'мства l

КОv'J1l'ОО!ІНихі

безпосе­

РЗLJjГООП­

них пмів'. Тепер хЗ'рчова VlI>дlYCT­ рі'я УРСР щорCl~У пер~ром,я,€де­ СЯіТОСlІ'

М'ільйоні,в

TOH'~

Цу:кj)O'ви,х

бур.яків, СОТІІі ТИlCЯЧ ТОІнн о.лі'Йlн'их

КУЛЬТУІР.

в.ино'гра.д.У,

ФР')ІІК'І':'В,

овочів. П"SПИРVЧ'НІІ~І пл;анОІМ пе­ реJ)6ачеlНО зБУд)'1Вати DЯД НО'!\ІИ,Х П':lдlП!JI!feМСТВ у сі.1l>Ісыихx ~аЙ'ОНlаIХ.

У

минулу

ва

недІлю

сІльського

вІдзначили

Завтра

1'рудів­

господарст­ своє

країна

свято.

вшановує

працІвникІв харчової про­ мисловості. Не випадково ми згадали про свято трударів колгоспІв і радгоспів. Адже харчовики займаються даль" шою переробкою того, що виростили

талановиті

руки

селянина: овочІв, фруктіВ, зерна. Уже готовим воно надходить

зинів, На

на

прилавки

мага­

а потім до покупця. території наІІЮГО ра­

йону налічується немало під­ приємств

громадського

хар­

чування, які працюють під девІзом: «Щоб відвідувач був задоволений». Взяти . хоч

2

оОгово:рювалися.

вitвeртоВ'Казу­

ра.дився,

не

прим}'Ха,в-

~,

..

()рганізщія'ми.

Особливу

3ві'l1но-'виоорні партіilні з50-

Хі-

ри зажаJали від новооГІраного

НОВЕ жиТТЯ 15 жовтня 1966 року.

розширen.ню

перебущова

харчової

~a

пOВJiд'ню

рі,ШЕ1НЬ

до

. (19б5 р.)

Най6лн,жчн'м peBOIД~Tb

вання

на

і

про­

провод,ИТЬСIІ

віщ,

,оореоневого

ПЛе!І')1му

ЦК

К!ПРС.

4,аСО\.\І' харчовики' ле­ :нову

систему

ек()н()м,Їl'lНОГО

пда,nу­

СТИІМ'У'ЛЮ­

ваlН'НЯ цkl'ігаД:,ІЗі: ·КОН'ДИ'!'6РСІ:ІNУ. ПlllВ01ВаlрІН'У, цукро-рафіIК3І1!IНІУ, ма'р­ гар ИІНЩУ та iJншї.

КОМІУІІІі'стична

па;рlТlЗя

і

Раід;ЯJН­

СblК'lІ'Й урящ ВlИ1СОЖ> ц~НlЯТЬ п;р3ІЦЮ TP'YДЇml!llKIЇB х,а,рчOlВОЇ праМ'И'СЛО' вості. НEuDalBHo .н,аliбі;.~Ь4UИ'Й у к'ра­

ін': ЛоXtВИlЦЬ:КИЙ

UУ'NроіВИЙ

комбі­

нат Iна,горQ.!IJЖ6!ІІО OpдetНlOM Ленitна. Орще.на Тр)WXiЮ'rО ЧерlВО8а"О ПраrлQpta удостоєlЮ рудоynравлі/ll­

ня <л,РТ6мсіль», к.иIї'всыкJy !ЮІІЩИ'­ Tepcы!\ly ,фабрик)' ~Me", Каlj)Ла М,З'р-кса. кіриlм'сыNf в инО'ГращноаинорООНlИЙ р.ад,ГOCl1' «Коктебель». ВItCОКИМИ

.' уря,ц,ов.,минаГОірОДоЗі>і:И віlJ,GН3іЧеоо СОl1ні передО'В'ИIХ В'Н" робіІИННIІК,ів, а На'Ї8<Іращим з них 'П1j}ИСВОЄНО почесне ЗВЗIІ!fЯ Героя Соц.іаu11ЇСТlllЧiНоі Iltpau:Їo, в Т'Ому чщ:дї цV'К'prnmкa.\I О. Г. Черl'l'ИШУ, В. Р. МlCleвcblКОМУ, С. В. 331брOl1CbIКC~M'Y, вннороБOlВі І. Н. ОК01.1Є­ ло.ву, КСlН!дИlТеjЮві Л. Ф. АнIЩ)€€­ ві,Й.

ЯК Bj~Cl\lO, .го.ло;в'ною метою со­ uіа.л':СТНl1JlНО'ГО ВИРООН1llЦтва є де­ дал') ПOlВ.ніше задоволеНlJltЯ 'з:рос­ таючих мзтері.альИ'!tX та К'У.1ЬТ:,І,Р­ н и.х п 01'jJ€iб H,a:p'::J<ДiY. І ДЛ$! то,го, щоб у НlЗwіо країні СТ80РIOO,алось більше матеріал'ыихx бlllаг, щOlб ЖИ1ТТЯ

радflн'сыихx

людей

pi~

)'

рік С'ГаIВоЗ.l0 кращим і багатшим, немало Мо/ЖУТЬ і ПОВИ1Нн,і зроби­ ти цра.цівIНИКИ' ХоЗlj)ЧCJIВ'OIЇ ПРОМИС\.10вості. М. САНОВ, перший _ заступник мі,!істра

хаРЧОВОI раїнської

би

й

ПРОМИСЛОВОСТІ Ук­ РСР.

семиполкlвську

«Киянка». реться

за

вІдмінного

11

чайну

колектив

звання

ро501ГУ.

Не

і

про пі~и;ще'Н'НЯ

та

ВWClI'}lпаюч'і

за.гаЛblноОС'Вітньorо

..",.,....,...#.,. ..................

колектИ'В

-- ,!еuь ~

бо­

колективу

обслугову.вання.

НА

ПЕРЕХРЕСТІ IUлькох дорі .., У центрі Брмарів, розташоване кафе сВorни«» -фіJJiал міської чаАної. Кафе вІАfЧ)н,те АЛ. броварчан. Та частими fOCпми його бувають москвичі І МЇНЧIUIИ, черЮгївці Й ленІнrpадці, що проїжД&а­ ють

центральнOlO

котра

з'єднує

дорогою,

столиЦJO

республіки з бра11fіми єю і БілорусІєю. Люди

нашої

-

Росі­

захOДllТь сюди

пообі­

дати, від,nочи,ти 9 далекої до­ роги і с Вontик» ГОСТИННО відчиИJIЄ двqИ перед всіма відві,дуаачами •. Тут їх частують ззпашними ш,иіцелями, рум'я­ ннми

млиtlЦІІми,

смачною

вою. Крім гарячих БЛЮА ТИ'ПІО ПРlN'OТOВJJєних,

тут

бір ХOJlод,них закусок ннх,

овочевих,

ка­

апе­ є

ви­

м'яс­

-

молочиих,

та

райко­

поснідати,

пооБІ­

повечеряти,

зали­

шається задоволений і стра­ вами, і ввічливим обслугову­ ванням.

чайна

карбованців

ВИХОЕНУ

ро!оо­

людьми.

О.

КОРОТЕНКО,

іНС11>УКТОР

про,мислово­

транспортного

що

райкому

ЦОРО-

.....

п()сидити

3

КП

відділу України.

..,.~~....,....,....,.....,.,....,.;,..,,..,.., ,..."..,,,.~

\

~

!t

кон­

дає

25

обороту_

Доброю славою у населен­ ня користується і требухів­ ський заклад харчування_ «Спасибі» треба сказати по­ вару М. П. Лобас. Велика кількість їдалень

викі8 району, а й сереА_від­ відувачів. Більше дваДЦJlТИ років Т17У­ диться Валентина Михайлівна

за культуру

в

на бере. Де найбільш потріб­ ні руки, там завідуюча. То

сфері

вання,

rpoмадського тринадцять

з

харчу­ них

-

оБСЛ·УГОВУ8ання.

ОБGВ'Jlзків доволі. І колн СІ10стеріrаєш за її роботою, пере­ конуєшся: трудолюбивістю во­

у

бачнш її біля плити, то за ку­

хонним столом або в ролі офі-

у «Вогнику»

ціантки. ПРИ8езли ситропершою, бачиш, кинулась ящикн прийматн. Неспокійна, клоп,ітлнва. Не сяде, колн є робота. І все це

Броварах. Крім основної роботи, пlдrотувала сіМlfаJЩЯТЬ квалlфlкованнх спеціаЛІСТІВ, що вІдмінно опанували секре­ ти кулlнарнOf'О мнстецтва.

ради людей, все на llorolly відвідувачам. Ради Toro, щоб сказали сСпасибі». І лю:ди вдячні їй. Високо оцінив робо­ . ту В. М. Кайдан раДJlНСЬКИЙ УРJlД, нагородlИІШН її медаллю

У сВогннку» Вa.nентина Ми­ хайлівна завІдує ВИ1Робиичою частиною. Шд її керllNlНЦТВОМ

<За трудову відзнаку». А. КИСЛИй, CTYl1l6HT фаКУЛЬТе1)У жур'

працює весь колектив. Вона одержує П'РОДУКТИ, вІдповідає за якість приroтування страв,

Інал:сти,ки

Кд,У.

днтерських.

А крім ЦЬOf'o, є ввІчливість, гостинність, акуратність. Тому і не дивно, що вlАIІі:а.уваЧі за­ лишають у кни3ІЇ вІдгуків і в серці своєму теплі приємні враження

-

ПОААкиза ємаЧflУ

страву, за посмішку, та'кТ08' ність. сСтравн це ще не

все, -- ПИIllУТЬ робі11fНКИ буді­ Be.lbH)-,монтажноrо Головне

управління чнстота,

.Ni 57. -

затишок,

ЛЮАяtte

-

ставлення

дО

відвідувачІв». с .... ВелиКе .ро­ сійське c:nасибіl,. ДJlКУЮ1Ь водії З Курс:ь.ка.

В кожному РЯАКУ кииr.. -щнра АА"., ~обрl побажанн •• с Вot-инь стаВЛJlТЬ V приклад всім закладам rpoMaAcIooКoro харчу,ванНJI

мІста.

ВеАУЧИ мову п.РО' кафе, не можна не сказати про його справжню roaJОДНflЮ Ва­ лектину .МихаЙлівну Кацан.

Чесна й ПР&ЦЬ08ита, ця жінка

здобула заrальне визнання справжнlоОІ'О майстра в систе­

мі обслуговування не тілыuI в своєму колективі, серед харчо-

нашого

на

вони в

міста

заводах

І

знаходиться

фабриках,

підготовлені

осінньо-зимових

ВсІ

до роботи умовах,

проведений

у

У кожного прикмети, свої

місяць

ві;{аначи.'1И,

мост(шоїз~а

~~

печеня по-семиполківськи в горшечках. Той, хто захо­

На

ви­

п'я'ти'ріЧIКИ,

з СВЯТОМ ВАС, ТОВАРJ;lШІ! &-, __ _____ ____ ________________________ )

му профспілки. Є в УІ асор­ тименті фірменl блюда. Це

тися.ч

р()5іт

РЖ}'

nрацівшиків харчової nро.мuс.ltовосmz

харчування забезпечені хо­ лодильним та технологічним обладнанням. '

чи

,не

...",.....,...."..,,.~...,,....,....,,...,.#..,,.~

райсіЮЖИВСПіЮ<И

дати

тож

.1ія.1Ь­ П.1МI)'

Їнши,й день.

Ї;tе'Й­

.

пЩпРИ'Є)Fстві,

DВОЮ

ви,конання

першQtго

звітно-.ви,борних

)'су­

бпіівельн()~~юн'таЖIІИХ

па:~к.о'ВО ї'Х (іудо Пе'ренесено на

виховН'У

кожнІй

сюди

У'С1ІІ~шне

навіть про ,1е<НЬ

статню

Чайна втримує перехідний Червоний прапор правління

дить

СШРJIIМ}'БаТИ

ту

трудову

наЙ'блИ'жчий час

ність і ЗУ;СИЛJlll ьО:Jек1'ИВУ на

рі,зко

НИJhlКУ

в

,асорти-

вознн'я, що ЮОР'l«:Туються пїi.1lвm.u.е­ HWM ,r:ОІПИТОМ У насе.lе11Н1Я. Цьому мИ'Сло.вос'Гі,

ки,

К'ОМlСО~ОЛЬСhlКИХ зоорів в с:воє­

Завтра

менту, по,,'ІІuпшeJtню ЯКОСТ'і продо­ ВМЬЧIfХ roIВa'j)i,B. З щедри.х Дtalpill 3еМ',1Іd' М'НІ П06'И1Нlні, 'в,и,готовJJWI'И 'Гіл~и відіміниі іПpo.!J:J.'IК'1'И ха'Р'ЧУ­

С!П1рияє

fiЮР(l

'нути -,10пущеиі хи.ои і ПЮIИ.l­

~ry

про

рfШЬ

є ПРИ1 К,'1а,;j0'\\

ВИllн~6НlЩТВі,

------~--------------~----------------~----------~

п,р щIJIіЛJЯ ють

yBiN'Y

не зн.ав

ВОНІ!

а,БаНlгар)ну

д.1Я B~ix тру~ників.

КО)lСOl:.fOЛЬСМ(ОЮ,

ПРО'Ве'щен'ІІЯ

КПРС

п'ра:ці,

керівн.(Т.}-

ки'й

члени

у;{арнш;и

82

на

ДИ'C'ЦIШfJIіну В колеКТИ1lі, нещо­

~..,~i#..,...".....".

.

Вlf'Гра,ти

1ІИ'.сТ}1ШL"{

Tyrr працюють

і

З,JI'и.снюють

ба не прикро, що т. Т8ІСліць­

H3IMaraB-

trри,гади

вали ва не.до.1ЖИ паlртБЮ]J() по

ма'ДСМСJmlИ

не

но:г,о

СТАРТ

що дасть з'могу ШВIfд;ше перероб-

нИ!ш

К()N}-Ні;стичної

)lи

зації

харчавнки

:!ІВер­

шеННЯ'М'If, т1ідіН'() :аіЩз.иачwrи ТИ'Х, ХТО CllЮЄЮ саМ'Ов~д:даною п,р.аue ю

КОМ'у1Н і'зму. Іб ЖOlВг:1НЯ

в СИC'l'е)(і партійної (}С'Вtти. ~іС'Ти

туРбувалось бюро па,РТОj)Гa'ilі­

РІ}­

С'l'рі,ти

К

ня

три

пpo.tmїВ6Вою та j,НШIППІ гро­

г~ворили

.1ЯТИ OillFbCbI<OГOClJOIД:apcbKY 'сщюв'и­ ну, зменшити ВТ[>3'ТИ й иакла1іні

батаТCl'ва

вий, ібооа,Іа11НИЙ.

ки зривів і переонесеонь 381НЯТh

Ttll. ТamіЦіЖИЙ з &O!iYIJiCTa-

у

ОЖіНЕ ОВЯТО M,a'€ .свої осаб­ Л'ИВОСТlі!, свої x;apa:к-repнi ри­ си. Але вс,іх їх СПОір~нює aNJiЄ­ пра,nне!f!ІІЯ рзl.!Iянсыихx людей' зу­

прпМ'иожу'l€

не

РDВНЯ КІ:шунlстrв. Ву.1И ВИПЦ­

Ita

ВИРООRИчі

~я ..о іх проп~й, ся все зробити сам.

ООгу секретаря паРТОj)ГаоніІаа­ ції т. ТаслШЬІКОГО. Незва,жаю-

ДОБРИИ lювltМИ

період

3бор.ах

питання

переви­

не.дОС1і'атню

......,.....",....,.,.....,...,....,....,....".......,..........,..,....:--#.,. •.

торжec-nво

дію, за ЗВЇ/fIIщй

паj}тійиих

трата фонду 3аIWбіт'Ноі плжи.

ООІфе<таря

комуністи

про

19&6 року лла'Н ВИ'КОНoЗJНО лише на 97,7 процента. 3allд~Н'ня по зниженню собівар­

814.

;tоповіді

~і'ВНlЩ'1'ва і аве.'\еlfНЯ 06' ектів

б)'1І1О

ХОоСТОПОЇ'З;t не ШІ3Іна~и бу­

3

КРИТИКА БУJlА СПРАВEдJlИВОIO l,,==i:~~;Н=:;.~

ГОСl\10дарсь­

являють хиби і иеДl)ліки. Ві,,,булися :mітнcrвиIi}Оj)Ні збори

роботі ,па'ртійн,оі організаціі.

Коли, mНtриклад, 196'5рі1\ по ОУ'дmеЛЬНО-ІМ<JJrn'а'жни,х рООотах було зашершеи.() .на 112,8 Щ~О­ цeнrгa, то за віоім М'ЇІСяців

ної лruJYГі'Йноі органilЗaції,ЮОЖ­

КИХ

чи на те, що ClП'равля~ься

з приводУ тих'

А ,говорити

партійн'і 3t)ори. Це велика по­ дія :В житті кожної пеоРВINI­

ана...1і.зують

не~оJI.IКrв, які хають мЮце з

3alнешжООні'С'Ть

ПІдприємства

Та

свята свої особливостІ. з

них

-

буфети, кондитерсЬКі цехи, якІ належать до змІшторгу, рапортуватимуть про успіхи за дев' ять місяців. А вони По

нано

на

громадському план

103,1

перевико­

процента.

Прибуток за дев' ять мІсяцІв становить

мається кулїш\рІІІОЮ сnp.aвоою.

більше

тринадця­

ти тисяч нарбованцlв. Серед

За саМОВІЇ\Шда:н\у працЮ ЇЙ 'n;НЮВО€НQ

ЗВг'НІНІЯ г е>роя Соціaлilcтll'ИlOi Праці.

На фото: Герой СОЦЇІМilC'ТJlllllЮЇ Лрau,~ Л. Ф. Андрєєва (19 цеНТріі)

ремонт.

це досягнення людей, пода­ рунки ВІтчизнІ. Ті їдальні,

харчуванню

"У" бри:гадир Лi.дDя Ф~rJma, АНДРЄЕЗа. яка трщ:!iUJЯ"-Ь РС<К)В зай­

ііучен.иц'Ї Н. С. ТуАellКО та Г. М. Черемисова. Фoro П. Хс'ре!ІКЗ і Л. Ма'рІОЄЛОВОЇ. (ФоТ'ох,;>о.Н':lКа Р.о\ТАУ).

громадського

найзагальнUuа

вагомІ.

'ВИ'СОКУ ОІІ:;ІН,КУ П()ll('~'IJII,в заВОЮЕали :ВИjроби майстріВ-К'О!:,lдm,еР:I13 К НlїIВCЬ:Koi Clр,дена Т'I>УдОВО'ГО Червоного Прапора КQlцитеРСblК'ОIЇ фаlб­ QИКИ імені Кар..тІа _1І;\'а»'кса. Ос06ли,вою 'ма.ЙстеР}j,:СТЮ В,;!.'J.'ZI'rі:,цапься

'l'ИХ ЮТЬ

п1ДПриємств,. які roтy­ .смачні блюда, напере'

ДQдв1 свята хочетьcs наЗва­ тв 'кафе сВогник. (weф-пo­

вtq).

" ., з JIIJ 6 (Р.

.

В.

Jм,іьиl:

Попова).

Багато

дів

Pe]llRa) ,

(повар г. КорІ1Іь). (М. Верещак), ,.. 8 працІвників

громадського

закла-'

харчуван­

ня навчаються в Інституті радянськоУ торгІвлі. Це: М. Верещаа.· К. Дрозд, В. Жук, Л. Ще~rюк та~lи-

. ші.

В., Вовк .';та:J.i.:- Реведук пІдвищують СВОЮ йвалlфlка-'

цію

в

спеціальннх

технІку­

мах.

НапередоднІ ника

харчовоl

Дня

праців­

промисловос­

Т,. вщ ІменІ правління .aюживcnlnки

та

рай­

змішт6ргу

приємно привітати всІх пра­

Ців.кlв, які трудяться У га­ лузІ харчування з їх святом і побажати відстаючим -під­ тяМ'ись до рівня передови­ кІв.

Н. ВОАТО8А, іистру«tOP-Jlу.lliнар , rpe-

MaJl.C"oro змІштoprу.

харчування


'--~---~----~---------------a \ \ \

~

ланка командирів в птахофабриках ра­ Від здібності кожного,

радгоспах,

\ \

йону. від того,

\

у

значн·іЙ

в

роботі

, \ , , , \ \ \ \ \ ,

С.lавними .,ілами зустрічав .19-і роковини Великого Ж08'l'­ ня КО.1еюив п'ятого ві,ддї,;Ж<і

ленніша

\

~

Чітка організація праці

бригадири. керуюЛ А~КО~І,. ЧІ ВJДДІлками - наичис­

лянці вуст

як

вони

мірі на

залежить

тій

чи

парторганізації

успіх

іншій

виробництва. директора

ра .]Г(' СіПУ «,ВеЛИIКОДИ'lе'рсь'Киіі ».

працюють.

чи

Іноді

з

секретаря

можна

скарги: «Слабуватий тяжко йому вести

почути

БРКІ ' аднр, за собою

Чого варто, наприклад, таке. Радгосп «,8еликоцимерський»,

~ як ніколи. відставав з П,рове­

~ денням осінніх польових робі:r. ~ Особливо помітно це! на Пет­ ~ РОВСЬКОМУ відділку. де й досі не закінчили

піднімати. зяб. Основна причи· на криється в тому, 'що керую­ чий відділк.ом М. Опанасенков і бригадир П. Пархоменко са­

\

~

від

керівництва

роботами. Більше того . . Кеr>уючий відділком

до останнього

часу жодного разу не був там, де працюють механізатори, -

на збиранні картоплі, на кагатуванні ЇЇ. І тільки після вис-

тупу «Нового життя» він зрідка став наносити «візити». Звичайно, таких «керівників»

стає все менше і менше.

їх місце приходять

На

справжиі

~ командири - Оlрганізатори виробнкцтва, озброєні . передовою

наукою, прак~ . аrpoбіOJlОгіЧfЮlO тичиим досвідом. Разом з сво-

,

~

Слово у нас не розійш-

,('и('темою

(іПлати

їми колекти,вами вони перетворюють в життя .еЛИЧlfі накреслеиня партії. Недавно ми побували в ра ... -

\ \ \ госпі «Требухівський·» на по\ лях, першого відділка, яхи'" \ керує Микола Іванович Пруд\ ки,й, Милує око озимина, яка \ ~же роокущується, чорнієріл-

К·О

це

-

і'"ені

робітники

Мічу!}іна

ТС'НН.

Що Ж забезпечи,'!о Y'Clцi~? 'Ііт!\а Оj)гані'зщія праці. Ко­

р ~,іі.оти В саду. В. ЗАБЕРЕЖНИЯ, громадський

жен робітник мав завжщи ден-

ТАКИМ І МУСИТЬ БУТИ КОМАНДИР центнерів з гектара центнерів

більше,

на. 40

ніж

«альма» та «чаріatlиця» пере-

ТОРІК.

бирали не вручну, а за допо-

За цими показниками KP~€-

могою картоплекомбайнів, сор-

ться копітка, наполеглива праця колективу відділка. організаторська робота

тувальних пунктів «КОП-І5», що дало можлиаість ПРИСlOOpи-

керуlOЧОГО.

ти цю ,роботу, а голо.не, зиач-

дa€ неохоче, а все більше про людей, про те нове, що зна-

дукцП. Картоолю закінчили садити до першого тра.ня. Гус-

П{ХІ себе т. n'рудкий розпові-

ходить собі шлях в практичній

роботі. Я' К і в інших господар-

Сl1вах, говорить Микола Іванович, ми переклали вирощува,нн!І

картоплі

на

плечі

машин.

Взялася за цю роботу меХa1fізована ланка Миколи Михзйловича Луцька. ВИJlJлили їй 100 гектарів з-п'д озимої .пшениці, І!ка вllJЮщуваJlаСI! по люпини-

Щу. ·Пі)l. глllбoкиА зяб 'внесли по 30-35 тонн торфо-гнойових компостів. Веснооранку прове-

но знизити

соБІвартість про-

тота насаджекь -

50-53 ти-

сяч·і кущів на гехтарі. Про.е-

ли декількаразове БОР9н увания, м.іжрядниЙ обробіток, ПЇ)!.аиалемя.

ПоверхиlO

грунту

тримали спушеною, картоплю не пі)l.f'ОРТали, чим зберігали вологу, не да.али підняти голову БУР'·l!нам. Наслід:ки відрадні _ на ста

гектарах

на"onали

1500 тонн,

можна

прочитати

і

такі

запи­

си: «В .понеділок виділити дві підllOДИ для завезення пали.а" роБІтникам тт. OкcJOТЇ і Луць- J

ку», «Побувати у .иборці .... ». ~ Скрізь встигає т. ПРУ.ll.кий. Він депутат dльської Ради,

картonл. l. Всю ЇЇ, крІм фураж-

ОЧOJlЮЄ комісію сotiззконності,

закагату.али.

нОм napTiihtoro ком.ітету парт­ орrанізаціі радгоспу. ВСІ! йoro

насі.НIНЯ бур'янів заЛИШИЛОСІ! глибоко в землі і не проросло.

час копання комбайнами і сортування на «КСП-15» чаct"на

на .иконання рішень вого ПJlенуму ЦК

березне­ КПРС,

~

Під час веснооранки, а віт» ше спушуваННІ! грунту, дали на кожний гекта!> по 92 К'іло-

бу.-ьб має мехаtlічне пowкодження і погано зберlrається. IЦоб запобtП'и цьому, заКJlадаючи картоплю на зимове збе-

ХХІІІ

з·їз)!.упартіі,

І!кі

крилн

оперативний

по 150. Бригада Дмитра Терентійовича Корнійка виростила по 71.5 цент-

передплужниками.

вивернули

Отже, гній

на

грунту, як було ра.ніше, та і

грами

азотних ' добрив,

60 -

фосфорних і 90 - калій'НИХ в перерахунку на діючу речовину.

иа насіння.

І це вони, користуючнсь .лас-

вому. Справа в тому, що під

рігання, відкидали лише Г1Іилі клуби.. основие ж перебирання насІнного матеріалу бу-

А нещодавно його обраио чле­

сіJlЬСЬКИМ

ТРУ.ll.lвникам

дальworo

від­

простір

з6іJlьweиtt8

)!.ля вироб-

сіJlЬСЬКОГО ництва продyw.тів Г0Cf10дарстаа. м. ІВАНИЦЬКИИ.

\ , , не?а суниці, 139 центнерів Нове й те, що насінну карде проводитися весиою машиІіа фо'то: М. І. Прудкий. " огіркі·в, а фруктів-по 130 топлю сортів «бородянський», нами. І хоч тоді певний проФО'ТО А. Ко.заlКа. ~ \,.,.,,...,..~ ,....,.,,.,.,.,,..,,.~ ..... ..,,,..........,.~..,..,..,.,. .... .,.,....,....,.,.,..."..."....~............,....,...,..,.,...........,.,.,..,...,...~.,..~ ."........,....."

.... Не знижувати продуктивності НИНІШНІЙ рі!\ РИННИКИР' іЦГОСПУ

ТМ­

!.ІО:JЩНЯ'К для

«30-

да.

РЯ» ВЗЯ'.lИ пі\;J:вищ~ніз()бов'я­ за,ння по ВИРООНИllТВ)" і цачі :\ержаВ'і ПРОДКl'ів тваринни­ цтва. І греба Сl\а'зати, пра­

,ВСЬОГО

поповнеш-ня ста­

pa.lroclII.i ПОНЦ велико,j РС'ГlІтоі хроGи, в тО"У ЧИС:Jі 1326 2800

в

ГИJlів

ли і дееять ]нїв вир~5и';1И 'НІІ

!\орів. Що Ж у, же' ЗjJоолено і ЩО РІ)UИТЬСЯ ;ЩЯ ~аlбeGIПI"Че.ння іх СИl'ОЮ і те.плою ЗИI"іlв,.'Іею? Наявна кілм,і'ClТЬ rрубих і со-·

J\ожні

!\ОВIfГИХ

ЦЮЮТЬН8погано

-

;ІОТРИ­

м},ють С.'Іова. за 11РИ сто

ГelIrТapїB

к,ваРl'а­

)'Ігідь

ПU

к(}рмів

запри' оуТ'l'іОвоа-

496 цеНІ'нері'в "олОО\а на 22 цеН'l1нери більше, ніж 3:1 віl~пові~ний

періО .1

"ИН}\'10ГО

кі.'Fогрзиjв. 3 ра:llГОС'ПУ Ha~i­ ЙШЛО 2370 тОIШІ молtJК.а, що річного

93 ПРОЦe1fТИ

до

п.lаНfУ.

В

P8i.-.гОClпі ЧЮlаЛ(J зр()бле­ Н :1 , щО'б на· lалі 3j)(1стала пр ОД}'lКТЮj'Ність 1'ваРИНIНИЦ'ГВIІ .

!Пп.,!·Оали

тут

про

3'1.їцнеиня

J\OPMOBO'Ї

б&lИ,

Сl'во:рили

пде­

мінні Г: Р}lПИ КI1Р:; В сИ:мента.1Ь­ СЬІШЇ і чорно-рябої іпарііД.

Вони дають зна''І:lО більше "0Лf1J\а. от і зараз НА п,лrotїішіи

на і з~н:а п~ OXOPO'lly БРИl/'а­ дираlМ,

фуражи.РIІ'М.

Дещо

зроблен() і по пі;дготовц, і тва­ РИ1ННИIЦI>КИХ лрю:vіщень .

трі'бnо вКк:mати. Досі, нrurrри-

!\.laJ, на ftудажиlfсыо,'Іуy ві.І­

В . на.Йlбл.,жчі роки, Я'к пеорщ­ ба чено ПI"j)ооetКТИ'ВНИМ &w-

ЯКИЙ не очищен(} від гною, не

НЮІ,

молоч,но-rrоварна

ф&рма

бу де

У'~ОМП.'!еl\ТОІвана

тіJtЬІКИ

тО ав' т()<П (,їлок не ві .1рем(}нто­ вано, в!ни ТІ"Ч}"ГЬ .

ма·то.Ч.ним

Ві:!uирається

гля:! має

побі.'!I"Н(j,

іІ. ro.lljJjoHe

-

ба'l'а-

погО'лі­

-в ЧОТИJj'IІ.РЯ;tно,,"у !\оріВIlИІ;У

кращи,jj

вже Півтора ~ісяця реуонтує-

НОВЕ ПРО ХЛОРОФІЛ Зелений пWмеонт хлорофіл-

І

Фотохі'lічrrа

ЛИІН

ла'оораторія рос-

Пр.ЩЮЄ

-

зими

очищені

пі~Г;ОТ()ВЛе'ні в'Ї'д:ремонтовані,

-

в-і .1 гною,

про..'1t>3ПН­

фік(;вані. Але стіни не !IJ()біле­

fli ,ні вс е:ред:и'ІІі, ні Ззовні.

не тіль'КИ в

ЛИlстках, але й синтез,-є орга­

нічні речOlВИНИ у ко:рі і стовбу,ра:х деРе1!.

Це вста'НОВ1\І;1И

~J}іВР(іl5ітниIКИ fРУ3И'НСI>КIJI!'О інстит,-туБОТ3lні'IШ. Дос.тrі.д.ж~RН'Я може

вчених доповщбира'Ги

arpoT!'t.XHiKa)1

більш ЖИ'М'Єіцм'ні

саджанці.

Адже живці

рО'СЛИ'IІ, які 'lіс­

тя'ТЬ більшу

кілы\стьь пігмен­

T~B, набаlгат·о І~раще укоріняю­ тьея.

(РАТАУ).

в'я В 'клі'l'КОВИ~ батареях" ше не

веі

пі'2\r()lf():вчіроБO'l'И

вершено,

тО'\()'

ча.("Тlfна

досі лере{),-ває

в

за­

пткці

Ta'50p1l'x.

Територія фер'l птахоФабри­ ки повністю не обїОРО;lжена. Qри В"Ї'З,1і 06ла,:J)на;но ХОРOlШИ'Ї! аС!фальт с~м'Ний ДI"ЗИlllфе>К'ЦЇЙНИ'Й

бар' ~p,

а ('аНПРI)ПУIС'к,ни~а

не­

ма.

Є 'ІІедороб>I\И і в пі~ГО1'овці К'О'l)" ()іВ ої баrзи ;lЛЯ

х}'дООи.

fр}'бих

1\0~liB

ЗWГОТ(1В.'1ено ли­

ше

1672 ТОНіНИ 'при ща'ні 2136. В ТОЙ же чае ще не

ОПРИJОУТliіОва'но садому лю.пИ'НУ й I1Р(}С.аз 400 геl(Та.р'в. На день пер~вірки не бу.'!О оари-

6}'ТIiОВаіНО

'J'aIКОЖ

ПРИJбшmно

1000 ТО'НН K}lKYP,-Д'З'ЯНО!ГО си­

йшли, в око !\идають.ся He~()­

Тру!Д())fїcrrких

rooooAapcTBi

рз-бленості: ДВelj}і, дах,

зо&а:нОІГQ

не Bi.Ip~MO!HTOB'a!!i стеля, С'ті,ни, роо­

('Тil'rrки

(IКЛ:Ї']1КИ)

пр(}цесів.

Тут

I;PllM автонапування і механіДОЇ'ІІНЯ

ле-l1шення .Ілятваринникі,в не­

новонар(цж~.них телят. Вик'он­

має. Все ім до.В()ДИТь.ся роби­ тИ ВРУЧНУ. В те·лятниках тва­ рин 'наlf1)". ваю-ть з корит. 3аво'

р()б P<l~оопу В. Мат}'с ще.JРИЙ НJa

обіЦЯІНІКИ:

«Швидко Jalкін­ peM'(Jm», ЗaJпеВlН'Я€

чи}!о

він. А ·на ,ді.lі, Я'к ОаIЧOOlО, зов­

біотеР)fічного знезаражува'ННЯ, конче неоБХ1і .1;НО роби­ ОСООдИВО

в данощ' го('ло­

дарстві. РІ\ІННИЦТМ ДО зимівлі, як

00-

ЧИ'~ІО, ще б3ігаrго. І іх ПОТj)~б­ но НеІгайно ВИJпра·вити. л.,же від того, в якиtX ум()вах зИ'Му­ ва' ти"е худоба, 33,.lе'ЖИТЬ і її л р(Ц}"КтиВlніс.ть. А В(1на чсить бути висок()ю. Б.

ВЛАСЕНКО.

ХАЯЛЕН·КО,

KAPEHk.O.

П.

І.

ми­

ШИН­

силосу

д.1Я

ШИіЦі

тілЬІКИ

~

ПРИ'СТУ­

пили.

д.'1Я

подрі{Унекня

таВ'ки .rруОих ДООУ1!3'Н'НЯ

і

КЩJ>мів

п·і,.'f!'О­

.10 ЗГQt-

ГОСЛІодарство

необхідної

машини

-

Mall 'І1Р.

ЗЯть к()jJlМИ в 'корmнпки і ви­

«Д'КУ:. і дві смоМ'орtзки. А.'!е

возять [Іній

IiOj))l()lKYX1Hi на Фермі He'la.

;) них ,піДlЮда,ми. На фермі He')faE> ро.~иtЛЬНОІГО

ві~і~1ення для

і

п'рОФілакторію

ВИj}ощування

"ОЛОДН'Jlка.

Корови те;RЯтьея П'Рнмо в ко­ ріJjlНИ'к.а~, а телята ДО 20-Д~H­ H()J'(} »іІКУ утримуJolгыся ТУТ же

на

·В

КО·РМ'ОВИХ

аварійноу},

проход,,'с

стані

щенн,я /оІОЛоо\ООУRКТ}' . В

Недолі'ків у пі~ГОТОВІЦі тв.а­

ВЗІНОІРО

ніякОІГ(} ло-

};l'я

ТИ,

Незави" l'НИЙ виІ:ор·іВlНИ,К ;)1.'2 1,

IП:РИ''І·tЩe>li<НЯ

;10

ш:ви .~к,і!сть на ГОДИ'Н)'.

.ше},. До за'кла:.~аll;НЯ КОМlбі'но­

ни:ки. Павриtною і плісня,вою покриті стелі. Не Si.'.\)Je'M(iHl'O-

Ти б'У'рЯ'КИ.

всі

п·та.Хофа'Орики

Са"охіднпи

. аl/'регат роовИ'Вав Д(j 35 !\ілометріВ

ВеЛИtI\И,М недолі'КО')f є від­ с}"Гн'і'С-ть на феj))lї механізщіі

В JIIке б при:vіщен'ня не за­

ХОЧ це

кіlіНЩJа­ ма, :1 на іlllШИХ тільки ло 5,9.

в' Я'tl .

- Та хіба тіль'Ки ' транс­ ПIJртер? С'КЗРЖIfТЬСЯ брига­ .Іир фер."и К . •1итвltнеНRО. -ОН пor.1ЯНЬ'Т~: течу'ТЬ к,рани, і та!\ все ді'то, д )fl"ханїза' l'(}РИ uаЇfД}'же Clп()стеj)~гають це.

ді.шу 'не побіл·еffі ДВЗ TeдJ!'Т­

рови

J'J.Лю(іННЮI

Богдruні;mсыоїЇ

НИJк'аіХ і теДЯТНИ'КllХ не відре­ монтоваmа Кil'налізація сечо­ з6іриИ'ків. Гній ВИ'КИД8IЄТь.с'Я З ПРИ'''~Ще>нЬ і ;не БУРТУЄТI>СЯ дЛЯ

на Сl1Ні;lОве утрима'н,ня. O:~HaIK

На »олочно-товар.ніЙ Фермі

!\їнця

РО':}С'ти не ВИД· НО .

сім не Т3іК. В окре<:vих к"рів­

Фермі щодооо'Вий на)ій ві.І Jt(j-

8',4

ться Г~nЄ'fраlюпо'ртер, а

М[Jнування

кислих гр},итт.

І Недоробок ще багато .------------------------

В ОК-

ще ЧИ'М&'lИЙ обсяг роботи по­

та КОМ/ПОСТИ і

вести

ЯК ВИ ГОТУЄТЕСЬ ДО ЗИМІВЛІ ХУДОБИ?

pe'l.i з них ПOl~тавле<на хпобol

вана Kopellej};3I\a, .і теЛЯl'Ниці ЮI}lше.ні вручну . под:ріl1mюва-

СТІ\!Н()ВИТЬ

..

.'!'а,МаІн;і

P ~\!\Y. Вихі,:\ ",ол(жа на корову Тl"ж зріос і СТaJНОІВИТЬ ло 2011

ста'l/ОВИТЬ

ні'чкі доорква

стки.

який врожай зібрав. Тут же!

ПРIf3НіІ!чеННJI.

сівання .100рив від 3,5 до 7,5 M!"l"j)a, а такQiЖ вносити 'О.рга­

цент бульб буде пошкоджеио, але вони все рівно дадуть ро-

Десяпи цифр, факті. по па­ м'яті HaBO)l.nb МИКOJIа Івано­ вич, а і'ноді і в записну книа­ ку за·ГЛЯ.ll.ае. В ніА і Д.ані ана­ лізу грунтів коаного ПОЛЯ, зроблеtti а.грохімлабоltаторlєю, і коли хто оіЯ1l, сади. ту чи іншу КуJlЬТУРУ, як дorлядав,'

перевершують ж

мmюна регулювати ширину ви­

о~ноч·а:сно

, такі красномовні цифри: се~ реднІй ВlЮжай зерНОRНХ стано-

19, картоплі -

того

На ШlІІрокоза'хватно'му аігре.l1аl1і

кореспондент.

.ll.іl!лЬ>Ність підіПорядкоаака ро­ боті 3 JlЮДЬМИ, мобілізації Їх

вить 30 с6 цe.HТ1fepa, а пшениця «миронівська-80S,. дала ІЮ 36 центнері'в, Вlівеа зібрали по 18,5 центнера, люпину - по

ПРО:\У:Бти&ністю

Ha6aJГaTo

машини

сусі';J;ЗІМ

ним досвідом, зробили по-но-

Н

3а своєю вони

.:ІОП OOI<1ll!'a ють

переЮlfрати картоплю. Гj}}ша то:варишів ,веде осї'нні

(jp.ra-

нічних .'100ри'В «РСТ-3,5».

Вl,'UlЛ!\а

поверхню

.картопля.

~ Керуючий наводить скупі, але

А

версаЛЬRIf.'{ рооюцува'чі'В

ті, хто за,оезпечив

не

~ ля там, де росла

~

На м'ВОді « дівпа,wсіЛl>маш» поча'вся ВИЩ1(Ж Н'аві:сних уні­

}'('tпі~ ві~ілку.

3араз

РОЗНИДУВАЧ

ДОБРИВ

To,вcreIllKo, Г. ІШКОЖ, Ф. ЖQtвнач, Н. Се)JИ'Н'ОГ,f. Те11шок, Ф. Онашко, М. K~CTeH­

ли безві.двальним способом з

~

САМОХІДНИЙ

в;j:~l)відаЛl>ності за cnpatB)'. М. Др.а:на,

ної. залишили 1300 тони вже

\ \

rocnoAapCTBa

копати картоплю,

,моусукулися

\ \ \ \ \ \ , , \ ~

заяв.lЯ­

289 тонн я(ілук здв ві .'!';Іілок при П.laні 234, здаН1 99 Т()НН JIIГИД, а П~lан був 54 тО'Н' НИ. Помідорів З;Іано 117

цього бригадира від нас».

~ ~ ~

М.

-

Робітники ж ВИСЛОВJIЮЮТЬСJl більш відверто: «Hj,. богу свіч­ ка, ні чорту кочерга. Заберіть

\

р()5ітники з ГОjціо/ю

.'!ОСя З дідам.

людей, тому ми і BiД'IYBa€MO цю бригаду на своїх плечах».

ві;wцною

Дпя cinbCItKoro

З:1

I1раці. ГО;10вне ж виеока свідомость ЧJfенів колєокти,ву, П(j'ЧУТТЯ доручєm-

ють:

ПрацЮВ'а,lИ

3авдаIfНЯ.

соціалuстич'нихз06()в' я<ЗаНh,

Ш;ІВ()ДЯЧМ' підсум'ки виконання

ді­

не

ООр.1<ви

кою птиці ПТWШНIfКИ них

провеД~R()

щеННJD:,

і пьwоrоВlЦЇ таР03.'.\<1ваНІНЇ к(}р.міВ,ма.кси".аЛЬ1l0

по.leootи,ти

працю людоей. Це

П03ИТ!,:В-Il'О

з пі)FОТОО-

ДООИ'нфещію,

дератиза~ію і в двох ,ПРЮlі­

пе~устапwва!JIИХ ДЛЯ

УТРlWання

иато'ffiО1'О

ти ~єохаlfїізаціі 'I1j}у~оуіС11КИХ ПрОіЦЄ!С'ЇВ у ДОГЛЯ.'liї за худобою

,HbOl'lY

~O зимїмі. Всі BiIДiIH~M()НТOBaнi, в

де..зи'неЄОКІЦію. побїiilКу. Але

стоїть І'ШРИ'Я' ТЛИ1lа пОО'О<~. ОСобливу yвwry с,дід П'JЩ~ЛИ­

при~і­

дуже тюно і бр}'дн·о. В цій же 1\ і')fн·ащ і РМТ8Jшова'на і !М'Олоч­ на ла60раторія.

Кращі

Отже, не.до:р~бок ще чима­ ло, і ЇхпО1'РЇ'і)но Я'КОIМОr:l Ш~Ид'Ше лntвідувати, паки

поголі-

п03начитыся

на

'ПрOlДY'КТИВIЮС­

ті твариlГ" і птиці в зимо,ви.Jj період. В.

завідуючий

ХАЗАН,

Великодимер­

сЬІІОЮ ветдіЛWlицеlO.

Н()8Е

15

жовтня

ЖИТТЯ 1966 рону.

3

'


ЗА МІСТО ЗРАЗКОВОГО ПОРЯДК)' І К)'ЛЬТ)'РИ

Хо,ч це б уlВ звичайний робо­ чий день у Шевч{'tНЮ~ВСЬКіЇ'Й се­ ,pe.1tні.Й, 1'а СКір:вь ві!,J.'ЧІ)1!алось <радіоне ПОЖІВ'3Івлення, підне­ сення. Дівчатка, у білих фар­ TY:lI1IКa х

rOТ)lBaml

на

в,ати'

у

Рyu)Н'ЯIНСЬКІі'й

шко.1і.

,НJeї чеТ1ВеРО сЩрібнlІ'Х На,йстаlJ)ша ЛЮДіМИ,.1а

У

малкжам ШКІі,1Ь'lmй .1ЯЛЬ­ КClВиJi театр, який сама ор­ га:нf.lЗ'}'ВаЛd і Я>ЮІі~ ,Kepi~&a.1a! ... Ос.ь і заІ<і~IІ'ЧИЛ":Ь )'])оки.

CItB

.з,ітеЙ. ходила

v

7 'КlIЗ<С ... - Нелеl1К1О матері дати лад та­

Kiй

перерва·х

оі,м'ї.

Проте

у."ні й 'ВЧIІ'Ге.'1і заХQJLЯrгь до спортза ..rу. ВЦСТРjШЧIМИСЬ з

IЮМJ}tR:cmкз

.'1;0-

.ум ілане тілЬІКI!' свт.х і Ч'У1ЖИХ

БУ'кетам,и

rroМaJга_~и Ї"~' Найа,ктивнішими бу.ш ТРе'Гьок..1аСНИIКИ, адже це Ї'XlНЮ 8ЧІПeJ1ЬКУ ПРОlводжа,ти­ '~YТb сьо'г(щні на. зас.1УЖ€!'1И'Й

дітей на YM-.рОЗУ1М .н.астаlв.1'Я'ТН, а й л-раlЮД\ІЛ,а знаtmv I1РО­ маlДСЬКУ рабату. Botнa а,КТИIВ­ ни'й aJ'iTатор, СУ'МЛ':.!ІІНИЙ pet:LaKтор C11llНJHOЇ га!ЗerI'И, щириіі друг і ПОРа!J.IНIIIК :1Кцей, серед яких жи.ла. А oKi~'!'ык1і наочного Пlри­ mlДДЯ ВИJrOIТОВIМЗ' своїми 'Р')'­ ками, ок:іо.1·blКlt ра.'1;ості п'риво-

ви'х

б)1Ке'ГИ

юві:n:IВ,

а

Х.1КЮЧИIКИ

ВlіIдIIЮЧИIIl'OК.

Т,аIК, за~У'жений! ПРlllгаДі)'€ТЬСЯ, як 17 POK~B том'у о.1ена Гнатї:в.на Даро­

дnре!(ТОР ШКОди я. В. Тара­ хан КОРО11ОО РOl3пові:да€ ПірИ­ сутнім вро ЖНМ'EJВи,й шля.х

що

лейбористський

уряд

забу'в про обіцянки

зР~~т~~~~ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 11

Ось

чому н·а

конференції,

яка

проходила з

.1И,

бyrи б.1If13Ь1КОМУ

інших

у

при:мусовому

заходів,

Щоб ослабити

які,

порядку

зо~рема,

боротьбу

заробіl'НУ

ведуть

до

та

як

Ось .ВУ.1.

трудящих, уряд У диі

в

Англії

профспіл'ки

трансП(),ртних

і

xCIBa'p'Ka:t.

иеквалlфlкованих ро­

чю..."'ТЄ

йо~("т'ва з жіllками легкої пове­ д.UfЖИ, .nричаJЩ3І.1111 ЇХ цЇ!ННИМИ по­

вони

роботу

ще

в

черіВlні 1900 Ро/КУ і перекв'а:llіфі­ кувались на Ш!llхраїIВ. та опеку­ л ЯlНlТі:в , тобто зна:йшли «лenкиА кусень' хліба». Чи.мза·ЙI~.а\Лись? Роо'їжд.жаvтипо країНі і гендлю­ ва,1И дефіlЦитНIІІМ' ПОIКlр,!\в'е",ьни'м Mla:tep-іаЛО·\І. КУПl),ва.1И по одні'Й lIJiHi, а пр-сщавали заУlКlціона. Не

бу.l01'УТ

6\'.10 к-ах

ЗВУ'ЧНІІІХ

Нlеоб~:IДlНО!'О

атрибугга -

в

ВИЮР'ИIК'і'в, таlХОIІХ

СКУПО!В)'1ва;ll'И

ЗОL'10ті ·речі.

не

випа'д­

дер·ев.'osшаго мо·

п'ри

О!р<!'аIНН

на

'к а р,бов аІЩі,в, пр lІДІб ЗlНIІIЙ за

Нe'J1руuю:воі

ВИЯlвили

обшуку

с.ті~Чіі,

500

IDiОХQ.'J.И,

А зб)~ва.1И шифер і 3авари,ча-х нашого Фасті'вськ:о,МlУ Р3'йоні УПlі,й.мались репродажі

в

не

Любите.1ів .1Є1ГКОЇ If3'ЖИ,ВIf СУ'ВО­ ;JO по,ка'рав наРOi.'IlН1I1Й суд ра,йо-

-

-

ІІІ!'

ну,

Шифер'ку? Аоокеж той! Ти'хше. OК1i.1bКlI вам? Нз хату. ТРI!' J))lб.1ИКI! - ,1ІІстl

3МШПУЙОЯ! - Не хочеш - яІк хочеш. Інші з:нlЗ'Й\дуться ... т.їma ВIJ'-1lушена прО'даваrrи ко­ рівчину, каб3l!l'Ч\іка, ДОn'1ЮСО&)lва­ ти

кіЛbl~ар'ічиі

ЮW1')llВаТIІ ТОЕО

У

заоща,джен,ня

ма'Р·СІдср-а

:мapOJJ:epa,

що

не

шифер. зна,в

і

У

уже

де дdвати· ,l'р:ОШ!, котрі 1'а,l\; і ПЛИ'/IIJ1И 'в Кlllшені. 3ЛОЧ.И!Нlці Tp1!lHЖИР\ІЛи ЇІХ, ку,ди треба й не 11р.е­ ба':pa:wу.лювали

•1ИЧНИХ

по

дорогих сто-

l[>есторана'Х,заJtO,дили

"11

зна-

і І

з

,важко,ї

"'І' .1е­

17.00 -

Для

НI3<31ВИ

і

про

СПOlВl:щали

вушruь.

Буває, таlК і не

-

анаєш назви П. Ні початку, ні

О. БОЖКО, вчителька.

.(

з дJЇJЯiЧІІ<МИ. лі:­

17.00 ~ «Подорож у світ музи­ KII':t. КамеРІна музика ФРaJНlЦyt3ь­ !(ІІІХ КОМПОЗИТОlj)W початку ХХ сroлі'ГТІЯ. 18.00 «Світло і 1nH1:t. Мі,ж,нЗipO!lН<! програма. (М.). 18.30

13.00 -

Всеооюзни,й

районно­

cKBH-66:t. (М.). 20.30 - Теле­ новини. (М.). 21.00 -

-

М'lIC'fщт,в.

візі'Й>ні

«К:ухова.ріКа».

Нова

ат.~етикИ.

(Передаqа з НДР).

фестlmаль СЗ!МQД'іЯЛblНcorо МИICIfeaJ,т­ ва,. (М.). 12.40 В. KaTatЄ,B сГорох об criIIК'р. ТеvJt~ВlВі;ЙIНIІЙ театр MiII!ia'l1Qp. (ІМ.). 16.00 -

на

ИЕЩ':\;1Ю».

з,діВОДОБУДІВНШ..\У КОМБІ!НАТ,У .н а 'пОС'1'Ї'ііІІу робо,ту ПОТРІБНІ:

'1\

бетонники, вантааиики, електpo:tва,рни,ки,

штукатури, арматурники,

СЛJOCарі, такелажники,

муЛІІрІ, теслярі.

j

3верт,апllCЯ у B,i'u:.1 каеІ,рів з а'ВО.'1;ОО)1щі:Вtносо Ko..\t6illaTY на заресу: м. Б·ровар,а, ЩЮ !\І В уЗО.1; їхати 11\\ автобусом lІі,д станц:,Ї \lе1'РО ~Дар~иця». ------

__

#_-_·

Муль'Гиплжацitйнай фі."blМ. 17.20«Micro Н1ІІд MopeM:t. (ПEqJeДач.а з КіРООOl'Р<41JЗ). 17.50 Телев;~'Й­ ні в:сті. 18.20 сВ битві &еJlИ' К'іЙ:t. (Пф€Ш.ача, з Одеси). 18.50-

До 5О1річ'lЯ

~ РЕМОНТ ~

• •

веЛИJКІІ'М

І

н·а

провоJl,ИТа.

tokap-РОЗТО'ІИИк,

!

А ТАКОЖ СКЛІННЯ І

СКЛОРІЗАННЯ.

3вер:rа'l'ИСЯ

на

СЛJOCар-t~умеитальник, газоелектрos.арнкк,

\

~

слюсарl-сантехнІкн, еJlектрокаРЩИКlІ,

адресу:

СЛJOCарl

ПОС.1уr.

Дирекція_

комірннки,

~ \

пресу•• льники,

САlOtарl по оснастці,

\

СТ8.11.,I,

'""'~'" ~.,..-,~~.,..".c.c-.,,"'"

3-82, віДАlлів паРlійиого житт_,

жерстяник,

вантажники,

аКУМУЛЯТОРНИКJ', елеКТРОС.lюсар,

пі;цс:обнl

заст.

3bep-r,М'1ЮЯ нз. адресу: М. Бр,о­ • ВЗІр 11 , ПРОМВУЗОЛ,

L........................................................................................................................................' Бр()аарська АРукарня. КlІївськоі обласri, а.ул. К_і8С .. а. 158 Т8Лефон-4-57.

робітники,

голоаиorо бухгалтера,

бухгалтер.

масової роботи, сіла.­

ськоrосподарськоrо, промис_лового та в,їдповідальиоrо с:екр"аРIІ - 4-67. ІНДЕКС 61964_Газета _ИХО,ll,ит. у В'_ТОРОК, lleтвер та субо>ту.

по ремонту

устатку.,ння,

М. Бро'вара, flУЛ. Ки,ї,вська, 150, ~

Б~·.з,и'нок

пл·астмас

роботу

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: токарі, фрезеРУВaJlа.ннки, шлlфу.аАIоНИКИ,

МЕБЛІВ:

ДРОВ ВДОМА,

~

~

за,8QДУ

РОЗПИЛЮВАННЯ

~

3ам.

фЕДЯЯ:

БРОВАРСЬКОМУ

МЕХАНІЧНЕ

~

€.

........................................

РЕСТАВРАЦІЮ

Побуткомбlиат

~

«MO.10I.'l.ЇiCТb». До 5О-рі,ччя «Сезон пер·ед

юві.1e€М:t.

Редактор

. ~ ремонт Мl3традіз, Дlfllаиі'8, \ 'іір:reл, перефЗ1р6уваl!tня ,меблів. ~

ОПОР.Т за ТlPжде.яь. (М.). Тмев.іЗlі,ЙJНі НОІВIІІНlIІ. (М.). «'МУЗИG{.а, сьо,Г'Од)н'і». (М.).

20.30 21.00 21.50 -

п POВOtдItТЬ

М'ЯКИХ

ЖОВ1'~я.

19.30 -. «У НХ ~ ГQ>C'1'ях заслу­ жений 3'fJIТИІСТ РРФСР д. Іm.чен­ ко». 20.15 «[0.111, ОЧІК'І·, С~Ж'\'І\-

~-";~~~~!~:-;;;';;;'''~;i~~;i~i~~~'''~;;;''''''''' ТЕЛЕФОНИ: редактора -

ВеЛIlКOГО

СЛImУТЬ пїOlii над; дiHI:crPOM». (Переща,ча з Львова).

'

~ &Р881РСЬКllі ПО&УТКОIl6IИАТ

\ \

МОJIІСIдiШИ'Х

Наша· афіша. 17.05 для д,і· теЙ. сПригоди Коми і, Крапки».

ФіЛЬМ-КОlІІЦеprг. 20.30

f#-"--~..:>'

БРОВА:Р!СЬКОМУ

Для

і

-

В еф)()і «Орбіirrа». 22.30 8ели,кого ЖОВі1НЯ.

опеJCТа,КJlЮ.

школщрUв_ «Т,нМ1У'Р та його ком.анда». ХУ'дOlЖ ,ній фіЛЬМ. 19.20 сУ нас на сМоофИЬімі:t. Документ а ЛЬilfИ'Й фіЛ'blМ. 19.50 «'Прага 3 суботи

фестlІВоаЛЬ

дOtUi,кїl.1ЬНlfкіIВ

ШКО:Lя,рів. C-Уlм,t.1'і. РУ1КИ». (М.). 16.30 -~По залаlХ одесь'КУД М!У­ зеїіВ:t. (Передача з Одеси). 17.00

м'ера

18.00 -

гос­

Перша програма. 11.00 Те­ левіздЙіНІіоовини. (іМ.). 11.15 «См'Тло :і тіні». M-іжшаjD1ОL1\на П'іЮ­ грама,. (ІМ.). 11.45 ВІсесоl00НIІЙ

ди».

телеві,зійяого

«В

17 ЖОВТНЯ

Друга програма. 17.00 Те.1е­ візіitн.иЙ театр мініатюр. В. Ка­ TaI€B «Горох об стінку». Пре(М.).

са.!:\юдiїlя.лыого мистецтва. «НарсlЗ.-

'

кінокомедlї>Я.

22.30 ...:.. Першість еві,,)' з важкої

(ПQj>etд'IV~а з ЛеніНI1DЗl.'tа). Дл~ lU'КОJJярm. «Танцю­ ВЗ.'fblНlа rp.a:t. (Передача з НДР).

на

М. НАЛlС,

Три? Та де ж я ЇХ СТ:.1ЬЮI ...

го-

roro,

б

K:HiЦlSl •••

Концерт У'чаСІІІlІ'Ків ху,дожньої саМQД;яльнос~ Палацу КУЛblТУ;jЖ З8IВОДУ сБІJ1ЬШОВИК». 15.40сХарчова ;НдJY'C1'pQlЯ СЬО'ГОДl}lі». (М.). 16.00 «М(узIlRНIІ1Й юіоск». (М.). 16.30 «МООКО8Ський Крем.ть вчора і СЬОГОД'll~:t. (М.).

f1~­

12.05 -

hЮЖНО'ГО

Н. Клюкіlна та В. Лllll1ВИlна п' ять роюів позбавлеН'ня 'Во.'ІІі. оперуповноважений го відділу міліції.

KOlНЦepT,

си:иа:t.

МООЮВIf.

з,аIСУ1J.И'ВШfl

дово,:r,иться

цеprr-\З')~і"l ВОЇlніlВ

Перша програма. 10.00 «Бу­ ДИЛЬНИ:К:t. Нещ:ілblИНЙ о.г.'Щ!t. (ІМ.). 10.30 - с3;дОpGIв'я:t. НЗlymво.,по­ Пj\1'Ярна ЦроІ1рам.а. (М.). 11.00 дJIiЯ юнацтва. ..,шШIХ в HaY'К')':t. ОJII)мп'і8jДа. (Перший тур). (М.). 1.1.45 - СІВ сВ'іті мястецm». Ре\l\б­ palЦfГ СП()l8ер'НеНdlЯ блУдJIJО:'О

при ,пе­ шиферу,

лотка'. А було нега.1аС.1111ве. СЮРОМ­ ваlМ

світу

цeprrМlЗlЙCТрів

.~·И'СТі,в

доотаВJI,ен·ого

lІаШ:IП1'YlваlН'НЯ: - Тітою,іКО, шиферку той? ..

нам

котрі

,rn;ЮЙ\JJеш П'Dввулищі

ний театр 3 Зl!Юl1 У «Серп і Мо­ лот». (М.). 14.00 Для воїнів РatдiЯонської АрмН і ФЮ11у. КОН­

BeptКep" Хоm.т.а». Х'УI~ні<й фільм. (1 і 2 серії). 21.00 кон­

'ра'йону, у та:IНІШИIХ.

3а:воричах з

і

Друга програма.

)' К,алиті

400 ЛlІІСтів

",ро

це

іншогз

місЬіКЮЇ

ПОдlба1'lІ, Кlр,ім

ПОНЕДІЛОК,

аJ<ОjЩ1ЄОН

БОО

«4Q

по

ЧІІ

- «Те211Ра..'\ьИli ЗУСТРІ'!:». тях у Л. Утьосова».

olI:і'l'ЄЙ. «ГЄ>lІКа Пи:жов> .перший жwre.nьв.раТІСblКа:t. ТеЛ€lJrіlзmни'Й СПеІКТакль. 18.,10 «ПРИІГСІ.'І.И

тра.lІ:3lfCfГOjJlllllІ'Й

речей,

ву.тицU

ПІІ!{ОЖ

КОІМЮОМ,()ІЛ'У» ...

Через

IІЄlRЗ) .

рад:іОПР~Й\lач на 200 кatр-бо в alНlll/i'В , ба,гато ЗО.10ТИХ шиферу.

~ИlВі()к':І'

'fl\eMa€ потреби. Ми лиш КОН­ сюrt1)'eМО: ,ВОНИ' €, і багато їх.

НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ

шифером

ТіЛblКИ у ЛИ1'ВlІІна-

НУ­

11.00 «'~Y­ К'tнокомедія. 14.05-

засіщаlНіНJЯ

ПЄ'ріШlЮrь

0------------------____________________

С:М. Киева. ПаКИ!l)'ЛИ

в

1)QiЗ!!16рапfCIЯ

Врешті, п~рер'ахову.вати не­ ДОРЄlЧНОІСТі на 'в'сіх ву.1ИЦЯХ

тІІІКИ. (Пере;!;ача. з нд,Р). 22.10«На BOГIIIItК:t. (Пе,рещача з КІІІШИ"

(ТАРС).

ПlmЧИ_1И,

три. рокі!В

свsшеиі 1()().-р'іЧlЧЮ МОІСІІЮ8СЬІКОЇ ЮОІНlCЄ'pi1WIrro<ріIЇ. (М.). 21.00-

редження.

J.аРУНЮaJ\lИ,

сл,j.д

Тя>ІОКО

ЮГ0

Кері.внИlКЗlМ

71 -

16.15 - «На'j>QдJIIИЙ МУ'Зей за, В(1Іа­ тератури і МИlC'ТetJ,тва, ВИ:.'1;аmlИil\l'И Гефоям:и: Р,а­ д'у Р ащ:t. 17.00 СіК."іу:б кUио­ ВO€'IIlЗІЧа.~blНИlКамИІ, ~н,дрi'll!ll{,НК':m:t. (М.). 18.00-,уро­ ДЯ:НСJ>I<Оro СоIOl3У. (М.). 15.00 ДVIiЯ

Керівництву Іпа,ртії в осиовних питаниях все-таки вдалосІ. доби­ тися свого. Але конференція також показала, що ніко.. и ще розрив між кер'івництвом і лейбористськими масами не був таким велики·м. Час 'покаже, чи прислухається Вільсон до цього серйозного попе­

ЛИТllmна,:в 1\I.ІІ'Н:}'.10\IIУ :810дJЇ.ЇIB так­

КУТОЧl\ів

уч.ня.

диВом N2 63 «А•. БУ:ДІІНlК~В за HO\le;JOM Ім.ер,ації

Д;~я UJК,()JIярів. «Піонерія». (Пере­ дatЧа з КlIIWlfнева). 14'.35 Д.'ІІЯ молодшя,х ШJЮлЯірLв. «ЖOlвтеНІЯІТ,а -весе.1і х.лоп"я:та:t. (,М_). 15.05 Дл'я lIIiКO.IIярів. «Кyvra\lemа пУI?Га:t. ТелеВ!l3і.їрн,иЙ спект~1Ь. (М.). 115.00 Тмевізі'ЇІІIt: Bicri.

Серйозною поразкою для уряду було прийняття к~ференціею резолюції; яка вимагає скоротити воєнні витрати і Вивести ІІІ/Іглій­ ські війська з районів на схід від Суецу, тобто 3 району Перснд­ ської затоки, де аи'глійські ,монополії заінтересовані в нафті, і з Малайзії, де воии контролюють внробниЦ'l"ВО каучуку й олова. Делегати коиференцП також roc'J'PO критикували і згові·р уряду Вільсона з режимом Сміта в Південній РОАезlї_

1,2 ЖО!81l1Н1Я Броварський Haip<Jlд­ ний СУД рооглянув Оll'раlВУ про ЗЛОЧИlнців Н. О. К.1юКі,на та В. П.

ПРОЖИlВaIlНЯ

Перша пр«рама.

В галузі зовнішньої політики крити·ка на ад4)еСу уряду зосере­ дилась на трьох основних питаннях: В'єтнам, воеииі зобов'ЯЗI'НИЯ АнглП за' кордоном і Південна Родезія. На розг.яд конференції було подано 40 резолюцій, більшість яких так чи іна·кше засуджу­ вала американську агресію у В'єтнамі і політику уряду Англії, що підтримує цю агресію.

]1ендлнрі

мальовничих

ДІІІнами Ш~1Кати, С'/{а,жімо, М\іоо,е

С)'БОТА, 15 ЖОВТНЯ

видав

номічної .alолітики. Але ЇХ проти,виики дІстали на конфереицlї знач­ не число голосів і, всупереч бажанню керівництва, конференція прийняла резолюцію, яка висловлЮ€ серйозне заиепокОЕННЯ з при­ воду зростания безробіття.

Із залу суду

Із

ряд

бітників, колишній міністр ф.ренк Казенс, виступили иа KOH~­ иії з гострою критикою політики YPlIДy. Правда, прем'єр-міністрові Вільсону і міністрові фінансів Каллагену вдалось скористатися відсутністю єдиості в профспілках і добитися схвалення С1ІОЕї еко­

є. ЄГОРОВ.

ОДИН

ЦИІХ буДl'lНlКіlВ ВКJИtНи:!llCЯ ЯIКІ:I\lСЬ

"РOlЖиаають СЗlР'ЯЯ, Костян,а, Щербак і ПратОJЮВ. А Mi~

наказ, я.киЙ різко обмежує права англійськи't профспіЛОJ(. Пред­ ставники ряду профспілок, у ТОМУ числі генеральний ceKperap най­ більшої

СЬОГОДНІ_

Фото В. ПО.10тняка.

'ма.лень'КIІ'Й ПР"J1\'оташ. Па Шолом"А.'леЙхем'а QJ;нl!tЄю

безробіття.

конференції

БРОВАРИ

центральної площі іменІ Т. Г. Шевченка.

cтqpoн<>ю і'ду.ть .і п'аlрні і не­ парні номери. Б)'1Д1f!IКів за но­ MepOl\f 59 аж ЧО'ГИРНl, ,8 ~KII,X

.

СblOме

провІв

\

Листоноші та вчите.m чи не Нl3ІЙlб:лЬІШ тeplIL1llfТЬ IJ!lїід То/ГО, ЩО У Брова,рах ціли,й роога'pi.'l.і­ яш з н>уІмерацією БУДIІНІК:IВ.

народн о м у

плату

~ ~

УВАГА: НУМЕРАЦІЯ БУДИНКІВ

аlWлійськи м моноооліям, так І мlж­

збільшенИIІ

К)'ДІН,

,._,.:.к:.Л;:,q#,#,.#..:>'..:>'~~

жовтня в місті Брайтон, були Ta~i сильні суперечки. Насамперед вони стосувалися eKoHoMilfllOЇ політики уряду, ІІКИЙ иаматаЄТlІС1І знайти вихі,д з економічної КpilЗИ за рахунок трудящих: .ин сзамо­ розив~

у

директора

П_

п О Л І тику,

капіталові.

чаcrим гостем' КО~1еК'ТИl8"і.

заступник

ЦІ і

угодну

Tpeтьoro по

n,рацю на Іниві ВЧИТeJlЬс ~rчні п~нооять Ій }Сві­

м'IЯjТ1НИЙ ПО'J.арунClК о.лена Г,НJa­

про водить

ЛІДЕРАМ ЛЕЙ60РИСТІВ

ГllliаrnШн.и, про її БJlial!'О­

родну СЬіК'і.й.

T~BHa- обіцяє 'не за.бува'і'И1 ШКО­

лейбоРЖ:ТСblКИХ лідерів виконати свої ilepo..-иАіорнl оБІцянки англій­ ськнм трудящим,. голоси я'ких ПРИІвели лейбористів до влади. Ал~ показали,

Олени

ТИ. Від iMelfi вчителЬІСЬІКІОТО КО,1ективу Л. В. Хри.стеНІКО ВР)іча€ «'ВИН,)'ВlаТllці» С'В'ЯlТаlпа­

УРЯД ЗДОБУВ страгіЧllly:t перемогу так оха~актеризував оди,н з англійських коментаторІв підсум.ки 65-ї щорІчної кон­ ференції лейбористської партії Англ.ії. Ця партія ,перебу.ває тепер при владі. На проведених у березні цього року ДОС1'j>окових пар­ ламентських ви60рах вона дістала солідну більшість і має TefIeCJ у палаті f'\Юмад 362 місця, 'В той час як її голо.на суперниця консервативна партія всього 253. Здавалося, настав ча~ дЛЯ

півроку

Il'E!РШОК:lаснIllКИ' й

десЯ,ТIJКJlаснIІ'КИ.

\ шенІКО влашrolВУ'валась працю\ •~~""""""""I'''''''''''''''''''~~~'''.&''''''~'''~'''..r ..

минулі

ОСЇlН1н'ьо,паJ\IВIXlКОО,1И-

KBLTiB

4558-5205.

··

: vac.

заво'Д

,пласт·

Ві)l"l,lл кадрі •.

• • • • • • • • ~ •• l ' l t i а" •• аа .............. ,

•••••••

123 номер 1966 рік  

123 номер 1966 рік

123 номер 1966 рік  

123 номер 1966 рік

Advertisement